Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen 26 februari januari 2014 RO/RO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen 26 februari 2014-25 januari 2014 RO/RO"

Transcriptie

1 Ruimtelijke Ontwikkeling Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon Fax Internet: POBB t.a.v. dhr. R. Fifis en L. Wolters p/a Herenweg DR HOUTEN Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen 26 februari januari 2014 RO/RO Onderwerp Herontwikkeling locatie Joh. Bogermanschool / De Bron Geachte heren, Met referte aan uw van 27 januari jl. met als bijlage een brief (datum 25 januari) hierbij de inhoudelijke reactie op de in bovengenoemde brief door u gestelde vragen. Zoals tijdens ons prettig overleg van 6 februari 2014 afgesproken heeft u de onder punt P in de brief gestelde WOB verzoeken ingetrokken onder de voorwaarde dat de gemeente de antwoorden op de gestelde vragen levert (incluis bijbehorende correspondentie) en dat u zich het recht voorbehoud om eventueel op een later tijdstip alsnog deze verzoeken officieel bij de gemeente in te dienen. Alvorens de vragen inhoudelijk te beantwoorden hecht ik er waarde aan om vooraf kort iets te melden over de huidige, gemeentelijke, ontwikkelprocedure van ruimtelijke projecten. Door o.a. de kredietcrisis is de methodiek van ruimtelijk ontwikkelen sterk aan het veranderen. Waar er voor de crisisperiode sterk gestuurd werd door de overheid kunnen we nu stellen dat er langzaam maar zeker een ontwikkeling op gang komt van markt gestuurd ontwikkelen. De overheid bepaald minder, de markt bepaald meer. In dit kader gezien is het proces van de herontwikkeling van de Bogermanlocatie volgens een nieuwe lijn doorlopen. Voordat de gemeente ook maar een idee had over hoe deze locatie in te vullen heeft zich een bewonersgroep bij de gemeente gemeld met de wens hier een eigen plan te ontwikkelen. Nadat het grondgebied van De Bron door een ontwikkelaar was aangekocht en Viveste zich ook meldde heeft de gemeente deze drie partijen aan elkaar gekoppeld en gevraagd om met een gezamenlijk plan te komen. De door de gemeente meegegeven voorwaarden waren minimaal en hebben vooral betrekking op de programmatische toevoeging, maatschappelijke betrokkenheid, kwaliteit publieke ruimte en de financiële taakstelling. In de beoordeling van voorliggend plan moet bovengenoemde dan ook in ogenschouw worden genomen. A Toelichting: Bestemmingsplan Oude Dorp 1. Hoe geeft de bouwmassa aan de Lobbendijk als één van de oude toegangswegen, invulling aan de (gewenste) identiteit voor het Oude Dorp? De stedenbouwkundige hoofdstructuur wordt bepaald door een L-vormige primaire bouwstrook langs de Lobbendijk en de Kon. Wilhelminaweg, dat een logische en ook Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden. **

2 historisch verantwoorde oplossing geeft voor het terugbrengen en versterken van de bebouwingswanden. Met name aan de buitenrand van De Lobben is door de veranderde inzichten in de jaren zestig de stedenbouwkundige karakteristiek van de Lobbendijk te kort gedaan. De wandvorming is er daardoor zeer zwak. De Bogermanschool is een paviljoenachtig en geleed gebouw, dat zich ook terugtrekt van de Lobbendijk. Met de bouwstroken worden de bebouwingswanden en de besloten straatruimte hersteld. In de stedenbouwkundige structuur is een hiërarchie te onderkennen. Ten opzichte van de Koningin Wilhelminaweg is de Lobbendijk daarin van een hogere orde. De aansluiting Lobbendijk-Wilhelminaweg-Emmaweg geeft vanuit stedenbouwkundige optiek sterk de aanleiding om hier een plek te vormen. Deze plek zou ook private semiopenbare (onbebouwde) ruimte, lees: collectieve voortuin, kunnen zijn. Tevens is er daarmee een aanleiding om in de nieuwe bebouwing een hoogte-accent te verwerken. Terwijl de Kon. Wilhelminaweg in de laatste 50 meter zuidwaarts afbuigt om haaks op de Lobbendijk aan te sluiten is het doorzicht over maaiveld naar de Kon. Emmaweg gebleven. Door de bebouwingswanden langs Lobbendijk en Wilhelminaweg te herstellen ontstaat aan de achterkant een half open/half omsloten en luw binnengebied. 2. Hoe motiveert de gemeente het in het plan voorgestelde volbouwen van de open ruimte (niet bebouwde plekken) tussen het gebouw van de Bogermanschool zelf en het pand van de Bron? Het plan is in vergelijking met de bestaande school van een geheel andere stedenbouwkundige opzet. De nieuwe bebouwing is naar de straat georiënteerd en vormt een bebouwingswand die een (nieuwe) binnenruimte omsluit. Het volbouwen van de open ruimte was geen doel op zich. Het bebouwde oppervlak is daarbij niet toegenomen. 3. Hoe verklaart de gemeente Houten het onderscheid in de schaalgrootte van het plan ten opzichte van de schaal van de bebouwing van het Oude Dorp terwijl het zichtbaar en beleefbaar maken van de bestaande stedenbouwkundige structuur als belangrijkste ambitie wordt genoemd in de Visie Oude Dorp? De schaalgrootte wordt door een aantal criteria bepaald. De belangrijkste criteria zijn: - wensen toekomstige bewoners - benodigde schaalgrootte i.v.m. financiële haalbaarheid van het gehele plan incluis inrichting openbare, omliggende ruimte - aansluiting bij de direct naastliggende bebouwing (Viveste bebouwing) - aansluiting bij het gewenst herstel van de stedenbouwkundige structuur De in het voorliggende plan voorgestelde schaalgrootte is groter dan de huidige aanwezige bebouwing op deze percelen, maar naar onze mening passend op deze locatie. 4. Wat is de motivatie van de gemeente om een plan te tonen dat tenminste op dit punt ( Het Oude Dorp oogt op het eerste gezicht niet erg groen. Het is vooral de boombeplanting die voor een groen beeld zorgt, BP Oude Dorp, par. 2.3 pag.19) niet overeenkomt met de door de gemeente zelf uitgedragen en vastgestelde uitgangspunten? In het voorliggend plan worden juist de bomen die vermeld staan op de gemeentelijke bomenlijst behouden dan wel vervangen en zal het huidige (verharde) schoolplein worden ingericht als openbaar groen. Het betreft hier een groentoevoeging van ca m2! Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden. Pagina 2 van 10

3 B Welstandsnota Wat zijn de te herkennen kaders waaraan getoetst is/wordt? In het raadsvoorstel d.d. 8 februari 2011 inzake de uitwerking van het thema Deregulering is een aantal scenario s afgewogen met betrekking tot de sturing op beeldkwaliteit. De raad heeft besloten om de sturing op beeldkwaliteit anders in te vullen. Een vastgesteld beeldkwaliteitsplan is het instrument om te sturen op kwaliteit. Het accent van de sturing wordt gelegd in de ontwerpfase van plannen. Een investering in kwaliteit in die fase zorgt voor een duurzame kwaliteit van de bebouwing. Voor het Oude Dorp is een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Door de andere manier van sturing op beeldkwaliteit zullen ontwikkelingen in de ontwerpfase getoetst worden aan het vastgestelde beeldkwaliteitsplan. Ontwikkelingen in het Oude Dorp, zoals bij de Bogermanschool en de Bron, worden daarom door een externe deskundige getoetst aan de uitgangspunten zoals opgenomen in het beeldkwaliteitsplan Oude Dorp. De daadwerkelijke toetsing van het plan aan het beeldkwaliteitsplan door een externe deskundige moet nog plaatsvinden. 2. Hoe luidt de motivatie van de gemeente bij het voorgestelde plan betreffende de waarborging van de ruimtelijke kwaliteit? Het gehele plan (bebouwing en inrichting openbare ruimte) is een verbetering t.o.v. de huidige situatie en is van voldoende kwaliteit. 3. Welke onafhankelijke externe deskundige op het gebied van stedenbouw / beeldkwaliteit zorgt voor de toetsing van plannen aan het beeldkwaliteitsplan? Op dit moment nog niet bekend. C Bijlage bij Toelichting: Beeldkwaliteitsplan Oude Dorp 1. Hoe verhoudt het voorgestelde plan zich ten opzichte van, met name, de vermelde citaten uit dit beeldkwaliteitsplan? ( Daarbij geldt: behouden wat goed is, versterken wat beter kan. Stelregel daarbij, dat elke verandering een verbetering moet zijn in de richting van een evenwichtig en gewenst beeld van de openbare ruimte en bebouwing In het Oude Dorp is het geldende bebouwingstype dat van het dorpse woonhuis, traditionele bouw van één á twee lagen met een kap. Grotere volumes zullen hier altijd uit de toon blijven vallen, hoe aangepast vormgegeven ook. In het verlengde hiervan geldt dat alle onderdelen typologisch moeten worden geduid en niet functionalistisch ) Zie de antwoorden op de vragen onder A en B. 2. Welke onafhankelijke externe deskundige op het gebied van stedenbouw / beeldkwaliteit zoals aangegeven in de eerder genoemde Welstandsnota van 2011 zorgt voor de toetsing van plannen aan het Beeldkwaliteitsplan? Deze deskundige kan ons inzien onmogelijk door één der betrokken partijen worden ingehuurd. Zie antwoord vraag B3. Onafhankelijke deskundigheid voor toetsing wordt door de gemeente ingehuurd. 3. Kan deze deskundige ook inzicht krijgen in de stedenbouwkundige studie voorafgaand aan het ontwerp? Toetsing vindt plaats op basis van de in het beeldkwaliteitsplan genoemde uitgangspunten. 4. Kunt u ons deze stedenbouwkundige studie toesturen? Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden. Pagina 3 van 10

4 Ja, zie bijlage. 5. Hoe is het gewenste typologisch duiden van de onderdelen hierin onderzocht? Zie PVE stedenbouwkundige randvoorwaarden. 6. Als vervolgvraag; 1 á 2 lagen met een kap. Het voorgestelde bouwplan heeft 3 lagen (incl. de halve parkeerlaag en de bijna halve laag onder de goot) plus een kap. Hoe kan de gemeente deze significante afwijking motiveren? Er is door de initiatiefnemers voor gekozen om de parkeervoorziening onder het gebouw te plaatsen (inclusief de verplichte bergruimtes, totaal ca m2). Hierdoor kan er ca m2 groen om het gebouw worden gerealiseerd. Om deze oplossing rendabel te maken is er voor gekozen de parkeergarage half verdiept aan te leggen. Het gebouw wordt hierdoor ruim 1 meter verhoogd. Omdat een kapconstructie als wenselijk wordt ervaren, maar voor de haalbaarheid het noodzakelijk is deze verdieping wel als woonverdieping te kunnen gebruiken, is de goothoogte hier een kleine meter verhoogd. Gezien het feit dat de totale hoogte binnen de in het bestemmingsplan vastgestelde hoogte blijft, is deze oplossing acceptabel. D Regels (de artikelen daaruit van toepassing op het plan) Artikel 19 Wonen Uit te werken 1. Hoe verhoudt het getoonde bouwplan zich tenminste met punt b? ( Burgemeester en wethouders werken de in lid 19.1 omschreven bestemming met inachtname van de volgende regels: b. uitwerking niet ten koste gaat van de stedenbouwkundige samenhang van de locatie en de omgeving). Zie ook antwoorden op vragen A, B en C. Gegeven de wens om ook een maatschappelijke functie te realiseren binnen het nieuwe plan en het gegeven dat deze maatschappelijke functie in ieder geval voor de locatie van de Bogermanschool niet past binnen de uit te werken bestemming, beraden wij ons momenteel op de te volgen procedure. Gedacht kan onder andere worden aan een uitgebreide omgevingsvergunning of een separaat bestemmingsplan. Zodra wij hier een keuze in gemaakt hebben, zullen wij u hierover nader informeren. Binnen het nieuwe plan zal vanzelfsprekend een motivering opgenomen worden voor de vormgeving van de uitgewerkte plannen. Het is overigens geen omissie dat binnen de huidige uit te werken woonbestemming een bouwvlak ontbreekt; het gaat hier immers om een uit te werken woonbestemming. Er kan dan ook pas vergunning verleend worden op basis van een uitgewerkt plan; een zogenaamd uitwerkingsplan. Dit uitwerkingsplan ziet er uit als een bestemmingsplan en zal qua regeling aan moeten sluiten bij de uit te werken woonbestemming. In dit uitwerkingsplan wordt het bouwvlak ook opgenomen. De uiteindelijke afweging bij zo n uitwerkingsplan ligt bij het college. 2. Hoe motiveert de gemeente Houten deze bestemmingsmenging welke in strijd is met het bestemmingsplan? 3. Is de gemeente Houten voornemens om een bestemmingsplanwijzigingsprocedure voor de locatie Bogermanschool te volgen? 4. Is het bestemmingsplan op dit aspect onvolledig? (omschreven bouwvlak is niet weergegeven/opgenomen in de verbeelding). In wordt namelijk niet aangegeven dat dit bouwvlak mogelijkerwijs niet aanwezig is. Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden. Pagina 4 van 10

5 5. Indien het antwoord op de vorige vraag nee is: Aan welk kader kan de burger/gemeente/grondeigenaar/onafhankelijk deskundige toetsen? 6. Wat is de maximale bebouwingsdichtheid als gevolg van hoofdgebouwen? 7. Indien het antwoord op de vorige vraag nee is: Aan welk kader kan de burger/gemeente/grondeigenaar/onafhankelijk deskundige toetsen? 8. Is de gemeente Houten voornemens om een bestemmingsplanwijzigingsprocedure voor de locatie De Bron te volgen voor de aanpassing van het bouwvlak? Artikel 20 Waarde Archeologie 1 9. Hoe borgt de gemeente de onafhankelijkheid en daarmee de objectiviteit in het oordeel hierover aangezien de gemeente zelf belanghebbende is? De gemeente is bevoegd gezag op het gebied van archeologie, en heeft een eigen archeoloog in dienst. Deze archeoloog doet de inhoudelijke beoordeling van al het archeologisch onderzoek, en maakt onafhankelijk de afweging of een terrein in voldoende mate onderzocht is. Wanneer de conclusie is dat er vervolgonderzoek nodig is, dan wordt dat in alle gevallen uitgevoerd. Hierbij dienen zowel de gemeente als de archeoloog zich te houden aan de Monumentenwet 1988, de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz), en de daarvan afgeleide Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). De gemeente Houten neemt de zorg voor het bodemarchief serieus, en heeft als een van de eerste gemeenten reeds in 2007 archeologiebeleid vastgesteld. Dit beleid is sindsdien integraal vertaald naar alle bestemmingsplannen. Dat zorgt ervoor dat archeologie altijd als toetsingskader wordt meegenomen in de besluitvorming, en dat het onderzoektraject daar waar relevant altijd wordt doorlopen. Ter aanvulling: voor alle gemeentelijke archeologie geldt een zogenaamd ja-mits beleid. Dit wil zeggen dat ontwikkeling altijd kan plaatsvinden, mits er in voldoende mate archeologisch onderzoek is uitgevoerd. In het geval van de Bogermanlocatie is in 2013 een combinatie bureau/karterend booronderzoek uitgevoerd door bureau RAAP. Aanleiding daarvoor was toetsing van het gemeentelijk archeologiebeleid, en een advies van de gemeentearcheoloog waarin ook eerdere onderzoeken zijn betrokken die zijn uitgevoerd op het nabijgelegen perceel langs de Herenweg. Op dit perceel zijn in 2007 zowel booronderzoek als proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek op de Bogermanlocatie gaven onvoldoende aanleiding tot vervolgonderzoek, en de locatie is vrijgegeven voor ontwikkeling met het advies dat graafwerkzaamheden desondanks nog worden begeleid door de Houtense archeologische werkgroep Leen de Keijzer. 10. Kunnen wij de rapportage van de boringen en de conclusies ontvangen inclusief de verklaring dat het onderzoek conform de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie is verricht? De rapportage is digitaal beschikbaar (en wordt u per mail toegezonden). Alle partijen in het archeologische werkveld dienen te werken conform KNA. Dit geldt ook voor de archeologische bedrijven. Al het door hen uitgevoerde onderzoek wordt dus ook conform KNA verricht. RAAP stelt dit ook altijd duidelijk in de opgeleverde rapporten. Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden. Pagina 5 van 10

6 E Bijlage bij Toelichting: Lijst bomen met bijzondere waarde d.d. januari Kan de gemeente duidelijkheid verschaffen welke 7 van de 20 bomen de status boom met bijzondere waarde hebben? Tijdens de gezamenlijk met u uitgevoerde schouw (donderdag 6 februari 2014) is ter plekke tekst en uitleg geven over de gemeentelijke regeling. Hierbij zijn specifiek de bomen aangewezen welke op de gemeentelijke bomenlijst staan en derhalve niet vrij kapbaar zijn. Van de bomen welke op de bomenlijst staan lijken in ieder geval enkele bomen niet op de huidige locatie behouden kunnen blijven (boom nr. 1, 7 en 8). Voorafgaand aan de bouw zal er een Boom Effect Rapportage gemaakt moeten worden door de bouwer waarbij voor elke boom wordt vastgesteld hoe deze beschermd moet worden tijdens de bouw. Mocht het nodig zijn dat er bomen van de bomenlijst niet op de huidige locatie kunnen blijven staan, dan zullen deze verplaats moeten worden danwel zal er een herplantplicht gelden. Dit alles conform de gemeentelijke regelgeving omtrent deze bomen. De exacte situatie per boom is pas in te schatten als het ontwerp definitief is er zeer specifiek aangegeven kan worden waar de exacte insteek van het graafwerk voor de bouw is. 2. Wat is de impact van het getoonde bouwplan op het voortbestaan van alle bomen op locatie Bogermanschool (20) en De Bron (2) en op de bomen met bijzondere waarde in het bijzonder? Bomen welke niet op de gemeentelijke bomenlijst staan mogen zonder vergunning worden gekapt. De bomen welke op de bomenlijst staan: zie antwoord E1. 3. In aanvulling op de bomen die op de locatie Bogermanschool in kaart zijn gebracht zijn 8 bomen meer aangetroffen dan er op de kaart vermeld worden. Wat is de status hiervan? Deze bomen staan niet op de bomenlijst en zijn dus kapbaar zonder verdere procedure. 4. Boom nr. 10 is in tegenstelling tot wat er in het document staat wel aangetroffen. Wat is de status van deze boom? Deze boom staat niet op de gemeentelijke bomenlijst. 5. De 2 bomen op de locatie van De Bron zijn niet meegenomen terwijl deze locatie wel onderdeel is van de herontwikkeling. Wat is daar de reden van? Ook deze bomen staan niet op de bomenlijst. 6. Kunt u ons een plan doen toekomen waar op schaal precies staat aangegeven wat de locatie van de bomen is ten opzichte van het plan. Dit te samen met een opgave van de omvang van de kruin per boom. Dit plan kan gegeven worden nadat het ontwerp definitief is. 7. Op welke wijze worden de overige aspecten van de Flora en Fauna wetgeving in acht genomen? Conform de geldende wettelijke regels die uit deze wet voortvloeien. F Bijlage bij Toelichting: Nota vooroverleg en inspraak (medio 2012, datum ontbreekt) Geen concrete, aanvullende vragen De datum van de nota vooroverleg en inspraak is gelijk aan instemming van het ontwerp: 23 oktober Op de laatste bladzijde van deze nota (blz. 9) staat dat Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden. Pagina 6 van 10

7 voor beide locaties een aparte regeling wordt opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan; voor de Bron een wijzigingsbevoegdheid en voor de Bogermanlocatie een uit te werken woonbestemming. G Kwaliteitsleidraad Veranderlocaties Houten Noord juni 2010 Geen concrete, aanvullende vragen. Alleen de conclusie dat de locatie Bogermanschool hierin wordt genoemd en de verwijzing dat deze locatie uitgewerkt wordt conform de Visie Oude Dorp. Uw conclusie is niet correct. In de Kwaliteitsleidraad is specifiek aangegeven dat de Bogermanlocatie conform deze leidraad wordt uitgewerkt (zie blz. 18). Buiten de reeds genoemde kaders omtrent het Oude Dorp staan ook in dit document belangrijke uitgangspunten en criteria (b.v. op veranderlocaties zullen de kaders van de geldende bestemmingsplannen ter discussie staan ). H Visie Oude Dorp 2030 Geen concrete, aanvullende vragen I Economisch belang Geen concrete, aanvullende vragen. De door de gemeenteraad vastgestelde bijdrage van ,- uit de grondopbrengst van deze locatie aan de bouw van de nieuwe school wordt te discussie gesteld. Noot: De gemeenteraad heeft dit zeer specifiek, middels een in meerderheid aangenomen motie, vastgesteld (tijdens kredietverlening voor de bouw van de nieuwe school). Dit is nogmaals bevestigd door de vaststelling van het projectplan voor de herontwikkeling van deze locatie. Dit onderwerp is derhalve een gegeven en uitgangspunt bij de uitwerking van de plannen op deze locatie. J Achterdocht 1. Is het niet zo dat de gemeente Houten bij een eventuele WABO procedure ten behoeve van het voorgestelde plan en daarmee haar eigen belang, haar eigen vlees aan het keuren is? De gemeente zal zich aan het juridisch kader dienen te houden. Door u juist vroegtijdig bij de plannen te betrekken streven wij juist naar transparantie en openheid waarbij de taak van de gemeente is om alle belangen zo goed als mogelijk mee te wegen. K Overige opmerkingen inzake het ontwerp Geen concrete, aanvullende vragen Noot: het definitief ontwerp zal aan alle, wettelijk, gestelde eisen moeten voldoen. M Aanbeveling Geen concrete, aanvullende vragen Wel roept het POBB de gemeente op de ontwikkelende partij zodanig te instrueren dat het plan gaat passen in de omgeving conform de door de gemeente vastgestelde en hiervoor geldende stukken. Indien dat niet gebeurt dan vertrouwt het POBB er op dat de gemeente Houten bij eventuele indienen van dit plan tenminste de aangegeven tegenstrijdigheden afkeurt gedurende het WABO traject. Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden. Pagina 7 van 10

8 Tijdens het gezamenlijk overleg (POBB, CZP, Woongemeenschap Oude Dorp, architect en de gemeente) op 6 februari jl. heeft u uw bezwaren tegen het huidige plan aangegeven. De gemeente heeft tijdens deze bijeenkomst de initiatie nemende partijen dringend verzocht om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om aan de wensen van de omwonenden tegemoet te komen. Het (mogelijke) resultaat hiervan zal 28 februari aan ons worden voorgelegd. N Teleurstelling / O Vertrouwensbeginsel Geen concrete, aanvullende vragen Opgemerkt wordt dat de in het bestemmingsplan vastgestelde bouwhoogte afwijkt van de eerder, tijdens een informatiebijeenkomst, genoemde bouwhoogte. Wij begrijpen dat u graag specifiek op de hoogte was gesteld van het feit dat er in het bestemmingsplan een andere bouwhoogte wordt vermeldt dan dat er tijdens de eerste informatieavond is genoemd. Ondanks het feit dat de bestemmingsplanprocedure correct is doorlopen en u, in zijn algemeenheid, hiervan via de normale informatiekanalen op de hoogte bent gesteld en ruimte heeft gekregen voor inspraak, vind ik dat het beter was geweest u heel specifiek hiervan op de hoogte te stellen tijdens de procedure. Helaas verandert dit niets aan het feit dat een hoogte van 12 meter is toegestaan bij gestapelde bouw. Wel dient vermeldt te worden dat deze maximale maat niet door de initiatiefnemers wordt opgezocht. Het huidige ontwerp gaat uit van een bouwhoogte van 11 meter. P Wet Openbaarheid van bestuur (de briefschrijvers hebben de onder dit punt genoemde WOB verzoeken op 6 Februari ingetrokken. De vragen worden wel beantwoordt) 1. De gehele geschiedenis en correspondentie inzake de verandering van de maximale bouwhoogte in het bestemmingsplan van 10m naar 12m In het bestemmingsplan Oude Dorp heeft in het ontwerp reeds de hoogte van 12 meter gestaan. Het voorontwerp van het bestemmingsplan had nog geen uit te werken woonbestemming en wijzigingsbevoegdheid. Deze wijziging blijkt uit de nota inspraak en vooroverleg, welke ook onderdeel uitmaakt van de vastgestelde versie van het bestemmingsplan. Het is spijtig dat de toelichting van het bestemmingsplan een andere hoogte noemt en dit is een fout, maar de regels zijn in dit geval leidend. Er is hier geen verdere correspondentie over, behoudens de ter inzage gelegde versies, de nota vooroverleg en inspraak en het uiteindelijk vastgestelde plan. 2. De gehele geschiedenis en correspondentie vanaf de totstandkoming van het contact en het lopende proces, tot en met de dag van uw reactie op deze brief, met de volgende partijen: a. Projectontwikkelaar CZP Investments b. Viveste c. Elke willekeurige andere belanghebbende partij d. Elke willekeurige geïnteresseerde partij in welke vorm dan ook In augustus 2011 heeft een groep bewoners uit Houten zich gemeld bij de gemeente en gevraagd hoe zij in aanmerking zouden kunnen komen om de locatie Bogermanschool te kopen en ontwikkelen. De gemeente heeft aangegeven dat het deze mensen vrij stond om met een plan te komen (zonder verplichtingen over en weer). Tevens hebben zich in deze periode meerdere ontwikkelaars en een architect contact opgenomen met de vraag of zij het gebied van de gemeente zouden kunnen kopen. De gemeente zelf had toen nog geen concrete ideeën hoe met deze locatie om te gaan, behalve dat er een wens is tot extra ouderenhuisvesting binnen Houten en deze richting reeds was genoemd in diverse visies. Om duidelijkheid te hebben over de uitgangspunten en te voldoen aan de gestelde eis uit de Kwaliteitsleidraad is Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden. Pagina 8 van 10

9 er een projectopdracht en projectplan gemaakt. De raad heeft deze vastgesteld in september Belangrijk uitgangspunt hierbij was het verwerven van De Bron omdat dit kansen geeft voor een totaal ontwikkeling van het gehele gebied. Eind 2012 bleek echter dat CZP investments overeenstemming met de eigenaar van De Bron had bereikt en dat zij eigenaren van dit perceel werden. Tijdens een gesprek tussen CZP en de gemeente heeft de gemeente aangegeven dat er zich een groep bewoners had gemeld en dat het mogelijk verstandig zou zijn dat CZP en deze groep zich zouden verenigen. Probleem was nl. dat de groep geen ontwikkelaars zijn en dat CZP (natuurlijk) op zoek is naar toekomstige bewoners. Er hebben toen enkele gesprekken plaatsgevonden tussen de partijen en de gemeente waarbij de gemeente vooral aangaf wat haar belangen waren (programmatische toevoeging -> ouderenhuisvesting, maatschappelijke betrokkenheid -> toekomstige bewoners in beeld krijgen en bouwen naar behoeftes evenals draagvlak creëren in de omgeving, kwaliteit publieke ruimte -> er moet een plus ontstaan t.o.v. de huidige situatie inclusief openbare toegankelijkheid voor alle inwoners van Houten en de financiële doelstelling -> bijdrage voor nieuwe school en dekking van alle gemeentelijke kosten en bestaande boekwaarde. Op papier is alleen een programma van eisen / stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld (zie bijlage). Van de gesprekken zijn geen verdere notulen / aantekeningen gemaakt. Omdat Viveste, tijdens een overleg met de gemeente ook aangaf interesse te hebben in deze locatie is ook deze partijen (op een later tijdstip) gekoppeld aan de andere twee partijen. Dit alles heeft geresulteerd in enkele ruwe schetsen zonder dat hier inhoudelijke consensus over was tussen de partijen. Uiteindelijk heeft de gemeente een deadline aan de partijen gesteld: 1 november 2013 moest er een plan aan de gemeente worden aangeboden waar alle partijen achterstonden en wat haalbaar was (zowel voor partijen als gemeente). Zoals bekend is het uiteindelijke plan in december door de partijen ingediend en ligt dit nu voor. Behoudens de u bekende documenten (inclusief de bij deze brief toegevoegde) zijn er geen inhoudelijke documenten. Wel beschikken wij over verslagen van overleggen tussen de partijen (gemaakt door de bewonersvereniging). Indien u deze wenst te ontvangen zult u zich tot die partij moeten richten. 3. De gehele geschiedenis en correspondentie inclusief de opdracht van de raad inzake de gewenste opbrengst van ,- en de oorzaak en noodzaak daarvan. De volgende documenten liggen hieraan ten grondslag: - Raadsvoorstel Nieuwbouw Bogermanschool. Vastgesteld 22 maart Amendement 22 maart 2011: met dit amendement geeft de raad opdracht aan het college van b&w om het genoemde bedrag in te voor bekostiging (deels) van de nieuwe school. - Raadsvoorstel Nieuwbouw Bogermanschool. Vastgesteld 22 mei 2012 met de verwijzing naar het in meerderheid aangenomen amendement op 22 maart Raadsvoorstel Herontwikkeling Bogermanlocatie Vastgesteld september 2012 (samen met projectopdracht en projectplan). Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden. Pagina 9 van 10

10 Als u nog vragen heeft kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer (030) Met vriendelijke groet, de heer W.J. Sloot projectleider Bijlage(n): 6 stuks; alleen per mail verzonden Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden. Pagina 10 van 10

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO-14-2000 Geachte Burgemeester en Wethouders, Recentelijk is een vergunning aangevraagd, voor de uitbreiding van

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017 2.1.3 Bouw 9 zorgappartementen Wilhelminalaan te Roermond 1 Dossier 2093 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2093 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 29 augustus 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Bouw

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Buitengebied West, 1 e herziening. Ontwerp

Bestemmingsplan. Buitengebied West, 1 e herziening. Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied West, 1 e herziening Ontwerp 2 Toelichting 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Op 14 oktober 2015 heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk het bestemmingsplan Buitengebied West

Nadere informatie

Aan de leden van de Raadscommissie Ruimte van de Gemeente Zoetermeer. Betreft: Besloten bijeenkomst Rabobanklocatie d.d.

Aan de leden van de Raadscommissie Ruimte van de Gemeente Zoetermeer. Betreft: Besloten bijeenkomst Rabobanklocatie d.d. Aan de leden van de Raadscommissie Ruimte van de Gemeente Zoetermeer Zoetermeer, 12 februari 2009 Betreft: Besloten bijeenkomst Rabobanklocatie d.d. 12 februari 2009 Geachte Commissieleden, Vooruitlopend

Nadere informatie

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787)

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Inleiding In dit routeboek wordt een beschrijving gegeven van de stappen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello.

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Met ingang van 25 juli 2013 ligt met de bijbehorende

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Aan de raad. Hoogmadeseweg 60A Besluit categorie vvgb 09-2014 Beslispunten *Z001D11AA5 5* 1.

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST REACTIENOTA ZIENSWIJZE(N) ONTWERPBESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST 1. INLEIDING 2. SAMENVATTING ZIENSWIJZEN + REACTIE 3. VOORSTEL 4. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Voorstelnummer: 2014-039 Houten, 13 mei 2014

Voorstelnummer: 2014-039 Houten, 13 mei 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-039 Houten, 13 mei 2014 Onderwerp: Raadsvoorstel Herontwikkeling 'locatie Bogermanschool' Beslispunten: 1. De nieuwe invulling van de locatie Bogermanschool (hoek Lobbendijk

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening.

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 29 april 2010 Datum voorstel 02 maart 2010 Agendapunt Onderwerp vervangende nieuwbouw Huize Het Oosten, Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

TITEL Verklaring van geen bedenkingen voor gedeeltelijke sloop en verbouwing tot woning op het perceel Westerstraat 92.

TITEL Verklaring van geen bedenkingen voor gedeeltelijke sloop en verbouwing tot woning op het perceel Westerstraat 92. Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4356845 Aan : Gemeenteraad Datum : 26 maart 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

In reactie op uw verzoek van 10 november 2011 namens uw cliënt de heer De Beer, waarin u

In reactie op uw verzoek van 10 november 2011 namens uw cliënt de heer De Beer, waarin u BIJLAGE 2 ABAB Vastgoedadvies B.V. Onze referentie: AZ09/000481-UA12/09987 T.a.v, De lieer 3. Lauwerijssen Postbus 10085 uw referentie: 5000 JB TILBURG Behandelaar: S.W. Vergeer-de Smit Telefoonnummer:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Par.afd.hfd. Kenmerk. Ruimtelijke onderbouwing en tekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie; Portefeuillehouder

RAADSVOORSTEL. Par.afd.hfd. Kenmerk. Ruimtelijke onderbouwing en tekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie; Portefeuillehouder RAADSVOORSTEL Par.afd.hfd. Kenmerk 2016-0074 HZ_WABO Raadsvergadering 24 maart 2016 Commissie(s) Ruimtelijke Ontwikkeling Datum: 9 maart 2016 Gewijzigd voorstel Ja Bijlagen Ruimtelijke onderbouwing en

Nadere informatie

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 juni 2015 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 juni 2015 Nummer : 31 Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwplan Horecagelegenheid Vondellaan

Nadere informatie

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink 1. HET PROJECT PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink Vastgesteld door College van B&W: 9 april 2013 Geactualiseerd: 1

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan "Delden-Noord, herziening Peperkampweg"

Vaststelling bestemmingsplan Delden-Noord, herziening Peperkampweg Aan de raad, Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Delden-Noord, herziening Peperkampweg" Voorstel: 1. Geen exploitatieplan vaststellen 2. De zienswijzen zoals omschreven en afgewogen in de "Zienswijzennotitie

Nadere informatie

Aanvraag compleet De aanvraag is getoetst op volledigheid. De aanvraag is compleet en in behandeling genomen.

Aanvraag compleet De aanvraag is getoetst op volledigheid. De aanvraag is compleet en in behandeling genomen. Burgemeester en wethouders hebben op 26 november 2015 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag gaat over het bouwen van een multifunctionele accommodatie op sportpark De Pol in Gaanderen.

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie

Gemeente Olst-Wijhe. bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels

Gemeente Olst-Wijhe. bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels Gemeente Olst-Wijhe bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels Olst-Wijhe, 7 augustus 2009 Planidentificatienummer: NL.IMRO.1773.BP2009004002-0301 Toelichting augustus 2009 NL.IMRO.1773.BP2009004002-0301

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp)

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) verleend aan Rabobank Zuid en Oost Groningen voor het bouwen van een Rabobank geldkiosk aan de Hoofdweg 29 in Bellingwolde Veendam Nummer gemeente: 141114 Nummer Liza: 26644

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 13443 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Aan de raad, 1. Beslispunten De gemeenteraad

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Idn: NL.IMRO.0733.BPASPDEENGIIZZ-VS01 Versie: Definitief Asperen, 25 mei 2016 Definitief 25 mei 2016 1 Definitief 25 mei 2016 2 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: Dossier: OV Uw kenmerk: OLO Datum besluit: 30 januari 2017

Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: Dossier: OV Uw kenmerk: OLO Datum besluit: 30 januari 2017 Ons kenmerk: 56115 Dossier: OV 20162088 Uw kenmerk: OLO 2370633 Datum besluit: 30 januari 2017 Ontwerpbesluit Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikelen 2.1, 2.10, 2.12 en 2.2

Nadere informatie

Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O *O15.

Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O *O15. Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O15.002044 *O15.002044* Geachte leden van de raad, Met deze brief willen wij

Nadere informatie

UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268

UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268 UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268 Burgemeester en wethouders hebben op 20 februari 2014 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag gaat over het verbouwen van winkelruimten tot appartementen

Nadere informatie

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning *D14.001905* D14.001905 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering: 7 ^JPJ 2012 Besluit: oünrv roing ivoorstalnummer,

Nadere informatie

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 document Randvoorwaarden project s017e_oorgat 6 afdeling VROM datum 250110 Ontwerp versie 1.0 Bijlage B 1/9 Inleiding Oorgat 6 is op dit moment in gebruik

Nadere informatie

Toelichting 3. Regels 9

Toelichting 3. Regels 9 Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Aanleiding 3 Hoofdstuk 2 Planbeschrijving 4 Hoofdstuk 3 Kostenverhaal 5 Hoofdstuk 4 Wijze van bestemmen 6 Hoofdstuk 5 Procedure 8 Regels 9 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

Beleidsregel particuliere woningbouw op open plekken in bestemmingsplan Kernen

Beleidsregel particuliere woningbouw op open plekken in bestemmingsplan Kernen Beleidsregel particuliere woningbouw op open plekken in bestemmingsplan Kernen Het bestemmingsplan Kernen is op 19 juli 2004 vastgesteld door de gemeenteraad, en in werking getreden op 21 januari 2005.

Nadere informatie

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 39249] Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de functiewijziging en kleinschalige verbouwing van de gebouwen aan de

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 1043253 behandeld door de heer T van Straaten doorkiesnummer +31 77 3599588 besluitdatum XX-XX-XXXX onderwerp Ontwerp besluit omgevingsvergunning Ontwerp omgevingsvergunning

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Adviesnota raad Vaststellen bestemmingsplan 'Oerle-Zuid, herziening I' en wijziging beeldkwaliteitsplan

Adviesnota raad Vaststellen bestemmingsplan 'Oerle-Zuid, herziening I' en wijziging beeldkwaliteitsplan *14bs00907* Datum raad : 9 december 2014 Datum RA-O : 25 november 2014 Agendapunt : Datum B&W : 4 november 2014 Volgnummer : 14bs00907; 14.164 Programma begroting : 1 Gewijzigd voorstel : nee Productnummer

Nadere informatie

Omgevingsvergunning WABO

Omgevingsvergunning WABO Zaaknummer: 270807 Datum besluit: 13 december 2016 Omgevingsvergunning WABO-2016-118 Gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen.

Nadere informatie

C. Evers raad00510

C. Evers raad00510 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00510 Omgevingsvergunning Nieuwe Waalreseweg 38-140 (Ginneve).

Nadere informatie

De vergunning is verleend met afwijking van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 3 van de Wabo.

De vergunning is verleend met afwijking van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 3 van de Wabo. UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2012.0171 Burgemeester en Wethouders hebben op 15 maart 2012 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen van t Pannenkoekschip. De aanvraag gaat over het aanleggen van een

Nadere informatie

GEMEENTE LEIDERDORP. -,r. V, \ f^_\ J TL\J7-

GEMEENTE LEIDERDORP. -,r. V, \ f^_\ J TL\J7- GEMEENTE LEIDERDORP A]d_J\g5 -,r. V, \ f^_\ J TL\J7- Leiderdorp A \. raad van Leiderdorp : 21 juli 2009 vf Vt : 2009U02041 VERZONDPN 2 2 JUL! 2009 :2. : beroep Hoogh Swieten Geachte heer/mevrouw, Naar

Nadere informatie

1. Kan het college het onderscheid tussen de begripsbepalingen bouwlaag, extra bouwlaag en dakopbouw toelichten?

1. Kan het college het onderscheid tussen de begripsbepalingen bouwlaag, extra bouwlaag en dakopbouw toelichten? Datum 9 mei 2017 Onderwerp Antwoord van het college op de vragen van het raadslid de heer Van Vulpen, luidend schriftelijke vragen 'Bouwlaag of dakopbouw' BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN RIS296535 Het

Nadere informatie

LICHTE BOUWVERGUNNING

LICHTE BOUWVERGUNNING Reg. Nummer: 4881 LICHTE BOUWVERGUNNING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de op 9 april 2008 ingekomen aanvraag van de heer C. Heuverling, Romboutslaan Dordrecht om aan aanvrager lichte

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Afdeling: Beleid Leiderdorp, 3-01-2013 Onderwerp: RVS Transformatie naar wonen Elisabethhof 1 ( Astellas) Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met transformatie

Nadere informatie

Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7. Gemeente Veghel

Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7. Gemeente Veghel Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7 Gemeente Veghel Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7 Gemeente Veghel Rapportnummer: 211X07057.079344_1

Nadere informatie

[N.v.t.] : Burgemeester en Wethouders [N.v.t.] Uiterste behandeldatum (+ reden)

[N.v.t.] : Burgemeester en Wethouders [N.v.t.] Uiterste behandeldatum (+ reden) B&W-voorstel Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan De Leyens en Noordhove Zaaknummer -2012-000562 Documentnummer DOC-2012-003664 Versie Auteur Mw. L.M.H. Springeling l.m.springeling@zoetermeer.nl 079-3469815

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente VOORST d.d. 27 december 2016 Nr. Z-HZ_WABO-2016-0976 Mij bekend, De Secretaris Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [X]Besloten

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [X]Besloten Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vertrekpunten herontwikkeling Kop Handelskade 1- Notagegevens Notanummer 2016-001563 Datum 14-09-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland. Aan dhr. J. Brander Skoalleane 27 9247 CS URETERP Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen D 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/65824 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning *2010/65824* 2010/65824 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien

Nadere informatie

: M.P.C. Gadella - Van Gils

: M.P.C. Gadella - Van Gils RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 15 februari 2016 Zaaknummer : 235763 Datum Raadsvergadering : 29 februari 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen Van Drie Beheer B.V. t.a.v. de heer J. van Drie Utrechtsestraatweg 114 3445 AX Woerden : Omgevingsvergunning - uitgebreid Utrechtsestraatweg 25 in Woerden Uw kenmerk: Uw brief van: Bezoekadres Blekerijlaan

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan Gemeente Wijk bij Duurstede Status: Ontwerp Afdeling: SBP Opgesteld door: Jacco de Feijter Datum: 20 februari 2009 Inleiding Op 1 juli 2008

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

Erfafscheidingen. Gemeente Zeewolde, juni 2011

Erfafscheidingen. Gemeente Zeewolde, juni 2011 Erfafscheidingen Gemeente Zeewolde, juni 2011 Versie augustus 2016 2 1. Inleiding Iedereen wenst zijn/ haar perceel op een goede manier met de buren of het openbaar gebied te scheiden. Wanneer hiervoor

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN UITDAM - ZEEDIJK 1

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN UITDAM - ZEEDIJK 1 REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN UITDAM - ZEEDIJK 1 nota zienswijzen bestemmingsplan Uitdam - Zeedijk 1 Code 1112113 / 17-03-15 GEMEENTE WATERLAND 1112113 / 17-03-15 REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

Nota van zienswijzen. Bestemmingsplan Walbreukergraaf Egelbroek

Nota van zienswijzen. Bestemmingsplan Walbreukergraaf Egelbroek Nota van zienswijzen Bestemmingsplan Walbreukergraaf Egelbroek Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan Walbreukergraaf Egelbroek heeft vanaf 31 augustus 2011 gedurende zes weken tot en met 11 oktober 2011

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892]

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892] ~Q~ ~A~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 39892] Aantal bijlagen: - 5 - Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het verbouwen van de begane grond tot twee winkelunits

Nadere informatie

Slangen Hulsker architecten

Slangen Hulsker architecten 9- Gemeente Bloemendaal College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer J. Rozema Postbus 201 2050 AE OVERVEEN datum Haarlem, 5 augustus 2014 project Landgoed Duinlust Tevens per e-mail: i.rozema@bloemendaal.nl

Nadere informatie

NOTITIE VAN ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN AALDEN-AELDERHOOGHE

NOTITIE VAN ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN AALDEN-AELDERHOOGHE NOTITIE VAN ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN AALDEN-AELDERHOOGHE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Ingediende zienswijzen... 5 3 Inhoudelijke behandeling zienswijzen... 6 Zienswijze 1... 6 Conclusie... 6 Zienswijze

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Bomenverordening Bunnik Aan de raad, Onderwerp Bomenverordening Bunnik 2016

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Bomenverordening Bunnik Aan de raad, Onderwerp Bomenverordening Bunnik 2016 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 27-10-2016 16-064 Onderwerp Bomenverordening Bunnik 2016 Aan de raad, Onderwerp Bomenverordening Bunnik 2016 Gevraagde beslissing 1. De Bomenverordening gemeente Bunnik

Nadere informatie

Raad van State Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG. uw kenmerk 201402320/1 IR2

Raad van State Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG. uw kenmerk 201402320/1 IR2 Raad van State Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG uw kenmerk 201402320/1 IR2 uw brief van zaaknummer behandeld door 3 oktober 2014 784411 Esther van Baren doorkiesnummer e-mail (0318) 68 03 15 info@ede.nl

Nadere informatie

Schouwburg Amphion De heer C. Droste. Hofstraat JD DOETINCHEM. Geachte heer Droste,

Schouwburg Amphion De heer C. Droste. Hofstraat JD DOETINCHEM. Geachte heer Droste, Schouwburg Amphion De heer C. Droste Hofstraat 159 7001 JD DOETINCHEM uw brief van: 5 december 2013 datum: 24 april 2014 onderwerp: omgevingsvergunning uitgebreide procedure nummers: 2013.0774 / 2014.13318/hn

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: N.V. Nederlandse

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan De Griend. Nota vooroverleg en inspraak. Hoofdstuk 1: Reacties artikel 3.1.1 Bro Hoofdstuk 2: Lijst ambtelijke wijzigingen

Voorontwerpbestemmingsplan De Griend. Nota vooroverleg en inspraak. Hoofdstuk 1: Reacties artikel 3.1.1 Bro Hoofdstuk 2: Lijst ambtelijke wijzigingen Voorontwerpbestemmingsplan De Griend Nota vooroverleg en inspraak Hoofdstuk 1: Reacties artikel 3.1.1 Bro Hoofdstuk 2: Lijst ambtelijke wijzigingen Inleiding Deze nota bevat de gemeentelijke reactie op

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/57677 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning Wijkerbaan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien de aanvraag

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassing welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Ronerborg-locatie te Roden, inspraak

Onderwerp Aanpassing welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Ronerborg-locatie te Roden, inspraak Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV15.0786 Roden, 2016 Onderwerp Aanpassing welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Ronerborg-locatie te Roden, inspraak Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

I WI. Gemeente Delft. Programma's en Projecten. Aan de eden van de gemeenteraad. afdeling

I WI. Gemeente Delft. Programma's en Projecten. Aan de eden van de gemeenteraad. afdeling Programma's en Projecten I WI Gemeente Delft afdeling bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden van

Nadere informatie

GEMEENTE GRAVE Bestemmingsplan Woonwijken, Grave Nota beantwoording zienswijzen en vooroverlegreacties

GEMEENTE GRAVE Bestemmingsplan Woonwijken, Grave Nota beantwoording zienswijzen en vooroverlegreacties GEMEENTE GRAVE Bestemmingsplan Woonwijken, Grave Nota beantwoording zienswijzen en vooroverlegreacties 2 Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan Woonwijken, Grave (NL.IMRO.0786.BPWoonwijkenGrave-on01) heeft

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : BP-projecten : J. de Boer Voorstel aan de raad Onderwerp : Veilingterrein Noord Scharwoude

Nadere informatie

Nota van zienswijzen en wijzigingen

Nota van zienswijzen en wijzigingen Nota van zienswijzen en wijzigingen Bestemmingsplan 2 e Herziening Aansluiting A20 Moordrecht 1. I n l e i d i n g 1. 1 F o r m e l e v e r e i s t e n In het kader van de vaststellingsprocedure heeft

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad Aan de commissie: Made, 26 januari 2011 Regnr.: Opinieronde / peiling: Onderwerp: Actualisering bestemmingsplannen Opinieronde / peiling Datum vergadering: Agendapunt : Agendapunt: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raad d.d. Įxnr. Besluit: Raadsvoorstel no. R2014.0032 Agendapunt no. 16. Onderwerp Uitgeest, 3 juni 2014 Realiseren van een woning bij Hoorne 3

Raad d.d. Įxnr. Besluit: Raadsvoorstel no. R2014.0032 Agendapunt no. 16. Onderwerp Uitgeest, 3 juni 2014 Realiseren van een woning bij Hoorne 3 Raad d.d. Besluit: Įxnr Raadsvoorstel no. R2014.0032 Agendapunt no. 16 Onderwerp Uitgeest, 3 juni 2014 Realiseren van een woning bij Hoorne 3 Aan de gemeenteraad Inleiding Op 20 september 2013 heeft MD

Nadere informatie

Mevrouw J. de Jong. Kerkhofweg 3 7031 JE WEHL. Geachte mevrouw de Jong,

Mevrouw J. de Jong. Kerkhofweg 3 7031 JE WEHL. Geachte mevrouw de Jong, Mevrouw J. de Jong Kerkhofweg 3 7031 JE WEHL uw brief van: 30 augustus 2012 datum: 13 december 2012 onderwerp: Brief (kennisgeving) ontwerp besluit nummer: 2012.0577/ 2012.22486 inlichtingen bij: S. Ursem

Nadere informatie

Beschikking Omgevingsvergunning

Beschikking Omgevingsvergunning Beschikking Omgevingsvergunning Zaaknummer: 2016.0046 Documentnummer: 201600583 Locatie: Zevenhuizen 9 Besluitdatum: 6-12-2016 OLO-nummer: 2670753 Wij hebben op 6-12-2016 besloten om de aangevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING L BESCHIKKING d.d. 4 april 2016

OMGEVINGSVERGUNNING L BESCHIKKING d.d. 4 april 2016 OMGEVINGSVERGUNNING L20140099 BESCHIKKING d.d. 4 april 2016 plaatsen van zonnepanelen Vlotgrasweg 18 De heer M.C.J. Vermunt gbn220 / 250209 L20140099 4 april 2016 2 Zienswijze Van 21 januari 2016 tot en

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - 5 april 2011 Beantwoorden VVDvragen van 17 feb. ivm VObplan Groene Kruisweg-metrogebied. 96087 Het college Controller

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201609448 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het plaatsen van een windmolen op het dak van de eengezinswoning Rusthoekstraat 17 Adres: Rusthoekstraat

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgesteld wordt. Samenvatting. Programmabegroting 2011. Doelstelling. Keuzemogelijkheden

Raadsvoorstel. Voorgesteld wordt. Samenvatting. Programmabegroting 2011. Doelstelling. Keuzemogelijkheden Raadsvoorstel Raadsvergadering : 27 april 2011 Agendapunt : Nummer : Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan "Nieuwebrug-Lier 6" Portefeuillehouder : J. Benedictus Behandeld in commissie : wonen en werken

Nadere informatie

Zienswijzennota. Westerstraat 92. (Doc.nr. # )

Zienswijzennota. Westerstraat 92. (Doc.nr. # ) Zienswijzennota Westerstraat 92 (Doc.nr. #4354795) 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Status zienswijzennota 1.2. Procedure 1.3. Ingekomen zienswijzen 2. Zienswijzen: ontvankelijkheid, samenvatting, beoordeling

Nadere informatie

Afdeling: Burgemeester en Wethouders Leiderdorp, 18 april 2017 Amaliaplein - Coördinatieregeling en Beeldkwaliteitsparagraaf

Afdeling: Burgemeester en Wethouders Leiderdorp, 18 april 2017 Amaliaplein - Coördinatieregeling en Beeldkwaliteitsparagraaf Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Burgemeester en Wethouders Leiderdorp, 18 april 2017 Onderwerp: Amaliaplein - Coördinatieregeling en Beeldkwaliteitsparagraaf Aan de raad. Beslispunten *Z00EA8A5F53*

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 16 juli 2013 Onderwerp Project Rustoord: Toepassing coördinatieregeling Categorie A Verseonnummer 878771 / 882847 Portefeuillehouder Mevrouw Mijdam

Nadere informatie

De heer M.H.G.W. Loo Givelderweg PB Heijenrath. diversen. Geachte heer Loo,

De heer M.H.G.W. Loo Givelderweg PB Heijenrath. diversen. Geachte heer Loo, De heer M.H.G.W. Loo Givelderweg 2 6276 PB Heijenrath Datum: 20 mei 2015 Behandeld door: de heer M. v.d. Venne Uw brief van: Onderwerp: verleende omgevingsvergunning Uw kenmerk: Dossiernummer: 20150011

Nadere informatie

GEMEENTE VA EKEN SWAAR D BESLUIT. Omge ingsvergunning OV Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikel 2.

GEMEENTE VA EKEN SWAAR D BESLUIT. Omge ingsvergunning OV Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikel 2. V VERZONDEN GEMEENTE VA EKEN SWAAR D 19 SEP, 2017 \ \ BESLUIT Omge ingsvergunning OV 2017.0242 \ \ Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Recreatieve Poort 2015" Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Goirle van 9 juni 2015 Mij bekend, De griffier Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling

Nadere informatie

Overleg en inspraak. 1 Waterschap Hunze en Aa's

Overleg en inspraak. 1 Waterschap Hunze en Aa's Overleg en inspraak Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Eelde, herziening Hoog Hullen heeft vanaf 12 december 2008 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode konden ingezetenen

Nadere informatie