Beantwoorden motie "Sporten met zonne-energie" Het plan van aanpak sporten met zonne-energie vast te stellen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beantwoorden motie "Sporten met zonne-energie" Het plan van aanpak sporten met zonne-energie vast te stellen."

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoorden motie "Sporten met zonne-energie" Programma / Programmanummer Sport / Klimaat en Energie /1022 Portefeuillehouder B. Frings en J. van der Meer Samenvatting Op 19 december 2012 heeft de raad de motie sporten met zonneenergie aangenomen. Middels bijgaande brief geven we onze reactie op deze motie. BW-nummer Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. ML10, Kim Kerckhoffs, 2878 VA50, John van Boxtel, 9186 Datum ambtelijk voorstel 12 juni 2013 Registratienummer Ter besluitvorming door het college De brief aan de raad over de motie sporten met zonne-energie vast te stellen. Het plan van aanpak sporten met zonne-energie vast te stellen. Paraaf akkoord Datum Leidinggevende K. Donné, ML10 Programmamanager J. van Boxtel Programmamanager M. Hustinx Programmadirecteur R. van Wuijtswinkel Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Besluit B&W d.d. 25 juni 2013 nummer: 3.14 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder Voorstel aan het College van B Motie Sporten met zonne-energie def.docx

2 Collegevoorstel Probleemstelling Op 19 december 2012 heeft de raad de motie sporten met zonne-energie aangenomen. De raad heeft het college opgeroepen om: 1. Met een plan te komen om zoveel mogelijk sportverenigingen te voorzien van zonne-energie en hiermee voor de sportclubs een besparing op de energielasten te realiseren; 2. Hierin ook mee te nemen dat deze clubs een belangrijke rol gaan spelen in de promotie van zonne-energie (zonnekrachtteam) en te bekijken in hoeverre zij een rol kunnen spelen in het in bruikleen geven van hun daken aan derden, om ze zoveel mogelijk groene energie op te wekken. Middels de brief geven wij onze reactie op deze motie. We hebben een plan van aanpak sporten met zonne-energie opgesteld om zoveel mogelijk sportverenigingen bewust te maken van de voordelen en mogelijkheden van energiebesparing en duurzame energie. We beperken ons hier niet alleen tot zonnepanelen, aangezien andere maatregelen ook of zelfs eerder kunnen leiden tot een lastenverlaging op de korte termijn. De clubhuizen van buitensportverenigingen zijn veelal in eigendom van de sportverenigingen zelf. De verenigingen hebben daarom ook zelf de primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en duurzaamheid van de accommodaties. Zij hebben belang bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen in het kader van de exploitatie van hun accommodatie(s). We gaan daarom niet zelf investeren in de energiebesparende maatregelen, maar we spelen wel een een faciliterende en ondersteunende rol. Juridische aspecten Niet van toepassing. Doelstelling Het vaststellen van de brief aan de raad en het plan van aanpak sporten met zonne-energie. Met het uitvoeren van het plan van aanpak willen we de bewustwording omtrent energiebesparing en duurzame energie bij de sportverenigingen in Nijmegen vergroten, teneinde de doelgroep zelf stappen te laten nemen om de vereniging daadwerkelijk te verduurzamen. Argumenten - Het vergroten van het bewustzijn en het nemen van energiebesparende maatregelen of het toepassen van duurzame energie door bij sportverenigingen leveren een bijdrage aan onze ambitie Nijmegen energieneutraal in Het nemen van energiebesparende maatregelen kunnen leiden tot een lastenverlaging voor de sportverenigingen, aangezien de energierekening lager wordt. Klimaat Met het uitvoeren van het plan van aanpak leveren we een bijdrage aan doelstellingen op het gebied van energiebesparing en de toepassing van duurzame energie, zoals verwoord in de Duurzaamheidsagenda Financiën Voor het uitvoeren van het plan van aanpak reserveren we , die worden gedekt uit de bestaande budgetten van programma Klimaat en Energie en programma Sport. Beide programma s financieren 50% van de kosten.

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 Communicatie We zullen de Nijmeegse sportverenigingen per brief en/of per mail op de hoogte stellen van het plan en ze uitnodigen voor de bijeenkomst. Uitvoering en evaluatie Na de zomer willen we een bijeenkomst voor de sportverenigingen organiseren om over duurzaamheid in gesprek te gaan. We willen ze ook een duurzaamheidscan aanbieden, die inzicht geeft in het besparingspotentieel. Ook verkennen we de financieringsmogelijkheden, zoals collectieve inkoop of aanbesteding van de maatregelen en het opzetten van een Energy Service Company. Op basis van de resultaten van deze drie zaken bepalen we een vervolgtraject, aangezien we dan een duidelijk inzicht hebben in de behoeften van de sportverenigingen. Risico In tegenstelling tot bijvoorbeeld scholen hebben sportverenigingen over het algemeen geen professionals op het gebied van duurzaamheid in dienst. Het zijn de vrijwilligers die een essentiële rol hebben bij het functioneren van sportverenigingen. Zij zullen een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van de verenigingen. Het kan zijn dat er minder of juist meer animo voor energiebesparing en duurzame energie is bij de sportverenigingen dan verwacht. Of dat het animo er wel is, maar dat extra inzet van de gemeente nodig is om de vrijwilligers te faciliteren. Dat zal gedurende de uitvoering blijken. Praktisch betekent dat er minder of meer sportverenigingen worden geadviseerd en begeleid. Dit heeft uiteraard een effect op het beschikbaar budget.

4 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postbus HG Nijmegen Datum 25 juni 2013 Ons kenmerk ML10/ Contactpersoon Kim Kerckhoffs Onderwerp Beantwoording motie "Sporten met zonneenergie Datum uw brief Doorkiesnummer (024) Geachte leden van de raad, Op 19 december 2012 heeft u de motie sporten met zonne-energie aangenomen. U heeft het college opgeroepen om: 1. Met een plan te komen om zoveel mogelijk sportverenigingen te voorzien van zonne-energie en hiermee voor de sportclubs een besparing op de energielasten te realiseren; 2. Hierin ook mee te nemen dat deze clubs een belangrijke rol gaan spelen in de promotie van zonne-energie (zonnekrachtteam) en te bekijken in hoeverre zij een rol kunnen spelen in het in bruikleen geven van hun daken aan derden, om ze zoveel mogelijk groene energie op te wekken. In deze brief treft u onze reactie op dit voorstel aan en stellen we een aanpak voor. Bij de totstandkoming van onze reactie is tevens gebruik gemaakt van de kennis en ervaringen van een drietal externen, die affiniteit hebben met het verduurzamen van sportverenigingen. Ook hebben we gesprekken gehad met twee vertegenwoordigers van de Belangenvereniging Voetbal Nijmegen en een hockeyvereniging. Wij juichen het toe als sportverenigingen investeren in de duurzaamheid en energiebesparing van hun accommodaties en daarmee een bijdrage leveren aan onze ambitie Nijmegen energieneutraal in 2045 te realiseren. We zijn echter ook realistisch: investeringen in zonnepanelen kennen over het algemeen terugverdientijden tussen de 7 en 15 jaar. We denken dat andere maatregelen eerder kunnen leiden tot een lastenverlaging op de korte termijn. De clubhuizen van buitensportverenigingen zijn in eigendom van de sportverenigingen zelf. De verenigingen hebben daarom ook zelf de primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en duurzaamheid van de accommodaties. Zij hebben belang bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen in het kader van de exploitatie van hun accommodatie(s). Daarnaast hebben we zelf geen financiële mogelijkheden om de sportverenigingen vergaand te ondersteunen. Onze rol zal daarom vooral faciliterend en ondersteunend van aard zijn. Hoogachtend,

5 college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg

6 Plan van aanpak uitvoering motie Sporten met zonne-energie 1. Aanleiding Sportverenigingen in Nijmegen hebben de raad laten weten dat zij moeite hebben (financieel) het hoofd boven water te houden. Sportverenigingen krijgen over het algemeen te maken met bezuinigingen en dalende sponsorinkomsten, terwijl kosten blijven stijgen. Energieverbruik is een belangrijke kostenpost, maar de sportverenigingen lijken hier nog weinig aandacht voor te hebben. Het beperken van de energielasten betekent een lagere energierekening en kan daarmee voor een betere financiële positie zorgen. Duurzaamheid is een speerpunt in het coalitieakkoord We hebben de doelstelling om in 2045 een energieneutrale stad te zijn (Duurzaamheidsagenda ). Dat bereiken we door energiebesparing en de opwekking van duurzame energie. Deze doelstelling bereiken we als overheid niet alleen. De inzet van alle partijen is nodig. Sportverenigingen kunnen hier ook een bijdrage aan leveren. Ook biedt het kansen om een grote groep mensen (ook jongeren) in aanraking te laten komen met de voordelen van energiebesparing en alternatieve energiebronnen. 2. Doelstelling Het doel van het project is: De bewustwording omtrent energiebesparing en duurzame energie bij de doelgroep te vergroten De sportverenigingen inzicht te geven in de collectieve en individuele kansen en mogelijkheden om (op korte termijn) een besparing op de energielasten te realiseren De sportverenigingen inzicht te geven in verschillende financieringsmogelijkheden Dit alles teneinde de doelgroep zelf stappen te laten ondernemen om de vereniging daadwerkelijk te verduurzamen. 3. Uitgangspunten en randvoorwaarden Doelgroep: We richten ons primair op: - buitensportverenigingen, zij beschikken in beginsel allemaal over een clubhuis (in eigendom) en kleedkamers. Het gaat hierbij om 14 parken, waar 43 verenigingen gebruik van maken. - binnensportverenigingen, die beschikken over een eigen accommodatie Sportaccommodaties: Het project heeft betrekking op het verduurzamen van de panden (kantines, kleedruimten, kantoren), de buitenruimten (sportvelden, lichtinstallaties) die in eigendom zijn van de sportvereniging en het gedrag van de leden en de medewerkers van de sportvereniging. Als wij als gemeente de eigenaar van een sportaccommodatie zijn, deze in eigen beheer hebben en zelf de energiekosten betalen, dan valt deze buiten de scope van dit project. In het Uitvoeringsplan Verduurzaming Gemeentelijke Vastgoedportefeuille zijn dergelijke sportaccommodaties meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan de Jan Massinkhal, waar we 150 zonnepanelen hebben geplaatst en de Vocasahal, die voorzien is van zonneboilers voor warm douchewater.

7 Brede aanpak: We willen een aanbod doen, waar veel sportverenigingen iets mee kunnen. De ene sportvereniging is de andere niet. Er zijn al verenigingen waar duurzaamheid op de agenda staat, maar lang niet bij allemaal. Sommigen hebben de mogelijkheid om tijd en/of geld te investeren, maar anderen niet. Ingeschat wordt dat bijvoorbeeld van de 20 voetbalverenigingen in de BV Voetbal ca. 4 clubs zelf (voor een deel) zouden kunnen investeren. Hierbij is echter een sterke afhankelijkheid van bijdragen van derden, waaronder de gemeente. Ook zijn er verenigingen die ervaring en competenties hebben hun netwerk te mobiliseren, terwijl anderen dat minder of niet hebben. Tot slot bestaat de kans dat er sportverenigingen zijn die al energiebesparende maatregelen hebben genomen en sommigen in een beginfase zijn. Pakket van maatregelen: We willen ons niet louter richten op de kansen van zonne-energie bij de sportverenigingen, aangezien de terugverdientijden tussen de 7 en 15 jaar kunnen liggen. De terugverdientijd van zonnepanelen hangt af o.a. van de prijs en de prijsontwikkeling (EU importheffing) van de panelen, de type aansluiting per locatie (groot/kleinverbruik) en welk energietarief de sportvereniging betaalt en of de vereniging in aanmerking komt voor bijvoorbeeld SDE subsidie. Er zijn namelijk eenvoudige maatregelen die een relatief lage investering vragen, maar die wel direct energiebesparing opleveren (quick-wins) en daarmee dus ook lastenverlaging op korte termijn (= het doel van de motie). Voorbeelden zijn het plaatsen van lichtsensoren en tijdschakelklokken op apparatuur, het toepassen van energiezuinige verlichting, het beter inregelen van installaties, gedragsmaatregelen en het (gezamenlijk) inkopen van energie. Allemaal maatregelen waar de sportverenigingen snel mee aan de slag kunnen. Daarnaast zijn er ook maatregelen, die grotere investeringen vragen, maar die zichzelf wel terugverdienen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van de veldverlichting door LED-verlichting, zonneboilers voor warm douchewater en zonnepanelen. En al levert het geen energiebesparing op: het controleren van de energiefacturen kan ook bijdragen aan lagere lasten. De ervaring leert dat er regelmatig meer geld wordt betaald dan daadwerkelijk aan energie is verbruikt. Medewerking sportverenigingen essentieel: Het initiatief moet leiden tot draagvlak bij en bereidheid van de sportverenigingen tot het nemen van een of meerdere concrete acties, die bijdragen aan het verminderen van het energieverbruik en het verlagen van de energierekening. Dit doel kan alleen gerealiseerd worden met behulp van en in samenwerking met de sportverenigingen en hun vrijwilligers. Maatregelen en acties kunnen per club verschillen; vrije keuze is dus het uitgangspunt. De bereidheid om tijd, kennis en creativiteit aan dit traject te besteden en bereidheid om daadwerkelijk energiebesparende maatregelen te nemen zijn van essentieel belang. We zijn ons ervan bewust dat dit in veel verenigingen meestal vrijwilligers zijn en dat zowel de vereniging als wij afhankelijk zijn van hun inzet. Tot slot: de sportverenigingen moeten het immers zelf doen. We kunnen ze daarbij niet dwingen, het gaat immers om maatregelen die gericht zijn op eigendommen van de club. Dit beperkt onze sturingsmogelijkheid. Gemeente faciliteert, sportvereniging regelt: Wij als gemeente hebben een faciliterende rol. We voeren niet zelf dergelijke scans uit, maar gaan op zoek naar een organisatie die sportverenigingen kunnen helpen met het verkrijgen van inzicht in het energieverbruik, de besparingsmogelijkheden en het begeleiden van de uitvoering van de maatregelen. Ook investeren we zelf niet in te nemen duurzame maatregelen. Gebruik van ervaring elders: Het wiel moet niet opnieuw uitgevonden worden. Daar waar in sportverenigingen en/of in andere steden succesvolle resultaten zijn bereikt wordt bekeken in hoeverre deze in de Nijmeegse situatie toepasbaar zijn.

8 4. Diverse financieringsconstructies We hebben een aantal mogelijke financieringsconstructies op een rij gezet. Gemeente financiert het faciliteren We kunnen sportverenigingen de mogelijkheid tot een (maatwerk)advies / energiescan aanbieden. Hiermee krijgen ze gedetailleerd inzicht in de bespaaropties, de investeringen en de terugverdientijden. We kunnen deze aanbieden op basis van wederkerigheid: we vragen wel een tegenprestatie aan de verenigingen, zodat het advies ook daadwerkelijk een vervolg krijgt. Renteloze lening of subsidie De optie om als gemeente een renteloze lening of een lening met een lage rente aan de sportverenigingen te verlenen geniet niet de voorkeur. Uitgaande van twintig deelnemende sportverenigingen, die vergaande maatregelen treffen voor een bedrag van gemiddeld ,- vraagt van ons een reservering van ,-. Deze middelen hebben we niet ter beschikking. Voor een subsidieregeling hebben we momenteel geen beschikbare middelen, maar we zullen onderzoeken welk van de geïnteresseerde verenigingen in aanmerking komen voor de landelijke subsidieregeling en financieringsconstructies. No cure no pay Er zijn bureaus die op basis van no cure no pay de energiefacturering van organisaties onder de loep nemen. Uit ervaringen elders blijkt dat er nog financiële winst te behalen valt bij de factuurcontrole, omdat veel verengingen structureel te veel energiekosten betalen. Dit levert weliswaar geen energiebesparing op, maar kan wel een start zijn voor een energiebesparingstraject. Ook kijken we of er nog meer mogelijkheden zijn om externe bedrijven te laten werken op basis van no cure- no pay, waardoor energiebesparing bij de sportverenigingen kan worden gerealiseerd. Collectieve inkoop Bij collectieve inkopen van energie, maar ook van energiebesparende maatregelen valt winst te behalen. Ook hierbij zullen we nagaan of er marktpartijen zijn die dit op basis van no cure - no pay willen doen. Zodra sportverenigingen met hen in zee gaan, krijgen ze een deel van de besparing. ESCO Een ESCO-constructie biedt kansen. Een Energy Service Company neemt o.a. de aanleg, het onderhoud en het beheer van (klimaat-) installaties van gebouwen over. ESCO s leveren gegarandeerde energiebesparing, inclusief de financiering ervan maar zonder investeringskosten. Sportverenigingen betalen de investering via de energierekening terug. Het voordeel is dat zij niet hoeven te investeren, maar een nadeel is wel een maandelijkse betalingsverplichting van enkele jaren. We bespreken met de provincie Gelderland de mogelijkheden hiervoor. De provincie wil namelijk het gebruik van ESCO-constructies stimuleren. Het hangt uiteraard af van het animo bij de sportvereniging om een dergelijke constructie op te zetten of niet. Dat zal moeten blijken. Daken in bruikleen De motie vraagt om te bekijken in hoeverre derden de daken van de sportverenigingen in bruikleen kunnen nemen voor het plaatsen van zonnepanelen om ze zoveel mogelijk groene energie op te wekken. Sportverenigingen kunnen inderdaad hun daken aan derden verhuren om er zonnepanelen op te laten plaatsen. Ze profiteren dan echter niet van de duurzame energie. Daarbij is het voor andere partijen financieel niet interessant om zonnepanelen op hun daken te plaatsen, aangezien de stroomopbrengst volgens de wet niet gesaldeerd mag worden met de energierekening. Dat dit wel mogelijk is met de twee Zonneparken in Nijmegen heeft ermee te maken dat dit een pilotproject is en er een uitzondering voor het salderingsvraagstuk is gemaakt.

9 We blijven de landelijke ontwikkelingen op het gebied van saldering volgen. Zodra saldering wel mogelijk wordt nemen we deze mogelijkheid in het project mee. Crowd fundig Sportverenigingen beschikken over het algemeen over een goed netwerk (sponsoren, leden, familie van leden), waar mogelijk ook kansen liggen voor financiering, zoals crowd funding. Door middel van crowd funding kunnen ze (een deel van) de financiering voor energiebesparende middelen bij elkaar krijgen en biedt de actie tevens kansen om duurzaamheid bij deze groepen te promoten. Eerder opgedane ervaring bij bijvoorbeeld basisschool NSV2, die door middel van crowd funding zonnepanelen op het dak hebben gerealiseerd, kan hierbij worden ingezet. 5. Aanpak Als we de uitgangspunten in acht nemen en kijkend naar de haalbaarheid en de benodigde tijdsinvestering, de tijdshorizon, de beschikbare middelen vanuit de gemeente, stellen we de volgende aanpak voor. Fase I: we selecteren een externe partij, die de opdracht krijgt om sportverenigingen te adviseren en te begeleiden tijdens het verduurzamingstraject. Fase II: we nodigen sportverenigingen uit voor een bijeenkomst over het verduurzamen van de sportverenigingen, waarin ze worden geïnformeerd over de mogelijkheden van energiebesparing en duurzame energie in sportaccommodaties. Goede voorbeelden worden toegelicht, inclusief de financieringsmogelijkheden en de manieren waarop de leden en de buurt betrokken kunnen worden. Tijdens de bijeenkomst peilen we de wensen en behoeften van de verenigingen en proberen daar waar kan verbanden te leggen (bijvoorbeeld voor collectieve inkopen), maar laten hen ook weten welke rol we als gemeenten hebben en wat de (on)mogelijkheden zijn. Fase III: we bieden sportverenigingen de mogelijkheid tot een (maatwerk)advies / energiescan aan. Hiermee krijgen ze gedetailleerd inzicht in de bespaaropties, de investeringen en de terugverdientijden. We vragen van de sportverenigingen wel een inspanningsverplichting: zij stellen iemand in de vereniging aan, die gedurende het traject trekker, aanjager en aanspreekpunt is en volledige medewerking aan het adviestraject verleent. Verder spant deze persoon zich in om de maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en gefinancierd te krijgen. Fase IV: op basis van de resultaten van de bijeenkomst en de scans bepalen we een vervolgtraject, aangezien we dan een duidelijk inzicht hebben in de behoeften van de sportverenigingen. Fase V: we volgen de sportverenigingen, die een advies hebben gekregen bij het vervolg. Welke maatregelen worden daadwerkelijk genomen en met welk resultaat? Wat kunnen (andere) sportverenigingen hiervan leren? Fase VI: evaluatie van project.

10 6. Tijdsplanning Wat Wie Wanneer Fase I: Selecteren externe partij VSA en Zomer 2013 Fase II: Bijeenkomst voor sportverenigingen Externe partij i.s.m. September 2013 VSA en Fase III: Uitvoeren maatwerkadviezen, opzetten participatietraject en zoeken Externe partij i.s.m. sportverenigingen September December 2013 financieringsmogelijkheden (waaronder de ESCO en collectieve inkoop) Fase IV: Bepalen vervolg op basis van College Januari 2014 uitkomsten bijeenkomst en scans Fase IV: Start uitvoeren maatregelen Sportverenigingen 2014 i.s.m. bedrijven Fase V: Evaluatie VSA,, externe partij, sportverenigingen Zomer Financiering door gemeente Nijmegen Het organiseren van een bijeenkomst en sportverenigingen aanbieden van energieadviezen op maat (schatting: 250 uur) zal ongeveer kosten. Deze kosten moeten dan worden gedekt door programma Klimaat en Energie en Sport. Mocht uit de bijeenkomst blijken dat verenigingen geen behoefte hebben aan een scan, maar bijvoorbeeld iemand die een collectieve inkoopactie begeleidt, dan kunnen we overwegen om deze begeleiding uit deze middelen te betalen. Wat Wie Kosten Organiseren bijeenkomst Externe partij i.s.m. gemeente Uitvoeren energieadviezen op maat (250 uur advies) Externe partij Risico In tegenstelling tot bijvoorbeeld scholen hebben sportverenigingen over het algemeen geen professionals op het gebied van duurzaamheid in dienst. Het zijn de vrijwilligers die een essentiële rol hebben bij het functioneren van sportverenigingen. Zij zullen een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van de verenigingen. Het kan zijn dat er minder of juist meer animo voor energiebesparing en duurzame energie is bij de sportverenigingen dan verwacht. Of dat het animo er wel is, maar dat extra inzet van de gemeente nodig is om de vrijwilligers te faciliteren. Dat zal blijken in fase II en fase III. Praktisch betekent dat er minder of meer sportverenigingen worden geadviseerd en begeleid. Dit heeft uiteraard een effect op het beschikbaar budget. 9. Organisatie Een externe partij zal de sportverenigingen gaan adviseren en begeleiden in opdracht van de gemeente Nijmegen. De partij is gedurende het traject de contactpersoon voor de verenigingen en koppelt bevindingen en (tussentijdse) resultaten terug aan de opdrachtgever.

11 Raadsvergadering 19 September 2012 Behorende bij agendapunt: 12 Naam agendapunt: Beleidsplan Sport en Bewegen De Raad van de Gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op woensdag 19 december 2012 Overwegende dat: a) Sportverenigingen hebben laten weten dat zij moeite hebben (financieel) het hoofd boven. water te houden; b) Energielasten een substantieel deel uitmaken van de lasten van de sportclubs, mede omdat zij door o.a. veldverlichting veel energie gebruiken; c) Sportverenigingen veel vrijwilligers en jongeren bereiken en dat dit een kans biedt jongeren al vroeg in aanmerking te laten komen met de veordelen van bijvoorbeeld zonne-energie; d) Nijmegen in 2045 een energieneutrale gemeente zal zijn. Nijmegen daarbij zelf in zijn stedelijke energiebehoefte met duurzame energie voorziet. De stijging van de energielasten veor Nijmegenaren hiermee beperkt wordt; e) In het programma klimaat en energie in de stadsbegroting 2013/2015 scherpe doelstellingen zijn gesteld om zonne-energie te bevorderen en hieraan ook middelen zijn verbonden. Roept het College op om: 1. In het voorjaar van 2013 te komen met een plan om zoveel mogelijk sportverenigingen te voorzien van zonne-energie en hiermee voor de sportclubs een besparing ep de energielasten te realiseren; 2. Hierin ook mee te nemen dat deze clubs een belangrijke rol gaan spelen in de promotie van zonne-energie (zonnekrachtteam) en te bekljken in hoeverre zij een rel kunnen spelen. in het in bruikleen nemen van hun daken Om ze zoveel mogelijk groene energie ep te wekken. En gaat over tot de orde van de dag,

Milieu Ingekomen stuk D18 (PA 4 september 2013) Klimaat & Groen & Wonen. Ons kenmerk ML10/13.0008459. Datum uw brief

Milieu Ingekomen stuk D18 (PA 4 september 2013) Klimaat & Groen & Wonen. Ons kenmerk ML10/13.0008459. Datum uw brief Ingekomen stuk D18 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Afronding motie "sporten met zonne-energie"

Afronding motie sporten met zonne-energie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Afronding motie "sporten met zonne-energie" Programma Sport & Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert & H. Tiemens Samenvatting Op 19 december 2012

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen

Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen Programma Sport & Accommodaties, Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert,

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Uitvoering van de aangenomen moties in de Politieke Avond van 14 mei 2014

Uitvoering van de aangenomen moties in de Politieke Avond van 14 mei 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering van de aangenomen moties in de Politieke Avond van 14 mei 2014 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen Embargo (tot een week na besluitvorming) Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Onderwerp Schriftelijke vragen CDA inzake vrijstelling OZB sportaccommodaties

Onderwerp Schriftelijke vragen CDA inzake vrijstelling OZB sportaccommodaties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen CDA inzake vrijstelling OZB sportaccommodaties Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Mw. Teunissen

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

1. Brief aan de raad vast te stellen.

1. Brief aan de raad vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vonnis rechtbank Arnhem inzake rechtszaak Connexxion versus Nijmegen inzake afgegeven garanties bij verkoop Novio Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt.

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie Wat betekent dat voor U?II Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 14 mei 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

Resultaten starterslening 2015

Resultaten starterslening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening 2015 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds 2013 informeren we de gemeenteraad actief over de resultaten

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Kunstgrasveld Quick 1888

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Kunstgrasveld Quick 1888 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kunstgrasveld Quick 1888 Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer BW-01194 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Tijdens de politieke avond van 8 juni 2011

Nadere informatie

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Op

Nadere informatie

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Openbaar Embargo tot 1 oktober Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Nijmeegse Fractie

Nadere informatie

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Programma Grondbeleid; Sport & Accommodaties Portefeuillehouder B. Velthuis; R. Helmer-Englebert Samenvatting Na het succesvol afronden

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In de notitie grondexploitaties 2016 van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Afschrift van brief aan Hermes over herintroductie dalkaartje Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Bij de behandeling

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Rigtergroep

Raadsinformatiebrief Rigtergroep Embargo tot 5 september 2017, 17:45 uur Onderwerp Raadsinformatiebrief Rigtergroep Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 10 juli jl. is de gemeenteraad geïnformeerd

Nadere informatie

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief schriftelijke vragen CDA over brandbrief Mesdagstraat Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De CDA

Nadere informatie

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Perspectiefnota 2013 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Van de Raad zijn nog

Nadere informatie

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen Openbaar Onderwerp Aankoop Streekweg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2007 hebben wij met Stichting Alliantie voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen.

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer W.J.A. Dijkstra Samenvatting In verband

Nadere informatie

Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn

Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn Collegevoorstel Openbaar Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Provincie Limburg streeft naar een elektrificatie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen D66 over dagopvang ouderen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De fractie van D66

Nadere informatie

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Tijdens

Nadere informatie

Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad.

Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP conform artikel 39 - Wmo-voorzieningen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raadsfractie

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoorden schriftelijke vragen Subsidie Milieu Educatie Centrum. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Beantwoorden schriftelijke vragen Subsidie Milieu Educatie Centrum. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoorden schriftelijke vragen Subsidie Milieu Educatie Centrum Programma / Programmanummer Milieu / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van

Nadere informatie

Garantstelling hockeyvereniging Union

Garantstelling hockeyvereniging Union Openbaar Onderwerp Garantstelling hockeyvereniging Union Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings/B. Jeene Samenvatting Hockeyvereniging Union heeft vanwege haar

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Fairtrade Gemeente

Beantwoording schriftelijke vragen Fairtrade Gemeente Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Fairtrade Gemeente Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de CDA-fractie aangaande de OBGZ Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De CDA-fractie heeft ons College

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 30 november

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion. Openbaar Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion Programma / Programmanummer Sport / 1052 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De Stichting Beheer en Exploitatie Orion

Nadere informatie

Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion

Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Wij hebben toegezegd

Nadere informatie

Embargo tot 5 maart Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Embargo tot 5 maart Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Collegevoorstel Embargo tot 5 maart 2015 Onderwerp Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2009

Nadere informatie

Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert

Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022, Bestuur en Middelen / 1042 Portefeuillehouder J. van der Meer, B. Jeene

Nadere informatie

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen.

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen. Openbaar Onderwerp Verkoop Arsenaal Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Delmo B.V. wil het gebouw Het Arsenaal kopen. Het Arsenaal (Arsenaalpoort 1-18) is

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed 2016

Uitvoeringsplan Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed 2016 Openbaar Onderwerp Uitvoeringsplan Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed 2016 Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De Raad heeft het vliegwielprincipe Duurzaamheid

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vraag voortgang belastingbetaling in termijnen

Beantwoording schriftelijke vraag voortgang belastingbetaling in termijnen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vraag voortgang belastingbetaling in termijnen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 9 oktober

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 29 juni 2016 heeft

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van Groen Links heeft ons

Nadere informatie

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Openbaar Onderwerp Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Programma Stedelijke ontwikkeling, Veiligheid BW-nummer nvt Portefeuillehouder B. Velthuis, H. Bruls Samenvatting Eind 2015 is gebleken dat drie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen VVD starterslening

Schriftelijke vragen VVD starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen VVD starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De fractie van de VVD heeft

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Per 1 januari

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H.

Nadere informatie

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC)

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Openbaar Onderwerp ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Onze gemeente heeft een jarenlange subsidierelatie

Nadere informatie

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017

Nadere informatie

Bestrating Plein 1944

Bestrating Plein 1944 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bestrating Plein 1944 Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Met bijgaande brief willen wij de Raad informeren over de stand van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Openbaar Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Naar aanleiding van het advies van de Commissie

Nadere informatie

Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken

Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Raadsbrief Samenwerking regionaal depot

Raadsbrief Samenwerking regionaal depot Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsbrief Samenwerking regionaal depot Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting De gemeente Nijmegen,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Openbaar Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting In het

Nadere informatie

Met bijgaande brief informeren wij de raad over de stand van zaken.

Met bijgaande brief informeren wij de raad over de stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informeren ontwikkeling Parkweg/Pijkestraat Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Ons college hecht eraan de raad nader

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

Coelo overzicht 2015 grote gemeenten

Coelo overzicht 2015 grote gemeenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Coelo overzicht 2015 grote gemeenten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Openbaar Onderwerp Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H.Tiemens Samenvatting De Provincie heeft als uitwerking op

Nadere informatie

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Openbaar Onderwerp Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In juni van dit jaar, hebben wij de raad geïnformeerd

Nadere informatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Openbaar Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer

Nadere informatie

Uitbreiding opvangplaatsen AZC Dommer van Poldersveldtweg

Uitbreiding opvangplaatsen AZC Dommer van Poldersveldtweg Openbaar Onderwerp Uitbreiding opvangplaatsen AZC Dommer van Poldersveldtweg Programma Sport & Accommodaties Zorg & Welzijn Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert B. Frings Samenvatting De gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

Advies OR inzake Werkbedrijf

Advies OR inzake Werkbedrijf Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Advies OR inzake Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Ondernemingsraad heeft geadviseerd

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Openbaar Onderwerp Meerjarenonderhoudsplan Keizer Karel Podia Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Portefeuillehouder H. Kunst / H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Openbaar Onderwerp Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 24 maart 2015 is door het College besloten

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Revolving fund sportverenigingen - Evaluatie en Vervolg Reg.nr. : 3803259 B&W verg. : 20 mei 2014 Commissie : Cie_verg. : Raadsverg. : 24 juni 2014 1) Status Op grond

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid. Openbaar Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanuit bezuinigingsoverwegingen én omdat het schoolzwemmen

Nadere informatie

Voortgang Tennishal Rapiditas

Voortgang Tennishal Rapiditas Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Voortgang Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In de motie Maak overdekte wintertraining voor Rapiditas mogelijk van 17 november

Nadere informatie

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Tijdens de kamerrondebespreking

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte.

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 september 2013 heeft het bestuur

Nadere informatie

Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board

Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board Programma Economie & Werk Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / H. Tiemens Samenvatting Op 16 februari jl.

Nadere informatie

Openbaar. Vragen CDA inzake inzet van vrijwilligers in wijkcentra. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Vragen CDA inzake inzet van vrijwilligers in wijkcentra. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen CDA inzake inzet van vrijwilligers in wijkcentra Programma Sport & Accommodaties BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De fractie van het

Nadere informatie

Zienswijze kaderbrief MGR

Zienswijze kaderbrief MGR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze kaderbrief MGR 2017-2018 Programma Economie & Werk / Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief / H. Bruls / B. van Hees Samenvatting De

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010) Openbaar Onderwerp Vrijwaring leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Per 5 oktober 2010 zijn

Nadere informatie

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B.

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B. Openbaar Onderwerp Mantelzorgwaardering Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de Wmo 2015 is vastgelegd dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatie over voortgang zelfbeheer wijkaccommodaties Programma / Programmanummer Wijken / 1063 Facilitaire diensten 1043 Portefeuillehouder H. Bruls, T. Tankir en H.

Nadere informatie