NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDEZEGGENSCHAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDEZEGGENSCHAP"

Transcriptie

1 1

2 BESTUUR INHOUD 2011 Frits Jans Voorzitter Eli Draaisma Secretaris Heinz Geurts Penningmeester Rita Brinkhuis Bestuurslid Sijbe Dijkstra Bestuurslid Ingrid Gorter Bestuurslid Inhoudsopgave pagina 2 Voorwoord pagina 3 Van de secretaris pagina 4 Activiteitenplan 2011 pagina 5-6 Raad van Advies pagina 7 Knelpunten OR pagina 8 Website pagina 9 Moed en Vertrouwen pagina 10 Financieel Balans pagina 11 Resultaten pagina 12 Toelichting pagina 13 Begroting pagina 14 Missie pagina 15 2

3 Voorwoord De relatie tussen de ondernemingsraad en de overlegpartner is cruciaal voor de invloed en macht van de ondernemingsraad. Ook de relatie tussen medezeggenschap en de raad van commissarissen en/of de raad van toezicht wordt steeds belangrijker, ook het onderhouden van goede relaties met de vakorganisaties is noodzakelijk. Maar dat is dan ook tevens een uitdaging voor de medezeggenschap. De uitdaging is de toegevoegde waarde van het bestuurlijk krachtenveld. Raden van toezicht, directies, commissarissen, vakbonden en stakeholders zullen zich meer en meer moeten inleven in de medezeggenschap. Een vroegtijdige betrokkenheid bij het proces is noodzakelijk voor alle partijen. Benutten van alle mogelijkheden die er zijn, aandacht voor cultuur en relaties, ook leren omgaan met de verschillende rollen. Durf na te denken over representativiteit en professionalisering van de medezeggenschap. Maak de meerwaarde van medezeggenschap zichtbaar door doelen en resultaten te formuleren en dit regelmatig te evalueren. Bevorder de kwaliteit van de ondernemingsraad door scholing op diverse gebieden en zie dit ook als investering in de onderneming. De medezeggenschap mag ook van de huidige bestuurders verwachten dat ze snel kunnen beslissen, een open mind hebben en goed kunnen luisteren. Met name jongeren maken keuzes die geleid worden door het moment en de eigen voorkeur. Zij vormen binnenkort de kern van de maatschappij. Zij staan open voor nieuwe dingen, analyseren en beslissen. Ik wens uw medezeggenschap veel succes. Frits Jans voorzitter. 3

4 Van de secretaris NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDEZEGGENSCHAP Als vrijwilliger in de functie secretaris heb je een druk bestaan. Uitnodigingen versturen, afspraken maken, agenda s bijhouden, vergaderingen bijwonen, notuleren, verslagen maken, columns schrijven, nieuwsbrieven maken, website onderhouden, contacten leggen en onderhouden met collegae medezeggenschappers, congressen en symposia bezoeken, etc. Ondanks dat het veel werk is doe je het met plezier omdat je in hart en nieren begaan bent met medezeggenschap en alles daarom heen. Zo ook is het maken van een jaarverslag ieder jaar weer een klus. Maar wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt en het exemplaar weer gereed is voor de Algemene ledenvergadering van de NVMedezeggenschap, geeft dat een voldaan gevoel. Het was een druk jaar voor de vereniging; het dagelijks bestuur kwam acht maal bijeen ter voorbereiding van bestuursvergaderingen. Het bestuur heeft zeven maal een vergadering gehouden en daarnaast is er vier maal een combivergadering geweest met de Raad van Advies, waarvan de laatste tevens met de leden van het Comité van Aanbeveling. Als rode draad was er natuurlijk de opheffing van het GBIO per 1 januari 2013 en de SER die de medezeggenschap in haar takenpakket meekrijgt. Lobbywerk heeft veel tijd in beslag genomen en loopt nog steeds. De NVMedezeggenschap wil dat er door de politiek meer met de medezeggenschap wordt gesproken dan over de medezeggenschap. De website is aangepast en gebruiksvriendelijker gemaakt en de vereniging mag zich verheugen op een goed gebruik van de website. Bijna unieke bezoekers in ruim twee jaar tijd, daar zijn we best trots op. Uiteraard komen de meeste bezoekers uit Nederland, maar we constateren ook dat er veel belangstelling is uit andere Europese landen. Gemiddeld zijn er 42 download pagina s per dag. Voor de logosponsors moet dit een goed gevoel geven en wij zijn ze dankbaar dat zij de vereniging op deze wijze ondersteunen. Wetende dat een website regelmatig moet worden bijgestuurd vragen wij uw hulp om ons aan te geven welke verbeteringen u nodig acht, zodat u prettig met de website kunt werken. Er is gezocht naar een oplossing of een handvat om angst weg te nemen bij OR-en en individuele OR-leden om hen op deze wijze te ondersteunen in hun medezeggenschapwerk. Wij hebben een aanzet gegeven tot een wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Met als partners CNV vakmensen en ITS het onderzoekcentrum van de Radboud Universiteit in Nijmegen. In het jaar 2012 zal dit onderzoek plaatsvinden onder de titel MOED en VERTROUWEN en via werkconferenties, mailings en nieuwsbrieven zult u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkeling. Als we de vinger kunnen leggen op de zere plek en kunnen aangeven waarom er angst heerst bij de medezeggenschappers kunnen we handvatten maken om OR-en, OR-leden, directies en raden van toezicht te ondersteunen. Hierdoor zal de kwaliteit toenemen van het individu, de totale OR en ook het bedrijf profiteert ervan. Daarnaast biedt het kansen om medewerkers enthousiast te maken voor kandidaatstelling voor een OR. Het jaar 2012 krijgt weer gestalte en zal ook voor de vereniging een werkjaar zijn. Naast het project Moed en Vertrouwen is in de laatste combivergadering met Raad van Advies en Comité van Aanbeveling besloten een werkgroep in te stellen die gaat adviseren hoe competenties binnen de medezeggenschap hun intrede kunnen doen zonder iemand uit te sluiten van deelname aan de medezeggenschap. Wordt vervolgd. Eli Draaisma secretaris. 4

5 Activiteitenplan 2011 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDEZEGGENSCHAP Het activiteitenplan 2011 is onderdeel van het lange termijn beleidsplan van de vereniging. De behaalde en niet behaalde resultaten kunnen we als volgt vaststellen: Themadagen In eerste instantie waren er twee themadagen vastgesteld door het bestuur, te weten: Raamwerk CAO en Het Nieuwe Werken. Door het gigantische aanbod van allerlei medezeggenschapsorganen, waardoor de aanmeldingen beneden peil bleven voor de vereniging, heeft het bestuur het besluit genomen om af te zien van het organiseren van deze dagen voor Wel heeft de vereniging nog getracht een dag te combineren met andere partijen, maar daar was de voorbereiding te ver gevorderd om aan te sluiten. Wel is er tijdens de ALV 2011 een thema behandeld door Albert van Driel, voorzitter van de Raad van Advies van de vereniging, over het onderwerp OR opleiding zonder GBIO subsidie. Toekomst medezeggenschap Door als volwaardig partner aan te sluiten bij de Nederlands centrum sociale innovatie (NCSI) en hierdoor ook een plaats hebben binnen het platform innovatie medezeggenschap (PIM), zijn we als bestuur steeds bezig om ontwikkelingen op gebied van medezeggenschap op de voet te volgen. Een van de speerpunten was de verduidelijking van artikel 24 van de WOR. Begin dit jaar(2012) wordt het middels een persbijeenkomst aangeboden aan de voorzitter van de SER. Ook de ontwikkeling van het afschaffen van het GBIO heeft de nodige aandacht. De aandacht hieraan, nu en in de toekomst, zal continu zijn voor het bestuur. SER Speerpunt voor 2011 waren twee zaken; PVT een betere positie geven binnen de WOR en trachten een zetel te verwerven voor de medezeggenschap binnen de SER. De minister is niet van plan om de WOR aan te passen inzake PVT. Hierdoor hebben we contacten gelegd met partijen die veel met PVT te maken hebben. Onder andere met het FCB, organisatie voor dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. Met de gegevens van deze partijen en het PIM zullen we blijven strijden voor een betere wetgeving voor PVT. Samen met het Multi Nationale Ondernemingsradenoverleg (MNO ) willen we een zetel verwerven voor de medezeggenschap binnen de nieuw te vormen commissie medezeggenschap van de SER. Veelvuldig lobbywerk is door het bestuur ter hand genomen en de laatste berichten van de voorbereidingscommissie van de SER geven hoopvolle signalen af. De Minister van SzW, Henk Kamp, is aangeschreven hoe de vereniging denkt over de afschaf van het GBIO en ook alle Tweede Kamerleden hebben een afschrift van de brief ontvangen. De vaste commissie van SzW heeft de minister verzocht zijn standpunt hierover kenbaar te maken. GBIO Belangrijk punt voor de vereniging was en is de certificering van de opleidingsinstituten en opleiders op het gebied van medezeggenschap. De minister heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij dit niet wil regelen en overlaat aan de markt. Wij kunnen ons hier niet mee verenigen. Wij zijn nog steeds van mening dat certificering en controle hierop noodzakelijk is om de kwaliteit van de medezeggenschap de gestalte te geven die het nodig heeft. Wij zullen dan ook onze mening wederom neerleggen bij de SER, zo nodig met overige medezeggenschap organisaties. 5

6 Betrokkenheid medezeggenschap Op vele manieren heeft de vereniging getracht de achterban meer te betrekken bij het verenigingsgebeuren. Helaas heeft het bestuur vast moeten stellen dat, gelijk bij veel andere verenigingen, bij de leden het animo sterk gedaald is om daadwerkelijk aanwezig te zijn bij activiteiten, werkgroepen, etc. Wel verheugend zijn de contacten via de mail, die veelvuldig plaats vinden. Dit geeft ons aan dat er betrokkenheid is van de achterban. Wij zijn op zoek naar meer mogelijkheden op dit gebied, zoals het werken met de nieuwe media Twitter, Hyves en Facebook. Dit omdat contacten met de achterban door het bestuur als noodzaak ervaren worden. Raam CAO s Dit onderwerp is opgepakt met de Raad van Advies en de bedoeling van het bestuur is om onze leden en de medezeggenschap in zijn algemeen een soort checklist aan te reiken als ze met dit onderwerp te maken krijgen. Twee leden van de Raad van Advies hebben dit in conceptvorm klaar. PR De website is onder handen genomen en gebruiksvriendelijker gemaakt. Wetende dat een website steeds onderhavig is aan onderhoud, zijn we tevreden over het gebruik. Gemiddeld unieke bezoekers per maand. Ook zijn we blij met het logo sponsoraanbod waarvan er enkele een meerjarencontract hebben afgesloten. De column en de nieuwsbrief worden erg goed gewaardeerd. De vele positieve reacties zien de schrijvers als een compliment voor hun werk. Het artikel over pensioenen kreeg in 2011 de meeste waardering. Er is door de NVMedezeggenschap meegewerkt aan het Boek Dromen en Visies over Medezeggenschap, een uitgave van Kluwer onder redactie van Gerben Bruinsma. Onze voorzitter heeft hierin drie pagina s geschreven, naast nog 16 andere vooraanstaande medezeggenschappers. Voor de vereniging een uitstekende naamsbekendheid. De werving van nieuwe leden en donateurs blijft in deze tijd een moeilijke zaak. Veel ondernemingsraden volgen het bedrijfsbeleid van bezuinigen en stellen daarom een lidmaatschap uit. Gelukkig blijft ons ledenaantal, donateurs en sponsors vrij stabiel. Vergeet hierbij niet, dat alle leden samen meer dan een miljoen medewerkers vertegenwoordigen. Het nieuwe informatieboekje van de vereniging is gereed en veelvuldig verspreid op diverse medezeggenschapsbijeenkomsten. Ook het jaarverslag van 2010 is verstuurd. 6

7 De Raad van Advies in 2011 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDEZEGGENSCHAP De Raad heeft in 2011 vier maal vergaderd, en wel op 28 januari, 12 april, 21 juni en 6 december. De belangrijkste inhoudelijke onderwerpen waar de Raad zich mee bezig heeft gehouden in 2011 waren; De presentatie van de NVMedezeggenschap naar buiten. - Het bespreken en uitwisselen onderling en met het bestuur van ontwikkelingen in het werkveld van de medezeggenschap. - In de laatste bijeenkomst van 2011 heeft Rienk Goodijk een presentatie over de toekomst van de medezeggenschap gegeven. Een werkgroep zal de visie van de NVMedezeggenschap gaan verwoorden. Daar zullen Albert van Driel en Renie Rieffe vanuit de Raad van Advies in plaatsnemen. - De veranderende positie van het GBIO; Albert van Driel heeft op de themamiddag bij de ALV een presentatie gegeven over het thema: OR scholing zonder GBIO. De vereniging heeft naar aanleiding daarvan een brief naar de SER gestuurd met haar standpunt. - Het nadenken over en meewerken aan een projectplan voor een onderzoek naar de mogelijkheden van verdere ontwikkeling van medezeggenschap in ondernemingen via menselijke factoren. Hierbij heeft Harry van den Tillaart een belangrijke stimulerende rol gespeeld. Dit onderzoek heet Moed en vertrouwen. Het wordt samen met het ITS in Nijmegen en CNV vakmensen opgezet. Ineke van Oostveen heeft gezorgd voor de samenwerking met CNV vakmensen. Het projectplan is door het ministerie van SZW goedgekeurd en de uitvoering van het onderzoek is in Op het einde van het jaar heeft de Raad twee nieuwe leden voor de Raad van Advies voorgedragen voor benoeming bij het bestuur, Mark Capel en Jos Everaers. De samenstelling van de Raad van Advies is in 2011 niet veranderd. De Raad van Advies bestaat op dit moment uit vijf leden, Harry van den Tillaart (onderzoeker bij het ITS te Nijmegen); Wiebe Looijenga (trainer/adviseur bij Odyssee); Ineke Oostveen-Roepers (beleidsmedewerker medezeggenschap bij CNV vakmensen); Albert van Driel (parttime zelfstandig adviseur) en Renie Rieffe (Buro Baat). Vanwege zware ziekte van zijn vrouw heeft Wiebe afgelopen jaar beperkt deelgenomen aan de vergaderingen. Wij wensen hem en zijn vrouw nogmaals veel sterkte toe. Het contact en de afstemming met het bestuur is in 2011 goed verlopen. Namens de vereniging heeft Albert van Driel in 2011 in de klankbordgroep gezeten ter begeleiding van het onderzoek door ITS en FNV Bouw naar verbeteringsmogelijkheden voor de medezeggenschap in de bouwnijverheid. Tenslotte willen we Ineke van Oostveen bedanken voor het regelen van de mogelijkheden voor vergaderen bij CNV vakmensen en het gebruiken van een broodje daarbij. De vooruitzichten voor 2012 zijn dat de Raad van Advies tijd en aandacht zal besteden aan haar samenstelling, het onderzoek Moed en vertrouwen, het helpen vaststellen en uitdragen van de kantelpunten van belang voor nieuwe medezeggenschap en aandacht voor de gevolgen van de opheffing van het GBIO. Albert van Driel Voorzitter RvA 7

8 Knelpunten in medezeggenschap NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDEZEGGENSCHAP Aansluiting Animo, imago Representativiteit Kwaliteit Onderbenutting Isolement Nieuwe vormen van medezeggenschap? Regiefunctie centrale MZ (het managen van de betrokkenheid) Versterking strategische positie ( het strategisch spel leren spelen ) Projectmanagement (het mobiliseren van de juiste mensen/kennis op de juiste plaats) Participatie van onderop Integratie MZ in de bedrijfsvoering In december 2011 heeft het bestuur samen met de Raad van Advies en het Comité van Aanbeveling nieuwe vormen van medezeggenschap en competenties besproken. Met deze onderwerpen gaat een werkgroep aan de slag en zal het bestuur adviseren hoe om te gaan met competenties en nieuwe vormen van medezeggenschap, onder de titel: SAMEN VOOR EEN BETERE OR. 8

9 Logo sponsors Een vereniging heeft als financieel draagvlak nodig; contributies, donaties en sponsors. Onze vereniging mag zich verheugen in een gerespecteerd aantal bedrijven en organisaties die de vereniging een warm hart toedragen. Zij dragen bij aan de continuïteit van de vereniging door hun logo sponsoring op onze website. 9

10 MOED en VERTROUWEN Project voor verbetering van de medezeggenschap en arbeidsverhoudingen De menselijk handelen en menselijke factoren staan centraal in een gezamenlijk project van de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap, CNV vakmensen en ITS, Radboud Universiteit Nijmegen. Het project beoogt de medezeggenschapscultuur en de arbeidsverhoudingen te verbeteren in organisaties met een ondernemingsraad. Naast de eigen bijdrage van de drie organisaties wordt het project mede mogelijk gemaakt door een subsidie op basis van de subsidieregeling verbetering arbeidsverhoudingen van het ministerie van SZW. Menselijke factoren Meestal wordt gekeken naar structuren, regelingen en processen als het gaat om het functioneren van de medezeggenschap of de OR. Vaak moet de conclusie zijn, dat het uiteindelijk de mensen zijn die maken of de medezeggenschap werkt en resultaat heeft. In dit project wordt daarom de focus direct gelegd bij die menselijke factoren. De titel van dit project geeft het al aan; participatie van medewerkers kan slagen als er moed en vertrouwen is. Moed om eerlijk je mening te geven en vertrouwen dat dit niet ten nadele van jezelf en de organisatie werkt. Bij menselijke factoren gaat het om de opstelling, opvattingen en de competenties van de verschillende actoren in de medezeggenschap; de OR-leden, maar ook de bestuurder, het management en de staf. Maar even goed gaat het om de mensen in de uitvoering in de kantoren, in de werkplaatsen en op de bouw. Menselijke factoren spelen niet alleen bij het individu een rol, maar ook op team-, afdelings- en ondernemingsniveau bij het werkklimaat en in de bedrijfscultuur. Het Project De looptijd van het project is In dat jaar wordt onderzoek gedaan; er worden casestudies uitgevoerd in 6 tot 8 bedrijven en instellingen. De vraag is hoe de menselijke factoren spelen in de medezeggenschap, maar vooral hoe kun je er gebruik van maken ter verbetering? Vervolgens wordt er een enquête gehouden onder een grote groep bedrijven en instellingen. Naast onderzoek is ook communicatie een belangrijk onderdeel van het project. Er worden werkconferenties gehouden en platformbijeenkomsten, waarin het thema aan de orde komt en de onderzoeksresultaten worden besproken. Ook in nieuwsberichten en op de websites wordt aandacht aan het project geschonken. Expertgroep Het project kent een Expertgroep met leden van buiten de drie projectpartners. De Expertgroep zal op gezette tijden 'sparren' met het projectteam over de inhoud en opzet van het project en feedback geven op de plannen en resultaten. Projectteam Het uitvoerend projectteam bestaat uit Jan Heijink, projectleider en senioronderzoeker van het ITS, Ineke van Oostveen van CNV Vakmensen en Albert van Driel vanuit de NVMedezeggenschap. Jan Heijink Een gezamenlijk project van: 10

11 FINANCIEEL BALANS ABN RESERVE ABN KAPITAAL ABN CREDITEUREN 1651 DEBITEUREN RESULTAAT KANTOORAPP

12 RESULTATEN RESULTATENREKENING 2011 Ontvangsten Begroting Uitgaven Begroting Ledenbijdrage Vrijwilligersbijdrage Internetlink Reis en vergaderkosten Sponsoren Internetkosten Steunleden Overige bestuurskosten POM Leden Drukwerk/werving/porti Rente ALV Kosten ALV Dagen 3750 Administratiekosten Telefoonkosten Abonnementen/Verzekering Afschrijving Buro Baat Diversen Bankkosten

13 TOELICHTING ONTVANGSTEN Ledenbijdrage In 2011 hebben diverse leden om moverende redenen hun lidmaatschap opgezegd. Het debiteurensaldo wordt hierdoor verminderd met ivm oninbaar. Over 2011 zijn er tevens nog vorderingen op debiteuren. De ledenbijdrage is uitgesplitst in diverse onderdelen. Themadagen zijn er niet geweest in 2011 waardoor er ook geen inkomsten zijn gegenereerd. BEGROTING REALISATIE UITGAVEN Reis en vergaderkosten zijn behoorlijk hoger dan begroot. Bestuur is naar veel bijeenkomsten van derden geweest, in overeenstemming met het activiteitenplan. Door projecten zijn er meer vergaderingen geweest, denk hierbij aan project Moed en vertrouwen, opheffing GBIO, Kabinetsbesluit hierover, Platform innovatie medezeggenschap, Raad van Advies, etc. Abonnementen zijn gestegen en zullen in 2012 worden afgebouwd. BEGROTING REALISATIE In 2012 zal de financiële administratie, evenals de ledenadministratie volgens een nieuw programma worden opgezet, waardoor er een betere grip op debiteuren mogelijk zal zijn. 13

14 BEGROTING 2012 begroot resultaat begroot resultaat Inkomsten Uitgaven Ledenbijdrage Reis en vergaderkosten Internetlink Projectkosten Sponsoren Internetkosten Steunleden ALV kosten POM Leden Telefoonkosten Rente Buro Baat Themadag Abon/Verzekering Bankkosten 50 Afschrijving Vrijwilligersbijdrage Overige bestuurskosten Drukwerk 1041 Diversen 33 Administratiekosten

15 De Missie Invloed uitoefenen op de positie en het functioneren van de Medezeggenschap in Nederland. De NVMedezeggenschap is een communicatiekanaal voor een eigen geluid van medezeggenschappers vooral richting politiek, vakbeweging en werkgeversorganisaties. De NVMedezeggenschap doet dit door een brugfunctie te vervullen tussen de praktijk van de medezeggenschap en daar waar besluitvorming er over plaatsvindt. De NVMedezeggenschap is sector overstijgend en daarmee algemeen vertegenwoordigend en ondersteunend op het terrein van medezeggenschap. Samenstelling jaarverslag 2011 NVMedezeggenschap PR commissie Wilt u reageren op het jaarverslag? Mail naar: Website: Telefoon: (06)

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDEZEGGENSCHAP

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDEZEGGENSCHAP 1 BESTUUR 2012 INHOUD Inhoudsopgave pagina 2 Voorwoord pagina 3 Frits Jans Voorzitter Eli Draaisma Secretaris Heinz Geurts Penningmeester Tot 14-08-2012 Rita Brinkhuis Bestuurslid Sijbe Dijkstra Bestuurslid

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDEZEGGENSCHAP

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDEZEGGENSCHAP 1 BESTUUR INHOUD 2013 Frits Jans Voorzitter Eli Draaisma Secretaris Nico Sleeuwenhoek Penningmeester Rita Brinkhuis Bestuurslid Cindy Fornari Bestuurslid Jiddo Alberts Bestuurslid Herman Jongbloed bestuurslid

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering 21 juni 2013

Verslag Algemene Leden Vergadering 21 juni 2013 Verslag Algemene Leden Vergadering 21 juni 2013 Aanwezigen OR leden (willekeurige volgorde)ruud Jans, Frans Troisfontaine en Ap van Laar (ROON), Petra Bente, Frank Jager en Ester Stein (AbbVie), G.Bossinga

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007. Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap. Secretariaat Postbus 9533 4801 LM Breda

JAARVERSLAG 2007. Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap. Secretariaat Postbus 9533 4801 LM Breda Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap Secretariaat Postbus 9533 4801 LM Breda Telefoon 06 51184192 E-mail: info@nvmedezeggenschap.nl http:://www.nvmedezeggenschap.nl bankrelatie: ABN AMRO 49 09 85

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering van 12 mei 2011

Verslag algemene ledenvergadering van 12 mei 2011 Verslag algemene ledenvergadering van 12 mei 2011 Aanwezig: Frits Jans (voorzitter), Eli Draaisma (secretaris), Rita Brinkhuis (bestuurslid en verslaglegging), Sybe Dijkstra (bestuurslid), Albert van Driel

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

Zoogdiervereniging. Jaarrekening 2012. Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen

Zoogdiervereniging. Jaarrekening 2012. Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen Jaarrekening 2012 Zoogdiervereniging Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen Postadres Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen Jaarrekening Zoogdiervereniging 2012 1 van 8 Inhoudsopgave Jaarrekening

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenstelling bestuur... 3 2. Financieel jaarverslag... 4 2.1 Balans per 31 december (in

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 WMO-adviesraad Nieuw-West

Jaarverslag 2012 WMO-adviesraad Nieuw-West Jaarverslag 2012 WMO-adviesraad Nieuw-West Inleiding In 2011 heeft de vorming van een WMO-adviesraad in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West zijn beslag gekregen. De WMO-adviesraad adviseert het Dagelijks

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN FINANCIEEL BEHEER

UITGANGSPUNTEN FINANCIEEL BEHEER UITGANGSPUNTEN FINANCIEEL BEHEER Aanleiding en doel werkgroep In de afgelopen periode is er binnen het Bestuur en met Raad van Advies veelvuldig gesproken over de balans tussen de inkomsten en de uitgaven

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

OR en interne werkverdeling

OR en interne werkverdeling 1 GITP OR en interne werkverdeling Nico Berghuis 11-10-2012 OR en interne werkverdeling Performa Workshop 11 oktober 2012 2 GITP OR en interne werkverdeling Nico Berghuis 11-10-2012 Even voorstellen >

Nadere informatie

Ondernemingsraad en achterban

Ondernemingsraad en achterban COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Ondernemingsraad en achterban SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl September

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi Jaarverslag 2014 Hospice Amandi 1 Voorwoord van de voorzitter Voor u ligt het jaarverslag van het Hospice Amandi. 2014 was het eerste volle jaar van onze jonge stichting. Er is veel werk verzet in de verschillende

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Nederlandse Schrijftolken Vereniging

BELEIDSPLAN. Nederlandse Schrijftolken Vereniging BELEIDSPLAN Nederlandse Schrijftolken Vereniging 2017-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Historie, missie en visie 3 2.1 Historie 3 2.2 Missie 3 2.3 Visie 3 3. Interne en externe communicatie 4 3.1 Nieuwsbrieven

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Jaarverslag 2016

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2016 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben dan kunt u hiervoor

Nadere informatie

Dwarslaesie Organisatie Nederland BEGROTING

Dwarslaesie Organisatie Nederland BEGROTING Dwarslaesie Organisatie Nederland Begroting 2015 Rekening 2013 Begroting 2014 LOTGENOTENCONTACT Regiocoördinatie Reis-, verblijf en overlegkosten - 2.175 3.750 Algemene Leden- en platform vergaderingen

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens Beleidsplan Stichting Volg de Wens 16-02-2014 Rotterdam Versie : 0.9 Auteur : Bob Arkema Datum : 16 februari 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. De organisatie 4 1.1 Wie zijn we 4 1.2 Visie, Missie, Kernwaarden

Nadere informatie

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Bijlage I Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Wettekst Artikel 24 lid 1 WOR luidt: In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming

Nadere informatie

FINANCIËLE JAARVERSLAG 2014

FINANCIËLE JAARVERSLAG 2014 Jaarverslag 2014 FINANCIËLE JAARVERSLAG 2014 Inhoud Algemeen... 3 Doelstelling en missie... 3 Bestuurssamenstelling... 3 Activiteiten... 3 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening...

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenstelling bestuur... 3 2. Financieel jaarverslag... 4 2.1 Balans per 31 december (in

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Voor U ligt het nieuwste beleidsplan van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. 1. Inleiding Dit beleidsplan is een leidraad voor het bestuur van de V&VN

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding

Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding Missie en droom Mijn droom is om op professionele en vooral op creatieve wijze mijn expertise in te zetten, namelijk het faciliteren van organisatie,

Nadere informatie

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur.

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. BALANS per 31 december 2016 Activa Passiva Omschrijving 2016 2015 ter vergelijking Omschrijving

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Algemeen jaarverslag 2013 Judovereniging Bakker

Algemeen jaarverslag 2013 Judovereniging Bakker Algemeen jaarverslag 2013 Judovereniging Bakker Datum 27 januari 2014 Versie 1.1 Auteur Geth Kuin, voorzitter Pagina 2/8 Inhoud 1 Voorwoord... 3 2 Algemene informatie over de vereniging... 3 3 Trainers...

Nadere informatie

Werkplan Accio 2017 (2018)

Werkplan Accio 2017 (2018) Werkplan Accio 2017 (2018) Voorwoord 1. Accio: ontwikkeling van de vereniging 2. Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 3. Bestuur en besturing: werken aan goed bestuur 4. Communicatie en relatie: contact,

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

Baten 120.614 113.000 7.614 142.188-21.574

Baten 120.614 113.000 7.614 142.188-21.574 1.2 Resultaten 1.2.1. Bespreking van de resultaten 2014 2014 2014 2013 2013 Begroting Verschil verschil Baten 120.614 113.000 7.614 142.188-21.574 Lasten Lotgenotencontact 41.291 37.000 4.291 33.700 7.591

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2010. Vereniging Beheer. Bedrijvenpark. Oostambacht

Financieel jaarverslag 2010. Vereniging Beheer. Bedrijvenpark. Oostambacht Financieel jaarverslag 2010 Vereniging Beheer Bedrijvenpark Oostambacht Inhoudsopgave Pagina Financieel jaarverslag 2010 Algemeen 1 Balans na resultaatverwerking 2 Staat van baten en lasten 2010, begrotingen

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Zoogdiervereniging. Jaarrekening 2014. Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen

Zoogdiervereniging. Jaarrekening 2014. Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen Jaarrekening 2014 Zoogdiervereniging Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen Postadres Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen Jaarrekening Zoogdiervereniging 2014 1 van 9 Inhoudsopgave Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Estafetteloop

Jaarverslag Stichting Estafetteloop Jaarverslag 2013 20-4-2014 Stichting Estafetteloop Voorwoord Het bestuur Het ontstaan van Stichting Estafetteloop De Stichting Estafetteloop Missie Visie De 100 van Spijkenisse Hoe werkt het Barbecue Het

Nadere informatie

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies)

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Voorzitter Algemeen Bestuur Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Leidt jaarvergadering Houdt toezicht op lopende

Nadere informatie

Balans per 31.12.2014. Activa 2014 2013 Passiva 2014 2013

Balans per 31.12.2014. Activa 2014 2013 Passiva 2014 2013 Jaarrekening Stichting Vrienden van het Barlaeus Gymnasium 2014 Balans per 31.12.2014 Activa 2014 2013 Passiva 2014 2013 Saldo betaalrekening 2.676,02 5,11 Kapitaal 33.308,19 38.429,26 Saldo rentemeerrekening

Nadere informatie

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider.

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider. Competentieprofiel MZ Opleider Dit is een verkorte versie van het document dat is vastgesteld door de ledenvergaderingen van BVMP en BVMZ. In de volledige versie zijn enkele bijlagen toegevoegd, deze worden

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012

Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012 Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012 ACTIVA PASSIVA 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2011 Computers 391,55 783,15 Algemene reserve 1.212,22 1.212,22 Egalisatiereserve

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2014-2015. Hierin zijn de

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland. Jaarverslag 2015 Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.nl Stichting Suba Nederland Jaarverslag 2015 1 JAARVERSLAG STICHTING

Nadere informatie

Toelichting balans 2014 ACTIVA

Toelichting balans 2014 ACTIVA Toelichting balans 2014 ACTIVA Vorderingen De "nog te ontvangen rente" betreft de rente over 2014 die begin 2015 wordt bijgeschreven: ING Zakelijke vermogenspaarrekening 7665666 33 ING Zakelijke vermogenspaarrekening

Nadere informatie

Meerjarenplan bijgewerkt

Meerjarenplan bijgewerkt Meerjarenplan 2015-2017 bijgewerkt 30-09-2015 Stichting De Slinger Almelo www.deslingeralmelo.nl 1 1. Missie en Visie De Slinger Almelo Missie De missie van De Slinger Almelo is de betrokkenheid (MBO)

Nadere informatie

Medezeggenschap 2.0. Walter Gouw, MZ Services 2 maart 2010

Medezeggenschap 2.0. Walter Gouw, MZ Services 2 maart 2010 Medezeggenschap 2.0 een gezamenlijk fundamenteel gesprek, een gezamenlijke verkenning over andere medezeggenschap, over passie, over de oorspronkelijke betekenis van MZ en over macht, succes en oude wijn

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Functies van medezeggenschap

Functies van medezeggenschap Functies van medezeggenschap Medezeggenschap of participatie wordt vandaag de dag steeds meer gezien als functioneel voor de organisatie: de organisatie heeft er wat aan. We worden vaak gevraagd om mee

Nadere informatie

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie)

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) ITP Patiëntenvereniging Nederland Beleidsdocument 2010 t/m 2014 Beleidsdocument 2010 2014 voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) Colofon ITP Patiëntenvereniging Nederland Adres:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Werkplan 2015 DES Centrum

Werkplan 2015 DES Centrum Werkplan 2015 DES Centrum Missie De missie van het DES Centrum is tweeledig: 1. Optreden als kennis- en voorlichtingscentrum over DES 2. Bewaken van de belangen van DES betrokkenen Visie 2013-2016 Het

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Pole Position 2015

Jaarverslag Stichting Pole Position 2015 Jaarverslag Stichting Pole Position 2015 Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Doelstellingen Wensen pag.4 pag.4 Fondsenwerving pag. 7 Transparantie Communicatie Overige behaalde resultaten pag.8 pag.8 pag.8

Nadere informatie

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG. SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG. SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013 FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013 Voorwoord Voor u ligt het financiële halfjaarverslag van het XXIIe bestuur der SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen.

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel Jaarverslag 2014 van het Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel verslag 2014 en begroting 2015 Woord vooraf Het jaarverslag over 2014 is op dezelfde manier tot stand gekomen als dat over

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Inhoud

Jaarverslag 2015 Inhoud Jaarverslag 2015 Inhoud 1. Achtergrond Pact Sam Sam... 2 2. Stuurgroep en ondersteuning... 2 3. Voortgang uitwerking programma... 3 3.1 Netwerkcafés... 3 3.2 Deskundigheidsbevordering... 3 3.3 Besturenbijeenkomst...

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 van

Jaarrekening 2016 van Jaarrekening 2016 van INHOUDSOPGAVE Pagina Mededeling bestuur 3 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 4 Staat van baten en lasten over 2016 5 Toelichting behorende tot de jaarrekening 6 2 Mededelingen

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2008

Financieel Jaarverslag 2008 Financieel Jaarverslag 2008 Inhoud 1) Voorwoord van de voorzitter... 3 2) Inleiding... 4 3) Balans... 5 4) Resultaten rekening... 6 5) Toelichting op de balans en resultatenrekening... 7 6) Verslag kascommissie...

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016 2018 info@dovenschap.nl 1 Inhoudsopgave 1 VISIE 3 2 MISSIE 3 3 DOELGROEP 3 4 SPEERPUNTEN VAN HET BELEID 2016-2018 3 5 ORGANISATIE EN BESTUUR 4 5.1 Organisatiebeleid 4 5.2 Bestuursbeleid

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012 Jaarvergadering 23-11-2012 22 november 2012 Telefoons uit!!!!!!!! Welkom Te gast bij Koninklijke Agrifirm Wij zijn: Een vereniging met 1153 leden Speciaal welkom nieuwe leden Gedenken we de leden die dit

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN:

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN: Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide KvK: 53782151 RSIN: 851015542 www.wiboz.nl JAARVERSLAG BOEKJAAR 2012 Voor u ligt het jaarverslag van Wooninitiatief Bergen

Nadere informatie

Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 24 juni 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers

Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 24 juni 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 24 juni 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers Doel en opzet van de netwerkbijeenkomsten In 2014 en 2015 voert Vereniging NOV het project Medezeggenschap van Vrijwilligers

Nadere informatie

STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE. Jaarverslag 2016

STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE. Jaarverslag 2016 STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Dit verslag is als volgt ingedeeld: Algemeen toelichting op de jaarrekening / 3 Jaarrekening 2016 1 balans per 31 december 2016/ 4 2

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2016 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Financieel Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016 Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 in Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste Activa Inventaris 3.808 - Vlottende

Nadere informatie

Financiëel verslag 2014

Financiëel verslag 2014 Financiëel verslag 2014 Beuningen, 31 Maart 2015 F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2014 Algemeen Inleiding Stichting

Nadere informatie