Aan de ouders/ verzorgers van groep 7,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de ouders/ verzorgers van groep 7,"

Transcriptie

1 Aan de ouders/ verzorgers van groep 7, Dit boekje geeft een beknopt beeld van de inhoud van de vakken in groep 7. De wijze waarop gewerkt wordt, komt aan de orde op de kijkavond die gehouden wordt aan het begin van het schooljaar. Wanneer u vragen heeft over de leerstof, of vragen betreffende uw kind, dan kunt u altijd een afspraak maken voor een gesprek met de leerkracht na schooltijd. De leerkracht(en)

2 Kringgesprek Wekelijks wordt in de klas een kringgesprek gehouden. Dit kringgesprek kan open (het onderwerp is vrij) of gesloten zijn (het onderwerp is bepaald). De ideeën voor de onderwerpen komen van de kinderen zelf of van de leerkracht, bijvoorbeeld naar aanleiding van een nieuwsfeit. Tijdens een kringgesprek leren de kinderen allereerst belangstelling te tonen voor elkaar, goed te luisteren, te reageren op elkaar en gericht vragen te stellen. Verder leren ze vrijuit spreken in de groep; we besteden aandacht aan het juist formuleren hiervan. Dagopeningen In groep 7 houden de kinderen drie keer in het schooljaar een dagopening. Dit is één vrije dagopening en twee gebonden, waaronder een boekenbeurt en een spreekbeurt. Een aantal keer in de week start een kind de dag met een interessante, zelf voorbereide dagopening. De dagopeningen worden voor een heel jaar ingepland. Aan het begin van het schooljaar krijgt elk kind een formulier mee naar huis met daarop tips voor een goede dagopening en een kalender met daarop de data van hun dagopening. Dit kalenderoverzicht hangt in de klas. Hierop kunnen de kinderen zelf kijken wanneer ze aan de beurt zijn. We stimuleren de kinderen om bij een vrije dagopening zoveel mogelijk verschillende presentaties te bedenken. De mogelijkheden variëren tussen: - een dansje - een quiz - poppenkast - uitbeelden - een toneelstukje - vertellen over bijvoorbeeld sport, huisdier, hobby m.b.v. een PowerPoint presentatie - een boekpresentatie - etc. 2

3 Na afloop mogen de kinderen -op een positieve manier- middels een tip en een top hun mening geven. Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken in de klas tijdens een dagopening. Taal We gebruiken de nieuwe versie van de taalmethode Taal Actief. Deze methode bestaat uit 2 onderdelen: Taal Spelling 1. Taal Taal Actief Taal is opgebouwd uit 10 overkoepelende thema's van drie weken elk. Per jaargroep sluit de uitwerking van deze thema's aan bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van de kinderen. Een belangrijk uitgangspunt van deze methode is dat de kinderen betekenisvol leren. Hetgeen wat ze leren moet functioneel zijn voor alledaagse zaken. Een thema van taal bestaat uit basislessen en differentiatielessen. De basislessen duren twee weken. Ze beginnen met een ankerverhaal, waarmee het thema wordt opgestart. Aan het begin van de derde week van het thema wordt een taaltoets afgenomen, waarna in de rest van die week de differentiatielessen worden gegeven. De kinderen krijgen de volgende leerlijnen aangeboden in groep 7: Verkennen van tekens Leerdoelen: aanhalingstekens, dubbele punt, komma, apostrof, puntkomma. Verkennen van woorden Leerdoelen: lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord (met en zonder zelfstandig naamwoord), werkwoord, voorzetsel, voorzetseluitdrukking, bezittelijk voornaamwoord, leenwoorden, bijwoord, voegwoord, persoonlijk voornaamwoord, aanwijzend voornaamwoord Verkennen van werkwoorden Deze leerlijn biedt grammaticale begrippen en inzicht in relaties tussen zinsdelen. Dit zijn voorwaarden voor het correct schrijven van de uitgangen bij werkwoordspelling. Verkennen van zinnen Leerdoelen: woorden als onderwerp, samengestelde zinnen met hoofd- en bijzin, lijdend voorwerp, gezegde, bepalingen van tijd en plaats, meewerkend voorwerp, samengestelde zinnen met twee hoofdzinnen. Verkennen van taalgebruik Leerdoelen: directe en indirecte rede, formeel en informeel taalgebruik, beeldspraak, dubbelzinnig taalgebruik. 3

4 Woorden en woordclusters De kinderen krijgen in het basismateriaal per jaargroep ruim 400 woorden aangeboden volgens de aanpak Met woorden in de weer. Woordleer- en onthoudstrategieën De kinderen krijgen lessen aangeboden die specifiek zijn gericht op het leren onthouden van woorden en woordbetekenissen. Hierbij worden de woordstructuren ingezet. Spreken en luisteren De kinderen krijgen per jaargroep acht lessen aangeboden die specifiek zijn gericht op het leren onthouden van woorden en woordbetekenissen. Hierbij worden de woordstructuren ingezet. Schrijven De kinderen krijgen per jaargroep zestien lessen aangeboden die op zes praatsoorten zijn gericht: verhalend, informatief, instructief, betogend, expressief/poëtisch, contactueel. Elke les heeft een praat- en luisterhulp. Samenwerkend leren De kinderen krijgen op diverse momenten werkvormen aangeboden waarbij ze gestructureerd samenwerken in twee- of viertallen. Per thema wordt een les aangeboden waarin een samenwerkingsdoel centraal staat. 2. Spelling Net als Taal Actief Taal kent Taal Actief Spelling per jaargroep 10 thema's van elk drie weken. Een thema van Spelling bestaat net als bij Taal uit basislessen en differentiatielessen. De basislessen worden in week 2 gevolgd door een signaaldictee, op grond waarvan differentiatie plaatsvindt. Uitgangspunt van de lessen spelling zijn 61 spellingcategorieën en bij werkwoordspelling de vorming van de werkwoorden in zowel de tegenwoordige als de verleden tijd als ook de voltooid deelwoorden. Taal actief biedt de spellingstrategieën op de volgende manier aan: 1. luisteren naar een woord; 2. woordbeeld inprenten; 3. analogieredeneringen opzetten; 4. spellingregel toepassen. Nadat de basislessen zijn gegeven, wordt het signaaldictee afgenomen. Op grond van de resultaten van het signaaldictee weet de leerkracht welke kinderen goede spellers, welke gemiddelde spellers en welke zwakke spellers zijn. Taal Actief biedt deze drie groepen oefening op maat aan. Dit gebeurt met de bakkaarten voor zwakke spellers, gemiddelde spellers en goede spellers. Bij werkwoordspelling wordt gebruik gemaakt van een schema, dat in een boekje bij de kinderen op tafel staat, maar ook aan de muur hangt in de klas. Aan de hand van dit schema kan de juiste vorm van het werkwoord gevonden worden. 4

5 De kinderen krijgen de volgende spellingscategorieën aangeboden: Weetwoorden Spellingcategorieën: Woorden met ei/ij, i klinkt als ie, au/ou, -isch(e), c klinkt als s of k, b klinkt als p, th klinkt als t, -heid/-teit, ge klinkt als zje, cht/ch, tie/ctie klinkt als tsie/ksie, iaal/ieel/ueel, leenwoorden uit het Engels/Frans, woorden met x. Regelwoorden Woorden met 's, -aatje/-ootje/-uutje, hoofdletter, eind -d, open en gesloten lettergreep, trema, stoffelijk bijvoeglijk naamwoord. Tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord De kinderen krijgen lessen werkwoordspelling. Er wordt gestart met de tegenwoordige tijd en gaan uiteindelijk ook kennis maken met de verleden tijd en het voltooid deelwoord. Computergebruik bij spelling Alle leerlingen werken met computerprogramma: Taal Actief Spelling. Dit programma behoort bij de methode en oefent zowel de gewone spelling als de werkwoordspelling. Leerlingen die moeite hebben met spelling, oefenen daarnaast wekelijks met het computerprogramma Spellingswerk. In dit programma kunnen de categorieën aangegeven worden, zodat zij gericht op hun problemen kunnen oefenen. Het programma houdt hun voortgang bij en past het niveau aan, als dat nodig is. Woordenschat Leerlingen met een ruime woordenschat, hebben meer kansen op succes in het onderwijs. Leerlingen die veel woorden kennen, begrijpen teksten beter, bijvoorbeeld bij de wereldoriëntatievakken. In alle groepen besteden wij met een speciale werkwijze wekelijks aandacht aan woordenschatontwikkeling. De manier van werken heet: Met woorden in de weer. Aan het begin van een les, bijvoorbeeld geschiedenis of aardrijkskunde, legt de leerkracht duidelijk de betekenis van bepaalde woorden uit. Hierbij is ook de samenhang van woorden, of de tegenstelling belangrijk. Bijvoorbeeld: 5

6 Introvert In zichzelf gekeerd Extravert Naar buiten gericht Stellen Wekelijks staat stellen als apart vak op het rooster. In een apart schrift worden stelopdrachten (opstellen) gemaakt. We proberen ook zoveel mogelijk kinderen achter de laptop een verhaal te typen. De laptops worden tijdens stellen veelvuldig gebruikt. De kinderen leren gedachten op een juiste manier schriftelijk te verwoorden in de vorm van een verhaal, een artikel of een gedicht. We letten op: Een goede zinsconstructie De juiste interpunctie (hoofdletters, punten, komma; s) Een goed verloop van het verhaal (inleiding, kern, slot) Een passende titel Goed lopende zinnen Een juist gebruik van lidwoorden De tekst is geschreven in de juiste tijdsvorm (tegenwoordige/ verleden tijd) De tekst is geschreven in de juiste persoonsvorm De woordkeus is afwisselend. Hoewel het schrijven van een foutloze tekst voor alle kinderen uitgangspunt is, worden niet alle fouten in een tekst aangestreept, dit om de tekst leesbaar te houden. We stimuleren de originaliteit bij het schrijven van een tekst. De tekst moet er verzorgd uitzien, zo stimuleren we ook het maken van een fraaie tekening ter illustratie. 6

7 Lezen 1. Technisch lezen; Als school vinden wij het belangrijk dat het leesniveau van de kinderen op niveau blijft. De Estafette methode zorgt ervoor dat ieder kind op zijn eigen niveau groeit met lezen. Deze methode werkt namelijk met 3 niveaus. De kinderen met niveau 1 en 2 werken onder leiding van de leerkracht aan hetzelfde boek, waarbij de kinderen met niveau 1 de gehele les met de leerkracht bezig zijn en de kinderen in groep 2 onder leiding van de leerkracht beginnen, maar daarna zelfstandig werkt aan een aantal vooraf opgegeven opdrachten. De kinderen in niveau 3 werken vrijwel geheel zelfstandig door middel van de Estafetteloper aan het boek dat in de klas gelezen wordt. Dit doen zij echter in hun eigen tempo. Daarnaast is er nog een aantal kinderen dat op voldoende leesniveau zit, zij lezen in de klas in een eigen boek naar voorkeur. Dit kan een leesboek zijn, maar ook een informatief boek. Voor alle leerlingen, maar speciaal voor de leerlingen met niveau 1 en 2 is het van belang ook thuis veel te oefenen met lezen. Is uw kind lid van de bibliotheek? Het is gratis voor kinderen. Aan de leerkracht kunt u vragen op welk niveau uw kind leest. Ook kinderen van groep 7 vinden het leuk om voorgelezen te worden. 2. Begrijpend lezen en studievaardigheden: Nieuwsbegrip: Nieuwsbegrip is een methode die uitgaat van actuele teksten. Door de actualiteit van de teksten is de betrokkenheid van de kinderen groter dan bij teksten die niet actueel zijn. Hierdoor wordt het vak begrijpend lezen leuker gevonden dan bij het gebruik van niet actuele teksten. Nieuwsbegrip gaat uit van 5 bewezen strategieën om een tekst te lezen en te doorgronden: voorspellen ophelderen van onduidelijkheden samenvatten vragen stellen relaties/verwijswoorden Het digibord kan hierbij handig worden ingezet, om bijvoorbeeld delen van de tekst te blokkeren, zodat de kinderen moeten voorspellen aan de hand van de dan beschikbare informatie. 7

8 Blits: Voor het onderdeel studievaardigheden wordt de methode Blits ingezet. Deze methode behandelt de 4 onderdelen van studievaardigheden: omgaan met studieteksten gebruiken van informatiebronnen (waaronder internet!) kaartlezen lezen van schema s, tabellen en grafieken Ieder deel van Blits bestaat uit een bronnenboek en een werkboek. Het bronnenboek bevat instructie- en herhalingslessen en bronnen. In het werkboek staan opgaven, waarbij de bronnen uit het bronnenboek gebruikt moeten worden. In groep 7 worden er 4 thema s aangeboden. Ieder thema bestaat uit acht lessen. Daarbij zijn er drie tussentoetsen en een eindtoets. De toetsen zijn niet gebonden aan een thema. Ze zijn niet alleen bedoeld om na te gaan of de kinderen de leerstof beheersen, maar ook als oefenopgaven. Daarom zijn er ook opgaven met open vragen, en niet alleen mutiple-choice vragen. Vrij lezen Op school lezen de kinderen geregeld zelfstandig een boek. Op deze manier stimuleren we het plezier in lezen. Op school hebben we een groot aanbod aan bibliotheekboeken. De kinderen mogen zelf een boek uitkiezen wat bij hun interesses en belevingswereld past. Wanneer het boek gelezen is maken ze er een kort boekverslag over en mogen ze het boek een beoordeling geven. Daarnaast bieden we in de klas de krant Kidsweek aan en tijdschriften zoals Junior of SamSam. Tijdens het vrij lezen leest de leerkracht regelmatig extra met de lezers uit de groep die nog niet op het gewenste leesniveau zitten (zie technisch lezen). Daarnaast leest de leerkracht elke week uit een leesboek voor. Schrijven In groep 7 en 8 is er voor schrijven geen speciale methode. Wel wordt er in het schriftelijk werk gelet op: verzorging regelmatig handschrift: richting en vorming van de letters lopend schrift; blokschrift wordt niet toegestaan 8

9 Rekenen De methode die we gebruiken om te kinderen goed te leren rekenen is De wereld in getallen. Er wordt gewerkt met thema s en een weektaak voor zelfstandig werken met differentiatie op drie niveaus. De thema s gaan over herkenbare rekensituaties en rekencontexten. Iedere les is op dezelfde manier opgebouwd volgens een vaste structuur: - Oriëntatie en begripsvorming vindt op de eerste 4 dagen van de week plaats in de eerste helft van de rekenles. De kinderen werken tijdens de instructie van de leerkracht zoveel mogelijk actief mee. Daarnaast is er voor de zwakke rekenaars in elke les een verlengde instructie uitgewerkt. De laatste les van de week, op vrijdag, is een les zonder vaste instructiemomenten. Deze les biedt ruimte voor het afronden van de weektaak en waar nodig extra instructie. - inoefenen, toepassen, automatiseren en onderhouden vindt elke dag plaats in de tweede helft van de rekenles. Op vrijdag de gehele les. Direct na de instructie oefent ieder kind zelfstandig in de weektaak op eigen niveau. In de weektaak staan oefeningen op drie niveaus: minimum-, basis- en plusniveau. De kinderen kunnen gemakkelijk doorschuiven van het ene naar het volgende niveau. Na afloop van ieder blok wordt er getoetst. De toets bestaat uit drie onderdelen: - minimumtoets (toetsing van de minimumdoelen) - projecttoets (toetsing van de doelen uit de projectlessen) - basistoets (toetsing van de basisdoelen) De week na de toets is speciaal bedoeld voor herhaling en verrijking. Het pluswerkboek bevat verrijkingsopgaven voor de kinderen die niet genoeg hebben aan het plusniveau in de weektaak. De kinderen gaan in groep 7 weer een stuk verder in de stof van rekenen. Ze gaan o.a. werken in het getallengebied tot en met Ze leren de verschillende manieren van uitspreken en de schrijfwijze van grote getallen. Romeinse cijfers worden 9

10 geïntroduceerd. De procenten worden geïntroduceerd. De kinderen leren kortingen en de nieuwe prijs berekenen (handig, schattend of via de 1%regel). Ook de relatie tussen procenten, breuken en verhoudingen wordt gelegd. Ook leggen de kinderen de relatie tussen spiegelen en symmetrie. Daarnaast worden de verschillende aanzichten (positiebepalen en perspectief) van een bouwsel gekoppeld aan plattegronden. Computerprogramma s bij rekenen. De kinderen werken op de computer aan het programma WIG, dat hoort bij de methode. Hierin wordt de stof nogmaals aangeboden, op een vaak speelse manier. Voor kinderen die specifieke hulp nodig hebben bij onderdelen van het rekenen, kan Hoofdwerk worden ingezet. Dit programma is instelbaar op een probleemcategorie en past zichzelf daarna vanzelf aan op het niveau van het kind. Verkeer Met onze nieuwe digitale verkeersmethode Let s go!, bereiden we de kinderen voor op situaties die in het verkeer kunnen voorkomen. Bij iedere les wordt er aan het begin een doel verteld waar we naartoe gaan werken. Aan het eind van iedere les kijken we of we het doel hebben behaald. De methode is realistisch, maar wel veilig. De kinderen maken namelijk zelf situaties op de computer die we bespreken. Wat is veilig? Wat is verstandig om te doen? In groep 7 doen de kinderen mee aan het landelijk verkeersexamen, zowel theoretisch als praktisch. De onderwerpen in groep 7 zijn gericht op het verkeersexamen: regels voor voetgangers en fietsers borden, tekens en lichten voorrang en rechtdoor openbaar vervoer kruispunten samen op weg Behalve de methode maken we voor het oefenen van het verkeersexamen ook gebruik van oude verkeersexamens en oefeningen op internet. 10

11 Geschiedenis Methode: Een zee van tijd. In chronologische volgorde wordt de tijd behandeld van 500 tot Thema s zijn: Steden in de Middeleeuwen Vele wegen naar India De Nieuwe Wereld Hoe Nederland ontstond De Republiek Fransen en Koningen De behandelde lesstof wordt aan het einde van het blok getoetst. De kinderen krijgen hiervoor het werkboekje mee naar huis. In dit boekje zit ook een samenvatting. Anne Frank krant Jaarlijks wordt aandacht besteed aan het thema vervolging en discriminatie aan de hand van de krant die wordt uitgebracht door de Anne Frankstichting. Aan de orde komen o.a. de geschiedenis van WO II, maar ook discriminatie en vervolging in de huidige wereld en onderwerpen als normen, waarden en respect. journaal Wekelijks (elke vrijdag) kijken we naar het journaal. Behalve het nieuws worden hier regelmatig reportages getoond van gebeurtenissen uit de geschiedenis. Ook wordt hier wekelijks een Dossier uitgezonden. In dit dossier gaat het programma dieper in op een onderwerp. Daarnaast heeft het programma ook elke week een gast op bezoek die geïnterviewd wordt. Natuurkennis We werken met de methode Natuniek voor de natuur en techniek lessen. Deze methode behandelt 2 natuur- en 2 techniekthema s. Deze lessen bestaan uit kijk- en leerlessen. Na afloop van elk thema biedt de methode tijd voor een project, waarin de geleerde stof toegepast kan worden. Wij hebben er echter voor gekozen om de geleerde stof toe te passen tijdens 4 techniekmiddagen. Tijdens de techniekmiddagen komen, onder begeleiding van ouders en leerkrachten, opdrachten uit de Techniektorens aan bod. Ook wordt de opgedane kennis getoetst na een blok. 11

12 De thema s die we bij Natuniek behandelen zijn: Leven o Heeft iedereen een vader en een moeder? Nieuw leven zonder bevruchting Een plant uit een zaadje Een ei hoort erbij Oei, ik groei Omgeving o Lucht is niet niks. Wat is lucht Hoe waait de wind Lucht in je huis De verwarming aan Jouw zintuigen o Je sms t de hele dag. Is dat wel zo? Heb je het gehoord? Kijk eens goed! Kijken met je ogen Techniek om je heen o Oost, west, thuis, best! Elk huis is anders Een dak boven je hoofd Wil jij hier wonen? Bouwen maar Websiteopdrachten bij Natuniek Op internet kunnen de kinderen informatie vinden, die bijvoorbeeld gebruikt kan worden bij projecten/ werkstukken of dagopeningen. Op deze site staan extra opdrachten bij de thema s uit het boek. Kinderen leren daarbij wat meer over de onderwerpen. Bijvoorbeeld: het maken van een quiz, een spel spelen, bekijken van een filmpje of vragen beantwoorden. Verder vinden ze per thema een link naar een site met meer informatie over het onderwerp uit het boek. Dit is ook erg leuk en nuttig voor thuis! 12

13 Aardrijkskunde Argus Clou is professor in alles. Hij daagt kinderen uit om anders over de wereld na te denken. De kinderen ontrafelen mysteries en onderzoeken kijkplaten. Met Argus Clou leert u ze aardrijkskunde op een spannende manier! De methode bestaat uit 5 thema s: - De aarde - De mens als gebruiker van de aarde: Wonen en werken - De mens als gebruiker van de aarde: Verkeer en energie - Verschillen tussen mensen - Jij als wereldburger Deze thema s zijn opgebouwd uit 6 lessen, waarvan de 6 e les een toets is. De kinderen krijgen hiervoor het werkboekje één week van te voren mee naar huis. In groep 7 krijgen de kinderen bij elk thema ook één topografie les aangeboden. Deze topografie wordt bij elke 6 e les getoetst. Net zoals het werkboekje krijgen de kinderen de topografie één week van te voren mee naar huis om goed te oefenen voor de toets. Werkstukken Regelmatig werken de kinderen aan een werkstuk. Het onderwerp kiezen ze zelf. Als uitgangspunt wordt een boek uit het documentatiecentrum gebruikt, meestal een informatie-boekje. We leren de kinderen stap voor stap hoe ze een werkstuk moeten maken. Bij het maken van werkstukken wordt gelet op: een duidelijk opbouw een goede inhoud een verzorgd geheel tekst en illustratiemoeten bij elkaar passen een gedeelte van de tekst wordt op de computer uitgewerkt. 13

14 Computers Om de beurt worden de kinderen in de gelegenheid gesteld hun werkstuk m.b.v. de computer te typen, plaatjes te zoeken op het internet en uit te printen. Van tijd tot tijd wordt een leerling uitgekozen om het werkstuk voor de klas te bespreken. Engels We beschikken over de methode Take it Easy, die geheel gebruikt maakt van het digitale schoolbord, waarbij de kinderen ook les krijgen van de digi-teacher. De lessen van Take it easy hebben een vaste structuur. De leerlingen maken kennis met een thema via een filmpje of lied. Take it easy biedt luister- en spreekopdrachten aan in de vorm van een dialoog, cartoon, spel of total physical response activiteit. We gebruiken het werkboek van Engels gedurende 2 leerjaren. Het ene leerjaar maken we gebruik van de eerste 3 blokken uit het boek, het andere leerjaar behandelen we de overige 3 blokken. Expressie Muziek De muzieklessen worden geven met de digitale methode 123 Zing!. De kinderen krijgen zangles, zingen liedjes die passen bij de actualiteiten zoals de Kinderboekenweek en werken af en toe met instrumenten. Er wordt elke week gezongen in de klas. 14

15 Handvaardigheid, textiele werkvormen en tekenen Methode: Uit de kunst. Tweemaal per week wordt aan een werkstuk gewerkt aan de hand van een opdracht. De technieken en materialen worden zo gevarieerd mogelijk aangeboden. We vinden het belangrijk dat de kinderen creatieve vaardigheden ontwikkelen en daar plezier aan beleven constructieve en technische mogelijkheden leren ontdekken( b.v. bouwen met stroken) een goede werkhouding laten zien bij individueel werk goed kunnen samenwerken als bij groepswerk het eigen werk en dat van een ander leren waarderen. kennismaken met diverse materialen en technieken. Werkstukken worden meestal een tijdje tentoongesteld in de klas. We streven ernaar mooie werkstukken te laten maken die thuis langer bewaard kunnen worden. SEO: Kinderen en hun sociale talenten Voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen maken we gebruik van de methode Kinderen en hun sociale talenten. Deze methode besteedt aan de hand van 8 thema s aandacht aan hoe met elkaar om te gaan. In een kring, maar soms ook in kleinere groepjes, worden de thema s aan bod gebracht. Naast deze thema s kan ook ingespeeld worden op actuele zaken die spelen in de klas. Ook vindt aan het begin van een schooljaar een gesprek plaats over hoe om te gaan met 15

16 elkaar. Als blijkt dat er gepest wordt, dan wordt ook daar aandacht aan geschonken, hoewel dat niet altijd klassikaal zal zijn. De pester en de gepeste leerling kunnen hiervoor ook samen worden gebracht. Lichamelijke oefening Er worden per week twee lessen gegeven in sporthal Arkendonk. Een les met toestellen die is opgesteld door OIB (Oosterhout in Beweging), dit zijn vaak lessen waar kinderen in een circuit aan 4 onderdelen werken. De tweede les is een spelles. Uitgangspunten bij de gymlessen zijn: plezier blijven houden in het bewegen het leren samenwerken en accepteren van elkaar mogelijkheden en beperkingen eerlijk en sportief handelen Meisjes met lang haar dienen een elastiek bij zich te hebben zodat ze hun haar vast kunnen binden. Huiswerk Tot de kerstvakantie krijgen de kinderen één keer per week huiswerk mee. Na de kerstvakantie krijgen ze dit twee keer per week. De kinderen krijgen op woensdag huiswerk mee. De ene week is het rekenhuiswerk en de andere week taalhuiswerk. Woensdag meegegeven: de woensdag daarop inleveren. De bedoeling van het huiswerk is: het zelfstandig uitvoeren van een taak het leren om een goede tijdsplanning te maken een betere aansluiting te verkrijgen op het voortgezet onderwijs Ook gaan er leeropdrachten mee naar huis. Deze opdrachten staan op werkbladen. Overhoring gebeurt d.m.v. toetsen. De uitslagen kunt u terugvinden in de map, die regelmatig mee naar huis gaat. Indien de kinderen vragen hebben over het huiswerk kunnen ze iedere dag na 14.45u bij de leerkracht terecht. Als het werk regelmatig niet in orde is, neemt de leerkracht contact op met de ouders. U hoeft als ouder niet het hele werk na te kijken; wel kunt u letten op netheid. Ook bij de planning, het tijdstip van inleveren en het overhoren van de leertaken kan uw hulp gewenst zijn. Als u thuis de indruk hebt dat het werk te moeilijk is, neem dan gerust contact op met de leerkracht. 16

Aan de ouders/ verzorgers van groep 7,

Aan de ouders/ verzorgers van groep 7, Aan de ouders/ verzorgers van groep 7, Dit boekje geeft een beknopt beeld van de inhoud van de vakken in groep 7. De wijze waarop gewerkt wordt, komt aan de orde op de kijkavond die gehouden wordt aan

Nadere informatie

Dit boekje geeft u een idee van de vakken, zoals ze bij ons op school aan de orde komen in groep 8.

Dit boekje geeft u een idee van de vakken, zoals ze bij ons op school aan de orde komen in groep 8. Geachte ouders, Dit boekje geeft u een idee van de vakken, zoals ze bij ons op school aan de orde komen in groep 8. Op de informatieavond kunt u door een aantal opdrachten kennis maken met de verschillende

Nadere informatie

Dit boekje geeft u een idee van de vakken, zoals ze bij ons op school aan de orde komen in groep 8.

Dit boekje geeft u een idee van de vakken, zoals ze bij ons op school aan de orde komen in groep 8. Aan de ouders/ verzorgers van groep 8, Dit boekje geeft u een idee van de vakken, zoals ze bij ons op school aan de orde komen in groep 8. Op de informatieavond kunt u d.m.v. van het maken van een aantal

Nadere informatie

Aan de ouders/ verzorgers van groep 6,

Aan de ouders/ verzorgers van groep 6, Aan de ouders/ verzorgers van groep 6, Dit boekje geeft een beknopt beeld van de inhoud van de vakken in groep 6. De wijze waarop gewerkt wordt, komt aan de orde op de kijkavond die gehouden wordt aan

Nadere informatie

Aan de ouders/ verzorgers,

Aan de ouders/ verzorgers, Aan de ouders/ verzorgers, Dit boekje geeft een beknopt beeld van de inhoud van de vakken in groep 5. De manier waarop gewerkt wordt, komt aan de orde op de informatieavond die gehouden wordt aan het begin

Nadere informatie

Aan de ouders/ verzorgers van groep 6,

Aan de ouders/ verzorgers van groep 6, Aan de ouders/ verzorgers van groep 6, Dit boekje geeft een beknopt beeld van de inhoud van de vakken in groep 6. De wijze waarop gewerkt wordt, komt aan de orde op de kijkavond die gehouden wordt aan

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Aan de ouders/ verzorgers,

Aan de ouders/ verzorgers, Aan de ouders/ verzorgers, Dit boekje geeft een beknopt beeld van de inhoud van de vakken in groep 5. De manier waarop gewerkt wordt, komt aan de orde op de Kijkavond die gehouden wordt aan het begin van

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 7a

Informatieavond. Groep 7a Informatieavond Groep 7a Opbouw van de avond Vakinhoudelijke informatie Bijzonderheden groep 7: 2015-2016 Rekenen Nieuwe methode Wereld in Getallen 4 Hoofdrekenen Cijferen Breuken Meten, tijd en geld Opbouw

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom in groep 8 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u het informatieboekje van de groep, waarin uw zoon of dochter dit schooljaar zit. Voor elke groep is er een eigen boekje met daarin belangrijke

Nadere informatie

Informatieboekje. OBS De Toermalijn 2014-2015

Informatieboekje. OBS De Toermalijn 2014-2015 Informatieboekje Groep OBS De Toermalijn 2014-2015 Belangrijke, algemeen praktische zaken. Medio april worden het schriftelijke verkeersexamen en het praktijkexamen afgenomen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 5

Informatie. vakgebieden. Groep 5 Informatie vakgebieden Groep 5 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Op deze wijze houden we meer rekening met de verschillen in de groep en werken de kinderen op het voor hen meest geschikte niveau.

Op deze wijze houden we meer rekening met de verschillen in de groep en werken de kinderen op het voor hen meest geschikte niveau. 2014-2015 Groep 4 GROEP 4 1. GODSDIENSTIGE VORMING Wij werken met de godsdienstmethode Startpunt. De methode Startpunt werkt aan de hand van weekthema s die gebruikt kunnen worden voor de weekopeningen

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Omgang met regels Het hanteren van de klassen- en schoolregels waaronder de omgang met elkaar en het materiaal.

Omgang met regels Het hanteren van de klassen- en schoolregels waaronder de omgang met elkaar en het materiaal. Algemeen Zelfstandigheid Van uw kind wordt een bepaalde mate van zelfstandigheid in de groep verwacht. Kan uw kind zelfstandig aan het werk gaan, maar ook een bepaalde tijd zelfstandig aan een opdracht

Nadere informatie

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers.

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Groep 6-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Informatieavond / boekenmarkt 7 september 2009

Informatieavond / boekenmarkt 7 september 2009 Informatieavond / boekenmarkt 7 september 2009 Wat leert mijn kind allemaal in groep 5/6? Wanneer wordt er getoetst? Belangrijkste einddoelen per vak per groep Wat voor huiswerk wordt er meegegeven? Wat

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Informatieboekje. OBS De Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. OBS De Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep OBS De Toermalijn 2015-2016 Belangrijke, algemeen praktische zaken. Medio april worden het schriftelijke verkeersexamen en het praktijkexamen afgenomen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Rekenen Wij werken met Wereld in getallen. Deze methode kent

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 7

Informatie. vakgebieden. Groep 7 Informatie vakgebieden Groep 7 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatiefolder groep 5

Informatiefolder groep 5 Informatiefolder groep 5 Schooljaar 2014-2015 foto van de nieuwe groep! Beste ouders, In deze folder vindt u de basis- informatie die van belang is voor uw kind in groep 5. Aanvullende informatie zult

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 4

Informatie. vakgebieden. Groep 4 Informatie vakgebieden Groep 4 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Rekenen (methode Wereld in Getallen)

Rekenen (methode Wereld in Getallen) Informatie groep 7 cursusjaar 2017-2018 De leerstof in groep 7: In groep 7 stijgt het tempo en het niveau De leerstof is een stuk moeilijker Er komen extra vakken bij zoals Engels en Blitz (studievaardigheden)

Nadere informatie

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Basis Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Deviant methode leer/werkboek VIA vooraf op weg naar 1F. De 8 thema s in het boek hebben terugkerende

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Lesstof groep 8 Wat leert uw kind de komende maanden.

Lesstof groep 8 Wat leert uw kind de komende maanden. Nummer 1 oktober 2015 Lesstof groep 8 Wat leert uw kind de komende maanden. In groep 8 vindt de afronding plaats van de basisschool. Dit betekent dat alle stof herhaald wordt en vooral door elkaar wordt

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), - 1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 7 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de ouderbezoeken,

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Het informatieboekje voor groep 5/7. In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke methodes we werken

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 7

Informatieboekje GROEP 7 Informatieboekje GROEP 7 Schooljaar 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt het informatieboekje van uw kind in groep 7. We gaan samen met de kinderen fris een nieuw jaar in. Een jaar waarin er veel gebeurt en

Nadere informatie

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s), Groep 7, 2014-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder volgt belangrijke informatie over de groep waarin uw kind nu zit. Wij willen u dan ook vragen dit thuis eens op het gemak door te nemen. Belangrijke

Nadere informatie

Er staat koffie voor u klaar!

Er staat koffie voor u klaar! Er staat koffie voor u klaar! Even voorstellen.. Onze directeur: Joost Heemskerk Barend Schuurman IB Saskia Smeets 7S Judith Does 7J LIO-stagiaire Amy Spaans Sophie Kistemaker Op de vrijdag Catechese Jaaropening

Nadere informatie

Maandbrief groep 7/8 april / mei 2016

Maandbrief groep 7/8 april / mei 2016 Maandbrief groep 7/8 april / mei 2016 Beste ouders, verzorgers, Onderzoekend leren Alle kinderen van de hele school hebben gewerkt met onderzoekend leren. Het thema was: waarnemen en bewegen. Er werden

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 5-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 5 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 6 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 6. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Welkom op onze pagina. Groep 4b en 5. Obs de aanloop

Welkom op onze pagina. Groep 4b en 5. Obs de aanloop Welkom op onze pagina Groep 4b en 5 Obs de aanloop Wat doen we in groep 4? Rekenen Taal Lezen Spelling Van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen Schrijven Natuur verkeer Tekenen/handvaardigheid/muziek/gymnastiek

Nadere informatie

HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012

HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012 HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk bladzijde 1. Inleiding De huiswerkgids 3 2. Hoe maak en leer je huiswerk? 4 3. Het leren van woorden (spelling/engels) 5 4. Het leren van topografie

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2016-2017 Leerkrachten: Dennis Voorst 7a Nicole Koevoets 7b Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het

Nadere informatie

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen?

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? In groep 5-6 nemen kinderen steeds vaker werk mee naar huis. Vaak vinden kinderen het leuk om thuis aan schooldingen

Nadere informatie

Groep 7, 2015-2016. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Groep 7, 2015-2016. Beste ouder(s)/verzorger(s), Groep 7, 2015-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder volgt belangrijke informatie over de groep waarin uw kind nu zit. Wij willen u dan ook vragen dit thuis eens op het gemak door te nemen. Belangrijke

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 8

Informatie. vakgebieden. Groep 8 Informatie vakgebieden Groep 8 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Even voorstellen. Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag)

Even voorstellen. Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag) Informatie groep 6b Even voorstellen Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag) De vakken in groep 6 Taal De basisstof is onderverdeeld in: Woordenschat Taal Verkennen

Nadere informatie

Inloopavond. 14 september 2015. groep 7

Inloopavond. 14 september 2015. groep 7 Inloopavond 14 september 2015 groep 7 1) Algemeen - De kinderen hebben in de eerste schoolweek de schoolkalender meegekregen. Hierop vindt u de activiteiten van dit schooljaar, de vakanties en de vrije

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken.

Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken. Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken. Welkom op de infoavond van groep 6 Even voorstellen Meester Dennis en zijn werkdagen

Nadere informatie

Er staat koffie voor u klaar!

Er staat koffie voor u klaar! Er staat koffie voor u klaar! Even voorstellen.. Onze directeur: Joost Heemskerk Barend Schuurman IB Saskia Smeets 7S Judith Does 7J LIO-stagiaire Amy Spaans Sophie Kistemaker Op de vrijdag Catechese Jaaropening

Nadere informatie

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster.

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Rekenen Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen 1.De verschillende vakken en methodes Technisch lezen: Estafette en vrij lezen Informatie groep 4 Het lezen wordt twee maal per jaar op tempo getoetst door een CITO toets (DMT), waarbij de leerling in

Nadere informatie

-Samen talig en talentvol de wereld in- Groep Court.vandersloot

-Samen talig en talentvol de wereld in- Groep Court.vandersloot -Samen talig en talentvol de wereld in- Groep 7 2017-2018 Court.vandersloot court.vandersloot@agora.nu Wat kunnen jullie verwachten dit schooljaar? Nieuwe rapporten Maandmail van de groep Opera uitvoering

Nadere informatie

GROEP 7. Informatieavond

GROEP 7. Informatieavond GROEP 7 Informatieavond 1 Leerkrachten 7a Gwendy Reek Linda Huijsmans Bapo 7b Bas Mauriks 7c Debby van Twillert Anne-Claire Andreoli IB-er: Jeannette Vos Boco: Kaija de Gooijer ma, di, do, vr wo ma t/m

Nadere informatie

Informatieavond groep 6-7. 10 september 2014

Informatieavond groep 6-7. 10 september 2014 Informatieavond groep 6-7 Onderwerpen Voorstellen De groep Vakken Pauze Belangrijke weetjes Vragen? Voorstellen maandag t/m woensdag juf Maaike donderdag en vrijdag: juf Anita De groep Groep 6/7 bestaat

Nadere informatie

-Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP Erik Smit

-Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP Erik Smit -Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP 8 2017-2018 Erik Smit erik.smit@agora.nu WAT KUNNEN DE KINDEREN VERWACHTEN DIT SCHOOLJAAR? Schoolkeuze voortgezet onderwijs Kamp van 27 september tot 29

Nadere informatie

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Informatieavond groep 7 Leerkracht van deze groep: Bas Zijderveld Algemene informatie Veel nieuwe leerstof. Goede werkhouding. Leren plannen (agenda). Repetities. Huiswerk/werkbladen

Nadere informatie

Daar leer je! Informatie groep 6 Schooljaar

Daar leer je! Informatie groep 6 Schooljaar Daar leer je! Informatie groep 6 Schooljaar 2017-2018 Even voorstellen Hallo, ik ben meester Martijn en ik werk van maandag t/m vrijdag in groep 6. Ik woon in Zijtaart waar ik geboren en getogen ben. Ik

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 4-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 4 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Informatie avond groep 7

Informatie avond groep 7 Informatie avond groep 7 Technisch Lezen: Net als vorig jaar hebben wij 3x per week Estafette lezen. Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend het eerste half uur. Kinderen lezen hierbij op eigen niveau. Begrijpend

Nadere informatie

De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak.

De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak. De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak. 2 juli 2014 KBS De Hoeksteen 11QH Olmendreef 100 3137 CR Vlaardingen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Hoe maak

Nadere informatie

Welkom op de informatie avond van groep 3b/4b

Welkom op de informatie avond van groep 3b/4b Welkom op de informatie avond van groep 3b/4b Even voorstellen maandag,donderdag en vrijdag: Anita dinsdag en woensdag: Marjon maandag-, dinsdag- en woensdagochtend: Lorenzo donderdag: Pabo-stagiaire Nelianne

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 5, 6 en 7

Welkom op de informatieavond van groep 5, 6 en 7 Welkom op de informatieavond van groep 5, 6 en 7 Even voorstellen Groep 5b/6b: Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag) Groep 6c/7b: Juf Inge Bos (maandag t/m vrijdag)

Nadere informatie

Algemene informatie over groep 7:

Algemene informatie over groep 7: Informatie groep 7 schooljaar 2017-2018 De groepsleerkrachten Groep 7a: Suzanne van den Boom Groep 7b: Bianca van Eester Klassenouder 7a: Ellen Schot Klassenouder 7b: Romy van der Noort Algemene informatie

Nadere informatie

Zo gaat dat in de. Populier

Zo gaat dat in de. Populier Zo gaat dat in de. Populier schooljaar 2017-2018 In dit boekje vindt u allerlei informatie over de bovenbouw. Praktische punten en een toelichting op hoe we in de bovenbouw werken. Veel leesplezier! Toelichting

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

Leerstofaanbod groep 8

Leerstofaanbod groep 8 Leerstofaanbod groep 8 Methode: RekenZeker Rekenen Breuken vereenvoudigen Ongelijknamige breuken optellen en aftrekken Vermenigvuldigen met breuken op twee manieren Vermenigvuldigen van samengestelde breuken

Nadere informatie

-INFO groep 6- Wat doen we zoal in groep 6?

-INFO groep 6- Wat doen we zoal in groep 6? Welkom Wij zijn een groep van 19 kinderen met twee juffen. Op maandag en dinsdag is juf Veldhuis er en op de andere dagen staat juf Ten Hove voor de groep. We hebben samen met de kinderen een fijne start

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 2016-2017 Vak: Nederlands Klas: vmbo-tl 2 Onderdeel: Spelling 1 & 2 Digitale methode 1F Spelling: verdubbeling en verenkeling. 1F Spelling: vorming van het bijvoeglijk naamwoord. 1F Werkwoordspelling waarvan

Nadere informatie

Informatieavond groep 4

Informatieavond groep 4 Informatieavond groep 4 Dagindeling- weekrooster -Elke dag starten we met stillezen, om het lezen te bevorderen. Zo beginnen we de dag altijd heel rustig. -Daarna hebben we het vak; levensbeschouwing en

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Informatie avond groep 3-4

Informatie avond groep 3-4 Informatie avond groep 3-4 Algemene zaken Taal/lees methode: Veilig Leren Lezen Rekenmethode: Wereld in getallen Schrijfmethode: Pennenstreken Begrijpend Lezen: Nieuwsbegrip Technisch lezen groep 4: Estafette

Nadere informatie

Jaarprogramma. Algemeen

Jaarprogramma. Algemeen 1 Jaarprogramma Algemeen Binnen komen De kinderen van groep 4 tot en met 8 komen binnen nadat de schoolbel is gegaan. De inloop is vanaf groep 4 voorbij; het is ook niet meer de bedoeling dat ouders mee

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 4 en

Nadere informatie

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Een verzoek: - Naar binnen gaan na de bel, wanneer de leerkracht de deur open maakt. - Aan onze kant op de speelplaats naar binnen en niet binnendoor.

Nadere informatie

ISE Huiswerk beleid. Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1

ISE Huiswerk beleid. Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1 ISE Huiswerk beleid Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1 Op de ISE Primary school sluit het huiswerk aan bij het werk dat de kinderen op school maken. Ouders worden gestimuleerd hun

Nadere informatie

Informatie avond groep 5 2011-2012

Informatie avond groep 5 2011-2012 Informatie avond groep 5 2011-2012 Even voorstellen Martin Geldermans Leerkracht groep 5, Theo Raateland Leekracht groep 5, Werff Thomas Gymleerkracht. Waar gaan we het over hebben? Het digibord, De vakken,

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7A SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7A SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7A SCHOOLJAAR 2017-2018 Leerkracht: Nicole Koevoets Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het huiswerk genoteerd voor

Nadere informatie

Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek

Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek Samenwerking met parallelcollega s Er zal regelmatig overleg zijn met de collega s uit de andere groepen 7. Zodat alle groepen aan het einde van het jaar ongeveer

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4-5 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Informatieboekje voor groep 4/5 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Informatieavond groep

Informatieavond groep Informatieavond groep 5 2017-2018 Vreedzame School: U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin

Nadere informatie

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 3 op de Haafakkers.

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 3 op de Haafakkers. Groep 3-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 3 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie