Definitief werkplan voor de studie m.b.t. het Dynamisch Actieplan Kempen (DYNAK) en de verdere economische ontwikkeling van de Kempen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Definitief werkplan voor de studie m.b.t. het Dynamisch Actieplan Kempen (DYNAK) en de verdere economische ontwikkeling van de Kempen"
  • Ine Bos
  • 2 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 Definitief werkplan vr de studie m.b.t. het Dynamisch Actieplan Kempen (DYNAK) en de verdere ecnmische ntwikkeling van de Kempen Werkplan (januari 2014) Els Van de Velde Expert in cmpetitiviteit en innvatie Kunstlaan 1-2, bus 16, 1210 Brussel Tel

2 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 SITUERING VAN DE OPDRACHT 3 DEEL 2 AANPAK EN TIMING 5 1/ Fase 1: Opstartfase en eerste identificactie speerpunten 5 2/ Fase 2: Explratie en identificatie van bvenlkale en reginale hefbmen 8 3/ Fase 3: Verdieping speerpuntenstrategie 10 4/ Fase 4: Opmaak prjectfiches en peratineel prgramma 12 DEEL 3 BEGELEIDING EN UITVOERING 15 1/ Externe begeleiding dr IDEA Cnsult 15 2/ Begeleidingsgrep 15

3 DEEL 1 SITUERING VAN DE OPDRACHT We zijn de meest geïndustrialiseerde regi in Vlaanderen en we willen absluut vermijden dat we een ecnmisch rampgebied wrden. We hebben in de Kempen zuurstf ndig. (Michel Meeus, vrzitter RESOC Kempen) Kader vr de pdracht Het ecnmisch weefsel in de Kempen staat nder druk. De regi is p dit mment ng de meest geïndustrialiseerde regi in Vlaanderen. Een sterk, maar tegelijk cnjunctuurgevelig en kwetsbaar fundament. De crisisjaren trffen de Kempen prprtineel meer dan andere regi s. De regi stelt vast dat er nd is aan een geïntegreerde, sectrverschrijdende strategie en een prgramma m de Kempense ecnmie duurzaam te transfrmeren. De pmaak van zulk een strategie en bijhrend peratineel prgramma vrmt het nderwerp van deze pdracht. Mmenteel lpen er heel wat initiatieven p de verschillende beleidsniveaus die vr de Kempen een hefbm kunnen zijn m de ecnmie sterker en slimmer te maken. Vrbeelden zijn het Nieuw Industrieel Beleid p Vlaams niveau, Hrizn 2020, Smart Specialisatin (S3) en de KETs-ntwikkeling p EU-niveau, f k ng de EFRO-prgrammaperide Tijdens deze pdracht Sterke, maar fragiele ecnmische basis De industrialiseringsgraad in de Kempen daalde in de peride van 36,2% naar 28,9% (7,3 prcentpunt), terwijl het industriële aandeel in Vlaanderen met slechts 4,2 prcentpunt daalde. Er is een hge specialisatie in enkele sectren: de chemie/farmacie, de vedingsindustrie en de buwnijverheid zijn samen ged vr 50% van de secundaire tewerkstelling. Brn: RESOC Kempen zal wrden nagegaan he deze Vlaamse en Eurpese beleids- en subsidieprgramma s als hefbm kunnen fungeren vr de Kempen. Verder zal k aandacht besteed wrden aan mgelijke synergieën met een mgelijk GTI Kempen. Inhud van de pdracht Deze studie heeft tt del in kaart te brengen he de ecnmische actren in de Kempen met een gerichte reginale strategie ptimaal kunnen inspelen p de Vlaamse en Eurpese beleidskaders. Twee vragen staan centraal: Welke nieuwe waardenketens en clusters kunnen de Kempen een sterke basis geven vr tekmstige grei en jbs? En he kunnen de Vlaamse en Eurpese beleidskaders en bijhrende subsidieprgramma s hierin ndersteuning bieden? Het verwachte resultaat is dat de studie in kaart brengt wat (1) de slimme specialisatiemgelijkheden van de Kempen zijn, vertrekkende van de reginale sterkten en het ecnmisch ntwikkelingsptentieel. Deze vervlgens vertaalt in een (2) strategie vr reginale ntwikkeling en (3) een cncreet peratineel prgramma, m z als basis te kunnen dienen vr een vltte implementatie.a. met middelen vanuit het EU Hrizn 2020-prgramma, GTI Kempen en de kmende EFRO-prgrammaperide.

4

5 DEEL 2 AANPAK EN TIMING In dit hfdstuk beschrijven we de aanpak vr deze pdracht. We nderscheiden in ttaal vijf nderdelen. De activiteiten wrden gerganiseerd binnen een peride van 4 maanden. Drheen het ganse prces is de creatie en versterking van het draagvlak in de regi een belangrijk aandachtspunt. Tabel 1: Plan van aanpak FASE Januari Opstart Startvergadering 17/01 Februari 2014 Identificatie reginale speerpunten en ecsystemen (ntwerp) Definitief werkplan 2. Identificatie bvenlkale en reginale hefbmen Identificeren van Eurpese en Vlaamse kaders DYNAK dag 17/02 Maart 2014 Eerste tussentijdse rapprtage + 27/02 begeleidingsgrep 3. Verdieping en pstellen streefbeeld Btcamp (Waardeketenanalyse) 11/03 Gerichte prspectie externe financiering Tweede tussentijdse rapprtage + begeleidingsgrep 4. Synthese en terugkppeling Opmaak prjectfiches Opmaak ntwerp-peratineel prgramma Finale terugkppeling Prjectbeheer, kwaliteitscntrle, bijeenkmsten met begeleidingsgrep April /04 24/04 1/ Fase 1: Opstartfase en eerste identificactie speerpunten Op 17 januari 2014 vnd de startvergadering plaats. Op de agenda stnden vlgende zaken: 1. Opzet van de studie 2. Definitieve afspraken werkplan 3. Samenstelling stuurgrep 4. Data bijeenkmsten 5. Eerste reflectie Kempense speerpunten Definitief werkplan Dynamisch Actieplan Kempen IDEA Cnsult januari 2014 p. 5

6 In pvlging van de startvergadering werd aan de leden van het RESOC bestuur gevraagd m feedback te geven p de lijst met Kempense speerpunten (zie hiernder) met betrekking tt: de (vrlpige) selectie van de acht speerpunten; de genemde actren per speerpunt (kennisactren, ecnmische actren en middenveldactren). Deze vrlpige selectie kwam tt stand p basis van een studie van bestaande dcumenten (.a. RESOC Streekpact, studie prvincie Antwerpen, studie VIVES-KUL, studies WSE) en eerdere cntacten van IDEA met de regi (.a. gesprekken die recent werden uitgeverd in het kader van de haalbaarheidsstudie vr het wetenschapspark Kempen). Duurzame buw Duurzame energie & gethermie Tabel 2: Eerste vrzet speerpuntsectren en actren Linken met Kennisinstellingen/nde Bedrijven rzek Kamp C, VITO, Thmas Mre Thmas Mre (in gebuwen), VITO Van Hut Grep Heylen Sibes Mathieu Gijbels Infrab Echuis Cncreet huse IZEN Structab Hydrgenics EcNatin Energiecncepten (Arendnk) Philips Terra Energy Smet Bring Grep Infrab (partners in het Ge Heat prject) Glastuinbuwsectr Lgistiek LITC Nike Kühne Nagel (Geel) Grup De Wlf (Turnhut) Havi Lgistics Muzin ESS Lgistics Grup Gheys Sumitm Warehuse Nucleaire technlgie SCK (incl. MYRRHA), IRMM Euridice Belgprcess dchterndernemening van NIRAS Natinale Instelling vr Radiactief Afval en verrijkte Splijtstffen Transnubel (transprt) Tecnubel (ntsmetting) Partnerrganisaties WTCB, VOKA, SPK SPK (Jhan Verbruggen), MIP, VOKA IOK, SPK prject in Hgstraten, VOKA (Guy Beyens) VIL, trivizr Zrg (inclusief ICT & revalidatietechnlgie) Thmas Mre Pat Van Rey J Rbbrechts Philips VOKA, Ziekenhuizen, IBBT, Vers, andere zrgactren Definitief werkplan Dynamisch Actieplan Kempen IDEA Cnsult januari 2014 p. 6

7 Agr-veding Thmas Mre, IRMM (vedselveiligheid) RSScan Biracer Televic Ottbck(NL) Ossur(NL) Peira Nike Avia-Gis Materialise Tp Fds Bibest Crpdesign Navtrnics Avia-Gis DCM Belgabred (Merksplas) Kppert (NL) Bayer Millibeter Desmedt Insects LU-General Biscuits Glaci/Ijsberke Vac Taura Masterfds Star Meal Chemie Thmas Mre Umicre Try Chemie BP Sudal Estée Lauder Kaneka Agfa Exxnmbil Ajinmt Omnichem Lubrizl Sibelc (huisartsen, mutualiteiten, ) VOKA VOKA Farma Thmas Mre Janssen Pharma Genzyme Dafra Acrs rganics VOKA De leden van het RESOC bestuur werden gevraagd m waar mgelijk namen te suggereren van mensen m deel te nemen aan de DYNAK-dag en aan de btcamps per waardeketen. Definitief werkplan Dynamisch Actieplan Kempen IDEA Cnsult januari 2014 p. 7

8 2/ Fase 2: Explratie en identificatie van bvenlkale en reginale hefbmen In fase 2 verzamelen we alle basisingrediënten vr de studie. We inventarisen enerzijds de Vlaamse en Eurpese beleidskaders en subsidiemgelijkheden en benemen anderzijds de ecnmische greisectren binnen de Kempen. De cnfrntatie van beide activiteiten leidt tt een shrtlist van slimme specialisatiemgelijkheden vr de Kempen, die aansluiten bij de Vlaamse en Eurpese ambities. Figuur 1: activiteiten binnen fase Benemen van Eurpese en Vlaamse beleids- en subsidiekaders IDEA zal een plijsting maken van alle relevante bvenlkale beleids- en subsidiekaders waarp de Kempen een berep kan den vr het realiseren van haar dynamisch actieplan. IDEA zal deze kaders inventarisen dr middel van dcumentanalyse en interviews. dcumentanalyse: Screening van Vlaamse beleidskaders zals ViA, het Nieuw Industrieel Beleid (NIB), de cnceptnta Een slimme specialisatiestrategie vr een gericht clusterbeleid en andere relevante beleidsdcumenten; Screening van de Operatinele Prgramma s vr de kmende structuurfndsenperide (EFRO, Interreg, ESF) en de plattelandsprgramma s (PDPO); Screening van ambities met betrekking tt GTI Kempen Screening van Eurpese ambities en prgramma s met betrekking tt Smart Specialisatin, innvatie (Hrizn 2020), technlgieën vr de tekmst (KET s), industrieel beleid en reginale ntwikkeling. Interviews met vertegenwrdigers van de Vlaamse verheid (bvb. AO, IWT, EWI, het Eurpese verbindingsagentschap VLEVA). IDEA kan vr deze inventarisatie gebruik maken van het netwerk dat het heeft pgebuwd bij Eurpese en Vlaamse autriteiten. IDEA is als ex ante-evaluatr actief betrkken bij de pmaak van het EFRO-prgramma en het INTERREG prgramma Vlaanderen-Nederland Tabel 3: verzicht belangrijkste Vlaamse en Eurpese beleidskaders vr deze studie Externe beleidskaders als aanknpingspunten Eurpa EU2020 Eurpees Chesiebeleid Hrizn 2020 KET s Definitief werkplan Dynamisch Actieplan Kempen IDEA Cnsult januari 2014 p. 8

9 Smart Specialisatin Vlaams ViA Brn: IDEA Cnsult Nieuw Industrieel beleid Operatineel prgramma EFRO en ESF OP Interreg Vlaanderen-Nederland Specifieke prepen en prgramma s, bv. Flanders Care Het inventariseren van de Eurpese subsidiestrmen p dit mment is meer dan een rutine-efening. Smmige bepalingen zijn ng zeer recent, f ng in ntwerp. Naar aanleiding van de nieuwe prgrammaperide zijn k heel wat prgramma s herschikt. Om een vrbeeld te geven. In de kmende peride wrdt Hrizn 2020 een megaprgramma waarin tal van vregere prgramma s wrden samengebracht: het Zevende Kaderprgramma vr Onderzek en Innvatie, het Kaderprgramma vr Cncurrentievermgen en Innvatie en het Eurpees Instituut vr Innvatie en Technlgie. Maar k andere initiatieven wrden er in pgenmen zals het ERA (Eurpean Research Area), JTI (Jint Technlgy Initiatives), JPI (Jint Prgramming Initiative), ETP (Eurpean Technlgy Platfrms), COST (Eurpean Cperatin in Science and Technlgy), IEE (Intelligent Energy Eurpe) en Ec-innvatie. 2.2 Opstellen van SWOT per cluster In deze stap gaan we dieper in p elk van de geselecteerde speerpunten. We verruimen k de betrkkenheid van stakehlders in het prces. We zullen een grtere grep van actren uitndigen m per cluster een SWOT p te stellen. Dit zal gebeuren tijdens de DYNAK-dag p 17 februari 2014 bij Vka Kempen van 10u00 tt 15u00. Vr de uit te ndigen stakehlders denken we aan vertegenwrdigers van zwel: de RESOC partners: ACV, ABVV, ACLVB, VOKA, UNIZO, Berenbnd, VKW, Cnfederatie Buw, Vers, IOK, Welzijnszrg Kempen, VDAB, SPK, Thmas Mre Kempen, prvincie Antwerpen, lkale besturen arrndissement Turnhut; de kennisinstellingen (VITO, SCK.CEN, Thmas Mre Kempen); grte en kleine ndernemingen binnen de geselecteerde clusters; intermediairen zals het innvatiecentrum, Inntek, Kamp C, de Kempense Innvatieraad, Platfrm Kempen Internatinaal. Gezien de ruimere betrkkenheid van de regi en m het belang van het prces te nderstrepen, zal de bijeenkmst drgaan als een DYNAK-dag, waarbij IDEA Cnsult instaat vr de mderatie. De lgistieke rganisatie wrdt verzrgd dr RESOC. We zien het verlp van de vergadering als vlgt: Situering van de pdracht en delstellingen van de bijeenkmst; Verfijning van de verschillende speerpuntsectren in werkgrepen per cluster Opstellen SWOT vr 4 speerpuntsectren. In een werkgrep wrden de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen besprken. Per tafel is een mderatr en verslaggever. De verslaggever nteert de inbreng van de grep p een grte flap. Uitwisselingsmment en kruisbestuiving tijdens de lunch. De flappen wrden per grep pgehangen in de zaal. Mderatr en verslaggever blijven erbij. Iedereen kan vrij in de zaal de flappen gaan bekijken en aanvullingen den. Deze wrden met een andere kleur genteerd p de flappen; Opstellen SWOT vr 4 speerpuntsectren. In een werkgrep wrden de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen besprken. Per tafel is een mderatr en verslaggever. De verslaggever nteert de inbreng Definitief werkplan Dynamisch Actieplan Kempen IDEA Cnsult januari 2014 p. 9

10 van de grep p een grte flap. Er wrdt reeds aandacht besteed aan mgelijke linken met de 4 speerpuntsectren die eerder werden vrgesteld. 2.3 Eerste tussentijdse rapprtage (shrtlist) en bijeenkmst begeleidingsgrep Als synthese van de vrgaande stappen (2.1, 2.2, 2.3) zal IDEA een eerste tussentijds rapprt maken. Dit rapprt zal aan de begeleidingsgrep wrden vrgesteld p 27 februari Daarin zullen de verschillende reginale speerpunten f clusters en de mgelijkheden tt externe financiering in hun samenhang wrden bekeken en afgewgen. Dat met leiden tt een priritering van clusters en speerpunten, waarbij vral gebruik gemaakt wrdt van de sterkten van elke cluster aan de ene kant en de externe pprtuniteiten aan de andere kant, zals weergegeven in het mdel van afwegingskader hiernder. Op basis van de selectie van de begeleidingsgrep zullen we in het verdere nderzek in hfdzaak richten p de uitwerking van maximaal 5 speerpunten f niches. 3/ Fase 3: Verdieping speerpuntenstrategie In deze fase wrdt vr de geselecteerde speerpunten/niches (maximaal 5): Een waardeketenanalyse uitgeverd, waarbij wrdt nagegaan: he de priritaire clusters verankerd zijn in de regi? Welke activiteiten van de keten plaats vinden in de regi en wat ze ecnmisch betekenen? (de AS IS situatie); p welke activiteiten de regi de kmende jaren verder wil inzetten? (de TO BE situatie (streefbeeld)); welke initiatieven en middelen daarvr ndig zijn? Een gerichte prspectie uitgeverd van de Vlaamse en Eurpese fndsen (+ aftetsing bij de betrkken verheden) in relatie tt de bvenstaande trajecten en bendigde financiering. Figuur 2: Activiteiten binnen fase 3 Definitief werkplan Dynamisch Actieplan Kempen IDEA Cnsult januari 2014 p. 10

11 3.1 Waardeketenanalyse Vr elk van de vijf niches f speerpunten, willen we de waardeketen in kaart brengen. Daarbij zullen we in drie stappen te werk gaan: 1. Dieptegesprekken met een tweetal specialisten per cluster. Deze dieptegesprekken stellen IDEA in staat m zich vldende vertruwd te maken met elk van de geselecteerde niches en vervlgens het btcamp per cluster met kennis van zaken te begeleiden; 2. Btcamp per cluster met ndernemers en vertegenwrdigers van kennisinstellingen; 3. Gerichte pvlgingsgesprekken f vergaderingen per cluster m de vrgestelde acties te verhelderen en de ndige engagementen af te tetsen. Btcamp Een btcamp is een intensieve crss-disciplinaire wrkshp waarin verschillende deelnemers samenwerken met het g p het creëren van nieuwe inzichten en het vinden van innvatieve en haalbare plssingen. De btcamps vinden plaats p 11 maart Tijdens de btcamps zullen de relevante actren per cluster wrden bijeengebracht. Overwegend reginale actren (in het bijznder bedrijven), met waar ndig betrkkenheid van externe specialisten. Ok relevante actren uit de buurregi s zullen wrden gescreend (Limburg, Zuid-Nederland, Antwerpen). De btcamps hebben een drieledig del. Per cluster zullen we: de bestaande waardeketen (bv. gethermie f medische beeldvrming) in kaart brengen; de ptenties f bedreigingen inventariseren; de gewenste tekmstsituatie (streefbeeld) beschrijven en de ndzakelijke acties benemen m in die richting te evlueren. De vragen die tijdens het btcamp een antwrd meten krijgen, wrden samengevat in nderstaande tabel. Tabel 2: waardeketenanalyse als instrument binnen deze pdracht Waardeketenanalyse Bestaande situatie Welke subsectren binnen de keten situeren zich in de Kempen en welke er buiten? M.a.w. heveel ecnmische waarde situeert zich binnen de Kempen en heveel er buiten? Op welke punten is de Kempen afhankelijk van televeranciers en afnemers buiten de regi? Waar zijn er missing links in de keten? Waar zijn risic s? Wie zijn de belangrijkste bedrijven? Welke andere relevante actren ndersteunen de waardeketen? Ptentienderzek Welke subsectren hebben het grtste greiptentieel? Wat zijn de belangrijkste trends? Verwachten we belftevlle f bedreigende evluties in de keten inzake prductie, markten, cncurrentie? Welke effecten verwachten we p de Kempen? Waar zijn bijkmende valrisatiemgelijkheden? Streefbeeld Welke subsectren willen we verder f nieuw ntwikkelen? He kunnen we kapitaliseren p kennis aanwezig in buurregi s? Welke initiatieven zijn ndig? Wat zijn kritische succesfactren? Welke randvrwaarden meten zijn vervuld? Definitief werkplan Dynamisch Actieplan Kempen IDEA Cnsult januari 2014 p. 11

12 Na het btcamp zal IDEA de waardeketen per niche beschrijven en visualiseren. Zwel de bestaande situatie (AS IS), als de gewenste situatie in de tekmst (TO BE). Gerichte pvlgingsgesprekken Om te kmen tt een cncrete en gedragen strategie per niche zal IDEA het streefbeeld en de gefrmuleerde initiatieven tijdens het btcamp verder verfijnen aan de hand van gerichte gesprekken en bijeenkmsten per niche. Deze gesprekken zijn k bedeld m de ndzakelijke engagementen af te tetsen bij de betrkken stakehlders. Resultaat van de waardeketenanalyse Het resultaat van de waardeketenanalyse is meteen k de kern van de pdracht: cncrete en gedragen ntwikkelingstrajecten vr de belftevlle speerpuntsectren in de Kempen. 3.2 Gerichte prspectie van Vlaamse en Eurpese financiering Eens de speerpuntsectren en de ndzakelijke acties daarbinnen cncreter zijn benemd (waardeketenanalyse), kunnen k de externe financieringsmgelijkheden p een gerichte manier wrden nderzcht. Vr de Vlaamse en Eurpese subsidiemgelijkheden die in de vrige fase werden geïnventariseerd, zal nu cncreet wrden nagegaan: He realistisch de verschillende subsidiekanalen zijn in relatie tt de geselecteerde clusters vr de Kempen?; Welke inspanning er staat tegenver de baten (ksten/baten verhuding)?; Binnen welke termijnen prjecten al dan niet kunnen wrden ingediend? Deze prspectie is geen dcumentennderzek, maar gebeurt p basis van cntacten met de betrkken administraties. In deze cntacten willen we k de sleutelactren uit de regi meenemen, in functie van verdere pvlging en m het draagvlak vr de prjecten in de regi te nderstrepen. 3.3 Tweede tussentijdse rapprtage en bijeenkmst begeleidingsgrep Evenals vr fase 2, willen we fase 3 (verdieping) afrnden met een syntheserapprt. Dat zal in detail de belftevlle speerpunten beschrijven en aangeven p welke manier de verdere ntwikkeling kan leiden tt grei en jbcreatie in de regi. Het rapprt wrdt vrgelegd aan en besprken binnen de begeleidingsgrep p 3 april / Fase 4: Opmaak prjectfiches en peratineel prgramma In deze laatste fase wrden de speerpuntprjecten redactineel uitgeschreven in prjectfiches. Het geheel wrdt samengebracht in een peratineel prgramma vr de Kempen. Definitief werkplan Dynamisch Actieplan Kempen IDEA Cnsult januari 2014 p. 12

13 Figuur 3: Activiteiten binnen fase Opmaak prjectfiches Vr elk van de vijf speerpuntsectren/niches zullen we een prjectfiche pmaken. Daarin beschrijven we per prject: Situering van het prject; Inpassing in de Vlaamse en Eurpese beleidskaders; Strategische en peratinele bjectieven; Acties en prjecten vr de realisatie van deze bjectieven; Per actie: Verantwrdelijke partijen (trekker) en ndersteunde rganisaties (gvernance); Kritrische succesfactren / randvrwaarden; Financiering; Timing. De ndzakelijke engagementen zullen dr IDEA Cnsult wrden afgetetst bij de verantwrdelijke actren. 4.2 Opmaak peratineel prgramma DYNAK zal zich richten p een aantal speerpuntsectren, maar het actieplan vereist k een gvernancestructuur, pvlging en mnitring, etc Vr de realisatie van het plan zullen ngetwijfeld k Definitief werkplan Dynamisch Actieplan Kempen IDEA Cnsult januari 2014 p. 13

14 een aantal randvrwaarden e.d. meten wrden meegenmen. Al deze elementen kunnen een plaats krijgen in het peratineel prgramma dat met gezien wrden als het synthesedcument van dit prces. Het peratineel prgramma zal in ntwerp besprken wrden met de begeleidingsgrep p 24 april 2014 en na bespreking wrden gefinaliseerd p basis van de pmerkingen. 4.3 Terugkppelingsmment Aan het einde van de studiepdracht, vrzien we een terugkppelingsmment naar een ruimere grep van stakehlders die in het prces betrkken waren. Dit zal plaatsvinden p 9 mei. Het is van belang m p deze bijeenkmst k Vlaamse (en Eurpese) beleidsvertegenwrdigers uit te ndigen in functie van tekmstige steun en financiering. Vr de lgistieke rganisatie van deze terugkppeling rekenen we p actieve inbreng van RESOC. Definitief werkplan Dynamisch Actieplan Kempen IDEA Cnsult januari 2014 p. 14

15 DEEL 3 BEGELEIDING EN UITVOERING Na een penbare aanbesteding werd IDEA Cnsult (Brussel) aangesteld als pdrachthuder vr het uitveren van de studie. Een begeleidingsgrep van reginale actren zal hen adviseren en pvlgen in hun werkzaamheden. 1/ Externe begeleieding dr IDEA Cnsult IDEA Cnsult is een nafhankelijk analyse- en adviesbureau, gespecialiseerd in research based cnsultancy waarbij nderzek wrdt vertaald naar strategisch advies vr verheden, rganisaties en ndernemingen. IDEA Cnsult werkt in pdracht van verheden en rganisaties p de diverse niveaus en beschikt ver uitgebreide kennis p vlgende terreinen: reginale en stedelijke ntwikkeling; vastged en ruimtelijke ntwikkelingen; sciaal-ecnmisch beleid en arbeidsmarkt; innvatie, cmpetitiviteit en reguleringsmanagement; cultuur en terisme. IDEA Cnsult behrt met zijn team van 35 cnsultants tt het Eurpees ECORYS-netwerk van vergelijkbare nderzeks- en adviesbureaus met kantren in Nederland, het Verenigd Kninkrijk, Spanje, Duitsland, Rusland en verschillende andere Midden- en Ost-Eurpese landen. Vr deze pdracht kan IDEA ervaring inbrengen met: prjecten p het snijvlak van innvatie & ndernemerschap (R&D-beleid, waardeketens, KETS, tech-transfer/incubatren/spin-ffs) en reginale ntwikkeling (cluster-ntwikkeling, ecsystemen, smart specialisatin, maar k reginal branding en stadreginale samenwerking); de ntwikkeling van slimme specialisatiestrategiëen vr regi s en radmaps (Brussel, Picardië, ); beleidskaders en subsidieregelingen p Eurpees niveau (Hrizn 2020, Strategie 2020, EUstructuurfndsen, KETs, ) en p Vlaams en grensverschrijdend niveau (Nieuw Industrieel Beleid, innvatiebeleid, EFRO, Interreg); de regi Kempen en haar stakehlders, p basis van diverse pdrachten (technlgiepark Geel, studies vr VITO, het stadsbestuur en de stadsregi Turnhut); participatieve, stakehlderdriven prcessen, die streven naar zwel inhudelijke utput als draagvlakcreatie. 2/ Begeleidingsgrep Vr de pvlging van het prject wrdt een begeleidingsgrep gevrmd met vertegenwrdigers uit de regi. Er wrden drie bijeenkmsten vrzien drheen het traject. Definitief werkplan Dynamisch Actieplan Kempen IDEA Cnsult januari 2014 p. 15

16 Tabel 5: Vrlpige samenstelling van de begeleidingsgrep Bedrijfsleven Vka: Jan Hendrickx (directeur) Rnny Van Brekhven (vrzitter, AGC Flatt Glass Eurpe) Cnfederatie buw: Jan Aerts (directeur) + tnaangevend bedrijf (vrstel: Jef Lembrechts, Vanhut, vrzitter Cnfederatie Buw) Uniz: Kristf Thijssens (directeur) + tnaangevend bedrijf (vrstel: Yves Gebers, GEBO) Berenbnd: Gert van de Mrtel (prvinciaal directeur) + Peter Breckx VKW: Hans Diels (directeur) Overheid Agentschap Ondernemen: Yves Schuwaerts (stafmedewerker) IOK: Kris Vreys (directeur) Prvincie Antwerpen: Myriam Rebahi (waarnemend directeur dienst ecnmie) f Pieter Setewey (diensthfd Eurpa) Welzijnszrg Kempen: Eric Nysmans (directeur) Onderwijs Thmas Mre: Wim de Windt (directeur R&D) Intermediairen Innvatiecentrum Antwerpen: Kurt Peys (innvatie-adviseur) SPK: Bart Wuyts (directeur) ACV/ABVV/ACLVB: te bevragen (max 1 per rganisatie) RESOC Kempen: Michel Meeus (vrzitter) + Dminique Van Dijck (cördinatr) Definitief werkplan Dynamisch Actieplan Kempen IDEA Cnsult januari 2014 p. 16

Situering van de studie

Situering van de studie Opmaak van een studie m.b.t. het Dynamisch Actieplan Kempen (DYNAK) en de verdere economische ontwikkeling van de Kempen Startvergadering 17-01-2014 IDEA is a member of the international Ecorys group Situering

Nadere informatie

ECP 13 mei 2013. Monika Sormann, dept. EWI

ECP 13 mei 2013. Monika Sormann, dept. EWI ECP 13 mei 2013 Mnika Srmann, dept. EWI Beleidsinstrumentarium 2 Vlaanderen in Actie Vlaanderen in Actie (ViA) is het tekmstprject vr Vlaanderen. Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een ecnmisch innvatieve,

Nadere informatie

EU-subsidies voor gemeentes

EU-subsidies voor gemeentes EU-subsidies vr gemeentes Organiseren van de verwerving 12 januari 2010 In deze presentatie 1. Intrductie: De EU-regelingen 2. Het nderzek van BB / PNO Cnsultants 3. EU-subsidieverwerving dr gemeenten

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Adviesthema Netwerksamenleving en duurzame energie

Adviesthema Netwerksamenleving en duurzame energie PCL vergadering d.d. 03-06-2014 Onderwerp Datum tijdstip Aanwezige PCL leden Afwezigen Verslag PCL vergadering 03 juni 2014 17.00-19.00 uur A.F. van de Klundert, M. v.d. Grep, L. van Bree, J.A.C. Hgenbm,

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Strategisch project Fortengordels rond Antwerpen

Strategisch project Fortengordels rond Antwerpen Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 September 2014 maart 2015 Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 2 Inhud Inhud... 2 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

linn in li i ii nu ii ii 3788646

linn in li i ii nu ii ii 3788646 Ingekmen Prvincie Nrd-Brabant Breda, 25 februari 2015 linn in li i ii nu ii ii 3788646 Aan de cmmissaris van de Kning Nrd-Brabant, in het kader van de Prvinciale Staten verkiezingen p 18 maart as. en de

Nadere informatie

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa Een cultureel plan vr Brussel, hfdstad en labratrium van Eurpa 1. Visie Brussel is in vele pzichten een bijznder actieterrein p cultureel vlak. Dr de grte diversiteit aan culturen en talen kent deze stad

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN LEERRECHT LIMBURG

JAARACTIEPLAN LEERRECHT LIMBURG 1. ORGANOGRAM: WAT WIE WANNEER & INHOUD Netwerk Leerrecht Limburg Alle betrkken partners en actren in Limburg. Zij nderschrijven de visie van Leerrecht Limburg en zijn betrkken p alle activiteiten rnd

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Werkgroep : verbetering Veiligheidsoverleg Spoorwegexploitatie 27 september Verslag

Werkgroep : verbetering Veiligheidsoverleg Spoorwegexploitatie 27 september Verslag Werkgrep : verbetering Veiligheidsverleg Sprwegexplitatie 27 september 2013 Verslag 1. Inleiding / cntext (T.Breyne - DVIS) De parlementaire cmmissie Buizingen stelde de prichting van een verlegplatfrm

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

Samenvatting - Reacties oko-leden n.a.v. de testronde format (Kiosk)

Samenvatting - Reacties oko-leden n.a.v. de testronde format (Kiosk) Samenvatting - Reacties K-leden n.a.v. de testrnde frmat (Kisk) VOORAF K dankt CJSM, Afdeling Kunsten, vr de mgelijkheid m de frmats te testen. In een eerste fase hebben 20 K-leden de frmulieren getest

Nadere informatie

Vlaams platform voor Europese programma s: huishoudelijk reglement

Vlaams platform voor Europese programma s: huishoudelijk reglement Vlaams platfrm vr Eurpese prgramma s: huishudelijk reglement TITEL 1 Mandaat Artikel 1. Het Vlaams platfrm vr Eurpese prgramma s, krtweg EU-Platfrm, is een partnerschap tussen verheids- en andere actren

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Uitvoeringsconvenant Binnenstad Den Haag 2014-2018

Uitvoeringsconvenant Binnenstad Den Haag 2014-2018 Uitveringscnvenant Binnenstad Den Haag 2014-2018 De partijen 1. Den Haag, vertegenwrdigd dr de wethuder CBI 2. Stichting Binnenstad Den Haag, vertegenwrdigd dr de vrzitter van de Stichting Binnenstad Den

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Themadag 'Agrocomplex Scheldemond: samen een wereld te winnen?!' Verslag

Themadag 'Agrocomplex Scheldemond: samen een wereld te winnen?!' Verslag Themadag 'Agrcmplex Scheldemnd: samen een wereld te winnen?!' 27 nvember 2009, IJzendijke Vr inleidingen zie handuts. Verslag Vragenrnde na inleidingen Langs beide kanten van de grens zijn verschillende

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Startnotitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020. Gemeente Tynaarlo

Startnotitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020. Gemeente Tynaarlo Startntitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020 Gemeente Tynaarl Team Leefmgeving - Veiligheid April 2015 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave... 1 1. waarm... 2 2. wat... 3 2. wie... 4 3. he... 6 4. wanneer...

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen 1) Vrstel tt afschaffing belasting p drankslijterijen Een tijd geleden werd er dr de regering een hrecaplan vrgesteld. Hierin stnden een aantal maatregelen die dr de betrkken sectr tegejuicht werden, in

Nadere informatie

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering Risicmanagement: een geïntegreerde benadering Cpyright: Alle rechten zijn vrbehuden aan de auteur(s) van dit dcument en Auditing.nl 1 Risicmanagement Een geïntegreerde benadering Auteur: Jan Otten 10 juli

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252 Infvergadering algemene fferteaanvraag 2012/10252 Onderwerp: een samenwerking realiseren p het vlak van strategie en creatie vr de cmmunicatie van de VDAB, m tt eenvrmigheid te kmen in de interne en externe

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 2 november 2010 Nummer voorstel: 2010/105

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 2 november 2010 Nummer voorstel: 2010/105 Vrstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 2 nvember 2010 Nummer vrstel: 2010/105 Vr raadsvergadering d.d.: 16-11-2010 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Ntulen van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Luc Op de Beeck, vrzitter; Stephan Brdeyne, Jan Bulliard, Clara Calis, Gnda Claessen, Erik De Quick, Laurent de Vries, Rudy

Nadere informatie

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020.

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020. regiraad vergadering 13 februari 2008 agendapunt 12 Onderwerp: Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Bijlage: 1. Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Telichting: In december 2005

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018 Prjectvrstel gemeente Leeuwarden vr de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljuwert als Eurpese Hfdstad van Cultuur 2018 Inleiding. Het cllege van burgemeester en wethuders heeft samen met Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage project Sociale Economie

Voortgangsrapportage project Sociale Economie Vrtgangsrapprtage prject Sciale Ecnmie December 2007 Prject Sciale Ecnmie Pagina 1 van 5 Inleiding Het prject Sciale Ecnmie is per september 2006 van start gegaan ter invulling van het thema sciale ecnmie

Nadere informatie

de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie

de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie Nr.: Ontv.:. k APR 2014 Prc.eig.: Kph Paraaf indelen: Gemeente Purmerend (NH) ta.v. Cllege van B&W en Gemeenteraad Pstbus 15 1440 AA PURMEREND uw kenmerk

Nadere informatie

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020 Subsidieregeling ESF 2014-2020 De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht p de ndersteuning van prjecten p het gebied van actieve inclusie en actief en geznd uder wrden. Algemene infrmatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen OO: De sectr van de verwerking van duurzame veding ntwikkelen Uitdagingen Op het vlak van milieu - Verwerkte duurzame vedingswaren aanbieden aan verbruikers: het aanbd vergrten m de milieu-impact van het

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Business Breakthrough Biomimicry. Green Business Benefits oktober 2015

Business Breakthrough Biomimicry. Green Business Benefits oktober 2015 Business Breakthrugh Bimimicry ktber 2015 Business Breakthrugh Bimimicry Wat is de achtergrnd van het traject? Veel prduct- en prcesntwerpen ntlenen ideeën en principes aan vrbeelden uit de natuur. Het

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage Jaarverslag Examinering 2010 1 Inhudspgave Inleiding 1. Beleid 2. Uitvering 3. Bijlage 2 Inleiding Amarantis Onderwijsgrep heeft het middelbaar berepsnderwijs ndergebracht bij ROC ASA. De examinering binnen

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL, Reg.nr. p^ ] 2ö\2_ ( ZH\ Vragen CDA-statenfractie over Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL, Reg.nr. p^ ] 2ö\2_ ( ZH\ Vragen CDA-statenfractie over Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL, Reg.nr. p^ ] 2ö\2_ ( ZH\ Z, 30 MRT 2012 Ruting a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Pstbus 10078 8000 GB Zwlle Telefn 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 verljssel.nl pstbus@verijssel.nl

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden Plan van Aanpak vervlg verbetering samenwerking Meerlanden Aan: gemeenten Aalsmeer, Blemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegm, Lisse en Nrdwijkerhut en Meerlanden

Nadere informatie

Bio-economie in Vlaanderen. ambities en stand van zaken. 15 juni 2017 Annemie Janssens

Bio-economie in Vlaanderen. ambities en stand van zaken. 15 juni 2017 Annemie Janssens Bi-ecnmie in Vlaanderen ambities en stand van zaken 15 juni 2017 Annemie Janssens Overzicht 1. Wat is bi-ecnmie? 2. Bi-ecnmie in cijfers: Eurpa en Vlaanderen 3. Vlaams beleid 4. Uitdagingen 5. Cnclusie

Nadere informatie

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking Prjectcyclusbeheer: een handige tl bij het uitbuwen van een werking Inhud Bij het starten met een Brede Schl is het, na het verkennen van partners en mgelijkheden, belangrijk m structureel de werking uit

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen den in Hengel Wet Maatschappelijke Ondersteuning Burger en cliëntparticipatie Uitwerkingsntitie III Gemeente Hengel, juli 2006 Inhud 1 Inleiding... 3 2 Wat staat er in de WMO... 4 3 WMO platfrm

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Entiteit: Bevragingsperide: Rapprtdatum: Vrbeeld 25/11/2014-24/12/2014 23/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de bttm-up

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Datum : 18 december 2012. Geachte voorzitter en leden,

Aan de gemeenteraad Datum : 18 december 2012. Geachte voorzitter en leden, Aan de gemeenteraad Datum : 18 december 2012 Dcumentnr. : 2012.0.137.848 Zaaknummer : 2012-12-00142 Cntactpersn : Esther Ruiten Telefnnummer : (026) 377 4575 Onderwerp: Eindpublicatie EU-prject Organza

Nadere informatie

Brandpreventie en veiligheid van gebouwen in Bangladesh

Brandpreventie en veiligheid van gebouwen in Bangladesh Fair Wear Fundatin Brandpreventie & veiligheid van gebuwen Bangladesh Brandpreventie en veiligheid van gebuwen in Bangladesh Op 24 april 2013 strtte het Rana Plaza Building in Savar, Bangladesh in. Aan

Nadere informatie

Bestuurskracht: wat is het en hoe kan je het vaststellen?

Bestuurskracht: wat is het en hoe kan je het vaststellen? Bestuurskracht: wat is het en he kan je het vaststellen? Bart De Peuter KU Leuven Instituut vr de Overheid Inhud Bestuurskracht is? Over een geëvlueerde definitiekracht Bestuurskracht meten met indicatren

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Stap 4: 6. Droomsessie handleiding

Stap 4: 6. Droomsessie handleiding Stap 4: 6. Drmsessie handleiding 1 Del De drmsessie is een brainstrmtechniek die als del heeft m de deelnemers vlledig ut f the bx te laten denken. De deelnemers mgen hun fantasie de vrije lp laten gaan,

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. D2.1 GIFTED MODEL November 2012

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. D2.1 GIFTED MODEL November 2012 Grundbreaking Innvative Financing f Training in a Eurpean Dimensin D2.1 GIFTED MODEL Nvember 2012 Prject Reference n. 517624-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP Wrkpackage n. WP 2 Mdelling Deliverable n. D 2.1

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt.

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt. Techniek & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen ntdekken de leerlingen dat er techniek in en m de Schelde, dus in nze regi, een erg belangrijke rl speelt. Gerelateerde kerndelen Vlaanderen, Primair

Nadere informatie