Kansen voor leegstand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kansen voor leegstand"

Transcriptie

1 Juni 2015 Kansen voor leegstand Transformatie- en sloopkansen voor leegstaand kantorenvastgoed

2 Afbeeldingen voorblad: Transformatieprojecten Admiraliteit, een project van Citypads, in Rotterdam en Mathildelaan in Eindhoven (Foolen & Reijs Vastgoed B.V. )

3 * Aanpak kantorenleegstand Transformatieproject Admiraliteit, een project van CityPads, in Rotterdam (Bron: Foolen & Reijs Vastgoed B.V.) Over het leegstaande kantorenvastgoed in Nederland is de afgelopen jaren al veel gesproken en marktpartijen zijn het eens dat we in Nederland te maken hebben met een aanzienlijk overaanbod, dat voor een groot deel niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen van de hedendaagse kantoorgebruiker. In 2011 is het convenant aanpak leegstand kantoren opgesteld om alle spelers in de markt te betrekken bij het probleem, en vooral ook, de oplossing. Lokale overheden en marktpartijen kijken sindsdien bewuster naar de lokale ruimtebehoefte. Er wordt actief onderzoek gedaan naar enerzijds de toekomstige regionale uitbreidingsbehoefte en anderzijds de alternatieve aanwendbaarheid van leegstaand kantorenvastgoed. Door deze gezamenlijke aanpak is er sinds 2011 een aanzienlijke toename van het aantal onttrekkingen van kantorenvastgoed. Daarnaast is er substantieel nieuwbouwvolume geschrapt uit de plannenvoorraad. Dit samen heeft ervoor gezorgd dat de kantorenvoorraad is afgenomen (Figuur 1). In deze publicatie wordt ingegaan op de totstandkoming van het huidige aanbod van circa 7,1 miljoen m², maar belangrijker nog, welke kansen er zijn voor leegstaand kantorenvastgoed. Figuur 1: Groei van de Nederlandse kantorenvoorraad (in m², 1985 tot heden*) Kleine steden (< inwoners) Grote steden (> inwoners) Bron: JLL (2015) 3

4 Aanbod/vraag verhouding (in jaren) Volatiliteit kantorenvastgoed De Nederlandse economie is in de jaren 80 en 90 in meer en mindere mate gegroeid, met eind jaren 90 een groeispurt met groeicijfers boven de 4 procent. Deze groei resulteerde in meer werkgelegenheid waarbij vooral het aandeel kantoorbanen sterk toenam. Met als gevolg een stijgende vraag naar kantoorruimte en een dalend aanbod, waardoor er een krapte ontstond in de markt. Als gevolg hiervan werden er volop nieuwe kantoren ontwikkeld en groeide de kantorenvoorraad (Figuur 1). De toename van kantoren was daarbij vooral sterk in de kleine steden. De groei hield aan tot en met de periode van de IT-hausse. De economische groei, samen met de opkomst van de IT-sector, zorgden voor een enorme vraag naar kantoorruimte. Met het oog op groei huurden IT-bedrijven veelal dubbel zoveel kantoorruimte dan ze eigenlijk nodig hadden. Met het barsten van de IT-bubbel in 2000 werd deze kantoorruimte echter niet in gebruik genomen. Hierdoor liep de verhouding tussen het aanbod en de vraag sterk uiteen ofwel een verruiming van de kantorenmarkt (Figuur 2). Hier werden de eerste signalen zichtbaar van het overaanbod op de Nederlandse kantorenmarkt. Een belangrijke indicator welke de volatiliteit van de markt weergeeft is de verhouding tussen het aanbod en de vraag. Deze verhouding geeft in theorie aan hoe lang het duurt dat het huidige aanbod wordt opgenomen door de huidige vraag. Medio 2015 zou het zeven jaar duren om in Nederland met 1 miljoen m² vraag, 7 miljoen m² aanbod op te nemen. In de eerste jaren na de eeuwwisseling is de economische groei afgenomen, waarbij de terroristische aanslagen in de Verenigde staten en het barsten van de IT-bubbel een grote rol speelden. In 2003 groeide de Nederlandse economie weer langzaam en in 2006 en 2007 zelfs weer met meer dan 3 procent. Gedurende deze periode nam de vraag naar kantoorruimte toe. Het overaanbod daalde langzaam, waardoor de verhouding tussen aanbod en vraag terugliep. De gezonder wordende verhouding tussen aanbod en vraag op de kantorenmarkt was echter van korte duur. Door de financiële crisis in 2008 daalde de vraag naar kantoorruimte wederom. Met name banken en verzekeraars kregen het zwaar en drukten de werkgelegenheid. De daaropvolgende jaren bleef de Nederlandse economie onstabiel en zagen bedrijven omzetten teruglopen, met als gevolg vele ontslagronden bij grote werkgevers. Om kosten te besparen consoliderende bedrijven en werden bezuinigingen doorgevoerd, waaronder ook op de huisvesting. Opkomende trends, zoals de automatisering en het flexwerken, ook wel Het Nieuwe Werken genoemd, werden versneld doorgevoerd. Door deze trends faciliteerden bedrijven hetzelfde aantal medewerkers op minder vierkante meter kantoorruimte. Waar vroeger de vraag naar kantoorruimte voortkwam uit de groei van een bedrijf, hebben verhuizingen sinds de financiële crisis veelal betrekking op vernieuwing, waardoor de kantorenmarkt een vervangingsmarkt is geworden. De vraag van gemiddeld 2 miljoen m² in de periode net voor de financiële crisis daalde naar net boven de 1 miljoen m² in de jaren Tegelijkertijd steeg het aanbod van 4,7 miljoen m² in 2007 naar ruim 7,1 miljoen m² in 2010 en bleef sindsdien gelijk, waardoor de verhouding tussen aanbod en vraag weer verder uiteen liep. Ondanks dat de Nederlandse economie momenteel weer groeit, wordt er geen stijging van de kantoorgerelateerde werkgelegenheid verwacht. Zo gaf de Belastingdienst onlangs aan dat zij tot werknemers omruilt voor nieuwe IT-werknemers, ten behoeve van de automatisering van bedrijfsprocessen. De verdere automatisering van het bedrijfsleven drukt naar verwachting ook in de toekomst de vraag naar kantoorruimte. Naast deze ontwikkeling is de vraag van de hedendaagse kantoorgebruiker ook kwalitatief veranderd. De locatie en kwaliteit van kantorenvastgoed speelt hierbij een belangrijke rol. De dynamiek die er nog is, vindt voornamelijk plaats in de grote steden binnen locaties welke goed verbonden zijn met het openbaar vervoer en stedelijk netwerk. Verder zijn de kwaliteitseisen van kantoorgebruikers aangescherpt en staat duurzaamheid hoog op de agenda. Kortom, vraag en aanbod op de kantorenmarkt toont zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin een sterke polarisatie, waardoor een groot deel van het huidige kantorenaanbod zeer vermoedelijk geen nieuwe huurder vindt. Figuur 2: Historische aanbod- en vraagontwikkeling (in m² per jaar) IT-hausse Financiële crisis Vraag kantoorruimte G4 (in m²) Aanbod kantoorruimte G4 (in m²) Aanbod/vraag verhouding G4 = de vier grootste Nederlandse gemeenten op basis van inwoners (Amsterdam, Rotterdam, 's-gravenhage en Utrecht) Bron: JLL (2015) 4

5 Kansen in de markt Een veranderende vraag brengt een ander type kantorenvastgoed met zich mee. De hedendaagse kantoorgebruiker wenst graag hoogwaardige kantorenvastgoed waarbij de locatie een belangrijke rol speelt. Het huidige aanbod beschikt echter steeds minder over dit type kantorenvastgoed, waardoor er een schaarste ontstaat. Dit biedt kansen voor vastgoedeigenaren om hun kantoren te revitaliseren. Desalniettemin zijn er ook locaties waar de vraag naar kantoorruimte naar verwachting niet meer herstelt. Zo wordt er in Nederland van het huidige aanbod (7,1 miljoen m²), ruim 2,2 miljoen m² kantoorruimte al langer dan vijf jaar aangeboden (Figuur 3). Transformeren van het leegstaande kantorenvastgoed biedt hier mogelijk kansen. Zo is er al in de afgelopen vijf jaar ruim 1,8 miljoen m² kantoorruimte getransformeerd (Figuur 4), waarvan het merendeel naar woningen (1,1 miljoen m²) en hotels (0,5 miljoen m²). Deze ontwikkelingen vinden in mindere mate plaats in de kleine steden. In deze steden is in de afgelopen vijf jaar slechts m² getransformeerd. Enerzijds is dit te verklaren doordat er binnen de kleine steden minder vraag is vanuit andere segmenten, zoals woningof hotelmarkt. Anderzijds is de ligging of de kwaliteit van kantorenvastgoed vaak niet toereikend. Als kantorenvastgoed geen alternatieve aanwendbaarheid heeft, lijkt slopen de enige oplossing. Door de sloop van het kantorenvastgoed kan men de grond weer opnieuw uitgeven voor ontwikkeling. De afgelopen vijf jaar is al m² aan kantoorruimte gesloopt, waarvan m² in de kleine steden. Figuur 3: Duur kantorenaanbod (in miljoenen m²) <1 jaar 1-3 jaar 3-5 jaar > 5 jaar 1,4 0,8 0,7 0,8 Figuur 4: Onttrekkingsdynamiek per jaar (in m², 2010 tot heden*) Buitenste ring: grote steden Binnenste ring: kleine steden 0,6 0,7 0,9 1, * Woningen Hotel Cultuur Retail Onderwijs Zorg Sloop Bron: JLL (2015) Bron: JLL (2015) Casestudie alternatieve aanwendbaarheid leegstaand kantorenvastgoed Vastgoedbelegger Merin onderzoekt proactief de alternatieve aanwendbaarheid van haar leegstaande kantorenvastgoed. Samen met de lokale overheid en andere marktpartijen probeert Merin transformatie mogelijk te maken, waarbij wordt gestreefd naar een win-winsituatie voor zowel de omgeving als voor de marktpartijen. Merin heeft sinds 2012 al ruim m² kantoorruimte onttrokken door transformatie (62%) en sloop (38%) om waarde te creëren. Apeldoorn Op het voormalige Philipsterrein in Apeldoorn Zuid stond veel kantorenvastgoed grotendeels leeg en was sterk verouderd. Het terrein, dat bestaat uit het kantorenpark FizzionParc en bedrijvenpark Ruimte op Malkenschoten, beschikte over drie kantoorgebouwen ( m²) en een bedrijvencomplex ( m²) welke niet meer voldeden aan de hedendaagse vraag. Merin heeft in een aantal scenario s onderzocht hoe zij waarde kon toevoegen middels revitalisatie en/of sloop. Uit het onderzoek kwam naar voren dat binnen het kantorenpark FizzionParc de vraag naar kantoorruimte uitging naar twee van de drie kantoorgebouwen. De twee kantoorgebouwen, met een totale grootte van m², zijn zodoende gerevitaliseerd. Het eveneens revitaliseren van het derde kantoorgebouw (5.400 m²) was niet financieel haalbaar vanwege de hoge investeringskosten van circa 1.500,- per m², vergelijkbaar met nieuwbouwkosten. Daarnaast bleek de lokale behoefte van kantoorgebruikers uit te gaan naar kleinschalige nieuwbouw, waardoor sloop de voorkeur kreeg. Voor Merin blijft, na aftrek van alle bijkomende kosten, hiermee een residuele waarde van tussen de 140,- en 165,- per m² vvo over. Uit het onderzoek voor het bedrijvenpark Ruimte op Malkenschoten kwam een nieuwbouwbehoefte voor bedrijfsruimte. Het huidige bestemmingsplan liet dit toe waardoor er is gekozen om de verouderde bebouwing te slopen. De vrijgekomen grond wordt opnieuw in kavels uitgegeven voor 130,- tot 165,- per m² grond, waar marktpartijen weer nieuwbouw mogen realiseren. Voor Merin blijft, na aftrek van alle bijkomende kosten, hiermee een residuele waarde van 100,- per m² grond over. Tot de nieuwbouw wordt gerealiseerd, profiteren omringende kantoorgebruikers van het tijdelijk gecreëerde park, waardoor de leefbaarheid is verbeterd en straks weer nieuwe bedrijvigheid wordt aangetrokken. 5

6 Stijgende restwaarde Waar vastgoedeigenaren in het verleden dachten dat de vraag naar kantoorruimte weer aan zou trekken, worden ze nu geconfronteerd met teruglopende bezettingsgraden van het slechtere kantorenvastgoed binnen hun portefeuille met een daling van de waarde tot gevolg. Sinds 2012 onderzoeken steeds meer eigenaren de alternatieve aanwendbaarheid van hun leegstaande kantorenvastgoed. Het leegstaande kantorenvastgoed transformeren of slopen biedt de mogelijkheid om waarde toe te voegen. Om leegstaand kantorenvastgoed te transformeren of te slopen is de financiële haalbaarheid van essentieel belang, waarbij de restwaarde een belangrijke rol speelt bij het bepalen van de waarde. Marktpartijen waarderen vastgoed op basis van de resterende kasstroom (contante waarde van de resterende huurpenningen tot expiratie van de huurovereenkomst) en tellen daarbij een restwaarde op (inschatting van de waarde van het kantorenvastgoed bij expiratie van de huurovereenkomst). Kantorenmarkt in beweging De kantorenmarkt is vandaag de dag volop in beweging. Door de samenwerking tussen marktpartijen en de lokale overheden worden steeds meer transformatie- en sloopkansen benut. Sinds de afgelopen vijf jaar is er voor 2,3 miljoen m² kantorenvastgoed onttrokken aan de voorraad. Dit heeft niet alleen een positieve impact op de vastgoedmarkt, maar ook de leefbaarheid en bedrijvigheid van locaties. De grote steden hebben hier al sterk van geprofiteerd en laten hierdoor al een stijging van de restwaarde zien. De kleine steden vergen meer aandacht, maar ook daar liggen voldoende kansen voor marktpartijen. Wanneer marktpartijen en de lokale overheden nog pro-actiever, innovatiever en intensiever met elkaar samenwerken kunnen ook hier de kansen worden benut. Zij moeten daarbij niet alleen denken aan het transformeren of slopen van één kantoorgebouw, maar aan een collectieve aanpak met eigenaren en gebruikers om locaties grootschalig te transformeren of slopen om zo waarde te creëren. Hierbij is naast het financiële belang, vooral ook het maatschappelijke belang, zoals een prettige woon- en werkomgeving, van grote waarde. Uit cijfers van JLL over de afgelopen drie jaar ( ) blijkt dat de restwaarde binnen de kleine steden een duidelijk ander verloop heeft laten zien dan in de grote steden (Figuur 5). In 2012 lagen de restwaarden voor zowel de grote- als kleine steden rond de 600,- per m² verhuurbaar vloeroppervlak (vvo). Sindsdien zijn de restwaarden van de grote steden gestegen en gestabiliseerd rond de 700,- per m² vvo, waarbij de kleine steden sterk zijn gedaald tot een niveau van 400,- per m² vvo. De stijgende restwaarde in de grote steden is het gevolg van de interesse van marktpartijen. Vanwege de transformatie- of sloopkansen zij zijn bereid meer te betalen. In kleine steden zijn deze transformatie- en sloopkansen er in mindere mate. Daarnaast ligt de restwaarde in kleine steden met een niveau van 400,- per m² vvo nog ver boven de residuele grondwaarde, welke doorgaans, voor aftrek van alle bijkomende kosten, tussen de 200,- tot en met 250,- per m² vvo bedraagt. Het enkel slopen van het kantorenvastgoed binnen deze kleine steden heeft geen voordeel voor eigenaren. Zij kiezen er dan vaak voor om het leeg te laten staan met alle gevolgen van dien voor het leefklimaat en de bedrijvigheid binnen deze steden. Figuur 6: Onttrekkingsdynamiek Nederland (2010 tot heden) De residuele grondwaarde is de waarde die resteert wanneer BTW, sloopkosten, stichtingskosten, bijkomende kosten en winsten worden afgetrokken van de verkoopwaarde van vastgoed. Figuur 5: Restwaarde grote en kleine steden (in per m² vvo) Grote steden Kleine steden Bron: JLL (2015) Bron: JLL (2015) 6

7

8 Research contacts Timo van den Noort Research Consultant Tel Business contacts Arnold de Bue Head of Valuation Advisory Tel Sven Bertens Head of Research Advisory Tel COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, INC This publication is the sole property of Jones Lang LaSalle IP, Inc. and must not be copied, reproduced or transmitted in any form or by any means, either in whole or in part, without the prior written consent of Jones Lang LaSalle IP, Inc. The information contained in this publication has been obtained from sources generally regarded to be reliable. However, no representation is made, or warranty given, in respect of the accuracy of this information. We would like to be informed of any inaccuracies so that we may correct them. Jones Lang LaSalle does not accept any liability in negligence or otherwise for any loss or damage suffered by any party resulting from reliance on this publication. 8

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

www.onderzoek.utrecht.nl

www.onderzoek.utrecht.nl www.onderzoek.utrecht.nl Vastgoedmonitor Utrecht 2009 Vastgoedmonitor Utrecht 2009 1 Colofon Uitgave december 2009 Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs- en Concerndienst Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Raming van vraag en aanbod Martin van Elp Frank Verwoerd Matthieu Zuidema Concept eindrapport oktober 2014 6 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 9 1 Inleiding

Nadere informatie

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 Economische indicatoren (in %) 2010 2011 2012 2013* 2014* Economische groei 1,7 1,0-1,2-1,25 0,75 Werkloosheid 5,5 5,4 6,4 8,5 9,25 nflatie 1,3 2,3 2,5 2,8 2,0 *

Nadere informatie

ROBECO REAL ESTATE HIGH YIELD CERTIFICATE

ROBECO REAL ESTATE HIGH YIELD CERTIFICATE A LGEMENE GE GE VENS: Emittent: Robeco Structured Properties I Limited Valuta: EUR Uitgiftedatum: 27 juni 2006 Uitgiftekoers: 100% Nominale waarde: EUR 25.000 Einddatum: 21 maart 2016 Notering: Geen Portefeuillebeheer:

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009 Voorwoord Dit is de tweede uitgave van het onderzoek naar de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt dat is uitgevoerd door Troostwijk Research. Met het rapport wordt een

Nadere informatie

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1 Bericht Page 1 of 1 Van: Melenhorst, D (Dennis) Verzonden: donderdag 27 oktober 201116:54 Aan: Olde Bijvank, M (Marcelle) Onderwerp: SER Overijssel advies Leegstand op de kantorenmarkt Dag Marcelle, *

Nadere informatie

In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad

In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad op een duurzaam kantorenbeleid Uitgave mei 2010 Doorgaan of duurzaam? In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad met 7 miljoen vierkante meter toegenomen. In dezelfde periode is de leegstand

Nadere informatie

DE NIEUWE WERKELIJKHEID

DE NIEUWE WERKELIJKHEID DE NIEUWE WERKELIJKHEID Roy Slegtenhorst Universiteit Utrecht Juli 2013 Een onderzoek naar de actoren en instituties in een fundamenteel veranderende kantorenmarkt Colofon Naam: Roy Slegtenhorst Studentnummer:

Nadere informatie

Veroudering van kantoorgebouwen: probleem of uitdaging?

Veroudering van kantoorgebouwen: probleem of uitdaging? Veroudering van kantoorgebouwen: probleem of uitdaging? Piet J. Korteweg Nederlandse Geografische Studies NGS Netherlands Geographical Studies 291 Veroudering van kantoorgebouwen: probleem of uitdaging?

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 214 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN 20 JAAR FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN INHOUD 16 4 Interview Mark van Rijmenam 1996 2001 2008 2015 10 6 MILESTONES Interview

Nadere informatie

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168 Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l kantoorruimte in Amstel III en mogelijke oplossingen Jasper Breugelmans 0240168 Universiteit Utrecht Faculteit Geowetenschappen Masterthesis Economische

Nadere informatie

Doorbraak van het nieuwe denken

Doorbraak van het nieuwe denken Doorbraak van het nieuwe denken Locatie, concept, branding dé succesfactoren van vastgoed 14 Lokale vastgoed adviseur als dokter voor zieke markt René Klotz, voorzitter van NVM Business: 16 Locatie moet

Nadere informatie

11 AUGUSTUS 2011. Kantorenleegstand. Wouter van Diepen Maikel van Dijk

11 AUGUSTUS 2011. Kantorenleegstand. Wouter van Diepen Maikel van Dijk 11 AUGUSTUS 2011 Kantorenleegstand Wouter van Diepen Maikel van Dijk Wouter van Diepen en Maikel van Dijk Bachelor Thesis Bouwkunde Management Leegstand van kantoren in Zwolle Een onderzoek naar de haalbaarheid

Nadere informatie

Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen

Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen leegstand OP Nederlandse bedrijventerreinen Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen Structurele leegstand op Nederlandse bedrijventerreinen, het is een snel groeiend probleem. Om dat probleem

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 Definitief April 2013 [1] Inhoudsopgave Samenvatting.... 3 1. Een nieuw masterplan voor Rotterdam The Hague Airport...6 2. Rotterdam The Hague Airport in breder

Nadere informatie

Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt Inzicht in gebruikerswensen kantoren

Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt Inzicht in gebruikerswensen kantoren Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt Inzicht in gebruikerswensen kantoren Rapportage fase 1 - thema Locatie Mei 2013 Uitgevoerd in opdracht van CoreNet Global Benelux en beroepsvereniging Facility

Nadere informatie

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in 2012 Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA ING Real Estate Finance Drs.

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 212 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT Aanbod van kantoren 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren D Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Disclaimer Dit rapport dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere

Nadere informatie

Groen licht voor duurzame kantoren?

Groen licht voor duurzame kantoren? Een onderzoek naar de relatie tussen duurzame kantoren en hun financiële prestaties. MRE master proof Drs. Jelena van den Broek 2007-2010 Begeleiders ASRE: NS Poort: dr. Nils Kok mr Ellen Boersma Voorwoord

Nadere informatie

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil ING Real Estate Finance Drs. Peter

Nadere informatie

Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt

Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt Uitgevoerd in opdracht van: Agentschap NL Nijmegen, September 2011 Inhoudsopgave Pagina 0 Management Summary 2 1 Vraagzijde kantorenmarkt

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 Economische indicatoren (in %) 2008 2009 2010 2011* 2012** Economische groei 1,8-3,5 1,7 1,2-0,75 Werkloosheid 3,8 4,8 5,4 5,4 6,75 Inflatie 2,5 1,2 1,3 2,3 2,25 * betreft

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Augustus 211 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Kantorenleegstand en OV-knooppuntontwikkeling in de Zuidelijke Randstad

Kantorenleegstand en OV-knooppuntontwikkeling in de Zuidelijke Randstad Kantorenleegstand en OV-knooppuntontwikkeling in de Zuidelijke Randstad Door Karst Geurs (Universiteit Twente), Hans Koster (Vrije Universiteit Amsterdam) en Gert de Visser (StedenbaanPlus) Juli 2013 Nederland

Nadere informatie