Aan dit besluit liggen de navolgende overwegingen ten grondslag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan dit besluit liggen de navolgende overwegingen ten grondslag."

Transcriptie

1 Vergunningverlening BESLUIT Pythagoraslaan 101 Postbus TH Utrecht Tel Fax Datum 30 september 2008 Team Groen, Grond en Water Nummer 2008INT Referentie ing. M.A.M. klein Tank Uw brief van Doorkiesnummer Uw nummer Faxnummer Bijlage diverse adres Onderwerp Besluit ontgronding nr. 1500, retentievijver Traverse Veenendaal Beslissing van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de aanvraag d.d. 15 mei 2008 van Boot organiserend ingenieursburo B.V. te Veenendaal, namens Depa Holding B.V. uit Arnhem, om vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet. I. Besluit. Wij hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen onder de voorschriften vermeld op bijlage 1. Aan dit besluit liggen de navolgende overwegingen ten grondslag. II. Omschrijving van de aanvraag. De nu voorliggende aanvraag om een ontgrondingsvergunning heeft betrekking op de aanleg van een retentievijver nabij nieuwbouwproject Traverse op de hoek van de Nieuweweg-Noord en de Zijdewetering te Veenendaal. Bij deze ontgronding komt circa m³ ophoogzand en bovengrond vrij die deels ter plaatse verwerkt zullen worden en deels elders zullen worden toegepast. III. Procedure. De aanvraag is compleet ontvangen op 15 mei Overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is de aanvraag met bijbehorende stukken toegezonden aan de bestuursorganen Burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal en het Waterschap Vallei en Eem. Zowel de gemeente als het waterschap hebben laten weten dat zij geen bezwaren hebben tegen vergunningverlening. De aanvraag met bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hebben gedurende 6 weken ter inzage gelegen en een ieder is in de gelegenheid gesteld zienswijzen ten aanzien van de aanvraag en het ontwerpbesluit kenbaar te maken. Er zijn geen zienswijzen ingebracht.

2 IV. Motivering. Op grond van het bovenstaande hebben wij het volgende overwogen. 1. Bouwgrondstoffenbeleid. De vergunningaanvraag moet passen in het bouwgrondstoffenbeleid zoals vastgelegd in het Bouwgrondstoffenplan provincie Utrecht van november Aan de volgende criteria moet zijn voldaan om binnen het Bouwgrondstoffenplan te vallen: a. Het moet gaan om een secundaire winning. b. Vrijkomende grond moet hoogwaardig worden toegepast. Deze aanvraag, waar het doel van de ontgronding het realiseren van een retentievoorziening voor de berging van hemelwater is, is niet primair gericht op het winnen van delfstoffen. Bij de ontgronding komt circa m³ ophoogzand en bovengrond vrij. De vrijkomende materialen worden deels binnen het project hergebruikt en deels afgevoerd. Het zand is niet geschikt voor industriële doeleinden. Er bestaat geen bezwaar tegen het voornemen om de vrijkomende grondstoffen binnen het project en elders te verwerken. Omdat de ontgronding niet een primaire winning is en de grond hoogwaardig toegepast wordt, bestaat ingevolge het Bouwgrondstoffenbeleid geen bezwaar tegen de voorgenomen ontgronding. 2. Ruimtelijke Ordening. De te ontgronden percelen vinden plaats in een tot voor kort gereserveerde strook voor de meest vergaande verbredingsvariant van de Rijksweg A12. Deze grond was buiten het geldende bestemmingsplan voor het bedrijventerrein De Batterijen gelaten. Voor de inmiddels gekozen verbredingsvariant van de A12 blijkt de strook niet nodig te zijn. Depa Holding B.V. wil er nu een parkeerterrein en een retentievijver realiseren, welke passen in de ruimtelijke visie met betrekking tot het bedrijventerrein De Batterijen. De voorgenomen ontgronding past in het voorontwerp van de herziening van het bestemmingsplan De Batterijen. De gemeente is bereid en voornemens vooruitlopend daarop vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingplan door toepassing van artikel 19, lid 2 van de wet op de Ruimtelijke Ordening. De procedure daarvoor is onlangs gestart. Planologisch is de ontgronding aanvaardbaar. 3. Archeologie. Het provinciaal beleid voor de archeologische monumentenzorg is er in de eerste plaats op gericht waardevolle archeologische vindplaatsen te behouden in de bodem. Dit beleid is nader uitgewerkt en vastgelegd in het provinciale Cultuurprogramma, in het Streekplan en in de Handleiding Bestemmingsplannen Buitengebied. Archeologisch onderzoek wordt in principe geadviseerd bij ruimtelijke plannen, indien bodemingrepen plaatsvinden in ongeroerde grond op plaatsen met een vastgestelde archeologische waarde volgens de Archeologische Monumentenkaart (AMK) of met een (middel)hoge verwachtingswaarde volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW). Bekende archeologische waarden In het plangebied liggen geen terreinen met een vastgestelde archeologische waarde volgens de AMK. De geplande ontgrondingen bevinden zich ter plaatse van een dekzandrug, die in deze omgeving aangetroffen wordt. Uitgevoerd archeologisch veldonderzoek in de omgeving heeft op een vergelijkbare dekzandrug mogelijk een verstoorde prehistorische vindplaats aangetoond. Verwachte archeologische waarden Het plangebied ligt grotendeels in een gebied met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde volgens de IKAW, voor het resterende deel van het plangebied geldt een lage trefkans op archeologische vondsten. Uit de directe omgeving van het plangebied zijn enkele archeologische vondsten bekend uit Archis, de landelijk database van vondsten en vindplaatsen. 2

3 Voor nadere informatie over de archeologische verwachtingswaarde en de situering van de dekzandrug wordt verwezen naar het archeologische advies dat terug te vinden is in bijlage 3. In het advies zijn afbeeldingen van de IKAW en de geomorfologische kaart opgenomen. Conclusie en advies Bij bodemingrepen in het plangebied moet rekening worden gehouden met de verwachte aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. Eventueel aanwezige archeologische waarden zullen door de aanleg van de retentievoorziening naar verwachting geheel of gedeeltelijk worden verstoord. Gezien de kans op de aanwezigheid van archeologische sporen en vondsten wordt voorgeschreven dat voorafgaand aan de ontgrondingswerkzaamheden Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van boringen (verkennende fase) wordt uitgevoerd. Dit onderzoek heeft tot doel om de mate van verstoring en eventuele kansrijke zones vast te stellen. Wanneer vervolgonderzoek noodzakelijk is zal ook dit vóór de start van de ontgrondingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd door een bevoegd bedrijf op basis van een door de provincie Utrecht goedgekeurd Plan van Aanpak/Programma van Eisen. 4. Waterhuishouding. De ontgrondingen voor de retentievoorziening zijn noodzakelijk om voldoende bergingscapaciteit van regenwater te verkrijgen in het plangebied. Een bestaande watergang wordt gedempt en er wordt extra verharding in het plangebied aangelegd in de vorm van parkeerterreinen. Het Waterschap Vallei en Eem (WVE) als beheerder heeft voor de compensatie van de waterbergingscapaciteit in de verleende keurvergunning eisen gesteld. De aan te leggen retentievijver wordt in oostelijke richting in verbinding gebracht met een bestaande waterpartij die uitkomt op de Zijdewetering, het enige open water in de omgeving. De doorstroomcapaciteit is hiermee veilig gesteld. Het WVE heeft voor dezelfde werkzaamheden een Keurvergunning verleend. Waterhuishoudkundige aspecten zoals de bergings- en doorstromingscapaciteit, alsmede de afwerking van de taluds, zijn in dit kader beoordeeld. Het WVE heeft aangegeven dat de verwachting is dat er geen negatieve waterhuishoudkundige effecten zullen optreden en dat zij geen bezwaren heeft tegen de vergunningverlening voor de ontgrondingen. 5. Natuur en Landschap. Het plangebied is gelegen direct langs de Rijksweg A12 en ligt in een omgeving met overwegend de bestemming industrieterrein. De landschappelijke of natuurwetenschappelijke waarden zijn beperkt. Door de retentievijver met een zo flauw mogelijk talud te realiseren, worden de ecologische ontwikkelingen gestimuleerd. 6. Zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen ingebracht. V. Beroep. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van de bekendmaking tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage. Daarvoor is een griffierecht verschuldigd. Hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State (algemene en bijzondere bepalingen over beroep) zijn van toepassing. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld, hebben de mogelijkheid een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, indien gelet op de belangen onverwijlde spoed is vereist. Daarvoor is opnieuw een griffierecht verschuldigd. 3

4 VI. Inwerkingtreding. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgende op de dag waarop de termijn van 6 weken afloopt voor het indienen van een beroepschrift. Indien gedurende de termijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Tevens willen wij erop wijzen dat er andere vergunningen noodzakelijk kunnen zijn die verband houden met deze ontgronding. VII. Verzending. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan: a. de aanvrager van de vergunning: DEPA Holding B.V., t.a.v. mevrouw M. van Holten, Koningsweg 7, 6816 TA Arnhem; b. Gito Beheer B.V., Koningsweg 7, 6816 TA Arnhem; c. Boot Organiserend Ingenieursburo B.V., t.a.v. de heer ing. H.M. van Dorland, Postbus 509, 3900 AM Veenendaal; d. Gemeente Veenendaal, sector SOB, t.a.v. de heer H.J. Klomp, Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal; e. Waterschap Vallei en Eem, t.a.v. de heer W. de Vor, Postbus 330, 3830 AJ Leusden; f. terinzagelegging van de vergunning: Gemeente Veenendaal, Informatiecentrum, Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal; g. De LTO Noord Belangenbehartiging, t.a.v. de heer T. Stam, Postbus 126, 7418 ET Deventer. Gedeputeerde Staten voornoemd, namens hen, Ir. A.M. van Oosterwyck, Teamleider Groen, Grond en Water Afdeling Vergunningverlening 4

5 BIJLAGE 1 Voorschriften behorende bij ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 12 augustus 2008, afdeling Vergunningverlening, nr. 2008INT De vergunning heeft betrekking op het ontgronden van het perceel kadastraal bekend gemeente Veenendaal, sectie K, nummer UITVOERING 1. Bij de voorschriften behoren de volgende tekeningen: a. Nieuwbouw Traverse Veenendaal, Omgevingskaart met tekeningnr.: ; b. Watergangen en parkeerplaats nieuwbouw Traverse, Nieuwe situatie met tekeningnr.: , schaal 1: 200; c. Watergangen en parkeerplaats nieuwbouw Traverse, Doorsneden en details met tekeningnr.: , schaal 1: De percelen dienen te worden ontgrond zoals aangegeven op de in voorschrift 1 genoemde tekeningen. 3. De blijvende taluds van ingraving moeten worden gegraven zoals aangegeven op de in voorschrift 1, onder b. en c. genoemde tekeningen. 4. Van het begin van (elke periode van) ontgronding moet een week tevoren schriftelijk worden kennis gegeven aan Gedeputeerde Staten van Utrecht. Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van het meldingsformulier in bijlage Binnen één week na gereedkomen van de ontgronding moet hiervan schriftelijk kennis gegeven worden aan Gedeputeerde Staten van Utrecht, Pythagoraslaan 101, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht. 6. De vergunning moet gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op het terrein aanwezig zijn en op eerste vordering aan politie en aan de met toezicht op ontgrondingen belaste medewerkers worden getoond. METINGEN EN REGISTRATIES 7. Ten behoeve van het van provinciewege verrichten van controlemetingen moet de vergunninghouder meetgereedschap ter beschikking stellen. Hulp verlenen met het naar het werkterrein overbrengen van peilen, het aanbrengen van hoogtemerken, het doen van waterpassingen en opmetingen en dergelijke. De vergunninghouder moet desverlangd materialen voor het aanbrengen van hoogtemerken beschikbaar stellen. BOUWGRONDSTOFFENBELEID 8. Het is toegestaan om een deel van het vrijkomende ophoogzand en bovengrond, circa m³, ter plaatse te verwerken. De overige vrijkomende grond, circa m 3, wordt op nog nader te bepalen wijze buiten het plangebied toegepast. 9. Het is verboden grondspecie van elders aan te voeren zonder toestemming van Gedeputeerde Staten. 5

6 ARCHEOLOGIE 10. Voorafgaand aan de ontgrondingswerkzaamheden dient een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van boringen (verkennende fase) te worden uitgevoerd ter plaatse van de geplande retentievoorziening. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd door een daarvoor bevoegd bedrijf op basis van een door de provincie Utrecht goedgekeurd Plan van Aanpak (PvA)/Programma van Eisen (PvE). Het te beoordelen PvA/PvE kan opgestuurd worden naar: Provincie Utrecht, Afdeling Economie, Cultuur en Vrije tijd, Team Cultuur, t.a.v. mevr. L. Wouters, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht Binnen 2 weken na datum van binnenkomst zal schriftelijk kenbaar gemaakt worden of ingestemd wordt met het plan. 11. Afhankelijk van de resultaten van het Inventariserend Veldonderzoek kan vervolgonderzoek noodzakelijk zijn. Ook dit onderzoek zal vóór de start van de ontgrondingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 12. Medewerkers van de provincie Utrecht die zijn belast met archeologie kunnen aanwijzingen geven over de uitvoering van de ontgronding. Deze dienen te worden opgevolgd. WATERHUISHOUDING 13. Ten behoeve van de waterbeheersing c.q. waterhuishouding moeten de aan het ontgrondingsterrein gelegen watergangen worden vrijgehouden van grond, bagger, etc. en zonodig op eerste aanzegging van ons worden opgeschoond. NATUUR EN LANDSCHAP 14. Het ontgronde terrein moet altijd worden vrijgehouden van afvalstoffen en indien nodig van ongewenste begroeiing. AFWERKING 15. Indien de afwerking van het terrein naar het oordeel van ons onvoldoende voortgang heeft, mag er geen ophoogzand en/of bovengrond meer worden ontgraven of afgevoerd. Indien de door of namens ons gegeven aanwijzingen of de afwerking van het terrein niet worden opgevolgd, is verder ontgraven evenmin geoorloofd. 16. Het terrein moet binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden van alle benodigde vergunningen of toestemmingen geheel afgewerkt worden opgeleverd. Onder vergunninghouder wordt verstaan Depa Holding B.V. Arnhem. 6

7 BIJLAGE 2 Meldingsformulier start werkzaamheden ontgrondingsvergunning Nummer vergunning: 2008INT Datum vergunning: 30 september 2008 Ontgrondingsnummer: 1500 Vergunninghouder: Depa Holding B.V., vertegenwoordigd door BOOT B.V. Contactpersoon : tel De vergunninghouder zorgt er voor dat dit formulier tenminste één week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, ingevuld en ondertekend wordt opgestuurd of gefaxt naar onderstaande adres. Gegevens van het werk: Startdatum werk: Mogelijke einddatum werk Bijzonderheden Plaats en datum Naam en handtekening Opsturen of faxen naar Provincie Utrecht Afdeling Handhaving Postbus TH Utrecht Tel Fax

8 8

9 BIJLAGE 3 Archeologisch advies in plangebied Traverse Veenendaal, gemeente Veenendaal Dit advies bevat gegevens over de (verwachte) aanwezigheid van archeologische waarden in Traverse Veenendaal, gemeente Veenendaal. Het advies heeft uitsluitend betrekking op de archeologie. Voor gegevens over overige cultuurhistorische elementen en structuren verwijs ik naar Tastbare Tijd, Cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht en naar kader Het provinciaal beleid voor de archeologische monumentenzorg is er in de eerste plaats op gericht waardevolle archeologische vindplaatsen te behouden in de bodem (in situ). Dit beleid is nader uitgewerkt en vastgelegd in het provinciale Cultuurprogramma, in het Streekplan en in de Handleiding Bestemmingsplannen Buitengebied. Archeologisch onderzoek wordt in principe geadviseerd bij ruimtelijke plannen, indien bodemingrepen plaats vinden in ongeroerde grond op plaatsen met een vastgestelde archeologische waarde volgens de Archeologische Monumentenkaart (AMK) of met een (middel)hoge verwachtingswaarde volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW). Deze digitale kaartbestanden kunnen gratis worden aangevraagd via administratieve gegevens Naam plangebied: Traverse Veenendaal X/Y coördinaat plangebied: / Oppervlakte plangebied: 3850 m² Aanleiding advies: Ontgronding (aanleg retentievoorziening) bekende archeologische waarden In het plangebied liggen geen terreinen met een vastgestelde archeologische waarde volgens de Archeologische Monumenten Kaart (AMK). In de directe omgeving van het plangebied is reeds een aantal archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het onderzoek dat door RAAP in 2003 circa 350m ten noordoosten van het huidige plangebied is uitgevoerd in het plangebied De Batterijen is hiervan de belangrijkste, aangezien het deels in een geomorfologisch vergelijkbaar landschap ligt, te weten een dekzandrug (zie afbeelding 2). Het karterende booronderzoek en daaropvolgend waarderend proefsleuvenonderzoek toonde op de dekzandrug mogelijk een verstoorde prehistorische vindplaats aan. Bij de ontginning van het gebied zijn de hogergelegen delen van de dekzandrug sterk verstoord; het zuidelijk deel van de dekzandrug is zeer recent afgegraven. Het plangebied De Batterijen is uiteindelijk volledig vrijgegeven. (Archis-onderzoeksmelding 9423 en 4554; zie ook de onderzoeksrapportages: P. Deunhouwer, 2003: Plangebied De Batterijen, gemeente Venendaal; een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-rapport 875.; Archis-onderzoeksmelding 4554; J.A.M. Oude rengerink, 2003: Plangebied De Batterijen, gemeente Venendaal. Een inventariserend archeologisch onderzoek (waardering in de vorm van proefsleuven). RAAP-rapport 943). verwachte archeologische waarden Vrijwel het gehele plangebied ligt in een zone met een middelhoge trefkans volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW). Een klein deel van het plangebied ligt in een zone met een lage trefkans volgens de IKAW (zie afbeelding 1). De middelhoge verwachting is in dit geval gebaseerd op de ligging op een lage dekzandrug. Het gebied is waarschijnlijk van het Neolithicum tot de Late Middeleeuwen afgedekt geweest door veen, waardoor ter plaatse geen bewoning mogelijk was. Daarom zijn vooral sporen uit de Steentijd te verwachten. De globale verwachting op de IKAW is gebaseerd op de huidige kennis van de relatie tussen het landschap, de bodemgesteldheid en activiteiten van mensen in het verleden (o.a. wonen, akkerbouw). Hoe hoger de trefkans van een gebied, hoe groter de kans wordt geacht dat bij werkzaamheden in de bodem archeologische resten worden aangetroffen. Opgemerkt moet worden, dat de begrenzing van de zones indicatief is, zeker wanneer tot perceelniveau wordt ingezoomd. Verder heeft de verwachtingswaarde op de IKAW vooral betrekking op vindplaatsen ouder dan de Late 9

10 Middeleeuwen. Voor uitspraken over een verwachting voor vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en jonger dient aanvullend (historisch) onderzoek te worden uitgevoerd (zogenaamd bureauonderzoek). bijstellen/versterken archeologische verwachting Uit de directe omgeving van het plangebied zijn enkele archeologische vondsten bekend uit Archis, de landelijk database van vondsten en vindplaatsen. Deze dateren uit het Neolithicum of mogelijk eerder, de (Late) IJzertijd, de Romeinse tijd of Late Middeleeuwen. De vondsten houden verband met de vindplaats in het noordelijk deel van het onderzoeksgebied De Batterijen (RAAP-rapport 875), gelegen op circa 350m afstand van het plangebied Traverse Veenendaal. geplande bodemingrepen Het betreft de aanleg van een retentievoorziening met een oppervlakte van ca m². De voorziening wordt uitgegraven tot een diepte van maximaal 2,77m mv. conclusie Er bevinden zich geen bekende archeologische waarden (AMK-terreinen) in het plangebied. Bij bodemingrepen in het plangebied moet echter wel rekening worden gehouden met de verwachte aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. Hierbij moet met name worden gedacht aan vindplaatsen uit de Steentijd. Eventueel aanwezige archeologische waarden zullen door de aanleg van de retentievoorziening naar verwachting geheel of gedeeltelijk worden verstoord. ADVIES Gezien de kans op de aanwezigheid van archeologische sporen en vondsten wordt geadviseerd de vergunning te verlenen onder de voorwaarde dat tijdig en adequaat Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van boringen (verkennende fase) wordt uitgevoerd. Dit onderzoek heeft tot doel om de mate van verstoring en eventuele kansrijke zones vast te stellen. Wanneer vervolgonderzoek noodzakelijk is zal ook dit vóór de start van de ontgrondingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd door een bevoegd bedrijf op basis van een goedgekeurd Plan van Aanpak/Programma van Eisen. Een overzicht van bevoegde archeologische bedrijven en onderzoeksbureaus is te vinden op Sterk aangeraden wordt om bedrijven te benaderen die ervaring hebben met dergelijk onderzoek en bij voorkeur ook in deze regio. Archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk, wanneer in het plan kan worden aangetoond dat de bodem op deze locaties niet wordt verstoord, dan wel reeds volledig is verstoord. 10

11 Afbeelding 1. Uitsnede uit de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) met daarop aangegeven de globale ligging van het plangebied (zwarte circel). Diagonale oranje arcering = middelhoge trefkans; horizontale rode arcering = lage trefkans. Steentijd vindplaats (De Batterijen) Afbeelding 2. Geomorfologische kaart ( Alterra), eerder uitgevoerd onderzoek (blauw omlijnd), globale ligging plangebied aangegeven met zwarte circel. Donkergeel = lage ruggen en heuvels, lichtblauw = vlakten, grijs = bebouwing. 11

Aan dit besluit liggen de navolgende overwegingen ten grondslag.

Aan dit besluit liggen de navolgende overwegingen ten grondslag. Afdeling Vergunningverlening BESLUIT Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 24 juni 2009 Team Groen, Grond en Water Nummer

Nadere informatie

Aan dit besluit liggen de navolgende overwegingen ten grondslag.

Aan dit besluit liggen de navolgende overwegingen ten grondslag. Afdeling Vergunningverlening BESLUIT Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 16 januari 2008 Team Groen, Grond en Water Nummer

Nadere informatie

Aan dit besluit liggen de navolgende overwegingen ten grondslag.

Aan dit besluit liggen de navolgende overwegingen ten grondslag. Vergunningverlening BESLUIT Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 13 november 2008 Team Groen, grond en water Nummer 2008INT232472

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) j6 tt tt VERZ0NDEN 2r0tt,2013 Binnengekomen adviezen n (o592) j6 t7 7t Assen, 18 december2013

provinci renthe r (o592) j6 tt tt VERZ0NDEN 2r0tt,2013 Binnengekomen adviezen n (o592) j6 t7 7t Assen, 18 december2013 Prov incie h uis \Vesterbrink r, Assen Postad.res Postbus r22,94oo Ac Assen www.drenthe,nl r (o592) j6 tt tt n (o592) j6 t7 7t provinci renthe Assen, 18 december2013 Ons kenmerk WH/201 3009351 Ondenrverp:

Nadere informatie

VERORDENING. De raad van de gemeente Terneuzen; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

VERORDENING. De raad van de gemeente Terneuzen; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Lijst agendapunten nummer: 8b Kenmerk: 11150 Afdeling: Vergunningen en Handhaving VERORDENING Datum: 9 oktober 2008 Onderwerp: Erfgoedverordening Terneuzen 2008 De raad van de gemeente Terneuzen; gelezen

Nadere informatie

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest Afdeling Vergunningverlening BESCHIKKING van GS van Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 16 oktober 2007 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 967021 behandeld door mevrouw SGM Jacobs doorkiesnummer +31 77 3596828 besluitdatum 10 april 2017 onderwerp besluit Omgevingsvergunning Op 30 mei 2016 en op 6

Nadere informatie

MEMO. Projectgegevens

MEMO. Projectgegevens MEMO Van : W.J. Weerheijm (Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie) Aan : Dhr. W. Nouwens (Amerpoort) Onderwerp : Archeologisch onderzoek Mariaoordlaan Baarn Datum : 23 juli 2013 Ons kenmerk : V13-29344/2677/WW

Nadere informatie

Ter plaatse van de hierboven genoemde percelen is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wbb.

Ter plaatse van de hierboven genoemde percelen is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wbb. 1 Afdeling Vergunningverlening Aan: Slender You Woudenberg t.a.v. mevr. J.H. van Voskuilen Stationsweg West 54 3931 ET Woudenberg Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583306 Fax 030-2582990

Nadere informatie

Aan: VvE Diensten Nederland Eindhoven BV VvE Hoofdsplitsing Het Slot te Bunnik T.a.v. de heer T. van Gurp Verdunplein 2 5627 SZ Eindhoven

Aan: VvE Diensten Nederland Eindhoven BV VvE Hoofdsplitsing Het Slot te Bunnik T.a.v. de heer T. van Gurp Verdunplein 2 5627 SZ Eindhoven 1 Afdeling Vergunningverlening Aan: VvE Diensten Nederland Eindhoven BV VvE Hoofdsplitsing Het Slot te Bunnik T.a.v. de heer T. van Gurp Verdunplein 2 5627 SZ Eindhoven Pythagoraslaan 101 Postbus 80300

Nadere informatie

Bij brieven van 3 juni 2008, kenmerk 766974, 766975, 766976 en 766977, hebben wij

Bij brieven van 3 juni 2008, kenmerk 766974, 766975, 766976 en 766977, hebben wij Atsma Grond-, Weg- en Waterbouw BV G. Atsma Lytse Sûdein 8 8624 TT UITWELLINGERGA Leeuwarden, 16 oktober 2008 Verzonden, Ons kenmerk : 00786675 Afdeling : Omgevingsvergunningen en Toezicht Behandeld door

Nadere informatie

minuut Hierbij delen wij u mede dat op uw d.d. 23 augustus 2012 bij het college ingekomen verzoek om een omgevingsvergunning voor de activiteit(-en):

minuut Hierbij delen wij u mede dat op uw d.d. 23 augustus 2012 bij het college ingekomen verzoek om een omgevingsvergunning voor de activiteit(-en): gemeente minuut Gemeente Maassluis De heer E. Endlich Postbus 55 3140 AB MAASSLUIS Postbus 55 3140 AB Maassluis T 14-010 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl uw brief van uw kenmerk 23 augustus 2012

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie

I. SAMENVATTING BESLUIT

I. SAMENVATTING BESLUIT Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 16 maart 2010 Team Milieubeheer Nummer 2010INT257437

Nadere informatie

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand 18 november 2010 Inleiding Het plangebied ligt ten westen van de bebouwde kom van Kaatsheuvel in de gemeente Loon op Zand (afb. 1). De

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

CHECKLIST. 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning

CHECKLIST. 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning ARCHEOLOGIE CHECKLIST Beoordeling standaard rapport IVO-verkennend Algemene vragen 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen Erfgoedverordening gemeente Geldermalsen 2013 De raad van de gemeente Geldermalsen, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012, nummer 9, gelet op artikel

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk monument aangewezen: 1. zaak,

Nadere informatie

Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Stadsdeel: Centrum Adres: Eerste Oosterparkstraat 88-126

Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Stadsdeel: Centrum Adres: Eerste Oosterparkstraat 88-126 OMnummer: 61324 Datum: 23-04-2014 Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Opdrachtgever (LS01) Naam / organisatie: Stadsdeel Oost Contactpersoon: Robbert Leenstra Postbus:

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning bouwen van een bedrijfsgebouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bouwen van een bedrijfsgebouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Beschikking 258760

Nadere informatie

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (gedeeltelijk verleend)

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (gedeeltelijk verleend) D161188889 *D161188889* Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (gedeeltelijk verleend) Wij hebben op 24 maart 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het herinrichten en vervangen

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 BUS-melding. 3 Evaluatieverslag. Aan: Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V. T.a.v. de heer M. Zwart Postbus 15 3870 DA Hoevelaken

1 Inleiding. 2 BUS-melding. 3 Evaluatieverslag. Aan: Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V. T.a.v. de heer M. Zwart Postbus 15 3870 DA Hoevelaken 1 Afdeling Handhaving Aan: Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V. T.a.v. de heer M. Zwart Postbus 15 3870 DA Hoevelaken Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport

Gemeente Haarlem. Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Gemeente Haarlem Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Om archeologisch erfgoed te beschermen, kan bij een vergunningsaanvraag een waardestellend

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Heesch - Beellandstraat

Heesch - Beellandstraat Archeologische Quickscan Heesch - Beellandstraat Gemeente Bernheze 1 Steller Drs. A.A. Kerkhoven Versie Concept 1.0 Projectcode 12110023 Datum 22-11-2012 Opdrachtgever LWM Ewislaan 12 1852 GN Heiloo Uitvoerder

Nadere informatie

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013 NAW plan: Plan: Opp plangebied: RO-procedure: Opsteller: Aanvrager: Inrichting openbare ruimte plangebied Pantarhei aanleg ontsluitingsweg, parkeergelegenheid, openbaar groen ca. 5000 m² (locatie Pantarhei);

Nadere informatie

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Bijlage 3 bij Nota van Uitgangspunten Strijpsche Kampen Definitief Gemeente Oirschot Grontmij Nederland bv Eindhoven, 11 mei 2007 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong,

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong, 1 Afdeling Handhaving Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Gemeente Vlissingen t.a.v. de heer P, de Koster Postbus 3000 4380 GV Vlissingen B-BSBE140006/00051608 Afdeling: Vergunningen Datum: 10 september

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING nr

OMGEVINGSVERGUNNING nr omgevingsvergunning brandveilig gebruik van het zorgcentrum brandveilig gebruik van het zorgcentrum Beschikking 243812 *15.214629* 15.214629 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 243812 Uitgebreide procedure Het College

Nadere informatie

ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675

ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675 ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675 Burgemeester en Wethouders hebben op 24 april 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een erfafscheiding/toegangspoort. De

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning brandveiliggebruiken van een zorgcentrum brandveiliggebruiken van een zorgcentrum Beschikking 246349 *16.019084* 16.019084 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 246349 Uitgebreide procedure Het College

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden. VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 12 september een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een. De aanvraag gaat over nabij Van Heemstraweg 2 te Weurt

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp)

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) verleend aan Rabobank Zuid en Oost Groningen voor het bouwen van een Rabobank geldkiosk aan de Hoofdweg 29 in Bellingwolde Veendam Nummer gemeente: 141114 Nummer Liza: 26644

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Burgemeester en wethouders hebben op 19 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project woonhuis Wiekarthof 1 Cothen. De aanvraag

Nadere informatie

Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTE LOPIK Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik 2010 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2010; gelet op artikel 149

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat:

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat: Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Datum 26 augustus 2008 Team Milieubeheer

Nadere informatie

Besluit Omgevingsvergunning, Industriestraat 10 te Goes

Besluit Omgevingsvergunning, Industriestraat 10 te Goes Registratuurnummer OMG-2014-0007 *14SXO09399* Onderwerp Besluit Omgevingsvergunning, Industriestraat 10 te Goes Omgevingsvergunning Ons college van burgemeester en wethouders heeft op 6 januari 2014 een

Nadere informatie

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek 39 Bijlage 4 Archeologisch onderzoek Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 40 Bodemverstoringsvergu nning Archeologie Plangebied: Gemeente:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV 25091

Omgevingsvergunning UV 25091 Omgevingsvergunning UV 25091 Burgemeester en Wethouders hebben op 1 juli 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruik van een veldschuur als. De aanvraag gaat over Belversestraat

Nadere informatie

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven)

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven) Administratieve gegevens Advies Archeologie NAW-gegevens plan: Plan: Oppervlakteplangebied: RO-procedure: Smidsvuurke 5 te Veldhoven Realisatie van een woning. De totale oppervlakte van het plangebied/perceel

Nadere informatie

Afdeling Vergunningverlening

Afdeling Vergunningverlening Afdeling Vergunningverlening Aan: De Ridder B.V. T.a.v. de heer R. de Ridder Soesterbergsestraat 6d 3768 EH SOEST Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

: Ontgrondingsvergunning realisatie compenserende maatregelen voor het Polderhoofdkanaal, locatie Kadeherstel Polderhoofdkanaal BESCHIKKING

: Ontgrondingsvergunning realisatie compenserende maatregelen voor het Polderhoofdkanaal, locatie Kadeherstel Polderhoofdkanaal BESCHIKKING Provincie Fryslân T.a.v. de heer J. Goos Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Leeuwarden, 12 juni 2013 Verzonden, Ons kenmerk : 01060134 Afdeling : Omgevingsvergunningen en Toezicht Behandeld door : J. Lodewijk

Nadere informatie

[aanvrager] Geachte [aanvrager],

[aanvrager] Geachte [aanvrager], [aanvrager] uw kenmerk: verzonden op: 1 februari 2013 ons kenmerk: 2012-015575 Lochem, 1 februari 2013 onderwerp: omgevingsvergunning 1 e fase behandeld door: G. Ekkel telefoonnummer: (0573) 28 92 22 Geachte

Nadere informatie

Omgevingsvergunning ONTWERP

Omgevingsvergunning ONTWERP BSO VillaDriel Mevrouw I.F.B.M. van der Zanden Bartels Lindestraat 21 5331 GS KERKDRIEL Uw aanvraag van 25 december 2013 Afdeling Publiekszaken Uw aanvraag om Omgevingsvergunning Telefoonnummer 14 0418

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 2 10 COLOFON TITEL: Ruimtelijke Onderbouwing Schalkwijkseweg 22 STATUS: Definitief PROJECTNUMMER: NL.IMRO.0321.0012PBSCHLKWSWG22 DATUM: 11 februari 2010 AUTEUR:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Documentnummer: 01-CG

Omgevingsvergunning. Documentnummer: 01-CG Omgevingsvergunning Documentnummer: 01-CG10-00938 Burgemeester en Wethouders hebben op 11 november 2010 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van

Nadere informatie

Het college van de gemeente Zuidplas, In het kader van het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan

Het college van de gemeente Zuidplas, In het kader van het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE PROCEDURE (art. 2.1 e.v. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Datum besluit : XX XXXXXX 2013 Verzonden/uitgereikt : Kenmerk : V/UV/20120042 Provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Datum omgevingsvergunning: 7 september 2016, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie AL nr. 660,, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie

Nadere informatie

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9.

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9. Waterschap Brabantse Delta t.a.v. de heer L.M.J. Vogels Postbus 5520 4801 DZ BREDA Raamsdonksveer, Ons kenmerk : HZ_WABO20130543 Bijlage(n) : div Uw brief : 19 december 2013 Uw kenmerk : OLO dossiernummer

Nadere informatie

- Haverstuk 8, 9203 HB Drachten, de bouw van 22 woningen, datum bekendmaking: 14 juli 2015

- Haverstuk 8, 9203 HB Drachten, de bouw van 22 woningen, datum bekendmaking: 14 juli 2015 Omgevingsvergunningen Verleende vergunningen Uitgebreide voorbereidingsprocedure Er is een omgevingsvergunningen verleend voor: - Haverstuk 8, 9203 HB Drachten, de bouw van 22 woningen, datum bekendmaking:

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING 1e Kruisweg 29 in Oud-Beijerland

OMGEVINGSVERGUNNING 1e Kruisweg 29 in Oud-Beijerland De heer A. Duifhuizen Anthony Fokkerstraat 1 3261 LB Oud-Beijerland uw brief van/kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Oud-Beijerland 26 juni 2015 Z-15.19021 diverse onderwerp afdeling doorkiesnummer omgevingsvergunning

Nadere informatie

H. Schoneveld, Meermuidenseweg 7, 7391 TD Twello.

H. Schoneveld, Meermuidenseweg 7, 7391 TD Twello. Aanvrager: Betreft: H. Schoneveld, Meermuidenseweg 7, 7391 TD Twello. het plaatsen van een overkapping op de locatie Meermuidenseweg 7 in Twello. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer Z-HZ_WABO-2013-277.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

Artikel 2. Het gebruik van het monument Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument.

Artikel 2. Het gebruik van het monument Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument. ERFGOEDVERORDENING HEERENVEEN 2010 HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk

Nadere informatie

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1. 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.0) H.

Nadere informatie

Archeologieparagraaf Wetgeving omtrent archeologie Gemeentelijk beleid omtrent archeologie Procedure

Archeologieparagraaf Wetgeving omtrent archeologie Gemeentelijk beleid omtrent archeologie Procedure Archeologieparagraaf Wetgeving omtrent archeologie Met de ondertekening van het Verdrag van Malta in 1992 door bijna alle Europese landen (waaronder Nederland), werd archeologie steeds meer een onderdeel

Nadere informatie

Registratienummer: Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek

Registratienummer: Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek Registratienummer: 2016003300 Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek Op 22 mei 2015 is namens de heer J.W. Slewe te Overveen een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de activiteit handelen in

Nadere informatie

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161 Aanvraag: Burgemeester en wethouders hebben op 27 maart 2012 via het omgevingsloket online een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van een winkelpand op de volgende locatie:

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Combinatie A4 Burgerveen - Leiden t.a.v. mevrouw P. Bakker Postbus 4019 2301 RA Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht, gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 29 mei 2015 : Gemeente Woensdrecht Postbus AA HOOGERHEIDE

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht, gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 29 mei 2015 : Gemeente Woensdrecht Postbus AA HOOGERHEIDE OMGEVINGSVERGUNNING nr. Z-HZ-WABO-2015-0295 als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, onder d van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 2:11 APV Burgemeester en wethouders van Woensdrecht,

Nadere informatie

Bemmel, 15 mei 2012. Burgemeester en wethouders van Lingewaard,

Bemmel, 15 mei 2012. Burgemeester en wethouders van Lingewaard, Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 16 september 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning. De aanvraag gaat over Rijndijk 65 te Doornenburg.

Nadere informatie

Bouwen en wonen ONTWERPBESLUIT. Stichting Waternet T.a.v. de heer C. Voortman. Postbus GT AMSTERDAM. Geachte heer Voortman,

Bouwen en wonen ONTWERPBESLUIT. Stichting Waternet T.a.v. de heer C. Voortman. Postbus GT AMSTERDAM. Geachte heer Voortman, Bouwen en wonen ONTWERPBESLUIT Stichting Waternet T.a.v. de heer C. Voortman Postbus 94370 1090 GT AMSTERDAM Datum : Uw kenmerk : Ons kenmerk : WABO-2012-0023 2012006989 Behandeld door : R.P. Perquin E-mail

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello.

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Met ingang van 25 juli 2013 ligt met de bijbehorende

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Weergave van de feiten: Inhoudelijke beoordeling.

Weergave van de feiten: Inhoudelijke beoordeling. Natuurmonumenten, regio Groningen, Friesland en Drenthe t.a.v. de heer R. Schuiling Oostersingel 25 9401 JZ ASSEN Leeuwarden, 25 maart 2009 Verzonden, Ons kenmerk : 00817316 Afdeling : Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Kenmerk nr. 128611 Verzonden d.d. O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en wethouders van Middelburg hebben op 2 juli 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Zonneparken

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd)

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd) D161278889 *D161278889* Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd) Wij hebben op 20 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van: voor het plaatsen van een parasoldoek

Nadere informatie

Bijlage 11 Archeologisch onderzoek

Bijlage 11 Archeologisch onderzoek Bijlage 11 Archeologisch onderzoek Woningbouwlocatie Laan van Westenenk 501-701 ontwerp, september 2015 1243 Rapport E. Goossens, TNO-terrrein te, Gemeente. Archeologisch vooronderzoek: bureauonderzoek

Nadere informatie

: Ontgrondingsvergunning realisatie compenserende maatregelen voor het Polderhoofdkanaal, locatie Alddjip BESCHIKKING

: Ontgrondingsvergunning realisatie compenserende maatregelen voor het Polderhoofdkanaal, locatie Alddjip BESCHIKKING Provincie Fryslân T.a.v. de heer J. Goos Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Leeuwarden, 12 juni 2013 Verzonden, Ons kenmerk : 01060104 Afdeling : Omgevingsvergunningen en Toezicht Behandeld door : J. Lodewijk

Nadere informatie

*15.173770* 15.173770

*15.173770* 15.173770 omgevingsvergunning brandveilig gebruik van het zorgcentrum brandveilig gebruik van het zorgcentrum Beschikking 243812 *15.173770* 15.173770 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 243812 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

* *

* * *16.074696* 16.074696 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 255661 Uitgebreide procedure Het College van burgemeester en wethouders van Uden heeft op 30 maart 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Op grond van artikel 6.5, lid 3 kan de gemeenteraad categorieën gevallen aanwijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist.

Op grond van artikel 6.5, lid 3 kan de gemeenteraad categorieën gevallen aanwijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Definitieve Omgevingsvergunning Zaaknummer 730150 (dossier 2016-08454) 1. Inleiding Op 30 juni 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van detailhandel door

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Archeologische Quickscan ten behoeve van Bestemmingsplan De Biezenkamp Leusden juli 2011 Opgesteld door: Drs. ML. Verhamme Regio-archeoloog Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort 033-4637797 06-21950997

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 BUS-melding. Aan: Blokvast XV BV en Beheer en Handelsmij Blokker BV T.a.v. de heer E Pot Van der Madeweg BS Amsterdam

1 Inleiding. 2 BUS-melding. Aan: Blokvast XV BV en Beheer en Handelsmij Blokker BV T.a.v. de heer E Pot Van der Madeweg BS Amsterdam 1 Afdeling Handhaving Aan: Blokvast XV BV en Beheer en Handelsmij Blokker BV T.a.v. de heer E Pot Van der Madeweg 13 15 1099 BS Amsterdam Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Ontwerpomgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Ontwerpomgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Kennisgeving Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Ontwerpomgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Ontwerpbesluit Met ingang van 13 juli 2017 ligt met

Nadere informatie

31 mei 2012 B. Bartelds (0595) juli 2011 Project-

31 mei 2012 B. Bartelds (0595) juli 2011 Project- 31 mei 2012 B. Bartelds 2011-0175 (0595)421073 23 juli 2011 Project- Diversen omgevingsvergunning (naam) (adres) (naam), Burgemeester en wethouders hebben op 23 juli 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: Groningen Slochteren Slochteren toponiem: Hoofdweg 39 bevoegd gezag:

Nadere informatie

Buro Maerlant. Boxtel Halderheiweg tussen nummer 3 en 5. Historische verkenning en waardering vijver

Buro Maerlant. Boxtel Halderheiweg tussen nummer 3 en 5. Historische verkenning en waardering vijver Buro Maerlant L a n d s c h a p, E c o l o g i e & R u i m t e l i j k e O r d e n i n g BM-NOTITIE 2015 Boxtel Halderheiweg tussen nummer 3 en 5 Historische verkenning en waardering vijver J. van Suijlekom,

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Wet ruimtelijke ordening

Wet ruimtelijke ordening \ De heer A. Teunizen Rading 30 1231 KA LOOSDRECHT Wet ruimtelijke ordening gemeente Wijdemeren datum kenmerk 2016-0011-HZ_BP betreft uw aanvraag om wijziging van het bestemmingsplan Loosdrecht Landelijk

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Week 20 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 BUS-melding. 3 Evaluatieverslag. Aan: A.C. den Hartog & Zn. T.a.v. de heer A. C. den Hartog Diefdijk 9 4121 KN Everdingen

1 Inleiding. 2 BUS-melding. 3 Evaluatieverslag. Aan: A.C. den Hartog & Zn. T.a.v. de heer A. C. den Hartog Diefdijk 9 4121 KN Everdingen 1 Afdeling Handhaving Aan: A.C. den Hartog & Zn. T.a.v. de heer A. C. den Hartog Diefdijk 9 4121 KN Everdingen Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit: - Het handelen in strijd met regels voor ruimtelijke ordening (bestemmingsplan)

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit: - Het handelen in strijd met regels voor ruimtelijke ordening (bestemmingsplan) Gemeente Ermelo T.a.v. de heer E.O. Huizing Postbus 500 3850 AM ERMELO Raadhuisplein 2 Postbus 500 3850 AM Ermelo t 0341 56 73 21 f 0341 56 73 69 e gemeente@ermelo.nl i www.ermelo.nl banknr. 28 50 02 449

Nadere informatie

Loon- en aannemingsbedrijf Jansen T.a.v. de heer J. Jansen Noorderweg TR TIENDEVEEN. Geachte heer Jansen,

Loon- en aannemingsbedrijf Jansen T.a.v. de heer J. Jansen Noorderweg TR TIENDEVEEN. Geachte heer Jansen, Loon- en aannemingsbedrijf Jansen T.a.v. de heer J. Jansen Noorderweg 5 7936 TR TIENDEVEEN DATUM 17 april 2012 ONDERWERP omgevingsvergunning HZ_WABO 2011/0373 ONS NUMMER Geachte heer Jansen, Op 25 juli

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Libau, 10 augustus 2010. Tracé Aduard - Dorkwerd Een Archeologisch Bureauonderzoek

Libau, 10 augustus 2010. Tracé Aduard - Dorkwerd Een Archeologisch Bureauonderzoek Tracé Aduard - Dorkwerd Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeenten: plaats: toponiem: bevoegd gezag: opdrachtgever: Groningen Zuidhorn en Groningen Aduard en Dorkwerd

Nadere informatie

Verzonden op 15/09/2015

Verzonden op 15/09/2015 Het kenmerk: UV 20150216 Gemeente Súdwest-Fryslân t.a.v. N. Lakhi Postbus 10000 8600 HA Sneek Behandeld door: Team Vergunningen Telefoon: 14 0515 Verzonden op 15/09/2015 Onderwerp: omgevingsvergunning

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Mevrouw D. de Kock Mutsestraat 6 4641 SJ OSSENDRECHT Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2013-0504/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij Mutsestraat 6 Datum

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen Avelingen-West 20 (29-01-2013) het bouwen van een brandweeropstelplaats, activiteit bouwen (ingekomen 15/1 '13) Kanaal van Steenenhoek nz 4 (29-01-2013) het realiseren van een bed

Nadere informatie