: F14/14/166. : mr. A.H.J. Dunselman. : mr. J. Blokland. en meubelcoating. 2012: , : ,-- : NL67KASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": F14/14/166. : mr. A.H.J. Dunselman. : mr. J. Blokland. en meubelcoating. 2012: 1.341.737,-- 2013: 1.098.563,-- : NL67KASA0223218138"

Transcriptie

1 84359 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 mei Gegevens onderneming Nummer faillissement : Marcova B.V., Strooijonkerstraat 8, 1812 PK ALKMAAR : F14/14/166 Datum uitspraak : 20 mei 2014 Curator Rechter-commissaris : mr. A.H.J. Dunselman : mr. J. Blokland Activiteiten onderneming : Meubelspuiterij alsmede het aanbrengen van interieur- en meubelcoating. Omzetgegevens : 2011: , : , : , : ,--, (t/m 20 mei 2014) Personeel gemiddeld aantal : 13 werknemers (waarvan 2 oproepkrachten) Saldo einde verslagperiode : 5.889,24 Kasbankrekening : NL67KASA Verslagperiode : 4 (27 januari mei 2015) Opmerkingen vooraf: In dit verslag wordt gerapporteerd over de afgelopen periode, over de door de curator verrichte werkzaamheden en over de stand van de boedel. Dit verslag berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een groot gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan hierbij dan ook geen uitspraken worden gedaan. In een later stadium kan blij ken, dat cijfers of andere gegevens moeten worden aange past. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie De besloten vennootschap Marcova B.V. is opgericht bij notariele akte van 15 maart Enig aandeelhouder en bestuurder van Marcova B.V. is de besloten vennootschap Marcova Beheer B.V.

2 Faillissementsverslag rechtspersoon 2 Bestuurder van Marcova Beheer B.V. is de heer C. Vasbinder. Marcova B.V. had in de periode 15 maart 2002 tot 29 december 2008 de statutaire naam `Vasbinder B.V.'. Onder de naam Vasbinder B.V. was Marcova B.V. tot 29 december 2008 beherend vennoot van de commanditaire vennootschap Marcova C.V. Per 29 december 2008 is de commanditaire vennootschap Marcova C.V. ontbonden en is blijkens inschrijving in het handelsregister de onderneming voortgezet door Marcova B.V. Volgens de heer C. Vasbinder zijn de rechten en verplichtingen van Marcova CV. per 29 december 2008 ingebracht in Marcova B.V. De heer Vasbinder is verzocht om de onderliggende stukken ter beschikking te stellen. Op datum van oprichting van de besloten vennootschap Marcova B.V. is een akte van inbreng gepasseerd waarin is neergelegd, dat ter volstorting van het geplaatst aandelenkapitaal van Marcova B.V. de onder de naam Marcova C.V. gedreven onderneming vanaf 31 december 2000 voor rekening en risico van Marcova B.V. wordt gedreven, omvattende deze inbreng alle tot de onderneming behorende activa, onder de verplichting voor de vennootschap alle passiva van de onderneming voor haar rekening te nemen en al zijn eigen schulden te voldoen. Onderdeel van de ingebrachte activa betrof het onroerend goed gelegen te Alkmaar aan de Strooijonkerstraat 8. Met ingang van 15 maart 2002 betrof een van de bedrijfsactiviteiten van Marcova B.V. het deelnemen als beherend vennoot in een commanditaire vennootschap. 1.2 Winst en verlies 2011: 2012: ,-- winst ,-- verlies

3 0 Faillissementsverslag rechtspersoon : ,-- verlies (kolommenbalans) 2014: 1.3 Balanstotaal 2011: , : , Lopende procedures Niet bekend. 1.5 Verzekeringen De lopende verzekeringen zijn geinventariseerd, en waar nodig, beeindigd. Verslagperiode 3 Ten aanzien van de opstalverzekering betreffende de bedrijfsgebouwen is voor een bedrag ad 631,77 voldaan aan ABN AMR() Verzekeringen N.V. 1.6 Huur N.v.t. 1.7 Oorzaak faillissement Het faillissement van Marcova B.V. is bij faillissementsrekest van 14 april 2014 aangevraagd door de Ontvanger van de Belastingdienst/Midden- en kleinbedrijf. De belastingdienst heeft een vordering ingediend in verband met omzetbelasting respectievelijk loonheffing tot een totaalbedrag van ,--. Blijkens toelichting van de belastingdienst werd een langlopende betalingsregeling niet behoorlijk nagekomen. Volgens de heer Vasbinder zou hij een bedrag van ,-- als betaling hebben aangeboden van een tweetal betalingstermijnen. Nadat van de zijde van de belastingdienst niet akkoord was gegaan met een deelbetaling, zou het betreffende bedrag zijn aangewend om overige crediteuren te betalen.

4 eatmammme Faillissementsverslag rechtspersoon 4 Volgens de heer Vasbinder heeft de onderneming van Marcova B.V. vanaf 2008 last gehad van de teruglopende economie. Orders werden geannuleerd en verschillende debiteuren raakten in faillissement aldus de heer Vasbinder. Deze omstandigheden hebben liquid iteitsproblemen met zich gebracht. [en belangrijk aanvullend element in de liquiditeitsproblemen werd veroorzaakt door terugloop van de onderneming in een periode eind dat de heer Vasbinder getroffen werd door gezondheidsproblemen en in deze periode niet zelf leiding kon geven aan de onderneming, aldus de heer Vasbinder. Er zal onderzoek worden gedaan naar de achtergronden van het faillissement. Het onderzoek naar de achtergrond van het faillissement is nog gaande. Naast de omstandigheden zoals hiervoor onder het eerste faillissementsverslag beschreven, zyn geen nieuwe inzichten met betrekking tot de oorzaak van het faillissement gevonden. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : 13 werknemers (waarvan 2 oproepkrachten) 2.2 Aantal in jaar voor faill. 2.3 Datum ontslagaanzegging : 22 mei Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Marcova B.V. is eigenaar van een tweetal onroerende goederen gelegen te Alkmaar aan de Strooijonkerstraat 8 respectievelijk 10, kadastraal bekend gemeente Alkmaar sectie F 4848 respectievelijk 4845 met een grootte van 8 are 75 ca respectievelijk

5 Faillissennentsverslag rechtspersoon 5 11 are 2 ca. In het kadastrale register is met betrekking tot het onroerend goed aan de Strooijonkerstraat 10 te Alkmaar een recht aangetekend te weten `verkregen ten behoeve van commanditaire vennootschap Marcova C.V.'. Zoals reeds onder 1.1 van dit verslag vermeld, is de commanditaire vennootschap Marcova C.V. met ingang van 29 december 2008 ontbonden en is de onderneming voortgezet door Marcova B.V. 3.2 Verkoopopbrengst De bedrijfspanden aan de Strooijonkerstraat 8-10 worden via een makelaar te koop aangeboden voor een vraagprijs van ,-- k.k., exclusief BTVV. Verslagperiode 3 Ten opzichte van de voorgaande verslagperiode hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. Nadat was gebleken dat voor de bedrijfspanden aan de 5trooijonkerstraat 8-70 geen belangstelling voor koop was gebleken, heeft de makelaar de bedrijfspanden opnieuw gewaardeerd. Daarop is de vraagprijs in maart 2075 verlaagd tot een bedrag van C ,- k.k. exclusief 8TW. Na verlaging van de koopprijs zijn de bedrijfspanden verkocht voor een bedrag van ,- k.k. op 72 mei De levering van de bedrijfspanden dient uiterlijk 1 juni 2075 plaats te vinden. Uit onderzoek volgt, dat geen aanleiding bestaat dat Marcova C.V. enige aanspraak zou kunnen maken op voornoemde bedrijfspanden.

6 a dvo caten Faillissementsverslag rechtspersoon Hoogte hypotheek Op elk van de onroerende goederen te Alkmaar is een hypothecaire inschrijving van , Boedelbijdrage Met de hypotheekhouder, ABN AMR() Bank N.V., is een boedelbijdrage overeengekomen van 0,5% van de netto-opbrengst van de verkoop van de onroerende zaak, met een minimum van 1.500,-- exclusief BTW. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Bedrijfsinventaris, machines c.a. Voorhanden zijnde inventaris, machines en overige zaken zijn geinventariseerd en gewaardeerd door NTAB. Vervoermiddelen Marcova B.V. heeft in eigendom een tweetal vrachtwagens van het merk Daf, type FA respectievelijk type AE 45.CF. 3.6 Verkoopopbrengst In het kader van een doorstart is de inventaris verkocht voor een bedrag van ,-- exclusief BTW. Vervoermiddelen De twee vrachtwagens zijn verkocht voor een totaalbedrag van ,-- exclusief BTW in het kader van de doorstart. 3.7 Boedelbijdrage Voor zover verkoopopbrengst aan de bank toekomt, zal door de bank een

7 Faillissementsverslag rechtspersoon 7 boedelbijd rage worden voldaan gelijk aan 10% van het bed rag dat aan de bank toekomt. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de verkochte inventaris. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving Voorraden De voorraad is na uitspraak van het faillissement gelnventariseerd door medewerkers van Marcova B.V. NTAB heeft op basis van visuele inspectie de voorraad gewaardeerd. Onderhanden werk Na uitspraak van het faillissement is het onderhanden werk gelnventariseerd en is besloten tot tijdelijke voortzetting van de bedrijfsactiviteiten tot en met 5 juni lk verwijs hiervoor naar 6.1 respectievelijk Verkoopopbrengst Voorraden De voorraden, voor zover Marcova B.V. na het faillissement daar vrij over kan beschikken (na uitlevering op grond van aanspraken uit hoofde van eigendomsvoorbehoud) is verkocht in het kader van doorstart van de onderneming voor een koopsom gelijk aan 20% van de inkoopwaarde van de resterende voorraad. Na honorering van aanspraken op eigendomsvoorbehoud resteerde een voorraad met een inkoopwaarde van ,--, zodat de koopsom van de voorraad een bedrag beloopt van 2.300, Boedelbijdrage De boedelbijdrage beloopt 10% van het aan de pandhouder, ABN AMR() Bank N.V., toekomende koopsom van de voorraad.

8 a duoca ten Faillissementsverslag rechtspersoon 8 Andere activa 3.12 Beschrijving Immateriele activa De immateriele activa van Marcova B.V., bestaande uit domeinnaam en telefoonnummer respectievelijk orderportefeuille respectievelijk goodwill zijn verkocht in het kader van de doorstart voor een bedrag van ,-- exclusief BTW. Restituties De navolgende bedragen zijn gerestitueerd aan de boedel: - PWN 38,96 - Nuon 2.456,55 - ABN AMR() Verzekeringen N.V. 657,77 - Totaal 3.153,28 Huuropbrengsten Zoals in de voorgaande verslagperiode onder 6.3 is aangegeven, is in het kader van doorstart van de bed rijfsactiviteiten van Marcova B.V. door Autoschade Waterland B.V. de bedrijfspanden aan de Strooijonkerstraat 8-10 te Alkmaar verhuurd tot en met 31 december 2014 voor een huurprijs van 3.800,-- exclusief BTW per maand. In de periode van 6 juni 2014 tot en met 30 september 2014 is ter zake van huur een bedrag ontvangen op de faillissernentsrekening van ,67 inclusief BTW ( ,67 exclusief BTW). Conform afspraak is van deze huuropbrengst een bedrag aan ABN AMR Bank N.V. over de betreffende periode overgemaakt van 7.283,34. Onttrekkingen/ongerechtvaardigde verrijking De heer C. Vasbinder is verzocht om informatie respectievelijk betaling van bed ragen samenhangende met onttrekkingen aan de vennootschap. Het

9 Faillissementsverslag rechtspersoon 9 totaalbelang beloopt vooralsnog een bedrag van ,96. Verslagperiode 3 Huuropbrengsten In de periode van 21 oktober 2014 tot en met 23 januari 2015 is ter zake van huur een bedrag ontvangen op de faillissementsrekening van 9.196,-- inclusief BTVV ( 7.600,-- exclusief BTW). Dit bedrag kan als volgt worden uitgesplitst: Huurtermijn oktober 2014 (incl. BTW) 4.598,-- - Huurtermijn november 2014 (incl. BTW) 4.598,-- Totaal: 9.196,-- De huurtermijn over december 2014 dient nog te worden ontvangen op de faillissementsrekening. Van de huuropbrengst is conform afspraak aan ABN AMRO Bank N.V. overgemaakt een bedrag van in totaal 5.700,--. Dit bedrag ziet op: - Een bedrag ad 1.900,-- betreffende de maand september 2014; - Een bedrag ad 1.900,-- betreffende de maand oktober 2014; - Een bedrag ad 1.900,-- betreffende de maand november De gehuurde bedrijfspanden aan de Strooijonkerstraat 8-10 te Alkmaar zijn per 31 december 2014 door Autoschade Waterland B.V. leeg en ontruimd aan ondergetekende opgeleverd. Onttrekkingen/ongerechtvaardigde verrijking De heer C. Vasbinder heeft met behulp met een advocaat een inhoudelijk standpunt ingenomen ten aanzien van de voornoemde betalingen/onttrekkingen. Het onderzoek is nog gaande. Ondergetekende beraadt zich op een vervolg.

10 .z3 Faillissementsverslag rechtspersoon Huuropbrengsten In de per/ode van 24 januari 2075 tot en met 72 mei 2015/s ter zake van huur een bedrag op de faillissementsrekening ontvangen van C 4.598,- inclusief BTW. Dit betrof de laatste huurtermijn betreffende de maand december Van de huuropbrengst is conform afspraak aan ABN AMRO Bank N. V. overgemaakt een bedrag van C 7.900,- betreffende de maand december Onttrekkingen / ongerechtvaardigde verrijking Het namens de heer C. Vasbinder ingenomen standpunt ten aanzien van de voomoemde betalingen/onttrekkingen zijn bestudeerd. Ondergetekende heeft geconcludeerd, dat het namens de heer Vabinder ingenomen standpunt ter zake deze kwesties verdedigbaar is, en dat zij mogelijk een steekhoudend verweer kan voeren tegen de vordering van ondergetekende. In verband hiermee heeft ondergetekende afgezien van het instellen van een rechtsvordering. Restituties Blijkens een opgaaf van Allianz Nederland Levensverzekering heeft Marcova B.V. aanspraak op een creditsaldo van C 440,08. De betreffende verzekeraar is verzocht het creditsaldo ad C 440,08 over te maken op de faillissementsrekening Verkoopopbrengst 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Blijkens de administratie van Marcova B.V. had Marcova B.V. per 20 mei 2014 vorderingen op handelsdebiteuren tot een totaalbedrag van ,52. Dit bedrag lijkt - achteraf bezien - niet correct. Onderzoek naar het juiste bedrag is gaande.

11 0 Faillissementsverslag rechtspersoon Uit onderzoek is gebleken, dat de ontvangen betalingen van debiteuren nog niet volledig administratief waren verwerkt per datum van uitspraak van het faillissement van Marcova B.V., ondanks dat dat wel aan ondergetekende was meegedeeld. Na administratieve correctie van de betalingen alsmede rekening houdend met betalingen door debiteuren tot de datum van levering van de vorderingen aan de koper, resteerde een debiteurensaldo van ,22. Deze herziening heeft geleid tot een restitutie van een deel van de koopsom aan Autoschade Waterland B.V. 4.2 Opbrengst De vorderingen op handelsdebiteuren tot datum van het faillissement zijn in het kader van de doorstart verkocht voor een koopsom, die wordt bepaald op een bedrag gelijk aan 55% van de nominale waarde van de vorderingen na correctie van de vorderingen met betalingen ontvangen op de vorderingen van debiteuren tot en met 5 juni Zie onder Boedelbijdrage 5. Bank / Financiers 5.1 Vordering van de bank(en) ABN AMR() Bank N.V. heeft een vordering ingediend in het faillissement van Marcova B.V. uit hoofde van een verleend krediet in rekening-courant tot een bedrag van E ,18 per 20 mei 2014 te vermeerderen met rente en kosten. 5.2 Leasecontracten Marcova B.V. had met Stern lease ter zake een drietal personenauto's een operational leaseovereenkomst gesloten. De betreffende drie personenauto's zijn

12 Faillissementsverslag rechtspersoon ter beschikking gesteld aan Sternlease B.V. Marcova B.V. had een tweetal financial leaseovereenkomsten gesloten met de Lage Landen Financial Services B.V. betreffende een spuitrobot respectievelijk een gereviseerde spuitautomaat. De verplichtingen van Marcova B.V. jegens de Lage Landen Financial Services B.V. beliep per faillissementsdatum een bed rag van ,60. In het kader van doorstart van de onderneming heeft de doorstartende partij de leasecontracten afgekocht voor een bedrag van ,-- exclusief BTVV. 5.3 Beschrijving zekerheden ABN AMR Bank N.V. maakt aanspraak op de navolgende zekerheden: - hypotheek van ,-- op elk van de onroerende zaken te Alkmaar, Strooijonkerstraat 8-10 alsmede te Heiloo, Baeten burg 14; - hoofdelijke medeaansprakelijkheid van de heer C. Vasbinder; - hoofdelijke aansprakelijkheid van Marcova B.V. en Marcova Beheer B.V.; - verpanding van de bedrijfsinventaris; - verpanding bedrijfs- en handelsvoorraden; - verpanding van de rechten, uit een (winstdelende) gemengde levensverzekering, groot ,-- op het leven van mevrouw M. Vasbinder-Kalf, met als eind datum 22 juli 2014; - verpanding vorderingen en rechten uit de overeenkomst van aanneming van werk; - verpanding van alle vorderingen op derden. 5.4 Separatistenpositie ABN AMR Bank N.V. heeft op grond van bedongen pandrecht aanspraken op verkoopopbrengst van de voorraden van Marcova B.V. respectievelijk op de verkoopopbrengst van de vorderingen op handelsdebiteuren. Voor wat betreft de verkoopopbrengst van de bodemzaken zal het bodemvoorrecht van de belastingdienst voor gaan op het pandrecht van ABN AMR() Bank N.V.

13 Faillissementsverslag rechtspersoon Bedongen boedelbijdragen ABN AMR() Bank N.V. is een boedelbijdrage verschuldigd van 10% over verkoop van roerende zaken voor zover de opbrengst aan haar toekomt. Met ABN AMR Bank N.V. zijn aparte afspraken gemaakt in verband met haar medewerking aan voortzetting van de onderneming en de in dat kader verstrekte boedelkrediet. De nettomarge (exclusief BT1/1) zal bij gelijke helften worden verdeeld tussen ABN AMR Bank N.V. respectievelijk ondergetekende. Een soortgelijke afspraak is gemaakt met ABN AMR() Bank N.V. met betrekking tot tijdelijke verhuur van de bedrijfspanden aan de Strooijonkerstraat 8-10 te Alkmaar in het kader van de doorstart tot en met 31 december De maandelijkse huuropbrengst ad 3.800,-- exclusief BTVV zal gelijkelijk tussen de bank als hypotheekhouder respectievelijk ondergetekende worden verdeeld, waarbij het aan de bank toekomende deel in mindering zal worden gebracht op verschuldigde rente op de hypothecaire geldlening. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Aanspraak op eigendomsvoorbehoud op voorraden zijn geinventariseerd, en waar nodig, gehonoreerd. [en leverancier heeft aanspraak gemaakt op een eigendomsvoorbehoud op geleverde telefoons (op datum van uitspraak van het faillissement). De doorstartende partij zal onderzoeken of zij met de betreffende leverancier tot een regeling kan komen. [en leverancier van een watercooler heeft aanspraak gemaakt op teruggave, welke aanspraak is gehonoreerd. 5.7 Reclamerechten N.v.t.

14 Faillissementsverslag rechtspersoon Retentierechten N.v.t. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden In de periode 20 mei 2014 tot en met 5 juni 2014 zijn de bedrijfsactiviteiten van Marcova B.V. voortgezet. Deze voortzetting werd ingegeven door de wens om zoveel mogelijk tot waardebehoud te komen in het kader van verkoop van activa en doorstart van de onderneming. De voortzetting van de onderneming diende mede te voorkomen dat vaste opdrachtgevers van Marcova B.V. als gevolg van staking van de bedrijfsactiviteiten hun orders elders zouden plaatsen. ABN AMR Bank N.V. bleek bereid tot het verstrekken van een boedelkrediet in verband met voortzetting van de bedrijfsactiviteiten tot en met 5 juni 2014 van , Financiele verslaglegging In de periode van 20 mei 2014 tot en met 5 juni 2014 is een omzet gerealiseerd van ,89 exclusief BTW. Ter zake van gemaakte kosten ten behoeve van de werkzaamheden in de periode van 20 mei 2014 tot en met 5 juni 2014 is tot en met 19 juni 2014 een bedrag genoteerd van ,68. Er worden nog enkele facturen verwacht. Met ABN AMRO Bank N.V. zal op de basis zoals verwoord onder 5.5 van dit verslag worden afgerekend. In het kader van de doorstart zijn de boedeldebiteuren betreffende de periode 20 mei 2014 tot en met 5 juni 2014 verkocht op basis van 100% van de nominale

15 Faillissementsverslag rechtspersoon waarde van de debiteurenvorderingen inclusief BTW. Op de uiteindelijk vast te stellen koopsom zal een correctie plaatsvinden op de hiervoor genoemde debiteurenpositie in dier voege, dat verrichte betalingen op de openstaande vorderingen door de boedeldebiteuren in de periode tot en met 5 juni 2014 zullen worden afgetrokken van het op datum van verkoop bekende overzicht van vorderingen op boedeldebiteuren. Doorstart 6.3 Beschrijving In het kader van doorstart van de onderneming van Marcova B.V. zijn de navolgende activa verkocht aan de besloten vennootschap Autoschade Waterland B.V.: - Voertuigen: ,-- excl. BTW - Inventaris: ,-- excl. BTW - Voorraden: p.m. excl. BTW Vorderingen op handelsdebiteuren tot 20 mei p.m./-/- p.m. excl. BTW Handelsdebiteuren vanaf 20 mei 2014 tot en met 5 juni ,-- + p.m. -/- p.m. excl. BTW - Immateriele activa ,-- excl. BTW Totaal ,-- excl. BTW +p.m. -/- p.m. Autoschade Waterland B.V. heeft zich verbonden op 6 personeelsleden van Marcova B.V. een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur aan te bieden met ingang van 6 juni Autoschade Waterland B.V. wenst de bedrijfsactiviteiten van Marcova B.V. onder te brengen in een van haar eigen locaties. Teneinde de transitie van de onderneming niet ten koste te laten gaan van lopende orders en uitvoering daarvan, is gekozen voor een beperkte periode van gebruik van het bedrijfspand aan de Strooijonkerstraat 8-10 tot en met 31 december Er is met toestemming van de hypotheekhouder (ABN AMR Bank N.V. respectievelijk de rechter-commissaris)

16 Faillissementsverslag rechtspersoon een huurovereenkomst voor bepaalde tijd in dat verband gesloten voor een huurprijs van 3.800,-- exclusief BTW per maand. Met ABN AMR Bank N.V. als hypotheekhouder zijn afspraken gemaakt omtrent verdeling van de huurovereenkomst, waarvoor ik verwijs naar 5.5 van dit verslag. Verslagperiode 3 De bedrijfspanden aan de Strooijonkerstraat 8-10 te Alkmaar zijn per 31 december 2014 door Autoschade Waterland B.V. leeg en ontruimd aan ondergetekende opgeleverd. De huurtermijn over december 2014 dient nog te worden ontvangen op de faillissementsrekening. De huurtermijn over december 2074 is op 28 januari 2015 bijgeschreven op de faillissementsrekening. 6.4 Verantwoording Zie onder Opbrengst Zie onder Boedelbijdrage Zie onder Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Dit aspect is in onderzoek. Onderzoek in de administratie leidde tot enige onduidelijkheden omtrent verwerking van verschillende bedragen. De heer C. Vasbinder (middellijk

17 0 -r3 Faillissementsverslag rechtspersoon ) bestuurder) is verzocht om informatie. Namens de heer Vasbinder is nadere informatie verkregen. 7.2 Depot jaarrekeningen Blijkens inschrijving in het handelsregister betreft de laatst gedeponeerde jaarrekening het boekjaar 2012, welke is gedeponeerd op 15 maart 2013, mitsdien tijdig in de zin van de wet. De jaarrekening over het boekjaar 2011 is vastgesteld op 20 april 2012 doch gedeponeerd op 15 maart Goedk. Verkl. Accountant N.v.t. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen Er is voorhanden een akte van inbreng waaruit volgt dat het geplaatst aandelenkapitaal is volgestort. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Onderzoek heeft geen aanleiding gegeven voor het aannemen van onbehoorlijk bestuur. 7.6 Paulianeus handelen Onderzoek heeft geen aanleiding gegeven voor het aannemen van paulianeus handelen. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Er zijn boedelkosten gemaakt in het kader van voortzetting van de onderneming in

18 Faillissementsverslag rechtspersoon de periode tot en met 5 juni Deze kosten worden voldaan uit het boedelkrediet van ABN AMRO Bank N.V. en zullen worden verrekend in het kader van afrekening met ABN AMRO Bank N.V. na afloop van de voortzettingsperiode. Daarnaast zijn boedelkosten te verwachten van UWV respectievelijk Nederpel De Block & Partners. Er is tot een bedrag van ,50 + p.m. aan boedelcrediteuren ingediend. Er is tot een bedrag van C ,23 + p.m. aan boedelcrediteuren ingediend. Afgelopen verslagperiode zijn enige boedelkosten betaald in verband met verzekeringspremies en in verband met een tussentijdse salarisbeschikking curator. 8.2 Pref. vord. van de fiscus De belastingdienst heeft vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van ,--. De belastingdienst heeft vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van ,--. De belastingdienst heeft vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van C 438,755, Pref. vord. van het UWV UWV heeft nog geen preferente vorderingen ingediend.

19 .,. w....,' -Tz Faillissementsverslag rechtspersoon Er is tot een bedrag van ,02 aan vorderingen van het UWV ingediend. Er is tot een bedrag van ,02 aan vorderingen van het UWV ingediend. 8.4 Andere pref. Crediteuren Een voormalig werknemer heeft een vordering ingediend in verband met niet betaald salaris. Nadat onderzocht is of UWV loon betalingsverplichtingen overneemt, zal de vordering met een concreet bedrag worden ingediend. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag. 8.5 Aantal concurrente crediteuren 15 crediteuren hebben een concurrente vordering ingediend. 45 crediteuren hebben een concurrente vordering ingediend. 47 crediteuren hebben een concurrente vordering ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Tot op heden is voor een totaalbedrag van ,61 aan concurrente vorderingen ingediend. Tot op heden is voor een totaalbedrag van ,85 aan concurrente vorderingen ingediend.

20 Faillissementsverslag rechtspersoon Tot op heden is voor een totaalbedrag van ,23 aan concurrente vorderingen ingediend 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Naar verwachting zal het faillissement in aanmerking komen voor opheffing bij gebrek aan baten ex artikel 76 Faillissementswet. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) N.v.t. 9.2 Aard procedure N.v.t. 9.3 Stand procedure N.v.t. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling fail!. Het faillissement zal vermoedelijk komende verslagperiode kunnen worden afgewikkeld door opheffing bij gebrek aan baten Plan van aanpak In elk geval de navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: - onderzoek naar afwikkeling van de commanditaire vennootschap Marcova C.V.; - afwikkeling verzekeringspositie, - onderzoek naar administratie; - verkoop van onroerende goederen aan de Strooijonkerstraat 8-10 te Alkmaar;

21 Faillissementsverslag rechtspersoon - onderzoek afwikkeling leaseovereenkomsten met betrekking tot enkele personenauto's respectievelijk gefactureerde kosten in verband met deze auto's; - afwikkeling voorraadpositie/eigendomsvoorbehoud; - afwikkeling koopovereenkomst in verband met doorstart; - afwikkeling huurovereenkomst met doorstartende partij periode tot en met 31 december 2014; - afwikkeling positie ABN AMR Bank N.V. in verband met voortzetting onderneming tot en met 5 juni 2014 respectievelijk door de bank verstrekte boedelkrediet; - onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur respectievelijk paulianeus handelen; - inventarisatie van crediteurenvorderingen. In elk geval de navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: - onderzoek naar afwikkeling van de commanditaire vennootschap Marcova C.V.; - onderzoek naar administratie; - verkoop van onroerende goederen aan de Strooijonkerstraat 8-10 te Alkmaar; - onderzoek afwikkeling leaseovereenkomsten met betrekking tot enkele personenauto's respectievelijk gefactureerde kosten in verband met deze auto's; - afwikkeling huurovereenkomst met doorstartende partij periode tot en met 31 december 2014; - onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur respectievelijk paulianeus handelen; - afwikkeling aanspraken op middellijk bestuurder in verband met onttrekkingen respectievelijk ongerechtvaardigde verrij king. Verslagperiode 3 In elk geval de navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: - onderzoek naar afwikkeling van de commanditaire vennootschap Marcova C.V.; - onderzoek naar administratie;

22 Faillissementsverslag rechtspersoon onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur respectievelijk paulianeus handelen; - afwikkeling aanspraken op middellijk bestuurder in verband met onttrekkingen respectievelijk ongerechtvaardigde verrijking. In elk geval de navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: - levering van een tweetal bedrijfspanden van Marcova B. V. aan de koper.; - ontvangst van restitutiebedrag van een verzekeraar ad C 440,08; - ontvangst boedelbildrage in verband met verkoop en levering van bedrijfspanden ad C 7.500,- exclusief 87-W lndiening volgend verslag: 18 augustus aar, 18 mei 2015 C ra A.H.J. Dunselman,

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag). Datum: 20 januari 2015. Gegevens onderneming: Putters Nest Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/736 F Datum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 februari 2015 84813 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 februari 2015 Gegevens onderneming : J.F. Kriek en Zonen Beheer B.V. Schulpstet 21 te (1901 JI-1) Castricum Nummer faillissement : F14/14/274 Datum uitspraak

Nadere informatie

1 746 CE te Dirkshorn : F14/13/389. : mr. A.H.J. Dunselman. Thans: mr. M.S. Lamboo. : financiele holding 2011: 0,--

1 746 CE te Dirkshorn : F14/13/389. : mr. A.H.J. Dunselman. Thans: mr. M.S. Lamboo. : financiele holding 2011: 0,-- HENKEVELD 83281 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 september 2014 Gegevens onderneming : Raymond jansma Beheer B.V., Meerweg 21, 1 746 CE te Dirkshorn Nummer faillissement : F14/13/389 Datum uitspraak

Nadere informatie

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2014 Gegevens onderneming : Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : C/09/13/510 Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 23 december 2014. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 23 december 2014. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 23 december 2014 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V. 28108836 Faillissementsnummer : C/09/14/707 Datum uitspraak : 30 september

Nadere informatie

alsmede klein meubelen Omzetgegevens : 2011: netto omzet 356.398,00; 2010: netto omzet 324.326,00; 2009: netto omzet 370.492,00 faillissement geen.

alsmede klein meubelen Omzetgegevens : 2011: netto omzet 356.398,00; 2010: netto omzet 324.326,00; 2009: netto omzet 370.492,00 faillissement geen. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 april 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Edelman B.V. Den Haag nr. 34218173 Faillissementsnummer : F12/219 Datum uitspraak

Nadere informatie

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 6 Datum: 17 maart Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 6 Datum: 17 maart Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 17 maart 2016 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V. 28108836 Faillissementsnummer : C/09/14/707 Datum uitspraak : 30 september

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf E. Hoogeweg

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 6 Datum: 2 januari 2013 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 14 juni 2011 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.P. Bleeker Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 4 Datum: 12 november 2014. Datum faillissement: 14 februari 2012

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 4 Datum: 12 november 2014. Datum faillissement: 14 februari 2012 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 4 Datum: 12 november 2014 Gegevens gefailleerde: Datum faillissement: 14 februari 2012 Bewindvoerder/curator: mr. J.P.

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 5 Datum: 5 april 2016 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator: Mr C.G.H. Hofland R-C: Mr C.T.M. Luijks

Nadere informatie

: Bouwkundig Bureau Caltek B.V. 28048854 Faillissementsnummer : F12/879 Datum uitspraak : 4 december 2012

: Bouwkundig Bureau Caltek B.V. 28048854 Faillissementsnummer : F12/879 Datum uitspraak : 4 december 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 januari 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Bouwkundig Bureau Caltek B.V. 28048854 Faillissementsnummer : F12/879 Datum uitspraak

Nadere informatie

Verslagperiode 2 november 2011 tot en met 17 januari 2012 Bestede uren in verslagperiode 99,06 uur (tot en met 17 januari 2012)

Verslagperiode 2 november 2011 tot en met 17 januari 2012 Bestede uren in verslagperiode 99,06 uur (tot en met 17 januari 2012) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 18 januari 2012 Gegevens onderneming Scooterland B.V. (20068456) Faillissementsnummer 11 / 580 F Datum uitspraak 4 oktober 2011

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) In het faillissement van (hierna: Moria), gevestigd te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

2 e openbare verslag. Verslagperiode 28 maart tot en met 12 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode 54,12 uur (27 maart tot en met 12 juli 2013)

2 e openbare verslag. Verslagperiode 28 maart tot en met 12 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode 54,12 uur (27 maart tot en met 12 juli 2013) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 e openbare verslag Datum 12 juli 2013 Gegevens onderneming Transportbedrijf van den Ouweland Chaam B.V. (KvK 18025391) Faillissementsnummer 12/38 S (27 december

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : Kaal & Co

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alfa & Omega B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de Victoria Regiastraat 14

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

Verslagperiode : 4 juni 2014 t/m 4 september 2014 Bestede uren in verslagperiode 2

Verslagperiode : 4 juni 2014 t/m 4 september 2014 Bestede uren in verslagperiode 2 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 september 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : De Graaff Nieuwegein B.V. Datum uitspraak : 29 april 2014 Curator R-C : mr. W. Ploeg : mr. D.M.

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 20 november 2013. Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer.

Nummer: 3 Datum: 20 november 2013. Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 november 2013 Gegevens: Hawkeye Media House B.V. Faillissementsnummer: C/02/13/564 F Datum uitspraak: 11 juni 2013 Curator: Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris:

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) In het faillissement van (hierna: Moria), gevestigd te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-,

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 februari 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 februari 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 februari 2011 Gegevens onderneming : Van der Hoorn Onroerend Goed B.V te Ter Aar Faillissementsnummer : F.11/70 Datum uitspraak : 25 januari 2011 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 april 2016 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 april 2016 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 april 2016 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vormvast B.V. Faillissementsnummer : C/02/16/143

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 11 november 2013

BEGINVERSLAG Datum: 11 november 2013 1 200476 BEGINVERSLAG Datum: 11 november 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Sanne Wind Makelaardij- Onroerend Goed BV (KvK-nummer: 01054394) Faillissementsnummer : F17/13/313 Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/17/1 NL:TZ:0000010196:F001 03-01-2017 mr. H.C. Lunter mr. H.H. Kielman Algemeen Gegevens onderneming On Tour B.V. Activiteiten

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 3 datum: 27 april 2016

Faillissementsverslag nummer 3 datum: 27 april 2016 Faillissementsverslag nummer 3 datum: 27 april 2016 Gegevens onderneming : J.J. van der Speld en Zonen B.V. te Gouda Faillissementsnummer : C/09/15/601F Datum uitspraak : 27 oktober 2015 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/13/426 NL:TZ:0000013710:F001 09-04-2013 mr. S.B.M. Tilman mr. M Pellikaan Algemeen Gegevens onderneming I-Deal B.V. Activiteiten

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 18-03-2014 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: Curator: R-C: 20-02-2014 (rechtbank Rotterdam, overgedragen aan

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) In het faillissement van (hierna: Moria), gevestigd te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 1 Datum: 12 februari 2014 Gegevens onderneming (hierna: De Bron ) Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 14 januari

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/302 NL:TZ:0000006556:F001 31-05-2016 mr. P. Beerens mr. W. Geurts - de Veld Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 februari 2015 Gegevens onderneming: Kanters B.V. Inschrijving KvK: 09063627 Faillissementsnummer: C/05/14/1011 F Datum uitspraak: 16 oktober 2014 Curator: mr.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 26 juli 2012. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 26 juli 2012. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 juli 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : restaurant De Zwaan B.V. 28018278 Faillissementsnummer : F12/505 Datum uitspraak

Nadere informatie

: Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg 10 E

: Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg 10 E Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 29 augustus 2011 Gegevens onderneming : Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011 Gegevens onderneming : Hommel S&I BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3903 LP) Veenendaal aan De Smalle Zijde 40, KvK

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 Gegevens onderneming : Gordijnenatelier R. Ruiter BV, statutair gevestigd te Ede, feitelijk gevestigd te (3903 AP) Veenendaal aan de Nijverheidslaan 22,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2015. Gegevens onderneming: G-Works B.V. Faillissementsnummer: C/01/15/491 F Datum uitspraak: 21 juli 2015 Curator:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/302 NL:TZ:0000006556:F001 31-05-2016 mr. P. Beerens mr. W.J. Geurts - de Veld Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 13 april 2012

Nummer: 3 Datum: 13 april 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 april 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (eindverslag) Datum: 26 juni 2014 Gegevens onderneming: Handelsonderneming Dijkhuis O.G. Winschoten B.V., gevestigd aan de Lijnbaan

Nadere informatie

Verslagperiode: 1 januari 2013 30 juni 2013 Bestede uren in verslag periode:

Verslagperiode: 1 januari 2013 30 juni 2013 Bestede uren in verslag periode: Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 6 Datum: 19 juli 2013 Gegevens onderneming: Bierings Metaal B.V. Faillissementsnummer: 11/581F Datum uitspraak: 4 oktober 2011 Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1 16 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1 16 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1 16 april 2013 Gegevens onderneming de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SK Kozijnen Groesbeek B.V. Datum uitspraak 26 februari 2013 Rechter-commissaris mr. J.A.

Nadere informatie

: De verkoop van keukens, keukenapparatuur en accessoires. Omzetgegevens : 426.393,67 over 2009 Personeel gemiddeld aantal : 3

: De verkoop van keukens, keukenapparatuur en accessoires. Omzetgegevens : 426.393,67 over 2009 Personeel gemiddeld aantal : 3 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 november 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Keukenzaak Kuipers BV. Faillissementsnummer : F 09/802 Datum uitspraak : 3 november 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 4 mei 2015. Gegevens onderneming: R.U. Vastgoed B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/960 F Datum uitspraak: 8 oktober 2013

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 2 Datum: 8 april 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 28 september 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Kapper(ambulant)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juli 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 24 september Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris:

Nummer: 2 Datum: 24 september Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 24 september 2013 Gegevens: Hawkeye Media House B.V. Faillissementsnummer: C/02/13/564 F Datum uitspraak: 11 juni 2013 Curator: Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris:

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 1 november 2013

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 1 november 2013 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 1 november 2013 Gegevens onderneming : Verdeelcentrum Veltman- Van Rijn B.V. en M. van Rijn Holding B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/682

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.13/17/111 NL:TZ:0000011721:F001 14-03-2017 mr. J.M.R. IJpma mr. AE de Vos Algemeen Gegevens onderneming Restaurant VandeMarkt B.V.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 24 maart Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 24 maart Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 april 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : C/18/15/104 F Datum uitspraak : 24 maart 2015 Curator Rechter-commissaris HAT Internationaal Transport

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 5 Datum: 5 april 2016 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 10-03-2015 Curator: Mr C.G.H. Hofland R-C: Mr C.T.M. Luijks

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 20 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 20 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 20 september 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Demah Detachering & Performance B.V., tevens handelend onder de naam ABC-Boekhouding Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Wigmanagement B.V. Datum: 6 oktober 2015 Nummer: verslag 5 Gegevens onderneming : Wigmanagement B.V. Dossiernummer : F03140009

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 Gegevens onderneming : Suncare Veenendaal BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3905 JA) Veenendaal aan de Prins Bernhardlaan

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 april 2012 Gegevens onderneming : Wijngaard

Nadere informatie

WINKEL & SMIT --ADVOCATEN-

WINKEL & SMIT --ADVOCATEN- WINKEL & SMIT --ADVOCATEN- FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1/ 2012; datum: 18 oktober 2012 Gegevens onderneming MARRUM MECHANISATIEBEDRIJF B.V. te Marrum (h.o.d.n. Marrum Mechanisatie B.V. en OK Mobiele

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/995 NL:TZ:0000002078:F001 29-12-2015 Mr. C.A. Hage mr. A.M.P.T. Blokhuis Algemeen Gegevens onderneming T.T.N. Ederveen B.V.,

Nadere informatie

Verslagperiode 4 oktober 2011 tot en met 1 november Bestede uren in verslagperiode 55,26 uur (tot en met 1 november 2011)

Verslagperiode 4 oktober 2011 tot en met 1 november Bestede uren in verslagperiode 55,26 uur (tot en met 1 november 2011) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 2 november 2011 Gegevens onderneming Scooterland B.V. (20068456) Faillissementsnummer 11 / 580 F Datum uitspraak 4 oktober 2011

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 september 2014 .. S CHENKEV ELD a duoc a te n - - 83283 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 september 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Raymond Jansma Internationaal B.V., Meerweg 21, 1 746 CE

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar eindverslag faillissement rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar eindverslag faillissement rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar eindverslag faillissement rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) In het faillissement van (hierna: Intertrend), gevestigd te Aalsmeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam

Nadere informatie

: De besloten vennootschap De Vlinder Holding BV Faillissementsnummer : F 12/598 Datum uitspraak : 31 juli 2012

: De besloten vennootschap De Vlinder Holding BV Faillissementsnummer : F 12/598 Datum uitspraak : 31 juli 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5-6 Datum: 14 januari 2015 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap De Vlinder Holding BV Faillissementsnummer : F 12/598

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 26 juli 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 28 september 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Kapper(ambulant)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 2 Datum: 17 mei 2011 Gegevens: FLEX Bar B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nr. 34167012, statutair gevestigd te, gevestigd aan Pazzanistraat 1

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011 Gegevens onderneming : Kr. van Lienden Transport en Expeditie BV, statutair gevestigd te Rhenen en voorheen feitelijk gevestigd te (3921 AC) Elst (Utr)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/104 NL:TZ:0000002817:F001 10-02-2015 mr. M.C.C. Stoové mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 24 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 24 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 24 september 2014 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het vorige verslag. Als geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, maar nog wel te verwachten,

Nadere informatie

Verslagperiode : 17 juli 2012 t/m 31 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : 11,3

Verslagperiode : 17 juli 2012 t/m 31 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : 11,3 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 3 januari 2013 Gegevens onderneming : De Badkamerspecialist B.V. Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : 12/45 F Datum uitspraak : 17

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 oktober 2012 Gegevens Naam Adres onderneming Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 13022017 Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: RC: NL:TZ:0000008840:F001 26012016 mr. G.M. Volkerink mr. Joske Marsman Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Postema Las & Constructie

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 3 maart 2014 Gegevens onderneming : Kaal & Co

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 6

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 6 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 6 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap L.B. Lease B.V., gevestigd te Ter Apelkanaal aan de Ambachtsweg 6C, kantoorhoudende te Almere aan de (1328 LL) Emil Noldestraat

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/14/358 NL:TZ:0000008768:F001 22-04-2014 mr. J.A.A. Boers mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming Fresh Entertainment Nederland

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/684 NL:TZ:0000000751:F001 15-09-2015 Mr. M. Jansen mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Badkamer

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam aan de Van Woustraat 217, ingeschreven bij

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/15/125 NL:TZ:0000000533:F001 14-07-2015 mr. P. de Wilde mr. H.J. Idzenga Algemeen Gegevens onderneming Slaapspecialist Leeuwarden

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 18 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 18 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 18 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 14 maart 2014. Gegevens onderneming. : Uitzendbureau Zuid Holland Noord BV

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 14 maart 2014. Gegevens onderneming. : Uitzendbureau Zuid Holland Noord BV OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 maart 2014 Gegevens onderneming : Uitzendbureau Zuid Holland Noord BV Inschrijvingsnummer handelsregister t.h.o.d.n. Rensie uitzendbureau 28103389 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009 Gegevens onderneming : J.W. Gooijer - Nationaal en Internationaal Transportbedrijf BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3904 ZJ) Veenendaal

Nadere informatie

Stoor Development B.V. 11/6 F. mr. R.H.H. van Wijk. mr. W.A.H. Melissen. 9,8 uur 26,2 uur

Stoor Development B.V. 11/6 F. mr. R.H.H. van Wijk. mr. W.A.H. Melissen. 9,8 uur 26,2 uur Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 22 juni 2011 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 4 januari 2011 Curator: mr. R.H.H. van Wijk R-C: mr. W.A.H.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 april 2013 Gegevens onderneming : Bouwbedrijf J. van de Pavert BV Van de Pavert Personeelsdiensten BV Faillissementsnummer : 13/220F 13/221F Datum uitspraak : 26

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/865 NL:TZ:0000001093:F001 03-11-2015 Mr. R.J. Borghans mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming Skye Sales Professionals

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/593 NL:TZ:0000000536:F001 14-07-2015 Mr. D.J.J. Vrijbergen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 augustus 2013. Gegevens gefailleerde/onderneming: de heer A. Temmink h.o.d.n. Decocom en www.ruurlo.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 augustus 2013. Gegevens gefailleerde/onderneming: de heer A. Temmink h.o.d.n. Decocom en www.ruurlo. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 augustus 2013 Gegevens gefailleerde/onderneming: de heer A. Temmink h.o.d.n. Decocom en www.ruurlo.nu Inschrijving KvK: 08047480 KvK Centraal Gelderland Faillissementsnummer:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.15/17/143 NL:TZ:0000013355:F001 23-05-2017 Mr. A.C.J. Hanrath mr. K. van Dijk Algemeen Gegevens onderneming Lucca Vastgoed Beheer

Nadere informatie

: Fourteen-O-Six B.V. t.h.o.d.n. Parkside. 28092073. Faillissementsnummer

: Fourteen-O-Six B.V. t.h.o.d.n. Parkside. 28092073. Faillissementsnummer OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 13 maart 2014 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Fourteen-O-Six B.V. t.h.o.d.n. Parkside. 28092073. Faillissementsnummer : F13/202.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/13/93 NL:TZ:0000003984:F001 29-01-2013 mr. J.L. de Crom mr. TJ van Gessel Algemeen Gegevens onderneming Besloten vennootschap

Nadere informatie

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Keukenzaak Kuipers BV. Faillissementsnummer : F 09/802 Datum uitspraak : 3 november 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 5 (eindverslag) Datum: 8 januari 2013 Gegevens onderneming: Sijpkes Touringcars (Stadskanaal) B.V., gevestigd te Datum uitspraak:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/391 NL:TZ:0000007156:F001 05-07-2016 mr. E.H. Bruggink mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie