Verslag MVO 2014 a eer Concern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag MVO 2014 a eer Concern"

Transcriptie

1 Verslag MVO 2014 Dura Periode: Vermeer Q1-Q Concern

2 Inleiding Dura Vermeer heeft het MVO/ Duurzaamheidsverslag 2014 opgesteld. Het verslag is geconsolideerd op basis van informatie van de 4 divisies van Dura Vermeer namelijk Divisie Bouw en Vastgoed, Divisie Infra, Divisie Facilitaire Bedrijven, Divisie Advin en de Groep. De informatie en cijfers van de 4 divisies is geconsolideerd op basis van informatie en cijfers van de werkmaatschappijen. Alle informatie incl. cijfers is gegenereerd voor de 14 kritische prestatie indicatoren (KPI) MVO/ Duurzaamheid (zie bijlage Dashboard Resultaten MVO 2014) van Dura Vermeer. Het resultaat per KPI is afgezet tegen de vastgestelde targets voor 2014 zowel per divisie, groep als wel voor Dura Vermeer Concern. De cijfers zijn verzameld en geconsolideerd in SAP door aangewezen en gemachtigde functionarissen. Het SAP systeem wordt beheerd door 2 SAP managers die op de complete en juiste invulling en consolidatie van de cijfers toezien. Voor consolidatie heeft de directie van de diverse dochterbedrijven de cijfers formeel gecontroleerd en geautoriseerd middels submittal in SAP. Middels deze werkwijze verwacht Dura Vermeer een transparante en pragmatische aanpak te hebben vastgesteld op basis waarvan de analyses en resultaten in dit verslag vanaf het niveau van werkmaatschappij tot aan concern niveau onderbouwd zijn.

3 Successen & resultaten MVO Q1-Q Hier kijken wij positief op terug: 1. Het aantal veiligheidsbewustzijnsacties en het werken aan onze veiligheidscultuur. 2. De totale CO2 reductie sinds De afname van het % ongesorteerd afval. 4. Het aantal initiatieven voornamelijk door DVDI en DV Bouw en Vastgoed op gebied van innovatie, ketensamenwerking & MVO (optelsom totale initiatieven>56). 5. Het verder structureren van de organisaties van divisies Advin & Facilitair. Deze divisies scoren goed op thema Mens. Voornamelijk positieve resultaten voor deze divisies op gebied van integriteit, ziekteverzuim, opleiding en veiligheid. In zijn totaliteit heeft DV Concern breed van de 13 targets, 10 targets behaald waarvan 1 target bijna is behaald.

4 Highlights MVO Q1-Q Kansen op MVO gebied: 1) Concern programma CO2 reductie top down & bottom-up met focus op procesoptimalisatie en verbeteren interne communicatie & afstemming reductieprogramma in relatie tot kostenbesparing. 2) Betere samenwerking, communicatie, afstemming en betrokkenheid op alle niveaus concern breed omtrent initiatieven op gebied van Innovatie, Ketensamenwerking en MVO. Bedreigingen op MVO gebied: 1) Terugzakken Concern certificaat CO2 prestatieladder van niveau 5 naar niveau 3. 2) Onvoldoende draagvlak voor verdere ontwikkeling van alle initiatieven (innovatie, samenwerking & MVO) waardoor resultaten voor DV Concern niet zichtbaar gemaakt kunnen worden en onvoldoende aansluiten bij de strategie (omzet, kostenbesparing, winst). 3) Imago verslechtering (Transparantie benchmark 2014 Dura Vermeer heeft positie 93! Terwijl Heijmans op nr 47 en BAM op nr 4!) Top 3 MVO Verbetermaatregelen voor 2015: 1) CO2 reductieprogramma ) Communicatieprogramma MVO (intranet & website) ) Positie (TBV) & betrokkenheid MVO verantwoordelijken versterken o.l.v. Stuurgroep MVO/KAM. 4) Resultaten zichtbaar maken van diverse MVO acties & initiatieven (imago, omzet, kostenbesparing & procesoptimalisatie) en MVO verslaglegging integreren in bestaande rapportagestromen.

5 MVO KPI Mens

6 Prestaties MVO KPI Mens Q1-Q ) Uitkomst Integriteit: A) Aantal ontvangen onregelmatigheidsmeldingen: 11 Conform verwachting: ja meldingen worden altijd verstuurd. Elk jaar gemiddeld 13 meldingen. B) Aantal terechte onregelmatigheidsmeldingen: 6 Conform verwachting: nee maar niet allemaal ernstig. Enkele meldingen zijn serieus van aard (2 of 3). Oorzaak: Aantal incidenten minder ernstig betreffen met name slecht autogedrag DV auto s. Bewustzijn van integer rijgedrag met bedrijfsauto's is weggezakt. Verbetermaatregel: Autobeheer zal hier in 2015 actie op ondernemen. Compliance gedrag: Workshop Integriteit voor de Top 70 DV in jan melding als casus behandeld in deze workshop. C) Aantal sancties na terechte onregelmatigheidsmeldingen: 6 Conform verwachting: ja na overschrijding van integriteitscode volgt sanctie. Niet serieuze overschrijdingen: mondelinge waarschuwing/ serieuze overschrijding: schriftelijke waarschuwing.

7 Prestaties MVO KPI Mens Q1-Q ) Uitkomst Medewerker: A) Ziekteverzuimpercentage:4,1% Conform verwachting: ja target < 4,5% Percentage is t.o.v verder gezakt. E.e.a is te verklaren doordat het ziekteverzuim bijna bij alle divisies lager is dan 2013 (behalve bij Advin echter er is een aantal langdurig zieke medewerkers die een grote invloed heeft op het gemiddelde van Advin). B) Interne doorstroom: 60% Conform verwachting: ja target is 50% Verklaring: Er zijn vacatures intern opgevuld bij DVDI en Facilitair. Bij Bouw is wel gezocht echter heeft men voornamelijk extern aangetrokken. Verbetermaatregel: Deze KPI heeft op management niveau weinig toegevoegde waarde en komt te vervallen in C) Extern (geboekte en gefactureerde opleidingskosten tov de totale loonsom): 0,76% Conform verwachting: nee target is 1,5% Oorzaak: Lage gemiddelde wordt voornamelijk veroorzaakt door DVDI en DV Groep. Van DVDI is DVI met weinig externe opleidingskosten. De economische omstandigheden hebben dit % voornamelijk voor DVI beïnvloed. Verbetermaatregel: Doelstelling vaststellen op basis van opleidingsplan (gebaseerd op organisatie behoeften) en evt. aanpassen aan economische situatie.

8 Prestaties MVO KPI Mens Q1-Q ) Uitkomst Veiligheid A) IF Cijfer: 7,4 Conform verwachting: ja target gehaald <8 echter IF cijfer niet gedaald t.o.v (7,4) ondanks alle veiligheidsbewustzijnsacties. Oorzaak: Het IF cijfer van Divisie Bouw & Vastgoed drukt sterk op het totale IF cijfer. Organisatorische en technische basisoorzaken zijn wel verbeterd. Dit leidt nog niet tot minder IF ongevallen. Verbetermaatregel: Sneller aangepast werk aanbieden (bij mogelijke IF ongevallen) en hiervoor een beschikbaar HRM systeem voorstellen. Hierdoor zal verzuim na ongevallen afnemen. B) Veiligheidsbewustzijnsacties: 52 Conform verwachting: ja target is >5 Verklaring hiervoor is dat er veel losse acties zijn uitgevoerd en definities omtrent veiligheidsbewustzijn niet duidelijk was. Hierdoor hebben werkmaatschappijen een eigen koers gevaren. Verbetermaatregel: Veiligheidsprogramma DV Concern C) Gemiddeld aantal verzuim dagen n.a.v. ongevallen: 23,4 Conform verwachting: ja target < 35 echter er is meer verzuim na ongevallen in 2014 dan in 2013 (dit was 17,6). Het cijfer wordt voornamelijk beïnvloed door de resultaten van Divisie Bouw. Oorzaak: Het verzuim is gerelateerd aan het type letsel en de mogelijkheden die beschikbaar zijn om vervangende werk aan te bieden. De ernst van het letsel is afgenomen in 2014 echter de snelheid en mogelijkheden om aangepast werk aan te bieden zijn niet toegenomen. In 2014 is men langer ziek geweest dan noodzakelijk. Verbetermaatregel: Sneller aangepast werk aanbieden (HRM: beleid aangepast werk vaststellen; mogelijkheden vaststellen om binnen DV om aangepast werk aan te bieden.

9 Conclusie Prestaties MVO KPI Mens Q1-Q Terugblik: Van de 7 targets op gebeid van Mens, zijn er 5 targets die goed hebben gescoord in De 2 targets die niet goed gescoord hebben liggen op niveau van Integriteit (6 meldingen ipv 3); Opleidingskosten (DVDI heeft minder uitgegeven dan de doelstelling was). Het onderdeel Veiligheid heeft de doelstelling behaald echter IF cijfer en verzuimdagen Bouw hoger dan verwacht. Huidige status: Op gebied van Integriteit is er voor de Top 70 Dura Vermeer een grote Integriteitsworkshop gehouden. Op gebied van veiligheid zijn er veel veiligheidsbewustzijnsacties ondernomen. Elke werkmaatschappij heeft op zijn eigen manier hier veel aandacht aangegeven. Momenteel wordt er middels een concern breed Veiligheidsprogramma met als start de lancering van de Life Saving Rules, invulling gegeven aan het thema Veiligheid. Vooruitblik: Naar verwachting zal de veiligheid verder verbeteren (tot nu toe is er in jan/ feb nog geen ongeval met verzuim gemeld). Integriteitskwesties zullen verder in de organisatie met elkaar actief gedeeld worden. Dit is een aspect wat de divisie directie en/of directies van werkmaatschappijen verder moeten uitwerken. Impact/effect op maatschappij (c.q. omgeving/ stakeholders): Negatief indien de veiligheid niet verder verbeterd. Enerzijds daalt het imago echter ook de productiviteit van de organisatie door een onveilige bouwplaats.

10 MVO KPI Milieu

11 Prestaties MVO KPI Milieu Q1-Q ) Uitkomst Materialen & Afval: A) Hoeveelheid afval: 71,3 (x 1000 ton) Conform verwachting: ja want hier is geen target voor vastgesteld. De hoeveelheid afval is gestegen echter dit is afhankelijk van de aard en omvang van projecten. Het meeste afval wordt veroorzaakt door DVDI (en hiervan is DVI de grootste veroorzaker). De hoeveelheid afval is niet van belang, echter de kostenbesparingen worden voornamelijk gerealiseerd door het gescheiden aanleveren van afval. B) Percentage ongesorteerd restafval: 13,5% Conform verwachting: ja target is < 40%. DVDI heeft het beste % sortering gerealiseerd (2,7%). Dit is te verklaren door de vele mono stromen afval in infra die er zijn. De Groep heeft het slechtst gescoord echter heeft in verhouding niet veel afval. Bouw heeft relatief veel afval echter sorteert maar voor 49,1%. Oorzaak: Veel afvalstromen betreft renovatieprojecten. Meerdere projecten richten containerpark in waardoor de onderaannemer eigen afval inzamelt en afvoert. Verbetermaatregel Bouw: Meer aandacht voor reductie afval in het inkoopstadium. Onderaannemer nadrukkelijker wijzen op de verantwoordelijkheid door eigen afval retour te nemen.

12 Prestaties MVO KPI Milieu Q1-Q ) Energie, CO2, luchtkwaliteit: A) Hoeveelheid CO2 uitstoot (in ton/ gemiddeld FTE): 17,8% reductie t.o.v Conform verwachting: ja target is gerealiseerd (>5%). Echter de grootste reductie is niet in 2014 gerealiseerd maar in voorgaande jaren (middels nieuwe kantoren, overgang naar groene stroom, efficiency asfaltcentrales etc.). De reductie mogelijkheden liggen nu voornamelijk op concern niveau op gebied van leasewagens en een verdere reductie in de asfaltketen. Opvallend is dat CO2 uitstoot kantoren is gestegen t.o.v echter wel lager is dan Een verklaring hiervoor is wellicht het bij verwarmen van kantoren (i.v.m. slechte werking WKO installaties) en droogstoken van (renovatie)bouwprojecten. Er is t.o.v wel een behoorlijke reductie gerealiseerd in minder uitstoot en brandstofverbruik bouw materieel. Wellicht is dit te verklaren doordat wij meer materieel hebben ingekocht. De leveranciers zijn (nog) niet opgenomen in onze footprint. Op gebied van CO2 reductie liggen er kansen op gebied van procesoptimalisatie op bouwplaatsen en in ketenafspraken. CO2 reductie leidt rechtstreeks tot kostenbesparing. Deze mogelijkheden zijn tot nu toe onvoldoende benut. We registreren wel maar hebben geen (centraal) reductieprogramma. Afspraken middels CO2 reductie in de keten (leveranciers) worden soms gemaakt maar nog onvoldoende onderzocht, nageleefd en vastgesteld op daadwerkelijke reductie & kostenbesparing.

13 CO2 Prestatieladder In navolging van KPI CO2 uitstoot & carbon footprint zijn de volgende opmerkingen van belang: Het bewustzijns certificaat CO2 prestatieladder niveau 5 wordt jaarlijks geaudit en is in 2014 toegekend op DV Concern niveau. DV gebruikt dit certificaat als fictieve korting bij inschrijvingen (voornamelijk DVDI). De eisen om te voldoen aan dit certificaat zijn verzwaard en zullen in 2015 nog strenger worden. Hier ligt enerzijds een kans om op concern niveau meer samen te werken tussen divisies en werkmaatschappijen (behoefte hiervoor komt ook vanuit projecten-> BREEAM en grote Infraprojecten bijv. N279 en Tender R damse Baan) anderzijds ontstaat ook een bedreiging. Indien DV op concern niveau geen verdere actie onderneemt en een concern breed reductieprogramma vaststelt en hiermee verdere reductieresultaten aantoont (tevens ook in de keten), zal DV terugzakken naar niveau 3 op de CO2 prestatieladder aangezien zij dan niet meer aan de strengere eisen van de CO2 prestatieladder kan voldoen. Fictieve korting zal dan aanzienlijk verminderen en kans op uiteindelijke gunning Grote Projecten DVDI neemt af.

14 Conclusie Prestaties MVO KPI Milieu Q1-Q Terugblik: CO2 reductie heeft plaatsgevonden echter de snelle daling van voorgaande jaren, vindt niet meer plaats. Huidige status: Momenteel moet een concern breed CO2 reductieprogramma worden vastgesteld die van concern naar divisie naar werkmaatschappij naar project kan worden uitgerold. Tevens is van belang dat leerervaringen (lopende projecten) worden gedeeld om vast te stellen welke maatregelen het meest effectief zijn. Vooruitblik: CO2 reductie koppelen aan procesoptimalisatie en verdere besparing zichtbaar maken. Impact/effect op maatschappij (c.q. omgeving/ stakeholders): Positief er vindt reductie plaats hetgeen positief is voor imago en milieu. Echter het effect (de kostenbesparing) is nog onvoldoende in beeld.

15 MVO KPI Markt

16 Prestaties MVO KPI Markt Q1-Q )Uitkomst Klanttevredenheid: A) Uitkomst Klanttevredenheidsonderzoek: 93,78% Conform verwachting: nee target is 95%, echter deze is bijna gerealiseerd. Verklaring: Veel klanten zijn tevreden, er is een aantal ontevreden. Het uitvragen van klanttevredenheidsenquêtes verloopt echter onvoldoende georganiseerd. Niet duidelijk is voor welke projecten we wel of niet klanten hebben uitgevraagd. Het kan zijn dat hierdoor het cijfer onvoldoende nauwkeurig is. Verbetermaatregel: Er wordt een nieuwe KPI vastgesteld dat voor 95% van alle projecten > klanttevredenheid wordt uitgevraagd. Aansluitend hierop zal voor meerdere kleine projecten bij een grote uitvraag een andere KPI gehanteerd worden. Dit is per divisie vastgesteld. B) % KTO respons: 58% Conform verwachting: nee resultaat is erg laag target is 100% Oorzaak: We vragen dezelfde klanten dezelfde vragen. De antwoorden worden niet teruggekoppeld. Men weet niet wat er met de vorige antwoorden is gebeurd. Verbetermaatregel: Strategische klanten kunnen zelf KPI s aangeven waarop zij het project willen beoordelen. Terugkoppeling resultaten vindt nu regelmatig plaats (projectleider/ rapportage).

17 Prestaties MVO KPI Markt Q1-Q ) Uitkomst Innovaties: A) Aantal ingevoerde innovaties: 22 Conform verwachting: ja boven verwachting. DVDI heeft 5 innovaties, DV Bouw en Vastgoed 7, Facilitair 6 en Advin 4. Verklaring: Er is geen coördinatie DV centraal, dan wel op Divisie niveau. Hierdoor neemt iedere werkmaatschappij zelf initiatief en is er geen strategie, structuur of focus. Tevens zijn er geen afspraken gemaakt over de definitie van een Innovatie. Hierdoor is het resultaat van deze initiatieven onvoldoende zichtbaar (in kostenbesparing of meer omzet) Verbetermaatregel: Innovatie initiatieven afstemmen KPI Eigenaren en MVO verantwoordelijken (gezamenlijk DV Concern programma & strategie vaststellen)

18 Prestaties MVO KPI Markt Q1-Q ) Uitkomst Ketensamenwerking: A) Aantal opgezette duurzame ketens: 13 Conform verwachting: ja boven verwachting target is 5, de meeste ketensamenwerkingen worden door DVDI tot stand gebracht. Oorzaak: We zoeken in de markt en intern (DV bedrijven onderling en leveranciers) naar betere samenwerking en zien dit al snel als een ketensamenwerking. Uitgangspunten voor ketensamenwerking zijn niet vastgelegd en ook hier pakt elke werkmaatschappij de ketensamenwerking op eigen manier aan. Verbetermaatregel: Beter aansturen (vanuit stuurgroep MVO) en een goede definitie hanteren waardoor 1 gezamenlijke Concern strategie kan worden uitgezet en zichtbaar wordt wat hiervan de resultaten zijn (procesoptimalisatie waardoor kostenbesparing mogelijk wordt, of meer omzet door een betere marktbenadering).

19 Conclusie Prestaties MVO KPI Markt Q1-Q Terugblik: Op gebied van Markt, zijn er goede resultaten zichtbaar voor klantentevredenheid, aantal innovaties en duurzame ketensamenwerking. Echter we selecteren klanten en/of de respons is vrij laag (58%) waardoor een vertekend beeld zou kunnen ontstaan. Tevens nemen we veel initiatieven echter deze zijn niet gestructureerd vanuit 1 strategie/ focus op de toekomst. Hierdoor zijn de resultaten van deze initiatieven onvoldoende zichtbaar. Huidige status: Momenteel worden KPI definities vastgesteld en wordt er gezocht naar een gezamenlijk referentiekader. Vooruitblik: Op basis hiervan kan er in 2015 een start gemaakt worden om een gezamenlijke strategie en focus vast te stellen. Impact/effect op maatschappij (c.q. omgeving/ stakeholders): Positief: het imago van Dura Vermeer is op dit gebied positief omdat wij naar buiten toe over het algemeen goed communiceren en veel ondernemen. Centrale afstemming en coördinatie is echter noodzakelijk om aan te sluiten bij onze strategie en resultaten voor Dura Vermeer (kostenbesparing, omzetvergroting, procesoptimalisatie) zichtbaar kunnen worden.

20 MVO Initiatieven

21 Prestaties MVO/ Duurzaamheid Q1-Q * Uitkomst MVO Initiatieven: A) Aantal MVO/ duurzaamheidsinitiatieven: > 20 (DVDI) Conform verwachting: ja dit onderdeel is niet gemeten in 2014 Oorzaak: Er was geen KPI voor opgesteld. Er zijn desondanks vele initiatieven genomen die niet altijd een innovatie of ketensamenwerking zijn. Dit is positief echter wordt niet centraal gecoördineerd of afgestemd. Verbetermaatregel: Hiervoor geldt ook dat er centrale coördinatie en ondersteuning (evt met vastgesteld budget) plaats zou kunnen vinden zodat er wellicht minder maar meer effectieve initiatieven plaats kunnen vinden. In 2015 is hiervoor wel een KPI vastgesteld.

22 Bijlagen Dashboard Resultaten MVO 2014 DV Concern MVO Verslag DVDI 2014 MVO Verslag DV Bouw en Vastgoed MVO Verslag Facilitaire Bedrijven 2014 MVO Verslag Advin 2014

Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven

Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven Periode: Q1-Q4 2014 Cruquius, 20-3- 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Huisvestingsservices op SAM. 2. Cruquius terrein

Nadere informatie

Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015

Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015 Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Eerste jaar nieuwe organisatie (Advin- Archicom) 2. Volume

Nadere informatie

Verslag MVO 2014 DVDI

Verslag MVO 2014 DVDI Verslag MVO 2014 DVDI Periode: Q1-Q4 2014 Hoofddorp, 20-3- 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: (Bron: DVDI Kwartaalrapportages 2014 Q4) 1. Ketenconvenant:Bewust

Nadere informatie

Verslag MVO 2014 DIVISIE BOUW EN VASTGOED

Verslag MVO 2014 DIVISIE BOUW EN VASTGOED Verslag MVO 2014 DIVISIE BOUW EN VASTGOED Periode: Q1-Q4 2014 Houten, 20 maart 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Mens Op gebied van Mens heeft de Divisie Bouw goede resultaten geboekt op terugdringen

Nadere informatie

Materialiteitsmatrix Dura Vermeer 2015/ 2016

Materialiteitsmatrix Dura Vermeer 2015/ 2016 Datum 31 mei 2016 Materialiteitsmatrix Dura Vermeer 2015/ 2016 De belangrijkste MVO thema s & MVO KPI s voor Dura Vermeer Versie 01 uteur Madeleine Schenk Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Mens, Milieu,

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Opsteller: M.J. Schenk Carbon Footprint Thomasson Dura DATUM VERSIE AUTEUR Dura Vermeer Groep NV Rotterdam Airportplein 23 3045 AP Rotterdam In dit rapport is de analyse van de Carbon Footprint en de CO2

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint Q1-Q2 2015

Rapportage Carbon Footprint Q1-Q2 2015 Datum 8 januari 2016 Rapportage Carbon Footprint Q1-Q2 2015 Energiebeoordeling 2015 1e helft Versie 0.1 Auteur Madeleine Schenk Inhoud 1. Scope & verantwoordelijkheid Rapportage Carbon Footprint 2 1.1

Nadere informatie

ABC. ONDERWERP communicatieplan duurzaamheid en mvo Communicatieplan duurzaamheid en mvo

ABC. ONDERWERP communicatieplan duurzaamheid en mvo Communicatieplan duurzaamheid en mvo Memo ABC Dura Vermeer Groep NV BESTEMD VOOR KAM/MVO Raad 1/8 ONDERWERP communicatieplan duurzaamheid en mvo 2017 Communicatieplan duurzaamheid en mvo BEHANDELD DOOR Communicatie Glenn Metselaar M (06)

Nadere informatie

ABC. Memo. Dura Vermeer Groep NV. Communicatieplan duurzaamheid en mvo

ABC. Memo. Dura Vermeer Groep NV. Communicatieplan duurzaamheid en mvo Memo ABC Dura Vermeer Groep NV BESTEMD VOOR Stuurgroep duurzaamheid en mvo Jan 2015 1/8 ONDERWERP communicatieplan duurzaamheid en mvo 2015 Communicatieplan duurzaamheid en mvo BEHANDELD DOOR Communicatie

Nadere informatie

maatschappelijk verantwoord inkopen André Speksnijder, vakgroephoofd constructies STRUKTON engineering

maatschappelijk verantwoord inkopen André Speksnijder, vakgroephoofd constructies STRUKTON engineering maatschappelijk verantwoord inkopen André Speksnijder, vakgroephoofd constructies STRUKTON engineering Duurzaam inkopen inhoud presentatie inleiding; Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie :

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2B4 Managementverklaring Datum : 3 okt. 2017 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2017.1 MANAGEMENTVERKLARING CO2 Een van de doelstellingen van het Fens Beheer B.V. is het zo goed mogelijk

Nadere informatie

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3. Jade Beheer Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.0 Document : Communicatieplan CO 2-prestatieladder Auteur : Jade

Nadere informatie

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheidsdialoog Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheid U kunt waarschijnlijk bijna alle woorden relateren aan uw organisatie. Maar welke zijn echt relevant en significant?

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

CO2-PRESTATIELADDER DV SCOPE 3 STRATEGISCH PLAN HOOFDDORP, 2 FEBRUARI 2017

CO2-PRESTATIELADDER DV SCOPE 3 STRATEGISCH PLAN HOOFDDORP, 2 FEBRUARI 2017 CO2-PRESTATIELADDER DV SCOPE 3 STRATEGISCH PLAN HOOFDDORP, 2 FEBRUARI 2017 Significante scope 3 emissies Aan de hand van zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve scope 3 analyse zijn de emissies in

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Energie Management Programma

Energie Management Programma Heijmans Infrastructuur+ Auteur S.H.B. Daamen Verificatie V.H.A. de Waal Autorisatie G.A. Witzel Datum 29 april 2010 Status Definitief Graafsebaan 65, 5248 JT Rosmalen Postbus 2, 5240 BB Rosmalen Nederland

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

MVI Verklaring Leverancier - Alliander

MVI Verklaring Leverancier - Alliander MVI Verklaring Leverancier - Alliander Subtitel Eventueel logo leverancier en/of ketenpartners Datum Auteurs: Doel: Duidelijke omschrijving van het doel van deze MVI Verklaring. Onderstaande tekst kan

Nadere informatie

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 4.0 Datum : 1-7-2014 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016 Review reductiedoelstellingen 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling wagenpark en bedrijfsmiddelen 5 2.3.

Nadere informatie

CO 2 Energie reductie plan

CO 2 Energie reductie plan Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze CO 2 Energie reductie plan 2015 Pagina 1 Inhoud 1. Introductie 3 2. Organisatiegrens 3 3. Reductiedoelstellingen 3 4. Energie en CO 2 -reductie

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2

Communicatieplan CO 2 1. Inleiding Naast het hebben van een CO 2 -beleid en (reductie)doelstellingen op dit gebied, is het van belang om te communiceren over dit beleid. Open en transparante kan bijdragen in het bewust maken

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2 Akkoord Directie: 30 juni Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 1 en 2 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope 2:

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015 CO 2 Communicatieplan 18 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Memo. W&R-Renovatie. P. Gijsen - KAM (030) (030) juli 2015 PK15025/PG 1 van Inleiding In dit verslag

Memo. W&R-Renovatie. P. Gijsen - KAM (030) (030) juli 2015 PK15025/PG 1 van Inleiding In dit verslag Memo Aan Kopie aan MT BAM Woningbouw, regiodirecties, directie Pennings, directie Heilijgers, directie W&R, directie W&R-Renovatie Adj. directeuren/ hoofden Voorbereiding, adj. directeuren/ hoofden Productie,

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

REVIEW CO₂ REDUCTIEDOELSTELLINGEN 3.B.1_2 VERSIE:

REVIEW CO₂ REDUCTIEDOELSTELLINGEN 3.B.1_2 VERSIE: GBR. VIS PARTICIPATI B.V. WATRINGN RVIW RDUCTIDOLSTLLINGN 3.B.1_2 VRSI: 02 30 06 2016 Conform niveau 3 op de CO² Prestatieladder 3.0 Klopperman 6 2292 JD Wateringen 0172 274100 Samen zorgen voor minder

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Communicatieplan

CO2 Prestatieladder Communicatieplan CO2 Prestatieladder Communicatieplan Missie: Samen werken aan CO2 reductie Rapportage: Communicatieplan CFA Datum: 5 januari 2016 Opgesteld: Monique Harmsen Versie: 2.0 (2016) Inhoudsopgave: 1 Inleiding...

Nadere informatie

Chauffeur? Je verveelt je nooit!!! A 50 gisterenavond 21 uur

Chauffeur? Je verveelt je nooit!!! A 50 gisterenavond 21 uur Chauffeur? Je verveelt je nooit!!! A 50 gisterenavond 21 uur Duurzame inzet: CO2- en brandstofbesparing "ik ga voor groen Pieter Bouwmans Leon Urlings Utrecht 5-2-2015 Film https://www.youtube.com/watch?v=qyc5wodtzda

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Communicatieplan. Prop Beplantingswerken v.o.f.

Communicatieplan. Prop Beplantingswerken v.o.f. Communicatieplan Prop Beplantingswerken v.o.f. Autorisatie Nummer/ versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 02 22 januari 2016 Naam: A. Prop, F. van Doorn Naam: A. Prop Datum: 22 januari 2016 Datum:

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2013-2014 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2013-2014 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2013-2014 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Februari 2014 Revisie:

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015 CO 2 Communicatieplan 18 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel onderzoek, en het energiemeetplan 2014-2020 Conform niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Documenten 1.B1.1, 3.B1.1 en 3.B2.2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4 3.C.2. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder, niveau 4 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Strategie... 1 Communicatiedoelstellingen... 2 Doelgroepen... 2 Intern... 2 Extern... 2 Boodschap per... 3 Interne belanghebbenden...

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Communicatieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 05-11- 14

CO 2 Prestatieladder. Communicatieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 05-11- 14 CO 2 Prestatieladder Communicatieplan Van de Haar Groep Wekerom, 05-11- 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Communicatiedoelstellingen... 3 3. Doelgroepen... 4 3.1 Stakeholderanalyse...4 3.2 - Groep

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Johan van Dalen, ProRail Symposium Duurzame Infrastructuur, RWS 28 april 2011

Samen zorgen voor minder CO2. Johan van Dalen, ProRail Symposium Duurzame Infrastructuur, RWS 28 april 2011 Samen zorgen voor minder CO2 Johan van Dalen, ProRail Symposium Duurzame Infrastructuur, RWS 28 april 2011 5 Agenda Waarom de CO2 Prestatieladder Kernpunten van de ladder Praktijkervaringen Prestatieladder

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Directiebeoordeling. Bedrijf: Max Bögl. Directie: Hans de Koning

Directiebeoordeling. Bedrijf: Max Bögl. Directie: Hans de Koning Directiebeoordeling Vaststelling van het CO 2 managementplan, de voortgang op de implementatie van de CO 2- Prestatieladder en activiteiten voor het komende jaar. Bedrijf: Max Bögl Directie: Hans de Koning

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren Fout! Bladwijzer niet

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2016, eerste helft]

Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Basisgegevens... 3 2.1 Beschrijving van de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Referentiejaar... 3 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

Communicatieplan 2016

Communicatieplan 2016 Communicatieplan 2016 Status: Definitief 3.C.1 & 3.C.2 Versie 2016/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2016 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 11-11-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Versie: 1. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7

Versie: 1. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 1.0 Datum : 10-12-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Rapportage voortgang

Rapportage voortgang Rapportage voortgang 2016-01 Project Rapportage voortgang 2016-01 Auteur Marjolein Hoefsloot Opdrachtgever Directie Hollander Techniek Datum 26-08-2016 Versie 1.0 Status Definitief Aantal pagina s 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 m.b.t. CO2 Opgesteld door: Janneke Out en Bernard Rodenburg Opgesteld d.d. 16 december 2013 Inhoudsopgave 1. Interne communicatie... 4 1.1 Doelstellingen en doelgroepen... 4 1.2 Plan van Aanpak... 4 1.3

Nadere informatie

Rapport. CO2-prestatieladder communicatieplan 2014. projectnaam Communicatieplan 2014 referentie AKA/003

Rapport. CO2-prestatieladder communicatieplan 2014. projectnaam Communicatieplan 2014 referentie AKA/003 Rapport Aveco de Bondt CO2-prestatieladder communicatieplan 2014 bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Reggesingel 2 202 7460 AE Rijssen (0)548 51 52 00 (0)548 51 85 65 rijssen@avecodebondt.nl

Nadere informatie

2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint. Swietelsky Rail Benelux. Opgesteld door: Swietelsky. Versie: 1.1. Datum: 20 juli 2011. Status: definitief

2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint. Swietelsky Rail Benelux. Opgesteld door: Swietelsky. Versie: 1.1. Datum: 20 juli 2011. Status: definitief 2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint Swietelsky Rail Benelux Opgesteld door: Swietelsky Versie: 1.1 Datum: 20 juli 2011 Status: definitief 1 CO 2 footprint Swietelsky Rail Benelux 1.1 Referentiejaar Het

Nadere informatie

Inleiding Strategie Communicatiedoelstellingen Doelgroepen Intern Extern Boodschap per doelgroep...

Inleiding Strategie Communicatiedoelstellingen Doelgroepen Intern Extern Boodschap per doelgroep... Communicatieplan Inhoud Inleiding... 2 Strategie... 2 Communicatiedoelstellingen... 2 Doelgroepen... 3 Intern... 3 Extern... 3 Boodschap per... 4 Interne belanghebbenden... 4 Interne en belanghebbenden...

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit

Nadere informatie

MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV. Versie: februari 2016

MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV. Versie: februari 2016 MVO communicatieplan Pagina 1 van 7 MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV Versie: februari 2016 Opgesteld door H.J. Boneschansker (adviseur) Paraaf.. Gecontroleerd door Dhr. A. Mons Paraaf.. Goedgekeurd

Nadere informatie

CO2 - COMMUNICATIEPLAN. Communicatieplan 2016

CO2 - COMMUNICATIEPLAN. Communicatieplan 2016 CO2 - COMMUNICATIEPLAN Communicatieplan 2016 Auteur : G. v.d. Velde Pagina 0 van 4 Communicatie betreffende de CO2 footprint en het CO2 reductieprogramma. 1. Inleiding Dit communicatieplan is een bijlage

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Plan van Aanpak. Verkrijgen van niveau 4 op de CO 2 Prestatieladder

CO 2 Prestatieladder. Plan van Aanpak. Verkrijgen van niveau 4 op de CO 2 Prestatieladder CO 2 Prestatieladder Plan van Aanpak Verkrijgen van niveau 4 op de CO 2 Prestatieladder Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 28 februari 2012 Inhoud Plan van Aanpak...

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V.

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 11-7-2013 Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Geactualiseerd d.d. 09-05-2014 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM Memo Aan Kopie aan Directie BAM Techniek Cindy Ensink Manager KAM Van Afdeling Telefoon direct Fax direct E-mail Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM kam@bamtechniek.nl

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen 11-09-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang

Nadere informatie

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 In het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt Inhoudsopgave

Nadere informatie

wat gemeten wordt, wordt gedaan Hoe de CO 2 -Prestatieladder kan bijdragen aan 50% minder CO 2 in 2030

wat gemeten wordt, wordt gedaan Hoe de CO 2 -Prestatieladder kan bijdragen aan 50% minder CO 2 in 2030 wat gemeten wordt, wordt gedaan Hoe de CO 2 -Prestatieladder kan bijdragen aan 50% minder CO 2 in 2030 Erik Bronsvoort de groene draad van morgen 26/05/2012 06-81118061 erik@degroenedraadvanmorgen.nl Inhoud

Nadere informatie

Driebergse Weg- en Waterbouw B.V.

Driebergse Weg- en Waterbouw B.V. Pagina: 1 van 5 Projectnaam, project 1: Groot onderhoud openbare ruimte Noord Oost Opdrachtgever : Organisatie (bedrijf): Internetsite: Opgesteld door: Geaccordeerd door: Driebergse Weg- en Waterbouw B.V.

Nadere informatie

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder Management-/ energiereview CO2 prestatieladder 2015 Fluor Corporation Deelnemers Ger van der Schaaf: Executive Director Kees Schelling: QA/QC Jos Thijs: Kwaliteitsmanager 1 Resultaten van audits status

Nadere informatie

ABC. Memo. Dura Vermeer Groep NV. Communicatieplan duurzaamheid en mvo

ABC. Memo. Dura Vermeer Groep NV. Communicatieplan duurzaamheid en mvo Memo ABC Dura Vermeer Groep NV BESTEMD VOOR MVO KAM Raad 1/8 ONDERWERP communicatieplan duurzaamheid en mvo 2016 Communicatieplan duurzaamheid en mvo BEHANDELD DOOR Communicatie Glenn Metselaar M (06)

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2015

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2015 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2015 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

datum status naam Functie paraaf 15 maart 2013 gecontroleerd G.T. Plaggenmars KAM-coördinator

datum status naam Functie paraaf 15 maart 2013 gecontroleerd G.T. Plaggenmars KAM-coördinator projectnaam CO 2-prestatieladder Van Spijker Infrabouw B.V. projectonderdeel T.b.v. het CO 2 beleid status Definitief datum 15 maart 2013 P. Mastebroekweg 4 7942 JZ Meppel Postbus 247 7940 AE Meppel T

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2015

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2015 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2015 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

CO2 communicatieplan

CO2 communicatieplan CO2 communicatieplan Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Doelgroepen... 3 4 Communicatiemiddelen... 6 01.10.D - CO2 Communicatieplan / versie 2 / 01.09.2016 / Pagina 1 van 6 1 Inleiding

Nadere informatie

Communicatieplan 2015

Communicatieplan 2015 Communicatieplan 2015 Status: Definitief 3.C.1 & 3.C.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-Prestatieladder

Communicatieplan CO2-Prestatieladder Communicatieplan CO2-Prestatieladder Versie II januari 2015 Inleiding Dit communicatieplan is opgesteld in overleg met de projectgroep van de CO2prestatieladder en beschrijft de wijze waarop NedMobiel

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder Energie Management Actieplan

CO 2 -prestatieladder Energie Management Actieplan Pagina 1 van 8 CO 2 -prestatieladder Energie Management Actieplan Alsema B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. REDUCTIEDOELSTELLINGEN... 3 2.1. Scope 1... 3 2.2. Scope 2... 4 2.3. Scope

Nadere informatie

3.C.1. en 3.C.2 Communicatieplan

3.C.1. en 3.C.2 Communicatieplan 3.C.1. en 3.C.2 Communicatieplan Struijk Groep Autorisatie Nummer/versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 8 februari 2016 Naam: E. Struijk, F. van Doorn Naam: A. Struijk Datum: 8 februari 2016 Datum:

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2015-1 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 6-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Inhoud

Voortgangsrapportage. Inhoud Voortgangsrapportage Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Algemeen... 2 3. Energiestromen... 2 4. Inzage energieverbruik... 3 5. Conclusie... 4 6. Maatregelen... 4 7. Aanbevelingen... 5 Voortgangsrapportage 5 maart

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2014

CO 2 Voortgangsrapportage 2014 CO 2 Voortgangsrapportage 2014 Akkoord Directie:.. Datum:... 17 maart 2015 Inhoud voortgangsrapportage 2014 1. Directieverklaring 2. Organisatie a. Rapporterende organisatie b. Verantwoordelijke personen

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief

CO 2 Nieuwsbrief CO 2 Nieuwsbrief 2-2015 Inleiding Roelofs registreert en rapporteert zijn CO2-emissies conform de NEN-ISO 14064-1. Het energieverbruik en diens resulterende emissies zijn opgedeeld in drie groepen. Emissies

Nadere informatie

Energie Actieplan. Netters infra. Conform NEN 50001 Versie 3 oktober 2015. Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden.

Energie Actieplan. Netters infra. Conform NEN 50001 Versie 3 oktober 2015. Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden. Energie Actieplan Netters infra Conform NEN 50001 Versie 3 oktober Verantwoordelijke voor dit verslag is de KAM coördinator Pagina 1 van 6 Scope 1 Maatregel verantwoordelijke Benodigde middelen Start Gemeten

Nadere informatie

kragten CO 2 -Prestatieladder Communicatieplan

kragten CO 2 -Prestatieladder Communicatieplan Rapport kragten CO 2 -Prestatieladder Communicatieplan kragten CO 2 -Prestatieladder Communicatieplan Datum 2-12-2014 Versie 1.0 Opsteller Ir. S.W.P. Pulles Validatie Drs. ing. J.W. Boots Verificatie

Nadere informatie

Management review CO2-reductiesysteem

Management review CO2-reductiesysteem -Prestatieladder Management review CO2-reductiesysteem Van der nde Beheermaatschappij B.V. Rapportage juli 2014 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der nde -Prestatieladder

Nadere informatie

Communicatieplan. Datum: 7 maart Paraaf directie:

Communicatieplan. Datum: 7 maart Paraaf directie: Communicatieplan Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: Inhoudsopgave COMMUNICATIEPLAN 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie

Nadere informatie

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025 Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf Missie Lomans is een betrouwbaar, betrokken en bevlogen familiebedrijf

Nadere informatie

Communicatieplan Cantorclin

Communicatieplan Cantorclin Communicatieplan Cantorclin T.b.v. Certificering op CO 2 -prestatieladder Niveau 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Stuurcyclus 3. Interne betrokkenen en communicatie 4. Externe betrokkenen en communicatie

Nadere informatie

1.1 Resultaten van Audits, Interne controle en Energiebeoordeling

1.1 Resultaten van Audits, Interne controle en Energiebeoordeling Verslag Directiebeoordeling CO2 reductiesysteem Datum: 09-12-2015 Aanwezig: CO 2 verantwoordelijke, Directie Afwezig: - Notulist: CO 2 verantwoordelijke Onderwerp: Directiebeoordeling Onderstaand verslag

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -reductieprogramma A. Hak Neutraal 2020

Plan van Aanpak CO 2 -reductieprogramma A. Hak Neutraal 2020 Plan van Aanpak CO 2 -reductieprogramma A. Hak Neutraal 2020 Looptijd: 2016 t/m 2019 Opgesteld op 31 mei 2016 Auteurs Rianne van der Veen, adviseur duurzaam ondernemen, Stichting Stimular Jacqueline den

Nadere informatie