TELEVISIETOESPRAAK VAN Z.E. DESIRÉ DELANO BOUTERSE, PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, OVER DE ENERGIESITUATIE IN HET LAND, 07 SEPTEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TELEVISIETOESPRAAK VAN Z.E. DESIRÉ DELANO BOUTERSE, PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, OVER DE ENERGIESITUATIE IN HET LAND, 07 SEPTEMBER 2014"

Transcriptie

1 TELEVISIETOESPRAAK VAN Z.E. DESIRÉ DELANO BOUTERSE, PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, OVER DE ENERGIESITUATIE IN HET LAND, 07 SEPTEMBER 2014 Volk van Suriname, Mag ik u feliciteren met de aanname van de 3 sociale wetten. Het was een historisch moment en het is een ode aan alle strijders die in de loop van onze geschiedenis gestreden hebben om voor de minderbedeelden, de minderdaadkrachtige, de verdrukten, strijd te voeren en op te komen voor hen rechten. Velen zijn ons voorgegaan, anderen zijn nog in leven, anderen hebben hun leven verloren tijdens de strijd. Het was een historisch moment en ik dank een ieder die dat heeft mogelijk gemaakt binnen de Nationale Assemblee. De geschiedenis zal hun naam met gouden letters schrijven. De geschiedenis en zeker de kinderen van diegene die er niet aan mee hebben gewerkt zullen vragen waar was mijn vader en waar was mijn moeder toen Suriname zijn stem nodig was voor de mofinawans. De zogenaamde veelbesproken uitdrukking van wijlen Derby. Volk van Suriname, Op 26 augustus jl. heb ik het parlement en, via dit instituut, u geïnformeerd dat de Regering met de Suralco, na intensieve dialogen, reeds vanaf die datum een van de drie door haar uitgeschakelde generatoren opnieuw heeft ingezet. Hierdoor konden wij tijdelijk en onder condities van de Suralco weer meer stroom trekken. Deze toezegging van de Suralco is geldig voor de komende twee maanden, dus voor de maanden september en oktober. Met de Suralco is ook afgesproken dat wij in deze maanden per week gemiddeld 70MW stroom kunnen trekken en dat we deze 70MW niet meer mogen overschrijden. Als we dat toch doen, dus het gemiddelde van 70MW stroom overschrijden, dan zal Suralco zich geroepen voelen om de opnieuw ingezette vierde generator definitief uit te schakelen. Landgenoten, het blijft dus zaak dat wij allen efficiënt en verantwoord stroom blijven gebruiken. In deze periode van twee maanden, dus in september en oktober, zal de EBS in de gelegenheid zijn de aanleg van de transmissielijn tussen Tout Lui Faut en Menckendam vervroegd te voltooien. Landgenoten, voor de Regering is de situatie van load- shedding waarmee wij nu geconfronteerd worden niet acceptabel. De Regering doet dan ook alles om hieraan een eind te maken en om dit in de toekomst te voorkomen. Ik moet u er echter toch op wijzen dat we hier niet te doen hebben met een nieuwe situatie. Historisch heeft ons land altijd te kampen gehad met een tekort aan energie. De Regering wil dat historische tekort aan energie structureel opheffen en daarom heeft zij in 2012 het besluit genomen om reeds in dat jaar te starten met de ontwikkeling van nieuwe opwekcapaciteit van in totaal 152MW. 1/8

2 Van deze 152MW is reeds 97MW gerealiseerd. De totale 152MW moet uiterlijk eind 2015 beschikbaar zijn. De Regering heeft meerdere beslissingen genomen om het historische tekort aan energie definitief op te heffen. Zo heeft de Regering in diezelfde periode ook besloten om middellange termijnstudies te laten uitvoeren voor de ontwikkeling van een extra capaciteit van minimaal 200MW. De Regering heeft dit gedaan op basis van de toenemende vraag in onze samenleving naar meer energie. Het is goed om hier erop te wijzen dat de steeds toenemende vraag naar energie niet los te zien is van een toenemende ontwikkeling in zowel de economische als de maatschappelijke sector: er komen meer bedrijven die energie nodig hebben voor hun bedrijfsvoering; de welvaartsontwikkeling in ons land in het algemeen en de toenemende verbetering in de kwaliteit van het leven van de individuele burgers vragen ook om meer energie. Landgenoten, de Regering zal over de uitvoering van de activiteiten voor het verkrijgen van de extra 200 MW stroom binnenkort een definitief besluit nemen. Wij kunnen als natie dit besluit niet voor ons uitschuiven, willen wij een volgende El Niño over 5 à 6 jaren het hoofd kunnen bieden. Volk van Suriname, ik vertelde u reeds dat de Regering voortdurend in dialoog is met de Suralco over het energievraagstuk. Zo is reeds met de Suralco gesproken over de reparatie van de defecte 40MW stoomturbine, al weet de Regering dat het hier niet gaat om een kortetermijnoplossing. De verwachte reparatietijd hiervan is immers minimaal 12 maanden. We hebben echter geen keuze, we zullen die reparatie met het oog op de te bereiken energiedoelstellingen van de Regering moeten doen. Ik kan u, volk van Suriname, in ditzelfde kader verzekeren dat EBS nu al bezig is met de revisie van de zes (6) niet- draaiende machines waarover zij beschikt. De verwachting is dat de conditie van deze zes machines voor het einde van dit jaar optimaal zal zijn. Landgenoten, de zorg voor voldoende energie voor een ieder in dit land, loopt als een rode draad door het beleid van deze Regering. De Regering wil ook niets aan het toeval overlaten. Daarom ontplooit de Regering op verschillende fronten activiteiten. Zo heb ik een Presidentiële Commissie ingesteld die met Suralco moet heronderhandelen over de Brokopondo- overeenkomst. De Regering is immers van oordeel dat de Brokopondo- overeenkomst, zoals hij nu daar is, niet meer in overeenstemming is met de realiteit van vandaag. Deze Presidentiële Commissie is al geruime tijd bezig om onder meer een aantal operations van Suralco, in het kader van de Brokopondo- overeenkomst, met Suralco nader te bespreken. De Presidentiële Commissie heeft de speciaal daarvoor ingestelde Parlementaire Commissie regelmatig van haar bevindingen op de hoogte gebracht. Volk van Suriname, ik zei u reeds dat de Regering op verschillende terreinen bezig is met het zoeken en vinden van (duurzame) oplossingen voor het energievraagstuk. Een van de oplossingen die de Regering krachtig bevordert, is de toepassing van zonne- energie. Sterker nog: het beleid van de Regering is erop gericht zonne- energie in een versneld tempo toegankelijk te maken in onze samenleving. In dit verband kan ik u meedelen dat de wettelijke instrumenten die nodig zijn om het gebruik van zonne- energie en andere hernieuwbare energiebronnen mogelijk 2/8

3 te maken volop in voorbereiding zijn. Het gaat hier met name om een ontwerpwet voor de elektriciteitsvoorziening en een ontwerpwet voor de instelling van een Energie Autoriteit Suriname. Deze twee wetten zijn nodig, omdat zij het kader bieden waarbinnen de toepassing van zonne- energie en andere hernieuwbare energiebronnen mogelijk zal worden gemaakt. Vooruitlopend op dit alles is de Regering experimenteel al bezig een zestal projecten voor te bereiden en uit te voeren. Twee van die projecten zijn: het 5MW- zonne- energieproject te Rosebel Goldmines en het zonne- energieproject te Gunzi. Landgenoten, ik kan mij zeer wel voorstellen dat in het kader van wat ik tot nu toe heb gezegd velen zich de vraag stellen hoe mijn woorden te rijmen zijn met het besluit het belangrijke project van Tapajai stop te zetten. We weten toch immers dat er reeds vele miljoenen US Dollars in dat project zijn geïnvesteerd? Landgenoten, in de voorbereiding van dat project zijn inderdaad vele miljoenen US Dollars geïnvesteerd. We weten ook dat de uitvoering van dat project van enorm belang kon zijn voor de energievoorziening in ons land. Maar, Landgenoten, Tapajai is een zeer gecompliceerde studie, we hebben in maart 2011 de Feasability Studie heropgestart. We hebben 7 miljoen USD besteed aan deze studies en het is zeker niet weggegooid geld want de zijn te vinden in de kluizen van Staatsolie. Tapajai duurt minimaal 7 jaar en vraagt een aanzienlijke investering van honderden miljoenen USD. Wat we niet moeten vergeten is dat de aanpak milieuvriendelijk en mensvriendelijk moet zijn. We hebben verder rekening te houden met de gemeenschappen eromheen, het milieu en ook nog de Fransen. Landgenoten, wij zullen wat dit betreft voor de toekomst voor de voorziening van energie voor ons allen een goede mix moeten hebben van hydro, andere hernieuwbare energie- en niet- hernieuwbare energiebronnen, zoals olie, aardolie, aardgas en kolen. Immers, Landgenoten, een volledige afhankelijkheid van hydro- energie kan, bij wisselende klimatologische omstandigheden, wederom leiden tot een tekort. En dat moeten we in de toekomst voorkomen door zorg te dragen voor de beschikbaarheid van meerde soorten energiebronnen en opwekcapaciteiten. In dat kader kan ik u, burgers van Suriname, meedelen dat het bekende Noorse bedrijf NORCONSULT in de week van 28 september a.s. naar Suriname zal afreizen om hier van gedachten te wisselen met de Surinaamse autoriteiten over de uitvoering van het Kabalebo project. Volk van Suriname, in de afgelopen periode is veel gesproken over een investering van 500 miljoen USD door de vorige Regering. Er wordt zelfs aangegeven dat die investeringen te maken hebben met opwekking, transmissie en distributie van stroom. Landgenoten, laat mij beginnen met te stellen dat in de boeken van EBS staat dat er in de afgelopen tien jaar 325 miljoen USD door de vorige Regering is geïnvesteerd in plaats van de genoemde 500 miljoen USD. Ik kan u ook meedelen dat de huidige Regering zwaar heeft geïnvesteerd in opwekking, transmissie en distributie. Zonder deze investeringen zouden wij vandaag voor een veel grotere uitdaging staan. Ik kan u ook informeren dat het rendement van de investeringen door de opeenvolgende regeringen in de EBS zich uit in een uitbreiding en tevens een verbetering van Suriname s energie- infrastructuur. Ik haast mij echter, landgenoten, 3/8

4 direct hierbij te vermelden dat wij een nationale inspanning plegen om de energievoorziening in Suriname voor de komende generaties veilig te stellen. Landgenoten, ik kom terug op het beleid van de Regering om de ontstane energiesituatie spoedig het hoofd te kunnen bieden. De kritische transmissievoorzieningen komen uiterlijk eind december 2014 gereed. De Regering heeft inmiddels de overige plannen voor noodzakelijke uitbreidingen van de transmissie- infrastructuur goedgekeurd. Volk van Suriname, ik kan u verder meedelen dat de Regering van oordeel is dat de huidige situatie van het beschikken over onvoldoende eigen reserve opwekcapaciteit om schokken als gevolg van calamiteiten op te kunnen vangen, niet los ziet van het nationale belang om blijvend te investeren in opwek- en transmissiecapaciteit. Het is goed om erop te wijzen dat de samenleving de consument is van deze nutsvoorzieningen. Het spreekt dan ook voor zich dat in een moderne samenleving de consument bijdraagt aan het dekken van de kosten die voortvloeien uit de continue investeringen in de energie- infrastructuur en in de exploitatiekosten voor betrouwbare en continue levering van stroom. Dames en heren, van vele kanten zijn suggesties ontvangen om ook te denken aan subjectsubsidie bij een eventuele aanpassing van de energietarieven. Laten we met elkaar vaststellen dat het invoeren van een nieuw tarievenstelsel voor elektriciteit, maar ook voor water, om een gedegen voorbereiding van de samenleving vereist. Indien we zouden kiezen voor het systeem van subjectsubsidie, dan moet dit gestoeld zijn op voldoende inzicht in de sociaal- economische effecten van deze maatregel. De Regering is daarom van oordeel dat de sociaal- economische effecten eerst onderzocht dienen te worden, alvorens over te gaan tot een nieuw tarieven- en subsidiesysteem. Landgenoten, vooruitlopend op dit onderzoek is de Regering echter van mening, dat er instellingen en organisaties dan wel bedrijven zijn, die een marktconform tarief voor elektriciteit kunnen betalen. Het is daarom dat de Regering reeds deze week zal starten met een campagne om de volgende categorieën instellingen of bedrijven te informeren over voorgenomen marktconforme tariefsaanpassing. Het gaat er in deze om: Banken en verzekeringsmaatschappijen; Hotels; Buitenlandse vertegenwoordigingen; Casino s; Commerciële Staatsbedrijven, met name Staatsolie, Telesur, SLM, Havenbeheer, Luchthavenbeheer, MAS en Grassalco en Andere daarvoor in aanmerking komende specifieke verbruikers. Landgenoten, ik wil hier benadrukken dat de inkomsten die verkregen zullen worden uit de tariefsaanpassingen geoormerkt zullen worden en slechts besteed zullen worden voor de kapitaalinvesteringen in opwekking en verdere uitbreiding van het transmissienetwerk. 4/8

5 Volk van Suriname, laten we in deze situatie ook kijken naar het binnenland en nagaan of we ook daar 1x24u, dus continu stroom kunnen leveren. Immers, wij klagen in Paramaribo als er even twee uurtjes geen stroom is, maar daar in het binnenland is er stroom slechts van zeven uur s avonds tot elf uur s avonds. Landgenoten, ik kan u meedelen dat met betrekking tot de stroomvoorziening in het binnenland het beleid van de Regering is om continu stroom voor alle burgers te realiseren. Het realiseren van dit beleidsdoel vraagt om een integrale en een pragmatische benadering waarin gefaseerd de bestaande dieselgeneratoren vervangen worden door hybride systemen van thermische en hernieuwbare energie. Hierbij wil de Regering zoveel mogelijk rekening houden met de lokaal aanwezige mogelijkheden. Het is immers onverantwoord om vele vaten diesel naar het binnenland te blijven transporteren zonder dat hiermee het structurele tekort aan elektriciteit voor de burgers in deze gebieden wordt opgelost. Landgenoten, ik benadruk de vergevorderde plannen van de Regering om, mede op basis van zonne- energie, op korte termijn alvast minimaal 128 dorpen in het binnenland van continue stroom te voorzien. Waar mogelijk zal het huidige systeem van versnippering van lokale opwekking plaats moeten maken voor een systeem waarin de opwekking van energie in de verschillende dorpen zoveel mogelijk wordt geclusterd. Op basis van schaalvoordelen kunnen hiermee een hogere efficiëntie en leveringsbetrouwbaarheid worden bereikt. Volk van Suriname, ik heb u eerder verteld dat de Regering niets nalaat om ervoor te zorgen dat wij nu en in de toekomst steeds over voldoende stroom kunnen beschikken. In het verband van mogelijke voorzieningen in het kader van emergency power kan ik u ook aangeven dat we nu al voorstellen van diverse internationale leveranciers hebben ontvangen voor het leveren van noodstroom. Deze voorstellen worden op dit moment geanalyseerd. De vraag die zich aan ons opdringt, is of wij als natie bereid zijn te betalen voor dure noodstroom, terwijl het mogelijk zou moeten zijn om door verantwoord gebruik van beschikbaar vermogen, een ieder van stroom te voorzien. Voorwaar geen gemakkelijke afweging voor de regering. Omdat niemand, ook de Regering niet, ook de Suralco niet, ook de EBS niet, in staat is te voorspellen hoelang precies deze extreme droogte zal aanhouden, is de Regering van plan een noodstroomoplossing als back- up voor deze eventualiteit achter de hand te houden. Wij zullen hierbij een keuze maken voor een kosteneffectieve oplossing en daarbij blijven oproepen om verantwoord en zuinig om te blijven gaan met het beschikbare vermogen. Hoe meer we dit doen, hoe kleiner de kans om dure noodstroom te moeten inzetten. Volk van Suriname, velen brengen de actuele energiecrisis in verband met de bedrijfsvoering van EBS. Er wordt zelfs gevraagd om dit bedrijf door te lichten. Ik kan mij de zorg die men heeft over EBS wel begrijpen. Maar ik kan u informeren dat in opdracht van de Regering de EBS door een internationaal adviesbureau in 2012 is doorgelicht. In het rapport dat door het betreffende adviesbureau is uitgebracht, is aangegeven dat het een noodzaak is om de energiesector, inclusief de EBS, te herstructureren. De Regering heeft aan de minister van NH dan ook gevraagd om wetgeving op dit terrein voor te bereiden. Ik noemde in dit verband reeds de ontwerpwet voor de elektriciteitsvoorziening en die voor de instelling van een Energie Autoriteit Suriname. Beide ontwerpwetten zijn nu voor behandeling aan de Raad van Ministers aangeboden. In deze ontwerpwetten is de noodzakelijke herstructurering van de EBS ook vervat. 5/8

6 Landgenoten, een ander vraagstuk die met de EBS te maken heeft en die kennelijk de gemoederen ook bezighoudt, is de hoogte van de ontslagvergoeding van de vorige directeur. Ik wil u in verband hiermee meedelen dat de Staat bij de afwikkeling van het contract van de vorige directeur van de EBS niet is afgeweken van de gebruikelijke procedure. Landgenoten, we horen nog wel eens mensen zeggen dat de opwekcapaciteit met 100MW is uitgebreid, maar dat er bij het wegvallen van 30MW toch nog een tekort aan energie is ontstaan. Laat mij, wat dit betreft, het volgende hierover zeggen: Er is inderdaad een uitbreiding geweest van 100MW. Maar het is goed te weten dat dit sinds eind vorig jaar al was geïnstalleerd. Van deze 100MW is 80MW effectief beschikbaar. Dat was voorafgaand aan de verwachte grote regentijd. Door de extreme droogte evenwel van de afgelopen maanden was 30MW minder uit Afobakka beschikbaar. Daardoor ontstond het tekort van 30MW. Landgenoten, velen in de samenleving vragen zich af of de Regering voor het oplossen van het actuele probleem over een crisisteam beschikt en, indien wel, welke maatregelen tot nu toe genomen zijn om de crisis waarin wij ons thans bevinden het hoofd te bieden. Ik kan u, aangeven dat we over twee crisisteams beschikken: één op beleidsniveau en één op uitvoeringsniveau. Het eerste team geeft vanuit het kabinet van de President en van dat van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen sturing aan de uitvoering van de noodmaatregelen en aan de coördinatie van de korte- termijn beleids- en noodmaatregelen. Het team op uitvoeringsniveau is door EBS ingesteld en is bedoeld om de day- to- day getroffen noodmaatregelen uit te voeren en te monitoren. Daarnaast vindt er tussen Suralco, Staatsolie en EBS dagelijks overleg plaats. Hierin vindt afstemming plaats over het beschikbare vermogen. Landgenoten, ik wil u ook meedelen dat load- shedding niet alleen in Paramaribo, Wanica, Para, Saramacca en Commewijne voorkomt, maar dat we daarmee ook in Nickerie te maken hebben. Immers, de belasting in Nickerie is even groot als het daar geïnstalleerde vermogen. Hierdoor ontstaat er bij elke storing en of noodzakelijk onderhoud een tekort aan vermogen. De oplossing voor dit district wordt in eerste instantie gevonden door de aansluiting van twee extra generatoren van elk 1.5MW, dus van in totaal 3MW. De verwachting is dat deze motoren binnen tien dagen op het net zullen zijn waardoor het tekort aldaar zal zijn opgeheven. Er worden ook werkzaamheden uitgevoerd, bedoeld om de overbelaste distributielijnen te ontlasten waardoor storingen op dat niveau weggewerkt worden. Volk van Suriname, laat mij u nogmaals in herinnering brengen wat het energiebeleid van deze Regering is. Dat beleid is in extenso geformuleerd in het ontwikkelingsplan en is als zodanig door De Nationale Assemblee vastgesteld. In het ontwikkelingsplan is de kern van het energiebeleid als volgt verwoord: 1. zorgen voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening. De Regering stelt hoge prioriteit aan beschikbaarheid van voldoende vermogen en energie op elk moment; 2. zorgen voor betaalbare elektrische energie. De Regering werkt naar een sector voor elektriciteitsvoorziening, waarbij tarieven betaalbaar en kostendekkend zijn; 6/8

7 3. streven naar een landelijke voorziening. De Regering streeft naar uitbreiding van opwek-, transmissie- en distributiecapaciteit, zodat zowel in de kustvlakte als in het binnenland betrouwbare en betaalbare elektrische energie beschikbaar is. Geachte Landgenoten, om de gestelde energieambities te kunnen realiseren, staat de Regering een realistisch energiebeleid voor. Daarom moet de Regering steeds rekening houden met de uitvoeringscapaciteit en met de financieringsmodaliteiten. Landgenoten, de Regering kiest om dezelfde redenen voor een pragmatische benadering die zich richt op zeven (7) speerpunten, te weten: 1. de bouw van thermische centrales ter verbetering van de landelijke beschikbaarheid; 2. de bouw van waterkrachtwerken ter realisering van betaalbaarheid op korte en lange termijn; 3. de uitbreiding van transmissie- en distributiefaciliteiten met als prioriteit het terug dringen van de netverliezen en het verhogen van de bedrijfszekerheid; 4. de introductie van een tarievenstelsel gebaseerd op economische grondslagen (kostendekkend) en dit completeren met een subsidiemethode ter handhaving van de betaalbaarheid; 5. de aanname van een Elektriciteitswet en het versterken van het institutionele kader ter verbetering van de doelmatigheid in de sector; 6. de stimulering en de ondersteuning van rationeel energieverbruik en energiebesparingsprojecten; 7. de bevordering van alternatieve energie in het kader van het vergroten van de energiezekerheid. Landgenoten, met het formuleren van dit energiebeleid erkent de Regering dat bij het uitvoeren hiervan rekening gehouden dient te worden met de realiteit, zoals deze zich steeds aan ons aandient. De realiteit van vandaag is dat het beschikbare vermogen met de versnelde ontwikkeling die Suriname thans doormaakt de groeiende vraag naar energie ons voor een enorme uitdaging plaatst. Met andere woorden: wij beschikken als land nog niet over voldoende reserve- vermogen om probleemloos om te kunnen gaan met eventuele calamiteiten. De Regering is er echter van overtuigd dat met vereende krachten en consistentie in de uitvoering van de speerpunten van het energiebeleid wij uiteindelijk tot een betrouwbare, betaalbare en landelijk dekkende elektriciteitsvoorziening zullen komen. Tot slot, wil ik nog het volgende onder uw aandacht brengen. Op 26 augustus jl. heb ik vanuit De Nationale Assemblee een oproep gedaan aan ons volk om direct over te gaan tot efficiënt en verantwoord stroomverbruik als te zijn een onmisbare bijdrage aan de verlichting van het ontstane probleem in de stroomvoorziening. Mag ik u informeren, Landgenoten, dat ons volk in eerste instantie overweldigend heeft gereageerd en er blijk van heeft gegeven het besef te hebben, dat wij allen tezamen, onze bijdrage moeten leveren aan de oplossing van de gerezen 7/8

8 energievoorzieningsproblemen. Op de eerste dag na de oproep heeft het volk maar liefst 17MW op stroomverbruik bespaard. Wij, de Regering en ik, zijn u, ons gehele volk, hiervoor zeer erkentelijk. Ik dank u voor deze krachtige bijdrage. Door deze bijdrage is het mogelijk geweest, dat de druk van minder energie voelbaar was afgenomen en de EBS kon afzien van load- shedding. Ook bedrijven die hun steun hebben verleend door hun eigen opwekvermogen in piekuren in te zetten en zo het algemene stroomnet van de EBS te ontlasten, zijn wij, de Regering en ik, bijzonder dankbaar. Helaas is nu gebleken dat het stroomverbruik wederom toeneemt. Indien dit zich voortzet, zal load- shedding wederom moeten worden toegepast. Daarom roep ik u wederom ernstig op weer mee te werken aan een vermindering van het gebruik van energie. Landgenoten, om het gewenste effect in de energievoorziening te bereiken en te blijven behouden, zien wij ons genoodzaakt om nu reeds een aantal acties en maatregelen aan u voor te houden. 1 Per direct wordt de uitvoering van het plan voor noodstroomvoorziening ter hand genomen. 2 Per direct zal met Suralco in overleg worden getreden in verband met de uitvoering van de reparatie van de defecte 40 MW stoomturbine van Suralco. 3 Uitgaande van de voorstellen in De Nationale Assemblee voor aanpassing van de tarieven voor stroom, zullen de reeds eerder door mij genoemde categorieën van bedrijven en instanties op een nader te bepalen tijdstip een marktconform tarief in rekening worden gebracht. 4 De overige gebruikers die nu USD 0,06 in plaats van USD 0,26 p/kwu betalen, zullen op een nader te bepalen tijdstip USD 0,08 p/kwu betalen. Dit is een verhoging van slechts USD 0,02 p/kwu. 5 De overheid overweegt om in het kader van de vermindering van stroomgebruik een tijdelijke verkorting van de werktijd bij overheidskantoren. Hiertoe zal de Regering op zeer korte termijn in dialoog treden met de sociale partners. Volk van Suriname, wederom is gebleken dat wij als volk over het vermogen beschikken grote uitdagingen in algemeen belang aan te gaan. Ook thans hebben wij als volk weldegelijk blijk van gegeven over een grote dosis wilskracht te beschikken. Ik blijf een sterk geloof en vertrouwen hebben in uw kracht om samen grote problemen aan te pakken. Ook dit actueel probleem zullen wij samen oplossen. Derhalve vraag ik als uw President om van uw land te houden en alles te doen wat goed is voor onze natie. God zij met ons Suriname! Ik dank U. 8/8

de verbruikers toe, waren bekende middelen die moesten worden gehanteerd om onze huishouding draaiende te houden.

de verbruikers toe, waren bekende middelen die moesten worden gehanteerd om onze huishouding draaiende te houden. INFORMATIE DOOR DESIRÉ DELANO BOUTERSE, PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, OVER DE ONTSTANE PROBLEMATIEK VAN STROOMVOORZIENING DOOR DE EBS, TEN BEHOEVE VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE (DNA) OP 26 AUGUSTUS

Nadere informatie

DE NATIONALE ASSEMBLEE

DE NATIONALE ASSEMBLEE De vaste Commissie van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen =========================================================================== Onderwerp : De recent getroffen maatregelen door de regering

Nadere informatie

8.7 NUTSVOORZIENINGEN

8.7 NUTSVOORZIENINGEN Meerjaren Ontwikkelingsplan 21 t/m 25 8.7 NUTSVOORZIENINGEN Voor iedere samenleving is ten behoeve van de huishoudens en bedrijven, een adequaat niveau van nutsvoorzieningen van groot belang. Dit niet

Nadere informatie

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet: Wet van houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (Wet PSA) ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Kustvlakte: Nickerie tot Albina aansluiten binnen 10 jaar: USD 230 miljoen Binnenland: ontwikkelingscentra met gegarandeerde watervoorziening

Kustvlakte: Nickerie tot Albina aansluiten binnen 10 jaar: USD 230 miljoen Binnenland: ontwikkelingscentra met gegarandeerde watervoorziening Kustvlakte: Nickerie tot Albina aansluiten binnen 10 jaar: USD 230 miljoen Binnenland: ontwikkelingscentra met gegarandeerde watervoorziening Tarieven op basis van verbruik Minimaliseren van netverliezen

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE

Nadere informatie

No. 162 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

No. 162 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2013 1 No. 162 2013 STAATSBLAD No. 162 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 10 september 2013, houdende toestemming tot het aangaan van een Delfstoffenovereenkomst met Suriname Gold Company LLC betreffende

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

1. 1. Het Comité heeft zich herhaaldelijk uitgesproken over de programma's en activiteiten van de Unie op energiegebied:

1. 1. Het Comité heeft zich herhaaldelijk uitgesproken over de programma's en activiteiten van de Unie op energiegebied: bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 21-01-1998 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C9 van 14/01/98 Advies van het Economisch en Sociaal Comité

Nadere informatie

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Waarom moet de Bijlage erbij??? Wat is het nut van de organisatiestructuur beschikking in een concept begroting?? Opmerking zit ook in sheet 2e recap vergelijk inhoud

Nadere informatie

Staatsolie Visie 2020

Staatsolie Visie 2020 Visie 2020 Staatsolie Visie 2020 Visie Leidend zijn in de duurzame ontwikkeling van de energie industrie in Suriname Een significante bijdrage leveren aan de vooruitgang van de samenleving Een regionale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 504 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere

Nadere informatie

TAPAJAI: LANGA BLO. Ya, gi TapaJai yu sa musu abi langa blo ma a gersi dati mi mati Rudi lasi blo. Doel van het TapaJai project.

TAPAJAI: LANGA BLO. Ya, gi TapaJai yu sa musu abi langa blo ma a gersi dati mi mati Rudi lasi blo. Doel van het TapaJai project. TAPAJAI: LANGA BLO Ik begrijp de President, ik begrijp Rudi Jadnanansing (artikel: Adyosi TapaJai, adyosi!), ik begrijp Michel Felisi ( artikel: Tranen bij Tapajay?), ik begrijp de bewoners van de Tapanahoni

Nadere informatie

Het is noodzakelijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen en de rapportages en het voorstel voor het alternatief zorgvuldig te beoordelen.

Het is noodzakelijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen en de rapportages en het voorstel voor het alternatief zorgvuldig te beoordelen. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Staatsolie Visie 2020

Staatsolie Visie 2020 Staatsolie Visie 2020 Visie Leidend zijn in de duurzame ontwikkeling van de energie-industrie in Suriname Een significante bijdrage leveren aan de vooruitgang van de samenleving Een regionale speler worden,

Nadere informatie

den met minimumloon toeneemt, maar mag het er niet toe leiden dat degenen die ongewild zonder werk zitten financieel gestraft worden met een forse

den met minimumloon toeneemt, maar mag het er niet toe leiden dat degenen die ongewild zonder werk zitten financieel gestraft worden met een forse De kritiek van GroenLinks op het belastingplan komt eigenlijk ieder jaar op hetzelfde neer: het kan socialer, en het kan groener. Dit jaar is dat niet anders. De eerlijkheid gebiedt echter wel te vermelden

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen OPDRACHTGEVER AUTEUR TenneT TenneT VERSIE 1.0 VERSIE STATUS Definitief PAGINA 1 van 7 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen 27 maart 2015 te Diemen 380 kv PAGINA 2 van 7 Voorwoord Op

Nadere informatie

Bevoorradingszekerheid

Bevoorradingszekerheid Bevoorradingszekerheid Commissies Bedrijfsleven en Binnenlandse Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers 23.09.2014 23 september 2014 1 Meer over FEBEG Inhoud Niets nieuws onder de zon Veel partijen

Nadere informatie

Staatsolie Visie 2030

Staatsolie Visie 2030 Staatsolie Visie 2030 In de Staatsolie Visie staat wat ons bedrijf in het jaar 2030 bereikt wil hebben. Wij werken daar voortdurend aan. Onze blik is op de toekomst gericht. Zo willen wij dat Suriname

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Insights Energiebranche

Insights Energiebranche Insights Energiebranche Naar aanleiding van de nucleaire ramp in Fukushima heeft de Duitse politiek besloten vaart te zetten achter het afbouwen van kernenergie. Een transitie naar duurzame energie is

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 904 Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet...) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME Wet van... houdende nadere wijzigingen van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 No.116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1992 No.38) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging

Nadere informatie

Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland

Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Bonaire, 26 augustus 2013 Betreft: internetconsultatie Wet elektriciteit en drinkwater BES Status: openbaar Geachte heer,

Nadere informatie

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 20 jaar VLARIO 29 maart 2011 Meneer de Voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 187 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 mei 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 132

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 132 28 (1975) Nr. 1 TRACTATENBLAD VANHET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1975 Nr. 132 A. TITEL Toescheidingsov er eenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname;

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

niet in strijd met de artikelen 7 of 8.3 van de Reclame Code, noch met de artikelen 2 of 3

niet in strijd met de artikelen 7 of 8.3 van de Reclame Code, noch met de artikelen 2 of 3 Geachte leden van de Reclame Code Commissie, Atoomstroom.nl claimt dat de opwekking van elektriciteit met kerncentrales I. schoon, II. CO 2 -vrij en III. vrij van subsidies is. Ik zal u aangeven waarom

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Aan: De Voorzitter van de Nationale Assemblee, w. Drs. Jennifer Simons ons kenmerk: secpres/3131/12 Paramaribo, 2. g december 2012 Onderwerp: aanbieding Ontwerpwet ter

Nadere informatie

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname SESOS opiniepeiling maart 5 SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname Uitslag opiniepeiling Suriname maart 5 www.sesos.org www.sesos.org info: info@sesos.org Voorwoord: SESOS opiniepeiling

Nadere informatie

Vertrouwen in Eigen Kunnen

Vertrouwen in Eigen Kunnen Vertrouwen in Eigen Kunnen Monument Dit is het Staatsolie monument dat staat bij het hoofdkantoor op Flora. Het is onthuld op 13 december 2005 bij de 25 ste verjaardag van Staatsolie. Dit monument laat

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag S Reactie op verzoek 08-DEF-B-183

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag S Reactie op verzoek 08-DEF-B-183 Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 1 december 2008 Ons kenmerk Onderwerp

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak Gerald Schotman 14 januari 2016

Nieuwjaarstoespraak Gerald Schotman 14 januari 2016 Nieuwjaarstoespraak Gerald Schotman 14 januari 2016 Intro Goedenmiddag dames en heren. Fijn om jullie hier te mogen begroeten. Dit is de tweede keer dat ik voor u mag staan om het glas samen te heffen.

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net. Verantwoord en innovatief ondergronds

Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net. Verantwoord en innovatief ondergronds Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net Verantwoord en innovatief ondergronds Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net Samenvatting Toepassing 380 kv

Nadere informatie

Dank u wel voorzitter. Mevrouw de Voorzitter! Onder uw hamer liggen de begrotingen over het dienstjaar 2016, en deze begrotingen zijn de eerste

Dank u wel voorzitter. Mevrouw de Voorzitter! Onder uw hamer liggen de begrotingen over het dienstjaar 2016, en deze begrotingen zijn de eerste Dank u wel voorzitter. Mevrouw de Voorzitter! Onder uw hamer liggen de begrotingen over het dienstjaar 2016, en deze begrotingen zijn de eerste begrotingen voor deze nieuw aangetreden parlement en regering,

Nadere informatie

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Brussel, Vlaams Parlement, 19 november 2014 Geachte voorzitter,

Nadere informatie

Sluit Doel 1 en 2. #eerlijkerisbeter

Sluit Doel 1 en 2. #eerlijkerisbeter Sluit Doel 1 en 2 In november 2015 hebben de federale regering en Electrabel een akkoord bereikt waardoor de kerncentrales van Doel 1 en 2 nog tien jaar lang kunnen openblijven. Doel 1 en Doel 2 zijn versleten,

Nadere informatie

Grootschalige energie-opslag

Grootschalige energie-opslag Er komt steeds meer duurzame energie uit wind Dit stelt extra eisen aan flexibiliteit van het systeem Grootschalige opslag is één van de opties om in die flexibiliteit te voorzien Uitgebreid onderzoek

Nadere informatie

Grootschalige energie-opslag

Grootschalige energie-opslag Er komt steeds meer duurzame energie uit wind Dit stelt extra eisen aan flexibiliteit van het systeem Grootschalige opslag is één van de opties om in die flexibiliteit te voorzien TenneT participeert in

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14473 26 mei 2014 Samenwerkingsprotocol tussen Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 542 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 8 september 2003 ME/EM/3051226 1 Onderwerp Besluit tot verlenging termijn beschermde afnemer Gaswet en Elektriciteitswet 1998 E-en G-wet.mbo Besluit van, tot verlenging

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2017 Betreft Tweede openstelling SDE+ 2017

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2017 Betreft Tweede openstelling SDE+ 2017 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) G VERSLAG VAN

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG DGBK Burgerschap en Informatiebeleid www.rijksoverheid.nl Uw kenmerk

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102680 / 82 Betreft zaak: WON Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit gelet op de artikelen 5, 16, eerste en tweede lid,

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw energiebeleid. De uitdagingen in het energiebeleid. CD&V voorzitter Jo Vandeurzen

Bouwstenen voor een nieuw energiebeleid. De uitdagingen in het energiebeleid. CD&V voorzitter Jo Vandeurzen Bouwstenen voor een nieuw energiebeleid De uitdagingen in het energiebeleid CD&V voorzitter Jo Vandeurzen CD&V-studiedag, Vlaams Parlement 29 april 2006 Als ik zeg dat onze moderne westerse samenleving

Nadere informatie

ROMS interieur & display makers

ROMS interieur & display makers Gespreksverslag januari 2013 Duurzaamheid ROMS interieur & display makers Waarderveldseweg 97 Dhr. O. Meijer 023-5347284 oscar@roms.nl Rinco Bakker 06 532 95 684 energiecoach@parkmanagement.nl Aanleiding:

Nadere informatie

Monitoring. Voorkomen is beter dan genezen! Kon ik maar in de toekomst kijken!

Monitoring. Voorkomen is beter dan genezen! Kon ik maar in de toekomst kijken! Monitoring ieder bedrijf heeft te maken met IT. IT is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering. Binnen het MKB zijn de bedrijven vaak te klein om de benodigde specifieke IT kennis in

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 april 2006 Rapportnummer: 2006/136

Rapport. Datum: 6 april 2006 Rapportnummer: 2006/136 Rapport Datum: 6 april 2006 Rapportnummer: 2006/136 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen de vorderingsprocedure op grond van de artikelen 130-134a van de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 5 september 2011, houdende nadere wijziging van de Wet houdende bepalingen omtrent de accijns op het hier te lande vervaardigd en ingevoerd gedistilleerd

Nadere informatie

Groep 8 - Les 5 Mijn idee over energie in de toekomst

Groep 8 - Les 5 Mijn idee over energie in de toekomst Leerkrachtinformatie Groep 8 - Les 5 Mijn idee over energie in de toekomst Lesduur: 25 minuten (zelfstandig) DOEL De leerlingen weten waarom je zuinig met elektriciteit moet zijn. De leerlingen kunnen

Nadere informatie

betreffende de problematiek van de hoge brandstofprijzen

betreffende de problematiek van de hoge brandstofprijzen stuk ingediend op 1231 (2010-2011) Nr. 1 8 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris, Johan Deckmyn en Wim Wienen en mevrouw Marleen Van

Nadere informatie

Duurzame energie in Japan

Duurzame energie in Japan Duurzame energie in Japan Rob Stroeks (Project Officer, TWA Tokio) - 8-3-2004 Samenvatting Japan heeft van oudsher weinig natuurlijke energiebronnen. De daarmee samenhangende afhankelijkheid van buitenlandse

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Moldavië

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Moldavië RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 juni 2000 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 99/0213 (CNS) 9028/00 LIMITE ECOFIN 137 NIS 66 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad

Nadere informatie

1 Kunt u zich de antwoorden herinneren van eerdere vragen over de import van groen gas? 1

1 Kunt u zich de antwoorden herinneren van eerdere vragen over de import van groen gas? 1 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt en Commissariaat voor de Media

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt en Commissariaat voor de Media STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46967 22 december 2015 Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt en Commissariaat voor de Media Partijen, Autoriteit

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo aan onderwerp de gemeenteraad Schuldhulpverlening van M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo Hierbij bericht ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, over de stand

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME ;c4 PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Telefoon: 472841 fax :(597)475266 e-mail : secretariaat@oresident.nov.sr Onderwerp: aanbieding Ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet financièle voorzieningen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42535 24 juli 2017 Besluit van de Minister van Economische Zaken tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve

Nadere informatie

Ontmoetingskerk Laren NH 1 mei Johannes 14

Ontmoetingskerk Laren NH 1 mei Johannes 14 Ontmoetingskerk Laren NH 1 mei 2016 Johannes 14 Als iemand in deze tijd zou zeggen: Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zouden we hem al snel fundamentalistisch noemen. We leven in een multiculturele

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1979 Nr. 6

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1979 Nr. 6 29 (1978) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1979 Nr. 6 A. TITEL Vriendschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname;

Nadere informatie

Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie

Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie Een leader in windenergie in België We houden momenteel 53 windmolens draaiende. In 2004 bouwde Luminus haar eerste windmolenpark in Villers-le-Bouillet.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 374 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt Nr. 35 BRIEF VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 665 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie Nr. 41 BRIEF

Nadere informatie

Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname

Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname (Tekst geldend op: 30-03-2014) Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname (authentiek: nl) Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten

Nadere informatie

Tegelijkertijd is het een gigantische opgave om de brandstoffen te winnen en. (Bild 1: CC BY-NC-ND 2.0, Peter Jakobs, Gut Eschergewähr, NRW)

Tegelijkertijd is het een gigantische opgave om de brandstoffen te winnen en. (Bild 1: CC BY-NC-ND 2.0, Peter Jakobs, Gut Eschergewähr, NRW) Wasteland Energy "Wasteland Energy" is de naam van een project dat onderzoekt hoe men in de dagelijkse omgang met minimale middelen zelf elektriciteit opwekken kan. We leven in een tijd waarin fossiele

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens: Naam ALFEN bv Adres Hefbrugweg 28 Plaats 1332AP Almere Tel 036 549 3400 website www.alfen.com KvK nr. 3903 7364 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

OVEREENKOMST. 1. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Bedrijfschap Horeca en Catering, waarvan de zetel is

OVEREENKOMST. 1. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Bedrijfschap Horeca en Catering, waarvan de zetel is OVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Bedrijfschap Horeca en Catering, waarvan de zetel is gevestigd te Zoetermeer (hierna: BHC ), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

STAATSOLIE IN BEELD. Vertrouwen in Eigen Kunnen

STAATSOLIE IN BEELD. Vertrouwen in Eigen Kunnen STAATSOLIE IN BEELD Vertrouwen in Eigen Kunnen Staatsolie Visie 2020 Visie Leidend zijn in de duurzame ontwikkeling van de energie-industrie in Suriname Een significante bijdrage leveren aan de vooruitgang

Nadere informatie

De slimme meter Klaar voor de toekomst

De slimme meter Klaar voor de toekomst De slimme meter Klaar voor de toekomst met de slimme meter bent u klaar voor de toekomst Endinet maakt haar energienetten klaar voor de toekomst. Net als de auto-, de telefoonen bankindustrie worden ook

Nadere informatie

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007;

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007; Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake de samenwerking en de uitwisseling van informatie met betrekking tot toezicht

Nadere informatie

Heeft de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I

Heeft de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I 2015 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME No. 43 'VVET van 27 maart 2015 houdende nadere wijziging van de Wet op de Loterijbelasting 1933 (G.B.1933 no. 103, geldende tekst G.B.1948 no. 157, zoals laatstelijk

Nadere informatie

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081 Aa n De minister van Financien van Curac;ao o en Sint Maarten Adres kantoor Curacao De Rouvilleweg 39 Willemstad, C ura ~ ao Tel efoon ( + 5999 ) 461908 1 Telefa x (+5999) 46 19088 Adres kantoor Sint Ma

Nadere informatie

TOESPREEK Z.E. PRESIDENT DESIRE DELANO BOUTERSE TER ERE VAN DE START VAN HET WONINGBOUWPROGRAMMA MET EERSTE STEENLEGGING TE HANNA S LUST 30 JULI 2011

TOESPREEK Z.E. PRESIDENT DESIRE DELANO BOUTERSE TER ERE VAN DE START VAN HET WONINGBOUWPROGRAMMA MET EERSTE STEENLEGGING TE HANNA S LUST 30 JULI 2011 TOESPREEK Z.E. PRESIDENT DESIRE DELANO BOUTERSE TER ERE VAN DE START VAN HET WONINGBOUWPROGRAMMA MET EERSTE STEENLEGGING TE HANNA S LUST 30 JULI 2011 Met bijzondere gevoelens van liefde voor land en volk,

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Telefoon: 420102 e-mail: secretariaat&dresident.ciov.sr Onderwerp: aanbieding Ontwerpwet houdende wijziging van het Decreet Arbeidsadviescollege (Decreet Arbeidsadviescollege

Nadere informatie

VT-HYBRIDE DE EERSTE HYBRIDE LICHTMAST TER WERELD

VT-HYBRIDE DE EERSTE HYBRIDE LICHTMAST TER WERELD VT-HYBRIDE DE EERSTE HYBRIDE LICHTMAST TER WERELD VT-HYBRIDE REVOLUTIONAIR De eerste hybride lichtmast Overal toepasbaar en milieuvriendelijk Towerlight is al jarenlang zeer actief in het verminderen van

Nadere informatie

Commissie industrie, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie industrie, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie industrie, onderzoek en energie 14.12.2010 2010/2211(INI) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie aan de Bijzondere Commissie beleidsuitdagingen

Nadere informatie

Klachtenafhandeling. 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd.

Klachtenafhandeling. 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd. Klachtenafhandeling Inhoud 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd. 2. Stroomschema centrale klachtenafhandeling Hierin

Nadere informatie

Pagina 1/10 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina 1/10 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/205669 Zaaknummer: 14.0980.52 ONTWERPBESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998. Pagina 1/10 Muzenstraat 41 2511

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 49 (2009) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 123 A. TITEL Verdrag ter bevordering van de economische betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve

Nadere informatie

Goedemorgen. - Vertegenwoordigers van: De Vice President. De Ambassades van India en Nederland. mijn collega Ministers. - Het DNA lid, dhr.

Goedemorgen. - Vertegenwoordigers van: De Vice President. De Ambassades van India en Nederland. mijn collega Ministers. - Het DNA lid, dhr. Round Table Productiviteit en Economische Groei: De Suriname Casus Ball Room Hotel Torarica, 30 augustus 2017, 09.00-14.00 uur, inloop 08.30 uur. - Vertegenwoordigers van: De Vice President De Ambassades

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 1 juni 2011

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 1 juni 2011 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 12 (1974) Nr. 8 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 7 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie