Investeringsvoorstel Leegstand Kantoren (KvO 37) Samenvatting van het voorgestelde besluit. Aan Provinciale Staten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeringsvoorstel Leegstand Kantoren (KvO 37) Samenvatting van het voorgestelde besluit. Aan Provinciale Staten"

Transcriptie

1 Statenvoorstel nr. PS/2013/335 Investeringsvoorstel Leegstand Kantoren (KvO 37) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij / ir. J.C. Walman-Mostert, telefoon Aan Provinciale Staten Onderwerp Investeringsvoorstel Leegstand Kantoren (KvO 37) Bijlagen I. Ontwerpbesluit nr. PS/2013/335 (bijgevoegd) II. Begrotingswijziging (bijgevoegd) III. Overzicht instrumentarium aanpak leegstand kantoren (bijgevoegd) IV. Overzicht instrumentarium provincies detailhandel (bijgevoegd) Samenvatting van het voorgestelde besluit In het Hoofdlijnenakkoord De Kracht van Overijssel is de opgave Leegstand kantoren en bedrijventerreinen opgenomen onder hoofdstuk 5 Regionale Economie. In de kerntakenbegroting 2012 staat het vermeld onder kerntaak 5 Regionale Economie, beleidsdoel 5.1 Optimalisering vestigings- en ondernemingsklimaat en is het als investeringsprestatie opgenomen bij Actieplan kantoren ontwikkelen en uitvoeren: coördinatie nieuwe en bestaande kantorenlocaties en bestrijding leegstand. In lijn met uw Kaderstelling leegstand Kantoren ( , PS/2012/875), hebben wij een aanpak voorbereid om: - (innovatieve) pilots en experimenten van marktpartijen en gemeenten te faciliteren door middel van subsidies; - een zinvolle (financiële) partner te kunnen zijn als leegstaande kantoren, andere provinciale belangen hinderen. Hiervoor voorzien wij de inzet van de Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen Overijssel nv. De problematiek van de detailhandel/leegstand winkels is ten principale een vraagstuk van de gemeenten, respectievelijk de markt en is daarmee niet een vraagstuk waarvoor de provincie verantwoordelijkheid neemt. Waar het de grootschalige en perifere detailhandel betreft, sturen wij als provincie actief via ruimtelijkeordeningsinstrumenten/ser ladder en stimuleren wij kennisgeneratie en kennisdeling, o.a. via het Trendbureau Overijssel. Wij constateren dat aangaande de detailhandel binnen de gemeenten echter ook de problematiek van leegstand is ontstaan. De rol van de provincie in deze is signaleren en agenderen. Voor zover kennisdeling kan bijdragen aan oplossingsrichtingen geven wij uw Staten in overweging om enkele pilots in gemeenten financieel te ondersteunen. Wij denken dan aan enkele pilots voor de verkenning van innovatieve concepten om de leegstand in de detailhandel aan te pakken. Wij vragen u voor de aanpak van leegstand kantoren een bedrag van 7,8 miljoen (t.b.v. investeringsprestatie 5.1.1) vanuit de reserve Kracht van Overijssel naar de bestemmingsreserve Uitvoering Kracht van Overijssel over te hevelen. Door het inzetten van procesgeld ontstaat de mogelijkheid partijen te verleiden om op innovatieve manieren te investeren (in tijd en geld) in de aanpak van leegstand. Dit bindt partijen en zorgt voor een (blijvende) dynamiek in het leegstandsvraagstuk binnen Overijssel, met als uiteindelijk doel een goed functionerende kantorenmarkt. Statenvoorstel nr. PS/2013/335 1

2 Leeswijzer Dit Investeringsvoorstel betreft opgave 37 uit de Kracht van Overijssel, investeringsprestaties Actieplan kantoren ontwikkelen en uitvoeren: coördinatie nieuwe en bestaande kantorenlocaties en bestrijding leegstand uit de kerntakenbegroting In uw vergadering van 14 november 2012 heeft u de kaderstelling voor deze opgave vastgesteld (PS/2012/875). Op dit moment staan wij voor realisatie van deze opgave. Via dit Statenvoorstel vragen wij u om akkoord te gaan met de activiteiten en/of prestaties. Tot slot vragen wij u de benodigde middelen voor de realisatie van deze opgave ter beschikking te stellen. Dit voorstel is de eerste stap. Via uw besluit voteert u middelen vanuit de Reserve Kracht van Overijssel naar de bestemmingsreserve Uitvoering Kracht van Overijssel. Na uw besluitvorming neemt ons College de uitvoering ter hand. Na deze stap rapporteren wij regelmatig over de voortgang van deze opgave. Dit doen wij middels de P&C cyclus en, indien relevant, op de in het Statenvoorstel genoemde bestuurlijke mijlpalen. Inleiding en probleemstelling Op 14 november 2012 heeft u in ingestemd met de Kaderstelling leegstand kantoren (PS/2012/875), waarbij u tevens de volgende analyse heeft onderkend: - dat in Overijssel 18,5 % van de kantoren leegstaat. Dit percentage ligt boven het landelijk gemiddelde van 15,4%; - dat een leegstand van ca. 5% van de voorraad in het algemeen als gezond wordt gezien; - dat een concurrerend vestigings- en ondernemingsklimaat een speerpunt is voor provincie Overijssel; - dat hierbij zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik van belang is; - dat een grote leegstand van kantoren de gebiedsontwikkelingen kan hinderen, waar de provincie in investeert; - dat de leegstand in deze ontwikkelingsgebieden daarmee ook een provinciaal belang wordt; - dat beleidsregie, uitvoering en ruimtelijke vertaling van regionaal economische beleid een kerntaak is van de provincies; - dat provincies via het landelijk Convenant Leegstand Kantoren (27 juni 2012) expliciet de regierol op zich hebben genomen om samen met gemeenten en marktpartijen tot afspraken te komen met als doel om een goed functionerende kantorenmarkt te realiseren. Met onderliggend investeringsvoorstel richt de provinciale inzet zich op: 1. de regionale afstemming en de programmering van de capaciteit; 2. het verwerven en delen van kennis om transitieprocessen te bevorderen; 3. het verwerven en delen van kennis om de negatieve effecten van leegstand op ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en sociale kwaliteit te voorkomen. Overwegingen Kaderstelling Provinciale Staten (d.d , PS/2012/875) 1. actualisatie van het ruimtelijk-economisch beleid uit de Omgevingsvisie, waarbij dezelfde redeneerlijn wordt gevolgd als bij bedrijventerreinen, waaronder indien nodig de aanscherping van de SER-ladder; 2. inzetten op regionale afstemming in de programmering van de voorraad vanuit het uitgangspunt dat de voorraad niet verder toeneemt, en er bij voorkeur een afname plaatsvindt, toepassing van de SER-ladder; 3. investeren in de vorm van het gericht inzetten van procesgeld ter facilitering van: a. experimenten voor nieuwe (innovatieve) concepten om leegstand te verminderen/voorkomen; b. experimenten om de invloed van leegstand op de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid te beperken/voorkomen; c. het ontwikkelen van monitoringsinstrumenten; d. trajecten met overheden en marktpartijen om potenties van kantorenlocaties te verzilveren, met name waar provinciale belangen groot zijn. 2 Statenvoorstel nr. PS/2013/335

3 4. in IPO-verband of als Oost-Nederland richting Rijk lobbyen voor een goed (fiscaal) 1 regime om de aanpak van de kantorenproblematiek te faciliteren. Gevraagd voorstel aan GS: 5. het college te verzoeken om aan het einde van dit KvO-project (in 2015) - mede op basis van de resultaten van de uitvoering van experimenten/pilots - een voorstel aan PS voor te leggen over het mogelijk nog beter afstemmen en zo mogelijk samen aanvliegen van de domeinen 2 bedrijventerreinen en kantoren, zodat het functioneren van onze steden verder wordt versterkt. Moties/Toezeggingen Motie Tenkink cs Fiscaal beleid leegstand kantoren ( ): -Bij het kabinet en bij het Inter Provinciaal Overleg (IPO) te pleiten voor het ontwikkelen van (fiscaal)beleid om leegstand van commercieel vastgoed (kantoren) te bestrijden en te voorkomen. -Deze motie ter kennis te brengen van de regering, het ÏPO en de Tweede Kamer. In Overijssel spelen met name ook het punt van planschade, dat de aanpak van de leegstand door gemeenten in de weg staat. Bij het afhalen van de bestemming, dienen zich dan situaties aan van verzoeken om schadevergoeding. Wij hebben dit bij het IPO geagendeerd en naar aanleiding hiervan is een onderzoeksvraag door het IPO uitgezet. Tevens hebben in het voorbereidingstraject van de nieuwe landelijke Omgevingswet dit onderwerp ingebracht. Wij vragen daarbij uitdrukkelijk de aandacht voor planschade, evenals voor de mogelijkheid voor reactieve aanwijzing. Wij trekken hierin gezamenlijk op in IPO-verband. Toezegging GS sturen PS een overzicht van de maatregelen die in andere provincies op dit terrein ontwikkeld worden (Statencommissie ). In dit Investeringsvoorstel is dit overzicht opgenomen in de bijlagen. Dit overzicht laat zien dat landelijk zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau meerdere maatregelen worden ontwikkeld en in een aantal gevallen al in uitvoering zijn gebracht. Het leert ons dat met name op provinciaal niveau kennisdeling wordt gestimuleerd en processen in gang worden gebracht (faciliterend). Verdere inzet en ontwikkeling van maatregelen is meer lokaal georiënteerd en van de marktsituatie aldaar afhankelijk. Het overzicht draagt daarmee ook bij aan de inspiratie van gemeenten. Toezegging GS bieden een overzicht aan met een inventarisatie van door provincies gehanteerde instrumenten m.b.t. detailhandel (Statencommissie ). In dit Investeringsvoorstel is dit overzicht opgenomen in de bijlagen. 1 2 Met de Motie Tenkink cs Fiscaal beleid leegstand kantoren ( ) is gevraagd om de lobby breder te zien, dan alleen het fiscale beleid/regime. Tijdens de bespeking in de Statencommissie en vergadering van Provinciale Staten is vanuit uw Staten aangegeven dat term werklocaties passender wordt beschouwd. Statenvoorstel nr. PS/2013/335 3

4 Investeringstrategie Bovenstaande vertaalt zich in de navolgende (investerings)strategie: 1. Experimenten/pilots (ca. 2,7 miljoen): In onze aanpak zoeken wij naar instrumenten die op regionaal niveau onze partners in beweging brengen en houden om de leegstand aan te pakken. Enerzijds door partijen met elkaar om tafel te krijgen en anderzijds door innovatieve experimenten te ondersteunen. Kennisontwikkeling is hierbij een belangrijke opbrengst: enerzijds voor de verschillende partners om hiervan te leren, anderzijds om als provincie daarnaast input te ontvangen over het beter afstemmen en zo mogelijk samen aanvliegen van de verschillende domeinen van het vestigingsklimaat (werklocaties), conform uw besluit (PS/2012/875). Daarbij letten wij op de provinciale rol en breedte van deze rol en eventueel noodzakelijke sturingsinstrumenten. Insteek bij de uitvoering van de experimenten/pilots is dat provincie met procesgeld de pilot/het experiment (deels) faciliteert, de ondernemers/gemeenten de uitvoering doen en dat de provincie de uiteindelijke resultaten/leerervaringen ontvangt van en breder deelt met de ondernemers/gemeenten. Dit vertaalt zich in een periodieke oproep voor pilots voor de jaren 2013, 2014 en 2015: - pilots kunnen binnen heel Overijssel worden ingezet/werkingssfeer hebben; - periodiek wordt met de nodige publiciteit de aandacht gevraagd voor het aanpakken van de leegstand van kantoren in Overijssel; - in 2014 en 2015 kunnen momenten van bredere kennisdeling worden georganiseerd door de provincie op basis van de inmiddels gerealiseerde pilots (bijv. met een symposium); - het bedrijfsleven en gemeenten kunnen bijvoorkeur gezamenlijk pilotaanvragen indienen; - de eventuele bijdrage van de provincie wordt verstrekt in de vorm van een subsidie. De maximale omvang van de subsidie - gezien de verschillende soorten pilots/experimenten kan per aanvraag verschillen; - een Aanbevelingscommissie geeft daarbij een advies aan Gedeputeerde Staten over deze pilotaanvragen. Deze commissie neemt in haar afweging in ieder geval mee de bijdrage aan het verwerven en delen van kennis om de leegstand aan te pakken en/of om de negatieve effecten van leegstand op ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en sociale kwaliteit te voorkomen. De samenstelling van deze commissie bevat onder andere twee onafhankelijke deskundigen op gebied van vastgoed/leegstand (onderwijs/adviessector). Met deze aanpak hebben we inmiddels positieve ervaringen opgedaan in het kader van Agro&Food-kennisvouchers. De door u vastgestelde Kaderstelling leegstand Kantoren, heeft diverse ondernemers en gemeenten al geïnspireerd tot het kenbaar maken van suggesties voor pilots/experimenten. U kunt daarbij onder andere denken aan het faciliteren van gebiedsgerichte verkenningen van gemeente/ondernemers om te komen tot de aanpak van de lokale leegstand, ontwikkelen van innovatieve (juridische) beheer-/eigenaarconstructies voor een specifiek kantoorpand voor ZZP-ers, experimenten met uitnodigingsplanologie, faciliteren van transformatie naar multifunctionele gebouwen en gebiedstransformatie, waarbij verschillende werklocaties betrokken zijn. Het gaat daarbij niet alleen om verkenningen, maar juist ook om situaties waarvoor (innovatieve) voorstellen zijn om de leegstand daadwerkelijk op een specifieke locatie aan te pakken. 2. Facilitering gebiedsontwikkeling van provinciaal belang (ca. 4,8 miljoen): Gebiedsgericht faciliteren in lijn met de Kracht van Overijssel binnen de vijf grote kantorengemeenten van Overijssel (omdat daar zich 90% van de kantorenvoorraad bevindt). En dan voornamelijk als bestaande leegstand aldaar de gebiedsontwikkeling gerelateerd aan (KvO) gebiedsontwikkelingen hindert, waaronder Netwerksteden. Voor Netwerksteden worden/zijn in de behorende werkprogramma s per netwerkstad de gebiedsontwikkelingen van provinciaal belang opgenomen. Bij de inzet kan gedacht worden aan herbestemmen (bijvoorbeeld wonen en realiseren van broed- en werkplekken voor de creatieve sector), verduurzamen/renovatie (bijvoorbeeld door toepassing van energiebesparende maatregelen), - in enkele gevallen - slopen van kantoorpanden en/of het verbeteren van de gebiedskwaliteit. Dit is afhankelijk van de lokale (markt)situatie, die verschilt per gemeente, gebied en pand. 4 Statenvoorstel nr. PS/2013/335

5 Ook voor deze inzet van de provincie geldt dat de negatieve invloed van de leegstand (bijvoorbeeld verloedering) op de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid wordt beperkt of voorkomen. Daarbij is de insteek dat deze aanpak en het Instrument kwaliteit stedelijke leefomgeving elkaar versterken. Deze aanpak vraagt kennis van de markt om op een effectieve manier als een van de partners een bijdrage te leveren en dit vraagt om tijd ( wie haast heeft betaalt ). Insteek is dat als de provincie binnen haar kaders investeert, het pand vervolgens niet meer leegstaat of het pand/de locatie een andere zinvolle betekenis heeft gekregen. Op deze manier belemmert het eerder leegstaande kantoorpand niet meer de andere provinciale belangen, maar zorgt het mogelijk zelfs voor versterking van onder andere de ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en/of sociale kwaliteit in dat gebied. Bij deze aanpak is een analogie te trekken naar de aanpak van de Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen Overijssel (HMO): deze opereert nu ook in situaties van marktfalen, met kennis van de markt en verschillende instrumenten om als partner op te kunnen treden (bijvoorbeeld met leningen). Ter illustratie: per peildatum 31 december 2012 heeft de provincie via de HMO 6,5 miljoen geïnvesteerd in zwaar verouderde bedrijventerreinen en hebben (private) partners daar 41 miljoen tegenover gezet. Dit biedt perspectief op een werkbare aanpak van het leegstandsvraagstuk van kantoren. Insteek is daarom om via de inzet van de HMO er aan bij te dragen dat gebiedsontwikkelingen van provinciaal belang niet in het gedrang komen als gevolg van leegstand van kantoren. De HMO heeft een looptijd tot en met Het voorstel is daarom om de middelen voor de periode tot en met 2018 te verstrekken. 3. Pilots/experimenten detailhandel/winkelgebieden (ca ) De problematiek van de detailhandel/leegstand winkels is ten principale een vraagstuk van de gemeenten, respectievelijk de markt en is daarmee niet een vraagstuk waarvoor de provincie verantwoordelijkheid neemt. Waar het de grootschalige en perifere detailhandel betreft, sturen wij als provincie actief via ruimtelijkeordeningsinstrumenten/ser ladder en stimuleren wij kennisgeneratie en kennisdeling, o.a. via het Trendbureau Overijssel. Dit vloeit rechtstreeks voort uit onze Omgevingsvisie en verordening. Wij hebben in 2012, de thematiek van detailhandel nader verkend. Daarbij hebben wij ook het rapport van de SER-Overijssel betrokken. Wij hebben vervolgens ons standpunt omtrent de provinciale rol bij leegstand winkels/detailhandel verwoord in onze brief ( , kenmerk 2012/ ) aan uw Staten. Hierbij hebben wij aangegeven dat dit onderwerp primair een gemeentelijke taak is. Wij hebben daarbij aangeven: Teneinde onze betrokkenheid bij de problematiek rondom de leegstand van winkels te tonen kan er ruimte worden gezocht om eventuele pilots/experimenten (voor innovatieve concepten) en regulier contact (kennisdeling) A.met procesgeld te faciliteren. Wij constateren dat aangaande de detailhandel binnen de gemeenten echter ook de problematiek van leegstand is ontstaan. De rol van de provincie in deze is signaleren en agenderen. Voor zover kennisdeling kan bijdragen aan oplossingsrichtingen geven wij uw Staten in overweging om enkele pilots in gemeenten financieel te ondersteunen. Dit kunnen dan enkele pilots zijn voor de verkenning van innovatieve concepten om de leegstand in de detailhandel aan te pakken. Wij denken hierbij aan maximaal een viertal pilots in winkelgebieden (maximaal per pilot) in een kleine, middelgrote en grote gemeente(n). Daarnaast kennisdeling (maximaal ). Wij stellen voor om een bedrag van uit het investeringsvoorstel kantoren hiervoor in te zetten. Statenvoorstel nr. PS/2013/335 5

6 Bestuurlijke mijlpaal tot en met 2015 Over de voortgang rapporteren wij via de reguliere P&C cyclus. Wij leggen in 2015 Provinciale Staten een voorstel voor over het mogelijk beter afstemmen en zo mogelijk samen aanvliegen van de verschillende domeinen (werklocaties), teneinde om het functioneren van onze steden verder te versterken. Conclusie De aanpak van de bestaande leegstand en het voorkomen van leegstand van kantoren binnen Overijssel is een aanpak die een lange adem vergt. Dit komt vooral doordat de leegstand in grote mate een financieel vraagstuk is voor met name grond- en vastgoedbezitters. Als provincie hebben wij echter bij uitstek de positie om - door het inzetten en verder ontwikkelen van het ruimtelijk instrumentarium - de toename van de leegstand te beteugelen. Door het inzetten van procesgeld ontstaat de mogelijkheid partijen te verleiden om op innovatieve manieren te investeren (in tijd en geld) in de aanpak van leegstand. Dit bindt partijen en zorgt voor een (blijvende) dynamiek in het leegstandsvraagstuk binnen Overijssel, met als uiteindelijk doel een goed functionerende kantorenmarkt. Onder een goed functionerende kantorenmarkt wordt daarbij verstaan een kantorenvoorraad die beter toegesneden is op de diverse gebruikersvragen qua kwaliteit, locaties, gebouwfunctionaliteit en omvang. De problematiek van de detailhandel/leegstand winkels is ten principale een vraagstuk van de gemeenten, respectievelijk de markt. De rol van de provincie in deze is signaleren en agenderen. Voor zover kennisdeling kan bijdragen aan oplossingsrichtingen geven wij uw Staten in overweging om enkele pilots in gemeenten financieel te ondersteunen. Door het verstrekken van procesgeld voor een aantal pilots en kennisdeling is er in potentie een bredere beweging in gang te zetten. Voorstel Gelet op het voorgaande stellen wij u voor het besluit te nemen, als in concept in bijlage I verwoord. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter MW.DRS.A.TH.B. BIJLEVELD-SCHOUTEN, secretaris DHR. MR. H.A. TIMMERMAN MBA, 6 Statenvoorstel nr. PS/2013/335

7 Bijlage I Ontwerpbesluit nr. PS/2013/335 Provinciale Staten van Overijssel, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d kenmerk 2013/ overwegende dat: - in lijn met de ambities en doelstellingen die zijn verwoord in de Kaderstelling Leegstand kantoren (PS/2012/875) er sympathie is voor initiatieven van marktpartijen en gemeenten die een bijdragen leveren aan de aanpak van de leegstand van kantoren in Overijssel; - daar waar leegstand (gebieds)ontwikkelingen hindert, die nauw aansluiten bij provinciale belangen, de provincie een bijdrage wil kunnen leveren om ontwikkelingen te faciliteren; - de resultaten van experimenten/pilots mede inzicht geven in hoe de verschillende sectoren (o.a. bedrijventerreinen en kantoren) beter afgestemd en zo mogelijke aangevlogen kunnen worden teneinde om het functioneren van onze steden verder te versterken; besluiten: 1. in te stemmen met de uitvoeringsstrategie en de hieruit volgende prestaties die in de periode worden opgepakt, zijnde: a. minimaal tien voorstellen van private partijen en/of gemeenten zijn gehonoreerd voor pilots/experimenten die bijdragen aan de aanpak van de leegstand. Hiervoor is maximaal 2,7 miljoen beschikbaar. b. daar waar andere provinciale belangen in gedrang komen door leegstaande kantoren, wordt door de provincie maximaal 4,8 miljoen geïnvesteerd om ontwikkelingen te faciliteren, die de situatie verbeteren. De Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen Overijssel (HMO) wordt hiermee belast. c. maximaal vier innovatieve concepten worden gefaciliteerd en kennisdeling wordt ondersteund om een bredere beweging op gang te brengen om de leegstand in winkelgebieden aan te pakken. Hiervoor is maximaal beschikbaar. 2. in te stemmen met de volgende bestuurlijke mijlpaal: Gedeputeerde Staten leggen in 2015 Provinciale Staten een voorstel voor over het mogelijk beter afstemmen en zo mogelijk samen aanvliegen van de verschillende domeinen (werklocaties), teneinde om het functioneren van onze steden verder te versterken. 3. voor de aanpak van leegstand kantoren een bedrag van 7,8 miljoen (t.b.v. investeringsprestatie 5.1.1) vanuit de reserve Kracht van Overijssel naar de bestemmingsreserve Uitvoering Kracht van Overijssel over te hevelen, conform bijgevoegde begrotingswijziging. Zwolle, Provinciale Staten voornoemd, voorzitter, griffier, Statenvoorstel nr. PS/2013/335 7

8 Statenvoorstel nr. PS/2013/335 8

9 Bijlage III Overzicht instrumentarium aanpak leegstand kantoren Onderstaand een overzicht van instrumenten die in het land worden toegepast om de leegstand van kantoren te beteugelen. Dit is een groslijst ter inspiratie van gemeenten en provincie. Instrument Door wie Werking Toegepast Relevantie voor Overijssel Visie: kennis delen en verwerven Gebiedsscan /discussiekaart leegstand kantoren Ruilverkaveling kantoren Utrechtse wasstraat Ronde tafels, ateliers ed Gemeente Amsterdam Op basis van gebiedsgerichte quick scan ontstaat inzicht in problematiek en wordt specifieke aanpak mogelijk gemaakt Meerdere keren opgesteld Provincie kan dit stimuleren en (financieel) ondersteunen voor de grootste probleemgebieden. In Oosterenk Zwolle is een analyse gedaan, voor bijvoorbeeld Hanzepark Deventer en Westermaat zou ook een gebiedsscan kunnen worden ingezet. Amsterdam Beperkt Gemeente Zwolle verkent mogelijkheden op Hanzeland Provincie Utrecht Meerdere overheden Biedt expertise aan om de haalbaarheid van transformatie te bekijken Kennisuitwisseling en gezamenlijke aanpak problematiek Acht keer toegepast bij leegstand kantoren Meerdere keren toegepast In feite een vraaggericht middel om partijen te helpen met kennis en ideeën en daarmee processen in gang te zetten. In Noord-Holland is de Taskforce Ruimtewinst een vergelijkbaar instrument, met wisselend resultaat: het lost het probleem niet op van gebrek aan financiële middelen, wil of marktvraag, maar kan wel helpen om vertrouwen te kweken en concrete mogelijkheden aan te reiken. Kan helpen, mits probleem- en actiegericht. Waarborg 3 Leegstandsverordening Meerdere Geeft aan de Enkele gemeente Nieuw en redelijk 3 Dit is een waarborg vanuit het gemeentelijk perspectief, vanuit de provincie is sterker kennis verwerven en delen. Statenvoorstel nr. PS/2013/335 9

10 Toeslag op grondprijs voor leegstandsfonds Bij gronduitgifte verplichte inname leegstand pand Negatief bestemmingsplan gemeenten Nog niet bekend Nog niet bekend Onbekend eigenaren leegstand moeten melden, anders boete Een soort open ruimte heffing Een soort saldobenadering bij nieuwe toevoeging Veel ruimte bieden in bestemmingsplan voor functieverandering Weg bestemmen Onbekend Kantoorfunctie weghalen, gevaar planschade Realisatie: afspraken maken Kantorenloods Gemeente Amsterdam en Amstelveen Brengt vraag en aanbod en partijen bij elkaar (Amsterdam, Brunssum en Tilburg) Niet bekend Niet bekend Onbekend Onbekend Werkt aan verscheidene cases zwaar gemeentelijk instrument. Sinds bijna twee jaar in werking in Amsterdam, gericht op probleemgebieden. Na melding leegstand wordt door gemeenten en eigenaar gekeken naar (her)gebruiksmogelijkheden. Onbekend is hoe effectief het instrument is Kan indien marktomstandigheden daarnaar zijn. In huidige markt en op bepaalde locaties geen instrument waar gemeenten graag naar zullen grijpen vanwege negatief effect op concurrentiepositie. Vraagt veel afstemming met ontwikkelaars en is bovendien alleen echt mogelijk in specifieke situaties. In het kader van meer organisch ontwikkelen ontstaan bestemmingsplannen met steeds meer ruimte, een mogelijkheid is om in een kantorengebied de kader sterk te verruimen waardoor andere bestemming gemakkelijk worden. De gemeente Deventer wil hiermee gaan experimenteren. Meer een instrument om in te zetten bij nieuwe plannen. Wel iets om bespreekbaar te maken met marktpartijen, die individueel geen belang hebben bij wegbestemmen maar als collectief wel. Moet op gemeentelijk niveau, vraagt veel kennis van de lokale markt en van de lokale spelers. In principe gaat het om een zeer actieve 10 Statenvoorstel nr. PS/2013/335

11 Stedelijke herverkaveling Onderzoek en Monitoring van ontwikkeling in de leegstand Faciliteren initiatieven Realisatie: subsidies en fondsen Transformatiefonds Amsterdam Meerdere overheden Meerdere partijen Nog niet bekend Van twee half lege kantoorgebouwen 1 volle maken en de andere herbestemmen Zorgt voor inzicht en eenduidigheid in de problematiek Ondersteunen initiatieven uit de markt door kennis of slechten procedurele belemmeringen Subsidie bij transformatie Werkt aan casus Meerdere keren toegepast Meerdere keren toegepast Niet bekend opstelling van de gemeente; overweging is of iemand er voor 'vrijgemaakt' moet worden, dan moet er wel sprake zijn van een substantiële omvang van markt en problematiek Vraaggericht benaderen: vergt waarschijnlijk veel inspanning. Initiatief bij eigenaar laten. Een 'kantorenloods' zou dergelijke kansen kunnen signaleren en faciliteren, een instrument als bijvoorbeeld Wasstraat zou kennis en ideeën kunnen aanreiken Essentiële onderlegger voor het maken van regionale afspraken over plancapaciteit en voor gemeentelijke beleidskeuzes. In Amsterdamse regio wordt bijvoorbeeld intensief gemonitord als basis voor afspraken in kader van Plabeka (Platform Bedrijventerreinen en Kantoren) Ondersteunend aan andere instrumenten, door ervoor te zorgen dat ontwikkelingen niet gefrustreerd worden door onnodige regelgeving, vergunningen e.d. Randvoorwaarde is dat de overheid niet (overmatig) treedt in marktverhoudingen en dat gemeenten en marktpartijen die in het verleden veel geld met ontwikkelingen hebben verdiend nu worden beloond voor 'slecht' beleid. Ook moeten er functies zijn waarnaar kantoren kunnen transformeren, en is er het gevaar dat transformatie andere plannen voor Statenvoorstel nr. PS/2013/335 11

12 Realisatie: gebiedsontwikkeling en uitvoeringsprojecten Investeren in kwaliteit gebied Meerdere overheden Door publieke investering aantrekkelijkheid vergroten Vooral bij gebiedsontwikkeling bijvoorbeeld hotels of woningbouw frustreert. Tot slot moet heel gericht worden gekeken waar het wordt ingezet (provinciaal belang, omvang problematiek) en moet er een hefboom/multiplierwerking van uitgaan. Natuurlijke rol van de overheid: private investeringen uitlokken door te zorgen voor ruimtelijke kwaliteit en goede bereikbaarheid. Moet gebiedsgericht worden benaderd (ook w.b provinciaal belang) en met een kritische blik: het moet echt gaan om een locatie die een klein zetje nodig heeft en er moeten harde afspraken gemaakt met eigenaren wat zij aan hun terreinen en panden gaan doen 12 Statenvoorstel nr. PS/2013/335

13 Bijlage IV Overzicht instrumentarium provincies detailhandel Onderstaand wordt een overzicht gegeven van het ruimtelijk instrumentarium dat andere provincies toepassen voor detailhandel. Provincie Beleidsdocument Ruimtelijk istrumentarium Groningen Provinciaal Omgevingsplan Gemeentelijke detailhandelsvisie wordt gevraagd. Omgevingsverordening Een bestemmingsplan voorziet alleen in nieuwe detailhandelsvestigingen buiten de bestaande wijk- en winkelcentra indien: - het niet ten koste gaat van de bestaande detailhandelstructuur - sprake is van detailhandel met een winkelvloeroppervlakte tot maximaal m2 per bedrijfsvestiging - sprake is detailhandel als een niet zelfstandig en ondergeschikt onderdeel van een bedrijf - de bedrijfsvestiging qua schaal en verzorgingsfunctie aansluit bij aard en schaal van de betreffende kern Friesland Streekplan Fryslân 2007 In het streekplan is per stedelijke kern aangegeven wat wel en niet mogelijk is waarbij wordt gestuurd op: - behoud en versterking aantrekkelijke kernwinkelgebieden in Fryslân - perifere detailhandel buiten Leeuwarden wordt beperkt. Drenthe Omgevingsvisie 2 juni 2010 Concentratie van de detailhandel in de binnenstedelijke gebieden. Beperking perifere detailhandel. Omgevingsverordening 22 september 2012 Overijssel Omgevingsvisie juni 2009 Omgevingsverordening Gelderland Ruimtelijke visie Focus op bestaande detailhandelsstructuur in winkelcentra en binnensteden. - Perifere detailhandel mogelijk als de toelichting daarop wordt gemotiveerd vanuit een integrale visie op de (boven)lokale (of regionale) detailhandelsstructuur - Geen weidewinkels Voor het realiseren van ontwikkelingen in de stedelijke omgeving worden de gemeenten als voornaamste trekker gezien. Provinciale belangen worden geborgd primair generiek door de SER-ladder, regionale afstemming en afspraken over de verdeling van woningbouw en bedrijventerreinen. - GDV/PDV beleid - Verbod op weidewinkels De positie van de bestaande winkelgebieden heeft prioriteit. Vernieuwing en uitbreiding van de detailhandel moeten plaatsvinden binnen of onmiddellijk grenzend aan bestaande winkelgebieden en in overeenstemming zijn met de aard, schaal en (verzorgings)functie van het aangrenzende winkelgebied. Vestiging van detailhandel in het buitengebied (de zogenaamde weidewinkels ) is uitgesloten. Flevoland Ruimtelijke Verordening Gelderland 27 juni 2012 Omgevingsplan Flevoland Focus op bestaande detailhandelsstructuur - Overleg tussen gemeenten bij nieuwe ontwikkelingen - GDV/PDV beleid Vestiging van detailhandel dient uitsluitend te worden geaccommodeerd in of aansluitend aan bestaande bebouwde gebieden. De vestiging van zogenaamde weidewinkels wordt uitgesloten. Statenvoorstel nr. PS/2013/335 13

14 Utrecht Streekplan Provinciale Visie Detailhandel (januari 2003) - GDV/PDV beleid - Terughoudendheid bij megasupers - Beleid gericht op verschillende winkelgebiedstypen Noord- Brabant Limburg Noord- Holland Zuid- Holland Zeeland Verordening Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant januari 2011 Verordening Ruimte 2012 Provinciaal Omgevingsplan 2006 Omgevingsverordening Structuurvisie Noord- Holland juni 2010 Provinciale ruimtelijke verordening 21 juni 2010 Structuurvisie 29 februari 2012 Verordening Omgevingsplan Zeeland Provinciale ruimtelijke verordening is ingetrokken per Bij nieuwe plannen wordt getoetst op grond van de volgende ruimtelijk relevante overwegingen: - handhaven van de open ruimte (geen weidewinkels); - mobiliteit en milieu (milieubelasting, verkeersdruk, verkeersaantrekkende werking, parkeerproblematiek, shophoppen); - kwaliteit van de stad en de stedenbouw (omvang winkels in relatie tot de omgeving); - distributieve structuur (aantasting, duurzame ontwrichting of versterking van de distributieve structuur). De provincie stuurt op grootschalige, bezoekersintensieve ontwikkelingen met een regionaal en bovenregionaal karakter. Hierover vindt afstemming plaats in het regionaal ruimtelijk overleg. Beleid gericht op bovenregionaal winkelconcentratiegebieden. - Regionale afstemming in stadsregio s over de programmering van nieuwe terreinen voor detailhandel en kantoren is vereist. - Detailhandelsmonitor Limburg schetst periodiek de ontwikkeling van de Limburgse detailhandel, per regio, type vestigingsmilieu en branche. - GDV/PDV beleid --/-- Detailhandelsvisie 2009 De Provincie Noord-Holland hecht aan het instandhouden van de hoofdwinkelstructuur en wil stedelijke detailhandel behouden en versterken. De Provincie Noord-Holland onderscheidt in haar detailhandelsstructuur hoofdwinkelcentra, bovenlokaal verzorgende centra, lokaal verzorgende centra, perifere locaties en thematische centra. - GDV/PDV beleid - verbod op weidewinkels - afstemming binnen regio s De provincie wil de bestaande detailhandelsstructuur versterken, vooral in de stedelijke centra, stadsdeel- en wijkcentra. - GDV/PDV beleid Nieuwe regionale winkelcentra kunnen ontwikkeld worden op de locaties die zijn aangegeven op de de verordening behorende kaart. Voor deze nieuwe locaties zijn in regionaal verband afspraken gemaakt over toegelaten branches - De gemeenten zijn binnen de kaders van het Rijksbeleid verantwoordelijk voor hun eigen detailhandelsbeleid. De provincie heeft een regisserende rol en moet zorgen voor afstemming van bovenlokale initiatieven en grootschalige ontwikkelingen. De basis van het provinciaal detailhandelsbeleid wordt gevormd door de detailhandelsstructuurvisies Zeeuws- Vlaanderen en Midden- en Noord Zeeland. - Het provinciale detailhandelsbeleid is primair bedoeld om de bestaande binnensteden en (boven)lokaal verzorgende winkelcentra te beschermen - GDV/PDV beleid 14 Statenvoorstel nr. PS/2013/335

Notitie. Statenleden. Statencommissie EZB. 7 mei V.M.J. Munnecom. Ruimtelijke Ontwikkeling & Handhaving (073) Aan.

Notitie. Statenleden. Statencommissie EZB. 7 mei V.M.J. Munnecom. Ruimtelijke Ontwikkeling & Handhaving (073) Aan. Notitie Onderwerp Provinciale handelwijze ten aanzien van ruimtelijke plannen die voorzien in detailhandelsontwikkelingen Aanleiding Met de Discussienota Detailhandel en het symposium Detailhandel in Brabant:

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/875

Statenvoorstel nr. PS/2012/875 Statenvoorstel nr. PS/2012/875 Kaderstelling Leegstand Kantoren Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 09.10.2012 2012/0161850 Jolanda Walman, telefoon 038 499 75 41 e-mail jc.walman@overijssel.nl Aan Provinciale

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2015/867

Statenvoorstel nr. PS/2015/867 Gebruik van de diepe ondergrond Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 17.11.2015 2015/0361062 mw. ME. Sicco Smit, telefoon 038 4997838 e-mail me.siccosmit@overijssel.nl hr. F. Stam, telefoon 038 4997853 e-mail:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

PROVINCIALE AANPAK KANTOREN- LEEGSTAND. DVDP 23 april 2015

PROVINCIALE AANPAK KANTOREN- LEEGSTAND. DVDP 23 april 2015 PROVINCIALE AANPAK KANTOREN- LEEGSTAND DVDP 23 april 2015 2 3 Cijfers uit 2013 4 KANTORENMARKT PROVINCIE UTRECHT Voorraad ca. 6,3 miljoen m2 24/4/15 Te Huur ca. 1 miljoen m2 = 16% waarvan deel kwalitatief

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

Statenvoorstel. Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte

Statenvoorstel. Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte Statenvoorstel vergadering september 2017 nummer 7029 Onderwerp Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte Vergaderdatum GS: 4 juli 2017 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsplein besluitvormend. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein besluitvormend. Voorgesteld besluit raad Raadsplein besluitvormend Datum 5 oktober 2015 onderwerp Intentieovereenkomst "Convenant" HMO/Provincie Overijssel/gemeente Zwolle portefeuillehouder Rene de Heer informant Jansen, DJMCS (Dennis) 2512

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Uitvoering beleid voor detailhandel en binnensteden Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking

Ladder voor duurzame verstedelijking Ladder voor duurzame verstedelijking Klik om de modelstijlen te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau Ladder voor duurzame verstedelijking 1. Waar komt het vandaan? 2. Wat is

Nadere informatie

Statenmededeling. Inzet provinciale retaildeal. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Statenmededeling. Inzet provinciale retaildeal. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Statenmededeling Onderwerp Inzet provinciale retaildeal Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Stand van zaken van het provinciale detailhandelsbeleid. Aanleiding Het winkellandschap

Nadere informatie

POL-uitwerking werklocaties - Regionale visie detailhandel Noord Limburg

POL-uitwerking werklocaties - Regionale visie detailhandel Noord Limburg Agendapuntnummer : Documentnummer : (cc 2 t Raadsvergadering d.d. : 8 juni 201 Raadscommissie : Commissie Grondgebied Commissie d.d. 31 mei 2017 Programma Economische zaken Onderwerp POL-uitwerking werklocaties

Nadere informatie

Instemmen met Regionale visie detailhandel Metropoolregio Eindhoven Datum voorstel: 24 juli 2015 Vergaderdatum: 22 september 2015 Registratienr.

Instemmen met Regionale visie detailhandel Metropoolregio Eindhoven Datum voorstel: 24 juli 2015 Vergaderdatum: 22 september 2015 Registratienr. Raadsvoorstel Agendapunt nr.: Onderwerp: Instemmen met Regionale visie detailhandel Metropoolregio Eindhoven Datum voorstel: 24 juli 2015 Vergaderdatum: 22 september 2015 Registratienr.: Opsteller: Ben

Nadere informatie

De ladder en duurzame verstedelijking in Brabant

De ladder en duurzame verstedelijking in Brabant De ladder en duurzame verstedelijking in Brabant 'Toepassing Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk' Marion Greidanus, provincie Noord-Brabant De Brabantse aanpak provinciale verordening

Nadere informatie

Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015

Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015 Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015 Introductie Plaats van de Ladder binnen het wettelijk kader Agenda Ladder duurzame verstedelijking Jurisprudentie

Nadere informatie

Jij kleurt Overijssel. Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016

Jij kleurt Overijssel. Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016 Jij kleurt Overijssel Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016 Jij kleurt Overijssel In 2030 ziet Overijssel er anders uit dan nu. En in 2050 zal er weer van alles veranderd zijn.

Nadere informatie

Leegstand stadsbreed & kansen voor herbestemming

Leegstand stadsbreed & kansen voor herbestemming Leegstand stadsbreed & kansen voor herbestemming Presentatie Raadsleden 22 januari 2014 Maastricht LAB EXP05- Functiemigratie en leegstand stadsbreed Waarom is leegstand landelijk hot? Leegstand neemt

Nadere informatie

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen.

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen. Staten voorstel nr. PS/2016/380 Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017-2019 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 31.05.2016 2016/0180465 mw. H.AJ. Meelissen, telefoon 038 499 74 88 e-mail H.Meelissen@overijssel.nl

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Programma. 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee.

Programma. 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee. Programma 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee. 10.00-10.15 uur Welkom en introductie op de dag door Gerdo van Grootheest, Frank Strolenberg en Frans Pollux 10.15-10.45 uur Introductie Maastrichtse

Nadere informatie

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening 2013-2025 RIA Utrechtse Heuvelrug 1 september 2011 Ineke Schartman Provincie Utrecht, afd. Ruimte Wat en Waarom structuurvisie/verordening Planning

Nadere informatie

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking Samenvatting Samenvatting Handreiking bij de ladder voor duurzame verstedelijking Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd,

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: L.Garnie@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Aan Provinciale Staten Datum 1 juni 2017 Ons kenmerk

Nadere informatie

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Seminar, Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk, 10 maart 2015 Willemien Croes Wat is de Ladder voor Provincie Zuid- Holland? Instrument

Nadere informatie

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus 90155 5000 LH TILBURG Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl wv/w.brabant.nl

Nadere informatie

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar.

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar. Bestaande overcapaciteit aan bedrijventerreinen In de stadsregio Arnhem-Nijmegen bestaat een groot overaanbod aan bedrijventerreinen. Voor de periode 2016-2025 bedraagt dit minstens 150 ha. Van het bestaande

Nadere informatie

Extra informatiebijeenkomst Regioraadsleden

Extra informatiebijeenkomst Regioraadsleden Extra informatiebijeenkomst Regioraadsleden Vergaderdatum : 19 mei 2015 Onderwerp : Herijking regionaal detailhandelsbeleid Aangemeld door : Portefeuillehouder Economie Inleiding Op 17 maart stond de mogelijke

Nadere informatie

Uw kiezers, onze klanten Provinciale Statenverkiezingen

Uw kiezers, onze klanten Provinciale Statenverkiezingen Uw kiezers, onze klanten Provinciale Statenverkiezingen Uw kiezers, onze klanten Provinciale Statenverkiezingen Uw kiezers, onze klanten 1 Inleiding De beste keuze is een keuze die bijdraagt aan een beter

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012 Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland 21 juni 2012 Luc Dietz dagvoorzitter Michaël Kortbeek Voorzitter KvK Midden-Nederland Het probleem Kantorenmarkt: leegstand, fors aanbod Bedrijventerreinen:

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Ontwikkeling

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Ontwikkeling Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden

Nadere informatie

1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken

1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken 1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken Programma sessie 1 op 1 oktober 2015 15.30-15.40 inloop, koffie 15.40 15.50 welkomstwoord wethouders 15.50 16.10 presentatie achtergronden

Nadere informatie

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2.

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 31 oktober 2006 Nummer PS : PS2006IME05 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2006MEC002172i Portefeuillehouder: Dr. G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

Provincie als regisseur kantorenmarkt

Provincie als regisseur kantorenmarkt Provincie als regisseur kantorenmarkt Spielburg of scheidsrechter? Inhoud: een concurrerend vestigingsmilieu voor kantoren met een evenwichtige vraagaanbod situatie (kwantitatief en kwalitatief) Regels:

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/837

Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Instellen Overijssels Startersfonds Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 oktober 2007 2007/0553317 dhr. A. P. van Weezel Errens, telefoon 038 499 81 21 ap.v.weezelerrens@overijssel.nl

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 29 november 2010 Betreft Uitvoering Nota Ruimte

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 29 november 2010 Betreft Uitvoering Nota Ruimte > Retouradres Postbus 30940 2500 GX Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30940 2500 GX Den Haag Betreft Uitvoering Nota

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid

Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid Uitwerking Ruimte voor vernieuwing in de detailhandel Inleiding Deze notitie is aanvullend op eerder door Gedeputeerde Staten vastgestelde notities: -

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10. VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10. VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10 Geachte raad, Het college van burgemeester en wethouders vraagt

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3 PS2012BEM03-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 december 2011 Nummer PS: PS2012BEM03 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Steller : Marieke Kuijer Portefeuillehouder : De Vries Registratienummer

Nadere informatie

Financiering van herontwikkeling van bedrijfsmatig vastgoed. Presentatie N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (NV OMU) Cees Busscher

Financiering van herontwikkeling van bedrijfsmatig vastgoed. Presentatie N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (NV OMU) Cees Busscher Financiering van herontwikkeling van bedrijfsmatig vastgoed Presentatie N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (NV OMU) Cees Busscher Datum: 2 juni 2015 1. Inleiding 2. De markt 3. Doelstelling OMU 4.

Nadere informatie

3. Provinciale doelen in relatie tot het IPO-basisniveau groene handhaving

3. Provinciale doelen in relatie tot het IPO-basisniveau groene handhaving De private boa-werkgevers zijn een lobby gestart in de richting van het rijk, vooral voor de eerste vier punten en naar de provincie voor het vijfde punt. Uit het overleg met de werkgevers blijkt dat zij

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe Wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 juni 2015 2015/0161612 mw. CL. Brunell, telefoon 038 499 78 03 e-mail CL.Brunell@overijssel.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

Werkende bedrijventerreinen

Werkende bedrijventerreinen Werkende bedrijventerreinen Dr. Cees-Jan Pen, programmamanager Platform31/Lector Vastgoed Fontys 1 Mijn agenda Bedrijventerreinen hoger op de politieke agenda: banen, mkb, leefbaarheid, economisch belang

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Nummer: 9A Tubbergen, 27 september 2013 Onderwerp: Vaststellen van het beleidskader voor de toepassing van de Kwaliteitsimpuls groene omgeving KGO. Samenvatting

Nadere informatie

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant Regionale Agenda Werken 2017 Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December 2016 November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant 1 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Bedrijventerreinen Acties 2017: -

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. Toelichting

Ontwerpbesluit. Toelichting College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel 2011RGW10 Datum : 14 februari 2011 Nummer PS : Afdeling : PRO Commissie : RGW Steller : B. Cornelissen Portefeuillehouder : R.W. Krol Registratienummer :

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Regionale bijeenkomst raadsleden 08-02-2017 Gerrit Marskamp Opbouw presentatie De hamvraag/dilemma Wat willen we als gemeenten? Wat hebben we? Wat is het speelveld? Vraag

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Kaders herontwikkeling voormalig terrein CNV Bouw- en houtbond aan de Oude Haven in Odijk

Raadsvergadering. Onderwerp Kaders herontwikkeling voormalig terrein CNV Bouw- en houtbond aan de Oude Haven in Odijk RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 26-10-2017 17-084 Onderwerp Kaders herontwikkeling voormalig terrein CNV Bouw- en houtbond aan de Oude Haven in Odijk Aan de raad, Onderwerp Gevraagde beslissing 1.

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Burgemeester Baumannlaan 4 2.2 Abtsweg 4 2.3 Park Zestienhoven

Nadere informatie

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M.

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren Massale leegstand van kantoren: ca. 6 miljoen m2 leeg ca. 2 miljoen m2

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/853

Statenvoorstel nr. PS/2007/853 Statenvoorstel nr. PS/2007/853 Verordening dwangsom bij niet tijdig beslissen Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 06 november 2007 2007/0553532 mw. mr.drs. E.H.P. Stolk, telefoon 038 499 87 92 ehp.stolk-jorink@overijssel.nl

Nadere informatie

Regeling Binnenstadfonds (M )

Regeling Binnenstadfonds (M ) 2017-777 Regeling Binnenstadfonds (M 2016-22) Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 15 februari 2017 - Provinciale Staten op 8 maart 2017 - fatale beslisdatum: 8 maart 2017 Behandeld

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Afdeling: Beleid Leiderdorp, 3-01-2013 Onderwerp: RVS Transformatie naar wonen Elisabethhof 1 ( Astellas) Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met transformatie

Nadere informatie

Regionale kantorenvisie Noordoost Brabant

Regionale kantorenvisie Noordoost Brabant Regionale kantorenvisie Noordoost Brabant Versie juni 2014, s-hertogenbosch 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding 3 2 Ambitie 3 3 Kantoorregio Noordoost-Brabant 3 4 Kantoren nota s-hertogenbosch: actualisatie en

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012 Kwaliteitsverbetering aanloopstraten Presentatie 31 mei 2012 Vooraf Aanleiding: BRO rapportage 2009 Conceptplan Brusselsestraat e.o. 2010 Verandering economische situatie 2009-2012 Vraagstelling: Actuele

Nadere informatie

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008 Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 8012 EE Zwolle Aan: Provinciale Staten van Overijssel In kopie aan: Commissaris van de Koningin, dhr. G. Jansen Gedeputeerde Staten van Gelderland Betreft: Rekenkamerbrief

Nadere informatie

De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 22 september 2016

De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 22 september 2016 De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 22 september 2016 Aan bod komen: 1. Bureau Stedelijke Planning en de Ladder 2. Voor-

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00542407 Op voorstel B&W d.d.: 23 juni 2015 Datum vergadering: 8 september 2015 Portefeuillehouder: N.G.J. Lemlijn Rol gemeenteraad: Subregionale

Nadere informatie

Kantorenvisie Netwerkstad Twente. Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012

Kantorenvisie Netwerkstad Twente. Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012 Kantorenvisie Netwerkstad Twente Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012 1 Inleiding: Het doel van deze Kantorenvisie Netwerkstad is een beter beeld krijgen van het functioneren van de Kantorenmarkt

Nadere informatie

leegstand en herbestemming

leegstand en herbestemming leegstand en herbestemming Gerben van Dijk, 17 maart 2011, KNX : gebruik #leegst in uw tweets programma introductie motto SBR, prettig kennis te maken focus duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Ladder voor Duurzame Verstedelijking: zonder Ladder geen nieuwbouw

Ladder voor Duurzame Verstedelijking: zonder Ladder geen nieuwbouw Ladder voor Duurzame Verstedelijking: zonder Ladder geen nieuwbouw Presentatie aan raadsleden MRE, 24 juni 2015 Ladder laatste rijksbelang RO, overgenomen door provincie PBL: evaluatie Ladder Monitoring

Nadere informatie

De eerste twee rapporten beschrijven de toekomstige ontwikkeling van detailhandel in met name Den Helder, zij schetsen een verontrustend beeld.

De eerste twee rapporten beschrijven de toekomstige ontwikkeling van detailhandel in met name Den Helder, zij schetsen een verontrustend beeld. College van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder Postbus 36, 1780 AA, Den Helder Den Helder, 16 maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Namens een groep verontruste winkeliers, diverse ondernemersverenigingen,

Nadere informatie

verijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V3/zo\UQ^ Dat.ontv.: 2 9 JAN 2016 provincie Provinciale Staten van Overijssel KvK 51048329

verijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V3/zo\UQ^ Dat.ontv.: 2 9 JAN 2016 provincie Provinciale Staten van Overijssel KvK 51048329 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V3/zo\UQ^ Dat.ontv.: 2 9 JAN 2016 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie

Plan van Aanpak Stimuleren verwijdering asbestdaken.

Plan van Aanpak Stimuleren verwijdering asbestdaken. Plan van Aanpak Stimuleren verwijdering asbestdaken. Versie: definitief/18-05-2017 Aanleiding De rijksoverheid heeft een landelijk verbod voor alle asbestdaken aangekondigd. Vanaf 2024 zijn alle asbestdaken

Nadere informatie

betreft : Zienswijze Ontwikkeling grootschalige detailhandel Ressen datum : 16 december 2013 kenmerk : Pro bijlage(n) : 2

betreft : Zienswijze Ontwikkeling grootschalige detailhandel Ressen datum : 16 december 2013 kenmerk : Pro bijlage(n) : 2 Ing. 1 december 2013 PS2013-10 2013-0 PS26/2 AANGETEKEND Aan Provinciale staten van de provincie Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM betreft : Zienswijze Ontwikkeling grootschalige detailhandel Ressen

Nadere informatie

Winkelleegstand: dilemma of kans?

Winkelleegstand: dilemma of kans? Winkelleegstand: dilemma of kans? Enkele landelijke trends en ontwikkelingen 1. Schaalvergroting (food) en schaalverkleining (modisch) 2. Branchevervaging 3. Toenemende problematiek PDV clusters 4. Filialisering

Nadere informatie

PEILING. TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties

PEILING. TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3630196 Aan : gemeenteraad Datum : 25 november 2010 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

5. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

5. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief. ..aao *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 13 juli 2015 afdeling: Stedelijke Ontwikkeling datum/agendapunt B&Wve aderi 2107151401 = Ondelwerp:

Nadere informatie

Binnenstad in ontwikkeling. VCOD, 7 januari 2015 Gido ten Dolle, directeur sector Stadsontwikkeling

Binnenstad in ontwikkeling. VCOD, 7 januari 2015 Gido ten Dolle, directeur sector Stadsontwikkeling Binnenstad in ontwikkeling VCOD, 7 januari 2015 Gido ten Dolle, directeur sector Stadsontwikkeling Inhoud Nieuwe marktsituatie: Richting Kiezen Ambities en gebiedsopgaven Binnenstad en Schil Ondersteunen

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Centrum 4 2.2 Verspreide bewinkeling 5 3 Koers detailhandelsstructuur

Nadere informatie

Visiekrachtlijnen voor een gezonde detailhandelsontwikkeling in Vlaams-Brabant

Visiekrachtlijnen voor een gezonde detailhandelsontwikkeling in Vlaams-Brabant VLAAMS-BRABANT Visiekrachtlijnen voor een gezonde detailhandelsontwikkeling in Vlaams-Brabant Detailhandel zorgt voor een sterke economische dynamiek wat zich vertaalt in 55 miljard euro omzet in 2013

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Regionaal Programma Werklocaties. Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen

Regionaal Programma Werklocaties. Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen Regionaal Programma Werklocaties Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen Doel en opzet presentatie Doel presentatie: Raadsleden informeren over ontwikkeling Regionaal Programma Werklocaties

Nadere informatie

Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties

Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties B en W nr. 14.0909 d.d. 14-10-2014 Onderwerp Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Bijgaande brief waarin het college een standpunt

Nadere informatie

voortgang beleidskeuzes kantorenmarkt Zuid-Holland Stec Groep 18 september 2013 Esther Geuting

voortgang beleidskeuzes kantorenmarkt Zuid-Holland Stec Groep 18 september 2013 Esther Geuting voortgang beleidskeuzes kantorenmarkt Zuid-Holland Stec Groep 18 september 2013 Esther Geuting voortgang gebiedsgerichte aanpak kantorenmarkt Zuid-Holland bespreken gebiedsgerichte aanpak en voorstal gebiedslabels

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

1. Het krijgen van een actueel inzicht van de leegstand van bedrijfspanden en dit aanbod toegankelijk maken.

1. Het krijgen van een actueel inzicht van de leegstand van bedrijfspanden en dit aanbod toegankelijk maken. 1 Businesscase: Leegstandaanpak bedrijfspanden Beek SAMENVATTING Langdurig leegstaande panden (en voor deze businesscase specifiek de bedrijfs-, kantoor- en winkelpanden) zijn een gevaar voor de leefbaarheid

Nadere informatie

#landgoedbedrijf. Workshop B. Nieuwe omgevingswet. Jannemarie de Jonge

#landgoedbedrijf. Workshop B. Nieuwe omgevingswet. Jannemarie de Jonge #landgoedbedrijf Workshop B Nieuwe omgevingswet Jannemarie de Jonge Omgevingswet: nieuwe ruimte voor maatschappelijk ondernemende landgoederen? Achtergrond Omgevingswet Waarom stelselherziening aansluiting

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering Heerhugowaard Stad van kansen Besluit: Voorsteinummer: (2x3 CLo l) OSL( Agendanr. : 7 Voorstelnr. : RB2011054 Onderwerp : Vaststelling detailhandelsvisie Regio Alkmaar Aan de Raad, Heerhugowaard,

Nadere informatie

Visie kantorenlocaties Nieuwegein

Visie kantorenlocaties Nieuwegein Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www..nl Economische zaken Visie kantorenlocaties Nieuwegein Datum 20 december 2011 Auteur Gemeente Nieuwegein (Ec. Zaken) Versie vastgesteld door B&W

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

Van Leegstaand kantoor naar geliberaliseerde huurwoning

Van Leegstaand kantoor naar geliberaliseerde huurwoning 1 M. Brojerdyan-4051971 22-juni-2016 Van Leegstaand kantoor naar geliberaliseerde huurwoning Aanbevelingen aan de gemeente Amsterdam ter bevordering van transformatie van leegstaande kantoren naar geliberaliseerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 435 Nota Ruimte Nr. 260 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met

Nadere informatie