STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE"

Transcriptie

1 STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE Datum van oprichting: 29 december 1955 DOELSTELLING Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond. DOELGROEP Alle burgermedewerkers en postactieve burgermedewerkers van Defensie, hun gezinnen en nagelaten betrekkingen. Bezoekadres Frederikkazerne, v.d. Burchlaan 31, Den Haag Gebouw 35 kamer H 6.35 Postadres MPC 58A - Postbus LS Den Haag Telefoon Website

2 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VOORWOORD 3 1 INLEIDING 4 2. BELEID Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Informatieverstrekking aan het Algemeen Bestuur Aflossingstermijn leningen Verstrekken van giften Nieuwe landelijke regelgeving op het gebied van schuldhulpverlening Dienstverlening door het Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Reorganisatie Bestuursstaf / Hoofddirectie Personeel (BS/HDP) Vermogensbeheer 6 3. UITVOERING Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuuur De hulpverlening in cijfers Toelichting op ingediende aanvragen, toekenningen, afwijzingen en heroverwegingen van leningen/giften Saldi op rekeningen Begunstigers 9 4. BESTUUR EN ADMINISTRATIE Bestuurssamenstelling Administratie Algemeen SLOTWOORD JAARREKENING Balans en resultatenrekening Toelichting behorende bij de jaarrekening Uitgangspunten bij het opstellen van de jaarrekening BEOORDELINGSVERKLARING 16 2 jaarverslag 2012 Burgerpersoneelsfonds

3 Jaarverslag Voorwoord Uit diverse bronnen 1) blijkt dat gelet op de crisis van de laatste paar jaar het aantal huishoudens dat voor kortere of langere tijd te maken heeft met problematische schulden in omvang toeneemt. Daarnaast is er bij een kwart miljoen huishoudens sprake van een risico op problematische schulden. Recente onderzoeken geven aan dat een groeiend aantal consumenten moeite heeft met het betalen van (maandelijkse) rekeningen. Schulden lopen op waardoor ernstige en complexe betalingsproblemen ontstaan. In elke organisatie, dus ook bij Defensie komen medewerkers met schulden voor. Schulden beïnvloeden het dagelijks functioneren. De ervaring leert dat medewerkers met schulden sneller in arbeidsverzuim vallen en als gevolg van de problematiek thuis in relatie tot de (financiële) situatie minder goed functioneren als gevolg van verminderde concentratie. Medewerkers met schulden kunnen ook een (veiligheids)risico vormen. Een beroep doen op de "Stichting Burgerpersoneelsfonds ministerie van Defensie" voor schuldhulpverlening - schulddienstverlening is een moeilijke stap, maar hulp vragen is geen teken van zwakte. Ons fonds wil mensen indien mogelijk in staat stellen om weer zo snel mogelijk op eigen kracht financieel verder te kunnen gaan. Wij willen daarbij maatwerk leveren en dat kan in de vorm van het verstrekken van een renteloze lening of gift, maar kan ook bestaan uit het geven van een financieel advies. Helaas wordt er teveel een aanvraag voor een renteloze lening ingediend op een tijdstip dat de Stichting niet veel meer kan doen. We zien een trend ontstaan dat de schuldenlast vaak zo groot is dat dit de mogelijkheden van ons fonds te boven gaat. Opvallend is dat het aantal ingediende aanvragen voor financiële hulp niet toeneemt. Bij de Stichting bestaat mede daarom de indruk dat niet alle medewerkers met financiële problemen worden bereikt en/of nog niet op de mogelijkheden van de Stichting en andere sociale fondsen binnen Defensie zijn of daar door anderen op worden gewezen. Aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen rechtstreeks door een belanghebbende bij de Stichting worden ingediend; ook kan bij het indienen van een aanvraag assistentie worden gevraagd aan bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van het Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DC-BMW). In een aantal gevallen zal er niet alleen aandacht moeten zijn voor het oplossen van financiële problemen, maar ook voor eventuele omstandigheden die in verband kunnen staan met de financiële problemen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om psychosociale problemen, relatieproblemen, de woonsituatie, verslaving, enz. Het wegnemen van oorzaken of omstandigheden is in veel gevallen essentieel om de financiële problemen in structurele zin op te lossen. Het behandelen van deze aan de financiële problemen gerelateerde onderwerpen, behoort tot het taakveld van het DC-BMW. Alle burgermedewerkers in actieve dienst bij één van de zeven Defensieonderdelen kunnen een beroep doen op de Stichting. Tot de doelgroep behoren ook postactieve medewerkers. Ook de medewerkers die zijn vertrokken met een SBK-regeling 2) of in de toekomst op een dergelijke regeling zijn aangewezen kunnen in voorkomend geval een beroep doen op de Stichting. (Nog) geen begunstiger van de Stichting? U wordt uitgenodigd om nu uw solidariteit te tonen. Meld u aan en laat iedere maand of op een ander door u te kiezen moment in het jaar een bedrag(je) via automatische incasso overmaken! 1) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel; Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD); Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) 2) Sociaal Beleidskader jaarverslag 2012 Burgerpersoneelsfonds 3

4 1 Inleiding 2 Beleid De Stichting Burgerpersoneelsfonds ministerie van Defensie brengt ook over 2012 weer een jaarverslag uit. In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het door haar gevoerde beleid. De activiteiten van het bestuur worden aangegeven, er wordt een toelichting op de hulpverlening gegeven en de jaarrekening wordt uitgebracht. 2.1 Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Het Algemeen Bestuur (AB) vergadert ongeveer tien maal per jaar. Het Dagelijks Bestuur (DB) komt in de regel om de week bij elkaar. In een aantal gevallen worden aanvragen tussentijds via de mail behandeld omdat het gewenst of noodzakelijk is om een aanvrager zo snel mogelijk over het besluit op zijn of haar verzoek tot het verkrijgen van een renteloze lening of gift te kunnen informeren. Woninguitzetting, dreigende afsluiting van gas en licht of beslaglegging op het salaris kan in dergelijke gevallen aan de orde zijn en met die snelle besluitvorming kan dat eventueel worden voorkomen. 2.2 Informatieverstrekking aan het Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur (AB) dient inzicht te hebben in de afhandeling van aanvragen en de financiële ontwikkelingen van de Stichting. Hiertoe wordt maandelijks een aantal rapportages opgemaakt. Er wordt inzicht gegeven in gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de saldi op lopende rekeningen en de beleggingsportefeuille wordt aangegeven. De aantallen ingediende aanvragen met daarbij het aantal toegewezen, afgewezen en nog in behandeling zijnde aanvragen wordt gemeld. Het toekennen van leningen tot een bedrag van is gemandateerd aan het DB. Over toegekende leningen met een bedrag tot wordt achteraf aan het AB verantwoording afgelegd. Als het DB voornemens is om een lening boven de of een langere aflossingstermijn van vijf jaar te verstrekken, wordt dit voornemen vooraf getoetst bij het AB. Van alle door het DB afgewezen aanvragen wordt met de redenen daarvan verslag gedaan aan het AB. Het betreft een geanonimiseerde rapportage. Eénmaal per kwartaal wordt gerapporteerd over de zgn. dubieuze debiteuren; dit is een geanonimiseerd overzicht van leningen waarop niet meer wordt afgelost vanwege bijv. toelating tot de WSNP of waarvan de inning van het restant van een verstrekte lening bij een deurwaarder is neergelegd. 2.3 Aflossingstermijn leningen De aflossingstermijn voor een renteloze lening is in principe drie jaar. In de praktijk is gebleken, dat deze termijn niet in alle gevallen voldoende mogelijkheden biedt voor op maat gerichte hulpverlening. Aan de hand van de feitelijke omstandigheden wordt door het bestuur beoordeeld of een langere termijn noodzakelijk en verantwoord is. Omvang en inschatting van met de lening samenhangende risicoʼs spelen hierbij een belangrijke rol. Ook kunnen door het bestuur hieraan extra voorwaarden worden verbonden. Het DB is gemandateerd om zonder overleg met het AB leningen toe te kennen tot een bedrag van en/of met een maximale aflossingstermijn van vijf (5) jaar. Overigens wordt in alle gevallen door het bestuur individueel getoetst of leningen qua aard en omvang passen binnen het door de statuten van de Stichting en het hiervan afgeleide beleid. Er kunnen derhalve door de hulpvrager geen rechten aan worden ontleend. 2.4 Verstrekken van giften Vooral aan het eind van het jaar worden zgn. kerstgiften verstrekt. Ook buiten deze periode kan door bijvoorbeeld vertegenwoordigers van het DC-BMW, P&O-functionarissen of dienstchefs een voorstel tot het verstrekken van een gift worden ingediend. Het verstrekken van een gift tot 500 is gemandateerd aan het DB. Een gift tot maximaal 750 kan het DB toekennen, maar wordt achteraf verantwoord aan het AB. Indien het DB een gift hoger dan 750 wil toekennen, vindt hierover vooraf overleg plaats met het AB. Eerst daarna wordt een besluit genomen. 4 jaarverslag 2012 Burgerpersoneelsfonds

5 2.5 Nieuwe landelijke regelgeving op het gebied van schuldhulpverlening Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht geworden. De invoering daarvan heeft grote gevolgen voor de schuldhulpverlening door gemeenten en dus ook voor de mensen die een beroep (moeten) doen op dergelijke hulpverlening. Heel veel gemeenten constateren dat er een toenemend beroep wordt gedaan op de schuldhulpverlening en de toenemende complexiteit daarvan. Daarnaast moeten veel gemeenten bezuinigen en dat heeft in veel gevallen tot gevolg dat er ook voor schuldhulp sprake is van teruglopende budgetten. Gemeenten zijn overgegaan VAN schuldhulpverlening NAAR schulddienstverlening. In het verleden was een belangrijke doelstelling om met problematische schulden binnen een periode van drie jaar een schuldenvrije toekomst te bieden. Tegenwoordig ligt de nadruk op dienstverlening en worden veel verantwoordelijkheden bij de aanvrager gelegd. Het inzetten van een schuldregeling is een veel minder vanzelfsprekende zaak geworden; participatie van schuldeisers staat voorop en veel minder het ten koste van alles proberen een schuldenvrije toekomst te realiseren. Wie problematische schulden heeft, moet die eerst zelf proberen op te lossen, al dan niet met hulp van vrienden, familie of vrijwilligers. Als dat niet lukt, dan komt pas de schuldbemiddelingsorganisatie van de gemeente (of die van de regio of een kredietbank) in beeld. Het komt regelmatig voor dat gemeenten of een kredietbank na inventarisatie van de schulden een lening verstrekken. De bestaande schulden worden daarmee afgelost en de klant betaalt nog maar aan één partij terug. Dit zijn wel leningen waarbij een marktconforme rente in rekening wordt gebracht. Het is dus het overwegen waard om eerst een aanvraag bij de Stichting in te dienen voordat de wettelijke procedure voor schulddienstverlening in werking wordt gezet. 2.6 Dienstverlening door het Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Een tiental jaren geleden is binnen het DC-BMW een "notitie schuldhulpverlening" vastgesteld. De regelgeving rond dit onderwerp is aan wijzigingen onderhevig; een laatste zeer ingrijpende wijziging - zie punt 2.5 van dit verslag - werd ingevoerd per 1 juli Eind 2009 / begin 2010 is binnen het DC-BMW een procedure gestart om te komen tot het vaststellen van nieuwe, door alle bedrijfsmaatschappelijk werkers toe te passen, regelgeving zou moeten leiden. De Stichting heeft over dit onderwerp regelmatig overleg gevoerd met de plv. directeur / hoofd van de sectie bedrijfsmaatschappelijk werk van het DC-BMW. Toen in januari 2012 nog geen nieuw beleid was vastgesteld, is op voorstel van de directie van het DC-BMW een beleidslijn geformuleerd waarvan de kern is dat zodra er een burgermedewerker bij een bedrijfsmaatschappelijk werker komt met vragen op financieel gebied hij of zij voor behandeling daarvan direct wordt doorverwezen naar de Stichting. Daarbij is ook afgesproken dat het DC-BMW niet verwijst naar de (sociale dienst) van een gemeente, een gemeentelijke kredietbank of particuliere hulpverlenen. Het DC-BMW behoudt een signaalfunctie voor de Stichting en blijft natuurlijk verantwoordelijk voor de psycho-sociale begeleiding van medewerkers. Nadat het management-team van het DC-BMW over deze nieuwe werkwijze werd geïnformeerd, zijn ook weer op verzoek van de directie van het DC-BMW de hoofden van de regiokantoren, met uitzondering van het regiokantoor Oost, in het land en hun medewerkers door de Stichting over deze nieuwe werkwijze voorgelicht. Ondanks de gemaakte afspraken lijkt deze werkwijze nog niet overal te worden gevolgd. Aan het einde van het verslagjaar was er nog geen nieuw beleidsdocument vastgesteld voor het handelen van de dienst bij medewerkers met financiële problemen. 2.7 Reorganisatie Bestuursstaf / Hoofddirectie Personeel (BS/HDP) De Stichting is een "Bijzondere Organisatie Eenheid (BOE) van de BS/HDP. In de nieuwe HDP-organisatie is de Stichting niet opgenomen. Aangegeven is dat de Stichting als zodanig niet ter discussie staat wat de HDP betreft, maar wel de bijdrage in de personele- en materiële ondersteuning. Aan de Stichting is gevraagd om een zgn. business case op te stellen. Er is door de HDP een viertal onderwerpen aangegeven die daarin behandeld dienden te worden. Het betreft: a) Wat is de situatie nu: kosten, opbrengsten, bijdrage van Defensie; b) Wat betekent het als de Stichting zelf alle activiteiten moet bekostigen, dus salaris, kosten werkplekautomatisering, enz.; c) Zijn er mogelijkheden om te fuseren met andere stichtingen; d) hoe doen de andere ministeries dit. De business case werd op 10 juli 2012 ingediend bij de HDP. De Stichting vindt dat aan de schuldhulpverlening aan alle actief dienende burgerpersoneelsleden bij de zeven Defensieonderdelen en postactieve burgermedewerkers het beste (te weten snel, doeltreffend en vertrouwelijk) gestalte kan worden gegeven als de organieke en bestuurlijke binding met het ministerie van Defensie blijft bestaan in de huidige vorm. jaarverslag 2012 Burgerpersoneelsfonds 5

6 Gelijktijdig met de oprichting van de Stichting werden bij andere ministeries sociale fondsen met een gelijkluidende doelstelling opgericht; deze organisaties krijgen de ondersteuning zoals het burgerpersoneelsfonds bij Defensie dat tot op dit moment krijgt. Inmiddels is besloten dat de Stichting zal worden ondergebracht bij de Divisie Personeel en Ondersteunende Diensten (DPOD) van het CDC. Voordat de definitieve overgang zal plaatsvinden dient een Protocol van Overdracht te zijn vastgesteld waarin alle zaken rondom de organisatie, personeel, financiën, salaris, documentaire informatievoorziening, archiefbeheer, facilitaire dienstverlening en ICT, de zgn PIOFAH-taken zijn beschreven. Aan het einde van het verslagjaar waren nog geen stappen ondernomen voor het opstellen van het hiervoor genoemde Protocol van Overdracht. 2.8 Vermogensbeheer De reserves van de Stichting zijn ondergebracht in een spaarrekening en een beleggingsportefeuille. Uit het tegoed op de spaarrekening kan de lopende rekening zonodig direct worden aangevuld. Een beleggingsportefeuille wordt als vaste, strategische reserve aangehouden. De beleggingsportefeuille van de stichting is sinds januari 2010 in beheer bij de ING. Het beleggingsprofiel is als volgt: - beleggingsvorm: beheer - beleggingsstrategie: duurzaam - beleggingsprofiel: neutraal 3 Uitvoering 3.1 Algemeen Bestuur Het AB van de Stichting heeft in 2012 zeven maal vergaderd. 3.2 Dagelijks Bestuuur Alle aanvragen voor renteloze leningen en giften worden door het dagelijks bestuur (DB) behandeld. Het is voor het DB van belang om een goed en zo volledig mogelijk beeld over een casus te hebben voor een besluit op een aanvraag te nemen. In een aantal gevallen wordt met een aanvrager contact opgenomen om aanvullende informatie te verkrijgen alvorens een besluit op de aanvraag te kunnen nemen. Direct na ontvangst van een aanvraag wordt bij de sectie Vorderingen, Inhoudingen en Kortingen van de afdeling Juridische Dienstverlening (VIK/JDV) navraag gedaan of er eventueel door schuldeisers beslag op het salaris is gelegd. Tevens vindt een toetsing bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel plaats naar eventueel geregistreerde kredieten. Het uitgangspunt voor het DB bij de behandeling van aanvragen is de in de statuten geformuleerde doelstelling van het fonds. Elke aanvraag is anders; elke situatie heeft bijzondere accenten; dit maakt dat er geen vastomlijnde criteria zijn aan te geven. 6 jaarverslag 2012 Burgerpersoneelsfonds

7 3.3 De hulpverlening in cijfers 3.3 De hulpverlening in cijfers a. Aantal ingediende verzoeken tot hulpverlening Toegekend: leningen giften Subtotaal Afwijzingen: Leningen Giften Aanvragen in behandeling Totaal b. Financieel volume van verstrekte leningen/giften Totaalbedrag leningen Gemiddelbedrag leningen c. Overzicht van aanvragen: Naar defensieonderdeel x) BS CDC DMO CZSK CLAS CLSK CKMAR SBK Postactief personeel Niet herleidbaar Totaal Naar loonschaal: Schaal leningen Giften Afwijzingen In behandeling Totaal en hoger Onbekend Postactief personeel en nagelaten betrekkingen Totaal x) de zeven defensieonderdelen zijn: BS - Bestuursstaf; CDC - Commando jaarverslag 2012 Diensten Burgerpersoneelsfonds Centra; DMO - 7 Defensie Materieel Organisatie; CZSK - Commando Zeestrijdkrachten; CLAS - Commando Landstrijdkrachten; CLSK - Commando Luchtstrijdkrachten; CKMar - Commando Koninklijke Marechaussee. De afkorting SBK staat voor Sociaal Beleidskader. jaarverslag 2012 Burgerpersoneelsfonds 7

8 3.4 Toelichting op ingediende aanvragen, toekenningen, afwijzingen en heroverwegingen van leningen/giften In het verslagjaar zijn 124 aanvragen ingediend voor het verkrijgen van renteloze leningen en/of giften. Er zijn 122 aanvragen ontvangen van actief dienend personeel; 2 aanvragen werden ingediend door de doelgroep van postactieve burgermedewerkers. Er is voor een bedrag van aan leningen en giften aangevraagd. Het totaalbedrag aan verstrekte leningen en giften bedroeg Een aantal mensen of namens hen een vertegenwoordiger van het DC-BMW treedt telefonisch in contact met de stichting om advies te vragen over financiële aangelegenheden. In een aantal gevallen leidt dit tot het indienen van een aanvraag. Iedere hulpvraag op financieel gebied wordt behandeld. In een aantal casussen is geadviseerd in contact te treden met andere organisaties, zoals de afdeling schuldhulpverlening van de woongemeente, een (regionale) sociale dienst of een (gemeentelijke) kredietbank. In andere situaties kan worden volstaan met het geven van een algemeen (financieel) advies. Deze aanvragen zijn niet in de cijfers opgenomen. Met ingang van het jaar 2013 zullen deze "aanvragen, verzoeken om informatie" wel als aanvraag worden geregistreerd. Een overzicht van het aantal aanvragen uitgesplitst naar defensieonderdeel is opgenomen in het hier voorafgaande cijfermatige overzicht. Er zijn 36 renteloze leningen verstrekt. Met de hulpverlening in de vorm van renteloze leningen is een bedrag van gemoeid. Het gemiddelde bedrag van een lening komt uit op Er zijn 31 aanvragen voor giften gehonoreerd. Het bedrag aan verstrekte giften is (Kerst)giften kunnen worden aangevraagd door de hoofden van de regiobureaus van het DC-BMW, maar ook door anderen zoals bijv. P&O-functionarissen. Aan het eind van het verslagjaar zijn nog negen aanvragen voor leningen in behandeling. Er zijn, zoals hiervoor al aangegeven, 36 leningen verstrekt. Dit aantal ligt aanzienlijk hoger dan de aantallen verstrekte leningen in 2010 en Een deel van de ingediende aanvragen past niet binnen de doelstellingen van het fonds en worden daarom afgewezen. Andere redenen voor afwijzing zijn o.a. dat de aanvragers voldoende ruimte in hun inkomsten hebben om zelfstandig de problematiek te kunnen oplossen of dat het verstrekken van een lening niet kan bijdragen aan het oplossen van de totale schuldenproblematiek. Er zijn 43 aanvragen voor leningen en 5 aanvragen voor giften afgewezen. In de brief waarin een aanvrager wordt geïnformeerd over de afwijzing van zijn aanvraag, wordt nauwgezet aangegeven waarop deze afwijzing is gebaseerd. Indien mogelijk worden oplossingsrichtingen, bijvoorbeeld budgetadviezen in een dergelijke brief opgenomen. Vier personen waarvan de aanvraag werd afgewezen, hebben in 2012 gebruik gemaakt van een verzoek tot heroverweging. Dergelijke verzoeken worden met een advies van het DB behandeld in een vergadering van het AB. In één geval is het AB afgeweken van het advies van het DB en is er alsnog een lening verstrekt. In de andere drie gevallen heeft het AB het advies van het DB om de afwijzing in stand te houden, overgenomen. Op 31 december 2012 staat er in totaal een bedrag van aan leningen uit. 3.5 Saldi op rekeningen Het saldo op de spaarrekening bedraagt op 31 december Op 31 december 2011 bedroeg dit saldo Op 16 november 2012 viel na een looptijd van één jaar een deposito van vrij. Dit deposito inclusief de daarop ontvangen rente is toegevoegd aan de beleggingsportefeuille. Het belegd vermogen van de stichting bedraagt op 31 december Dit is een toename van ten opzichte van de stand aan het eind van het jaar jaarverslag 2012 Burgerpersoneelsfonds

9 3.6 Begunstigers De HDP besloot in het najaar van 2011 om de serviceverlening tot inning van de bijdrage van begunstigers in actieve dienst in verband met kostenbesparingen met ingang van 1 januari 2012 niet meer via inhouding op het salaris te laten plaatsvinden. Direct nadat de Stichting van dit besluit op de hoogte werd gesteld, zijn alle begunstigers over dit besluit geïnformeerd. Gevraagd werd of zij begunstiger wilden blijven. In bevestigend geval werd voorgesteld om een machtiging tot automatische incasso daarvoor te verstrekken De bijdrage zou dan iedere maand automatisch van de eigen rekening naar de Stichting worden overgemaakt. Ook na het sturen van een herinnering werd door veel bestaande begunstigers niet gereageerd. Een klein aantal begunstigers heeft de keuze gemaakt om geen automatische incasso af te geven, maar op eigen initiatief iedere maand of op een zelf te kiezen ander moment een bijdrage over te maken. Een onderscheid tussen actief dienend personeel en postactieve medewerkers is niet meer te maken. Het aantal begunstigers is dramatisch gedaald van 4547 in 2011 tot 1884 eind In 2012 hebben de begunstigers een bedrag van aan de Stichting overgemaakt. In 2011 werd nog Per 1 januari 2013 is/was het aantal begunstigers: nb 23,28% 23,12% 23,62% Naast de ontvangsten van begunstigers ontvangt de stichting sinds een aantal jaren een bijdrage boetes. Het betreft hier gelden van door het ministerie van Defensie ontvangen bijdragen vanwege opgelegde boetes. Deze gelden worden via een verdeelsleutel toegekend. De stichting ontving over 2012 hieruit een bijdrage van jaarverslag 2012 Burgerpersoneelsfonds 9

10 4. Bestuur en administratie 4.1 Bestuurssamenstelling Op 31 december 2012 was het bestuur als volgt samengesteld: Mw. K. Kreunen MBA Voorzitter, aangewezen door de Minister, tevens lid van het dagelijks bestuur; H.P. Geurts Penningmeester, op aanbeveling van ABVA/KABO FNV, tevens lid van het dagelijks bestuur; B.W. van Walraven Lid, op aanbeveling van CNV Publieke Zaak; A. Thoma Lid, op aanbeveling van de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF); J.M. van den Oever Lid, op aanbeveling van de Vakbond voor Defensiepersoneel (VBM/NOV), als vertegenwoordiger van het Ambtenarencentrum (AC); Mw. J.M. Bader Adviserend lid, aangewezen door de Minister, tevens adviserend lid van het dagelijks bestuur; J. Smit Secretaris tevens hoofd bureau, tevens lid van het dagelijks bestuur, als zodanig aangewezen door de Minister. 4.2 Administratie Alle uit de afhandeling van de aanvragen voortvloeiende werkzaamheden zijn op het bureau van de stichting verricht. Het bureau verzorgt bovendien de gehele financiële administratie. Naast de secretaris / hoofd bureau is de heer J. de Ru op het bureau van de stichting werkzaam voor de financiële administratie en algemene ondersteuning. 4.3 Algemeen Het bankrekeningnummer van de stichting is De stichting is onder nummer ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Haaglanden. De statutaire plaats van vestiging is Den Haag. De stichting is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nr. m dd. 18 februari De stichting is sinds 24 augustus 2009 aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. 10 jaarverslag 2012 Burgerpersoneelsfonds

11 5. Slotwoord Wij hopen ook in 2013 en latere jaren op zijn minst op dezelfde wijze financiële hulp te kunnen blijven verlenen aan collegaʼs en oud-collegaʼs die door allerlei gebeurtenissen in de (financiële) problemen zijn gekomen. Mede door de - al sinds 1955 bestaande - ondersteuning van het ministerie van Defensie, de bijdrage van begunstigers, incidentele bijdragen en de opbrengsten uit het vermogen is het mogelijk dat de Stichting haar werk voortzet.. Het bestuur zegt allen dank die de stichting op enigerlei wijze steunen of faciliteiten bieden. Zonder die steun kan de stichting haar taak niet naar behoren uitvoeren. Een bijzonder woord van dank richt het bestuur aan: - de begunstigers die het fonds met hun maandelijkse bijdragen daadwerkelijk steunen; - de departementsleiding voor het ter beschikking stellen van faciliteiten waardoor het bureau van de Stichting haar werkzaamheden kan verrichten. jaarverslag 2012 Burgerpersoneelsfonds 11

12 6. Jaarrekening Balans en resultatenrekening Balans Activa in euro s in euro s Leningen u/g - debiteuren AF: Voorziening debiteuren Vorderingen - Nog te ontvangen bedragen Nog te ontvangen rentebaten Vooruitbetalingen Financiële activa - Rente rekeningen Beleggingsrekening Deposito s Liquide middelen - ING ING (beleggingsrekening) Passiva Eigen vermogen - Stand 1 januari na winstverdeling Legaat BIMS Resultaat boekjaar Stand 31 december Schulden - Nog te betalen kosten 0 - Nog te betalen leningen jaarverslag 2012 Burgerpersoneelsfonds

13 Resultatenrekening Baten Periodieke bijdragen Incidentele bijdrage Overige baten Rente - Liquide middelen 6 1 Financiële activa - Rente spaartegoeden/deposito's Beleggingsresultaat Lasten Giften Budget begeleiding 0 0 Algemene kosten Dotatie voorziening debiteuren Resultaat boekjaar jaarverslag 2012 Burgerpersoneelsfonds 13

14 6.2 Toelichting behorende bij de jaarrekening 2012 Geldleningen 1. Bedragen in hele euro's. 2. Debiteurenstand excl. voorziening dubieuze debiteuren Jaar Geldleningen Eigen Vermogen Percentage van ultimo boekjaar ultimo boekjaar Eigen Vermogen Beleggingen 1. Bedragen in hele euro's. 2. Debiteurenstand excl. liquide middelen Jaar Beleggingen Eigen Vermogen Percentage van ultimo boekjaar ultimo boekjaar Eigen Vermogen Rendement beleggingen 1. Bedragen in hele euro's. 2. Beleggingen excl. liquide middelen. 3. Het gemiddeld belegd vermogen is het rekenkundig gemiddelde van het saldo Financiele activa per 01/01 boekjaar en 31/12 boekjaar. 4. De baten uit beleggingen zijn de baten zoals die voorkomen in de resultatenrekening onder Financiele activa Jaar Baten uit Gemiddeld Rendementsbeleggingen belegd vermogen percentage / / / / Overzicht ontvangen donaties 1. Bedragen in hele euro's. Jaar Begunstigers Overig Totaal Mutatie-overzicht eigen vermogen Onderstaande bedragen zijn terug te vinden in de respectievelijke balansen euro euro euro euro Aanvang boekjaar Legaat Resultaat boekjaar Ultimo boekjaar jaarverslag 2012 Burgerpersoneelsfonds

15 6.3 Uitgangspunten bij het opstellen van de jaarrekening Algemeen Deze jaarrekening is opgesteld conform de hiervoor geldende voorschriften zoals genoemd in BW II, Titel 9. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Leningen u/g De leningen worden gewaardeerd tegen de schuldrest op balansdatum, onder aftrek van een voorziening. Deze wordt statisch bepaald en bedraagt het hoogste van het bedrag van de uitstaande leningen waarop de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard dan wel 4 procent van het uitstaande debiteurensaldo op jaareinde. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Financiële activa De beleggingen worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Schulden De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Beleggingsresultaat De beleggingsresultaten vloeien voort uit de waardering van de financiële activa. De resultaten zijn berekend als het verschil van de koers bij de aanvang van het boekjaar en de koers per jaareinde. Bij vervreemding binnen het boekjaar zijn de resultaten berekend als het verschil tussen de koers bij aanvang van het boekjaar en de koers op het moment van vervreemding. Het totale beleggingsresultaat bestaat uit gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten, zoals opgenomen in de resultatenrekening. Balans Leningen u/g Op de balans wordt het totaal van debiteuren gemeld. In deze post zitten ook de dubieuze debiteuren verwerkt voor een bedrag van Dubieuze debiteuren zijn debiteuren die inmiddels in het minnelijke traject toegelaten zijn tot de WSNP of debiteuren waarvan het dossier is overgedragen aan een deurwaarder. Vorderingen Door een wijziging in de procedure van de jaarafsluiting (direct na afloop van het kalenderjaar). Zijn deze opbrengsten van de post nog te ontvangen rentebaten nog niet bekend. Gezien de minimale omvang van deze post is er voor gekozen voortaan deze baten te nemen in het jaar dat ze worden ontvangen. Liquide middelen Bij de stichting wordt geen kas aangehouden. Eigen vermogen Begin 1997 heeft de Stichting het beheer overgenomen van het Wereld Natuur Fonds over de nalatenschap van de heer Maassen. De opbrengsten van dit legaat moe ten ter beschikking gesteld worden aan Bureau Inter nationale Militaire Sportwedstrijden (BIMS) voor de J.C.Maassen Prijs. In 2012 is een positief resultaat behaald op de beleggingen hetgeen ook gevolgen heeft voor het legaat BIMS. Door het positieve rendement is het legaat aangegroeid van naar Nog te betalen kosten Dit betreft nog te betalen bankkosten, kosten van effecten en rentekosten. Nog te betalen leningen Dit betreft leningen verstrekt in het lopend jaar, maar die in het volgend jaar worden uitbetaald. jaarverslag 2012 Burgerpersoneelsfonds 15

16 Resultatenrekening Periodieke bijdragen Dit betreft donaties die automatisch bij de salarisbetaling aan burgerpersoneel door de salarisadministratie van defensie worden ingehouden ten gunste van de stichting. Financiële activa De resultaten uit beleggingen worden afzonderlijk in de Resultatenrekening gepresenteerd en worden onderverdeeld in de volgende posten: - Rente spaartegoeden/depositoʼs; - Beleggingsresultaat. Giften Dit zijn tegemoetkomingen aan burgerpersoneel. Vertegenwoordigers van het Dienstcentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DC-BMW), maar ook bijv. personeelsfunctionarissen kunnen de stichting vragen een gift toe te kennen. Algemene kosten Onder algemene kosten vallen onder meer kosten voor betalingsverkeer, administratiekosten, bureaukosten, wervingskosten en kosten BKR. De kosten zijn ten opzichte van vorig jaar aanzienlijk toegenomen met ongeveer Deze stijging heeft te maken met een aanzienlijke stijging van de bankkosten voor het incasseren van de vrijwillige bijdrages. Tevens heeft het fonds dit jaar extra geïnvesteerd in de kennis van het bureau. Er is onder andere een cursus budgetbegeleiding gevolgd en aanvullend is een NIBUD-software pakket aangeschaft als hulpmiddel bij het inventariseren van schulden. Dotatie voorziening Gedurende het jaar worden oninbare vorderingen ten laste van de voorziening gebracht. Indien de berekende noodzakelijk geachte voorziening per jaareinde afwijkt van het resterende saldo op de rekening 'voorziening debiteuren' wordt het verschil verwerkt in de resultatenrekening.. 7. Beoordelingsverklaring Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van de Stichting Burgerpersoneelsfonds ministerie van Defensie te ʼs-Gravenhage beoordeeld. De jaarrekening is opgemaakt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2400 Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de stichting en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een accountantsverklaring kan worden ontleend. Conclusie Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting Burgerpersoneelsfonds ministerie van Defensie per 31 december 2012 en van het resultaat over de periode 2012 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Den Haag, 18 juni 2013 Audit Dienst Defensie D.J. de Haas RA 16 jaarverslag 2012 Burgerpersoneelsfonds

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE Datum van oprichting: 29 december 1955 DOELSTELLING Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond.

Nadere informatie

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE Datum van oprichting: 29 december 1955 DOELSTELLING Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond.

Nadere informatie

Datum van oprichting: 29december1955. Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond.

Datum van oprichting: 29december1955. Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond. -.. S Â Datum van oprichting: 29december1955 DOELSTELLING Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond. DOELGROEP Alle burgermedewerkers en postactieve

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

STICHTING THE DREAMS IN AFRICA FOUNDATION CUIJK JAARREKENING 2010

STICHTING THE DREAMS IN AFRICA FOUNDATION CUIJK JAARREKENING 2010 STICHTING THE DREAMS IN AFRICA FOUNDATION CUIJK JAARREKENING 2010 INHOUD RAPPORT BLZ. 1. Samenstellingsverklaring 1 2. Algemeen 2 3. Fiscale positie 2 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 JAARREKENING 2010 Balans

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wauw te Leeuwarden

Jaarverslag Stichting Wauw te Leeuwarden Jaarverslag 2015 Stichting Wauw James Wattstraat 4 Internet http://www.hsfinance.nl 8912 AR Leeuwarden Handelsregister Leeuwarden 01143891 Telefoon: 06-22 55 31 18 E-mail: info@hsfinance.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2014 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Winstuitverlies

Jaarrekening 2013. Stichting Winstuitverlies Jaarrekening 2013 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Inhoud Algemeen... 3 Samenstellingsverklaring... 4 Jaarrekening... 5 Balans... 5 Winst- en verliesrekening... 6 Algemene grondslagen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 3

FINANCIEEL VERSLAG 3 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN JAARREKENING 2014 INHOUD Blz VOORWOORD 2 FINANCIEEL VERSLAG 3 1 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN HAAG Leiden, 29 oktober 2015 Geacht Bestuur, Hiermede brengen wij u rapport

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

1. Doelstelling van de stichting 3

1. Doelstelling van de stichting 3 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling van de stichting 3 2. Verslag over het boekjaar 2012 4 Bestuur 4 Resultaat 4 Uitkeringen 4 Erfstellingen, legaten en giften 5 Slotopmerking 5 3. Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2010 3 2 Staat van baten en lasten over 2010 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2012

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2012 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2013

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2013 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009 Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2009 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Beoordelingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Staat van herkomst en

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 5 Staten van baten & lasten over 2012 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Stichting Baalbergen Fonds gevestigd te Noordwijk

Stichting Baalbergen Fonds gevestigd te Noordwijk gevestigd te Noordwijk Rapport inzake de jaarrekening 2012 Van Duyn Van der Geer BV Noordwijk, 5 augustus 2013 Dit rapport heeft 14 pagina's INHOUD ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 3 2 Staat van baten en lasten over 2011 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Nederlands Dagblad Fonds. Leusden. Financieel verslag Flv'l,I" ~"Ll'il:î P ; I. Gewaarmerki als staat w rop onzf3 \_le;-ld3rin.

Stichting Nederlands Dagblad Fonds. Leusden. Financieel verslag Flv'l,I ~Ll'il:î P ; I. Gewaarmerki als staat w rop onzf3 \_le;-ld3rin. Stichting Nederlands Dagblad Fonds Leusden Financieel verslag 2016 Flv'l,I".# I., r,,~".,,:;:j. \,. ~"Ll'il:î P ; I Gewaarmerki als staat w rop onzf3 \_le;-ld3rin. 1 6 Pal'aaf I/OOI' waelrrrjf:)i'kingscjoeleinden'

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting Kilimanjaro Media. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2012

Stichting Kilimanjaro Media. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Nummer Kamer van Koophandel: 34303511 Datum: 19 maart 2013 Aantal exemplaren: 3 Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 4 Samenstellingsverklaring 5 Financiële positie 6 Grafische weergave

Nadere informatie

CONCEPT FINANCIEEL JAARRAPPORT OVER 2013 VAN STICHTING PARENTSHOUSE AMSTERDAM

CONCEPT FINANCIEEL JAARRAPPORT OVER 2013 VAN STICHTING PARENTSHOUSE AMSTERDAM CONCEPT FINANCIEEL JAARRAPPORT OVER 2013 VAN STICHTING PARENTSHOUSE TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2013 VAN STICHTING PARENTSHOUSE TE AMSTERDAM RAPPORT blz. 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2014

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2014 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten over 2012 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. van. New Spring Foundation. Moerkapelle

Jaarrapport 2014. van. New Spring Foundation. Moerkapelle Jaarrapport 2014 van New Spring Foundation te Moerkapelle INHOUDSOPGAVE I. 1. Balans per 31 december 2014 3 I. 2. Staat van baten en lasten over 2014 5 I. 3. Waarderingsgrondslagen, grondslagen voor de

Nadere informatie

Stichting Barokensemble Eik en Linde. Jaarverslag 2012

Stichting Barokensemble Eik en Linde. Jaarverslag 2012 Stichting Barokensemble Eik en Linde Jaarverslag 2012 K.B. Gould Secretaris C.T. Tuijnman Voorzitter M. Abspoel Penningmeester INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 Voorwoord 1 2 Jaarverslag bestuur 2 Bijlagen Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3

Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3 Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3 Administratiekantoor C.P.M. Zwetsloot-Heemskerk ALGEMEEN De Stichting is 29 augustus 2003

Nadere informatie

Uitgebracht aan: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming Wuitekampweg CN Lunteren

Uitgebracht aan: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming Wuitekampweg CN Lunteren RAPPORT Uitgebracht aan: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming Wuitekampweg 5 6741 CN Betreft: Jaarrapport 2015 T.a.v. de heer Looise Wuitekampweg 5 6741 CN Scherpenzeel, 05 maart

Nadere informatie

Stichting JA Foundation Vlinderlaan ZL Oosterhout

Stichting JA Foundation Vlinderlaan ZL Oosterhout Stichting JA Foundation Vlinderlaan 13 4904ZL Oosterhout 2014 Stichting JA Foundation Oosterhout INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSRAPPORT I. ACCOUNTANTSVERSLAG PAGINA 1. Samenstellingsverklaring 3 2. Analyse van

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2012 8 2.2

Nadere informatie

Stichting Delft Kennisstad. gevestigd te Delft

Stichting Delft Kennisstad. gevestigd te Delft gevestigd te Delft Rapport inzake de Jaarrekening 2011 Inhoud pagina Samenstellingsverklaring 2 Balans per 31 december 2011 3/4 Winst- en verliesrekening 2011 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Stichting Delft Kennisstad. gevestigd te Delft

Stichting Delft Kennisstad. gevestigd te Delft gevestigd te Delft Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoud pagina Samenstellingsverklaring 2 Balans per 31 december 2012 3/4 Winst- en verliesrekening 2012 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Sterker Samen Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda JAARREKENING 2013 Vastgesteld d.d. 4 september 2014 Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda Postbus 1135 4801 BC Breda Kamer van Koophandel Breda nr. 20128984 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting WaterWatch te ʹs-Gravenhage inzake jaarrekening Opdracht 1. Algemeen 2. Fiscale positie 4

Stichting WaterWatch te ʹs-Gravenhage inzake jaarrekening Opdracht 1. Algemeen 2. Fiscale positie 4 Stichting WaterWatch te ʹs-Gravenhage inzake jaarrekening 2015 INHOUD pag. RAPPORT Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 4 JAARBERICHT Jaarrekening: - Balans per 31 december 2015 5 - Staat van baten en

Nadere informatie

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag.

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag. JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ ADMINISTRATIEKANTOOR Jacob Mosselstraat 35 2595 RE Den Haag Tel 070-3156050 Fax 070-3819554 E-mail in(o@administratiekanfooraro.nl K.v.K. 27107255 BTW nr. NL00686 1 2 1 080 1 Rabo NL69RAB0

Nadere informatie

Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013

Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013 auren DICHTBIJ MAAKT DOELEN BEREIKBAAR Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2013 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus 693, 3800

Nadere informatie

Stichting JA Foundation Brigidastraat CR BAVEL

Stichting JA Foundation Brigidastraat CR BAVEL Brigidastraat 11 4854 CR BAVEL 2015 INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSRAPPORT I. ACCOUNTANTSVERSLAG PAGINA 1. Samenstellingsverklaring 3 2. Analyse van baten en lasten 5 3. Fiscale positie 6 II. JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Winstuitverlies

Jaarrekening 2014. Stichting Winstuitverlies Jaarrekening 2014 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet 1 Inhoud Algemeen... 3 Samenstellingsverklaring... 4 Jaarrekening... 5 Balans... 5 Winst- en verliesrekening... 6 Algemene grondslagen

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2015

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2015 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA

VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA ALGEMENE GEGEVENS Revisienummer 3 Actuele rapportstatus Concept Verantwoordelijk accountant B. Zijlstra Actuele gebruiker ronald.vanoosterhout Datum en tijd 25-08-2015

Nadere informatie

Stichting "Hulp aan Roemenië" Touwslagersbaan 30j 6602 AL WIJCHEN

Stichting Hulp aan Roemenië Touwslagersbaan 30j 6602 AL WIJCHEN Stichting "Hulp aan Roemenië" Touwslagersbaan 30j 6602 AL WIJCHEN JAARREKENING 2014 Wijchen, 19 mei 2015 Geacht bestuur, Ingevolge de door u verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarstukken

Nadere informatie

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Stichting Nederlands Debat Instituut Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina Financieel verslag Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 4 Jaarrekening

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2015

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2015 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 5 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven Jaarrekening 2014 Vereniging ICOM-Nederland p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven 1 mei 2015 Inhoud: Pagina ALGEMEEN Samenstellingsverklaring 2 Algemene gegevens 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 3

FINANCIEEL VERSLAG 3 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN JAARREKENING 2013 INHOUD Blz VOORWOORD 2 FINANCIEEL VERSLAG 3 1 Kersenstraat 28 2321 HR LDEN HAAG Leiden, 29 oktober 2015 Geacht Bestuur, Hiermede brengen wij u rapport uit

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Annemie en Helmuth Wolff Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2012. 20 juni 2013

Stichting Annemie en Helmuth Wolff Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2012. 20 juni 2013 Rapport inzake jaarstukken 2012 20 juni 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten over 2012 7 Toelichting 8 Overige gegevens

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem. te Hattem

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem. te Hattem RAPPORT inzake de jaarrekening 2014 van Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten te Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2006

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2006 Stichting GeefGratis te Grave Rapport inzake de jaarrekening 2006 Beuningen, 4 juli 2007 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 3 Doelstelling 4 VOORWOORD Woord vooraf door de

Nadere informatie

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 4

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 4 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten over 2013 6 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015

Nadere informatie

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES Rapport: Uitgebracht aan: STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING te UTRECHT Inzake: Financieel verslag 2012 Van Zwol Wijntjes Accountants en Adviseurs B.V. Amsterdamseweg

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting A Break 4 Kids Duinschooten 12-232 2211 ZC NOORDWIJKERHOUT

Stichting A Break 4 Kids Duinschooten 12-232 2211 ZC NOORDWIJKERHOUT Utrechtseweg 18 Postbus 20 3927 ZL Renswoude 0318-571869 info@vangentonline.nl www.vangentonline.nl Stichting A Break 4 Kids Duinschooten 12-232 2211 ZC NOORDWIJKERHOUT Jaarbericht 2014 Jaarrekening Stichting

Nadere informatie

Stichting Opera in Progress p/a Hoekenburglaan TE Voorburg. Jaarrekening Jan Bus Podiumzaken Administratie belastingadvies

Stichting Opera in Progress p/a Hoekenburglaan TE Voorburg. Jaarrekening Jan Bus Podiumzaken Administratie belastingadvies 15 Stichting Opera in Progress p/a Hoekenburglaan 36 2275 TE Voorburg Jaarrekening 2015 Jan Bus Podiumzaken Administratie belastingadvies Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 2. Balans per 31-december 3 3.

Nadere informatie

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2004

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2004 Stichting GeefGratis te Grave Rapport inzake de jaarrekening 2004 Landgraaf, 31 mei 2005 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 2 Doelstelling 3 VOORWOORD Woord vooraf door de

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

1 Samenstellingsverklaring. Opdracht

1 Samenstellingsverklaring. Opdracht 1 Samenstellingsverklaring Opdracht Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2011 van de Stichting Jai Hanuman, Wijchen, samengesteld aan de hand van de ons verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS STICHTING ICONE RESEARCH EN ONTWIKKELING te Nuenen Rapport inzake de jaarrekening 2012 Vaktechnisch verantwoordelijken: M.J.W.M. van Gastel, Federatie

Nadere informatie

HSR administraties en belastingen JAARVERSLAG 2014. Stichting Vrienden "Fancy Fiddlers" Hilversum. Pagina 1

HSR administraties en belastingen JAARVERSLAG 2014. Stichting Vrienden Fancy Fiddlers Hilversum. Pagina 1 JAARVERSLAG 2014 Hilversum Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Rapport 1. Opdracht 3 2. Werkzaamheden 3 3. Bevestiging 3 Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Resultatenrekening over 2014 5 3. Algemene

Nadere informatie

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van uw Stichting

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van uw Stichting Stichting Zorgeloos Dierenleven t.a.v. Dhr. P.C. Baartman Driewegen 13 4521 GV Biervliet Lisse, 30 juni 2015 Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Sumbing Bibir. Postbus 530 3700 MA ZEIST. Jaarrekening 2011

Stichting Sumbing Bibir. Postbus 530 3700 MA ZEIST. Jaarrekening 2011 Stichting Sumbing Bibir Postbus 530 3700 MA ZEIST Jaarrekening 2011 Stichting Sumbing Bibir Postbus 530 3700 MA ZEIST Jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel Oost Nederland Dossiernummer 56482949 I N H O U D S O P G A V E Pagina A. ACCOUNTANTSRAPPORTAGE 1.

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2016 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie