i 9de Jaargang t^o.so - 5 Aug Cl ME MA & THEATER JOAN CRAWFORD I EN JAMES STEWART ZULLEN SAMEN IN EEN NIEUWE M.G,M..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "i 9de Jaargang t^o.so - 5 Aug. 1939 Cl ME MA & THEATER JOAN CRAWFORD I EN JAMES STEWART ZULLEN SAMEN IN EEN NIEUWE M.G,M.."

Transcriptie

1 i 9de Jaargang t^o.so - 5 Aug Cl ME MA & THEATER JOAN CRAWFORD I EN JAMES STEWART ZULLEN SAMEN IN EEN NIEUWE M.G,M..FHJV1 OP- TREDEN

2 de regisseur van,,love affair". Hij is van alle markten thuis en een meester in zijn vak." In Hollywood en omgeving slaat deze beschrijving maar op één persoon een man, die met even groote kennis van zaken een pianoconcert geeft als een,,linksche" op de kin; die Freud in een logisch en interessant betoog over voetbal weet te betrekken filmregisseur Leo McCarey. Deze causeur voert een gesprek over exotische gerechten en de verschillende uitingen van verfijnde levenskunst, onder het rollen van een sigaret. Hij ensceneert films voor de vuist weg (zonder draaiboek) en bereikt resultaten, die zonder een geraffineerd manuscript niet denkbaar zijn. Hij vermengt de gooi- en smijtklucht met het drama en maakt er scènes van groote bewogenheid van. Hij zondigt tegen iederen regieregel. en produceert,,academy award"- films! Kortom, Leo McCarey neigt naar het paradoxale. En wellicht is dat de reden, waarom hij zoo gaarne films produceert, waarin verstandige menschen het publiek amuseeren door hun oogenschijnlijk dwaze daden.,,het zat er al in van kindsbeen af," verontschuldigt zich McCarey.,,Ik zat als kind vol problemen. Wat de moderne paedagogie gelieft te noemen moeilijke kinderen" doen schijnbaar dwaze dingen, omdat zij probeeren uit te visschen, welke plaats zij in de opeenvolging der dagelijksche gebeurlijkheden innemen. Zij vinden namelijk, dat hun een belangrijke plaats toekomt in het leven en demonstreeren dat soms op de meest krasse wijze." Het mag dus erg dwaas lijken voor de filmspelers om de gekke dingen te doen, die hun regisseur van zijn filmtypen verwacht, maar als men McCarey's redeneering kan aanvaarden, zal men begrijpen, waaróm zij het doen en een groote sympathie voor McCarey's geesteskinderen opvatten. Bovendien zult U zeer geamuseerd zijn. De knappe productieleider-regisseur van het grillige filmblijspel, die den jaarlijkschen filmprijs won met,,the awful truth", weet zeer goed, dat films niet gemaakt worden louter voor het genoegen van de makers zelf.. Toen hij,.the awful truth" verfilmde, wist McCarey, dat hij op den goeden weg was. Zijn hoofdrolspelers immers waren, wat hij noemt,.grown up problem children", groote moeilijke" kinderen en dientengevolge wist hij met stellige zekerheid, dat hij met deze film een levenstaak had te vervullen...zoo nu en dan betrapte ik er mij tijdens het ensceneeren op, dat ik terugdacht aan de dagen toen ik schrijver wilde worden, in plaats daarvan rechten ging studeeren en mijn titel haalde om een baantje als mijnwerker in Utah te krijgen. Ziet U eenig verband?" vraagt hij. Als de innemende McCarey, met zijn tintelende lersche oogen en zijn frappante gelijkenis met Cary Grant, een vragenden blik als antwoord krijgt, begint hij te vertellen van zijn jeugdjaren en blijkt er natuurlijk verband te bestaan. Als weerlegging van de gemeenplaats,,een profeet wordt nooit in eigen land geëerd", slaagde ( McCarey er in en buitengewoon goed zelfs in zijn geboortestreek, Hollywood, carrière te maken. Leo is afkomstig uit Los Angeles en de zoon van een alom bemind man, die klaarblijkelijk over een groote verdraagzaamheid beschikte, Uncle Tom" Mc Carey. Eerst wilde Leo schrijver worden, maar toen hij er de gelegenheid toe kreeg, besloot hij rechten te gaan studeeren aan de universiteit van Zuid Californië. Een val in een liftschacht bezorgde hem $ 2000 schadevergoeding voor een paar gebroken beenen. Hij legde het geld opzij voor het koopen van een bibliotheek met juridische boeken. Doch toen hij op een advocatenkantoor kwam, dat het beheer had over kopermijn-aandeelen, nam hij voor zijn $ 2000 aandeelen in een Utah kopermijn. Nadat hij zijn meesterstitel gehaald had, vernam McCarey, dat de mijn niet rendeerde en de koperaandee- Leo McCarey, dl«van all«markten thuis Is len waardeloos waren. Om zich te overtuigen, besloot Leo derhalve in de mijn te gaan werken. Toen hij geld noodig had voor de reis naar Utah, verkocht hij een paar flesschen stokouden wijn uit Uncle Tom's" befaamden kelder. Ten slotte konden de zware lichamelijke arbeid noch de rechtsgeleerdheid hem bevredigen en richtte hij, door zijn artistieke gaven daartoe gedrongen McCarey speelt o.a. ook prachtig piano zijn schreden naar de filmstudio's. Hij kwam bij Tod Browrting in de leer als assistent-regisseur. Ten slotte leerde hij, door een partijtje handbal, Hal Roach, den filmproductieleider, kennen, die zich voor McCarey interesseerde en den intelligenten jongeman na verloop van tijd vice-president van de Hal Roach studio's maakte. En zoo werd Leo McCarey ten slotte onafhankelijk filmproducerft en regisseur. R.K.O. engageerde Leo McCarey, die als eerste film voor deze maatschappij Love affair" met Irene Dunne en Charles Boyer regisseerde. Een bewonderende collega zei eens van Mc Carey: Die kerel zou Karloff met Shirley Temple van rol kunnen laten ruilen en de prachtigste resultaten bereiken." ^itoomaal // \\ //ij willen te voren even vertellen, \V/ dat dit geen vertrouwelijk rap- '^ port is van een of anderen Hollywoodschen dokter, telepaath of bemoeial, doch slechts een paar aanteekeningen in het notitie-boekje van een journalist, die het genoegen had om Shirley Ross in de kleedkamer van het theater, waar zij optrad, te interviewen. Het is niet noodig om U te vertellen, dat Shirley de blonde, grijsoogige, slanke zangeres is, die de song Thanks for the memory" in de film Paramount follies 1938" tot de populairste song van het afgeloopen jaar maakte. Haar optreden in deze film was zelfs zóó'n succes, dat Paramount besloot een film te maken, een musical-comedy, die den titel van deze bekende song zou dragen, en waarin Shirley natuurlijk de hoofdrol speelt. Vier jaar lang is zij in Hollywood geweest zonder iets belangrijks te kunnen spelen, maar nu, na eenige jaren gevochten te hebben voor een klein kansjc, heeft zij het zelfs tot de positie van ster kunnen brengen. Zij. heeft al in zeven films gespeeld, n.1. Big broadcast of 1937", Paramount follies 1938", Blossoms on Broadway", Prison farm", Thanks for the memory" Parijs op de huwelijksreis" en Café society", waarvan er reeds enkele in ons land vertoond zijn. Toen wij de kleedkamer van Shirley, die wij toen voor den eersten keer ontmoetten, binnenkwamen, meenden wij eerst ons op de een of andere manier vergist te hebben. Op een bank lag een blond persoontje met een thermometer tusschen de lippen, zoodat zij ons met handbewegingen duidelijk moest maken, dat wij gerust konden gaan zitten. Een seconde daarna haalde zij den thermometer uit haar mond en zei toen zuchtend: 't Is alweer normaal." Op dit oogenblik herkenden wij in het slanke figuurtje de filmster Shirley Ross. De angst, dat wij ons vergist zouden hebben in den datum of in het uur, waarop wij zou- In haai nieuwe villa heeit Shirley Boss, de ex-blues-zangeres, natuurli k 00k een muziekkamer. BHH j r?s fth 1 Shirley Ross: temperatuur normaal -- haar ontbijt bestaat uit koffie, een sinaasappel, toast en marmelade noemt haar echtgenoot /ieveling" is sedert eenige maanden getrouwd, maar heeft het tot nog toe steeds te druk gehad om wittebroodsweken te hebben treedt in films op als blues-singer", maar verkondigt zelf, dat dit zingen geen toekomst heeft schrijft met de linkerhand haar werkelijke naam is Bernice Gaunt " De etanra Tl it-it v ^w

3 ï& den komen, verdween al spoedig to; Shirley ons op vriendelijke wijze begrott te en zich excuseerde voor het, feit, dat z ons even had laten wachten. Het bleel dat zij kou had gevat en de studio-dokte had haar aangeraden om een paar per dag de temperatuur op te nemen.,,1 heb nog nooit eerder zooiets moeten doen zei Shirley.,,Ik vind het vreeselijk grapp en voel me net een klein kind." Juis kwam haar echtgenoot, Ken Dolan, binnei verlegen was geweest, dat het allerlaatste waar zij toen aan dacht, een tooneel- o filmcarrière was! Shirley vertelde waarom zij, na goed vorderingen gemaakt te hebben al, pianiste, de heele piano-studie had latei varen om te gaan zingen.,,ik was er; nerveus als ik moest spelen voor publiek, legde zij ons uit.,,mijn leeraren zorgde voor een aantal concerten, maar ik kan n eenmaal in een concertzaal lang zoo goe nie spelen als in mijn eigen muziekkamer alleen door mijn zenuwachtigheid. Hoev.e ik ondanks alles toch altijd eenig succe boekte, konden deze piano-concerten n echter niet heelemaal bevredigen. Daarc gif ik de heele piano-studie er aan." Ons antwoord daarop is natuurlijk, dat t zonde is van zoo'n lange studie. Maar Shirley is er van overtuigd, dat het op eze manier het beste is en verklaart ons an meteen het feit, dat zij wel in het keep ubliek optreedt als blues-singer". Och, toen ik begon te zingen, deed ik het alleen omdat ik er van hield, zooals iedereen dat d oet, voor eigen plezier." Door haar optreden met Gus Arnheims band in een hotel te Los Angeles kwam zij en tegelijkertijd bracht Shirley's kameni ebi) j de film, juist in <ien tijd, dat de musicals haar een handteekeningenboek van eei grooten opgang maakten. Zij kreeg een bewonderaar. Deze twee onderbrekinge contract bij Metro-Goldwyn-Mayer, maar memoreeren wij even onder verwijzin werd al gauw heelemaal vergeten. Ik naar- de opmerkingen: lieveling"' e ermoedde, dat ik heelemaal in het ver- schrijft met de linkerhand". geetboek zou raken," voegde Shirley, die Tusschen de happen van haar ontbij weet wat ze wil, er aan toe, en daarom door vertelde Shirley ons het een en ande ging ik «aar de directie, die mij heelemaal over haar film-carrière. Wij hoorden toei niet scheen te kennen, en de bazen keken ook, dat Bernice Gaunt, of wel de laten mij gek aan toen ik vertelde, dat ik zoo Shirley Ross, bij haar eerste piano-concer graag eens een rol werkelijk spelen wilde ten op schooluitvoeringen zoo vreeseli lijl e n niet zingen." Maar het resultaat van dit bezoek was toch, dat de actieve Shirley de aandacht had getrokken van Paramount, die haar een rol aanbod in de Big broadcast of 1937". Nu miss Ross verschillende speelrollen ook reeds met succes heeft vervuld, voelt zij zich veel meer thuis in het Amerikaansche filmcentrum en het beteekent voor haar een groote stap naar haar einddoel, zooals zij ons ernstig mededeelde. Weet u, Shirley wil vooral als actrice indruk maken, en niet.als blues-singer. Waarom? Och, er zit toch immers geen toekomst in het zingen, weet u wel?" Shirley als Hawaligirl in een scène uit B rulloft in Waikiki". ^F ^k \Ê m ^^.-'^^ IJ^^HK ''' 0 r "^^^J «^^^ii^m H

4 ... X ü EEN HELSCH NACHT Regie: Gus Meins. Universal-film Adam Tripp, de goede kleine Charlie Ruggles Anne Baker, de smachtende wachtende Ona Munson McCoy, één bundel spieren Maxie Rosenbloom Casper, het non plus ulta van super-lijzigheid Stepin Fetchit Stewart, de gemeene kerel Regis Toomey De taxichauffeur met het hooge-noten-complex..; Benny Baker Gypsy, de blonde dynamietpatroon Marion Martin Carslake, zoo'n echte nare man Richard Lane Tante Elizabeth, brrrrrrrrrrrrr Georgia Caine Adam Tripp, een doodgoed ventje, zal gaan trouwen. Op kantoor wordt hij door zijn collega's danig in 't ootje genomen, maar erger is het als zijn baas, Carslake, tot de ontdekking komt, dat de firma het kapitaal van de familie Baker zal moeten derven en, wetend dat Adam met Anne Baker in het huwelijk treedt, daaraan de conclusie vastknoopt, dat zijn ondergeschikte de hand in het spel heeft. Carslake zet een complot in elkaar om Adam te compromitteeren en als deze na de huwelijksinzegening thuiskomt, vindt hij in zijn kamer een blond poppetje, de echtgenoote van den krachtpatser McCoy. Onze vriend draait zich in allerlei bochten om de avances der schoone vrouw te ontwijken, maar dan komt de achterdochtige McCoy een kijkje nemen en moeten beiden overhaast in een taxi vluchten. De chauffeur van dit vehikel, die slechts leeft voor zijn zangstem, acht den dood te verkiezen boven een bestaan, dat gespeend is van vocale prestaties en rijdt-als een waanzinnige rond om ten laatste den wagen in een afgrond te kieperen. De klappertandende inzittenden kunnen er nog net uitwippen en moeten in een ontzettend noodweer den weg terug zien te vinden. De verfomfaaide Adam sluipt als een dief zijn huis binnen, weet niet wat hij zeggen moet en stottert een onzinnig verhaal bij wijze van excuus. Hij wordt afgeranseld door McCoy, ziet vrouwen bij bosjes flauwvallen, wordt door de blonde fee niet met rust gelaten, moet zijn echtgenoote weer rustig zien te stemmen, beleeft de krankzinnigste avonturen en ontdekt dan, dat Carslake, zijn baas, al die ellendige situaties veroorzaakt heeft. Vastbesloten stevent hij diens privé-kantoor binnen, vertelt den man hoe hij over hem denkt en zijgt dan bewusteloos neer. Den volgenden dag zit hij met vrouwlief in een vliegtuig. De piloot blijkt de malle chauffeur met het zangwaandenkbeeld te zijn, maar het wonder geschiedt: De man haalt de hooge C en vliegt gelukkig verder. En Adam met zijn Eva ook. :.. ' m Or S I sp It'' Stepin Fetchit als Casper. Charlie Buggies als Adam Tripp. > Richard Lone als i Carslake. L Adam beschuldigt Ccrslake van een samenzwering tegen zijn huwelijk..^j^s*^ I n i Hei huwelijk van Adam Tripp. Charlie Ruggles en Marion Martin. Charlie Ruggles, Richard Lane en Oi i Munson. w^ H lètr m M BM^^ m ^ V'

5 Ji- «'I'.

6 : ESS«! Dalton Trambo Is bezig met het scenario voor RKO's Old- man hod", welke film onder productieleiding van Bob Sisk vervaardigd zal worden. Robert A. Stemmle ensceneert de film Geschichte eines Autos". Vilxna Beckendorf, de Duitsche actrice, is onlangs getrouwd met den scenarioschrijver Hans Reimann. m Harold Lloyd heeft, na een contract met George Schaefer gesloten te hebben, met zijn productiestaf zijn intrek genomen in de RKO-studio's om de filmcomedie, welke hij voor deze maatschappij zal produceeren, voor te bereiden..v" - Ê «r Femandel speelt de hoofdrol in C'est un mystère". Regie van Valentin. '» ^ Valy Arnheim, de bekende filmacteur. Is met Charlotte StelnhoH In het huwelijksbootje gestapt. Maxie Rosenbio om en John Litel spelen in The return of Dr. X" een rolprent, die door Vincent Sherman in scène wordt gezet. Lola, Priscilla en Rosemary Lane zullen de hoofdrollen vertolken in de Warner Bros-film Four wives". Gale Page en John Garfield zijn eveneens voor deze film geëngageerd. Guenthex Rittau engageerde Hans Joachim Wilmsen voor de film Brand im Ozean". Wilhelm Dieterle heeft Charles Laughton verzocht om de hoofdrol te vervullen in de film The hunchback of Notre Dame". Grover Jones heeft van RKO-Radio opdracht gekregen om het scenario te schrijven voor de film,,abe Lincoln in Illinois". Ilse Werner vervult de hoofdrol in de Ufa-film Drei Väter um Anna". Heinz Ruehmann, de bekende Duitsche filmkomiek, is in het'huwelijk getreden met de actrice Hertha Feiler. George Bancroft zal een belangrijke rol vervullen in de Warner Bros-film Career Man". Joel McCrea speelt in deze film de hoofdrol. Engen Kloepfer en Lina Carsten* spelen de hoofdrollen in Schatz Im Acker". De regisseur is Fritz KirchhoH; de verdere medespeienden zijn Arnulf Schroder, Hannes Keppler, Alexander Troyan en Bernhard Minetti. Paul Hartmann en Albert Hehn werden door Karl Ritter geëngageerd voor zijn film Legion Condor". Michele Danton, een bekende Italiaansche filmacteur, speelt mee in de Zarah Leander-film Das Lied der Wüste". Ewald Baiser en Hilde Krahl spelen de hoofd rollen in Der Weg zu Isabelle", onder regie van Erich Engel. Edmund Gonldlng zet de film And it all came true" In scène. De hoofdrollen zijn in handen van James Stewart, Ann Sheridan en Humphrey Bogart. Anne Shirley speelt in Anne of Windy Poplars", een film, welke door George Nicholls Jr. wordt geënsceneerd. Ursula Bloy schrijft het scenario voor de film Die Whisky-Ballade". Ufa- RKO-Radio heeft Father Damien", een boek van John Farrow, gekocht om te verfil-, men. Farrow, een der RKOregisseurs, zal de film naar zijn eigen boek in scène zetten onder productieleiding van Robert Sisk, John Twist schrijft het scenario. ONZE WEKELIJKSCHE PRIJSVRAAG Vraag vijfhonderd acht en veertig Sedert wanneer is China een republiek? Wij stellen een hoofdprijs van / 2.50 en vijf troostprijzen beschikbaar om te verdeelen onder hen die vóór 21 Augustus (abonné's uit overzeesche gewesten vóór 21 September) goede oplossingen zenden aan ons redactie-adres: Noordcinde 8, Leiden. Op de enveloppe of briefkaart gelieve men duidelijk te vermelden: \'raag 548. DE OPLOSSING Vraag vijfhonderd vier en veertig Vishnoe is een der drie hoofdgoden der Brahmanen. De hoofdprijs werd ditmaal verworven door: Mevrouw E. M. M. Peters-Stok te Deventer. De troostprijzen vielen ten deel aan: mejuffrouw D. Termeer te Rotterdam; den heer A. J. Palmboon te 's-gravenhage; den heer W. Caumon te Heerlen: den heer C. Dwarswaard te'utrecht en mejuffrouw M. J. Putters te Utrecht. on op e innenaats '«o R.K.O. Radio '1. '-?- f i A AFBEELDING IN KLEUR MULTICOLOUR PICTURE

7 VAN LEZER TOT LEZER Op deze pagina kunnen onze abonné's, onder dm Ruilrubriek", gratis een advertentie plaateen, waarin zij iets aanbieden in ruil voor iets anders; Deze plaatsing is geheel gratis, maximaal 10 regels per advertentie. Advertenties, waarin voorwerpen te koop worden aangeboden of gevraagd, woningen te huur worden gevraagd of te huur aangeboden, diensten worden aangeboden, enzoovoort, enzoovoort, worden onder de rubrieken Te koop aangeboden", Te koop gevraagd" en Diversen" geplaatst en berekend tegen S cts. per regel, minimum vijf regels. TE KOOP AANGEBODEN Te koop : gloednieuwe waschtafels, 1ste keus, 63 cm. met galv. verkoperden spiegel met facet, bak en glazuur gegarandeerd, toiletkraan keur G.W. en monturen verehr., opzet 1ste keus marmer, zware consoles etc. Per stuk ƒ Jaar garantie, zichtzending door het geheele land. K. K. Korf, Oude Hoogstr. 9, A'dam (C). Tel Te koop : wit linnen swagger ƒ4. ; wollen swagger, geel geruit, ƒ5 ; zw. Suède pumps m. 37, ƒ1.50; im. Suède jasje, okerkleur, ƒ2.. Helmersstr. 158, Den Haag. vóór 2 uur. Te koop : groote lampekap met 3 lichtpunten bij T. v. d. Tweel, ElisabethWolffstr , A'dam. RUILRUBRIEK Ik heb te ruilen een splinternieuwe Ka-Be alb. met schroefbladen en een Michel wereldcatalogus 1937 v. postz. van Ned. Indië, België en de Congo. G. v. d. Stoop Jr., Heerhugowaard. DIVERSEN Vr. v. werkl. m. 3 kind. 4, II en 14 j., vraagt om gezondh.r. ome. denneb. prim, woongel. schuur m. plank, vl., tafel, stoelen, ged. vac. in ruil v. logeergel. in h. huis. Paulussen, v. d. Vennestr. 2, Den Haag. Wie ruilt een Ie kl. tafelbiljart met ballen en queue, z.g.a.n., gekost hebbende ƒ90., voor iets anders? A.Meuwese, v. Olmerstr. I, 's-hertogenbosch. Wie heeft voor mij in ruil voor normaalfilm een pathéfilm? Jan Hanzenstr , A'dam. Wie ruilt mijn z.g.a.n. electrodyn. luidspreker en pickup voor koffergramofoon, heerenfiets, kampeertent, kano of voor iets anders en 127 Volts electromotor voor iets anders? Ampèrestr. 23, Den Haag. Gratis kunt u gangbare bonnen, die u ni«t spaart, ruilen voor wat u wèl spaart en tekort komt. Bij zending postzegel Insluiten voor terugsturen. Wed. S. v. Zanten, Daniël Wlllinkplein 41, A'dam. TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevr. : Vergrootingstoestel voor films 6 >, 9, in alle opzichten verstelb. voor iedere willekeurige vergrooting. Mag. event, zonder lenzen zijn. Br. m. voll. omschr. en uitersten pr., L3uwerecht 88, Utrecht. Schiller's Werke" orig. Duitsche uitgave in 2 geb. din. met gouden titel, ter ruiling aangeb. voor een of meer wetenschapp, werken in de Holl. taal. Ook astrologische werken. Br. m. nauwkeurige omschrijv. aan Joh. Loos, Tuindersstr. 114c, R'dam. Ruilen : 500 v. Nelle, 50 Levers zeep, 200 Patria II, 100 RiemviSbons, 200 Art is Verkade, 1000 Haka, 25 Palmolive, 600 Liga, 700 Hag tegen Wennex, D.E., Klokzeep, Vaca, Tripbons, Hille en anderen. Postz. insl. M. Koning, Heilbronstr. 48, Den Haag. Wie ruilt goed radiotoestel met twee gelijkrichters voor een divan of wat anders? Mej. Plug, Rljndijkstr. 54, Leiden. ABONNÉ'S OP DIT BLAD, welke in onze registers zijn ingeschreven en in het bezit zijn van een door onze administratie afgegeven polis, zijn gratis verzekerd volgens polisvoorwaarden: f2000. bij levenslange invaliditeit; f 600. bij overlijden; f bij verlies van een hand, voet of oog; f bij verlies van duim of wijsvinger; f 30.- bij verlies van een anderen vinger, een en ander ten gevolge van een ongeval. ö^vafije-^ Ziezoo, nou zullen ze je wel weer kunnen herkennen, BUI." ZU: Dat was een goed idee van me, om de gramophoon mee te nemen, Jan. Zet nog eens een marsch opl" Pardon, dame, zoudt u een tochtje met ons willen maken, opdat ik een eindje kan gaan roeien met mijn vrouw?" AUGUSTUS 1914 Vijf en twintig jaar geleden was Augustus een fatale maand. De internationale spanningen, die reeds zoo langen tijd een uitbarsting deden vreezen, waren door den moord op den Oostenrijkschen aartshertog Frans Jozef te Serajewo, tot ontlading gekomen. Na een Julimaand van hevige spanningen, van beurtelings hoop en teleurstelling, volgde in Augustus de eene oorlogsverklaring de andere op, en werd Europa in een chaos gedompeld, waaruit het niet dan met ontstellende verliezen aan menschenlevens en materieele waarden weer tevoorschijn zou komen. Hoewel ons land gelukkig voor het oorlogsgeweld werd gespaard, moest het toch zijn gansche weermacht ruim vier jaar gereed houden om zijn neutraliteit, en zoo noodlg zijn onafhankelijkheid, met de wapens te kunnen verdedigen. Het is wij herhalen: gelukkig! niet zoo ver gekomen, maar ons land was evenals nul gereed en bereid om zijn hoogste goed, zijn vrijheid, zoo duur mogelijk te verkoopenl Het had daartoe reeds eenige dagen vóórdat de oorlog in West-Europa uitbrak, gemobiliseerdl Wij brengen hier eenige herinneringen aan dezen ook voor ons land zoo spannenden tijd in beeld. Hierboven: Opgeroepen dienstplichtigen uit Amsterdam begeven zich naar hun standplaats. Hieronder: H.M. de Koningin inspecteert in de eerste Augustusdagen de troepen aan de grens in Noord-Brabant. Hiernaast: Op grenswacht. f Hf ^i/ sw^c i * i ^ f ^ ir -s-^ -&,. & Is het ongeval een gevolg van een aan een personentrein, tram of autobus enz. overkomen ongeval, waarin verzekerde als gewoon betalend passagier reist, dan wordt de uitkeering bij levenslange invaliditeit gesteld op f3000,- en de uitkeering bij overlijden op f De uitkeering dezer bedragen geschiedt door de NIEUWE HAVBANK N.V. te Schiedam. vl-.»»j Denk er om bij een eventueel ongeval binnen 3 x 24 uur aan het kantoor der N.V. Nieuwe Havbank te Schiedam daarvan kennis te geven, ook al meent U, dat de directe gevolgen niet ernstig kunnen zijn. Anders vervalt het recht op uitbetaling. Mijn vader vpnd hel verschrikkelijk, dat hij vooruitstekende tanden had." DE BARON; Een schip. Jan? Het is goed, je moogt het wenken." '.Sr**, - 2

8 Het wereldbemde aquarium van Monaco Monaco is niet alleen bekend om zijn speelbank en om het feit. dat men er geen belasting betaalt niet hoeft te betalen, men begrijpe ons goed! doch het is ook beroemd om het prachtige aquarium, dat men er vindt als een onderdeel van het ook al weer niet minder beroemde Oceanographisch Museum. Het aquarium, dat jaarlijks door duizenden personen wordt bezocht, is het grootste der wereld en het best bevolkte van heel Europa. Alles is er op wetenschappelijke wijze ingerichtl tot het welzijn der visschen, waaronder men del meest bizarre dieren aantreft, zelfs de soorten, die op zeer groote diepten in de wereldzeeën leven, en I die men zelden of.nooit in een aquarium te zien] krijgt, om de eenvoudige reden, dat men haast nergens anders kans ziet ze in het leven te houden. Het zeewater wordt door electrische pompen tot een hoogte van 64 meter opgepompt of door de beweging der golven zelf in de enorme reservoirs gebracht, vanwaar het op de vereischte temperatuur naar de aquarium-bassins wordt geleid. Voor zoo ver dit in de beperkte ruimte mogelijk is, leven de dieren er dan ook onder ideale omstandigheden, hetgeen tot gevolg heeft, dat zij zich in uitstekenden toestand bevinden en er op aangename wijze oud worden. Een der kostgangers vertoeft er zelfs reeds 27 jaar. Het is de reuzenbaars, die reeds heel wat visschen,! die met hem in hetzelfde bassin leefden, verslonden heeft. Hij is, evenals zijn collega's, een ware woestaard, al wordt hij nog door zijn buren, de haaien, overtroffen. Het aquarium is niet, zooals men wellicht denken! zou, in de eerste plaats bedoeld als een soort trekpleister" voor de vele toeristen, die jaarlijks 't miniatuur vorstendom Monaco en zijn vele gelegenheden tot amusement Monte Carlo! - bezoeken. Integendeel! In wezen is het een wetenschappelijke instelling, indertijd gesticht door Prins Albert I van Monaco ten behoeve van de geleerden uit alle landen der wereld, opdat zij er het benoodigde studiemateriaal zouden vinden voor hun onderzoekingen. Wij reproduceeren op deze pagina eenige bijzonder fraaie foto's, die in het aquarium van Monaco zijn genomen. Ongetwijfeld zullen onze lezers deze exclusieve opnamen op de juiste waarde weten te schatten. De eigenaardige en gracieuze wijze, waarop de rog zwemt, komt op deze foto goed tot haar recht. Een onderzeesch landschap, gevormd door anemonen van verschillende soort. De gewone octopus. Men kan op deze foto goed zien, hoe dit dier zich voortbeweegt. De vliegende zeeduivel, die wel een verschijning uit een nachtmerrie lijkt. <J*P&*. van Monaco leeft. Het dier heeft reeds talrijke van zijn mede- * Ook dit dier, dat in vrijheid zoo'n gevaarlijk tegenstander '-, diezichevenbewoners verslonden, maar het vertoont op bevel ook allerlei van den mensch is, werd volkomen gedresseerd, zoodat het eens door zijn kunststukken, o.a. een looping the loop! Tot slot opent het zelfs naar een in het water gestoken hand komt zwemmen bizarre vormeri i zelfs den bek om de belooning in ontvangst te nemen! om zich te laten streelen. onderscheidt. \ B vt S^i

9 ; XII ^ 1 Kanonniers aan boord van een Russischen oorlogsbodem. Een seiner van de Stille Oceaan-vloot. Een Russische duikboot op hooge zee. Volgens recente officieele Russische uitlatingen zou de Sovjet-Unie over meer duikbooten beschikken dan Duitschland en Japan te zamen. RUSSISCHE VLOOT EEN TWEEDE GEHEIMZINNIGE MACHT Toen wij eenige weken geleden een reportage brachten over het Russische leger, moesten wij dit een geheimzinnige macht noemen, daar immers de militaire experts der verschillende landen het over zijn waarde onderling verre van eens zijn. Ten opzichte van de Russische vloot zijn de meeningen der deskundigen al niet minder verdeeld. Zoowel omtrent het aantal schepen, waarover Moskou beschikt, als over de capaciteit der werven, tast men volkomen in het duister. Zells uit de officieele opsomming, die dezer dagen van de sterkte der vloot werd gegeven, kon men feitelijk niets anders afleiden, dan dat Rusland op het oogenblik, behalve over twee gemoderniseerde slagschepen, welke nog van vóór den oorlog dateeren, slechts kruisers en lichte schepen bezit, al zou het aantal duikbooten het aantal van Duitschland en Japan te zamen overtreffen. Het moge waar zijn, dat deze geheimzinnigheid, wat het leger en de vloot betreft, een sterke troef is in handen der Russische diplomatie, voor het verkrijgen van een algemeen overzicht der krachten, welke op een gegeven oogenblik mogelijk tegenover elkander kunnen komen te staan, is zij allerminst bevorderlijk en de onzekerheid, welke er thans op internationaal gebied in de wereld heerscht, wordt daardoor niet weinig in de hand gewerkt.

10 Het gebeurde in Opper-Burma, nu eenige jaren geleden. Maandenlang wai een der meest afgelegen districten het tooneel geweest van allerlei verschrikkelijke gebeurtenissen. Toen de hevige winter-overstroomingen voorbij waren, hadden de inheemschen op een keer de verrassende ontdekking gedaan, dat er in het grint der rivierbedding goud zat. Nauwelijks was het evenwel bekend geworden, dat er tamelijk veel van het edele metaal uit het water gewasschen" werd, en dat sommigen zelfs flinke klompjes er van gevonden hadden, of er was een geheimzinnige dief verschenen, die de heele buurt met angst en vreeze vervulde. Nu eens bereikten de politie klachten over in- braak met geweldpleging op 'n plaats mijlen ver stroomopwaarts langs de rivier, waar een soort dorpje was ontstaan van kleine, ruwe hutten, een dorpje, dat bewoond werd door inheemsche goudzoekers. Een anderen keer echter verdween het goud, dat een heele familie na dagen- en weken- lang hard werken bij elkaar had weten te brengen, hèèl dicht bij den politiepost zelf. Een speer, die op geraffineerde wijze door den vloer van palmbladeren werd gestoken, deed den huisvader met een kreet wakker worden, en ter- wijl het bloed uit zijn wonde stroomde en zijn vrouw en kinderen luid schreeuwend radeloos rondliepen, rukten ruwe handen zijn kleeren open en stalen het hard-gewonnen goud. Een ander maal wisten tastende vingers in doodsche stilte hun weg door een der wanden van de hut te zoeken en gleden met oneindig geduld langs het lichaam van den slapenden man tot zij den kleinen schat gevonden hadden. Indien het slachtoffer zich bewoog, des te erger voor heml Het kostte hem zijn leven. Een ware paniek had zich van de inheemschen meester gemaakt, en Jock Miller, die de functie van hoofd der politie in het bewuste district ver- vulde, had reeds verschillende keeren opdracht van het hoofd-bureau gekregen, er iets tegen te doen. Maar hoezeer hij er ook zijn best voor deed, hij kon geen enkele inlichting verkrijgen omtrent de identiteit van den dief of van de dieven. Er was iets zóó duivelachtig listigs en dier- lijks wreed in de methode, waarop de dader zijn slachtoffers naderde en aanviel, en zooveel men- schen, waarvan aangenomen werd, dat zij in con- tact met de politie waren geweest, waren op zóó afschuwelijke wijze verminkt of vermoord, dat de Burmanen bijna geen woord over hetgeen er gebeurde durfden reppen en zij absoluut onwillig bleken de politie te helpen. Jock Miller nam den gevangene aandachtig op. Vroeger moest deze stellig een ruwe, forsche kerel zijn geweest, maar nu zag hij aschgrauw van bloedverlies, terwijl hij op het pleintje vóór den politiepost lag, met één enkel vastgebonden aan een palmboom. Het zag er niet naar uit, dat hij nog veel langer dan eenige uren zou hebben te leven. Zou hij tot bewustzijn komen, eer hij stierf, en indien dit het geval was, zou hij dan iets los- laten? Zou deze arme, stervende kerel wérkelijk de geheimzinnige dacoit*) kunnen zijn, die het geheele district had geterroriseerd door zulke af- schuwelijke misdaden te begaan, dat zelfs de stoere Burmanen bang waren geworden en de inheemsche politie-mannen reeds gesproken hadden van duivels? Terwijl hij de talrijke inheemschen gadesloeg, die zich om den gevangene verdrongen, zooge- naamd om te probeeren zijn identiteit vast te stellen, vroeg Miller zich af, of een hunner niet een of andere waardevolle informatie zou kunnen geven, maar te bang was om te spreken? *) Inlsndiche roover, tot ««n band* behoor«nd. DOODE HAND OP LEVEN EN DOOD EEN REEKS SPANNENDE AVON. TUREN, NAAR WAARHEID VERTELD De gevangene lag met gesloten oogen, klaarblijkelijk zonder eenig besef van het feit, dat er zich een dichte drom menschen om hem heen verdrongen. Zijn kleeren waren met bloed bevlekt, en er was geen spoor van leven aan hem te bekennen, behalve dan dat hij af en toe even trok met den stomp van zijn rechterarm, die in een verband zat. Hij miste namelijk zijn rechterhand... Wel voor de tiende maal boog Miller zich over hem heen. Hoe heet je?" vroeg hij weer. Behalve dat hij even met de oogleden knipper- de, deed niets aan den man veronderstellen, dat hij de vraag had gehoord. Misschien zou ik hem aan het spreken kunnen krijgen, als u het goed vondt," merkte een inheemsche politie-sergeant op. Maar zelfs in een geval als dit, kon Miller den armen duivel niet overlaten aan de barbaarsche methoden van zijn eigen landgenooten. Niemand ondervraagt den gevangene behalve ik," viel hij kwaad uit. En jaag die menschen weg van het pleinl Ze hebben hier niets te maken!" De teleurgestelde menigte verdween mompelend en Miller beval nu dat degenen, die zich als getuigen hadden aangemeld, op zijn kantoor moes- ten komen. Hijzelf was des nachts afwezig geweest om een onderzoek in te stellen naar aanleiding van allerlei geruchten over onwettige handelingen verder stroomopwaarts, en hij was des morgens vroeg door een looper gehaald omdat er weer een andere misdaad was gebeurd. Dit ' keer echter was een jongeman uit het dorp moedig genoeg geweest om zijn bezittingen te verdedigen. Miller had een belooning uitgeloofd voor iedereen, die bewijzen kon, dat hij de politie in de zaak der dacoits had geholpen, en hij was niet weinig verbaasd toen er een jongen van een jaar of zestien, de held van de geschiedenis, huilend voor hem verscheen. Het bleek, dat hij de hand van den gevangene met een zwaard had afgehouwen, nadat deze 'n klompje goud had gestolen, dat aan den vader van den Jongen had behoord. Waar had Je vader 't vandaan?" vroeg Miller. Uit de rivier, Thakin," antwoordde de jongen met trillende stem. Het was het grootste klompje, dat ooit door iemand was gevonden." En hoe was het bekend geworden, dat hij het gevonden had?" Hij liet het aan mijn moeder zien, en die heeft toen aan al haar vriendinnen verteld, dat wij nu rijk waren. Ze kwamen allemaal om het te zien." Maar waarom heeft je vader het niet op het politiebureau gebracht, om 't te laten bewaren?" Omdat de Thakin weg was, en hij de eenige is, die net zooveel teruggeeft als hij heeft ontvangen!" Er heerschte na deze woorden even een stilte in het kleine kantoortje, die bijna tastbaar was; toen beval Miller: Ga verder, vertel hoe de diefstal werd gepleegd!" Mijn vader sliep met het klompje goud op zijn hart, Thakin; ik hield den heelen nacht de wacht bij hem, met het zwaard in mijn hand. Toen de maan onderging, even voordat het dag werd, hoorde ik 'n geluid tusschen de bladeren alsof er een slang voorbijschoof. Er verscheen een hand tusschen de palm-stengels van den wand; ze raakte mijn vader aan en nam het goud weg. Ik hief mijn zwaard op zóól en met één slag hieuw ik de hand af, terwijl deze werd teruggetrokken." Dat was erg moedig van je," zei Miller.,,Je krijgt de belooning." Maar de jongen was ontroostbaar; hij begon op- nieuw te huilen. Het goud is verdwenen," riep hij. Alles wat ik heb is de hand!" En toen haalde hij, tot Millers afgrijzen, plotseling de gebalde vuist van den dief tusschen zijn wollen overkleed vandaan! De hand zag bruin, en ze leek wel afkomstig van een of anderen reuze-aap. Ja, sahib," merkte een gebaarde, inheemsche politieagent' op, hij heeft die hand even buiten de hut opgeraapt. Ik vond den dief bij de bron liggen. Hij was bewusteloos. Terwijl hij vluchtte, had hij een spoor van bloed achtergelaten." Maar niemand heeft het klompje goud gevonden," huilde de Jonge Burmaan. De vrienden van den dief zijn er beslist mee vandoor gegaan. En het was wel honderdmaal meer waard dan de belooning van het gouvernement!" Het is Jammer," merkte de agent op, vooral daar de medeplichtigen van den dacoit nu zullen probeeren zich op de familie van den jongen te wreken." Miller voelde zich teleurgesteld. Hij had alle mogelijke moeite gedaan, de inheemschen er van te doordringen, dat zij de politie in hun eigen belang dienden te helpen, maar de ongelukkige ervaring van den jongen zou er zeker niet toe bij- dragen, dat zij hun toch reeds weinige geneigdheid hiertoe zouden overwinnen. Hij wilde om een lief ding, dat hij dien nacht niet weg was geweest; misschien zou hij den dacoit eerder hebben gevonden en dan ook iets uit hem gekregen hebben! Nadat hij de getuigen had weggestuurd, schreef hij een uitgebreid rapport van het gebeurde en liet het door een looper naar het station brengen, vanwaar het naar het hoofdbureau zou worden doorgezonden. Twee dagen later stierf de gevangene, zonder een woord te hebben gezegd. Niemand had hem herkend; alle inheemschen waren 't er over eens, dat hij absoluut vreemd was in de buurt. Nauwelijks was de onbekende begraven, of Miller kreeg een telegram van het hoofdkwartier. Indien mogelijk, stuur dan gevangene naar Ran- goon ter onderzoek voor vingerafdrukken." Het lijkt wel, alsof zij een of andere aanwijzing hebben," dacht Miller. Reeds was hij aan 'n antwoord begonnen, waarin hij vertelde, dat de ge- vangene inmiddels was overleden en begraven, toen hij zich plotseling de hand herinnerde, die de Burmaansche jongen had laten zien, toen hij hem had ondervraagd. Zou hij de hand bewaard hebben? Hij liet zijn inheemsche agenten komen, maar er was niemand, die hem antwoord op zijn vraag kon geven; alleen Ba Tun, zijn bediende, wist te vertellen, dat hij de hand had gezien terwijl ze In de zon te drogen hing. Net zooals de koppensnellers doen," voegde hij er opgewekt bij. Die bewaren de afgehouwen hoofden óók!" Deze veronderstelling bleek niet zoo dwaas, want de jongen begon weer te huilen toen hij de hand moest afstaan en ze ingepakt werd om naar het station gebracht te worden. Nou heb ik niets meer over," snikte hij. Goud weg; hand ook weg." Later echter had hij alle reden om zich te ver- heugen, want de commissaris van politie te Ran- goon telegrafeerde aan Miller: Vingerafdrukken herkend als te behooren aan gevangene, die uit Port-Blair is ontvlucht. Klompje goud nog steeds in de hand. Wiens eigendom?" Aan de reeks terroriseerende misdaden in de streek was nu een eind gekomen, zoodat het wel zeker was, dat de gevangene met de afgehouwen hand, de dader was. De rust keerde weer terug in het district, en ce inheemschen konden er voortaan goudzoeken, zonder angst te hoeven hebben, dat het hun leven zou kunnen kosten als ze wat vonden... >^3 uwn "1 ïï s v * * I-, i*-l fcff-a & r \~i* ' > JT * wtp> p s\. **>» )-vi N.. r v< i,.» *%a^ $%> 't i AFBEELDING IN KLEUR MULTICOLOUR ZTURE :

11 FOTO-NIEUW S ^% 1. Op het Gemeentelijk Sportterrein te Zand voort werden groote wlndhonden-rennen gehouden. - De winnaar Greyhound» A-klasse, cheerful Bishop", eigenaar J. J. Wories, 's-grarenhage, tijdens derace. 2. Een moment tijdens den waterpolo-wedstrijd tusschen Nederland en België, te Doetinchem gespeeld, en door België gewonnen. - Hans Stam maakt hel derde Nederlandsche doelpunt. 3. Maurice Chevalier en Richard Tauber hebben elkander te Scheveningen ontmoet. De beide artlsten in een geanimeerd gesprek. Rechts de pianist van Tauber, de heer Perce B. Kahn. 4. Van de nationale zwemkampioenschappen te Doetinchem. - De voorzitter J. de Vries overhandigt Rietje van Veen van R.D.Z. haar prijs, als eerstaankomende in de 100 meter borst-crawl voor dames. In het midden Betty Groenendijk van R.D.Z., die tweede werd, en naast deze A. Stijl, van Z.I.A.N., die derde werd. 5. De Nederlandsche athleliekkampioenschappen In het Feijenoord-Stadion te Rotterdam. - Finale 100 meter hardloopen, waaraan werd deelgenomen door Baumgarten W. van Beveren, J. Grijseels, Chr. Berger, E. Spaak en Osta. Door een meeningsverschil tusschen de juryleden en de twee eerstaankomenden Van Beveren en Baumgarten, werd de kampioen niet uitgeroepen, doch zal deze door de gemaakte lilm worden vastgesteld De Tour de France De Belg Sylveer Maes die den Tour won. 7. De Hollander Antoon van Schendel, die de zestiende étape won voor den Luxemburger P. Clemens. Ook dit jaar zijn de vierdaagsche internationale alstandsmarschen rond Nijmegen wederom met veel animo verloopen". Hoewel men reeds den eersten dag op fiksche regenbuien werd onthaald, bleef de stemming er toch goed in, en had het wandelfestijn een uitstekend verloop. 1. Een vroolijk troepje onderweg. 2. Twee vierdaagsche veteranen: Links de 67-jarige A. Groote, rechts de 78-jarige M. Wind. 3 Reeds op den eersten dag waren de regenjassen troef! 4. Dat het pad niet altijd over rozen ging, merkten ook de Tilburgsche politiemannen. 5. Een zeeverkenner, die zich nuttig maakte. 6. Overste H. Bakker reikt het gouden kruis uit aan den heer P. Regtlen van de Amsterdamsche politie. De heer Regtlen liep dit jaar voor den tienden keer mee. 7. A. Langendïjk, Nederlandsch kampioen schaatsenrijden, nam deel aan de tochten als lid van het detachement der N.V. Koolhoven Vliegtuigen te Rotterdam, en verwierf het zoozeer begeerde kruis, terwijl zijn ploeg eveneens den groepsprijs veroverde

12 Op «n avond heeft er in New York een autobotsing plaats. De toeaesnelde den d H na b0tsln J 9 Uit deh au,0 9«lingerd lijn. Een der omstande«herkent» M?1 (.'V' 18 ' de a9 t nten " 0p - dat h " hi " Seen ongeval, doch «n moord betreft Wanneer men hem nadere bijzonderheden wil vragen blijkt h«echte" ongemerkt verdwenen. In den auto vindt men nu een kaartje, waarop de kop van Ro J "., B V"ï edd Staat - Een d ' r a 9 en,cn h «f ' '» den verdwenen man Pudge Rogers herkend en men vereenzelvigt hem nu met De Gier'- een massa-moor denaar. Pudge Roger, begeeft zich naar de woning van den om het 1" «- ebtken'äu T" v" "^^ m " *"<* " v66r geweest. De safe "opl- De Te er ma' L, ' P0 """, Ve " th ')" t - "«"' hij de vlucht en ontkom, in een Li. pohtie 1 Tin,, n V k " n ' s J ' ' Damion Havik, een - in de oogen der he ladtj" 9UUr ' d,c t'' 116 ' h ' iila " Zi * n als Pud^ ROB"»- H»vlk is den lch«n wél,, ^ H"^ ' n,ell '9'" t " misdadiger, die door allerlei manipulaties fr.s'en Ti.d n k d dic laatsren tijd op zijn geweten T? heeft. " de " eks "P^'-bare moorden van den zn^ha^rl" T 9^ V J r '' d,l i HaVik CCn P 09 " 19 0ra '»P'Cteur Booker in z.jn, Hav.ks, hul, den dood te doen vinden door den beet van een gifslang. velband ith, K I 3 " "" ac ' n "- Ev< - lyn Dwan ' wi " -»ededeelinsen. Tn Wal er W'e rf'. tl'"' 13 * ""^"Sdotn r.jzen tegen haar stiefvader. Walter Ware. d,e een halfbroer was van WilKard Ayres en zijn eenige erf- d^r^ou 0 :. AyrCS d00r de " Gi " " 9 " "-.DE GIER ## 9 " d '' i <^ d - 9 -ebb'en d»^' I 21!" ass,s,ent L in Ziin i ' u,0 "P *'* ""*' ^ «'"«, overkomt Havik cèn.ge dagen later een verkeersongeval. Het blijk, da, ook di, he, werk van den Gier isde,tuunnr.cht.ng van Havik, auto is n.1. opzettelijk defect gemaakt. Zoowel hij al, -un assistent worden echter als door een wonder gespaard. Havik begeeft z.ch Saa 'iz'f W R ar l dc ko P S,U 1 kk " ui ' d ' onderwereld elkaar ontmoeten' en tref, daa, mspecteur Booker aan. die zich heeft vermomd als..hertog Weiler" een van Hav.k, helpers. Havik herken, hem echter dadelijk en al, Evelyn Dwan versch.jnt door Booker naar he, café gelokt, maak, hij den inspecteur en rhn hér;: 1 "A 0n!1 chad," i L k - het me,sje. waarop hij inmiddels vé lield 1, geworden, de vluchi. Booker heeft een langdung onderhoud me, zijn chef. waaruit blijkt, da, hij er Hav.k van verdenk, he, hoofd van een gebreide misdadigersbende te zijn terwn'ha^ Evdy. D " a " ^^ """"^ Hij kan echt'er nie,, b wi, en,erw,,l Hav.k bovend.en een prachng kloppend alibi heef, door Sena,or S ainbrook. een invloedrijk persoon. rr-eker, begrijp ik dat. Maar hel is zoo verduiveld moeilijk om f,/ii^ dien Havik en zijn medeplichtigen iets te bewijzen! Neem mi bijvoorbeeld dien Stainbrook. U erkent zelf, dat zijn woord in iedere rechtszaal geaccepteerd zou worden. Tóch moet te oordcelcn naar de manier waarop hij liegt om Havik te beschermen, een lid van de bende zijn. Ik weet, dat Havik een meester is in de vermommingskunst. Dat by en Pudge Rogers één en dezelfde persoon zijn, kan met worden ontkend. Geen twee vingerafdruk-. l 1 i ZU I! huifde en toen ik daarom tot de ontdekking kwam, dat de beide afdrukken klopten, wist ik, dat zij van één en denzelfden man waren. Hij aarzelde een oogenblik, en vervolgde toen- Havik, vermomd als Pudge Hogers, roofde de safe van Ayres leeg Waarom. Omdat hy dien bezwarenden brief wilde terughebben, nadat hij te weten was gekomen, dat de politie in de zaak gemengd was. Maar hoe kan ik dat bewijzen, als menschen als Stainbrook hem de hand boven het hoofd houden? Ik heb lederen voorzorgsmaatregel genomen. Ik heb zijn telefoonlijnen afgelakt en ik laat zijn huis bewaken. Toch krijgt hij op de een of andere manier allerlei inlichtingen, ofschoon ik niet kan begrijpen hóe Gisteren deelde Hertog" Weiler, een echte schurk, mij niede, dat hij Havik bu Langen Tom zou ontmoeten. Ik ging in de plaats van den Hertog, na mij zóó te hebben vermomd, dat ik op hem leek Ik was er precies op den afgesproken tijd en dacht wat fe weten te zullen komen. Ik durf beweren, dat alleen de duivel en Havik mijn vermomming konden doorzien. Ik had er twee uur aan be- Ü, ". V^.? nldekte h li h et. zoodra hy binnenkwam! Intusschen had ik Miss Dwan laten telefoneeren om haar te doen weten, dat Havik ernstig gewond was en haar wilde spreken. Om het wat geloofwaardiger te maken, zei ik, dat de plaats waar zij hem moest ontmoeten, met geschikt was voor haar om er alleen heen te gaan en dat ik daarom twee van mijn mannetjes zou sturen om haar te vergezellen Ik meende, dat wanneer ik hen eenmaal by elkaar had, ik wel wat meer te weten zou kunnen komen en dat ik haar dan zou kunnen arresteeren als zyn medeplichtige. Maar Hy aarzelde een oogenblik, wat beschaamd. Ja, chef. hy wist te ontkomen en haar met zich mee te nemen " zei hy eindelijk. En dit ondanks het feit, dat ik de heele omgeving zoo dicht had afgezet, dat er om zoo te zeggen geen vlieg dóór kon. Het is een duivel, mynheer, werkelijk, het is een duivel! Niet meer en met minder, hn nu vraag ik u, als man tegenover man, wal moet ik nu doen? Voordal Leverage kon antwoorden, werd er luid op de deur geklopt In antwoord op zyn binnen!" ging de deur open en trad Havik binnen. Bookers groote handen klemden zich vast om de leuningen van zyn stoel tot de knokkels wit door zijn huid schenen. Hy werd vuurrood, en zyn oogen keken den binnenkomende onheilspellend nan Poen sprong hij overeind, lerwyl hy zyn vuisten balde en zwaar en hijgend ademhaalde. GEAUTORISEERDE 12 - A*>i. 2 vu> 2*tiU<ß VERTALING Heeren!" zei Havik. Neem me niet kwalijk, dat ik stoor" Hii hep naar het bureau. Uw secretaris vertelde my. dat u in gesprek waarnaar hy ze. me niet. dat het met myn besten vriend inspecteur Pk knm r,s - V ec 1 hter b, Ü-,,at h y 'ballig hier is, Want Een ik kom bespreken raakt zoowel hem als u. En het is zóó belans en dringend, dat ik maar zoo brutaal ben gefeest o uit i Sf hl n huis,e vanen e, H Ik T'^ Y^ ^» r ^"iétdlul in huis vallen. Ronduit gezegd, commissaris, zou ik graag willen da u inspecteur Booker order gaf zyn mannetjes uit d^omgeving ^ïze rdew'ar^"^ * ^'^ Ze S,Uren mul1 P'^nen opts^ h^ wljr" /'TU Sta u P naar voren - Gedurende een oogenblik leek het wel alsof hy een beroerte van drift zou krijgen U^lk.T^ i' rul<k " ^ ' Neen,naar ' n " "<>«n.ooier..." ZUn van zijn jas " V,ng0r "'" (lcnkt ' et ' 1 'Ji«stofje van den lapel \W h'h 1 " J 0 / 1 " alm,r Uik erg brutaal, hè, Booker?" zei hy kalm Maar het gaat hierom, commissaris: uit bepaalde omnerkin^n Hi«inspecteur Booker zich heeft laten ontvaäel^k^ ä\ Ïie P n 'r" M n rai,g, et Vr ker ie,na, nd Z(n, Wille,1 arresteert die zch hetzelflk'" U1, 0m kort te gaan: n,ün <,oei ^ P^ies i.ecsi H I Ü ee, st g u e db' dit n Booker R^P, maar briefjc eens OP voor," hct ^,^eal, zei hy van ik '" commissaris. <.,.;; MI" las (k> ( "' )m ",is si'ris. de stad is niet groot genoeg voor sterven- '" een (,Hr - Jt " ^(lr " vi «h^d verveelt me Je moei Tul /ülfges^zelr^111 ^ e ", " i,(l - kki "«-" "iet-begrypen op.nerkte^'tlat'op 0 ' '' ^ ^"^ b^p Wal <Iil beleekent," Ik kreeg dit briefje vanmorgen," verklaarde Havik. Booker zal sschien zeggen, dal ik het zélf heb geschreven, maar ik geef u ZXr Tl dit.^. 3 '' d^ r 0rd ten """^e nog iets voor u neitikcnt dal dit met zoo is. Om meer bewyzen bij te brencenfê l^n^'f^ Cr e! n P0^ng on^rnonien, een aanslag op m^n ïfven e plegen. Je man, die my gevolgd is in de Dodge, zal je wel vertellen B 9 oker _ als hy het nog niet gedaan heeft - dat ik mevnuin auto öeke e ven Par d a t e n { n n?.t^,.- heb «<*" ^Ifs jy zult toe mosn oegevcn, dat ik met zoon groole ezel ben, dat ik dergelijke acrobv lische toeren zou uithalen alleen om jóu een pleziertje te LSen FnH i ri,er^0ek hee /, uii * c r zen ',lat er aan h et «tuur was glknoeld' nd.en je de episode van de Fer de lance nog niet aan den commisé ^ML ebt. Ver,cld ' Z? U je <J? t nu kunnen doen Het zal hem bewijzen dat ik met maar wat zeg, als ik beweer, dat myn leven in gevaarts " Booker begon onrustig te worden. «evadr is. ginget z^igen'o^' ^ ^ "^ ^ hcm "^ een handbewe- s.rh^i'k'wil^r 8?' 1 ' a. 1. stubiief, Hi er is mijn aanbod, comtniseen Ik Jl H.. r er T nia^ne, n '^»««^kt, die my achtervol-' gen. Ik wil dal die man, die zichzelf De Gier" noemt, en die mii uitdaagt, de kans krijgt my Ie dooden. Ik ben vooraf gewaarschuwd Z«n poging my te dooden zal mij misschien een idee g^venwk hét trentzröe "A 'i dan ^ j**,e Weten binnen kom^ omtrent zyn bende. Als tegenprestatie voor deze gunst garandeer ik u afgesr r okën f?",na,,e '"^ te dee,cn die ik l ^nln'^tu^ Leverage knikte. Booker zal zijn mannen direct terugtrekken, zoodat je de volkomen vrije hand heb{," zei hy Aiïn aar C l et " P^t^tferde Booker, u zult u toch zeker niet door dien... eh... dien kerel beet laten nemen? Hy nielterderté S gaa e n eragc VerZ0Cht hem met een * ch ' V **" W hand We zullen met u samenwerken, majoor, op de voorwaarde die u hebt genoemd. Jy, Booker, neemt je mannen oogenbüffljk we«indien de majoor gedood wil worden in die krankzinnige «essdems, dan is dal zyn zaak, niet de onze. Je hebt zelf gezerd dat z fn dood ons departement een hoop moeilijkheden zou bespaänl» " Met een woord van dank trok Havik zich terug, Booker achterlatend lerwyl hy den commissaris probeerde aan het verstand t e brengen, dal deze de grootst mogelijke dwaasheid had blgaan HOOFDSTUK X. Havik ontmoet De Gier". Havik liep op zyn gemak naar zijn auto, waarin Small on hem zat te wachten. Een prachtige auto, het onderscheidingsteeken van het Engelsche gezantschap op de beide portieren, schoot plotseling «e ruischloos naar het trottoir. De chauffeur in uniform sprón«er uit en haastte zich naar Havik. "»uurin sprong er Majoor Havik," zei hy, hijgend, Sir Henry Manners! Hij heeft geprobeerd u aan de telefoon te krijgen, maar hy is er niet in geslaagd. Hy heeft me hierheen gestuurd om..." Havik knikte. Wat is er aan de hand met Sir Henry?" vroeg hij. Ik weet het niet, mynheer! Ik weet alleen, dat hij erg graag wil, dat u direct bij hem komt..." Havik wendde zich tot Small. Ryd naar huis en wacht daar op me, als je wilt," zei hij, lerwyl hy in den wachtenden auto van de Engelsche ambassade stapte. De chauffeur sloot het'portier en de groole wagen gleed weg van het trottoir en volgde den verkeers-stroom. Nauwelijks hadden zij het Hoofdbureau van Politie verlaten, of Havik werd zich bewust van een zacht sissend geluid. Het leek wel alsof het ohder de bank uitkwam, waarop hy zat. Hij bukte om een onderzoek in te stellen. Toen hy zich vooroverboog, maakte een gevoel van duizeligheid zich van hem meester. Hij gleed van de bank en kon zich nog net bijtyds grijpen om een ernstigen val te voorkomen. Vaag, als door een mist, zag hij hoe de chauffeur naar hem keek door de ruit aan den voorkant van den auto. Hij begreep dat hy in een val was gelokt hij, wist dat er ergens in den auto een met gas gevulde cylinder lag, die zijn inhoud in zyn longen dreef en dat de chauffeur den cylinder mei zyn voet bewerkte. Hij verzamelde al zijn wilskracht en deed een woedenden aanval op het portier. Maar zyn pogingen waren vruchteloos en de chauffeur, die blijkbaar geen enkel risico wilde loopen, drukte op een knopje. Een aantal verborgen paneelen gleden naar beneden vóór de ruiten, het inwendige van den auto'voor het gezicht verbergend en hem tegelijkertijd veranderend in een ware gevangenis. Gedurende een tyd, die wel een eeuwigheid scheen, ofschoon het in werkelijkheid slechts eenige seconden waren, vocht Havik tegen de dampen, die hem van zyn bewustzijn beroofden. Zijn hart ging te keer als een stoomhamer. In zijn ooren raasde een geweld als een machtige branding. Zyn handen leken zonderling zwaar, zijn beenen een last, te geweldig om ze op te tillen. Langzaam zakte by in elkaar. Toen gleed hy als een blok van de bank en bleef stil op den grond liggen. De chauffeur draaide zich weer om en keek opnieuw door de ruit in het donkere intérieur van den auto. Hy drukte op een knop en gedurende een oogenblik schitterde er een helder wit licht in den auto. Zijn blikken rustten op de bewustelooze gedaante op den vloer. Toen, met een tevreden glimlach nam hy zyn voet weg van het knopje en zette het mechanisme af, dat den toevoer van het gas regelde. Hy stuurde den auto uit het verkeer, en verdween in een zijstraat. Een koele landwind blies door de open ramen van den auto toen Havik, die langzaam tot bewustzijn terugkeerde, zyn oogen opende. Hii lag nog steeds op den vloer van den auto. Hy deed alle mogelijke J - 13 DUS JIJ BKNT 1»K GIKK, HÊV" ZKI HAVIK PEINZEND. moeite zich te herinneren wat er was gebeurd. Toen, terwijl de frissche lucht zyn hersens helderder scheen te maken, kwam de herinnering terug. Hy probeerde op Ie staart. Zyn hoofd was helder, maar zijn edematen waren zoo zwaar als lood. Hij merkte, dal er geen geraas van eenig verkeer viel te hooren. Af en toe streek er een laaghangende tak angs den auto en hy wist hierdoor, dal hij ergens buiten de stad was. Na eenigen lijd voelde hij, hoe de auto een soort laan in reed. Hy zag de groene boomen aan weerskanten en begreep uil het feit, dat de laan slechts zeer smal was, dat zy zelden door auto's werd gebruikt. Plotseling stopte de auto. De chauffeur sprong er uil en opende het portier. Hy boog zich naar binnen en bedekte Haviks oogen met een zwarten doek. Toen hoorde deze hel geluid van gedempte stemmen. Hen oogenblik later werd hij uil den auto gelild. De verdooving had hem zóó verzwakt, dat hy niet in staat was eenigen tegenstand te bieden, of alleen op zyn eigen beenen te staan. Klaarblykelyfc waren cfegenen, die hem uit den auto tilden, hiervan op de hoogte, want hij werd aan lederen kant door iemand ondersteund. Terwyl zyn voeten over den grond sleepten, droegen zy hem een gebouw binnen. Ze gingen een laag steenen trapje op Havik kon dit aan hef geluid van hun voetstappen hooren om vervolgens door een of andere opening te gaan. Een deur werd achter hen gesloten, en Havik hoorde het knarsend geluid van scharnieren en grendels. Toen voelde hy, hoe hy een hooge trap opgedragen werd. Na een poosje hielden zy stil voor een andere deur. Een van hen klopte zachtjes. Binnen in het vertrek werd cr eveneens geklopt. Drie keer werd dit signaal gegeven. Toen ging de deur open. Hij hoorde het geluid van fluisterende stemmen. Hy werd een paar passen naar voren gedragen en toen in een stoel neergezet. Een moment later werd de doek van zyn oogen weggenomen. Hij bevond zich in wat een spelonk of grol scheen te zyn. De zoldering en muren waren van steen, terwijl de vloer van gladde tegels was. In gedraaid ijzeren luchters, die tegen de muren hingen, waren kaarsen gestoken, die voor hel schemerige licht zorgden. Havik zat alleen aan een kant van het vertrek. Aan den anderen kant van de spelonk, en recht tegenover hem, zat een gedaante op een steenen platform. Het lange zwarte kleed, dat de gedaante droeg, en dat wel een py leek, hing tol op den grond neer. Zyn gezicht was heelemaal bedekt met een zwart masker, waarin slechts twee kleine spleetjes zaten, waardoor de oogen glommen als twee stukjes zwarte kool. Zelfs de handen waren in zwarte handschoenen gestoken, als om mogelijke kenteekenen te verbergen die de identiteit zouden kunnen onthullen. Naast hem, aan lederen kant, stonden steenen banken. Op deze zaten een twaalftal gedaanten, die op precies dezelfde wyze waren gekleed. Gedurende verscheidene minuten werd er geen -woord gesproken. Zwijgend zaten de in het zwart gehulde gedaanten hun gevangene aan te kijken. Eindelijk hief de man, die op het steenen platform zat, zyn hand op. De Gier" brengt den Havik zijn groeten," zei hy, met een lage diepe stem. Met moeite slaagde Havik er in zijn hoofd op te tillen. Dus jij bent De Gier", hè?" zei hij peinzend. Ik wist dat het jouw werk was, op hetzelfde moment dat ik in den auto stapte en begreep dal ik in een val was gelokt. Het was myn eigen schuld; ik had op myn hoede dienen te zyn, maar ik had niet verwacht, dat je al zóó gauw zou toeslaan." De Gier" knikte. Je hebt myn brief dus gekregen?" zei hy. Ja. Zooals je waarschijnlijk al wel weet, 'ben ik direct naar het Politiebureau gegaan om te vragen, of zij hun mannetjes voor myn woning wilden wegnemen, opdat ik my alleen met jou zou kunnen meten. Ze stemden er in toe. Maar, zooals ik reeds zei, je sloeg toe vóórdat ik er op verdacht was." (Wordt vervolad)

13 OPLOSSINGEN ZOEK EN VIND 26 JULI KRUISWOORDRAADSEL TEEKENINGENRAADSEL DE PRIJSWINNAARS OPLOSSING KRUISWOORDRAADSEL OPLOSSING LETTERPAAR. RAADSEL K A B L S H T N G +H O O R 1 N V R T A A N V A L K R N L A D 1 N G OPLOSSING WOORDKETTING denkelijk nlerzlekte denderen lijkgaren tegenaan renpaarden rentenier aanbieden denkelijk OPLOSSING TEEKE- NINGEN- RAADSEL rijden (tig. a, b, C d, e) boenen (slaat op niets) licht (fig. t, g, m) trappen («g. b, d) laden (slaat op niets) prikken fig. 1, j, k, h steken fig. l,j.^, i.h OPLOSSING FILMPUZZLE (WOORDRANG SCHIKKINGS RAADSEL) drijver overkant naderbij aardbel machtig eierschaal cement hinderpaal evenaar DON AMECHE OPLOSSING DIAGONAALRAADSEL [M 1 N S K K A Z A K V A R N L IF 1 L N D MARIE EN KAREL *, m 9 10 ii w ^ 29 1 " Horizontaal. 5. dik touw 7. lijst 8. bergplaats 9. persoonlijk voornaamwoord 10. rustplaats 12. insect 14. boom 15. toestel om de beweging van iels te vertragen KRUISWOORD- RAADSEL uit No. 27 (29 Juli'39) h i K ai L 0 t D A D HM K L n ZLITTI R JP ir L m 1 Het kruiswoordraadsel uit ons vorige nummer plaatsen wij op deze pagina nogmaals, aangezien er, door een abuis van den zetter, bij de eerste plaatsing niet de letters op waren ingevuld, die ter controle moeten dienen, zooals bij de opgave was vermeld. Wij verzoeken onze abonn é's deze letters dus te willen aangeven op de figuur, zooals die werd geplaatst in de vorige aflevering, en ons de oplossing van de puzzle alsnog te zenden, tegelijk met de oplossingen van dit nummer. 17. dun eind hout 18. muzieknoot 19. muzieknoot 20. groei 23. knaagdier HM GETALLENRAADSEL 26. muzieknoot 27. lijn waar twee vlakken elkander begrenzen 29. meisjesnaam 30. thans 31. behoudens vergissingen (Latijn) (afkorting) 33. reeks woorden 34. wapen, Verticaal: 1. gereedschap 2. klinkend voorwerp 3. verzegel-gerei 4. festiviteit 6. jong van een schaap 7. kleefmiddel 11. lidwoord 13. jongensnaam 14. en anderen 16. scherp voorwerp 17. vod 20. luchtgesteldheid 21. deel van een wiel 22. muzieknoot 24. meisjesnaam 25. vierkante vioersteen 27. weinig samenhangend 28. muzieknoot 30. fraai 32. gemeente in Gelderland In de middelste rij, van boven naar beneden gelezen, leze men het woord, waaruit de elf woorden, van links naar rechts gelezen, afgeleid zijn. Voor het eerste woord zijn elf letters gebruikt, die genummerd zijn van Om u op weg te helpen, willen wij u nog vertellen, dat de vierde rij van boven een werkwoord is, dat beteekent: in stand houden en dal voorkomt in de Hollandschc vertaling van de wapenspreuk Hpr Oranies. In deze puzzle moet ge de namen van de hier afgebeelde voorwerpen opschrijven. Wanneer ge dit gedaan. hebt, neem ze dan twee aan twee, A en B enc en D enz. Van elk paar moet ge dan een zeker aantal letters nemen opi vijf andere woorden te vormen, waarvan de leiddraad hieronder is gegeven. Doe als volgt: tafel 1/5 d.w.z. één van de vijf letters (a) = (a) en ladder 3/6, drie van de zes letters (der) = (b) Ader. Dit beantwoordt aan de gegeven omschrijving. 1. doorgang in de aardkorst (a en b\ 2. een vrucht (c en d) 3. geraamte (e en f) 4. korst van deeg ( g en h) 5. wal in druppels neervalt (i en j) V z 5 V J. A 9 V 10 J 15-i L r x s '- 3 A / r 6 7 -i 4Ï V 7 \ / ^ A / -ii 12- A / r i ONZE [N -FILMPUZZLE Gevraagd vijftien woorden van zeven letters, die elk de letter N lol eindletter hebben. 1. zangstukje van bepaalde soort 2. spoeden 3. een andere richting nemen 4. met roest bedekt worden 5. hel tweede ontbijt gebruiken 6. gelijkmaken 7. zijn stem uitbrengen 8. lijn van hel dieplood ' 9. hel anker laten vallen 10. etende ledigen. 11. stralen 12. spoeden RUITENRAADSEL uiteinde der spieren restant voertuig in het jaar orgaan plant overvloedig kleur verdriet gedeelte gril hard van toon gewicht kleine stad menschenmassa deel van een hand 13. maaltijd houden 14. verkwisten 15. opslaan De bcginlcllcrs van elk woord vormen tezamen den naam van een filmster. Wij stellen een hoofdprijs van ƒ 2.50 en tien filmfoto's beschikbaar om te vcrdcelen onder de goede oplossers. Antwoorden in te zenden vóór 16 Aug. aan Dr. Puzzelaar, Woordeinde 8, Leiden. Op enveloppe of brielkaarl a.u.b. duidelijk vermelden: Filmpuzzlc 16 Aug. Deze puzzle kan tegelijk met de andere ingezonden worden, doch liefst op een apart velletje papier. De hooldprijzen werden deze week verworven door; mevrouw M. Kulk, Vlisslngen; mevrouw Wasseur, Amsterdam; mejuhrouw T. Nooren, Princenhage; mejuffrouw C. Bijl, Barendrecht; den heer H. G. Wlggelaar, Nijmegen. De troostprijzen konden worden toegekend aan: mejuffrouw B. Tröger, Zutphen; mejuffrouw R. Otgaar, Arnhem; mejuffrouw A. Roselaar, Amsterdam; mejuffrouw J. Bethe, Zuidland; mejuffrouw C. d. Vries, Sneek; den heer A. Meyburg, Rotterdam; den heer A. P. J. Nieuwenhuizen, Utrecht; den heer H. Zebbe, Warnsveld; den heer Z. G. Tabak, Almelo; den heer L. Tröger, 's-gravenhage; den heer W. Siegers, Hillegersberg; den heer H. v. d. Rijt, Megen; den heer M. Tazelaar, Rotterdam; den heer J. Bloem, Delft; den heer A. Gerritsen, Doetinchem; den heer W. Mlkkers, Loosduinen; den heer E. Wesselius, Tilburg; den heer C. E. Huygens, Amsterdam; den heer J. B. G. Stenacker, Amsterdam; den heer C. J. de Haan, Veendam. Dan hoofdprijs van de filmpuzzle verwierf: de heer v. Mansom, Utrecht. De troostprijzen vielen ten deel aan: mevrouw Bruens, Amsterdam; mejuffrouw B. v. Holten, Rotterdam; mejuffrouw I. Timmermans, Katwijk aan Zee; den heer C. A. van Laar, Amsterdam; " den heer A. J. Simis, Amsterdam; den heer P. v. d. Grind, Rotterdam; den heer Th. Putters, Schiedam; den heer Jansen, 's-gravenhage; den heer G. H. Peerbolte, Rotterdam; den heer J. P. de Ruller, 's-gravenhage. ONZE PRIJZEN. Voor goede oplossingen van iedere puzzle, rebus, probleem, enzoovoort, stellen wij een prijs van ƒ2.50 benevens vier troostprijzen beschikbaar. In totaal dus deze week 5 prijzen van ƒ 2.50 elk en 20 troostprijzen. DE OPLOSSINGEN op de in dit nummer voorkomende puzzles, enzoovoort, gelieve men vóór 16 Aug. in te zenden aan Dr. Puzzelaar, Noordeinde 8, Leiden. Op enveloppe of briefkaart vermelde men duidelijk: Oplossingen Zoek en Vind 16 Aug

14 Sara Maden. Norm«Pag«Gertie Robbini Patricia Pag*.. Mary Forbai.. Dr Stephen Malford Robert Mallland. Metro Goldwyn Mayer-film Rolverdeellng Florence Rica Enpraif.. Una Merkel Ann Rutherford Mary Howard Mln Tobiai. Mill Benneth Dr Phlllpi.. Alan Manhal Kant Taylor Or Sldnay. Una Merket, Ann Rutherford, Mary Howard en Buddy Ebian Jeiiie Ralph Sara Hadan Phillip Tarry. Tom Neal Norma Page (Florence Rice) komt In het Maltland-Zlekenhuls als leerllngverpleegster met het vooropgezette doel er een rijken echtgenoot te vinden lusschen de dokters of de patiënten. Haar jongere zuster Pat (Ann Rutherford), die haar aanbidt, wordt verpleegster in dezelfde inrichting. Tot den leerlingencursus behooren ook Mary Forbes (Mary Astor), die het brood moet verdienen voor haar vijfjarig dochtertje, en Gertie Robbins (Una Merkel), wier eenlge am- Florence Rice. bitie is, dat zij behoorlijk eten heeft en een dak boven haar hoofd. Door allerlei kleine vrouwelijke listen weet Norma de aandacht te trekken van Stephen Melford (Alan Marshal), een bijzonder kundigen jongen chirurg, en tevens een Idealist, die liever de wetenschap dient dan voor zichzelf een lucratieve praktijk op te bouwen. Dit alles tot groote teleurstelling van Norma. Voor het eerst maakt zij werkelijk indruk op hem, als zij op verontwaardigde KB :s: '4 Alan Marshal én FIOMIK«We«. wijze haar collega Mary verdedigt, die flauwgevallen is gedurende een operatie, terwijl zij bovendien juffrouw Tobias (Jessie Ralph), een zuur en eeuwig vittend Vrouwspersoon, ongezouten de waarheid zegt. Norma, die gepikeerd is, omdat zijn werk altijd tusschen Melford en haar staat, krijgt ruzie met hem en besteedt haar aandacht van dien dag af aan Robert Maitland, den zoon van den president van het ziekenhuis-bestuur. Maitland heeft een wond in zijn schouder, ten gevolge van een revolverschot, dat een danser in een nachtclub op hem heeft gelost. Om hem te kunnen verplegen verwaarloost Norma een anderen patiënt. Mary neemt hiervoor de schuld op zich. Het resultaat is, dat men Mary haar vacantie ontneemt, zoodat zij haar kind niet kan bezoeken. Norma begrijpt zelf heel goed, dat zij egoïst is geweest, maar zij neemt zich voor, Mary haar verontschuldigingen aan te bieden, zoodra zij terugkomt van een zeereis op Maitland's jacht. Gedurende dezen trip echter wordt het haar duidelijk, dat Pat, haar jongere zuster, die haar vergezelt, genegenheid heeft opgevat voor Maitland en dat de jongeman deze gevoelens beantwoordt. Norma is gedesillusionneerd, maar besluit zich op te offeren terwille van haar zusje. Zij keert terug naar het ziekenhuis, nog voordat haar vacantie om is. Daar hoort zij»ot haar ontzetting, dat een krankzinnig geworden patiënt Mary jit het raam heeft gegooid en dat zelfs de knappe chirurg Mel- 'ord haar leven niet heeft kunnen redden. De andere verpleegsters egeeren Norma, daar zij maar al te goed weten, dat als Mary liet hèèr schuld op zich had genomen, deze nog in leven zou :ijn en van haar vacantie zou genieten. Norma schrijft een brief aan het bestuur van het ziekenhuis, vaarln zij haar fout bekent erv haar berouw betuigt. Zij is juist 'an plan haar ontslag te nemen en bereidt zich voor op haar ertrek, als er telefonisch oogenblikkelijk hulp gevraagd wordt bij Jen treinramp. Er is een brug weggeslagen en een trein is in de rivier gestort. Alle dokters en verpleegsters worden gerequireerd in moeten zich naar de plaats des onheils begeven. Juffrouw obias beveelt Norma om eveneens te gaan. Bij haar pogingen om de passagiers uit een wagon, die geleeltelijk onder water staat, te redden, verdrinkt Norma bijna, oordat er een dam in de rivier doorbreekt. Melford, dien zij >ezig was te helpen, is degene, die haar behouden aan wal brengt n haar leven redt. Bij de promotieplechtigheid van de oudere verpleegsters, tot 'vie Norma nu is gaan behooren, wordt zij gedecoreerd voor Haar moedig gedrag. De prijs wordt haar uitgereikt door Melford... Maar zij speldt de verworven medaille op Mary's verpleegstersiuts, die bevestigd Is aan de plaquette, waarop de namen vooromen van. de verpleegsters, die gedurende haar diensttijd zijn aestorven. Het is haar overtuiging, dat Mary de belooning heeft erdiend,.. Kent Taylor, Florence Rice en Ann Rutherford. Het treinongeluk.

15 - 19 OVERGOOIERTJE EN LUIERBROEKJE VOOR BABY Leeftijd circa 6 maanden Materiaal: ca. 125 gram lichtblauwe en ca. 50 gram witte babywol, 2 breinaalden No. 3, 1 haakpen No. 3, 6 witto-knoopjes, ong. 35 cm lichtblauw zijden lint. Maten: overgooiertje: lengte 38 cm, luierbroekje: 22 cm. _ Bij het patroon van het overgooiertje zijn 25 steken en 35 toeren ca. 10 cm. lang. OVERGOOIERTJE. Wij breien eerst den lichtblauwen ondergrond, waar dan later de witte deelen op gehaakt worden. Voorpand: Wij beginnen aan den onderrand en zetten 100 steken op. Ie toer (bovenkant van het werk): x 1 recht, 1 averecht, vanaf x herhalen. 2e toer (achterzijde van het werk): het patroon verspringt. De in den vorigen toer recht gebreide steken worden wederom recht gebreid, de in den vorigen toer averecht gebreide steken worden wederom averecht gebreid. len en 2en toer afwisselend herhalen, totdat er 8 toeren gebreid zijn. Vanaf den 9en toer breien wij op den bovenkant van het werk steeds recht, op de achterzijde averecht. Op deze wijze gaan wij door, totdat er 92 toeren (vanaf den opzetrand gerekend) gebreid zijn. 93e toer: De eerste 6 en de laatste 6 steken gewoon breien, boven de overige steken telkens 2 steken tot 1 rechten steek samenbreien. Aan het eind van dezen toer hebben wij 56 steken op de pen. Vanaf den 94en toer tot den 102en toer breien wij in het patroon van den 1 en tot 8en toer. Vanaf den 103en toer breien wij wederom op den bovenkant steeds recht en op de achterzijde steeds averecht. Voor de armsgaten kanten wij vanaf den I05en tot den 11 Oen toer aan het begin van eiken toer telkens 2 steken af. Bij den 121 en toer kanten wij voor de halsuitsnijding de middelste 6 steken af en breien de schouders afzonderlijk. Rechterschouder: aan het begin van den 122en toer en verder om de 2 toeren aan de halszijde telkens 1 steek minderen, totdat er nog 14 steken op de pen liggen. 133e toer: af kanten. De linkerschouder wordt op dezelfde wijze in tegenovergestelde richting gebreid. Achterpand: Dit wordt tot den HOen toer precies zoo gebreid als het voorpand. Dan wordt het Pip werk voor de halssplitsing in 2 helften verdeeld Boven de eerste 24 steken breien wij de rechterhelft. Bi] den 118en en 128en toer wordt aan de zijde van de halssplitsing telkens 1 knoopsgat ingewerkt, op een afstand van 2 steken van den rand en over een breedte van een steek. Voor de halsuitsnijding worden bij den 130en toer aan de zijde van de splitsing 8 steken afgekant en bij den 131 en en 132en toer telkens 1 steek. 133e toer: afkanten. Dan wordt de linkerhelft gebreid, waarbij aan het begin voor den knoopenrand aan de zijde van de splitsing 4 steken er bij opgezet worden. Dan breien wij deze helft precies zoo als de rechterhelft, echter zonder knoopsgaten. Kraag: Wij zetten van blauwe wol 70 steken op en breien in het patroon van de eerste 8 toeren van het voorpand 8 toeren; dan afkanten. Dan haken wij de witte deelen en beginnen aan het rokje van het voorpand. Wij steken met de haakpen in den eersten averechten steek van den 8en toer, x 1 vaste, 3 lossen, in den volgenden 4en steek van den 8en toer, vanaf x herhalen. Met 2 lossen omkeeren. 2e toer: x in den len boog 2 vasten, 3 lossen, vanaf x herhalen. Nu wordt de 2e toer steeds herhaald, totdat een hoogte bereikt is overeenkomstig met het gebreide deel tot het gerstekorrelpatroon. De laatste toer wordt gehaakt als volgt: x 1 losse, in den len averechten steek van het gerstekorrelpatroon 1 vaste, 1 losse, in den len boog I vaste, vanaf x herhalen (waarbij wij steeds 1 steek van het gerstekorrelpatroon overslaan). Op dezelfde wijze worden de andere gehaakte deelen geweckt, waarbij bij het lijfje de armsgaten en de halsuitsnijding overeenkomstig het gebreide gedeelte gevormd worden; Nadat alle deelen overgehaakt zijn, worden ze vochtig gemaakt en gespannen, zoodat de gehaakte deelen glad op den gebreiden ondergrond komen te liggen. Wanneer ze goed droog zijn, worden ze aan elkaar gezet. De halssplitsing wordt met 1 toer vasten van lichtblauwe wol omgehaakt. De armsgaten worden met 2 toeren vasten van lichtblauwe wol omgehaakt. De halssplitsing wordt met 2 knoopjes gesloten. Ten slotte zet men er een strikje van lichtblauw zijden lint aan (zooals op de afbeelding te zien is. LUIERBROEKJE. Dit wordt geheel van lichtblauwe wol gebreid en bestaat uit 2 gelijke deelen. Wij beginnen aan den onderrand en zetten 18 steken op. Hierboven breien wij in heenen teruggaande rechte toeren. Aan het eind van den 2en en v^n eiken volgenden toer meerderen wij telkens 4 steken, totdat wij 66 steken op de pen hebben. Dan breien wij over dezelfde breedte, totdat wij 80 toeren gebreid hebben. Nu breien wij voor den bovenrand 5 toeren in ribbelpatroon 2 recht, 2 averecht. Den 6en toer (gaatjestoer) van den rand breien wij als volgt: x 2 averecht, 1 omsl., 2 steken in 1 rechte steek samenbreien, vanaf x herhalen. Na nog 5 toeren in ribbelpatroon, afkanten. De beide deelen worden aan de zijnaden verbonden. De onderrand wordt met 1 toer vasten omgehaakt, waarbij wij op het midden achter 4 knoopsgatlusjes inwerken. Dienovereenkomstig naaien wij op het middenvoor 4 knoopjes. Door de gaatjestoer halen wij een van dubbelgenomen werkdraad gehaakt koord. GEMENGD MIEUWS DUIZEND POND VOOR EEN BOOMSTRONK Indien u een oudert' boomstronk in uw tuin hebt staan, hak hem dan niet om voor brandhout, maar informeer eerst eens, of er niemand is die hem kdopen wil. Onlangs was de eigenaar van een klein tuintje In een der buitenwijken van Londen bezig een boomstronk aan stukken te.hakken, toen er iemand passeerde, die verstand van houtsoorten had. Toen de bijl op het hout terecht kwam, vroeg hij den man met hakken op te houden, en bekeek een der spaanders aandachtig. Daarop bood hij duizend pond voor den stronkl Het bleek, dat het een zwarte walnootboom was, een zeer zeldzame boom, van welks hout men onder anderen propellers voor vliegmachines maakt, omdat het, behalve zeer sterk, ook uiterst licht Is. Een andere zeldzame boom, familie van den zwarten walnoot. Is de Juglan Regis", waarvan men zeer kostbare meubelen en dito radio- en gramophoonkastjes maakt. Een kleine boom brengt ongeveer vijftig pond op, maar de soort Is bezig uit te sterven, en wordt leder jaar kostbaarderl EEN VESTZAK REDDINGBOEI Een klein vlot, zóó klein dat het gemakkelijk in een hoekje van een roeiboot geborgen kan worden, maar dat toch zoo'n groot drijfvermogen bezit, dat het 't gewicht van twaalf personen kan dragen, vormt het laatste woord op het gebied van_ reddingboeien. Drie hermetisch gesloten ijzeren tanks, die met lucht zijn gevuld, zijn bevestigd In een houten raam, waaraan zich lijnen bevinden, die twaalf personen gelegenheid bieden zich boven water te houden. Deze nieuwe soort reddingboei is op drastische wijze beproefd, en, naar men zegt, zijn de resultaten zeer bevredigend geweest. Het Is zoo goed als uitgesloten, dat de tanks lek kunnen worden, maar zelfs indien dit al met één het geval mocht zijn, dan zijn de beide overblijvende toch nog voldoende om het vlot en de personen, die er redding op hebben gezocht, drijvend te houden. EEN MENSCHE-KRACHT Lezer dagen heeft een geoefend wielrijder beproefd zijn industrieele waarde eens te onderzoeken door na te gaan, hoeveel D' electrischen stroom hij zou kunnen opwekken met behulp van het achterwiel van zijn fiets. Het wiel was op vernuftige wijze aan een dynamo verbonden, die op zijn beurt weer In verbinding stond met een batterij electrische lampen van totaal 320 watt. Hoewel de wielrijder gedurende een minuut zoo hard trapte als hij maar kon, was hij toch niet in staat voldoenden stroom voort te brengen om de lampen helder ie doen branden. De man had een handig systeem bedacht om het achterwiel van zijn fiets geheel vrij" te doen loopen, maar desondanks slaagde hij er niet in voor méér dan één achtsten cent stroom voort te brengen! HOE LANG DUURT EEN MINUUT? jatuurlijk zal iedereen antwoorden: zestig seconden. Dit is vanzelfsprekend juist. Maar neem nu uw horloge in de hand en N' vraag iemand om gedurende één minuut stil te staan en te zwijgen. Proeven hebben uitgewezen, dat weinig menschen dit langer dan vijftig seconden doen! In gedachten lijkt een minuut altijd langer dan zij in werkelijkheid isl FEITEN VOLHARDING. - lederen dag gedurende de afgeloopen 57 jaar, van 3 April 1881 tot 10 December 1938, heeft het plaatselijke dagblad van Brockton, Mass., een advertentie bevat, die woordelijk hetzelfde was gesteld. Ze werd geplaatst door een koopman in deze stad. 106 JAAR OUD. - Mrs. Ellen Fletcher, de oudste inwoonster van Croydon, Surrey, Engeland, telt 106 jaar, maar komt nog altijd niet graag voor haar leeftijd uit. Men neemt aan, dat zij op vijf anderen na de oudste inwoonster van heel Engeland is. Tijdens de crisis van verleden jaar September gaf men haar een gasmasker, maar zij beweerde, dat het allemaal onzin was. Ze kon zich nog uitstekend herinneren, hoe haar moeder haar vertelde van de opwinding, die Napoleon veroorzaakte toen hij dreigde Engeland binnen te vallen. DE EERSTE BADPLAATS l et eerste openbare badhuis, dat in Londen voor het publiek werd opengesteld, bevond zich in Bagnio Court, nu Newgate Street H' geheeten. De opening vond plaats in het jaar In het begin van de vorige eeuw werd het voor de welgestelde Engelschen gebruik om de toen nog vaak zeer moeilijke rcis naar een of ander dorpje aan zee te maken, om er te gaan baden. Later mochten de kinderen hun ouders vergezellen, en van dat oogenblik af werden de bezoeken aan badplaatsen steeds meer populair, vooral ook omdat vaders en moeders ontdekten, dat het zand hun kinderen voldoende/ gelegenheid bood om bezig te zijn en hen van kattekwaad af te houden. Weldra kozen er allerlei menschen hun woonplaats in de buurt van derge-' lijke ontspanningsgelegenheden mfet het doel, den tijdelijken bewoners een eenigszins geriefelljk onderkomen te verschaffen. Er kwamen badkoetsjes en de weinigen, die moed genoeg hadden om zich in badkostuum in zee te begeven, terwijl anderen naar hen keken, waren de kw^yjeerlichtworilf &?* NU-BLOND geeft aan I kleurloos of muisicleurig geworden blond haar zijn vroe- gere lichte kleur en schoon- I ncid terug, zonder schadci lijkeverfstoffenofbleekmid- 1 delen.bovendien beschermt ( Nu-Blond lichtblond haar tegen donker worden. Zijn. wonderbaarlijk ViteF (de haarvitamine) voedt de haarwortels, versterkt de hoofdhuid en verwijdert hoofdroos. HAMPOO VOOR SLECHTS l^ CENT noodig om deze annonce uitgeknipt in open enveloppe als drukwerk aan ons op te zenden, ontvangt U uitvoerige brochures over het HERSTEL VAN uw HAARGROEI Vermeldt uw naam en adres op de achterxijde der enveloppe en Cs,T ad resteert aan : Dr. H. MANNING'S Pharm. Fabriek N.V., DEN HAAG 'n FRAAIE BUSTE BINNEN 2 ä 3 WEKEN liil., Geheel nieuwe verbeterde methode van Mevr. KOESMARILI WEDONA ^ QRATIS AANBOD De methode is uitsluitend ultwend I g, geheel onschadelijk, en beslist doeltreffend. U behoeft geen specialen leefregel te volgen, geen oefeningen te maken. Deze methode wordt In Ned. Indië met volledig succes toegepast en is het geheim van de Balineesche danseresssen. Indien Uw buste niet voldoende ontwikkeld is, vraagt dan onmiddellijk gratis iniichtingen omtrent * BUSTE-VERSTEVIGING en BUSTE-ONTWIKKELING Gratis aanbieding voor lezeressen van dit blad. Schrijft per omgaande voor volledige inlichtingen, en U ontvangt een Interessante brochure met foto's, In blanco gesloten enveloppe toegezonden. (Postzegel voor antwoord bijvoegen.) Hel adres Is: Mevrouw KOESMARILI WEDONA Postbox 47 Afd. 93 P Den Haag eerste baanbrekers voor de eigenlijke latere badgasten. Hun badkostuums reikten gewoonlijk van den hals tot de enkels en er was zelfs onder de meest modern-aangelegden niemand, die niet zijn of haar kousen aanhieldl

16 NA TWINTIG JAAR EEN (OHPLEET VERHAAL door Howard Morton kwam een afspraak na, die h«twintig jaar geleden had gemaakt. Hy stond op den hoek van Charing Cross, waar de Strand uitkomt op Trafalgar Square, en luisterde naar de Big Ben, terwyl deze zes galmende slagen deed hooren. Roode bussen en groene taxi's snelden langs hem heen, en een zwerm gejaagde menschen, die in de City hun brood verdienden, repten zich naar den Underground, om zoo snel mogelük onder dak te zyn tegen een hevige regen- en onweersbui, die juist boven Londen was losgebroken. Honderden menschen, misschien waren het er wel duizenden, dacht Howard, haastten zich voort over hel vierkante plein. Het leek hem ongeloofelyk, dat na twintig jaar een man zich los zou maken uit Londons millioenen menschen, hier op déze plaats en op déze minuut, om een afspraak na te komen die hy met hem, Howard, had gemaakt. Zes uur was de tijd; op dezen hoek was de plaats, en de datum was lü Juli Gemaakt op dienzelfden dag in Juli 1919, was de afspraak geen oogenblik uit Howards gedachten geweest. Hy had nooit durven denken, dat er gevolg aan zou worden gegeven, maar het indertyd reeds gemaakte vaste besluit, zyn aandeel er in ieder geval van na te komen, had hem hier gebracht. Dat, en het nooit gestilde verlangen te weten of zyn broer Jack nog in leven was, en indien dit zoo zou zyn, of hy dan komen zou... De kolossale wyzers van de Big Ben wezen vyf minuten over zessen en Morton haalde de schouders op. Hy komt niet," zei hij in zichzelf. Hij is het waarschynlyk reeds vergeten." Of, misschien was zijn broer wel dood. Hy had nooit meer iets van hem gehoord, sinds Jack was... eh... weggegaan. Er verliepen nog vijf minuten, en andermaal haalde Howard de schouders op. Het heeft geen zin langer te wachten," zei hy halfluid en draaide zich om ten einde weg te gaan. Maar op hetzelfde oogenblik zag hy hoe een man hem met een bijna spottend lachje om de dunne lippen stond aan te kijken. Gedurende eenige seconden misschien namen zij elkander nieuwsgierig op. De andere man was mager, met koolzwarte, stekende oogen in een bleek gezicht en lange, gespierde handen. Langzaam stak hij een hand uit Howard," zei hy. Jack!" riep Howard Morton. Wat eeii geluk, dat ik nog niet ben weggegaan! Ik dacht, dat je niet komen zoudt " Ik heb je al een tydje staan gadeslaan," antwoordde de ander droog.,je ziet er goed uit, Howard! Xog altijd by de politie? Nog altijd rechercheur?" Ja," zei Howard, wat kort. En jy? Wat doe jij?" De ander glimlachte. Misschien herinner je je nog," zei hy toen, dat ik twintig jaar geleden heb gezegd, dat als ik hier zou verschijnen, ik myn schaapjes op het droge zou hebben. Nadat zy op de bank hadden ontdekt, dat ik myzelf aan wat contanten had geholpen, en nadat moeder een en ander had verkocht om mij uit de gevangenis te houden, heb jy me de deur uitgezet en gezegd, dat ik er niet meer in zou komen vóórdat Ik had bewezen enfin, je hebt je dien avond aangesteld als een broer uit een of anderen stuivers-roman. Maar hier ben ik nu en ik bèn een man in bonis." Prachtig! En hoe is het je overigens gegaan? Ik moet eerlyk zeggen. Jack, dat ik maar weinig vertrouwen in je had. Je was verkeerd begonnen, en ik kon niet gelooven, dat je daarna eerlyk zou blyven. Ik ben echter bly te hooren, dat je het zoo goed hebt gemaakt, en ik ben werkelijk benieuwd te vernemen, hoe je het voor elkaar hebt gebracht." Och," zei Jack, met een eigenaardig gebaar van zyn eene gespierde hand, laten we zeggen, dat ik het met zaken-doen heb verdiend." Wat voor soort zaken?" Wel," zei hy, andermaal dat gebaar met zyn hand maken, laten we zeggen eh met geldzaken." Howard Morton vond het moeilyk meer te vragen of meer te zeggen; het leek hem wel alsóf hij geen recht had een man te ondervragen, die byna totaal vreemd voor hem was, ofschoon zy toch broers waren. Hy legde zyn hand op Jacks schouder eu zei: Jack, ik heb nooit goed durven gelooven, dat deze dag zou komen! Al die jaren heeft moeder zoo half en half gedacht, dat je dood was. Ik heb haar nooit verteld, dat ik deze afspraak met je had gemaakt. Ik heb haar nooit verteld, dat wy samen ruzie hadden gehad en dat ik je het huis uit héb gezet nadat zij voor je in de bres gesprongen was toen je dat geld eh weggenomen had! Ze was overtuigd, dat je uit jezelf was weggegaan om je op een eerlijke wyze een weg door het leven te banen, maar dat je iets overkomen was en dat je nooit meer zou terugkomen. Als ik je aanstonds mee naar huis neem en haar vertel, dat je terug bent, dan zal ze onuitsprekelyk gelukkig zyn, Jack!" De andere Morton zei niets. Je moet my eerst alles vertellen hoe het je gegaan is en zoo," vervolgde Howard. Dan zal ik naar moeder gaan om haar langzaam voor te bereiden en kun jy even later komen." Hij zweeg even, als dacht hij na, en vervolgde toen: Je herinnert je misschien een ding, dat ik tegen je zei, toen je..,, eh wegging. Je moest het geld meebrengen, dat zij voor je aan de bank betaald had Heb je dat gedaan?" Jack Morton haalde een dikke envelop uit zyn zak en duwde haar zyn broer in de hand. Het geld zit hierin. Alles. Zes honderd pond, met de interest tegen zes percent. Ik hooj), dat je daarmede accoord gaat!" Howard borg het geld zwygend weg. Gedurende eenige oogenblikken kón hij niet spreken. Jack, kerel, ik ben byna sprakeloos," zei hy dan. Laten we ergens heengaan, om wat te eten," zei de andere man abrupt, alsof hy zich verlegen voelde worden door de woorden van zyn broer. Howard knikte Herinner je je nog, waar wy twintig jaar geleden^hebben gezeten? Dien avond toen je my vertelde, dat je dat geld op de bank had weggenomen en je geloofde, ontdekt te zyn? Wy hebben toen in restaurant Martin gezeten, op Whitehall. Opdat we rustig samen konden praten. Laten we er nu weer heengaan, om rustig te praten. Het restaurant is er nog, al is er veel veranderd. Er is jouwens heel veel veranderd in die twintig jaar, Jack maar de beste verandering van allemaal is diè, welke zich aan jou heeft voltrokken." II. Zwijgend liepen zy de Strand door. Vreemd, dat zy, na elkaar in twintig jaar niet gesproken te hebben, zoo weinig tegen elkander wisten te zeggen! Ze betraden het kleine restaurant en vonden een tafel in een stil hoekje. Ze bestelden een eenvoudig diner en spraken onder het eten slechts over algemeene, onpersoonlijke dingen. Pas toen zy een kop koffie hadden besteld, begon Jack over zyn leven te praten. En nu hoorde Howard hoe hy eerst als matroos op en vrachtboot had gevaren. Acht maanden had hy op zee gezwalkt en was toen in Londen teruggekomen. Byna twintig jaar hadden de beide broers dus in dezelfde stad gewoond, en gedurende byna twintig jaar waren zy door de stuwende en duwende millioenen langs elkaar heen geschoven zonder elkaar ooit gezien te hebben. Ongeloofelyk eigenlijk, maar zoo is Londen. En nu was Howards broer teruggekomen, magerder, scherper van blik en er uitziend als een man in goeden doen. Terwyl zij een sigaar opstaken, merkte Howard, dat zijn broer hem aandachtig zat op te nemen. Luister eens," zei Jack plotseling, bijna had ik onze afspraak niet gehouden. Ik heb het alleen maar gedaan om eens te zien hoe je zou reageeren uit nieuwsgierigheid!" Wat bedoel je?" vroeg Howard, een weinig onthutst. Wel, dat je mij na vanavond waarschijnlijk wel nooit meer terug zult zien." Maar waarom niet? Je hebt het goed gemaakt en..." Ik heb het goed gemaakt op een manier, die mijzelf bevredigt, maar jy en moeder zullen er wel anders over denken. Ik kèn dat. Jullie.waren altyd allebei zoo verduiveld fatsoenlijk en eerlyk. Ik ben het zwarte schaap. Ik kan met jullie niet opschieten. Ik hóór niet by jullie." Maar je gaat toch met me mee naar moeder. Jack?" vroeg Howard, met een verschrikten klank in zijn stem. Neen, dat doe ik niét." Jack trok lang en fel aan zyn sigaar. Laat moeder maar blijven denken, dat ik dood ben. Luister eens," zei hy plotseling, wat naar voren leunend over het tafeltje, we spreken nu als broers maar alleen in naam als broers, begryp je? Al het andere is echter vergeten ik bedoel, dat jij van de politie bent, en zoo. Ik ben gekomen omdat ik myn speciale reden had om eens met je te praten, maar ik ben niet gediend van je vaderlijken toon of van je terechtwijzingen. Onthoud dat..toen je mij twintig jaar geleden dwong het huis te verlaten, heb ik besloten er nooit meer een voet-in te zetten. Ik heb genoeg van je, Howard, maar nu, op dit oogenblik, wil ik met je praten als man tegen man, en niet als tegen een detective." Howard keek zijn broer verbaasd aan, en nog eer hij wist wat hij zeggen moest, vervolgde de ander reeds: Jy hebt twintig jaar geleden getriomfeerd, en nu zal ik het doen. Je denkt natuurlijk, dat ik teruggekomen ben om je vergiffenis te vragen en al dien onzin meer, alsof ik een stout kind was. Maar je vergist je! Ik heb deze afspraak gehouden omdat ik mij wreken wilde en dat zal ik doen! Ik zal vannacht heerlijk slapen, omdat ik je eens fijn aan je verstand zal hebben gebracht, wat een idioot je eigenlijk bent, mijn waarde broer!" Maar je wilt toch niet zeggen," viel Howard uit. dat je na al die jaren bent teruggekomen om om verhaal te halen? Wat ik gedaan heb. heb ik alleen gedaan om moeder nog meer verdriet te besparen en..." O, hou op met dien onzin! Ik kèn dat Ik zal je een en ander vertellen, maar alleen als je mij je woord van eer geeft, dat je er over zwijgen zult.... Nou, doe je dat?" Ik zou niet weten tegen wien ik er over spreken moest als je zoo bent..." zei Howard. Met moeder zal ik er zeker niet over praten. Ik had gedacht, dat je veranderd was, maar..." Ja, zwijg daar nu maar over. Beloof je, dat je nul niemand zult spreken over hetgeen ik je vertellen zal? Als je het niet doet, houd ik mijn mond en zeg ik je nu al adieu... Dus wat doe je?" Ik heb je al gezegd, dat ik " Ik wil weten of je zwijgen zult?" Ja." Op je eerewoord?" Morton knikte. Ja," zei hij nog ten overvloede. Hij begreep niet wat zijn broer hem te zeggen kon hebben en hoewel het onderhoud, nu het zoo'n verloop had genomen, hem eigenlijk tegen de borst stuitte en hij misschien liever was weggegaan, was hy toch nieuwsgierig. En daarom bleef hij... Goed. En nu zal ik je een en ander vertellen wat je niet naar Scotland Yard kunt brengen, begrijp je? Omdat je je eerewoord hebt gegeven." Morton werd vuurrood. Hy greep den rand van het tafeltje. Maar zyn broer gunde hem niet den tijd om aan het Woord te komen. Daar zit je nu," lachte hij hatelijk, een man van Scotland Yard! Ik weet niet, hoeveel je verdient, maar ik durf wel wedden, dat het niet is om over te roepen! Weef je, wat ik heb gedaan? Ik heb mijn eigen weg gezocht, ik heb me van niemand iets aangetrokken, en nu heb ik twintigduizend pond secuur belegd! Ik heb het er goed van genomen en niet op geld gekeken en tóch bezit ik nog dat kapitaaltje! Ik heb soms meer op een dag verdiend, dan jij wellicht in een heel jaar, jouw... jouw ezel!" Wel, dat is gelukkig voor je, Jack " zei Howard, niet zonder groote moeite. Gelukkig! Bah! Je weet niet half, hoe gelukkig ik ben geweest! Anderen hadden in myn plaats al lang in de gevangenis gezeten." Howard wilde wat zeggen, maar andermaal werd hem dit belet. Luister eens," vervolgde Jack. Ga eens terug in je gedachten laten we zeggen tien jaar. Herinner je je nog, dat er omstreeks dien tyd'ecn looper van de Continental Bank werd neergeslagen, midden in een drukke straat en op klaarlichten dag? En hoe de dader er vandoor ging met zijn volle geldlasch? Vijfduizend pond zaten er in die tasch! Het gebeurde in het hart van de City, en de dader is nooit gevat. Welnu, mijn waarde broer, ik zal je iets vertellen wat geen andere detective weet! Ik heb dat gedaan!" Howard staarde zyn broer met groote oogen aan. Dat is een leugen," hygde hij. Het is de zuivere waarheid," zei zyn broer, cynisch lachend. Ik had maandenlang gepiekerd eer ik het zaakje voor elkaar had. Gedurende de eerste tien jaar had ik mij grondig getraind, zoodat ik dergelijke dingen kon doen zonder gesnapt te worden. Ik was er al gauw achter gekomen, dat wat de menschen eerlijkheid noemen, niets anders dan ergerlijke domheid is. O, ik weet wel, dat jij het natuurlijk niet met me eens bent! Dat jy op hel standpunt staat, dat alles vergolden wordt, wal iemand in zijn leven aan kwaad" doet. Maar ik zeg je, dat ik me van dergelijke theorieën niets aangetrokken heb, en dat ik er wél bij ben gevaren! En ik heb er geen spijt van gehad, dat ik in een branche" ben gegaan, waar je gemakkelijk en gauw ryk wordt. Maar ik heb niet de fout begaan, die de meeste linke jongens maken. Ik heb niet op mijn goed gesternte vertrouwd. Ik heb mij getraind voor mijn beroep. En het was de moeite waard, want ik zou geen ander beroep weten, waarin ik zoo gauw ryk had kunnen worden. Jaren lang heb ik myn vingers geoefend. Ik kon weldra beier u n portefeuille rollen dan iemand anders uit het vak. Ik kon een brandkast openen met mijn vingertoppen, op het gevoel, en ik kan hel nóg. Vakmenschen zullen je zeggen, dat het niet mogelijk is, maar het is wél waar. Ik heb alles geleerd wat er te leeren viel van sloten en zaken-systemen en menschen. En toen ik klaar was onder de hand had ik natuurlijk allerlei kleine dingetjes gedaan toen ben ik mij op de groote zaken gaan toeleggen. Die overval van den looper der Continental Bank was een van mijn beste zaakjes, en het was een absoluut succes! Ik had alles bestudeerd alles! Maandenlang heb ik dien kerel nagegaan hoe hij de bank verliet en er weer heen terugkeerde. Ik ging na, hoe snel hy liep, waar hij op een gegeven oogenblik moest zijn in de City, en waar ik myn beste kans zou hebben. Ik heb op lederen straathoek gestaan bij de bank, precies op hetzelfde uur van den dag, en rekende nauwkeurig uit, welke plaats en welk oogenblik het meest geschikt was om mijn slag te slaan. Ik leerde de vertrekuren der treinen vaneden Underground uit mijn hoofd. Ik wist precies, op welk uur van den dag zich in een bepaalde richting de meeste reizigers bewogen. O, ik hoef je eigenlijk niet alles te vertellen, maar ik heb mijn hersens gebruikt en ik had er plezier in! En daarom viel hel mij ook heelemaal niet ZON' IN UKT HOF.IE

17 Hij gaat naar zijn Werk... maar was liever in bed gebleven! Steeds dat loodzware gevoel in de ledematen... doffe hoofdpijn... zoo'n geradbraakt gevoel... En dan die tegenzin in het werk, terwijl hij vroeger blaakte van werklust. Al die verschijnselen U kent ze I wijzen in dezelfde richting : uitputting door onzuiver bloed. Duizenden mannen en vrouwen hadden dezelfde klachten, die bij velen ontaardden in rheumatische pijnen. Maar de klachten hielden, op, toen zij Kruschen Salts namen. Kruschen's zes minerale zouten sporen lever, nieren en ingewanden aan tot krachtiger werking en deze verjongde organen filteren alle overtollig zuur uit Uw gestel. Klachten verdwijnen. Werklust keert terug. Dat lustelooze gevoel maakt plaats voor vroolijkheid en gezondheid. Neem daarom Kruschen! Regelmatig! Verkrijgbaar bij apothekers en drogisten ä / 0,40, / 0.75 en / 1.60 (extra groot pak). Fabrikanten : E. Griffiths Hughes Ltd., Manchester (Engeland). Opgericht moeilijk. Vooral niet omdal ik succes had. Vijfduizend pond in één slag." Is dal werkelijk waar. Jack?" vroeg Howard, mei dikke stem. / Ivder woord.... Rn ik ben nog niet klaar. Je herinnert je nog wel, dat geval van Stocton, den makelaar, die vijfduizend pond lichter werd gemaakt door middel van een valsche cheque'? N'u, dat was óók mijn werk. Ik heb mijn verstand gebruikt en ze hebben mij nooit te pakken gekregen. Alleen één keer, toen iemand, waar ik op had gerekend, een stommiteit uithaalde. Ze namen mi] te pakken maar ik kan net zoo gemakkelijk een alibi maken als een brandkast openen, en ik werd vrijgesproken. Misschien herinner je je nog wel, dat er indertijd veel in de couranten geschreven werd over iemand, die Jack Flax heette." Ben jij... hen jij Jack Flax?" vroeg de detective scherp. Ja. Ik ben Jack Flax." Het klonk bijna triomf eerend. Dus dan beb jij ook ingebroken in die bank, waarbij 1'at Wilton werd gedood?" De politieagent? Ja. Hij stond mij in den weg en ik heb hem gauw opzijgeschoven"!" Je weet. dat Pal Wilton een vrouw en vier kinderen achterliet. Fn Pat was de beste vriend, dien ik ooit heb gezien... de fijnste kerel in de wereld. Fn jij hebt hem gedood lij bent een moordenaar! Hij den hemel, ik heb reeds maandenlang naar je gezocht " VERWACHT/ ELEANOR POWELL in haar wonderbaarlijkste dans-creatie HONOLULU" met ROBERT YOUNG GEORGE BURNS - GRACIE ALLEN Metro-GoldwynMayer s Wonder-Show Jack Morton keek zün broer recht in het gezicht. Wil je mij soms inrekenen? Denk aan je eerewoord..." Ik... ik weet niet wat ik doen moet...." zei Morton, als een gebroken man. Ik heb niet kunnen vermoeden, dat je..." Je zou het niet over je kunnen verkrijgen, je eerewoord te breken! Dat is niets voor zoo'n sentinienteelen idioot als jij..." Gelukkig dat moeder denkt, dat je dood bent... Als ze zooiels vermoedde, zou het haar döód zijn!" De ander haalde zijn schouders op. Ze hoeft het niet te hooren. Van my zal ze het zeker niet hooren, en jij zult ook wel verstandiger zjjn Jij zult het haar evenmin vertellen...." Moiton legde met een snel gebaar de envelop met geld op tafel, die zyn broer hem onderweg in de hand had geduwd. Neem terug het is bloedgeld! Er kleeft bloed aan! Ik zal je wat zeggen. Ik heb jarenlang alles weggelegd wat ik van mijn salaris, dat inderdaad niet groot is, kon overhouden. Ik heb gespaard om ons oude huis terug Ie kunnen koopeh. waar moeder zoo aan gehecht was en dat ze heeft moeten verkoopen om jou te kunnen helpen om jou uit de gevangenis te houden! Ik heb nu genoeg gespaard om hel te kunnen terugkoopen. Fn ik ga hel doen en moeder gaat er heel gauw wonen om er de rest van haar dagen in vrede en rust te slijten. Jouw geld zal ze echter niet aanraken. Ik wil het niet..." De ander bleef volkomen kalm. Zooiets had ik wel van je verwacht! Je bent altyd zoo'n brave jongen gew-eest. Ik had niet anders gedacht dan dat je my het geld zou teruggeven, als je hoorde, waar het van afkomstig is. Niels van hetgeen je niet toekomt... Op eerlijke wyze je geld verdienen" Ik ken al je stokpaardjes nog! Maar jij zit hier nu nog als de arme rechercheur en ik... ik ga morgenochtend reeds op de boot naar Amerika en ik beloof je, dat ik daar aan je zal denken, wanneer ik er als een vorst van mijn twintigduizend pond zal leven,... Ha-ha! Adieu, mijn waarde broeder! Morgen zit ik al op de boot! O ja, jij betaalt natuurlyk mijn diner wel, want jy hebt me uitgenoodigd voor van avond. Je uitnoodiging is al wel twintig jaar oud, maar bet was toch op jouw verzoek dat ik hier ben gekomen... Adieu!" Je... je bent een schurk," hijgde Howard. Maar je krygt je verdiende loon nog wel...." Nog altyd even ouderwetsch," lachte Jack Morton, en toen verliet hij met een diepe buiging en een spottende uitdrukking op zyn gezicht hel restaurant. De detective staarde hem roerloos na. Hij was een geslagen man. Een wereld van emoties woelde in zyn hersens. Had hy zyn broer, die zelfs een moordenaar was, mo gen laten gaan? Had hij zijn eerewoord in dit geval wel mógen houden...? Minutenlang bleef hij peinzend zitten. Toen betaalde hij en verliet als in een droom het restaurant... III. Hy sloeg den boek van de straat om en begaf zich verder in noordelijke richting. En terwijl hij een smalle zijstraat passeerde, zag hij niet de donkere, loerende schaduw in het portiek van een gebouw achter zich. In de duisternis van hel portiek keek Jack zijn broer na, lerwyl deze langzaam en peinzend verder liep. Een van zyn gespierde handen betastte iets hards en kouds, dat hy in zijn zak had. Hel was een automatisch pistool. Hy dacht er geen oogenblik aan, dat de andere man zyn broer was. Hy kende slechts één gedachte: hy had zyn broer laten beloven met niemand te spreken over hetgeen hy hem had verteld, maar wat^ als zyn broer zelf hem morgenochtend arrcstcerïïe wanneer hij op de boot slapte? Als Howard zelf óók op die gedachte kwam, was er eigenlyk niets wat hem er van zou hoeven terug te houden het <e doen. Integendeel als poli tieman was hy er dan toe verplicht! En hij zou zyn proces-verbaal wel zóó kunnen inkleeden. dat hij formeel niets zei, maar dai In WesUanens Sportpark te Wormerveer had de installatie plaats van het Vrijwillige Landstormcorps Luchtalweerdienst. - De commandant der Luchtverdediging, generaal-majoor P. W. Best (x) inspec teert het corps en zijn wapens. hy aan den anderen kant toch hem, Jack, dwong om een bekentenis af te leggen! De man, die zichzelf Jack Flax noemde, was voor den eersten keer in verscheidene jaren bang. Om zijn broer te kunnen grieven, was hij dom geweest, verschrikkelijk dom! Had hij zich laten verleiden dingen te zeggen, die hij nooit, onder geen enkele omstandigheid, bekend had mogen maken! Hij had zyn identiteit verraden, zijn werk en zijn methoden. Hij had zyn eigen toekomst in gevaar gebracht, want Howard moest een -middel weten te vinden tegen den volgenden ochtend om zijn eerewoord te kunnen houren en tóch zyn plicht te doen. Jack Mortons oogen versmalden zich tot nauwe spleetjes en er kwam een blik in van angst, maar ook van haat, van duivelschcn haat. Zyn gedachten werkten koortsachtig snel. Hy diende bedacht te zyn op zijn veiligheid; zyn leven stond op het spel! Als ze hem grepen, werd hy onverbiddelijk gehangen Maar zyn broer zou hem niet te glad af kunnen zyn! Daar zou hij voor zorgen. Hy zou hem bewijzen, dat al zyn berekeningen, als hy die soms reeds gemaakt mocht hebben, zouden falen. Hy greep de automatische revolver in zijn zak beet, en sloop uit zyn duisteren schuilhoek te voorschijn. Zich byna tégen de huizen drukkend, zoodat hy niet opviel, volgde hy zyn broer, den detective... Howard Mortons hersens waren zóó vervuld van talryke elkaar bestrijdende gedachten, dat hy geen oogenblik op eenig gevaar was ingesteld. Hy liep door Covent Garden in de richting van Tottenham Court Road, waar by sinds ruim twintig jaar met zyn moeder op een flat woonde. Plotseling leek het alsof de donkere straat voor zyn 'Versomberde blikken begon te draaien. Een verblindende straal licht schoot vóór zijn oogen voorbij, terwijl hy een felle, stekende pijn in zijn hoofd voelde. Hij had vaag een sluipende beweging achler zich gehoord, maar hij was te zeer in gedachten verdiept geweest om er aandacht aan te schenken en hij begreep slechts instinctief terwijl hij zyn bewustzijn verloor, dal hy van achteren op zijn hoofd geslagen was met het zware einde van een revolver. Zijn laatste impuls, terwijl hij neerviel, was zich om te draaien en den man, die hem geslagen had, beet te grijpen. Zijn armen gleden echter slap langs het lichaam ;Van zijn aanvaller af, maar terwijl hy viel, slaagde hij er in al zijn krachten in te spannen en den ander by diens been te grijpen. Zijn bewustzijn had hem niet geheel verlaten, ofschoon hij niets kon zien en zyn hoofd verschrikkelijke pijn deed. Hy voelde slechts vaag, dat hij een been van den anderen man gegrepen had. Laat me los!" hoorde hij een grove slem zeggen. Laat me los....!" Hy voelde herhaalde slagen op zijn schouders en zyn nek slagen met de revolver, die bedoeld waren om hem te dwingen zyn greep te doen verslappen. Maar met één hand sloeg Howard woest naar boven. Hij raakte de hand, waarin zyn aanvaller het wapen had het wapen waarmede hy Howard wilde dooden, doch waarmede hij niet durfde schieten, uit angst daardoor zichzelf te verraden. Het schot zou gehoord worden; er zouden menschen komen, politie... en hij zou dan tóch gearresteerd worden. Howards gebalde vuist kwam met groote kracht tegen de revolver terecht, en het wapen viel kletterend op den grond. En toen, met bijna bovenmenschelijke krachtsinspanning, trok de detective zich overeind en wierp zich met alle kracht waarover hij op dat moment beschikte, op den man, die hem had aangevallen. Ze vielen allebei op den grond, terwijl hun handen zochten naar de revolver. De krachten van den detective namen snel af hij voelde, hoe hij nu wérkelijk bewusteloos zou worden. De andere man greep de revolver thans bij het dikke einde en richtte den loop van het wapen op Howard Mortons hoofd. De detective gaf een feilen slag legen het wapen en een venynigc vuurstraal spoot langs 'zyn hoofd! De detective wist, dat het geluid van het schot hulp zou dóen komen opdagen, en deze wetenschap gaf hem nieuwe kracht. Hy Te Bilthoven, aan den provincialen betonweg, van Soestdijk naar Utrecht, heeft Z.K.H. Prins Bernhard den 4000sten wegwijzer van den A.N.W.B. onthuld. Links H. P. J.BIoemers, ) voorzitter van den A.N.W.B, en burgemeester van Arnhem. Een mooie teint... is Uw grootste charme Een echtgenoot of verloofde verwacht niet, dal zijn vrouw- of meisje een wonder van schoonheid is, maar hij verwacht zeer zeker wél, dat zij er verzorgd uitziet. Een onfrissche teint komt nu eenmaal als een dief in den nacht! De poriën van Uw huid kunnen verstopt raken door poeder, door stof of door te weinig frissche buitenlucht. Als U dat niet dadelijk verhelpt, komen er kleine verontreinigingen in de huid, die aanleiding geven tot een langdurige ontsiering van Uw gelaat door puistjes en vlekken. Laat het nooit zoover komen! Bet eiken morgen of avond Uw gezicht met een doekje, bevochtigd met warm water, waarin Radox is opgelost. Radox beval zuurstof, die in millioenen kleine belletjes in het w r ater gaat zweven. Die belletjes dringen door in elke opening van Uw gelaat en drijven van binnen uit alle onreinheden naar buiten. Na dit zuurstofbad kijrf Uw huid weer vry ademhalen en Uw wangen zullen hun zacht en glanzend aanzien herkrijgen. Radox is verkrijgbaar bij alle apothekers en drogisten a ƒ0.90, ƒ0.40 per pak en ƒ 0.15 per klein pakje. hield zijn cenen arm óp, ten einde den ander te beletten op zijn hoofd te mikken, en met zyn andere hand greep hy hem bij de keel. Toen keek hy om zich heen, en terwijl hij dit deed, knikte hij tevreden... Reeds bereikte het geluid van snelle voetstappen zijn oor. Spoedig zouden er menschen zich om hen heen verzamelen. Dan was het gevaar voorby... En het was pas op dat moment, dat Howard Morton zijn aanvaller herkende... Het was de volgende ochtend, dat een klein oud vrouwtje met zilvergrijs haar achter de kanten gordijnen van haar flat zal en, in zichzelf glimlachend, naar de lucht keek. Haar zoon had haar een goede tyding gebracht, dien ochtend. Hy had genoeg geld gespaard om hun oude huis, waaraan zij zoo gehecht was, terug te kunnen koopen... Die Howard is zoo'n goede zoon!" zei ze halfluid in zichzelf. En terwyl zy andermaal naar de courant op haar schoot keek, begon zy weer het artikel te lezen over de arrestatie van den bekenden Jack Flax door detective H. Morton." En het is ook écht een zoon om er trots op te -zijn," peinsde ze hardop. In zyn cel zat Jack Morton, en terwyl hy dof voor zich uitstaarde, vroeg hy zich voor den eersten keer in de laatste twintig jaar af, of er niet tóch een soort vergelding in het leven was... En byna automatisch knikte hij, want hy begreep, dat hy niet alles wat hy bezat zou moeten belalen voor alle wandaden uit zijn leven! 22 23

18 zerirr/ë r>^ c^ip DE EKSTER EEN KLEINE KRACHT zoeder meme nmeiß eim DE WIND -Jf ebben jullie je ooit wie! eens iiftfcvraagd, A * wat wind eigenlijk is? Welnu, jullie weten natuurlijk, dal er overal om je heen lucht is, en dat wij zonder die lucht niet zouden kunnen leven. Wanneer er nu beweging in die lucht komt, noemen wij dit wind. Soms hebben wij een zacht briesje, waardoor de bladeren der hoornen maar amper bewogen worden, maar soms ook hebben wij zulke hevige stormen, dat de boomen er door worden geveld! Het is ook de wind, die je vlieger zoo hoog doet stijgen en die soms de pel van je hoofd doet waaien voorzoover jullie tenminste nog een pet draagt! In de landen, waar er nog windmolens worden aangetroffen, zijn de menschen blü als het flink waait, want dan kunnen hun molens draaien. Lang geleden, toen alle schepen nog door den wind werden voortbewogen, ontdekten sommige zeelieden dat in de buurt van den evenaar de winden steeds in één richting waaien. Deze winden maakten, dal hun schepen zoo goed vorderden, dat zij erg gunstig waren voor den handel dien zij dreven, waarom zij hen dan ook Handelswinden noemden. Ook sprak men wel van passaat, omdat deze winden een gemakkelijk passeeren naar Amerika bevorderen. HOE DE DIEREN ZICH TEGEN HUN VIJANDEN BESCHERMEN. f^e meeste dieren, vooral die, welke niet "-^over een of ander slrydwapen beschikken, hebben van de natuur een uitstekend middel gekregen om hun belagers te ontkomen. Wij zonden dit middel camouflage kunnen noemen, en waaruit hef bestaat, zult ge hieronder kunnen lezen. Beschikten deze dieren niét over dit verdedigingsmiddel, dan zouden zij reeds eeuwen geleden zijn uitgestorven. Zelfs in een aquarium kunnen wij deze camouflage waarnemen. Een schol of een andere platte visch zwemt in het volle licht en is daardoor gemakkelijk te zien. Maar dan legt hij zich op het zand, dat den bodem bedekt, hy beweegt zich even, en eenige oogcnblikken later is er van zijn zilverachtige kleur niets meer te bekennen, maar heeft hy precies de kleur van het zand aangenomen! Indien de bodem van het aquarium gevlekt is, zal ook de visch een gevlekt uiterlijk krygen! En zijn zelfs wel gevallen bekend, dat men onder een aquarium, op welks bodem men geen zand had gedaan, een schaakbord legde, waarna de visch binnen een half uur er net zoo uitzag alsof hij een deel van het bord vormde! De vakjes op zyn rug waren wel geen nauwkeurige vierkantjes, maar ze pasten toch zóó goed bij de witte en zwarte ruiten van het bord, dat de visch er bijna onzichtbaar op w-as! In Birma leeft een prachtig gekleurde hagedis. Zyn pakje is mooi helder blauw, met roode vlekken en witte strepen. Indien hy weet, dal er geen vyand in de buurt is, pronkt hy maar wat graag met zyn mooie huid, maar laat hem eens schrikken! Dan rent hij naar den stam van den boom waarin hy leeft. Het blauw verdwijnt en ge kunt hem op den stam van den boom haast niet meer terugvinden! Hy lijkt er wel één mee geworden! Acht hij het gevaar geweken, dan komt hy weer naar beneden of klimt hy hooger, en zoodra hy zich weer tusschen de bladeren in den zonneschijn bevindt, keert zijn kleurenpracht weer terug! Het komt er niet op aan, waar hy zich bevindt, hy zal er steeds zóó uitzien als zyn omgeving! Vogels, die op den grond hiin nest hebben, schijnen te weten dat zy bijna onzichtbaar zyn als zy bewegingsloos blijven zitten. Daar het schitteren van hun oogen hen echter zou kunnen verraden, buigen zy hun kopje zoo dicht mogelijk naar den grond, terwijl zij hun oogen sluiten! De natuur is wel mooi, nietwaar? En het merkwaardige is, dat hoe méér ge van haar weet, hoe méér ge haar ook bewonderen moet' 24 an heeft toch zoo'n leuken vogel, Maar., het is een kleine dief! Al wat glimmend is, dat neemt hij, En toch is hij reuze-lief. Ik zal jullie eens vertellen Hoe die ekster dat foch doet, Eerst berekent hij zijn kansen. Overleggen kan hij goedl Heeft hij 't voorwerp van zijn keuze In zijn macht, dan vliegt hij vlug Naar een heel verborgen hoekje En komt één, twee, drie weer terug. Is er nog iets van zijn gading Worst of vleesch of anders iets. Hij brengt alles dan tezamen En dat doet hij niet voor niets! Eerst zoekt hij een klein diep kuiltje En dan haalt hij om en om Al zijn schatten weer te voorschijn Ja, zoo'n ekster is niet dom! Heeft hij alles in het kuiltje. Dan dekt hij het netjes toe Met wat strootjes en wat steentjes 't Lijkt wel: 't diertje wordt nooit moei Kan hij later niets meer vinden En zijn buikje is niet vol Ha! dan heeft mijnheer nog voorraad, En dat is niet uit zijn bol. Vlug wipt hij weer naar het kuiltje Opent dan zijn voorraadschuur" En de honger in zijn buikje Is niet meer van langen duur! Met een variant op het bekende gezegde, dat kleine oorzaken dikwijls groote gevolgen hebben, zou men ook kunnen beweren, dat kleine dingen vaak zeer belangrijk zijn. Ook in de wetenschap. Er is bijvoorbeeld een zeer eigenaardige kleine kracht", die zich alleen maar kenbaar maakt aan het oppervlak van vloeistoffen, in het bijzonder van water. Maar tóch kan geen enkele vorm van leven zonder deze kracht bestaan! Een stuk ijs en het water, waarin het smelt, be- staan belde uit dezelfde materie. Maar het ijs behoudt zijn vorm, omdat de moleculen, waaruit het opgebouwd is, bij elkaar worden gehouden door een kracht, die men cohaesie of aantrekkingskracht noemt, terwijl het water den vorm aanneemt van ieder vat, waarin men het schenkt. Hieruit zou men wellicht kunnen afleiden, dat alle aantrekkingskracht uit het water verdwenen is. Met andere woorden, dat de moleculen van water elkaar niét aantrekken. En dit is ook inderdaad het geval, met uitzon- dering echter van het bovenste laagje, daar waar het water met de lucht in aanraking komt. Hier is er nog wat cohaesie" merkbaar, en het bindt de watermoleculen tezamen in een elastiioh huidje, dat verschillende merkwaardige eigen- schappen bezit. Om dit duidelijk te kunnen zien, behoeft men slechts een oogenblik het verschil waar te nemen tusschen de reacties van water en een of ander fijn poeder, zooals zand of meel, dat eveneens den vorm aanneemt van het vat, waarin het wordt gegoten. Schep een lepeltje aan den bovenkant van het poeder al, en er zal een klein kuiltje in het zand of het meel blijven, dat aantoont wat er is gebeurd. Doet u echter hetzelfde met water, dan zult u er geen spoor meer van kunnen ontdekken. Het oppervlak van het water wordt onmiddellijk en automatisch weer geheel effen, en dit is een gevolg van de spankracht van het elastische huidje". Dit is het eerste en eenvoudigste bewijs voor een feit, dat bekend staat als oppervlakte-span- ning. Eenige der andere bewijzen zijn nog wonderlijker. Indien men een klein stukje kamfer op de oppervlakte van zuiver water legt, zal het zich direct in allerlei richtingen beginnen te bewegen, net alsof bet levend" is; het zal zelfs een klein speelgoedbootje achter zich voorttrekken! Maar zoodra men een droppel olijfolie op het water heeft laten vallen, zal het stukje kamfer zich niet meer bewegen, omdat olie de oppervlakte-spanning doodt". Dat is ook de reden, dat schepen, die zich in een hevigen storm bevinden, wel eens olie op de golven gooien ten einde hun geweld te bedwingen. Staal is natuurlijk veel zwaarder dan water, en daarom moet het ook als een baksteen in water zinken. Maar een fijne naald kan men gemak- kelijk op het_ water laten drijven, als men ze er maar voorzichtig op legt, en indien ze gemagnetiseerd is, zal zij zelfs langzaam ronddraaien om het Noorden aan te wijzen. Maar indien men nu een bepaalde stof, saponinen genoemd, aan 't water toevoegt, dan blijft de naald nog wel drijven, maar zij kan niet meer het Noorden aan- wijzen! De naald wordt nu in haar bewegingen belemmerd, doordat de oppervlakte-spanning of wrijving is toegenomen. Iedereen heeft natuurlijk wel eens gezien, dat sommige insecten in staat zijn met droge voeten" over water te loopen; dat zij dit kunnen, is eveneens te danken aan het bovenste laagje, waar de cohaesie of oppervlakte-spanning voor- komt, dat zij er door zakken. Zou dit wel ge- beuren, dan zouden zij ook verder zinken. Het is dus zuiver het bovenste laagje van het water, dat hen op de been" houdt! Indien men één einde van een open glazen buisje, dat slechts een zeer dunne opening heeft, in water steekt, dan zal het water er in omhoogstijgen, tegen alle regelen der aantrekkingskracht in, tot het hooger staat dan het omringende water - precies zooals olie opstijgt in de pit van een lamp. Dit is een zéér belangrijk feit, hoewel men dit misschien oppervlakkig niet zoo gauw zou veronderstellen. Het verklaart namelijk, waarom vocht uit den bodem eveneens in staat is zijn weg te vinden in de wortels van boomen en planten, en omhoog te klimmen, van cel tot cel, in den stam en in de takken. Het maakt eveneens, dat ons eigen bloed door de nauwe doorgangen van onze longen kan kruipen, ten einde zuurstof op te nemen uit de lucht, die wij inademen, om ver- volgens zijn weg te vinden door de uiterst kleine adertjes, die iedere cel in ons lichaam voeden.' Geen enkele vorm van leven zou kunnen blijven bestaan, zónder de hulp der oppervlakte- spanning. Wanneer er een droppel olie in water valt, spreidt deze zelfde kracht de olie in een zeer dun laagje over het water uit, tot ze 't geheele oppervlak van het water bedekt. Indien de droppel olie klein is, en het oppervlak van het water groot, zal het laagje, dat op deze wijze wordt gevormd, natuurlijk uiterst dun zijn. Wanneer hel dunner wordt dan de golflengte van licht - die ongeveer het vijftigduizendste gedeelte van één centimeter bedraagt - zal de olie zoowat alle kleuren van den regenboog vertoonen. ledereen heeft dit verschijnsel wel eens waargenomen. De geleerden hebben onlangs gebruik gemaakt van dit verspreidings-effect", veroorzaakt door de oppervlakte-spanning, ten einde laagjes of huidjes te maken van slechts één molecule dikte - hetgeen minder is dan één vijftigmil- lioenste van één centimeterl De vorm der moleculen kan dan als een silhouette worden gezien. Dit nu is eveneens een zeer belangrijke ontdek- king, omdat organische bestanddeelen, zooals pro- teïne en pepsine, die in ons lichaam worden opgebouwd, bestaan uit lange kettingen" van atomen, die men nog nooit eerder heeft gezien in wat men zou kunnen noemen één enkele dikte. Wanneer men echter eenmaal hun werkelijken vorm heeft kunnen vaststellen, hopen scheikun- digen in de gelegenheid te zijn ze zélf te maken, waardoor dan, zooals sommigen gelooven, de brug geslagen zou zijn over de kloof, die nu nog de levende van de levenlooze stof scheidt. De allerlaatste ontdekking op het gebied der oppervlakte-spanning heeft waarschijnlijk meer practische waarde. Indien men namelijk de oppervlakte van glas bedekt met lagen van molecu- laire" huidjes van de juiste dikte, dan kaatst het glas absoluut geen licht meer terug, maar wordt volkomen doorzichtig. Dit voorkomt iedere weerspiegeling of vervorming uit welken hoek men ook kijkt, zoodat het glas totaal onzichtbaar wordt! Men ziet intusschen: dat kleine beetje cohaesie of aantrekkingskracht aan 't oppervlak van water is de oorzaak van heel wat gewichtige leitenl Een memfig <ß<ßinilloKKeii^ en toch zijn er talrijke sollicitanten voor! Indien alle beulen van Engeland zich plotseling zouden terugtrekken en hun ambt neerleggen, dan zou er geen enkele moeilijkheid zijn om hun plaatsen te doen vervullen, want op het Ministerie van Binnenlandsche Zaken ligt er een lange lijst van sollicitanten naar deze betrekking Deze sollicitanten komen absoluut niet, zooals men wellicht zou meenen, voort uit een bepaalde klasse der bevolking. Er bevindt zich zelfs een geleerde onder, die aan een der oudste universiteiten van Engeland is afgestudeerd! Het lijkt wel alsof het ambt van beul een bijzondere aantrekkingskracht op verschillende menschen uitoefent. Ofschoon de vergoeding, die betaald wordt voor een executie, zeer behoorlijk is, is het toch noodzakelijk, dat een beul nog andere bronnen van inkomsten bezit. Het is echter eisch, dat hij slechts een zoodanige betrekking er bij bekleedt, dat hij in staat is zich op ieder gewenscht oogenblik naar een der gevangenissen in Engeland te begeven om daar een vonnis te voltrekken. Er wordt steeds met de grootste zorg voor gewaakt, dat de identiteit en het adres van een beul "bekend worden. Wanneer het bijvoorbeeld noodig is hem een of andere officieele mededeeling te doen toekomen, dan wordt deze gestuurd naar een adres, dat vooraf is vastgesteld voor dit doel, en de brieven worden op zoodanige wijze geschreven, dal er niets van den inhoud kan uitlekken, zelfs al worden ze door onbevoegden ge- opend. Het is ten strengste verboden, dat een beul op den dag, voorafgaand aan dien, waarop hij een vonnis zal moeten voltrekken, eenigen sterken drank tot zich neemt. De drie laatste beulen waren zelfs geheelonthouders. Bovendien is hij verplicht om den nacht, voorafgaande aan den dag der terechtstelling, te slapen in de directe nabijheid der gevangenis en onder geen enkele voorwaarde mag hij zich in verbinding stellen met de pers, of over een executie spreken, zelfs niet met zijn beste vrienden.

19 _, * m, fc - 1 leder volk heeft zijn hobby". De Grieken koopen om zoo te zeggen aan den loopenden band loterij-briefjes, de Amerikanen boksen gaarne als zij niet overdrijven", de In- Zonneschermen-parade. Op de parzïol-markt te Tananarive vindt men zonneschermen te kust en te keur, en menigeen, hetzij man of vrouw, schijnt daar soms voor de moeilijkste oogenblikken van zijn leven te staan... Vt*.* Een e and onder diërs laten hun hanen vechten, en de bewoners van Madagascar dwepen met... parasols. Van de drie en een half millioen inheemschen, die op Madagascar wonen, zal er wel niet één zijn, die géén parasol bezit. In de hoofdstad Tananarive, waar de elite van het eiland woont, bezitten dames uit den goeden stand", zooals men dit noemt, ieder minstens honderd a tweehonderd parasols, maar ook in het meest afgelegen dorpje bezit ieder boerenmeisje nog een of meer fraaie zonneschermen, zelfs wanneer zij geen geld genoeg heeft om een paar schoenen te koopen. En niet alleen de dames zijn gecharmeerd op parasols, ook als man kan men niet op Madagascar rondwandelen en er elegant uitzien als men niet zoo'n scherm boven zijn hoofd of in de hand draagt. In Tananarive is er een markt, waar men niets dan parasols kan koopen. Hier heerscht van des morgens vroeg tot des avonds laat een drukte van belang, en hoeveel dames en heeren er hier voor de moeilijkste oogenblikken van hun leven schijnen te staan omdat zij een parasol moeten of willen koopen, zou men bezwaarlijk kunnen zeggen. Maar dat het geen van hen meevalt, kan men wel merken. De lezer zal misschien geneigd zijn te veronderstellen, dat deze parasol-mode iets uitstaande heeft met het klimaat van het eiland. Dit is evenwel niet zoo. In Tananarive schijnt de zon lang niet zoo sterk als in andere tropische landen, waar men desondanks toch nauwelijks een parasol zal zien. Bovendien kunnen de inwoners van Madagascar wel tegen een zonnetje, daar zij een bruine huid hebben. Het feit, dat men geen zomersproeten wil hebben of dat men zich bruin wil laten braden, kan dus ook al geen rol spelen. Neen - de parasol is slechts een hobby, een mode, op Madagascar, die misschien door een of anderen parasol-fabrikant indertijd werd ingevoerd en die nu het geheele eiland tot in de verste uithoeken heeft veroverd... Wanneer een dame zich laat schilderen, dan moet de parasol ook beslist op het doek komen. Vier vrouwen in gesprek...,.y' Op de parasol-markt te Tananarive kan men zonneschermen in iedere kleur en in iedere gewenschte uitvoering koopen. Maar het is o, zoo moeilijk om keus te maken... V - - m.fe

20 EE ZONDER Het Bedouïnenvolk geniet van de gemeenschappelijke waterpijp... Een tweede hoofdpersoon: de vader van de bruid. Een der hoofdpersonen: de vader van den bruidegom, sheik Abu Kishek. We bevinden ons in een streek, ergens tusschen Egypte en de woestijn Sinaï, daar waar de Bedouïnen wonen, waar tradities van duizend jaar geleden nog in eere worden gehouden, waar zeden en gewoonten nimmer veranderen of verdwijnen. De sheik Abu Kishek zoekt een vrouw... voor zijn zoon, en zendt daarom niet alleen verscheidene van zijn vertrouwde ondergeschikten, maar ook broers en andere familieleden uit om bij de naburige of ver verwijderde stammen te speuren naar een meisje van gelijken stand, dat een geschikte echtgenoote voor den appel zijner oogen" zal zijn. Zij moet de dochter zijn van een even beroemden en dapperen sheik als hijzelf; dat zij in geen geval tot een vijandigen stam mag behooren, spreekt vanzelf... Het duurt lang, eer men een jonge vrouw heeft gevonden, die waardig gekeurd wordt om de schoondochter van Abu Kishek te worden, maar eindelijk is het dan toch zoo ver en V onmiddellijk volgen nu de onderhandelingen tusschen de belde vaders. Ook die vergen veel tijd, want er wordt heel wat over en weer gepraat, al was het alleen maar over het aantal schapen en kameelen, die den bruidsschat moeten vormen... Als men het hierover eens is geworden, komt de moeder van den bruidegom de aanstaande bruid in oogenschouw nemen. Zij immers is het meest bevoegd om de verdiensten van de jonge dochter te schatten: haar uiterlijk, haar huishoudelijke eigenschappen en al wat er nog meer gewicht in de schaal legt. Heeft hei-meisje deze proef goed doorstaan, dan wordt de huwelijksdatum bekend gemaakt en worden de gasten uitgenoodigd voor het feest. De gasten, dat zijn de leden van andere stammen, waarmee de sheik bevriend is, maar ook het eigen volk ontbreekt niet. Wel doet zich echter het merkwaardige feit voor, dat een der hoofdpersonen van de gebeurtenis, namelijk de bruid zelf, op de heele bruiloft niet te zien Is. In het algemeen komen er geen vrouwen bij dit feest te pas. Als de bruid is aangekomen, wordt er op den harem, het verblijf der vrouwen, een witte vlag geheschen, terwijl bulten de moeder en de vriendinnen staan te wachten om haar te verwelkomen. Het is een hard en moeilijk leven, dat de aanstaande jonge vrouw, een nauwelijks veertien- of vijftienjarig meisje, tegemoet gaat. Zij zal de tent van haar gebieder moeten bewaken, de kameelen melken, het toezicht moeten uitoefenen over de weverijen Dat neemt echter niet weg, dat de bruiloftsgasten, de mannen dus, Intusschen een aller- Voor den harem wachten de vrouwelijke familieleden op de bruid. Het geschenk van des bruidegoms vader: de slaapkamer-uitrusting. Een spannende wedstrijd te paard; rechts de bruidegom. aangenaamsten tijd doorbrengen. Op een nabijen heuvel worden schapen geslacht; het vuur aangestoken en alle voorbereidingen getroffen voor het bruiloftsmaal. De eigenlijke huwelijksplechtigheid - de eed van den bruidegom - is betrekkelijk snel afgeloopen. En xoodra deze ceremonie voorbij Is, kunnen de feestelijkheden beginnen. Jonge Bedouïnen dansen den woesten Bedouïnendans, den Debke", waarop er ruiterspelen en paardenrennen volgen. Telkens strijdt men twee aan twee op de edele, warmbloedige Arabische paarden, tot ten slotte de overwinnaars het tegen elkaar moeten opnemen. De uiteindelijke winnaar ontvangt van den sheik als belooning een paard. Gedurende de paardenrennen waagt de bruidegom het een verstolen blik naar den harem te werpen. Is het niet een eerezaak voor hem, om als overwinnaar uit den strijd te voorschijn te treden? Niet alleen wil hij tegenover zijn bruid het beste figuur slaan - neen, ook tegenover zijn vader, die trotsche blikken op zijn zoon zal laten rusten, als hij hem het gewonnen paard tegemoet leidt... Als... De gasten zijn ondertusschen min of meer uitgehongerd geraakt en de bedienden beginnen daarom groote koperen schalen met schapenvleesch en rijst aan te dragen. De feestmaaltijd kan beginnen. De eeregasten eten apart In hun tenten - dat hoort nu eenmaal bij hun waardigheid. Het mindere volk verdringt zich om de beste hapjes. De dranken bestaan uit koffie en IJswater, dat voortdurend door de bedienden wordt aangeboden. Voor de eeregasten heeft men uit de stad waterpijpen gehaald - een bijzondere attentie, die zij niet zullen nalaten op prijs te stellen, leder der eeregasten krijgt zijn eigen pijp, waarvan hij waardig en zwijgend geniet. Voor het volk is er één algemeene pijp, die van mond tot mond gaat. Men praat en drinkt en rookt en maakt zich vroolljk, tot de avond over de woestijn zinkt... Er waait een koele wind en de zilveren maan geeft het landschap een tooverachtige sfeer... En in den harem zit de bruid, de hoofdpersoon van het gebeuren, met de andere vrouwen te wachten tot haar bruidegom zal komen, om haar voor het eerst van aangezicht tot aangezicht te zien... De beroemde Bedouïnendans, de Debke". De kellners" dragen de schotels aan voor het banket. Het feestmaal: maische schapenbouten in groote hoeveelheden.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

D Artagnan gaat naar Parijs

D Artagnan gaat naar Parijs D Artagnan gaat naar Parijs Artagnan reed op zijn oude paard, een uitgeputte knol met een trieste blik. Ook al was zijn paard op zijn minst vreemd te noemen en ook al waren de kleren die hij droeg verbleekt,

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood?

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Jozefs broers bij de onderkoning. Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Genesis 42:1-2 1 Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie

Nadere informatie

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks De kerker met de vijf sloten Crista Hendriks Schrijver: Crista Hendriks Coverontwerp: Pluis Tekst & Ontwerp ISBN: 9789402126112 Crista Hendriks 2014-2 - Voor Oscar... zonder jou zou dit verhaal er nooit

Nadere informatie

TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier.

TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier. TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier. AKTE I Scène 1 In een Afrikaans dorpje staan wat hutjes en zijn de mensen bezig met alledaagse dingen: er wordt water gehaald, eten gemaakt, kinderen spelen buiten...

Nadere informatie

De gebroeders Leeuwenhart

De gebroeders Leeuwenhart Astrid Lindgren De gebroeders Leeuwenhart vertaald door Rita Törnqvist-Verschuur met tekeningen van Ilon Wikland Uitgeverij Ploegsma Amsterdam Hoofdstuk 1 Wat ik nu ga vertellen gaat over mijn broer. Over

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B2 nr. 3)

Luisteren: muziek (B2 nr. 3) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden,

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden, September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst Hallo mede dierenvrienden, Na mijn indrukwekkende reis naar India, is mij gevraagd om een kort verhaaltje

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

De slappe lach die je gelukkig maakt

De slappe lach die je gelukkig maakt De slappe lach die je gelukkig maakt DE AVONTUREN VAN API & LOLI De slappe lach die je gelukkig maakt ISBN 978-2-9560653-1-9 First print 2017 Brussels - Belgium All rights reserved. Api & Loli De slappe

Nadere informatie

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan!

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan! Pasen 2016 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan! Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon,

Nadere informatie

NOACH EN DE ZONDVLOED

NOACH EN DE ZONDVLOED Bijbel voor Kinderen presenteert NOACH EN DE ZONDVLOED Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Inhoud. Het leven van Escher. Weiland wordt vogel. Kringloop metamorfose. De wereld op z n kop.

Inhoud. Het leven van Escher. Weiland wordt vogel. Kringloop metamorfose. De wereld op z n kop. Inhoud. Blz. 1. Blz. 2. Blz. 3. Blz. 4. Blz. 5. Blz. 6. Blz. 7. Blz. 8. Blz. 9. Blz. 10. Blz. 11. Kaft Inhoud Het leven van Escher. Moeilijke jaren. Weiland wordt vogel. Kringloop metamorfose. De wereld

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

De geschiedenis van een muis

De geschiedenis van een muis bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: XKP 098. J. Vlieger, Amsterdam 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_ges005gesc01_01/colofon.htm 2010 dbnl 1 De Geschiedenis

Nadere informatie

DE WONDEREN VAN JEZUS

DE WONDEREN VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE WONDEREN VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2)

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Toen God begon met zijn schepping, was het donker en leeg. Maar God zei: Laat er licht zijn! En opeens was er licht. Nu was het niet donker meer, maar nog

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JONA EN DE GROTE VIS

Bijbel voor Kinderen. presenteert JONA EN DE GROTE VIS Bijbel voor Kinderen presenteert JONA EN DE GROTE VIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën.

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën. Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën bron. T. C. Hoffers, Rotterdam 1826-1837 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie118nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie

Het. Boekenliefje. Helen Docherty & Thomas Docherty. Clavis

Het. Boekenliefje. Helen Docherty & Thomas Docherty. Clavis Het Boekenliefje Helen Docherty & Thomas Docherty Clavis Het Boekenliefje Helen Docherty & Thomas Docherty 3 Precies op dat moment kwam een klein wezentje het dorp binnengevlogen. Het werd langzaam donker

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige.

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Burn out Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Ik was al een tijd druk met mijn werk en mijn gezin. Het viel mij zwaar, maar ik moest dit van mezelf doen om aan de omgeving te laten zien

Nadere informatie

NOACH EN DE ZONDVLOED

NOACH EN DE ZONDVLOED Bijbel voor Kinderen presenteert NOACH EN DE ZONDVLOED Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

Een gesprekje met God de kleine Ziel en de zon

Een gesprekje met God de kleine Ziel en de zon de kleine Ziel en de zon Een kinderparabel gebaseerd op Een ongewoon gesprek met Ergens in de tijd was er een Zieltje, dat tegen zei: Ik weet wie ik ben! zei: Dat is heel mooi. Wie ben je dan? En het Zieltje

Nadere informatie

het laatste station van de wereld

het laatste station van de wereld het laatste station van de wereld 1 het tekeningen van ingrid godon laatste station van de wereld een verhaal van paul verrept 2 3 4 5 6 7 8 9 1 De schilder Emile stond om vier uur op. Hij droeg een lang,

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

De drie beeren. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Ki 4304 De drie beeren. K.H. Schadd, Amsterdam 1869

De drie beeren. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Ki 4304 De drie beeren. K.H. Schadd, Amsterdam 1869 bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Ki 4304. K.H. Schadd, Amsterdam 1869 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_dri007drie01_01/colofon.htm 2010 dbnl *1 [] 1 Een zeer

Nadere informatie

Maar hij ziet niemand. Ik zal het wel gedroomd hebben, denkt hij dan. Hij gaat weer liggen en slaapt verder.

Maar hij ziet niemand. Ik zal het wel gedroomd hebben, denkt hij dan. Hij gaat weer liggen en slaapt verder. Over dit boek Karel en Elegast is een oud verhaal. Het gaat over trouw aan de koning en over verraad. Het is één van de eerste verhalen die in de Nederlandse taal zijn opgeschreven. De Karel in dit verhaal

Nadere informatie

Een nieuwe vriendin, een nieuw tijdperk

Een nieuwe vriendin, een nieuw tijdperk Een nieuwe vriendin, een nieuw tijdperk Ruud Macco De kieren van de deur lichtten oogverblindend op. De radio viel uit. De klap kwam zo n halve minuut later. Toen ik wakker werd, was het stil en donker.

Nadere informatie

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal" Dordrecht 1945

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal Dordrecht 1945 JAN STEVENS Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 r JAN STEVENS 4 Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 voor Minke « Die lentemorgen, vroeg - ben ik door de boomgaard gegaan en het was of

Nadere informatie

workshop bij Rodica en Dodica

workshop bij Rodica en Dodica workshop bij Rodica en Dodica vier gedichten van Paul van Ostaijen met tekeningen van Paul Verrept taijen, met bij elk zins morgens de dingen, de que nègre, en Rodica en r al met groot succes ansee. Nu

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 9. 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42

Inhoud. Woord vooraf 9. 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42 Inhoud Woord vooraf 9 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42 2. Papa, ik ben bang dat jij ook dood gaat 44 Overdenking over 1 Korintiërs 15: 35-49 78 3. Ik ben mijzelf niet meer

Nadere informatie

3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren! 3.5.1. Verkenning van het verhaal " #

3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren! 3.5.1. Verkenning van het verhaal  # 3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren 1 3.5.1. Verkenning van het verhaal "# $$ %& " # 1 H. BERGHMANS & G. EVRARD, Bijbelverhalen in beeld, het leven van Jezus, Altoria Averbode, 1999. ' 3.5.2. Uitdieping

Nadere informatie

Sander Kloet. Elisha Mercelina. Het zwarte meer

Sander Kloet. Elisha Mercelina. Het zwarte meer Sander Kloet koud zo voelt het hier. kil ik weet niet waar het vandaan komt het is geen kou. het is angst. angst voor de wereld angst voor de dag van morgen bang dat we dingen vergeten bang dat we dingen

Nadere informatie

David Grossman Uit de tijd vallen

David Grossman Uit de tijd vallen David Grossman Uit de tijd vallen Een verhaal in stemmen Vertaling Ruben Verhasselt Cossee Amsterdam stadschroniqueur: Als ze s avonds aan tafel zitten te eten, verandert plots het gezicht van de man.

Nadere informatie

LES 2. De reus en de steen. Sabbat

LES 2. De reus en de steen. Sabbat Sabbat Doe Leer de powertext. De reus en de steen Denk aan een keer toen je gestuurd werd voor een speciale booodschap. Was het iets dat graag wilde doen of had je er geen zin in? Liep het heel anders

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

Door mijn leven liep een doorbroken streep

Door mijn leven liep een doorbroken streep Door mijn leven liep een doorbroken streep Door mijn leven liep een doorbroken streep Alex Does Schrijver: Coverontwerp: ISBN: Alex Does DEEL 1. Ik schrijf over mijn leven wat ik tot nu toe gehad hebt,

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon

Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon Parabel geschreven door Neale Donald Walsch Ergens in de tijd was er een Zieltje, dat tegen God zei: Ik weet wie ik ben! God zei: Dat is heel mooi. Wie ben

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910.

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910. De haas en de egel Wilhelm Grimm en Jacob Grimm bron. Z.n., z.p. 1900-1910 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim002haas01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 De haas en de egel. Het was een mooie

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

-23- Geen medelijden

-23- Geen medelijden -22- Graniet Hoeveel keer was de vrachtwagen al gestopt? Innocent was de tel kwijtgeraakt. Telkens als de truck halt hield, werden er een paar jongens naar binnen geduwd. Maar nu bleef de deur van de laadruimte

Nadere informatie

Wie kreeg een opmerkelijke droom en welk indruk liet deze droom bij de koning achter?

Wie kreeg een opmerkelijke droom en welk indruk liet deze droom bij de koning achter? De droom van koning Nebukadnezar. Wie kreeg een opmerkelijke droom en welk indruk liet deze droom bij de koning achter? Daniël 2:1 1 In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar had Nebukadnezar dromen.

Nadere informatie

De magische deur van KASTEEL013

De magische deur van KASTEEL013 De magische deur van KASTEEL013 Auteurs: Thomas, Liana, Elyas, Brit en Tijn van BS Cleijn Hasselt, begeleiding: Saskia Dellevoet Op een regenachtige dag verveelde ik me. Ik appte Lisa. Zullen we naar de

Nadere informatie

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis.

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis. 1e Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld. De eerste plaats waar Jezus stil stond op de kruisweg, was het paleis van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus. De joodse leiders wilden Jezus uit de weg ruimen.

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

Inhoud Slaapkamer 6 Opwarming 8 Een jaar later 10 Genoeg 12 Terrorist 14 Geheim 16 Olie 20 R.O.A. 23 Betty 26 Vertrouwen 29 Feiten 32 G.O.F. 35 Protest 38 Warm 42 Reuzenmachine 44 Een bewaker! 47 Terrorist?

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

OP BEZOEK BIJ BARON GEENWEGGE VAN TERUG

OP BEZOEK BIJ BARON GEENWEGGE VAN TERUG ar pla xce m Gr ati se OP BEZOEK BIJ BARON GEENWEGGE VAN TERUG OP BEZOEK BIJ BARON GEENWEGGE VAN TERUG WIL JIJ HET HELE (VOORLEES) VERHAAL GRAAG LEZEN? Je krijgt Op bezoek bij baron Geenwegge van Terug

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

ROBIN HOOD EN ZIJN VROLIJKE VRIENDEN

ROBIN HOOD EN ZIJN VROLIJKE VRIENDEN ROBIN HOOD EN ZIJN VROLIJKE VRIENDEN ond het einde van de twaalfde eeuw regeerde de goede koning Richard Leeuwenhart over Engeland. Toen hij koning werd, was de schatkist leeg en waren de knagers arm en

Nadere informatie

Vlinder en Neushoorn

Vlinder en Neushoorn Vlinder en Neushoorn Hoi, zei Vlinder. Hoi, zei Neushoorn, hoewel hij meestal niets zei. Maar hij was in een goede bui. Vlinder streek neer op de hoorn van Neushoorn en leek erg zenuwachtig. Hoi! zei Vlinder

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02 Papahoorjeme_bw.indd 2 05-05-11 15:02 Papahoorjeme_bw.indd 3 05-05-11 15:02 Voor Indigo en Nhimo Tamara Bos Papa, hoor je me? met tekeningen van Annemarie van Haeringen Leopold / Amsterdam De liefste

Nadere informatie

Anna en Alex nemen het op tegen de valsemunters

Anna en Alex nemen het op tegen de valsemunters Anna en Alex nemen het op tegen de valsemunters Anna en Alex zijn klasgenoten en heel goede vrienden. Ze komen altijd in de meest angstaanjagende situaties terecht en samen hebben ze al heel wat spannende

Nadere informatie

De kleine wildebras. Th. Storm. Magda Stomps. Zie voor verantwoording:

De kleine wildebras. Th. Storm. Magda Stomps. Zie voor verantwoording: De kleine wildebras Th. Storm Magda Stomps bron (vert. Magda Stomps). De Pelgrim, Eindhoven 1943 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/stor047klei01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven Else Wenz-Viëtor

Nadere informatie

Een nagelaten bekentenis. Het bekende verhaal van Marcellus Emants, naverteld door Helene Bakker

Een nagelaten bekentenis. Het bekende verhaal van Marcellus Emants, naverteld door Helene Bakker Een nagelaten bekentenis Het bekende verhaal van Marcellus Emants, naverteld door Helene Bakker Moeilijke woorden zijn onderstreept. Ze worden uitgelegd in de woordenlijst op pagina 118. dit boek heeft

Nadere informatie

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24.

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24. LES Sluipaanval Ben je wel eens gepest? Is er iemand die altijd vervelend tegen jou doet? Heb je ooit geprobeerd om die persoon terug te pakken? (Zie 1 Samuël 24; Patriarchen en Profeten, blz. 603-615)

Nadere informatie

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar Succes verhaal - Stoppen met haren uittrekken Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar knokken tegen Trichotillomanie eindelijk bevrijd van gewoonte tot haren uittrekken!!!! Al ruim 20 jaar lang had ik last van

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Er komt een jonge vrouw binnen. Bent u een rechercheur?, vraagt ze. Jazeker, zegt Peter. Al vijfentwintig jaar. Waarmee kan ik u van dienst zijn?

Er komt een jonge vrouw binnen. Bent u een rechercheur?, vraagt ze. Jazeker, zegt Peter. Al vijfentwintig jaar. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Loesje de Vries Het is eerste kerstdag en Peter van Opperdoes voelt zich eenzaam. Hij mist zijn vrouw die vorig jaar is overleden. Zonder haar lijkt alles grijs en somber. Hij kijkt op zijn horloge; twee

Nadere informatie

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak.

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. Deze kleine draak werd in de mensenwereld geboren en heeft lang bij zijn vriend Maurice en zijn

Nadere informatie

Medley 4: Liefdes medley

Medley 4: Liefdes medley Medley 4: Liefdes medley Wordt nooit verliefd - De Jantjes Zodra ik zestien jaren werd Heeft moeder me gezegd: "Mijn kind, vertrouw het manvolk niet Die kerels zijn zo slecht Ze maken al de meisies gek

Nadere informatie

Voor Cootje. de vuurtoren

Voor Cootje. de vuurtoren Voor Cootje de vuurtoren De Koos Meinderts vuurtoren Lemniscaat & Annette Fienieg Nederlandse rechten Lemniscaat b.v. Rotterdam 2007 isbn 978 90 5637 909 4 Tekst: Koos Meinderts, 2007 Illustraties: Annette

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

U2 viering: programma en vertaling van de U2 songteksten

U2 viering: programma en vertaling van de U2 songteksten U2 viering: programma en vertaling van de U2 songteksten Intro Vredeswens (Grace) ter groet Pride God YHWH Om te volgen Spiegel Gloria Vraag en Antwoord De wereld When love comes to town Love and peace

Nadere informatie

Leven in veiligheid. Artikel 1, Vluchtelingenverdrag van Genève, 1951

Leven in veiligheid. Artikel 1, Vluchtelingenverdrag van Genève, 1951 Leven in veiligheid Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet anders. De situatie in hun eigen land is te gevaarlijk om er te blijven. Ze vluchten

Nadere informatie

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis.

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. 1 Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. Dat is nu al de derde keer in een paar dagen. We moeten vandaag op de eerste verdieping zijn, kamer 105. Mevrouw dr. W.H.F. Scheltema, internist,

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie