- Energiebeleid Date Page 1 of 17. FIBV - Energiebeleid. Dick Boonstra / Kees. Verificatie. QA/Qe. Schelling. Executive Director

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Energiebeleid Date 07-04-2015 Page 1 of 17. FIBV - Energiebeleid. Dick Boonstra / Kees. Verificatie. QA/Qe. Schelling. Executive Director"

Transcriptie

1 FIBV - Energiebeleid Page 1 of 17 FIBV - Energiebeleid Energie management actieplan Verificatie Goedgekeurd QA/Qe Executive Director Dick Boonstra / Kees (5 Schelling Ger van der Schaaf

2 Page 2 of 17 Tabel 1: Revisielog Revisie Wijziging Status Datum 01 Eerste concept Concept Eerste formele FIBV Energiebeleid ter bespreking met FIBM management, distributie van dit document zal plaatsvinden na de energiereview. Final Tabel 2: Distributieschema Nr. Functie Naam (optioneel) Digitaal Hardcopy 1 Executive Director G. van der Schaaf X 2 Director Business Development W. van der Bijl X 3 FIBV medewerkers - X Communicatie S. Joppe X 5 LadderCI KIWA X 6

3 Page 3 of 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding Doel en afbakening Doel Afbakening Verwijzingen Afkortingen en definities Doelstellingen Korte termijn doelstellingen Lange termijn doelstellingen Energie prestatie indicatoren Beleid Energiebeleidsverklaring Communicatie Intern Extern Meten Proces van meten Rapportage PDCA en Continu verbeteren Middelen Inkoopbeleid Medewerkers FTVB Bijlage I Rapportage format Bijlage II Auditplanning Bijlage III Actielijst... 15

4 Page of INLEIDING Fluor Infrastructure is actief in het reduceren van haar CO2 emissies door efficiënt gebruik van materialen en (duurzame) energie. Om dit te faciliteren worden de uitgangspunten uit het handboek CO2 prestatieladder (hierna te noemen het Handboek ) [Ref 1] gehanteerd en wordt gebruik gemaakt van de ISO50001 standaard (hierna te noemen de Standaard) om invulling te geven aan deze uitganspunten. Uitgangspunten zijn: maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie; minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften. De doelstellingen en maatregelen om de initiële doelstellingen voor CO2 reductie te realiseren zijn vastgelegd in het Plan van aanpak CO2 prestatieladder [Ref 2]. Met de resultaten uit het Plan van aanpak is het FIBV energiebeleid opgesteld en zijn concrete acties vastgelegd. Uit een inventarisatie van relevante CO2 emissiefactoren is gebleken dat FIBV gekenmerkt kan worden als een klein bedrijf [Ref 3]. Het Handboek en de Standaard beschrijven diverse documenten voor het vastleggen van het beleid, de doelstellingen en de daaruit volgende acties. Omdat FIBV een overzichtelijk klein bedrijf is en maximale consistentie wil bereiken tussen het beleid, de doelstellingen en de concrete acties zijn al deze zaken samengevoegd tot dit beleidsdocument. Dit document mag daarom ook gelezen worden als het energie management actieplan zoals bedoeld in de Standaard. 1.1 Doel en afbakening Doel Dit document heeft als doel volledig inzicht te geven in het FIBV beleid en het proces van continue verbeteren ten aanzien van energiemanagement en alle acties die daaruit volgen. Dit document wordt minimaal jaarlijks beoordeeld en indien nodig herzien Afbakening Dit document is een aanvulling en tevens vervanging van het PvA Co2 prestatieladder en beschrijft de volledige scope van FIBV in relatie tot het Handboek en de Standaard. 1.2 Verwijzingen Tabel 3: Referentiedocumenten Nr. Titel Code Revisie Datum 1 Handboek CO2-prestatieladder april PvA CO2 prestatieladder - laatste 3 Portfolio CO2 emissies FIBV juli 2015 Uitreksel Kamer van koophandel - - -

5 Page 5 of Afkortingen en definities De begrippen en definities die beschreven zijn in hoofdstuk 3 van het Handboek [Ref 1]. zijn ook van toepassing voor dit document. Eventuele aanvullende definities zijn in onderstaande tabel weergegeven. Tabel : Termen en definities Term Aanbeveling Correctieve actie Preventieve actie Definitie Een advies op basis van een uitgevoerde review/audit. Dit advies is aan de betrokkenen medegedeeld en is niet gebaseerd op een (potentiele) afwijking van het Handboek, de Standaard of het FIBV energiebeleid. Opvolging van een aanbeveling is niet verplicht, maar komt wel terug in vervolg reviews/audits. Niet vrijblijvende maatregel om een afwijkingen op het Handboek, de Standaard of het FIBV energiebeleid te herstellen. De actie, en opvolging van de actie worden schriftelijk vastgelegd. Niet vrijblijvende maatregel om een afwijkingen op het Handboek, de Standaard of het FIBV energiebeleid te voorkomen. De actie, en opvolging van de actie worden schriftelijk vastgelegd. Tabel 5: Afkortingen Afkorting DBFM EnPI FIBV ON OG FIBV Definitie Design Build Finance & Maintain Energie prestatie indictor Fluor Infrastructure B.V. Opdrachtnemer Opdrachtgever Fluor Infrastructure B.V. 2. DOELSTELLINGEN FIBV heeft doelstellingen geformuleerd ten behoeve van energiereductie. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen de korte- en lange termijn doelstellingen. Het referentiejaar van deze doelstellingen is Korte termijn doelstellingen De korte termijn doelstellingen hebben een doorlooptijd van 12 tot 18 maanden. - Verhuizen naar een schoner pand dat beschikt over een BREEAM certificaat vóór Lange termijn doelstellingen - Inkopen van energie efficiënte producten met 3% vóór 2021 (scope 2); - Terugbrengen van CO2 uitstoot woon- werkverkeer met 1% vóór 2021 (scope 1 en scope 3); - Terugbrengen/compenseren CO2 uitstoot vliegreizen met 3% vóór 2021 (Scope 2). 2.3 Energie prestatie indicatoren Om de voortgang en de effectiviteit van het energiebeleid te kunnen monitoren zijn onderstaande Energie prestatie indicatoren (EnPI s) gedefinieerd. Het proces om EnPI s te definiëren en te actualiseren staat in het hoofdstuk Meten. De energiestromen van FIBV zijn onderverdeeld in onderstaande categorieën. Iedere stroom is een individuele EnPI en wordt naar rato van de omzet beoordeeld en jaarlijks geactualiseerd:

6 Page 6 of 17 Tabel 6: Lease auto's (scope 1) 38,886,87 37,590,900 gco2 22% 25% Gas (scope 1) 6,737,18,885,212 gco2 % 3% Elektriciteit (scope 2) 15,931,88 1,915,782 gco2 9% 10% Zakelijk privé auto (scope 2) 10,20,080 10,933,560 gco2 6% 7% Vliegreizen (scope 2) 86,553,387 58,95,625 gco2 8% 0% Woonwerk privé auto (scope 3) 22,1,760 21,518,200 gco2 12% 1% Totaal 180,673,76 18,789,279 gco2 100% 100% 3. BELEID 3.1 Energiebeleidsverklaring De energiebeleidsverklaring van FIBV luidt: FIBV ziet het belang in energiereductie in de markt waarin zij opereert en draagt hieraan bij door realistische doelstellingen, ten behoeve van continue verbetering van energiereductie, te formuleren en te realiseren die passen binnen een organisatie van onze soort en omvang. De doelstellingen en de resultaten van ons beleid worden zowel in- als extern actief gecommuniceerd, periodiek beoordeeld en indien nodig herzien en passen binnen het energiebeleid van de Fluor Corporation. Figuur 1: Sustainability policy Fluor Corporation

7 Page 7 of Communicatie FIBV communiceert actief over het belang van energiemanagement, haar ambities en gerealiseerde resultaten, dit doet zij zowel intern als extern. Het primaire doel is om het bewustzijn van belanghebbenden ten aanzien van dit onderwerp te verhogen Intern Intern wordt met het hoger management gecommuniceerd over de energie prestaties. Gezien de huidige omvang en schaal van de CO2 emissies wordt volstaan met een jaarlijkse rapportage. Deze rapportage bevat alle onderwerpen die beschreven staan in het hoofdstuk meten van dit document. In het jaar van de initiële CO2 certificering (2015) wordt hieraan invulling gegeven middels het PvA CO2 prestatieladder. Tussentijds wordt gemonitord dat de maatregelen die bijdragen aan het behalen van de gedefinieerde doelstellingen ingezet worden, deze worden als actie opgenomen in de energiemanagement database. Jaarlijks informeert de FIBV directie alle medewerkers over het beleid, de doelstellingen en de specifieke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de individuele werknemers in het realiseren van deze doelstellingen en de consequenties als dit niet gebeurd. Daarnaast worden de behaalde energieprestaties gepresenteerd Extern De FIBV website is publiek toegankelijk. Het energiebeleid wordt gepresenteerd op deze website. Eventuele externe belanghebbenden van FIBV in relatie tot projecten waarop CO2 gunningsvoordeel is verkregen worden per project specifiek geïdentificeerd en geïnformeerd over het energiebeleid.. METEN Metingen hebben betrekking op de feitelijke energiereductie, het behalen van de doelstellingen, maar ook op de effectiviteit van het beleid en het management. De volgende soorten van metingen worden hierin onderscheiden: - Energiereview (jaarlijks); - Verificatie van de doelstellingen (zie Bijlage III Actielijst voor een verdere uitwerking); o Inkopen van energie efficiënte producten met 3% vóór 2021; o Terugbrengen van CO2 uitstoot woon- werkverkeer met 1% vóór 2021; o Terugbrengen/compenseren CO2 uitstoot vliegreizen met 3% vóór 2021; o Verhuizen naar een schoner pand dat beschikt over een BREEAM certificaat vóór Managementreview (jaarlijks); - Vaststellen Carbon Footprint conform ISO106-1 (jaarlijks); - Verder aanvullen (zowel korte- als lange termijn metingen) op basis van de energiereview.

8 Page 8 of 17 De directie van FIBV staat open voor suggesties voor verbetering ten aanzien van het energiebeleid en de daaruit volgende resultaten. Opmerkingen en suggesties kunnen ingediend worden bij de daarvoor aangewezen persoon op de FIBV website. Deze worden centraal geregistreerd in een energiemanagement database en de opvolging van de opmerkingen en suggesties wordt teruggekoppeld aan de melder. Een gedetailleerde auditplanning is opgenomen in Bijlage II..1 Proces van meten Ten minste jaarlijks wordt er een energiereview uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de resultaten uit voorgaande reviews/audits, het energieverbruik uit het verleden, het energieverbruik in het heden en naar energiebronnen en ontwikkelingen die het verbruik beïnvloeden. Het bovenstaande wordt geanalyseerd en gebruikt voor de identificatie van faciliteiten, materialen, systemen, processen en personeel die een significant effect hebben op het energieverbruik. Wanneer de significante energieverbruikers geïdentificeerd zijn wordt een inschatting gemaakt van het toekomstig energieverbruik en kan beoordeeld worden welke kansen er zijn om de energieprestaties te verbeteren. Tijdens deze energiereviews kunnen de doelstellingen van de organisatie aangepast worden, hierbij wordt onder andere rekening gehouden met vigerende wet- en regelgeving, contracteisen 1, standaarden, wensen van belanghebbenden, maar ook financiële-, operationele- en technische consequenties. De informatie die voortkomt uit dit energiereview wordt vastgelegd in een energiebaseline. Bijstellen van de baseline vindt plaats wanneer blijkt dat het energieverbruik van de organisatie, bijvoorbeeld in geval van grote systeem-, proces-, of organisatorische wijzigingen, niet meer aansluit bij de actuele situatie. EnPI s worden vastgesteld door het FIBV management met als doel om inzicht te krijgen in het energieverbruik (ten opzichte van de baseline) en de effectiviteit van het energiebeleid van de organisatie. De EnPI s kunnen op ieder moment worden aangepast wanneer blijkt dat er onvoldoende invulling wordt gegeven aan dit doel. De actuele EnPI s staat weergegeven in dit document (zie paragraaf -). Het proces van meten is in onderstaande figuur weergegeven. 1 FIBV is als consortiumpartner actief in grote infrastructurele projecten. Voor dit type projecten wordt altijd een maatwerk managementsysteem ontwikkeld en geïmplementeerd. De toets op het voldoen aan vigerende contracteisen en wet- en regelgeving is een onderdeel van het managementsysteem van een consortium en wordt derhalve niet nogmaals door FIBV getoetst.

9 Page 9 of 17 Figuur 2: Proces van meten Controls CO2 Handboek ISO15001 EMAP INPUT PROCESS OUTPUT Energie verbruik verleden Actueel energie verbruik Ontwikkelingen die het energieverbuik beinvloeden Analyseren energie gebruik Identificeren van gebieden met een significant energie gerbruik Identificeren van mogelijkheden voor verbetering Energie baseline EnPI s Doel Doelstellingen EMAP FIBV medewerkers Certifcerende instelling IT-tooling SKAO Branche partners Support.2 Rapportage Resultaten uit review/audits worden altijd vastgelegd en gerapporteerd aan het FIBV management middels de auditmanagement database. In het geval van (potentiele) afwijkingen op het Handboek, de Standaard of het FIBV energiebeleid wordt altijd vastgesteld wat de oorzaak is van de afwijkingen en of er maatregelen genomen moeten worden. Auditvragen dienen met ja of nee beantwoord te worden en dienen voorzien te zijn van een toelichting. Bevindingen worden als volgt geclassificeerd: STR CA PA OBS = Sterk / Zeer goede invulling = Correctieve actie benodigd / Herstellen = Preventieve actie benodigd / Voorkomen = Observatie Hieruit kan een preventieve actie, een correctieve actie of een aanbeveling komen (zie definities in paragraaf 0). In Bijlage I is het rapportage template weergegeven.

10 Page 10 of PDCA EN CONTINU VERBETEREN FIBV opereert in een constant veranderende omgeving met wisselende opdrachtgevers, partners en typen projecten. Dit vergt een flexibele organisatie die effectief en efficiënt om kan gaan met veranderingen door een goede baseline vast te stellen, deze te bewaken en indien nodig bij te stellen en hiernaar te handelen. In voorgaande hoofdstukken is beschreven hoe FIBV dit heeft ingericht voor haar energiebeleid. In onderstaande figuur is dit proces weergeven in de PDCA deming cirkel. Figuur 3: PDCA cyclus Act Nieuwe projecten Plan Beleid Update Doelstellingen Nieuwe belanghebbenden Normwijzigingen Maatregelen aonitoren + Analyseren EMAP Energie consumptie Uitvoeren maatregelen EMAP Energie consumptie Uitvoeren maatregelen EMAP Rapportage Rapportage Check Do Continu verbeteren Verwachting 5.1 Middelen Inkoopbeleid FIBV heeft de mogelijkheid om de energieprestaties te verbeteren door bij haar inkoop diensten en producten in te kopen met goede energieprestaties (bijv. de keuze voor een energieleverancier op basis van de specificatie. De prestaties van het inkoopbeleid worden vastgesteld tijdens de energiereviews Medewerkers FTVB Het FIBV management heeft voor de uitvoering van het energiebeleid een energie management team geformeerd conform eis.2.1b van de Standaard. De functies en verantwoordelijkheden van dit team met betrekking tot het energiebeleid zijn in onderstaande tabel weergegeven.

11 Page 11 of 17 Tabel 7: Energie management team Functie Kwaliteitsmanager FIBV Project director(s) QA/QC dep. Director business development Executive Director Verantwoordelijkheden - Verantwoordelijk voor het tussentijds meten en monitoren van de energiereductie doelstellingen; - Toezien op implementatie van de gedefinieerde maatregelen om de doelstellingen te halen; - Actualiseren en informeren van het FIBV management over het energiebeleid; - Draagt bij aan de externe communicatie door het (laten) actualiseren van de FIBV website; - Deelnemen aan energieaudits/-reviews; - Contactpersoon voor de LadderCI. - Project director(s) van de projecten waarop CO2 gunningsvoordeel is verkregen dienen zich te committeren aan het Handboek, de Standaard en het FIBV energiebeleid. Energiedoelstellingen en resultaten worden gerapporteerd aan de Kwaliteitsmanager van FIBV. - Uitvoeren van een onafhankelijk toets op het FIBV energiebeleid. - Medeverantwoordelijk voor het inkoopbeleid en onderhouden en opbouwen van nieuwe relaties. De Director business development draagt het FIBV energiebeleid uit naar haar partners en ziet toe op de interne- en externe communicatie van het energiebeleid. - Verantwoordelijk voor het formeren van het energie management team; - Opsteller van de energiebeleidsverklaring; - De Executive Director initieert en neemt deel aan de jaarlijkse directiebeoordeling. Onderstaand de acties op hoofdlijnen, meer detail is weergegeven in bijlage 2 en bijlage 3 van dit document. Tabel 8: Betekenis RASCI elementen Element R (Responsible) A (Accountable) S (Supporting) C (Consulted) I (Informed) Betekenis Verantwoordelijk voor de succesvolle implementatie van de actie, de kartrekker. Eindverantwoordelijke, aanspreekbaar op het eindresultaat van de actie. Ondersteunt actief de verantwoordelijke (R) bij de implementatie van de actie, degene met de support rol kan geraadpleegd worden. Wordt om advies gevraagd door de verantwoordelijke (R) bij de implementatie de actie. Deze variant is bewust niet gebruikt bij de interne verantwoordelijkheidsverdeling, om te borgen dat ondersteuning altijd actief (S) en niet vrijblijvend is, de consulted rol moet geraadpleegd worden, input wordt meegenomen in besluitvorming. Wordt geïnformeerd over het proces/thema. Tabel 9: RASCI matrix Energie management team Actie Kwaliteitsmanager Project director(s) QA/QC dep Director business development Executive Director Opstellen FIBV energiebeleidsverklaring S I - I RA Monitoren/bijhouden FIBV energiebeleid R I - I A Communicatie FIBV energiebeleid S C I RA S Uitvoeren energiereviews RA S S I I Uitvoeren managementreview C S - I RA Interne (onafhankelijke) controle A S R S I Voorbereiden en bijwonen certificeringsaudits RA S - S S

12 Page 12 of 17 Naast de functionarissen in bovenstaande matrix wordt tijdens het managementreview vastgesteld of personen die voor of in opdracht van FIBV werken met significante energie verbruikers, voldoende competent zijn middels opleiding, training of ervaring in het monitoren of gebruik van significante verbruikers.

13 Page 13 of 17 BIJLAGE I RAPPORTAGE FORMAT

14 Page 1 of 17 BIJLAGE II AUDITPLANNING 2015 Audit Start Finish Resource Names Fase 1 beoordeling Q 2015 Q 2015 JTS/DBA Interne (onafhankelijke) controle Okt 2015 Okt 2015 QA/QC Uitvoeren managementreview Sep 2015 Sep 2015 JTS/KSG/GSF Energiereview (initieel op basis van PvA en opstellen Q Q JTS/KSG FIBV energiebeleid) Fase 2 beoordeling Q 2015 Q 2015 JTS/t.b.d.

15 Page 15 of 17 BIJLAGE III ACTIELIJST No. Actie Invulling van de actie Ref. FIBV beleid 1 Bepalen en vastleggen van de korteen langetermijn doelstellingen 1.1 Bepalen en vastleggen van de kortetermijn doelstelling Residentie in pand met BREEAM Certificaat 1.2 Bepalen en vastleggen van de langetermijn doelstellingen Inkopen van energie efficiënte producten met 3% vóór 2021 (scope 2) Terugbrengen van CO2 uitstoot woonwerkverkeer met 1% vóór 2021 (scope 1 en scope 3) Terugbrengen/compenseren CO2 uitstoot vliegreizen met 3% vóór 2021 (Scope 2) 2 Opstellen FIBV energiebeleidsverklaring 3 Actief communiceren over het FIBV energiemanagement, onze ambities en gerealiseerde resultaten. Monitoren dat de maatregelen die bijdragen aan de gedefinieerde doelstellingen worden uitgevoerd 5 Actief commmuniceren van de specifieke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de individuele werknemers in het realiseren van de Zie maatregel# Zie maatregel# M1.1.1: Verhuizen naar een pand met een BREEAM 2.1 certificaat Zie maatregel#1.2.1 t/m M1.2.1(1): Strikt toezien op het naleven van het CO2 handboek i.r.t. het inkoopbeleid voor alle FIBV projecten waarop gunningsvoordeel is verkregen voor de CO2 prestatieladder. M1.2.1(2): CO2 emissie van elektriciteit en gas terugdringen door invulling van actie #1.1. M1.2.2(1): Stimuleren van schonere leaseauto's door fiscale voordelen en een hoger lease budget. M1.2.2(2): Door ontwikkelingen in de techniek 2.2 worden auto's ieder jaar schoner. M1.2.2(3): Optimaliseren projectlocatie. 2.2 M1.2.3: Reductie van vliegkilometers, door gebruik 2.2 van alternatieven met betrekking tot communicatie (e.g. videoconferencing). M2(1): FIBV management laten opstellen van 3.1 energiebeleidsverklaring in lijn met de doelstellingen van het FIBV energiebeleidsplan. M2(2): Opnemen van energiebeleidsverklaring in FIBV 3.1 energiebeleid M3(1): Communiceren van het FIBV energiebeleid 3.2 door verplichte deelname aan energiebeleidsintroductie voor alle FIBV medewerkers. M3(2): Communiceren van FIBV beleid door plaatsing 3.2 op de FIBV website; M3(3): Jaarlijks delen van de resulaten uit de 3.2 energiereview vanuit het management aan alle FIBV medewerkers. M3(): Plaatsing van de resultaten uit de 3.2 energiereview op de FIBV website. M(1): Maatregelen opnemen in de energiemanagement database. M(2): Maatregelen toewijzen aan een actiehouder M(3): Streefdatum vaststellen voor alle maatregelen en actieve bijsturing indien de streefdatum overschreden wordt. Zie maatregel#

16 Page 16 of 17 No. Actie Invulling van de actie Ref. FIBV beleid energiedoelstellingen en de consequenties als dit niet gebeurd. 6 Energiebeleid wordt gepresenteerd op Zie maatregel# de FIBV website 7 FIBV voert diverse metingen uit t.b.v. Zie maatregel#7.1 t/m7.5. het energiebeleid 7.1 Uitvoeren jaarlijkse energiereview M7.1(1): opvolging van bevindingen en resultaten uit voorgaande reviews/audits. 7.2 Verificatie van de vastgestelde doelstellingen : Verhuizen naar een pand met een BREEAM certificaat : Verifieer het naleven van het CO2 handboek i.r.t. het inkoopbeleid voor alle FIBV projecten waarop gunningsvoordeel is verkregen voor de CO2 prestatieladder. 2: CO2 emissie van elektriciteit en gas terugdringen door invulling van actie # : Stimuleren van schonere leaseauto's door fiscale voordelen en een hoger lease budget. 2: Door ontwikkelingen in de techniek worden auto's ieder jaar schoner. 3: Optimaliseren projectlocatie. M7.1(2): Analyseren van het energieverbruik uit het verleden, het energieverbruik in het heden en energiebronnen en ontwikkelingen die het verbruik beïnvloeden. M7.1(3): Identificeren van faciliteiten, materialen, systemen, processen en personeel die een significant effect hebben op het energieverbruik. M7.1(): Vaststellen van kansen om de energieprestaties te verbeteren. Hierbij wordt ook gekeken naar sector- en keteninitiatieven, en hoe deze verband houden met de bedrijfsvoering en de projectenportefeuille. M7.1(5): Optioneel aanpassen van doelstellingen rekening houdend met vigerende wet- en regelgeving, contracteisen, standaarden, wensen van belanghebbenden, maar ook financiële-, operationele- en technische consequenties. M7.1(6): Verifieren (en kwantificeren) van aannames die betrekking hebben op de doelstellingen uit het FIBV beleid). M7.1(7): Optioneel bijstellen van de baseline wanneer blijkt dat het energieverbruik van de organisatie, bijvoorbeeld in geval van grote systeem-, proces-, of organisatorische wijzigingen, niet meer aansluit bij de actuele situatie. Zie maatregel#7.2.1 t/m 7.2. Residentie in pand met BREEAM Certificaat M7.2.2(1): Onderdeel van de jaarlijkse energiereview onder maatregel#7.1.3 M7.2.2(2): Zie maatregel# M7.2.3(1): Verifieren en indien nodig bijsturen van het leaseautobeleid.

17 Page 17 of 17 No. Actie Invulling van de actie Ref. FIBV beleid : Reductie van vliegkilometers, door gebruik van alternatieven met betrekking tot communicatie (e.g. videoconferencing). 7.3 Uitvoeren van jaarlijkse managementreview M7.2.3(2): Verifieren (en kwantificeren) van deze aanname tijdens de jaarlijkse energiereview (zie maatregel#7.1.6) M7.2.3(3): Evalueren van deze doelstelling bij het bepalen van een nieuwe projectlocatie. Verificatie tijdens de jaarlijkse energiereview (zie maatregel#7.1.6). M7.2.: Maximaliseren van mogelijke alternatieven versus vliegkilometers door communicatie zoals beschreven in de maatreglen onder #3. Verificatie tijdens de jaarlijkse energiereview (zie maatregel#7.1.6). M7.3: Conformatie van energiebeleid als agendapunt bij het jaarlijkse managementreview. 7. Vaststellen Carbon Footprint conform ISO Vaststellen van aanvullende metingen (korte- en langetremijn) M7.: Zie maatregel# M7.5: N.a.v. energiereview bepalen of additionele metingen wenselijk zien ( zie maatregel#7.1.5) 8 Faciliteren van de mogelijkheid om opmerkingen en suggesties te kunnen doen t.a.v. het energiebeleid 9 Terugkoppeling van de opvolging van suggesties en aanbevelingen naar de melder. 10 Opstellen van gedetailleerde auditplanning. M8(1): Contactpersoon benoemen op de FIBV website. M8(2): Centraal registreren van suggesties, aanbevelingen en de opvolging daarvan in de energiemanagement database. M9: Verifieren dat deze terugkoppeling heeft plaatsgevonden middels registratie in de energiemanagent database. M10(1): Jaarlijkse vaststelling van de auditplanning (frequentie en data) met FIBV management. M10(2): Op basis van voortschrijdend inzicht vaststellen van specifieke auditonderwerpen en insteek. 11 Bijstellen van energiedoelstellingen M11: Zie maatregel# Bijstellen van de energiebaseline M12: Zie maatregel# Meten van prestaties uit het M13: Onderdeel van de jaarlijkse energiereview inkoopbeleid onder maatregel# Uitvoering van het energiebeleid conform RASCI M1(1): Opstellen van RASCI matrix en dstribueren van deze matrix zoals beschreven onder M3(1) Vaststellen competenties medewerkers t.a.v. uitvoeirng van het energiebeleid. M1(2): Vaststellen of functionarissen in de matrix beschikken over de juiste competenties m.b.t. opleiding, training of ervaring. M15: Zie maatregel#

FIBV Energiebeleid Date Page 2 of 18

FIBV Energiebeleid Date Page 2 of 18 Page 2 of 18 Tabel 1: Revisielog Revisie Wijziging Status Datum 01 Eerste concept Concept 15-06-2015 1.0 Eerste formele FIBV Energiebeleid ter bespreking met FIBM Final 07-04-2015 management, distributie

Nadere informatie

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder Management-/ energiereview CO2 prestatieladder 2015 Fluor Corporation Deelnemers Ger van der Schaaf: Executive Director Kees Schelling: QA/QC Jos Thijs: Kwaliteitsmanager 1 Resultaten van audits status

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem

Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,Manager KAM, Personeel & Organisatie Pagina 1

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Inspectrum B.V. Auteur(s): Dhr. G. van Dijk, CO 2 -functionaris, Inspectrum

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze Energie Management Actieplan 2015 Status: definitief versie 1.0 Datum: november 2015 Datum gewijzigd: n.v.t. Auteur: U.Dorstijn Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Dalmulder Infra Auteur(s): C.J.J. Dalmulder, directeur & CO 2-functionaris

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 J.H. Oosterbeek Beheer B.V. Auteur(s): Paul Veldman, CO2-functionaris,

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN Versie 1.4 Datum: 28 MEI 2014 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN Versie 1.1 Datum: 6 DECEMBER 2012 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f.

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 1/7 Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 15 oktober 2013 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni Ann Hardenberg Geaccordeerd door: Leo van der Valk Algemeen

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2

Energiemanagement Actieplan 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2 Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Colofon Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Projectnaam Energiemanagement Actieplan Projectnummer 9222

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Blokland Holding B.V. Auteur(s): Dhr. S. Mbarki, CO2-functionaris, Blokland

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Biemond en van Pelt Beheer B.V. Auteur(s): Dhr. Richard Tuasela, CO2-functionaris,

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V.

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Opgesteld door: Kader B.V. Versie: 1.0 Datum: 1 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Plan-Do-Check-Act... 3 2.1 Plan (Doelstellingen)... 3 2.2

Nadere informatie

Handboek CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Handboek CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Handboek CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 A: Inzicht (wegingsfactor 40%) 4 2.1. Eisen voor niveau 1 4 2.2. Eisen voor niveau 2 4 2.3. Eisen

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA VDM-GROEP

ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA VDM-GROEP ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA VDM-GROEP F.G. van Dijk (Directie) C.S. Hogenes (Directie & lid MVO groep) Opdrachtgever : Van Dijk Maasland Groep Project : CO 2 Prestatieladder Datum : Maart 2011 Auteur :

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Energie management plan

CO2 prestatieladder Energie management plan CO2 prestatieladder Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621 E-mail: info@kroes.org Versie:

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Veko Lightsystems International B.V. Auteur(s): T. van Kleef, Operations

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): Gerard Zwaan, CO2-functionaris, Firma

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem CO 2 -Prestatieladder

Kwaliteitsmanagementsysteem CO 2 -Prestatieladder Kwaliteitsmanagementsysteem CO 2 -Prestatieladder CO2-Prestatieladder Kwaliteitsmanagementsysteem 1.2 Iv-Groep b.v. i Opdrachtgever: Projectnummer opdrachtgever: Project: Projectnummer: Betreft: Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Loodgietersbedrijf RéVé B.V. Auteur(s): Dorien Huiskamp-De Vries, CO2-functionaris,

Nadere informatie

Energie management actieplan. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV. Hoofddorp 13 april 2015. M. Korbee, Afdeling KAM.

Energie management actieplan. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV. Hoofddorp 13 april 2015. M. Korbee, Afdeling KAM. Energie management actieplan De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Hoofddorp 13 april 2015 M. Korbee, Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Koninklijke Bammens

Energiemanagement actieplan. Koninklijke Bammens Maarssen, 16 februari 2015 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling C O L O F O N Het format voor dit document is opgesteld

Nadere informatie

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO)

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO) Procedure 07 CO 2 -prestatieladder 24 februari 2013 (FKO) Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2. Methodiek voor de emissie inventaris 6 Procedure 07 CO 2-prestatieladder 2 Inleiding

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 A.N. van Impelen en Zonen Werkhoven B.V. Auteur(s): Dhr. A.E.N. van Impelen,

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Pannekoek GWW B.V. Auteur(s): Carolien Degen, CO 2 -functionaris, Pannekoek

Nadere informatie

Energie actie- en meetplan 2015

Energie actie- en meetplan 2015 Energie actie- en meetplan 2015 3.B.2 Opgesteld door: Energie actie- en meetplan 2014-2020 Cheryl de Vette Van Beek Infra Groep B.V. CO2 Prestatieladder, versie 2.2 Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): Gerard Zwaan, directie & CO2-functionaris

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. Auteur(s): Arend van der Pols,

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement Plan

Kwaliteitsmanagement Plan Kwaliteitsmanagement Plan Naam Functie Datum Handtekening voor akkoord D.R. van den Berg / M.H.A. Brugman Auteur 18-01-2016 B. Safari Verantwoordelijk directielid 18-01-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Vario Grass B.V. Communicatieplan. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde

Vario Grass B.V. Communicatieplan. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Communicatieplan CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass B.V. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Jasper Eppingbroek

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Arnold Maassen Holding de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015 CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Opdrachtgever Rapportnummer Status Nebest Adviesgroep B.V. P0010 009 r04 v06 Definitief Rapportdatum 29 mei 2015 Autorisatie Naam Paraaf Datum Auteur Wilma

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management plan. Pagina van 6

3.B.2 Energie Management plan. Pagina van 6 3.B.2 Energie Management plan Pagina van 6 1 Documentversie: 1.0 Datum: April 2014 Contactpersoon: Arnoud Fokkens, arnoud.fokkens@ziut.nl, tel: 06-52.54.10.83 G Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1 Energie management

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan Klaver Giant Groep. Energiemanagement actieplan (2013.002) Pagina 1 van 16

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan Klaver Giant Groep. Energiemanagement actieplan (2013.002) Pagina 1 van 16 CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Klaver Giant Groep Energiemanagement actieplan (2013.002) Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Goedkeuring... 1 1. Inleiding... 3 2. Energiebeleid... 4 3. Scope...

Nadere informatie

Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder. : gavilar B.V. Documentgegevens. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht. : QHSE-coördinator

Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder. : gavilar B.V. Documentgegevens. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht. : QHSE-coördinator Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder gavilar B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Functie Gecontroleerd Functie Akkoord Functie : gavilar B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

- Energiebeleid Date Page 1 of30. FIBV - Energiebeleid. Energie management actieplan

- Energiebeleid Date Page 1 of30. FIBV - Energiebeleid. Energie management actieplan FIBV - Energiebeleid Page 1 of30 FIBV - Energiebeleid Energie management actieplan Page 2 of 30 Tabel 1: Revisielog Revisie Wijziging Status Datum 01 Eerste concept Concept 15-06-2015 1.0 Eerste formele

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2015 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Procedure Energiemanagement... 3 2 Uitkomsten van het energie

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): M. Keiser, directeur, Keiser

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Reijm Groep I B.V. Auteur(s): Fred Reijm, CO2-functionaris, Reijm Groep

Nadere informatie

FIBV Energiebeleid Date Page 2 of 31

FIBV Energiebeleid Date Page 2 of 31 Page 2 of 31 Tabel 1: Revisielog Revisie Wijziging Status Datum 01 Eerste concept Concept 15 06 2015 1.0 Eerste formele FIBV Energiebeleid ter bespreking met FIBM Final 07 04 2015 management, distributie

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Management review - invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

FUGRO GEOSERVICES B.V.

FUGRO GEOSERVICES B.V. FUGRO GEOSERVICES B.V. CO 2 Prestatieladder - Energiemanagement Aktieplan Bijlage C - Transparantie Datum: 21 april 2017 Versie 1.0 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEHEERSMAATREGELEN... 4

Nadere informatie

CO2 managementplan. Max Bögl

CO2 managementplan. Max Bögl CO2 managementplan Max Bögl Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Energie meetplan... 4 2.1 Planning meetmomenten... 4 2.2 Vergelijking met vergelijkbare organisaties... 5 3 Energiemanagement actieplan... 6 4 Stuurcyclus...

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Patrona B.V. Auteur(s): De heer P.C. Giljam (Directie en CO2-functionaris

Nadere informatie

1.1 Resultaten van Audits, Interne controle en Energiebeoordeling

1.1 Resultaten van Audits, Interne controle en Energiebeoordeling Verslag Directiebeoordeling CO2 reductiesysteem Datum: 09-12-2015 Aanwezig: CO 2 verantwoordelijke, Directie Afwezig: - Notulist: CO 2 verantwoordelijke Onderwerp: Directiebeoordeling Onderstaand verslag

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Energie managementprogramma 3B2. CO2 prestatieladder

Energie managementprogramma 3B2. CO2 prestatieladder Energie managementprogramma 3B2 CO2 prestatieladder Adres Strangeweg 7 7731 GV Ommen T +31 (0) 529 452150 F +31 (0) 529 451165 E info@dunnewindgroep.nl Projectgegevens Naam: Status: CO2 prestatieladder

Nadere informatie

(Energie) management-actieplan

(Energie) management-actieplan (Energie) management-actieplan Eis 3.B.2 Barendrecht, Oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk Inhoud 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Firma W. Zwaan en Zonen. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Firma W. Zwaan en Zonen. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): G. Zwaan, directie & CO 2-functionaris M. de Lange, extern

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Almere, 26 februari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Bedrijfsafbakening Knipscheer... 4 2. Doelstellingen... 5 3. Uitvoering... 5 3.1 Energieaspecten... 5 3.2. Referentiejaar... 6 3.3. Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 reductiesysteem

Communicatieplan CO2 reductiesysteem Communicatieplan reductiesysteem Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen, Jan den Boer Kenmerk 3.C.2_1 Communicatieplan reductiesysteem Datum 13 maart 2015 Versie 1.0 Status

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan Klaver Giant Groep. Goedkeuring. Directeur. P.Th.W. Klaver. Handtekening: Datum: 10-01-2014

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan Klaver Giant Groep. Goedkeuring. Directeur. P.Th.W. Klaver. Handtekening: Datum: 10-01-2014 CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Klaver Giant Groep Goedkeuring Organisatie: Naam: Handtekening: Directeur Klaver Giant Groep P.Th.W. Klaver Datum: 10-01-2014 Energiemanagement actieplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Interne Audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne Audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne Audit CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 2.A.2_1 Interne Audit 11-09-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Energie Management Programma. InTraffic

Energie Management Programma. InTraffic Energie Management Programma InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2012 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 13/3/2012 Marije de Vreeze Gegevens 0.3 5/4/2012 Dirk Bijkerk Input

Nadere informatie

Communicatieplan Valmont Nederland B.V.

Communicatieplan Valmont Nederland B.V. VEMS 1-03 Communicatieplan 31-10-13 Vervangt 13-09-13 Communicatieplan Valmont Nederland B.V. CO 2 Prestatieladder 2.1 Valmont Nederland B.V. Den Engelsman 3 6026 RB Maarheeze Postbus 2632 6026 ZG Maarheeze

Nadere informatie

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Datum: 14 Juli 2016 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse activiteiten. CINERGIE

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 PUK Benelux. B.V. Auteur(s): Dhr. H. Heeffer, Managing director algemeen

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

Energie Management Plan 2015

Energie Management Plan 2015 Energie Management Plan 2015 Bijlage bij het KAM jaarplan 2015 Voorlopig Versie 1.0 VBG 2015-09 22 Energie Management Plan 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Energie Management Plan 2015 1 Veiligheid 2

Nadere informatie

1 Inleiding 1. 2 Invalshoek A: Inzicht 2 2.1. Footprintberekening 2. 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) 2

1 Inleiding 1. 2 Invalshoek A: Inzicht 2 2.1. Footprintberekening 2. 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Invalshoek A: Inzicht 2 2.1. Footprintberekening 2 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) 2 2.3. Overige bevindingen 3 2.4. Corrigerende maatregelen 3 3 Invalshoek

Nadere informatie

Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder. Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening:

Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder. Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening: Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening: Inhoudsopgave: 1 Introductie... 3 1.1 Doel CO 2 -prestatieladder...

Nadere informatie