Selectielijst voor de neerslag van handelingen van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Selectielijst voor de neerslag van handelingen van"

Transcriptie

1 Selectielijst voor de neerslag van handelingen van De Erfgoedinspectie en haar rechtstaakvoorgangers Periode (1993)2001- Erfgoedinspectie Juni 2013 Definitieve versie, 2 december

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording Doel selectielijst Selectielijst voor de Erfgoedinspectie Leeswijzer Erfgoedinspectie in context Wettelijke taken Historie Inspectiemethodiek Selectie Selectiecriteria Verslag van de vaststellingsprocedure Leeswijzer van de handelingen en en met betrekking tot inspectie en toezicht per inspectieonderdeel Gezamenlijke handelingen met betrekking tot inspectie en toezicht en met betrekking tot methoden en technieken en met betrekking tot communicatie en met betrekking tot de organisatie en van de OREGI (Ondernemingsraad Erfgoedinspectie) Lijst met afkortingen Bronnen Wet en regelgeving Algemene bronnen Interviews en toetsing selectielijst

3 1. Inleiding en verantwoording 1.1 Doel selectielijst De doelstelling bij de selectie van overheidsarchieven is dat de belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal moet het mogelijk zijn om een reconstructie te maken van de hoofdlijnen van het handelen van de rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving, maar ook van de belangrijkste historisch-maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen, voor zover deze zijn te reconstrueren uit overheidsarchieven. Deze selectiedoelstelling wordt in de selectielijst toegepast op het betreffende beleidsterrein. Deze selectielijst heeft betrekking op bescheiden van één organisatie inclusief de rechtstaakvoorgangers. In het onderhavige geval op de Erfgoedinspectie. Enkele in het oog springende kenmerken van een selectielijst zijn de volgende: De selectielijst vervangt de tot nu toe gebruikte vernietigingslijsten en blijft in de huidige vorm maximaal twintig jaar geldig na vaststelling. De lijst beschrijft geen documenten, maar handelingen. De lijst geldt voor alle vormen van neerslag die resulteren uit de beschreven handelingen: papieren documenten, elektronische bestanden, audiovisuele producten enz. De lijst noemt niet alleen de handelingen waarvan de neerslag vernietigd kan worden, maar ook de handelingen waarvan de neerslag bewaard moet blijven. 1.2 Selectielijst voor de Erfgoedinspectie Het voorliggend document is een selectielijst voor de handelingen van de Erfgoedinspectie (EGI)en haar taakvoorgangers. De Erfgoedinspectie voert handelingen uit op het terrein van het toezicht op het cultureel erfgoed en het beheer en behoud van archieven. Dit beleidsterrein is beschreven in het Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO) naar het cultuurbeheer van de rijksoverheid in de periode (rapport 125). Voorliggende selectielijst start in het jaar 2001, als logische stap op de afronding van de selectielijst Cultuurbeheer. Voor deze lijst is deels de institutionele informatie uit het RIO gebruikt. Daarnaast is ten behoeve van deze selectielijst een beknopt institutioneel onderzoek uitgevoerd om de context waarin de handelingen plaatsvinden weer te geven. De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in hoofdstuk 2. De Erfgoedinspectie werkt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De inspectie werkt inhoudelijk onafhankelijk en stelt objectief haar bevindingen vast en rapporteert daarover. Daarnaast adviseert zij de Staatssecretaris over de kwaliteit en effectiviteit van de regelgeving. De EGI valt voor wat betreft al haar taken, onder de reikwijdte van de Archiefwet. Voor de selectie en bewerking van archiefbescheiden van de taakvoorgangers van de Erfgoedinspectie, namelijk; de Rijksarchiefinspectie en de Inspectie Cultuurbezit is de selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode : Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen. De handelingen van deze taakvoorgangers kunnen vanaf het tijdvak 2001 in bovengenoemde selectielijst worden afgesloten. Dit geldt ook voor de bedrijfsondersteunende handelingen. Voor de overige twee taakvoorgangers; Rijksinspectie voor de Archeologie en de Rijksinspectie voor de Monumentenzorg bestaan geen aparte selectielijsten. 3

4 1.3 Leeswijzer In deze selectielijst zijn de handelingen opgenomen van de Erfgoedinspectie en haar taakvoorgangers. De taak voorgangers zijn: De Rijksinspectie voor de Archeologie; De Rijksarchiefinspectie; De Inspectie cultuurbezit; De Rijksinspectie voor de Monumentenzorg. Het verdient aanbeveling om de lopende dossiers te bewerken op basis van de Selectielijst Cultuurbeheer en de nieuw op te starten dossiers vanaf 2001 op basis van deze nieuw selectielijst. De Erfgoedinspectie heeft er voor gekozen om wat betreft de Piofach handelingen gebruik te maken van de rijksbrede selectielijsten. Er zijn wel enkele specifieke algemene handelingen toegevoegd die relevant zijn voor de Erfgoedinspectie. 2. Erfgoedinspectie in context 2.1 Wettelijke taken De Erfgoedinspectie (2005) houdt op nationaal niveau toezicht op een belangrijk deel van het Nederlandse erfgoed en op de informatiehuishouding bij de centrale overheid. Bovendien draagt de inspectie in het kader van internationale afspraken bij aan het toezicht op het Europese en mondiale erfgoed. Het toezichtdomein van de Erfgoedinspectie omspant de gehele erfgoedsector en richt zich op aspecten variërend van het beheer van museale collecties tot het behoud van historische bouwwerken, van het onderzoeken van archeologische vindplaatsen tot het bewaren van archiefstukken voor toekomstig historisch onderzoek. Deze diversiteit vloeit voort uit het feit dat de Erfgoedinspectie toezicht houdt op vier afzonderlijke stelsels binnen de cultuursector, stelsels die wezenlijk van elkaar verschillen naar inhoud, beleidsmatige kaders en bestuurlijke verhouding tot het Ministerie van OCW. Het bestel van de Nederlandse archeologie is ingericht op commerciële uitvoering door private partijen. De overheid ziet daarbij toe, op grond van de Monumentenwet 1988, op naleving van de regels voor kwaliteitszorg die in het kader van zelfregulering door de archeologische sector zijn ontwikkeld. Het overige deel van de Monumentenwet betreft de omgang met gebouwde monumenten, met materiële historie boven de grond. Het toezicht daarop heeft als klankbord vooral particuliere eigenaren van monumenten en lagere overheden. Met betrekking tot archiefbeheer bewaakt de Erfgoedinspectie de naleving van de Archiefwet door organen van de centrale overheid zelf de departementen en ca. 400 (clusters van) bestuursorganen. De zorg voor museale collecties, tot slot, betreft speciaal het toezicht op het beheer en behoud van publiek cultuurbezit in voormalige rijksmusea, naast toezicht op wettelijk beschermde collecties in particulier eigendom en op de naleving van internationale regelgeving ter bescherming van cultuurgoederen. Het veld dat onder het toezicht van de Erfgoedinspectie valt is daarmee verre van homogeen en door zijn brede schakering ook niet collectief te inspecteren. Van de vier stelsels die onder het toezicht van de Erfgoedinspectie ressorteren zijn er drie - archeologie, monumenten en collecties - direct en uitsluitend aan erfgoed gebonden. De vierde - de archiefhuishouding van de centrale overheid - heeft een bredere werking, want dit stelsel is in de eerste plaats verbonden met de rijksverantwoordelijkheid voor efficiënt en transparant openbaar bestuur. Aan de hand van risicoanalyses en signalen vanuit de politiek, het beleid, het erfgoedveld en de samenleving stelt de inspectie zwakke plekken in het beheer van het erfgoed en 4

5 informatiehuishouding vast en agendeert deze. 1 De Erfgoedinspectie draagt met haar toezicht bij aan de kwaliteit van het behoud en het beheer van het nationale erfgoed. Zij doet dit op basis van onder meer de onderstaande wetgeving: Archiefwet 1995, Monumentenwet 1988, Regeling materieelbeheer museale voorwerpen, Richtlijn nr. 93/7/EEG van de Raad van 15 maart 1993, betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van de lidstaat zijn gebracht, Sanctieregeling Irak 2004 II, Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) Stb. Wet tot behoud cultuurbezit Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied (2007) Algemene wet bestuursrecht 2.2. Historie De Erfgoedinspectie ( ) De Erfgoedinspectie is in 2005 opgericht uit een fusie van: De Rijksinspectie voor de Archeologie; De Rijksarchiefinspectie; De Inspectie cultuurbezit; De Rijksinspectie voor de Monumentenzorg. De reden om deze vier kleine inspectie samen te voegen was de behoefte om efficiënter en effectiever samen te werken en meer samenhang en eenheid in het inspectiebeleid te creëren. De vier verschillende inspectieterreinen worden hieronder afzonderlijk beschreven. Archeologie De Rijksinspectie voor de Archeologie is op 1 november 2001 opgericht. De aanleiding was het van kracht worden van de Beleidsregels opgravingsbevoegheid. Deze zijn inmiddels vervallen door de inwerkingtreding van de Wet op de archeologische monumenten zorg (WAMZ) per 1 september Deze wetswijziging maakt het bedrijven mogelijk zelfstandig een vergunning aan te vragen voor het uitvoeren van opgravingen. Met opgraven wordt in de Monumentenwet 1988 bedoeld: het verrichten van werkzaamheden met als doel het opsporen of onderzoeken van monumenten, waardoor verstoring van de bodem optreedt. Het toezicht beperkt zich niet alleen tot deze bedrijven. Alle al bestaande houders van een opgravingsvergunning vallen eveneens onder dit toezicht, voor hun uitvoering van het archeologisch veldwerk. Dit zijn gemeentelijke archeologische diensten, universiteiten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Erfgoedinspectie (archeologie) houdt geen toezicht op de andere werkzaamheden van de vergunninghouders. Bijvoorbeeld de uitvoering van het archeologisch inhoudelijk beleid door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeenten, en het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek door de universiteiten. Archieven Tot 1950 bestond er geen toezicht op de archieven van rijksorganen. Tussen 1950 en 1968 is er sprake van summier toezicht van de Rijksarchiefdienst op de ministeries. Dit was geregeld in het Besluit post- en archiefzaken bij de rijksadministratie uit Dit artikel werd ingetrokken in 1968 bij het van kracht worden van de Archiefwet 1962 waarin het toezicht op de archieven van het rijk was opgenomen. Tussen 1968 en 1997 berustte het toezicht op de zorg voor de archiefbescheiden 1 mei

6 van de rijksorganen bij de algemene rijksarchivaris en is het onderdeel van de Rijksarchiefdienst. Ieder rijksarchief heeft een inspecteur. In 1997 wordt het toezicht en het relatiebeheer binnen de Rijksarchiefdienst van elkaar gescheiden. Als onderdeel van de Rijksarchiefdienst wordt een landelijk team Rijksarchiefinspectie opgericht, gevestigd in Den Haag. In 2001 wordt de Rijksarchiefinspectie formeel losgemaakt van de Rijksarchiefdienst en zelfstandig onderdeel van het ministerie van OCW. De Rijksarchiefinspectie houdt toezicht op de vorming en op het beheer en behoud van de archieven van de centrale overheid, op basis van de Archiefwet De inspectie toetst de registratie, toegankelijkheid, veilige en duurzame opslag, selectie en vernietiging van archiefstukken. Daarnaast inspecteert de inspectie ook of de archieven die voor blijvende bewaring geselecteerd zijn, adequaat worden bewerkt en als erfgoed naar de openbare archieven worden overgebracht. Collecties De Inspectie Cultuurbezit bestaat sinds Zij is begonnen als een afdeling van de Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK). In 1996 is zij organisatorisch van de RBK losgekoppeld en overgeheveld naar de departementale organisatie. De hoofdtaak van de Inspectie Cultuurbezit is toezicht houden op het behoud en beheer van een groot deel van het Nederlandse roerende cultuurbezit. Op grond van de beheersovereenkomsten die in 1994 met de in dat jaar verzelfstandige rijksmusea werden afgesloten en de Regeling materieelbeheer museale voorwerpen 2013 toetst de inspectie de wijze waarop museale voorwerpen die eigendom zijn van de staat of aan de zorg van de staat zijn toevertrouwd, worden geregistreerd, geconserveerd en gepresenteerd. Op grond van de Wet tot behoud van cultuurbezit stelt de inspectie zich regelmatig op de hoogte van de staat van de door de minister van OCW als beschermd aangewezen voorwerpen die eigendom zijn van derden. Ook draagt de inspectie met haar toezicht bij aan de realisatie van internationale verplichtingen van Nederland ter bescherming van het culturele erfgoed in anderde landen. Op grond van de teruggavewet bezet gebied en de Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 ziet de inspectie er, samen met de douane, op toe dat geen onrechtmatig uitgevoerde of gestolen cultuurgoederen uit verdragsstaten Nederland worden binnengebracht. Indien nodig kan de Erfgoedinspectie overgaan tot het in bewaring nemen van dergelijke goederen om hun teruggave mogelijk te maken. Op grond van een bijzondere sanctieregeling voor Irak, opgesteld krachtens een Europese Verordening en gestoeld op de Sanctiewet 1977, ziet de Erfgoedinspectie erop toe dat er geen cultuurgoederen Nederland worden binnengebracht of in Nederland worden verhandeld die onrechtmatig uit Irak werden uitgevoerd. Naast deze toezichtstaken voert de inspectie de volgende activiteiten uit: - opsporing van bij of krachtens de Wet tot behoud van cultuurbezit strafbaar gesteld feiten. - het verlenen van uitvoervergunningen voor bepaalde cultuurgoederen. - het verlenen van toestemming voor bepaalde handelingen met betrekking tot beschermde voorwerpen. - het desgevraagd ondersteunen van de minister van Cultuur bij diens taken die voortvloeien uit de Wet tot behoud van cultuurbezit. - het maken van beschrijvingen van de collecties van te verzelfstandigen (rijks)museale diensten. - Het houden van toezicht op voorwerpen die behoren tot het beschermde erfgoed van andere landen. 6

7 Monumenten Eind 2001 werd door de staatssecretaris van Cultuur bepaald dat de monumentenzorg onafhankelijk toezicht nodig had om de kwaliteit te waarborgen. "Om de kwaliteit en de effectiviteit van de monumentenzorg zoveel mogelijk te waarborgen is onafhankelijk toezicht nodig. Dit kan het best worden uitgevoerd door een landelijke inspectie. Deze ziet organisatorisch en inhoudelijk toe op de naleving en uitvoering van de Monumentenwet 1988 en de verwante regelgeving, en op de kwaliteit van het gehele proces van restauratie en onderhoud, zowel door particulieren als overheidsorganen. De inspectie rapporteert hierover aan de minister." 2 Als gevolg hiervan werd in 2005 een onafhankelijke landelijke inspectie opgericht: de Rijksinspectie voor de Monumentenzorg. De inspectie kreeg als opdracht mee: binnen het bestaande stelsel mee te werken aan de kwaliteitsverbetering van de monumentenzorg door het verrichten van inspecties op activiteiten, processtappen en integrale processen in de monumentenpraktijk, door middel van werkplanningen, signalering, rapportering en het doen van aanbevelingen; het stelsel zelf onderwerp van inspectie te laten zijn. Kort na de oprichting is deze inspectie met de drie bovengenoemde inspecties gefuseerd tot de Erfgoedinspectie. Op 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek toezicht in werking getreden. De nieuwe wet voorziet in een vereenvoudiging van het stelsel van interbestuurlijk toezicht en in het zoveel als mogelijk concentreren van dat stelsel in de Provincie en Gemeentewet. Dit heeft gevolgen voor de taakuitvoering van de Erfgoedinspectie met betrekking tot het toezien op naleving van de gemeente op het gebied van monumenten en archeologie. Als gevolg hiervan zijn bepaalde handelingen per 2012 afgesloten. 2.3 Inspectiemethodiek De Erfgoedinspectie werkt met jaarplannen en het werkprogramma bouwt voort op activiteiten die in eerdere jaren zijn gestart. Op basis van risicoanalyse en monitorgegevens worden nieuwe thema s toegevoegd. Het programma wordt in samenwerking met de ketenpartners van OCW en het ministerie van BZK opgesteld. Het programma is ook afgestemd met de douane. De jaarcyclus Ingegeven door het kabinetsstandpunt in de Kaderstellende Visie op Toezicht en genoodzaakt door de taakstelling wordt het toezicht ook op het terrein van de vier stelsels in het cultureel erfgoed steeds meer risico- en doelgroepengericht gestuurd. Deze vorm van toezicht gaat uit van de mate waarvan sprake is van risico s, afgezet tegen de ernst daarvan, en van het analyseren van doelgroepen. Op basis van deze analyse worden prioriteiten gesteld. De activiteiten worden daarnaast bepaald door de actualiteit en politiekbestuurlijke onderwerpen. De Erfgoedinspectie werkt volgens een bij de Rijksinspecties gebruikelijke jaarcyclus: van risicoanalyse naar jaarwerkprogramma, en vervolgens naar jaarverslag. Vanaf 2011 werkt de Erfgoedinspectie met een tweejaarlijkse cyclus. De Erfgoedinspectie hanteert 5 inspectievormen. Preventief toezicht Er zijn verschillende vormen van preventief toezicht, die alle tot doel hebben geïnspecteerden te wijzen op de juiste naleving van de wet waarmee men te maken heeft. Preventief toezicht is een belangrijke factor om verbeterprocessen in gang te zetten. In eerste instantie gaat het om contacten met het veld, zoals overleggen en samenwerkingsverbanden met personen en instanties in het inspectieveld. Daarnaast is externe 2 brief van de Staatssecretaris van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) aan de Voorzitter van de Tweede Kamer (18 december 2001) 7

8 voorlichting van groot belang, waarbij website, nieuwsbrieven en informatiebrochures de communicatie-instrumenten zijn. Een volgende stap is het leveren van gerichte informatie over meer specifieke onderwerpen, onder andere door bijdragen te leveren aan publicaties, congressen en studiedagen. Reguliere inspecties Onder reguliere inspecties verstaat de Erfgoedinspectie die vormen van inspecties die volgens een bepaalde methodiek en programma plaatsvinden. De resultaten uit deze inspecties vormen een belangrijke bron voor de risicoanalyse. Reguliere inspecties worden vormgegeven door jaarlijks een aantal organisaties te bezoeken (bijvoorbeeld gemeenten in het kader van monumentenzorg, archeologische bedrijven, musea in het kader van collectiebeheer, archieven bij rijksinstellingen). Daarnaast worden ten behoeve van een monitor digitale vragenlijsten uitgezet. Dit gebeurt al enkele jaren bij de zorgdragers in de archiefwereld, om vast te stellen of men bijvoorbeeld aan de basisvoorwaarden van goed archiefbeheer voldoet. Op de gebieden van rijkscollecties en van monumentenzorg en archeologie bij gemeenten werd in 2009 een monitor ontwikkeld. Thematische inspecties Als uitvloeisel van de risicoanalyse en op basis van bevindingen uit reguliere inspecties kunnen thema s worden bepaald die bij meerdere geinspecteerden aan de orde komen. Ook kunnen thema s worden aangegeven vanuit de politiek of het management van het ministerie. Incidentinspecties Met enige regelmaat ontvangt de Erfgoedinspectie meldingen en signalen uit het veld. De meeste hiervan kunnen met een eenvoudig antwoord worden afgedaan. Op basis van een melding beoordeelt de inspectie de ernst van een melding, en waar nodig wordt een incidentinspectie ingesteld. Nazorgacties De Erfgoedinspectie toetst na een bepaalde periode of de in een inspectierapport gedane aanbevelingen in voldoende mate zijn opgevolgd. Het doel van deze nazorg is om het nalevinggedrag te toetsen en te stimuleren. Autoriseren van EU-vergunningen Een aparte activiteit van de Erfgoedinspectie betreft de autorisatie van uitvoervergunningen in het kader van Verordening 3911/92, betreffende de uitvoer van cultuurgoederen naar landen buiten de Europese Unie. Het betreft circa 300 vergunningen per jaar. De afgifte ervan gebeurt in samenwerking met Centrale dienst voor in- en uitvoer van de Belastingdienst in Groningen. De vergunningplicht voor de uitvoer van cultuurgoederen wordt gepaald door drempels voor waarde en ouderdom per categorie cultuurgoederen. Vergunningen kunnen worden geweigerd indien de uit te voeren goederen vallen onder de beschermende nationale wetgeving van of op verzoek van één der lidstaten van de EU of van Irak. Dit laatste gezien de oorlogsomstandigheden in Irak en de gevolgen daarvan op het culturele erfgoed. Momenteel is ook een regeling in de maak voor verzoeken uit Syrië. De monitor De Monitor Erfgoedinspectie is een toezichtinstrument, waarmee de Erfgoedinspectie zich een beeld vormt van de taakuitvoering van de onder haar toezicht staande organisaties. Daarbij kijkt de Erfgoedinspectie naar het nalevingniveau van de wet- en regelgeving en naar alle aspecten van de taakuitvoering, die het beleidsdoel van wet- en regelgeving versterken. Hierbij valt te denken aan zelfregulering en kwaliteitszorg, een van de speerpunten van de Erfgoedinspectie. De monitor is opgestart 1999 door de toenmalige Rijksarchiefinspectie. Sinds maakt de gehele Erfgoedinspectie gebruik van de monitor. Neerslag van dit toezichtinstrument is: het monitorboek, dat 2 jaarlijks verschijnt. 8

9 3. Selectie 3.1 Selectiecriteria De algemene selectiecriteria zijn op een positieve wijze geformuleerd, het zijn bewaarcriteria en geven de handelingen aan die met een B gewaardeerd worden, dat wil zeggen waarvan de neerslag permanent moet worden bewaard. De neerslag van de handelingen die met een V gewaardeerd zijn, kan op termijn vernietigd worden. De volgende algemene selectiecriteria worden gehanteerd om de handelingen te selecteren waarvan de neerslag permanent moet worden bewaard. Algemeen selectiecriterium 1. en die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen 2. en die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen 3. en die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren 4. en die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen 5. en die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt 6. en die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden Toelichting Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten. Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid. Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie. Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan. Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken. Bijvoorbeeld in het geval de ministeriele verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving. Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd. Er zijn geen aanwijzingen dat dit bij deze selectielijst aan de orde is. 3.2 Verslag van de vaststellingsprocedure Volgt 9

10 4. Leeswijzer van de handelingen In deze selectielijst worden de handelingen van de actor Erfgoedinspectie beschreven. zorgdrager Iedere handeling is vastgelegd in een gegevensblok met zes of zeven velden. Op deze wijze: (..)... Periode Iedere handeling is voorzien van een uniek volgnummer (..). Een handeling is een complex van activiteiten gericht op het totstand brengen van een product, dat een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. Een actor is een orgaan dat een rol speelt op een beleidsterrein en de bevoegdheid heeft tot het zelfstandig verrichten van handelingen op grond van attributie of delegatie. Een actor kan handelingen via mandatering door organisatieonderdelen of -leden laten verrichten. De handelingen zijn in principe positief geformuleerd. Dat wil zeggen dat bij een handeling als het vaststellen van een regeling ook het intrekken van een regeling inbegrepen wordt geacht. De grondslag of bron geeft de wet of de regeling krachtens de wet waarop een handeling is gebaseerd. Een groot aantal aangetroffen gelijksoortige grondslagen is soms samengevat of tot een keuze beperkt. Niet alle handelingen zijn gebaseerd op een grondslag. Dan is de beschrijving van de handeling ontleend aan de literatuur of bronnen. Voor enkele (algemene) handelingen is geen grondslag of bron aangetroffen. De periode geeft aan wanneer een handeling is uitgevoerd. Hoewel het institutioneel onderzoek zich beperkt tot een bepaalde periode, zijn handelingen waarvan de grondslag een vroegere startdatum doet vermoeden niet voorzien van een eerder gelegen jaartal. Als een handeling nog niet is beëindigd, is achter het eerste jaartal alleen een streepje gezet (bijvoorbeeld: 2003-). Deze handelingen waren bij het afsluiten van het onderzoek nog niet beëindigd. Onderhoud aan de selectielijst zal eventuele eindjaren moeten achterhalen. Het product vormt het resultaat van de handeling. Soms was het noodzakelijk bepaalde velden in de gegevensblokken te verduidelijken met een opmerking of toelichting. De waardering geeft aan welke selectiebeslissing genomen moet worden ten aanzien van de neerslag van de handeling. De handelingen worden uitgevoerd door de actor: Erfgoedinspectie. De minister van OCW is als opdrachtgever de formele zorgdrager. 10

11 5. en 5.1 en met betrekking tot inspectie en toezicht per inspectieonderdeel Archeologie en monumentenzorg Nr.1 Het toezien op naleving van wet- en regelgeving bij opgravingen, vondsten en archeologische monumenten Periode 2001 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) artt. 5.1; ; 5.11 ; 5.13b; Monumentenwet 1988 art ( ); Monumentenwet 1988 art ( ); Algemene Wet Bestuursrecht artt. 5.13; ; 5.16; : : 5: Bijlage bij concept taakomschrijving RIA aug 2001 Onderliggende taken zijn: Erop toezien dat de uitvoering van opgravingen gebeurt door partijen die in het bezit zijn van een opgravingsvergunning en bekwaam zijn tot het doen van opgravingen. Inspecteren van wettelijk beschermde archeologische monumenten. Als bijproduct kunnen stukken aanwezig zijn die voortkomen uit de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) en Algemene wet Bestuursrecht. Het toezien op de provinciale depots. Inspectierapporten en onderliggende stukken Archeologie: Eindrapporten B (5) Overige stukken: V 15 jaar na opheffen geïnspecteerde organisatie. Nr.2 Het aan de bewindspersoon van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) rapporteren en adviseren over de werking van het archeologisch bestel en de kwaliteit van de uitvoering. Periode 2001 Organisatie en mandaatbesluit OCW 2005 Inspectierapporten en onderliggende stukken Eindrapporten: B(5) Overige stukken: V 15 jaar na afronding onderzoek Nr.3 Het opsporen van economische delicten, voor zover het betreft overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de Monumentenwet 1988, de artikelen 11, 45.1, 53.1 en 56. Periode Wet op de economische delicten, art 17.1 Processen verbaal Tot 2012 hebben er nog geen opsporingsactiviteiten plaatsgevonden. Er zijn vanaf 2012 voorbereidingen getroffen om dit op te starten. Eindrapporten B (5) Overige stukken: V 15 jaar 11

12 Nr.4 Het, namens de minister van OCW, toezien op naleving en uitvoering van wet- en regelgeving door gemeenten op het gebied van de gebouwde monumentenzorg, beschermde stads- en dorpsgezichten en de vergunningverlening Periode Beleidsbrief nieuw beleid monumentenzorg december 2001; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) art art.5.11; Notitie bij de start van de rijksinspectie monumentenzorg p. 4; Wet Revitalisering Generiek Toezicht art. 3.3; Algemene Wet Bestuursrecht 1993, 693) art. 5.13: : 5.16: 5:17.1-2: : 5: Als bijproduct kunnen stukken aanwezig zijn die voortkomen uit de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) en Algemene wet Bestuursrecht. Als bijproduct kunnen stukken aanwezig zijn die voortkomen uit de Algemene wet Bestuursrecht zoals het betreden van plaatsen en het nemen van monsters. Overdrachten aan gemeenten en provincies lopen door tot in Inspectierapporten en onderliggend materiaal B (5) - inspectierapport, - aanbiedingsbrief bij inspectierapport, reactie College Burgemeester en Wethouders, verslag nagesprek c.q. natraject, - brief Erfgoedinspectie afronding inspectie c.q. natraject Overige stukken: V 15 jaar na afronding onderzoek Nr.5 Het toezien op het functioneren van het stelsel van de monumentenzorg, dat is ingericht ten behoeve van de instandhouding van de gebouwde rijksmonumenten en door het rijk beschermde stads- en dorpsgezichten. Periode Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) artt..5.11; 5.13b; Wet Revitalisering Generiek Toezicht art. 3.3 De term gebouwde is toegevoegd ter onderscheiding van de archeologische rijksmonumenten, maar hieronder vallen ook door de mens aangelegde/groene rijksmonumenten. Overdrachten aan gemeenten en provincies lopen door tot in Inspectierapporten en onderliggend materiaal B (5) - inspectierapport, - aanbiedingsbrief bij inspectierapport, reactie College Burgemeester en Wethouders, verslag nagesprek c.q. natraject, - brief Erfgoedinspectie afronding inspectie c.q. natraject Overige stukken: V 15 jaar na afronding onderzoek 12

13 Nr. 6 Het aan de minister van OCW rapporteren van de resultaten van het toezien op naleving en uitvoering van wet- en regelgeving op het gebied van de gebouwde monumentenzorg alsmede op het stelsel op het gebied van de gebouwde monumentenzorg Periode Beleidsbrief nieuw beleid monumentenzorg, december 2001 Beleidsbrief Monumentenzorg 2009 Brief SC Cultuur aan de 2 e Kamer 5 juli 2011 Beleidsvisie Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte 15 juni 2011 Het gaat hierbij om de samenhang van het monumentenstelsel (bijvoorbeeld instandhouding van rijksmonumenten of subsidieverlening). Ook gaat het om het gehele proces van restauratie en onderhoud, zowel door particulieren als overheidsorganen. In 2014 zal de Erfgoedinspectie een vervolgonderzoek doen naar de stand van zaken wat betreft cultuurhistorisch inclusief bouwhistorisch onderzoek. Inspectierapporten en onderliggend materiaal B (5) - inspectierapport, - aanbiedingsbrief bij inspectierapport, reactie College Burgemeester en Wethouders, verslag nagesprek c.q. natraject, - brief Erfgoedinspectie afronding inspectie c.q. natraject Overige stukken: V 15 jaar na afronding onderzoek Nr. 7 Het verrichten van onderzoek naar de informatie over het functioneren van de monumentenzorg. Periode Werkprogramma Erfgoedinspectie , blz. 14 Het onderzoek geeft onder meer antwoord op de vraag aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om over de benodigde informatie te kunnen beschikken en hoe de aanwezige informatie zo goed mogelijk kan worden samengebracht. o.a. Ondersteunend rapport voor de besluitvorming rond de inrichting van het stelseltoezicht. B (5) - inspectierapport, - aanbiedingsbrief bij inspectierapport, reactie College Burgemeester en Wethouders, verslag nagesprek c.q. natraject, - brief Erfgoedinspectie afronding inspectie c.q. natraject Overige stukken: V 15 jaar na afronding onderzoek Nr. 8 Het toezien op naleving van de onderhoudsplicht na het ontvangen van subsidie voor onderhoud van monumenten Periode Beleidsbrief nieuw beleid monumentenzorg december 2001 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) artt Monumentenwet art 63. Het gaat om toezicht op naleving van de subsidie voorwaarden door de monumenteneigenaren. Inspectierapporten en onderliggend materiaal B (5) - inspectierapport, - aanbiedingsbrief bij inspectierapport, reactie College Burgemeester en Wethouders, verslag nagesprek c.q. natraject, - brief Erfgoedinspectie afronding inspectie c.q. natraject Overige stukken: V 15 jaar na afronding onderzoek 13

14 Nr.9 Het al dan niet naar aanleiding van meldingen signaleren van knelpunten in het monumentenbestel en het archeologische bestel aan de Minister van OCW. Periode Notitie bij de start van de rijksinspectie monumentenzorg p. 4 Bijlage bij Concept taakomschrijving RIA (2001) Jaarlijks verslag Eindrapporten B (5) Archieven en Collecties Nr.10 Het toezien op naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden zoals bedoeld in de artikelen 23 eerste en tweede lid en 41 eerste lid van de Archiefwet. Periode Archiefwet 1995 art. 25a.1. Algemene wet bestuursrecht artt.5:15.1-3;5:18.1; 5:18.3; 5:18.2; 5:18.4; 5: Rapportages naar aanleiding van aspectinspecties, integrale inspecties of doorlichtingen, vervolginspecties Het gaat hierbij om het toezicht op het archiefbeheer van de organen van de centrale overheid. Het betreft alle archieven van deze overheidsorganen, tot het moment waarop die archieven hetzij zijn vernietigd, dan wel zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats. De Erfgoedinspectie voert zelfstandig inspecties uit, en rapporteert hierover aan de betreffende zorgdrager. Als bijproduct kunnen stukken aanwezig zijn die voortkomen uit de Algemene wet Bestuursrecht zoals het betreden van plaatsen en het nemen van monsters Archieven: Nota s van bevindingen en eindrapporten: B(5) Overige stukken: V 15 jaar na afronding onderzoek Collecties: eindrapporten: B(5) Overige stukken: V 15 jaar na afronding onderzoek Activiteiten m.b.t. beschermde voorwerpen (wbc); Nr.11 Het ontvangen van voornemens en het verlenen van toestemming tot het ter veiling te brengen, vervreemden, bezwaren, verhuren, in bruikleen geven, bij boedelscheiding aan een niet-ingezetene toedelen van een beschermd voorwerp of het wijzigen van de verblijfplaats daarvan Wet tot behoud van cultuurbezit art. 1.1.f., art Correspondentie en onderliggend materiaal V 15 jaar na afloop beschermde periode 14

15 Nr.12 Het ontvangen van meldingen van vermissing of tenietgaan van beschermde voorwerpen Wet tot behoud van cultuurbezit art. 1.1.f., art 9.2 Correspondentie en onderliggend materiaal V 15 jaar na afloop beschermde periode Toezicht WBC en andere regelingen Nr.13 Het toezien op naleving van de Wet tot behoud van cultuurbezit, de Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied (2007), de Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 (2009) alsmede op de Regeling materieel beheer museale voorwerpen Wet tot behoud van cultuurbezit art.15:1; Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied (2007) artt.8, 9d; Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 (2009) artt. 7 en 9a-d; Regeling materieelbeheer museale voorwerpen 2007 art Regeling materieelbeheer museale voorwerpen 2013 art Wet behoud tot cultuurbezit art ; Algemene Wet Bestuursrecht (1993, 693) art Inspecteur, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet tot behoud van cultuurbezit en de door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op grond van artikel 15 van die wet aangewezen ambtenaren. Bij deze taakuitvoering kunnen onderstaande activiteiten voorkomen: Het binnen treden van een woning met medeneming van de benodigde apparatuur, zonder toestemming van de bewoner. Het vorderen dat de bewoner de inspecteur een beschermd voorwerp, een roerende zaak, of een cultuurgoed die in de woning aanwezig zijn, toont. Het gaat om een roerende zaak als bedoeld in artikel 14a en een cultuurgoed zoals bedoeld in artikel 14b, van de Wet tot behoud van cultuurbezit Art. 9 lid 2 WBC verplicht de houder een beschermd voorwerp op diens aanvraag aan de inspecteur te tonen Het verzegelen van ruimten en voorwerpen voorzover dat voor de uitoefening van de in artikel 5.17 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde bevoegdheden redelijkerwijs noodzakelijk is. Het zo nodig met behulp van de sterke arm de bevoegdheid, bedoeld in artikel 5.17 van de Algemene wet bestuursrecht uitoefenen. Inspectieverslagen en onderliggend materiaal Inspectieverslagen en eindrapporten: B(5) Overige stukken: V 15 jaar na afronding onderzoek Indien het onderzoek betrekking heeft op een beschermd voorwerp: V 15 jaar na afloop beschermde periode 15

16 Nr.14 Het geven van toestemming om een beschermd voorwerpen buiten Nederland te brengen Wet tot behoud van cultuurbezit art. 1.1.f., art 7.3 Organisatie- en Mandaatbeluit OCW 2008 Correspondentie en onderliggend materiaal V 15 jaar na afloop beschermde periode Nr.15 Het bij de Minister of het college opvragen van inlichtingen die de inspecteurs voor de uitoefening van het toezicht nodig hebben. Periode Regeling materieelbeheer museale voorwerpen 2007 art. 12.2; Regeling materieelbeheer museale voorwerpen 2013 art Het gaat om de Hoge Colleges van Staat Verzoeken en ontvangst van inlichtingen V 15 jaar na afronding onderzoek Nr.16 Het toegang nemen tot de museale voorwerpen die de minister of het college beheert, en bij hen om inzage verzoeken in alle daartoe bijgehouden administraties, documenten en andere informatiedragers. Periode Regeling materieelbeheer museale voorwerpen 2007 artt. 12.1; 12.3 Regeling materieelbeheer museale voorwerpen 2013 art Verslag van bevindingen (behorende bij de betreffende inspectierapporten) Verslag van bevindingen: B(5) Overige stukken: V 15 jaar na sluiting dossier 16

17 Inbewaringneming cultuurgoederen (UNESCO en bezet gebied); Nr.17 Het houden van toezicht op de naleving van het verbod op invoer, uitvoer, handel en beschermd cultureel erfgoed uit landen ten aanzien waarvan verordeningen/ sanctieregelingen zijn vastgesteld. Periode Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad van de Europese Unie van 7 juli 2003 (PbEG L 169) betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2465/96 ; Sanctieregeling Irak 2004 II; Regeling toezichthoudende ambtenaren Sanctiewet 1977 Resolutie nr. 1483/2003 van 22 mei 2003 van de Veiligheidsraad; Verordening nr. 1332/2013 (artikel 11c) tot wijziging van Verordening nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië; Sanctieregeling Syrie 2012 (als gewijzigd bij de Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 12 februari 2014, nr. MinBuZa , houdende wijziging van de Sanctieregeling Syrië 2012) Het gaat om het toezicht op de naleving van de krachtens de Sanctiewet 1977 opgestelde Sanctieregeling Irak 2004 II en Syrië. Bedoelde regeling bepaalt dat het verboden is te handelen in strijd met Verordening (EG) 1210/2003 en Verordening (EG) 1332/2013. Deze verordeningen bevat een specifieke bepaling over de invoer, uitvoer en handel in Iraakse en Syrische cultuurgoederen, waartoe het toezicht door de Erfgoedinspectie zich bepaalt. De minister van Buitenlandse Zaken wijst de inspecteurs aan op het gebied van cultuur. Correspondentie, verslag van bevindingen Eindrapporten: B(5) Overige stukken: V 15 jaar na afronding onderzoek Vergunningverlening Nr.18 Het al dan niet verstrekken van uitvoervergunningen voor cultuurgoederen Periode Verordening 3911/1992; Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen art. 2.2a; Wet tot behoud van cultuurbezit art. 14b(1) Het weigeren van een vergunning vindt plaats indien de betrokken cultuurgoederen in de desbetreffende lidstaat vallen onder een wettelijke regeling voor de bescherming van nationaal artistiek, historisch of archeologisch bezit. Een vergunning als bedoeld in Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen art.2 lid 1. Voor de doeleinden van deze verordening kan de uitvoervergunning worden geweigerd, wanneer de betrokken cultuurgoederen in de desbetreffende lidstaat vallen onder een wettelijke regeling voor de bescherming van nationaal artistiek, historisch of archeologisch bezit. De bevoegdheid wordt in mandaat uitgeoefend door de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer van de Belastingdienst/Douane, na voorafgaande goedkeuring van de Erfgoedinspectie. Besluiten tot verstrekking; besluiten tot weigering V 15 jaar na verstrekking. Indien de vergunning betrekking heeft op de uitvoer van een beschermd voorwerp: V 15 jaar na afloop beschermde periode 17

18 Nr.19 Het indien nodig contact opnemen met de bevoegde autoriteit van de lidstaat waaruit het betrokken cultuurgoed afkomstig is Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen art. 2.2b Wet tot behoud van cultuurbezit art. 14b(1) Een vergunning als bedoeld in Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen art.2 lid 1. Voor de doeleinden van deze verordening kan de uitvoervergunning worden geweigerd, wanneer de betrokken cultuurgoederen in de desbetreffende lidstaat vallen onder een wettelijke regeling voor de bescherming van nationaal artistiek, historisch of archeologisch bezit. Met name de bevoegde autoriteiten als bedoeld in Richtlijn 93/7/EEG van de Raad van 15 maart 1993 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht. Correspondentie V 15 jaar na verstrekking Opsporing Wbc; teruggave cultuurgoederen (EU, Richtlijn 93/7 Nr.20 Het opsporen van de bij de Wet op de economische delicten strafbaar gestelde overtredingen van voorschriften gesteld bij de Wet tot behoud van cultuurbezit Wet op de economische delicten art. 17 lid 1 onder 2, Wet tot behoud van cultuurbezit artikelen 7, 8, 9, 14a en 14b Overtredingen van bepalingen in de WBC zijn niet in die wet zelf strafbaar gesteld. Overtredingen van het gestelde bij de Wbc, artikelen 7, 8, 9, 14a en 14b, zijn in art. 1 onder 2 Wed aangemerkt als economisch delict. De strafbaarstelling van economische delicten is geregeld in titel II van de Wed. Ambtenaren belast met het opsporen van deze strafbare feiten worden bijgevolg aangewezen door de voor de Wed verantwoordelijke minister in overleg met de minister van OCW. Deze ambtenaren zijn tevens belast met de opsporing van de feiten strafbaar gesteld in de artikelen 179 tot en met 182 en 184 van het Wetboek van Strafrecht, voor zover deze feiten betrekking hebben op een bevel, vordering of handeling, gedaan of ondernomen door henzelf. De minister van Veiligheid en Justitie wijzen in overeenstemming met de minister van OCW opsporingsambtenaren aan. Processen-verbaal, verslagen van bevindingen en onderliggend materiaal Processen-verbaal en verslagen van bevindingen: B(5) Overige stukken: V 15 jaar na afronding onderzoek 18

19 Nr.21 Het op verzoek opsporen van roerende zaak die krachtens de nationale wetgeving van die staat een cultuurgoed is in de zin van artikel 1, onder 1, van richtlijn nr. 93/7/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 maart 1993 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht (PbEG L 74), mits die zaak in de zin van die richtlijn op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van die staat is gebracht. Wet op de economische delicten art ; Wet tot behoud van cultuurbezit art 16.2 Het verzoek komt van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. De roerende zaak wordt door de betreffende staat in het verzoek omschreven. Het opsporen van bedoelde zaken is voorbehouden aan ambtenaren die tevens zijn belast met het opsporen van de op grond van de Wed strafbaar gestelde feiten uit de WBC. Ambtenaren belast met het opsporen van deze strafbare feiten worden bijgevolg aangewezen door de voor de Wed verantwoordelijke minister in overleg met de minister van OCW. De minister van Veiligheid en Justitie wijzen in overeenstemming met de minister van OCW opsporingsambtenaren aan Correspondentie, verslag van bevindingen Verslagen van bevindingen: B(5) Overige stukken: V 15 jaar na afronding onderzoek Nr.22 Het samenwerken met de centrale autoriteiten van de EU-lidstaten en het overleg tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten bevorderen Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 december 2011, nr. DCE/303694, houdende de aanwijzing van de EGI als centrale autoriteit in de zin van Richtlijn 93/7/EEG (Aanwijzingsbesluit EGI Richtlijn 93/7/EEG); Richtlijn 93/7/EEG art. 4 Correspondentie en onderliggend materiaal B (5) 19

20 Nr.23 Het is samenwerking met de centrale autoriteiten van de EU-lidstaten houden van toezicht op de onrechtmatige in- en uitvoer van cultuurgoederen. Aanwijzingsbesluit EGI Richtlijn 93/7/EEG; Richtlijn 93/7/EEG art De handeling omvat de volgende activiteiten: Het natrekken of een goed dat is ontdekt op het grondgebied van een lidstaat en waarvoor er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat het op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van Nederland is gebracht een cultuurgoed in de zin van art. 1.1 vormt. Het in kennis stellen van de betrokken Lid-Staten, bij ontdekking op Nederlands grondgebied van cultuurgoederen waarvoor er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat die goederen op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van andere Lid-Staten zijn gebracht. Het in kennis stellen van de betrokken Lidstaat bij ontdekking op het grondgebied van die lidstaat van cultuurgoederen waarvoor er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat die goederen op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van Nederland zijn gebracht. Het ontvangen van kennisgevingen van de betrokken Lidstaten, bij ontdekking op het grondgebied van die lidstaten van cultuurgoederen waarvoor er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van Nederland zijn gebracht. De bevoegde autoriteiten van de verzoekende Lid-Staat krijgt gedurende twee maanden de gelegenheid na de bedoelde kennisgeving na te trekken of het betrokken goed een cultuurgoed in de zin van art. 1.1 vormt, met het doel om eventueel teruggave van het goed te vorderen. Correspondentie en onderliggend materiaal B (5) Nr.24 Het in samenwerking met de betrokken Lid-Staat treffen van de nodige maatregelen voor het materiële behoud van het cultuurgoed. Periode Aanwijzingsbesluit EGI Richtlijn 93/7/EEG art. 4.4 Maatregelen om te voorkomen dat het cultuurgoed beschadigd raakt of teniet gaat correspondentie en onderliggend materiaal V 15 jaar na sluiting dossier 20

21 Nr.25 Het nemen van de nodige maatregelen ten behoeve van de lid-staat van de Europese Unie of ten behoeve van de andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte die aanspraak op teruggave van een cultuurgoed maakt, zoals het doen leggen van conservatoir beslag, het in bewaring of onder bewind doen stellen van de zaak, en het vorderen van voorlopige voorzieningen in kort geding. Wetboek van burgerlijke rechtsvordering art. 1010; Aanwijzingsbesluit Richtlijn EGI 93/7/EEG art. 4.5 Maatregelen om te voorkomen dat het cultuurgoed aan de procedure van teruggave wordt onttrokken. correspondentie en onderliggend materiaal V 15 jaar na sluiting dossier Nr.26 Het bij de bevoegde rechtbank van de aangezochte Lidstaat tegen de bezitter, of, bij ontstentenis van de bezitter, tegen de houder, een vordering instellen tot teruggave van een op onrechtmatige wijze buiten Nederland gebracht cultuurgoed. Aanwijzingsbesluit EGI Richtlijn 93/7/EEG; Richtlijn 93/7/EEG art. 5 vordering tot teruggave van onrechtmatig buiten Nederland gebracht cultuurgoed Vordering tot teruggave; een document waarin het goed waarop de vordering tot teruggave betrekking heeft, wordt beschreven en waarin wordt verklaard dat dit goed een cultuurgoed is; een verklaring dat het cultuurgoed op onrechtmatige wijze buiten Nederland is gebracht; Correspondentie, verslag van bevindingen en onderliggend materiaal Vordering tot teruggave; document waarin het goed waarop de vordering tot teruggave betrekking heeft, wordt beschreven en waarin wordt verklaard dat dit goed een cultuurgoed is; verklaring dat het cultuurgoed op onrechtmatige wijze buiten Nederland is gebracht B (5) Overige stukken V 15 jaar na sluiting dossier Nr.27 Het met betrekking tot de teruggave als tussenpersoon fungeren tussen de bezitter en/of de houder en de verzoekende Lidstaat. Aanwijzingsbesluit Richtlijn 93/7/EEG; Richtlijn 93/7/EEG art. 4.6 Correspondentie en onderliggend materiaal V 15 jaar na sluiting dossier 21

22 Nr.28 Het nazoeken van meldingen van onder meer de douane over opgedoken kunstvoorwerpen 2009 Interview medewerker sector collecties en archieven Richtlijn nr. 93/7/EEG van de Raad van 15 maart 1993, betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van de lidstaat zijn gebracht Gebaseerd op handeling 257 cultuurbezit Na 2009 maakt deze handeling deel uit van het houden van toezicht op de naleving van teruggavewet bezet gebied en uitvoeringswet UNESCO-verdrag Hier onder valt ook het in behandeling nemen van verzoeken om teruggave door collega autoriteiten uit de andere eu-lidstaten alsmede het doorgeleiden van Nederlandse verzoeken om teruggave aan collega autoriteiten uit de andere eu-lidstaten Rapport, correspondentie V 15jaar na afronding onderzoek Inspectie museaal beheer Nr.29 Het melden van de bevindingen aan de minister of het college en zo nodig daarbij aangeven welke voorzieningen naar hun oordeel dienen te worden getroffen. Periode Regeling materieelbeheer museale voorwerpen 2007 art. 13.1; Regeling materieelbeheer museale voorwerpen 2013 art. 12.3; 11.14; Interview MT De inspectie zal naar de minister terugkoppelen, als zij bij een inspectie een onaanvaardbare situatie heeft aangetroffen die politiek bestuurlijk ernstige gevolgen kan hebben. College is Hoge college van staat. Gebaseerd op handeling 345 in RIO Cultuurbeleid. Voor 2007 gebeurde dit op basis van de beheersovereenkomsten, zie onderstaande handelingen. Rapporten B(2) Nr.30 Het inspecteren van het museaal beheer alsmede het bij het museum in beginsel vooraf melden van een inspectie Periode Beheersovereenkomst tussen de staat en het betreffende museum, artt. 3 en 4 Inspecteur, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet tot behoud van cultuurbezit en de door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op grond van artikel 15 van die wet aangewezen ambtenaren. Museaal beheer: het registreren, conserveren en presenteren van de collectie Rapporten en onderliggend materiaal Eindrapporten: B(5) Overige stukken: V 15 jaar na afronding onderzoek 22

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk monument aangewezen: 1. zaak,

Nadere informatie

Productbeschrijving BSD. Inhoudsopgave

Productbeschrijving BSD. Inhoudsopgave Productbeschrijving BSD Versie januari 2004, plus verwerkt commentaar Nationaal Archief van februari 2004 Goedgekeurd op vergadering Interdepartementaal Platform Selectievraagstukken, 3 maart 2004 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995; Besluit: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Bouwcollege: het College bouw ziekenhuisvoorzieningen;

Nadere informatie

Erfgoedverordening Boxtel 2010

Erfgoedverordening Boxtel 2010 Pagina 1 van 5 Erfgoedverordening Boxtel 2010 gezien het voorstel van het college van 18 mei 2010; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de artikelen 12 en 15 van de Monumentenwet 1988 en de artikelen

Nadere informatie

Wet tot behoud van cultuurbezit

Wet tot behoud van cultuurbezit Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Wet tot behoud van cultuurbezit Informatiebrochure 5 Jaarwerkprogramma 2010/ Erfgoedinspectie Wet tot behoud van cultuurbezit Informatiebrochure

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen Erfgoedverordening gemeente Geldermalsen 2013 De raad van de gemeente Geldermalsen, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012, nummer 9, gelet op artikel

Nadere informatie

Selectielijst Klantenloket EPD (bij Nictiz) 2008-2011

Selectielijst Klantenloket EPD (bij Nictiz) 2008-2011 Selectielijst Klantenloket EPD (bij Nictiz) 2008-2011 Van de zorgdrager: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Concept versie ter inzage Inhoudsopgave A Inleiding... 3 1.1 Doel en werking

Nadere informatie

Productbeschrijving RIO. Inhoudsopgave

Productbeschrijving RIO. Inhoudsopgave Productbeschrijving RIO Versie januari 2004, plus verwerkt commentaar Nationaal Archief van februari 2004 Goedgekeurd op vergadering Interdepartementaal Platform Selectievraagstukken, 3 maart 2004 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

BSD Studiefinanciering

BSD Studiefinanciering BSD Studiefinanciering 1945-1994 Erasmus Universiteit Rotterdam, Katholieke Universiteit Brabant, Katholieke Universiteit Nijmegen, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit

Nadere informatie

Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTE LOPIK Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik 2010 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2010; gelet op artikel 149

Nadere informatie

I. SAMENHANG ERFGOEDWET, OVERGANGSRECHT, OMGEVINGSWET

I. SAMENHANG ERFGOEDWET, OVERGANGSRECHT, OMGEVINGSWET I. SAMENHANG ERFGOEDWET, OVERGANGSRECHT, OMGEVINGSWET Erfgoedwet Overgangsrecht 1-7-16 /eind 2018 Omgevingswet eind 2018 Aanwijzing / duiding van Omgang met beschermd erfgoed Omgang met beschermd beschermd

Nadere informatie

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8).

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG 2004 BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening

Nadere informatie

Den Haag, september 2013 Dr. F.J.G. Limburg

Den Haag, september 2013 Dr. F.J.G. Limburg Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., j o 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde overleg tussen het bedrijfschap Horeca en Catering en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld

Nadere informatie

Artikel 2. Het gebruik van het monument Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument.

Artikel 2. Het gebruik van het monument Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument. ERFGOEDVERORDENING HEERENVEEN 2010 HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

VERORDENING. De raad van de gemeente Terneuzen; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

VERORDENING. De raad van de gemeente Terneuzen; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Lijst agendapunten nummer: 8b Kenmerk: 11150 Afdeling: Vergunningen en Handhaving VERORDENING Datum: 9 oktober 2008 Onderwerp: Erfgoedverordening Terneuzen 2008 De raad van de gemeente Terneuzen; gelezen

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Monitorboek Erfgoedinspectie 2009-2010

Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Monitorboek Erfgoedinspectie 2009-2010 Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Monitorboek Erfgoedinspectie 2009-2010 Wat is de Erfgoedinspectie De Erfgoedinspectie waakt op nationaal niveau over een belangrijk deel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 145 Wet van 7 maart 2002 tot wijziging van de Wet tot behoud van cultuurbezit in verband met een evaluatie van die wet Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap p/a de Algemene Rijksarchivaris Postbus 90520. 2509 LM 's-gravenhage

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap p/a de Algemene Rijksarchivaris Postbus 90520. 2509 LM 's-gravenhage ..,.scs...l...cálaa.3 9 3's-3612+3 2506 AE Den Haag tcl.foon.317c310ssse fax +32(o)70 36147 27 e-mail cultuur@cultuur.nl wwwcultuur.nl De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap p/a de

Nadere informatie

Erfgoedverordening Roosendaal 2017

Erfgoedverordening Roosendaal 2017 Erfgoedverordening Roosendaal 2017 De raad van de gemeente Roosendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.; gelet op de artikelen 3.16 en 9.1 van de Erfgoedwet, gelezen in samenhang

Nadere informatie

De raad van de gemeente Grave

De raad van de gemeente Grave ** Documentnr 28070.: zaaknr.: Z/G/16/36278 De raad van de gemeente Grave gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2016. gelet op de artikelen 3.16 en 9.1 van de Erfgoedwet, in

Nadere informatie

raad voor cukuur raad voor cultuur

raad voor cukuur raad voor cultuur raad voor cukuur R.J. Schimmelpennincklaan 3 oostbus 612e 2506 AE Den Haag telefoon +31(0)70 310 66 86 fax +31(0)70 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De Staatssecretaris van Onderwijs,

Nadere informatie

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag.

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag. Modellen Model 1 Aanvraag machtiging vervanging archiefbescheiden Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag. Kalvermarkt

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 185 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3 april 2003 Wij Beatrix,

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 24 - Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed Versie april 2012 crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Waarborgen van platina, gouden en zilveren voorwerpen over de periode

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Waarborgen van platina, gouden en zilveren voorwerpen over de periode Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Waarborgen van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 580 Beschikking van de Minister van Justitie van 21 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Monumentenwet BES, zoals

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

Erfgoedinspectie Verslag van het toezicht in 2013

Erfgoedinspectie Verslag van het toezicht in 2013 Erfgoedinspectie Verslag van het toezicht in 2013 1. Inleiding 2. Onderzoeken en inspecties Overheidsinformatie: een duurzaam digitaal archief Rijkscollectie in beheer Wet tot behoud van cultuurbezit In-

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van BZK, beleidsterrein Nationale Ombudsman over de periode

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van BZK, beleidsterrein Nationale Ombudsman over de periode Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van BZK,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 199 Wet van 8 mei 2003 tot aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten

Nadere informatie

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Nr.14.0008493 MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Regio Gooi

Nadere informatie

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 18715 3 april 2014 Erfgoedverordening Stadsdeel Zuidoost 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 162 8 juli 2015 Informatieverordening RUD Zeeland 2015 Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 42 Wet van 21 december 2006 tot wijziging van de Monumentenwet 1988 en enkele andere wetten ten behoeve van de archeologische monumentenzorg

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 mei 2015 Registratienummer: TB15.5023243 Agendapunt: 12 Onderwerp: Vaststelling archiefverordening gemeente Ten Boer 2015 Voorstel: 1. De Archiefverordening

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

Toelichting op gemeenschappelijke regeling

Toelichting op gemeenschappelijke regeling Toelichting op gemeenschappelijke regeling Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Algemene bepalingen Dit artikel bevat enkele begripsbepalingen die in de gemeenschappelijke regeling gehanteerd worden.

Nadere informatie

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN Tekst zoals deze geldt op 22 januari 2010 WET van 15 januari 1970, houdende regelen met betrekking tot medische hulpmiddelen WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Wat is er anders na 1 januari 2016?

Wat is er anders na 1 januari 2016? Wat is er anders na 1 januari 2016? Archeologie in de erfgoedwet (en omgevingswet) Joost Kuggeleijn (OCW, E&K) Marjolein Verschuur (OCW, RCE) SIKB velddag, 24 september 2015 Inhoud presentatie Wat staat

Nadere informatie

Professionele archeologie en de Erfgoedwet

Professionele archeologie en de Erfgoedwet Professionele archeologie en de Erfgoedwet Inhoud Certificering pag. 1 Maritieme archeologie pag. 4 Rijksmonumenten pag. 4 De Erfgoedwet en de Omgevingswet pag. 5 Hoe we in Nederland met archeologische

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen;

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen; Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende vaststelling van regels inzake de aanvraag van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Selectielijst vereniging FGzP (Federatie van gezondheidszorgpsychologen)

Selectielijst vereniging FGzP (Federatie van gezondheidszorgpsychologen) Selectielijst vereniging FGzP (Federatie van gezondheidszorgpsychologen) Selectielijst voor de administratieve neerslag van de openbare gezag-taken van de zorgdrager FGzP (Federatie van gezondheidszorgpsychologen),

Nadere informatie

Beheer van de rijkscollectie

Beheer van de rijkscollectie Beheer van de rijkscollectie De Nederlandse Staat is verantwoordelijk voor een omvangrijke collectie roerend erfgoed. In de Erfgoedwet wordt deze rijkscollectie de museale cultuurgoederen van de Staat

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed

Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed 2 oktober 2014 Monique Krauwer Directie Erfgoed en Kunsten Inhoud Omgevingswet en Erfgoedwet Cultuurhistorie in de Omgevingswet Wat vindt

Nadere informatie

Het Acquisitieprofiel 2002-2006 dient ter vervanging van het uit 1995 daterende Acquisitieprofiel van het Algemeen Rijksarchief.

Het Acquisitieprofiel 2002-2006 dient ter vervanging van het uit 1995 daterende Acquisitieprofiel van het Algemeen Rijksarchief. DE VERWERVING VAN ARCHIEVEN DOOR HET NATIONAAL ARCHIEF Acquisitieprofiel 2002-2006 Het Acquisitieprofiel 2002-2006 dient ter vervanging van het uit 1995 daterende Acquisitieprofiel van het Algemeen Rijksarchief.

Nadere informatie

Gemeente Tilburg Monumentenverordening gemeente Tilburg Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

Gemeente Tilburg Monumentenverordening gemeente Tilburg Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Tilburg Monumentenverordening gemeente Tilburg Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Samenvatting. Aanleiding voor het onderzoek

Samenvatting. Aanleiding voor het onderzoek Samenvatting Aanleiding voor het onderzoek Het nationale bestuursrecht is van oudsher verbonden met het territorialiteitsbeginsel. Volgens dat beginsel is een autoriteit alleen bevoegd op het grondgebied

Nadere informatie

Toelichting op de procedure bij de ontdekking van mogelijk onrechtmatig uitgevoerde cultuurgoederen (Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970)

Toelichting op de procedure bij de ontdekking van mogelijk onrechtmatig uitgevoerde cultuurgoederen (Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970) Toelichting op de procedure bij de ontdekking van mogelijk onrechtmatig uitgevoerde cultuurgoederen (Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970) Inleiding De Erfgoedinspectie ziet onder meer toe op de invoer van

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 397 27 844 Regels inzake de veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan worden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 511 Wet van 9 december 2015, houdende bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet) 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Gemeenteraad 13 januari 2009 Gemeenteblad

Gemeenteraad 13 januari 2009 Gemeenteblad 6 Jaar: 2009 Nummer: Besluit: Gemeenteraad 13 januari 2009 Gemeenteblad MONUMENTENVERORDENING HELMOND 2009 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die

Nadere informatie

Inspectie in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Inspectie in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Inspectie in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Augustus 2013 1. Betrokken partijen bij het toezicht op dagopvang en peuterspeelzalen.3 2. Inspectie door de GGD.4 3. Handhaving kwaliteit van peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 29 Wet van 6 november 2008, houdende regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Toezicht op de volksgezondheid over de periode 1940-1999

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Toezicht op de volksgezondheid over de periode 1940-1999 Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Toezicht op de

Nadere informatie

23 september Hierbij bied ik u het jaarverslag 2007 van de Erfgoedinspectie aan, inclusief mijn beleidsreactie op dit rapport.

23 september Hierbij bied ik u het jaarverslag 2007 van de Erfgoedinspectie aan, inclusief mijn beleidsreactie op dit rapport. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 23 september 2008 49421 Onderwerp Jaarverslag 2007 Erfgoedinspectie inclusief de beleidsreactie

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 De voorzitter van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit besluit vast te stellen het volgende: Besluit voor het beheer

Nadere informatie

D ARCHIEFBEHEEROVEREENKOMST GEMEENTE EDAM-VOLENDAM / OMGEVINGSDIENST IJMOND

D ARCHIEFBEHEEROVEREENKOMST GEMEENTE EDAM-VOLENDAM / OMGEVINGSDIENST IJMOND ARCHIEFBEHEEROVEREENKOMST GEMEENTE EDAM-VOLENDAM / OMGEVINGSDIENST IJMOND Overeenkomst tussen gemeente Edam-Volendam en Omgevingsdienst IJmond over het beheer van archiefbescheiden uit hoofde van de voor

Nadere informatie

ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014

ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014 ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014 Autoriteit Consument en Markt; Gelet op de artikelen 5:17 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht, artikelen 51 en 89 van de Mededingingswet, artikel

Nadere informatie

Toezichtskader Instandhouding Rijksmonumenten

Toezichtskader Instandhouding Rijksmonumenten Toezichtskader Instandhouding Rijksmonumenten Erfgoedinspectie November 2011 2 Erfgoedinspectie Inhoud 1 Inleiding 5 2 Toelichting op het Toezichtskader Instandhouding Rijksmonumenten 7 2.1 Wettelijke

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

onderwerp: ontwerp-selectielijst archiefbescheiden van de Centrale Organisatie

onderwerp: ontwerp-selectielijst archiefbescheiden van de Centrale Organisatie --suus 90-to-3612+3 2506 AE Deu Haag torccu.«c»crosess fax +31(0)70 36147 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap p/a de Algemene Rijksarchivaris

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

erfgoedinspectie 3 S U SCHAP Aan het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft Postbus AA Delft

erfgoedinspectie 3 S U SCHAP Aan het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft Postbus AA Delft 3 S U Aan het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft Postbus 5 2600 AA Delft erfgoedinspectie Den Haog 15-12-2008 Ons kenmerk 88674 Onderwerp Voortgangsrapport naleving Archiefwet 1995

Nadere informatie

De Erfgoedwet en certificering

De Erfgoedwet en certificering De Erfgoedwet en certificering Archeologie in de Erfgoedwet Iepie Roorda Informatiemiddag Erfgoedwet 11 mei 2016 Inhoud presentatie Wat staat er in de Erfgoedwet over archeologie en wat is er anders? Inhoud

Nadere informatie

H E E R H U G O W >\ /\ R D

H E E R H U G O W >\ /\ R D Raadsvergadoring :' ing 2 2 APRJQQB Besluii: ^f Voorstalnurroiner: PR nr*>6>qx± I 9 H E E R H U G O W >\ /\ R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 7 2008-033 Monumentverordening Aan de Raad, Heerhugowaard,

Nadere informatie

Definitieve versie Vastgesteld 31-12-2012. Naar ontwerp van: Edward Nieuwkerk, Doc-Direkt

Definitieve versie Vastgesteld 31-12-2012. Naar ontwerp van: Edward Nieuwkerk, Doc-Direkt Selectielijst voor de archiefbescheiden van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid op het beleidsterrein algemene wetenschappelijke beleidsvoorbereiding, opgemaakt of ontvangen vanaf 2012 Definitieve

Nadere informatie

Bijlage 3. Toelichting en procedures sanctiemiddelen

Bijlage 3. Toelichting en procedures sanctiemiddelen Bijlage 3 Toelichting en procedures sanctiemiddelen 1. Aanwijzing Grond : het niet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet Kinderopvang. Wettelijke basis : artikel 65,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 497 Besluit van 20 augustus 2004, houdende wijziging van het Besluit bescherming tegen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21460 29 juli 2014 Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Nadere informatie

In uw brief verzocht u de Raad om binnen drie maanden advies uit te brengen. Hij biedt u bij deze zijn bevindingeni aan.

In uw brief verzocht u de Raad om binnen drie maanden advies uit te brengen. Hij biedt u bij deze zijn bevindingeni aan. R.J. Schirnmelpennincklaan 3 2506 AE Den Haag telefoon +31(o)70 310 66 86 fax +31(o)70 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap p/a de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Deze selectielijst geldt uitsluitend voor de SIEV: Selectielijst Stichting Inschrijving Eigen Vervoer (SIEV) Periode

Deze selectielijst geldt uitsluitend voor de SIEV: Selectielijst Stichting Inschrijving Eigen Vervoer (SIEV) Periode Deze selectielijst geldt uitsluitend voor de SIEV: Selectielijst Stichting Inschrijving Eigen Vervoer (SIEV) Periode 1954-2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Verantwoording...4 Wettelijk kader voor de

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5269 Inboeknummer 13bst00467 Beslisdatum B&W 15 januari 2013 Dossiernummer 13.02.451 RaadsvoorstelWijziging Erfgoedverordening Inleiding Op 10 april jl. heeft de Raad

Nadere informatie

Selectielijst. Stichting Vervangingsfonds 1992 - heden

Selectielijst. Stichting Vervangingsfonds 1992 - heden Selectielijst Stichting Vervangingsfonds 1992 - heden Versie vastgesteld Staatscourant 4027, 14 februari 2014 Mark Hoogland (Eiffel BV) In opdracht van het Participatiefonds Inhoud 1. Verantwoording...

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

Monitor Erfgoedinspectie

Monitor Erfgoedinspectie Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Monitor Erfgoedinspectie Staat van de naleving 2011-2012 Bijlage: Integrale vragenlijst met antwoorden, toezichtveld archieven A2 Hoeveel

Nadere informatie

Omgevingswet en Erfgoedwet; een (nieuw) kader voor cultureel erfgoed

Omgevingswet en Erfgoedwet; een (nieuw) kader voor cultureel erfgoed Omgevingswet en Erfgoedwet; een (nieuw) kader voor cultureel erfgoed Informatiemiddag Erfgoedwet, 17 juni 2016 Frank Altenburg Inhoud Omgevingswet en Erfgoedwet Wat vindt u waar? Wat is nieuw? Cultureel

Nadere informatie