Leonie Janssen-Jansen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leonie Janssen-Jansen"

Transcriptie

1 P. 442 Leonie Janssen-Jansen De tragedie van de kantoren Figuur 1 Verhandelmechanisme: verhandelbare ontwikkelingsrechten (bron: Geaorges 2006) Ramingen, behoefte woningen, kantoren en bedrijven Externe juridische planologische kaders Verdeling VOR s over gemeenten Externe juridische planologische kaders VOR s vastgelegd door regionale planvorming Vrij besteedbare VOR s voor gemeenten Condities Plannen Condities Plannen Condities Plannen Gem. A Gem. B Gem. C Benutting VOR s Benutting VOR s Benutting VOR s Benutting + extra aanschaf VOR s Benutting + extra aanschaf VOR s Benutting + extra aanschaf VOR s Verkoop VOR s Verkoop VOR s Verkoop VOR s Onderhandelingen tussen gemeente A, B en C Uitgifte aan private sectoren VOR-mechanisme Realisatie projecten

2 P. 443 Ontwikkelen of niet ontwikkelen? Voor een gemeente is het laatste eigenlijk geen optie, ook als het voor de regio als geheel verstandiger is. Het gemeentelijke huishoudboekje heeft inkomsten nodig en afzien van ontwikkelingen betekent verlies aan inkomsten terwijl de buurgemeenten die wel ontwikkelen er financieel op vooruitgaan. Intergemeentelijke concurrentie kan soms leiden tot situaties die de concurrentiepositie van de regio als geheel verzwakken. In de Noordvleugel staat het probleem van het kantorenoverschot momenteel hoog op de agenda. Met meer regionale samenwerking en slimme uitruilinstrumenten kan een einde gemaakt worden aan deze tragedie. Leegstaande kantoren zijn een veelvoorkomend verschijnsel in de Noordvleugel. In 2006 is circa twee miljoen vierkante meter bedrijfsvloeroppervlak (bvo) ongebruikt, waarvan een deel verouderd. Dit worden wel dode kantoren genoemd. In de plannen tot 2030 zijn acht miljoen nieuwe vierkante meters opgenomen, terwijl volgens economische groeiscenario s de vraag maximaal 3,5 miljoen vierkante meter zal zijn en minimaal zelfs maar een miljoen. Het is duidelijk dat er sprake is van een enorm overaanbod aan kantoormeters (Van der Plas, nog te verschijnen). Voor de internationale concurrentiepositie van de Noordvleugel is een dergelijk overaanbod schadelijk. Niet alleen verslechtert dit de uitstraling en het imago van de regio, ook is duidelijk dat ruimte in de regio niet optimaal wordt gebruikt. Tegelijkertijd wordt de ontwikkeling van bedrijven niet optimaal gefaciliteerd. De regionale samenwerking op het gebied van planning van kantoren- en bedrijfslocaties blijft achter. Op de vierde Noordvleugelconferentie is daarom besloten het Platform Bedrijvenen Kantoorlokaties (Plabeka) op te richten. Dit platform werkt aan een regionaal programma waarin vraag en aanbod in kaart worden gebracht en naar oplossingen wordt gezocht om de internationale kracht van de Noordvleugel te behouden of, liever nog, te versterken (Plabeka, 2005). Hoewel nog heel veel onduidelijk is over de uiteindelijke uitvoeringsstrategie en de te verdelen pijn (want die gaat ongetwijfeld komen, voor alle betrokken gemeenten), zou het Plabeka een kans voor de Noordvleugel kunnen zijn om de samenwerking naar een hoger niveau te brengen. In dit artikel wordt ingegaan op zowel de oorzaak van het kantorenprobleem als mogelijke oplossingsrichtingen. Leegstand De leegstand van kantoren is momenteel een groot probleem in de regio Amsterdam, dat door de politiek niet altijd serieus genomen lijkt te worden. Sinds 1 oktober 2006 is er wel een kantorenloods aangesteld die het gebruik van leegstaande kantoren in banen leidt. Het initiatief voor het vinden van een andere bestemming ligt volgens de gemeente in eerste instantie bij eigenaren, beleggers en projectontwikkelaars (Cobouw, 2006). Leegstand wordt ook vaak afgedaan als een probleem van de markt. De kantorenmarkt lijkt gevoelig voor een zogenaamde varkenscyclus. Een varkenscyclus is het verschijnsel in de economie dat overschotten en tekorten van een bepaald product, bijvoorbeeld varkens of koffiebonen, elkaar afwisselen, doordat aanbieders massaal reageren op de hoogte van de prijzen, maar tegen de tijd dat deze reactie doorwerkt op het aanbod, is de prijs alweer omgeslagen. Vanwege de lage prijzen

3 P. 444 Gemeenten gebruiken kantorenontwikkeling als melkkoe daalt het aanbod en stijgen de prijzen weer, waarna de cyclus opnieuw begint. Door het probleem als marktfalen te benoemen en bij de ontwikkelaars en beleggers neer te leggen, wordt het eigen aandeel van de overheid uit het oog verloren. Niet alleen hebben de publieke actoren een aandeel in het ontstaan van het probleem, ook hebben zij, kijkend naar de concurrentiepositie op de langere termijn, een groot belang bij de oplossing hiervan. Tegelijkertijd heeft juist de markt veel minder belang bij een oplossing. De eigenaren van kantoren wegen af wat rendabeler is: doorexploiteren of herstructureren. Doorexploiteren is financieel gezien vaak gunstiger en omdat eigenaren meestal een gespreide beleggingsportefeuille hebben, is een lager rendement ook niet zo n probleem. Nieuwe kantoorontwikkelingen zijn voor gemeenten aantrekkelijker dan herstructurering. Met de gronduitgifte gedurende de exploderende kantorenmarkt in de jaren negentig heeft de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld de herstructurering van Zuidoost kunnen financieren. Met deze vorm van financiering is echter wel een hypotheek op de toekomst genomen, waardoor de herstructurering niet per se duurzaam is. In de toekomst is het niet meer mogelijk kantoorontwikkeling als een melkkoe te gebruiken. Toch wordt hier nog wel op gerekend, gezien ook alle geplande meters bvo. Afzien van deze ontwikkelingen willen gemeenten niet. Tegelijkertijd verdienen gemeenten aan leegstand, namelijk via de OZB en in Amsterdam ook via de erfpachtcanon. Bij gebrek aan financiële pijn ontbreekt aan de publieke zijde eveneens de urgentie om het probleem aan te pakken (publiek falen). De intergemeentelijke concurrentie maakt die behoefte alleen nog maar minder. Als een van de gemeenten af zou zien van ontwikkelingen, terwijl de andere gemeenten doorontwikkelen, kunnen die gemeenten juist extra verdienen, omdat door minder aanbod, de prijs naar verwachting hoger is. De maatschappelijke kosten- en batenanalyse slaat echter wel negatief uit: de ruimte wordt niet optimaal gebruikt en op sommige kantoorparken ontstaan nu al no go areas. Op de langere termijn wordt de concurrentiepositie van de regio ondermijnd. Waar marktpartijen kunnen uitwijken naar andere regio s, in Nederland maar ook daarbuiten, blijft de gemeente met haar voorraad zitten. Inmiddels klinkt steeds meer het geluid dat leegstand echt een probleem is en moet worden aangepakt. Door niets te doen, komt de betrouwbaarheid van de Noordvleugelgemeenten in het geding. Zij hebben immers willens en wetens in de gouden jaren negentig veel

4 P. 445 te veel gronden uitgegeven en daarmee bijgedragen aan het probleem van een verziekte kantorenmarkt of ook wel de kantorentragedie. Kantorentragedie Voor de kantorentragedie gaat deels dezelfde speltheorie op als bij het bekende concept van de tragedy of the commons, de tragedie van het gemeenschappelijke bezit of belang (Hardin, 1968). Bij dit voorbeeld gaat het om het gemeenschappelijke gebruik van een goed of een dienst waar vrij en ongelimiteerd toegang tot is. De theorie van de zogenaamde tragedy of the commons stelt dat er een collectief verlies ontstaat als er geen regels zijn en de common door iedereen ongelimiteerd gebruikt wordt, waardoor deze uitgeput zal raken. Deze speltheorie is ook van toepassing op kantoorontwikkeling in regio s, waarbij het individuele belang van gemeenten, verdienen aan gronduitgifte om dit te herinvesteren in de gemeente, voor het regionale belang van een gezonde kantorenmarkt gaat. De vraag naar kantoorruimte is vanuit de regio gezien een gedeelde resource. Elke gemeente probeert zoveel mogelijk van deze vraag te accommoderen en daarmee inkomsten te verwerven om haar huishoudboekje in balans te krijgen. Gezien de politieke cycli van vier jaar is hierbij vooral aandacht voor de korte termijn. De intergemeentelijke concurrentie zorgt ervoor dat niet-ontwikkelen geen optie is. De buurgemeenten genereren dan meer inkomsten, terwijl de stilstaande gemeente verlies leidt. Doordat alle gemeenten in een regio zo redeneren en er in totaal teveel kantoorruimte wordt aangeboden, wordt de vraag uitgeput, met leegstand als gevolg. Via herverdeling is dit negatieve effect op te lossen (Webster & Lai, 2003, p. 149). Dit vraagt om meer samenwerking en een regionaal mechanisme dat de intraregionale concurrentie kanaliseert (maar niet laat verdwijnen), ten gunste van de interregionale concurrentie. Een regionaal bestuur voor de gehele Noordvleugel zit er niet in en een regionaal grondbedrijf lijkt onhaalbaar. Toch komt het idee van samenwerking wel steeds meer tussen de Noordvleugeloren en groeit de wil om samen wat te doen. Om dit handen en voeten te geven, zijn er oplossingen nodig voor verevening van ontwikkelingen. Uitruilen als oplossing Een regionaal mechanisme dat aansluit bij het voorkomen van een nieuwekantoren-tragedie is afgeleid van het idee van verhandelbare ontwikkelingsrechten (VOR). In recent onderzoek (Georges, 2006) wordt aangetoond hoe een kantoorrechtensysteem er voor de Amsterdamse regio uit zou kunnen zien. In eerste instantie is daarbij aangehaakt bij het schaalniveau van het ROA, om het systeem een wettelijke status te geven. Het ROA heeft met het inwerkingtreden van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen Plus (WGR+) een stevige juridische status gekregen. Een van de aanbevelingen in het onderzoek is het opschalen van het ROA naar de Noordvleugelschaal. Kort gezegd komt het systeem neer op het contingenteren van kantoorontwikkeling; elke gemeente krijgt zogenaamde kantoorrechten, die zij kan inzetten voor haar eigen ontwikkeling of kan verkopen aan buurgemeenten die meer dan hun eigen quotum willen ontwikkelen (zie figuur 1). >> Lees verder op pagina 456

5 P. 456 Kantooropppervlak beperken vraagt gezamelijke aanpak Een gemeente die niet of minder ontwikkelt, wordt gecompenseerd door gemeenten die meer ontwikkelen. Binnen het onderzoek zijn vier varianten uitgewerkt, waarbij gekeken is naar de mogelijkheid dit uitruilsysteem met of zonder rechtenbank op te zetten en met of zonder de directe betrokkenheid van private partijen. Op dit moment lijkt een variant zonder rechtenbank en zonder directe betrokkenheid het meest haalbaar, terwijl een variant met een regionale rechtenbank het meest effectief is, vanuit het perspectief van de kantorentragedie. Een lastige vraag is hoeveel rechten welke gemeente zou moeten hebben om de kantorenmarkt weer gezond te krijgen en op basis waarvan dit bepaald zou moeten worden. Dit sluit ook aan bij de in de literatuurgenoemde oplossing voor de tragedy of the commons, namelijk het instellen van eigendomsrechten en het opstellen van afdwingbare regels (Ostrom, 1990). Met een dergelijk uitruilsysteem wordt het probleem van de dode kantoren niet opgelost. Ook bij grote schaarste aan kantoormeters blijken deze kantoren nauwelijks te worden opgenomen, met bovengenoemde maatschappelijke kosten. Om deze leegstand op te ruimen zou het interessant kunnen zijn om te onderzoeken hoe de bouw van nieuwe kantoren gekoppeld kan worden aan het uit de markt nemen van kansloze leegstaande kantoren. In feite gebeurt in Brabant iets vergelijkbaars, waar in het programma Ruimte voor Ruimte de sloop van stallen wordt gefinancierd met de bouw van villa s. Wat zijn de mogelijkheden om kantoorprojecten met elkaar te verbinden en zo winwin situaties te creëren? Kan bij nieuwe kantoorontwikkeling vereist worden dat er ook een nog vast te stellen aantal leegstandmeters uit de markt moet worden genomen, door sloop of conversie naar een andere functie? Zouden leegstandeigenaren op die manier te verleiden zijn af te zien van doorexploiteren van hun verlaten gebouwen? De veronderstelling is dat dit tot creativiteit zal leiden en een omzetoperatie die veel minder kostbaar is dan wanneer de overheid dit met onteigeningsconstructies zou doen. In feite zou zo een deel van het geld dat bij de nieuwe ontwikkeling wordt verdiend door zowel markt als overheid aan het algemeen belang worden terugbetaald in de vorm van een grotere ruimtelijke kwaliteit (Hagman & Misczynki, 1978). Een deel van de winst wordt zo in de lange termijn geïnvesteerd. Afhankelijk van de manier waarop zo n regeling vorm krijgt, zal niet alleen surplus value in het gebied worden geherinvesteerd. Het is ook nodig dat gemeenten ondersterunend beleid voeren, bijvoorbeeld in de vorm van een bonus bij het verlenen van

6 P. 457 nieuwe vergunningen of het ontbinden van de erfpachtbepaling in het geval van de gemeente Amsterdam. Een dergelijk bonussysteem is nodig om het uitruilen op gang te brengen, in een positieve sfeer. Op dit moment wordt onderzocht hoe een dergelijk soort uitruilsysteem zou kunnen worden vormgegeven (Janssen-Jansen & Van der Veen, 2006). In elk geval is duidelijk dat ook een dergelijke uitruilmogelijkheid regionale consequenties heeft en collectief handelen op Noordvleugelniveau nodig heeft om kans van slagen te hebben. Plabeka-opgave Voor de Noordvleugel is het verstandig zich te beraden op hoe zij om wil gaan met kantoorontwikkeling in de toekomst. Hoewel het heel aantrekkelijk lijkt om ook in een volgende groeiperiode opnieuw te incasseren, is een keuze voor een meer duurzame ontwikkeling verstandiger. Waarom niet een kantorenlocatiebeleid voeren dat ook op de langetermijn bestendig is, met goed voorraadbeheer en permanente afwegingen? Economisch gezien zal de Noordvleugel namelijk haar vruchten plukken van een gezonde markt in plaats van een overspoelde markt. Om echt iets te doen aan het kantorenprobleem, moet er een gezamenlijke visie komen en een gezamenlijke aanpak. Met deze coproducties krijgt het regionaal ontwikkelen invulling. Binnen het Plabeka wordt inmiddels hard gewerkt aan het in kaart brengen van locaties en capaciteiten en nagedacht over de verdeling van de capaciteit over de verschillende gemeenten. Door minder kantoorgrond uit te geven en dit meer te spreiden in de tijd, hoopt men een einde te maken aan de kantorentragedie. Daarnaast wordt gezocht naar andere oplossingsrichtingen waarin uitruilsystemen mogelijk een rol kunnen spelen. Gemeenten moeten hun eigen kantorenmarkt gezondmaken en de pijn van hun irreële grondexploitaties nemen. Omdat de kantorenmarkt regionaal is, kunnen zij dit niet alleen. Voor een gezonde, duurzame kantorenmarkt in de Noordvleugel is een gezamenlijke aanpak onontbeerlijk. In hoeverre een dergelijke aanpak, al dan niet via het Plabeka, daadwerkelijk lukt, hangt af van de sterkte van het samenwerkcement in de Noordvleugel en het vermogen om het langetermijn belang te laten prevaleren boven het kortetermijn belang. Leonie Janssen-Jansen is onderzoeker bij AMIDSt, Universiteit van Amsterdam. Zij is tevens redacteur van rooilijn. Literatuur Cobouw (2006) Amsterdam pakt leegstand kantoren aan, Cobouw Georges, M. (2006) Verhandelbare ontwikkelingsrechten als vereveningsinstrument binnen de Wgr-plus, een nieuw concept voor regionale verevening tussen publieke actoren, doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam Hagman, D.G. & D.J. Misczynki (eds) (1978) Windfalls for Wipeouts: Land Value Capture and Compensation, American Society of Planning Officials, Chicago Hardin, G. (1968) The tragedy of the commons, Science 162, p Janssen-Jansen, L.B. & M. van der Veen (2006) Money from the market? Possibilities for TDR-like instruments in the Dutch planning system, Paper to be presented at the second World Congress of Planning Schools, 2006, Mexico City, Mexico, July 2006 Ostrom, E. (1990) Governing the commons, the Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, Cambridge Plabeka (2005) Structuurschema Platform Bedrijven en Kantoren Noordvleugel, vastgesteld door de 5e Noordvleugelconferentie, Gemeente Haarlemmermeer, Hoofddorp Plas, G. van der (nog te verschijnen) The Greater Amsterdam Area, W.G.M. Salet (ed.), Synergy in Urban networks, SDU uitgevers, Den Haag Webster, C.J. & L.W.C. Lai (2003) Property Rights, Planning and Markets: managing spontaneous cities, Edward Elgar, Cheltenham en Northhampton MA 2413m 2 dode kantoorruimte

DE NIEUWE WERKELIJKHEID

DE NIEUWE WERKELIJKHEID DE NIEUWE WERKELIJKHEID Roy Slegtenhorst Universiteit Utrecht Juli 2013 Een onderzoek naar de actoren en instituties in een fundamenteel veranderende kantorenmarkt Colofon Naam: Roy Slegtenhorst Studentnummer:

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168 Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l kantoorruimte in Amstel III en mogelijke oplossingen Jasper Breugelmans 0240168 Universiteit Utrecht Faculteit Geowetenschappen Masterthesis Economische

Nadere informatie

In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad

In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad op een duurzaam kantorenbeleid Uitgave mei 2010 Doorgaan of duurzaam? In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad met 7 miljoen vierkante meter toegenomen. In dezelfde periode is de leegstand

Nadere informatie

FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG

FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG juni 2013 Uitgevoerd door STEC Groep in opdracht van

Nadere informatie

MAART 2014 DE TOEKOMST VAN DE STAD DE KRACHT VAN NIEUWE VERBINDINGEN

MAART 2014 DE TOEKOMST VAN DE STAD DE KRACHT VAN NIEUWE VERBINDINGEN MAART 2014 DE TOEKOMST VAN DE STAD DE KRACHT VAN NIEUWE VERBINDINGEN Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor

Nadere informatie

New kid on the block

New kid on the block New kid on the block Lokaal energiebedrijf als nieuwe speler in gebiedsontwikkeling Auteur: Opdracht: Plaats: Begeleider: Huub van der Post afstudeerscriptie opleiding Master City Developer Voorschoten

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING. in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk. Maart 2011 (tweede druk)

GEBIEDSONTWIKKELING. in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk. Maart 2011 (tweede druk) GEBIEDSONTWIKKELING in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk Maart 2011 (tweede druk) GEBIEDSONTWIKKELING IN EEN ANDERE REALITEIT: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor praktijk

Nadere informatie

PBL ASRE. Gebiedsontwikkeling. en commerciële. een institutionele analyse van het. (over)aanbod van winkels en kantoren

PBL ASRE. Gebiedsontwikkeling. en commerciële. een institutionele analyse van het. (over)aanbod van winkels en kantoren PBL ASRE Gebiedsontwikkeling en commerciële va s tg o e d m a r k t e n een institutionele analyse van het (over)aanbod van winkels en kantoren Gebiedsontwikkeling en commerciële vastgoedmarkten Gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen

Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen leegstand OP Nederlandse bedrijventerreinen Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen Structurele leegstand op Nederlandse bedrijventerreinen, het is een snel groeiend probleem. Om dat probleem

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0 De laatste jaren is een zeer duidelijke verandering in de markt te zien, veroorzaakt door de crisis én krimp en vergrijzing in Nederland. Dat hoeft volgens ons niet tot doemdenken te leiden, integendeel.

Nadere informatie

Bouwen voor het onderwijs. Perspectief voor de Nederlandse bouw

Bouwen voor het onderwijs. Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor het onderwijs Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor het onderwijs Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van

Nadere informatie

Kiezen én delen. Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur

Kiezen én delen. Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur Kiezen én delen Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur Kiezen én delen Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur PBL Voorwoord

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

HANDREIKING. Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE

HANDREIKING. Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE HANDREIKING Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE Handreiking Leegstand te lijf Handvatten voor langetermijnstrategie De digitale versie van deze handreiking geeft de mogelijkheid met

Nadere informatie

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1 Bericht Page 1 of 1 Van: Melenhorst, D (Dennis) Verzonden: donderdag 27 oktober 201116:54 Aan: Olde Bijvank, M (Marcelle) Onderwerp: SER Overijssel advies Leegstand op de kantorenmarkt Dag Marcelle, *

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 1 Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 2 3 Productie door

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Raming van vraag en aanbod Martin van Elp Frank Verwoerd Matthieu Zuidema Concept eindrapport oktober 2014 6 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 9 1 Inleiding

Nadere informatie

Burgerproductie; ontwikkeling, organisatie en waarde

Burgerproductie; ontwikkeling, organisatie en waarde Burgerproductie; ontwikkeling, organisatie en waarde Paper voor het seminar over Civic Economy, Sheffield University,1 mei 2013 Jurgen van der Heijden, Myrthe Kolenbrander* Samenvatting Gebruikers produceren

Nadere informatie

Aanpak Leegstand Kantoren: Arno van der Voort, Frank Strolenberg, Nieuwsbrief. Interviews met:

Aanpak Leegstand Kantoren: Arno van der Voort, Frank Strolenberg, Nieuwsbrief. Interviews met: Aanpak Leegstand Kantoren: Arno van der Voort, Frank Strolenberg, Jean Baptiste Benraad, Olaf Prinsen, Saskia Beer, FRITS VAN DONGEN, REMCO VAN LUNTEREN en Roel van de Bilt Interviews met: 2014 Colofon:

Nadere informatie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Amsterdam, oktober 2007 In opdracht van NMa/DTe Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Barbara Baarsma Simon Bremer Michiel de Nooij Joost

Nadere informatie

Stedelijke vernieuwing en krimp

Stedelijke vernieuwing en krimp Stedelijke vernieuwing en krimp 2 STEDELIJKE VERNIEUWING EN KRIMP Verslag Breed Beraad gehouden op 23 & 24 januari 2009 Drs. K.B. de Graaf 3 INHOUD VERSLAG 4 DEELNEMERS 15 AGENDA 18 ENKELE GEGEVENS OVER

Nadere informatie

Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht

Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht januari 2015 Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht januari 2015 Inhoud 1 Voorwoord 2 2 Inleiding 4 3 Context 6 4 Aanpak kantoren transformatie

Nadere informatie

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET?

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? TOELICHTING BIJ DE MEERWAARDETOETS VOOR PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING maart 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Potentiële

Nadere informatie