RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed"

Transcriptie

1 RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014

2 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers en/f teksten als telichting f ndersteuning in artikelen, scripties en beken is tegestaan mits de brn duidelijk wrdt vermeld. RIGO aanvaardt geen aansprakelijkheid vr drukfuten en/f andere nvlkmenheden.

3 RIGO Research en Advies BV Wn- De bewnde werk- en leefmgeving Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 Opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties Directraat-Generaal Wnen en Buwen mr. G. Brekhuizen ( Rapprtnummer P27180 A Uitgave Mei 2014 Cntactpersn RIGO: Hans van der Reijden ( RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 112C 1011 AB Amsterdam Pstbus CV Amsterdam

4

5 Inhud Samenvatting 3 1 Inleiding 7 2 Prvinciaal beleid transfrmatie kantren De rl van de prvincie Instrumentarium De lader vr duurzame verstedelijking Reginale afstemming en cördinatie Financiering transfrmatie dr prvincie Kennis en data ver leegstand 15 3 Prvinciaal beleid Rijksvastged De rl van de prvincie Prvinciale activiteiten Systematisch verzicht vrijkmend Rijksvastged 21 Bijlage 1 Vragenlijst transfrmatie kantren 25 Bijlage 2 Vragenlijst transfrmatie Rijksvastged 26 Bijlage 3 Antwrden Kantrenbeleid 27 Bijlage 4 Antwrden transfrmatie Rijksvastged 41 Bijlage 4 Cntactpersnen prvincies 51

6 2

7 Samenvatting In pdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kninkrijkrelaties (BZK) is begin 2014 een krt nderzek uitgeverd naar het prvinciale beleid aangaande de transfrmatie van kantrenlcaties en Rijksvastged. Het nderzek is primair gericht p de transfrmatie van bestaand vastged. Algemeen kantrenbeleid zals het vrkmen van veraanbd en terugdringen plancapaciteit valt buiten dit krte nderzek. Beleid transfrmatie van Kantren Reginale afstemming in pkmst De ndzaak vr de transfrmatie van leegstaande kantren wrdt dr alle prvincies nderschreven. Uiteraard speelt dit meer in prvincie en regi s waar het verscht aan kantren grt is. Mmenteel zijn alle prvincies in meer f mindere mate betrkken bij de afstemming van vraag en aanbd bij de ntwikkeling van nieuwe kantren. Dit gebeurt m verdere leegstand te vrkmen en waar ndzakelijk te kmen tt een reductie van het planaanbd. De afstemming wrdt vral k als een taak gezien vr regi s welke ndersteund kunnen wrden dr prvincies via het pstellen van kantrennta s, zals afgesprken in het cnvenant aanpak leegstand kantren 1. Deze ntwikkeling is p dit mment ng in vlle gang. We zagen eerder dat de prvincies een rl speelde bij het pstellen van reginale wnvisies/ prgramma s. Eenzelfde ntwikkeling is gaande vr kantren. De prvincies Friesland, Overijssel, Utrecht, Nrd-Hlland, Flevland, Nrd-Brabant, Gelderland en Limburg zijn mmenteel betrkken bij het pstellen van reginale prgramma s aangaande kantren m p deze manier tekmstige leegstaand te vrkmen. Ladder vr duurzame verstedelijking als instrument Dr de wettelijke verankering van de Ladder vr duurzame verstedelijking in het Besluit Ruimtelijke Ordening (Br) wrdt enerzijds tekmstig leegstand vrkmen (planreductie kantren). Anderzijds zrgt de ladder er vr dat er autmatisch met wrden bezien f een nieuwe stedelijke ntwikkeling (zals wnen) dr transfrmatie van (nder andere) kantren plaats kan vinden. De prvincies marmen dit instrument dat nderdeel uit maakt van hun RO-instrumentarium. Transfrmatie is p planniveau vrnamelijk een taak van de gemeente. De gemeenten zullen in bestemmingsplannen een uitspraak ver eventuele transfrmatiemgelijkheden meten pnemen. De prvincie kan daar een faciliterende rl bij spelen in de zin van de eerder genemde reginale prgramma s, kennisverdracht en eventu e- 1 Vr de transfrmatie van kantren is er het Cnvenant aanpak leegstand kantren geslten p 27 juni Dit is een cnvenant tussen het Interprvinciaal verleg (IPO), marktpartijen, het rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 3

8 le financiële ndersteuning. Op het gebied van ruimtelijke rdening gaat het dan k m medewerking van de prvincie aan het herbestemmen van bestaande kantrlcaties. Kennis ver leegstand en transfrmatiemgelijkheden Om prvinciaal en reginaal beleid te kunnen veren is kennis ver de kantrenmark t van belang. Prvincies beschikken mmenteel allemaal ver infrmatie ver de kantrenmarkt in het algemeen (vraag en aanbd). Ok heeft men daarbij een beeld van de leegstand, veelal p lcatieniveau. De meeste prvincies zrgen vr actuele gegevens. Anders is het met de mgelijkheden vr transfrmatie. Dit blijkt niet systematisch in beeld te zijn. Er spelen k vele lkale aspecten een rl m de mate van geschiktheid in beeld te brengen. Het gaat dan bijvrbeeld m specifieke milieurestricties, ksten en eigendmsverhudingen. Wel is er bij prvincies kennis aanwezig wanneer het een prject betreft waar de prvincie bij betrkken is. Het zijn vral de gemeenten alwaar kennis ver de geschiktheid vr transfrmatie aan wezig zu meten zijn. De prvincies kan hen ndersteunen bij nderzek n aar transfrmatiemgelijkheden. Vralsng gebeurt dat nu vral p prjectniveau. Inzet financiële middelen Nrd-Hlland, Zuid-Hlland en Utrecht dragen financieel bij aan nderzek naar te transfrmeren kantrenlcaties. Het gaat dan m nderzek samen werking met regi f gemeente. Daarnaast vindt er in Gelderland en Overijssel k financiële nde r- steuning plaats p prjectniveau en wrdt dit k verwgen in Friesland en Limburg. Het gaat hier m subsidies vanuit de prvincie. Van een fnds in de zin d at er k marktpartijen bijdragen is vralsng nergens sprake. Samenvattend is te zien dat een glbaal nderscheid te maken is tussen: prvincies die zichzelf een relatieve grte taakpvatting geven ten aanzien van transfrmatie van kantren. Dit kmt vral tt uitdrukking in financiële bijdrage aan nderzek en prjecten. Hierbij gaat het m: Overijssel, Friesland, Nrd-Hlland, Gelderland en in beperkte mate Utrecht. en prvincies die een wat beperktere / faciliterende rl innemen: Grningen, Drenthe, Flevland, Zuid-Hlland, Brabant, Limburg en Zeeland. Dit betekend niet dat men hier niets det. Er is echter meer sprake van decentralisatie richting regi s. Z is de prvincie Grningen actief in verleg met de gemeente Grningen en Flevland met Almere en Lelystad. De prvincies Zuid- Hlland, Nrd-Brabant en Limburg maken vral afspraken met regi s. Het is echter te vreg m p dit mment vergaande cnclusies te trekken. Het b e- leid is ng vlp in ntwikkeling. Z verweegt bijvrbeeld de prvinc ie Limburg een transitiefnds p te zetten en is Friesland bezig met een subsidieregeling. 4

9 Beleid transfrmatie Rijksvastged Mmenteel is er geen specifiek beleid gefrmuleerd dr prvincies ls van de afspraken in het Meerjarenprgramma Infrastructuur, Ruimte en Transprt (MIRT). Rijksvastged is vr prvincies een vrij actueel (beleids-)nderwerp. Men ziet het Rijksvastged als belangrijk nderdeel bij het stimuleren van transfrmatie en binnenstedelijk buwen. Prvincies nderhuden mmenteel allen cntact met het Rijk in het kader van de MIRT afspraken. Het gaat dan m gezamenlijk nderzek, maar k als intermediair tussen gemeenten en rijk. De prvincies spelen in die zin vral een faciliterende rl, als verlegpartner tussen rijk en gemeente en sms tussen Rijk en regi. Op reginaal niveau is Rijksvastged vralsng geen belangrijk issue, maar daar lijkt verandering in te kmen. Een aantal prvincies is direct betrkken bij de ttstandkming van transfrmatie van Rijksvastged. Wanneer natuurntwikkeling buiten beschuwing wrdt gelaten, gaat het m: Gelderland, Utrecht, Nrd-Hlland, Zuid-Hlland en Limburg. Er wrdt dr hen zwel expertise en/f subsidie ingezet. Het merendeel van de prvincies geven aan dat men p dit mment niet ver een cmpleet en actueel verzicht beschikt van het (tekmstig) vrijkmend Rijksvastged. Men is hierver in verleg met de Rijksdiensten die nu k gegevens leveren. Daarnaast wrden mmenteel per prvincie masterplannen dr de Rijksgebuwendienst pgesteld. Het is dus van belang dat binnenkrt het gemis aan infrmatie grtendeels pgelst zal zijn. 5

10 6

11 1 Inleiding Aanleiding In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is pgenmen dat de verantwrdelijkheid met betrekking tt ruimtelijke rdening vr een veel grter deel dan de afgelpen jaren wrdt neergelegd bij de prvincies. In het eind 2013 uitgeverde nderzek Prvinciaal wningbuwbeleid dr RIGO, is in beeld gebracht he prvincies p dit mment invulling geven aan deze nieuwe situatie. Een belangrijk nderdeel van het beleid is de tepassing van de Ladder vr duurzame verstedelijking en -specifiek - het benutten van binnenstedelijke ruimte. Juist dr de transfrmatie van bestaande (binnenstedelijke) functies kmt er ruimte vr w - ningbuw. Twee specifieke categrieën waar transfrmatie kan plaatsvinden zijn lee g- staande kantren en de inzet van af te stten Rijksvastged 2. Juist deze twee categrieën zijn de laatste jaren van belang gelet p het relatieve verscht aan kant r- ruimte en de mvang van de afstt van Rijksvastged dr Rijksdiensten (incl. defensie). Vr het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties (BZK) is het van belang te weten he prvincies met deze prblematiek mgaan. Vraagstelling Het ministerie heeft in haar vraagstelling de vlgende vier elementen genemd: >Tansfrmatie kantrlcaties Het dr de prvincies geverde beleid vr de transfrmatie van kantren. De bij de prvincies beschikbare kennis en data ver het aanbd aan lee g- staande kantren. >Transfrmatie Rijksvastged Het dr de prvincies geverde beleid ten aanzien van leegstaand en t e- kmstig leegstaand Rijksvastged. De mate waarin dr prvincies met Rijksdiensten en gemeenten/ regi s samengewerkt wrdt dan wel gaat wrden. Dit met het g p de kmende bestuurlijke MIRT gesprekken waarin vastged p de agenda staat. 2 Het thema Rijksvastged kwam nder meer aan de rde in het Algemeen Overleg Rijkshuisvesting d.d. 3 juli 2013; Het vertrek van rijkswerkgelegenheid en de gevlgen hiervan vr nder andere de gemeenten en prvincies. In de reguliere MIRT verleggen staat (Rijks)vastged p de agenda. Het gaat hier bijvrbeeld m de inzet van verheidsvastged bij het realiseren van beleidsdelstellingen (SVIR) en afspraken he hier samen met andere partijen te te kmen (regi, marktpartijen). De afspraken zijn pgenmen in tabel 3.1. p17 7

12 Methde nderzek In samenspraak met het ministerie zijn allereerst twee vragenlijsten pgesteld. Eén vragenlijst heeft betrekking p de transfrmatie van kantren en één p Rijksvastged. In bijlage 1 zijn beide vragenlijsten pgenmen. Er is vanuit het ministerie schriftelijk verzcht mee te werken aan het nderzek. De prvincies zijn vervlgens benaderd m de vragenlijsten in te vullen en te returneren. Er is een lijst pg enmen met de cntactpersnen bij de prvincies in bijlage 5. Leeswijzer In de vlgende twee hfdstukken wrdt samengevat weergegeven wat er uit het nderzek naar vren kmt. Hfdstuk 2 gaat in p de transfrmatie van kantren en hfdstuk 3 p de transfrmatie van Rijksvastged. Een verzicht van het prvinciaal beleid (specifiek de antwrden per prvincie) aa n- gaande de transfrmatie van kantren en het Rijksvastged is weergegeven in respectievelijk bijlage 3 en bijlage 4. 8

13 2 Prvinciaal beleid transfrmatie kantren In dit hfdstuk kmt het prvinciaal beleid aangaande transfrmatie van kantren aan de rde. Het gaat hier hfdzakelijk m de (samenvattende) verslaglegging van hetgeen de prvincies hebben geantwrd p de vragen die aan hen gesteld z ijn. In bijlage 3 is een vlledig verzicht per prvincie pgenmen. We behandelen in dit hfdstuk achtereenvlgens de nderwerpen: Huidig prvinciaal beleid & instrumentarium Reginale samenwerking/decentralisatie Onderzek en mnitring Achtergrnd Het tegengaan van leegstand kan p verschillende manieren plaatsvinden. Z is een gede afstemming van vraag en aanbd en regulering van de nieuwbuw en planreductie van grt en van belang m leegstand te vrkmen. Naast de beperking van verdere tevegingen aan de vrraad is transfrmatie van belang vr de aanpak van de huidige structurele leegstand. Het gaat m een cmbinatie van slp, herntwikkeling en transfrmatie. Juist p dit type transfrmatie ligt de fcus van dit nderzek. We kijken in dit nderzek dus vral in heverre transfrmatie nderdeel is van het prvinciaal beleid/instrumentarium. Algemeen kantrenbeleid zals het vrkmen van veraanbd en terugdringen plancapaciteit valt buiten dit krte nderzek. 2.1 De rl van de prvincie De prblematiek van leegstaande kantren wrdt dr alle prvincies erkend. Uiteraard is de schaal waarp leegstand vrkmt verschillend per prvincie (en regi). In de Randstadprvincies is het prbleem relatief grter dan elders. Z geeft bijvrbeeld de prvincie Zeeland expliciet aan dat het prbleem daar nauwelijks speelt. De prvincies Limburg en Grningen geven aan dat er p beperktere schaal sprake is van leegstand p gecncentreerde kantrenlcaties. De meeste prvincies hebben beleidsdelstellingen gefrmuleerd ten aanzien van kantren en zien een rl als prvincie m leegstand te vrkmen c.q. verminderen. Hierbij spelen verschillen tussen de prvincies nderling. Z zijn er prvincies die de prblematiek als nderdeel zien van het algemene RO beleid (.a. duurzame verstedelijking) en/f algemeen reginale beleid vr werklcaties. Dit laatste is bijvrbeeld het geval in Nrd-Brabant. Andere prvincies hebben (al) meer specifieke delstellingen vastgelegd ten aanzien van leegstand en/f transfrmatie (Nrd- Hlland, Zuid-Hlland, Utrecht en Overijssel). Daarnaast zijn er k prvincies waar het ng niet duidelijk is f men cncrete delstellingen p prvinciaal niveau zal ntwikkelen (Gelderland, Flevland). Er zijn k verschillen als het gaat m welke rl men als prvincie wil spelen. Het gaat dan m het faciliteren/ regisseren en kennisverdracht (van regi s en gemeenten) tt 9

14 het pzetten van experimenten en/f financieren cncrete prjecten dr de prvincie. Zie hiervr de vlgende paragraaf instrumentarium. Tabel 2-1 Samenva tt ing rl pr vincie en bele idsdelstellingen ( b ij t ransfr matie van kantren ) Prvincie Rl prvincie Delstelling Grningen Overleg en afstemming met de gemeente Grningen. Tegengaan en afremmen temp van leegstand nder kantren. Duurzame verstedelijking Friesland Faciliterend en / stimulerend Vrkmen leegstand/verledering Zrgvuldig ruimtegebruik (ladder duurzame verstedelijking) Drenthe Stimuleren herntwikkeling veraanbd Tegengaan veraanbd Overijssel Kwaliteitsbewaking Uitveren experimenten Belangenbehartiger gemeenten (richting rijk) Kennisverdracht Vrkmen leegstand kantren Zrgvuldig ruimtegebruik (ladder duurzame verstedelijking) Flevland Regisserende rl Ng geen prvinciale delstellingen transfrmatie. Maar transfrmatie mgelijk nderdeel nieuwe visie werklcaties. Gelderland Regisserend en stimulerende rl (met name nieuwbuw) Ng geen prvinciale delstellingen transfrmatie. Maar dit wrdt ng nderzcht vr de tekmst. Utrecht Regulerend en ndersteunend (regi, gemeenten) Mgelijk actief ingrijpen, aanjagen Kennisverdracht Gezndere kantrenmarkt Zrgvuldig/efficiënt ruimtegebruik (ladder duurzame verstedelijking) Nrd-Hlland Stimuleren van transfrmatie (gemeenten en vastgedeigenaren) Vrkmen leegstand/verledering Aantrekkelijke werklcaties Zuid-Hlland Faciliteren (generiek) / testaan wningbuw p kantrlcaties. Geen prvinciale delstellingen expliciet transfrmatie. Wel aandeel leegstand laag huden. Nrd-Brabant Transfrmatie geen rl prvincie Randvrwaarden scheppend vr regi s Kennisverdracht Vral ged vestiging klimaat. Delstellingen p regi niveau. Limburg Ondersteuning transfrmatie. Ng niet in regiverband. Nu kennisverdracht. Handhaven wat er is aan lcaties, geen nieuwe lcaties erbij, evt. ndersteuning transfrmatie individuele panden. Zeeland Structurele Leegstand kantren kmt weinig vr. Zrgvuldig/efficiënt ruimtegebr uik (ladder duurzame verstedelijking) Zie vr een telichting per prvincie bijlage 3 Geen specifiek beleid (meer) 10

15 2.2 Instrumentarium De lader vr duurzame verstedelijking Duurzame verstedelijking wrdt dr prvincies regelmatig genemd als delstelling én als belangrijk instrument in het kader van de aanpak van kantrenleegstand. Als instrument delt de prvincie dan p tepassing van de Ladder vr duurzame verstedelijking. Sinds de invering van de nieuwe Wet ruimtelijke rdening (Wr) ligt de afweging ver waar en wat te buwen veel meer bij de gemeenten. Om gemeenten te ndersteunen bij het zrgvuldig afwegen ver waar en wat te buwen, kan gebruik wrden gemaakt van de Ladder vr duurzame verstedelijking. Deze dient bij de planvrming te wrden drlpen m zdende nieuwe plannen te nderbuwen in relatie tt lcatie en kwalitatieve behefte. De Ladder vr duurzame verstedelijking wrdt dr alle prvincies marmd. De ladder maakt k nderdeel uit van de verrdening Ruimte in de meeste prvincies. Twee relevante stappen in de ladder met betrekking tt kantrlcaties zijn: Trede 1: De ladder vr duurzame verstedelijking schrijft vr dat bij een nieuwe ntwikkeling eerst de reginale ruimtevraag (kwantitatief én kwalitatief) vr nder andere wnen en werken bepaalt dient te wrden. Ok leegstand speelt een rl in de bepaling van de vraag. Trede 2: Daarnaast dient nderzcht te wrden f de begde ntwikkeling kan plaatsvinden binnen het stedelijk gebied dr een andere bestemming van een gebied, dr herstructurering van bestaande terreinen f dr transfrmatie van bestaande gebuwen f gebieden. De ladder vr duurzame verstedelijking dient dr een gemeente drlpen te wrden bij een nieuwe stedelijke ntwikkelingen. Hier valt k kantrruimte nder. Omdat rekening gehuden dient te wrden met de (reginale) vraag wrdt bij de eerste trede tekmstige leegstand van kantren vrkmen. Ok wrdt een verscht aan nieuwe plannen vrkmen (planreductie). Een belangrijk punt is dat in het geval van een verscht aan reeds gedgekeurde (vigerende) plannen het terugdraaien/herbestemmen juridisch een uitdaging is. Dit punt is k naar vren gebracht dr de prvincie Utrecht. Dit is een belangrijk aandachtpunt in gebieden met een ve r- scht aan plancapaciteit. De bestaande leegstand (waar dit nderzek zich p richt) wrdt - theretisch- vral dr tepassing van de tweede trede van de ladder aangepakt. In bijvrbeeld het geval van wningbuw dient immers nderzcht te wrden f realisatie mgelijk is dr transfrmatie van bestaand bebuwing, waarnder kantren. De prvincies nemen de ladder vr duurzame verstedelijking impliciet f expliciet in het kader van hun kantrenbeleid. Men verwijst k naar de prvinciale verrd e- ning Ruimte alwaar deze ladder in is pgenmen. Dr de prvincies Friesland, Flevland, Gelderland en Limburg wrdt de ladder vr duurzame verstedelijking niet expliciet genemd. Het is echter evident dat wettelijk gezien bij nieuwe plannen en bestemmingswijzigingen (bij wningbuw) de ladder in alle prvincies drlpen dient te wrden. Wel is van belang te beseffen dat in de praktijk de ladder ng niet bij 11

16 alle plannen drlpen wrdt (zie k nderzeken van RIGO en PBL; hier kmt ng een literatuurverwijzing). Daarnaast blijkt dat actueel inzicht in transfrmatiemgelijkheden niet altijd vr handen is in het kader van trede 2 van de ladder vr duu r- zame verstedelijking (zie verder paragraaf 2.3) Reginale afstemming en cördinatie In de meeste prvincies wrdt - m te zrgen vr (bven)lkale afstemming van de prgrammering van wnen en werken - reginale samenwerking actief gestimuleerd en gerganiseerd vanuit de prvincie. Specifiek ten aanzien van de transfrmatie van kantren, laten de prvincies dat grtendeels aan de gemeenten en regi s zelf ver. Z geeft bijvrbeeld de prvincie Nrd-Brabant expliciet aan dat transfrmatie van kantren een gemeentelijke taak is. De gemeenten wrden dr de prvincies p de prvincies Grningen, Zeeland na, echter wel aangestuurd waarbij het gaat m het ntwikkelen van kantrenvisies en regi-specifieke afspraken. Dit geldt niet altijd vr alle regi s binnen deze prvincies. In Friesland, Overijssel en Gelderland zijn reginale beleidsagenda s ng in ntwikkeling. Friesland: afspraken met gemeenten ver de aanpak van leegstand is in ntwikkeling. Drenthe: Grningen-Assen werkt samen met betrekking tt kantren en bedrijfslcaties. Vrnamelijk het vrkmen van veraanbd (nieuwbuw). Nrd-Hlland: vr de Metrplregi Amsterdam bestaat al langer het Platfrm Bedrijven en Kantren Metrplregi Amsterdam (PLABEKA). Hierin participeert de prvincie. Het gaat nder andere m het stimuleren van transfrmatie via de zgenaamde kantrenlds. Flevland: Almere en Lelystad maken nderdeel uit van het Platfrm Bedrijven en Kantren Metrplregi Amsterdam (PLABEKA). Gelderland: ntwikkelt mgelijk een regi-specifiek beleid. Overijssel: Vanuit het reginale verband Netwerkstad Twente hebben Almel, Hengel en Enschede een kantrenvisie gemaakt. Zwlle en Deventer hebben p zich zelf staande kantrenvisie waarbij pgemerkt dat zij in Stedendri e- hek verband verwegen m een gezamenlijk kantrenbeleid te ntwikkelen. Utrecht: een thematische structuurvisie waar het perspectief vr bestaande lcaties nderdeel van uit maakt is in ntwikkeling. Nrd-Brabant: kantrenvisies per regi. Limburg: een kantrenvisie per regi is in ntwikkeling. Er is een ntwikkeling gaande waar steeds meer p reginiveau kantrenv i- sies/agenda s gemaakt wrden. Vaak wrd dit gefaciliteerd en gecördineerd vanuit de prvincie. Dit kmt vereen met de afspraken die gemaakt zijn in artikel 3 van het Cnvenant aanpak leegstand kantren (Ruimtelijke beleidskaders). Een dergelijke ntwikkeling hebben we de laatste jaren k gezien bij de ntwikkeling van reginale wnvisies. Het regi-specifiek beleid is k van belang bij de tepassing van de lad- 12

17 der vr duurzame verstedelijking. Het gaat dan m de eerste trede van de ladder vr duurzame verstedelijking; het afstemmen p de reginale vraag naar kantren. Een kantrenvisie/beleidskader kan dan dienen m nut en ndzaak aan te tnen Financiering transfrmatie dr prvincie Een aantal prvincies heeft er vr gekzen m financiële middelen in te zetten ter stimulering van de transfrmatie van kantren. Het gaat zwel m financiering van nderzek/cördinatie als medefinanciering p prjectniveau. A: (Mede) financiering / cördinatie Nrd-Hlland: medefinanciering van de reginale kantrenlds in de Metrplregi Amsterdam. Utrecht: financiering externe experts vr het in beeld brengen van de transfrmatiemgelijkheden ( de wasstraat ). B: (Mede) financiering prjecten Gelderland: cfinanciering transfrmatie kantren (Impulsplan Wnen). Het gaat hierbij m explitatie (maximaal eur) en prcesndersteuning (maximaal eur). Mgelijk te ntwikkelen: Een prefprgramma stedelijke herverkaveling (nder andere kantren). Overijssel: subsidieregeling vr pilts transfrmatie. Daarnaast is er k een Herstructureringsmaatschappij Bedrijventereinnen Overijssel (HMO). Deze kan naast de herstructurering van bedrijventerreinen k een rl spelen als belangen van de prvincie in het gedrang kmen dr leegstand van kantren. Er is dus sprake van een uitbreiding naar het dmein kantren. Friesland: een subsidie transfrmatie bedrijf f kantr naar wnfunctie (nder andere het herbestemmen van kantren naar huurwningen) is in ntwikkeling. Dit wrdt gefinancierd uit Nungelden. Limburg: ntwikkelt mgelijk aanvullend instrumentarium, bijvrbeeld een transitiefnds. Te zien is dat vral in de prvincies Gelderland en Overijssel financiering p prjectniveau vanuit de prvincie is pgezet. In de prvincies Nrd-Hlland en Utrecht betreft het vral een bijdrage in prces en nderzek bij transfrmatie. In het Cnvenant aanpak leegstand kantren is afgesprken dat er een reginaal f lkaal kantrenfnds dient te kmen met als vrnaamste del financiële cmpensatie te bieden aan eigenaren die besluiten hun bestaande kantr te saneren dr fwel slp f- wel transfrmatie naar een andere functie. Deze kantrenfndsen zijn in de Randst e- delijke prvincies niet van de grnd gekmen zals k blijkt uit nderzek van de Randstedelijke Rekenkamer. We zien, wel financiering vanuit de prvincie in Gelderland en Overijssel p prjectniveau. In Friesland is dit in ntwikkeling en in Limburg denkt men na ver een mgelijk p te richten transitiefnds. Er lijkt echter (ng) nergens sprake van een fnds waar k niet-verheidspartijen aan bijdragen. 13

18 Tabel 2-2 Instru menta riu m p rvincies samenvatten d Prvincie Genemd dr prvincie Specifiek transfrmatie Prjecten waar prvincie direct (financieel) bij is betrkken Reginale samenwerking transfrmatie Grningen Tepassen ladder vr duurzame verstedelijking Overleg en afstemming met stad Grningen - Alleen stad Grningen Beperken grtschalige kantrenuitbreiding ( gemeente Grningen) Friesland Faciliteren en stimuleren -Subsidie transfrmatie bedrijf f kantr naar wnfunctie (ntwikkeling) = nderdeel van Wurkje far Fryslan - In ntwikkeling: afspraken met gemeenten planning en fasering nieuwe lcaties maar k aanpak leegstand. Drenthe Faciliteren en stimuleren - - Grningen Assen (niet specifiek transfrmatie) Overijssel Regierl via mgevingsvisie en -verrdening Subsidieregeling transfrmatie pilts Herstructurering bedrijventerrein (inzet Herstructureringsmaatschappij) < Kantrenvisie en werkprgramma per regi. Flevland Transfrmatie nderdeel van nieuwe visie werklcaties. (ng niet gereed) - Alleen indirect via afstemming vraag en aanbd in MRA verband.(plabeka) Wel samenwerking gemeente Almere/ MRA Gelderland Kennisdelen Cfinanciering transfrmatie kantren (Impulsplan Wnen). Mgelijk in de tekmst regispecifiek beleid Mgelijk een prefprgramma stedelijke herverkaveling (.a. kantren) Utrecht Netwerkvrming Reguleren planaanbd kantren Kennisdelen -Ondersteuning/ stimulering gemeenten en marktpartijen -Financiering externe experts ten beheve van in beeld brengen transfrmatiemgelijkheden; de wasstraat Betrkken bij gebiedsgerichte aanpak in een aantal pr - jecten/buurten. Daarnaast is de prvincie betrkken bij transfrmaties p gebuwniveau. In ntwikkeling: thematische structuurvisie waar perspectief bestaande lcaties nderdeel van uit maken. Nrd-Hlland Tepassen ladder vr duurzame verstedelijking Medefinanciering van de reginale kantrenlds i n de metrplregi Amsterdam. < Vralsng alleen Metrplregi Amsterdam. (Plabeka en Kantrenlds) Zuid-Hlland Kaderstellend beleid RO ter beperking van nieuwbuw. Geen generiek beleid t.a.v. transfrmatie kantren Geen specifieke experimenten / pilts Wel twee aangewezen transfrmatiegebieden (Brinckhrst en de Plaspelplder) De reginaal ruimtelijke verleggen kunnen transfrmatie in hun visies vastleggen. Dit deed Hlland Rijnland. Nrd-Brabant Verrdening ruimte. Afspraken p reginiveau. - - In reginaal verband wrden kantrenvisies gemaakt. Limburg Maken reginale afspraken algemeen kantren nderdeel van verrdening. Ng in verweging: aanvullend instrumentarium.a. transitiefnds. (ng) geen specifieke experimenten / pilts Ng niet in relatie tt transfrmatie 14

19 Prvincie Genemd dr prvincie Specifiek transfrmatie Prjecten waar prvincie direct (financieel) bij is betrkken Reginale samenwerking transfrmatie Zeeland Structuurvisie; Duurzame verstedelijking ter vrkming veraanbd (nieuwbuw) Zie vr een telichting per prvincie bijlage Kennis en data ver leegstand Om beleid te veren is kennis en actuele data ver leegstand van belang. Prvincies kunnen daar een faciliterende rl in vervullen. Zals al eerder genemd, is er een verschil tussen het vrkmen van leegstand in de tekmst en de aanpak van de huidige leegstand. Vr dat laatste is naast inzicht in de marktsituatie minimaal i n- zicht in de huidige (langdurige) leegstand ndzakelijk. Algemene marktsituatie kantren Alle prvincies hebben inzicht in de algemene marktsituatie p de kantrenmarkt. Het gaat dan vrnamelijk m een beeld van de actuele tekrten en verschtten. Prvincies maken gebruik van databestanden en nderzek van externen. Opvallend is dat er p dit mment verschillende brnnen gebruikt wrden. Onder andere nde r- zeken van het Ecnmisch Instituut vr de Buw(EIB), de Stec-grep en databestanden zals de BAK 3. Meestal gaat het m gegevens p lcatieniveau, maar er wrdt dr prvincies k gebruik gemaakt van gegevens p gemeenteniveau. Leegstand De prvincies hebben k inzicht in leegstandscijfers. Wel beperkt de prvincies Flevland zich tt de gemeenten Almere en Lelystad en de prvincie Friesland tt haar vier grtste steden. Ok hier zijn de gegevens van verschillende infrmatiebrnnen afkmstig. Prvincies hebben hun eigen systemen pgezet en deze zijn vaak ng in ntwikkeling, al f niet gezamenlijk met regi s. Over het algemeen hebben alle prvincies, p Zeeland na, een beeld van de leegstand p lcatieniveau. Geschiktheid vr transfrmatie Geen van de prvincies heeft structureel inzicht in de daadwerkelijke transfrmatiemgelijkheden van kantrenlcaties. Wel is dr de prvincie Zuid-Hlland aan de regi s gevraagd m nader te benemen welke kantrenlcaties vr transfrmatie in aanmerking kmen in het kader van de nieuwe Visie Ruimte en mbiliteit. Er is echter nergens sprake van een systematische analyse van alle transfrmatiemgelijkheden in de prvincie. Inhudelijk gezien is het structureel in beeld brengen van lcaties die geschikt zijn vr transfrmatie een redelijk cmplexe exercitie welke vral veel kennis van de lkale situatie vraagt. Hierbij spelen bijvrbeeld ksten en milieurestricties die vr 3 Kantrenbestand van Rudlf Bak. 15

20 de betreffende lcatie gelden. Niet p alle vrmalige kantrlcaties kan men wningen buwen, f kantren tt wningen verbuwen. Op dit mment lijken het vral de gemeenten te zijn die de transfrmatiemgelijkheden in beeld brengen p prjectmatige wijze. Vr zver bekend heeft alleen de prvincie Nrd-Hlland een pging gedaan m p mdelmatige wijze inzicht te krijgen in de ruimte die er is vr wningbuw p alle ptentieel te transfrmeren kantrenlcaties in de prvincie 4. Het lijkt dan k vralsng lastig vr prvincies een inhudelijk gezien een tetsingskader te ntwikkelen m wningbuwplannen te tetsen. Hiermee wrdt dan vral gedeld p trede 2 uit de ladder vr duurzame verstedelijking; het aantnen dat er binnenstedelijk eventueel geschikte kantrenlcaties zijn vr transfrmatie naar een wnfunctie. Dit lijkt p dit mment alleen aan de hand van een lka le (gemeentelijke, reginale) analyse in beeld gebracht te kunnen wrden. Tabel 2-3 Kenn is en syste matische data ve r leegstand Prvincie Marktsituatie kantren in beeld Leegstand in beeld Meetniveau Transfrmatiemgelijkheden Grningen ja ja (stad Grningen) lcatie nee Friesland ja ja (4 grte steden) lcatie nee Drenthe ja ja lcatie Ja, eerste beeld Overijssel ja ja gemeente nee Flevland ja ja (Almere en Lelystad) lcatie nee Gelderland ja ja lcatie nee Utrecht ja ja lcatie nee Nrd-Hlland ja ja lcatie nee Zuid-Hlland ja ja gemeente en enkele lcaties nee Nrd-Brabant ja ja lcatie nee Zeeland ja ja gemeente - Limburg ja ja Lcatie/pand nee Zie vr een telichting per prvincie bijlage 3; nderdeel: nderzek en mnitring 4 Ruimte vr wningbuw binnen BBG (als gevlg van transfrmatie); Inschatting p basis van een mdelmatige berekening; Prvincie Nrd-Hlland; RIGO Research & Advies i.s.m. Bureau Buiten en Oranjewud, juni

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Uitzicht vanaf het hgste punt van Friesland: vuurbetsduin Vlieland COLOFON Auteurs: Elzinga & Oterdm Prcesmanagement Verbeelder: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Economische effecten van digitale marktplaatsen

Economische effecten van digitale marktplaatsen Ecnmische effecten van digitale marktplaatsen In pdracht van: Prvincie Overijssel Prvincie Gelderland Prvincie Nrd-Brabant Ministerie van Ecnmische Zaken Prject: 2008.009 Publicatienummer: 2008.009-0815

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen Ryckevelde vzw Beweging vr Eurpees burgerschap T 050 35 27 20 www.ryckevelde.be inf@ryckevelde.be Eurpa in balans? Didactisch pakket ver het sciaal en ecnmisch beleid van de Eurpese Unie vr hgeschlen in

Nadere informatie