RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed"

Transcriptie

1 RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014

2 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers en/f teksten als telichting f ndersteuning in artikelen, scripties en beken is tegestaan mits de brn duidelijk wrdt vermeld. RIGO aanvaardt geen aansprakelijkheid vr drukfuten en/f andere nvlkmenheden.

3 RIGO Research en Advies BV Wn- De bewnde werk- en leefmgeving Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 Opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties Directraat-Generaal Wnen en Buwen mr. G. Brekhuizen ( Rapprtnummer P27180 A Uitgave Mei 2014 Cntactpersn RIGO: Hans van der Reijden ( RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 112C 1011 AB Amsterdam Pstbus CV Amsterdam

4

5 Inhud Samenvatting 3 1 Inleiding 7 2 Prvinciaal beleid transfrmatie kantren De rl van de prvincie Instrumentarium De lader vr duurzame verstedelijking Reginale afstemming en cördinatie Financiering transfrmatie dr prvincie Kennis en data ver leegstand 15 3 Prvinciaal beleid Rijksvastged De rl van de prvincie Prvinciale activiteiten Systematisch verzicht vrijkmend Rijksvastged 21 Bijlage 1 Vragenlijst transfrmatie kantren 25 Bijlage 2 Vragenlijst transfrmatie Rijksvastged 26 Bijlage 3 Antwrden Kantrenbeleid 27 Bijlage 4 Antwrden transfrmatie Rijksvastged 41 Bijlage 4 Cntactpersnen prvincies 51

6 2

7 Samenvatting In pdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kninkrijkrelaties (BZK) is begin 2014 een krt nderzek uitgeverd naar het prvinciale beleid aangaande de transfrmatie van kantrenlcaties en Rijksvastged. Het nderzek is primair gericht p de transfrmatie van bestaand vastged. Algemeen kantrenbeleid zals het vrkmen van veraanbd en terugdringen plancapaciteit valt buiten dit krte nderzek. Beleid transfrmatie van Kantren Reginale afstemming in pkmst De ndzaak vr de transfrmatie van leegstaande kantren wrdt dr alle prvincies nderschreven. Uiteraard speelt dit meer in prvincie en regi s waar het verscht aan kantren grt is. Mmenteel zijn alle prvincies in meer f mindere mate betrkken bij de afstemming van vraag en aanbd bij de ntwikkeling van nieuwe kantren. Dit gebeurt m verdere leegstand te vrkmen en waar ndzakelijk te kmen tt een reductie van het planaanbd. De afstemming wrdt vral k als een taak gezien vr regi s welke ndersteund kunnen wrden dr prvincies via het pstellen van kantrennta s, zals afgesprken in het cnvenant aanpak leegstand kantren 1. Deze ntwikkeling is p dit mment ng in vlle gang. We zagen eerder dat de prvincies een rl speelde bij het pstellen van reginale wnvisies/ prgramma s. Eenzelfde ntwikkeling is gaande vr kantren. De prvincies Friesland, Overijssel, Utrecht, Nrd-Hlland, Flevland, Nrd-Brabant, Gelderland en Limburg zijn mmenteel betrkken bij het pstellen van reginale prgramma s aangaande kantren m p deze manier tekmstige leegstaand te vrkmen. Ladder vr duurzame verstedelijking als instrument Dr de wettelijke verankering van de Ladder vr duurzame verstedelijking in het Besluit Ruimtelijke Ordening (Br) wrdt enerzijds tekmstig leegstand vrkmen (planreductie kantren). Anderzijds zrgt de ladder er vr dat er autmatisch met wrden bezien f een nieuwe stedelijke ntwikkeling (zals wnen) dr transfrmatie van (nder andere) kantren plaats kan vinden. De prvincies marmen dit instrument dat nderdeel uit maakt van hun RO-instrumentarium. Transfrmatie is p planniveau vrnamelijk een taak van de gemeente. De gemeenten zullen in bestemmingsplannen een uitspraak ver eventuele transfrmatiemgelijkheden meten pnemen. De prvincie kan daar een faciliterende rl bij spelen in de zin van de eerder genemde reginale prgramma s, kennisverdracht en eventu e- 1 Vr de transfrmatie van kantren is er het Cnvenant aanpak leegstand kantren geslten p 27 juni Dit is een cnvenant tussen het Interprvinciaal verleg (IPO), marktpartijen, het rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 3

8 le financiële ndersteuning. Op het gebied van ruimtelijke rdening gaat het dan k m medewerking van de prvincie aan het herbestemmen van bestaande kantrlcaties. Kennis ver leegstand en transfrmatiemgelijkheden Om prvinciaal en reginaal beleid te kunnen veren is kennis ver de kantrenmark t van belang. Prvincies beschikken mmenteel allemaal ver infrmatie ver de kantrenmarkt in het algemeen (vraag en aanbd). Ok heeft men daarbij een beeld van de leegstand, veelal p lcatieniveau. De meeste prvincies zrgen vr actuele gegevens. Anders is het met de mgelijkheden vr transfrmatie. Dit blijkt niet systematisch in beeld te zijn. Er spelen k vele lkale aspecten een rl m de mate van geschiktheid in beeld te brengen. Het gaat dan bijvrbeeld m specifieke milieurestricties, ksten en eigendmsverhudingen. Wel is er bij prvincies kennis aanwezig wanneer het een prject betreft waar de prvincie bij betrkken is. Het zijn vral de gemeenten alwaar kennis ver de geschiktheid vr transfrmatie aan wezig zu meten zijn. De prvincies kan hen ndersteunen bij nderzek n aar transfrmatiemgelijkheden. Vralsng gebeurt dat nu vral p prjectniveau. Inzet financiële middelen Nrd-Hlland, Zuid-Hlland en Utrecht dragen financieel bij aan nderzek naar te transfrmeren kantrenlcaties. Het gaat dan m nderzek samen werking met regi f gemeente. Daarnaast vindt er in Gelderland en Overijssel k financiële nde r- steuning plaats p prjectniveau en wrdt dit k verwgen in Friesland en Limburg. Het gaat hier m subsidies vanuit de prvincie. Van een fnds in de zin d at er k marktpartijen bijdragen is vralsng nergens sprake. Samenvattend is te zien dat een glbaal nderscheid te maken is tussen: prvincies die zichzelf een relatieve grte taakpvatting geven ten aanzien van transfrmatie van kantren. Dit kmt vral tt uitdrukking in financiële bijdrage aan nderzek en prjecten. Hierbij gaat het m: Overijssel, Friesland, Nrd-Hlland, Gelderland en in beperkte mate Utrecht. en prvincies die een wat beperktere / faciliterende rl innemen: Grningen, Drenthe, Flevland, Zuid-Hlland, Brabant, Limburg en Zeeland. Dit betekend niet dat men hier niets det. Er is echter meer sprake van decentralisatie richting regi s. Z is de prvincie Grningen actief in verleg met de gemeente Grningen en Flevland met Almere en Lelystad. De prvincies Zuid- Hlland, Nrd-Brabant en Limburg maken vral afspraken met regi s. Het is echter te vreg m p dit mment vergaande cnclusies te trekken. Het b e- leid is ng vlp in ntwikkeling. Z verweegt bijvrbeeld de prvinc ie Limburg een transitiefnds p te zetten en is Friesland bezig met een subsidieregeling. 4

9 Beleid transfrmatie Rijksvastged Mmenteel is er geen specifiek beleid gefrmuleerd dr prvincies ls van de afspraken in het Meerjarenprgramma Infrastructuur, Ruimte en Transprt (MIRT). Rijksvastged is vr prvincies een vrij actueel (beleids-)nderwerp. Men ziet het Rijksvastged als belangrijk nderdeel bij het stimuleren van transfrmatie en binnenstedelijk buwen. Prvincies nderhuden mmenteel allen cntact met het Rijk in het kader van de MIRT afspraken. Het gaat dan m gezamenlijk nderzek, maar k als intermediair tussen gemeenten en rijk. De prvincies spelen in die zin vral een faciliterende rl, als verlegpartner tussen rijk en gemeente en sms tussen Rijk en regi. Op reginaal niveau is Rijksvastged vralsng geen belangrijk issue, maar daar lijkt verandering in te kmen. Een aantal prvincies is direct betrkken bij de ttstandkming van transfrmatie van Rijksvastged. Wanneer natuurntwikkeling buiten beschuwing wrdt gelaten, gaat het m: Gelderland, Utrecht, Nrd-Hlland, Zuid-Hlland en Limburg. Er wrdt dr hen zwel expertise en/f subsidie ingezet. Het merendeel van de prvincies geven aan dat men p dit mment niet ver een cmpleet en actueel verzicht beschikt van het (tekmstig) vrijkmend Rijksvastged. Men is hierver in verleg met de Rijksdiensten die nu k gegevens leveren. Daarnaast wrden mmenteel per prvincie masterplannen dr de Rijksgebuwendienst pgesteld. Het is dus van belang dat binnenkrt het gemis aan infrmatie grtendeels pgelst zal zijn. 5

10 6

11 1 Inleiding Aanleiding In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is pgenmen dat de verantwrdelijkheid met betrekking tt ruimtelijke rdening vr een veel grter deel dan de afgelpen jaren wrdt neergelegd bij de prvincies. In het eind 2013 uitgeverde nderzek Prvinciaal wningbuwbeleid dr RIGO, is in beeld gebracht he prvincies p dit mment invulling geven aan deze nieuwe situatie. Een belangrijk nderdeel van het beleid is de tepassing van de Ladder vr duurzame verstedelijking en -specifiek - het benutten van binnenstedelijke ruimte. Juist dr de transfrmatie van bestaande (binnenstedelijke) functies kmt er ruimte vr w - ningbuw. Twee specifieke categrieën waar transfrmatie kan plaatsvinden zijn lee g- staande kantren en de inzet van af te stten Rijksvastged 2. Juist deze twee categrieën zijn de laatste jaren van belang gelet p het relatieve verscht aan kant r- ruimte en de mvang van de afstt van Rijksvastged dr Rijksdiensten (incl. defensie). Vr het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties (BZK) is het van belang te weten he prvincies met deze prblematiek mgaan. Vraagstelling Het ministerie heeft in haar vraagstelling de vlgende vier elementen genemd: >Tansfrmatie kantrlcaties Het dr de prvincies geverde beleid vr de transfrmatie van kantren. De bij de prvincies beschikbare kennis en data ver het aanbd aan lee g- staande kantren. >Transfrmatie Rijksvastged Het dr de prvincies geverde beleid ten aanzien van leegstaand en t e- kmstig leegstaand Rijksvastged. De mate waarin dr prvincies met Rijksdiensten en gemeenten/ regi s samengewerkt wrdt dan wel gaat wrden. Dit met het g p de kmende bestuurlijke MIRT gesprekken waarin vastged p de agenda staat. 2 Het thema Rijksvastged kwam nder meer aan de rde in het Algemeen Overleg Rijkshuisvesting d.d. 3 juli 2013; Het vertrek van rijkswerkgelegenheid en de gevlgen hiervan vr nder andere de gemeenten en prvincies. In de reguliere MIRT verleggen staat (Rijks)vastged p de agenda. Het gaat hier bijvrbeeld m de inzet van verheidsvastged bij het realiseren van beleidsdelstellingen (SVIR) en afspraken he hier samen met andere partijen te te kmen (regi, marktpartijen). De afspraken zijn pgenmen in tabel 3.1. p17 7

12 Methde nderzek In samenspraak met het ministerie zijn allereerst twee vragenlijsten pgesteld. Eén vragenlijst heeft betrekking p de transfrmatie van kantren en één p Rijksvastged. In bijlage 1 zijn beide vragenlijsten pgenmen. Er is vanuit het ministerie schriftelijk verzcht mee te werken aan het nderzek. De prvincies zijn vervlgens benaderd m de vragenlijsten in te vullen en te returneren. Er is een lijst pg enmen met de cntactpersnen bij de prvincies in bijlage 5. Leeswijzer In de vlgende twee hfdstukken wrdt samengevat weergegeven wat er uit het nderzek naar vren kmt. Hfdstuk 2 gaat in p de transfrmatie van kantren en hfdstuk 3 p de transfrmatie van Rijksvastged. Een verzicht van het prvinciaal beleid (specifiek de antwrden per prvincie) aa n- gaande de transfrmatie van kantren en het Rijksvastged is weergegeven in respectievelijk bijlage 3 en bijlage 4. 8

13 2 Prvinciaal beleid transfrmatie kantren In dit hfdstuk kmt het prvinciaal beleid aangaande transfrmatie van kantren aan de rde. Het gaat hier hfdzakelijk m de (samenvattende) verslaglegging van hetgeen de prvincies hebben geantwrd p de vragen die aan hen gesteld z ijn. In bijlage 3 is een vlledig verzicht per prvincie pgenmen. We behandelen in dit hfdstuk achtereenvlgens de nderwerpen: Huidig prvinciaal beleid & instrumentarium Reginale samenwerking/decentralisatie Onderzek en mnitring Achtergrnd Het tegengaan van leegstand kan p verschillende manieren plaatsvinden. Z is een gede afstemming van vraag en aanbd en regulering van de nieuwbuw en planreductie van grt en van belang m leegstand te vrkmen. Naast de beperking van verdere tevegingen aan de vrraad is transfrmatie van belang vr de aanpak van de huidige structurele leegstand. Het gaat m een cmbinatie van slp, herntwikkeling en transfrmatie. Juist p dit type transfrmatie ligt de fcus van dit nderzek. We kijken in dit nderzek dus vral in heverre transfrmatie nderdeel is van het prvinciaal beleid/instrumentarium. Algemeen kantrenbeleid zals het vrkmen van veraanbd en terugdringen plancapaciteit valt buiten dit krte nderzek. 2.1 De rl van de prvincie De prblematiek van leegstaande kantren wrdt dr alle prvincies erkend. Uiteraard is de schaal waarp leegstand vrkmt verschillend per prvincie (en regi). In de Randstadprvincies is het prbleem relatief grter dan elders. Z geeft bijvrbeeld de prvincie Zeeland expliciet aan dat het prbleem daar nauwelijks speelt. De prvincies Limburg en Grningen geven aan dat er p beperktere schaal sprake is van leegstand p gecncentreerde kantrenlcaties. De meeste prvincies hebben beleidsdelstellingen gefrmuleerd ten aanzien van kantren en zien een rl als prvincie m leegstand te vrkmen c.q. verminderen. Hierbij spelen verschillen tussen de prvincies nderling. Z zijn er prvincies die de prblematiek als nderdeel zien van het algemene RO beleid (.a. duurzame verstedelijking) en/f algemeen reginale beleid vr werklcaties. Dit laatste is bijvrbeeld het geval in Nrd-Brabant. Andere prvincies hebben (al) meer specifieke delstellingen vastgelegd ten aanzien van leegstand en/f transfrmatie (Nrd- Hlland, Zuid-Hlland, Utrecht en Overijssel). Daarnaast zijn er k prvincies waar het ng niet duidelijk is f men cncrete delstellingen p prvinciaal niveau zal ntwikkelen (Gelderland, Flevland). Er zijn k verschillen als het gaat m welke rl men als prvincie wil spelen. Het gaat dan m het faciliteren/ regisseren en kennisverdracht (van regi s en gemeenten) tt 9

14 het pzetten van experimenten en/f financieren cncrete prjecten dr de prvincie. Zie hiervr de vlgende paragraaf instrumentarium. Tabel 2-1 Samenva tt ing rl pr vincie en bele idsdelstellingen ( b ij t ransfr matie van kantren ) Prvincie Rl prvincie Delstelling Grningen Overleg en afstemming met de gemeente Grningen. Tegengaan en afremmen temp van leegstand nder kantren. Duurzame verstedelijking Friesland Faciliterend en / stimulerend Vrkmen leegstand/verledering Zrgvuldig ruimtegebruik (ladder duurzame verstedelijking) Drenthe Stimuleren herntwikkeling veraanbd Tegengaan veraanbd Overijssel Kwaliteitsbewaking Uitveren experimenten Belangenbehartiger gemeenten (richting rijk) Kennisverdracht Vrkmen leegstand kantren Zrgvuldig ruimtegebruik (ladder duurzame verstedelijking) Flevland Regisserende rl Ng geen prvinciale delstellingen transfrmatie. Maar transfrmatie mgelijk nderdeel nieuwe visie werklcaties. Gelderland Regisserend en stimulerende rl (met name nieuwbuw) Ng geen prvinciale delstellingen transfrmatie. Maar dit wrdt ng nderzcht vr de tekmst. Utrecht Regulerend en ndersteunend (regi, gemeenten) Mgelijk actief ingrijpen, aanjagen Kennisverdracht Gezndere kantrenmarkt Zrgvuldig/efficiënt ruimtegebruik (ladder duurzame verstedelijking) Nrd-Hlland Stimuleren van transfrmatie (gemeenten en vastgedeigenaren) Vrkmen leegstand/verledering Aantrekkelijke werklcaties Zuid-Hlland Faciliteren (generiek) / testaan wningbuw p kantrlcaties. Geen prvinciale delstellingen expliciet transfrmatie. Wel aandeel leegstand laag huden. Nrd-Brabant Transfrmatie geen rl prvincie Randvrwaarden scheppend vr regi s Kennisverdracht Vral ged vestiging klimaat. Delstellingen p regi niveau. Limburg Ondersteuning transfrmatie. Ng niet in regiverband. Nu kennisverdracht. Handhaven wat er is aan lcaties, geen nieuwe lcaties erbij, evt. ndersteuning transfrmatie individuele panden. Zeeland Structurele Leegstand kantren kmt weinig vr. Zrgvuldig/efficiënt ruimtegebr uik (ladder duurzame verstedelijking) Zie vr een telichting per prvincie bijlage 3 Geen specifiek beleid (meer) 10

15 2.2 Instrumentarium De lader vr duurzame verstedelijking Duurzame verstedelijking wrdt dr prvincies regelmatig genemd als delstelling én als belangrijk instrument in het kader van de aanpak van kantrenleegstand. Als instrument delt de prvincie dan p tepassing van de Ladder vr duurzame verstedelijking. Sinds de invering van de nieuwe Wet ruimtelijke rdening (Wr) ligt de afweging ver waar en wat te buwen veel meer bij de gemeenten. Om gemeenten te ndersteunen bij het zrgvuldig afwegen ver waar en wat te buwen, kan gebruik wrden gemaakt van de Ladder vr duurzame verstedelijking. Deze dient bij de planvrming te wrden drlpen m zdende nieuwe plannen te nderbuwen in relatie tt lcatie en kwalitatieve behefte. De Ladder vr duurzame verstedelijking wrdt dr alle prvincies marmd. De ladder maakt k nderdeel uit van de verrdening Ruimte in de meeste prvincies. Twee relevante stappen in de ladder met betrekking tt kantrlcaties zijn: Trede 1: De ladder vr duurzame verstedelijking schrijft vr dat bij een nieuwe ntwikkeling eerst de reginale ruimtevraag (kwantitatief én kwalitatief) vr nder andere wnen en werken bepaalt dient te wrden. Ok leegstand speelt een rl in de bepaling van de vraag. Trede 2: Daarnaast dient nderzcht te wrden f de begde ntwikkeling kan plaatsvinden binnen het stedelijk gebied dr een andere bestemming van een gebied, dr herstructurering van bestaande terreinen f dr transfrmatie van bestaande gebuwen f gebieden. De ladder vr duurzame verstedelijking dient dr een gemeente drlpen te wrden bij een nieuwe stedelijke ntwikkelingen. Hier valt k kantrruimte nder. Omdat rekening gehuden dient te wrden met de (reginale) vraag wrdt bij de eerste trede tekmstige leegstand van kantren vrkmen. Ok wrdt een verscht aan nieuwe plannen vrkmen (planreductie). Een belangrijk punt is dat in het geval van een verscht aan reeds gedgekeurde (vigerende) plannen het terugdraaien/herbestemmen juridisch een uitdaging is. Dit punt is k naar vren gebracht dr de prvincie Utrecht. Dit is een belangrijk aandachtpunt in gebieden met een ve r- scht aan plancapaciteit. De bestaande leegstand (waar dit nderzek zich p richt) wrdt - theretisch- vral dr tepassing van de tweede trede van de ladder aangepakt. In bijvrbeeld het geval van wningbuw dient immers nderzcht te wrden f realisatie mgelijk is dr transfrmatie van bestaand bebuwing, waarnder kantren. De prvincies nemen de ladder vr duurzame verstedelijking impliciet f expliciet in het kader van hun kantrenbeleid. Men verwijst k naar de prvinciale verrd e- ning Ruimte alwaar deze ladder in is pgenmen. Dr de prvincies Friesland, Flevland, Gelderland en Limburg wrdt de ladder vr duurzame verstedelijking niet expliciet genemd. Het is echter evident dat wettelijk gezien bij nieuwe plannen en bestemmingswijzigingen (bij wningbuw) de ladder in alle prvincies drlpen dient te wrden. Wel is van belang te beseffen dat in de praktijk de ladder ng niet bij 11

16 alle plannen drlpen wrdt (zie k nderzeken van RIGO en PBL; hier kmt ng een literatuurverwijzing). Daarnaast blijkt dat actueel inzicht in transfrmatiemgelijkheden niet altijd vr handen is in het kader van trede 2 van de ladder vr duu r- zame verstedelijking (zie verder paragraaf 2.3) Reginale afstemming en cördinatie In de meeste prvincies wrdt - m te zrgen vr (bven)lkale afstemming van de prgrammering van wnen en werken - reginale samenwerking actief gestimuleerd en gerganiseerd vanuit de prvincie. Specifiek ten aanzien van de transfrmatie van kantren, laten de prvincies dat grtendeels aan de gemeenten en regi s zelf ver. Z geeft bijvrbeeld de prvincie Nrd-Brabant expliciet aan dat transfrmatie van kantren een gemeentelijke taak is. De gemeenten wrden dr de prvincies p de prvincies Grningen, Zeeland na, echter wel aangestuurd waarbij het gaat m het ntwikkelen van kantrenvisies en regi-specifieke afspraken. Dit geldt niet altijd vr alle regi s binnen deze prvincies. In Friesland, Overijssel en Gelderland zijn reginale beleidsagenda s ng in ntwikkeling. Friesland: afspraken met gemeenten ver de aanpak van leegstand is in ntwikkeling. Drenthe: Grningen-Assen werkt samen met betrekking tt kantren en bedrijfslcaties. Vrnamelijk het vrkmen van veraanbd (nieuwbuw). Nrd-Hlland: vr de Metrplregi Amsterdam bestaat al langer het Platfrm Bedrijven en Kantren Metrplregi Amsterdam (PLABEKA). Hierin participeert de prvincie. Het gaat nder andere m het stimuleren van transfrmatie via de zgenaamde kantrenlds. Flevland: Almere en Lelystad maken nderdeel uit van het Platfrm Bedrijven en Kantren Metrplregi Amsterdam (PLABEKA). Gelderland: ntwikkelt mgelijk een regi-specifiek beleid. Overijssel: Vanuit het reginale verband Netwerkstad Twente hebben Almel, Hengel en Enschede een kantrenvisie gemaakt. Zwlle en Deventer hebben p zich zelf staande kantrenvisie waarbij pgemerkt dat zij in Stedendri e- hek verband verwegen m een gezamenlijk kantrenbeleid te ntwikkelen. Utrecht: een thematische structuurvisie waar het perspectief vr bestaande lcaties nderdeel van uit maakt is in ntwikkeling. Nrd-Brabant: kantrenvisies per regi. Limburg: een kantrenvisie per regi is in ntwikkeling. Er is een ntwikkeling gaande waar steeds meer p reginiveau kantrenv i- sies/agenda s gemaakt wrden. Vaak wrd dit gefaciliteerd en gecördineerd vanuit de prvincie. Dit kmt vereen met de afspraken die gemaakt zijn in artikel 3 van het Cnvenant aanpak leegstand kantren (Ruimtelijke beleidskaders). Een dergelijke ntwikkeling hebben we de laatste jaren k gezien bij de ntwikkeling van reginale wnvisies. Het regi-specifiek beleid is k van belang bij de tepassing van de lad- 12

17 der vr duurzame verstedelijking. Het gaat dan m de eerste trede van de ladder vr duurzame verstedelijking; het afstemmen p de reginale vraag naar kantren. Een kantrenvisie/beleidskader kan dan dienen m nut en ndzaak aan te tnen Financiering transfrmatie dr prvincie Een aantal prvincies heeft er vr gekzen m financiële middelen in te zetten ter stimulering van de transfrmatie van kantren. Het gaat zwel m financiering van nderzek/cördinatie als medefinanciering p prjectniveau. A: (Mede) financiering / cördinatie Nrd-Hlland: medefinanciering van de reginale kantrenlds in de Metrplregi Amsterdam. Utrecht: financiering externe experts vr het in beeld brengen van de transfrmatiemgelijkheden ( de wasstraat ). B: (Mede) financiering prjecten Gelderland: cfinanciering transfrmatie kantren (Impulsplan Wnen). Het gaat hierbij m explitatie (maximaal eur) en prcesndersteuning (maximaal eur). Mgelijk te ntwikkelen: Een prefprgramma stedelijke herverkaveling (nder andere kantren). Overijssel: subsidieregeling vr pilts transfrmatie. Daarnaast is er k een Herstructureringsmaatschappij Bedrijventereinnen Overijssel (HMO). Deze kan naast de herstructurering van bedrijventerreinen k een rl spelen als belangen van de prvincie in het gedrang kmen dr leegstand van kantren. Er is dus sprake van een uitbreiding naar het dmein kantren. Friesland: een subsidie transfrmatie bedrijf f kantr naar wnfunctie (nder andere het herbestemmen van kantren naar huurwningen) is in ntwikkeling. Dit wrdt gefinancierd uit Nungelden. Limburg: ntwikkelt mgelijk aanvullend instrumentarium, bijvrbeeld een transitiefnds. Te zien is dat vral in de prvincies Gelderland en Overijssel financiering p prjectniveau vanuit de prvincie is pgezet. In de prvincies Nrd-Hlland en Utrecht betreft het vral een bijdrage in prces en nderzek bij transfrmatie. In het Cnvenant aanpak leegstand kantren is afgesprken dat er een reginaal f lkaal kantrenfnds dient te kmen met als vrnaamste del financiële cmpensatie te bieden aan eigenaren die besluiten hun bestaande kantr te saneren dr fwel slp f- wel transfrmatie naar een andere functie. Deze kantrenfndsen zijn in de Randst e- delijke prvincies niet van de grnd gekmen zals k blijkt uit nderzek van de Randstedelijke Rekenkamer. We zien, wel financiering vanuit de prvincie in Gelderland en Overijssel p prjectniveau. In Friesland is dit in ntwikkeling en in Limburg denkt men na ver een mgelijk p te richten transitiefnds. Er lijkt echter (ng) nergens sprake van een fnds waar k niet-verheidspartijen aan bijdragen. 13

18 Tabel 2-2 Instru menta riu m p rvincies samenvatten d Prvincie Genemd dr prvincie Specifiek transfrmatie Prjecten waar prvincie direct (financieel) bij is betrkken Reginale samenwerking transfrmatie Grningen Tepassen ladder vr duurzame verstedelijking Overleg en afstemming met stad Grningen - Alleen stad Grningen Beperken grtschalige kantrenuitbreiding ( gemeente Grningen) Friesland Faciliteren en stimuleren -Subsidie transfrmatie bedrijf f kantr naar wnfunctie (ntwikkeling) = nderdeel van Wurkje far Fryslan - In ntwikkeling: afspraken met gemeenten planning en fasering nieuwe lcaties maar k aanpak leegstand. Drenthe Faciliteren en stimuleren - - Grningen Assen (niet specifiek transfrmatie) Overijssel Regierl via mgevingsvisie en -verrdening Subsidieregeling transfrmatie pilts Herstructurering bedrijventerrein (inzet Herstructureringsmaatschappij) < Kantrenvisie en werkprgramma per regi. Flevland Transfrmatie nderdeel van nieuwe visie werklcaties. (ng niet gereed) - Alleen indirect via afstemming vraag en aanbd in MRA verband.(plabeka) Wel samenwerking gemeente Almere/ MRA Gelderland Kennisdelen Cfinanciering transfrmatie kantren (Impulsplan Wnen). Mgelijk in de tekmst regispecifiek beleid Mgelijk een prefprgramma stedelijke herverkaveling (.a. kantren) Utrecht Netwerkvrming Reguleren planaanbd kantren Kennisdelen -Ondersteuning/ stimulering gemeenten en marktpartijen -Financiering externe experts ten beheve van in beeld brengen transfrmatiemgelijkheden; de wasstraat Betrkken bij gebiedsgerichte aanpak in een aantal pr - jecten/buurten. Daarnaast is de prvincie betrkken bij transfrmaties p gebuwniveau. In ntwikkeling: thematische structuurvisie waar perspectief bestaande lcaties nderdeel van uit maken. Nrd-Hlland Tepassen ladder vr duurzame verstedelijking Medefinanciering van de reginale kantrenlds i n de metrplregi Amsterdam. < Vralsng alleen Metrplregi Amsterdam. (Plabeka en Kantrenlds) Zuid-Hlland Kaderstellend beleid RO ter beperking van nieuwbuw. Geen generiek beleid t.a.v. transfrmatie kantren Geen specifieke experimenten / pilts Wel twee aangewezen transfrmatiegebieden (Brinckhrst en de Plaspelplder) De reginaal ruimtelijke verleggen kunnen transfrmatie in hun visies vastleggen. Dit deed Hlland Rijnland. Nrd-Brabant Verrdening ruimte. Afspraken p reginiveau. - - In reginaal verband wrden kantrenvisies gemaakt. Limburg Maken reginale afspraken algemeen kantren nderdeel van verrdening. Ng in verweging: aanvullend instrumentarium.a. transitiefnds. (ng) geen specifieke experimenten / pilts Ng niet in relatie tt transfrmatie 14

19 Prvincie Genemd dr prvincie Specifiek transfrmatie Prjecten waar prvincie direct (financieel) bij is betrkken Reginale samenwerking transfrmatie Zeeland Structuurvisie; Duurzame verstedelijking ter vrkming veraanbd (nieuwbuw) Zie vr een telichting per prvincie bijlage Kennis en data ver leegstand Om beleid te veren is kennis en actuele data ver leegstand van belang. Prvincies kunnen daar een faciliterende rl in vervullen. Zals al eerder genemd, is er een verschil tussen het vrkmen van leegstand in de tekmst en de aanpak van de huidige leegstand. Vr dat laatste is naast inzicht in de marktsituatie minimaal i n- zicht in de huidige (langdurige) leegstand ndzakelijk. Algemene marktsituatie kantren Alle prvincies hebben inzicht in de algemene marktsituatie p de kantrenmarkt. Het gaat dan vrnamelijk m een beeld van de actuele tekrten en verschtten. Prvincies maken gebruik van databestanden en nderzek van externen. Opvallend is dat er p dit mment verschillende brnnen gebruikt wrden. Onder andere nde r- zeken van het Ecnmisch Instituut vr de Buw(EIB), de Stec-grep en databestanden zals de BAK 3. Meestal gaat het m gegevens p lcatieniveau, maar er wrdt dr prvincies k gebruik gemaakt van gegevens p gemeenteniveau. Leegstand De prvincies hebben k inzicht in leegstandscijfers. Wel beperkt de prvincies Flevland zich tt de gemeenten Almere en Lelystad en de prvincie Friesland tt haar vier grtste steden. Ok hier zijn de gegevens van verschillende infrmatiebrnnen afkmstig. Prvincies hebben hun eigen systemen pgezet en deze zijn vaak ng in ntwikkeling, al f niet gezamenlijk met regi s. Over het algemeen hebben alle prvincies, p Zeeland na, een beeld van de leegstand p lcatieniveau. Geschiktheid vr transfrmatie Geen van de prvincies heeft structureel inzicht in de daadwerkelijke transfrmatiemgelijkheden van kantrenlcaties. Wel is dr de prvincie Zuid-Hlland aan de regi s gevraagd m nader te benemen welke kantrenlcaties vr transfrmatie in aanmerking kmen in het kader van de nieuwe Visie Ruimte en mbiliteit. Er is echter nergens sprake van een systematische analyse van alle transfrmatiemgelijkheden in de prvincie. Inhudelijk gezien is het structureel in beeld brengen van lcaties die geschikt zijn vr transfrmatie een redelijk cmplexe exercitie welke vral veel kennis van de lkale situatie vraagt. Hierbij spelen bijvrbeeld ksten en milieurestricties die vr 3 Kantrenbestand van Rudlf Bak. 15

20 de betreffende lcatie gelden. Niet p alle vrmalige kantrlcaties kan men wningen buwen, f kantren tt wningen verbuwen. Op dit mment lijken het vral de gemeenten te zijn die de transfrmatiemgelijkheden in beeld brengen p prjectmatige wijze. Vr zver bekend heeft alleen de prvincie Nrd-Hlland een pging gedaan m p mdelmatige wijze inzicht te krijgen in de ruimte die er is vr wningbuw p alle ptentieel te transfrmeren kantrenlcaties in de prvincie 4. Het lijkt dan k vralsng lastig vr prvincies een inhudelijk gezien een tetsingskader te ntwikkelen m wningbuwplannen te tetsen. Hiermee wrdt dan vral gedeld p trede 2 uit de ladder vr duurzame verstedelijking; het aantnen dat er binnenstedelijk eventueel geschikte kantrenlcaties zijn vr transfrmatie naar een wnfunctie. Dit lijkt p dit mment alleen aan de hand van een lka le (gemeentelijke, reginale) analyse in beeld gebracht te kunnen wrden. Tabel 2-3 Kenn is en syste matische data ve r leegstand Prvincie Marktsituatie kantren in beeld Leegstand in beeld Meetniveau Transfrmatiemgelijkheden Grningen ja ja (stad Grningen) lcatie nee Friesland ja ja (4 grte steden) lcatie nee Drenthe ja ja lcatie Ja, eerste beeld Overijssel ja ja gemeente nee Flevland ja ja (Almere en Lelystad) lcatie nee Gelderland ja ja lcatie nee Utrecht ja ja lcatie nee Nrd-Hlland ja ja lcatie nee Zuid-Hlland ja ja gemeente en enkele lcaties nee Nrd-Brabant ja ja lcatie nee Zeeland ja ja gemeente - Limburg ja ja Lcatie/pand nee Zie vr een telichting per prvincie bijlage 3; nderdeel: nderzek en mnitring 4 Ruimte vr wningbuw binnen BBG (als gevlg van transfrmatie); Inschatting p basis van een mdelmatige berekening; Prvincie Nrd-Hlland; RIGO Research & Advies i.s.m. Bureau Buiten en Oranjewud, juni

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020.

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020. regiraad vergadering 13 februari 2008 agendapunt 12 Onderwerp: Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Bijlage: 1. Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Telichting: In december 2005

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu [DATUM, ^TVANGST_. /ADVOOOR_Lf!:^ -! itkn/, \ Inspectie Leefmgeving en Transprt Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu > Returadres Pstbus 16191 2500 BD Den Haag Het cllege van burgemeester en wethuders

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Monitor plancapaciteit voor woningbouw

Monitor plancapaciteit voor woningbouw Mnitr plancapaciteit vr wningbuw Fase I: Aanzet tt een landsdekkende 0-meting In pdracht van VROM/DGR Hans van der Reijden Tn Seijkens Geurt Keers m.m.v. Sandra Butter 3 september 2003 RIGO Research en

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 Agendanummer: Begrtingswijz.: CR2 Onderwerp : drntwikkeling windenergie Kenmerk: 12-0024868 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 0. Samenvatting Uw Raad heeft vr de ambitie

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983)

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983) Gemeente Ede Bijlage 2 (behrt bij 663983) Mem Aan : De gemeenteraad van Ede Van : Cllege van burgemeester en wethuders Datum : 12 april 2011 Registratienummer : 663981 Onderwerp : Discussienta vr uitwerking

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Startnotitie Visie Wonen-welzijn-zorg

Startnotitie Visie Wonen-welzijn-zorg Startntitie Visie Wnen-welzijn-zrg 2016-2020 1 Waarm hebben we het hierver? De wereld van wnen, zrg en welzijn is vlp in beweging. Regelgeving en financieringsstrmen veranderen, maar k maatschappelijk

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave...pag. 1 1. Inleiding...pag. 2 1.1 Kernachtig cultuurbeleid.pag. 2 1.2

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek multifunctioneel sportpark Op basis van deze opdracht formuleert het College de volgende onderzoeksopdracht:

Haalbaarheidsonderzoek multifunctioneel sportpark Op basis van deze opdracht formuleert het College de volgende onderzoeksopdracht: Vrstel Opdracht De pdracht van de Raad aan het Cllege is het verrichten van een haalbaarheidsnderzek naar de realisatie van een multifunctineel sprtcmplex, dat centraal in de gemeente is gesitueerd en

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon:

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon: Frmulier UK/S Indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Milieu en Internatinaal, directie Klimaat, Lucht en Geluid, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Pstbus 97, 3440 AB, Werden. 1.

Nadere informatie

Adviesthema Netwerksamenleving en duurzame energie

Adviesthema Netwerksamenleving en duurzame energie PCL vergadering d.d. 03-06-2014 Onderwerp Datum tijdstip Aanwezige PCL leden Afwezigen Verslag PCL vergadering 03 juni 2014 17.00-19.00 uur A.F. van de Klundert, M. v.d. Grep, L. van Bree, J.A.C. Hgenbm,

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Dynamische jaaragenda 2017

Dynamische jaaragenda 2017 Dynamische jaaragenda 2017 Deze agenda is pgebuwd uit de werkagenda's van de vier Prtefeuillehudersverleggen Ecnmie, Wnen, Duurzaamheid en Mbiliteit. December 2016 > PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG MOBILITEIT

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie

de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie Nr.: Ontv.:. k APR 2014 Prc.eig.: Kph Paraaf indelen: Gemeente Purmerend (NH) ta.v. Cllege van B&W en Gemeenteraad Pstbus 15 1440 AA PURMEREND uw kenmerk

Nadere informatie

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk)

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk) Ruimtelijke tekmstvisie drp (discussiestuk) Waarm dit vrstel De behefte aan een tekmstvisie vr de verdere ruimtelijke ntwikkeling van ns drp is ntstaan naar aanleiding van de bijeenkmsten met bewners ver

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Geachte dijkgraven, secretarissendirecteur en hoofden communicatie,

Geachte dijkgraven, secretarissendirecteur en hoofden communicatie, Van: Albert Vermue [mailt:avermue@uvw.nl] Verznden: wensdag 9 juli 2014 14:02 Onderwerp: Verspreiding stukken klankbrdgrep 27 juni jl. Geachte dijkgraven, secretarissendirecteur en hfden cmmunicatie, Op

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Overstap Meerdere Velvoerders

Overstap Meerdere Velvoerders Prject O52 Eindbeeldstudie Overstap Meerdere Velverders Elndbeeldstudle 052 - Ovestap Meerdere VerveÍdeís blz. l van 8 Oplegntitie EinbeeldrapPft O52 Eindbeeldrapprten OV-chipkaart Overleg tussen cnsumentenrganisaties

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Windenergie met beleid

Windenergie met beleid Windenergie met beleid Inhud I n h u d 2 Fe ite n wi n de n er g ie M er dij k 3 Fe ite n wi n de n er g ie en r eg i 4 Fe ite n wi n de n er g ie i n N r d Br a b a nt 5 Be lei d v a n c l le ge v a n

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Startnotitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020. Gemeente Tynaarlo

Startnotitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020. Gemeente Tynaarlo Startntitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020 Gemeente Tynaarl Team Leefmgeving - Veiligheid April 2015 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave... 1 1. waarm... 2 2. wat... 3 2. wie... 4 3. he... 6 4. wanneer...

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20079 Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Prtefeuillehuder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevruw K.J. Bij Onderwerp: De Kanteling Wm Vrstel: -

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Nummer: 8A Tubbergen, 22 december 2011 Onderwerp: Afwijzen verzek bestemmingsplanherziening Autbedrijf Krezen, Reutummerweg 35 Tubbergen. Samenvatting raadsvrstel:

Nadere informatie

1 3 4 Analysefrmat Aandacht vr taal in het pleidingscurriculum Onderzek Nederlands in het berepsgericht nderwijs versie 4-07 12 12 A Algemene gegevens ver nderwijsinstelling

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT vr burgemeester en wethuders Nummer: Datum vergadering: 22-09-2009 Onderwerp: Herijking museumbeleid Steenwijkerland Cnceptbesluit: Opdracht geven vr de ntwikkeling van een nieuwe inhudelijke

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Startnotitie Vrijkomende agrarische gebouwen

Startnotitie Vrijkomende agrarische gebouwen Startntitie Vrijkmende agrarische gebuwen Beren met buren: n 007 1 Inhud 1 Inleiding.... 3 1.1 Aanleiding.... 3 1.2 Functie van de startntitie.... 3 2 Analyse en beleidsmgeving.... 4 2.1 Prbleembeschrijving....

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Zicht op asbest. Hoe groot is het probleem?

Zicht op asbest. Hoe groot is het probleem? Zicht p asbest He grt is het prbleem? ing. W.J.H. (Willy) Verbeeten Senir buwinspecteur Afd. Handhaving Objectgebnden Omgevingsdienst RUD Twente (netwerk RUD) Kennispunt Slp en asbest Asbestdeskundige

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager Let p: Alleen de aanvragen die vlden aan strategische agenda van de Ecnmic Bard Utrecht (EBU) en het tpsectrenbeleid in de regi kmen in aanmerking vr subsidie. Alleen vlledig ingevulde en ndertekende frmulieren

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 oktober 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 oktober 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 ktber 2014 Onderwerp: Vaststelling: gemeente ntwikkelt zelf kpwningen Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL 1. Beslten werkvergadering van de gemeenteraad en gemeenteraad.

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Nota "Afstoten gemeentelijk vastgoed ( )"

Nota Afstoten gemeentelijk vastgoed ( ) Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Inhud I. Inleiding 3 II. Huidige prtefeuille 5 A. Algemeen 5 B. Karakteristieken 5 C. Visie & Strategie 6 D.

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure Visitatie praktijkinstellingen Brchure Inleiding In het kader van haar tezichthudende taak, is de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) in 2014 gestart met het visiteren van de pleiding

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie