Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Jaardocument Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Jaardocument 2013. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht"

Transcriptie

1 Jaardocument

2

3 Jaardocument 2013 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht 1

4 2

5 Maatschappelijk Verslag 2013 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht 3

6 4

7 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 7 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE ALGEMENE IDENTIFICATIE GEGEVENS STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE Besturingsmodel Medezeggenschap Toelatingen KERNGEGEVENS Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden SAMENWERKINGSRELATIES Keten- en samenwerkingspartners RIBW-alliantie en GGZ Nederland Stakeholdersonderzoek BESTUUR, TOEZICHT, MEDEZEGGENSCHAP, RISICOMANAGEMENT NORMEN VOOR GOED BESTUUR RAAD VAN BESTUUR TOEZICHTHOUDERS RISICOMANAGEMENT Algemeen beleid Risicodomeinen CLIËNTENINVLOED Cliëntenraad Cliëntconsulent Klachtencommissie cliënten ONDERNEMINGSRAAD BELEID, RESULTATEN EN TOEKOMSTVERWACHTINGEN MEERJARENBELEIDPLAN Zorginhoud Organisatie en bedrijfsvoering Maatschappelijke omgeving Medewerkers RESULTATEN Zorginhoud Organisatie en bedrijfsvoering Maatschappelijke omgeving Medewerkers ACTUELE ONTWIKKELINGEN VERWACHTINGEN FINANCIEEL BELEID EXPLOITATIE BALANS TREASURY RISICO EN WEERSTANDSVERMOGEN VOORUITZICHTEN 42 5

8 6. JAARREKENING JAARREKENING Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening OVERIGE GEGEVENS Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring 77 6

9 1. INLEIDING 2013 was voor de SBWU een boeiend en verrassend jaar. Op 1 januari gingen we formeel van start met onze fusiepartner Centrum Vaartserijn. Na een gedegen voorbereiding is het de nieuwe organisatie gelukt om als één geheel op te treden. De flexibiliteit van de medewerkers van Centrum Vaartserijn heeft daar zeker een rol bij gespeeld. En natuurlijk hebben de SBWU medewerkers hun nieuwe collega s gastvrij opgenomen! Ook de wereld om ons heen veranderde snel. Al vanaf 2011 is de SBWU in gesprek over een andere aanpak van het aanbod voor sociaal kwetsbaren in de Utrechtse wijken. De in 2012 gestarte sociale wijkteams waren daarvan een eerste exponent. In 2013 is verder gewerkt aan dit model met als resultaat dat er op 1 december 2013 zes sociale buurtteams actief waren. In elk team zijn SBWU medewerkers met veel enthousiasme actief. Deze ontwikkeling van het ontschotten van de huidige ondersteuningspraktijk door specialisten in generalistische teams te laten samenwerken past helemaal bij de visie die SBWU heeft op de toekomst van het sociale domein. Het SBWU adagium, de juiste cliënt, op de juiste plek, gedurende de juiste periode geldt in die zin onverkort voor de nieuwe inrichting van het sociale domein. Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich de intensieve GGZ zorg. Met twee projecten hebben we verder invulling gegeven aan een GGZ met zo min mogelijke intramurale bedden. Met de aanpak van de SBWU, die als zelfstandige RIBW zich, anders dan geïntegreerde RIBW s, onafhankelijker kan opstellen van de behandelpsychiatrie, lukt het ons steeds beter een groep langdurig opgenomen cliënten een maatschappelijk perspectief te bieden. Midden in de samenleving, met brood van de bakker, het buurtcentrum in de straat en de huisarts op de hoek. Het lukt deze mensen die we in ons land rekenen tot de EPA (ernstig psychiatrische aandoening) doelgroep om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. Met projecten als de Nicolaasstraat en de Boerderij zetten we vernieuwende woon-zorgconcepten neer. Waar werk in welke vorm en omvang dan ook steeds een grotere rol is gaan spelen. 25 cliënten van de SBWU hebben inmiddels bij onze eigen organisatie een betaalde baan gevonden. Met de oprichting van het Clubhouse zetten we een stap in de goede richting naar een organisatie waar ervaringsdeskundigheid en peer-to-peer support zijn positieve invloed steeds meer kan laten blijken. Zo werken we met de WRAP (Wellness Action Recovery Plan) waar cliënten ondersteund door ervaringsdeskundigen hun eigen herstelplan creëren. Verrassend en boeiend om te zien hoe (aankomende) cliënten op basis van zelfonderzoek een andere keuze maken dan vooraf werd verwacht. De transitie van de langdurende zorg heeft voor ons grote gevolgen. Naast het onderbrengen van de ambulante begeleiding bij gemeenten, zullen ook de beschermd wonen plaatsen onder regie van de centrum gemeente gebracht worden per Deze nieuwe positionering vraagt ook van de interne ordening van de organisatie een aanpassing. Medewerkers zijn toebedeeld aan de gemeentelijke geografische domeinen en ook diensten en producten zijn heringericht om aan de nieuwe vraag te voldoen. We hebben er vertrouwen in dat we voor cliënten en voor gemeenten en hun burgers, van meerwaarde zijn en we kijken reikhalzend uit naar alle kansen die deze veranderingen ons gaan bieden voor het beteren van de zorg. 7

10 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS De Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (SBWU) is een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW). Naam verslagleggende rechtspersoon SBWU Adres Furkaplateau 15 Postcode 3524 ZH Plaats Utrecht Telefoonnummer Nummer Kamer van Koophandel RSIN adres Internetpagina Tabel 1: Algemene identificatiegegevens 2.2 STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE De SBWU is opgericht op 29 december Vanaf 22 juli 1992 is de SBWU een als RIBW toegelaten AWBZ-instelling. De missie van de SBWU luidt: De SBWU biedt begeleiding en huisvesting aan mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Deze begeleiding is herstelondersteunend en draagt bij aan de kwaliteit van leven en de tevredenheid van de cliënt. Op deze wijze ondersteunen wij onze cliënten in het benutten van hun mogelijkheden om inhoud te geven aan hun leven. De SBWU bevordert en realiseert een gedifferentieerd aanbod van begeleiding, ondersteuning en huisvesting voor een steeds zwaardere cliëntenpopulatie. Er wordt intensief samengewerkt met diverse instellingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg, de maatschappelijke opvang en met woningcorporaties, overheden en maatschappelijke organisaties Besturingsmodel De structuur van de SBWU is een stichtingsvorm met een raad van toezicht als toezichthoudend orgaan en een raad van bestuur als bestuursorgaan. Het leidend principe in de organisatie van de SBWU is het primaire proces, waar cliënten met ondersteuning van begeleiders aan hun herstelproces werken. De overige onderdelen van de organisatie zijn voorwaardenscheppend en ondergeschikt aan het primaire proces. Dit komt tot uiting in de schematische weergave van de organisatiestructuur, die nadrukkelijk niet topdown is weergegeven, maar voortvloeit uit het primaire proces van begeleiden en wonen. 8

11 Figuur 1: Organisatiestructuur SBWU De maatschappelijke taak van de SBWU wordt uitgevoerd in de begeleidingsrelatie van de cliënt en diens begeleider. Deze relatie in het primaire proces vormt het maatschappelijk bestaansrecht van de SBWU. De werkzaamheden van medewerkers in het primaire proces, locatiehoofden, raad van bestuur en raad van toezicht worden ondersteund door verschillende stafafdelingen: Zorgtoewijzing en Expertise, Personeel & Organisatie, Kwaliteit & Zorgbeleid, Bedrijfsbureau en Vastgoed & Facilitair. Onderdeel van de stafafdeling Kwaliteit & Zorgbeleid is Bureau Herstel. Binnen Bureau Herstel werken ervaringsdeskundige medewerkers. De kerntaak van Bureau Herstel is om binnen de SBWU ruimte en randvoorwaarden te creëren voor individuele en persoonlijke herstelprocessen van cliënten en het ontwikkelen van peer to peer initiatieven, zodat de SBWU optimaal herstelondersteunend kan werken Medezeggenschap Binnen de SBWU functioneren een Cliëntenraad conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en een Ondernemingsraad conform de Wet op de Ondernemingsraden. Over de adviezen van de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad en wat de raad van bestuur met die adviezen gedaan heeft wordt in hoofdstuk 3 verslag gedaan. 9

12 2.2.3 Toelatingen De toelating in het kader van de AWBZ omvat de volgende functies: persoonlijke verzorging verpleging begeleiding behandeling verblijf In 2013 bedroeg de toelating in het kader van de AWBZ 686 plaatsen. In 2013 zijn in het kader van de AWBZ geen nieuwe plaatsen toegekend. Over 2013 is met het Zorgkantoor een afspraak gemaakt voor 625 plaatsen AWBZ. Daarnaast bedroeg de toelating 2013 van het Ministerie van Justitie 16 plaatsen. In 2013 is de toelating van het Ministerie van Justitie verhoogd van 10 plaatsen naar 16 plaatsen. De geleverde zorg op de forensische plaatsen wordt vergoed door het Ministerie van Justitie. De plaatsen worden gefinancierd door de NZA. In 2013 leverde de SBWU als onderaannemer van de Van der Hoeven Kliniek ook zorg aan TBS cliënten. Hiervoor had de SBWU in plaatsen beschikbaar. 2.3 KERNGEGEVENS Kernactiviteiten en nadere typering De SBWU is een zelfstandige RIBW die in het kader van ketenzorg intensief samenwerkt met andere zorgaanbieders. Naast de voor RIBW s traditionele doelgroep van cliënten met een psychiatrische achtergrond richt de SBWU zich al geruime tijd ook op de resocialisatie van TBS-cliënten. Sinds 2003 wordt ook begeleiding gegeven aan langdurig verslaafden die vaak dak- en thuisloos zijn geweest. Voor deze laatste groep heeft de SBWU een hostel voor drugsverslaafden, een hostel voor alcoholisten en een team voor ambulante begeleiding aan cliënten met een verslavingsachtergrond en ambulante begeleiding aan multi-problemgezinnen. 1 januari 2013 is de SBWU gefuseerd met Stichting Centrum Vaartserijn (CVR), waarbij de SBWU de ontvangende partij was. De groei die de SBWU en haar fusiepartner enkele jaren doormaakte, is in 2013 gestabiliseerd met cliënten (2012 SBWU / CVR resp en 517, samen 2.046) en 784 medewerkers eind 2013 (2012 SBWU / CVR resp. 688 en 97, samen 785). In 2011 is voor het eerst de functie verblijf in ambulante vorm georganiseerd via Volledig Pakket Thuis (VPT). Had de SBWU in cliënten die het volledig pakket thuis ontvingen in 2013 waren dat er Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Aantal cliënten in zorg op 31 december Aantal feitelijke bedden op 31 december 634 Aantal verzorgingsdagen beschermd wonen (incl Forensische zorg) Aantal ambulante contacten in verslagjaar (incl Forensische zorg) Aantal uren dagactiviteiten Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 784 Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december 617 Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

13 2.3.3 Werkgebieden Het werkgebied van de SBWU bevindt zich in de zorgkantoorregio Utrecht en omvat de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Houten, IJsselstein en Vianen. In het gehele gebied wordt ambulante woonbegeleiding geboden. De beschermende woonvormen voor de cliënten uit de psychiatrie bevinden zich in Utrecht, Nieuwegein en Houten. De hostels voor de cliënten uit de OGGz staan in Utrecht. In IJsselstein en Utrecht wordt aan (een groeiende groep) cliënten Volledig Pakket Thuis aangeboden. Figuur 2: Werkgebied SBWU 2.4 SAMENWERKINGSRELATIES Keten- en samenwerkingspartners Landelijk heeft de SBWU een belangrijke rol in de ontwikkelingen van de Werkplaats Herstelondersteuning. De Werkplaats Herstelondersteuning is de werk- en leeromgeving van professionals, cliënten, managers en bestuurders gezamenlijk werken aan de verdere ontwikkeling en operationalisering van herstelondersteuning. Het is een samenwerkingsverband tussen de partners SBWU, Kwintus, Kenniscentrum Phrenos, Altrecht, Mensana, GGz Breburg, GGz Noord Holland Noord, GGz Eindhoven en GGz Nederland. De SBWU kan haar cliënten alleen goede zorg leveren als zij nauw samenwerkt met andere zorg- en welzijnsaanbieders en woningcorporaties. De inhoud van die samenwerking, die dikwijls intensief en langdurig is, is veelal in een convenant of samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. De relaties met onderaannemers zijn contractueel vastgelegd in raamovereenkomsten, waarna op cliëntniveau de individuele zorgafspraken verder worden bekrachtigd. Met volgende organisaties werkt de SBWU samen of heeft een raamovereenkomst: Abrona, Altrecht, Amerpoort, Atelier Totum, AxionContinue, Beter Wonen, Bosactiviteiten, Bouwgein, Careyn,CVZ, Diversas, Leger des Heils, Leo Kannerhuis, 11

14 Nieuwland, SAM-N., Stichting De Loods Vof, Stichting Gids, Reinaerde, Stichting Jobstap, Samen voor Nieuwegein (SVN), Stichting Lapso, Steunpunt GGZ, Top team Fitness Center, Tussenvoorziening, UW Re-integratie, Van der Hoeve kliniek, Veld 42, Victas, Vitras/CMD, Werkpad BV, Wijkcentrum Lunetten, Wijkgezondheidscentrum, Woonoverlast Nieuwegein, Zorgboerderij De Achterhof, Zorgboederij Nieuw Bureveld. Met Altrecht wordt veel overleg gevoerd op divisieniveau. Met de divisie Willem Arntsz is de samenwerking het meest intensief. De raad van bestuur van de SBWU heeft in 2009 de ambitie uitgesproken dat over tien jaar geen cliënten meer op het terrein van Altrecht verblijven die dat niet strikt nodig hebben. In 2010 is een gezamenlijk project gestart om stappen in die richting te zetten. Ook het Zorgkantoor is partner in deze gezamenlijke ambitie. In paragraaf worden twee nieuwe voorzieningen beschreven, te weten Nicolaasstraat en De Boerderij. Op deze locaties is de intensieve samenwerking met behandelpartners nadrukkelijk aan de orde. Ten behoeve van de begeleiding van cliënten met een eetstoornis bestaat er een nauwe samenwerking tussen SBWU en het centrum Rintveld van Altrecht. Sinds 1992 werken de SBWU en de Van der Hoevenkliniek samen om de overgang tussen het verblijf in de van der Hoevenkliniek en de terugkeer in de samenleving voor terschikkinggestelden te vergemakkelijken. Het begeleiden en ondersteunen van de tbsgestelden die in aanmerking komen voor dit resocialisatietraject verloopt tot nu toe succesvol en wordt uitgevoerd door het transmuraal behandelteam van de kliniek in samenwerking met verschillende SBWU locaties. Met betrekking tot ASS is de SBWU een franchise aangegaan met het LKHN (Leo Kannerhuis Nederland). Door de samenwerking te optimaliseren willen beide partners de begeleiding van cliënten met ASS verder professionaliseren. Aan de slag in Utrecht (ADSU) is een samenwerkingsverband dat bestaat uit de gemeente Utrecht, SBWU, Leger des Heils, Abrona, Gids, Reinaerde, Victas, Tussenvoorziening en Stichting Altrecht. De missie van ADSU is de cliënten in de woonvoorzieningen van de instellingen te activeren naar zinvolle dagbesteding, vrijwilligerswerk of (on)betaald werk. Een bestuurder van de SBWU is voorzitter van het ADSU. Alle bovengenoemde partijen hebben zich gecommitteerd aan de uitvoering van het Convenant Naar burgerschap en baan. Dit convenant beoogt sociaal kwetsbare groepen in de gemeente Utrecht te activeren. Het convenant is onlangs verlengd met alle partijen, waarbij twee nieuwe partijen zich bij de ADSU hebben aangesloten. Dit zijn UW Reïntegratie en Moviera. Het convenant loopt tot 1 januari De raad van bestuur neemt in de stad Utrecht deel aan de Stuurgroep OGGz en het directieoverleg met Victas, Tussenvoorziening en Altrecht. Door kennis en expertise van de verschillende instellingen samen te brengen en strategische belangen op elkaar af te stemmen vormen de SBWU en de ketenpartners een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente bij het vormgeven van de transitie van AWBZ zorg naar Wmo. In alle gemeenten waar de SBWU zorg aanbiedt is in 2013 opnieuw intensief ingezet op de samenwerking met de gemeente. Hiermee heeft de organisatie binnen elke gemeente een positie verworven om mede vorm te geven aan de transitie van AWBZ naar Wmo zoals die de komende jaren plaats zal vinden. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de resultaten die deze inzet in 2013 heeft opgeleverd. 12

15 2.4.2 RIBW Alliantie en GGZ Nederland De SBWU investeert intensief in de RIBW Alliantie, de vereniging van (zelfstandige) RIBW s. De RIBW Alliantie is het landelijke samenwerkingsverband van de 23 organisaties in de maatschappelijke geestelijke gezondheidszorg. Het is het platform waar deze zorgorganisaties kennis delen en ontwikkelen. De Alliantie stimuleert de RIBW s om de kwaliteit van hun ondersteuning verder te verhogen. De focus ligt op goede zorg, via optimale organisatie en bekostiging. De Alliantie onderhoudt hiervoor contacten met ministeries en andere landelijke organisaties. De belangrijkste samenwerkingspartner is GGZNederland. Marlies van Loon is lid van het bestuur van de Vereniging RIBW Alliantie en is tevens bestuurslid bij GGZNederland Stakeholdersonderzoek Ter voorbereiding van de keuze van de nieuwe naam en de naamswijziging (zie hoofdstuk 4.3) heeft de raad van bestuur samen met enkele locatiehoofden, de adviseur van de raad van bestuur, een beleidsmedewerker afkomstig van voormalig CVR en de coördinator Communicatie onder begeleiding van ISCB gewerkt aan het formuleren van een communicatieve positionering. Voorafgaand aan het formuleren van de positionering is door ISCB gesproken met verwijzers en (toekomstige) financiers, te weten raad van bestuur Altrecht, divisiedirecteur Willem Arntszhuis Altrecht, directeur Indigo, bestuurder Victas, directeurbestuurder Tussenvoorziening, wethouder Nieuwegein, wethouder IJsselstein, beleidsambtenaar gemeente Houten, ambtenaar gemeente Utrecht, beleidsmedewerker Achmea en inkoper Achmea. Met alle tien de gesprekspartners zijn semi-gestructureerde gesprekken gevoerd. Op de vraag aan de geïnterviewden wat de SBWU doet, komt een duidelijk beeld naar voren: De SBWU begeleidt mensen met een psychische beperking, die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, bij het wonen. Het doel is mensen burger te laten zijn in een zo normaal mogelijke omgeving. De tien respondenten vinden dat de SBWU sterk verbonden is met de cliënt en zijn probleem. Tegelijkertijd zijn de stakeholders ook in staat om veel alternatieven te noemen voor de SBWU. Kortom, zij zien veel concurrentie. Bij respondenten is nagegaan welke zaken zij goed geregeld vinden bij de SBWU. De respondenten vinden de SBWU: Betrokken, cliënt centraal, dicht bij cliënt Betrouwbare schakel in keten Hoge kwaliteit Vastgoedbeleggingsexpertise Tenslotte is nagegaan wat de respondenten bijzonder vinden aan de SBWU. Twee zaken kwamen naar voren: herstelvisie en binnen de keten samen de toekomst inrichten. De resultaten van deze gesprekken en tien gesprekken met medewerkers uit de gehele organisatie vormden samen het vertrekpunt om te gaan werken aan de communicatieve positionering. Deze positionering is gebruikt bij het zoeken naar de nieuwe naam en vervolgens naar de nieuwe huisstijl en zal ook als input dienen om verschillende huisstijldragers vorm te geven. 13

16 3. BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP 3.1 NORMEN VOOR GOED BESTUUR De principes van de Zorgbrede Governancecode worden door de SBWU toegepast en zijn verankerd in de statuten van de SBWU, het Reglement voor de raad van toezicht en het Reglement raad van bestuur. In 2010 is met steun van het ministerie van VWS de bestuursmethodiek brandveiligheid opgesteld. Hierin staan aanbevelingen over het verhogen van het toezicht door de raad van toezicht op de raad van bestuur. Deze aanbevelingen zijn vertaald naar beleid voor de SBWU. Vastgesteld is dat de Raad van Toezicht minimaal 1 keer per jaar inzage krijgt in de effectiviteit van de brandveiligheidsorganisatie. Najaar 2013 heeft de raad van toezicht besloten de rapportages en verbeterplannen ten aanzien van brandveiligheid van de locaties voortaan te bespreken in de eerstvolgende vergadering van het nieuwe jaar, zodat de totaal resultaten van het verantwoordingsjaar kunnen worden beoordeeld. De rapportages en verbeterplannen ten aanzien van brandveiligheid over 2013 worden dan ook in maart 2014 geagendeerd. 3.2 RAAD VAN BESTUUR De samenstelling van de raad van bestuur is in 2013 niet gewijzigd. Deze werd gevormd door: De heer J.L.D.J. (Jan) Berndsen (voorzitter) Mevrouw M.L. (Marlies) van Loon De leden van de raad van bestuur zijn collegiaal en individueel integraal verantwoordelijk. Dit betekent dat zij beiden aanspreekbaar zijn op alle facetten van de organisatie. Ieder lid van de raad van bestuur geeft direct leiding aan een deel van de locatiehoofden en aan een deel van de hoofden van de stafafdelingen. Daarmee blijft een belangrijk kenmerk van de SBWU, de platte organisatie, omvang van de organisatie, behouden. De portefeuilleverdeling tussen de leden van de Raad van Bestuur is als volgt: Jan Berndsen Marlies van Loon Zorg Financiën Vastgoed Personeel Veiligheid Kwaliteitsbeleid Stedelijk netwerk Landelijk netwerk Leidinggevende deel locatiehoofden Leidinggevende deel locatiehoofden Leidinggevende stafhoofden Kwaliteit & Zorgbeleid en Zorgtoewijzing & Leidinggevende stafhoofden Personeel & organisatie en Bedrijfsbureau Expertise, Vastgoed & Facilitair Leidinggevende bestuurssecretaris De honorering van de leden van de raad van bestuur valt ruim binnen de kaders van de WNT en de Beloningscode Bestuurders Zorg. 14

17 De leden van de raad van bestuur hadden in 2013 de volgende nevenfuncties: De heer J.L.D.J. Berndsen Vicevoorzitter Vereniging de Dolderse Torteltuin Lid raad van advies Stichting voor Bijzondere Zorg/AGIS Advisor of the board EAOF (European Assertive Outreach Foundation) Lid Forensisch netwerkt GGZ Nederland Mevrouw M.L. van Loon Bestuurslid Vereniging RIBW Alliantie Bestuurslid GGZNederland Voorzitter raad van toezicht Het Sticht (stichting voor primair onderwijs) Lid commissie van toezicht van het Pieter Baan Centrum Met de raad van toezicht zijn afspraken gemaakt over de informatievoorziening door de raad van bestuur aan de raad van toezicht. In dit Informatieplan staan twintig documenten die naar de raad van toezicht worden gezonden met daarbij de frequentie van de rapportages. Die loopt uiteen van vier keer per jaar voor de ziekteverzuimcijfers tot eens per vijf jaar voor het strategisch huisvestingsplan. De onderwerpen betreffen alle aspecten van het beleid, zoals kwaliteit en veiligheid, financiën, personeel en tevredenheidonderzoeken. 3.3 TOEZICHTHOUDERS Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht SBWU Samenstelling De samenstelling van de raad van toezicht was op 31 december 2013 als volgt. Naam Datum aantreden Datum aftreden Periode Dhr. M.L. de Haan Dhr. E.F.H.M. Hendrickx Dhr. H.W.J. Henselmans (voorzitter) Dhr. R.J. Mascini Mw. G. Veltkamp De nevenfuncties van de toezichthouders in 2013 worden aan het eind van dit jaarverslag van de raad van toezicht vermeld. Mevrouw M. Huisman heeft per 21 maart 2013 haar deelname aan de raad van toezicht beëindigd. De heer De Mol heeft in mei 2013 zijn tweede termijn als lid van de raad van toezicht SBWU afgerond en daarmee conform de statuten zijn lidmaatschap beëindigd. De heer de Mol zat op voordracht van de Clientenraad in de raad van toezicht. Deze rol heeft mevrouw Veltkamp op verzoek van de Clientenraad van hem overgenomen. De heer Hendrickx heeft, conform afspraak, op 31 december 2013 zijn deelname aan de raad van toezicht beëindigd. Zijn lidmaatschap was bepaald tot één jaar en maakte onderdeel uit van de overname van Stichting Centrum Vaartserijn door de SBWU per 1 januari

18 Visie op toezicht De raad van toezicht werkt overeenkomstig de normen in de Zorgbrede Governancecode. De visie op toezicht die de raad van toezicht hanteert laat zich als volgt samenvatten. De zorginhoud en de kwaliteit van zorg staan voorop. De raad van toezicht ondersteunt van harte de ambitie van de raad van bestuur om van de SBWU een herstelondersteunende organisatie te maken. Gezonde financiën, kwaliteitsbeleid, goed personeelsbeleid met veel aandacht voor scholing en een adequate bedrijfsvoering zijn cruciaal voor het waarmaken van die ambitie. De raad van toezicht zorgt zowel wat betreft de deskundigheid van de leden als in de agendering van de vergaderingen voor evenwicht in de aandacht voor bovengenoemde aspecten. De raad van toezicht vindt het belangrijk dat de toezichthoudende (controlerende) taak en de rol van adviseur van de raad van bestuur beide voldoende aandacht krijgen en op een kwalitatief hoog niveau worden uitgeoefend. De onafhankelijkheid van de leden is geborgd in de statuten van de SBWU. Informatievoorziening De raad van toezicht heeft met de raad van bestuur in een informatieplan vastgelegd over welke onderwerpen en hoe vaak de raad van toezicht en de Auditcommissie worden geïnformeerd. Het meerjarenbeleid vormt een belangrijk toetsingskader voor het beleid van de Raad van Bestuur. Door middel van schriftelijke bedrijfsinformatie in iedere vergadering van de Raad van toezicht, verslagen van interne controles AO/IC, rapportages over de interne risicobeheersing, controle op het managementsysteem voor brandveiligheid, en een rapportage over de realisatie van de doelstellingen uit de jaarlijkse kaderbrief wordt de raad van toezicht geïnformeerd over de uitvoering van het vastgestelde beleid. De financiële stand van zaken wordt gevolgd middels kwartaalrapportages, die met name in de Auditcommissie besproken worden. Het grootste deel van de informatie die de raad van toezicht krijgt, is afkomstig van de raad van bestuur. Daarnaast heeft de raad van toezicht als informatiebronnen de externe accountant, de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, werkbezoeken aan locaties en de ontmoeting met de leden van het breed managementoverleg. Een delegatie van de raad van toezicht is eenmaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de raad van bestuur met de Cliëntenraden en tweemaal per jaar bij een overlegvergadering van de raad van bestuur met de Ondernemingsraad. Naar aanleiding van de zelfevaluatie die de raad voorjaar 2013 heeft uitgevoerd wordt sinds september 2013 elke vergadering een presentatie gehouden over een zorginhoudelijk onderwerp uit de organisatie. De presentatie wordt verzorgd door medewerkers van de SBWU. De zelfevaluatie wordt hieronder nader toegelicht. Commissies De raad van toezicht heeft twee permanente commissies, de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. De Auditcommissie bestond in 2013 uit de heer De Haan en de heer Mascini. De Auditcommissie is in 2013 vier keer bijeen geweest. De Remuneratiecommissie, bestaande uit de heer Henselmans en mevrouw Veltkamp, is in 2013 niet bij elkaar geweest. Zie hiervoor ook beoordeling raad van bestuur. In de vergadering van december 2013 heeft de raad van toezicht, mede op basis van de zelfevaluatie, besloten tot het instellen van een Kwaliteitscommissie. De commissie zal bestaan uit twee leden uit de raad van toezicht, te weten mevrouw Veltkamp (voorzitter) en het nieuw te werven lid voor de raad van toezicht. De commissie start begin

19 Interne zelfevaluatie Voorjaar 2013 heeft de raad van toezicht een interne zelfevaluatie gehouden. Hiertoe is een vragenlijst opgesteld die na invulling door de leden als basis diende voor een mondelinge evaluatie. De vragenlijst is hoofdzakelijk gebaseerd op Profiel toezichthouder zorg van de NVTZ. Daarnaast zijn ook de 5 B s uit Richtlijn goede zorg van de SBWU verwerkt. De resultaten uit de schriftelijke evaluatie zijn besproken in de raad van toezicht vergadering van mei Op basis van de evaluatie zijn een aantal conclusie getrokken: In de vergaderingen gaat relatief veel aandacht uit naar financiële onderwerpen, hierdoor komen zorginhoudelijke onderwerpen onvoldoende aan bod; Een aantal competenties is binnen de raad minder sterk belegd, zoals inhoudelijke cliëntgerichtheid, een theoretisch wetenschappelijke invalshoek, aansluiting bij het gedachtengoed van de herstelvisie, de relatie tussen psychiatrie en maatschappij en de kwaliteit van zorg. Naar aanleiding van de evaluatie is besloten om zorginhoud als vast punt aan de agenda toe te voegen, een kwaliteitscommissie in te stellen en bepaalde competenties op te nemen in het profiel van een nieuw te werven lid. Een diepgaande evaluatie onder leiding van een externe begeleider staat gepland voor Vergaderingen In 2013 heeft de raad van toezicht zoals gebruikelijk vier reguliere vergaderingen gehouden. De raad van bestuur is als regel bij de vergaderingen aanwezig. Bij bepaalde agendapunten verlaat de raad van bestuur de vergadering. De accountant is zowel bij de Auditcommissie als bij de raad van toezicht geweest bij de bespreking van het Jaardocument SBWU De voormalig accountant van Stichting Centrum Vaartserijn was aanwezig bij de bespreking van het jaardocument Stichting Centrum Vaartserijn 2012 in de raad van toezicht. In 2013 heeft de raad van toezicht overeenkomstig de statutaire bevoegdheden de besluiten van de raad van bestuur goedgekeurd tot vaststelling van de volgende stukken: Statuut Stichting Benedictus Labre Jaardocument SBWU 2012 Jaardocument Stichting Centrum Vaartserijn 2012 Jaarrekening SBWU geconsolideerd Aanwijzen accountant Steunstichting 12 Jaarrekeningen Steunstichting Eindverantwoording subsidie Stadsbrug 2012 Ontbinding Stichting Beheer 3 de gelden Begroting 2014 Risicomanagement (maart 2013 ten behoeve van 2012/3 en december 2013 ten behoeve van 2013/4) De raad van toezicht heeft tevens: Besluiten genomen over de honorering van de leden (zie verderop in dit jaarverslag) De accountant een nieuwe opdracht gegeven tbv verantwoording 2013 Een kwaliteitscommissie ingesteld Een traject in gang gezet ten behoeve van de keuze van een nieuwe accountant per

20 Verder hebben in de raad van toezicht de volgende onderwerpen op de agenda gestaan: Jaarverslag 2012 raad van toezicht Eindrapportage Kaderbrief 2012 Zelfevaluatie raad van toezicht Medewerkertevredenheidsonderzoek Intern onderzoek incident Galecop Kaderbrief 2014 Managementrapportages Brandveiligheid (ten behoeve van de aansluitend op de reguliere planning en verantwoordingscyclus is dit agenda structureel verschoven naar maart) De raad van toezicht heeft ook in 2013 weer locaties van de SBWU bezocht, waaronder locatie Hoograven waar met name cliënten met een forensische maatregel verblijven. Daarnaast bezocht de raad De Steeg in Nieuwegein. De Steeg is een buurthuis in Nieuwegein Zuid en een cliëntgestuurd project vanuit de SBWU. Cliënten krijgen de kans om zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld richting betaald werk. Beoordeling raad van bestuur In 2012 is door de raad van toezicht een uitgebreide beoordeling van de raad van bestuur uitgevoerd met behulp van een 360º feedback traject. In onderling overleg is besloten in 2014 een volgende beoordeling plaats te laten vinden. Scholing De leden van de raad van toezicht hechten waarde aan doorlopende deskundigheidsbevordering om hun rol als toezichthouder en adviseur op hoog niveau te kunnen blijven uitvoeren. Zij bezoeken hiertoe cursussen op verschillende beleidsterreinen alsmede studiedagen van de NVTZ, Nationaal Register en de accountant. Bezoldiging Leden van de raad van toezicht besteden tussen de 100 en 150 uur aan hun taak als toezichthouder van de SBWU. Voor de bezoldiging van de leden van de raad van toezicht zijn de normen die de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen) in 2013 heeft opgesteld als uitgangspunt gehanteerd alsmede wijzigingen in de BTW wetgeving voor beloning commissarissen. De toeslag voor commissieleden wordt alleen toegepast voor leden van de Auditcommissie. Nevenactiviteiten De toezichthouders hadden in 2013 de volgende nevenactiviteiten: Dhr. M.L. de Haan - directeur/eigenaar Procore Group BV - directeur/eigenaar - vice voorzitter raad van toezicht Topaz - voorzitter Stichting Kind aan Huis Dhr. E.F.H.M. Hendrickx - SCEN-arts, tweede onafhankelijke beoordelaar van verzoeken om euthanasie - lid van CORS, Commissie Opleiding Registratie SCEN-artsen - docent/trainer van de teams van de Levenseindekliniek 18

21 Dhr. H.W.J. Henselmans - raad van bestuur Sinai Centrum te Amstelveen - bestuurslid stichting Interactie - bestuurslid van de cooperatie Langerhuize te Amstelveen Dhr. R.J. Mascini - directeur-bestuurder Woonpartners Midden-Holland - voorzitter Bouwsociëteit Midden-Holland - voorzitter Stichting Woonomgeving Souburg Waddinxveen - voorzitter Stichting Goudse Weekendschool - lid RvT van de stichting Rijswijke Kinderopvang (per 8 oktober 2013) Dhr. A.A. de Mol - hoofd pvp-en bij de Stichting PVP Mw. G. Veltkamp - zelfstandig toezichthouder, vertrouwenspersoon, conflictbemiddelaar, gespreksleider, coach - lid raad van toezicht Fokus - lid raad van toezicht LSR - voorzitter raad van toezicht Ixta Noa - voorzitter raad van toezicht Soteria Nederland - plaatsvervangend lid klachtencommissie Zuwe Hofpoort ziekenhuis. Dit Jaarverslag is vastgesteld door de raad van toezicht op 27 maart H.W.J. Henselmans Voorzitter raad van Toezicht 3.4 RISICOMANAGEMENT Algemeen beleid De SBWU onderscheidt de volgende risicodomeinen: strategische risico s, tactische risico s, operationele risico s, rapportage risico s en compliance risico s. Binnen deze domeinen zijn de kritische risicoprocessen benoemd. Voor de geïdentificeerde risico s en de onvoorziene risico s wordt de benodigde weerstandscapaciteit vastgesteld. (zie voor weerstandcapaciteit het hoofdstuk Financieel beleid) Bij het identificeren van de risico s worden de volgende bronnen gebruikt: expertise raad van bestuur en leden raad van toezicht (strategische risico s), expertise tactische opdrachtnemers (tactische risico s), Veiligheidmanagementsysteem en Cliënt- en Medewerkertevredenheidonderzoeken (operationele risico s), adviseur compliance (compliance risico s). Voor de rapportage risico s moeten deze bronnen nog geëxpliciteerd worden. De PDCA cyclus van het risicomanagementsysteem is geborgd in de reguliere planning en verantwoordingscyclus van kaderbrief en begroting, voortgangsrapportage, maatschappelijk jaarverslag en jaarrekening. Het systeem als totaal wordt één keer per vier jaar geëvalueerd. 19

22 Daarnaast geven de in- en externe audits in het kader van HKZ informatie over de uitvoering van zorgprocessen zoals die in kwaliteitsdocumenten staan weergegeven Risicodomeinen Hieronder volgt per risicodomein een korte beschrijving van de werkwijze in Strategische risico s In 2012 zijn de strategische risico s voor 2013 vastgesteld en zijn bijbehorende beheersmaatregelen benoemd. Op basis van een korte evaluatie is eind 2013 geconstateerd dat de beheersmaatregelen conform planning zijn uitgevoerd. Tevens zijn de strategische risico s met bij behorende beheersmaatregelen voor 2014 geactualiseerd. Tactische risico s In de rapportage over uitvoering risicomanagement 2013 naar de raad van toezicht is aangegeven dat het bewust omgaan met risicomanagement bij de tactische opdrachten nog verbetering behoeft. In de praktijk lijkt het vooral te gaan om het expliciteren van beheersmaatregelen en daardoor ook bewuster werken aan risicovermindering. Operationele risico s Met behulp van verschillende instrumenten worden risico s op operationeel niveau geïnventariseerd, te weten: meldingen van incidenten, cliënttevredenheidsonderzoek, medewerkerstevredenheidsonderzoek, verzuimcijfers, evaluatie brandveiligheid, RI&E en informatiebeveiliging. Per instrument volgt hieronder een korte beschrijving van de resultaten in Meldingen van incidenten Er zijn in meldingen met betrekking tot cliënten gedaan. De toename van het aantal meldingen heeft zich na 2011 voortgezet, met respectievelijk 80 meldingen in 2010, 169 meldingen in 2011 en 521 in De toename van het aantal meldingen wordt aan de ene kant geïnterpreteerd als het gevolg van een meer toegankelijk meldingssysteem. Maar ook de directe terugkoppeling aan teams over de wijze waarop de melding wordt opgepakt stimuleert medewerkers incidenten te melden. Met het digitaal melden is zo beter zicht ontstaan op de incidenten die in de organisatie plaatsvinden. Het aantal meldingen met betrekking tot medicijnincidenten is ook in 2013 het hoogst. 292 van 609 meldingen betreffen een medicatie-incident. Voor 180 meldingen wordt de kans op herhaling zeer laag ingeschat en tevens wordt voor deze meldingen aangegeven dat de gevolgen van het incident een zeer laag risico in zich dragen en. Voor 7 resp. 4 meldingen van de 292 wordt de kans op herhaling, alsmede de gevolgen van het incident als hoog, resp. zeer hoog ingeschat. In 2013 zijn er 256 meldingen van incidenten met medewerkers gedaan. In 2012 waren dat er precies evenveel. Het overgrote deel van de meldingen in 2013 betrof agressie (154). Naar aanleiding van deze meldingen zijn op locatieniveau acties ondernomen. Begin 2013 is er een steekincident met dodelijke afloop geweest op een van de locaties. Op basis van de prisma-analyse zijn verbetermaatregelen voor de hele organisatie geformuleerd. Er is geconcludeerd dat er geen sprake was van nalatigheid en dat het een eenmalig incident betrof waarbij de medewerkers tijdens het incident goed gehandeld hebben. Verbeteringen liggen met name op het organisatorisch vlak en in het optimaal gaan delen van bestaande kennis. 20

23 Cliënttevredenheidonderzoek Eind 2011, begin 2012 is er onder de cliënten een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden en op basis van deze resultaten heeft de cliëntenraad in juni 2012 een aantal speerpunten geformuleerd, die door de raad van bestuur zijn opgepakt. Het betreft: Het begeleidingsplan moet een plan van de cliënt zijn De voorlichting over klachtencommissie, cliëntconsulent en Clientenraad moet worden verbeterd Begeleiders moeten aan cliënten actiever informatie geven over dagbesteding Onderzoek de mogelijkheid om de avond-, nacht-, weekenddienst voor alle cliënten open te stellen Stimuleer het gesprek over herstel op de werkvloer op de locaties en betrek hierbij cliënten Zorg dat de relatie tussen cliënt en begeleider periodiek wordt geëvalueerd Maak expliciet voor cliënten wat zij van hun begeleider mogen verwachten Per kwartaal is de voortgang van de verbeteracties door de raad van bestuur met de Clientenraad besproken. Alle verbeterpunten zijn inmiddels uitgevoerd. Medewerkertevredenheidonderzoek Eind 2012 zijn de rapportages van het medewerkers tevredenheidonderzoek verschenen. De respons was 81,2 % en het cijfer voor algemene tevredenheid voor de SBWU als werkgever, een 8,2. (vorige meeting een 8,0 en benchmark RIBW een 7,4) Het onderzoek laat in algemene zin zien dat SBWU zeer tevreden en betrokken medewerkers heeft. De locatie- en stafhoofden hebben de resultaten van het MTO binnen hun teams te besproken en vertaald naar verbeteracties voor de teams. Op basis van deze verbeterplannen zijn er ook een aantal verbeterpunten vastgesteld die organisatiebreed worden opgepakt. In het kader hiervan is in 2013 gewerkt aan het terugbrengen van de beleefde rolonduidelijkheid. Op twee heidagen voor locatiehoofden en coördinatoren zorg samen is ingegaan op de rolonduidelijkheid die door sommige coördinatoren zorg wordt aangegeven. Daarnaast zijn eind 2013 medewerkersprofielen en competentieprofielen opgesteld. De implementatie hiervan zal plaatsvinden in Tot slot scoorde het melden van ongewenst gedrag door medewerkers laag in het MTO bovendien scoorde de nazorg lager als het om medewerkers gaat in vergelijking met cliënten. Daar waar dit een item was is het onderwerp door het locatiehoofd besproken in het team. Het onderzoek geeft ook aan welke kenmerken van de organisatie essentieel zijn om te behouden en verder te benutten. Het gaat om de aandacht voor groei en scholingsmogelijkheden die de SBWU geeft. Maar ook om de waardering voor medewerkers en de ruimte en vrijheid die medewerkers krijgen om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Verzuim De SBWU had over 2013 een verzuim percentage van 5,12. Dit ligt iets onder het verzuimpercentage van 2012 (5,48) en iets boven het brancheverzuim dat over was. De verzuimcijfers worden in ieder geval jaarlijks door de raad van bestuur met de hoofden besproken en waar nodig worden verbeteracties ingezet. In 2013 is gewerkt aan gezondheidsbeleid om het verzuim in de hele organisatie te laten dalen. Na analyse is vastgesteld dat het frequent verzuim en het langdurig psychisch verzuim de belangrijkste aandachtspunten in de aanpak zijn. Frequent verzuim blijkt een 21

24 voorbode te kunnen zijn van langdurig psychisch verzuim. In 2013 is ingezet op een andere methode in het omgaan met frequent verzuim. Deze aanpak kenmerkt zich door minder te richten op de inhoud van de ziekmeldingen, maar meer op de effecten daarvan op collega s, teams en organisatie waardoor de medewerker meer eigen verantwoordelijkheid neemt. Brandveiligheid Locatiehoofden vullen jaarlijks de vragenlijst in die is opgesteld om een overzicht te krijgen van de brandveiligheid op locatie. De borging van het systeem valt onder de bestuursmethodiek brandveiligheid en wordt jaarlijks geagendeerd bij de raad van bestuur en de raad van toezicht. Alle locaties moeten voor 100% voldoen aan de door de overheid verplicht getelde brandveiligheidseisen en voor 100% voldoen aan de door de SBWU verplicht gestelde eisen. Er wordt voor deze laatste eisen een afwijkingsnorm van 15% gehanteerd. Waar voorgaande jaren meer gestuurd is op algemene brandveiligheidsvoorschriften, lag in 2013 de nadruk meer op risico specifieke brandveiligheidsvoorschriften per cliëntengroep. Hierdoor is er nog meer aandacht voor veiligheid op cliëntniveau. In 2013 zijn nieuwe brandveiligheidsvoorschriften geïmplementeerd. De vragenlijsten om de brandveiligheid te meten zijn aangepast op de voorschriften. Hierdoor zijn de scores van 2013 niet te vergelijkingen met het voorgaand jaar. Locaties die niet voldoen aan de norm hebben een verbeterplan opgesteld. RI&E Op elke locatie wordt regulier een RI&E afgenomen. Op basis van deze inventarisaties worden verbeterplannen opgesteld, die worden geaccordeerd door de Arbodienst, behoeven instemming van de Ondernemingsraad en vaststelling door de raad van bestuur. Informatiebeveiliging Voorjaar 2013 is in het kader van informatiebeveiliging een 0-meting uitgevoerd. De nulmeting had vooral ten doel om vast te stellen in welke mate informatiebeveiliging een onderdeel is geworden van het werken binnen de SBWU en welke leer- en verbeterpunten er opgepakt kunnen worden. HKZ De SBWU is in juni 2013 opnieuw voor 3 jaar gecertificeerd voor de HKZ. Er zijn bij de audit die hieraan vooraf ging geen tekortkomgingen geconstateerd. 3.5 CLIËNTENINVLOED Cliëntenraad De Cliëntenraad van de SBWU functioneert op basis van de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen). Er is een samenwerkingsovereenkomst van Cliëntenraad en raad van bestuur, daarin zijn zaken geregeld als samenstelling, benoeming en het verstrekken van inlichtingen en gegevens. De SBWU is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. De Cliëntenraad is een belangrijke gesprekspartner voor de raad van bestuur. De raad van bestuur neemt vier keer per jaar deel aan de vergadering van de Clientenraad om adviesvragen en andere onderwerpen aangaande cliëntenbeleid te bespreken. 22

25 De Cliëntenraad beschikt over een eigen budget en heeft twee betaalde ondersteuners, één voor 30 en één voor 26 uur per week. Dit is inclusief de uren voor de taken van cliëntconsulent. (zie hieronder) De raad bestaat uit vertegenwoordigers van alle doelgroepen van de SBWU. Met de fusie van de SBWU met Stichting Centrum Vaartserijn per 1 januari 2013 zijn de cliëntenraden van beide organisaties opgegaan in één cliëntenraad. Het samengaan van de twee raden is door de leden voortvarend opgepakt en is goed verlopen. Het lid van de raad van toezicht dat in 2013 zijn tweede termijn heeft beëindigd zat op voordracht van de Clientenraad in de raad van toezicht. Deze rol is, op verzoek van de Cliëntenraad, door een ander lid van de raad van toezicht overgenomen. In 2013 heeft de Cliëntenraad over de volgende onderwerpen advies uitgebracht aan de raad van bestuur: Naastbetrokkenenbeleid Beëindigen zorg aan jongeren in Blauwe Huis Organisatie ambulant werken stad: beleidsplan De Cliëntenraad heeft over alle onderwerpen positief geadviseerd. Het advies over het projectplan Clubhouse wordt in februari 2014 gegeven. De opmerkingen die de Cliëntenraad bij de adviesaanvragen gemaakt heeft, hebben geleid tot een aanpassing van de tekst of een toezegging door de raad van bestuur dat de opmerkingen worden meegenomen bij de implementatie van het beleid. In 2013 heeft de Cliëntenraad ingestemd met het Klachtenreglement Naastbetrokkenen. In de vier overlegvergaderingen van de raad van bestuur met de Cliëntenraad zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: Financieel jaarverslag 2012 Cliëntenraad Jaardocument 2012 Jaarrapport 2012 cliëntconsulenten Jaarverslag 2012 Klachtencommissie Cliënten SBWU Eindrapportage Kaderbrief 2013 Fusie SBWU-Stichting Centrum Vaartserijn Transitie AWBZ naar WMO Protocol huisregels Lid raad van toezicht Kaderbrief 2014 Voortgang verbeteracties nav Clienttevredenheidsonderzoek Over het jaarverslag van de Klachtencommissie heeft een apart overleg plaatsgevonden van een delegatie van de Cliëntenraad, een delegatie van de Klachtencommissie en een lid van de raad van bestuur. Zoals gebruikelijk is een delegatie van de raad van toezicht een keer aanwezig geweest bij een overlegvergadering van de Cliëntenraad met de raad van bestuur Cliëntconsulent Sinds juni 2011 wordt de functie van Clientconsulent intern vervuld. Aanleiding hiervoor was de evaluatie van het functioneren van de externe cliëntvertrouwenspersoon. In de functie van consulent is nadrukkelijk ook de taak van mediation opgenomen. De functie van Cliëntconsulent wordt uitgeoefend door de ondersteuners van de Cliëntenraad. Er is geen beleidsmatige reden voor deze koppeling van functies. 23

26 In het verslagjaar is ongeveer 350 keer contact gezocht met de cliëntconsulenten. In 2012 was dat 300 keer. In het volgende overzicht wordt weergegeven wat de aard van consulten is geweest die de consulenten in 2013 met cliënten hebben gehad en welke inhoud het consult betrof. Daar aard en inhoud van een consult in verschillende combinaties kunnen voorkomen zijn de totaalcijfers niet gelijk. Inhoud Aantal 2013 Aantal 2012 Bejegening Begeleiding Geldbeheer 10 6 (Huis)regels 18 8 Dossierinzage 7 4 Schorsing 10 8 Huisvesting Aard Aantal 2013 Aantal 2012 Informatie/voorlichting Advies Bemiddeling Ondersteuning bij een klacht Luisterend oor 29 3 In het jaarverslag 2013 hebben de cliëntconsulenten op basis van hun ervaringen de raad van bestuur geadviseerd verbeteracties op te pakken ten aanzien van de begeleiding op het gebied van financiën, het protocol huisregels en hoe om te gaan met klachten van cliënten die ook als vrijwilliger voor de SBWU werken Klachtencommissie cliënten Op basis van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector fungeert binnen de SBWU een onafhankelijke Klachtencommissie Cliënten SBWU, kortweg Klachtencommissie genoemd. Eind 2012 bestond de Klachtencommissie uit de volgende personen: Mevrouw M.M. van der Burg, voorzitter (vanaf 19 maart 2013, daarvoor vice voorzitter Mevrouw mr. A.M.A.H. Goes, vice voorzitter (vanaf 19 maart 2013, daarvoor voorzitter) Mevrouw B.M.Ch. Bruns, plaatsvervangend lid, voorgedragen door Cliëntenraad Mevrouw M.C.M.E. Hooijer, lid, voorgedragen door de Ondernemingsraad Mevrouw E. van Kooij-Middeldorp, lid, voorgedragen door Cliëntenraad De heer W.D. Penninga, plaatsvervangend lid, voorgedragen door de Ondernemingsraad Bij de Klachtencommissie zijn in klachten ingediend. Er hebben 5 hoorzittingen plaatsgevonden. De commissie heeft bij elk hiervan een uitspraak gedaan. Eén klacht is afgehandeld in januari De overige 17 binnengekomen klachten zijn op een andere wijze afgehandeld. Bijvoorbeeld door bemiddeling van een locatiehoofd, de raad van bestuur of door bemiddeling van een cliëntconsulent. Enkele klachten zijn door de klagers na indiening 24

27 weer ingetrokken. Daarnaast hebben enkele klagers niet gereageerd op het bericht van de klachtencommissie of zijn zonder bericht niet verschenen op de hoorzitting. Eén klacht is door de klachtencommissie niet ontvankelijk verklaard. Bij de klachten waarover de Klachtencommissie in 2013 een uitspraak heeft gedaan (2 hiervan liepen nog door vanuit 2012) betrof het de onderwerpen: Verbod van SBWU op ophangen boksbal in woning Onvoldoende en inadequate begeleiding op financieel gebied Gedwongen beëindiging verblijf Abrupte beëindiging van contact met begeleider (ongegrond verklaard) en ontzegging toegang tot de inloop Niet serieus genomen door begeleiders en stafmedewerkers Onvoldoende professionele begeleiding Ongepast uitlokkend gedrag van persoonlijk begeleider (ongegrond verklaard) De meeste uitspraken van de Klachtencommissie bevatten een of meerdere adviezen aan de Raad van Bestuur. Deze adviezen zijn in het algemeen door de raad van bestuur positief opgepakt en hebben tot onder andere de volgende vervolgacties geleid: - Onderzoek naar inzet en kwaliteit van financiële begeleiding ten aanzien van desbetreffende cliënt. - Gesprek raad van bestuur met cliënt om beëindiging verblijf toe te lichten. - Organiseren van afscheidsgesprek door locatiehoofd van cliënt met voormalig begeleider. - Aanbieden van andere begeleider, zodat cliënt met schone lei kan beginnen. De klachtencommissie heeft het jaarverslag 2012 besproken met de raad van bestuur, de Clientenraad en de cliëntconsulenten. Tot slot zijn de voorzitter en vice-voorzitter betrokken geweest bij de totstandkoming van het protocol klachtencommissie voor Naastbetrokken en bij het Klachtenreglement voor Naastbetrokkenen. De Klachtenregeling voor Naastbetrokkenen is per 1 januari 2014 van kracht geworden. 3.6 ONDERNEMINGSRAAD Binnen de SBWU functioneert een Ondernemingsraad conform de Wet op de Ondernemingsraden. De Ondernemingsraad heeft in 2013 over de volgende onderwerpen advies uitgebracht of instemming gegeven: Advies Projectplan Realisatie 24-uursvoorziening Nicolaasstraat Projectplan de Boerderij Organisatie ambulant werken stad: beleidsplan Projectplan Clubhouse Ongevraagd advies Protocol Vertrouwenspersoon Instemming Klachtenreglement Naastbetrokkenen RI&E Hostel Maliehof RI&E Rijnsche Maan RI&E Het Zand/Grauwaart RI&E Utrecht Noord RI&E Houten Castellum RI&E De Pauw 25

Maatschappelijk Verslag 2012 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht

Maatschappelijk Verslag 2012 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Jaardocument 2012 1 Maatschappelijk Verslag 2012 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS 6 2.2 STRUCTUUR

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2014. Lister

Maatschappelijk verslag 2014. Lister Jaardocument 2014 1 2 Maatschappelijk verslag 2014 Lister 3 4 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 7 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 9 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS 9 2.2 STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE 9 2.2.1 Missie

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Profielschets lid raad van toezicht

Profielschets lid raad van toezicht Profielschets lid raad van toezicht Pagina 1 van 6 Achtergrond vacature Door het verstrijken van de tweede termijn van een van leden van raad van toezicht Lister is per september 2015 de functie vacant:

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 1.2 Artikel 2 Wie een klacht of een Bopz-klacht kan indienen...

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie Cliënten Lister

Jaarverslag Klachtencommissie Cliënten Lister Jaarverslag 2016 Klachtencommissie Cliënten Lister Maart 2017 1 INHOUD Pag. 1. Voorwoord 3 2. Klachten in 2016 en afhandeling 4 2.1 Overzicht van de klachten en afhandeling4-5 2.2 Onderwerp klachten en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Klachtenreglement voor naastbetrokkenen

Klachtenreglement voor naastbetrokkenen Klachtenreglement voor naastbetrokkenen 1 Doelstelling - Tegemoet komen aan de klager en zo mogelijk oplossen van diens onvrede. - Bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de zorg. 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Inleiding Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (MO) en voorzieningen voor beschermd wonen

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland 1 Geanonimiseerde versie Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CLIËNTEN

KLACHTENREGELING CLIËNTEN KLACHTENREGELING CLIËNTEN DEEL 1 ALGEMEEN 1. Begripsomschrijving Cliënt De persoon aan wie de zorgaanbieder zorg- en dienstverlening biedt of heeft geboden. Zorgaanbieder Stichting HVO-Querido, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Klachtenbeleid Cliënten

Klachtenbeleid Cliënten Klachtenbeleid Cliënten Datum vaststelling : mei 2013 Te herzien voor: mei 2016 Opgesteld en vastgesteld door : Arienne Versendaal en Janine Meijer Inhoud 1. Inleiding 1.1 Compliment, feedback of klachtenbehandeling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2015 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer..

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. HOOFDSTUK 1 Artikel 1 De structuur van de ambtelijke

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland

Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie POA

Jaarverslag Klachtencommissie POA KCP 16 / 009 Ambtelijk secretariaat: Eerste Ringdijkstraat 5 1097 BC Amsterdam (06) 142 649 72 info@klachtencommissiepoa.nl Aangesloten instellingen: Blijf Groep HVO-Querido Oudezijds 100 Leger des Heils

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Klager vraagt zich af wat de status is van de besluiten die door de RvC in die periode zijn genomen.

Klager vraagt zich af wat de status is van de besluiten die door de RvC in die periode zijn genomen. Klacht 2: Ten tijde van de schorsing van de toenmalige directeur van WSN hebben de commissarissen X en Y tijdelijk (van 16 april 2014 tot 21 oktober 2014) het bestuur van WSN waargenomen. Genoemde commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP Reglement Remuneratiecommissie, vastgesteld d.d. 26-03-2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Reglement Remuneratiecommissie Stichting s Heeren

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni Utrecht December 2016

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni Utrecht December 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni 2016 Utrecht December 2016 Inleiding Op 10 juni 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 Klachtenreglement AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van de woonzorgcentra Amaris Florisberg en Amaris De Kuijer. De Cliënt Vertrouwenspersoon (CVP) die werkzaam is

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad Bartiméus

Centrale Cliëntenraad Bartiméus Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Bartiméus Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad 4 Jaarplan Centrale Cliëntenraad 5 Commissie 5 Vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Klachtencommissie Zorg Midden-Holland

Klachtencommissie Zorg Midden-Holland Klachtencommissie Zorg Midden-Holland Jaarverslag 2016 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Klachtencommissie Zorg Midden Holland. In het kalenderjaar 2016 heeft de klachtencommissie Zorg

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Reglement Centrale Participatieraad. Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg

Reglement Centrale Participatieraad. Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg Reglement Centrale Participatieraad Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg Watertoren 20 3247CL Dirksland Reglement centrale participatieraad - 2 - INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 MEDEZEGGENSCHAP BINNEN SJALOOM ZORG...

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Zorgboerderij Paarlberg

Zorgboerderij Paarlberg Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Paarlberg Boerderijnummer: 790 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Adviezen Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland. De cliëntenraad

Adviezen Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland. De cliëntenraad Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland De cliëntenraad MEE Noordwest-Holland kent grote waarde toe aan een goed functionerende cliëntenraad. Om de cliëntenraad in haar adviserende en signalerende

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: "Stichting IKC+

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: Stichting IKC+ CONVENANT ALMEERSE SCHOLEN GROEP-GEMEENTE ALMERE PARTIJEN, 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Almere, in het bijzonder handelende voor de gemeenteraad vanwege de aan de gemeenteraad bij de

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen KLACHTENREGELING aangepast: 01 januari 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a) Cliënt natuurlijke persoon aan

Nadere informatie