UVA / 8 9 ~ ~ T U E tu_7 Technische Universiteit Eindhoven J!],...- high. tech ~ _J. I] Cf) a::. u UJ UJ UJ - (_) c::( z L.L

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UVA / 8 9 ~ ~ T U E tu_7 Technische Universiteit Eindhoven J!],...- high. tech ~ _J. I] Cf) a::. u UJ UJ UJ - (_) c::( z L.L"

Transcriptie

1 UVA / 8 9 ~ ~ T U E tu_7 Technische Universiteit Eindhoven J!],...- high Ul tech u ~ _J I] Cf) fj a::. u UJ > u _J UJ UJ - (_) z c::( z - L.L -

2 lnhoudsopgave Financieel Verslag 1992 pagina I. Jaarverslag ~~m~ 5 -Kerncijfers met toelichting 11 II. Jaarrekening 21 -Balans per 31 december T oelichting op de balans per 31 december Exploitatierekening T oelichting op de exploitatie- en investeringsrekening lnvesteringsrekening Specificatie investeringsrekening Ill. Overige gegevens 51 -Accountantsverklaring 52 -Gemiddelde personeelsbezetting naar funktie- of rangcategorie per hoofdkostenplaats 53 -Personeelslasten naar functie- of rangcategorie per hoofdkostenplaats 54 -Aktiviteiten voor derden per beheerseenheid 56 -Staat van herkomst en besteding van middelen 58 -Overzicht gelieerde instellingen 59

3 1 FINANCIEEL VERSLAG 1992 Technische Universiteit Eindhoven juni 1993

4 3 I JAARVERSLAG 1992

5 A/gemeen Het recent opgestelde meerjarenperspectief voor de TUE is zorgelijk. De belangrijkste oorzaak is de dramatische ontwikkeling van de eerstejaars instroom. De vooraanmeldingen voor het studiejaar blijven zelfs 12,3% achter bjj de cijfers (peildatum 30 april 1993}. De verwachting is dat in 1995 de D-uitstroom het aantal eerstejaars zal overtreffen. De personele lastencomponent met betrekking tot het wetenschappelijk personeel werd gekenmerkt door een opwaartse ontwikkeling als gevolg van onder meer de toename in de categorie Ontwerpers in Opleiding. In 1992 werd een rijksbijdrage van mf 6,8 toegekend voor de bekostiging van de ontwerpersopleidingen. Dit vormde de 2e terrnijn van het convenant tussen de 3 TU's en de minister voor een 3-jarige financiering van de vervolgopleidingen. De TUE streeft naar een structurele bezetting van 375 Ontwerpers in Opleiding om daarmede aan de maatschappelijke behoefte te voldoen. De TUE rekent op een reele, continue bekostiging van deze opleidingen. Binnen de TUE is een onderzoek gestart om te komen tot een optimalisatie van de kwaliteit van de interne dienstverlening op centraal en decentraal niveau alsmede de beheersbaarheid van de daarmee gemoeide kosten. Middels een tweetal pilotprojecten wordt op grond van de opgedane ervaringen een plan van aanpak opgesteld. Hierin zal de huidige en de gewenste situatie worden beschreven en de strategie worden uitgewerkt om tot de gewenste situatie te geraken. De TUE heeft haar financiele positie door versterking van de reserves in het afgelopen verslagjaar nog kunnen verbeteren, hetgeen gezien de hiervoor gememoreerde ontwikkelingen van te verwachten studentenaantallen een gelukkige omstandigheid is. Ook ter dekking van onontkoornbaar geachte onderhouds- en exploitatievoorzieningen zal uit de eigen reserves van de universiteit moeten worden geput. De rijksbijdrage voor deze voorzieningen lag in de afgelopen jaren ver onder objektief vaststelbare normbedragen en in meerjarenperspectief blijft dat ongewijzigd het geval, los van het al of niet doorgaan van de zgn. lntegrale Verantwoordelijkheid Huisvesting (IVH}.

6 6 Onderzoekscholen Het positief resultaat 1992 van mf 17 is o.a. veroorzaakt door achterblijvende personeelslasten met de volgende twee oorzaken: - als gevolg van de zich in 1992 aftekenende verdere teruggang in studentenaantallen is een selectief personeelsbeleid gevoerd, - het feit van de niet of moeilijk te vervullen vacatures. Alsmede uit een rijksbijdrage voor ontwerpersopleidingen, waarvan de lasten in andere boekjaren zijn en worden gerealiseerd. In het ontwikkelingsplan van de TUE is een 18-tal concentratiegebieden opgenomen, waarvan een aantal is of zal worden ingebracht in onderzoekscholen. Nadat reeds eerder van NWO een stimuleringsbijdrage voor het NIOK werd ontvangen is dit instituut in 1992 door de KNAW erkend als onderzoekschool met de TUE als penvoerder. Deze onderzoekschool krijgt binnen de TUE gestalte in het Schuit Katalyse lnstituut (SKI), dat met gebruikmaking van de huisvesting en infrastructuur van de faculteit Scheikundige Technologie de onderzoekswerkzaamheden coordineert. Het nationaal belang van dit onderzoek moge blijken uit de bijdrage van mf 6 die het ministerie van Economische Zaken in 1992 toekende. Eveneens werd in 1992 de Onderzoekschool J.M. Burgerscentrum erkend met als penvoerder de TU Delft, waarin naast de UT en RUG ook de TUE participeert. Tevens doet de TUE mee aan de door de UT geleide Onderzoekschool i.o. Procestechnologie. Er zijn vergevorderde initiatieven om ook de onderzoeksgebieden Polymeren (PTN), Perception and Technology {IPO), Compound semiconductor Opto-electronic Basic Research and Applications (COBRA), Centrum voor Plasmafysica en Stralingstechnology (CPS) en Euler Institute for Discrete Mathematics and Applications (EIDMA) als onderzoekscholen vorm te geven. Rijksbijdrage De totale gerealiseerde rijksbijdrage nam ten opzichte van 1991 toe met mf 24. De belangrijkste oorzaak is de decentralisatie van de wachtgeldbudgetten van de minister van Binnenlandse Zaken, welke rechtstreeks toegevoegd werden aan de rijksbijdrage van de universiteiten. Het aandeel van de wachtgelden in de totale rijksbijdrage bedraagt mf 10. De ontvangen bedragen zijn rechtstreeks gedoteerd aan de voorziening wachtgelden.

7 7 Daarnaast is binnen de totale stijging de algemene salarisaanpassing per 1 april 1992 met een bedrag van ca. mf 5,4 een belangrijke component. Ter uitvoering van het Convenant technisch wetenschappelijke opleidingen werd een rijksbijdrage ontvangen van mf 1,2. Tenslotte is voor de Ontwerpers in Opleiding een bijdrage van mf 6,8 ontvangen. Eigen inkomsten (2e en 3e geldstroom en rentebaten) Door de groei van de inkomsten uit de 2e en 3e geldstroom maken deze nu 13 % uit van de totale inkomsten van de TUE en het beleid zal door de steeds verdergaande druk op de rijksbijdrage er op gericht moeten zijn om deze baten zo mogelijk nog te vergroten. De TUE streeft er uitdrukkelijk naar met name de kennistransfer naar het Midden- en Kleinbedrijf te vergroten. De rentebaten stegen met mf 2,2 als gevolg van de toename van de belegde middelen. Als gevolg van de dalende tendens in de rentestand, gevoegd bij de noodzaak om de eigen middelen te ontsparen, zullen de baten in deze steer de komende jaren gaan afnemen. Voorzieningen en reserves Ultimo 1991 zijn door het ministerie de budgetten voor wachtgelden gedecentraliseerd en is de verantwoordelijkheid geheel in handen van de universiteiten gelegd. Het gedecentraliseerde budget voor het nakomen van wachtgeldverplichtingen is nauwelijks toereikend; gezien het feit dat door de inkrimpende studentenaantallen ook het personeelsbestand onder druk komt te staan, zullen de daardoor mogelijk toenemende aanspraken op wachtgelden de installing voor grote problemen kunnen plaatsen. Voor toekomstige ondersteuning van de studenten welke aanspraak gaan maken op de verlengde studiefinancieringsduur van bepaalde technische studierichtingen is in het verslagjaar een rijksbijdrage ontvangen, welke in een voorziening is gestort en waaruit vanaf 1996 de uitkeringen geput kunnen worden. De rente-inkomsten zullen op deze voorziening worden bijgeboekt. Door de dalende tendens in de studenteninstroom en als gevolg daarvan de neerwaartse druk op de rijksbijdrage zal er zoals reeds aangegeven in de nabije toekomst een beroep moeten worden gedaan op de opgebouwde reserves, waarbij het onvermijdelijk zal zijn dat de faculteiten op de bij hen uit inkomsten van de 3e geldstroom opgebouwde en geparkeerde reserves een starker beroep moeten gaan doen voor financiering van hun taken.

8 8 Huisvesting 3-TU Vemieuwingsplan Gezien de bestendige onderfinanciering van de budgetten voor onderhouds- en exploitatievoorzieningen en de sombere toekomstverwachtingen is een gedegen analyse gemaakt hoe het gebouwenbestand kwalitatief en kwantitatief afgestemd kan worden op de te verwachten behoefte. In het kader van reallocatie van de faculteiten WSKI, B en W&MW, die nu nog over diverse lokaties verspreid gehuisvest zijn, is een herinrichtingsplan opgesteld gepaard gaand met nieuwbouw voor eigen rekening. De bouw zal in 1994 voltooid zijn. Het gebouw van de scheikundige faculteit voldoet al jaren niet meer aan de minimale veiligheidseisen. In 1992 werd door de minister een voorbereidingskrediet van mf 0,4 ter beschikking gesteld ter bestudering van de mogelijkheden van verbouw dan wei nieuwbouw. Dit heeft geresulteerd in de goedkeuring van het programma van eisen van een nieuwbouwplan van mf 85. Voor de huidige hoogbouw wordt de AIVE als mogelijke nieuwe gebruiker voorzien. In 1987 zijn de 3 technische universiteiten gestart met het opzetten van een gezamenlijk plan voor apparatuurinvestering in specifieke onderzoeksgebieden. Het plan behelsde een totaalinvestering van mf 31 met een bijdrage van mf 25 door de ministeries van O&W en EZ en mf 6 als eigen bijdrage van de TU's. De realisatie ervan heeft plaats gevonden gedurende de jaren De TUE participeerde in dit plan voor mf 8,67 met een eigen bijdrage van mf 2,02. Op een aantal onderzoeksgebieden zijn inmiddels onderzoekscholen tot stand gekomen. In 1992 is een 3-TU-Vernieuwingsplan II opgesteld. Het nieuwe plan behelst een 7 -tal gezamenlijke projecten en een 6-tal instellingsspecifieke projecten. De totale kosten van het nieuwe plan zijn geraamd op mf 80 met een begrote eigen bijdrage van de instellingen van meer dan 50%. Dit getuigt van het belang dat de TU's hechten aan o.a. het up to date houden van hun apparatuurbestand onder vermijding van ongewenste doublures.

9 9 Studentenvoorlichting en werving Goedkeuringjaarrekeningen Financieel informatiesysteem Gezien de teruglopende tendens in de studentenaantallen zal de TUE bezien in hoeverre extra financiele middelen ingezet kunnen en moeten worden om het relatieve aandeel van circa 4% in de Nederlandse studentenpopulatie te handhaven. De, gezien de teruglopende eerstejaars studentenaantallen, afnemende belangstelling voor technische studies, is zorgelijk voor ons land en heeft direkt verstrekkende, met name financiele gevolgen voor onze universiteit. De veelsoortige en, in geld en menskracht uitgedrukt, grate inspanningen in voorlichting en werving zullen onverkort worden voortgezet. Met brief CFI/F/HW dd 19 augustus 1992 heeft de minister goedkeuring gegeven aan de jaarrekening 1990 van de TUE. Met brief CFI/F/HW dd 6 april 1993 werd de jaarrekening 1991 goedgekeurd. In het verslagjaar zijn omvangrijke inspanningen verricht ten behoeve van de invoering van een nieuw financieel informatiesysteem. Per 1 januari 1993 heeft implementatie plaatsgevonden van een aantal modules van het ROSS-systeem. De thans operationele modules betreffen grootboek, inkoop, crediteuren en debiteuren. Per dezelfde datum is een geheel vernieuwd Personele Lasten lnformatie Systeem (PUS) ingevoerd. Thans worden rapportages uit beide systemen verder uitgebouwd en verfijnd. De hoofddoelstelling is te komen tot een informatiesysteem dat voldoet aan de extern gestelde eisen en voorziet aan de individuele eisen van de interne gebruikers. Hierin wordt voorzien door een snellere verwerking van informatie waardoor deze een actueel inzicht geeft in de stand van de gerealiseerde baten en lasten. Rapportages worden deels periodiek vanuit centraal niveau verstrekt en kunnen deels ad hoc worden opgevraagd op decentraal niveau. Binnen het Rekencentrum wordt thans gewerkt aan een centraal magazijnsysteem en een nieuw inventarisadministratiesysteem. Binnen het Bureau van de Universiteit zijn de financiele administraties van de Centrale Technische Dienst en de Bouwtechnische Dienst per 1 januari 1993 gedecentraliseerd.

10 10 Presentatie financieel verslag Ook voor het financieel verslag van 1992 is de lijn van verdere aanpassing aan de "Richtlijnen financieel verslag en begroting w.o. 1991" doorgezet. In vergelijking met het financieel verslag 1991 is onder de "overige gegevens" opgenomen een lijst met namen van instellingen waarmee de TUE een duurzame band heeft. In de toelichting op de exploitatierekening is onder de specificatie van de Rijksbijdrage een overzicht opgenomen van de bekostigingsparameters. In het kader van de overgangsregeling, waarbij op enkele punten vooralsnog mocht worden afgeweken van deze richtlijnen heeft de TUE hiervan gebruikt gemaakt op de volgende punten: 1.apparatuurvoorziening 2.waardering gebouwen en terreinen Toelichting afwijkingen t.o. v. de richtlijnen ad 1. In afwachting van het resultaat van een eigen studie naar een systematiek van afschrijven en met kennisneming van de voortgang van de landelijke ontwikkelingen op dit terrein wordt de huidige methode m.b.t. de investeringen in materiele vaste activa gehandhaafd. Dit impliceert dat op basis van meerjarige apparatuurplannen jaarlijks dotaties plaatsvinden t.g.v. de apparatuurvoorziening. lnvesteringen in apparatuur geschieden t.l.v. deze voorziening. ad 2. De in werking getreden richtlijnen schrijven voor de gebouwen te splitsen in enerzijds door het MOW via IIS-gelden bekostigde en anderzijds door derden gefinancierd onroerend goed. Deze splitsing naar financieringsbron is zeer arbeidsintensief. lndien het voornemen tot invoering van de "lntegrale Verantwoordelijkheid Huisvesting (IVH)" wordt gerealiseerd is deze uitsplitsing niet meer relevant. Overigens ontbreken goede instrumenten om tot een juiste vaststelling van de actuele waarde van terreinen en gebouwen te komen. Zowel de uitsplitsing naar financieringsbron als de vermelding van de aktuele waarde is dan ook in de toelichting op de balans achterwege gelaten. Er wordt nagedacht om te komen tot een voor de balans zinvolle waardevaststelling bijvoorbeeld op basis van herbouwwaarde.

11 mf % mf % mf % Exploitatierekening Baten - Rijksbijdrage exploitatie 256,5 79,2 232,4 79,1 218,0 78,4 - College- en examengelden 13,9 4,3 13,3 4,5 12,1 4,4 - Werk voor derden 42,1 13,0 39,3 13,4 40,4 14,5 - Overige baten 2,0 0,6 1,6 0,5 1,5 0,5 -Rente 9,4 2,9 7,2 2,5 6,1 2,2 Totaal 323,9 100,0 293,8 100,0 278,1 100,0 Last en - Personele lasten 201,9 62,3 178,0 60,6 168,7 60,7 - Overige lasten 105,0 32,4 103,3 35,2 94,6 34,0 Totaal 306,9 94,7 281,3 95,8 263,3 94,7 Exploitatieresultaat 17,0 5,3 12,5 4,2 14,8 5,3 Saldo ter nadere bestemming O&W 1,1 0,3 1,3 0,4 1,2 0,4 Exploitatieresultaat na aftrek saldo ter nadere bestemming O&W 15,9 5,0 11,2 3,8 13,6 4,9 lnvesteringsrekening Bat en - Rijksbijdrage investeringen 3,2 5,1 5,9 - Bijdrage derden 0,3 0,6 - Overige middelen voor investeringen 8,2 5,3 Totaal 11,4 10,7 6,5 Last en 10,0 7,5 1 Saldo lnvesteringsrekening 1 3,2 4,6 Financiele positie - Liquiditeitspositie 105,7 85,6 63,2 - Netto werkkapitaal 102,2 80,1 77,6 - Current ratio 3,1 3,2 5,1 - Gemiddelde krediettermjjn in dagen Bedrijfsreserve na bestemming exploitatieresultaat 93,5 77,7 74,0 Voorzieningen 22,0 14,8 13,8 Studenten - lngeschreven studenten e jaars Personeel Gemiddelde bezetting WP Gemiddelde bezetting OBP Gemiddelde bezetting totaal

12 12 Toelichting op de kerncijfers Exploitatierekening a. Baten College- en examengelden Ondanks een daling van het aantal ingeschreven studenten stegen de college en examengelden van mf 13,3 in 1991 tot mf 13,9 in Deze stijging is toe te schrijven aan de verhoging van het collegegeld per student alsmede het toegenomen aantal auditoren. De tendens dat meer studenten gebruik gaan maken van de mogelijkheid van gespreide betaling zette zich oak in het verslagjaar voort. Het percentage onderwijsvragenden dat thans van deze mogelijkheid gebruik maakt bedraagt 60% (1991 :52%). Het risico van oninbaarheid van collegegelden auditoren wordt afgedekt door de auditorenvoorziening. In 1992 werden 124 auditoren rechtstreeks ondersteund ten Jaste van deze voorziening ( 1991: 11 0). Werk voor derden (2e en 3e geldstroom) De totale opbrengsten uit de 2e en 3e geldstroom samen stegen met mf 2,8. Hierbinnen daalde de 2e geldstroom met mf 2,1 als gevolg van het beeindigen van een groat project in de jaren 1990 en De inkomsten uit de derde geldstroom stegen met 15% tot mf 36,3. Onderstaand is een overzicht opgenomen van het verloop van de tweede en derde geldstroombaten gedurende de laatste vijf jaren, alsmede de toevoegingen aan de reserves. Onder de overige gegevens (hoofdstuk Ill) is een specificatie naar beheerseenheid opgenomen.

13 13 jaar 2e geldstr 3e geldstr toevoeging reserves kf index kf index kf index In het kader van de stelselwijziging zijn de absolute waarden van de derde geldstroombaten voor de jaren 1988 tot en met 1990 herberekend en gerenvoyeerd. x MF ~~ ~ 1 see e geldstroom ~ 3e geldstroom toev. aan reserves

14 14 Overige baten en rente b. Lasten Personee/slasten De rentebaten stegen met mf 2,2. Deze stijging is een gevolg van een toename van de belegde middelen. Daarnaast heeft een afwaardering plaatsgevonden van een ECU-belegging als gevolg van de koersdaling van de ECU. De personele lasten bleven opnieuw achter bij de begroting na mutaties. In vergelijking met de realisatie van het boekjaar 1991 is een stijging waar te nemen van mf 24. Naast de in de overige personeelslasten begrepen dotatie aan de voorziening wachtgelden ad mf 10 en de salarismaatregelen (effect mf 5,4) is als een belangrijke oorzaak de toename van het Wetenschappelijk Personeel te noemen. Uitgedrukt in FTE bedraagt de toe name De toe name van het aantal Ontwerpers In Opleiding heeft hierin een aandeel van 90 FTE. De personeelslasten zijn als volgt verdeeld: 1992 mf % 1991 mf % Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Overboekingen naar overige lasten Totaal 155,8 77,2 146,5 82,2 30,7 15,2 26,9 15,1 17,6 8,7 6,5 3,6-2,2 :1.1 ~9-0,9 201,9 100,0 178,0 100,

15 15 Overige Jasten De ontwikkeling van de overige lasten komt naar voren in onderstaande tabel: mf % mf % Huisvestingslasten 31,1 29,6 29,5 28,6 Apparatuur en inventaris 26,6 25,3 31,2 30,2 Materialen en grondstoffen 18,2 17,3 19,5 18,9 Specifieke kosten 29,1 27, Totaal 105,0 100,0 103,3 100, I nvesteringsrekening De overige lasten zijn in totaliteit gestegen met mf 1, 7. Binnen de post huisvestingslasten, welke een stijging te zien geeft ad mf 1,6, is de toename van de dotaties aan de onderhouds- en exploitatievoorzieningen ad mf 2,4 de belangrijkste oorzaak. Hiertegenover staat een daling van de post energie en water van mf 0,8. Binnen de daling van de post apparatuur en inventaris met mf 4,7 was de afname van de post dotatie aan de voorziening apparatuur met mf 6,0 de belangrijkste faktor. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de vermindering van de dotaties door de faculteit Electrotechniek waarbij in het verleden extra dotaties werden gedaan in het kader van het 3 TU-Vernieuwingsplan. De investeringen in apparatuur en inventaris kleiner dan f 5000,- namen af met mf 1,3. In de stijging van de specifieke kosten ad mf 6,0 hebben de verhoogde dotatie auditorenvoorziening van mf 0,5 en de dotatie aan de nieuw gevormde voorziening technisch convenant, inclusief rente groat mf 1,3 een belangrijk aandeel gehad. De investeringslasten stegen in 1992 met mf 2,5 tot een totaalbedrag van mf 10. Binnen dit bed rag vallen de uitgaven voor de verbouwing van het oudste gebouw van de TUE met een bedrag van mf 2,2. De daar gevestigde faculteit Technische Bedrijfskunde kreeg een aan de eisen des tijds aangepaste huisvesting.

16 16 Gebouwenbeheerssysteem Verder is in het boekjaar de bouw van het "dunne film laboratorium" voor de Centraal T echnische Dienst gereedgekomen. Gememoreerd dient ook te worden de tijdelijke huisvesting welke gerealiseerd is voor TNO ad mf 1,5 en de uitbreiding van de praktijkruimte ten behoeve van en voor rekening van PTH ad mf 0,5. Tot en met het verslagjaar 1991 zijn ten behoeve van dit energiebesparend systeem investeringen gedaan tot een totaal bedrag van mf 6,4. In 1992 werd een bedrag geinvesteerd van mf 0,5. De totale kosten voor dit meerjarenproject worden geraamd op mf 8,5. De kosten worden geheel ten laste gebracht van de exploitatievoorziening. Vanaf 1989 worden ter terugbetaling hiervan extra dotaties verricht ten gunste van de exploitatievoorziening. De dotatie in 1992 bedraagt mf 0,95 waarmede het totaal van de dotaties komt op mf 3,7. Verloop Bedrijfsreserve 1992 mf 1991 mf 1990 mf Bed rijfsrese rve 76,3 65,3 54,6 Philips fonds 1,3 1,3 1,2 Subtotaal Exploitatieresu Ita at (exclusief saldo bestemming O&W) 77,6 15,9 66,5 11,2 55,8 13,6 I nvesteringssaldo 4,6 Totaal 93,5 77,7 74,0 Als gevolg van de nieuwe richtlijnen wordt sinds 1991 het saldo van de investeringsrekening niet meer gepresenteerd onder de bedrijfsreserve doch opgenomen onder de "schulden O&W'. Bij de vaststelling van de jaarrekening 1991 is het investeringssaldo van jaar 1991 toegevoegd aan de bedrijfsreserve. Na vaststelling van de jaarrekening 1992 zal het saldo 1992 eveneens worden toegevoegd.

17 17 Verloop Voorzieningen mf mf mf Onderhoud en exploitatie 5,2 3,3 6,0 Apparatuur 11,3 9,5 6,3 Specifieke voorzieningen M Totaal 22,0 14,8 13, Voorziening onderhoud en exploitatie De stijging van de exploitatievoorzieningen wordt veroorzaakt door een extra dotatie van mf 2,8 welke uit de centrale middelen werd gedaan voor een eerste aanzet van de reallocatieplannen van de faculteiten Wiskunde en Informatica, Bouwkunde en Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen. -Voorziening apparatuur Door de afloop van het 3 TU-Vernieuwingsplan namen zowel de dotaties als de bestedingen af. -Specifieke voorzieningen De post voorzieningen t.b.v. studenten nam toe met mf 2,0. Hierin is begrepen de dotatie aan de voorziening technisch convenant van mf 1,3. De toename van de voorziening wachtgelden bestaat uit het saldo van de van het Ministerie O&W via het verdelingsmodel ontvangen bedragen, doorbelaste opslagen wachtgelden aan derden en de ten laste van de TUE betaalde wachtgelden.

18 18 Studenten Overzicht van inqeschreven studenten Studiejaar (peildatum 1 december) lngeschreven studenten Auditoren Extranei Totaal Overzicht aantallen ingeschreven eerstejaars studenten (incl. omzwaaiers) Studiejaar Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteit Technische Bedrijfskunde Faculteit Technische Natuurkunde Faculteit Werktuigbouwkunde Faculteit Elektrotechniek Faculteit Scheikundige Technologie Faculteit Bouwkunde Overzicht aantallen inqeschreven studenten (excl auditoren, extranei en toehoorders) Studiejaar Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteit Technische Bedrijfskunde Faculteit Technische Natuurkunde Faculteit Werktuigbouwkunde Faculteit Elektrotechniek Faculteit Scheikundige Technologie Faculteit Bouwkunde

19 19 STUDENTEN 1E JAARS aantal ~~ W&M W&l BDK N w FACULTEIT.1990 lzj 1991 D 1992 E T B TOTAAL INGESCHREVEN STUDENTEN aantal 1.600~ , W&M W&l BDK N W E T B FACULTEIT.1990 ~

20 21 II JAARREKENING 1992

21 22 Balans per 31 december 1992 AKTIVA kf kf VASTE ACTIVA Materiele vaste activa Financiele vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vorderingen liquide middelen TOTAAL

22 23 Balans per 31 december 1992 PASSIVA kf kf EIGEN VERMOGEN Belegd in materiele vaste activa Reserves VOORZIENINGEN Voorzieningen voor onderhoud en exploitatie Voorzieningen t.b. v. apparatuur Specifieke voorzieningen KORTLOPENDE SCHULDEN Kortlopende schulden TOTAAL

23 24 Toelichting op de balans per ACTIVA Materiele vaste activa Gebouwen en terreinen; het verloop gedurende het verslagjaar is als volgt weer te geven: Aanschatwaarde Afschrijving Boekwaarde Terreinen Gebouwen Stand lnvesteringen Afschrijvingen Stand De waardering van de gebouwen geschiedt tegen aanschaffingswaarde minus afschrijvingen. De gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen 2 voor permanente gebouwen en 1 0 voor semi-permanente gebouwen op basis van aanschatwaarde. Op terreinen wordt niet afgeschreven. In 1966 zijn gronden bijgekocht tegen fl 20,- p/m2. De overige reeds in bezit zijnde terreinen zijn toen ook geherwaardeerd tegen deze prijs. De na 1967 aangekochte gronden (ca. 2 ha.) zijn opgenomen tegen de aanschaffingswaarde. De TUE heeft ten behoeve van derden voor enige percelen, met een gezamenlijke oppervlakte van ca 1,25 ha, het recht van opstal verleend. De vermelding van de actuele waarde is op deze plaats vooralsnog achterwege gebleven. Eveneens is de verdeling naar financieringsbron van gebouwen, te weten gefinancierd met IIS-gelden en overige middelen vooralsnog achterwege gebleven. Apparatuur en inventaris Aanschaf waarde Afschrijving Boekwaarde Stand lnvesteringen Desinvesteringen Afschrijvingen Stand

24 25 De waardering van de inventaris en apparatuur geschiedt tegen aanschafwaarde, minus afschrijvingen. Het gehanteerde afschrijvingspercentage bedraagt 10 van de aanschafwaarde. Recapitulatie balanswaardering materiele vaste activa Gebouwen en terreinen Apparatuur en inventaris Financiele vaste activa Vordering op Ministerie O&W inzake kasbeperking rijksbiidrage Stand per 31 december 1991 Correctie voorgaande jaren, van opvraagbare vordering Gecorrigeerde vordering per 1 januari Mutaties 1992 Compensatie kasbeperking 1991 IW W091084on CFI CFI Stand per 31 december Deelnemingen De TUE is 1992 in het kader van een samenwerkingsproject een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Tanzania Manufacture Enterprices Ltd. (TAMELn. Een van de initiatieven was de bouw van een dakpannenfabriek waarbij de TUE voor US$ aandelen verworven heeft. Deze middelen zijn direct besteed voor de bouw van de fabriek en PM gewaardeerd in de balans, dit gezien de intentie van de overeenkomst inzake winstinhouding en herbesteding ervan. Vlottende activa Voorraden Voorraad verbruiksgoederen Voorraad leermiddelen Werkvoorraden Centrale technische dienst Werkvoorraden Reproduktiedienst Werkvoorraden Bouwtechnische dienst Onderhanden werken

25 26 De waardering van de voorraden verbruiksgoederen en leermiddelen geschiedt tegen magazijnprijs, zijnde aanschafwaarde verhoogd met directe magazijnkosten. De werkvoorraden worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. De post onderhanden werken bestaat uit de gerealiseerde kosten op lopende projecten. Voor projecten waarbij de gerealiseerde kosten de maximaal te faktureren termijnen overschrijden, is het onderhanden werk gewaardeerd op het maximaal te faktureren bedrag. Deze systematiek is in de loop van 1991 ingevoerd. Dit verklaart voornamelijk de toename van de post "Onderhanden werken". Vorderingen Vorderingen op Ministerie O&W a. Opvraagbare vordering Ministerie O&W exploitatie: Stand per 1 januari Naar "Vordering op Ministerie O&W inzake kasbeperking" Vorderingen op derden a. Debiteuren Debiteuren Dubieuze debiteuren Saldo per 31 december Het gemiddelde debiteurensaldo over 1992 bedroeg fl b. Vordering collegegelden c. Vooruitbetaalde kosten Vooruitbetaalde abonnementskosten bibliotheek Overige vooruitbetaalde kosten d. Voorschotten Voorschotten aan studenten Voorschotten aan personeel

26 27 e. Bank Nederlandse Gemeenten Stand per 1 januari Bij: lnvesteringskredieten Af: Uitgaven Terugboeking vordering investeringskredieten Stand per 31 december De kredietverstrekking ten behoeve van investeringen via de BNG is per 15 december 1992 gestopt. Kredieten worden vanaf die datum rechtstreeks via het Ministerie O&W afdeling CFI verstrekt. f. Overige vorderingen Bankrente Deposito's bibliotheek Waarborgsommen Diversen Recapitulatie vorderingen Vorderingen op Ministerie O&W inzake rijksbijdrage Debiteuren Vordering collegegelden Vooruitbetaalde kosten Voorschotten Overige vorderingen Voor zover niet anders vermeld is de waardering van de vorderingen geschied tegen nominale waarde. Liguide middelen Rijkshoofdboekhouding Stand per 1 januari Bij: Uitkeringen Ministerie O&W Starting Af: Opname liquide middelen Stand per 31 december

27 28 Kassaldi Stand per 31 december Banksaldi ABN/AMRO-bank Overige banken Postbank Deposito' s/beleggingen Saldi per 31 december: 1. Korte termijn rekening van Lanschot Bankiers Belegging reserve MHO Faraday Medal Belegging schenking N.V. Philips Belegging reserves Belegging voorziening t.b.v. auditoren Belegging maanddeposito's Specificatie van de beleggingen: ad 1 Belegging korte termijnrekening ad 2 Belegging reserve MHO Faraday Medal op een spaar -vrij rekening ad 3 Belegging schenking N.V. Philips -depositorekening tegen 8,75% vervaldatu m ad 4 Belegging reserves -depositorekening tegen 9,10 % vervaldatum depositorekening tegen 9,20% vervaldatum depositorekening tegen 9,05% vervaldatum depositorekening tegen 8,70% vervaldatum

28 29 -depositorekening tegen 9,10% vervaldatum depositorekening tegen 9,1 0 % vervaldatum depositorekening tegen 9,88% vervaldatum depositorekening tegen 10,19 % vervaldatum depositorekening tegen 8,00% vervaldatum depositorekening tegen 9,30 % vervaldatum depositorekening tegen 7.90% vervaldatum depositorekening tegen 8,15 % vervaldatum depositorekening tegen 7,65 % vervaldatum Korte termijn verzamelrekening rente ad 5 Belegging voorziening auditoren -depositorekening tegen 7,60% vervaldatum ad 6 Belegging maanddeposito's bij de Postbank n N.B.: de met" gemerkte posten betreffen beleggingen in ECU's; deze zijn gewaardeerd tegen de dagkoers per 31 december 1992 ad 2,195 Recapitulatie liquide middelen Rijkshoofdboekhouding Kassaldi Banksaldi Deposito's

29 30 PASSIVA Eigen vermogen Reserves Omschrijving Sal do Resultaat 1991 Mutaties 1992 Saldo Bedrijfsreserve Exploitatieresultaat (excl. ter bestemming O&W) Philips fonds Totaal Voorzieningen Voorzieningen voor onderhoud en exploitatie Omschrijving Sal do Dotatie 1992 Bestedingen 1992 Sal do Onderhoud Exploitatie Totaal Voorziening inventaris en apparatuur Omschrijving Sal do Dotatie 1992 Bestedingen 1992 Sal do Apparatuur

30 31 Specifieke voorzieningen Restauratieve voorzieningen Saldo Dotatie Bestedingen Omschrijving Onderhoud - apparatuur meubilair klein bouwkundig onderhoud Vervanging - apparatuur meubilair kleine inventaris Exploitatierisikovoorziening Totaal Saldo Voorzieningen t.b.v. studenten Sal do Dotatie Bestedingen Omschrijving Sal do Auditoren Noden studenten lntroduktieweek Technisch convenant Auditoren De TUE staat garant voor de door de ABN/AMRO verstrekte leningen aan auditoren tot 75% van het bedrag der lening; aanspraken uit hoofde hiervan komen ten laste van de voorziening auditoren. Ultimo 1992 was het totaalbedrag van uitstaande leningen Technisch convenant Dit betreft een voorziening welke gevormd is ten behoeve van het verstrekken van een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van studenten met een technische studierichting waarvoor de basisbeurs beperkt is tot 5 jaar. Onder bepaalde voorwaarden kan door deze groep van studenten gedurende maximaal een half jaar een beroep op de regeling worden gedaan.

31 32 Voorziening wachtgelden Omschrijving Sal do Dotatie 1992 Bestedingen 1992 Sal do Voorziening wachtgelden Totaal specifieke voorzieningen Kortlopende schulden Schulden aan O&W Stand per 1 januari Resultaat collegegelden 1992 Saldo investeringsrekening Saldo investeringsrekening Stand per 31 december ' Overige schulden T e betalen aan leveranciers Nog at te dragen sociale lasten Nog af te dragen belastingen Pensioenpremies Waarborgsommen Vooruitontvangen bedragen Vooruitgefaktureerde bedragen Overige nog te betalen posten In de post overige nog te betalen posten zijn vervat de in 1993 nog ontvangen fakturen waarvoor de goederen/diensten nog ten laste van 1992 komen. In de exploitatierekening zijn deze kosten onverdeeld opgenomen onder de specifieke kosten. Onder de post vooruitgefaktureerde bedragen zijn begrepen de gefaktureerde termijnen aan darden, voorzover deze gefaktureerde bedragen de gemaakte kosten overschrijden. De toename is veroorzaakt door de in de loop van 1991 gewijzigde systematiek van de waardering van onderhanden werken.

32 33 Recapitulatie kortlopende schulden Schulden aan O&W Overige schulden Niet uit de balans blijkende verplichtingen Lopende verplichtingen ultimo boekjaar De lopende verplichtingen zijn opgenomen bij sluiting van het boekjaar Het betreft bestellingen waarvoor de tegenprestatie in 1993 geleverd zal worden.

33 34 EXPLOITATI EREKEN lng Begroting Rekening Rekening 1991 BAT EN Rijksbijdrage exploitatie College- en examengelden Werk voor darden Overige baten Rente Totaal baten LAST EN Personele lasten Overige lasten Totaallasten EXPLOITATIERESULTAAT Te onttrekken/ doteren aan bedrijfsreserve - Saldo ter nadere bestemming 0 & W

34 35 TOELICHTING OP DE EXPLOIT A TIE- EN INVESTERINGSREKENING 1992 Resultaatbepaling Bij de bepaling van het exploitatieresultaat alsmede het investeringsresultaat over het boekjaar 1992 is uitgegaan van het baten en lastenstelsel. Het baten en lastenstelsel vindt nog geen toepassing voor wat betreft de inning van collegegelden, de betaling van vakantietoeslag alsmede de interimregeling ziektekosten. De collegegelden zijn verantwoord in het jaar van verschuldigd worden. De vakantietoeslag en interimregeling ziektekosten zjjn verantwoord in het jaar van betaling. De opbrengsten uit werk voor derden zijn als volgt in de exploitatierekening verantwoord: Van aile lopende projecten zijn de gerealiseerde kosten geactiveerd. De gefactureerde termijnen zijn verantwoordt onder de post "vooruitgefactureerde bedragen". lndien de tot en met de balansdatum nog niet gefactureerde kosten de ingevolge de contractbepalingen maximaal nog te factureren termijnen overschrijden, is het onderhanden werk voor deze posten berekend op het nog maximaal te factureren bedrag. lnvesteringen in apparatuur groter dan kf 5 zijn ten laste van de apparatuurvoorziening gebracht. De dotaties aan deze voorziening zijn ten laste van de exploitatierekening gebracht. Afschrijvingen zijn rechtstreeks ten laste van het vermogen gebracht.

35 36 SPECIFICATIE EXPLOITATIEREKENING SPECIFICATIE BATEN naar categorie Omschrijving Uitkomsten 1992 kf Uitkomsten 1991 kf RIJKSBIJDRAGE EXPLOITATIE COLLEGE- EN EXAMENGELDEN WERK VOOR DERDEN a. Projekten 2e geldstroom Mutatie onderhanden werk b. Projekten 3e geldstroom Mutatie onderhanden werk c. Verhuur ruimte lncidentele dienstverlening Subtotaal OVERIGE BATEN a. Studiegidsen b. Leermiddelen c. Bijdrage van derden * d. Uitkering arbeidsongeschiktheid e. Verkoop overtollige apparatuur e. d Subtotaal RENTE Rente liquide middelen TOTAAL * In 1991 begrepen onder de personele lasten

36 37 SPECIFICATIE BATENCATEGORIE RIJKSBIJDRAGE EXPLOITATIE a. Oorspronkelijk vastgestelde rjjksbijdrage - HW/IW/BC d.d b. Aanvullende (slotwet) uitkeringen - WO/U d.d CFI/F/HW d.d CFI/F/HW d.d Totaal rljksbijdrage vlgs begrotingsbrieven - Budgettering wachtgelden CFI/F/HW Budgettering wachtgelden december 1991 In het model voor de berekening van de rijksbijdrage 1992 voor personele en overige lasten warden de volgende bekostigingsparameters gehanteerd: Eerstejaars-instroomgegevens op basis van CBS gegevens en raming 1e jaars beta gamma tau totaal * 1n * * Op basis van WORSA ramingen - Rendementen: 59% voor aile studierichtingen - Promoties: 69 {aile tau) over het jaar 1990

37 38 - Functionele netto m2: beta gamma tau algemeen totaal Kortingen: oppgm opolm - NWO-WP aantallen (telling }: beta gamma tau totaal 6,3% 18,9% 16,8 10,5 80,7 108,0 - Gemiddelde pars. last (niveau ): WP OBP - Aantal formatieplaatsen gefinancierd (in fte) WP OBP totaal , ,6 - WEX gegevens: kapitaallastenvergoeding -kf 1957

38 39 SPECIFICATIE PERSONELE LASTEN naar kostensoort Omschrijving Begroting 1992 kf Last en 1992 kf Last en 1991 kf BELONING VOOR ARBEID a. Salarissen b. Vakantietoelagen c. Overige toelagen d. Personeelslasten darden e. lnhouding '82 f. WI ISO SOCIALE LASTEN a. Tegemoetkoming ziektekosten b. Pensioenpremie c. Overhevelingstoeslag d. Premia WAOIWW/ZW/ZFW OVERIGE PERSONELE LASTEN a. Dotatie aan voorziening wachtgelden b. Diversen TOT AAL PERSONELE LASTEN

39 40 SPECIFICATIE OVERIGE LASTEN naar kostensoort Omschrijving Begroting 1992 Last en 1992 kf Lasten 1991 kf HUISVESTINGSLASTEN a. Huur b. Wettelijke lasten c. Onderhouds- en exploitatievoorziening d. Energie/water e. Overige huisvestingslasten Subtotaal APPARATUUR EN INVENTARIS a. Dotatie voorziening apparatuur b. Aanschaf outillage < f 5000, Subtotaal MATERIAAL GEBONDEN LASTEN a. Collectievorming b. Technisch/administratieve hulpmiddelen c. G rondstoffen Subtotaal RENTE OVERIGE LASTEN a. Subsidies en bijdragen b. Diversen Subtotaal TOT ALE OVERIGE LASTEN

40 41 SPECIFICATIE PERSONELE LASTEN naar hoofdkostenplaatsen Begroting 1992 kf Last en 1992 kf Lasten 1991 kf A. PRIMAIRE HOOFDKOSTENPLAATSEN 1.Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen 2. Faculteit Wiskunde en Informatica 3. Faculteit Technische Bedrijfskunde 4. Faculteit Technische Natuurkunde 5. Faculteit Werktuigbouwkunde 6. Faculteit Elektrotechniek 7. Faculteit Scheikundige technologie 8. Faculteit Bouwkunde 9.1PO 10.1VO 11.SKI H~ Subtotaal A B. ALGEMENE HOOFDKOSTENPLAATSEN 1. Bibliotheek 2. Rekencentrum 3. Bureau van de universiteit Subtotaal B TOTAAL

41 42 SPECIFICATIE OVERIGE LASTEN naar hoofdkostenplaatsen Begroting 1992 kf Lasten 1992 kf Lasten 1991 kf A. PRIMAIRE HOOFDKOSTENPLAATSEN 1. Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen 2. Faculteit Wiskunde en Informatica 3. Faculteit Technische Bedrijfskunde 4. Faculteit Technische Natuurkunde 5. Faculteit Werktuigbouwkunde 6. Faculteit Elektrotechniek 7. Faculteit Scheikundige techno Iogie 8. Faculteit Bouwkunde 9.1PO 10.1VO 11.SKI Subtotaal A B. ALGEMENE HOOFDKOSTENPLAATSEN 1. Bibliotheek 2. Rekencentrum 3. Bureau van de universiteit Subtotaal B TOTAAL

42 43 INVESTERINGSREKENING Begroting 1992 kf Rekening 1992 kf Rekening 1991 kf BAT EN Rijksbijdrage Saldo investeringsrekening vorig jaar Overige middelen voor investeringen Totaal baten LAST EN lnvesteringen Totaal lasten TOTAAL INVESTERINGSSALDO Saldo ter nadere bestemming Minister

43 44 SPECIFICATIE INVESTERINGSREKEN lng BATEN Saldo investeringsrekening vorig jaar - Saldo volgens jaarrekening Uitkeringen op in het verleden toegewezen projecten - Correctie op niet opgenomen liquiditeiten Overige middelen voor investeringen -Ten laste van darden -Ten laste van Exploitatievoorziening - Overige middelen

44 SPECIFICATIE INVESTERINGEN NAAR PROJEKT I nvesterings- lnvesterings- Raming LAST EN Begroting Rekening Saldo lasten tim lasten tim to tale investering I Projekten t.l.v. de Rijksbijdrage 1 Nieuw-, aan- en verbouw < f Kleine werken en veiligheidsv Kleine werken Kleine werken Kleine werken Rekonstruktie T hoog Terugdringen bronwater n Aanpassing berging bijz. Chemicalien Aanschaf van gronden en opstallen.p.. VI 3 Voorbereidingskosten -Renovatie T -hoog Nieuw-, aan- en verbouw > f Herhuisvesting TUE Herhuisvesting W & S Subtotaall II Projekten t.l.v. exploitatievoorzieningen en derden 1 Nieuw-, aan- en verbouw < f Uitbreiding TNO/ITP Saneren drinkwaternet W-hoog Buitenlift W-hoog Schokbuis EE-gebouw Tussentelling

45 SPECIFICATIE INVESTERINGEN NAAR PROJEKT VERVOLG lnvesterings- lnvesterings Raming LASTEN Begroting Rekening Sal do lasten t/m lasten t/m totale investering Tussentelling Brandmeldinstallatie RC Saneren drinkwater E-hoog Aanpassen ruimte N-laag Saneren hogestroomlab. EE-gebouw Verbouwing nivo 2/3 hoofdgebouw Saneren drinkwaternet N-laag :-- 0'\ -Ventilatie hoofdgebouw Tennisbanen sportcomplex N-Iaag(Mombe project) Renovatie kantine BdK Saneren drinkwaternet W-laag Aiarminstallatie H.V.O Uitbreiding Tuimelaar Verbouwing CT -hal IVO-gebouw Thin Wire Ethernet Computernetwerk Paviljoen Giasvezelnetwerk Tussentelling

46 SPECIFICATIE INVESTERINGEN NAAR PROJEKT VERVOLG LAST EN Begroting Rekening Sal do lasten t/m lasten tim totale investering Tussentelling Kantoren W-hal CTD KV-Ius div. gebouwen KV-Ius div. gebouwen Aktiviteiten lab Keramiek Kiimaatverb. Repro/Fotografie Tussenvloer Hoofdgebouw B Aanleggen tennisbanen SSE Voorstudie verb. paviljoen Energiebeheer BTD p. -Kiimaatverb. Repro '-I -Verbouwing nivo Nieuw-, aan- en verbouw > f Gebouwautomatisering Halfgeleider E-hoog Piafonds en verlichting Bdk Nieuwbouw PTHN Div. werkzaamheden paviljoen Tijdelijke huisvesting T -laag Keuringscentrum T Huisvesting WSKI Dommelgebouw Geluidsinstallatie Auditorium Dunne film laboratorium Grondmonsters ISS-project Windtunnel 8 in W&S-gebouw Direktievoering/lnfrastructuur PTHN Expl. aanpassingen Dommelgebouw Huisvesting WSKI Subtotaal II

47 SPECIFICATIE INVESTERINGEN NAAR PROJEKT VERVOLG lnvesterings- lnvesterings LAST EN Begroting Rekening Sal do lasten t/m lasten t/m Raming totale investering Subtotaal II Totaal De totale lasten zijn als volgt te activeren: lnvesteringen in gebouwen lnvesteringen in inventaris Niet te activeren/opdrachten darden Naast de te aktiveren gebouwen in het kader van bovenstaande investeringen is er ten behoeve van de ontwikkelingssamenwerking in Tanzania en de daartoe aanwezige studenten met afstudeeropdrachten een "Studentshome" gebouwd ten laste van de 3e geldstroomreserves van CICA. Dit "Studentshome" is geaktiveerd tegen bouwkosten ad f en wordt in 10 jaar afgeschreven.

u v T U E Technische Universiteit Eindhoven C!J c:::( (/) UJ UJ c..:> c:::(

u v T U E Technische Universiteit Eindhoven C!J c:::( (/) UJ UJ c..:> c:::( u v 8 9 T U E t~ Technische Universiteit Eindhoven C!J c:::( _J (/) a: UJ > _J UJ UJ - c..:> 2 c:::( ~~ 2 - u_ l Inhoudsopgave Financieel Verslag 1993 pagina I. J aarverslag - Algemeen - kemcijfers met

Nadere informatie

Op 1 oktober 2006 bleek dat meer dan vijfduizend

Op 1 oktober 2006 bleek dat meer dan vijfduizend Op 1 oktober 2006 bleek dat meer dan vijfduizend nieuwe studenten zich bij de RUG hadden ingeschreven (5034). In totaal werden er 25.068 studenten geteld. Dat zijn beide recordaantallen. J a a r r e ke

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014 Stichting Fokus 1 Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Mei 2015 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Exploitatierekening 2014

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) 1 Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.433.910

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) geschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045.

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045. Balans per 31 december 2010 na verdeling van het nettoresultaat Activa 31 december 2010 31 december 2009 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Jaarrekening 2003. Stichting de Wielewaal organiseert grensverleggende vakanties voor kinderen en jongeren met een handicap

Jaarrekening 2003. Stichting de Wielewaal organiseert grensverleggende vakanties voor kinderen en jongeren met een handicap Jaarrekening 2003 Stichting de Wielewaal organiseert grensverleggende vakanties voor kinderen en jongeren met een handicap JAARREKENING 2003 van STICHTING DE WIELEWAAL te Utrecht INHOUD Bladzijde Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 28 maart 2016 Dit rapport heeft 9 pagina s Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december 2 Staat van baten en lasten over 3 Staat van herkomst

Nadere informatie

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013 Stichting De Jonge Onderzoekers Jaarrekening 2013 1 Balans per 31 december 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 Bedrijfsgebouwen en terreinen

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 9 maart 2015 Dit rapport heeft 9 pagina s V.6.0222/ 0 Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Staat van

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2015 Veenendaal Datum: 15 maart 2016 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2009. Concept. Geen accountantscontrole toegepast

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2009. Concept. Geen accountantscontrole toegepast Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2009 512560 CONCEPT Afdeling: Accountants Culemborg, 8 april 2010 Inhoud Accountantsrapport Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

Toelichting op de vennootschappelijke balans

Toelichting op de vennootschappelijke balans VASTE ACTIVA 19. Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen incl. installaties 28.865 30.470 Rijdend materieel 64.836 73.673 Bedrijfsauto s 1.839 2.406 Machines en inventaris 32.247 32.641 Spoorbaan

Nadere informatie

Stichting Fokus. Jaarrekening 2015

Stichting Fokus. Jaarrekening 2015 Stichting Fokus Jaarrekening 2015 Juni 2016 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2015 4 2. Exploitatierekening 2015 6 3. Toelichting

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013.

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013. Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Gebouwen

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden Balans per 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Gebouwen 4 1.342.900 1.476.200 Inventaris 4 1.254.500

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Collecten en giften 4.622 3.879 Huren/pachten minus lasten onroerende goederen 15.324 14.659 Intrest en uitkeringen fondsen 68.033 66.

Collecten en giften 4.622 3.879 Huren/pachten minus lasten onroerende goederen 15.324 14.659 Intrest en uitkeringen fondsen 68.033 66. Resultaat De rekening van baten en lasten over 2012 sluit met een voordelig saldo van 15.098 In vergelijking met het vorige verslagjaar kunnen de resultaten als volgt worden samengevat: 2012 (2011) Collecten

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie

Jaarrekening, verkort

Jaarrekening, verkort Het Bestuur van Stichting Welzijn Senioren Lansingerland Smitshoek 18a 2661 CK Bergschenhoek Jaarrekening, verkort 31-12-2012 Opgesteld dd. 15 april 2013 1.1 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN De

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi Jaarrekening 2011 Stichting Sociaal Fonds Taxi 1 BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2011 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 Materiële vaste activa 1.026 959 Beleggingen

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Inhoud. Jaarrekening: S t i c h t i n g G r a a f s c h a p b i b l i o t h e k e n

Inhoud. Jaarrekening: S t i c h t i n g G r a a f s c h a p b i b l i o t h e k e n Inhoud Jaarrekening: 1 Balans per 31 december 2014 2 2 Rekening van baten en lasten over 2014 3 3 Algemene toelichting 4 4 Toelichting op de balans 6 5 Overigens gegevens 12 bladzijde 1 1. Balans per 31

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa . B A L A N S P E R 31 D E C E M B E R 2 0 1 5 ACTIVA 2015 2014 Vaste activa 14.032 21.762 Vlottende activa 4.367.004 4.950.815 ---- Totaal activa 4.381.036 4.972.577 ======== ======== PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Accountantsrapport 2011 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2011 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2011 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Vaste activa Gebouwen 421.381 421.381 Verbouwing 2005 14.007 14.007 Verbouwing 2009 887.880 887.880 Inventaris 0 0

Vaste activa Gebouwen 421.381 421.381 Verbouwing 2005 14.007 14.007 Verbouwing 2009 887.880 887.880 Inventaris 0 0 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2012 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2012 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT FINANCIEEL JAARRAPPORT 2012 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten 2012 4 Grondslagen voor de waardering 5

Nadere informatie

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Den Haag, 18 mei 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2014 Balans op 31 december

Nadere informatie