jaar rekening ROC LEEUWENBORGH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaar rekening ROC LEEUWENBORGH"

Transcriptie

1 jaar 2014 rekening Stichting voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Westelijk Zuid-Limburg ROC LEEUWENBORGH

2 ROC Leeuwenborgh Centraal adres: Sibemaweg DC Maastricht Postadres: Postbus BV Maastricht Telefoon: Website: KvK-nummer:

3 jaar rekening 2014 Stichting voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Westelijk Zuid-Limburg (ROC LEEUWENBORGH) 9 juni 2015 te Maastricht

4 Inhoudsopgave Jaarrekening Bestuursverslag Geconsolideerde balans per 31 december 2014 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2014 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling behorend bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Gebeurtenissen na balansdatum Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten Enkelvoudige balans per 31 december 2014 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2014 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling behorend bij de enkelvoudige balans Toelichting op de enkelvoudige balans Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten Overige gegevens Controleverklaring Bijlagen Gegevens rechtspersoon Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW en LNV G1, G2 (G2-A) Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW en LNV G2 (G2-B) Resultaatbestemming Verbonden partijen Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Toelichting WNT

5 Bestuursverslag Voor het bestuursverslag wordt verwezen naar het jaarverslag dat separaat is opgesteld. Jaarrekening ROC Leeuwenborgh - Stichting voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Westelijk Zuid-Limburg 5

6 Geconsolideerde balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Activa 31-dec dec-13 Vaste activa Immateriële vaste activa (1) Software Materiële vaste activa (2) - Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Andere vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa (3) Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden (4) Vorderingen (5) - Debiteuren Deelnemers / cursisten Overige overheden Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen (6) Totaal vlottende activa Totaal ACTIVA

7 Passiva 31-dec dec-13 Eigen Vermogen (7) - Algemene reserve publiek Algemene reserve privaat Bestemmingsreserve publiek Voorzieningen (8) - Personeelsvoorziening Voorziening asbest Voorziening groot onderhoud Langlopende schulden (9) - Financiers Kortlopende schulden (10) - Financiers Vooruitgef. en - ontv. termijnen OHW Crediteuren Belastingen, soc. verzekeringswetten Schulden inzake pensioenen Overlopende passiva Totaal PASSIVA Jaarrekening ROC Leeuwenborgh - Stichting voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Westelijk Zuid-Limburg 7

8 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014 Baten Exploitatie Begroting Exploitatie Rijksbijdragen (11) Overige overheidsbijdragen en subsidies (12) College-, cursus-, les- en examengelden (13) Baten werk in opdracht van derden (14) Overige baten (15) Totaal baten Lasten Personeelslasten (16) Afschrijvingslasten (17) Huisvestingslasten (18) Overige lasten (19) Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Financiële baten en lasten (20) Resultaat Resultaatbestemming - Vermindering van Algemene reserve - Vermindering van Bestemmingsreserves

9 Jaarrekening ROC Leeuwenborgh - Stichting voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Westelijk Zuid-Limburg 9

10 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2014 ( Bedragen in ) Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Aanpassingen voor: - Afschrijvingen Mutaties vrijval voorziening Veranderingen in vlottende middelen: - Voorraden Vorderingen Kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties: Ontvangen interest Betaalde interest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten:

11 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen immateriële vaste activa Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen Jaarrekening ROC Leeuwenborgh - Stichting voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Westelijk Zuid-Limburg 11

12 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling behorend bij de geconsolideerde jaarrekening Juridische vorm en voornaamste activiteiten De Stichting voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Westelijk Zuid-Limburg is een Regionaal Opleidingen Centrum voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in het westelijk deel van Zuid-Limburg. Vanuit locaties in de regio s Sittard-Geleen, Maastricht en Venlo biedt de stichting een breed pakket opleidingen aan in de BOL en BBL. Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld volgens de inrichtingsvereisten van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Specifiek voor onderwijsinstellingen gelden de bepalingen en modellen, zoals opgenomen in Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 660 Onderwijsinstellingen. Grondslagen voor de consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële gegevens van Stichting voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Westelijk Zuid-Limburg en haar groepsmaatschappijen per 31 december van het boekjaar opgenomen op basis van de integrale methode. Hierbij worden de activa en passiva, evenals de baten en lasten voor 100% in de geconsolideerde jaarrekening van de stichting opgenomen. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen, waarin de stichting een meerderheidsbelang heeft, of waarin op een of andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken, vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals binnen de Groep gemaakte winsten. Het aandeel van derden in het eigen vermogen en in het resultaat wordt afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht. Voor een overzicht van de geconsolideerde groepsmaatschappijen wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige balans. 12

13 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva geconsolideerde jaarrekening Algemeen De grondslagen, die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling, zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. Transacties in vreemde valuta De jaarrekening is weergegeven in euro s. Transacties luidende in vreemde valuta worden in de betreffende functionele valuta van de organisatie omgerekend tegen de geldende wisselkoers per de transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta die tegen historische kostprijs worden opgenomen, worden in euro s omgerekend tegen de geldende wisselkoersen per de transactiedatum. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden als last in de staat van baten en lasten opgenomen. Gedurende het verslagjaar hebben geen significante transacties in vreemde valuta plaatsgevonden. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa betreffen intern en extern ontwikkelde software. Deze zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van de lineaire afschrijving, gebaseerd op de economische levensduur. De economische levensduur is bepaald op 5 jaar. Het afschrijvingspercentage bedraagt 20%. Activering vindt plaats, indien deze een bedrag van 445 inclusief BTW te boven gaan. Materiële vaste activa De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur en andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van de lineaire afschrijving, gebaseerd op de economische levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: - Gebouwen: tussen de 2 en 4%; - Inventaris en apparatuur: tussen de 6 en 20%; - Andere vaste bedrijfsmiddelen: 10%. Activering vindt plaats indien deze een bedrag van 445 inclusief BTW te boven gaan. Bijzondere waardeverminderingen of vervreemding van vaste activa Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen, wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen, die doen vermoeden, dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. Wanneer de boekwaarde van een actief aanzienlijk hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bedrag ten laste van het resultaat geboekt voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde van het actief. In 2014 heeft er een bijzondere waardevermindering plaatsgevonden. Voor verdere informatie over deze waardevermindering verwijzen wij u naar de toelichting in de balans. Financiële vaste activa Deelnemingen waarmee de instelling een economische en organisatorische verbondenheid heeft en waarin zij overheersende zeggenschap heeft, of de centrale leiding uitoefent, worden tegen de vermogensmutatiemethode gewaardeerd. In overeenstemming met deze methode worden de deelnemingen in de balans opgenomen tegen het aandeel van de stichting in de nettovermogenswaarde, vermeerderd met haar aandeel in de resultaten van de deelnemingen vanaf het moment van de verwerving, bepaald volgens de grondslagen in deze jaarrekening. In de staat van baten en lasten wordt het aandeel van de stichting in het resultaat van de deelnemingen opgenomen. Deelnemingen waarin noch beslissende zeggenschap noch invloed van betekenis kan worden uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijsmethode. Dit houdt in, dat de deelneming wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs op de balans. In de winst-en verliesrekening worden eventuele bijzondere waardeverminderingen opgenomen. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Jaarrekening ROC Leeuwenborgh - Stichting voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Westelijk Zuid-Limburg 13

14 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva geconsolideerde jaarrekening Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. Eigen vermogen Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves, die ter vrije beschikking staan van het Bestuur. Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien de beperkte bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. De Stichting voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Westelijk Zuid-Limburg beschikt niet over bestemmingsfondsen en -reserves. In de jaarrekening heeft segmentatie plaatsgevonden van het eigen vermogen in een publiek en/of een privaat deel. Het private deel is bestemd voor financiering van projecten, waarvoor geen publieke middelen beschikbaar zijn. Daarnaast zijn in de jaarrekening 2014 de bestemmingsreserve VSV-gelden en de bestemmingsreserve Professionalisering examinering vrijgevallen. Voorzieningen Een voorziening wordt op de balans opgenomen, indien sprake is van een verplichting (in recht afdwingbaar of feitelijk), waarvan het waarschijnlijk is, dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen benodigd is en een betrouwbare schatting kan worden gemaakt. Vrijvallen uit en dotaties aan de voorzieningen vinden plaats ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorziening. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van de voorzieningen, die tegen contante waarde worden gewaardeerd, als het effect van tijdswaarde materieel is. Voorziening jubileum Ten aanzien van de verplichting om toekomstige jubileumuitkeringen te betalen is in de jaarrekening een voorziening jubileum gevormd. De jubileumregeling is gebaseerd op de CAO BVE (uitkeringen bij 25-jarig respectievelijk 40-jarig onderwijsjubileum). In de berekening van de jubileumvoorziening is rekening gehouden met vertrekkansen en toekomstige salarisgroei. De voorziening is opgenomen tegen de contante waarde op basis van een discontovoet van 2%. Deze voorziening heeft een overwegend langlopend karakter. Voorziening asbest In 2012 is er een voorziening asbest gevormd ten behoeve van de sanering van asbest, die verricht dient te worden in enkele onderwijslocaties van ROC Leeuwenborgh. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de kostenraming om de asbest te verwijderen. Voorziening groot onderhoud De voorziening voor onderhoudskosten is nominaal opgenomen voor periodiek groot onderhoud, dat dient te worden verricht op de gebouwen. In 2014 heeft er een actualisatie van de voorziening groot onderhoud plaatsgevonden, wat geresulteerd heeft in een additionele vrijval. De voorziening voor onderhoudskosten is overwegend langlopend. Langlopende schulden Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de kortlopende schulden. Kortlopende schulden Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen ter zake van lasten, die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding. 14

15 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling geconsolideerde jaarrekening Algemeen De opbrengsten en kosten worden op basis van historische prijzen toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Opbrengstverantwoording Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en subsidies. Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord. Baten werk in opdracht van derden Opbrengsten uit hoofde van werk in opdracht van derden (contractonderwijs en overige) worden in de staat van baten en lasten als baten opgenomen, voor een bedrag gelijk aan de kosten indien zeker is, dat deze kosten declarabel zijn. Een eventueel positief resultaat wordt genomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum (de zogeheten percentage of completion method). Het stadium van voltooiing wordt bepaald naar evenredigheid van de duur van een contract- en/of re-integratietraject. Personeelsbeloningen/pensioenen Uitgangspunt is dat de pensioenlast - overeenkomstig de in de RJ aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt wordt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent, dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen, voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. De risico s van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico s komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in de toekomstige jaren is niet beschikbaar. Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen, die kwalificeert als een toegezegde bijdrageregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP). De getroffen pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling. Bij middelloon wordt jaarlijks pensioen opgebouwd over de pensioengrondslag. Indexatie (aanpassing met prijsstijging) van de toegekende aanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats, indien en voor zover de middelen van het pensioenfonds daartoe ruimte laten en het pensioenfonds daartoe heeft besloten. Indien de omstandigheden bij het pensioenfonds daar aanleiding toe geven, kan het bestuur besluiten tot het korten van aanspraken. Deze middelloonregeling wordt volgens de pensioenwet gekarakteriseerd als uitkeringsovereenkomst. Per 31 december 2014 bedroeg de dekkingsgraad van ABP 101,1% ( : 105,9%). De financiële situatie van het ABP is onvoldoende, wat hiervan de gevolgen zijn, is onbekend. ABP dient per een nieuw herstelplan bij de toezichthouder in te dienen, de Nederlandsche Bank (DNB). Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen in buitenlandse valuta s zijn herleid naar euro s met gebruikmaking van de gewogen gemiddelde omrekeningskoersen voor de betreffende periodes. Gedurende het verslagjaar hebben geen significante transacties in vreemde valuta plaatsgevonden. Jaarrekening ROC Leeuwenborgh - Stichting voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Westelijk Zuid-Limburg 15

16 Toelichting op de afzonderlijke posten van de geconsolideerde balans (1) Immateriële vaste activa Software Stand per 1 januari 2014 Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Mutaties in de boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen desinvesteringen Afschrijvingen Totaal mutaties Stand per 31 december 2014 Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde In 2014 heeft een actualisatie van de immateriële vaste activa plaatsgevonden, waarbij geheel afgeschreven middelen zijn gedesinvesteerd. Dit effect van komt alleen tot uiting in een verlaging van de cumulatieve aanschafprijs en cumulatieve afschrijvingen. De investeringen in 2014 betreffen o.a. software applicaties ten behoeve van de sector Techniek en ten behoeve van een nieuwe scanapplicatie. 16

17 Vervolg toelichting op de afzonderlijke posten van de geconsolideerde balans (2) Materiële vaste activa Gebouwen Inventaris Andere Totaal en terreinen en apparatuur vaste bedrijfsmiddelen Stand per 1 januari 2014 Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Mutaties in de boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen desinvesteringen Afschrijvingen Bijzondere waardevermindering Totaal mutaties Stand per 31 december 2014 Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde Algemeen In 2014 heeft een actualisatie van de materiële vaste activa plaatsgevonden. Hierbij zijn de middelen gedesinvesteerd, die al geheel zijn afgeschreven. Dit effect komt alleen tot uiting in een verlaging van de cumulatieve aanschafprijs en cumulatieve afschrijvingen. Dit leidt tot een verlaging van op beide posten. Waardevermindering gebouwen De ondergrond en de opstallen van de gebouwdelen Zuid, Noord en Centraal gelegen aan de Sibemaweg zijn in eigendom van gemeente Maastricht. ROC Leeuwenborgh is economisch eigenaar van de grond en opstallen van deze gebouwdelen en heeft een eeuwigdurend erfpacht hierop. Toekomstige voordelen of nadelen voortvloeiend uit de verkoop van deze gebouwdelen zijn ten gunste of ten laste van de gemeente Maastricht. De ondergrond en de opstallen gelegen aan de Arendstraat te Sittard en de ondergrond en opstallen van gebouwdeel West aan de Sibemaweg zijn geheel in eigendom van ROC Leeuwenborgh. In 2014 is er sprake van een bijzondere waardevermindering van het Zuid-gebouw aan de Sibemaweg. Het Zuid-gebouw staat al geruime tijd leeg en heeft voor ROC Leeuwenborgh geen onderwijsbestemming meer. Als gevolg van deze leegstand in combinatie met het eigenaarschap van Gemeente Maastricht is er een indicatie voor een bijzondere waardevermindering. Op advies van een extern adviesbureau is de waarde van het Zuid-gebouw naar een nihil waarde afgewaardeerd. De afwaardering heeft geleid tot een negatief resultaateffect van Verkoop pand In 2014 is het pand aan de Bergerweg te Sittard verkocht voor een bedrag ad Dit resulteerde in een exploitatieresultaat van ongeveer In 2014 is het volgende geïnvesteerd: - een verbouwing in het centrale gebouw aan de Sibemaweg te Maastricht ad Diverse ICT-apparatuur ten behoeve van optimalisatie van de ICT-omgeving ad Laptops ten behoeve van deelnemers en medewerkers ad Ten behoeve van de in 2013 gerealiseerde nieuwe locatie Sportzone te Sittard is in 2014 nog een bedrag van ongeveer aan verdere inrichting en apparatuur uitgegeven. - een transportauto ad Beeldschermen voor deelnemers en medewerkers ad Diverse lagere bedragen zijn besteed aan sector-specifieke zaken en algemene middelen. Afschrijvingen: de egalisaties zijn op de afschrijvingsbedragen gesaldeerd. Voor een specificatie wordt u naar de toelichting op de afschrijvingslasten bij de exploitatie verwezen. Jaarrekening ROC Leeuwenborgh - Stichting voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Westelijk Zuid-Limburg 17

18 Vervolg toelichting op de afzonderlijke posten van de geconsolideerde balans OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen OZB waarde ( in ) Verzekerde waarde ( in ) Arendstraat 12, Sittard Sibemaweg 20, Maastricht Peildatum Peildatum (3) Financiële vaste activa Boekwaarde Investeringen Boekwaarde Andere deelnemingen Totaal Andere deelnemingen ROC Leeuwenborgh is sinds 2012 economisch eigenaar van Chill B.V. samen met andere aandeelhouders. Chill B.V. betreft een samenwerkingsverband met Stichting Arcus College, Stichting Zuyd Hogeschool, Maastricht University Holding B.V. en DSM Nederland B.V. Chill B.V. heeft als belangrijkste doel: 1. het in opdracht van kennisinstituten en bedrijven opleiden en professionaliseren van vakmensen op alle niveaus; 2. het verhuren van goed geoutilleerde onderzoeksfaciliteiten; 3. het uitvoeren van onderzoeksopdrachten voor derden met als doel, versnellen van innovatie en valorisatie; 4. het bevorderen van samenwerking tussen beginnende professionals (leerlingen, studenten) en ervaren professionals. Voor nadere informatie over Chill B.V. verwijzen wij naar de bijlage Verbonden Partijen. 18

19 Vervolg toelichting op de afzonderlijke posten van de geconsolideerde balans (4) Voorraden Verkrijgingsprijs gebruiksgoederen Voorraden (5) Vorderingen Openstaande posten debiteuren Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt: Stand per 1 januari Af: Onttrekking Bij: Dotatie Stand per 31 december Debiteuren per 31 december Vorderingen op deelnemers/ cursisten Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt: Stand per 1 januari Af: Onttrekking Stand per 31 december Deelnemers / cursisten per 31 december Overige overheden: Bijdrage Educatie Gemeente Maastricht Bijdragen Educatie Westelijke Mijnstreek Totaal overige overheden Overige vorderingen: Vooruitbetaalde termijnen op contracten Voorschot t.b.v. activiteiten Te ontvangen posten Te ontvangen rente Totaal Jaarrekening ROC Leeuwenborgh - Stichting voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Westelijk Zuid-Limburg 19

20 Vervolg toelichting op de afzonderlijke posten van de geconsolideerde balans Het kortlopende deel van de vorderingen bedraagt in Debiteuren: het netto openstaande bedrag van bestaat uit het bruto bedrag van verminderd met de voorziening van Het debiteurensaldo bestaat voor het grootste gedeelte uit openstaande facturen ad , welke tussen de 0 en 2 maanden oud zijn en in de loop van 2015 worden ontvangen. Het debiteurensaldo is ultimo 2014 sterk gedaald ten opzichte van 2013, doordat een aantal grote debiteuren in 2014 niet voorkomen en het aantal debiteuren verlaagd is. Deelnemers / cursisten: de facturering van schoolproducten verloopt vanaf schooljaar uitsluitend via de boekhandel en via schoolkassa. Hierdoor is het incassorisico van ROC Leeuwenborgh sterk verkleind. Het bruto openstaande bedrag ad is samengesteld uit een bedrag aan gefactureerde en openstaande cursusgelden van en een bedrag van aan gefactureerde, nog te betalen schoolproducten. Vooruitbetaalde termijnen op contracten: vergeleken met de vooruitbetaalde bedragen ultimo 2013 is deze post verdubbeld. Dit heeft als oorzaak dat ROC Leeuwenborgh in 2014 meer contracten en andere posten heeft vooruitbetaald. Het vooruitbetaald bedrag ad bestaat o.a. uit vooruitbetalingen van huur accommodaties ad , licentiekosten ad , abonnementen en contributies ad , scholingskosten ter hoogte van en excursies voor de deelnemers ad Voorschotten: gedurende het jaar worden voorschotten aan personeel verstrekt, deze worden in de loop van 2015 afgerekend. De hoogte van aan personeel verstrekte voorschotten bedraagt Daarnaast is er nog een voorschot ad verstrekt vanuit het CHILL-project, gedurende 2014 is hiervan verantwoord. Het openstaande saldo ultimo 2014 ad zal in 2015 verantwoord worden. Te ontvangen posten: de te ontvangen posten bestaan uit een bedrag van uit nog te ontvangen projectgelden, zoals Chill ad , Portaalfuntie Laagopgeleide Jongeren ad , Programmagelden Gemeenten ad , Lang leven Limburg , IVT en diverse andere projecten. De overige bestaan grotendeels uit de waarborgsom van voor de huur van ESCS, nog te ontvangen vergoedingen van de boekhandel, te ontvangen vergoedingen vanuit de maatwerktrajecten en nog te ontvangen vergoedingen vanuit de project TOZL en CIV. De daling van de te ontvangen posten ten opzichte van 2013 wordt verklaard, doordat is ontvangen vanuit het CHILL-project, waardoor de oorspronkelijke te ontvangen projectgelden ad nu nog bedragen. 20

21 Vervolg toelichting op de afzonderlijke posten van de geconsolideerde balans (6) Liquide middelen Kasmiddelen Rabobank Ministerie van Financiën Spaarrekening Rabo Over de liquide middelen kan niet geheel vrij beschikt worden. Er is een bankgarantie afgegeven voor de huurverplichting van het pand aan de Horsterweg ad Dit bedrag is op een aparte rekening gestort. Spaarrekening Rabo: het spaarsaldo betreft de private middelen van ROC Leeuwenborgh. In 2015 vind er nog een terugstorting plaats van vanuit de tijdelijke financiering ten behoeve van Part-147 B1. (7) Eigen vermogen Stand per Dotatie Onttrekking Stand per Algemene reserve ROC Leeuwenborgh Bestemmingsreserve publiek Totaal Algemene reserve waarvan Publiek Algemene reserve waarvan Privaat Algemene reserve Privaat: de mutaties in de private reserve worden veroorzaakt door rentebaten en een terugbetaling van door de sector Techniek. In 2013 is het besluit door het CvB genomen om aan de sector Techniek ter beschikking te stellen voor de ontwikkeling van lesmethodes voor het behalen van de Part-147 B1 erkenning. Deze gelden werden vanuit het private vermogen ter beschikking gesteld. De sector Techniek lost het gehele bedrag ad in 2014 af. Bestemmingsreserve Publiek: in 2013 heeft het Bestuur van ROC Leeuwenborgh de keuze gemaakt om van het eigen vermogen te reserveren voor VSV-gelden en ten behoeve van Professionalisering examinering. Het doel van de bestemmingsreserve VSV-gelden was het nemen van maatregelen ter voorkoming van vroegtijdig schoolverlaten. De bestemmingsreserve Professionalisering examinering betrof het verhogen van de kwaliteit van het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel van ROC Leeuwenborgh. In 2014 zijn deze bestemmingsreserves geheel gebruikt om de eerder beschreven doelen te financieren. Jaarrekening ROC Leeuwenborgh - Stichting voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Westelijk Zuid-Limburg 21

22 Vervolg toelichting op de afzonderlijke posten van de geconsolideerde balans (8) Voorzieningen Jubileum Groot onderhoud Asbest Totaal Stand per 01 januari Mutaties in het boekjaar Dotaties Onttrekkingen Vrijval Totaal mutaties Stand per 31 december Onderverdeling Kortlopende deel 1 jaar Langlopende deel 1 jaar Totaal Jubileum: voor toekomstige jubileumrechten, voortvloeiend uit de CAO BVE voor het personeel in vaste dienst bij ROC Leeuwenborgh, is een voorziening gevormd. Deze voorziening is berekend volgens de NCW methode (netto contante waarde) met een rentepercentage van 2%. Bij de berekening is uitgegaan van een per 5 jaar afnemend blijfkanspercentage. Groot onderhoud: aan de voorziening groot onderhoud is in 2014 een bedrag gedoteerd ad De hoogte van de voorziening ultimo 2014 is gebaseerd op het geplande bedrag aan groot onderhoud voor de periode , zoals opgenomen in het geactualiseerde Meerjaren Onderhouds Plan. Actualisatie van het Meerjaren Onderhouds Plan is uitgevoerd door een extern adviesbureau. De vrijval ad is een gevolg van deze actualisatie. De uitgaven groot onderhoud hebben grotendeels betrekking op schilder- en herstelwerkzaamheden aan de kozijnen. Asbest: in 2012 is een voorziening asbest gevormd ten behoeve van de sanering van asbest, die in 2013 een aanvang heeft genomen. Conform het Asbestbeheersplan is in 2014 gecontinueerd met de sanering van asbest aan de Arendstraat te Sittard. 22

23 Vervolg toelichting op de afzonderlijke posten van de geconsolideerde balans (9) Langlopende schulden Financiers Stand per 01 januari kortlopend deel Stand per 31 december Resterende looptijd tussen 1 en 5 jaar Resterende looptijd groter dan 5 jaar 0 Rentevoet 3,94% Specificatie schulden aan financiers: Bedrag Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën: gestelde zekerheden: alle terreinen (ook in erfpacht) en gebouwen aan de Sibemaweg in Maastricht. Op 31 december 2011 was van het recht van hypotheek opgenomen. Van het opgenomen deel van deze lening is in als kortlopende verplichting geboekt vanwege de contractuele aflossing die in mei 2015 plaatsvindt. Jaarrekening ROC Leeuwenborgh - Stichting voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Westelijk Zuid-Limburg 23

24 Vervolg toelichting op de afzonderlijke posten van de geconsolideerde balans (10) Kortlopende schulden Ministerie van Financiën Vooruit gefactureerde en - ontvangen termijnen OHW Crediteuren Loonheffing Omzetbelasting Premies sociale verzekeringen 0 72 Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden ter zake van pensioenen Overlopende passiva: Vooruit ontvangen collegeen lesgelden Vooruit ontvangen subsidies OCW geoormerkt Vakantiegeld en -dagen en bindingstoelage Accountants- en administratiekosten Rente Overige Overlopende passiva Totaal Ministerie van Financiën: in mei 2015 zal de contractuele aflossing van plaatsvinden op de lening van het Ministerie van Financiën. Vooruitgefactureerde en - ontvangen termijnen OHW (onder handen werk): deze post bestaat voor uit onderhanden projecten, waarvan vanuit het project Chill, vanuit het project TOZL, IVT 2014 en diverse andere projecten. De twee eerst genoemde projecten lopen eind 2015 af. De overige van de post Vooruit gefactureerde en - ontvangen termijnen bestaan uit nog uit te voeren werkzaamheden vanuit de maatwerktrajecten, die bij diverse opleidingen zijn ingekocht. Schulden ter zake van pensioenen: voor een toelichting op de pensioenlasten verwijzen wij naar de toelichting opgenomen onder de Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling geconsolideerde jaarrekening. Vooruit ontvangen subsidies OCW geoormerkt: het huidige saldo van bestaat grotendeels uit de subsidie ten behoeve van Professionalisering ad Daarnaast zijn er nog bedragen vanuit Schoolexit-gelden ad en School Maatschappelijk werk ad en diverse andere kleine subsidies vooruitontvangen. Vakantiegeld en -dagen en bindingstoelage: de verhoging van de post vakantiegeld en -dagen en bindingstoelage wordt veroorzaakt door een stijging van de bindingstoelage. Vanaf 2014 hebben meer medewerkers recht op de bindingstoelage, waardoor de reservering bindingstoelage stijgt met ten opzichte van Vanaf 2014 wordt de vakantiegeldverplichting gereserveerd inclusief een opslag sociale lasten van 9%. Voorgaande jaren werd de vakantiegeldverplichting berekend exclusief een opslag van 9% sociale lasten. Dit zorgt ervoor, dat de reservering vakantiegeld in 2014 hoger is. Een tegengesteld effect is van toepassing op de reservering vakantiedagen. De reservering vakantiedagen wordt in 2014 berekend op basis van het werkelijke salaris. Voorgaande jaren werd dit berekend op basis van het maximale schaalloon. Beide schattingswijzigingen zijn in 2014 verwerkt. Overig: de post Overig bestaat voornamelijk uit nog te verwachten gas- en elektra facturen m.b.t en 2014 ad , de schuld aan CHILL ad , nog te verwachten accountantskosten en overige administratiekosten ad , detacheringskosten en diverse andere posten. De post daalt ten opzichte van 2013 met Dit wordt veroorzaakt, doordat de schuld aan CHILL gedurende 2014 met gedaald is. 24

25 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Huurovereenkomsten De ondergrond en de opstallen van de gebouwdelen Zuid, Noord en Centraal gelegen aan de Sibemaweg zijn in eigendom van gemeente Maastricht. ROC Leeuwenborgh is economisch eigenaar van de grond en opstallen van deze gebouwdelen en heeft een eeuwigdurend erfpacht hierop. Toekomstige voordelen of nadelen voortvloeiend uit de verkoop van deze gebouwdelen zijn ten gunste of ten laste van de gemeente Maastricht. De ondergrond en de opstallen gelegen aan de Arendstraat te Sittard en de ondergrond en opstallen van gebouwdeel West aan de Sibemaweg zijn geheel in eigendom van ROC Leeuwenborgh. Verder wordt op een aantal vaste locaties onderwijs uitgevoerd. Hiervoor zijn meerjarige contracten afgesloten. Daarnaast worden er nog accommodaties gehuurd voor bepaalde activiteiten en zijn er voor de leerwerktrajecten enkele ruimtes gehuurd bij bedrijven. De huurverplichtingen voor de onderwijslocaties betreffen de locaties: Kortlopende verplichting: jaarbedrag Einddatum Venlo, Hendrik Consciencestraat , Langlopende verplichtingen: jaarbedrag Einddatum Maastricht Airport, Horsterweg , Sittard, Milaanstraat , Shared Service Centrum ROC Leeuwenborgh heeft het beheer van de servers uitbesteed aan het shared service centrum Simac. Het contract loopt tot juni 2014 en wordt steeds stilzwijgend verlengd met 6 maanden, tot opzegging. In 2014 is het contract stilzwijgend verlengd. In 2015 zal ROC Leeuwenborgh overgaan naar een nieuwe omgeving voor opslag- en rekencapaciteit. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden. Jaarrekening ROC Leeuwenborgh - Stichting voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Westelijk Zuid-Limburg 25

26 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten (11) Rijksbijdragen Baten Begroting Baten Rijksbijdrage sector BVE Geoormerkte OCW subsidies Totaal rijksbijdragen Rijksbijdragen sector BVE: in 2014 heeft een indexering van de rijksbijdrage plaatsgevonden ad , wat leidt tot een verhoging van de gerealiseerde rijksbijdrage ten opzichte van de begroting. De rijksbijdrage is in vergelijking met 2013 gedaald, doordat in 2013 extra gelden zijn ontvangen vanuit het Herfstakkoord ad Daarnaast heeft ROC Leeuwenborgh te kampen met dalende deelnemersaantallen, wat de hoogte van de rijksbijdrage beïnvloedt. Geoormerkte OCW subsidies: in 2014 zijn de subsidies niet geheel besteed. Dit wordt veroorzaakt door een verschuiving in tijd, waardoor enkele subsidies in 2015 besteed worden. (12) Overige overheidsbijdragen en subsidies Gemeentelijke bijdragen Educatie Totaal overige overheidsbijdragen en subsidies Gemeentelijke bijdragen Educatie: in 2014 was bij de gemeenten onduidelijkheid over de middelen voor overige educatie (opleidingen Nederlandse taal en rekenen), vanwege de overgang van de Wet participatiebudget naar de Wet educatie en beroepsonderwijs. Hierdoor is het aantal trajecten in 2014 afgenomen. Doordat er nu duidelijkheid is verschaft over de Wet educatie en beroepsonderwijs zal naar verwachting het aantal trajecten in 2015 weer toenemen. (13) College-, cursus-, lesen examengelden Lesgelden sector BE Totaal college-, cursus-, lesen examengelden Lesgelden sector BE: de daling van lesgelden ten opzichte van 2013 binnen het VAVO-onderwijs wordt veroorzaakt door dalende deelnemersaantallen bij de uitbesteders van het Voortgezet Onderwijs. De verwachting is, dat deze daling van deelnemersaantallen in 2015 wordt voortgezet. 26

27 Vervolg toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten (14) Baten werk in opdracht van derden Baten Begroting Baten Contractonderwijs: Overige baten werk i.o.v. derden Totaal Contractonderwijs: de toename van het contractonderwijs ten opzichte van de begroting en 2013 heeft een aantal oorzaken. Ten eerste heeft de sector Techniek de toekenning van de subsidie ten behoeve van het ontwikkelen van lesmateriaal voor de Part-147 ad verkregen. Daarnaast zijn extra subsidie inkomsten ontvangen, doordat er meer buitenlandse reizen hebben plaatsgevonden. Ten slotte zijn vanuit het project CHILL, uit eerdere jaren, extra gelden vrijgevallen ad Overige baten werk i.o.v. derden: In 2014 zijn er extra vergoedingen ontvangen van bedrijven voor de inzet van personeel. (15) Overige baten Verhuur Detachering personeel Sponsoring Ouderbijdragen Overige Totaal Detachering personeel: er is in 2014 een bijdrage voor de personele inzet vanuit het project CIV ter hoogte van ontvangen. Ouderbijdragen: de daling van de ouderbijdragen wordt veroorzaakt, doordat het ontvangen cursusgeld in lager was dan ROC Leeuwenborgh heeft moeten afdragen aan het Ministerie. Dit verschil wordt veroorzaakt door dalende deelnemersaantallen. Overige: in 2014 is er een boekwinst van ongeveer gerealiseerd door verkoop van het pand aan de Bergerweg te Sittard. In 2013 is het terrein aan de Sportcentrumlaan te Sittard verkocht. Dit leverde een positief resultaat van op. Jaarrekening ROC Leeuwenborgh - Stichting voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Westelijk Zuid-Limburg 27

28 Vervolg toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten Lasten Begroting Lasten (16) Personeelslasten Bruto lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Overige personele lasten Lonen en salarissen Onttrekking / vrijval personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Overig Overige personele kosten Af: uitkeringen Totaal personeelslasten De personele lasten hebben betrekking op gemiddeld FTE OP De personele lasten hebben betrekking op gemiddeld FTE OBP De personele lasten hebben betrekking op gemiddeld FTE werkzaam in het buitenland (OP: onderwijzend personeel, OBP: ondersteunend- en beheerspersoneel) De bezoldiging van bestuurders heeft bedragen De vacatievergoeding aan de leden van de Raad van Toezicht heeft bedragen (Zie ook de Wet Normering Topinkomens WNT). Voor de vergoedingen aan bestuurders verwijzen wij naar de bijlage Bezoldiging bestuurders De huidige voorzitter van het College van Bestuur is in september 2013 aangesteld. De vorige voorzitter van het College van Bestuur is ultimo 2013 afgetreden. Dit veroorzaakte in 2013 een hogere bezoldiging van bestuurders. Lonen en salarissen: de brutolonen worden inclusief werkgeverslasten begroot. In de jaarrekening worden zowel de werkgeverslasten als ook de overige personele lasten zoals dienstreizen en de reiskostenvergoedingen uitgesplitst. In 2014 laten de lonen en salarissen een onderschrijding zien van Dit heeft een aantal oorzaken: - Een aantal begrote projecten, zoals o.a. Mensen in Beweging en Programmalijnen, is niet geheel uitgevoerd ad Er is geen gebruik gemaakt van stimulerings- en knelpuntengelden ter hoogte van De begrote loonindexering ad 2% is grotendeels niet verbruikt. - Daarnaast is ROC Leeuwenborgh erin geslaagd om de personele inzet te laten meebewegen met de dalende deelnemersaantallen. Personeel niet in loondienst: de kosten voor het personeel niet in loondienst overschrijden de begrote kosten met Dit wordt mede veroorzaakt, doordat in 2014 een aantal projecten heeft gespeeld met specifieke kennisvereisten, die extern zijn vervuld. Overig: in 2014 zijn minder gelden uitgegeven aan professionaliseringsmiddelen dan begroot. Uitkeringen: omdat (langdurig) ziekteverzuim niet te voorspellen is, is deze post behoudend begroot. In 2014 zijn er WIA-uitkeringen ontvangen, die zorgen voor een stijging van deze post. 28

29 Vervolg toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten Lasten Begroting Lasten (17) Afschrijvingslasten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Egalisatie huisvesting Totaal afschrijvingslasten Materiële vaste activa: in de afschrijvingskosten is een aantal vrijgevallen subsidiebedragen begrepen. Met name voor de installatie van het laboratorium in de Arendstaat ( per jaar tot 2036), de bouw aan de Sibemaweg met subsidie van de Gemeente Maastricht ( per jaar tot 2016). In 2014 heeft er een herwaardering plaatsgevonden van de gebouwen, uitgevoerd door een externe deskundige. De afwaardering ad is in de afschrijvingen inbegrepen. Egalisatie huisvesting: betreft een subsidie uit de Efrogelden inzake het Technisch Opleidings Centrum aan de Arendstraat voor per jaar tot (18) Huisvestingslasten Huur Verzekeringen Onderhoud Vrijval voorziening groot onderhoud Dotatie overige voorzieningen Totaal onderhoudskosten Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige Totaal huisvestingslasten Huur: de afwijking ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt, doordat in 2014 de huur aan Fitland is geïndexeerd. Dit betrof een indexatie met terugwerkende kracht van 2009 tot en met 2014 en bedroeg Daarnaast is er meer gebruik gemaakt van eigen accommodaties, wat leidde tot een daling van de huurlasten met Naast bovenstaande opsomming wordt de afwijking ten opzichte van 2013 verklaard door een stijging van de reguliere huurlasten van Fitland. Onderhoud: de kosten ten behoeve van onderhoud dalen ten opzichte van 2013, omdat in 2014 minder onderhoud aan de gebouwen en omliggende terreinen uitgevoerd is. Vrijval voorziening groot onderhoud: in 2014 is een actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan door een extern adviesbureau uitgevoerd. Het saldo van de voorziening Groot Onderhoud was hoger dan het bedrag, opgenomen in het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan. Daardoor is er een vrijval van gerealiseerd. Dotatie overige voorzieningen: de dotatie heeft plaatsgevonden aan de voorziening groot onderhoud. De jaarlijkse dotatie bedraagt Energie en water: op dit moment is er onduidelijkheid over de totstandkoming van de facturatie bij de energieleverancier. Deze energieleverancier is voortgekomen vanuit een gezamenlijke aanbesteding van diverse ROC s. Op dit moment staat er namens de ROC s een vraag uit over berekening van de kosten versus de gemaakte contractafspraken. Schoonmaakkosten: de stijging van de schoonmaakkosten wordt enerzijds veroorzaakt door een stijging van de contractprijzen en anderzijds door extra schoonmaakwerkzaamheden aan de ramen en kozijnen, die in 2014 hebben plaatsgevonden. Overige kosten: de afwijking ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door het niet behalen van de taakstelling in de huisvestingskosten ad , doordat voorgenomen verkoop van gebouwdelen niet is gerealiseerd. Daarnaast zijn in vergelijking met 2013 de overige kosten gestegen, doordat er diverse aanpassingen in lokalen gedaan zijn om te voldoen aan de intensivering van de onderwijstijd. Jaarrekening ROC Leeuwenborgh - Stichting voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Westelijk Zuid-Limburg 29

30 Vervolg toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten (19) Overige lasten Lasten Begroting Lasten Administratie- en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Overige Totaal overige lasten Administratie- en beheerslasten: de begrote administratie- en beheerslasten zijn niet geheel besteed, door: - een verschuiving van projectkosten Optimalisatie ICT ad naar een verlaging van de advertentie-, PR,- en drukkosten van ongeveer , als gevolg van digitalisering - een verlaging van de accountancykosten met , door een vrijval uit eerdere jaren en een behaalde efficiencyslag - teruggaven omzetbelasting uit voorgaande jaren verlaagde verzekeringspremies diverse andere kleine besparingen. In vergelijking met 2013 zijn de administratie- en beheerslasten tevens afgenomen. Ook deze verlaging wordt deels veroorzaakt door de digitalisering van advertentie-, PR,- en drukkosten. In 2014 zijn er minder advieskosten gerealiseerd ad Daarnaast zijn door de implementatie van een nieuw salarispakket de kosten voor het salarisverwerkingsbedrijf ad vervallen. Inventaris, apparatuur en leermiddelen: in 2014 zijn bijdragen ad aan het project CHILL gedurende de periode verantwoord. Overige: in 2014 zijn de kosten met betrekking tot vieringen en excursies gedaald ten opzichte van 2013, vanwege dalende deelnemersaantallen. Accountantskosten Opsomming accountantskosten conform de europese richtlijn 2006/43/EG (artikel 2:382a BW inzake vermelding aan accountantshonoraria: gepresenteerd onder de administratie- en beheerslasten). Onderzoek van de jaarrekening Andere controleopdrachten Advieskosten op fiscaal terrein (20) Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten Totaal financiële baten en lasten Financiële baten en lasten: bij de opstelling van de reguliere begroting zijn de rentebaten vanuit het private vermogen buiten beschouwing gelaten. Daarnaast is de rente door de aflossing op de hypothecaire lening verlaagd. 30

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

Jaarrekening. ROC Leeuwenborgh

Jaarrekening. ROC Leeuwenborgh Jaarrekening 2013 ROC Leeuwenborgh 2 Jaarrekening 2013 - ROC Leeuwenborgh Jaarrekening 2013 Stichting voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Westelijk Zuid-Limburg ( ROC Leeuwenborgh ) te Maastricht,

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) 1 Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.433.910

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.429.561

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening BV Bestuursverslag Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Verslag Raad van Toezicht Kerngegevens Kernactiviteiten Juridisch structuur Organisatiestructuur

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

JAAR REKENING LTOC LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V.

JAAR REKENING LTOC LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. JAAR 2015 REKENING LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. LTOC JAARREKENING 2015 - LTOC - LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. 1 Colofon Ontwerp & opmaak: Redactie:

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

jaar rekening 2016 LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. LTOC

jaar rekening 2016 LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. LTOC jaar rekening 216 LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. 1 LTOC Colofon Ontwerp & opmaak: Mockus i.s.m. PR&C ROC Leeuwenborgh Redactie: Financieel Economische Zaken (FEZ) Drukwerk: ANDI

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie )

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Den Haag, 30 mei 2016 Dit rapport heeft 7 pagina s Stichting Prinses Christina Concours Inhoudsopgave Jaarrekening Balans

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa . B A L A N S P E R 31 D E C E M B E R 2 0 1 5 ACTIVA 2015 2014 Vaste activa 14.032 21.762 Vlottende activa 4.367.004 4.950.815 ---- Totaal activa 4.381.036 4.972.577 ======== ======== PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Special Arts Nederland te Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn 1 INHOUD 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Exploitatierekening 2015 4 3. Toelichting bij de balans en exploitatierekening 5-11 4. Controleverklaring 12 2 BALANS 2015

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo Jaarrekening 2016 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 31-12-2016 31-12-2015

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014 Baambrugge Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 3 Financiële positie 4 JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Samenstellingsverklaring 6 FINANCIEEL

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 1. Vaste activa 1.1 inventaris 0 0 1.2 automatisering 3.431 4.468 3.431 4.468 2. Vlottende

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Samenstellingsverklaring afgegeven Stichting Op Hodenpijl te Schipluiden 2

Samenstellingsverklaring afgegeven Stichting Op Hodenpijl te Schipluiden 2 FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER 2016 Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2016. Ondertekening van de jaarrekening Opmaak jaarrekening

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Balans 2 Staat van Baten en Lasten 3 Toelichting 4

Balans 2 Staat van Baten en Lasten 3 Toelichting 4 Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2014 (verkort) INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening Balans 2 Staat van Baten en Lasten 3 Toelichting 4 Accrap1 Jr1438901 verkort VERKORTE BALANS (in euro's)

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg ZP ROTTERDAM. Rapport inzake de jaarstukken over 2016

Aan het bestuur van Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg ZP ROTTERDAM. Rapport inzake de jaarstukken over 2016 Aan het bestuur van Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM Rapport inzake de jaarstukken over 2016 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

JAARVERSLAG Coöperatie SWV U.A. te Apeldoorn

JAARVERSLAG Coöperatie SWV U.A. te Apeldoorn JAARVERSLAG 2016 Coöperatie SWV 25-05 U.A. te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Verslag toezichthouder 34 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 36

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

concept Jaarrekening 2015 FAM! te Roermond

concept Jaarrekening 2015 FAM! te Roermond concept Jaarrekening 2015 FAM! EXPERTISECENTRUM VOOR VROUWENVRAAGSTUKKEN te Roermond Inhoudsopgave jaarrekening 2015 pagina Bestuursverslag 1 Balans per 31 december 2015 4 Exploitatierekening over 2015

Nadere informatie

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF Balans per 31 december 2016 ACTIEF (in euro's) Toelichting 31 december 2016 31 december 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen 656.749 656.749 656.749 656.749 VLOTTENDE

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie