SCHOOLPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLPLAN 2015-2019"

Transcriptie

1 SCHOOLPLAN I.G.J. van den Boschstraat AL Wilhelminadorp Schoolplan

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 aststelling... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1. Uitgangspunten van het bestuur Inleiding De missie van stichting primair basisonderwijs Nobego De visie van stichting primair basisonderwijs Nobego Strategische keuzes Identiteit Onderwijs Personeel Organisatie Huisvesting Omgeving Financiën De opdracht van onze school Inleiding Onze missie Onze visie Interne en externe analyse Strategische keuzes en missie en visie Consequenties voor de meerjarenplanning Onderwijskundige vormgeving Inleiding Wettelijke opdracht van het onderwijs Ononderbroken ontwikkeling Brede ontwikkeling Multiculturele samenleving Kerndoelen en referentieniveaus Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften Onderwijs aan langdurig zieke kinderen Consequenties voor de meerjarenplanning Personeelsbeleid Inleiding Personeelsbeleid in samenhang met onderwijskundig beleid Professionele ontwikkeling en scholing Meerjarendoelen professionele ontwikkeling en scholing Persoonlijk ontwikkelingsplan Kwaliteitszorg Inleiding oorwaarden van onze kwaliteitszorg Kwaliteitscriteria voor het onderwijs van onze school De inrichting van onze kwaliteitszorg De bewaking en verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs Leerlingen halen maximale leerresultaten Ouders zijn tevreden over de kwaliteit van het onderwijs Consequenties voor de meerjarenplanning Meerjarenplanning Inleiding eranderingsonderwerpen en resultaten Overzicht veranderingsgebieden in de schoolplanperiode Sponsoring Schoolplan

3 Inleiding Doel van ons schoolplan. Dit schoolplan is een beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzen we voor de nabije toekomst van het onderwijs op deze school hebben gemaakt. De algemene doelen van onze school (de missie) hebben we vertaald naar de dagelijkse praktijk. We beschrijven hoe we ons onderwijs in willen gaan richten, welke materialen we daarbij gebruiken en hoe we dat organiseren. De kerndoelen zijn medebepalend voor ons onderwijs. Daarbij geven we aan hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs bewaken en welke verbeteringen we op grond van interne analyse willen aanbrengen in de nabije toekomst. Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op onze school en hoe we dat dagelijks vorm geven. Samenhang in het schoolplan. Het schoolplan van onze school bestaat uit verschillende onderdelen. Het spreekt voor zich dat deze onderdelen een grote mate van samenhang vertonen. Alle beleidsuitspraken die in het schoolplan zijn opgenomen en de daaruit voortvloeiende activiteiten zijn gebaseerd op de missie en visie van het schoolteam, gedragen door de ouders en vastgesteld door het bestuur. Hierbij hebben wij getracht om deze beleidsuitspraken zoveel mogelijk in samenhang vast te leggen, waardoor het mogelijk blijft om zicht te houden op de zogenaamde rode draad van onze school, oftewel waar willen we in 2019 staan met ons onderwijs. In hoofdstuk 1 De opdracht van onze school wordt beschreven vanuit welke missie en visie het onderwijs op OBS vertrekt. Hierbij worden kansen en bedreigingen tegenover elkaar geplaatst, met als uiteindelijke doel bedreigingen om te zetten in kansen en uitdagingen. De wijze waarop wij dat vorm (willen) geven staat beschreven in hoofdstuk 2 Onderwijskundige vormgeving Daarbij is zorgvuldig nagegaan op welke punten ons huidige onderwijs nog niet voldoet aan de wettelijke eisen. Bovendien is nagegaan op welke punten ons huidige onderwijs wel/niet overeenkomt met onze visie op onderwijs. Deze punten zijn vastgelegd in hoofdstuk 6 Meerjarenplanning. In hoofdstuk 4 - het personeelsbeleid-, wordt uitgegaan van het Strategisch Beleidsplan Nobego. Hoofdstuk 5 Kwaliteitszorg- beschrijft het ontwikkelen en bewaken van de kwaliteit van het onderwijs, dat is een belangrijke opdracht van de school. In het betreffende hoofdstuk beschrijven we een cyclische werkwijze om dit te realiseren. Alle geplande veranderingen en de daarmee samenhangende financiële gevolgen worden kort samengevat in hoofdstuk 6 -de meerjarenplanning-. Aangezien vanuit de jaarlijkse evaluaties en kwaliteitsbewaking steeds nieuwe aspecten naar voren komen vraagt dit jaarlijkse bijstelling. Daartoe wordt er per schooljaar een gedetailleerd actieplan opgesteld en uitgevoerd. Elk jaar zal bij het opstellen van de begroting nagegaan worden of de prioriteiten die gesteld zijn met betrekking tot de uitgaven overeenkomen met de doelen van het schoolplan. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur en de directie. Totstandkoming Het schoolteam heeft onder leiding van de directie gewerkt aan de totstandkoming van dit schoolplan. Op basis van de beschrijvingen in het voorgaande schoolplan en informatie over nieuwe en/of op handen zijde ontwikkelingen heeft het schoolteam tijdens een teambijeenkomst de missie en de visie van de school vastgesteld. Op dat moment zijn ook nadrukkelijk de eigen wensen van de personeelsleden aan bod geweest. Daarmee is door het team de richting aangegeven waarin de school zich zou moeten ontwikkelen. Daarnaast zijn gegevens verzameld, die duidelijk maakten, welke positie de school aan het eind van de vorige schoolplanperiode innam op de verschillende beleidsterreinen. Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: - De evaluatie van het schoolplan van de school, dat is opgesteld in De meest recente inspectierapporten. Schoolplan

4 - Tevredenheidsmetingen van ouders, leerlingen en medewerkers. - De jaarlijkse evaluaties van de actieplannen. - Analyse van de leerresultaten op basis van methodeonafhankelijke toetsen. - Omgevingsanalyse, die aangeeft hoe de school gewaardeerd wordt in de wijk en de samenwerking met de daar aanwezige instanties en instellingen. De (SWOT)analyse van deze gegevens, afgezet tegen de geformuleerde missie en visie heeft geresulteerd in een aantal strategische keuzes, die naar het oordeel van het team leidend en richtinggevend zijn voor de beoogde concrete doelen. Het schoolteam stelt zich onder leiding van de directie verantwoordelijk voor de uitvoering van dit schoolplan in de komende vier jaar. Het bevoegd gezag stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het ondersteunen en bewaken van hetgeen in het schoolplan is beschreven. Het bevoegd gezag stelt zich garant voor het gericht inzetten van middelen voor het ondersteunen van dit schoolplan. De directie stelt het schoolbestuur jaarlijks op de hoogte van de bereikte doelen door middel van een jaarverslag. Documenten welke ten grondslag liggen aan dit schoolplan Schoolplan opgesteld in 2011; is vertrekpunt; PKO inspectie september 2015; Jaarlijkse evaluaties o.l.v. RPCZ; Kwaliteitszorg; 2x per schooljaar zelfanalyse in de vorm van trendanalyse en dwarsdoorsnedes, waarna bijstelling plaatsvindt en/of borging middels borgingsdocumenten; Bovenschoolse missie en visie Nobego vastgesteld tijdens meerdere studiedagen in het schooljaar 14 15, welke uitgemond is in een Nobego op weg naar (zie bijlage); Ouder-, leerling, en personeelstevredenheidspeiling vanuit Integraal Wettelijke voorschriften Schoolplan

5 Schoolplan

6 1. Uitgangspunten van het bestuur Inleiding Ter voorbereiding op de schoolplanperiode heeft het bestuur volgens een vooraf vastgesteld traject de strategische keuzes op bestuursniveau bepaald voor de komende schoolplanperiode. Deze keuzes zijn kaderstellend voor de op te stellen schoolplannen van de afzonderlijke scholen. Toch dienen ze voldoende ruimte te geven om als school eigen specifieke invullingen te geven, afgestemd op bijzondere omstandigheden of op vormgeving van een specifiek concept. Alvorens het strategisch beleid definitief vast te stellen, is hierover uitvoerig overlegd met het directieberaad en hebben teams de gelegenheid gekregen adviezen uit te brengen. De GMR heeft instemming verleend aan dit strategisch beleidsplan voor de periode De missie van stichting primair basisonderwijs Nobego Onderwijs op maat voor elk kind, met aandacht voor autonomie en authenticiteit van elk individu in een respectvolle omgang met elkaar en de wereld waarin wij leven; dit met het oog op het optimaal functioneren en kunnen inzetten van de talenten in de maatschappij van morgen De visie van stichting primair basisonderwijs Nobego We vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op school. Wij zijn samen met de leerkrachten en ouders verantwoordelijk voor een prettig en goed leerklimaat. De cognitieve, conatieve, creatieve, motorische en sociaal-emotionele componenten zijn in deze visie waardevol en dienen voortdurend aandacht te krijgen. De ontwikkeling van een kind wordt niet alleen op school bevorderd. an groot belang is het samenspel tussen school, ouders en maatschappelijke omgeving. In dat samenspel worden de mogelijkheden van en voor kinderen vergroot. De visie van Nobego is gebaseerd op het gedachtegoed van het openbaar onderwijs: toegankelijk voor iedereen met respect voor elk kind Strategische keuzes De strategische keuzes hebben we uitgewerkt in zeven hoofdcomponenten: 1. Identiteit 2. Onderwijs 3. Personeel 4. Organisatie 5. Huisvesting 6. Omgeving 7. Financiën Elke component hebben we uitgewerkt in uitgangspunten. In de bijlage Nobego op weg naar wordt beschreven op basis waarvan we gekomen zijn tot deze uitgangspunten. Schoolplan

7 oor elke school zijn de zeven hoofdcomponenten en de uitgangspunten richtinggevend. Zij bepalen de prioriteit en het tempo waarin het één en ander gerealiseerd kan worden in de komende schoolplanperiode Identiteit 1) Alle scholen van Nobego geven breed levensbeschouwelijk onderwijs. 2) Alle scholen zijn gericht op het vormen van samenwerking(s) verbanden/scholen. 3) De rol van de directeur is cruciaal 4) Alle medewerkers dragen de identiteit van Nobego uit Onderwijs 1) Alle talenten krijgen binnen Nobego alle kansen. 2) We sluiten optimaal aan bij de individuele leerling en geven onderwijs op maat. 3) Alle leerlingen en personeelsleden van Nobego beheersen de 21- eeuwse vaardigheden. 4) Alle personeelsleden van Nobego zijn digitaal geletterd. 5) Alle leerkrachten zijn binnen 5 tot 7 jaar vakbekwaam en ingeschreven in het lerarenregister. 6) Alle directeuren zijn binnen 4 jaar vakbekwaam en ingeschreven in het schoolleiderregister Personeel 1) Elke personeelslid van Nobego is intrinsiek gemotiveerd en is zich bewust van zijn positie als rolmodel. 2) oor alle personeelsleden van Nobego geldt: een leven lang van en met elkaar leren en verbindingen maken op alle niveaus. 3) Leerteams hebben een belangrijke rol in de professionele ontwikkeling van het personeel. 4) Nobego heeft eind 2015 een goed werkende, planmatige cyclus van kwaliteitszorg. 5) Nobego heeft op een professionele kwaliteitsmedewerker in dienst Organisatie 1) In 2015 is het voor Nobego helder met welke onderwijsorganisaties op de Bevelanden ze kan/wil samenwerken. 2) Nobego weet van zichzelf wat ze kan, wat haar kracht en expertise is, wat zij te bieden heeft en hoe ze dat wil inzetten. 3) Nobego brengt in kaart wat ze nog moet ontwikkelen en waar ze nog moet groeien. 4) Nobego staat bekend als een uitstekende onderwijsorganisatie en is gericht op samenwerken. 5) Nobego heeft een goed imago Huisvesting 1) Nobego heeft kindcentra van 0 tot 12 jaar in gebouwen die multi-functioneel zijn. 2) Ieder schoolgebouw is gastvrij, veilig, open, opgeruimd en plezierig om in te werken Omgeving 1) Nobego participeert actief met ouders en partners in de omgeving. 2) Nobego draagt respect uit voor verschillen van mensen, ideeën van mensen, culturen en religies Financiën 1) Nobego is een ondernemende organisatie. 2) Nobego is financieel stabiel, transparant en dienstbaar aan het onderwijs. Schoolplan

8 2. De opdracht van onze school 2.1. Inleiding Dit hoofdstuk is dragend voor ons werk in de komende schoolplanperiode. We verantwoorden hier vanuit welke opvattingen het onderwijs verzorgd wordt. Deze opvattingen zijn gebaseerd op de visie van het schoolteam en de conclusies, die we als schoolteam getrokken hebben uit de verzamelde gegevens, de informatie over nieuwe en te verwachten ontwikkelingen. Dit alles binnen de kaders van het door het bestuur vastgesteld strategisch beleid. (zie hoofdstuk1). Daarnaast is een interne en externe analyse uitgevoerd met betrekking tot het onderwijs op onze school. Dat heeft geresulteerd in een aantal sterke en zwakke kanten van onze organisatie en kansen en bedreigingen in de nabije toekomst. Dit overzicht is gebruikt om de best mogelijke strategische keuzes te maken voor de toekomst. 2.2 Onze missie Onze missie is dat we modern en kwalitatief goed onderwijs op maat realiseren in een veilige, toegankelijke school, waarbij de talenten die nodig zijn in de maatschappij van morgen, gestimuleerd en ontwikkeld worden en dat alle leerlingen, met aandacht voor autonomie en authenticiteit, met een respectvolle manier omgaan met elkaar; zodat onze leerlingen nu en later optimaal kunnen leren Onze visie In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen. isie op ontwikkeling en leren. We vinden het belangrijk dat we de ontwikkeling van leerlingen goed in beeld hebben, op zowel het cognitieve als het sociaal-emotionele vlak. Het leren lukt het best als kinderen én volwassenen betrokken en gemotiveerd zijn. Daarbij is het van belang om een realistisch zelfbeeld te hebben. We vinden het belangrijk om uit te gaan van de leefwereld van kinderen, welke ambities ze hebben, hoe kinderen de maatschappij en het leren ervaren en op welke manier zij willen en kunnen leren. Op de willen we kinderen bewust competent maken in de vaardigheden die het functioneren in de 21 e eeuw met zich mee brengt. Daarbij vinden we zowel de conatieve en cognitieve vaardigheden van belang. We vinden het belangrijk om kinderen zelf verantwoordelijkheid te laten dragen voor hun eigen leerproces. Leren vindt overal plaats, niet alleen binnen de schoolmuren. We willen een lerende organisatie zijn waarbij zowel leerlingen en leerkrachten van en met elkaar leren en waarin de directie de kwaliteit van de school bewaakt. De wereld om je heen wordt daarbij als bron en uitgangspunt gebruikt. Om de ontwikkeling van kinderen te kunnen waarnemen, volgen, sturen en stimuleren, vinden we het belangrijk dat er een open, constructieve en transparante communicatie is tussen zowel ouders, leerlingen en leerkrachten. Een goede relatie tussen de leidinggevende met de teamleden en ouders en de band tussen de leerkracht met de leerlingen en ouders en tussen leerlingen onderling is van cruciaal belang! isie op onderwijs Wij geloven in uitdaging als basis voor ontwikkeling, voor ieder individu. Daarbij willen we samen leren, in partnership met ouders, waarbij een cultuur heerst van constructief en realistisch doelen stellen, elkaar ondersteunen en feedback geven om de gestelde doelen te kunnen te realiseren. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen probleemoplossend en zelfsturend leren handelen. Daarbij fungeren de teamleden als rolmodel. isie op opbrengsten van het onderwijs. Natuurlijk moet de uitdagende (leer)omgeving gebaseerd zijn op de te leren vaardigheden die huidige kenniseconomie stelt. We willen op een handelingsgerichte en gedegen manier de opbrengsten analyseren om Schoolplan

9 vervolgens op een inzichtelijke en planmatige manier voor iedere leerling een ontwikkelplan op te stellen op basis van de individuele onderwijsbehoeften. We geven alle leerlingen mogelijkheden om spelend te leren. Daarnaast worden interactieve instructies en verwerkingen aangeboden. We werken er naar om alle leerlingen minimaal op referentieniveau F1 te krijgen. isie op schoolklimaat. De school is het middelpunt van de leer- (en leef-)omgeving van leerlingen. Daarmee is de school de plaats is waar leerkrachten en leerlingen zich kunnen ontwikkelen. Wij zorgen voor een veilige, toegankelijke en moderne school waar iedereen zich gerespecteerd voelt. Onze ambitie is het creëren van een school waar ontwikkeling vanuit uitdaging plaatsvindt. Daarbij staat samenwerking tussen alle betrokkenen hoog in het vaandel. We bereiden leerlingen voor op de 21 e eeuw met moderne leermiddelen. Onze leerlingen krijgen inzicht in hun vaardigheden, daardoor ook inzicht in hun talenten en hun ontwikkeling. We willen een plek zijn waar leerlingen zichzelf kunnen zijn en waar een open, eerlijke en goede communicatie plaatsvindt tussen iedereen. We stemmen onze activiteiten en het aanbod af op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Dit doen we in nauwe samenwerking met de leerling en de ouders. Zo kan er een band opgebouwd worden tussen de leerling en zijn leerkracht (coach), maar ook de relaties tussen andere leerlingen zijn van groot belang. De leerlingen ontwikkelen zich door samen te werken, uitdaging uit de omgeving waarin zij zich prettig voelen en goede ondersteuning. isie op maatschappelijke positionering. De school is als een web in de ontwikkeling van de leerling. Alles staat met elkaar in verbinding, de ontwikkeling op persoonlijk-, cognitief- en sociaal-emotioneel vlak. Elke leerling heeft een eigen web om zich heen. Dat web wordt door de leerling zelf gebouwd, maar natuurlijk ook met de leerkrachten en de ouders. Wij vinden het belangrijk, dat Wilhelminadorp een school houdt, zodat de leerlingen dicht bij huis naar school kunnen. Leren en werken aan 21 e eeuwse vaardigheden vindt ook na schooltijd plaats. Wij willen contacten met verenigingen uit de omgeving versterken. Daarom stellen wij na schooltijd ruimte beschikbaar om de talenten van de leerlingen te ontwikkelen. Daarnaast willen we samenwerken met de peuterspeelzaal om een doorgaande lijn van 2 tot 13 jaar te creeren Interne en externe analyse De interne analyse heeft het volgende beeld opgeleverd: Sterke punten van onze school Gemotiveerd team Implementatie O4NT SEO van de leerlingen in beeld akspecialisten/veel kennis aanwezig in het team Grote betrokkenheid van de ouders/verzorgers Aandacht voor de individuele ontwikkeling Prettige uitstraling binnenkant schoolgebouw Samenwerking met overkoepelende O4NT stichting De externe analyse heeft het volgende beeld opgeleverd: Kans voor onze school Nieuwbouw huizen in Wilhelminadorp en Goes Beschikbare digitale leermiddelen maken grote ont- Zwakke of ontwikkelpunten van onze school Afhankelijk van extra FTE s en financiën uit Nobego Borging van de implementatie van het O4NT onderwijs Talenten van de leerlingen benutten Leerkrachten leren van elkaars talenten. Focus houden op het lesgeven/ kennisoverdracht. Analyses van de opbrengsten nog niet geborgd in een document Buitenkant schoolgebouw verdient aandacht De 21 e eeuwse vaardigheden in een doorgaande lijn borgen Bedreiging voor onze school Krimp in Zeeland, op termijn misschien te weinig leerlingen om de school open te kunnen houden. Bezuinigingen die nog moeten worden doorgevoerd Schoolplan

10 wikkeling door. Media aandacht voor onze school Profileren onderwijsconcept t.o.v. scholen in de omgeving Bereidheid van de ouders om een financiële bijdrage te leveren voor de ipad Samenwerking met peuterspeelzaal. Bibliotheek in de school. Continurooster invoeren Naschools aanbod vergroten Samenwerking verenigingen in de buurt (Oranjevereniging/ buurtvereniging) Negatieve beeldvorming van onze school (hele dagen alleen met ipad werken) Concurrentie andere scholen in de omgeving Financiële bijdrage van de ouders, kan drempel zijn voor nieuwe ouders Nieuwbouw school de Schans Door deze gegevens met elkaar te combineren en af te zetten tegen wat we op onze school willen realiseren, zijn uit een veelheid van mogelijkheden de volgende strategische keuzes gemaakt voor de komende jaren: Onze strategische keuzes (speerpunten) voor de periode Implementatie O4NT / kwaliteitszorgsysteem Om de invoering van O4NT goed uit te voeren is het noodzakelijk dat alle implementaties goed geborgd worden. 2. Profilering. We gaan ons profileren in een ruimer geografisch gebied waardoor we leerlingen vanuit de hele omtrek aantrekken, zodat de school op het dorp behouden blijft. Dat willen we onder andere realiseren door het gebruik van (digitale) media om informatie te delen, te ontvangen, een realistisch beeld uit te dragen over het onderwijsconcept op de en ons openbaar onderwijs. Daarnaast worden informatieavonden gehouden. We starten met een continurooster en bieden na schooltijd ruimte aan voor naschoolse activiteiten door derden. Ook dit willen we breed onder de aandacht brengen. Contacten met verenigingen in het dorp vinden wij belangrijk, deze gaan we ook bij de profilering verder uitbreiden. En niet in de laatste plaats proberen we de ouders als ambassadeurs van de school in te zetten. 3. Het invoeren de 21 e eeuwse vaardigheden De 21 e eeuwse vaardigheden worden op school aangeboden volgens een doordachte leerlijn, waarbij alle conatieve en cognitieve vaardigheden voor iedere leerling gedurende de schoolloopbaan aan bod komen. De visie, werkwijze en uitwerkingen worden in een document vastgelegd en geëvalueerd (PDCA-cyclus). 4. Opbrengst gericht werken We willen de (top)talenten op cognitief vlak uitdagen en ontwikkelen. De opbrengsten en resultaten worden op een gedegen manier geanalyseerd door leerkrachten en ib-er om van daaruit ons onderwijs doelgericht te kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. We voldoen aan de door de overheid gestelde kerndoelen en werken toe naar het niveau dat van de leerlingen verwacht mag worden. 5. Lerende organisatie Schoolplan

11 Onze school is onderdeel van een lerende organisatie, daar maken we zichtbaar deel van uit. We zijn een lerende organisatie met een zelfsturend team, waarbij gebruik gemaakt wordt van kwaliteiten en talenten van leerkrachten. Het team draagt de missie en visie van de school en Nobego zichtbaar uit. We nemen actief deel aan leerteams binnen Nobego. Hierdoor wordt de kennis van het team van de groter, maar ook de kennis binnen Nobego groeit Strategische keuzes en missie en visie Missie en visie bouwen op veel punten voort op ontwikkelingen uit het verleden. In de school is dan ook al veel van wat we belangrijk vinden in ons onderwijs terug te vinden. Dit blijkt uit het volgende overzicht: Onderdelen van de visie, die reeds gerealiseerd zijn: Invoeren van het O4NT onderwijsmodel, met groot draagvlak team, ouders en bestuur. Hoge ouderbetrokkenheid, inclusief de bereidwilligheid om een financiële bijdrage te leveren voor de ipad als leermiddel. akbekwame leerkrachten met specialismen op gedrag, zorg en dyslexie. Persoonlijke ontwikkelplannen van leerkrachten in relatie tot de schoolontwikkeling. Ontwikkelingsgericht en gedreven team. Aantrekkelijke leeromgeving. Actieve ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. Individuele ontwikkelingsplannen voor iedere leerling. Moderne leermiddelen (hard- en software) Onderdelen van de visie, die nog niet gerealiseerd zijn: In onderstaand overzicht geven we aan hoe we op dit moment de stand van zaken ten aanzien van de hoofdpunten van de missie en visie inschatten die nog niet gerealiseerd zijn en hoe die zich verhouden tot de strategische keuzes. Aspecten van de missie/visie Relatie met strategische keuzes Actie Doorgaande leerlijn invoeren van de 21st century skills Invoeren van een continurooster Aanschaffen van een WO-methode die past binnen de O4NT Borgen van alle documenten, afspraken die te maken hebben met de invoering van het nieuwe onderwijsconcept Passend binnen het O4NT onderwijsconcept Positie versterken om leerlingen aan te trekken Moderne methode die leerlingen datgene leert wat nodig is om later goed te kunnen functioneren in de samenleving Kwaliteit moet goed zijn om excellent onderwijs te kunnen geven Analyses van de leerresultaten en stimuleren van toptalenten op cognitief vlak Aantrekken meer leerlingen, groei schoolpopulatie Borgen van de analyses en uitvoeren van interactieve instructies op het niveau van de leerling en school. Het kunnen blijven voortbestaan! Meer activiteiten in school, middelpunt van ontwikkeling en van het leren zijn in Wilhelminadorp en omgeving Altijd! Schoolplan

12 Andere onderwerpen, die niet voortkomen uit de visie, maar die we wel willen opnemen in onze meerjaren planning. Onderwerp Peuterspeelzaalcontacten Naschools aanbod Waarom we dit opnemen in de meerjarenplanning Contacten versterken en nauw samenwerken i.v.m. doorgaande lijn. Dit kan leiden tot peuterspeelzaal in ons schoolgebouw, waardoor ouders al vroeg vertrouwd raken met onze school en dit er mogelijk leidt tot een keus voor onze school als het kind 4 jaar is. De activiteiten die op school worden aangeboden willen we vergroten. Zodat er ook na schooltijd geleerd wordt Consequenties voor de meerjarenplanning Om het voortbestaan van de school te kunnen garanderen is het van belang om in schooljaar 15/16 de te realiseren doelen opgestart te hebben. De volgende jaren zullen gebruikt worden om de doelen verder uit te diepen en te implementeren en vervolgens te borgen. Als blijkt dat op onvoldoende leerlingen onderwijs volgen op de dan zal er gefuseerd worden met de Nobego school Prof. Dr. Kohnstammschool te Goes. Schoolplan

13 3. Onderwijskundige vormgeving 3.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het onderwijs op de school vorm gegeven wordt. We maken hierbij gebruik van onderzoek van onderwijsveranderingen die daadwerkelijk invloed blijken te hebben op de leerprestaties van leerlingen (Marzano, Fullan, Hattie e.a.) In de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt, hoe invulling gegeven wordt aan de wettelijke opdracht van het onderwijs rekening houdend met de missie van de school en hetgeen in de komende schoolplanperiode gerealiseerd wordt gezien de visie. Beide zijn beschreven in het vorige hoofdstuk. Een goede pedagogische benadering zorgt voor een veilige basis om leren en ontwikkelen mogelijk te maken. Omgangsvormen, respect voor anderen, burgerschap, samenwerking enz. zijn wezenlijke aspecten van ons onderwijs Wettelijke opdracht van het onderwijs In de wet op het primair onderwijs staat beschreven aan welke eisen het onderwijs moet voldoen. Ook de wet Passend Onderwijs stelt eisen aan de inrichting van ons onderwijs. In de hierna volgende paragrafen wordt aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan deze wettelijke eisen Ononderbroken ontwikkeling Artikel 8 lid 1 van de wpo geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Op onze school geven we hieraan als volgt vorm: Wij stellen voor elke leerling een Individueel Ontwikkelings Plan (IOP) op. Dit plan wordt iedere 8 weken geëvalueerd door de leerkracht en drie maal per schooljaar aan ouders verstrekt. Daarnaast wordt het IOP minimaal twee keer per jaar besproken met de ouders/ verzorgers en de leerling. Het IOP is continu in ontwikkeling. De leerling is (voor een deel) eigen baas over de te leren lesstof. De lesstof die gaat over de basisvakken wordt vastgelegd. Aan het begin van het schooljaar wordt een omgekeerd oudergesprek gevoerd met ouders en leerkracht, waarbij ouders de leerkracht vertellen over hun kind en de leerkracht verhelderings- of verdiepingsvragen kan stellen. Er wordt door de leerkracht (coach) na elke Cito periode grondig geanalyseerd, waardoor de opbrengsten goed in kaart kunnen worden gebracht en doelen in de tijd kunnen worden bijgesteld en de begeleiding wordt aangepast op basis van de conclusies uit deze analyse. Er wordt afgestemd met ouders/ verzorgers, wie wat kan betekenen bij de ontwikkeling van de leerling. Alle leerresultaten van leerlingen, zowel vanuit de methode als de niet-methode gebonden toetsen, worden digitaal geregistreerd. Leerlingen, ouders en leerkrachten hebben iedere dag inzage in de vorderingen op de hoofdvakgebieden. Schoolplan

14 Brede ontwikkeling Deze wordt afgestemd op de verstandelijke ontwikkeling, het ontwikkelen van creativiteit en op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Dit geven wij op de volgende wijze vorm: Medio schooljaar worden lessen aangeboden waaruit leerlingen zelfstandig binnen hun niveau kunnen kiezen wat ze willen leren. Het gaat hierbij om creatieve, culturele en kunstzinnige workshops. De leerkrachten coachen de leerlingen bij hun keuze, zodat eind groep 8 alle leerlingen de gewenste einddoelen, zoals beschreven in het cultuurplan, hebben gehaald. anaf schooljaar werken we volgens een in schooljaar op te stellen cultuurplan Multiculturele samenleving Artikel 8 lid 3 wpo geeft aan: Het onderwijs: a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal. Daar zorgen we op onze school op de volgende manier voor: Kinderen vervullen nu en straks taken en rollen, waarop ze via ons onderwijsaanbod worden voorbereid. Het gaat om rollen als consument, als verkeersdeelnemer en als burger in een democratische rechtstaat. Kennis over inzicht in belangrijke waarden en normen en weten hoe daarnaar te handelen zijn voorwaarden voor het goed functioneren in onze samenleving. In ons onderwijs willen wij de kinderen op drie gebieden helpen vormen: wij willen in ons lesaanbod de kinderen kennis laten maken met onze democratie door praktische activiteiten en werkvormen, die de kinderen voorbereiden op participatie in de samenleving en door kennis te laten maken met andere culturen en levensbeschouwingen een beeld vormen van de eigen identiteit. Situatie op de onze schoolpopulatie De is de enige school in het dorp. Onze schoolpopulatie bestaat voornamelijk uit leerlingen uit het dorp Wilhelminadorp aangevuld met leerlingen uit de naastgelegen wijk van Goes Het Goese Meer. De is een kleine, hechte, moderne school. Wij vinden dat een school actief bijdraagt aan de leefbaarheid van een dorp. Doelen De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen. De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. Bovenstaande doelen worden in principe gerealiseerd vanuit de lessen in onze zaakvak methodes en de methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. Door de inhouden en werkvormen bij instructielessen en de aandacht voor het zelfstandig werken en plannen. Ook via een aantal terugkerende activiteiten zoals pro- Schoolplan

15 jecten, deelname aan diverse buitenschoolse activiteiten en aandacht voor zgn goede doelen werken we aan het realiseren van de gestelde doelen. Het aanbod op de Met het team hebben we ons aanbod geïnventariseerd. We toetsen ons aanbod d.m.v. Klassen vergaderingen ; reflectieverslagen n.a.v. observaties; groepsgesprekken over onderwerpen; ZIEN vragenlijst, Kijk groep 1 en 2 en coach-leerlinggesprek; In onderstaand schema is het huidig aanbod weergegeven: Groep 1,2 en 3 Omschrijving Democratie Kennis en inzicht Regels en afspraken aardigheden Meedoen aan gesprekken in de groep Afspraken nakomen die in de groep zijn gemaakt Houdingen Ervaringen Luisteren, afspraken nakomen Afspraken en regels maken Deelname aan kringgesprekken Spelen en werken in gemengde groepjes Participatie Kennis en inzicht Samenleving: stad en land aardigheden Houdingen Ervaringen Spreken en luisteren Betrokkenheid (bij groep) Helpen opruimen Identiteit Kennis en inzicht Mensen hebben overeenkomsten en verschillen Mensen hebben elkaar nodig Wel of niet geloven, God, kerk moskee.. aardigheden Houdingen Ervaringen Onderscheiden van ik en de ander Uiten van gevoelens en opvattingen Respectvol omgaan met anderen Empathie Anderen willen helpen Samen spelen en samenwerken met verschillende kinderen Bezoeken buitenschoolse instantie (bejaardenthuis, politiebureau ed) Groep 4, 5, 6, 7 en 8 Omschrijving Democratie Kennis en inzicht Monarchie, dictatuur en democratie Gemeentebestuur en landsbestuur aardigheden Afspraken nakomen en in groep oplos- Schoolplan

16 Houdingen Ervaringen singen vinden voor conflicten Eigen standpunt bepalen en bijstellen Omgaan met kritiek Anderen de gelegenheid geven zich te uiten Neerleggen bij meerderheidsbesluit in groep Constructieve bijdrage leveren Oplossingen aandragen Acceptatie Rolverdeling in teamsport Participatie Kennis en inzicht Rechten van het kind Samenleving, dorp,wijk, provincie, land, Europa aardigheden Houdingen Ervaringen Invloed uitoefenen op besluitvorming in de groep Inzicht in eigen capaciteiten Aandragen oplossingen Meedoen aan georganiseerde actie voor klas/school erantwoordelijkheid voor de groep/school Creativiteit Assertiviteit Bereidheid bijdrage te leveren aan kwaliteit school/samenleving Besluitvorming over klassenaangelegenheden Meedoen geldinzamelactie goed doel Wisselende taken erantwoordelijkheden klas/school Kaart sturen/bezoek zieke leerlingen Identiteit Kennis en inzicht Wereldgodsdiensten Nationaliteit aardigheden Houdingen Ervaringen erschillende gezinssituaties Inzicht in eigen mogelijkheden, beperkingen en opvattingen Inzicht in verschillen in mensen erplaatsen in de ander Rekening houden met opvattingen van een ander Herkennen uitingen cultuur en religie in straatbeeld Zelf onderscheid kunnen maken in goed en slecht Gelijkwaardigheid Zelfkennis Zelfwaardering Anderen willen betrekken Gestructureerde groepsopdrachten met verschillende kinderen ieren Koningsdag Leren over eigen woonomgeving Saamhorigheid in de klas/school ervaren Leermiddelen Schoolplan

17 Gedurende schooljaar wordt overgegaan naar een nieuwe methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en biologie Aardrijkskunde methode Een wereld van verschil Geschiedenis methode Bij de tijd Biologiemethode Ja natuurlijk Onderdelen uit het programma aljunior Methode voor sociaal emotionele ontwikkeling Leefstijl. Methode begrijpend lezen (Leeslink) Nederlandse methode Taalzee op de ipad gebruikt door de leerlingen. De handleiding van Taalactief (door leerkrachten). Samsam Schooltelevisie Coöperatief leren is gebaseerd op samenwerking. Wij willen hieraan op de aandacht besteden tijdens alle instructielessen spelling, taal en rekenen. Tijdens overige lessen kunnen deze werkvormen naar inzicht van de leerkracht worden ingezet. Wij kiezen hiervoor, omdat de leerlingen gedurende het inoefenen van leerstof met behulp van de ipad individueel bezig zijn en wij samenwerkend leren erg belangrijk vinden. Kenmerkend voor coöperatief of samenwerkend leren is de noodzaak voor leerlingen om bij het uitvoeren van een leertaak met elkaar samen te werken. Kinderen leren niet alleen van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. Meervoudige intelligentie (MI): Wij werken via de principes van Howard Gardner Op de besteden wij aandacht aan verschillende manieren van leren en de interesses van het kind. Frequentie - Minimaal twee keer per schooljaar worden in de groepen 3 t/m 8 werkstukken of presentaties gemaakt waarbij de principes van MI gehanteerd worden. - Minstens één keer per week wordt er in elke groep een MI activiteit gedaan. - In de groepen 1 en 2 wordt met MI hoeken gewerkt Kerndoelen en referentieniveaus Artikel 9 lid 5 wpo geeft aan: Ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste tot en met vierde lid, worden bij algemene maatregel van bestuur kerndoelen vastgesteld. En in artikel 9 lid 6: oor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten als aan het eind van het basisonderwijs te bereiken doelstellingen hanteert. Aanvullend op de kerndoelen geven de referentieniveaus Rekenen en Taal een specifiekere beschrijving van de onderwijsinhoud. Zij bieden daarmee heldere en concrete doelen die leraren kunnen hanteren en op basis waarvan zij de voortgang van hun leerlingen kunnen evalueren. Hierna volgt een beschrijving van de leerstofgebieden waarvoor kerndoelen geformuleerd zijn en hoe deze op onze school aan de orde komen. Nederlandse taal Schoolplan

18 Hieronder wordt begrepen: Mondelinge taalvaardigheid, Leesvaardigheid, Schrijfvaardigheid. Begrippenlijst en taalverzorging. Schoolplan

19 Mondelinge taalvaardigheid met de drie subdomeinen gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Taalactief Woordenschat Schatkist Boek: Wat zeg je (Door Marla van Wijk, 2008, uitgeverij Bubbeldebub Hoeven.) Wereld oriënterende vakgebieden De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Kringgesprekken Workshops Coöperatieve werkvormen MI-activiteiten Samenspel met ontwikkelingsmaterialen Hoeken in groep 1-2 In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: Het werken op de IPads is individueel, accent komt dus tijdens workshops te liggen op coöperatieve taalvaardigheden. Leesvaardigheid met de twee subdomeinen: lezen van zakelijke teksten en lezen van fictionele, narratieve en literaire teksten Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Estafette Leeslink eilig Leren Lezen Schatkist Jeugdboeken op ieders niveau Kant en klaar lettermateriaal De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Coöperatieve werkvormen: duolezen, voor-koor-door-lezen, tutorlezen In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: Het leesplezier bevorderen. De streefdoelen voor de leerlingen van de school, staan beschreven in de IOP s. De streefdoelen voor de school staan beschreven in Integraal. Schrijfvaardigheid Schrijven wordt ruim opgevat, het gaat om het produceren van creatieve en zakelijke teksten. Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Taalactief Digitale informatie eilig Leren Lezen Kant en klaar lettermateriaal De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Workshops in de groepen 4 t/m 8 eilig leren Lezen activiteiten bij groep 3 volgens deze methode Activiteiten vanuit schatkist bij groep 1-2 Schoolplan

20 In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: Groepsoverstijgend aanbod van leerstof, zodat leerlingen meer uitdaging krijgen en meer op hun eigen niveau kunnen werken. Het verder implementeren van de workshops, waarin creatief schrijven en het produceren van teksten wordt aangeboden. Begrippenlijst en taalverzorging In de begrippenlijst staan termen en concepten die leerlingen en docenten nodig hebben om over taalvaardigheid van gedachten te wisselen. Bij taalverzorging gaat het om zaken die in dienst staan van een verzorgde, schriftelijke taalproductie Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Pennenstreken Nieuwe methode: schrijven doe je zo (vanaf groep 3 schooljaar ) IPads/schrijfvaardigheidsapps Internet De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Coöperatieve werkvormen Individuele werkvormen Samenvatting te realiseren veranderingen Nederlandse taal In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: Implementeren van de nieuwe methode Schrijven doe je zo, groeit mee met groep 4. Het eigen maken van het gebruik van de verschillende apps op de ipad. De workshops optimaal inzetten voor instructie volgens de principes van het directe instructiemodel. Engelse taal: Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Take it easy groep 7 en 8 ( ene jaar deel a en andere jaar deel b) De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Er wordt veel gewerkt met lesmateriaal dat vertoont via de apple tv. Conform handleiding Take it Easy. In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: Meer inzet van de ipad. Oriënteren om al in lagere groepen te starten met Engels. Rekenen/wiskunde Het gaat hierbij om de volgende domeinen: Getallen erhoudingen Meten en Meetkunde erbanden Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Wereld in getallen Schatkist groep 3 Rekentoren Concrete rekenmaterialen ( weegschaal, liniaal, muntjes etc. ) Rekentuin op de ipad voor alle leerlingen vanaf groep 3. Schoolplan

21 Smartrekenen op de ipad voor de leerlingen in groep 7 en 8 die meer aankunnen. Diverse rekenapps op de ipad. De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 2x per week instructie, hierbij wordt gebruikt gemaakt van diverse coöperatieve werkvormen. In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: Leerlingen krijgen instructie op eigen niveau, het aantal instructiemomenten kan variëren en is afhankelijk van het niveau van de leerling. Leerlingen nemen hier in overleg met ouders/verzorgers de verantwoording voor en worden daarbij gecoacht door de leerkracht. Oriëntatie op jezelf en de wereld (hier plaats voor sociaal-emotioneel, pestaanpak) Hieronder wordt begrepen: Mens en samenleving Natuur en techniek Ruimte Tijd Mens en samenleving Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: - Een wereld van verschil - School televisie bv Koekeloere en weekjournaal - erkeerskranten - GHO lessen - Leefstijl - Blits (infoverwerking) - Delen van irtual Action Learning in groep 7 en 8 De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Zie handleiding methoden In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: Wij willen een nieuwe methode voor WO aanschaffen, die past bij ons onderwijssysteem. Een methode waarbij de leerlingen in eigentempo met behulp van de ipad het les programma doorlopen. De methode van de uitgeverij Blink is wellicht een passende methode en wordt nader onder de loep genomen door het team. Schoolplan

22 Natuur en techniek Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: - Methode Natuurlijk vanaf groep 4 - Ontdekkasteel groep 1 t/m 8 De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Wij volgen de handleidingen. Het ontdekkasteel wordt wekelijks vanaf groep 1 in kleine groepjes ingepland. In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: Methode Natuurlijk vervangen door methode, die geschikt is voor ipad gebruik en pas bij ons schoolsysteem. Het ontdekkasteel onderdeel laten uitmaken van het lesaanbod door het jaar heen. Tijd (Geschiedenis) Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Bij de tijd vanaf groep 5 Wij volgen de handleiding van de methode. In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: Methode Bij de Tijd vervangen door methode, die geschikt is voor ipad gebruik en past bij ons schoolsysteem. Ruimte (Aardrijkskunde) Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Methode: Wereld van erschil vanaf groep 4 De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Wij volgend de handleiding In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: Wereld van erschil vervangen door methode, die geschikt is voor ipad gebruik en pas bij ons schoolsysteem. Kunstzinnige oriëntatie Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Methode: Moet je doen (drama, dans, tekenen, muziek, handvaardigheid) Internet aanbod. De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Wij gebruiken de handleidingen van de lessen, die gegeven worden. De keus van de lessen wordt bepaald door een les thema, of periode van het jaar etc. In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: Een cultuurbeleidsplan opstellen. In de workshops aandacht voor kunstzinnige oriëntatie. Kijken of de kunstweek in het plan in te passen is. Bewegingsonderwijs Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Leerplan SMWO/Gemeente Goes Schoolzwemleerplan SMWO De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Schoolplan

23 Naast de school staat een gymzaal. Als het weer het toelaat maken we gebruik van de plaatselijke speeltuin en /of van het zogenaamde trapveldje aan het Meetje. 1x per week krijgen de leerlingen les van Cios studenten (groep 6,7 en 8) Een Cios docent coacht deze Cios studenten. oor de zwemlessen gaan we 1x per week met de groepen 4 en 5 met een bus naar het zwembad in Goes. Een Cios docent coacht de aanwezige Cios studenten, die de zwemlessen(= natte gymles) verzorgen. Groep 1,2, 3 heeft 1x per week gymles Groep 3 heeft 1 x per week gymles met groep 4/5 De groepen 4 tm 8 hebben 1x per week gymles verzorgd door hun groepsleerkacht. De groepen 1 en 2 hebben dagelijks buitenspel. In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: Structureel aanbod van andere sporten door het verzorgen van clinics/ gastlessen voor alle groepen Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Artikel 8 wpo geeft aan: Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. En verder: De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen die extra ondersteuning behoeven. In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden, grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Elke leerling is echter uniek, dus zullen we altijd per leerling nagaan welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en of en hoe wij daar aan kunnen voldoen. Indien nodig kunnen wij voor extra ondersteuning een beroep doen op het samenwerkingsverband passend onderwijs in onze regio. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven welke ondersteuning alle scholen zelf moeten bieden (basisondersteuning) en voor welke ondersteuning, onder welke voorwaarden, we bij het samenwerkingsverband terecht kunnen. Alvorens we hulp van buitenaf inroepen gaan we aan de slag binnen onze eigen mogelijkheden. We geven hierna beknopt weer op welke wijze de structuur op onze school functioneert: De HGW-cyclus Deze cyclus is een hulpmiddel om de zorg op individueel concreet te maken. De leerkracht benoemt in het IOP van iedere leerling zijn/haar onderwijsbehoeften. De HGW- cyclus kent vier fasen: 1. Signaleren. Onder andere het signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. 2. Analyseren. Hieronder valt het benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 3. Plannen. De leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften clusteren 4. Realiseren. Het IOP in de praktijk uitvoeren 1. Aan de hand van observaties, methode afhankelijke en methode onafhankelijke toetsen brengen we de ontwikkeling van leerlingen in beeld.de coach kan n.a.v. bovenstaande gegevens de leerling extra hulp bieden middels verlengde instructie of aanpassing van het niveau van het lesaanbod of aangepaste verwerking aanbieden. 2. Wanneer blijkt, dat extra aandacht binnen de instructiegroep niet het gewenste resultaat oplevert of dat de problematiek te ingewikkeld is wordt de leerlingen tijdens de leerlingbespreking besproken. Deze worden 3x per schooljaar ingepland en alle teamleden zijn daarbij aanwezig. De leerlingbespreking kan er toe leiden dat nader onderzoek om de problematiek in kaart nodig is. De IB er verricht deze onderzoeken of roept hiervoor de hulp van deskundigen in. Ook kan de groepsleerkracht extra zaken in kaart brengen. Aan de hand van de bevindingen van de verrichte onderzoeken, en indien deze niet nodig geacht werden, wordt in nauw overleg met de ouders/verzorgers van het kind een handelingsplan opgesteld of worden afspraken in het IOP (individueel ontwikkelplan) Schoolplan

24 vastgelegd. In dit handelingsplan/iop wordt o.a. opgenomen wie, op welke wijze het plan uitvoert. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de uitvoering. 3. Het streven is dat de reken-, taal- en spellingcoach en de groepsleerkracht zoveel mogelijk de speciale begeleiding binnen de groep uitvoeren. Als er speciale begeleiding wordt gegeven door externen in overleg met ouders kan dit buiten de groep plaats vinden onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. 4. Na ongeveer zes weken wordt door middel van toetsen en in overleg met de ouders bekeken of de verleende hulp voldoende effect gehad heeft. Is dit voldoende dan wordt het handelingsplan afgesloten of wordt het IOP aangepast. Is er onvoldoende voortgang dan kan een vervolg handelingsplan of aanpassingen in het IOP worden vastgelegd. Ook kan de hulp van deskundigen als RPCZ worden ingeroepen. DOSSIERORMING an alle leerlingen, die speciale begeleiding krijgen wordt een dossier bijgehouden door de intern begeleider. Onderzoeken, verslagen van gesprekken en indien nodig handelingsplannen van extra hulpverlening vanuit het arrangement worden digitaal in het leerlingvolgsysteem geplaatst. Schriftelijke verslagen worden aan het dossier toegevoegd. De intern begeleider draagt hier zorg voor. De dossiers worden bewaard in een afsluitbare kast in de kamer van de algemeen intern begeleider en zijn alleen toegankelijk voor personeel. Leerlingvolgsysteem van CITO Wij hanteren het CITO leerlingvolgsysteem aan de hand van een toetskalender. De intern begeleider bewaakt de toetskalender en analyseert de uitslagen samen met de coach tijdens de voortgangsbesprekingen. De leerkrachten nemen de toetsen af, corrigeren en voeren de resultaten in Parnassys. oortgangsbesprekingen Twee keer per jaar worden alle leerlingen tijdens een voortgangsbespreking besproken. Er wordt gekeken naar de vaardigheidsgroei per leerling per vak. De coach levert de informatie aan. De intern begeleider zorgt voor verslaggeving van deze bijeenkomsten. Alle teamleden kunnen de verslagen lezen. Basisondersteuning. Basisondersteuning is de ondersteuning waarvan is afgesproken dat elke school in het samenwerkingsverband die zelfstandig kan bieden: de ondersteuning die voor alle leerlingen beschikbaar is op alle scholen. Samenwerkingsverband O3 stelde de basisondersteuning vast op basis van de schoolondersteuningsprofielen van de scholen. De beschrijving van de basisondersteuning bestaat uit 10 standaarden en een overzicht van onderwijsbehoeften waarvan we verwachten dat scholen daaraan zelfstandig tegemoet kunnen komen. Wanneer scholen begeleiding nodig hebben binnen de basisondersteuning bekostigen ze dat uit eigen middelen. Elke school krijgt ook middelen van het samenwerkingsverband om te werken aan de basisondersteuning. Wanneer de onderwijsbehoeften van de leerling de mogelijkheden van de school overstijgen, dan kan een beroep gedaan worden op het samenwerkingsverband. Loket O3 bepaalt of de aanvraag inderdaad de basisondersteuning overstijgt. Het samenwerkingsverband verstrekt bij overstijging een arrangement na aanvraag Schoolplan

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap:

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap: Actief Burgerschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Actief Burgerschap: een nadere kennismaking 3 3. Actief Burgerschap: een doel en een middel 4 4. Actief Burgerschap: Hoe leren we dit aan? 5 5. Actief

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 3 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 5 3. Samenvattend oordeel 11 Bijlage

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel

School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel A. Visie en schoolconcept van CB de IJsvogel Onze Missie: De IJsvogel, hier gebeurt t! Op De IJsvogel wordt gewerkt met een vernieuwend onderwijsconcept

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Actief burgerschap. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl

Actief burgerschap. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl 2013 Actief burgerschap 0 Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 : 3 Hoofdstuk 2 : : een doel en een middel

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. "Prinses Margriet"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Prinses Margriet RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. "Prinses Margriet" Plaats : West-Terschelling BRIN nummer : 18KO C1 Onderzoeksnummer : 287310 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 29-06-2016

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN INHOUD Uitkomst onderzoek Parkendaal te Apeldoorn 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

SCHOOL IDUNA VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

SCHOOL IDUNA VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK SCHOOL IDUNA VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE BREDA INHOUD Uitkomst onderzoek School Iduna te Breda 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. basisschool De Casembroot

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. basisschool De Casembroot RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT basisschool De Casembroot Plaats : Sint-Annaland BRIN nummer : 18TS C1 Onderzoeksnummer : 291527 Datum onderzoek : 19 januari 2017

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Werken aan onderwijskwaliteit. Referentieniveaus Taal. Mienke Droop, Heleen Strating, EN Gert Gelderblom, PO-Raad

Werken aan onderwijskwaliteit. Referentieniveaus Taal. Mienke Droop, Heleen Strating, EN Gert Gelderblom, PO-Raad Werken aan onderwijskwaliteit met de Referentieniveaus Taal Mienke Droop, Heleen Strating, EN Gert Gelderblom, PO-Raad Taal Invoeren van referentieniveaus leidt tot verlaging van het niveau, omdat men

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Toelichting bij: Hulp bij het samenstellen van het schoolplan

Toelichting bij: Hulp bij het samenstellen van het schoolplan HULP SCHOOLPLAN 2015-2019 2 Toelichting bij: Hulp bij het samenstellen van het schoolplan Gebruik van deze hulp De hulp bij het samenstellen van het schoolplan is als volgt te gebruiken. In deze hulp tref

Nadere informatie

Referentieniveaus taal en rekenen Primair onderwijs

Referentieniveaus taal en rekenen Primair onderwijs Referentieniveaus taal en rekenen Primair onderwijs Overeenkomsten OGW - HGW Cyclisch ambitieuze doelen stellen en evalueren: Welke leerlijnen liggen er onder jullie onderwijs? Doorgaande leerlijnen? Uitgaan

Nadere informatie

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen de bentetop Resultaten 2016-2017 en plannen 2017-2018 De Bentetop In dit document leggen we openbare verantwoordelijkheid af aan de belanghebbenden betreffende de gerealiseerde onderwijskwaliteit en de

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST ONDERZOEK SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM Definitief 31 juli 2017-5102620 INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Sanyu te Haarlem 3 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3. Samenvattend

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK INHOUD Uitkomst onderzoek Newschool.nu te Harderwijk 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK BLISS VIBRATION KIDS ACADEMY VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

UITKOMST ONDERZOEK BLISS VIBRATION KIDS ACADEMY VOOR PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST ONDERZOEK BLISS VIBRATION KIDS ACADEMY VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE s-hertogenbosch INHOUD Uitkomst onderzoek Bliss Vibration Kids Academy te s-hertogenbosch 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Kwaliteitseisen dagprogramma s met ZOAL (Zorg en Onderwijs op een andere Locatie) Kwaliteitseisen en dienstverlening voor ZOAL-aanbieders, versie 26 juli 2017 1 Inhoud

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

HAPPY KIDS BASISSCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

HAPPY KIDS BASISSCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK HAPPY KIDS BASISSCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek HAPPY KIDS basisschool te Utrecht 3 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 Samenvattend

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK VIVERE DEMOCRATISCH ONDERWIJS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ROTTERDAM

UITKOMST ONDERZOEK VIVERE DEMOCRATISCH ONDERWIJS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ROTTERDAM UITKOMST ONDERZOEK VIVERE DEMOCRATISCH ONDERWIJS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ROTTERDAM INHOUD Uitkomst onderzoek Vivere Democratisch onderwijs te Rotterdam 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN' School : obs 'Piet Mondriaan' Plaats : Abcoude BRIN-nummer : 18IQ Onderzoeksnummer : 90681 Datum schoolbezoek : 25 januari 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL School : Kardinaal Alfrinkschool Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 09AG Onderzoeksnummer : 95006 Datum schoolbezoek : 11 en 12 juni 2007 Datum

Nadere informatie

VRIJE INITIATIEFSCHOOL TALANDER VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

VRIJE INITIATIEFSCHOOL TALANDER VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK VRIJE INITIATIEFSCHOOL TALANDER VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE Zutphen INHOUD Uitkomst onderzoek Vrije Initiatiefschool Talander te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Referentiekaders. Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2. Station en de referentiekaders 6

Referentiekaders. Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2. Station en de referentiekaders 6 Referentiekaders Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2 Station en de referentiekaders 6 1 Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen (Commissie Meijerink) Een beknopte samenvatting/ de belangrijkste

Nadere informatie

Toelichting bij: Hulp bij het samenstellen van het schoolplan

Toelichting bij: Hulp bij het samenstellen van het schoolplan HULP SCHOOLPLAN 2015-2019 2 Toelichting bij: Hulp bij het samenstellen van het schoolplan Gebruik van deze hulp De hulp bij het samenstellen van het schoolplan is als volgt te gebruiken. In deze hulp tref

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VISIE EN WERKWIJZE Op De Levensboom werken we met een continurooster. Een continurooster houdt bij onze school in dat alle kinderen de hele dag op school zijn. De leerkrachten

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON School : o.b.s. De Kameleon Plaats : Drachten BRIN-nummer : 14XM Onderzoeksnummer : 94578 Datum schoolbezoek : 13 september 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VISIE EN WERKWIJZE Op De Schatgraver werken we met een continurooster. Een continurooster houdt bij onze school in dat alle kinderen de hele dag op school zijn. De leerkrachten

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie