Ruimtelijke onderbouwing Afwijkingsbesluit Art lid 1 onder a sub 3 Wabo Trainingsaccommodatie NAC te Zundert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimtelijke onderbouwing Afwijkingsbesluit Art. 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo Trainingsaccommodatie NAC te Zundert"

Transcriptie

1 Ruimtelijke onderbouwing Afwijkingsbesluit Art lid 1 onder a sub 3 Wabo Trainingsaccommodatie NAC te Zundert Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0879.ABaccommodatieNAC-OW01

2 Colofon Titel: Opdrachtgever: Afwijkingsbesluit Art 2.12 lid 1 onder a sub 3 Trainingsaccommodatie NAC te Zundert Vervobouw t.a.v. E. Vervoord Leursebaan 269a 4839 AM BREDA Ontwerp: Advies Achtmaal BV Minnelingsebrugstraat 4a 4885 KP ACHTMAAL Tel: Fax: Contactpersoon: L. Schrauwen Projectnummer: Rapportnummer Datum: 7 april 2011 Status: ontwerp 2

3 Ruimtelijke onderbouwing 3

4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Aanleiding & doel Ligging en begrenzing plangebied Vigerende bestemmingsplannen Leeswijzer... 6 Hoofdstuk 2 De huidige situatie Beschrijving plangebied Ruimtelijke structuur Functionele structuur Verkeer en parkeren De planlocatie Hoofdstuk 3 Beleidskader Europees- en rijksbeleid Provinciaal beleid Gemeentelijk beleid Hoofdstuk 4 Projectprofiel Nieuwe Situatie Beeldkwaliteit Landschappelijke inpassing Parkeren Hoofdstuk 5 Planuitgangspunten Ontstaansgeschiedenis Milieu- en overige aspecten Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid Hoofdstuk 7 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Bijlage: - Advies archeologie, Regio West-Brabant, maart 2011 Verbeelding Afzonderlijke bijlagen: - Verkennend bodemonderzoek, Milec BV, maart 2011; - Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek, Becker &Van Graaf, maart

5 Figuur 1: topografisch kaart met daarop de planlocatie aangegeven 5

6 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding & doel Het voornemen is om het sportcomplex De Gaard aan de Rustenburgstraat 14a te Zundert uit te breiden. Het sportcomplex is in gebruik als trainingsaccommodatie van de voetbalclub NAC Breda. Momenteel zijn er units geplaatst voor de benodigde trainingsfaciliteiten. Het initiatief bestaat uit het oprichten van een trainingsaccommodatie die voldoet aan de faciliteiten die benodigd zijn. Het sportcomplex heeft in het vigerende bestemmingsplan Niet-agrarische bedrijven in het buitengebied de bestemming sportvoorzieningen, waar de mogelijkheid bestaat een bebouwing op te richten van 225 m². Er is op de locatie een gebouw van 225 m² aanwezig in de vorm van een sportkantine. In het nieuwe plan blijft dit gebouw behouden. Het doel van de onderhavige ruimtelijke onderbouwing is het mogelijk maken van de uitbreiding van het sportcomplex middels een afwijkingsbesluit art 2.12 lid 1 onder a sub 3 onder de Wabo tevens dient de onderbouwing als goede ruimtelijk onderbouwing. 1.2 Ligging en begrenzing plangebied De planlocatie ligt in het buitengebied van Zundert. Zundert maakt onderdeel uit van de gemeente Zundert. De gemeente Zundert is gelegen in de provincie Noord- Brabant. De planlocatie is kadastraal bekend bij de gemeente Zundert onder de kadastrale gemeente ZDT, sectie F, nummer In figuur 1 en 2 wordt de planlocatie weergegeven op de topografische kaart en de luchtfoto. 1.3 Vigerende bestemmingsplannen Binnen het plangebied is het bestemmingsplan Niet agrarische bedrijven in het Buitengebied van kracht: vaststelling door de gemeenteraad op ; goedkeuring door Gedeputeerde Staten op ; beroep bij de Raad van State op Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de huidige situatie van het plangebied, waarbij o.a. de ruimtelijke en functionele structuur aan bod komen. In hoofdstuk 3 van de onderbouwing wordt het vigerende beleid op Europees, Rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau beschreven dat voor de ontwikkeling van het plangebied relevant is. De planontwikkeling wordt in hoofdstuk 4 beschreven. Hoofdstuk 5 beschrijft vervolgens de uitgangspunten en randvoorwaarden, die van belang zijn voor de ontwikkeling van het plangebied. Hierbij worden onder andere de gevolgen van de ontwikkeling op het gebied van water, natuur, luchtkwaliteit, archeologie en bodem beschreven. In hoofdstuk 6 komt de economische uitvoerbaarheid aan bod. Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 de maatschappelijke uitvoerbaarheid beschreven. 6

7 Figuur 2: Luchtfoto s met daarop aangegeven de planlocatie 7

8 Hoofdstuk 2 De huidige situatie 2.1 Beschrijving plangebied Algemeen Het buitengebied van de gemeente Zundert heeft een kleinschalig agrarisch landschap. Het is een gemengd agrarisch gebied en kent een sterk variërend beeld door de kleine percelen, diverse beplanting van boomteelt en perceelsrandbegroeiing en de vele bebouwing Ontstaansgeschiedenis Vanaf 1900 heeft er een verdichting plaatsgevonden van het buitengebied. Bij een intensivering is het duidelijke onderscheid tussen akkers op hogere delen en weide langs de beek verloren gegaan en zijn de historische concentraties van bebouwing in kleinere gehuchten nauwelijks met herkenbaar. Er is sprake van een regelmatige spreiding over het gehele agrarische gebied met een grote diversiteit aan bebouwing. 2.2 Ruimtelijke structuur Bebouwingsstructuur In de omgeving van de planlocatie bestaat de bebouwing voornamelijk uit langgevelboerderijen, nieuwe boerderijen met veelal vrijstaande woonhuizen en agrarische bedrijfsgebouwen en burgerwoningen. De bebouwing op de planlocatie is een niet agrarisch bedrijfsgebouw met een bijzondere functie. De planlocatie is gelegen in een bebouwingslint waar diverse woningen en bedrijfsgebouwen aanwezig zijn. Het bebouwingslint heeft (weinig) doorzichten naar het achterlandschap. 2.3 Functionele structuur Wonen In de nabije omgeving van de planlocatie bestaat de functie wonen uit vrijstaande- en halfvrijstaande woningen die zowel gebruikt worden als burgerwoning en bedrijfswoning Detailhandel, horeca en maatschappelijke voorzieningen Er zijn in de directe omgeving geen detailhandel, horeca en maatschappelijke voorzieningen aanwezig (Agrarische) bedrijven In de omgeving zijn veelal agrarisch bedrijven aanwezig in de vorm van boomkwekerijen. Verderop tegen de kern van Zundert is een bedrijventerrein gevestigd, de planlocatie ligt op ruime afstand van dit bedrijventerrein Sport en recreatie In de omgeving van de planlocatie is zwembad De Wildert en sportpark De Wildert gevestigd. Sportpark De Wildert is een park ten behoeve van een voetbalvereniging, tennisvereniging en een hockeyclub. In de onderstaande figuur zijn de locaties aangegeven van het sportpark en het zwembad. 8

9 Figuur 3: Overzicht locaties functie sport en recreatie 2.4 Verkeer en parkeren Verkeersstructuur Figuur 4: Verkeersstructuur De planlocatie ligt aan de Rustenburgstraat. De Rustenburgstraat is een lokale verbindingsweg in het buitengebied. De weg ontsluit aan de Meirseweg, die richting de oprit van de A16 gaat. 9

10 2.4.2 Openbaar vervoer Door de kern Zundert en Wernhout rijdt de lijnbus naar Breda. De planlocatie ligt in op de route van de lijnbus. 2.5 De planlocatie De planlocatie wordt gebruikt als trainingsaccommodatie van de voetbalclub NAC Breda. Op de locatie is een kantine en kleedlokalen aanwezig. Momenteel zijn op de planlocatie units geplaats voor de trainingsfaciliteiten ten behoeve van de voetbalclub. Figuur 5: Bestaande situatie sportcomplex De Gaard Foto 1: units Foto 2: kantine 10

11 Foto 3: kleedlokalen Foto 4: speelveld 11

12 Hoofdstuk 3 Beleidskader 3.1 Europees- en rijksbeleid Nota Ruimte De Nota Ruimte is een gezamenlijk product van de ministeries van VROM, LNV, VenW en EZ. In de nota is het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020, waarbij de periode geldt als doorkijk naar de lange termijn. Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is om op een duurzaam en efficiënte wijze ruimte te scheppen voor de verschillende ruimte vragende functies, de leefbaarheid van Nederland te waarborgen en te vergroten, en de ruimtelijke kwaliteit van de stad en platteland te verbeteren, waarbij speciaal aandacht wordt geschonken aan het scheppen van de juiste condities voor het toepassen van ontwikkelingsplanologie. Daarbij richt het kabinet zich onder andere op het bevorderen van krachtige steden en een vitaal platteland. De voorgestane ontwikkeling draag mee met een vitaal platteland, door de ruimtelijke kwaliteit wordt door de ontwikkeling gewaarborgd en draag mee aan de (plattelands)economie. De ontwikkeling is niet in strijd met de Nota Ruimte Nationaal Milieubeleidsplan 4 Met het Nationaal Milieubeleidsplan 4 uit juni 2001 wordt een nieuwe beleidscyclus gestart, met een over meerdere decennia vol te houden pad van transitie naar duurzaamheid. De verschillende transities zijn ondergebracht in drie clusters: transitie naar duurzame energiehuishouding; transitie naar een duurzaam gebruik van biodiversiteit en hulpbronnen; transitie naar duurzame landbouw. Dit NMP 4 beoogt het permanente proces van verbetering te versterken door integrale oplossingen in ontwikkelen voor hier en nu, voor elders en later. De kwaliteit van de leefomgeving wordt bepaald door het aanbod van woningen, werkgelegenheid, winkels en andere voorzieningen in de omgeving of door de aanwezigheid van groen, natuur, ruimte en afwisseling van karakteristieke gebieden. Ook blijkt de waardering van het stedelijk gebied steeds meer gekoppeld te worden aan de waardering van het landelijk gebied en omgekeerd. Het milieubeleid draagt echter ook bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Milieu en ruimtelijke ordening raken steeds meer verweven. Milieubeleid en ruimtelijk beleid moeten elkaar dan ook versterken. Het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het definiëren en realiseren van milieukwaliteit en de uitvoering van het beleid op het meest passende bestuursniveau komt te liggen Wet op de archeologisch monumentenzorg (nota belvedère) In de nota belvedère staat de instandhouding, versterking en verdere ontwikkeling van de cultuurhistorische identiteit bij ruimtelijke aanpassingen centraal. Hiertoe wordt een ontwikkelingsgerichte benadering voorgestaan, die bestaande kwaliteiten als vertrekpunt hanteert en deze combineert met een beschrijving van de recente cultuurgeschiedenis, dynamiek en ontwikkelingspotenties van een gebied. Het plangebied is niet gelegen in een gebied aangewezen binnen de nota belvedère Water Op Europees en nationaal niveau heeft water een eigen plaats gekregen in de ruimtelijke besluitvorming via de verplichte 'watertoets'. Deze watertoets vormt een waarborg voor de inbreng van water in de ruimtelijke ordening. Sinds 2001 wordt de watertoets toegepast op plannen die gevolgen voor de waterhuishouding kunnen hebben. Een watertoets is verplicht als het gaat om een functieverandering en/of Bestemmingswijziging. 12

13 Op basis van informatie en randvoorwaarden vanuit waterbeheerders, het waterbeleid en relevante bodemgegevens worden de verschillende wateraspecten uitgewerkt in een waterparagraaf. De waterparagraaf beschrijft het huidige watersysteem alsmede de mogelijkheden en randvoorwaarden voor het toekomstig watersysteem. De waterparagraaf is afgestemd met de waterbeheerder en vervolgens verwerkt in de plantoelichting. 3.2 Provinciaal beleid Interimstructuurvisie Brabant in Ontwikkeling Met de inwerkingtreding van de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant is deel A en B van de Interimstructuurvisie vervangen. Deel C (ontwikkelingsprojecten West-Brabant) blijft wel in stand Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant De Provinciale Staten heeft op 1 oktober 2010 de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) vastgesteld. De structuurvisie geeft aan welke ambities de provincie heeft en hoe zij deze wil realiseren. In de nieuwe structuurvisie geeft de provincie aan hoe zij omgaat met de ruimtelijke opgave van periode tot 2025, met een doorkijk naar De provincie heeft als sturingsfilosofie samenwerken aan kwaliteit : samen met andere overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties vormgeven aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Brabant. Daarbij respecteert de provincie ieders rol. De provincie onderscheidt de volgende vijf rollen: 1. Ontwikkelen De provincie focust in haar ontwikkelingsgerichte rol op een aantal thematische opgaven en op een aantal gebieden. In gebieden waar sprake is van grote ruimtelijke dynamiek, botsende belangen en waar de ontwikkelingen een (inter)provinciale impact hebben, kiest de provincie voor een actieve rol. 2. Ordenen De provincie wil de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Brabant ordenen in robuuste ruimtelijke structuren. Dit zijn de groenblauwe-, de agrarische-, de stedelijke- en de infrastructuur. 3. Beschermen De provincie wil belangrijke en onvervangbare waarden beschermen. Voor de Ecologische Hoofdstructuur, de cultuur- en aardkundige waarden en de bescherming van de kernkwaliteiten in de nationale landschappen in Noord-Brabant stelt de provincie een beschermingsregiem op. 4. Regionaal samenwerken De provincie kiest voor regionale samenwerking en afstemming in vier regio s. De provincie stimuleert de samenwerking tussen de gemeenten, Rijk en waterschappen in deze regio s en legt afspraken vast in een strategische regionale agenda. 5. Stimuleren Bij ruimtelijke ontwikkelingen gaat het niet alleen om de vraag waar welke ontwikkelingen gewenst zijn. Het gaat daarbij ook om de balans tussen de verschillende belangen, functies en kwaliteiten in een gebied. De provincie wil dat ontwikkelingen bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Noord- Brabant. In figuur 6 is een uitsnede van de structurenkaart van de SVRO weergegeven. De planlocatie valt onder de Agrarische structuur, zoekruimte primair agrarisch gebied. De provincie wil in de agrarisch structuur het volgende bereiken: 1. Ruimte voor een breed georiënteerde plattelandseconomie waarbij de landbouw een belangrijke drager is. 2. Ruimte voor schaalvergroting, innovatie en intensivering van de land- en tuinbouw. 13

14 3. Een duurzame land- en tuinbouw, die bijdraagt aan herstel van water, bodem en lucht binnen de nationale en internationale wetgeving. 4. Land- en tuinbouw die bijdraagt aan de versterking van het landschap. De voorgestane ontwikkeling is gelegen in een agrarisch gebied, de ontwikkeling dient geen onevenredige belemmering op te leveren ten opzichte van de omliggende agrarisch bedrijven. De ontwikkeling past in de beleidslijnen van de SVRO van de provincie Noord-Brabant. Figuur 6: Uitsnede Structurenkaart, Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant Verordening Ruimte fase 1 Vanaf 1 juni 2010 geldt de Verordening Ruimte fase 1. Deze verordening bestaat uit kaartmateriaal en regels waarmee gemeenten rekening moeten houden bij het opstellen van ruimtelijke plannen en het beoordelen van bouwaanvragen voor intensieve veehouderij. De onderwerpen die in de verordening staan komen uit de provinciale structuurvisie. Daarin staan welke belangen de provincie wil behartigen en hoe ze dat wil doen. De verordening is daarbij een van de manieren om die provinciale belangen veilig te stellen. De regels in de verordening gelden in het algemeen voor gemeenten en in de meeste gevallen niet voor burgers. De Verordening Ruimte fase 1 bevat regels voor: Regionaal perspectief voor wonen en werken Ruimte-voor-ruimteregeling GHS-natuur/EHS Bescherming tegen wateroverlast en overstromingen Grond- en oppervlaktewatersysteem Land- en tuinbouw (integrale zonering, glas, TOV) In figuur 7 zijn de uitsneden weergegeven van de kaarten behorende bij de Verordening Ruimte fase 1. Uit deze kaarten blijkt dat de planlocatie gelegen is in het verwevingsgebied en glasboomteeltgebied Zundert. De planontwikkeling wordt door de verordening Ruimte Fase 1 niet belemmerd. De ontwikkeling past in de Verordening Ruimte fase 1. 14

15 Figuur 7: Uitsneden kaarten behorende bij de Verordening Ruimte fase 1, provincie Noord-Brabant Verordening Ruimte fase 2 - ontwerp Gedeputeerde Staten hebben op 1 juni 2010 het ontwerp van de Verordening Ruimte fase 2, vastgesteld. Dit ontwerp doorloopt de inspraak- en overlegprocedure, zoals deze is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening en de Provinciewet. In de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO), die op 1 oktober 2010 door Provinciale Staten is vastgesteld, zijn de hoofdlijnen van het provinciale beleid voor de komende periode aangegeven. Daarin is voor de doelen en ambities die bereikt moeten worden per onderwerp aangegeven welke instrumenten de provincie wil inzetten. In een beperkt aantal gevallen is gekozen voor het instrument 'planologische verordening'. Als uitwerking daarvan hebben Gedeputeerde Staten de Verordening Ruimte, fase 2, vastgesteld. Dit is een aanvulling op de Verordening Ruimte, fase 1, zoals vastgesteld door Provinciale Staten op 23 april De verordening ruimte fase 1 is op 1 juni 2010 in werking getreden. Inhoud van de Verordening Ruimte, fase 2, op hoofdlijnen: Aanvulling op algemene regeling: zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit; 15

16 landschapsinvesteringregeling; aanvulling op stedelijke ontwikkeling: regeling voor windturbines en regels voor bovenregionale detailhandel en leisurevoorzieningen; aanvulling op regeling EHS: regels inzake compensatie; diverse wateronderwerpen vanuit het provinciaal Waterplan; aanvulling op regeling intensieve veehouderij: herbestemming van bouwblokken waar de RBV-regeling is toegepast; aanvulling op regeling glastuinbouw: aanwijzing van vestigingsgebied op verzoek; regeling agrarische gebieden; regeling groenblauwe mantel; bescherming van aardkundige en cultuurhistorische waarden en nationale landschappen. Figuur 8: Uitsneden kaarten behorende bij Ontwerp- Verordening Ruimte Fase 2 Uit figuur 8 blijkt dat de planlocatie gelegen is in gebied teeltondersteunende kassen toegestaan. Voor de planontwikkeling op de locatie Rustenburgstraat 14a te Zundert heeft dit geen invloed. De planontwikkeling bestaat uit een toename van de bebouwingsmogelijkheden in het buitengebied. Één van de hoofdlijnen van de Verordening ruimte fase 2 is het investeren in het landschap, doordat de ontwikkeling een toename van de bebouwing mogelijk maakt wordt door middel van een groene inpassing geïnvesteerd in het landschap. 3.3 Gemeentelijk beleid StructuurvisiePlus De StructuurvisiePlus van de gemeente Zundert, welke op 14 februari 2002 door de gemeenteraad van Zundert is vastgesteld, geeft een visie op de ruimtelijke toekomst van de gemeente Zundert. De StructuurvisiePlus is enerzijds een toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening en 16

17 anderzijds is het richtinggevend aan deze nieuwe ontwikkelingen om te komen tot een gewenst ruimtelijk beeld in In de gemeente is een scala aan sportactiviteiten en/of verenigingen aanwezig. De gemeente beschikt over een aantal sportcomplexen. Naast de gemeentelijke sportvelden is er nog een aantal particuliere sportvelden, met name voor voetbal, aanwezig. Figuur 9: Uitsnede, Duurzaam Ruimtelijke Structuurbeeld, StructuurvisiePlus, gemeente Zundert. Uit figuur 9 blijkt dat de locatie gelegen is in de AHS (agrarisch hoofdstructuur). De planlocatie valt buiten het AHS-ontwikkelingsgebied bomenteelt. De voorgestane planontwikkeling op sportcomplex De Gaard past in de structuurvisieplus van de gemeente Zundert. De planontwikkeling belemmerd de omliggende omgeving niet Welstandsnota 2009, gemeente Zundert In de gemeentelijke welstandsnota zijn beleidsregels opgenomen betreffende de welstandscriteria. Daarbij gaat het om algemene welstandscriteria, gebiedsgerichte ontwikkelingskaders, specifieke objectgerichte welstandscriteria en sneltoetscriteria. De welstandscriteria hebben betrekking op de plaatsing van woningen/aanbouwen/bijgebouwen, de vorm en maatvoering en ten slotte op de architectuurtypering, kleurstelling en het materiaalgebruik. Afhankelijk van de grootte en de plaatsing van het bouwwerk zijn er verschillende soorten welstandscriteria voor verschillende soorten bouwwerken van toepassing. Ten behoeve van sportterreinen zijn objectgerichte welstandscriteria van toepassing. Voor deze bouwwerken zijn in aanvulling op de gebiedsgerichte criteria, aparte objectgerichte criteria opgesteld. Waardebepaling en gewenste ontwikkeling Belangrijk is de alzijdige oriëntatie en uitstraling van de bebouwing. Bebouwing direct aan de openbare ruimte gesitueerd heeft een representatief karakter, waarvoor geldt dat er extra aandacht geschonken moet worden aan de indeling en materialisering. Ook met kleurgebruik is het belangrijk om opvallende en contrasterende kleuren te vermijden. Bij de inrichting van de terreinen is daarnaast de landschappelijke inpassing van belang waardoor de bebouwing grotendeels aan het zicht onttrokken wordt. 17

18 Welstandsniveau Voor sportterreinen geldt een welstandsniveau 3. Niveau 3 beoordelingsaspecten Toetsingscriteria hoofdaspecten type bebouwing solitair, vrijstaand kritisch plaatsing / situering gevarieerd kritisch massaopbouw 1 bouwlaag met kap of plat kritisch gevelopbouw evenwichtig kritisch materiaalgebruik (hoofdvlakken) baksteen, dakpannen kritisch kleurgebruik (hoofdvlakken) rood- en geeltinten kritisch deelaspecten samenstelling massa samengesteld Licht gevelindeling gevarieerd licht plasticiteit van de gevel vlak licht detailaspecten materiaalgebruik (onderdelen) vrij kleurgebruik (onderdelen) Vrij detaillering vrij Tabel 1: Welstandsniveau 3, sportterreinen 18

19 Hoofdstuk 4 Projectprofiel 4.1 Nieuwe Situatie Ruimtelijke structuur Figuur 10: Nieuwe situatie De ruimtelijke structuur van de locatie wordt behouden. Er wordt een nieuwe trainingsfaciliteit aan de bestaande kantine gebouwd. In de huidige situatie waren hier de kleedlokalen voorzien. De nieuw te bouwen trainingsfaciliteit heeft een oppervlakte van 457 m². In totaal omvat, de bebouwing ten behoeve van de trainingsaccommodatie, 691 m². De bouwhoogte van de nieuw te bouwen trainingsfaciliteit bedraagt een hoogte van 6 meter en is verdeeld over twee bouwlagen en wordt voorzien van een plat dak Functionele structuur De functionele structuur blijft ongewijzigd. In de huidige situatie heeft de planlocatie een sportfunctie en deze blijft behouden. 4.2 Beeldkwaliteit De gemeente acht zich mede verantwoordelijk voor de zorg voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Aandacht voor beeldkwaliteit wordt dan ook bij de uitwerking van dit plan van wezenlijk belang geacht. In algemene termen betreft de beeldkwaliteit alle aspecten, welke van invloed zijn op de voorstelbaarheid en beleving van de ruimtelijke omgeving. Het nieuwe ontwerp dient voorgelegd te worden ter beoordeling van de welstandscommissie. In de onderstaande figuur zijn de gevelimpressies weergegeven. 19

20 Figuur 11: Gevelimpressies 4.3 Landschappelijke inpassing In het buitengebied van de gemeente Zundert is de ruimtelijke kwaliteit belangrijk. Omdat door de planontwikkeling extra bebouwing wordt toegevoegd aan het buitengebied is het zaak dat de ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd. Door middel van een landschappelijke inpassing wordt de locatie ingepast in de omgeving. Door de landschappelijke inpassing worde een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. In figuur 12 is de landschappelijke inpassing weergegeven. 20

21 Figuur 12: Landschappelijke inpassing 4.4 Parkeren Bij de vergunning voor de tijdelijke units is een specifieke parkeertoets uitgevoerd, het betreft hier namelijk geen regulier sportpark. Hieruit kwam naar voren: 35 parkeerplaatsen voor spelers en overig personeel; 10 parkeerplaatsen voor fans; parkeerplaatsen voor journalisten. In totaal zijn dus 50 parkeerplaatsen voorzien in de huidige situatie. In de nieuwe situatie zijn geen extra parkeerplaatsen benodigd. 21

22 Hoofdstuk 5 Planuitgangspunten 5.1 Ontstaansgeschiedenis Archeologie Het verdrag van Malta regelt de bescherming en het behoud van archeologische waarden. Nederland heeft dit verdrag in 1992 ondertekend en in 1998 geratificeerd. Het Verdrag van Malta (ook wel Verdrag van Valletta genoemd) is geïmplementeerd in de Monumentenwet. De wet op de archeologische monumentenzorg is in april 2006 door de Tweede Kamer aangenomen en in december van dat jaar door de Eerste Kamer bekrachtigd. Op 1 september 2007 is de wet als onderdeel van de monumentenwet in werking getreden. Het belangrijkste doel is de bescherming van het archeologische materiaal in de bodem (in situ) omdat de bodem doorgaans de beste garantie biedt voor een goede conservering. Het is verplicht om in nieuwe bestemmingsplannen rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van archeologisch waarden. Dit was in de voorgaande periode reeds een gebruikelijke praktijk. Bij de ontwikkeling van functies dient rekening gehouden te worden met de aanwezige archeologische en cultuurhistorische waarden. Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant staat aangegeven welke archeologische en cultuurhistorische waarden (in potentie) aanwezig is. Figuur 12: Uitsnede Cultuur historische Waardenkaart 2010 Met betrekking tot archeologische waarden wordt op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant, een onderscheid gemaakt in gebieden met een hoge en middelhoge verwachtingswaarde en gebieden met een lage verwachtingswaarde. Voor gebieden die op de Cultuurhistorische Waardenkaart een hoge of middelhoge archeologische verwachtingswaarde hebben gekregen dient een archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. 22

23 De Cultuurhistorische Waardenkaart geeft voor de planlocatie een hoog/ middelhoge indicatieve archeologische waarde aan (figuur 12). Door Becker & Van de Graaf is een verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoekrapport is als afzonderlijke bijlage toegevoegd aan het onderhavige bestemmingsplan. Voor de volledige onderzoeksresultaten wordt kortheidshalve verwezen naar het onderzoeksrapport. Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied gelegen is in het zuidelijk zandgebied, op het zogenaamde Kempen Blok. Het plangebied ligt op terrasafzettingswelvingen die gevormd zijn onder invloed van de rivieren de Rijn en Maas in het Vroeg-Pleistoceen en die behoren tot de Formatie van Waalre. Deze rivierafzettingen zijn aan het einde van de laatste ijstijd (het Weichselien, tot ongeveer jaar geleden) bedekt met dekzand. Op dit dekzand kan bewoning hebben plaatsgevonden vanaf het Laat-Paleolithicum. Op basis van de bodemkaart zijn in het plangebied hoge zwarte of lage enkeerdgronden aanwezig. In beide gevallen gaat het om gronden met een humeus (plaggen)dek dat ten behoeve van akkerbouw is opgebracht sinds mogelijk de Late-Middeleeuwen. De aanwezigheid van dit dek kan er voor hebben gezorgd dat eventueel er onder gelegen archeologische resten beschermd zijn gebleven tegen bodemverstorende invloeden als ploegen. Uit het veldonderzoek blijkt dat in de ondergrond van het plangebied dekzand aanwezig is waarin in het verleden bodemvorming of podzolering heeft plaatsgevonden. De top van de aanwezige podzolbodem is verdwenen, vermoedelijk door diepploegen. In het restant van de podzolbodem kunnen echter nog wel archeologische resten aangetroffen worden in de vorm van dieper reikende grondsporen van bijvoorbeeld waterkuilen of huispalen. Dit soort sporen kan dateren vanaf het Neolithicum. Op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt geadviseerd om vervolgonderzoek uit te laten voeren indien er bodemverstorende activiteiten plaatsvinden die dieper reiken dan (rekeninghoudend met een marge van 20 cm) 35 cm -mv. Een dergelijk vervolgonderzoek bestaat normalerwijze uit een proefsleuvenonderzoek. Daar de geplande nieuwbouw op staal gefundeerd zal worden, is een archeologische begeleiding van de funderingssleuven waarschijnlijk de beste oplossing. Dit is vanwege het feit dat het hier gaat om een relatief klein gebied en dat daarnaast bij funderen op staal alleen relatief kleine sleuven worden getrokken. Namens de gemeente Zundert heeft het regiobureau West-Brabant het onderzoeksrapport beoordeeld. De beoordeling is in de bijlage toegevoegd aan het voorliggende bestemmingsplan Cultuurhistorie Op de planlocatie zelf zijn geen cultuurhistorisch waarde aanwezig. De Rustenburgstraat is aangemerkt als historisch geografisch lijn, redelijk hoog. De planontwikkeling heeft hierop geen invloed. 5.2 Milieu- en overige aspecten Geluid Bij het ontwikkelen van een nieuw ruimtelijk plan is het belangrijk rekening te houden met geluidsbronnen en de mogelijke hinder of overlast daarvan voor mensen. De beoordeling van het aspect geluid in ruimtelijke plannen vindt zijn grondslag in vooral de Wet geluidhinder. Daarnaast vindt de beoordeling zijn grondslag in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), op grond van een goed woon- en leefklimaat. In de zin van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn de objecten woningen, geluidsgevoelige terreinen en andere geluidsgevoelige gebouwen beschermd tegen wegverkeerslawaai, industrielawaai, spoorweglawaai en omgevingslawaai. Onder geluidsgevoelige terreinen wordt verstaan: terreinen behorend bij andere gezondheidszorggebouwen dan algemene categorale en academische ziekenhuizen, alsmede verpleeghuizen en woonwagenstandplaatsen. Geluidsgevoelige gebouwen zijn onder andere onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen. 23

24 De planlocatie, bestaande uit een sportcomplex, valt niet onder een beschermd geluidsgevoelig terrein in het kader van de Wgh. Hierdoor wordt een akoestisch onderzoek ten behoeve van het wegeverkeerslawaai, spoorweglawaai, industrielawaai en omgevingslawaai niet noodzakelijk geacht Bedrijvigheid Een goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door milieubelastende activiteiten. Door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen) worden hinder en gevaar voorkomen. In de omgeving zijn de volgende bedrijven aanwezig: SBI-2008 adres omschrijving geur stof geluid gevaar Grootste afstand 011, 012, 013 Rustenburgstr. 9a Aardbeienbedrijf C , 012, 013 Rustenburgstr. 14 Boomkwekerij C , 012, 013 Rustenburgstr. 16 Boomkwekerij C Tabel 2: Overzicht omliggende bedrijven Afstand t.o.v. Rustenburgstr. 14a De omliggende bedrijven liggen op een ruime afstand van de gebouwen op Rustenburgstraat 14a. Tevens worden de omliggende (agrarische) bedrijven niet in hun ontwikkeling verstoord door de voorgenomen planontwikkeling Bodem Door Milec bv is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is als afzonderlijke bijlage toegevoegd aan onderhavige onderbouwing. Voor de volledige onderzoeksresultaten wordt kortheidshalve verwezen naar voorgenoemde onderzoek. Op basis van de gehanteerde onderzoeks- en toetsingsprotocollen en de huidige inzichten van de bodemkwaliteit kan geconcludeerd worden dat dit verkennend bodemonderzoek voor de standaard NEN parameters op de bemonsterde locaties in de bodem voor de geplande bouwactiviteiten en het toekomstige gebruik vanuit milieuhygiënisch oogpunt, geen belemmeringen of risico's heeft aangetoond. De aangetroffen verontreinigingen blijven beperkt tot zeer lichte verontreinigingen in het grondwatermonster. De gemeten concentraties geven volgens de Wet bodembescherming geen aanleiding tot een nader onderzoek of tot het treffen van maatregelen. De verkregen informatie tijdens het vooronderzoek en de veldwaarnemingen geven geen aanleiding tot een aanvullend asbestonderzoek in de bodem volgens NEN Bij indicatieve toetsing van de analyseresultaten aan de toetsingswaarden uit de Regeling bodemkwaliteit kan de grond ( cm -mv) worden ingedeeld in de bodemkwaliteitsklasse "Achtergrondwaarde" en is in principe elders vrij toepasbaar Lucht Bij de start van een plan moet onderzocht worden of het effect relevant is voor de luchtkwaliteit. Hierbij moet aannemelijk gemaakt worden, dat luchtkwaliteit niet in betekenende mate bijdragen aangetast wordt. Daartoe is een algemene maatregel van bestuur Niet in betekenende mate bijdragen (Besluit NIBM) en een ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) vastgesteld waarin de uitvoeringsregels vastgelegd zijn die betrekking hebben op het begrip NIBM. In het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (Besluit NIBM) wordt aangegeven wanneer sprake is van een NIBM bijdrage. De grens ligt op 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM10 en NO2. 24

25 In de Regeling NIBM worden bijdragen (luchtkwaliteitseisen) categorieën van gevallen aangewezen waarvoor vaststaat dat deze NIBM bijdragen aan de luchtverontreiniging. Bij plannen die binnen deze categorieën vallen, hoeven geen verdere berekeningen te worden uitgevoerd om aan te tonen dat sprake is van een NIBM. De Regeling NIBM geeft invulling aan de volgende categorieën: woningbouw- en kantoorlocaties, alsmede een combinatie daarvan; inrichtingen, hieronder vallen landbouwinrichtingen en spoorwegemplacementen. De ontwikkeling op de planlocatie Rustenburgstraat 14a valt niet onder een van de hierboven genoemde categorieën, maar ook is niet zonder meer te zeggen dat de ontwikkeling NIBM is. Daarom is een globale berekening nodig om te bepalen of nader onderzoek noodzakelijk is of niet. Door het Ministerie van VROM is een instrument ontwikkeld, waarmee op een eenvoudige wijze kan worden berekend of een bepaalde ontwikkeling wel of niet in betekenende mate bijdraagt aan een verslechtering van de luchtkwaliteit: de NIBM-tool. Met deze tool is het voldoende om gegevens te hebben over de omvang van het extra verkeer en het aandeel vrachtverkeer als gevolg van het plan. Indien deze gegevens voor een plan bekend zijn, kan op basis van een berekening met de tool worden bepaald of het plan aangemerkt kan worden als NIBM. Wanneer men uit gaat van de maximumwaarden genereert het onderhavige plan (100 parkeerplaatsen maal twee verkeersbewegingen) 200 motorvoertuigen per etmaal. Dit betekent dat het onderhavige plan niet in betekenende mate bijdraagt aan een verslechtering van de luchtkwaliteit Water Grondwaterbeschermingsgebied: Het plangebied is niet gelegen binnen een grondwaterbeschermingsgebied en/of waterwingebied en er zijn geen waterlopen en/of waterpartijen in de directe nabijheid aanwezig. Riolering en infiltratie: Uitgangspunt voor de waterhuishouding in met name nieuwbouwprojecten, is een duurzaam gescheiden systeem. Dit betekent dat schoon hemelwater, wat valt op daken en terreinverharding, zoveel mogelijk in het gebied opgevangen en geïnfiltreerd dient te worden en alleen het vervuilde afvalwater via het riool wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De hoeveelheid afvalwater, die getransporteerd wordt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie zal hiermee afnemen, wat uit het oogpunt van milieu een positieve ontwikkeling betekend. Op de planlocatie is al een bestaande riolering aanwezig, waarop aangesloten wordt. Het waterschap is voorstander van het gebruik van niet uitlogende bouwmaterialen en het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel. 25

26 Aangezien het voorgestane plan buiten de beschermde gebieden van de Keur van het waterschap is gelegen en de uitbreiding van de verharding kleiner is dan 2000 m², is het niet nodig om te voorzien in een infiltratie of retentie. Watertoets: De toename van het verhard oppervlakte is kleiner dan 2000m². Bij een toename minder dan 2000m² is geen watertoets benodigd. De toename van de verharding van de locatie bedraagt ca. 457 m² Ecologie Het is in theorie mogelijk dat op de locatie dier- en plantensoorten van de Habitatrichtlijnen voorkomen of dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Flora- en Faunawet. Volgens de publicatie Rekening houden met Habitatrichtlijnsoorten in Noord Brabant van de Provincie Noord-Brabant kunnen de volgende beschermde soorten mogelijk in het plangebied worden aangetroffen, concreet zijn dit de kamsalamander, de heikikker, de poelkikker, de rugstreeppad, de vleermuis en de drijvende waterweegbree. Met uitzondering van vleermuis bestaat de habitat van deze soorten voornamelijk uit stromend dan wel stilstaand water. Op dit moment is er geen water op de locatie aanwezig. Het is dan ook nagenoeg uitgesloten dat op de locatie één of meer beschermende amfibiesoorten voorkomen. De vleermuis leeft in bomen en/of in gebouwen. Voor de planontwikkeling worden geen bomen gekapt. De bestaande kleedkamers worden gesloopt, hierin kunnen geen vleermuizen aanwezig zijn. Er zijn geen gevelpannen, nokvorsten en/of openstoot voegen aanwezig waarin de vleermuis kan verblijven. Gelet op het bovenstaande en de nieuwe ontwikkeling op het perceel kan gesteld worden dat de beschermde soorten niet belemmerd worden. Een nader onderzoek wordt daarom niet noodzakelijk geacht, maar er geldt altijd een algemene zorgplicht voor beschermde en onbeschermde soorten Externe veiligheid Externe veiligheid heeft betrekking op de risico s voor personen ten gevolge van het gebruik van de infrastructuur of het uitvoeren van activiteiten, waarbij het met name gaat om de gevaren die de directe omgeving loopt, als er iets mis gaat bij de productie, de behandeling en/of het vervoer van gevaarlijke stoffen. Binnen een afstand van 250 meter van de bouwlocatie, zijn geen gevaarlijke objecten aanwezig, zie de uitsnede van de risicokaart van de provincie Noord-Brabant (figuur 12). Er zijn geen beperkingen met betrekking tot de veiligheid van de te realiseren van het bouwplan Kabels en leidingen Op of in de directe nabijheid van de locatie waar het nieuwe pand wordt voorgestaan, zijn geen transportleidingen dan wel andere belangrijke kabels en leidingen gelegen, welke realisatie van het nieuwe pand kunnen belemmeren. Middels een KLIC-melding zullen de overige kabels en leidingen in beeld gebracht worden. 26

27 Figuur 13: Risicokaart, provincie Noord-Brabant 27

28 Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid De voorgestane ontwikkeling omvat het uitbreiden van de trainingsaccommodatie (sportcomplex De Gaard) aan de Rustenburgstraat 14a te Zundert. Dit is een particulier initiatief. Er wordt een exploitatieovereenkomst tussen gemeente en de initiatiefnemer gesloten, waardoor het niet noodzakelijk is een exploitatieplan op te stellen en waardoor de gemeente gevrijwaard is van kosten en risico s. Hierbij is vastgesteld dat het plan financieel haalbaar is. 28

29 Hoofdstuk 7 Maatschappelijke uitvoerbaarheid p.m. 29

30 Bijlagen 30

31 Beoordeling rapport ZU Concept Plangebied Gemeente Type onderzoek Opsteller Rustenburgstraat 14a - Zundert Zundert BOZ en IVO-(verkennende fase) Becker & Van de Graaf b.v. Rapport Algemene informatie Opmerkingen Horn, M. en S. Moerman, 2011: Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase Rustenburgstraat (ong.), Zundert gemeente Zundert. B&G rapport 1140, Noordwijk. Versie concept 1.5, datum Procedure: Aanvraag omgevingsvergunning Aanleiding: Nieuwbouw Oppervlakte plangebied: 450 m² Toponiem: Plangebied - Kern Methode: BOZ en IVO-V OM-nummer: Algemeen -Er dient contact opgenomen te worden met de plaatselijke heemkundekring amateur archeologen en gebiedsgerichte specialisten). Er dient vermeld te worden met wie er contact is geweest en wanneer en of dit al dan niet informatie opleverde. (KNA 3.2 LS04) - Graag de huisnummers vermelden om verwarring met mogelijke toekomstige projecten in dezelfde straat te voorkomen. - bouwplan: nieuwbouw rondom bestaande bouw? Wat betekent dit? Wordt de bestaande bebouwing gesloopt en komt er een nieuw gebouw? Of wordt er een uitbouw in zijn geheel rond het reeds bestaande gebouw gebouwd? Hoofdstuk Werkwijze -Graag vermelden van welke CHW versie gebruik is gemaakt. Vanaf 1 februari is namelijk de CHW 2010 geldig. 2.2 Geologie, geomorfologie en bodem -Het stuk over plaggenbodems dient aangevuld te worden met informatie uit Essen in zicht (Doesburg). 2.6 Gespecificeerd verwachtingsmodel -Graag de archeologische verwachting per periode uitsplitsen; wat kan men wanneer verwachten. In de huidige opzet is het erg summier. Conclusie Rapport Advies selectiebesluit Hoofdstuk 4 -De onderzoeksvragen, gesteld in hoofdstuk 1, worden niet op de juiste wijze beantwoord. Graag per gestelde vraag antwoord geven. 4.1 Aanbevelingen -De redenatie dat een begeleiding van de funderingssleuven de beste oplossing is wanneer er op staal gefundeerd gaat worden is natuurlijk niet te onderbouwen. Dit of weg halen of door een zinnige argumentatie onderbouwen, bijvoorbeeld dat het bestaande gebouw blijft bestaan (dit is ons niet duidelijk). De geringe omvang van het plangebied is ook geen reden tot over te gaan tot een begeleiding. Volgens de KNA 3.2 kan alleen voor een begeleiding gekozen worden in uitzonderlijke gevallen die niet toepasbaar zijn op het plangebied, namelijk; 1. Wanneer het als gevolg van fysieke belemmeringen niet mogelijk is om adequaat vooronderzoek te doen; 2. wanneer er op grond van de beschikbare archeologische informatie wordt geconcludeerd dat het doen van een opgraving niet (meer) nodig is, maar men toch graag het zekere voor het onzekere wil nemen; 3. wanneer sprake is van bijzondere onderzoeksvragen bij uitvoeringstrajecten. Het advies aan de gemeente Zundert is om het rapport goed te keuren en met inbegrip van de verwerking van bovenstaande opmerkingen om te zetten naar een definitieve versie. Graag ontvangen wij rechtstreeks van de archeologisch uitvoerder een analoog en digitaal exemplaar van het definitieve rapport. Het advies betreffende het selectiebesluit is om in te stemmen met het advies over te gaan tot vervolgonderzoek. Voorts is het advies niet in te stemmen met het advies van Becker & Van de Graaf om een vervolgonderzoek uit te laten voeren in de vorm van een archeologische begeleiding. Dit kan alleen het geval zijn wanneer er alleen om het bestaande gebouw heen wordt gebouwd. Het archeologische vervolgonderzoek dient namelijk te bestaan uit een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een proefsleuf over het bouwblok, hiervoor dient eerst een Programma van Eisen opgesteld te worden. In het PvE Postadres: postbus 503, 4870 AM Etten-Leur. Bezoekadres: Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda. Contactpersoon: L. Weterings-Korthorst, , Pagina 1 van 2

32 Beoordeling rapport ZU Concept Plangebied Gemeente Type onderzoek Opsteller Rustenburgstraat 14a - Zundert Zundert BOZ en IVO-(verkennende fase) Becker & Van de Graaf b.v. dient een doorstart naar een opgraving opgenomen te worden zodat wanneer er archeologische resten worden aangetroffen in de proefsleuf de hele bouwput onderzocht kan worden. Adviseur Autorisatie Voor het opstellen van het Programma van Eisen kunt u bij meerdere partijen een offerte opvragen. In de regio zijn de volgende archeologische bedrijven met een opgravingsvergunning actief (in alfabetische volgode): ADC Archeoprojecten, BAAC b.v., Becker & Van de Graaf, Oranjewoud B.V., RAAP Archeologisch Adviesbureau. Voor een volledig overzicht van bedrijven met een opgravingsvergunning in Nederland zie F. Timmermans, tel , Drs. L. Weterings-Korthorst Senior Regioarcheoloog Postadres: postbus 503, 4870 AM Etten-Leur. Bezoekadres: Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda. Contactpersoon: L. Weterings-Korthorst, , Pagina 2 van 2

33 Verbeelding 31

34

35 Advies Achtmaal BV Minnelingsbrugstraat 4a 4885 KP Achtmaal Tel : Fax : Rabobank : K.v.K. nr. : BTW nr. : B01

Ruimtelijke onderbouwing Afwijkingsbesluit Art 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo Rustenburgstraat 9a te Zundert

Ruimtelijke onderbouwing Afwijkingsbesluit Art 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo Rustenburgstraat 9a te Zundert Ruimtelijke onderbouwing Afwijkingsbesluit Art 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo Rustenburgstraat 9a te Zundert Planstatus: concept Datum: 2011-06-17 Plan identificatie: NL.IMRO.0879.ABrustenburgstr9a-CO01

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 2 10 COLOFON TITEL: Ruimtelijke Onderbouwing Schalkwijkseweg 22 STATUS: Definitief PROJECTNUMMER: NL.IMRO.0321.0012PBSCHLKWSWG22 DATUM: 11 februari 2010 AUTEUR:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Inleiding Initiatiefnemer heeft een agrarisch bouwvlak aan Leveroyseweg 14 te Heythuysen. Op deze locatie worden varkens gehouden op extensieve wijze.

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Ruimtelijke motivering Molenstraat 1a te s-hertogenbosch Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Januari 2017 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Aan de Molenstraat 1a is nu op de begane grond

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Bredasebaan 58 te Sprundel. Datum: 2015-02-25 Projectnummer: 150070

Ruimtelijke onderbouwing Bredasebaan 58 te Sprundel. Datum: 2015-02-25 Projectnummer: 150070 Ruimtelijke onderbouwing Bredasebaan 58 te Sprundel Datum: 2015-02-25 Projectnummer: 150070 Colofon Titel: Opdrachtgever: Ruimtelijke onderbouwing Bredasebaan 58 te Sprundel J.J.P. van de Riet Bredasebaan

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Foarwei 190 te Kollumerzwaag Kadastrale kaart Foarwei 190 te Kollumerzwaag Verzoek om omgevingsvergunning met daarbij handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het

Nadere informatie

Bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 Oudega

Bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 Oudega Ruimtelijke onderbouwing Bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 Oudega Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 te Oudega 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN Wijzigingsplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord Vastgesteld 18 Mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Planbeschrijving Hoofdstuk 3 Beleidskader Hoofdstuk 4 Landschappelijke inpasbaarheid Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten Hoofdstuk

Nadere informatie

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52, Wintelre.

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52, Wintelre. Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 Gemeente Eersel Postbus 12 5520 AA EERSEL info@brabant.nl www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043 3825558

Nadere informatie

Nr Casenr Harderwijkerweg 138. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Harderwijkerweg 138

Nr Casenr Harderwijkerweg 138. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Harderwijkerweg 138 Nr. 14032525 Casenr. 2014-07033 Harderwijkerweg 138 Ruimtelijke onderbouwing pagina 2 van 6 Inleiding Achter op het perceel aan de Harderwijkerweg 138 is een verzoek ingediend om een bedrijfshal en een

Nadere informatie

Toelichting bestemmingsplan Looneind 3a te Alphen en Oude Bredasebaan 24 te Chaam

Toelichting bestemmingsplan Looneind 3a te Alphen en Oude Bredasebaan 24 te Chaam Toelichting bestemmingsplan Looneind 3a te Alphen en Oude Bredasebaan 24 te Chaam Planstatus: vastgesteld Datum: 2011-07-12 Plan identificatie: NL.IMRO.1723.bpLooneind3a-VS01 Colofon Titel: Opdrachtgever:

Nadere informatie

47003-bkp-v BESTEMMINGSPLAN "WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE" 1 INLEIDING Aanleiding en doel...

47003-bkp-v BESTEMMINGSPLAN WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE 1 INLEIDING Aanleiding en doel... GEMEENTE WOENSDRECHT BESTEMMINGSPLAN "WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE" BIJLAGE 5 bij de TOELICHTING BEELDKWALITEITSPLAN Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding en doel... 2 1.2 Ligging

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Datum: 7 april 2014 Projectgegevens: ROB01-0252620-01B TEK01-0252620-01A Identificatienummer:

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Middelburg, 8 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Locatie en project 2.1 Ligging plangebied 2.2 Geldend bestemmingsplan

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20)

Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20) Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20) Vastgesteld, Juni 2016 Everard Meysterweg 12 (gelegen achter de percelen Everard Meysterweg 14 t/m 20)

Nadere informatie

Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga. Ontwerp

Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga. Ontwerp Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga Ontwerp Toelichting Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Begrenzing plangebied 3 1.3 Geldende bestemmingsplan/moederplan 3 1.4 Bestaande en toekomstige

Nadere informatie

Thematische herziening archeologie

Thematische herziening archeologie Bestemmingsplan Thematische herziening archeologie Gemeente Brunssum Datum: 23 juli 2015 Projectnummer: 130510 ID: NL.IMRO.0899.BPPPArcheologie-OW01 INHOUD TOELICHTING 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2

Nadere informatie

TOELICHTING. Boerderijsplitsing aan de Eerselseweg 41 te Knegsel. G.C.M. van de Ven Eerselseweg KL Knegsel. project.

TOELICHTING. Boerderijsplitsing aan de Eerselseweg 41 te Knegsel. G.C.M. van de Ven Eerselseweg KL Knegsel. project. TOELICHTING project opdrachtgever Boerderijsplitsing aan de Eerselseweg 41 te Knegsel G.C.M. van de Ven Eerselseweg 41 5511 KL Knegsel werknummer datum 05409 19 juli 2010 INHOUD 1. INLEIDING pag. 2 1.1.

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord, deelplan Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse.

GEMEENTE HOOGEVEEN. WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord, deelplan Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse. Vo GEMEENTE HOOGEVEEN WIJZIGINGSPLAN Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse. Onherroepelijk 31 augustus 2011 In Werking 31 augustus 2011 Vaststelling 12 juli 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Bestaande

Nadere informatie

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Nummer : 11-03.2015 Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Korte inhoud : Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om een opslagloods bij een agrarisch

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Wijzigingsplan Wyldpaed West 3 te Twijzelerheide ONTWERP

Wijzigingsplan Wyldpaed West 3 te Twijzelerheide ONTWERP Wijzigingsplan Wyldpaed West 3 te Twijzelerheide ONTWERP 1 INHOUDSOPGAVE Toelichting 3 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Begrenzing plangebied 3 1.3 Geldende bestemmingsplan / moederplan 4 1.4 Bestaande

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom bestemmingsplan Korenmarkt 8 Toelichting: 1. Doel van de procedure 2. Situering van de aanvraag 3. Vigerende stedenbouwkundige regeling 4. Herziening bestemmingsplan 5. Inrichtingsplan

Nadere informatie

Nr Casenr Haspel 121. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Haspel 121

Nr Casenr Haspel 121. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Haspel 121 Nr. 14040153 Casenr. 2014-07033 Haspel 121 Ruimtelijke onderbouwing pagina 2 van 5 Inleiding Initiatiefnemer wil op het perceel Haspel 121 paarden mennen. Dat past niet binnen de huidige bestemming, daarom

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning *D14.001905* D14.001905 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven)

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven) Administratieve gegevens Advies Archeologie NAW-gegevens plan: Plan: Oppervlakteplangebied: RO-procedure: Smidsvuurke 5 te Veldhoven Realisatie van een woning. De totale oppervlakte van het plangebied/perceel

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden concept Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden DLV Dier Groep B.V. Adviseur / projectleider

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

Toelichting omgevingsvergunning Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, afwijking Klein Zundertseweg 12 te Sprundel

Toelichting omgevingsvergunning Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, afwijking Klein Zundertseweg 12 te Sprundel Toelichting omgevingsvergunning Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, afwijking Klein Zundertseweg 12 te Sprundel Colofon Titel: omgevingsvergunning Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, afwijking

Nadere informatie

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de ruimtelijke structuur en de functionele structuur van het plangebied uiteengezet. De ruimtelijke structuur is beschreven

Nadere informatie

Bijlage: beoordeling duurzame locatie

Bijlage: beoordeling duurzame locatie Bijlage: beoordeling duurzame locatie Het bedrijf is gelegen in een verwevingsgebied. In een verwevingsgebied is een bouwblokvergroting voor intensieve veehouderijen toegestaan indien het bedrijf is gelegen

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch 19 april 2011 Projectnummer 264.14.50.00.00 Overzichtskaart Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bron: Topografische Dienst I n h o

Nadere informatie

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling *Z04630B9E6E* Registratienummer: Z -14-38204 / 39321 Ruimtelijke onderbouwing Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling Opgemaakt: 16 april 2015

Nadere informatie

Wijzigingsplan Oentsjerk, De Pleats 3 (wijziging bouwvlak)

Wijzigingsplan Oentsjerk, De Pleats 3 (wijziging bouwvlak) Wijzigingsplan Oentsjerk, De Pleats 3 (wijziging bouwvlak) 2013 IMRO.NL.0737.11BPIII-ow01 Toelichting Wijzigingsplan Oentsjerk, De Pleats 3 (wijziging bouwvlak) 1 Inleiding Er is medewerking gevraagd aan

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Vlokhovenseweg 51. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo

Omgevingsvergunning Vlokhovenseweg 51. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Omgevingsvergunning Vlokhovenseweg 51 Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Het projectgebied 5 1.3 Lokatieprofiel

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg datum: 20 februari 2014 betreft: Luchtkwaliteit Hengevelde, Marke III project: 120218 INLEIDING Aan de zuidwestzijde van de kern van Hengevelde

Nadere informatie

definitief RUIMTELIJKE ONDERBOUWING bij projectbesluit ex artikel 3.10 Wro

definitief RUIMTELIJKE ONDERBOUWING bij projectbesluit ex artikel 3.10 Wro definitief RUIMTELIJKE ONDERBOUWING bij projectbesluit ex artikel 3.10 Wro Project gedeeltelijk vergroten IWO-centrale AMC DMB Kenmerk : T01/0914 DMB 2010 Adres/locatie : Meibergdreef 9 Omschrijving :

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl Notitie 20102687-06v3 Clarissenhof te Vianen Beoordeling luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Grassavanne Ong.

Omgevingsvergunning Grassavanne Ong. VERGUNNING VERLEEND Omgevingsvergunning Grassavanne Ong. Ontwerp omgevingsvergunning Grassav anne ong. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Inhoudsopgav e Toelichting 3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen.

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen. Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van bestemmingsplan ten behoeve van dagactiviteiten voor jong dementerenden op het perceel Griende Dyk 2 te Wirdum Zorggroep Noorderbreedte heeft een aanvraag

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College,

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College, Bergs Advies B.V. Leveroyseweg 9a 6093 NE Heythuysen Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl BIC code: RABONL2U IBAN: NL76RABO0144217414 K.v.K.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Bouw van een vrijstaande woning, Folgeralaan 1a te Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een vrijstaande woning, Folgeralaan 1a te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: N.V. Nederlandse

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. behorend bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de herbouw van een kleedruimte aan de Pierswijk te Marum

Ruimtelijke onderbouwing. behorend bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de herbouw van een kleedruimte aan de Pierswijk te Marum Ruimtelijke onderbouwing behorend bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de herbouw van een kleedruimte aan de Pierswijk te Marum Initiatiefnemer: IJsvereniging Samenwerking Marum-Nuis Aanvraagnummer:

Nadere informatie

RO Wielemakersbaan 6 Ride by the Sea

RO Wielemakersbaan 6 Ride by the Sea RO Wielemakersbaan 6 Ride by the Sea 2 Inhoudsopgave Ruimtelijke Onderbouwing 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1. Aanleiding en doel 1.2. Ligging plangebied 1.3. Geldend bestemmingsplan 1.4. Leeswijzer Hoofdstuk

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, wijzigingsplan Alteveer 76 in Hoogeveen. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, wijzigingsplan Alteveer 76 in Hoogeveen. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, wijzigingsplan Alteveer 76 in Hoogeveen Vastgesteld 24 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Bestaande situatie... 3

Nadere informatie

Toelichting. Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Sumar, Master de Vrieswei 22-22A (wijziging bestemming)

Toelichting. Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Sumar, Master de Vrieswei 22-22A (wijziging bestemming) Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Sumar, Master de Vrieswei 22-22A (wijziging bestemming) Hoofdstuk 1 Inleiding Het pand Master de Vrieswei 22-22A te Sumar is door de gemeente te koop aangeboden.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Gemeente Tynaarlo Oktober 2011 NL.IMRO.1730.PBWatermolendijk3-0401 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Pos Service Holland BV 19 februari 2013 Ontwerp A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. PLANNING & TRANSPORT

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van J. Verkuyl Kaagweg 35 2157 LH Abbenes Omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met

Nadere informatie

Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P

Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 24 oktober 2012 Projectnummer

Nadere informatie

Toelichting behorende bij de binnenplanse wijziging van het. bestemmingsplan ex. Artikel 3.6 Wro. Achterkade 4 en 4a te Meerkerk

Toelichting behorende bij de binnenplanse wijziging van het. bestemmingsplan ex. Artikel 3.6 Wro. Achterkade 4 en 4a te Meerkerk Toelichting behorende bij de binnenplanse wijziging van het bestemmingsplan ex. Artikel 3.6 Wro Achterkade 4 en 4a te Meerkerk Planstatus: Identificatienr: Ontwerp NL.IMRO.0707.WPMKKAchterkade4.ON01 Datum:

Nadere informatie

Het splitsen van de woonboerderij op het perceel Taarloseweg 29 te Vries

Het splitsen van de woonboerderij op het perceel Taarloseweg 29 te Vries Ruimtelijke onderbouwing Het splitsen van de woonboerderij op het perceel Taarloseweg 29 te Vries als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, sub a.3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Gemeente Tynaarlo november

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Uitbreiding ligboxenstal Drachtster Heawei 30 De Veenhoop Ruimtelijke onderbouwing voor uitbreiding ligboxenstal Drachtster Heawei 30 De Veenhoop 1 Ruimtelijke onderbouwing voor

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf. Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor

Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf. Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor Februari 2017 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Ligging plangebied... 4 1.2

Nadere informatie

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Bijlage 3 Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Artikel 2.1 - Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 1. Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk

Nadere informatie

AMER GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 2004 WIJZIGING AANDUIDING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ WIJZIGING MARKNESSERWEG 13

AMER GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 2004 WIJZIGING AANDUIDING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ WIJZIGING MARKNESSERWEG 13 GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 2004 WIJZIGING AANDUIDING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ WIJZIGING MARKNESSERWEG 13 EMMELOORD 2008 AMER ADVISEURS BV ZONNEHOF 43 381 1 ND AMERSFOORT TEL

Nadere informatie

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Notitie Project: Oude Tempel Soesterberg Onderwerp: Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Referentie: 16M8024 Datum: 18 juli 2016 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano

Nadere informatie

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 NL.IMRO.0037.BP1303-vs01 25 augustus 2014 blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Plangebied

Nadere informatie

Overall advies milieu aspecten concept Bestemmingsplan Landlaan en Jabbingelaan te Onstwedde

Overall advies milieu aspecten concept Bestemmingsplan Landlaan en Jabbingelaan te Onstwedde Overall advies milieu aspecten concept Bestemmingsplan Landlaan en Jabbingelaan te Onstwedde Extern Advies Bevoegd gezag : Datum : 07-04-2015 Kenmerk VTH/DMS : Liza-nummer : 36401, 36402, 36403, 36205,

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Realiseren bed&breakfast Abbekesdoel 93b te Bleskensgraaf

Ruimtelijke onderbouwing. Realiseren bed&breakfast Abbekesdoel 93b te Bleskensgraaf Ruimtelijke onderbouwing Realiseren bed&breakfast Abbekesdoel 93b te Bleskensgraaf april 2017 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Projectomschrijving 4 2. Beschrijving plangebied 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord 28 februari 2013 INHOUD 1 Beschrijving project en locatie...3 2 Planologisch kader...4 2.1 Vigerend

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van het legaliseren van een woning aan Binnendoor 18 te Gemert

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van het legaliseren van een woning aan Binnendoor 18 te Gemert Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van het legaliseren van een woning aan Binnendoor 18 te Gemert Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Rijksbeleid 3 - Nota Ruimte 3 - Wet Ruimtelijke Ordening 4

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal Memo aan: van: Gemeente West Maas en Waal Paul Kerckhoffs datum: 25 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Gouden Ham/De Schans project: 90249 INLEIDING In het recreatiegebied De Gouden Ham is men voornemens

Nadere informatie

18 mei Ruimtelijke onderbouwing Essendonk 7A

18 mei Ruimtelijke onderbouwing Essendonk 7A 18 mei 2011 Ruimtelijke onderbouwing Essendonk 7A Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel De heer J.J. Van Pelgrom heeft een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie