Toestand 1 januari 2002 Digitale geactualiseerde gewestplannen van Vlaanderen, vector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toestand 1 januari 2002 Digitale geactualiseerde gewestplannen van Vlaanderen, vector"

Transcriptie

1 BIJLAGE 3: teksten aanvullende stedenbouwkundige voorschriften (per gewestplan). GEWESTPLAN VEURNE - WESTKUST 01 Artikel 1. - Toeristisch recreatiepark (KB 6/12/76) De gebieden voor toeristische recreatieparken die op de kaarten welke de bestemmingsgebieden omschrijven, in oranje gekleurd en met de letters T.R.P. overdrukt zijn, zijn bestemd voor groenvoorziening met recreatieve accommodatie. De ordening van elk van die gebieden wordt vooraf door de bevoegde overheid nader bepaald. Artikel 2. - Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen met nabestemming natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat (BVR 9/12/92) In dit gebied mogen de werken en handelingen worden uitgevoerd die noodzakelijk zijn voor de instandhouding en gezondmaking van het bestaande gebouwencomplex in functie van de bestemming en gebruik als openbare gemeenschapsvoorziening. Uitbreiding of afbraak, zij het gedeeltelijk, gevolgd door nieuwbouw is niet toegelaten. Bij afbraak van het bestaande gebouwencomplex krijgen de gronden de bestemming van natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat zoals aangegeven in artikel 13, van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen en worden de voorschriften van toepassing die gelden voor deze bestemming. Artikel 3. - Regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter (BVR 11/06/96) Een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter is bestemd voor de vestiging van bedrijven zoals bedoeld in artikelen 7 en 8, lid en lid van het Koninklijk Besluit van 28 december Het kan evenwel alleen worden gerealiseerd door de overheid. Bij de inrichting van het gebied zal rekening gehouden worden met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke omgeving. Hierbij wordt aandacht besteed aan het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone. 33

2 De Vlaamse regering kan bepalen dat een bijzonder plan van aanleg voorafgaand aan de ontwikkeling van dat gebied dient goedgekeurd te worden. Artikel 4. - Lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter (BVR 11/06/96) Een lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter is bestemd voor de vestiging van bedrijven zoals bedoeld in artikel 8, lid van het Koninklijk Besluit van 28 december Bij de inrichting van het gebied zal rekening gehouden worden met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke omgeving. Hierbij wordt aandacht besteed aan het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone. De Vlaamse regering kan bepalen dat een bijzonder plan van aanleg voorafgaand aan de ontwikkeling van dat gebied dient goedgekeurd te worden. Artikel 5. - Zone voor jachthavenontwikkeling (BVR 09/02/99) De betrokken zone is bestemd voor de verdere uitbouw van het jachthavendok en de hiermee in relatie staande activiteiten. Dit zijn zowel een botenparking, jachthavengebonden bedrijven en onthaal-, recreatie-, verblijfs- en woonaccommodatie met ontmoetingsruimten. Voor de inplanting van verblijfs- en woonaccommodatie kan de Vlaamse regering beslissen dat een bijzonder plan van aanleg moet worden opgemaakt. Artikel 6. - Agrarisch gebied met ecologisch belang (BVR 09/02/99) Agrarische gebieden met ecologisch belang zijn gebieden die omwille van de belangrijkheid van de fauna en flora die zij herbergen of omwille van hun invloed op de aanpalende groengebieden een uitgesproken ecologische waarde hebben. Alleen die werken en handelingen mogen er worden uitgevoerd die het specifiek milieu van planten en dieren en de landschappelijke waarde niet schaden. GEWESTPLAN OOSTENDE - MIDDENKUST 02 Artikel 1. - Toeristisch recreatiepark (KB 26/01/76) De gebieden voor toeristische recreatieparken die op de kaarten welke de bestemmingsgebieden omschrijven en oranje gekleurd en met de letters T.R.P. overdrukt zijn, 34

3 worden bestemd voor groenvoorziening met recreatieve accommodatie. De ordening van elk van die gebieden wordt vooraf door de bevoegde overheid nader bepaald. Artikel 2. - Gebied voor stedelijke ontwikkeling (BVR 13/07/01) Dit gebied is bestemd voor industriële, ambachtelijke en agrarische activiteiten, kantoren, kleinhandel, dienstverlening, recreatie, wonen, verkeer en vervoer, openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen, en dit voor zover deze functies verenigbaar zijn met hun onmiddellijke multifunctionele stedelijke omgeving. De stedenbouwkundige aanleg van het gebied, de bijhorende voorschriften betreffende terreinbezetting, vloeroppervlakte, hoogte, aard en inplanting van de gebouwen met bijhorende voorzieningen, en de verkeersorganisatie in relatie met de omringende gebieden, worden vastgesteld in een bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan vooraleer het gebied kan ontwikkeld worden. Ook het wijzigen van de functie van bestaande gebouwen kan pas na goedkeuring van een bijzonder plan van aanleg. Artikel 3. - Zone met cultuurhistorische waarde (BVR 13/07/01) Zones met cultuurhistorische waarde zijn gebieden met gebouwen die beschermd zijn als monument of gebouwen die deel uitmaken van een beschermd stads- of dorpsgezicht of van een beschermd landschap en die een cultuurhistorisch waardevol geheel vormen. In deze gebieden zijn slechts deze werken en handelingen toegelaten die verenigbaar zijn met de cultuurhistorische identiteit van het gebied en de aanwezige waardevolle gebouwen wat moet blijken uit het advies van de bevoegde overheid gegeven met toepassing van de regelgeving inzake monumenten- en landschapszorg. Het oprichten van nieuwe gebouwen is er niet toegelaten. Artikel 4. - Gebied met archeologische waarde (BVR 13/07/01) Binnen de gebieden met archeologische waarde mag voor de, door artikel 99 1, 1 en 4 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening bedoelde werken en handelingen de door dat artikel opgelegde vergunning slechts worden afgeleverd nadat het Instituut voor Archeologisch Patrimonium, na archeologisch onderzoek ter plaatse, haar met redenen omkleed advies heeft doen kennen. Is dat advies niet meegedeeld binnen 30 dagen nadat bij ter post aangetekende brief erom is verzocht, wordt het geacht gunstig te zijn. Artikel 5. - Bouwvrij agrarisch gebied (BVR 13/07/01) In bouwvrij agrarisch gebied geldt een absoluut bouwverbod met uitzondering voor de schuilhokken voor dieren. Voor zover zij verenigbaar zijn met het absoluut bouwverbod 35

4 mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de bestemming agrarisch gebied. Artikel 6. - Agrarisch gebied met ecologisch belang (BVR 13/07/01) Agrarische gebieden met ecologisch belang zijn gebieden die omwille van de belangrijkheid van de fauna en flora die zij herbergen of omwille van hun invloed op de aanpalende groengebieden een uitgesproken ecologische waarde hebben. Alleen die werken en handelingen mogen er worden uitgevoerd die het specifiek milieu van planten en dieren en de landschappelijke waarde niet schaden. Artikel 7. - Bosuitbreidingsgebied (BVR 13/07/01) In de gebieden die als "uitbreidingsgebied voor bos" zijn aangeduid, geldt de bestemming die als grondkleur is weergegeven tot op het moment dat de bosuitbreiding effectief gerealiseerd wordt. Vanaf dat ogenblik zijn deze gebieden bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk bosmilieu. Er wordt dan naar gestreefd om de wetenschappelijke, sociale en/of pedagogische waarde van dit beboste gebied te versterken en te bestendigen. Artikel 8. - Natuurgebied met tijdelijke nevenfunctie waterwinning (BVR 13/07/01) Het natuurgebied met tijdelijke nevenfunctie waterwinning, is bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk milieu, overeenkomstig de voorzieningen voor de natuurgebieden van het artikel 13, van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, en is mede bestemd voor waterwinning en de bijbehorende infrastructuur. Werken en handelingen die verband houden met de waterwinning zijn toegelaten, op voorwaarde dat het natuurlijk milieu er maximaal wordt behouden en beschermd of hersteld. Na afloop van de waterwinning krijgt het gebied uitsluitend en definitief de bestemming van natuurgebied en wordt overgegaan tot verwijdering van de infrastructuurwerken en sanering van de plaats opdat de bestemming natuurgebied kan worden gerealiseerd. Artikel 9. - Luchthaven gebonden bedrijventerrein(bvr 13/07/01) 36 Dit gebied is uitsluitend bestemd voor aan een luchthaven gebonden bedrijvigheid zoals koerierbedrijven (luchtvaart), cargobehandeling en catering, en voor bepaalde vormen van toeleveringsbedrijven en bijkomende kantoren ten behoeve van de in de zone gevestigde bedrijvigheid. Er wordt een bufferzone aangelegd aan de grens met de omliggende gebieden waarvan de bestemming niet verenigbaar is met de ontwikkeling van het bedrijventerrein. In deze

5 bufferzone worden geen handelingen en werken toegelaten die afbreuk doen aan de bufferfunctie, of aan de bestemming en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het aangrenzend gebied. Artikel Zone voor kleinhandel en kleine en middelgrote ondernemingen (BVR 13/07/01) Deze zone is bestemd voor de vestiging van kleinhandelsactiviteiten en kleine en middelgrote ondernemingen. Bij de inrichting van het gebied zal rekening worden gehouden met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke omgeving. Hierbij wordt aandacht besteed aan het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone. Artikel Regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter (BVR 13/07/01) Een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter is bestemd voor de vestiging van bedrijven zoals bedoeld in artikelen 7 en 8, lid en van het Koninklijk Besluit van 28 december Bij de inrichting van het gebied zal rekening gehouden worden met de natuurlijke en de landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke omgeving. Hierbij wordt aandacht besteed aan het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone. Artikel Lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter (BVR 13/07/01) Een lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter is bestemd voor de vestiging van bedrijven zoals bedoeld in artikel 8, lid van het koninklijk besluit van 28 december Bij de inrichting van het gebied zal ten zeerste rekening worden gehouden met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke omgeving. Het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone, enz... worden vastgelegd in een bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan voordat het gebied kan worden ontwikkeld. Artikel Gebied voor watergebonden bedrijven (BVR 13/07/01) 37

6 Dit gebied is bestemd voor de vestiging van bedrijven waarvan de werking op één of andere wijze verbonden is met de aanwezigheid van waterinfrastructuur. Bij de inrichting van het gebied wordt aandacht besteed aan het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone. Artikel Zone voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen met nabestemming natuurgebied (BVR 13/07/01) In deze zone voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen worden naast de aanwezige antennes geen nieuwe constructies toegelaten. Ten allen tijde wordt rekening gehouden met de instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuurelementen. Bij het stopzetten van de activiteit of het uit gebruik nemen van de antennes moeten voorwaarden voor de sanering van de plaats worden opgelegd opdat de bestemming natuurgebied kan worden gerealiseerd. GEWESTPLAN BRUGGE - OOSTKUST 03 Artikel 1. - Gebieden voor toeristisch recreatieparken (KB 7/04/77) De gebieden voor toeristische recreatieparken die op de kaarten welke de bestemmingsgebieden omschrijven, in oranje gekleurd en met de letters T.R.P. overdrukt zijn, zijn bestemd voor groenvoorziening met recreatieve accommodatie. De ordening van elk van die gebieden wordt vooraf door de bevoegde overheid nader bepaald. Artikel 2. - Lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter (BVR 5/04/95) Een lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter is bestemd voor de vestiging van bedrijven zoals bedoeld in artikel 8, lid van het Koninklijk Besluit van 28 december Het kan evenwel alleen worden gerealiseerd door de overheid. Bij de inrichting van het gebied zal ten zeerste rekening worden gehouden met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke omgeving. Het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone, enz... worden vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan voordat het gebied kan worden ontwikkeld. Artikel 3. - Natuureducatieve infrastructuur (BVR 5/04/95) Het gebied bestemd voor natuureducatieve infrastructuur maakt inherent deel uit van het omringende natuurgebied. 38

7 De bestaande gebouwen en infrastructuur mogen gebruikt en aangepast worden in het kader van het natuureducatief-recreatief medegebruik van het gehele domein (als onthaalcentrum, museum, bosklassen,...). Volume-uitbreiding is niet toegelaten. Vooraleer vergunning kan bekomen worden dient een inrichtingsplan voor het geheel van de natuur-educatieve infrastructuur door ons goedgekeurd te worden. Artikel 4. - Woonreservegebieden (BVR 19/09/96) Woonreservegebieden zijn bestemd voor wonen en aanverwante activiteiten zoals bedoeld in artikel van het Koninklijk Besluit van 28 december Deze gebieden kunnen ontwikkeld worden op initiatief van de overheid nadat de noodzaak tot aansnijden ervan werd aangetoond aan de hand van een behoeftestudie en de stedenbouwkundige aanleg van het gebied met de bijhorende voorschriften werd vastgesteld in een bijzonder plan van aanleg. Artikel 5. - Transportzone (BVR: 19/09/96) Een transportzone is uitsluitend bestemd voor de vestiging van bedrijven die behoren tot de vervoers- en expeditiesector (op- en overslag, voorraadbeheer, groupage, fysieke distributie en ondersteunende activiteiten (zoals dataverwerking en communicatie in directe relatie met vervoers- en expeditie-activiteiten). Bedrijven voor de productie of verwerking van goederen zijn niet toegelaten. Alle op handel gerichte activiteiten zijn verboden. Een transportzone kan alleen door de overheid worden gerealiseerd. Bij de inrichting van het gebied zal ten zeerste rekening worden gehouden met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke omgeving. Het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone, enz... worden vastgelegd in een cfr. artikel 16 opgesteld goedgekeurd bijzonder plan van aanleg voordat het gebied kan worden ontwikkeld. GEWESTPLAN DIKSMUIDE - TORHOUT 04 Artikel 1. - Valleigebieden (KB 5/02/79) De agrarische gebieden met landschappelijke waarde die op de kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letter V hebben de bestemming van valleigebied waarin slechts agrarische werken en handelingen worden uitgevoerd die het specifiek natuurlijk milieu van planten en dieren en de landschappelijke waarde niet schaden. 39

8 Artikel 2. - Lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter (BVR 28/07/95) Een lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter is bestemd voor de vestiging van bedrijven zoals bedoeld in artikel 8, lid van het Koninklijk Besluit van 28 december Het kan evenwel alleen worden gerealiseerd door de overheid. Bij de inrichting van het gebied zal ten zeerste rekening worden gehouden met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke omgeving. Het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone, enz... worden vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan voordat het gebied kan worden ontwikkeld. Artikel 3. - Regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter (BVR 09/02/99) Een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter is bestemd voor de vestiging van bedrijven zoals bedoeld in artikel 8, lid van het koninklijk besluit van 28 december Het kan evenwel alleen worden gerealiseerd door de overheid. Bij de inrichting van het gebied zal ten zeerste rekening worden gehouden met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke omgeving. Het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone. De Vlaamse regering kan bepalen dat een bijzonder plan van aanleg voorafgaand aan de ontwikkeling van dat gebied dient goedgekeurd te worden. Artikel 4. - Reservegebied voor regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter (BVR 9/02/99) Een reservegebied voor regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter is bestemd voor de uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter waar het bij aansluit. De ontwikkeling van het gebied kan slechts gebeuren nadat 80 % van de oppervlakte van het regionaal bedrijventerrein effectief is gerealiseerd en onder de voorwaarden zoals bepaald in het voorschrift voor een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter. GEWESTPLAN IEPER - POPERINGE 05 Artikel 1. - Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 14/08/79) 40

9 41 De gebieden die als reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding zijn aangeduid, kunnen worden bestemd voor uitbreiding van industriële en ambachtelijke bedrijven gevestigd op de terreinen die er onmiddellijk aan palen. De bestemming als in het eerste lid bepaald kan maar worden verwezenlijkt door het bedrijf dat eigenaar is van de gronden nadat door het Bestuur van de Stedenbouw een structuurschets is goedgekeurd en voor zover is aangetoond dat die nieuwe bestemming aan een werkelijke behoefte beantwoordt. Zolang die structuurschets niet is goedgekeurd, en aan de gestelde voorwaarde niet is voldaan, mogen in het betrokken gebied slechts werken en handelingen uitgevoerd worden die met de bestemming aangegeven door de grondkleur in het gewestplan overeenstemmen. Artikel 2. - Reservegebied voor industriële uitbreiding (KB 14/08/79) De gebieden die als reservegebieden voor industriële uitbreiding zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de Staat, de provincie, de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij, de vereniging van gemeenten of de gemeente worden bestemd voor de vestiging van industriële en ambachtelijke bedrijven. De bestemming als in het eerste lid bepaald kan maar worden verwezenlijkt nadat zij in een door ons goedgekeurd bijzonder plan van aanleg is vastgelegd en voor zover is aangetoond dat die nieuwe bestemming aan een werkelijke behoefte beantwoordt. Zolang dat bijzonder plan van aanleg door Ons niet is goedgekeurd en aan de gestelde voorwaarden niet is voldaan, mogen in het betrokken gebied slechts werken en handelingen uitgevoerd worden die met de bestemming aangegeven door de grondkleur in het gewestplan, overeenstemmen. Artikel 3. - Reservegebieden voor woonwijken (KB 14/08/79) De gebieden die als "reservegebieden voor woonwijken" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de Staat, de gemeente of vereniging van gemeenten, worden bestemd voor de aanleg van woonwijken die als een stedenbouwkundig geheel zijn opgevat. Daarin zijn toegelaten sociale en middelgrote woningen, kleine landeigendommen en middelgrote woningen, groene ruimten en socio-culturele inrichtingen alsmede voorzieningen voor handel, dienstverlening, ambachten en diverse kleinbedrijven die voor het normaal functioneren van de woonwijk nodig zijn. In de woonwijken mag de bouwdichtheid 25 woningen per hectare niet overschrijden, zijn slechts gebouwen met ten hoogste twee bouwlagen toegelaten en moet de globale oppervlakte van de openbare groene zone ten minste 15 m² per inwoner bedragen. De bestemming als in het eerste lid bepaald kan maar worden verwezenlijkt nadat zij in een door Ons goedgekeurd bijzonder plan van aanleg is vastgesteld.

10 Artikel 4. - Agrarische gebieden met ecologisch belang (KB 14/08/79) Agrarische gebieden met ecologisch belang zijn die gebieden die omwille van de belangrijkheid van de fauna en flora die zij herbergen of omwille van hun invloed op de aanpalende groengebieden een uitgesproken ecologische waarde hebben. Alleen die werken en handelingen mogen er worden uitgevoerd die het specifiek milieu van planten en dieren en de landschappelijke waarde niet schaden. Artikel 5. - Reservegebied voor recreatie (KB 14/08/79) Het gebied dat als "reservegebied voor recreatie" is aangeduid, kan op initiatief van de gemeente bestemd worden voor de aanleg van recreatiegebied dat als een stedenbouwkundig geheel is opgevat. De bestemming als in het eerste lid bepaald kan maar worden verwezenlijkt nadat zij in een door Ons goedgekeurd plan van aanleg is vastgelegd. Zolang dat bijzonder plan van aanleg door Ons niet is goedgekeurd, mogen in het betrokken gebied slechts werken en handelingen worden uitgevoerd die overeenstemmen met de bestemming aangegeven door de grondkleur in het gewestplan. Artikel 6. - Golfterrein (BVR 18/11/92) De gebieden die als "golfterrein" zijn aangeduid zijn bestemd om aangelegd te worden als groengebied samen met alle infrastructuur nodig voor het beoefenen van de golfsport evenals de bijkomende accommodatie zoals clubhuis, bergingsplaatsen, verblijfsgelegenheid voor de uitbater of bewaker met uitsluiting van elke andere verblijfsaccommodatie. Wanneer het gebruik van het gebied als golfterrein komt te vervallen worden de voorschriften van artikel 13 van het K.B. van betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen van toepassing. De vergunningen nodig voor de aanleg van het golfterrein met bijhorende accommodatie worden afhankelijk gesteld van de goedkeuring door de gemachtigde ambtenaar van een inrichtingsplan voor het ganse gebied, waarin de voorwaarden worden bepaald die een goede plaatselijke ordening veilig stellen. (opm er is twee maal een Artikel 6 ) Artikel 6. - Parkgebied voor verzorgingsinstellingen (BVR 20/01/95) Een parkgebied voor verzorgingsinstellingen is bestemd voor het behoud en de uitbreiding van de bestaande verzorgingsinstelling met inbegrip van de aanleg, behoud en/of herstel van het parkachtig karakter van het gebied. 42

11 Artikel 7. - Speelbossen of speelweiden (BVR 18/11/92) In de groengebieden met speelgelegenheid die als "speelbos of speelweide" zijn aangeduid, is geen andere accommodatie toegelaten dan sanitaire gebouwen en schuilplaatsen, van één bouwlaag, met een oppervlakte van ten hoogste 100 m², met uitsluiting van elke verblijfsaccommodatie. De grondkleur is verder bepalend voor het beheer van die gebieden. Artikel 8. - Regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter (BVR 11/06/96) Een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter is bestemd voor de vestiging van bedrijven zoals bedoeld in artikelen 7 en 8, lid en van het Koninklijk Besluit van 28 december Het kan evenwel alleen worden gerealiseerd door de overheid. Bij de inrichting van het gebied zal rekening gehouden worden met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke omgeving. Hierbij wordt aandacht besteed aan het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone. De Vlaamse regering kan bepalen dat een bijzonder plan van aanleg voorafgaand aan de ontwikkeling van dat gebied dient goedgekeurd te worden. GEWESTPLAN ROESELARE - TIELT 06 Artikel 1. - Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) De gebieden die als "reservegebied voor woonwijken" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de gemeente of de vereniging van gemeenten worden bestemd voor de aanleg van woonwijken die als een stedenbouwkundig geheel zijn opgevat en waar alleen zijn toegelaten : eengezinswoningen, kleine landeigendommen, groene ruimten en socio-culturele inrichtingen alsmede gebouwen voor handel, dienstverlening of ambachtelijke en kleine bedrijven, die voor het normaal functioneren van de woonwijk noodzakelijk zijn. In die woonwijken mag de bouwdichtheid 25 woningen per hectare niet overschrijden en moet de globale oppervlakte van de openbare groene zone ten minste 45 m² per woning bedragen. De bestemming van woongebied kan maar worden verwezenlijkt nadat zij in een door Ons goedgekeurd bijzonder plan van aanleg is vastgesteld. Die goedkeuring kan maar worden gegeven nadat is gebleken dat de bestemming van woongebied aan een werkelijke noodzaak beantwoordt. 43

12 Zolang het in het derde lid bedoelde plan van aanleg door Ons niet is goedgekeurd, mogen in het betrokken gebied slechts werken en handelingen worden uitgevoerd die overeenstemmen met de bestemming aangegeven door de grondkleur in het gewestplan. Artikel 2. - Gemengde woon- en industriegebieden (KB 17/12/79) De gebieden die als "gemengd woon- en industriegebied" zijn aangeduid, zijn bestemd voor wonen en voor de andere in artikel van het K.B. van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen bedoelde functies alsmede voor de instandhouding en de gerechtvaardigde uitbreiding van de bedrijven die er gevestigd zijn. Wanneer die bedrijven hun huidige bedrijfsactiviteiten niet meer voortzetten en geen andere activiteiten die tot dezelfde bedrijfssector behoren, uitoefenen, krijgt het betrokken gebied uitsluitend en definitief de bestemming van woongebied. Artikel 3. - Reservegebied voor industriële uitbreiding (KB: 17/12/79) De gebieden die als "reservegebieden voor industriële uitbreiding" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de Staat, de provincie, de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij, de vereniging van gemeenten of de gemeente worden bestemd voor de vestiging van industriële en ambachtelijke bedrijven. De bestemming als in het eerste lid bepaald, kan maar worden verwezenlijkt nadat zij in een door Ons goedgekeurd bijzonder plan van aanleg is vastgelegd en voor zover is aangetoond dat die nieuwe bestemming aan een werkelijke behoefte beantwoordt. Zolang dat bijzonder plan van aanleg door Ons niet is goedgekeurd en aan de gestelde voorwaarden niet is voldaan, mogen in het betrokken gebied slechts werken en handelingen worden uitgevoerd die overeenstemmen met de bestemming aangegeven door de grondkleur in het gewestplan. Artikel 4. - Reservegebied voor ambachtelijke uitbreiding (KB 17/12/79) De gebieden die als "reservegebieden voor ambachtelijke uitbreiding" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de provincie, de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij, de vereniging van gemeenten of de gemeente worden bestemd voor de vestiging van ambachtelijke bedrijven. De bestemming als in het eerste lid bepaald, kan maar worden verwezenlijkt nadat zij in een door Ons goedgekeurd bijzonder plan van aanleg is vastgelegd. Die goedkeuring kan maar worden gegeven nadat de aanpalende ambachtelijke zone volledig is bezet en voor zover is aangetoond dat die nieuwe bestemming aan een werkelijke behoefte beantwoordt. 44

13 Zolang dat bijzonder plan van aanleg door Ons niet is goedgekeurd mogen in het betrokken gebied slechts werken en handelingen worden uitgevoerd die overeenstemmen met de bestemming aangegeven door de grondkleur in het gewestplan. Artikel 5. - Gebied voor beperkte industriële uitbreiding (KB 17/12/79) De gebieden die als "gebied voor beperkte industriële uitbreiding" zijn aangeduid, kunnen worden aangewend, wanneer de behoefte daartoe is aangetoond, voor de uitbreiding van bestaande industriële of ambachtelijke bedrijven die op onmiddellijk aanpalende terreinen zijn gevestigd. Het plan van bedrijfsuitbreiding dient vooraf door de directeur van het provinciaal bestuur van de stedenbouw en de ruimtelijke ordening te worden goedgekeurd. Totdat die goedkeuring is gegeven, mogen op het betrokken terrein slechts werken en handelingen worden uitgevoerd die overeenstemmen met de bestemming aangegeven door de grondkleur in het gewestplan. Artikel 6. - Archeologische site (KB 17/12/79) De agrarische gebieden met een archeologische waarde die op de kaarten welke de bestemmingsgebieden omschrijven, overdrukt zijn met zwarte verticale arcering hebben de bestemming van "archeologische site". Binnen die gebieden mag voor de door artikel 44, 1, 1 en 2, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw bedoelde werken en handelingen de door dat artikel opgelegde vergunning slechts worden afgegeven nadat de Nationale Dienst voor Opgravingen, na archeologisch onderzoek ter plaatse zijn met redenen omkleed advies heeft doen kennen. Is dat advies niet meegedeeld binnen 30 dagen nadat bij ter post aangetekende brief erom is verzocht, wordt het geacht gunstig te zijn. Artikel 7. - Regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter (BVR 15/12/98) Een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter is bestemd voor de vestiging van bedrijven zoals bedoeld in artikelen 7 en 8,lid en lid van het koninklijk besluit van 28 december Het kan evenwel alleen worden gerealiseerd door de overheid. Bij de inrichting van het gebied zal ten zeerste rekening worden gehouden met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke omgeving. Het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone. De Vlaamse regering kan bepalen dat een bijzonder plan van aanleg voorafgaand aan de ontwikkeling van dat gebied dient goedgekeurd te worden. 45

14 46 Artikel 8. - Gebied voor uitbreiding van bestaande nijverheid (BVR: 13/12/95) Dit gebied is uitsluitend bestemd voor de uitbreiding van het industriële bedrijf dat op de onmiddellijk aanpalende terreinen is gevestigd op het ogenblik van het van kracht worden van dit voorschrift. Artikel 9. - Lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter (BVR 15/12/98) Een lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter is bestemd voor de vestiging van bedrijven zoals bedoeld in artikel 8, lid van het koninklijk besluit van 28 december Het kan evenwel alleen worden gerealiseerd door de overheid. Bij de inrichting van het gebied zal ten zeerste rekening worden gehouden met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke omgeving. Hierbij wordt aandacht besteed aan het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone. De Vlaamse regering kan bepalen dat een bijzonder plan van aanleg voorafgaand aan de ontwikkeling van dat gebied dient goedgekeurd te worden. Artikel Agrarisch gebied met ecologisch belang (BVR 19/04/95) Agrarische gebieden met ecologisch belang zijn die gebieden die omwille van de belangrijkheid van de fauna en flora die zij herbergen of omwille van hun invloed op de aanpalende groengebieden een uitgesproken ecologische waarde hebben. Alleen die werken en handelingen mogen er worden uitgevoerd die het specifiek milieu van planten en dieren en de landschappelijke waarde niet schaden. Artikel Gebied voor watergebonden bedrijven (BVR 15/12/98) Dit gebied is bestemd voor de vestiging van bedrijven waarvan de werking op één of andere wijze verbonden is met de aanwezigheid van waterinfrastructuur. Het kan alleen worden gerealiseerd door de overheid. Bij de inrichting van het gebied wordt aandacht besteed aan het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone. De Vlaamse regering kan bepalen dat een bijzonder plan van aanleg voorafgaand aan de ontwikkeling van dat gebied dient goedgekeurd te worden. Artikel Gebied voor uitbreiding en sanering van bestaande nijverheid (BVR 19/04/95)

15 Dit gebied is uitsluitend bestemd voor de uitbreiding van het industriële bedrijf dat op de onmiddellijk aanpalende terreinen is gevestigd op het ogenblik van het van kracht worden van dit voorschrift. Gelijklopend met de uitbouw van het bedrijf ten oosten van de Breestraat zal de uitdoving ten westen van de Breestraat onderzocht worden. Artikel Uitbreiding van ontginningsgebied met nabestmming natuurgebied (BVR 15/12/98) De uitbreidingen van ontginningsgebieden met nabestemming natuurgebied zijn bestemd om te voorzien in de noodzakelijke grondreserves voor de ontginning. Ze mogen pas worden aangesneden wanneer de in exploitatie zijnde ontginningsgebieden uitgeput zijn. In afwachting van hun exploitatie zijn deze uitbreidingsgebieden onderworpen aan de voorschriften die gelden voor het in grondkleur aangegeven gebied, mits de toekomstige bestemming van ontginningsgebied daardoor niet in gevaar wordt gebracht. Na de stopzetting van de ontginningen dient de bestemming natuurgebied te worden geëerbiedigd. Bij het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning waardoor de exploitatie mogelijk gemaakt wordt moeten voorwaarden voor de sanering van de plaats worden opgelegd opdat de bestemming natuurgebied kan worden gerealiseerd. Artikel Uitbreiding voor bos (BVR 15/12/98) In de gebieden die als "uitbreidingsgebied voor bos" zijn aangeduid, geldt de bestemming die als grondkleur is weergegeven tot op het moment dat de bosuitbreiding effectief gerealiseerd wordt. Vanaf dat ogenblik zijn deze gebieden bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk bosmilieu. Er wordt dan naar gestreefd om de wetenschappelijke, sociale en/of pedagogische waarde van dit beboste gebied te versterken en te bestendigen. GEWESTPLAN KORTRIJK Artikel 1. - Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77) De gebieden die als "reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de Staat, de Provincie, de gemeente of de Vereniging van gemeenten worden bestemd voor de uitbreiding van de bedrijven gevestigd op de terreinen die er onmiddellijk aan palen. De bestemming als in het eerste lid bepaald, kan maar worden verwezenlijkt nadat zij is vastgesteld in een bijzonder plan van aanleg of overeenkomstig de wet van 30 december 1970

16 48 betreffende de economische expansie opgemaakt plan dat door Ons is goedgekeurd, en voor zover is aangetoond dat die nieuwe bestemming aan een werkelijke behoefte beantwoordt. Zolang dat bijzonder plan van aanleg of dat plan door Ons niet is goedgekeurd, en aan de gestelde voorwaarde niet voldaan is, mogen in het betrokken gebied slechts werken en handelingen uitgevoerd worden die met de bestemming aangegeven door de grondkleur in het gewestplan, overeenkomen. Artikel 2. - Gemengde woon- en industriegebieden (KB 4/11/77) De gebieden die als "gemengde woon- en industriegebieden" zijn aangeduid, zijn bestemd voor wonen en voor de andere in artikel van het K.B. van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen bedoelde functies alsmede voor de instandhouding en de gerechtvaardigde uitbreiding van de bedrijven die er gevestigd zijn. Wanneer die bedrijven hun huidige bedrijfsactiviteiten niet meer voortzetten en geen andere activiteiten die tot dezelfde bedrijfssector behoren, uitoefenen, krijgt het betrokken gebied uitsluitend en definitief de bestemming van woongebied. Artikel 3. - Recreatieve parkgebieden (BVR 10/11/98) De gebieden die als "recreatieve parkgebieden" zijn aangeduid, zijn bestemd voor dagrecreatie, onder het voorbehoud dat de bestaande hoogstammige bomen en bomengroepen bewaard blijven en dat wanneer nieuwe recreatieve accommodatie wordt aangelegd, in voorkomend geval, voldoende hoogstammig groen aangeplant wordt om aan het gehele gebied het uitzicht van parkgebied te geven. Artikel 4. - Regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter (BVR 10/11/98) Een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter is bestemd voor de vestiging van bedrijven zoals bedoeld in artikelen 7 en 8, lid van het koninklijk besluit van 28 december Het kan evenwel alleen worden gerealiseerd door de overheid. Bij de inrichting van het gebied zal ten zeerste rekening worden gehouden met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke omgeving. Het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone. De Vlaamse regering kan bepalen dat een bijzonder plan van aanleg voorafgaand aan de ontwikkeling van dat gebied dient goedgekeurd te worden. Artikel 5. Transportzone (BVR 06/07/01)

17 Een transportzone is uitsluitend bestemd voor de vestiging van bedrijven die behoren tot de vervoers- en expeditiesector. Tot de toegelaten activiteiten behoren onder meer op-en overslag, voorraadbeheer, groupage, fysieke distributie en ondersteunende activiteiten waaronder dataverwerking en communicatie in directie relatie met vervoers-en expeditieactiviteiten. Bedrijven voor de productie of verwerking van goederen zijn niet toegelaten. Bij de inrichting van het gebied zal rekening gehouden worden met de natuurlijke en de landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke omgeving. Hierbij wordt aandacht besteed aan het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone. Artikel 6. Regionale gemengde zone voor diensten en handel (BVR 06/07/01) Een regionale gemengde zone voor diensten en handel is uitsluitend bestemd voor de vestiging van dienstverlenende activiteiten en handelsactiviteiten waarvan de functie verder reikt dan het gemeentelijke vlak en waarvan de vestiging in het woongebied om ruimtelijke redenen niet aangewezen is. Tot de toegelaten activiteiten behoren onder meer niet-loketgebonden kantoren en administratieve gebouwen, centra voor vorming, herscholing en bijscholing exclusief dagonderwijs, grootschalige culturele infrastructuur zoals evenementenhal, bioscoopcomplex, groothandel en detailhandel voor zover dit gebeurt in winkeleenheden die architecturaal en functioneel een samenhangend geheel vormen of in winkels van volumineuse goederen. Artikel 7. Wetenschapspark (BVR 06/07/01) Een wetenschapspark is bestemd voor de vestiging van innoverende bedrijven en laboratoria en de ermee samenhangende kantoren en diensten, waarvan de belangrijkste component van de activiteit op fundamenteel en/of toegepast onderzoek is afgestemd in samenwerking met universiteiten en/of hogescholen. Bij de inrichting van het gebied zal ten zeerste rekening worden gehouden met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke omgeving. Artikel 8. - Golfterrein (BVR 10/11/98) De gebieden die als golfterrein zijn aangeduid zijn bestemd om aangelegd te worden als groengebied samen met alle infrastructuur nodig voor het beoefenen van de golfsport evenals de bijkomende accommodatie zoals clubhuis, bergingsplaatsen, verblijfsgelegenheid voor de uitbater of de bewaker met uitsluiting van elke andere verblijfsaccommodatie. Wanneer het gebruik van het gebied als golfterrein komt te vervallen worden de voorschriften van artikel 13 49

18 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen van toepassing. Artikel 9. - Gebied voor stedelijke ontwikkeling (BVR 10/11/98) Dit gebied is bestemd voor industriële, ambachtelijke en agrarische activiteiten, kantoren, kleinhandel, dienstverlening, recreatie, wonen, verkeer en vervoer, openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen, en dit voor zover deze functies verenigbaar zijn met hun onmiddellijke multifunctionele stedelijke omgeving. De stedenbouwkundige aanleg van het gebied, de bijhorende voorschriften betreffende terreinbezetting, vloeroppervlakte, hoogte, aard en inplanting van de gebouwen met bijhorende voorzieningen, en de verkeersorganisatie in relatie met de omringende gebieden, worden vastgelegd in een bijzonder plan van aanleg vooraleer het gebied kan ontwikkeld worden. Ook het wijzigen van de functie van bestaande gebouwen kan pas na goedkeuring van een bijzonder plan van aanleg. Artikel Uitbreiding voor bos (BVR 10/11/98) In de gebieden die als uitbreidingsgebied voor bos zijn aangeduid, geldt de bestemming die als grondkleur is weergegeven tot op het moment dat de bosuitbreiding effectief gerealiseerd wordt. Vanaf dat ogenblik zijn deze gebieden bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk bosmilieu. Er wordt dan naar gestreefd om de wetenschappelijke, sociale en/of pedagogische waarde van dit beboste gebied te versterken en te bestendigen. Artikel 11. Bouwvrij agrarisch gebied (BVR 06/07/01) In bouwvrij agrarisch gebied geldt een absoluut bouwverbod met uitzondering voor de schuilhokken voor dieren. Voor zover zij verenigbaar zijn met het absoluut bouw-verbod mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de bestemming agrarisch gebied. Artikel 12. Natuureducatieve infrastructuur (BVR 06/07/01) Het gebied bestemd voor natuureducatieve infrastructuur maakt inherent deel uit van het omringende natuurgebied. De bestaande gebouwen en infrastructuur mogen gebruikt worden en aangepast worden in het kader van het natuureducatieve-recreatief medegebruik van het gehele domein. Toegelaten zijn onder meer een onthaalcentrum, een museum en bosklassen. 50

19 GEWESTPLAN GENTSE EN KANAALZONE 08 Artikel 1. - Valleigebieden (KB 14/09/77) De agrarische gebieden met landschappelijke waarde die op de kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letter V hebben de bestemming van valleigebieden waarin slechts agrarische werken en handelingen mogen worden uitgevoerd die het specifiek natuurlijk milieu van planten en dieren en de landschappelijke waarde niet schaden. Artikel 2. - Reservegebieden voor industriële uitbreiding (KB 14/09/77) De gebieden die als reservegebieden voor industriële uitbreiding zijn aangeduid kunnen op initiatief van de Staat, de provincie of de gemeente worden bestemd voor de aanleg van gebieden voor vestiging van industriële bedrijven en uitbreiding van havenactiviteiten. De bestemming als in het eerste lid bepaald kan maar worden verwezenlijkt nadat zij in een door ons goedgekeurd bijzonder plan van aanleg is vastgelegd en voor zover is aangetoond dat die nieuwe bestemming aan een werkelijke behoefte beantwoordt. Zolang dat bijzonder plan van aanleg door Ons niet is goedgekeurd en aan de gestelde voorwaarde niet voldaan is, mogen in het betrokken gebied slechts werken en handelingen uitgevoerd worden die met de bestemming aangegeven door de grondkleur in het gewestplan, overeenstemmen. Artikel 3. - Stortgebieden (KB 14/09/77) De gebieden die als "stortgebieden" zijn aangeduid, zijn bestemd voor het storten van nietgiftige stoffen. Over de opening van een stortterrein wordt beslist door de Staat, de provincie of de gemeente. Het storten dient op zodanige wijze te geschieden dat, na stopzetting ervan, het terrein harmonisch in het landschap kan worden geïntegreerd. Na de sluiting van de stortplaats dienen, met inachtneming van de landschapbepalende elementen van de omgeving, de nodige werken en handelingen te worden uitgevoerd opdat het gebied de bestemming kan hebben die door de grondkleur in het gewestplan is aangegeven. Artikel 4. - Bedrijfsgebied met stedelijk karakter (BVR 16/03/94) 51 De gebieden die als bedrijfsgebied met stedelijk karakter zijn aangeduid zijn bestemd voor kantoren, toonzalen en in ondergeschikte orde voor woongelegenheid. De stedenbouwkundige aanleg van het gebied en de bijhorende voorschriften betreffende terreinbezetting, vloeroppervlakte, hoogte (maximum 5 bouwlagen), aard en inplanting van de

20 52 gebouwen met bijhorende nutsvoorzieningen en autobergplaatsen, worden vastgesteld in een bijzonder plan van aanleg vooraleer het gebied kan ontwikkeld worden. Artikel 5. - Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (BVR 28/10/98) Dit gebied is uitsluitend bestemd voor zeehaven- en watergebonden industriële bedrijven, distributiebedrijven, logistieke bedrijven en opslag- en overslaginrichtingen evenals toeleveringsbedrijven en synergiebedrijven van de watergebonden bedrijven en de bestaande gevestigde productiebedrijven. In dit gebied worden ook de volgende dienstverlenende bedrijven toegelaten voor zover zij complementair zijn met de voornoemde bedrijven : bankagentschappen, benzinestations en collectieve restaurants ten behoeve van de in de zone gevestigde bedrijven. Er wordt een bufferzone aangelegd aan de grens met de omliggende gebieden. In deze bufferzone worden geen handelingen en werken toegelaten die afbreuk doen aan de bufferzone, of aan de bestemming en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het aangrenzend gebied. Het gebied en de bufferzone die het omvat, kunnen slechts worden gerealiseerd door de overheid. Artikel 6. - Regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter (BVR 07/07/98) Een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter is bestemd voor de vestiging van bedrijven zoals bedoeld in artikelen 7 en 8, lid en van het koninklijk besluit van 28 december Het kan evenwel alleen worden gerealiseerd door de overheid. Bij de inrichting van het gebied zal rekening gehouden worden met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke omgeving. Hierbij wordt aandacht besteed aan het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone. De Vlaamse regering kan bepalen dat een bijzonder plan van aanleg voorafgaand aan de ontwikkeling van dat gebied dient goedgekeurd te worden. Artikel 7. - Lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter (BVR 28/10/98) Een lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter is bestemd voor de vestiging van bedrijven zoals bedoeld in artikel 8, lid van het koninklijk besluit van 28 december Het kan evenwel alleen worden gerealiseerd door de overheid. Bij de inrichting van het gebied zal ten zeerste rekening worden gehouden met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het

21 53 terrein en de onmiddellijke omgeving.hierbij wordt aandacht besteed aan het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone. De Vlaamse regering kan bepalen dat een bijzonder plan van aanleg voorafgaand aan de ontwikkeling van dat gebied dient goedgekeurd te worden. Artikel 8. - Kantoor- en dienstenzone (BVR 28/10/98) Dit gebied is uitsluitend bestemd voor kantoren en dienstverlenende activiteiten, beide zonder loketfunctie. De Vlaamse regering kan bepalen dat een bijzonder plan van aanleg voorafgaand aan de ontwikkeling van dat gebied dient goedgekeurd te worden waarin de stedenbouwkundige aanleg van het gebied, de bijhorende voorschriften betreffende terreinbezetting, vloeroppervlakte, hoogte, aard en inplanting van de gebouwen met bijhorende voorzieningen en autobergplaatsen, en de parkeer- en verkeersorganisatie waarbij de scheiding van het lokaal en bovenlokaal verkeer wordt aangegeven in relatie met de omringende gebieden, worden vastgesteld. Artikel 9. - Gebied voor handelsbeursactiviteiten en grootschalige activiteiten (BVR 28/10/98) Dit gebied is uitsluitend bestemd voor handelsbeursactiviteiten en grootschalige activiteiten, meer bepaald activiteiten met een bovenlokale invloedssfeer. De Vlaamse regering kan bepalen dat een bijzonder plan van aanleg voorafgaand aan de ontwikkeling van dat gebied dient goedgekeurd te worden waarin de stedenbouwkundige aanleg van het gebied, de bijhorende voorschriften betreffende terreinbezetting, vloeroppervlakte, hoogte, aard en inplanting van de gebouwen met bijhorende voorzieningen en autobergplaatsen en de parkeer- en verkeersorganisatie waarbij de scheiding van het lokaal en bovenlokaal verkeer wordt aangegeven in relatie met de omringende gebieden, worden vastgesteld. Artikel Gebied voor stedelijke ontwikkeling (BVR 28/10/98) Dit gebied is bestemd voor industriële, ambachtelijke en agrarische activiteiten, kantoren, kleinhandel, dienstverlening, recreatie, wonen, verkeer en vervoer, openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen, en dit voor zover deze functies verenigbaar zijn met hun onmiddellijke multifunctionele stedelijke omgeving. De stedenbouwkundige aanleg van het gebied, de bijhorende voorschriften betreffende terreinbezetting, vloeroppervlakte, hoogte, aard en inplanting van de gebouwen met bijhorende voorzieningen, en de verkeersorganisatie in relatie met de omringende gebieden, worden

Kortrijk. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77)

Kortrijk. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77) Kortrijk 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77) 1082 De gebieden die als "reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van

Nadere informatie

H T o e a s t a n d 1 l j a e n u i a d r i 2 i 0 n 0 2 g

H T o e a s t a n d 1 l j a e n u i a d r i 2 i 0 n 0 2 g BIJLAGE 3: teksten aanvullende stedenbouwkundige voorschriften (per gewestplan). GEWESTPLAN VEURNE -WESTKUST 01 Artikel 1. - Toeristisch recreatiepark (KB 6/12/76) De gebieden voor toeristische recreatieparken

Nadere informatie

Gentse en Kanaalzone. 1. Valleigebieden (KB 14/09/77)

Gentse en Kanaalzone. 1. Valleigebieden (KB 14/09/77) Gentse en Kanaalzone 1. Valleigebieden (KB 14/09/77) 0911 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde die op de kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letter V hebben

Nadere informatie

Leuven. 1. Agrarische gebieden met ecologisch belang (BVR 23/06/98)

Leuven. 1. Agrarische gebieden met ecologisch belang (BVR 23/06/98) Leuven 1. Agrarische gebieden met ecologisch belang (BVR 23/06/98) 0912 Agrarische gebieden met ecologisch belang zijn die gebieden die omwille van de belangrijkheid van de fauna en flora die zij herbergen

Nadere informatie

Hasselt - Genk. 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 3/04/79)

Hasselt - Genk. 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 3/04/79) Hasselt - Genk 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 3/04/79) 0430 De gebieden die als "gebieden voor jeugdcamping" zijn aangeduid, zijn bestemd voor de aanleg van groenbeplantingen en het aanbrengen van accommodatie

Nadere informatie

Sint-Truiden - Tongeren

Sint-Truiden - Tongeren Sint-Truiden - Tongeren 1. Reservegebieden voor industriële uitbreiding (KB 5/04/77) 1080 De gebieden die als reservegebieden voor industriële uitbreiding zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de Staat,

Nadere informatie

Antwerpen. 1. Bijzondere voorschriften betreffende de hoogte van de gebouwen (BVR 07/07/00)

Antwerpen. 1. Bijzondere voorschriften betreffende de hoogte van de gebouwen (BVR 07/07/00) Antwerpen 1. Bijzondere voorschriften betreffende de hoogte van de gebouwen (BVR 07/07/00) 0111 Artikel 1 van de aanvullende stedenbouwkundige voorschriften die behoren bij het gewestplan Antwerpen, vastgesteld

Nadere informatie

Sint-Niklaas - Lokeren

Sint-Niklaas - Lokeren Sint-Niklaas - Lokeren 1. Valleigebieden (KB 7/11/78) 0911 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde die op kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letter V hebben

Nadere informatie

Comcodep_GWP.xls GROND KLEUR OVER VOORSCHRIFTEN CODE

Comcodep_GWP.xls GROND KLEUR OVER VOORSCHRIFTEN CODE BSPLCD 100 0100 woongebieden 101 0100 1601 woongebieden en overstromingsgebieden 102 0100 1603 woongebieden en zone voor renovatie (ZR) 103 0101 woongebieden met kultureel- historische en/of esthetische

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf Makro te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

0 KON. BESL. van 28 DECEMBER 1972

0 KON. BESL. van 28 DECEMBER 1972 0 KON. BESL. van 28 DECEMBER 1972 1.0 Woongebieden 0100 1.1 Woonuitbreidingsgebieden 0105 1.2 Aangaande de woongebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven 1.2.1.1 Gebieden met grote

Nadere informatie

0 KON. BESL. van 28 DECEMBER 1972

0 KON. BESL. van 28 DECEMBER 1972 0 KON. BESL. van 28 DECEMBER 1972 1.0 Woongebieden 0100 1.1 Woonuitbreidingsgebieden 0105 1.2 Aangaande de woongebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven 1.2.1.1 Gebieden met grote

Nadere informatie

koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen

koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen HOOFDSTUK I Toepassingsgebied ART. 1. 1. Dit besluit bepaalt voor het

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 RUP Kanaalzone West Wielsbeke Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Welke plannen worden vervangen? Situering van het plangebied Hoger beleidskader

Nadere informatie

BUFFERZONE HOBOKEN RUP. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN december Stadsontwikkeling

BUFFERZONE HOBOKEN RUP. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN december Stadsontwikkeling RUP BUFFERZONE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN december 2013 Stadsontwikkeling www.antwerpen.be 03 22 11 333 _VOORSCHRIFTEN RUP BUFFERZONE Pagina 1/4 DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP BUFFERZONE _VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 1 Inhoud 1. Wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 2 MAART 1999. - Omzendbrief RO 99/01 over de advisering m.b.t. de verenigbaarheid van ' omlopen voor wedstrijden, test- en oefenritten met motorvoertuigen ' zoals

Nadere informatie

0400 RECREATIEGEBIEDEN PARKGEBIEDEN BUFFERZONES GROENGEBIEDEN BOSGEBIEDEN AGRARISCHE GEBIEDEN 6

0400 RECREATIEGEBIEDEN PARKGEBIEDEN BUFFERZONES GROENGEBIEDEN BOSGEBIEDEN AGRARISCHE GEBIEDEN 6 OVERZICHT CODERING DIGITALE GEWESTPLANNEN pagina 0100 WOONGEBIEDEN 1 0200 GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN EN OPENBARE NUTSVOORZIENINGEN 2 0300 DIENSTVERLENINGSGEBIEDEN 2 0400 RECREATIEGEBIEDEN 3 0500 PARKGEBIEDEN

Nadere informatie

Landinrichtingsproject Gentse kanaalzone - koppelingsgebieden, fase 1

Landinrichtingsproject Gentse kanaalzone - koppelingsgebieden, fase 1 Landinrichtingsproject Gentse kanaalzone - koppelingsgebieden, fase 1 Individuele suggesties voor het koppelingsgebied Doornzele noord Naam: Adres: Telefoon of e-mail: Op dit suggestieblad kunt u de suggesties

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1977). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het

Nadere informatie

Regiostelplaats Antwerpen-Oost

Regiostelplaats Antwerpen-Oost gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de ontwerper James Van Casteren Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Haspengouw-Voeren Natuur- en landbouwgebieden Vallei van de Herk en Mombeek van Alken

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

Doelstellingennota - Basisinventarisatie

Doelstellingennota - Basisinventarisatie Kaart 4: Reliëf vha-zonegrens auteur: Infrastructuur / Waterlopen datum: 13/05/04 hoogtelijnen DTM niveau 2 (NGI, 1978) DuLo-waterplan deelbekken van de Winge/Nieuwe Motte Kaart 5: Bodemkaart 01. Antropogeen

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf Provincie Oost-Vlaanderen - Gemeente Knesselare definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf N.V. Drukkerij Verstraete te Knesselare Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist 2 gewestelijk

Nadere informatie

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek Bijlage 1: grafisch plan Bijlage 2 stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

Voor de gebruikte categorieën en subcategorieën wordt verwezen naar de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening art en art

Voor de gebruikte categorieën en subcategorieën wordt verwezen naar de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening art en art Indeling van gewestplanbestemmingen in categorieën die gebruikt kunnen worden voor het bepalen van bestemmingswijzigingen die aanleiding kunnen geven tot planbaten, planschade, kapitaalschade of gebruikersschade

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Antwerpse Gordel en Klein-Brabant landbouw-, natuur- en bosgebieden Vallei van

Nadere informatie

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning Oppervlaktedelfstoffenzone ALLUVIALE KLEI VAN SCHELDE- EN MAASBEKKEN & POLDERKLEI Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES. (meer info vindt u op

ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES. (meer info vindt u op ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES (meer info vindt u op www.ruimtelijkeordening.be) VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING HOOFDSTUK IV. Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften AFDELING 2. Basisrechten voor

Nadere informatie

gebieden voor toeristischrecreatieve

gebieden voor toeristischrecreatieve gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan gebieden voor toeristischrecreatieve infrastructuur Golf Beveren : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag:

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

PlanMer Regenboogstadion Waregem Situering plangebied op macroschaal Legende

PlanMer Regenboogstadion Waregem Situering plangebied op macroschaal Legende plangebied Vijfseweg Noorderlaan Noorderlaan Oosterlaan Oosterlaan Noorderlaan Kruishoutemsew Westerlaan Zuiderlaan Expresweg Jozef Duthoystraat Westerlaan Stormestraat Meersstraat Zuiderlaan Zuiderlaan

Nadere informatie

RUP Leestenburg Brugge

RUP Leestenburg Brugge DIENST RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR UNESCO RUP Leestenburg Brugge Bewonersvergadering conferentiezaal stadhuis 30/09/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Joachim Coens c.s.

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Joachim Coens c.s. Stuk 563 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 5 februari 2001 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Joachim Coens c.s. houdende wijzigingen van decreten betreffende de ruimtelijke ordening,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

M O T I VAT I E N O T A

M O T I VAT I E N O T A M O T I VAT I E N O T A Provincie: Locatie: Dossier: Dossiernummer: Vlaams-Brabant Sint-Pieters-Leeuw Wegen-, riolerings- en omgevingswerken project bedrijvenzone Ruysbroeckveld - wijziging 1 I40001 1.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Provincie Antwerpen Gemeente Herentals gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Heirenbroek te Herentals In uitvoering van de nadere uitwerking van het

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan. Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan. De Vlaamse Codex RO (VCRO) geeft ondermeer aan welke de decretale mogelijkheden zijn rond vergunbaarheid.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning

Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning yyyyyyyyyyyyy Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning Voorgelegd aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gevangenis Beveren Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk

Nadere informatie

1. Vergunningsplicht. 2. Vergunningsaanvraag: - procedure - indiening. 3. Vergunbaarheid

1. Vergunningsplicht. 2. Vergunningsaanvraag: - procedure - indiening. 3. Vergunbaarheid 1. Vergunningsplicht 2. Vergunningsaanvraag: - procedure - indiening 3. Vergunbaarheid 1. Vergunningsplicht 2. Vergunningsaanvraag: - procedure - indiening 3. Vergunbaarheid 1. VERGUNNINGSPLICHT VCRO:

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders bijlage 2 : stedenbouwkundige

Nadere informatie

7 Gemengd regionaal bedrijventerrein Sterrenhoek

7 Gemengd regionaal bedrijventerrein Sterrenhoek 7 Gemengd regionaal bedrijventerrein Sterrenhoek 49 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk gebied Aalst wordt dit gebied aangeduid

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-West-hoek Zwin en Zwinbosjes bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Gebied voor stedelijke activiteiten

Gebied voor stedelijke activiteiten Provincie Antwerpen Stad Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebied voor stedelijke activiteiten Kievit fase II te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

MOGELIJKE NIEUWE FUNCTIES VOOR BOERDERIJEN IN AGRARISCH GEBIED

MOGELIJKE NIEUWE FUNCTIES VOOR BOERDERIJEN IN AGRARISCH GEBIED stad brugge dienst ruimtelijke ordening MOGELIJKE NIEUWE FUNCTIES VOOR BOERDERIJEN IN AGRARISCH GEBIED Voorwoord door schepen van ruimtelijke ordening en huisvesting Mercedes Van Volcem Steeds meer boerderijen

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

situering van de gebieden

situering van de gebieden situering van de gebieden provincie oost-vlaanderen - project gentse kanaalzone - kaart 1 koppelingsgebieden in onderzoek 0 0,5 1,5km basis: hypothese van de gewenste ruimtelijke structuur kanaalzone OMGEVING

Nadere informatie

Afbakening zeehavengebied Gent Inrichting R4-oost en R4-west

Afbakening zeehavengebied Gent Inrichting R4-oost en R4-west gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Gent Inrichting R4-oost en R4-west Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag:

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

1. Artikel 12 Horeca. De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d.

1. Artikel 12 Horeca. De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d. www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d. 10 september 2014 1. Artikel 12 Horeca 12. 1. Bestemmingsomschrijving De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen ten behoeve van: 1. horeca

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

Uitbreiding transportbedrijf H. Essers

Uitbreiding transportbedrijf H. Essers Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Uitbreiding transportbedrijf H. Essers Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Uitbreiding transportbedrijf

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Onderdelen Grote Eenheid Natuur Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD Artikel 0. Algemene bepalingen 1 0.1 Algemene voorschriften... 1 0.1.1 Werken/constructies in functie van openbaar nut, en milieutechnische ingrepen... 1

Nadere informatie

Ontwerp RUP KEERDOK - EANDIS. Openbaar onderzoek 18 april juni 2017

Ontwerp RUP KEERDOK - EANDIS. Openbaar onderzoek 18 april juni 2017 Ontwerp RUP KEERDOK - EANDIS Openbaar onderzoek 18 april 2017 16 juni 2017 Inleiding Stijging inwonersaantal : 84.000 100.000 Stad investeert in renovatie binnenstad en privaat/publieke samenwerkingen

Nadere informatie

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen;

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; Artikel 15 Wonen 15.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; alsmede voor: b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'; c. dienstverlening,

Nadere informatie

Beperkte uitbreiding Nieuwland

Beperkte uitbreiding Nieuwland PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Daan Demey Telefoon - fax 016-26 75 48 e-mail daan.demey@vlaamsbrabant.be Dossiernummer PRJ-200603 Ons kenmerk IST/RO/projecten/Uitbreiding

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 5 MEI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen De Vlaamse

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Agristo te Harelbeke Bijlage III: toelichtingsnota tekst 1 Inhoudsopgave $ 4 5 5 4< < BF

Nadere informatie

Motivering bij de bouwaanvraag in aanvulling op aanvraagdocument MOTIVERING. TIJDELIJKE HUISVESTING te Koning Albertlaan Sint-Agatha-Berchem

Motivering bij de bouwaanvraag in aanvulling op aanvraagdocument MOTIVERING. TIJDELIJKE HUISVESTING te Koning Albertlaan Sint-Agatha-Berchem MOTIVERING TIJDELIJKE HUISVESTING te Koning Albertlaan 213 1082 Sint-Agatha-Berchem tijdens de verbouwing van de UNESCO-basisschool te Koekelberg GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Tijdelijke huisvesting

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 16 ALGEMENE BEPALINGEN VERORDENEND TOELICHTING EN VISIE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 0.1. Verordenende kracht van de diverse elementen opgenomen in onderhavig RUP De

Nadere informatie

AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN

AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN Studiedag Beveren-Waas: agroforestry 2 SEPT 2014 Regelgeving LV inzake agroforestry Regelgeving beleidsdomein Landbouw en Visserij: BVR Agroforestry: BVR van 30 juli

Nadere informatie

afbakening zeehavengebied Gent - fase 2

afbakening zeehavengebied Gent - fase 2 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Gent - fase 2 Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Gent - fase 2

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen Bestemmingsplan Wergea Voorontwerp Bestemmingsplan Wergea Voorontwerp Overzicht belangrijkste wijzigingen* In dit overzicht zijn de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften Enkel de tekst in de kolom verordenende voorschriften is bindend. De tekst in kolom toelichting dient samen met de stedenbouwkundige

Nadere informatie

No.: 11/9. Categorie buitengebied

No.: 11/9. Categorie buitengebied No.: 11/9 Categorie buitengebied Bestaande burger- of dienstwoningen A. Het vernieuwen, veranderen, vervangen en uitbreiden van een bestaande burger- of dienstwoning, 1. Vervallen; 2. de oppervlakte van

Nadere informatie

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING TOELICHTING BIJ DE VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING EN DE UITVOERINGSBESLUITEN Veerle Strosse en Tom Van Rensbergen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning Oppervlaktedelfstoffenzone Klei van de Kempen Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

afbakening van het VSGB en aansluitende open

afbakening van het VSGB en aansluitende open gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van het VSGB en aansluitende open ruimtegebiedencluster Zaventem Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Vlaams- Brabant- Gemeente Kraainem,

Nadere informatie

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer voorschriften art. 1: natuurgebied VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften 1. bestemmingsvoorschriften Onderhavige zone wordt bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de

Nadere informatie

Delegatielijst Projectbesluit

Delegatielijst Projectbesluit Delegatielijst Projectbesluit De gemeenteraad heeft op {datum} besloten om voor projecten welke voldoen aan onderstaande categorieën van gevallen het projectbesluit te delegeren aan het college. Categorie

Nadere informatie