JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal"

Transcriptie

1 JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2010 ACTIVA Balans Balans UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR Bank-en girosaldi / rekening courant Heemstede BNG BLD , , BNG BBR , , Rekening courant Heemstede , , , ,26 Debiteuren Debiteuren BBZ , , Debiteuren boete 0,00-257, Debiteuren krediethypotheek 6.769, , Debiteuren leenbijstand , , Debiteuren cessie 0, , Debiteuren terugvordering ,31-795, Debiteuren verhaal 389, , Debiteuren WI en PGB 6.370, , , ,33 Debiteuren schuldhulp , ,88 Voorschotten Voorschotten , ,02 Overige vorderingen 17001(9)0001 Debiteuren openbare lichamen 0, ,00 0, ,00 2. OVERLOPENDE ACTIVA Transitoria Vooruitbetaalde bedragen 0, , Nog te ontvangen bedragen , , , ,13 Overige in 2010 nog af te wikkelen posten 0,00 912, , ,39 PASSIVA Balans Balans RESERVES EN VOORZIENINGEN Reserves Reserve WMO 0, , Reserve WIN , , Reserve WI Invoeringsbudget 7.994, , Reserve Participatie Inburgering Uitvoeringsbudget ,00 0, , ,70 4. NETTO VLOTTENDE SCHULDEN KORTER DAN ÉÉN JAAR Overige schulden /105/110 Loonheffing en sociale premies , ,00 5. OVERLOPENDE PASSIVA Voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel WI prestatiedeel cohort 2007/ , , Participatiebudget Reintegratie , , Participatiebudget Inburgering , , Extra middelen schuldhulpverlening 0,00 0, , ,32 Transitoria Nog te betalen bedragen , ,37 Overige In 2009 af te wikkelen posten 2.556,28 0, , ,39

2 TOELICHTING OP DE ACTIVA JAARREKENING TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORER DAN ÉÉN JAAR Bank-en girosaldi / rekening courant Heemstede Betreft de saldi per 31 december 2010 bij de Bank van Nederlandsche Gemeenten en de rekening courantverhouding met Heemstede. Debiteuren In 2010 is het debiteurensaldo per 1/1/2006 ad ,43 overgedragen aan de IASZ. Voor een specificatie wordt verwezen naar de nominatieve staten. Balans Overdracht Balans Mutaties Balans 31/12/ /12/ /12/2010 Bloemendaal (na overdracht) Debiteuren BBZ , , , , ,16 Debiteuren boete -257,48 257,48 0,00 0,00 0,00 Debiteuren krediethypotheek , , , , ,90 Debiteuren leenbijstand , , , , ,56 Debiteuren cessie , ,30 0,00 0,00 0,00 Debiteuren terugvordering -795, , , , ,31 Debiteuren verhaal , ,85 350,14 39,34 389,48 Debiteuren WI en PGB 8.268,95 0, , , , , , , , ,91 Voorschotten Het balanssaldo van de IASZ per 31/12/2010 ad -/ ,51 is gelijk aan het saldo van de voorschotten opgebouwd vanaf Het saldo van de voorschotten per 1/1/2006 moet nog worden overgedragen van Bloemendaal aan de IASZ. Inclusief dit nog over te dragen saldo bedragen de voorschotten per 31/12/ ,19, gelijk aan het nominatief overzicht. Balans Mutaties Balans Nog overdragen Nominatieve staat 31/12/ /12/2010 Bloemendaal IASZ 2. OVERLOPENDE ACTIVA , , , , ,19 Nog te ontvangen bedragen - afrekening exploitatie IASZ ,37 - BTW Connexxion 2006 t/m november ,10 - BTW Schuldhulp ,70 - BTW sociale recherche ,24 - SZW aanpassing IOAW ,00 - SZW aanvulling bonusuitkering WSW ,00 - SZW afrekening declaratiedeel WI ,46 - CFI WIN 02/ ,00 CAK - eigen bijdrage huishoudelijke hulp ,09 SZW - afrekening BBZ ,00 SZW - afrekening BBZ ,00 Paswerk - afrekening WSW , ,43

3 TOELICHTING OP DE PASSIVA JAARREKENING TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER RESERVES EN VOORZIENINGEN Reserve WMO In 2010 is de reserve WMO door de IASZ overgedragen aan de gemeente Bloemendaal. Stand 1/1/ ,62 Onttrekking i.v.m. overdracht aan gemeente Bloemendaal ,62 Stand 31/12/2010 0,00 Reserve WIN Betreft het in 2007 door Bloemendaal (exclusief Bennebroek) aan de IASZ overgedragen budget WIN. Reserve WI Invoeringsbudget (cohort 2007/2008) Stand 1/1/ ,53 Onttrekking i.v.m. lasten ,70.. Stand 31/12/ ,83 De kosten worden verdeeld op basis van de door de gemeenten ontvangen rijksbudgetten. Reserve Participatie Inburgering Uitvoeringsbudget Stand 1/1/2010 0,00 Storting uitvoeringsbudget ,00 Storting eenmalig extra budget ,00 Stand 31/12/ ,00 4. NETTO VLOTTENDE SCHULDEN KORTER DAN ÉÉN JAAR Loonheffing en sociale premies Betreft het saldo van de met de Belastingdienst nog af te rekenen loonheffing en sociale premies december OVERLOPENDE PASSIVA Mutaties voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel Vooruitontvangen gelden WI prestatiedeel (cohort 2007/2008) Stand 01/01/ ,32 Af: vrijval ten gunste van de exploitatie ,00 Stand 31/12/ ,32 Vooruitontvangen gelden Participatiebudget Reïntegratie Stand per 01/01/2010 (meeneemdeel 209) ,00 Bij: SZW Participatiebudget Reïntegratie ,00 Af: vrijval ten gunste van de exploitatie ,00 Stand per 31/12/2010 (meeneemdeel 2010) ,00 De vrijval is gebracht op het niveau van het naar 2011 mee te nemen reïntegratiedeel 2010, zijde 25% van het budget 2010 van Aan het rijk moet worden terugbetaald (meeneemdeel 2009) (budget 2010) -/ (uitgaven 2010) -/ (meeneemdeel 2010) ofwel (zie nog te betalen bedragen). Vooruitontvangen gelden Participatiebudget Inburgering Stand per 01/01/2010 (meeneemdeel 209) ,00 Bij: SZW Participatiebudget Reïntegratie ,00 Af: Vrijval ten gunste van de exploitatie ,00 Stand per 31/12/2010 (meeneemdeel 2010) ,00 De vrijval is gebracht op het niveau van het naar 2011 mee te nemen Inburgeringsdeel 2010, zijde 25% van het budget 2010 van Aan het rijk moet worden terugbetaald (meeneemdeel 2009) (budget 2010) -/ (uitgaven 2010) -/ (meeneemdeel 2010) ofwel (zie nog te betalen bedragen). Nog te betalen bedragen SZW afrekening SISA Participatiebudget Reintegratie ,00 SZW afrekening SISA Participatiebudget Inburgering ,00 SZW afrekening SISA WSW ,00 SZW afrekening SiSa Participatiebudget Inburgering ,00 SZW afrekening SiSa Participatiebudget Reintegratie ,00 SZW afrekening SiSa WSW ,00 - Paswerk bestuurskosten ,00 Viva - huishoudelijke hulp 2010 periode 12 (aanvullend) en ,57 Axicom - huishoudelijke hulp 2010 periode ,39 Tzorg - huishoudelijke hulp 2010 periode 8 t/m ,80 Amstelring - huishoudelijke hulp 2010 periode 12 (aanvullend) en ,95 SDHD - huishoudelijke hulp 2010 periode 12 en ,48 SVB - BGH 4e kwartaal ,50 CIZ - WMO adviezen algemeen december ,62 CIZ - WMO adviezen parkeer december ,24 Connexxion - vervoer december ,43 Care2Move - rolstoelen december ,60 Stadsbank Haarlem - schuldhulpverlening 2E KW ,00 Stadsbank Haarlem - schuldhulpverlening 3E KW ,00 Stadsbank Haarlem - schuldhulpverlening 4E KW ,00 Diversen - kosten reintegratie ,00 Capabel/Nova verplichtingen inburgering ,00 Paswerk bestuurskosten , ,70

4

5

6 JAARREKENING EXPLOITATIEREKENING 2010 Ec.cat. Grootboekrek. Rekening Begroting Begroting Rekening Verschil Verantwoording Sisa Bloemendaal Begr. / Rek. lasten baten overgangs- IASZ BLD BLD indicator 2 PARTICIPATIEBUDGET Participatiebudget Reïntegratie Overige inkomensoverdrachten L , , , , SZW afrekening SiSa lopend jaar B / ,00 0,00 0, ,00 Bijdrage van vooruitontvangen gelden B / , , , ,00 Overige Baten B /31 0,00 0,00 0, , ,71 0,00 0,00 0,00 0, Participatiebudget Inburgering Uitgaven Capabel Taal en Nova College L / , , , , SZW afrekening Sisa lopend jaar B ,00 p.m. p.m ,00 Bijdrage van vooruitontvangen gelden B , , , ,00 Eigen bijdragen B ,00 p.m , , Bonusuitkeringen B ,00 p.m. p.m , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Participatiebudget Inburgering uitvoeringsbudget Uitvoeringsbudget L /12 0, , ,00 0,00 Eenmalig knelpuntenbudget L /12 0, , ,00 0,00 Reserveringen (toevoeging aan reserve uitvoeringsbudget) L /12 0,00 0,00 0, ,00 SZW uitvoeringsbudget 2010 B ,00 0,00 0, ,00 SZW eenmalig budget 2010 B ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 V WSW WSW Paswerk WSW L , , , ,53 Paswerk begeleid werken L ,54 p.m. p.m ,96 Paswerk bestuurskosten lopend jaar L , , , ,12 Paswerk bestuurskosten voorgaande jaren L ,48 p.m. p.m. 11,00 Paswerk bijdrage in nadelig saldo 2009 L ,00 p.m. p.m ,00 SZW WSW rijksbudget lopend jaar B , , , ,00 SZW WSW bonusuitkering 2008 B ,00 p.m. p.m ,00 SZW afrekening.sisa lopend jaar B ,00 p.m. p.m , , , , , ,39 V INKOMEN BUIG (WWB, WIJ, IOAW, IOAZ) Sociale uitkeringen WWB, WIJ, IOAW en IOAZ L , , , , SZW rijksbudget BUIG B , , , ,00 Debiteuren verstrekkingen (SiSa baten) B ,68 0,00 0, , Debiteuren correcties en buiten invorderingstellingen B ,00 0,00 0, , , , , , ,35 N

7 JAARREKENING EXPLOITATIEREKENING 2010 Ec.cat. Grootboekrek. Rekening Begroting Begroting Rekening Verschil Verantwoording Sisa Bloemendaal Begr. / Rek. lasten baten overgangs- IASZ BLD BLD indicator 2 BBZ Sociale uitkeringen BBZ L , , , , SZW vast budget lopend jaar B , , , ,00 SZW declaratiebudget lopend jaar B , , , ,00 SZW afrekening declaratiebudget lopend jaar (SiSa 2010) B ,00 p.m. 0, ,00 Debiteuren verstrekkingen B ,34 0,00 0, , Debiteuren verstrekkingen om niet (Sisa lasten overgangsind.2) B ,96 0,00 0, , ,00 Debiteuren correcties en buiten inv.stellingen (Sisa lasten overgangsindicator.2) B ,43 0,00 0, , , , , , , ,52 N IOAW en IOAZ (t/m 2009) ,53 0,00 0,00 1,00 1,00 V Kinderopvang Sociale verstrekkingen L , , , , , , , , ,99 N

8 JAARREKENING EXPLOITATIEREKENING 2010 Ec.cat. Grootboekrek. Rekening Begroting Begroting Rekening Verschil Verantwoording Sisa Bloemendaal Begr. / Rek. lasten baten overgangs- IASZ BLD BLD indicator 2 BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID Bijzondere bijstand / minimabeleid Bijzondere bijstand L , , , ,07 Minimabeleid L , , , ,82 SZW schuldhulp 2009 B ,00 0,00 0, ,00 Debiteuren verstrekkingen -/- correcties -/- buiten inv.stellingen) B ,15 0,00 0, , , , , , ,81 V SPECIFIEKE UITKERING SCHULDHULPVERLENING Schuldhulpverlening L , , , ,00 Bijdrage van vooruitontvangen gelden B , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WMO WMO huishoudelijke hulp Huishoudelijke hulp L , , , ,67 PGB budgetten L , , , ,47 Eigen bijdragen huishoudelijke hulp B , , , ,23 PGB budgetten terugvordering B ,73 0,00 0, , , , , , ,55 N WMO leefvoorzieningen Vervoer L , , , ,83 Rolstoelen L , , , ,86 Gehandicaptenparkeer L ,12 0,00 0, ,38 Indicatieadviezen L , , , , , , , ,13-897,13 N WMO woonvoorzieningen Woonvoorzieningen L , , , , , , , , ,43 N WMO reserve Overdracht aan Bloemendaal L ,00 0,00 0, ,62 Onttrekking uit reserve WMO B 6.0 0,00 0,00 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WI PRESTATIEDEEL (COHORT 2007/2008) WI prestatiedeel (cohort 2007/2008) Lasten prestatiedeel L ,99 0,00 0, ,00 Taalcoaches L ,00 0,00 0, ,00 Bijdrage van vooruitontvangen gelden WI prestatiedeel B ,99 0,00 0, ,00 Overige ontvangsten B ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 N Invoeringsbudget WI Lasten invoeringsbudget L ,58 0,00 0, ,70

9 JAARREKENING EXPLOITATIEREKENING 2010 Ec.cat. Grootboekrek. Rekening Begroting Begroting Rekening Verschil Verantwoording Sisa Bloemendaal Begr. / Rek. lasten baten overgangs- IASZ BLD BLD indicator 2 Bijdrage van reserve invoeringsbudget WI prestatiedeel B ,58 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APPARAATSKOSTEN Salarissen en sociale lasten L diversen , , , ,86 Overhead L diversen , , , ,99 Automatiseringskosten L diversen , , , , , , , ,70 Aan werkdeel doorberekende apparaatskosten B ,30 p.m. p.m , , , , , ,55 V OVERIGEN Fraudebeheersing L , , , ,52 Rente en overige kosten L ,60 0,00 0,00-563, , , , , ,85 V SALDO , , , , ,37 N

10 JAARREKENING afrekening 2010 AFREKENING 2010 Exploitatierekening 2010 Apparaatskosten ,70 Overige exploitatiekosten , ,37 BTW over apparaatskosten ,98 Af: ontvangen voorschotten 2010 voorschotten excl. apparaatskosten ,00 voorschotten apparaatskosten ,00 BTW op apparaatskosten ,00 Te betalen , , ,35 waarvan exclusief BTW ,37 waarvan BTW (19% van ,70) -/-190, ,98

11 JAARREKENING journaal afrekening 2010 JOURNAAL 2010 balans balans journaal 31/12/ /12/ MUTATIES BALANS ACTIVA Bng , , ,76 Rekening courant , , ,09 Debiteuren nominatieve overzichten , , ,24 Debiteuren schuldhulp 0, , ,88 Voorschotten , , ,49 Overige vorderingen 0, , ,00 Vooruitbetaalde bedragen 0, , ,00 Nog te ontvangen bedragen , , ,70 Nog af te wikkelen posten 0,00 912,47-912,47 MUTATIES BALANS PASSIVA 0,00 Reserve WMO 0, , ,62 Reserve WI invoeringsbudget 7.994, , ,70 Reserve Participatiebudget Inburgering Uitvoeringsbudget ,00 0, ,00 Overige schulden loonbelasting , ,00-341,56 Vooruitontvangen WI prestatiedeel (oude cohort) , , ,00 Vooruitontvangen Participatiebudget Reintegratie , ,00-348,00 Vooruitontvangen Participatiebudget Inburgering , , ,00 Nog te betalen bedragen , , ,33 Nog af te wikkelen posten 2.556,28 0, ,28 0,00 exploitatie betaald journaal 2010 voorschot 2010 EXPLOITATIE PARTICIPATIEBUDGET Participatiebudget Reintegratie (Sisa) 0,00 0,00 0,00 Participatiebudget Inburgering (Sisa) 0,00 0,00 0,00 Participatiebudget Inburgering Utvoeringsbudget 0,00 0,00 0,00 WSW WSW ,39 0, ,39 INKOMEN BUIG (WWB, WIJ, IOAW, IOAZ) Sisa ,35 0, ,35 BBZ (Sisa) ,52 0, ,52 IOAW en IOAZ (t/m 2009) -1,00 0,00-1,00 Kinderopvang ,99 0, ,99 BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID Bijzondere bijstand , , ,07 Minimabeleid , , ,18 Bijzondere bijstand ,70 0, ,70 SPECIFIEKE UITKERING SCHULDHULPVERLENING Extra Schuldhulpbemiddeling (SiSa) 0,00 0,00 0,00 WMO WMO huishoudelijke hulp , , ,67 WMO PGB , , ,11 WMO eigen bijdrage huishoudelijke hulp , , ,23 WMO collectief vervoer , , ,83 WMO rolstoelen , , ,14 WMO advieskosten , , ,56 WMO woonvoorzieningen , , ,43 WMO reserve 0,00 0,00 0,00 WI PRESTATIEDEEL (oude cohort) WI prestatiedeel 6.940,00 0, ,00 WI Invoeringsbudget 0,00 0,00 0,00 APPARAATSKOSTEN Apparaatskosten , , ,70 Doorberekende apparaatskosten ,25 0, ,25 OVERIGE Fraudebeheersing ,52 0, ,52 Overigen -563,37 0,00-563, , , ,37 BTW , , ,98 CREDITEUREN IASZ , , ,00 0,00

12 JAARREKENING DOORBEREKENING SALARISKOSTEN EN OVERHEAD IASZ BLD HLD HST Salariskosten 2010 (artikel 7a/b) Verdeelsleutel: aantal inwoners per 1/1/ Salariskosten (tot max functierang) , , , ,63 Meerkosten via salaris , , , ,95 Inhuur a.g.v. vacatures/ziektes (incl.ontvangen ziektegelden) , , , ,28 werkelijk , , , ,86 begroting , , , ,00 Automatiseringskosten 2010 / eenmalige kosten 2010 (artikel 7c) Verdeelsleutel jaarlijks onderhoud: aantal inwoners per 1/1/ Jaarlijks onderhoud Planconsult jaarlijks onderhoud 2010 Szwnet (incl.wij) , , , ,96 Planconsult uitbreidingsverzekering , , , ,97 werkelijk , , , ,93 begroting , , , ,00 Overhead 2010 (artikel 7d) Verdeelsleutel jaarlijks onderhoud: aantal inwoners per 1/1/ Totale kosten per fte

13 DAR tarief 2009 per fte ,00 Gemiddelde aantal Fte's ,60 Aftrek loket functies -1,76 Door te berekenen Fte's 26,84 Totale overheadskosten werkelijk , , , ,77 begroting , , , ,00 Afrekening 2010 Werkelijke kosten Salariskosten , , , ,86 Automatiseringskosten/eenmalige kosten , , , ,93 Overhead , , , ,77 Totaal , , , ,56 Betaalde voorschotten (op basis van begroting 2010) , , , ,00 Nog te betalen , , , ,56

Jaarrekening Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Jaarrekening Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE BLOEMENDAAL GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HEEMSTEDE Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Pagina 1 van 30 Intergemeentelijke

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1...5 1.2 Toelichting op de begroting 2015...6 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1...9 2.2 Toelichting op de

Nadere informatie

Managementrapportage 2012-01. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage 2012-01. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE BLOEMENDAAL GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HEEMSTEDE INHOUDSOPGAVE Managementrapportage 2012-01 1.1 VOORWOORD...4 1.2 INLEIDING...6

Nadere informatie

Managementrapportage 2014-03. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage 2014-03. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Managementrapportage 2014-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Pagina 2 van 19 INHOUDSOPGAVE 1.1 Voorwoord...4 2.1 Realisatie doelstellingen...5

Nadere informatie

Managementrapportage 2011-03. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage 2011-03. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE BLOEMENDAAL GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HEEMSTEDE INHOUDSOPGAVE Managementrapportage 2011-03 1.1 VOORWOORD...4 1.2 INLEIDING...5

Nadere informatie

Managementrapportage 2014-04. Tevens jaarverantwoording 2014. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage 2014-04. Tevens jaarverantwoording 2014. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Managementrapportage 2014-04 Tevens jaarverantwoording 2014 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Pagina 2 van 26 INHOUDSOPGAVE 1.1 Voorwoord... 4 2.1

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Begroting. realisatie 8.000 5.541 - 600 3.977 30.020 48.437 56.702 84.000 55.481 30.000 130.597 87.000 5.000 16.610 5.000 5.269

Begroting. realisatie 8.000 5.541 - 600 3.977 30.020 48.437 56.702 84.000 55.481 30.000 130.597 87.000 5.000 16.610 5.000 5.269 Bernisse Begroting Realisatie 21 Wet Werk en Bijstand reintegratie Uitstroompremie Keuringen Scholingskosten 8. 5.541 6 3.977 7.4 1.564 2 4.784 Dienstbetrekkingen 3.2 48.437 18.417 44.699 Loonkostensubsidie

Nadere informatie

Managementrapportage 2015-01. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage 2015-01. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Managementrapportage 2015-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Pagina 2 van 21 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 4 2. REALISATIE DOELSTELLINGEN... 6

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Center for People and Buildings. juni 2016

Jaarrekening 2015 Center for People and Buildings. juni 2016 Center for People and Buildings juni 216 Inhoudsopgave Samenvatting Pagina 3 Balans en specificatie Eigen vermogen Pagina 4 Exploitatierekening Pagina 5 2 Balans Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening

Nadere informatie

Toelichting op de balans per 31 december 2010

Toelichting op de balans per 31 december 2010 Balans per 31 december 2010 29-04-2011 bedragen * 1.000.- ultimo ultimo ACTIVA 1. Vaste activa 1.1 Materiële vaste activa 196.458 184.056 Investeringen met een economisch nut - gronden uitgegeven in erfpacht

Nadere informatie

Managementrapportage 2 e kwartaal 2008 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Managementrapportage 2 e kwartaal 2008 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Corsa 2008014772 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) GEMEENTE BENNEBROEK GEMEENTE BLOEMENDAAL GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HEEMSTEDE O INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Product Bladzijde

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004 Stichting Inlichtingenbureau Inhoudsopgave 1. Balans per 30 juni 2004-08-06 3 2. Resultatenrekening per 30 juni 2004 4 3. Toelichting Balans 5 3.1 Algemeen 3.2 Grondslagen 3.3 Activa 6 3.4 Passiva 7 3.5

Nadere informatie

Managementrapportage Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE BLOEMENDAAL GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HEEMSTEDE INHOUDSOPGAVE Managementrapportage 2011-01 1.1 VOORWOORD...5 1.2 INLEIDING...6

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Jaarverslag 2013 Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 JAARREKENING 2013... 3 BALANS... 4 WAARDERINGSGRONDSLAGEN...

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening, verkort

Jaarrekening, verkort Het Bestuur van Stichting Welzijn Senioren Lansingerland Smitshoek 18a 2661 CK Bergschenhoek Jaarrekening, verkort 31-12-2012 Opgesteld dd. 15 april 2013 1.1 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN De

Nadere informatie

Workshop. ISD Noordoost. Voorlopig Jaarrekening. ISD Noordoost. Datum: 16 maart 2016 concept Versie: DB 24 maart 2016

Workshop. ISD Noordoost. Voorlopig Jaarrekening. ISD Noordoost. Datum: 16 maart 2016 concept Versie: DB 24 maart 2016 2014 Workshop ISD Noordoost Voorlopig Jaarrekening ISD Noordoost Datum: 16 maart 2016 concept Versie: DB 24 maart 2016 Voorlopige Jaarrekening 2 4.1 Balans per 31 december ACTIVA (Bedragen in ) Ultimo

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 (voor verwerken resultaatbestemming) Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1] 3.857 5.149 3.857 5.149 Vlottende activa Voorraden 2] 0 11.881 Vorderingen 3] 244 1.096 Overlopende

Nadere informatie

Stichting ErfgoedLab

Stichting ErfgoedLab Stichting ErfgoedLab Jaarrekening 2014 Stichtingsbestuur per 31 december 2014: Mw. D. Bouwman Voorzitter Dhr. A. Boon Secretaris/Penningmr. Dhr. K. Loeff Lid dhr. L. van Term Lid Secretariaat Stichting:

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsinformatiebrief Onderwerp : 4de rapportage 2014 Werk, Inkomen en Zorg Aard : Overige Portefeuillehouder : M.F.R.A. Jilisen/J.H.L.M. Nielen/R.G. Poel Datum college : 14 maart

Nadere informatie

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.

Nadere informatie

Jaarcijfers Wet Werk & Bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inkomensondersteuning

Jaarcijfers Wet Werk & Bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inkomensondersteuning Jaarcijfers Wet Werk & Bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inkomensondersteuning Omvang WWB-bestand WWB per begin v.d. maand Instroom Uitstroom WWB eind v.d. maand WWB-bestand incl. IOAW, IOAZ

Nadere informatie

Managementrapportage Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE BLOEMENDAAL GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HEEMSTEDE INHOUDSOPGAVE Managementrapportage 2012-02 1.1 VOORWOORD...5 1.2 INLEIDING...8

Nadere informatie

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) geschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK JAARREKENING 2014 EN BEGROTING 2015 INHOUDSOPGAVE Balans 3 Exploitatierekening 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de exploitatierekening 7 Begroting

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633 5.066

983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633 5.066 Balans: activa 1 Materiële vaste activa Apparatuur 603 819 Transportauto 380 570 983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 ISD MIDDEN-LANGSTRAAT. Jaarrekening 2011 Pagina 1 van 33 26-03-2012 15:11

JAARREKENING 2011 ISD MIDDEN-LANGSTRAAT. Jaarrekening 2011 Pagina 1 van 33 26-03-2012 15:11 JAARREKENING ISD MIDDEN-LANGSTRAAT Jaarrekening Pagina 1 van 33 26-03-2012 15:11 INHOUDSOPGAVE 2 bladzijde 1. Balans per 31 december 3 2. Programmarekening 4 3. Grondslag van waardering 6 4. Toelichting

Nadere informatie

Wassenaar, 17 april 2015. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag. Jaarrekening 2014.

Wassenaar, 17 april 2015. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag. Jaarrekening 2014. Wassenaar, 17 april 2015 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Jaarrekening 2014 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

2 e Marap Bijlage nr. II

2 e Marap Bijlage nr. II Bijlage nr. II Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Exploitatieoverzicht...4 Toelichting...5 Lijst van afkortingen...8 2 Voorwoord Voor u ligt de van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke

Nadere informatie

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014 Stichting Fokus 1 Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Mei 2015 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Exploitatierekening 2014

Nadere informatie

Addendum/Erratum bij de jaarrekening 2005 van de Provincie Noord-Brabant

Addendum/Erratum bij de jaarrekening 2005 van de Provincie Noord-Brabant Addendum/Erratum bij de jaarrekening 2005 van de Provincie Noord-Brabant Het totaal van de lasten in de jaarrekening bedraagt 678,6 miljoen en het totaal van de baten bedraagt 668,7 miljoen, waarmee de

Nadere informatie

2 E BEGROTINGSWIJZIGING Naar aanleiding van de 1 e managementsrapportage over het jaar 2016 (verslagperiode januari tot en met april 2016)

2 E BEGROTINGSWIJZIGING Naar aanleiding van de 1 e managementsrapportage over het jaar 2016 (verslagperiode januari tot en met april 2016) 2 E BEGROTINGSWIJZIGING 2016 Naar aanleiding van de 1 e managementsrapportage over het jaar 2016 (verslagperiode januari tot en met april 2016) De voorzitter, Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich De secretaris/directeur,

Nadere informatie

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vergadering : AV 17-04-2015 Agendapunt : 4 Aan : Algemene Vergadering Kenmerk : AV 15041704 Datum : 7 april 2015 Bijlage : ONDERWERP : Jaarrekening 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

3. Het meerjarenperspectief op de ontwikkeling van het Eigen Vermogen.

3. Het meerjarenperspectief op de ontwikkeling van het Eigen Vermogen. Memo Toelichting op de Ontwerpbegroting 2016 Deltaschap Aan de deelnemers natuur en recreatieschap Zuidwestelijke Delta Met onze brief 2015510557092 d.d. 28 april 2015 betreffende de ontwerpbegroting 2016

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Stichting Stadnomaden Rotterdam jaarrapport 2013

Stichting Stadnomaden Rotterdam jaarrapport 2013 Rotterdam jaarrapport 2013 T.a.v. het bestuur Dordtselaan 157C 3081 BM Rotterdam Rotterdam, 21 april 2014 Geacht bestuur, Bij deze verstrekken wij u het jaarrapport 2013 van Stichting Stadnomaden,, omvattende:

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Werkgeversvereniging Waterbedrijven WWb

Jaarrekening 2012. Werkgeversvereniging Waterbedrijven WWb Jaarrekening 2012 Werkgeversvereniging Waterbedrijven WWb Arnhem, 2 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2012 na resultaatbestemming 2. Rekening van baten en lasten over het jaar 2012 3.

Nadere informatie

Managementrapportage 2011-04. Tevens jaarverantwoording 2011. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage 2011-04. Tevens jaarverantwoording 2011. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Tevens jaarverantwoording 2011 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE BLOEMENDAAL GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HEEMSTEDE INHOUDSOPGAVE Managementrapportage 2011-04 1.1

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 concept Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2014 Balans op 31 december 2014 4 Exploitatierekening over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK JAARREKENING 2015 EN BEGROTING 2016 INHOUDSOPGAVE Balans 3 Exploitatierekening 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de exploitatierekening 7 Begroting

Nadere informatie

2 E BEGROTINGSWIJZIGING Naar aanleiding van de 2 e managementrapportage over het jaar 2016 (verslagperiode januari tot en met augustus 2016)

2 E BEGROTINGSWIJZIGING Naar aanleiding van de 2 e managementrapportage over het jaar 2016 (verslagperiode januari tot en met augustus 2016) 2 E BEGROTINGSWIJZIGING 2016 Naar aanleiding van de 2 e managementrapportage over het jaar 2016 (verslagperiode januari tot en met augustus 2016) De voorzitter, Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich De secretaris/directeur,

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam Jaarrekening 213 Stichting Prisma Amsterdam 5 BALANS (vervolg) (na verwerking resultaatbestemming) 31-12-213 31-12-212 PASSIEF Eigen vermogen 7. Bestemmingsreserve huisvesting Algemene reserve 664.556-215.857

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

gebouwen en -terreinen

gebouwen en -terreinen Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa 1. Materiële vaste activa Bedrijfs- Inventaris gebouwen en -terreinen Vervoermiddelen Totaal Stand beginbalans Aanschafwaarde 1.956.127 85.501 50.066 2.091.694

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013 Stichting De Jonge Onderzoekers Jaarrekening 2013 1 Balans per 31 december 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 Bedrijfsgebouwen en terreinen

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015 Amsterdam Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave: - Balans 2 - Staat van baten en lasten 3 - Kasstroomoverzicht 4 - Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5-6 - Toelichting balans 7-8 - Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Contact Secretariaat Bogaardplein 15 Postbus 5305 2280 HH Rijswijk 070-3261816 vzhg@rijswijk.nl www.vzhg.nl AAN: Algemene vergadering Bijgaand ontvangt

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van 't Gooi (bedragen in euro's) 31 12 2014

Vereniging Vrienden van 't Gooi (bedragen in euro's) 31 12 2014 Vereniging Vrienden van 't Gooi (bedragen in euro's) 31 12 2014 Balans ACTIVA PASSIVA 31 12 2014 31 12 2013 31 12 2014 31 12 2013 VLOTTENDE ACTIVA EIGEN VERMOGEN Voorraad publicaties 1,00 1,00 Algemene

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Resultaten: Het boekjaar 2013 is afgesloten met een verlies van 2.131 Terwijl het boekjaar 2012 is afgesloten met een winst van 40.301, hoofdzakelijk ontstaan door

Nadere informatie

Financieel verslag 2016 van Stichting Buurtgezinnen.nl te Amsterdam. 26 januari 2017

Financieel verslag 2016 van Stichting Buurtgezinnen.nl te Amsterdam. 26 januari 2017 Financieel verslag 2016 van Stichting Buurtgezinnen.nl te Amsterdam 26 januari 2017 Inhoudsopgave blz. Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2009 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Ter bespreking op de ALV van 8 juni 2010

Jaarrekening 2009 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Ter bespreking op de ALV van 8 juni 2010 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Ter bespreking op de ALV van 8 juni 2010 Bijgaand biedt het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel u de jaarrekening 2009 aan. De Vereniging van Eigenaren

Nadere informatie

Stichting Hello You te Nijkerk

Stichting Hello You te Nijkerk te Nijkerk JAARREKENING 2014 Algemeen 1. Kamer van Koophandel / ANBI De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 55009301. Het doel van de Stichting is ondersteuning

Nadere informatie

Inleiding. NSvG. De Kringen. De 2e Stemwinkel B.V.

Inleiding. NSvG. De Kringen. De 2e Stemwinkel B.V. Financieel verslag Inhoud Inleiding 5 NSvG Balans Exploitatierekening Toelichting algemeen Toelichting op de balans Toelichting op de exploitatierekening Accountantsverklaring 8 10 11 12 15 20 De Kringen

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) 1 Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.433.910

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2015 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2015 2. Staat van baten en lasten over 2015 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016 Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 in Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste Activa Inventaris 3.808 - Vlottende

Nadere informatie

Kring Bedrijven Bloembollenstreek p/a Postbus 183 2200 AD Noordwijk JAARRAPPORT 2013

Kring Bedrijven Bloembollenstreek p/a Postbus 183 2200 AD Noordwijk JAARRAPPORT 2013 p/a Postbus 183 2200 AD Noordwijk JAARRAPPORT 2013 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG Pagina Algemeen 3 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 5 Exploitatierekening over 2013 7 Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

Activa (bedragen in ) 2008 2009 2010 2011 Passiva (bedragen in ) 2008 2009 2010 2011

Activa (bedragen in ) 2008 2009 2010 2011 Passiva (bedragen in ) 2008 2009 2010 2011 Balans per 31 december 2011 Activa 2008 2009 2010 2011 Passiva 2008 2009 2010 2011 Vlottende activa Eigen vermogen Vorderingen en overlopende activa Saldo 1 januari 184 215 300 489 Overige vorderingen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 15 december 2015 de navolgende gemeenschappelijke regeling vastgesteld: Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociale Zaken.

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. inhoudsopgave 1. JAARREKENING 2014. Verlies- en winstrekening 2014. Toelichting op de lasten en baten. Balans per 31 december 2014

Jaarrekening 2014. inhoudsopgave 1. JAARREKENING 2014. Verlies- en winstrekening 2014. Toelichting op de lasten en baten. Balans per 31 december 2014 Jaarrekening 2014 inhoudsopgave 1. JAARREKENING 2014 Verlies- en winstrekening 2014 Toelichting op de lasten en baten Balans per 31 december 2014 Toelichting op de balans 2. VASTSTELLING JAARVERSLAG dd.

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 213 31 augustus 214 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 213-214 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2012/2013

Jaarverslag 2012/2013 Jaarverslag 2012/2013 het bestuur Vereniging Vrienden van De Nederlandse Opera, Amsterdam Inhoudsopgave Algemeen 1 Algemene opmerkingen 2 2 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar 2 Bijlagen Jaarrekening

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden

Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden INHOUDSOPGAVE blz. 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 4 3. Toelichting op de balans per 31 december 2014 5 4. Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Regio Noord Veluwe / Flevoland

Jaarrekening 2013 Regio Noord Veluwe / Flevoland Jaarrekening 2013 Regio Noord Veluwe / Flevoland Vastgesteld door het bestuur op: 22 mei 2014 Stichting Scouting Nederland District Noord Veluwe / Flevoland Postbus 296 8250 AG Dronten Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Sichting Cinecrowd. Gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Sichting Cinecrowd. Gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Sichting Cinecrowd Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51384167 Datum: Opgesteld door: 29 mei 2013 M. Remie, penningmeester Cinecrowd Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Van Kaam Investments

Nadere informatie

Stichting Fokus. Jaarrekening 2015

Stichting Fokus. Jaarrekening 2015 Stichting Fokus Jaarrekening 2015 Juni 2016 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2015 4 2. Exploitatierekening 2015 6 3. Toelichting

Nadere informatie

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam JAARREKENING 2013 BALANS STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE BALANS SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE PROJECTEN Amsterdam, 28-3-2014 mw. D. Schram SCHRAMs AK - Noorderstraat 73b - 1017 TT -

Nadere informatie

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969 Wassenaar, 28 maart 2013 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

Overijssel. Financieel jaarverslag Inhoudsopgave Pagina. Jaarrekening. Balans per 31 december 2. Staat van baten en lasten 3

Overijssel. Financieel jaarverslag Inhoudsopgave Pagina. Jaarrekening. Balans per 31 december 2. Staat van baten en lasten 3 Overijssel Financieel jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2 Staat van baten en lasten 3 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 4 Opgemaakt dd 4 januari

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie