Staat van wijzigingen bestemmingsplan bedrijventerrein Westermaat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staat van wijzigingen bestemmingsplan bedrijventerrein Westermaat."

Transcriptie

1 Staat van wijzigingen bestemmingsplan bedrijventerrein Westermaat. Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein Westermaat zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Toelichting - 1.3: De vrijstellingsprocedure is afgerond en de bouwvergunning onherroepelijk. Toegevoegd : Ook bij de ontwikkeling van Westermaat Plein is aandacht besteed aan de wijze waarop het groen is ingepast. De Bornse beek, die door het gebied stroomt en fase 3 scheidt van de fasen 1 en 2, vormt een belangrijke drager van de groenstructuur. Ter weerszijden van de beek is ruimte voor groen. Er wordt gestreefd naar bijzondere biotopen, bijvoorbeeld door de aanleg van paddenpoelen. De wijze waarop het groen vorm moet krijgen is vastgelegd in een groenconvenant, een privaatrechtelijke afspraak tussen de betrokken partijen. In het groenconvenant is tevens de groene inpassing van de Amerikalaan meegenomen. Hieronder is een fragment van de kaart behorend bij het groenconvenant weergegeven. Toegevoegd : afbeelding groenconvenant toegevoegd : Tekst met betrekking tot leidingen aangepast naar aanleiding van advies Gasunie en regionale brandweer. Wijzigingen hebben betrekking op het aantal gasleidingen (3 leidingen in het plangebied), de daarbij behorende belemmeringenstroken en het gasontvangststation aan de Slachthuisweg en teksten zijn omgedraaid : afbeelding De Ronde, Masterplan Hengelo Westermaat toegevoegd : titel Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) (2001) gewijzigd in Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) ( ) : Vanuit het gemeentelijk rioleringsplan wordt ingezet op afkoppelprojecten ter plaatse van Westermaat zuidwest en het IJsselmij terrein (totaal circa 3 hectare). Tengevolge van de aanleg van een kokerriool is geen bergbezinkbassin in de Wegtersweg nodig. Onderzocht wordt of het mogelijk is het gescheiden rioolstelsel in Westermaat zuidwest en Westermaat noordwest te zijner tijd om te bouwen naar een verbeterd gescheiden rioolstelsel. Toegevoegd : overlap in uitgangspunten tussen gemeentelijk waterplan en gemeentelijk rioleringsplan verwijderd : Vanuit het gemeentelijk rioleringsplan wordt ingezet op afkoppelprojecten ter plaatse van Westermaat zuidwest en het IJsselmij terrein (totaal circa 3 hectare). Tengevolge van de aanleg van een kokerriool is geen bergbezinkbassin in de Wegtersweg nodig. Onderzocht wordt of het mogelijk is het gescheiden rioolstelsel in Westermaat zuidwest en Westermaat noordwest te zijner tijd om te bouwen naar een verbeterd gescheiden rioolstelsel. Verwijderd : Eerste alinea herschreven: Het detailhandelsbeleid van de gemeente Hengelo is vastgelegd in de detailhandelsstructuurvisie en de beleidsvisie detailhandel De ambitie die hierin wordt aangegeven ten aanzien van het gebied Westermaat Plein is dat dit gebied zich verder ontwikkeld als cluster voor perifere detailhandel. Letterlijk:"de laatste fase van Plein Westermaat kan verder worden ontwikkeld als cluster voor winkels in perifere detailhandel" (p. 14). Het is daarmee één van de locaties waar zich perifere detailhandel (auto's, boten, caravans, keukens, sanitair, bouwmarkten, tuincentra, meubels en woninginrichting) kan vestigen. Als strategische lijn is aangegeven dat Plein Westermaat verder wordt ontwikkeld als centrum voor gerichte non-food aankopen (perifere detailhandel c.q. volumineuze artikelen). Letterlijk: "De laatste fase van Plein Westermaat zal zich verder moeten ontwikkelen als centrum voor gerichte non-food aankopen. Vooralsnog betekent dit dat uitbreiding met de traditionele perifere detailhandelsbranches mogelijk is" (p. 17). Westermaat Plein bestaat uit drie fasen. Fase 1 en 2 zijn aangemerkt als GDV-locatie, hier geldt een minimale maat van m2 bruto vloeroppervlak per winkelvestiging. De derde en laatste fase, waarvoor eind 2009 vrijstelling is verleend, is aangemerkt als PDV locatie. Wel geldt er op Westermaat Plein fase 3 een verbijzondering ten opzichte van andere PDV locaties. Net als voor het GDV deel geldt er een minimale maat van m2 bruto vloeroppervlak per winkelvestiging. Voor maximaal 6 bedrijven geldt een kleinere minimale oppervlakte van 750 m2. Het opnemen van een oppervlakte criterium is niet gebruikelijk Staat van wijzigingen.doc Pagina 1 van

2 bij PDV locaties en is opgenomen om aansluiting te zoeken bij het grootschalige karakter van de fasen 1 en toegevoegd: Evenementen Bij horecabedrijven, maar ook bij andere bedrijven vinden af en toe festiviteiten plaats waarbij het lastig is om aan de reguliere geluidnormstelling uit het Activiteitenbesluit te kunnen voldoen. Vanwege het belang dat het mogelijk moet zijn om af en toe festiviteiten te kunnen organiseren, is in het Activiteitenbesluit bepaald (artikel 2.21) dat de reguliere geluidnormen niet van toepassing zijn op dagen of dagdelen in verband met de viering van: 1. festiviteiten die bij of krachtens een verordening zijn aangewezen, in de gebieden in de gemeente waarvoor de verordening geldt (collectieve festiviteiten). 2. 2) bij verordening aan te wijzen aantal (met een maximum van 12 per jaar) andere festiviteiten die plaatsvinden in een inrichting(individuele festiviteiten). Deze aanwijzingen gebeuren in de APV. Het aantal aan te wijzen collectieve festiviteiten wordt jaarlijks bepaald. Op grond van de huidige APV is één individuele festiviteit per kalenderjaar toegestaan. Aan de festiviteiten kunnen voorwaarden worden verbonden om geluidhinder te beperken. Hierbij wordt aangesloten bij het beleid ten aanzien van evenementen. De gedachte hierachter is dat bij het beleid ten aanzien van evenementen is geprobeerd een evenwichtige afweging te maken tussen enerzijds het (culturele) belang van evenementen en anderzijds het belang van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voor festiviteiten bij inrichtingen en de geluidbelasting die daarmee samenhangt, moet eenzelfde afweging worden gemaakt. Bovendien moet worden voorkomen dat woningen (vooral in het centrumgebied) als gevolg van evenementen én festiviteiten bij individuele horecagelegenheden onevenredig veel geluidbelasting ontvangen. Op grond van artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden zonder om zonder vergunning van de burgemeester een evenementen te organiseren. Een vergunning kan worden geweigerd in het belang van de a. de openbare orde; b. b) het voorkomen of beperken van overlast; c. c) de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen en; d. d) de zedelijkheid of gezondheid. Voor wat betreft de regulering van overlast door geluidhinder die in veel gevallen samenhangt met evenementen zijn beleidsregels vastgesteld. Deze maken onderdeel uit van de nota geluid die op 10 februari 2009 is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders : In relatie tot het plangebied Westermaat is een aantal aspecten van belang. In de horecavisie wordt geconstateerd dat de vestiging van (mega)discotheken op perifere locaties (bedrijventerreinen) niet wenselijk is. Ook dient de oppervlakte van winkelondersteunende horeca wordt gelimiteerd tot 10% van het verkoopvloeroppervlak met een maximum van 25 m 2. Dit dient in bestemmingsplannen te worden verankerd. In relatie tot Plein Westermaat wordt opgemerkt dat horecaontwikkeling dient aan te sluiten op de functie van het gebied. Hierbij moet vooral gedacht worden aan fastfood. Toegevoegd : Datum vaststelling nota economisch beleid gewijzigd in februari : De nota economisch beleid spreekt zich uit over de vestigingslocaties voor kantoren. Geconstateerd wordt dat het aanbod aan kantoorlocaties (zowel bestaand als gepland) toereikend is voor de periode tot De nota geeft aan dat de beschikbare capaciteit in de gebieden Expo (tussen voorstadhalte en berflobeek), Plein West, Campus en Oosterbosch toereikend is voor de vestiging van kantoren. Niet uitgesloten wordt dat bestaande deelgebieden nabij de voorstadhalte zoals Expo en de kop van Westermaat Zuidwest worden vernieuwd. Ten aanzien van kantoren is de volgende beleidskeuze gemaakt: In de Westermaat bieden bestaande gebieden vooralsnog voldoende ruimte voor vestiging van kantoren, initiatieven tot (her)ontwikkeling van andere deelgebieden in de Westermaat ten behoeve van kantoren zullen vooralsnog niet worden ondersteund. Toegevoegd : laatste alinea gewijzigd: Voor een volledig overzicht van de welstandscriteria wordt verwezen naar de welstandsnota c.q. de beeldkwaliteitsplannen voor Westermaat Campus, Westermaat Expres en het IJsselmijterrein. De genoemde beeldkwaliteitsplannen zijn Staat van wijzigingen.doc Pagina 2 van

3 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee vormen de beeldkwaliteitsplannen het toetsingskader voor welstand (in plaats van welstandsnota) , onder artikel 5: verwijderd: alsmede bodemverontreinigende bedrijven, ter plaatse van de daarvoor bestemde aanduiding en Voorts kan - eveneens onder voorwaarden - ontheffing worden verleend van de bepaling dat geen bodemverontreinigende bedrijven ter plaatse van de daarvoor bestemde aanduiding zijn toegestaan. Deze bepaling is , onder artikel 6 toegevoegd: Ook het realiseren van water en voorzieningen ten behoeve van de afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater zijn mogelijk binnen de bestemming. Ter plaatse van de aanduiding waterberging dient te worden voorzien in een minimale hoeveelheid oppervlaktewater ten behoeve van de waterberging , onder artikel 6 toegevoegd: Deze verbijzondering bestaat uit de mogelijkheid om binnen een gebied met een oppervlakte (footprint) van maximaal m 2 te bouwen tot een hoogte van 28 meter. Het maakt daarbij niet uit of deze grotere hoogte wordt gerealiseerd in één gebouw of in meerdere gebouwen, zolang de footprint (van deze gebouwen gezamenlijk) maar niet groter is dan m , onder artikel 6 verwijderd: alsmede bodemverontreinigende bedrijven, ter plaatse van de daarvoor bestemde aanduiding en Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van de bepaling dat geen bodemverontreinigende bedrijven ter plaatse van de daarvoor bestemde aanduiding zijn toegestaan. Deze bepaling is onder artikel 8: verwijderd: alsmede bodemverontreinigende bedrijven, ter plaatse van de daarvoor bestemde aanduiding en Voorts kan - eveneens onder voorwaarden - ontheffing worden verleend van de bepaling dat geen bodemverontreinigende bedrijven ter plaatse van de daarvoor bestemde aanduiding zijn toegestaan. Deze bepaling is , onder artikel 12: Voorts is een reclamemast ter plaatse van de daarvoor bedoelde aanduiding toegestaan. Toegevoegd , onder artikel 15: standplaatsen toegevoegd , onder artikel 16: en een overbouwing, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang", verwijderd , onder artikel 18, artikel 19, artikel 20 en artikel 21: verwijderd: Indien de leidingbeheerder een negatief advies afgeeft, wordt de vergunning niet eerder verleend dan na een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van de provincie : de artikelen 19 en 20 zijn aangepast. Hoogspanning is geworden hoogspanningsverbinding en vice versa : aanlegvergunning gewijzigd in omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden (Wabo) artikel 26 (afstand bebouwing tot wegen) verwijderd en ondergebracht onder artikel 28 (algemene bouwregels) artikel 28: toegevoegd: afstand bebouwing tot wegen, aangepast tekst in relatie tot het bouwen van antennemasten en reclamemasten artikel 30: toegevoegd: veiligheidszone lpg, geluidzone industrie en milieuzone bodembeschermingsgebied onder artikel 32 verwijderd: ontheffing en aanlegvergunning , onder Westermaat Campus: Voor een gedeelte van het mobiliteitscentrum geldt een afwijkende bouwmogelijkheid. De mogelijkheid bestaat om voor één of meerdere gebouwen te bouwen tot een hoogte van 28 meter, mits de footprint van deze gebouwen gezamenlijk niet meer bedraagt dan m 2. Toegevoegd : nieuwe tekst handhavingsbeleid ingevoegd : titel gewijzigd: Inspraak, vooroverleg, zienswijzen en verder verloop van de procedure : paragraaf zienswijzen ingevoegd : paragraaf verder verloop van de procedure, ontwerpstadium verwijderd : paragraaf verder verloop van de procedure, vaststellingsstadium tekst herschreven: Conform het gestelde in de Wet ruimtelijke ordening zullen de volgende stappen worden ondernomen. - Bijlage 6: datum en versie Milieuaspectenstudie gewijzigd. - Bijlage 6: teksten met betrekking tot externe veiligheid aangepast conform reactie Gasunie - Bijlage 8: Nota zienswijzen ingevoegd. Regels Staat van wijzigingen.doc Pagina 3 van

4 - Artikel 1: begrippen toegevoegd: bestemmingsplan, verbeelding, aanduiding, aanduidingsgrens, aanlegvergunning, ontheffing. Titel bouwperceel en bouwperceelsgrens gewijzigd. Onderdoorgang, de plankaart verwijderd, bouwen gewijzigd. - Artikel 1.1 begrip het plan gewijzigd in plan. - Artikel 1.6: begrip: aanlegvergunning gewijzigd in een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. - Artikel 2.1 lid verwijderd, tekst rechtstreeks onder het artikel. - Artikel 3: toegevoegd: en parkeergarage uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "parkeergarage"; toegevoegd: de bouwhoogte van een parkeergarage mag niet meer bedragen dan 15 meter; - Artikel 5: toegevoegd: én voorzover het invloedsgebied, zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 sub k van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, van deze bedrijven niet verder rijkt dan de grens van het bedrijventerrein Westermaat; - Artikel 5.1: verwijderd: sub c (milieuzone bodembeschermingsgebied) deze is : verwijderd: Ontheffing bedrijven in bodembeschermingsgebied (nu opgenomen in algemene aanduidingsregels) : verwijderd: procedurebepaling ontheffing bodembeschermingsgebied (nu opgenomen in algemene aanduidingsregels). - Artikel 6.1: verwijderd: sub d (milieuzone bodembeschermingsgebied) deze is - Artikel 6.6: verwijderd: Ontheffing van de gebruiksregels. Het betreft de ontheffing voor bedrijven gelegen in het bodembeschermingsgebied (nu opgenomen in algemene aanduidingsregels) : verwijderd: procedurebepaling ontheffing bodembeschermingsgebied (nu opgenomen in algemene aanduidingsregels). - Artikel 6.1 onder i, nummer 8 toegevoegd: met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding "waterberging" minimaal m2 oppervlaktewater wordt gerealiseerd ten behoeve van de waterberging; onder c: in afwijking van het bepaalde onder c is gewijzigd in afwijking van het bepaalde onder b. - Artikel 7.1 sub e onder 2 gewijzigd: specifieke vorm van detailhandel perifeer - abc in specifieke vorm van detailhandel - perifeer abc. - Artikel 8.1: verwijderd: sub c (milieuzone bodembeschermingsgebied) deze is : verwijderd: Ontheffing bedrijven in bodembeschermingsgebied (nu opgenomen in algemene aanduidingsregels) toegevoegd: de bouwhoogte van een parkeergarage mag niet meer bedragen dan 15 meter; toegevoegd: de bouwhoogte van een parkeergarage mag niet meer bedragen dan 15 meter; onder c: gewijzigd: verwijzing maatvoering nu op de verbeelding. - Artikel : toegevoegd: dan wel ter plaatse van de aanduiding "nutsvoorziening" de bestaande bebouwde oppervlakte en de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedragen. - Artikel 12: regeling voor reeds vergunde reclamemast bij van der Valk toegevoegd. - Artikel 15.1 toegevoegd: standplaatsen op grond van de Standplaatsenverordening en de Marktverordening van de gemeente Hengelo; - Artikel 15.2 toegevoegd standplaatsen: Op deze gronden mogen standplaatsen worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen: voor de standplaats dient een vergunning te zijn afgegeven op grond van de Standplaatsenverordening en de Marktverordening van de gemeente Hengelo; de bebouwde oppervlakte per standplaats mag niet meer dan 15 m² en de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedragen. - Artikel 16: een overbouwing ten behoeve van de aangrenzende bestemming "Bedrijventerrein - Campus", uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang"; verwijderd. - Artikel 17-24: gewijzigd aanlegvergunningenstelsel ivm invoering Wabo. Naam aanlegvergunning gewijzigd: Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden. Redactie van het artikel gewijzigd. Procedure verwijzing verwijderd, procedure is geregeld in de Wabo. - Artikel 17-25: verwijderd toevoeging (dubbelbestemming) in naam artikel. Staat van wijzigingen.doc Pagina 4 van

5 - Artikel : verwijderd: Bij negatief advies van de leidingbeheerder wordt de vergunning - Artikel : verwijderd: Bij negatief advies van de leidingbeheerder wordt de vergunning - Artikel : verwijderd: Bij negatief advies van de leidingbeheerder wordt de vergunning - Artikel : verwijderd: Bij negatief advies van de leidingbeheerder wordt de vergunning - Artikel : verwijderd: Bij negatief advies van de leidingbeheerder wordt de vergunning - Artikel : toegevoegd: het plaatsen van onroerende objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair. - Artikel toegevoegd: welke voorkomen op de beplantingslijst van de leidingbeheerder; welke mechanisch worden uitgevoerd en daarmee vallen onder de werking van de Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netwerken. - Artikel 19 is gewijzigd. De inhoud van het artikel is vervangen door de inhoud van artikel Artikel 20 is gewijzigd. De inhoud van het artikel is vervangen door de inhoud van artikel Artikel 22: gewijzigd naam artikel: Waarde Archeologie Hoog (binnen kom) - Artikel 22.1: toegevoegd: De voor 'Waarde - Archeologie - Hoog' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de instandhouding en bescherming van archeologische waarden. - Artikel 23: gewijzigd naam artikel: Waarde Archeologie Middel (binnen kom) - Artikel 23.1: toegevoegd: De voor 'Waarde - Archeologie - Middel' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de instandhouding en bescherming van archeologische waarden. - Artikel 24.1: toegevoegd: De voor 'Waarde - Archeologie - zeer hoog' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de instandhouding en bescherming van archeologische waarden. - Artikel 26: verwijderd: Tekst ondergebracht onder artikel 28, algemene bouwregels - Artikel 28: toegevoegd: vrijwaringszone - weg, met de daarbij behorende bouwregels, ontheffingsbepaling en procedurebepaling. - Artikel 28: Gewijzigd: bouwwerken geen gebouwen zijnde in antennemasten en reclamemasten (met bijbehorende bouwregels, nadere eisen en procedurebepaling). - Artikel 29.2, geoorloofd gebruik: toegevoegd. Onder een gebruik, strijdig met de bestemming, wordt niet verstaan het gebruiken of het laten gebruiken van gronden ten behoeve van kortstondige, incidentele evenementen, festiviteiten en manifestaties, indien en voor zover daardoor ingevolge een wettelijk voorschrift vergunning, ontheffing of vrijstelling vereist is en deze is verleend. - Artikel 30: toegevoegd: veiligheidszone lpg (artikel), met bijbehorende bouwregels, wijzigigingsbevoegdheid en procedure bepaling. - Artikel 30: toegevoegd: geluidzone industrie (artikel) met bijbehorende bouwregels, wijzigingsbevoegdheid en procedurebepaling. - Artikel 30 toegevoegd: milieuzone bodembeschermingsgebied (artikel). De bescherming die van deze aanduiding uitging was opgenomen in de artikelen 5, 6 en 8 en is nu centraal in de regels opgenomen. Het betreft de gebruiksregels, de afwijking van de gebruiksregels en de procedurebepaling. - Artikel 31: gewijzigd naam artikel: algemene afwijkingsregels. - Artikel 31.1: gewijzigd: tekst onder artikel Artikel 31.2: verwijderd: procedurebepaling geregeld in de Wabo - Artikel 32.2: toegevoegd: het invloedsgebied, zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 sub k van het Besluit externe veiligheid inrichtingen van deze bedrijven rijkt niet verder dan de grens van het bestemmingsplan - Artikel 33.4: verwijderd (procedurebepaling aanlegvergunning, nu onderdeel van de Wabo) - Artikel 35: gewijzigd: Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Westermaat. - op verschillende plaatsen zijn leestekens toegevoegd, gewijzigd of verwijderd. Dit heeft geen consequenties voor de inhoud van het plan. Verbeelding - Legenda: functieaanduiding bedrijf tot en met categorie b=x vervangen door b x. - Legenda: bouwaanduiding onderdoorgang verwijderd. - Legenda: Functieaanduiding waterberging opgenomen. Staat van wijzigingen.doc Pagina 5 van

6 - Blad 1, 2, 3 en 5: Dubbelbestemmingen Leiding Hoogspanning en Leiding Hoogspanningsverbinding en figuur hartlijn leiding hoogspanning en hartlijn leiding Hoogspanningsverbinding verwisseld. - Blad 2, 3, 5 en 7: dubbelbestemming Leiding gas gewijzigd van 5 naar 4 meter. - Blad 1: Jan Tinbergenstraat perceel U 2041 D, bestemmingsvlakken Water, Bedrijventerrein - Campus en Verkeer Verblijf aangepast. - Blad 1: Jan Tinbergenstraat perceel U 2041 D, bouwaanduiding onderdoorgang verwijderd. - Blad 1: Jan Tinbergenstraat perceel U 2041 D, Functieaanduiding waterberging opgenomen. - Blad 2: Adam Smithstraat U 3000 D, bouwvlakken aangepast, bebouwingspercentages opgenomen. - Blad 2: John Maynard Keynesstraat perceel U 2034 D, bebouwingspercentage opgenomen. - Blad 2: Het Plein 100, verwijderd bouwhoogte parkeergarage (nu verbaal opgenomen in de regels). - Blad 2: Het Plein 100, aangepast bestemmingsgrens, bouwvlak en functieaanduiding parkeergarage. - Blad 2: Het plein 100: aangepast: maatvoering afwijkende oppervlakte 720 m2. - Blad 2: Rondweg 3, aangepast functieaanduiding parkeergarage en bouwhoogte (nu verbaal opgenomen in de regels). - Blad 3: Het plein perceel A 4474 G (ged) en A 4476 G (ged), bestemming groen opgenomen ter hoogte van groenvoorziening aan Oude Hengeloseweg. - Blad 3: het Plein perceel A 4894 G (ged) en A 4867 G (ged), bestemmingen Water en Detailhandel Grootschalig aangepast aan feitelijke situatie waterberging. - Blad 3: Het Plein A 4886 G (ged) en A 4889 G (ged), situatie aangepast aan feitelijke situatie bypass (bestemming Horeca en Verkeer-Verblijf ). - Blad 3: Asveldweg 12, functieaanduiding bedrijfswoning toegevoegd. - Blad 3: Vosboerweg 26, bouwvlak bedrijfswoning aangepast. - Blad 3: percelen A 3700 G, A 4704 G (ged), A 4037 G, A 3701 G, A 4036 G en A 4038 G: bestemming Bedrijventerrein Kantoor gewijzigd in Bedrijventerrein Industrie. - Blad 3: gebiedsaanduiding Vrijwaringszone weg aangepast. - Blad 4: percelen A 3695 G, A 4372 G en A 4371 G, bestemming Bedrijventerrein Kantoor gewijzigd in Bedrijventerrein Industrie. - Blad 4: Bornsestraat percelen A 4445 G en A 4444 G, bouwvlak en bouwhoogte gewijzigd overeenkomstig verleende bouwvergunning. - Blad 4: Bornsestraat 400 (Hotel van der Valk), bouwvlak gewijzigd conform vigerende bestemming, opgenomen bouwaanduiding ten behoeve van reclamemast overeenkomstig verleende bouwvergunning. - Blad 4: bestemming groenvakken langs Demmersweg gewijzigd van Verkeer Verblijf in Groen. - Blad 4: bestemming groenzone aan Lintelerweg gewijzigd van Verkeer Verblijf in Groen. - Blad 6: percelen Q 1450 D, Q 1452 D en Q 1451 D: dubbelbestemming Waarde archeologie Middel verwijderd. - Blad 7: percelen A 4796 G, A 4795 G en A 4315 G: dubbelbestemming Waarde archeologie Hoog verwijderd. - Blad 7: Slachthuisweg 1b, toegevoegd functieaanduiding verenigingsleven, bouwvlak aangepast i.v.m. naastgelegen gasontvangststation. - Blad 7: perceel A 4499 G, toegevoegd functieaanduiding nutsvoorziening ten behoeve van gasontvangststation, bouwvlak aangepast. - Blad 7: perceel A 4746 G (ged), bestemming Verkeer Verblijf ter plaatse van het groen gewijzigd in Groen. - Blad 1-7 bestemmingen, dubbelbestemmingen aanduidingen en figuren voorzover gelegen buiten het plangebied verwijderd. Ambtshalve wijzigingen In de toelichting zijn verwijzingen naar aanlegvergunningen en/of ontheffingen gewijzigd naar aanleiding van de invoering van de Wabo. Er wordt nu gesproken over omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden (aanlegvergunning) en awijken van de bouwregels c.q. afwijken van de gebruiksregels. In de planregels zijn de verwijzingen naar een ontheffing ex artikel 3.6 lid 1 onder c Wro vervangen door het afwijken ex artikel 2.12, lid 1 onder a 1 o. De procedure voor het afwijken is geregeld in de Wabo en zijn derhalve uit het bestemmingsplan geschrapt. Staat van wijzigingen.doc Pagina 6 van

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan hebben betrekking op de volgende onderdelen.

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan hebben betrekking op de volgende onderdelen. Behoort bij V.R. 2010/17 NOTA VAN WIJZIGINGEN Bestemmingsplan Ede West 2009 Voorgesteld wordt het bestemmingsplan op een aantal punten gewijzigd vast te stellen. Het betreft wijzigingen naar aanleiding

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE PLANREGELS

INHOUDSOPGAVE PLANREGELS II. REGELS - 32 - INHOUDSOPGAVE PLANREGELS HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS...35 Artikel 1 Van toepassing verklaring...35 Artikel 2 Begrippen...35 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS...37 Artikel 3 Sport...37 Artikel

Nadere informatie

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS Bestemmingsplan Voetgangersverbinding Castricum Limmen REGELS Inhoudsopgave Artikel 1. BEGRIPPEN...3 Artikel 2. WIJZE VAN METEN...4 Artikel 3. VERKEER VERKEER EN VERBLIJF...5 Artikel 4. GROEN...5 Artikel

Nadere informatie

REGELS Inhoudsopgave

REGELS Inhoudsopgave REGELS Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Nadere regels 2 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS 3 Artikel 3 Groen 3 Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied 3 Artikel 5 Leiding

Nadere informatie

Artikel 5 Bedrijventerrein

Artikel 5 Bedrijventerrein Artikel 5 Bedrijventerrein 5.1 Bestemmingsomschrijving 5.2 Bouwregels 5.3 Afwijken van de bouwregels 5.4 Specifieke gebruiksregels 5.5 Afwijken van de gebruiksregels 5.6 Wijzigingsbevoegdheid 5.1 Bestemmingsomschrijving

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

9.2.1 Algemene bouwregels Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

9.2.1 Algemene bouwregels Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: Artikel 9 Gemengd 9.1 Bestemmingsomschrijving 9.2 Bouwregels 9.3 Specifieke gebruiksregels 9.4 Afwijken van de gebruiksregels 9.1 Bestemmingsomschrijving De voor "Gemengd" aangewezen gronden zijn bestemd

Nadere informatie

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen;

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; Artikel 15 Wonen 15.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; alsmede voor: b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'; c. dienstverlening,

Nadere informatie

150kV-verbinding Geervliet-Middelharnis

150kV-verbinding Geervliet-Middelharnis 150kV-verbinding Geervliet-Middelharnis Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Hoofdstuk 3 Algemene regels

Nadere informatie

Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden

Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan Het bestemmingsplan '1e herziening Smitsweg, locaties Noord en Midden' met identificatienummer

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen Bestemmingsplan Wergea Voorontwerp Bestemmingsplan Wergea Voorontwerp Overzicht belangrijkste wijzigingen* In dit overzicht zijn de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ontwerp gemeente Groningen - bestemmingsplan Gasleiding Groningen-Winschoten 2

Inhoudsopgave. ontwerp gemeente Groningen - bestemmingsplan Gasleiding Groningen-Winschoten 2 Regels Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 2 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 4 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Leiding - Gas 5 Hoofdstuk 3 Algemene regels 7 Artikel 4

Nadere informatie

WIJZIGINGEN IN HET ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN Bedrijventerrein Heerenveen-Zuid, aangebracht bij vaststelling van het bestemmingsplan

WIJZIGINGEN IN HET ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN Bedrijventerrein Heerenveen-Zuid, aangebracht bij vaststelling van het bestemmingsplan WIJZIGINGEN IN HET ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN Bedrijventerrein Heerenveen-Zuid, aangebracht bij vaststelling van het bestemmingsplan Regels 1 sub 23 Na sub 22 wordt een nieuw sublid 23 ingevoegd: artikel

Nadere informatie

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 bestemmingsplan Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 Gemeente Venlo Datum: 11 november 2011 Projectnummer: 70102.04 ID: NL.IMRO.0983.BPL2010010BTBLFLD-VA01 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Herziening 4 2.1 Bouwregels

Nadere informatie

Regels. Gemeente Almere uitwerkingsplan Lagekant Juni 2011 71

Regels. Gemeente Almere uitwerkingsplan Lagekant Juni 2011 71 Regels Juni 2011 71 Juni 2011 72 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: 1.1 plan het van de gemeente Almere, vervat in de plankaart en deze regels. 1.2 plankaart de

Nadere informatie

GEMEENTE HILLEGOM REGELS. onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom

GEMEENTE HILLEGOM REGELS. onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom GEMEENTE HILLEGOM REGELS onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom Hillegom, april 2010 INHOUDOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS... 4 Artikel 1 Begrippen...

Nadere informatie

Op de kaft is de status ontwerp veranderd in vastgesteld. Tevens zijn de datum en de referentie geactualiseerd.

Op de kaft is de status ontwerp veranderd in vastgesteld. Tevens zijn de datum en de referentie geactualiseerd. Staat van wijzigingen van het ontwerp naar vastgesteld bestemmingsplan Bebouwde kom Ossendrecht - Calfven, 1 e herziening Kaft Kaft Algemeen Koptekst Inhoudsopgave Toelichting Bijlagen Op de kaft is de

Nadere informatie

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 bestemmingsplan Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 Gemeente Venlo Datum: 21 december 2011 Projectnummer: 70102.04 ID: NL.IMRO.0983.BPL2010010BTBLFLD-VA01 SAB 2 INHOUD 1 Inleiding 5 2 Herziening 6

Nadere informatie

Quick Scan mogelijkheden terreinen een Garagebedrijf.

Quick Scan mogelijkheden terreinen een Garagebedrijf. Quick Scan mogelijkheden terreinen een Garagebedrijf. Garage bedrijf x heeft een aantal locaties in zijn bezit. Zijn vraag is of hij woningbouw kan realiseren op zijn percelen. Het betreft de voorbeeldweg

Nadere informatie

Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017

Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017 Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017 Artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 Wabo Beleidsregels toepassing artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 Wabo, gemeente Cranendonck 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Utrecht Actualisering stationsomge ving (ID) bvo. Nr Nr Nr. 110

Utrecht Actualisering stationsomge ving (ID) bvo. Nr Nr Nr. 110 Utrecht Actualisering stationsomge ving (ID) Voorwaarden Max. capaciteit bvo Nr. 112 Nr. 111 Nr. 110 Pagina 1 van 8 (bagviewer geraadpleegd op 23 sept. 2014) Pagina 2 van 8 110a Perceel nr. 110a is reeds

Nadere informatie

WIJZIGINGEN ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

WIJZIGINGEN ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan WIJZIGINGEN ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan OTTERLO vastgesteld door de raad van de gemeente Ede op 15 december 2011 Inleiding Het ontwerp-bestemmingsplan Otterlo is op drie onderdelen aangepast:

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1. Hoofdstuk 2 Bestemmingregels 2 Artikel 2 Herziening van de regels 2

Inhoudsopgave 1. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1. Hoofdstuk 2 Bestemmingregels 2 Artikel 2 Herziening van de regels 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Hoofdstuk 2 Bestemmingregels 2 Artikel 2 Herziening van de regels 2 Hoofdstuk 3 Algemene regels 6 Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

pompstation Breehei te Leunen REGELS

pompstation Breehei te Leunen REGELS pompstation Breehei te Leunen REGELS Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 3 Bedrijf 6 Hoofdstuk 3 Algemene

Nadere informatie

1. Artikel 12 Horeca. De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d.

1. Artikel 12 Horeca. De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d. www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d. 10 september 2014 1. Artikel 12 Horeca 12. 1. Bestemmingsomschrijving De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen ten behoeve van: 1. horeca

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan '1e herziening Dordtse Kil, locatie Dordtse Kil 3-zuidwest' van de gemeente Dordrecht; 1.2 bestemmingsplan de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Dit bestemmingsplan is een gedeeltelijke uitwerking van het bestemmingsplan 'Nieuwe Vesting', dat door de gemeenteraad van Bergen op Zoom is vastgesteld op 21 november

Nadere informatie

Planregels. Wijzigingsplan Nieuw-Vennep 1e wijziging 2 e fase

Planregels. Wijzigingsplan Nieuw-Vennep 1e wijziging 2 e fase Planregels Wijzigingsplan Nieuw-Vennep 1e wijziging 2 e fase HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 Begripsbepalingen plan: (digitaal) het wijzigingsplan 'Nieuw-Vennep 1e wijziging 2 e fase' van de

Nadere informatie

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Horeca terras met tuin 5 Hoofdstuk 3 Algemene regels 8 Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling

Nadere informatie

Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering

Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Hoofdstuk 2 Algemene regels 6 Artikel 2 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor: Artikel 4 Bedrijventerrein 4.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. bedrijven ter plaatse van de aanduiding: 'bedrijf tot en met categorie 2' 'bedrijf

Nadere informatie

Reparatieplan Hierden Dorp Vastgesteld bestemmingsplan

Reparatieplan Hierden Dorp Vastgesteld bestemmingsplan Reparatieplan Hierden Dorp 2011 Vastgesteld bestemmingsplan Reparatieplan Hierden Dorp 2011 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7

Nadere informatie

EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN

EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN Gemeente Vlissingen april 2016 TOELICHTING Planbeschrijving Op 12 oktober 2015 heeft de gemeente Vlissingen met Lidl Nederland

Nadere informatie

Te koop Bouwgrond. Leeghwaterstraat 225 Sliedrecht

Te koop Bouwgrond. Leeghwaterstraat 225 Sliedrecht Te koop Bouwgrond Leeghwaterstraat 225 Te koop Bouwgrond Leeghwaterstraat 225 Betreft : Op zichtlocatie gesitueerde bouwkavel van 11.686 m². Op dit moment bevinden zich op het perceel een tweetal bedrijfsruimten,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 2. Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels 6. Kenmerk: R02

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 2. Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels 6. Kenmerk: R02 Regels Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 2 Artikel 2 Woondoeleinden / historische linten 2 Artikel 3 Schakelbepaling 5 Hoofdstuk 3 Overgangs-

Nadere informatie

Oppervlakte ca m 2 VENRAYSEWEG 151 HORST TE KOOP. Prijs kk.

Oppervlakte ca m 2 VENRAYSEWEG 151 HORST TE KOOP. Prijs kk. Oppervlakte ca. 19.905 m 2 TE KOOP VENRAYSEWEG 151 HORST Prijs 1.125.000 kk. Impressie OBJECT Op een goede locatie gelegen in Horst aan de Maas nabij de A73 kunnen wij u vrijblijvend te koop aanbieden

Nadere informatie

Regels. Kenmerk: R05

Regels. Kenmerk: R05 Regels Kenmerk: 1581-06-R05 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Wonen 4 Hoofdstuk 3 Algemene regels

Nadere informatie

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Inhoudsopgave Regels Regels 3 Hoofdstuk1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 4 4 Hoofdstuk2 Bestemmingsregels Artikel 2 Groen Artikel 3 Horeca 6 6

Nadere informatie

Bijlage 1 Eindverslag inspraak

Bijlage 1 Eindverslag inspraak Bijlage 1 Eindverslag inspraak Nota inspraak en vooroverleg voorontwerp van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Krawinkel versie 08.08.2012_2 1 In het kader van het vooroverleg en de inspraak zijn 5 schriftelijke

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZINGINGEN. Bestemmingsplan Ede, Kazerneterreinen

NOTA VAN WIJZINGINGEN. Bestemmingsplan Ede, Kazerneterreinen NOTA VAN WIJZINGINGEN Bestemmingsplan Ede, Kazerneterreinen maart 2013 Inleiding Het ontwerp van het bestemmingsplan Ede, Kazerneterreinen is ten behoeve van de nu ter besluitvorming voorliggende versie

Nadere informatie

Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' zijn de gronden tevens bestemd voor langzaam verkeersdoeleinden.

Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' zijn de gronden tevens bestemd voor langzaam verkeersdoeleinden. Artikel 21 Wonen 21.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen met de bijbehorende voorzieningen, zoals tuinen, erven, parkeervoorzieningen, watergangen waterretentievoorzieningen

Nadere informatie

Staat van wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied, herziening

Staat van wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied, herziening Staat van wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2013-2 In deze Staat van wijzigingen zijn de wijzigingen op het ontwerp bestemmingsplan opgesomd die bij vaststelling van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Almere Poort - Duin, 1e fase

Almere Poort - Duin, 1e fase Almere Poort - Duin, 1e fase Uitwerkingsplan vastgesteld april 2013 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 2 Centrumgebied

Nadere informatie

Bestemmingsplan Binnenstad 2009, 1 e partiële herziening

Bestemmingsplan Binnenstad 2009, 1 e partiële herziening Bestemmingsplan Binnenstad 2009, 1 e partiële herziening Toelichting Behoort bij besluit van de raad van Weert van 26 juni 2013 de griffier, Afdeling Ruimtelijk Beleid Versie van: april 2013 Documentnaam:

Nadere informatie

Nota van wijzigingen bestemmingsplan Binnenstad Zuid en Oost 23 februari 2011

Nota van wijzigingen bestemmingsplan Binnenstad Zuid en Oost 23 februari 2011 Nota van wijzigingen bestemmingsplan Binnenstad Zuid en Oost 23 februari 2011 Van 14 oktober tot en met 26 november 2010 heeft het ontwerpbestemmingsplan voor zienswijzen ter visie gelegen. In deze periode

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg 163 Artikel 6 Centrum 6.1 Bestemmingsomschrijving De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': tevens een supermarkt; b.

Nadere informatie

REGELS Inhoudsopgave

REGELS Inhoudsopgave REGELS Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Nadere regels 2 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied 3 Artikel 4 Wonen 3 Artikel 5 Algemene aanduidingsregels 6 Artikel 6 Slotregel 7 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels Regels 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening 10 Artikel 4 Maatschappelijk

Nadere informatie

Nota van wijziging bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg

Nota van wijziging bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg Nota van wijziging bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg 2 Algemeen Naar aanleiding van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen is het bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 Juridische planbeschrijving

HOOFDSTUK 5 Juridische planbeschrijving HOOFDSTUK 5 Juridische planbeschrijving 5.1 Inleiding In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op de aanwezige karakteristieken en waarden van het plangebied. Om deze waarden daadwerkelijk te kunnen behouden,

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk'

Regels bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk' Regels bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk' 1 HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan Het bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan "3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN"

Regels bestemmingsplan 3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN Regels bestemmingsplan "3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN" - 1 - HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan 3e herziening

Nadere informatie

Regels. Groene Scheg- Oldenzaalsestraat

Regels. Groene Scheg- Oldenzaalsestraat Regels Groene Scheg- Oldenzaalsestraat 2 bestemmingsplan Groene Scheg- Oldenzaalsestraat (vastgesteld) Inhoudsopgave Regels Groene Scheg- Oldenzaalsestraat Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Toepassingsbereik 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Herziening bestemmingsplan Buitengebied Someren 5 Artikel 4 Herziening

Nadere informatie

Nota van Aanpassingen. Bestemmingsplan Stadscentrum-Zuid (Culturele As)

Nota van Aanpassingen. Bestemmingsplan Stadscentrum-Zuid (Culturele As) Nota van Aanpassingen Bestemmingsplan Stadscentrum-Zuid (Culturele As) Gemeente Zoetermeer Afdeling Stadsontwikkeling Juni 2013 1 Inleiding Op 4 september 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Artikel 1 Begrippen 2. Artikel 3 Verkeer 4. Artikel 8 Slotregel 7

Artikel 1 Begrippen 2. Artikel 3 Verkeer 4. Artikel 8 Slotregel 7 Regels Inhoud Blz. Hoofdstuk I Inleidende regels 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk II Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Verkeer 4 Hoofdstuk III Algemene regels 5 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

Reactienota Zienswijzen. Bestemmingsplan Havenkwartier

Reactienota Zienswijzen. Bestemmingsplan Havenkwartier Reactienota Zienswijzen Bestemmingsplan Havenkwartier Gemeente Deventer mei 2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 ZIENSWIJZEN... 3 1.2 LEESWIJZER... 4 2 ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN... 5 2.1 INGEDIENDE

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gedeelte van een woonwagen en voor een meterkast buiten de aangelegde woonwagenlocatie aan de Heelalstraat.

Nadere informatie

Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017

Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 Nota van wijzigingen Vastgesteld Gedeputeerde Staten Datum 13 juni 2017 1 Inleiding Voor u ligt de Nota van wijzigingen behorende bij de Wijziging

Nadere informatie

STUARTLAAN 7 HONSELERSDIJK. wijzigingsplan NL.IMRO.1783.abp w31-ON01 ontwerp

STUARTLAAN 7 HONSELERSDIJK. wijzigingsplan NL.IMRO.1783.abp w31-ON01 ontwerp STUARTLAAN 7 HONSELERSDIJK wijzigingsplan NL.IMRO.1783.abp00000013w31-ON01 ontwerp Inhoudsopgave T oelichting Hoofdstuk 1 5 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Ligging plangebied 6 1.3 Geldend bestemmingsplan

Nadere informatie

Brandweerkazerne Halfweg

Brandweerkazerne Halfweg Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk1 Artikel 1 Artikel 2 Inleidende regels Begrippen Wijze van meten 4 4 6 Hoofdstuk2 Artikel 3 Artikel 4 Bestemmingsregels Maatschappelijk Verkeer 7 7 8 Hoofdstuk3 Artikel

Nadere informatie

Geluidruimteverdeling Wageningen Campus e.o.

Geluidruimteverdeling Wageningen Campus e.o. Geluidruimteverdeling Wageningen Campus e.o. Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 6 Artikel 3 Van toepassingverklaring 7 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Artikel 16 Woongebied

Artikel 16 Woongebied blad -1- Artikel 16 Woongebied 16.1 Bestemmingsomschrijving De voor Woongebied aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen met bijbehorende voorzieningen zoals tuinen en erven, alsmede aan huis verbonden

Nadere informatie

Regels, behorende bij het bestemmingsplan 2 e herziening bestemmingsplan Schoonveld (Taleninstituut Regina Coeli) van de gemeente Vught

Regels, behorende bij het bestemmingsplan 2 e herziening bestemmingsplan Schoonveld (Taleninstituut Regina Coeli) van de gemeente Vught Regels, behorende bij het bestemmingsplan 2 e herziening bestemmingsplan Schoonveld (Taleninstituut Regina Coeli) van de gemeente Vught Opdrachtgever: Hevo b.v. te s Hertogenbosch Wissing stedebouw en

Nadere informatie

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: de gebouwen worden gebouwd binnen een bouwvlak; 2.

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: de gebouwen worden gebouwd binnen een bouwvlak; 2. De hiervoor genoemde categorieën zijn opgenomen in de bij de voorschriften behorende "Staat van bedrijven", Bedrijven weike voor wat betreft geur, stof, geluid en gevaar vergelijkbaar zijn met de bedrijven

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Hoofddorp De Hoek en omgeving"

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Hoofddorp De Hoek en omgeving OPLEGNOTITIE Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Hoofddorp De Hoek en omgeving" Nummer 2013.0016678 Versie 1 Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Beslispunten voor de raad Ruimtelijke

Nadere informatie

Fietspad Melderslo - Broekhuizen (Tracédeel C)

Fietspad Melderslo - Broekhuizen (Tracédeel C) Fietspad Melderslo - Broekhuizen (Tracédeel C) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 3 Verkeer 6 Artikel

Nadere informatie

REGELS Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder), 12 e Uitwerkingsplan Voorzieningenlocatie Laan van Borgvliet

REGELS Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder), 12 e Uitwerkingsplan Voorzieningenlocatie Laan van Borgvliet REGELS, 12 e Uitwerkingsplan Voorzieningenlocatie Laan van Borgvliet 1 2 3 Inhoud: Hoofdstuk I Algemene bepalingen... Artikel 1 Relatie met het bestemmingsplan 'Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder)'...

Nadere informatie

Wijzigingsplan Erfstraat, vestiging Van den Bosch Tuin & Terras

Wijzigingsplan Erfstraat, vestiging Van den Bosch Tuin & Terras Gemeente Uden Wijzigingsplan Erfstraat, vestiging Van den Bosch Tuin & Terras Toelichting, regels en analoge verbeelding 29 april 2014 Kenmerk 0856-17-T01 Projectnummer 0856-17 Toelichting Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bedrijfswoningen Ten aanzien van de in lid 11.1 genoemde functie bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: a.

Bedrijfswoningen Ten aanzien van de in lid 11.1 genoemde functie bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: a. Vr;ffedim-it Artikel 11. Gemengde doeleinden (GD) 4 11.1. Doeleindenomschrijving De gronden die op de kaart zijn aangewezen voor Gemengde doeleinden (GD) zijn bestemd voor: ter plaatse van de aanduiding

Nadere informatie

Bestemmingsplan. N307 Passage Dronten (9071)

Bestemmingsplan. N307 Passage Dronten (9071) Bestemmingsplan N307 Passage Dronten (9071) Bestemmingsplan N307 Passage Dronten (9071) Revisie Datum 19 juni 2015 Auteur(s) Opdrachtgever datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring vrijgave 19 juni

Nadere informatie

Bestemmingsplan Sterrenboschlaan (tussen 13 en 26) V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Sterrenboschlaan (tussen 13 en 26) V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Sterrenboschlaan (tussen 13 en 26) V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Sterrenboschlaan (tussen 13 en 26) V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 23 maart 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Maastricht Centraal, reparatie Gebroeders Hermansstraat 11-13

Maastricht Centraal, reparatie Gebroeders Hermansstraat 11-13 Ontwerpbestemmingsplan Maastricht Centraal, reparatie Gebroeders Hermansstraat 11-13 Gemeente Maastricht Datum: 31 mei 2011 Projectnummer: 90569.01 ID: NL.IMRO.0935.bpGebrHstr11en13-vg01 INHOUD 1 Inleiding

Nadere informatie

Regels, behorende bij "1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg

Regels, behorende bij 1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg Regels, behorende bij "1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg Opdrachtgever: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Planregels. wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging' ontwerp juni 2015

Planregels. wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging' ontwerp juni 2015 Planregels wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging' ontwerp juni 2015 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 Begripsbepalingen plan: (digitaal) het wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging'

Nadere informatie

Bestemming Verblijfsrecreatieve

Bestemming Verblijfsrecreatieve BIJLAGE 3 Bestemming Verblijfsrecreatieve doeleinden 1 Artikel Verblijfsrecreatieve doeleinden Bestemmingsomschrijving De voor verblijfsrecreatieve doeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Inhoud Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 7 Artikel 3 Cultuur en ontspanning 7 Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS 9 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, herziening regels van de gemeente Hardenberg; 1.2 bestemmingsplan:

het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, herziening regels van de gemeente Hardenberg; 1.2 bestemmingsplan: Buitengebied Hardenberg, herziening regels Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: 1.1 plan: het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, herziening

Nadere informatie

GEMEENTE WIJCHEN Bestemmingsplan herziening komplannen op onderdelen

GEMEENTE WIJCHEN Bestemmingsplan herziening komplannen op onderdelen 007-452 GEMEENTE WIJCHEN Bestemmingsplan herziening komplannen op onderdelen Vastgesteld 3 december 2009 GEMEENTE WIJCHEN Bestemmingsplan herziening komplannen op onderdelen Inhoud A. Toelichting, gedateerd

Nadere informatie

Nota van zienswijzen bestemmingsplan Houtwegen, Waterwegen en Westertuinen

Nota van zienswijzen bestemmingsplan Houtwegen, Waterwegen en Westertuinen Nota van zienswijzen bestemmingsplan Houtwegen, Waterwegen en Westertuinen projectnr. 234792 revisie 2 auteur(s) S.W. Jordaan MSc. mr. drs. K.E. van Dijk Opdrachtgever Gemeente Heemskerk Postbus 1 1960

Nadere informatie

Partiële herziening bestemmingsplan Grensmaas: geluidzone L Ortye. Gemeente Stein

Partiële herziening bestemmingsplan Grensmaas: geluidzone L Ortye. Gemeente Stein Partiële herziening bestemmingsplan Grensmaas: geluidzone L Ortye concept-voorontwerp voorontwerp ontwerp vastgesteld door de raad van Stein d.d. 7 juli 2011 Planregels - pagina 2 - Inhoudsopgave 1 Inleidende

Nadere informatie

Rapport Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum. 23 januari 2014

Rapport Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum. 23 januari 2014 Rapport Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum 23 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 Procedure ontwerpbestemmingsplan 3. Samenvatting en beantwoording 4. Aanpassingen 4.1 Aanpassingen

Nadere informatie

Bijlage 2. Regels bestemming Gemengd Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing

Bijlage 2. Regels bestemming Gemengd Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing Bijlage 2 Regels bestemming Gemengd Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing Artikel X Gemengd - Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing X.1 Bestemmingsomschrijving X.1.1 Toegestane gebruiksvormen

Nadere informatie

Verslag inspraak en vooroverleg. Voorontwerpbestemmingsplan. Bedrijventerreinzone Roerstreek

Verslag inspraak en vooroverleg. Voorontwerpbestemmingsplan. Bedrijventerreinzone Roerstreek gemeente Roermond Verslag inspraak en vooroverleg Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinzone Roerstreek februari 2013 Het voorontwerp bestemmingsplan 'Bedrijventerreinzone Roerstreel

Nadere informatie

N307 Passage Dronten (9071)

N307 Passage Dronten (9071) N307 Passage Dronten (9071) blad 2 van 16 Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 7 Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 9 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 11 Artikel 3 Verkeer 11

Nadere informatie

Veenendaal De Batterijen (ID)

Veenendaal De Batterijen (ID) Veenendaal De Batterijen (ID) Voorwaarden Max. capaciteit bvo!!! Belangrijk: Bestemming Bedrijf, artikel 3.1 sub d van het bestemmingsplan De Batterijen 2010 luidt als volgt: Zelfstandig kantoor ter plaatse

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI Rotterdam / Middelburg 48 181.14904.00 Adviesbureau RBOI Rotterdam / Middelburg 49 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Inleidende regel Het bepaalde in: artikel 1 Begripsbepalingen; artikel 2 Wijze van meten; artikel 3 Bescherming

Nadere informatie

Voorschriften Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder), 7 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1 (ged)

Voorschriften Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder), 7 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1 (ged) Voorschriften, 7 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1 (ged) 1 2 3 Inhoud: Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 1 Artikel 1 Relatie met het bestemmingsplan 'Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder)'... 1 Artikel

Nadere informatie

Regels. 9 vastgesteld bestemmingsplan "Parapluherziening verbod bedrijfswoningen 2009"

Regels. 9 vastgesteld bestemmingsplan Parapluherziening verbod bedrijfswoningen 2009 Regels 9 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 plan: het bestemmingsplan "Parapluherziening verbod bedrijfswoningen 2009" van de gemeente Doetinchem; 1.2 aanduiding: een geometrisch bepaald

Nadere informatie

bestemmingsplan Zevender 1 e herziening van de gemeente Schoonhoven

bestemmingsplan Zevender 1 e herziening van de gemeente Schoonhoven bestemmingsplan Zevender 1 e herziening van de gemeente Schoonhoven bestemmingsplan Zevender 1 e herziening van de gemeente Schoonhoven Opdrachtgever: het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

PARTIËLE HERZIENING BESTEM- MINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN ZUIDLAND RAADSHEERENHOEK 7 GEMEENTE BERISSE april 2014

PARTIËLE HERZIENING BESTEM- MINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN ZUIDLAND RAADSHEERENHOEK 7 GEMEENTE BERISSE april 2014 PARTIËLE HERZIENING BESTEM- MINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN ZUIDLAND RAADSHEERENHOEK 7 GEMEENTE BERISSE april 2014 Bestemmingsplan Partiële herzieining bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuidland Raadsheerenhoek

Nadere informatie

1 van 4 25 4 2012 13:15

1 van 4 25 4 2012 13:15 1 van 4 25 4 2012 13:15 HOOFDSTUK INLEIDENDE REGELS 1 In deze regels wordt verstaan onder: 1 Begrippen 1 Plan: het bestemmingsplan 'Mijnbouwlocatie Rodewolt' van de gemeente Winsum. 2 Bestemmingsplan:

Nadere informatie

regeling ontheffing wijziging gebruik lid 15.1 1 lid 15.5 lid 15.6

regeling ontheffing wijziging gebruik lid 15.1 1 lid 15.5 lid 15.6 Bestemmingsplan kaart Artikel 15 Wonen Ter plaatse van de bestemming Wonen gelden voor het gebruik, ontheffingen van het gebruik, het bouwen, ontheffingen voor het bouwen, aanlegvergunning en wijzigingsregels,

Nadere informatie

Wonen. 1.2 Bouwregels

Wonen. 1.2 Bouwregels 1 Wonen 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor Wonen - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woonhuizen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige

Nadere informatie

Bestemmingsplanregels

Bestemmingsplanregels Bestemmingsplanregels 152031bp11 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Wijze van meten... 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels... 7 Hoofdstuk 3 Algemene regels...

Nadere informatie