Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Deel I: Maatschappelijke prestaties. Definitief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Deel I: Maatschappelijke prestaties. Definitief"

Transcriptie

1 Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties Definitief Stichting TBV Wonen, Tilburg Rotterdam, versie april 2009

2 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62 Postbus AA ROTTERDAM T F E W Visitatieteam: > Dr. Leo Gerrichhauzen (voorzitter) > Ir. Cor Pijlman > Drs. Guus Terlingen (secretaris) April 2009 KWH Rapportage KWH-Visitatie 2009, TBV Wonen pagina 2 van 54

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 0 Samenvatting Beoordeling per ratio Beoordeling per prestatieveld Samenvattende scorekaart De prestaties van TBV Wonen: een recensie 10 1 Inleiding Visitaties in de corporatiesector De KWH-aanpak van visitaties TBV Wonen en haar werkgebied: een impressie Leeswijzer 17 2 Presteren naar opgaven (PnO) De maatschappelijke opgaven in Tilburg Presteren naar Opgaven (PnO): I Prestaties Presteren naar Opgaven (PnO): II Kennis en Inzicht Presteren naar Opgaven (PnO): III Planning Presteren naar Opgaven (PnO): IV Monitoring Beoordeling visitatiecommissie: Presteren naar Opgaven (PnO) 26 3 Presteren naar eigen Ambities en Doelen (PnA/D) Missie en ambities Presteren naar eigen Ambities en Doelen (PnA/D): I Prestaties Presteren naar eigen Ambities en Doelen (PnA/D): II Kennis en Inzicht Presteren naar eigen Ambities en Doelen (PnA/D): III Planning Presteren naar Ambities en Doelen (PnA/D): IV Monitoring Beoordeling visitatiecommissie: Presteren naar eigen Ambities en Doelen (PnA/D) 35 4 Presteren volgens Belanghouders (PvB) De belangrijkste belanghouders van TBV Wonen Presteren volgens Belanghouders (PvB): I Prestaties Presteren volgens Belanghouders (PvB): II Kennis en Inzicht Presteren volgens Belanghouders (PvB): III Planning Presteren volgens Belanghouders (PvB): IV Monitoring Beoordeling visitatiecommissie: Prestaties volgens Belanghouders (PvB) 41 5 Presteren naar Vermogen (PnV) Enkele kerngegevens Presteren naar Vermogen (PnV): I Prestaties Presteren naar Vermogen (PnV): II Visie Presteren naar Vermogen (PnV): III Risicoprofiel Presteren naar Vermogen (PnV): IV Bedrijfsvoering Beoordeling visitatiecommissie: Prestaties naar Vermogen (PnV) 45 KWH Rapportage KWH-Visitatie 2009, TBV Wonen pagina 3 van 54

4 6 Governance Goed bestuur Onderdeel II Maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding Beoordeling visitatiecommissie: Governance 48 Bijlagen I. Onderzoeksverantwoording II. Samenstelling visitatiecommissie III. Overzicht geïnterviewde personen IV. Overzicht geraadpleegde documenten KWH Rapportage KWH-Visitatie 2009, TBV Wonen pagina 4 van 54

5 Voorwoord Voor u ligt de rapportage van de maatschappelijke visitatie van TBV Wonen die is uitgevoerd op basis van de KWH-Visitatiemethode. KWH is een door de SEV/Auditraad geaccrediteerde organisatie. Met behulp van deze visitatiemethode zijn de prestaties van TBV Wonen, de kwaliteit van het maatschappelijk ondernemen en de borging hiervan beoordeeld. TBV Wonen heeft als één van de eerste corporaties deelgenomen aan deze wijze van visiteren op basis van de vernieuwde KWH-Visitatiemethodiek. Deze is gebaseerd op de door de SEV/Auditraad ontwikkelde methodiek (versie 3.0) aangevuld met onderdelen van KWH-meetproducten zoals het KWH-Participatielabel en het KWH-Maatschappijlabel. TBV Wonen heeft zich bijzonder ingespannen om deze visitatie mogelijk te maken. Zij heeft haar ramen en deuren opengegooid, de visitatiecommissie toegang gegeven tot haar belanghouders, huurdersvertegenwoordigers, toezichthouder, medewerkers en niet te vergeten een groot aantal beleidsdocumenten. Zij heeft zich hiermee kwetsbaar durven opstellen. Dit getuigt van durf en ondernemerschap en de bereidheid om te leren en verantwoording af te leggen. Ik wil TBV Wonen hartelijk danken voor haar bijdrage aan deze KWH-Visitatie en veel succes wensen bij de verdere groei en ontwikkeling van haar maatschappelijk ondernemerschap. mr. Antoinette van der Linden waarnemend directeur-bestuurder KWH KWH Rapportage KWH-Visitatie 2009, TBV Wonen pagina 5 van 54

6 0 Samenvatting In deze samenvatting geven wij in een notendop de uitkomsten van de maatschappelijke visitatie van TBV Wonen. 0.1 Beoordeling per ratio In onderstaande figuur staan de scores die TBV Wonen haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren. De prestaties van TBV Wonen worden gemiddeld met een 6,9 gewaardeerd. Alle onderdelen liggen dicht tegen het gemiddelde aan. Presenteren naar Opgaven (PnO) 8 7 6,9 Governance (Gov) 7,0 6 6,8 Presteren naar Ambities en Doelen (PnA- D) 5 Presenteren naar Vermogen (PnV) 7,1 6,8 Presteren volgens stakeholders (PvS) KWH Rapportage KWH-Visitatie 2009, TBV Wonen pagina 6 van 54

7 0.2 Beoordeling per prestatieveld 1. Beschikbaarheid 8 7. Energie en duurzaamheid 7 2. Betaalbaarheid 6 6. Stedelijke vernieuwing 5 3. Bijzondere doelgroepen 5. Bouwproductie 4. Leefbaarheid Presteren volgens stakeholders (PvS) Presenteren naar Opgaven (PnO) Presteren naar Ambities en Doelen (PnA-D) Bij Presteren naar opgaven (PnO) scoort TBV Wonen relatief laag op het onderdeel beschikbaarheid van woningen en energie en duurzaamheid. Relatief hoog is de score voor de inzet voor bijzondere doelgroepen. Bij Presteren naar Ambities en Doelen (PnA-D) is er een relatief hoge waardering het veld bijzondere doelgroepen. Relatief laag scoort bij de eigen ambities en doelen de inzet op de velden betaalbaarheid, leefbaarheid, bouwproductie en energie en duurzaamheid. De waardering van belanghouders voor het presteren van TBV Wonen op de diverse prestatievelden ligt tussen de 6,7 en 6,9. Positieve uitschieter volgens belanghouders is de waardering voor de prestaties op het veld bijzondere doelgroepen (7,4). Van de ratio s Governance (Gov) en Presteren naar Vermogen (PnV), is hier geen dwarsdoorsnede gegeven, omdat deze niet zijn opgebouwd uit de genoemde prestatievelden. KWH Rapportage KWH-Visitatie 2009, TBV Wonen pagina 7 van 54

8 0.3 Samenvattende scorekaart In de onderstaande tabel is de beoordeling van TBV Wonen in meer detail weergegeven. Een toelichting op de diverse onderdelen is opgenomen in de hoofdstukken 3 tot en met 6. I II III IV Prestaties Kennis en Inzicht Planning Monitoring Totaal Wegingsfactor 70% 10% 10% 10% Presteren naar Opgaven (PnO) 7,0 6,8 6,5 7,0 6,9 1. Beschikbaarheid 6,7 2. Betaalbaarheid 7,0 3. Bijzondere doelgroepen 7,7 4. Leefbaarheid 7,0 5. Bouwproductie 7,5 6. Stedelijke vernieuwing 7,0 7. Energie en duurzaamheid 6,3 Presteren naar eigen Ambities en Doelen (PnA/D) 6,8 7,4 6,8 7,0 6,8 1. Beschikbaarheid 6,8 2. Betaalbaarheid 6,1 3. Bijzondere doelgroepen 8,0 4. Leefbaarheid 6,6 5. Bouwproductie 6,4 6. Stedelijke vernieuwing 7,0 7. Energie en duurzaamheid 6,3 Presteren volgens Belanghouders (PvB) 6,9 6,4 6,8 6,5 6,8 1. Beschikbaarheid 6,8 2. Betaalbaarheid 6,7 3. Bijzondere doelgroepen 7,4 4. Leefbaarheid 6,7 5. Bouwproductie 6,9 6. Stedelijke vernieuwing 6,7 7. Energie en duurzaamheid 6,8 KWH Rapportage KWH-Visitatie 2009, TBV Wonen pagina 8 van 54

9 I II III IV Vermogens Visie Risico Bedrijfs- Totaal prestaties profiel voering Wegingsfactor 70% 10% 10% 10% Presteren naar Vermogen (PnV) 7,2 6,3 7,0 7,5 7,1 I Goed bestuur II Maatschappelijke verantwoording en Beleidsbeïnvloeding Totaal Ambities Opgaven in Betrokken- Vermogen en doelen het werkgebied heid van belanghebbenden Wegingsfactor 20% 20% 20% 20% 20% Governance (Gov) 6,6 7,3 6,5 6,3 8,0 7,0 KWH Rapportage KWH-Visitatie 2009, TBV Wonen pagina 9 van 54

10 0.4 De prestaties van TBV Wonen: een recensie In deze paragraaf geven wij een samenvattend oordeel over de prestaties van TBV Wonen op de verschillende onderdelen van de maatschappelijke visitatie. Algemeen > TBV Wonen is een organisatie in transitie. Vanuit een positie van beheerder van vastgoed wil TBV Wonen naar een meer maatschappelijk breder georiënteerde corporatie en van een productiebedrijf naar een dienstverlenend bedrijf. Met de komst van de nieuwe bestuurder Rob Vinke in 2006 is deze transitie ingezet. > TBV Wonen wordt door de buitenwereld herkend als een echte vastgoedcorporatie en verhuurder met een bescheiden positie in wijken buurten. Het heeft zich vanuit die positie niet als trekker opgesteld. Op het gebied van leefbaarheid, betaalbaarheid en stedelijke vernieuwing bleef TBV achter en had ze in de ogen van de visitatiecommissie gezien haar vermogen meer kunnen doen. Hier komt nu langzaam verandering in. De nieuwe koers die vanaf 2007 is ingezet geeft een hoog ambitieniveau weer. > TBV Wonen is een pionier op het gebied van wonen en zorg en kan daarin een voorbeeld zijn voor andere corporaties. De pijn van het mislukken van de personele unie met zorginstelling ZTz wordt nog steeds gevoeld en heeft een negatieve weerslag op het imago van TBV. > TBV Wonen was zelfredzaam in haar klassieke smalle taakopvatting en opereerde veelal solitair. Prestatieafspraken werden netjes nagekomen en men had prima contact met de gemeente, maar warme samenwerking buiten het veld van zorg was er weinig. Vanaf 2007 is de openheid en samenwerkingsbereidheid toegenomen en heeft TBV Wonen zich ook doelen gesteld die zij niet alleen kan realiseren en waarbij samenwerking nodig is. Het betrekken van belanghouders bij beleid en verantwoorden van resultaten is en blijft echter een aandachtspunt voor TBV Wonen. > Belangrijk leerpunt voor TBV Wonen is om meer partnergericht te gaan samenwerken. Dat betekent bij het aangaan van samenwerkingsverbanden meer aansluiting te zoeken bij de belangen en doelen van de partner. Uit gesprekken met belanghouders komt de indruk dat TBV Wonen in samenwerking zich teveel op het project richt en teveel een houding heeft van wij doen het wel. Samenwerken betekent ook samen optrekken. > De transitie van beheerder naar ontwikkelaar (en van productiebedrijf naar dienstverlener) is duidelijk zichtbaar in de scores van de visitatie en de mening van belanghouders. Er worden duidelijke verbeterslagen gemaakt en men timmert hard aan de weg, maar het relatief gesloten verleden, de eenzijdige taakopvatting en volgende rol van TBV Wonen in de periode voor 2007 weegt mee. Echter als TBV Wonen de huidige ingeslagen weg weet voort te zetten kunnen de scores bij een volgende visitatie enkel omhoog gaan. Presenteren naar eigen Ambities en Doelen (PnA/D) > Met het ondernemingsplan is een breuk met het verleden tot stand gekomen. In de periode daarvoor is het leidende beleidskader de nota plezierig wonen en verzorgd leven uit Deze notitie was sterk gericht op de personele unie met ZTz en wordt na 2003 niet meer genoemd in stukken en elementen komen niet meer expliciet terug. In de jaarlijkse beleidsnotitie (Beleid, activiteiten en begroting) worden de voorgenomen doelen en activiteiten van TBV voor het komende jaar beschreven. Het lijkt niet alsof TBV Wonen vanuit een lange termijn visie aan de volkshuisvesting werkt. In 2007 is het ondernemingsplan opgesteld, waarin meer beleidsmatig wordt gewerkt. > TBV Wonen heeft echter niet stilgezeten in de periode en met name op het gebied van bijzondere doelgroepen zich zeer ondernemend opgesteld. De corporatie is haar afspraken met gemeente en andere partijen nagekomen. Maar lijkt in wat zij doet vooral te volgen en doen wat haar gevraagd wordt en neemt zelf te weinig initiatief. Uitzondering hierop is de eigen koers in wonen en zorg. > Op de velden leefbaarheid, betaalbaarheid, bouwproductie, stedelijke vernieuwing en energie en duurzaamheid had TBV Wonen zich in de ogen van de visitatiecommissie ambitieuzer op kunnen stellen. Een productie van 265 woningen in 4 jaar is bescheiden. Daar staat tegen over dat er ruim geïnvesteerd is in de kwaliteit van het bezit, maar dit was met name ingegeven vanuit een overcapaciteit aan onderhoudspersoneel. In het ondernemingsplan lijkt TBV Wonen zowel op het gebied van KWH Rapportage KWH-Visitatie 2009, TBV Wonen pagina 10 van 54

11 bouwen als op sociaal maatschappelijk vlak zich ondernemender op te stellen. Een houding die ook in de buitenwereld inmiddels herkend en gewaardeerd wordt. > TBV Wonen is in tegenstelling tot de andere corporaties nergens dominant aanwezig in Tilburg. Dit argument is volgens belanghouders vaak opgevoerd om niet sociaal te investeren. > In de periode is er geen scherpe koppeling tussen lange termijn doelen, doelstellingen en prestaties. TBV Wonen hanteerde tot 2007 vooral jaarplannen met daarin activiteiten die nauwelijks waren terug te leiden naar een breder doel of missie. In de jaarverslagen is geen koppeling tussen voornemens en prestaties. Met het nieuwe beleidskader bestaat het risico nog dat gekozen strategie wordt losgelaten en men over gaat tot de waan van de dag. In gesprekken met leidinggevenden en medewerkers wordt ook op dit risico gewezen. Presteren naar Opgaven (PnO) > Leidend kader is het convenant wonen De samenwerking in Tilburg tussen corporaties en gemeente is hecht. Opgaven worden in gezamenlijkheid bepaald en benoemd en er ontsnapt weinig aan het toeval. TBV slaagt er in heel netjes in aan de prestatieafspraken te voldoen, wat ook wordt herkend en erkend door de gemeente. Vanuit haar klassieke taak presteert TBV Wonen voldoende. Ze doet wat van haar gevraagd wordt. Echter met name in de periode voor 2007 had TBV Wonen te weinig oog voor de sociaal maatschappelijke taak en was daarin vooral volgend. > De prestatieafspraken zijn vertaald in activiteiten die jaarlijks samen met de gemeente worden doorgelopen en beoordeeld of deze behaald zijn. Waar mogelijk zou dit systeem nog concreter de te verwachten inzet per veld en per corporatie weer kunnen geven. > Op het gebied van bijzonder doelgroepen presteert TBV Wonen bovengemiddeld. Op het gebied van energie en duurzaamheid zijn de resultaten beperkt en zou de corporatie prestaties beter moeten volgen. Ook op het gebied van beschikbaarheid van de voorraad zijn prestaties niet duidelijk en met name wat betreft verkoop van woningen blijft TBV Wonen achter. > Vanwege de hechtheid van samenwerking tussen corporaties en gemeente en het aanhaken van TBV Wonen bij stedelijke samenwerkingsverbanden als Symfonie weet de corporatie in voldoende mate wat er lokaal speelt. TBV Wonen zou de omgevingsvariabelen systematischer en meer periodiek in beeld mogen brengen, deze wegen en vertalen in beleidskeuzes en meetbare doelstellingen. Presteren volgens Belanghouders (PvB) > TBV Wonen wordt gekend als een betrouwbare corporatie die zijn afspraken nakomt. De corporatie is gedegen en professioneel in wat zij doet en kent een sterke bedrijfsvoering in de ogen van belanghouders. TBV Wonen opereert veelal solitair, maar heeft ook de zelfredzaamheid om dat te kunnen. > TBV Wonen is maatschappelijk betrokken en heeft hart voor Tilburg, maar heeft in de ogen van belanghouders geen uitgesproken maatschappelijk gezicht. TBV Wonen is lang vooral een beheerder van woningen (een verhuurder) geweest. Met de komst van de nieuwe bestuurder is hier verandering in gekomen. Belanghouders zien TBV Wonen geleidelijk opschuiven naar een meer maatschappelijk georiënteerde corporatie die zelf meer initiatief neemt, echter volgens sommige belanghouders moet TBV Wonen nog steeds aangespoord worden zich actiever op te stellen. > Belanghouders waarderen de inzet van TBV Wonen voor bijzondere doelgroepen hoog. De inzet op bouwproductie achten zij voldoende, maar over de prestaties op de overige velden zijn zij wat kritischer. Met name de inzet op leefbaarheid in relatie tot wat belanghouders verwachten scoort relatief laag. TBV Wonen zou volgens belanghouders meer in huishoudens moeten denken en minder in woningen. > TBV Wonen zou meer bewust en actiever een dialoog met belanghouders moeten vormgeven, informatie bij hen ophalen en verwachtingen expliciet maken. Voor 2007 gebeurde dit nauwelijks. Bij de totstandkoming van het ondernemingsplan is hier een stap in gezet, maar het is zaak dit uit te breiden. TBV Wonen kan daarnaast nog een slag maken in het monitoren van tevredenheid en opvattingen bij de voor haar relevante belanghouders. TBV Wonen moet beseffen dat zij er veel profijt van kan hebben als zij de dialoog zou versterken en beter zou nadenken over hoe zij de geluiden uit de omgeving een plaats geeft. KWH Rapportage KWH-Visitatie 2009, TBV Wonen pagina 11 van 54

12 Presteren naar Vermogen (PnV) > In de beeldvorming en op papier is TBV Wonen een financieel sterke corporatie. Uit de laatste Corporatie in Perspectief gegevens en beoordeling van het CFV in 2008 blijkt dat de voorgenomen activiteiten passend zijn bij de financiële mogelijkheden van de corporatie (continuïteitsoordeel). Ook het solvabiliteitsoordeel is positief; TBV Wonen heeft een zodanig financieel beleid gevolgd dat haar voortbestaan, zonder rekening te houden met effecten van activiteiten, in financieel opzicht is gewaarborgd. > In de ogen van de visitatiecommissie zou TBV Wonen meer transparant kunnen zijn over haar financiele inzet, doelen en doelstellingen. > In de ogen van belanghouders had TBV met name op het onderdeel leefbaarheid meer naar vermogen kunnen presteren. In het ondernemingsplan wordt hiervoor thans 2 miljoen per jaar vrijgemaakt. > Er wordt sterk op solvabiliteit gestuurd. Ruimte in het eigen vermogen kan explicieter gekoppeld worden aan opgaven en investeringsbehoeften in de omgeving van de corporatie. > Efficiency en verlaging bedrijfslasten staat hoog op de agenda bij TBV, hier wordt actief op gestuurd. Governance (Gov) > TBV Wonen is in transitie, dat geldt ook voor de RvT. De samenstelling van de RvT gaat veranderen de komende jaren en is nu tamelijk eenzijdig. Er wordt voldaan aan de minimaal noodzakelijke eisen van de governancecode. > Zittingstermijnen van de leden van de RvT zijn lang en er is op sommige punten geen aansluiting tussen profielschets en samenstelling van de raad. Hier zijn inmiddels stappen in genomen, maar in de ogen van de visitatiecommissie had TBV Wonen hier meer haast mee kunnen tonen. > Het toezichtskader is nog onvoldoende scherp. Er wordt gekoerst op het ondernemingsplan, begroting, controlerapporten accountant en extern toezicht, en er zijn kwartaalrapportages op basis van de balanced scorecard. Kaders en normen lijken vooral door het bestuur gesteld te worden. Met name de toezichtrol en de klankbordrol van de RvT kunnen beter uitgekristalliseerd worden. De RvT is hierin nog zoekende. Met name het stimuleren van ondernemerschap zou beter kunnen. De werkgeversrol is goed op orde. > Zelfevaluatie en aandacht voor het eigen functioneren zou meer gestructureerd kunnen plaatsvinden. > De RvT speelt geen stimulerende rol in het betrekken van belanghouders. > TBV Wonen zou meer bewust en gestructureerd kunnen werken aan haar dialoog met belanghouders. De beïnvloeding door belanghebbenden is voor verbetering vatbaar. De scherpte van de doelstellingen kan beter en dat geldt ook voor het gestructureerd en aantoonbaar bieden van beïnvloedingsmogelijkheden aan belanghouders. KWH Rapportage KWH-Visitatie 2009, TBV Wonen pagina 12 van 54

13 1 Inleiding 1.1 Visitaties in de corporatiesector Werking Deelname aan maatschappelijke visitaties is verplicht voor corporaties die lid zijn van brancheorganisatie Aedes. Corporaties dienen zich eenmaal in de vier jaar te laten visiteren. Eens per vier jaar krijgt elke corporatie een deskundige visitatiecommissie op bezoek, samengesteld door een geaccrediteerd bureau. Die commissie licht de corporatie door vanuit het perspectief van de opgaven in het werkgebied en vanuit de verwachtingen van gemeente, huurders en andere belanghouders in de directe omgeving. Wat presteert de corporatie werkelijk? Welk vermogen is daarvoor echt beschikbaar? Wordt dat vermogen voldoende benut? Wat vinden belanghebbenden van het presteren van de corporatie? Hoe worden zij in de dagelijkse praktijk betrokken bij het beleid? Ook telt mee welke doelen de corporatie zelf heeft en of ze wel alles doet wat in haar vermogen ligt om deze doelen te realiseren. De bevindingen worden zo veel mogelijk meetbaar gemaakt, geanalyseerd, beoordeeld en gerapporteerd volgens een uniforme methodiek. Het visitatierapport is openbaar. De beoordeling van de prestaties heeft plaatsgevonden op basis van een uitgebreid stelsel van normen en meetpunten. In de onderstaande tabel is weergegeven hoe de beoordeling tot stand is gekomen. Normstelling prestatiebeoordeling Beoordeling in rapportcijfers Kwantitatieve meetpunten Kwalitatieve meetpunten Rapportcijfer 8 Rapportcijfer 7 Rapportcijfer 6 Rapportcijfer 5 De prestatie overtreft de doelstelling, ambitie, de opgave in het werkgebied of de verwachting van belanghouders: overschrijding is meer dan 25%. De prestatie komt overeen met de doelstelling, de opgave of de verwachting van belanghouders: afwijking maximaal + of 25%. De prestatie is lager dan de doelstelling/ambitie, de opgave in het werkgebied of de verwachting van belanghouders: afwijking 25% tot 50%. De prestatie is aanzienlijk lager dan de doelstelling, de opgave of de verwachting van belanghouders: afwijking meer dan - 50% De corporatie voldoet geheel aan de norm: Ja De corporatie voldoet aan de norm, maar verbetering is nog mogelijk: Ja, maar De corporatie voldoet niet aan de norm, maar de corporatie is bezig met verbeteringen: Nee, maar De corporatie voldoet niet aan de norm en de corporatie heeft geen maatregelen genomen om haar prestaties te verbeteren. KWH Rapportage KWH-Visitatie 2009, TBV Wonen pagina 13 van 54

14 1.2 De KWH-aanpak van visitaties TBV Wonen heeft haar prestaties, haar beleids- en bedrijfsproces laten beoordelen op basis van de KWH- Visitatiemethode. Deze methode bestaat uit twee delen. Deel I beoordeelt conform de methodiek van de SEV / Auditraad de kwantitatieve prestaties van TBV Wonen bezien vanuit vijf ratio s. Deze worden hieronder nader toegelicht. Deel II geeft concrete aanknopingspunten voor leren en verbeteren vanuit vijf perspectieven: de klant, bewonersparticipatie, belanghouders, intern toezicht en medewerkers. De scores in beide delen zijn gebaseerd op een beoordeling van de prestaties van TBV Wonen door een visitatiecommissie. Meer informatie over samenstelling van de commissie is opgenomen in de bijlagen. Deel I: beoordeling op basis van SEV / Auditraad methodiek 3.0 Het onderzoek in deel I van het rapport omvat een beoordeling van geleverde prestaties afgezet tegen vijf ratio s: ten eerste de opgaven in het werkgebied zoals deze zijn vastgelegd in prestatieafspraken en de woonvisie van de gemeente. Daarnaast is gekeken naar de eigen prestaties in relatie tot de doelen en ambities van de corporatie, prestaties volgens belanghouders, het presteren naar (financieel) vermogen en ten slotte de kwaliteit van de besluitvorming / governance (zie figuur 1). De beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van documentanalyses, gesprekken met belanghouders, zoals de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, wijkraden en bewonersvertegenwoordigers. Eveneens is gesproken met interne toezichthouders, directieleden, leidinggevenden, medewerkers en met de accountant van TBV Wonen. Als onderdeel van de visitatie heeft TBV Wonen een zelfevaluatie opgesteld en gegevens verzameld over de opgaven in haar werkgebied, haar doelen en ambities en de door haar geleverde prestaties. TBV Wonen diende alle gegevens te onderbouwen met oorspronkelijke documenten, zoals beleidsplannen en jaarverslagen. Een nadere toelichting op de structuur en werkwijze van deze KWH-Visitatie is opgenomen in de onderzoeksverantwoording in de bijlagen. Figuur 1. Structuur methodiek SEV / Auditraad 3.0 De SEV / Auditraad methodiek gebruikt de uitdrukking Presteren volgens Belanghouders (PvS). KWH is van mening dat het Nederlandse woord belanghouders een volwaardig alternatief is en gebruikt daarom de KWH Rapportage KWH-Visitatie 2009, TBV Wonen pagina 14 van 54

15 omschrijving Presteren volgens Belanghouders en de afkorting PvB. Deel II: de perspectieven van KWH In het tweede deel van de KWH-Visitatie wordt de waardering van klanten en belanghouders voor het maatschappelijk presteren van de corporatie in beeld gebracht. Deze waardering wordt gemeten met delen van KWH-meetproducten zoals het KWH-Participatielabel, het KWH-Maatschappijlabel en KWH-Huurlabel. De meerwaarde van deel II van het rapport is dat naast het oordeel over prestaties ook een oordeel wordt gegeven over het beleidsproces van de corporatie en de mate waarin belanghouders tevreden zijn hierover aangevuld met de tevredenheid van klanten over de dienstverlening van de corporatie. Doordat gebruik wordt gemaakt van hele concrete normen en meetpunten, geeft het tweede deel van het rapport concrete aanknopingspunten voor leren en verbeteren. Figuur 2. de perspectieven van KWH in schema Perspectief intern toezicht Perspectief klanten Proces maatschappelijke prestaties Perspectief belanghouders Perspectief medewerkers Perspectief bewonersparticipatie De visitatiecommissie zoekt in deel II verklaringen voor prestaties of het uitblijven daarvan. De sleutel kan bijvoorbeeld liggen in het interne toezicht, in de mate waarin de structuur, de bedrijfsvoering en de cultuur van de werkorganisatie zijn afgestemd op de ambities en externe opgave en uitdagingen van de corporatie, of in de frequentie en de diepgang van het overleg met de belanghouders. De visitatiecommissie kijkt niet alleen naar wat al is bereikt. Ze beoordeelt ook of er voldoende waarborgen zijn voor goed presteren in de nabije toekomst. Het is aan de visitatiecommissie om het presteren in perspectief te plaatsen en te komen tot een wijs en communiceerbaar oordeel. De beoordeling van TBV Wonen in het tweede deel van dit onderzoek heeft plaatsgevonden op basis van een uitgebreid stelsel van normen en meetpunten. In de onderzoeksverantwoording in de bijlagen is weergegeven hoe de beoordeling tot stand is gekomen. KWH Rapportage KWH-Visitatie 2009, TBV Wonen pagina 15 van 54

16 1.3 TBV Wonen en haar werkgebied: een impressie TBV Wonen is een woningcorporatie in Noord Brabant, met wooneenheden en 100 medewerkers. De corporatie is vooral werkzaam in Tilburg en is daarnaast op het gebied van wonen en zorg actief in Oosterhout. In 2006 is Rob Vinke aangetreden als nieuwe directeur bestuurder van de corporatie, hij volgde Peter Blankenstijn op die na 24 jaar aan het roer te hebben gestaan met pensioen ging. TBV Wonen karakteriseert zichzelf als een inhoudelijk krachtige woningcorporatie met een sterke nadruk op technische en financiële aangelegenheden. Door deze sterke benadering in de afgelopen jaren moet veel geïnvesteerd worden in relaties met partijen aldus de corporatie. Het bezit van TBV Wonen is kwalitatief hoogwaardig, is goed onderhouden en zit relatief in het wat hogere sociale huursegment. TBV is naast haar primaire taak vooral actief op het gebied van wonen en zorg en bijzondere doelgroepen. TBV Wonen telde in man personeel, waarvan 68 technisch. Er was daarmee een overcapaciteit in technisch personeel wat leidde tot veel aandacht voor onderhoud en het soms het gevolg had dat groot onderhoud werd gepleegd terwijl dat nog niet noodzakelijk was. In 2007 is besloten het bestand af te slanken tot 94 fte door een bouwstroom af te stoten. In oktober 2008 is dit proces voltooid en heeft voor roering gezorgd in de organisatie. Directeur bestuurder Vinke heeft de intentie om TBV Wonen te transformeren van een meer productiebedrijf naar een meer dienstverlenend bedrijf en een daar bij behorende cultuur van initiatief, resultaatgerichtheid en verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Dit proces is in volle gang. In 2007/2008 heeft TBV Wonen haar ondernemingsplan met de horizon 2013 Ruimte voor mensen opgesteld. Het vorige plan plezierig wonen en verzorgd leven dateert uit 2003 en is mede gericht op de personele unie met Zorgcentrum Tilburg Zuid (ZTz). In Tilburg zijn naast TBV Wonen drie andere corporaties actief: Wonen Breburg ( woningen In Tilburg en in Breda) en Tiwos (9.500 woningen). In de gemeente Berkel Enschot is er woningcorporatie t Heem die een fusie is aangegaan met een zorginstelling. Wonen Breburg bedient alle doelgroepen waaronder ook studenten. Tiwos, het voormalig woningbedrijf heeft een grote opgave in de herstructurering en bedient vooral de lagere inkomens in Tilburg. Zorginstellingen zijn een belangrijke partner van TBV Wonen. Belangrijke partners zijn: De Wever, een grote organisatie op het gebied van zorg voor ouderen. Thebe, een zorginstelling in Noord Brabant voor thuiszorg en intramurale zorg. Amarant, een organisatie voor mensen met een handicap. Prisma, een belangrijke partij op het gebied van zorg voor mensen met een handicap, door Prisma is TBV Wonen in Oosterhout aan de slag. De Twern, een welzijnsorganisatie in Tilburg die van belang is voor TBV Wonen. De gemeente Tilburg is als regievoerder bij projectontwikkeling een belangrijke belanghouder. Leidend afspraakkader in de samenwerking tussen corporaties en gemeente Tilburg is het convenant wonen Tilburg is zesde stad van Nederland en is er trots op ondanks de bevolkingssamenstelling geen enkele Vogelaar wijk te hebben. De sterke samenwerking tussen partijen heeft daar zeker een bijdrage aan geleverd. KWH Rapportage KWH-Visitatie 2009, TBV Wonen pagina 16 van 54

17 1.4 Leeswijzer Dit rapport bestaat uit twee delen. In deel I worden de prestaties van TBV Wonen beoordeeld op basis van de maatschappelijke visitatiemethodiek zoals ontwikkeld door de Auditraad. Dit deel toetst vooral de harde prestaties en hoe deze door belanghouders worden gewaardeerd. In hoofdstuk 2 tot en met 5 bespreken wij de prestaties van TBV Wonen vanuit diverse invalshoeken: de eigen ambities en doelen (PnA/D), de opgaven in het werkgebied van TBV Wonen (PnO), de verwachtingen van belanghouders (PvB), de financiële mogelijkheden (PnV). In hoofdstuk 5 worden de kwaliteit van het bestuur en de mogelijkheden tot beïnvloeding van TBV Wonen beoordeeld (Gov). Deel II verdiept dit beeld door een aantal aanvullende perspectieven te belichten, namelijk dat van de klanten, belanghouders bewonersorganisaties, intern toezicht en medewerkers. Dit deel belicht meer de zachte kant van TBV Wonen. Er komen vragen aanbod zoals: hoe worden de producten en diensten van TBV Wonen gewaardeerd door haar klanten, hoe beoordelen belanghouders de samenwerking met TBV Wonen, voelen bewonersorganisaties zich voldoende ondersteund en serieus genomen, hoe geeft de Raad van Toezicht invulling aan haar rol van toezichthouder en adviseur, krijgen medewerkers voldoende ondersteuning en richting om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke prestaties van de organisatie. Deze vragen komen in deel II aan bod in hoofdstuk 7. We sluiten het visitatierapport af met conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 8. KWH Rapportage KWH-Visitatie 2009, TBV Wonen pagina 17 van 54

18 2 Presteren naar opgaven (PnO) 2.1 De maatschappelijke opgaven in Tilburg In het kader van de eigen prestatie-evaluatie levert de corporatie een overzicht aan van opgaven in het werkgebied op elk van de prestatievelden. Per prestatieveld benoemt de corporatie de opgaven, geeft aan waar (in welke documenten) we deze opgaven kunnen terugvinden en in welke mate prestaties zijn gerealiseerd die bijdragen aan een oplossing voor deze opgaven. Maatschappelijke opgaven op het terrein van wonen - maar dat geldt voor alle opgaven in de publieke sector - zijn moeilijk objectief te maken. De benoeming van een bepaalde situatie tot een maatschappelijke opgave en een aandachtpunt voor het woonbeleid vergt altijd een besluitvormingsproces waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor democratisch gelegitimeerde instellingen. Op het gebied van wonen is dit vooral de gemeenteraad. Voor het beoordelen van de prestaties naar opgaven hebben we daarom aansluiting gezocht bij beleidsdocumenten die door de gemeenteraad van Tilburg zijn vastgesteld Leidend kader is het convenant wonen tussen de Tilburgse corporaties, gemeente Tilburg, en het stedelijk bewonersoverleg Tilburg. In het convenant zijn woonambities gezamenlijk geactualiseerd en geprioriteerd. In het convenant is er bewust voor gekozen een aantal actiepunten te benoemen die gezamenlijk de woonagenda maken. Minimaal eens per jaar monitoren de partijen gezamenlijk de voortgang van de afspraken en evalueren geleverde prestaties. Jaarlijks wordt een voortgangsrapportage opgesteld waarbij per doel/afspraak de geleverde prestatie wordt bekeken. 2.2 Presteren naar Opgaven (PnO): I Prestaties PnO: Oordeel van de visitatiecommissie Prestatieveld Beoordeling 1 Beschikbaarheid 6,7 2 Betaalbaarheid 7,0 3 Bijzondere doelgroepen 7,7 4 Leefbaarheid 7,0 5 Bouwproductie 7,5 6 Stedelijke vernieuwing 7,0 7 Energie en duurzaamheid 6,3 Totaal 7,0 Hieronder staat hoe de scores op de Prestaties naar Opgaven tot stand komen. De maatschappelijke opgaven zijn ontleend aan de prestatieafspraken die TBV Wonen heeft afgesloten met de gemeente Tilburg. In het convenant (blz. 5) is opgenomen dat de convenantpartijen overeenstemming hebben bereikt over de belangrijkste issues die de komende jaren spelen en waarover ze samen afspraken willen maken. Deze onderwerpen zijn: KWH Rapportage KWH-Visitatie 2009, TBV Wonen pagina 18 van 54

19 > Nadere operationalisering van het begrip stad in balans (sleutelbegrippen zijn: vergroten keuzemogelijkheden, aanboddifferentiatie van woningen en woonomgevingen) > Bouwen voor de doelgroep > Behoud van voldoende kernvoorraad > Scherpte in stedelijke vernieuwing > Tilburg leefbaar en veilig > Aandacht voor bijzondere groepen De woonagenda is vervolgens vertaald in concrete, meetbare prestatieafspraken en uitvoeringsprogramma s. Hierbij is aangegeven wat ieders rol en verantwoordelijkheid is bij de realisatie ervan en is voorzien in een helder evaluatie- en bijstellingskader. Prestatieveld Opgaven Prestaties Het huisvesten van diegenen die gezien inkomen en gezinssituatie hier zelf niet voor kunnen zorgen. Woningen worden gezamenlijk met de andere Tilburgse corporaties aangeboden middels Woning In Zicht: 1 Beschikbaarheid Minimaal 70% van de woningen wordt aan de doelgroep toegewezen Voldoende woningen voor de primaire doelgroep Kiezen voor een ongedeelde stad Bewoners moeten op een heldere en eerlijke manier in aanmerking kunnen komen voor een sociale woning 2007: 65% aan doelgroep toegewezen, 2006: 73,5% toegewezen aan doelgroep, 2005: 75% toegewezen aan de doelgroep, 2004: 66% toegewezen aan de doelgroep minimaal 3964 goedkope woningen in 2010, minimaal 4955 bereikbare woningen in 2010 (het is onduidelijk wat er in de tussenliggende jaren is opgeleverd.) projecten/bezit zijn evenwichtig verspreid over de hele stad Woningen worden toegewezen middels het Tilburgse toewijzingssysteem "Woning in Zicht" Score 6,7 > Wat betreft de doelstelling voldoende woningen voor de primaire doelgroep in 2010 is onduidelijk wat er in tussenliggende jaren wordt opgeleverd. > In het convenant staat opgenomen dat corporaties sociale woningen dienen te verkopen. In de periode komt dit op 60 woningen. TBV heeft het minst van allemaal verkocht. In 2005 waren dit er voor TBV 28, in en in waarvan 9 onder Koopgarant. Deze prestatie is niet gehaald. KWH Rapportage KWH-Visitatie 2009, TBV Wonen pagina 19 van 54

20 Prestatieveld Opgaven Prestaties 2 Betaalbaarheid In 2010 is er in Tilburg een kernvoorraad ten behoeve van de doelgroep van 1369 woningen goedkoop, 3373 woningen tussencategorie, waardoor er dan 4742 woningen bereikbaar zijn 2007: 471 woningen boven gemaakte afspraken, 2006: 577 woningen boven gemaakte afspraken, 2005: 557woningen boven gemaakte afspraken, 2004: 531 woningen boven gemaakte afspraken Score 7,0 > TBV Wonen heeft de afgesproken prestaties gehaald maar hier weinig inspanning voor hoeven te verrichten. Er is een grotere kernvoorraad dan die op basis van woningmarktonderzoek nodig is. Prestatieveld Opgaven Prestaties Het huisvesten van kwetsbare groepen in de samenleving Jaarlijks op het VHV overleg met gemeente en collega corporaties vaststellen en monitoren opgave Samenwerking met anderen in Tilburg TBV Wonen participeert oa. In Bestuurlijk Overleg Wonen Zorg Welzijn en het platform Maatwerk in Wonen, Minimaal 21 woningen beschikbaar stellen t.b.v. kwetsbare groepen In woningen beschikbaar gesteld t.b.v. o.a. statushouders, OCB, woningen t.b.v. het tweedekansbeleid, ex gedetineerden en Antilliaanse jongeren TBV Wonen participeert in Skaeve Huse, huisvesting voor notoire overlastgevers, contract is in week getekend 3 Bijzondere doelgroepen Minimaal 40% wordt levensloop bestendig gebouwd Corporaties staan achter het Woonzorgservice concept In 2005, voldaan aan convenantsafspraken >40% nultredenwoningen Alle corporaties ondersteunen het WZSZ concept, TBV Wonen participeert in de totstandkoming van een WZSZ bij de ontwikkeling van Kievitshorst, St. Jozefzorg, Bijsterhof/ Bijsterstede Koningsvoorde en Joannes Zwijsen. Middels een ketenbenadering mogelijk maken van woon-, zorg- en welzijnsproducten Personele unie met ZTz opgericht Samenwerking met zorgleveranciers zoals de Wever, Amarant, Prisma, Thebe, de Twern en Traverse Bouwen van Woon/zorgcentra waarin bewoners zelfstandig kunnen wonen en waarbij het aanbod van zorg mee kan groeien met de vraag Oplevering in 2004 van woonzorgcentrum Koningsvoorde, 78 aanleunwoningen, 46 zorgwoningen, 24 verpleegwoningen Oplevering in zorgwoningen waarvan 28 inleunwoningen, 45 psychi- KWH Rapportage KWH-Visitatie 2009, TBV Wonen pagina 20 van 54

21 Prestatieveld Opgaven Prestaties sche verpleegplaatsen, 45 somatische verpleegplaatsen, 35 woningen voor religieuzen, 490 verzorgingsplaatsen, een HOED en een Kinderdagverblijf in het woonzorgcentrum Joannes Zwijsen verbouw woonzorgcentrum Mariengaarde, Tijdelijke huisvesting autistische kinderen Amarant verbouw woonzorgcentrum Bijsterhof/Bijsterstede en ontwikkeling van een Multifunctionele Accommodatie. Oplevering 2010 herontwikkeling Verpleeg/verzorgingshuis Josefzorg in samenwerking met de Wever, 60 verpleegeenheden, 120 seniorenappartementen, 15 eenheden voor dagbehandeling, zorginfrastructuur voor de buurt, alle woningen met Politie keurmerk. Start ontwikkeling fase 1 in 2008 herziening bestemmingsplan Mariahof I 2008, mogelijk bouw van seniorenwoningen Het mogelijk maken van zorg op maat in een beschermde omgeving Het leveren van huisvesting voor groepen die zorg en begeleiding nodig hebben Oplevering Korte Hoef in 2006, is Amarant 10 woningen voor cliënten met een verstandelijke beperking Trouwlaan, oa. 16 appartementen t.b.v. Cliënten Amarant, start in 2008 Blaak, bouw van 9 seniorenappartementen en 12 eenheden voor mensen met een verstandelijke beperking. Oplevering 2010 Realiseren van opplusmaatregelen in aanleun- en seniorencomplexen Exploitatie hospice de Sporen i.s.w. stichting Hospice Midden Brabant Opplussen 200 woningen in 2007, 300 woningen in 2009 Realiseren van plaatsen waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten waarmee vereenzaming wordt bestreden. Leveren van zorginformatie Ontmoetingsruimtes in de Diamantkruising, Piusstraat en Korvelplein, nieuwe ontmoetingsruimtes realiseren in de Zuidkaap en de Hoffmannflat Informatie in woon-zorgcomplexen en de woonwinkel Onderzoek naar: -extramurale zorg en welzijn, -waar mantelzorg en bewonerscommissies elkaar kunnen versterken, Toepassing en implementatie Domotica Onderzoek naar Domotica is in 2008 hervat. Inmiddels zijn er in de complexen Zuidkaap en Grote Eik modelwoningen t.b.v. Domotica ingericht Score 7,7 KWH Rapportage KWH-Visitatie 2009, TBV Wonen pagina 21 van 54

22 > TBV Wonen presteert bovengemiddeld op het gebied van bijzondere doelgroepen. Prestatieveld Opgaven Prestaties 4 Leefbaarheid Hennepconvenant, bestrijding van overlast door hennepkweek Lemon, Het samen met collega corporaties en gemeente in kaart brengen van de leefbaarheid in Tilburg Armoedebestrijding; Politie Keurmerk veilig wonen, in 2010 zijn alle TBV Woningen voorzien van het PKVW Buurtbemiddeling; Bewoners bemiddelen zelf bij conflicten tussen buren waardoor er een duurzame oplossing wordt bereikt. Aanpak illegale onderhuur Diverse activiteiten t.b.v. verbetering van de leefbaarheid Panden waar hennep werd gekweekt aangepakt. In woningontruimingen, in hennepzaken Twee Lemononderzoeken, in 2004 en Resultaten vormen de basis voor de leefbaarheidsaanpak in buurten. Bij inkomensterugval wordt door TBV Wonen huur- en woontoeslag voorgeschoten, armoede wordt gesignaleerd en doorgegeven aan relevante instanties In 2007 zijn er 797 PKVW certificaten uitgereikt waarmee het totaal op 1592 uitkomt In Noord, zuid en west is er gestart met Buurtbemiddeling In 2007 zijn er in Noord 42, in west 81 en in Zuid 46 aanvragen voor Buurtbemiddeling gedaan. In samenwerking met gemeente en andere Tilburgse corporaties is er een onderzoek naar woonfraude uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat er in Tilburg mogelijk sprake is van woonfraude bij 2,7% van de woningen. Voor TBV Wonen betekent dit 40 dossiers waarbij er een vermoeden van fraude bestaat. Deze zaken zijn inmiddels opgepakt. preventief wordt fraude aangepakt door huurders rechtstreeks bij de gemeentelijke basisadministratie te melden. Op basis van de gereedschapskist leefbaarheid, onderdeel van het convenant wonen Score 7 > TBV is vooral reactief in het oppakken leefbaarheid, maar voldoet aan de afspraken die zij met de gemeente heeft gemaakt. In de wijken van TBV gebeurt relatief weinig aangezien zij in het wat hogere sociale huursegment actief is. TBV doet wel mee, maar initieert niet. KWH Rapportage KWH-Visitatie 2009, TBV Wonen pagina 22 van 54

23 Prestatieveld Opgaven Prestaties Bouwen van 1400 woningen tussen voor de doelgroep bereikbare woningen en 350 middeldure woningen door de Tilburgse corporaties. Aandeel van TBV Wonen hierin is 300 bereikbaar, 75 middelduur Totale productie: , , , , verwachting 2009 is 545 woningen, 5 Bouwproductie In 2006 zijn er door de corporaties 77 middeldure woningen gerealiseerd en in 2007 geen. TBV Wonen heeft in het complex Phoenix in middeldure huurwoningen opgeleverd Verwacht wordt dat de convenantsperiode slechts 200 middeldure woningen worden gebouwd. Minimaal 40% van de woningen wordt levensloopbestendig gebouwd. Zowel in 2005, 206 en 2007 is ruim 40% levensloopbestendig gebouwd. Score 7,5 > In de monitor prestatieafspraken 2007 wordt gesteld dat corporaties naar verwachting ruimschoots de afgesproken aantallen bereikbare huurwoningen realiseren. Realisatie van productieafspraken vindt vooral plaats aan het eind van de convenantperiode. > Realisatie van middeldure woningen komt volgens productieafspraken nieuwbouw onvoldoende uit de verf. Van de 350 geraamd is de verwachting dat een kleine 200 wordt gerealiseerd. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van de corporaties. > De totale productie van TBV Wonen bedraagt in de periode huurwoningen, dit is relatief weinig. Het afgesproken aantal bereikbare woningen van 300 wordt naar prognose in 2009 gehaald (totaal 376 woningen) Prestatieveld Opgaven Prestaties 6 Stedelijke vernieuwing Transformatie Bouwmeesterbuurt, Herstructureren Diamantkruising Transformatie verzorgingshuis Koningsvoorde in een woonzorgcentrum in een woonzorgservice zone Transformatie Bouwmeesterbuurt in volle gang. Herstructurering van de Bouwmeesterbuurt: 153 sloop, 50 renovatie en 57 nieuwbouw huur, 88 nieuwbouw koop samen met een nieuwe stedenbouwkundige invulling opgeleverd in 2004 oplevering in 2004 van woonzorgcentrum Koningsvoorde, 78 aanleunwoningen, 46 zorgwoningen, 24 verpleegwoningen Score 7 KWH Rapportage KWH-Visitatie 2009, TBV Wonen pagina 23 van 54

24 > TBV Wonen haalt de afspraken die zij rondom herstructurering en transformatie grote projecten heeft gemaakt. Prestatieveld Opgaven Prestaties 7 Energie en Duurzaamheid 3 x Energieconvenant; het stimuleren van bewoners tot minder energieverbruik, het ontwikkelen van energiezuinige woningen het maken van een Energie prestatie advies (EPA) voor iedere corporatiewoning,- De kantoorgebouwen van TBV Wonen zijn energiezuinig. Iedere nieuwe huurder kent het energieverbruik van de woning Duurzaam bouwen conform de Gemeentelijke praktijkrichtlijn Duurzaam bouwen Bewoners worden regelmatig voorgelicht, Alle TBV Woningen zijn voorzien van een EPA en de resultaten worden meegenomen in het SVP De nieuwe huurder krijgt het energielabel van z'n woning Alle nieuwbouw vindt volgens de richtlijn plaats Tilburgse corporaties en gemeente ondertekenen klimaatverdrag EPC wordt met 10% verminderd en gaat van 0,8 naar 0,72. In 2001 bedraagt de epc 0,6 en daalt verder naar 0,4 in 2015 Score 6,3 Prestatie onbekend > TBV Wonen heeft weinig tastbare resultaten geboekt op het veld energie en duurzaamheid. 2.3 Presteren naar Opgaven (PnO): II Kennis en Inzicht II II.1 II.2 Onderdelen De corporatie heeft op ieder van de prestatievelden gedegen inzicht in de opgaven die zich in het werkgebied en voor zover relevant ook landelijk en regionaal voordoen. De corporatie beschikt op de prestatievelden (of een beredeneerde eigen selectie van prestatievelden) over een overzicht in lokale, regionale en landelijke opgaven en heeft deze in kwantitatieve en/of kwalitatieve variabelen uiteengezet. De corporatie brengt de voor het beleid relevante en/of beïnvloedbare omgevingsvariabelen systematisch en periodiek in beeld. Cijfer 6,8 7,3 6,3 > Het convenant Wonen is leidend in het werken aan de opgaven in Tilburg. Dit convenant wat concrete actiepunten kent komt tot stand in samenspraak met de corporaties, gemeente Tilburg en het stedelijk bewonersoverleg huurders en wordt jaarlijks gevolgd en geëvalueerd. TBV Wonen heeft periodiek overleg met de andere corporaties in Tilburg en neemt sinds 2008 deel aan samenwerkingsverbanden als Stichting Symfonie. TBV Wonen heeft zodoende voldoende zicht op wat er speelt in haar werkgebied. Aandachtspunt is dat TBV Wonen hiermee vooral de lokale opgave in beeld heeft en minder de regionale en landelijke opgave. KWH Rapportage KWH-Visitatie 2009, TBV Wonen pagina 24 van 54

25 > In het ondernemingsplan en jaarlijkse BAB notities (beleid activiteiten en begroting) worden maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven summier benoemd. TBV Wonen zou de voor het beleid relevante en/beïnvloedbare omgevingsvariabelen meer systematisch en periodiek in beeld kunnen brengen. Vanuit haar netwerk zeker vanaf 2007 weet TBV echter wel wat er van haar verwacht wordt, in het bijzonder op het veld van bijzondere doelgroepen en bouwen. 2.4 Presteren naar Opgaven (PnO): III Planning III III.1 III.2 III.3 Onderdelen De corporatie vertaalt de opgaven naar concrete doelen op de prestatievelden en verantwoordt extern de prioriteiten die daarbij zijn gesteld. De corporatie geeft aan welke samenwerking met andere organisaties en partijen benodigd is. De corporatie heeft voor ieder van de prestatievelden (of een beredeneerde eigen selectie van prestatievelden) beschreven wat de opgaven zijn en wat de corporatie daarmee doet. De corporatie heeft meetbare doelen opgesteld en een prioritering aangebracht, zowel voor het hele werkgebied van de corporatie als per prestatieveld. De corporatie geeft aan welke samenwerking met andere organisaties en partijen nodig is, zowel voor het hele werkgebied van de corporatie als per prestatieveld. Cijfer 6,5 6,0 6,5 7,0 > TBV Wonen heeft haar opgaven summier beschreven in de aangereikte documenten. Voor het ondernemingsplan is via gesprekken met belanghouders een aantal opgaven verzameld en hier zijn strategische doelen bij geformuleerd. In de periode voor 2007 zijn opgaven nauwelijks genoemd of heel algemeen beschreven. > In activiteitenplannen zijn te leveren prestaties uit convenantafspraken opgenomen. De convenantafspraken zijn in concreet meetbare termen beschreven op de diverse prestatievelden en worden jaarlijks gevolgd en geëvalueerd. Tot 2007 zijn veel van de genoemde ambities in beleidsdocumenten meer activiteiten dan doelen. Er is geen expliciete prioritering. De doelstellingen dekken niet volledig realisatie van genoemd doel in de balanced scorekaart. In het ondernemingsplan is deze koppeling sterker gemaakt. > TBV is tot 2007 erg gesloten geweest op stedelijk niveau. Bilateraal waren er hechte relaties met name met zorginstellingen. Vanaf 2007 is TBV de buitenwereld meer op gaan zoeken en heeft het zich aangesloten bij samenwerkingsverbanden als Symfonie. Doelen in het huidige ondernemingsplan zijn van een niveau dat samenwerking noodzakelijk is om deze te realiseren. 2.5 Presteren naar Opgaven (PnO): IV Monitoring IV IV.1 IV.2 Onderdelen De corporatie beoordeelt jaarlijks de voortgang en de realisatie van de opgaven op de prestatievelden en trekt daaruit conclusies. De corporatie meet en beoordeelt de prestaties en geeft aan of de geplande prestaties wel of niet en in welke mate zijn gerealiseerd. De corporatie geeft bij onvoldoende realisatie aan wat zij gaat doen om de geplande doelen zo snel mogelijk alsnog te realiseren. Cijfer 7,0 7,0 7,0 KWH Rapportage KWH-Visitatie 2009, TBV Wonen pagina 25 van 54

26 > De actiepunten uit de meerjarenprestatieafspraken met de gemeente worden jaarlijks gevolgd via de voortgangsrapportages die door gemeente en corporatie gezamenlijk wordt opgesteld. Hierbij worden afwijkingen besproken en vervolgafspraken gemaakt. In kwartaalrapportages wordt de voortgang gevolgd en worden afwijkingen aangegeven. 2.6 Beoordeling visitatiecommissie: Presteren naar Opgaven (PnO) Onderdeel Wegingsfactor Beoordeling I Prestaties 70% 7,0 II Kennis en inzicht 10% 6,8 III Planning 10% 6,5 IV Monitoring 10% 7,0 Totaal 6,9 TBV Wonen heeft een volgende rol, maar komt haar afspraken die ze met gemeente heeft gemaakt goed na. De corporatie heeft voldoende zicht op wat er speelt, maar kan dit meer gestructureerd in kaart brengen, zich meer afvragen wat de betekenis hiervan is voor het eigen handelen en keuzes meer adequaat vertalen naar doelen en doelstellingen. KWH Rapportage KWH-Visitatie 2009, TBV Wonen pagina 26 van 54

In onderstaande figuur staan de scores die GenO haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren.

In onderstaande figuur staan de scores die GenO haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren. Samenvatting In deze samenvatting geven wij in een notendop de uitkomsten van de maatschappelijke visitatie van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken (verder afgekort tot GenO). 1. Beoordeling

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. SLS Wonen. Deel I: Maatschappelijke prestaties

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. SLS Wonen. Deel I: Maatschappelijke prestaties Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties SLS Wonen Rotterdam, juni 2010 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62 Postbus 4000

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningbouwvereniging Langedijk. Deel I: Maatschappelijke prestaties

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningbouwvereniging Langedijk. Deel I: Maatschappelijke prestaties Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties Woningbouwvereniging Langedijk Rotterdam, juni 2009 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Omnivera Hardinxveld-Giessendam. Deel I: Maatschappelijke prestaties

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Omnivera Hardinxveld-Giessendam. Deel I: Maatschappelijke prestaties Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties Omnivera Hardinxveld-Giessendam Rotterdam, versie mei 2010 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. SallandWonen. Deel I: Maatschappelijke prestaties

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. SallandWonen. Deel I: Maatschappelijke prestaties Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties Verantwoording op basis van de methodiek van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland SallandWonen Rotterdam,

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. St. Joseph, Boxtel. Deel I: Maatschappelijke prestaties

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. St. Joseph, Boxtel. Deel I: Maatschappelijke prestaties Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties St. Joseph, Boxtel Rotterdam januari 2010 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62

Nadere informatie

Woontij presteert maatschappelijk conform de norm. Samenvatting van onderzoeksrapport van de maatschappelijke visitatie bij Woontij

Woontij presteert maatschappelijk conform de norm. Samenvatting van onderzoeksrapport van de maatschappelijke visitatie bij Woontij Woontij presteert maatschappelijk conform de norm Samenvatting van onderzoeksrapport van de maatschappelijke visitatie bij Woontij Mei 2010 Inleiding Dit document bevat een samenvatting van de onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woonconcept, Meppel. Deel I: Maatschappelijke prestaties

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woonconcept, Meppel. Deel I: Maatschappelijke prestaties Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties Woonconcept, Meppel Rotterdam, juni 2010 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Bergh. Deel I: Maatschappelijke prestaties

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Bergh. Deel I: Maatschappelijke prestaties Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties Verantwoording op basis van de methodiek van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Woningstichting Bergh

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Deel I: Maatschappelijke prestaties

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Deel I: Maatschappelijke prestaties Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties Ymere Rotterdam, versie 23 december 2010 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62

Nadere informatie

Maatschappelijke visitatie. aanpak Ecorys

Maatschappelijke visitatie. aanpak Ecorys aanpak Ecorys 2014 Inhoud presentatie 1.Maatschappelijke visitatie a. Algemeen b. Beoordelingskader c. Resultaten/eindproducten d. Verschil methodiek 3.0 en 5.0 2. Aanpak Ecorys 3. Organisatie en tijdplanning

Nadere informatie

Totale beoordeling. Presteren naar Opgaven en Ambities 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0. Presteren naar Vermogen

Totale beoordeling. Presteren naar Opgaven en Ambities 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0. Presteren naar Vermogen C Samenvatting Visitatie De Woonmensen Deze visitatie is uitgevoerd op basis van de 5.0-versie van de Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties (Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland,

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Deel I: Maatschappelijke prestaties

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Deel I: Maatschappelijke prestaties Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties Oosterpoort Rotterdam, versie 4 augustus 2010 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Actieplan visitatie 2014

Actieplan visitatie 2014 Actieplan visitatie 2014 0 Inleiding In 2014 is WEL voor de derde keer gevisiteerd. Deze keer door Cognitum. Hierbij is gekeken naar de opgaven, de ambities en de maatschappelijke prestaties van WEL. Voor

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Habion. Deel I: Maatschappelijke prestaties. Rotterdam, versie 16 februari

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Habion. Deel I: Maatschappelijke prestaties. Rotterdam, versie 16 februari Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties Verantwoording op basis van de methodiek van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Habion Rotterdam, versie

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Domijn. Deel I: Maatschappelijke prestaties

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Domijn. Deel I: Maatschappelijke prestaties Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties Verantwoording op basis van de methodiek van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Domijn Rotterdam, december

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Deel I: Maatschappelijke prestaties

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Deel I: Maatschappelijke prestaties Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties Rhiant Hendrik-Ido-Ambacht Rotterdam, 24 februari 2009 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)

Nadere informatie

Inhoud. Visitatierapport en bestuurlijke reactie V0Visitatiekader. Samenvatting eindoordeel in EY-visitatiescorekaart

Inhoud. Visitatierapport en bestuurlijke reactie V0Visitatiekader. Samenvatting eindoordeel in EY-visitatiescorekaart Visitatie 2015 Visitatierapport en bestuurlijke reactie V0Visitatiekader Inhoud Samenvatting eindoordeel in EY-visitatiescorekaart Presteren naar opgaven en ambities Presteren volgens belanghebbenden Aandachtspunten

Nadere informatie

Mozaïek Wonen. Rapport van Aanbevelingen

Mozaïek Wonen. Rapport van Aanbevelingen Mozaïek Wonen Rapport van Aanbevelingen Utrecht, juni 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer D.H. van Ginkel CMC (voorzitter)

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Visitatierapport. Definitief

Visitatierapport. Definitief Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Beoordeling op basis van SEV / Auditraad methodiek 3.0 Definitief Stichting Woonplus Schiedam Rotterdam, versie 6 januari 2009 Colofon Kwaliteitscentrum

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. WOONopMAAT Heemskerk. Deel I: Maatschappelijke prestaties

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. WOONopMAAT Heemskerk. Deel I: Maatschappelijke prestaties Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties Verantwoording op basis van de methodiek van de Auditraad versie 3.0 WOONopMAAT Heemskerk Rotterdam, januari 2010 Colofon

Nadere informatie

Visitatierapport. Definitief

Visitatierapport. Definitief Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Definitief Stichting TBV Wonen Tilburg Rotterdam, versie februari 2009 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties SWW. Deel I: Maatschappelijke prestaties. Rotterdam, versie 15 juli

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties SWW. Deel I: Maatschappelijke prestaties. Rotterdam, versie 15 juli Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties SWW Rotterdam, versie 15 juli Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62 Postbus 4000

Nadere informatie

Visitatieraad Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Workshop Evalueren door Visiteren 7 december 2012 Gerard van Bortel, Voorzitter Visitatieraad

Visitatieraad Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Workshop Evalueren door Visiteren 7 december 2012 Gerard van Bortel, Voorzitter Visitatieraad Visitatieraad Sociale Huisvestingsmaatschappijen 1 Workshop Evalueren door Visiteren 7 december 2012 Gerard van Bortel, Voorzitter Visitatieraad Opbouw 1. Vergelijking sociaal wonen in Nederland en Vlaanderen

Nadere informatie

Visitaties van Raeflex

Visitaties van Raeflex 24 mei 2012 Netwerkbijeenkomst 10 jaar visitatie: Balans tussen leren en verantwoorden Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Gestart

Nadere informatie

Almelose Woningstichting Beter Wonen. Visitatierapport

Almelose Woningstichting Beter Wonen. Visitatierapport Almelose Woningstichting Beter Wonen Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer prof.

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. deltawonen. Deel I: Maatschappelijke prestaties

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. deltawonen. Deel I: Maatschappelijke prestaties Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties Verantwoording op basis van de methodiek van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland deltawonen Rotterdam,

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Deel I: Maatschappelijke prestaties

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Deel I: Maatschappelijke prestaties Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties Woonveste Rotterdam, Juni 2010 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62 Postbus 4000

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Position paper Raeflex

Position paper Raeflex Over Raeflex Raeflex voert sinds 2002 professionele, onafhankelijke, externe visitaties bij woningcorporaties uit. Raeflex is marktleider; ons marktaandeel is sinds 2007 circa 40 procent. In totaal voerde

Nadere informatie

Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties Wooncom

Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties Wooncom Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties Wooncom Rotterdam, versie 17 maart 2009 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. l escaut woonservice

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. l escaut woonservice Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties l escaut woonservice Rotterdam, versie september 2011 Colofon KWH Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector Oostzeedijk 62 Postbus 4000 3006 AA ROTTERDAM

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Reeuwijk presteert maatschappelijk ruim voldoende tot goed

Woningbouwvereniging Reeuwijk presteert maatschappelijk ruim voldoende tot goed Woningbouwvereniging Reeuwijk presteert maatschappelijk ruim voldoende tot goed Onderzoeksrapportage van de maatschappelijke visitatie van Woningbouwvereniging Reeuwijk drs. W. van Olst drs. M. Nieland

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Visitatierapport Woningbouwstichting Kamerik

Visitatierapport Woningbouwstichting Kamerik Visitatierapport Woningbouwstichting Kamerik KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties Rotterdam, december 2011 Colofon KWH Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector Oostzeedijk

Nadere informatie

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN Ondernemingsplan 2011-2015 1 2 Ondernemingsplan 2011-2015 koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 Anno 2010 is het een uitdaging om een nieuw ondernemingsplan

Nadere informatie

Goed Wonen Zederik presteert maatschappelijk goed

Goed Wonen Zederik presteert maatschappelijk goed Goed Wonen Zederik presteert maatschappelijk goed Onderzoeksverantwoording maatschappelijke visitatie Goed Wonen Zederik CBV/AS/ 2010-2586u drs. J.M. van der Meulen drs. M. Nieland drs. D. Hueting A. Soliana,

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Deel II: Maatschappelijke audit

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Deel II: Maatschappelijke audit Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Oosterpoort Rotterdam, versie 4 augustus 2010 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62

Nadere informatie

Maatschappelijke visitatie Laris Wonen en Diensten

Maatschappelijke visitatie Laris Wonen en Diensten Maatschappelijke visitatie Laris Wonen en Diensten Rapportage Opdrachtgever: Laris Wonen en Diensten Rotterdam, juli 2011 Maatschappelijke visitatie Laris Wonen en Diensten Rapportage Concept Opdrachtgever:

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. oonservice

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. oonservice Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties oonservice Rotterdam, versie september 2011 Colofon KWH Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector Oostzeedijk 62 Postbus 4000 3006 AA ROTTERDAM T 010

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Wassenaarsche Bouwstichting Wassenaar

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Wassenaarsche Bouwstichting Wassenaar Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Wassenaarsche Bouwstichting Wassenaar Rotterdam, versie april 2008 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62 Postbus 4000

Nadere informatie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Systematische vergelijking van de interne organisatie en prestaties van corporaties toont aan dat kleine corporaties met veel ervaring als maatschappelijke

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwstichting Cothen Datum: april 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwstichting

Nadere informatie

Zayaz presteert maatschappelijk boven de norm

Zayaz presteert maatschappelijk boven de norm Zayaz presteert maatschappelijk boven de norm Samenvatting van onderzoeksrapport van de maatschappelijke visitatie bij Zayaz 9 juni 2009 CBV/MN/JMM/js/2009-1426u Inhoud Inleiding...... 3 Zayaz presteert

Nadere informatie

Stakeholdersstatuut. Achtereenvolgens wordt ingegaan op

Stakeholdersstatuut. Achtereenvolgens wordt ingegaan op Stakeholdersstatuut Corporaties zijn maatschappelijke ondernemingen. Zij waarborgen de maatschappelijke bestemming van hun vermogen door effectief toezicht, een transparante inrichting van de organisatie,

Nadere informatie

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan 2016-2019 woningstichting Het Grootslag Wat is werkelijk van waarde? Inleiding De afgelopen jaren ging de corporatiesector een richting op die in tegenspraak

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. BrabantWonen. Deel I: Maatschappelijke prestaties

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. BrabantWonen. Deel I: Maatschappelijke prestaties Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties BrabantWonen Rotterdam, versie 26 mei 2009 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. GoedeStede. Deel I: Maatschappelijke prestaties

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. GoedeStede. Deel I: Maatschappelijke prestaties Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties Verantwoording op basis van de methodiek van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland GoedeStede Rotterdam,

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Visitatierapport. Woningstichting Brummen

Visitatierapport. Woningstichting Brummen Visitatierapport Woningstichting Brummen Utrecht, januari 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw dr. E. Hooge (voorzitter)

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Gemeente Hof van Twente Huurdersvereniging Delden Huurdersvereniging Goor en omstreken Huurdersvertegenwoordigers Ambt Delden Stichting bewonersbelangen Diepenheim, Markelo, Rijssen Woningstichting Ambt

Nadere informatie

Haag Wonen presteert maatschappelijk conform de norm

Haag Wonen presteert maatschappelijk conform de norm Haag Wonen presteert maatschappelijk conform de norm Onderzoeksverantwoording maatschappelijke visitatie Haag Wonen CBV/AS/ Drs. J.M. Van der Meulen Drs. M. Nieland A. Soliana, MSc. Ir. L. Bank Drs. L.

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. ZO Wonen. Deel I: Maatschappelijke prestaties

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. ZO Wonen. Deel I: Maatschappelijke prestaties Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties Verantwoording op basis van de methodiek van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland ZO Wonen Rotterdam,

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woonstichting Leyakkers Rijen

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woonstichting Leyakkers Rijen Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Woonstichting Leyakkers Rijen Rotterdam, 23 januari 2008 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62 Postbus 4000 3006 AA

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN 2013-2016 De gemeente Dinkelland, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder Steggink, daartoe ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet aangewezen

Nadere informatie

Patrimonium presteert maatschappelijk conform de norm

Patrimonium presteert maatschappelijk conform de norm Patrimonium presteert maatschappelijk conform de norm Onderzoeksrapportage van de maatschappelijke visitatie van Patrimonium Drs. J.M. van der Meulen Drs. M. Nieland N.O.M. Schoenmakers Msc J. Zandbergen

Nadere informatie

Visitatierapport Woonvisie

Visitatierapport Woonvisie Visitatierapport Woonvisie KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties Rotterdam, oktober 2011 Colofon KWH Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector Oostzeedijk 62 Postbus

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Visitatierapport KWH-Visitatie

Visitatierapport KWH-Visitatie Visitatierapport KWH-Visitatie Woonlinie Woudrichem, Zaltbommel Rotterdam, december 2007 In de kern verankerd Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62 Postbus 4000 3006

Nadere informatie

raadsvoorstel burgemeester en wethouders van Nieuwkoop F. Buijserd burgemeester mr. G.G.G. Slooters secretaris

raadsvoorstel burgemeester en wethouders van Nieuwkoop F. Buijserd burgemeester mr. G.G.G. Slooters secretaris Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder P. Melzer opgesteld door Fysieke en Maatschappelijke Ontwikkeling / Jan Willem van der Linde Registratienummer

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Weststellingwerf. Deel II: Maatschappelijke audit

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Weststellingwerf. Deel II: Maatschappelijke audit Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Woningstichting Weststellingwerf Rotterdam, maart 2011 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk

Nadere informatie

Aanwezig: zie presentielijst

Aanwezig: zie presentielijst Notulen van de Belanghoudersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Nieuw-lekkerland, gehouden op 26 mei 2015 in Brede School Het Carillon, Raadhuisplein 1, 2957 RK te Nieuw-Lekkerland. Aanwezig: zie presentielijst

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

concept Woningstichting Kessel Visitatierapport

concept Woningstichting Kessel Visitatierapport concept Woningstichting Kessel Visitatierapport Utrecht, november 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer H.D. Albeda

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Omnivera Hardinxveld-Giessendam. Deel II: Maatschappelijke audit

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Omnivera Hardinxveld-Giessendam. Deel II: Maatschappelijke audit Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Omnivera Hardinxveld-Giessendam Rotterdam, versie mei 2010 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)

Nadere informatie

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen Ondernemingsplan 2014-2016 Volksbelang Helmond Veranderen en meebewegen 2 Ondernemingsplan 2014-2016 Veranderen en meebewegen Volksbelang wil met veranderingen meebewegen en daar op een eigen en eigentijdse

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Weststellingwerf. Deel I: Maatschappelijke prestaties

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Weststellingwerf. Deel I: Maatschappelijke prestaties Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties Verantwoording op basis van de methodiek van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Woningstichting Weststellingwerf

Nadere informatie

Woningvereniging Nederweert. Visitatierapport

Woningvereniging Nederweert. Visitatierapport Woningvereniging Nederweert Visitatierapport Utrecht, januari 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer H. D. Albeda

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Koers op 2015 MENSEN, WONEN, WIJKEN

Koers op 2015 MENSEN, WONEN, WIJKEN Koers op 2015 MENSEN, WONEN, WIJKEN Ondernemingsplan 2010 2015 INHOUD Koers op 2015 Missie Onze ambities Onze strategie Het resultaat Koers op 2015 Anno 2010 is het een hele uitdaging om een nieuw ondernemingsplan

Nadere informatie

vi sio nair [-zjoo`nèr] («Frans) de -woord (mannelijk) Letterlijk iemand met een vooruitziende blik. vi si ta tie [-zie` taa(t)sie] («Frans«Latijn)

vi sio nair [-zjoo`nèr] («Frans) de -woord (mannelijk) Letterlijk iemand met een vooruitziende blik. vi si ta tie [-zie` taa(t)sie] («Frans«Latijn) vi sio nair [-zjoo`nèr] («Frans) de -woord (mannelijk) Letterlijk iemand met een vooruitziende blik. vi si ta tie [-zie` taa(t)sie] («Frans«Latijn) de -woord (vrouwelijk) Letterlijk bezoek, meestal gebruikt

Nadere informatie

Maatschappelijke Visitatie KleurrijkWonen

Maatschappelijke Visitatie KleurrijkWonen Maatschappelijke Visitatie KleurrijkWonen Eindrapport Opdrachtgever: KleurrijkWonen Rotterdam, 28 november 2011 Maatschappelijke Visitatie KleurrijkWonen Eindrapport Opdrachtgever: KleurrijkWonen Ton Lensen

Nadere informatie