Burgerlijk procesrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Burgerlijk procesrecht"

Transcriptie

1 , , nr. 12). Na het verschijnen van deze Derde nota van wijziging op 14 december 2005 is het advies slechts op enkele punten achterhaald. Mr. R.J.C. Flach WET- EN REGELGEVING EG-Betekeningsverordening: wijzigingsvoorstellen De Europese Commissie heeft voorstellen (COM (2005) 305 def.) gepubliceerd om de EG-Betekeningsverordening te wijzigen. Versnelling. De belangrijkste reden van deze op 31 mei 2001 van kracht geworden regionale regeling van het internationale betekeningsverkeer tussen EU-landen, was de wens tot versnelling. Dat is gelukt: de gemiddelde duur is teruggebracht naar één tot drie maanden met een uitschieter naar zes. Met een resoluut gebaar stelt de Commissie de termijn waarbinnen de ontvangende instantie verplicht is om de betekening te doen plaatsvinden, op één maand. Aangezien een sanctie ontbreekt, is de vraag wat hiervan de meerwaarde is boven het zo spoedig mogelijk in de huidige tekst. Termijnvaststelling. Nieuw is ook de berekening van deze en andere termijnen. Die zal voortaan niet langer gerelateerd zijn aan het nationale recht, maar verordeningsautonoom worden vastgesteld aan de hand van de Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 (PbEG L124 van , p. 1). Taaleisen. De bij een internationale betekening zo belangrijke en vaak bezwaarlijke taaleisen worden bijgesteld. Als het te betekenen stuk gesteld is in de taal van de aangezochte lidstaat of in een taal die de geadresseerde begrijpt (merkwaardigerwijs nu nog beperkt tot de taal van de lidstaat van verzending), hoeft geen vertaling bijgevoegd te worden. Schending van de taaleis is voor de geadresseerde een toegelaten reden tot weigering waar hij uitdrukkelijk (voortaan zelfs schriftelijk) op gewezen moet worden. Een dergelijke weigering moet binnen een week gedaan worden. In de huidige regeling ontbreekt een termijn. Ten slotte wordt de problematiek die in Leffler/Berlin Chemie (HvJEG 8 november 2005, C-443/03 m.nt. M.V. Polak in AA 2006, p. 57) speelt, geregeld: verzuim van de taaleis kan hersteld worden door tijdig (behoudens bijzondere omstandigheden een maand, aldus het HvJEG) alsnog een vertaling te betekenen. De oorspronkelijke datum blijft gelden als een termijn moet worden gered. Voor de geadresseerde geldt de datum waarop volgens het plaatselijke recht de vertaling alsnog wordt betekend. Tijdstip betekening. Het systeem van de dubbele betekeningsdatum (voor de geadresseerde volgens het lokale, voor de aanvrager volgens het eigen recht) wordt vereenvoudigd door schrapping van de beperking dat het redden van een termijn door de aanvrager alleen zou kunnen als het een termijn betreft in het kader van een toekomstige of al aanhangige procedure. Betekeningstermijnen in het kader van executie vallen daar nu bijvoorbeeld buiten, zodat een bijzondere, nationale, regeling noodzakelijk is (in Nederland art. 56 lid 3 Rv). Kosten. Al snel na de inwerkingtreding van de verordening is de kostenkwestie onder de aandacht van de Europese Commissie gebracht. Dat betrof onder andere de kosten die Nederlandse deurwaarders in rekening brachten en die door de Commissie, als ze boven de 150 euro uitkwamen als zeer hoog werden bevonden en niet altijd transparant. Om deze transparantie te bevorderen wordt voorgesteld om lidstaten te verplichten deze kosten vooraf tot een bepaald, vast, bedrag te fixeren dat voldoet aan de eisen van evenredigheid en non-discriminatie. Een echte uniforme betekeningswijze blijft vooralsnog een droom. Postale betekening. De mogelijkheid om de betekening per post te laten plaatsvinden wordt geuniformeerd. Nu is dat nog afhankelijk van door de lidstaten gestelde voorwaarden. Straks is een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of gelijkwaardige wijze voldoende. Rechtstreekse betekening. De Commissie stelt voor om de mogelijkheid die lidstaten thans nog hebben (en waar op ruime schaal gebruik van wordt gemaakt) om zich te verzetten tegen de mogelijkheid om in het land van bestemming zich direct tot een betekeningsbevoegde autoriteit te wenden (bijvoorbeeld een vast deurwaarderskantoor), te schrappen. De formulering laat onverlet blijft ongewijzigd. De bevoegdheid om op deze manier te mogen betekenen moet kennelijk al bestaan in het land van verzending (in Nederland bijvoorbeeld niet). Schakelbepaling. Verduidelijkt wordt dat zowel de taaleisen als de betekeningsdatumbepalingen toepasselijk zijn op postale en directe betekening. Europese gerechtelijke atlas. De door de lidstaten meegedeelde gegevens zijn beschikbaar in de Europese gerechtelijke atlas (http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicial atlascivil/html/ds_information_nl.htm). Procesrecht in IE-inbreukzaken Bij de Tweede Kamer is een voorstel ingediend om de bepalingen van de EG-richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (verder: IE) te implementeren in het WvBRv en andere wetten (TK , 30392, nr. 1 e.v.). Voorgesteld wordt om aan het Derde Boek van het WvBRv een nieuwe titel 18 toe te voegen met als KATERN

2 opschrift Van rechtspleging in zaken betreffende rechten van intellectuele eigendom (art. 1019, 1019a-1019i Rv). De richtlijn (2004/48/EG) complementeert het al grotendeels gecommunautiseerde materiële IE-recht met een handhavingsregime dat op mondiaal niveau al geharmoniseerd was in de WTO-Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIP sverdrag 1994). Toepassingsbereik. Het nieuw voorgestelde artikel 1019 Rv somt de IE-rechten op die onder de nieuwe regels vallen (waaronder ook het recht op handelsnaam). Exhibitieplicht 843a Rv. Voorgesteld wordt om de exhibitieplicht van artikel 843a Rv uit te breiden. Buiten twijfel wordt gesteld dat een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een IE-recht als een rechtsbetrekking in de zin van dat artikel geldt. Verder kan niet alleen inzage, afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden en andere gegevensdragers worden gevorderd, maar ook van ander bewijsmateriaal dat zich in de macht van de wederpartij bevindt. De gewichtige redenen-exceptie in het vierde lid wordt buiten toepassing verklaard en de rechter moet de vordering af wijzen voor zover de bescherming van vertrouwelijke informatie niet is gewaarborgd. Bescherming bewijs. Als een verzoeker voldoende aannemelijk maakt dat er inbreuk op zijn recht is gemaakt of dreigt te worden gemaakt, dan kan de voorzieningenrechter verlof verlenen tot het treffen van voorlopige bewijsbewarende maatregelen. Het bestaande arsenaal, zoals een voorlopig getuigenverhoor, wordt uitgebreid met een conservatoir bewijsbeslag en beschrijving en bemonstering van inbreukmakende roerende zaken, gebruikte productiematerialen en documenten. De maatregelen worden zonodig ex parte (zonder dat de wederpartij wordt gehoord) bevolen en de rechter kan voorwaarden stellen. Bescherming van vertrouwelijke informatie moet gewaarborgd zijn. Conservatoir bewijsbeslag. Deze nieuwe beslagvorm moet gelegd worden met overeenkomstige toepassing van de voorschriften in de artikelen 700 e.v. Rv. Conservatoire beschrijving en monsterneming. Dat geschiedt door de deurwaarder. Om de toegang tot bepaalde plaatsen en de medewerking van derden af te dwingen worden de bepalingen van artikel 440, 443, 444 en 444a en b Rv van overeenkomstige toepassing verklaard. Noodbevel in kort geding. Voorgesteld wordt om de voorzieningenrechter in spoedeisende zaken de bevoegdheid te geven desverzocht (dus bij verzoekschrift, niet bij dagvaarding) een bevel te geven om een dreigen inbreuk te voorkomen zonder de inbreukmaker op te roepen. Dat geldt met name als uitstel onherstelbare schade voor de IE-gerechtigde zou veroorzaken. De voorzieningenrechter kan zekerheidsstelling eisen en de vermeende inbreukmaker kan herziening van de beschikking in kort geding vorderen. Processuele mededelingsplichten. De rechter kan op vordering van eiser de inbreukmaker gelasten informatie te verschaffen over de herkomst en distributiekanalen. Bijzonder is dat die informatie ook van derden gevergd kan worden hetzij in een getuigenverhoor hetzij in schriftelijke vorm. Er moet dan wel sprake zijn van een gerechtvaardigde en redelijke vordering van eiser en de mededelingsplicht rust alleen op derden die op commerciële schaal inbreukmakende goederen in hun bezit hebben of gebruiken, die op commerciële schaal diensten verlenen die bij de inbreuk worden gebruikt of die door een van deze derden is aangewezen als zijnde betrokken. Aansprakelijkheid. Buiten twijfel wordt gesteld dat degene die ter bescherming van zijn IE-recht ten onrechte een van de genoemde maatregelen heeft toegepast aansprakelijk is. Proceskosten. Met terzijdestelling van de regeling in artikel 237 e.v. Rv, moet de rechter de in het ongelijkgestelde partij desgevorderd veroordelen in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijkgestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Artikel 260 Rv. De op het TRIP sverdrag 1994 gebaseerde regeling in artikel 260 Rv (2002), dat de voorzieningenrechter verplicht om in TRIP s-zaken een termijn op te nemen voor het instellen van een eis in hoofdzaak, wordt verplaatst naar artikel 1019i Rv. Verhaalsinformatie De laatste drie leden van artikel 475g Rv voorzien in een verhaalsinformatieplicht van derden, namelijk potentiële derden-beslagenen die mogelijk periodieke uitkeringen verschuldigd zijn aan de tot betaling veroordeelde schuldenaar. Eventueel kan de deurwaarder bij de GAB het sofi-nummer van de schuldenaar opvragen en daarmee gegevens opvragen bij sofi-gerechtigde instanties. Deze laatste bevoegdheid van de deurwaarder is in 2001 ingevoerd bij de Gerechtsdeurwaarderswet. Op vragen vanuit de Tweede Kamer heeft de minister toegezegd met een wetsvoorstel te komen waarin de bevoegdheid van deurwaarders tot verhaalsinformatie zal worden uitgebreid met de bevoegdheid om bij instellingen als het UWV te informeren naar de identiteit van degene die periodieke betalingen verricht aan de tot betaling veroordeelde schuldenaar om zo achter naam en adres van werkgevers en dergelijke te komen (TK , Aanhangsel Hand. 3614, nr. 1695). In opdracht van de Europese Commissie is door de Heidelbergse hoogleraar Burkhard Hess een rapport geschreven waarin hij voorstelt om het verhaalsinformatieprobleem (dat bij grensoverschrijdende procedures dubbel zo lastig is) te verhelpen door in EU-verband te komen tot een uniforme regel waarin de tot betaling veroordeelde schuldenaar een schriftelijke verkla KATERN 98

3 ring moet afleggen aan de hand van een uniform modelformulier. Dit om de moeilijkheden die de tenuitvoerleggingsautoriteiten ondervinden bij het inwinnen van verhaalsinformatie over de grens gemakkelijker te maken. De verklaring moet alle EU-landen gelegen vermogen omvatten (Burkhard Hess, Study No JAI/A3/2002/02 on making more efficient the enforcement of judicial decisions within the European Union, eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/ doc_civil_studies_en.htm). RECHTSPRAAK Opheffing conservatoir beslag Bij de procedure tot opheffing van een conservatoir beslag gaat het om een kort geding (art. 705 Rv). Hoewel in eerste instantie op de eiser (schuldenaar, beslagene) de last rust aannemelijk te maken dat het door de beslaglegger gepretendeerde recht ondeugdelijk is, brengt het feit dat het om een kort geding gaat mee dat de voorzieningenrechter uiteindelijk moet beslissen aan de hand van wat door beide partijen naar voren is gebracht en summierlijk met bewijsmateriaal is onderbouwd. Daarbij is hij verplicht om de wederzijdse belangen tegen elkaar af te wegen, aldus de Hoge Raad in het bekende standaardarrest De Ruijterij/MBO (HR 14 juni 1996, NJ 1997, 481). De toelichting op artikel 705 Rv (1992) had al duidelijk gemaakt dat dit ertoe kan leiden dat, ook al maakt de beslagene aannemelijk dat het vorderingsrecht vooralsnog geheel onbewezen is, het beslag toch moet blijven liggen gelet op het verhaalsrisico aan de kant van de beslaglegger. Aan de andere kant kan het zo zijn dat aannemelijk is dat het vorderingsrecht bestaat, maar dat het beslag toch wordt opgeheven vanwege de belangen van de beslagene die door de ingrijpende gevolgen van het beslag zwaar wordt getroffen (Parl. Gesch. NBW, Wijz. Rv e.a.w. (Inv. 3,5 en 6), p. 314). In het arrest inzake de dipperdredger Machiavelli herhaalt de Hoge Raad dit stelsel en preciseert hij dat de voorzieningenrechter natuurlijk niet verplicht is om een conservatoir beslag te handhaven bij een vooralsnog geheel onbewezen vordering. Hij is daartoe bevoegd en volgens de Hoge Raad had het hof in het aan de orde zijnde geval geen onbegrijpelijk gebruik gemaakt van deze bevoegdheid (HR 25 november 2005, RvdW 2005, 134). Beslagvrije voet voor niet in Nederland wonende schuldenaar Artikel 475e Rv bepaalt dat voor een schuldenaar die in het buitenland woont maar hier recht heeft op periodieke vorderingen terzake van pensioen, loon e.d. géén zogenaamde beslagvrije voet geldt. Hij wordt geacht over voldoende bronnen van inkomsten te beschikken buiten het Nederlandse pensioen, loon of andere periodieke uitkering. Is dat anders dan kan hij bij de kantonrechter onder overlegging van bewijzen een verzoekschrift indienen om een beslagvrije voet vast te stellen. Het is de vraag of deze regeling verenigbaar is met het door het EG-Verdrag aan EU-burgers gegarandeerde recht in de lidstaten vrij te reizen en te verblijven (art. 18 EG). In het Pusa-arrest (2004) oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot een soortgelijke regeling in Finland het volgende. De Finse regeling waarbij bij de vaststelling van de beslagvrije voet alleen rekening wordt gehouden met de belasting die de schuldenaar in Finland moet betalen, maar niet met de belasting die hij in zijn woonland moet betalen (Pusa was na zijn pensionering in Spanje gaan wonen) is in beginsel in strijd met het EU-recht. Het EU-recht verzet zich niet tegen een regeling waarbij het aan de gepensioneerde is om te bewijzen dat en hoeveel belasting hij in het buitenland heeft betaald, mits uit de desbetreffende regeling duidelijk blijkt dat hij het recht heeft om dit te doen, mits er voldoende waarborgen zijn dat de beslagvrije voet jaarlijks op dezelfde wijze kan worden aangepast als een dergelijke belasting in Finland aan de bron was geheven en mits toepassing van deze regels niet tot gevolg hebben dat de uitoefening van dit recht in de praktijk onmogelijk of uiterst moeilijk wordt. (HvJEG 29 april 2004, zaak nr. C-224/02, Derdenbeslag en hypotheek In het geval dat aanleiding was tot het arrest Rabobank/Stormpolder e.a. (2005) legt de Rabobank ten last van MHL derdenbeslag onder Hengstmengel op alles wat deze schuldig was en zou worden aan MHL. Hengstmengel verklaart dat hij niets schuldig is en de Rabobank betwist deze verklaring. De rechtbank stelt Hengstmengel in het ongelijk (hij heeft geld geleend van MHL) en veroordeelt deze tot betaling aan de bank een bedrag van f De bank legt executoriaal beslag op de villa van Hengstmengel. Op deze villa rust een recht van hypotheek van MHL tot zekerheid van terugbetaling van het door Hengstmengel van MHL geleende bedrag. De villa wordt executoriaal verkocht. Over de verdeling van de opbrengst ontstaat onenigheid, want Hengstmengels financiële positie is verre van rooskleurig en meerdere schuldeisers hebben zich bij de inmiddels benoemde rechter-commissaris gemeld. Rabobank stelt dat zijn vordering bij voorrang uit de opbrengst moet worden voldaan omdat hij een beroep kan doen op het recht van hypotheek dat ten gunste van de geëxecuteerde, MHL, is verbonden aan de vordering waarop de bank beslag heeft ge- KATERN

4 legd. Kan een beslaglegger beroep doen op de aan de beslagen vordering verbonden pand- of hypotheekrechten? Rechtbank en hof oordelen van niet, de Hoge Raad stelt de bank in het gelijk. Argument is dat dit strookt met het in artikel 477 in verbinding met artikel 477a neergelegde wettelijk systeem waarin aan de derdebeslaglegger de bevoegdheid toekomt zijn vordering op de beslagdebiteur te verhalen door inning van de vordering. Zou je de beslaglegger het recht ontzeggen een beroep te doen op het voorrangsrecht, dan zouden de andere schuldeisers van de derdebeslagene een ongerechtvaardigd voordeel toevallen ten koste van de beslagene (HR 11 maart 2005, RvdW 2005, 39). LITERATUUR Executieveilingen De matige economische toestand van de laatste jaren heeft het aantal executieveilingen doen stijgen. Voor het notariaat ligt daar van oudsher een taak. Bij executie van onroerende zaken en Nederlandse schepen op grond van een recht van hypotheek (art. 3:268 BW) of op grond van een executoriale titel na beslag (art. 514 Rv) is tussenkomst van het notariaat verplicht voorgeschreven. Er zijn verschillende signalen dat openbare verkoop als middel om de hoogst denkbare executieopbrengst te generen, niet langer bevredigend functioneert. Om de kennis, marktinformatie en transparantie van de veilingpraktijk te vergroten hebben verschillende notariskantoren op 1 november 2002 de website opgezet. Ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van deze website is een symposium georganiseerd. De inleidingen zijn gebundeld in De executieveiling (Zutphen: Paris 2005). De bijdragen van A.W. Jongbloed (p. 9-17) en M.J.W. van Ingen (p ) gaan in op de ervaringen die inmiddels zijn opgedaan met de op 1 januari 1992 geïntroduceerde mogelijkheid voor hypotheekhouders om de executoriale verkoop onderhands te laten plaatsvinden (art. 3:268 lid 2 BW). Voor beslagleggers is deze mogelijkheid vooralsnog niet weggelegd. De bijdrage van R. Westrik (p ) betreft het huurbeding dat, zoals hij in zijn proefschrift Koop breekt geen huur en het huurbeding (2001) verdedigd, kan vervallen en de afhoudende reactie van de minister van Justitie daarop. De bijdrage van V.J.A.J.C. van Heeswijck ten slotte belicht de actuele problemen met de executie van woningen. Deze bijdrage geeft een zeer verhelderend, maar ontluisterend beeld van de praktijk. Verplichte procesvertegenwoordiging W.H.B. den Hartog Jager geeft in deel 6 van de Serie Burgerlijk Proces & Praktijk een overzicht van de stand van zaken anno 2005 inzake het Procederen met of zonder procesvertegenwoordiger (Deventer: Kluwer 2005). Daartoe was reden omdat de laatste systematische behandeling uit 1979 stamt (G.R. Rutgers, De verplichte procesvertegenwoordiging, diss. VU Amsterdam). Sindsdien is door uitbreiding van de bevoegdheid van de kantonrechter (waarin de verplichting niet geldt) en de uitbouw van de verzoekschriftprocedure (waarin de verplichting beperkt is tot het indienen van verzoeken verweerschrift) het beginsel behoorlijk teruggedrongen. Inmiddels circuleert een concept-wetsvoorstel waarin, in combinatie met de mogelijkheid van elektronisch procederen, het procuraat in 2006 wordt afgeschaft. Procesvertegenwoordiging door een, in heel Nederland bevoegde, advocaat blijft wel verplicht. Voor de cassatiepraktijk zal een territoriaal beperkte bevoegdheid blijven bestaan, wellicht door een aparte cassatiebalie zoals is voorgesteld door de commissie-neleman. In een in opdracht van het Verbond van Verzekeraars door het SEO Economisch Onderzoek (een aan de Universiteit van Amsterdam gelieerd economisch onderzoeksbureau) door de economen B.E. Baarsma en F.A. Felsö geschreven rapport wordt voor de lange termijn algehele afschaffing van het procesmonopolie van advocaten bepleit in combinatie met vereenvoudiging van het procesrecht. Voor de korte en middellange termijn zien de onderzoekers heil in openstelling van het procesmonopolie voor gekwalificeerde procesjuristen zoals juristen werkzaam bij rechtsbijstandverzekeraars, vakbonden en bedrijven en verder deurwaarders en notarissen (Het proces als domein, En verder is door Th.B. ten Kate en M.M. Korsten- Krijnen een monografie geschreven over Herroeping, verbetering en aanvulling van burgerrechtelijke aanspraken (art , 31 en 32 Rv) (serie Burgerlijk Proces & Praktijk deel 5), Deventer: Kluwer 2005; is in de serie Ius Commune Europaeum onder redactie van C.H. van Rhee een deel verschenen over European Traditions in Civil Procedure (Antwerpen: Intersentia 2005). Diverse auteurs schetsen vanuit historisch-vergelijkend perspectief de algemene ontwikkeling in Nederland, België, Duitsland, Engeland en Frankrijk. Drie onderwerpen worden uitgediept: mediation, partij-getuige en de rol van de rechter; beschrijft J. de Boer het sinds 1 augustus 2005 ingevoerde Burgerlijke Rechtsvordering in de West (NJB 2005, p. 1980) met signalering van interessante afwijkingen zoals de afwijkende procesinleiding, taak en rol van de rechter, de disclosure of documents order ook voor derden, bevel tot betaling en nog veel meer; 5430 KATERN 98

5 Faillissementsrecht pleiten E. Bouw en R.C. Hartendorp voor een genuanceerde keuzemogelijkheid voor de consument bij een geschil (dus niet alleen ADR) op basis van reële informatie zoals de consument die zelf via ICT-voorzieningen kan verwerven ( Kantonrechter of geschillencommissie in consumentenzaken; de feiten op een rij, NJB 2005, p (PbEG L 270) betreffende de bescherming van werknemers bij insolventie van de werkgever wordt aan artikel 62 WW een tweede lid toegevoegd, dat ziet op het uitkeringsrecht van de werknemer indien de werkgever een vaste inrichting heeft op het grondgebied van ten minste één andere lidstaat van de Europese Unie of een in ten minste één andere lidstaat wonende of gevestigde vaste vertegenwoordiger heeft. Faillissementsrecht Mr. N.S.G.J. Vermunt Periode 1 januari december 2005 WET- EN REGELGEVING Nederland Wet van 24 november 2004 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met het bevorderen van de effectiviteit van surseance van betaling en faillissement (Stb. 2004, 615) De wet van 24 november 2004 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met het bevorderen van de effectiviteit van surseance van betaling en faillissement is met uitzondering van de artikelen 19 lid 4, 19a, 222a lid 4 en 222b in werking getreden op 15 januari 2005 (Stb. 2005, 10). Belangrijke wijzigingen c.q. aanvullingen hebben onder meer betrekking op de aangifte tot faillietverklaring, de positie van de leverancier van gas, water, elektriciteit of verwarming tijdens het faillissement of de surseance van betaling van de afnemer, de afkoelingsperiode, het akkoord en het verhaal op of het opeisen van effecten of rechten ten aanzien van effecten. De artikelen 19 lid 4, 19a, 222a lid 4 en 222b Fw zijn in werking getreden op 1 december 2005 (Stb. 2005, 598). Het orgaan dat de centrale registers genoemd in de artikelen 19a en 222b Fw zal gaan houden is de Raad voor de rechtspraak (Stb. 2005, 599). In deze centrale registers worden de gegevens bijgehouden over uitgesproken faillissementen en verleende surseances van betaling. De integrale tekst van de Faillissementswet zoals deze luidt vanaf 1 december 2005 is geplaatst in het Staatsblad (Stb. 2005, 600). Wet van 15 september 2005, houdende wijziging van de Werkloosheidswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2002/74/EG (Stb. 2005, 472) Teneinde uitvoering te geven aan richtlijn nr. 2002/74/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 september Garantstellingsregeling curatoren 2005 In het op 13 september 2004 aan de Tweede Kamer aangeboden Actieplan bestrijding faillissementsfraude werd gesignaleerd dat de Garantstellingsregeling curatoren als een belangrijk middel kan fungeren ter bestrijding van faillissementsfraude. De Garantstellingsregeling curatoren 2005 (Stcrt. 2005, 1) verschaft de curator de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen bij de Minister van Justitie voor het verkrijgen van een voorschot ten behoeve van het instellen van een verhaalsonderzoek, vooronderzoek of het instellen van een rechtsvordering op basis van de artikelen 2:9, 2:138 en 2:248 BW en artikel 43 lid 6 Fw. Een dergelijke aanvraag wordt onder meer afgewezen indien daaruit niet blijkt dat de boedel ontoereikend is voor het instellen van het betreffende (voor)onderzoek of de betreffende rechtsvordering. Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling (Recofa) Het landelijk overleg van rechters-commissarissen insolventies (Recofa) heeft na overleg met de faillissementscommissie van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) de vernieuwde richtlijnen in faillissementen en surseances van betaling vastgesteld. De richtlijnen hebben geen bindende werking ten aanzien van het te voeren beleid van rechters-commissarissen in insolventiezaken, doch spelen een belangrijke rol bij de uniformering van het beleid. De vernieuwde richtlijnen zijn een enkele uitzondering daargelaten in werking getreden op 1 januari De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op de tijdregistratie door curatoren en bewindvoerders, de verslaglegging, het voorschot op het salaris van de curator of bewindvoerder, de uniformering van de procedure voor vereenvoudigde afwikkeling, de separatistenregeling, de onderhandse verkoop van waardevolle activa, de pro forma behandeling van verificatievergaderingen en de honorering van faillissementsmedewerkers. De vernieuwde richtlijnen zijn in 2005 gepubliceerd als bijlage bij het januarinummer van het Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI). KATERN

Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland

Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland 1. Welke verschillende soorten maatregelen zijn er? Bewarende maatregelen zijn maatregelen die tot doel hebben waar mogelijk zeker te stellen dat de schuldenaar

Nadere informatie

Daar is hij dan: de echtscheidingsnotaris!

Daar is hij dan: de echtscheidingsnotaris! Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Daar is hij dan: de echtscheidingsnotaris! Prof. mr. A.J.M. Nuytinck Published in Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 139,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 748 Uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1348/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 622 Wet van 13 december 2001 tot uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1348/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 inzake de

Nadere informatie

Prof. mr. A.W. Jongbloed. Executierecht. Kluwer a Wotters Kluwer business. Kluwer - Deventer 20t I

Prof. mr. A.W. Jongbloed. Executierecht. Kluwer a Wotters Kluwer business. Kluwer - Deventer 20t I Prof. mr. A.W. Jongbloed Executierecht Kluwer a Wotters Kluwer business Kluwer - Deventer 20t I INHOUD Voorwoord / V 1 Inleiding. Executoriale titels. Enkele algemene regels van executierecht /1 1.1 Inleiding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:10543

ECLI:NL:RBNHO:2015:10543 ECLI:NL:RBNHO:2015:10543 Instantie Datum uitspraak 10-09-2015 Datum publicatie 02-12-2015 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 4056888 \ CV EXPL 15-3511 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN

Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN Plaats in het systeem van de wet Boek 2, titel 2 (gerechtelijke tenuitvoerlegging op goederen die geen

Nadere informatie

Derde cursusdag. I. Beslag Kort geding

Derde cursusdag. I. Beslag Kort geding Derde cursusdag II. I. Beslag Kort geding I. Beslag Factoren die vooraf een rol spelen bij het leggen van beslag: - De aard en de kracht van de vordering - De aanwezigheid van verhaalsobjecten - De gegoedheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat gerechtsdeurwaarder X het vonnis van de kantonrechter d.d. 18 december 2007 heeft betekend, terwijl hij verzoeker niet eerst heeft uitgenodigd dan wel heeft

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 444 Wet van 6 november 2003 tot uitvoering van de verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 betreffende

Nadere informatie

No.W03.04.0378/I 's-gravenhage, 10 september 2004

No.W03.04.0378/I 's-gravenhage, 10 september 2004 No.W03.04.0378/I 's-gravenhage, 10 september 2004 Bij Kabinetsmissive van 27 juli 2004, no.04.002990, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Justitie, bij de Raad van State ter overweging

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:914

ECLI:NL:RBOVE:2016:914 ECLI:NL:RBOVE:2016:914 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 14-03-2016 Datum publicatie 16-03-2016 Zaaknummer C/08/183398 / KG ZA 16-77 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Insolventierecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 824 Aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 509 Beschikking van de Minister van Justitie van 14 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Overgangswet nieuw Burgerlijk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 108 Wet van 8 maart 2007 tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 059 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET ARTIKEL I. De Faillissementswet wordt als volgt gewijzigd:

VOORSTEL VAN WET ARTIKEL I. De Faillissementswet wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de doelmatige afwikkeling dan wel toepassing

Nadere informatie

Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken

Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangend

Nadere informatie

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam.

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/458213 / HA ZA 14-90 Vonnis in incident van in de zaak van: de rechtspersoon naar vreemd recht RITM OKB ZOA, gevestigd

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 2Se OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissement Faillissementsnummer Surseancedatum : Faillissementsdatum Rechter

Nadere informatie

Volgens het overgangrecht blijven de huidige regels gelden als voor de datum van inwerkingtreding de executie is aangezegd

Volgens het overgangrecht blijven de huidige regels gelden als voor de datum van inwerkingtreding de executie is aangezegd Wetsvoorstel 33484 inzake executieveilingen goedgekeurd De Eerste Kamer heeft recentelijk ingestemd met het wetsvoorstel 33484 tot verbetering van de executieveilingen van onroerende zaken. Hierdoor zullen

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 218 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12-05-2009 Datum publicatie 12-06-2009 Zaaknummer 156351 - KG ZA 09-197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1820

ECLI:NL:CRVB:2017:1820 ECLI:NL:CRVB:2017:1820 Instantie Datum uitspraak 17-05-2017 Datum publicatie 19-05-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/8607 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 069 Uitvoering van verordening (EG) Nr. 805/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1976 Nr. 144

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1976 Nr. 144 25 (1976) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1976 Nr. 144 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende de wederzijdse erkenning

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:5654

ECLI:NL:RBMNE:2016:5654 ECLI:NL:RBMNE:2016:5654 Instantie Datum uitspraak 19-10-2016 Datum publicatie 25-10-2016 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer C/16/419469 / FT RK 16/1339 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

llllls IN NAAM VAN DE KONING 1. De procedure RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Vonnis in kort geding van 18 mei 2016

llllls IN NAAM VAN DE KONING 1. De procedure RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Vonnis in kort geding van 18 mei 2016 IN NAAM VAN DE KONING llllls RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Civiel recht handelskamer locatie Utrecht zaaknummer I rolnummer: C/161413550 I KG ZA 16-284 Vonnis in kort geding van 18 mei 2016 in de zaak van

Nadere informatie

Memorie van Toelichting. Algemeen

Memorie van Toelichting. Algemeen Memorie van Toelichting Algemeen Op 12 december 2008 is de Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (hierna ook EBB-verordening) van toepassing geworden. De

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 477 Besluit van 15 juli 1998, houdende regels ter uitvoering van artikel 320, zesde lid, van de Faillissementswet in verband met de vaststelling

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 31 522 Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. I Algemeen. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING. I Algemeen. 1. Inleiding Implementatie van de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation

Nadere informatie

pagina 1 van 5 ECLI:NL:RBDHA:2014:1019 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 29012014 Datum publicatie 12022014 Zaaknummer C09445041 HA ZA 13691 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18-04-2014 Datum publicatie 07-05-2014 Zaaknummer C/08/154383 / KG-ZA 14-130 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

LANDSVERORDENING van de 15de maart 2001 houdende het overgangsrecht ter zake van de wijzigingen die in de bestaande wetgeving in verban

LANDSVERORDENING van de 15de maart 2001 houdende het overgangsrecht ter zake van de wijzigingen die in de bestaande wetgeving in verban Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 15de maart 2001 houdende het overgangsrecht ter

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/73768

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:5084

ECLI:NL:RBROT:2017:5084 ECLI:NL:RBROT:2017:5084 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 03-07-2017 Zaaknummer C/10/511503 HA ZA 16-981 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau enz. enz. enz. Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in verband met de omzetting van Richtlijn 2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 november

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 478 Besluit van 15 juli 1998, houdende nadere regels omtrent vorm en inhoud van het register in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

Nadere informatie

Verzoekster verwees naar de artikelen 475b en 475 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

Verzoekster verwees naar de artikelen 475b en 475 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Leiden (UWV) op grond van een interne instructie weigert medewerking te verlenen aan een vereenvoudigd

Nadere informatie

VIERDE, TEVENS LAATSTE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG IN DE FAILLISSEMENTEN VAN MIDLAND AANNEMING EN GRONDVERZETBEDRIJF V.O.F., GERRIT HOGENHOUT,

VIERDE, TEVENS LAATSTE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG IN DE FAILLISSEMENTEN VAN MIDLAND AANNEMING EN GRONDVERZETBEDRIJF V.O.F., GERRIT HOGENHOUT, VIERDE, TEVENS LAATSTE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG IN DE FAILLISSEMENTEN VAN MIDLAND AANNEMING EN GRONDVERZETBEDRIJF V.O.F., GERRIT HOGENHOUT, EGBERDINA ALIDA HOGENHOUT-VONK d.d. 15 februari 2013 Gegevens

Nadere informatie

Uitspraak GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO VONNIS IN KORT GEDING. In de zaak van:

Uitspraak GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO VONNIS IN KORT GEDING. In de zaak van: ECLI:NL:OGEAC:2017:25 Instantie Gerecht in eerste aanleg van Curaçao Datum uitspraak 08-03-2017 Datum publicatie 09-03-2017 Zaaknummer KG 81962/2016 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Nijmegen zaakgegevens 4183162 \ VV EXPL 15-57 \ 493 \ 450

vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Nijmegen zaakgegevens 4183162 \ VV EXPL 15-57 \ 493 \ 450 vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Nijmegen zaakgegevens 4183162 \ VV EXPL 15-57 \ 493 \ 450 uitspraak van 31 juli 2015 vonnis in kort geding in de zaak van Y.C. Tielens-Brouwer,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:4437 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHARL:2013:4437 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHARL:2013:4437 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 25-06-2013 Datum publicatie 23-07-2013 Zaaknummer 200.115.689 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te 's- Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken WIJ

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Delta Bouw Nederland B.V. : nader te noemen Delta. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 09138959 FAILLISSEMENTSNUMMER : 12/300

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DE MAATSCHAP DEKKER NOTARISSEN

VIJFDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DE MAATSCHAP DEKKER NOTARISSEN Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. VIJFDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DE MAATSCHAP DEKKER NOTARISSEN Inzake : de maatschap Dekker Notarissen, kantoorhoudende

Nadere informatie

X, in haar hoedanigheid van bewindvoerster over de goederen van..

X, in haar hoedanigheid van bewindvoerster over de goederen van.. vonnis RECHTBANK OOST-BRABANT Civiel Recht Zittingsplaats Eindhoven Zaaknummer: Vonnis van 7 september 2017 in de zaak van: X, in haar hoedanigheid van bewindvoerster over de goederen van.. gevestigd te

Nadere informatie

Omzetgegevens : 2005: ,--, 2004: ,-- Personeel gemiddeld aantal : ,77

Omzetgegevens : 2005: ,--, 2004: ,-- Personeel gemiddeld aantal : ,77 Bijlage 1 Faillissementsverslag Nummer: 12 Datum: 9 april 2010 Gegevens onderneming : Van der Velden Holding B.V. Faillissementsnummer : 07/149 F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. T.M Schraven

Nadere informatie

Bodem(voor)recht fiscus. De inhoud van artikel 22bis IW 1990

Bodem(voor)recht fiscus. De inhoud van artikel 22bis IW 1990 Bodem(voor)recht fiscus De inhoud van artikel 22bis IW 1990 Bodemvoorrecht art. 21 lid 1 IW 1990: s Rijks schatkist heeft een voorrecht op alle goederen van de belastingschuldige art. 3:279 BW: pand en

Nadere informatie

: De naamloze vennootschap United Green N.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7101 BN) Winterswijk aan het Beatrixpark

: De naamloze vennootschap United Green N.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7101 BN) Winterswijk aan het Beatrixpark Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Faillissement : De naamloze vennootschap United Green N.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7101 BN) Winterswijk aan het Beatrixpark 6a Faillissementsnummer

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. 34 218 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen

Nadere informatie

Aanvullend commentaar op het voorontwerp Besluit breed moratorium

Aanvullend commentaar op het voorontwerp Besluit breed moratorium 4 Aanvullend commentaar op het voorontwerp Besluit breed moratorium Algemene opmerkingen Het besluit houdt in het geheel geen rekening met de mogelijkheid dat de schuldenaar gedurende het moratorium betalingen

Nadere informatie

VERSLAG EX ART. 73 a Fw. in het faillissement van: Parkstad Limburg Personenvervoer II B.V. insolventienummer: 08 / 179 F

VERSLAG EX ART. 73 a Fw. in het faillissement van: Parkstad Limburg Personenvervoer II B.V. insolventienummer: 08 / 179 F VERSLAG EX ART. 73 a Fw. in het faillissement van: Parkstad Limburg Personenvervoer II B.V. insolventienummer: 08 / 179 F op verzoek van: eigen verzoek datum verzoek: 12 november 2008 appel / verzet: nee

Nadere informatie

Cumulatief beslag op aandelen op naam: tot welk moment?

Cumulatief beslag op aandelen op naam: tot welk moment? Cumulatief beslag op aandelen op naam: tot welk moment? Mr. C.H.M. Fiévez * 1. Inleiding De vraag tot welk moment cumulatief beslag op aandelen nog mogelijk is veronderstelt dat elk beslagobject, en dus

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure) Allen, die deze zullen zien of horen

Nadere informatie

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid:

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid: Uittreksel Gerechtelijk Wetboek-beslag Art. 1386 Vonnissen en akten kunnen alleen ten uitvoer worden gelegd op overlegging van de uitgifte of van de minuut, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter.

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter. Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 261015 11:10 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBMNE:2013:3231 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 19072013

Nadere informatie

Bijlagen : 1. Afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep. Activiteiten onderneming : Verwezen wordt naar het eerste verslag.

Bijlagen : 1. Afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep. Activiteiten onderneming : Verwezen wordt naar het eerste verslag. HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZIJN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 20 Datum:

Nadere informatie

Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V.

Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V. Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V. Deze tarieven gelden van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. Zowel de wet als de executoriale titel (bijvoorbeeld een vonnis)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/09/2017

Datum van inontvangstneming : 19/09/2017 Datum van inontvangstneming : 19/09/2017 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING 9.8.2017 ZAAK C-491/17 2. De behandeling van de zaak te schorsen totdat het Hof van Justitie van de Europese Unie een prejudiciële

Nadere informatie

R.B. CONVERTING BV R.B. ENGINEERING BV INTER HOLDING RHENEN BV

R.B. CONVERTING BV R.B. ENGINEERING BV INTER HOLDING RHENEN BV Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 34 628 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Geachte heer Opstelten,

De Minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Geachte heer Opstelten, De Minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 22 september 2011 doorkiesnummer 070-361 9721 e-mail voorlichting@rechtspraak.nl uw kenmerk 5707928/11/6 onderwerp

Nadere informatie

ECGR/U201300637 Lbr. 13/058

ECGR/U201300637 Lbr. 13/058 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201300637 Lbr. 13/058 bijlage(n)

Nadere informatie

Voorstel van wet. Artikel I. De Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden:

Voorstel van wet. Artikel I. De Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden: Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving

Nadere informatie

voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak

voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie De heer mr. dr. K.H.D.M. Dijkhoff Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Betreft: consultatieverzoek naar aanleiding

Nadere informatie

ARREST van 12 mei 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 12 mai 1997 dans l affaire A 96/

ARREST van 12 mei 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 12 mai 1997 dans l affaire A 96/ HET BENELUX-GERECHTSHOF LA COUR DE JUSTICE BENELUX A 96/1/7 ARREST van 12 mei 1997 in de zaak A 96/1 -------------------------- Inzake : BEVIER VASTGOED B.V. tegen GEBR. MARTENS BOUWMATERIALEN B.V Procestaal

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 MAART 2015 P.14.1677.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1677.F E. B., Mr. Patrick Thevissen, advocaat bij de balie te Eupen en mr. Melissa Sayeh, advocaat bij de balie te Brussel. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 188 Wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties 2008 en het Wetboek van Strafvordering

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Samenvatting Op de rekeningen van Consument en haar echtgenoot

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 INLEIDING 1

Inhoudsopgave 1 INLEIDING 1 Inhoudsopgave WOORD VOORAF VAN DE REDACTIE V 1 INLEIDING 1 1.1 Drie nieuwe procedures in het schuldsaneringsrecht 1 1.2 De wettelijke schuldsaneringsregeling en de rechtersregelingen 5 1.2.1 De wettelijke

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 529 Vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET

Nadere informatie

Burgerlijk procesrecht en faillissementsrecht 4 BURGERLIJK PROCESRECHT EN FAILLISSEMENTSRECHT 4 (CJU17.4/CREBO:56179)

Burgerlijk procesrecht en faillissementsrecht 4 BURGERLIJK PROCESRECHT EN FAILLISSEMENTSRECHT 4 (CJU17.4/CREBO:56179) BURGERLIJK PROCESRECHT EN FAILLISSEMENTSRECHT 4 (CJU17.4/CREBO:56179) sd.cju17.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 993 Uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1206/2001 van de Raad van de Europese Unie van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de

Nadere informatie

DERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG INZAKE RUBA BV Gegevens onderneming de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RUBA BV, t.h.o.d.n. BEDRIJFSAUTOSPIJTERIJ RUBA TIEL, AUTOSCHADEBEDRIJF RUBA TIEL,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/499 NL:TZ:0000012038:F001 26-07-2016 Mr. H.A. Wiggers mr. JSW Lucassen Algemeen Gegevens onderneming Statutair gevestigd te

Nadere informatie

1. Inleiding Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van de wet 33484. Wijziging artikel 516 lid 1 Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)

1. Inleiding Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van de wet 33484. Wijziging artikel 516 lid 1 Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) - 1 - NOTITIE Van : mr P.T.A. Benedek Aan : afdeling veiling Onderwerp : wetsvoorstel 33484 Datum : oktober 2014 1. Inleiding Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van de wet 33484 Wijziging artikel

Nadere informatie

HET BENELUX-GERECHTSHOF. in de zaak A 94/2

HET BENELUX-GERECHTSHOF. in de zaak A 94/2 2 HET BENELUX-GERECHTSHOF in de zaak A 94/2 1. Gelet op het vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden van 8 september 1994 in de zaak rolnummer H 136/93 van Rivel Rijwielfabriek B.V., gevestigd

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 7 Datum: 23 juni 2015. Gegevens onderneming: Stari Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/12.586 F Datum uitspraak: 19 juni 2012 Curator:

Nadere informatie

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen Artikel 24 Lid 1 Lid 2 Pandrecht Pandrecht Verkoop van verpande goederen Artikel 24 lid 1 Pandrecht Algemeen Het verschil tussen pand en retentie Het pandrecht in de AVC 2002 is nieuw ten opzichte van

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Installatiebedrijf W.A. Kemkens B.V., tevens h.o.d.n.

Nadere informatie

Indicatietarieven in IE-zaken

Indicatietarieven in IE-zaken Indicatietarieven in IE-zaken Versie 1 september 2014 Voorwoord Op 29 april 2004 is de zogenaamde Handhavingsrichtlijn tot stand gekomen (Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van

Nadere informatie

vonnis in naam van de Koning 2. de stichting STICHTING WOONBEDRIJF IEDER1, gevestigd te Deventer, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem.

vonnis in naam van de Koning 2. de stichting STICHTING WOONBEDRIJF IEDER1, gevestigd te Deventer, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem. in naam van de Koning vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: C/05/296700 I HA ZA 16-50 Vonnis van in de zaak van wonende te Bilthoven, gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 740 Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering

Nadere informatie

Veelontvangers. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014. Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, 1.

Veelontvangers. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014. Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, 1. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014 Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, geboren 11juni1957, wonende te (1223 NH) Hilversum aan de Anthony Fokkerweg 124 Faillissementsnummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB7227

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB7227 ECLI:NL:RBZUT:2007:BB7227 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 16-08-2007 Datum publicatie 06-11-2007 Zaaknummer 87248 - KG ZA 07-191 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 215005 / KG ZA 10-460 Vonnis in kort geding ex artikel 438 lid 4 Rv van 22 juli 2010

zaaknummer / rolnummer: 215005 / KG ZA 10-460 Vonnis in kort geding ex artikel 438 lid 4 Rv van 22 juli 2010 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 215005 / KG ZA 10-460 Vonnis in kort geding ex artikel 438 lid 4 Rv van in de zaak van I De stichting STICHTING TRUDO, gevestigd

Nadere informatie

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso)

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Clausule 230 Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Middels deze clausule wordt op deze verzekering, in afwijking van de uitsluiting incasso van artikel 6.1.9 van de Bijzondere voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstand,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Heidehof Diervoeders BV INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 09059811 FAILLISSEMENTSNUMMER : 12/76 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/12/2012

Datum van inontvangstneming : 11/12/2012 Datum van inontvangstneming : 11/12/2012 Vertaling C-508/12-1 Zaak C-508/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 november 2012 Verwijzende rechter: Landesgericht Salzburg (Oostenrijk)

Nadere informatie

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie