Voorwoord. Namens het team en medewerkers van basisschool Scharn, Eef Karsten, directeur. Schoolgids Basisschool Scharn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Namens het team en medewerkers van basisschool Scharn, Eef Karsten, directeur. Schoolgids Basisschool Scharn 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids Basisschool Scharn

2 Voorwoord Mogelijk kent u de school al uit verhalen van andere ouders, uit eigen ervaring als oud-leerling, of zit uw kind al op basisschool Scharn. Maar misschien is deze schoolgids wel de eerste kennismaking met onze school. In alle gevallen hopen wij dat deze gids u de informatie geeft, die u wenst. In deze gids informeren wij u over onze manier van werken. Bovendien vertellen wij in deze gids wat u van ons mag verwachten en hoe wij ons onderwijs hebben georganiseerd. Ons streven is om in deze schoolgids zo duidelijk en informatief mogelijk te zijn naar ouders en andere belangstellenden. Wij hopen dat u deze gids met veel plezier zult lezen. Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze gids, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Voor nieuwe ouders: alleen uit een schoolgids leert u een school niet kennen. Wilt u iets van de sfeer proeven en een indruk krijgen van de werkwijze, kom dan gerust eens langs. Maak voor een kennismakingsgesprek, incl. rondleiding een afspraak via Nancy de Winter, administratief medewerker, of Namens het team en medewerkers van basisschool Scharn, Eef Karsten, directeur 2

3 Samenvatting Wat wij het allerbelangrijkste vinden, is dat elk kind met plezier naar school komt en er heel veel leert. Ons team werkt aan een goede sfeer in de school en we willen dat alle kinderen zich bij ons thuisvoelen. Daarom zijn bijvoorbeeld discriminatie en pesten uit den boze. Natuurlijk kent onze school (spel)regels. Omdat er dagelijks ongeveer 500 personen op de school aanwezig zijn, zijn die nodig. Maar belonen van goed gedrag gaat bij ons voor het uitdelen van straffen. Daarnaast proberen we elke leerling een niveau te laten bereiken dat voor hem of haar het hoogst haalbare is. Elk kind krijgt, voor zover als mogelijk is, ruimte en aandacht. Niet alleen bij de vakken rekenen, lezen en taal, maar ook bij zijn verdere ontwikkeling, van groep 1 tot en met groep 8. Kiezen voor basisschool Scharn betekent kiezen voor een school die streeft naar kwaliteit. In alle opzichten. Op onze school draait het om de kinderen; zij staan centraal. Daarbij nadrukkelijk begeleid door de leerkrachten. Om dat goed te kunnen doen, werken leerkrachten intensief samen en worden ze regelmatig bijgeschoold. We dragen zorg voor goed, aantrekkelijk lesmateriaal en actuele lesmethoden. Vervolgens volgen we elke leerling nauwgezet. Dat gebeurt o.a. via observaties en toetsen. De vorderingen worden door de leerkrachten bekeken en geregeld met de ouders doorgesproken. Wij vinden dat kinderen -de volwassenen van morgen- zich breed moeten kunnen ontwikkelen. Behalve aan Nederlandse taal, rekenen en wiskunde, lezen en schrijven besteden we daarom ook aandacht aan andere zaken en vakken. Daartoe behoren: Engels (in de groepen 6,7 en 8), wereldoriëntatie (natuur, menselijk lichaam, natuurkundige verschijnselen, techniek, aardrijkskunde en geschiedenis), bevordering van zelfredzaamheid (verkeersonderwijs en je kunnen redden als consument, als mens en als kritische burger), gezond gedrag, zicht hebben op onze maatschappij, levensbeschouwing (het bijbrengen van een grondhouding waarin christelijke principes een plaats hebben), kunst en cultuur (beeldend, drama, dans, muziek, film, literatuur en cultureel erfgoed) en bewegingsonderwijs. Zodoende komen alle aspecten van de mens in ontwikkeling aan bod. In principe kunnen we alle kinderen van goed onderwijs voorzien. Zo kunnen vlotte leerlingen meer uitdagende stof krijgen. Maar ook ondernemen we actie als een kind extra aandacht of hulp nodig heeft. Circa 20% van de leerlingen heeft hieraan bij tijd en wijle behoefte. De school stelt het zeer op prijs dat de ouders nauw betrokken zijn bij de school en bij het wel en wee van hun kind(eren). Goede contacten zijn zowel in het belang van de leerlingen, als van de ouders én van de school. Ouders en school kunnen elkaar op die manier ondersteunen bij de opvoeding en het onderwijs. Enkele malen per jaar ontvangen de ouders informatie van de school: via een informatieavond aan het begin van het schooljaar en via rapportbesprekingen. Ook kan men na schooltijd voor een gesprek terecht bij de leerkracht. Voorts worden de ouders geïnformeerd door de schoolkalender, deze schoolgids, de nieuwsbrieven en onze website. Ouders kunnen op veel manieren actief zijn. Zo is inzet van ouders nodig bij diverse activiteiten. Zij kunnen lid worden van de Oudervereniging, die tal van zaken organiseert en nauw samenwerkt met de leerkrachten. Daarnaast bestaat de schoolraad, die de schoolleiding adviseert bij een aantal aangelegenheden op het gebied van de schoolorganisatie. In de 3

4 Medezeggenschapsraad kunnen ouders meepraten over het beleid van de school. Tenslotte vinden op school jaarlijks diverse activiteiten plaats, die niet (direct) met de lessen te maken hebben, maar er toch gewoon bij horen. We noemen bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas, de Kerstviering, de speelgoedmarkt, de sportdag, de Kinderboekenweek, excursies, het carnavalsfeest, de schoolreis of het schoolverlaterskamp, de slotdag, schaken, Communie en Vormsel en de verjaardagen. Kortom, Basisschool Scharn staat niet alleen garant voor goed onderwijs in een goede sfeer, maar ook voor een plezierige schooltijd. Want we zeiden het al eerder: we willen graag dat elk kind met plezier naar school komt en er heel veel leert. 4

5 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 1.1 Het schoolbestuur MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding, is het bevoegd gezag van 17 scholen voor basisonderwijs, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en 3 voorzieningen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Binnen het speciaal onderwijs zijn er scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (REC 3), kinderen met gedragsproblematiek en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum (REC 4). Op onze scholen werken circa 800 personeelsleden voor ruim leerlingen. Missie MosaLira biedt een veilige uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en succesvolle medeburgers. Ouders zijn partners bij het onderwijs. Persoonlijke talenten, respect voor elkaar en een duurzame samenleving zijn voor MosaLira leidend. Hoofddoelstelling MosaLira streeft naar het behalen van maximale leeropbrengst voor ieder kind, waarbij in een waarde gerichte benadering de vorming en het welbevinden van het gehele kind centraal staat. MosaLira denkt dat haar hoofddoelstelling het meest effectief gerealiseerd kan worden door te werken aan de hieronder genoemde drie strategische doelstellingen. Visie Tevens heeft MosaLira in het strategisch programma 2015 voor elke strategische doelstelling haar visie geformuleerd wat in 2015 bereikt moet zijn: 1. Beter benutten van haar breed onderwijsaanbod en goede kwaliteitszorg 2. Versterken van de professionele cultuur 3. Versterken van het persoonlijk meesterschap Identiteit MosaLira is een waarden gestuurde stichting. De sturende waarden van de stichting en haar scholen geven richting aan het denken, voelen en handelen van alle betrokkenen, aan de wijze van besturen, aan de inhouden en de vormen van leren, onderwijs en opvoeding en aan de relatie met de ouders en andere opvoedingspartners en de samenleving. Het College van Bestuur van MosaLira heeft een commissie Onderwijs en Identiteit in het leven geroepen die gevraagd en ongevraagd adviseert met betrekking tot levensbeschouwelijke zaken en die de levensbeschouwelijke oriëntatie van het onderwijs op alle scholen van MosaLira stimuleert, versterkt, begeleidt en ondersteunt. De commissie voert haar taak uit vanuit de aanname dat de levensbeschouwelijke oriëntatie van de stichting en haar scholen de basis en de toetssteen vormt voor een waarden gestuurde ontwikkeling. Het onderwijs binnen alle scholen van MosaLira wordt gegeven met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de gezamenlijkheid en de verscheidenheid van die waarden. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen katholieke, protestants-christelijke, interconfessionele, algemeen bijzondere, pedagogisch bijzondere of openbare scholen. 5

6 Alle scholen van MosaLira formuleren de voor hen sturende waarden en beschrijven die in hun schoolondernemingsplannen en schoolgidsen. Ze geven daarbij aan op welke wijze zij zich verhouden tot hun levensbeschouwelijke grondslag, het wat en hoe van hun onderwijs en opvoeding, het wat en hoe van hun levensbeschouwelijke educatie en hoe zij de relatie vormgeven met ouders, andere opvoedingspartners, kerkgenootschappen en de samenleving. Dit geheel geeft een eigen kleur aan elke school, het bepaalt wie de school wil zijn, het geeft haar een eigen gezicht, het bepaalt haar identiteit. Voor onze school zijn de volgende waarden sturend in haar pedagogische en educatieve omgang met kinderen en ouders en in de omgang met de samenleving: 1. respect en waardering voor elkaar 2. opkomen voor de zwakkeren in onze samenleving 3. vertrouwen en optimisme 4. eerlijkheid Bestuur De stichting kent 2 organen: - Het College van Bestuur - De Raad van Toezicht Het College van Bestuur Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en komt alle taken en bevoegdheden toe die wettelijk het bestuur van de stichting toekomen, met uitzondering van de taken en bevoegdheden die in de statuten en de wet expliciet aan de Raad van Toezicht zijn toegekend. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de eenheid van het totale beleid en schept op bestuursniveau waarborgen ter bescherming van en bevordering van de denominatieve identiteit respectievelijk het openbaar karakter van de stichting en van de onderscheiden onder zijn beheer staande scholen en overige voorzieningen. Het College van Bestuur heeft zijn werkzaamheden vastgelegd in het bestuursstatuut. Het College van Bestuur bestaat uit de volgende personen: Voorzitter: Dhr. T. van Mulken Lid: Dhr. D. Huntjens De Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, de algemene gang van zaken binnen de stichting alsmede het functioneren van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht vastgelegd in het bestuursstatuut. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: Voorzitter Dhr. F. Groutars Lid Mevr. M. Heijltjes Lid Dhr. H. Manders Lid Dhr. R. Wedler Lid Mevr. M. Depondt Lid Mevr. A. Boeijen 6

7 Directeurenberaad De directeuren van de scholen ressorterend onder de stichting vormen tezamen het directeurenberaad. Dit is een overlegorgaan met een adviserende functie. De volgende scholen ressorteren onder het bevoegd gezag van MosaLira: Bs. St. Aloysius Bs. Amby Bs. Anne Frank Bs. de Vlinderboom UWC Primary Bs. John F. Kennedy Bs. De Lètterdoes Bs. Het Mozaïek Bs. De Maasköpkes Bs. Manjefiek Bs. Montessori Binnenstad Bs. St. Oda Bs. Petrus en Paulus Bs. St. Pieter Bs. de Schans Bs. Scharn Bs. t Spoor Bs. Wyck SBO De Opstap SBO de Sprong ZMLK Jan Baptist SO en VSO Don Bosco SO en VSO diplomastroom IvOO SO, VSO diplomastroom, VSO AD, JRK Adresgegevens MosaLira MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Pastoor Habetsstraat 40a 6217 KM Maastricht Tel. : website: 1.2 Basisschool Scharn, een katholieke school Onze school is een katholieke basisschool. We willen dat niet alleen formeel zijn, het moet voelbaar zijn in ons denken en handelen van alledag We vinden het belangrijk dat elk kind, ongeacht geloof, levensovertuiging, culturele achtergrond of afkomst op onze school onderwijs kan krijgen. We willen bewust een link leggen met andere godsdiensten, vooral met de kinderen op zoek gaan naar overeenkomsten. In onze ogen is de school ook een ontmoetingsplaats, waar kennismaking en respect voor andere opvattingen, denkbeelden en culturen van wezenlijk belang zijn. Er wordt actief ingegaan op verschillen om ervan te leren iedereen in zijn of haar waarde te laten. Er is sprake van erkende ongelijkheid, niet van het opdringen van één bepaalde overtuiging. De dialoog staat daarbij centraal. Samenvattend: we willen een katholieke school zijn, waar: sprake is van respect voor elkaar en gelijkwaardigheid opgekomen wordt voor de zwakkeren in onze samenleving 7

8 vertrouwen en optimisme zichtbaar aanwezig zijn mensen elkaar ondersteunen en niet bestrijden vieringen van belang zijn: Kerst, Pasen, Communie, maar ook niet christelijke feesten, zoals bv. het suikerfeest; iedereen welkom is, ongeacht geloof, afkomst of levensovertuiging; leerkrachten, medewerkers, kinderen en ouders/verzorgers respect voor elkaars opvattingen en levenswijzen hebben; we kinderen proberen waardering voor elkaar bij te brengen; kinderen kennis maken met de vele manieren van denken en leven in onze samenleving. Ook vertellen we de kinderen steeds weer dat er regels gelden op school. Natuurlijk wordt er wel eens een kind gestraft. Maar we vinden het belonen van goed gedrag zinvoller. Overheersend is de lach, de vreugde, het samenzijn en samenvoelen en dat is volgens ons een teken dat we bezig zijn met een goede en fijne school. Bestuurders, directieleden en teamleden van katholieke scholen worden in toenemende mate uitgedaagd door de opgave met elkaar op zoek te gaan naar de betekenis van de katholiciteit van hun eigen school. Belangrijk in deze zoektocht is om een verbinding te leggen tussen de grondslag (de idealen) van de school en het dagelijks handelen in de school. Wie we zijn als katholieke school blijkt immers in eerste instantie uit wat we doen en welke verhalen we vertellen. Een van de belangrijkste kerntaken van onderwijs is bijdragen aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Uitvoering geven aan deze kerntaak veronderstelt een visie op ontwikkeling en op de bijdrage die een school daaraan kan leveren. Hoe kan onze school invulling geven aan die pedagogische opdracht van het onderwijs om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen? En in welke richting? Deze vragen vormen een deel van de vragen, die we ons als team dit schooljaar stellen in het proces van de visieontwikkeling. Doen we de goede dingen en doen we die op een goede manier? Af en toe bewust stilstaan bij je eigen wortels is noodzakelijk om jezelf te voeden en daarmee de eigen praktijk verder te ontwikkelen. Binnen de onderwijsstichting MosaLira, waarvan basisschool Scharn deel uit maakt, ondersteunt een commissie Onderwijs & Identiteit de scholen bij bovengenoemde vragen. Als het gaat om typeringen van scholen op basis van inhoud en de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de levensbeschouwelijke educatie (het communiceren over antwoorden op levensvragen) zien we globaal drie type scholen: a. De algemeen/openbare basisscholen. Hierin komen de sociaal-emotionele vorming (ontdekken van de eigen persoonlijkheid, sociale houding, burgerschapsvorming, morele houding op basis van westerse waarden en normen) en de kennismaking met geestelijke stromingen (overdracht van kennis over katholicisme en andere religies en levensvisies) aan bod. b. De katholieke cultuurschool. Naast de hierboven genoemde (wettelijk verplichte) vakken is hier aandacht voor het godsdienstonderwijs of vieringen, in de vorm van de beleving bij bijbelverhalen en rituelen vanuit katholiek perspectief. c. De katholieke geloofsschool. In deze school worden catecheselessen gegeven. Denk daarbij aan de inwijding in het katholieke geloof en in de geloofsgemeenschap, of de inleiding in de katholieke houding en praktijk. 8

9 Basisschool Scharn behoort tot het tweede type, nl. de katholieke cultuurschool. We vinden het belangrijk dat elk kind, ongeacht geloof, levensovertuiging, culturele achtergrond of afkomst op onze school onderwijs kan krijgen. We willen bewust een link leggen met andere godsdiensten, vooral met de kinderen op zoek gaan naar overeenkomsten. In onze ogen is de school ook een ontmoetingsplaats, waar kennismaking en respect voor andere opvattingen, denkbeelden en culturen van wezenlijk belang zijn. Er wordt actief ingegaan op verschillen om ervan te leren iedereen in zijn of haar waarde te laten. Er is sprake van erkende ongelijkheid, niet van het opdringen van één bepaalde overtuiging. De dialoog staat daarbij centraal. We gaan ervan uit dat je levensbeschouwing een persoonlijke keuze is en dat het de taak van de basisschool is om een brede oriëntatie te bieden. Omdat we van oudsher een katholieke school zijn, putten we graag uit de bron van de christelijke traditie als het gaat om verbeelding en rituelen (bijbelverhalen, feesten, vieringen). We zien een driehoek, nl. ouders-school-parochie. Ouders, die ervoor kiezen om hun kind(eren) in te leiden in de katholieke geloofsgemeenschap doen dat in de gemeenschap van de parochie. Samen, in overleg met de parochiegeestelijkheid, kiezen zij voor een voorbereiding op het ontvangen van de sacramenten als Doopsel, Communie en Vormsel. De school geeft gelegenheid om gebruik te maken van onderwijsruimtes, als het nodig is om groepen kinderen te begeleiden. Die begeleiding gebeurt dan buiten schooltijd en onder verantwoordelijkheid van de parochie en de ouders. Tot slot. We hopen dat u, als ouder/verzorger na het lezen van deze teksten, meer zicht hebt op wat u mag verwachten van basisschool Scharn, als katholieke school, in deze tijd. Reacties zijn uiteraard altijd welkom, zeker als deze ons helpen in onze zoektocht. 9

10 1.3 Doelen en uitgangspunten van de school In deze schoolgids schrijven we uitgebreid over de doelen en de werkwijzen van onze school. Maar om te beginnen willen we heel kernachtig zeggen waar het op onze school om draait: We willen dat de kinderen veel leren mét plezier, waarbij ze kansen krijgen om zelfstandig en samen met anderen hun talenten te ontwikkelen samen leven, samen leren Elke dag met plezier naar school Wij werken aan een fijne sfeer in de klassen. De leerkrachten streven naar een zo hoog mogelijk niveau en houden daarbij rekening met individuele capaciteiten van de kinderen, waarbij we de talenten van kinderen en leerkrachten zo veel als mogelijk tot ontplooiing willen laten komen. Daarbij speelt u als ouder een belangrijke, stimulerende rol. Uw betrokkenheid wordt zichtbaar in de interesse voor de schoolervaringen van uw kind en indien mogelijk de actieve hulp bij allerlei schoolse activiteiten. Hoe kunnen we samen zorgdragen voor het welzijn van onze kinderen? Zelfstandig en samenwerkend leren Het realiseren van goed onderwijs kan in onze visie alleen in teamverband. Onderlinge samenwerking vinden we in onze school dan ook wezenlijk. We willen op onze school open staan voor elkaar vanuit een eerlijke en respectvolle houding. Respect voor ideeën, opvattingen en kwaliteiten, maar ook voor knelpunten, vragen en beperkingen van mensen. We vinden het erg belangrijk, dat alle mensen binnen de school mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. We streven naar een professionele cultuur; een situatie, waarbij mensen: - betrokken zijn bij het gehele onderwijs binnen de school - leven zien als samenleven - elkaars kennen en kunnen accepteren - verantwoordelijkheid krijgen en nemen - elkaar ondersteunen en vertrouwen in elkaar hebben - hulp willen en kunnen geven vanuit eigen vakkundigheid - hulp willen en kunnen vragen - echt betrokken zijn bij anderen - open staan voor elkaar en van elkaar willen leren - de dialoog voeren - enthousiast zijn - positief zijn ingesteld - uit zijn op samenwerking - betrokkenheid en plezier uitstralen - hun eigen opvattingen willen parkeren en onderzoeken - zich kwetsbaar durven op te stellen - eerlijk zijn, ook als dat moeilijk is - flexibel zijn. 10

11 Samenwerking vormt niet alleen voor de schoolcultuur een belangrijk uitgangspunt, maar tevens voor het onderwijs in de klas. Kinderen leren samenwerken, met elkaar communiceren, rekening houden met elkaars sterke en zwakke punten, wederzijds respect voor elkaar. Daartoe is het voortdurend werken aan sociale vaardigheden eveneens van belang. Expliciet aandacht schenken aan waarden en normen is daarbij een van de pijlers; ook hierover communiceren met ouders Het ontwikkelen van talenten of gebruik maken van en omgaan met verschillen Een belangrijk aspect voor ons onderwijs is de wijze waarop we willen omgaan met verschillen. In de klas is er sprake van een grote diversiteit: elk kind is voor ons speciaal! We realiseren ons de grote impact van dit uitgangspunt voor ons onderwijs, maar we zoeken samen naar mogelijkheden om zo goed mogelijk om te gaan met deze verschillen. In kleine, concrete stapjes willen we op weg naar een andere benadering van verschillen tussen kinderen en verschillen binnen één kind. Wij kiezen daarbij voor de uitgangspunten van adaptief onderwijs. De centrale vraag hierbij is: wat heeft een kind nodig om verder te kunnen? In ons onderwijs willen we tegemoet komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. We streven ernaar, om onderwijs te verzorgen, waarbij elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dit betekent voor ons zeker niet individueel onderwijs, we willen de klas als basisgroep zeker handhaven. Het onderwijs binnen de eigen groep is belangrijk, daarbinnen rekening houdend met behoeften van kinderen. Het kind echt leren kennen is daarbij voorwaarde voor optimaal begeleiden. Het kind met al zijn mogelijkheden en kwaliteiten, behoeften, interesses, beperkingen. Dit proberen we onder meer te doen door gesprekjes met kinderen, door observaties, door naar ze te luisteren, door samen te werken. Maar bovenal door affectie, liefde en respect voor elk kind! Voor ons houdt adaptief onderwijs onder meer in: - De leerkracht is zelf verantwoordelijk voor goed onderwijs aan alle kinderen; - We bieden elk kind optimale kansen om eruit te halen wat erin zit; - We volgen nauwkeurig de ontwikkeling van elk kind; - We streven zoveel mogelijk naar voorkomen van problemen i.p.v. remediëren; - We bieden alle kinderen voldoende uitdaging; - We hebben hoge en optimistische verwachtingen van alle kinderen; - We besteden veel aandacht besteden aan een klassenmanagement, dat niet alleen effectief is, maar waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen; - We willen interactief onderwijs en actief leren realiseren; - We benaderen kinderen positief; - We zoeken naar een evenwicht tussen kindvriendelijkheid en heldere structuur; - Er is veel aandacht voor leerprocessen naast leerproducten; - Er zijn voldoende middelen en materialen om e.e.a. mogelijk te maken; - We willen op een effectieve wijze gebruik maken van de beeldcultuur. Een ander wezenlijk aspect voor ons is de innerlijke betrokkenheid van kinderen. Kinderen leren het beste als ze iets graag willen leren. We zoeken naar mogelijkheden om deze innerlijke betrokkenheid te vergroten. Daarbij denken we aan vormen van betekenisvol leren: andere keuze en ordening van de leerstof meer koppeling tussen leren en het echte leven, andere werkvormen, zelfontdekkend leren, samenwerkend leren. We willen kinderen medeverantwoordelijk laten zijn voor hun eigen leren. 11

12 1.3.4 Schoolondernemingsplan Alle Nederlandse basisscholen werken met een vierjarige cyclus, waarin strategie en beleid wordt geformuleerd. In het zgn. Schoolondernemingsplan van basisschool Scharn wordt het Strategisch Programma 2015 van MosaLira als basis gebruikt. De doelstellingen en aanwijzingen uit dit programma zijn leidend, maar kunnen worden aangevuld met specifieke doelstellingen. Hoofdthema s voor deze vier jaren Optimaliseren klassenmanagement om passend onderwijs voor alle kinderen mogelijk te maken Gebruik maken van ICT als middel om onderwijs en organisatie te optimaliseren en met minder inspanning een beter resultaat te bereiken Optimaliseren technisch leesonderwijs middels methode Estafette Voortgang implementatie protocol dyslexie Bevorderen van een soepele overgang naar VO Toepassen van smartboardgebruik in de kleuterbouw Borging taalmethode Taal op maat Borging rekenmethode Wereld in Getallen 4 Borging methode voor sociale competenties Kinderen en hun sociale talenten Opbrengstgericht werken met als doel het onderwijsaanbod aan te kunnen passen. Visie op de wijze waarop de school actief burgerschap en integratie wil bevorderen, een planmatige invulling geeft en doelen stelt Het vormgeven van inhoudelijk sterk muziekonderwijs Vergroting expertise leerkrachten op zorgniveau m.n. groepsplannen: analyse, diagnose, evaluatie, gebruik logboek Verder bekwamen in het digitaal vastleggen van leerling gegevens Het verkrijgen van specialisatie op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid Idem reken-, lees- en taalproblematiek Opstellen, implementeren en vastleggen beleid t.a.v. onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen Het vergroten van de kennis en vaardigheden in het omgaan met speciale kinderen Leren werken met een ontwikkelingsperspectief (individuele leerlijn voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften) Versterken professionele cultuur en persoonlijk meesterschap Optimaliseren Kind Centrum Scharn met kindpartners. Ontwikkelplan Ontdekkend Leren Het idee dat je na afronding van je lerarenopleiding bent uitgeleerd, is volledig achterhaald. De school is een lerende omgeving. Dé plek waar onze kinderen zich ontwikkelen, op weg naar volwassenheid. Zo n lerende omgeving functioneert alleen optimaal als degenen die voor de klas staan op dezelfde manier in het leven staan. Dat stelt staatssecretaris Sander Dekker in een interview met PrimaOnderwijs (10 april 2013). 12

13 De staatssecretaris vindt dat leraren ruimte moeten krijgen om zichzelf te professionaliseren, maar dat ze vooral ook zélf hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Een breed onderwijsaanbod is wenselijk om kinderen niet alleen te laten presteren op het gebied van taal en rekenen, maar ook in andere schoolvakken, zoals wetenschap en technologie, cultuur en sport. Het gaat bovendien niet alleen om cognitieve prestaties, maar ook om bepaalde vaardigheden die op school worden ontwikkeld of zouden moeten worden ontwikkeld, zoals creativiteit, nieuwsgierigheid, het vermogen om samen te werken, toepassingsvaardigheden, verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen. De Onderwijsraad spreekt ook wel van vakoverstijgende advanced skills, waar bijvoorbeeld probleemoplossing, communiceren en ictgeletterdheid toe behoren. Om dit alles te realiseren worden hoge eisen gesteld aan de pedagogische en didactische vaardigheden van onze leerkrachten. Onderwijsstichting MosaLira wil hieraan bijdragen, door onderzoek en het stimuleren en faciliteren van ontwikkeling op de scholen. Daartoe zijn afspraken gemaakt met landelijke onderwijsadviesorganisaties als BMC en Cadenza. Op woensdag 8 en donderdag 9 januari 2014 voerden Aris Fickweiler en Tineke Drewes (BMC) een onderzoek uit naar de kwaliteit van het onderwijs op Basisschool Scharn. Het onderzoek maakt deel uit van het programma Leren in het Kwadraat; Goed onderwijs door lerende professionals. Het programma heeft tot doel het onderwijskundig leiderschap in de scholen van MosaLira verder te ontwikkelen, en tegelijkertijd een stevige impuls te geven aan de kwaliteit van de scholen. Naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek maakt de school een ontwikkelplan om haar onderwijskundige praktijk te verbeteren of naar een hoger stadium te brengen. De uitvoering van dat plan dient bij Leren in het Kwadraat als context voor scholing en training van onderwijskundig leiderschap. Een ontwikkelteam heeft in de periode maart-mei 2014 dit ontwikkelplan inhoud gegeven, met begeleiding van Wim Nederlof, Het ontwikkelteam (Fieke Ummels, Dominique Tychon, Joke Deckers, Joyce den Os, Marlou Habets, Saskia Janssen, Vivianne Rijnders en Eef Karsten) heeft een keuze gemaakt uit de aangereikte ontwikkelpunten in de kwaliteitsanalyse van BMC. Daarbij werd gekozen voor drie thema s, waarin efficiënte combinaties zijn verwerkt. Tijdens een studiedag voor het voltallige team op 25 maart werden het perspectief ( Excellent onderwijs voor alle kinderen ), de ontwikkelpunten en de keuzes door het ontwikkelteam toegelicht. Vervolgens werd het ontwikkelplan nader uitgewerkt en in de teamvergadering van 2 juni toegelicht en verhelderd. Tijdens de studiedag van 25 juni werd het Ontwikkelplan vastgesteld. 13

14 In drie thema s in schema: SCHOOLJAAR SCHOOLJAAR INSTRUCTIE EFFECTIEVE INSTRUCTIE VOLGENS HET DIRECTE INSTRUCTIEMODEL INSTRUCTIE EFFECTIEVE INSTRUCTIE VOLGENS HET DIRECTE INSTRUCTIEMODEL Gekoppeld aan taal-spelling Gekoppeld aan Oriëntatie op jezelf en de wereld Een themagroep doet - tijdens dit schooljaaronderzoek naar Oriëntatie op jezelf en de wereld (kerndoelen 34 t/m 54) en formuleert adviezen om te komen tot een integrale curriculumkeuze, ingaande het volgend schooljaar. De kerndoelen zijn verdeeld over de thema's: mens en samenleving, natuur en techniek, ruimte en tijd. LEERLINGENZORG / PASSEND ONDERWIJS Gekoppeld aan rekenen en wiskunde LEERLINGENZORG / PASSEND ONDERWIJS Gekoppeld aan rekenen en wiskunde KLEUTERONDERWIJS KLEUTERONDERWIJS 1.4 De school en haar kinderen De school ligt in de Maastrichtse wijk Scharn, in het oosten van de stad. Aan de zuidkant grenst Scharn aan de voormalige zelfstandige gemeente Heer; in het westen vormt de A2 (nu nog in 2011) een grens. In het zuiden grenst Scharn aan de wijk Amby, ook een voormalige zelfstandige gemeente. Aan de oostkant ligt Bemelen (gemeente Margraten), op ca 2 km, achter een natuuren landbouwgebied. In dit voedingsgebied ligt ook de wijk Wittenvrouwenveld. Twee andere basisscholen zijn gelegen in dit zelfde voedingsgebied, nl. OBS de Regenboog en Nutsschool-Oost, beide beheerd door Onderwijsstichting kom Leren. 14

15 De naam Scharn is afkomstig van een omstreeks 1100 gebouwde ridderburcht. Een van de bewoners van deze burcht was Adelbert van Scharn. De oude fundamenten van de burcht liggen op de plaats van de tegenwoordige Adelbert van Scharnlaan. Tot 1970 maakte Scharn deel uit van de gemeente Heer. Scharn bestaat uit enkele doorgaande straten met oudere bebouwing, met daaromheen een aantal uitbreidingsplannen uit verschillende periodes. Aan de Bergerstraat, de Bemelerweg en de Wethouder Van Caldenborghlaan liggen enkele fraaie hoeves en landhuizen. Het voormalige raadhuis van de gemeente Heer uit 1920 ligt aan het Raadhuisplein, aan de rand van Scharn. Het ontwerp voor de brede Adelbert van Scharnlaan, met enkele woonblokken van Frits Peutz, en het waaiervormige stratenplan tegenover de Sint Antonius van Paduakerk, dateren uit de jaren dertig en veertig. In de jaren tachtig werd aan de oostkant van Scharn het uitbreidingsplan Keerderstraatje gerealiseerd, met grotendeels duurdere koopwoningen. In de jaren '90 werd het landbouwgebied tussen Scharn en Amby (Scharn-Noord) ontwikkeld, deels voor woningbouw, deels voor bedrijfshuisvesting in een parkachtige setting. Op het terrein van de gesloopte villa Aldegonda werd in 2005 de kleine woonwijk Aldegondapark voltooid. In de wijk zijn meerdere winkel- en horecavoorzieningen aanwezig, waaronder enkele hotels (bij het verkeersknooppunt Europaplein). Verder zijn er in de wijk diverse scholen gevestigd. In Scharn zijn ook enkele (boven-)stedelijke voorzieningen aanwezig, zoals het Mondriaan Psycho- Medisch Streekcentrum Vijverdal, de hoofdvestiging van de Leeuwenborgh-opleidingen en een zwembad. In het noordelijk deel van de wijk bevindt zich het 15 hectare grote bedrijventerrein Scharn- Noord. De wijk is per openbaar vervoer goed bereikbaar. Scharn is een relatief welvarende wijk. Het opleidings- en inkomensniveau ligt hoger dan het gemiddelde voor Maastricht. De werkeloosheid ligt onder het gemiddelde, evenals de criminaliteitscijfers. Een ruime meerderheid van de bewoners woont in een koopwoning. Dagelijks komen er ca 470 kinderen naar school. De meesten komen uit Scharn. Van oudsher wordt de school ook bezocht door leerlingen uit nabijgelegen wijken. 1.5 De school op 1 augustus 2014 De school telt thans 16 groepen, die gehuisvest zijn in twee gebouwen, het hoofdgebouw de Klok (anno , en gerenoveerd in 1997) en de dislocatie de Klepel (1970 en gerenoveerd in 2005), gescheiden door de Kloosterstraat. De gymzaal ligt naast de dislocatie. In de groepen zitten kinderen van gelijke leeftijd. De gemiddelde groepsgrootte is 27 leerlingen 15

16 In de schoolkalender, die aan het begin van elk schooljaar verschijnt, vindt u meer gegevens over de organisatie van de school, maar ook een actueel overzicht van de planning van activiteiten of namen en adressen van leerkrachten en overige direct betrokkenen bij de schoolorganisatie. 1.6 Kind Centrum Scharn We zien een brede maatschappelijke ontwikkeling, die er toe leidt dat kinderen in toenemende mate uit gezinnen van tweeverdieners komen. Deze ontwikkeling heeft er mede toe geleid dat bij wet is geregeld dat de school het ouders mogelijk moet maken beiden te blijven werken. Anders gezegd, de school moet ouders faciliteren en is verantwoordelijk voor het bieden van een sluitende dagopvang, en daarmee voor de organisatie van voorschoolse, tussenschoolse- en naschoolse opvang. Bij de uitvoering daarvan kan de school samenwerking zoeken met een andere partij, die dit voor de school regelt. Dit laat onverlet dat de school de eindverantwoordelijke is voor de realisatie van een dagarrangement. Voor de Tussenschoolse opvang zijn twee coördinatoren en een kleine twintig medewerkers als vrijwilligers actief op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat het aantal overblijvers sterk toenam in vergelijk met de daaraan voorafgaande jaren. Jarenlang schommelde het totaal aantal overblijvers dagelijks tussen 100 en 130 kinderen. De huidige aantallen liggen rond de 300 kinderen. De beide coördinatoren en een grote groep medewerkers maken gebruik van de mogelijkheid om scholing te volgen, met als doel het verbeteren van de kwaliteit van deze tussenschoolse opvang. De circa 300 overblijvers verblijven in klaslokalen van de beide schoolgebouwen. De samenwerking tussen basisschool Scharn (MosaLira), peuterspeelzaal Sjanulleke (STEPS), kinderdagverblijf de Flex (MIK) en buitenschoolse opvang Idéfix (MIK) bestaat al geruime tijd en is voortgekomen uit een gemeenschappelijke visie op het jonge kind. Deze instellingen slaan de handen ineen om een nog beter afgestemd aanbod te realiseren waar het kind en ouders alleen maar voordeel bij hebben. 16

17 Hoofdstuk 2 Uitwerking van de doelstellingen 2.1 Streven naar kwaliteit Basisschool Scharn is een van de bijna 35 Maastrichtse basisscholen. Al die scholen verschillen in meerdere of mindere mate van elkaar. Ze verschillen in werkwijzen, sfeer maar ook in resultaten en kwaliteit. Op drie manieren werkt onze school aan verdere kwaliteitsverbetering: - het verhogen van de deskundigheid van het personeel, - het kiezen voor goede methoden, materialen en software en - het nauwgezet volgen van de leerlingen. Belangrijker dan de methoden die een school gebruikt zijn de mensen die er werken. Aan hen vertrouwt u immers uw kind met een gerust hart toe. De teamleden werken niet op eigen houtje, maar werken nauw samen. De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. Daarom zijn er elk schooljaar studiemomenten voor teamleden en volgen leerkrachten cursussen. In onze school wordt lesgegeven met behulp van gedegen lesmethoden. In de afgelopen jaren werd regelmatig geïnvesteerd in nieuwe materialen. Bij het kiezen van lesboeken en ander materiaal wordt gelet op de kwaliteit, het uiterlijk, verdiepingsleerstof en software. De leerlingen moeten er goed mee kunnen leren en het materiaal dient er aantrekkelijk uit te zien. Voor leerkrachten dient het goed hanteerbaar te zijn. Het werken met goede, moderne methoden is één manier om kwaliteit na te streven. De leerling staat centraal en er is een goed contact tussen de ouders en de school, waarbij er tevens sprake is van een open en eerlijke informatieverstrekking aan de ouders. Er zijn kinderen die extra moeilijk werk aankunnen, maar ook kinderen die veel extra oefenstof nodig hebben. Deze kwaliteit hangt af van heel wat factoren, waar we hier iets nader op ingaan. Na de basisschool stromen de leerlingen uit naar allerlei vormen van voortgezet onderwijs. De Cito-eindtoets is een van de middelen om te meten welke vorm het meest geschikt is voor een kind, maar zeker niet het enige. De toets geeft een voorspelling van het schoolsucces van de individuele leerlingen in het voortgezet onderwijs, maar is niet ontworpen voor het meten van de kwaliteit van het basisonderwijs. Toch wordt kwaliteit in de media vaak alleen gekoppeld aan behaalde toetsscores. Overzicht gemiddelde scores CITO- Eindtoets bs Scharn 538,7 538,7 537,8 539,2 539,0 landelijk 534,9 535,1 535,1 534,7 534,4 De scores van de Cito-eindtoets kunnen liggen tussen 501 en

18 Overzicht adviezen voortgezet onderwijs in groep vwo havo-vwo havo havo -tl vmbo-tl vmbo-gl 2 1 vmbo-gl/tl vmbo-k vmbo-bb totaal aantal leerlingen vwo = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs havo = hoger algemeen vormend onderwijs tl = theoretische leerweg /[[[[[[;;;;; gl = gemengde leerweg k = kaderberoepsgerichte leerweg bb = basisberoepsgerichte leerweg Goede scholen kenmerken zich doordat het maximale uit de kinderen wordt gehaald. De ideale school let bovendien niet louter op kennisoverdracht, maar zorgt er ook voor dat kinderen met plezier naar school gaan, sociale vaardigheden ontwikkelen en iets meekrijgen over waarden en normen. Om deze redenen worden alle leerlingen bij ons op school gedurende hun hele schoolcarrière systematisch gevolgd. Daartoe hanteren we een leerlingvolgsysteem, waarbij gebruik wordt gemaakt van een methode-onafhankelijk toetssysteem, Cito en SCOL. In dit systeem kunnen toetsscores, die op verschillende tijdstippen zijn verkregen, met elkaar vergeleken worden. We volgen het protocol dyslexie, met de verschillende meetmomenten om de leesontwikkeling te volgen, m.n. in de groep 3 en hoger. Maar ook gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling (thuis- en omgevingssituatie, aanleg, motivatie, welbevinden, zelfbeeld, observaties, gesprekken met het kind en de ouders) worden hierin vastgelegd. Hierdoor wordt zichtbaar hoe een leerling zich in een bepaalde periode heeft ontwikkeld ten opzichte van een eerder meetmoment. Met deze informatie kan sturing gegeven worden op het niveau van het kind, de groep of de school. Daarnaast worden de ontwikkelingen en resultaten van alle scholen ook regelmatig door de inspectie beoordeeld. De beoordelingen zijn voor de school van belang om voortdurend de kwaliteit te bewaken en te verbeteren. Ook ouders kunnen een beeld krijgen van de zaken waar de school mee bezig is. Het rapport van de inspectie kan worden bekeken op de internetsite van de inspectie of via 18

19 2.2 Onderwijsaanbod Identiteit Onze visie op het kind Veiligheid voorop! Een warm pedagogisch klimaat van veiligheid, welbevinden, geborgenheid, rust en regelmaat is een voorwaarde om te kunnen leren. Saamhorigheid en respect voor elkaar Een onderling gevoel van saamhorigheid zorgt ervoor dat je respectvol met elkaar omgaat, juist ook als de ander van je verschilt, bijvoorbeeld een andere godsdienst of huidskleur heeft. Verder werken we aan rechtvaardigheidsgevoel, met betrokkenheid op elkaar en open en eerlijk communiceren. Persoonlijke ontwikkeling Het gaat dan om ontwikkeling wat betreft een positief zelfbeeld, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, ontdekken van je talenten, en werken aan je kennis en basisvaardigheden. Wat ontwikkeling betreft vinden we het belangrijk te zien dat een kind niet alleen een hoofd heeft, maar ook handen, een hart én een ziel ( meervoudige intelligentie ). We vinden het dan ook belangrijk om - naast het weten en het denken - ook sociaal-emotionele, levensbeschouwelijke, creatieve, musische en motorische ontwikkeling van het kind te stimuleren. Onze visie op onderwijs Zorg dragen voor de kwaliteit van onderwijs betekent voor ons ook dat deze waarden als een rode draad door ons onderwijsprogramma lopen. Dit geldt niet alleen voor het pedagogisch klimaat dat we proberen te scheppen (zie hierboven), maar ook voor de didactische werkvormen en het leerstofaanbod. Didactische werkvormen De waarden die wij willen doorgeven aan de kinderen komen ook naar voren in de wijze waarop we met de kinderen willen werken. - Saamhorigheid wordt gestimuleerd doordat we de kinderen zoveel mogelijk laten samenwerken. De kinderen leren zo open te communiceren en elkaar aan te vullen en te ondersteunen. - Persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd doordat we de kinderen zoveel mogelijk betrekken bij hun eigen leerproces (activerend en zelfstandig leren) en door rekening te houden met individuele verschillen (adaptief onderwijs). Waardeneducatie - Er zijn omgangsregels voor gedrag waar alle kinderen zich aan hebben te houden. - Leerkrachten geven het goede voorbeeld qua gedrag. - Bij sociaal-emotionele ontwikkeling geven we inzicht in (de consequenties van) bepaald gedrag. 19

20 Onze levensbeschouwelijke visie Zie hoofdstuk 1.2 Een katholieke school De vertaling in vakgebieden en andere schoolactiviteiten Sociaal-emotionele ontwikkeling De doelen die we op dit vlak hopen te realiseren, zijn: kinderen bewust maken van hun gedrag, respect tonen voor anderen en jezelf, leren accepteren van verschillen, ontwikkelen van vaardigheden zoals luisteren en ruzies oplossen, ontwikkelen van inlevingsvermogen. Godsdienst, levensbeschouwing, geestelijke stromingen en schoolvieringen Door overeenkomsten en verschillen te leren tussen de grote godsdiensten (christendom, islam, jodendom, hindoeïsme, boeddhisme) gaan de kinderen respect opbrengen voor mensen met andere geloven. De kinderen laten luisteren naar Bijbelverhalen en hun ervaringen verwerken met creatieve werkvormen (tekenen, drama, muziek). Levensbeschouwelijke gesprekken over onderwerpen als moedig zijn, spijt hebben, in de put zitten e.d. De ene leerkracht zal vaker lessen kiezen die met feitenkennis te maken hebben of met levensbeschouwelijke gesprekken. De andere leerkracht zal vaker voor creatieve lessen kiezen. Waar het ons om gaat, is dat de kinderen, in de acht jaar dat ze bij ons op school zijn, met al deze aspecten in aanraking komen en zo volop kansen krijgen om hun éigen levensbeschouwing te vormen. De voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel geschiedt in de parochie Kleuteronderwijs, spelen = leren = ontwikkelen Jongste en oudste kleuters zitten in Scharn in verschillende groepen. De vierjarige start in groep 1. In deze groep ligt de nadruk op het wennen aan de basisschool, het nieuwe dagritme, leren omgaan met andere kinderen en een leerkracht (of leerkrachten) en vooral op het zich prettig gaan voelen in de klas en school. Een kind kan zich immers alleen ontwikkelen vanuit een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid met de leerkracht en de andere kinderen. Er worden sociale vaardigheden ontwikkeld zoals het leren omgaan met regels (op je stoeltje blijven zitten, zorgvuldig omgaan met materialen, opruimen, luisteren naar de leerkracht en naar elkaar) samen spelen, samen delen, samen werken, verdraagzaam zijn en elkaar helpen. Leren gebeurt vooral door spel en creativiteit. Spelenderwijs leren de kinderen de kleuren, vormen, tellen en cijferherkenning en letterherkenning, omgaan met hoeveelheden, gesprekjes voeren, de woordenschat vergroten, tekenen en voorbereidend schrijven, voorbereidend lezen. In deze groep stromen tot mei op vastgestelde tijdstippen steeds nieuwe vierjarigen in. In de middengroep 1-2 ligt de nadruk op de ontwikkeling op het sociaal-emotionele gebied. Er wordt voor elke kleuter onderwijs op zijn of haar niveau (groep 1 of groep 2) geboden. Kinderen die al wat verder zijn op bepaalde gebieden, krijgen een ander aanbod dan kleuters die daar nog niet aan toe zijn. Tevens bestaat er de mogelijkheid om een kleuter die zich erg snel ontwikkelt, in januari door te laten stromen naar groep 2. En als dat goed gaat, kan deze in het nieuwe schooljaar naar groep 3. In de groepen 2 werken we al een beetje naar groep 3 toe. Vooral na de kerstvakantie wordt er veel aandacht besteed aan voorbereidend schrijven, lezen en rekenen. Maar natuurlijk is en blijft groep 2 een kleutergroep waar dus vooral nog heel veel ruimte is voor spel en spelen, vooral in thematische vorm. In het voorjaar zult u van de leerkracht van groep 2 horen of uw kind toe is aan groep 3, of dat een jaar kleuterverlenging wenselijk is. 20

21 In alle kleutergroepen werken we met verschillende werkvormen. We zitten met de kleuters in de kring om te vertellen, te zingen, voor te lezen, dingen te bekijken of uit te leggen. Daarnaast werken kleuters veelal gedifferentieerd, op hun eigen niveau, met verschillende materialen. Er wordt gewerkt met ontwikkelingsmateriaal, constructiemateriaal, er wordt getekend en geknutseld, maar we maken natuurlijk ook gebruik van de computer, het smartboard, televisie en dvd. Om de grote motoriek te stimuleren geven we gymlessen en is er regelmatig buitenspel. Verder maken we gebruik van de rekenmethode Pluspunt, de methode Pennenstreken voor voorbereidend schrijven en hebben we Schatkist als taalmethode. De ontwikkelingsgebieden van kleuters zijn: Taal Ruimtelijke oriëntatie Motoriek Waarneming Denkontwikkeling Om elk ontwikkelingsgebied op de juiste manier aan bod te laten komen, zijn we sinds enkele jaren bezig met het opnieuw opzetten van de leerlijnen in de kleuterbouw. We werken aan het herinrichten van de speelhoeken, we maken deze betekenisvol door er geletterde en gecijferde activiteiten aan te verbinden. Het klassenmanagement is veranderd: we gaan meer uit van de inbreng van het kind. Als je werkt vanuit de belevingswereld van de kleuter steken ze er ook veel meer van op. In de afgelopen jaren hebben de leerkrachten zich verder bekwaamd in het systematisch observeren, registreren en analyseren van de ontwikkelingen van de kinderen. Vanaf groep 3 wordt er meer klassikaal gewerkt aan de hand van methodes. Er wordt geprobeerd de overgang van groep 2 naar groep 3 zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen en hierbij veel speelse momenten in te bouwen. We noemen dit speelleren Groepen 3 t/m 8, vakken, werkwijze en methoden Rekenen en wiskunde Onze school gebruikt in alle leerjaren de vernieuwde versie van de methode "Wereld in getallen, versie 4", een zgn. realistische rekenmethode, incl. software voor individueel (PC) en klassikaal gebruik (smartboard). Dit betekent dat de methode uitgaat van allerlei situaties uit het dagelijks leven, van waaruit de kinderen zich begrippen en vaardigheden eigen maken. Naast het aanleren van velerlei technieken ter oplossing van rekenkundige vraagstukken, vinden we het belangrijk dat de leerlingen ook de gelegenheid krijgen om zelf strategieën en oplossingen te zoeken voor allerlei praktische, rekenkundige problemen. Van groot belang achten wij het, dat de kinderen deze vaardigheden leren toepassen in dagelijkse situaties. Aan de hand van methodegebonden toetsen worden regelmatig de vorderingen getoetst. Twee maal per jaar wordt er een landelijke en methode-onafhankelijke (Cito)toets afgenomen Nederlandse Taal Taal is een instrument dat kinderen in dagelijkse situaties voortdurend nodig hebben. Het is een communicatiemiddel en expressiemiddel. Door de taal kan het kind zijn gevoelens uitdrukken, wat een belangrijke voorwaarde is voor de emotionele vorming. Voorts is het een instrument voor het denken: door het verwoorden van handelingen en formuleren van gedachten kan het kind de wereld om zich heen verkennen en ordenen. 21

22 Onze school werkt met de methode "Taal op maat" en Spelling op maat. Het taalonderwijs is veelomvattend. Er is aandacht voor zowel de mondelinge als de schriftelijke taalontwikkeling. De woordenschat wordt uitgebreid; er is aandacht voor spelling en ontleden en het verwoorden van ideeën. Daarnaast leren we kinderen verhalen schrijven en het houden van spreekbeurten en presentaties. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van PC s en het Smartboard. Ook bij Nederlandse taal worden er regelmatig toetsen afgenomen. De spellingsresultaten worden twee maal per jaar met een landelijke (Cito)toets gemeten Lezen Het is van belang dat kinderen in staat zijn teksten te lezen. Zij kunnen daardoor kennis nemen van informatiebronnen en van elementen van onze cultuur uit het verleden en het heden. Ze kunnen gedachten en gevoelens van anderen leren kennen. Bovendien is lezen een onmisbaar goed in onze hedendaagse maatschappij met zijn vele vormen van communicatie. Leesvaardigheid is een belangrijke sleutel om te kunnen deelnemen in de samenleving. Het is daarom van belang dat alle kinderen vlotte en vloeiende lezers worden. Onderwijsadviseurs geven op basis van onderzoek aan dat veel lezen, op school en thuis, alle schoolprestaties verbetert. De resultaten op alle onderdelen van de Citotoets, zelfs bij rekenen, worden er beter door. In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de methode "Veilig leren lezen". In groep 4, 5 en 6 wordt veel aandacht besteed aan het technisch lezen, middels de methode Estafette. In de hogere leerjaren komt de nadruk steeds meer op het begrijpend (methode Nieuwsbegrip ) en later op het studerend lezen te liggen. Twee maal per jaar worden de vorderingen van het technisch lezen getoetst. Niet ieder kind is een enthousiaste lezer. We proberen het zo veel als mogelijk te stimuleren, o.a. door het lezen in eigen boeken, het voorlezen hieruit of het vertellen hierover. Ook wordt wekelijks de eigen schoolbibliotheek Boekenbos bezocht en worden er speciale activiteiten georganiseerd, bijv. de landelijke kinderboekenweek (oktober). Het onderwijs in de Nederlandse taal en lezen mag wel het hart van ons onderwijs worden genoemd. Het bestaat niet alleen uit de uren die daarvoor in ons activiteitenplan staan; in alle vak- en vormingsgebieden wordt hier aandacht aan besteed. Bibliotheek in basisschool Scharn het BOEKENBOS In februari 2013 is er binnen onze school een schoolbibliotheek geopend, in samenwerking met de centrale bibliotheek te Maastricht. Wat is de bibliotheek op school? De Bibliotheek op school is de aanpak waarbij basisschool en bibliotheek samen bouwen aan een gezamenlijke visie op het meetbaar verbeteren van de prestaties op de thema s LEZEN en MEDIAWIJSHEID. Bij dit meerjarige ontwikkelproces maken school en bibliotheek gebruik van de bouwstenen: netwerk & beleid, expertise, collectie, digitaal portaal, lees- & mediaplan, activiteiten en de monitor. Bibliotheek, school(-bestuur) en gemeente werken als netwerk aan een gedeelde visie en leggen de doelen beleidsmatig vast. De bibliotheek en school zetten hun expertise in om de lees- en mediaprestaties van de leerlingen te verbeteren. Alle leerlingen hebben toegang tot een actuele en gevarieerde collectie in een school-, digitale of (mobiele) bibliotheek. De school legt in samenwerking met de bibliotheek haar visie, doelen en het jaarprogramma vast in het lees- en mediaplan. In alle groepen is dagelijks aandacht voor lezen. 22

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het team en medewerkers van basisschool Scharn, Annette Wijnen en Eef Karsten directie. Schoolgids Basisschool Scharn

Voorwoord. Namens het team en medewerkers van basisschool Scharn, Annette Wijnen en Eef Karsten directie. Schoolgids Basisschool Scharn Schoolgids Basisschool Scharn 2016-2017 Voorwoord Mogelijk kent u de school al uit verhalen van andere ouders, uit eigen ervaring als oud-leerling, of zit uw kind al op basisschool Scharn. Maar misschien

Nadere informatie

In alle gevallen hopen wij dat deze gids u de informatie geeft, die u wenst.

In alle gevallen hopen wij dat deze gids u de informatie geeft, die u wenst. Schoolgids Basisschool Scharn 2013-2014 Voorwoord Mogelijk kent u de school al uit verhalen van andere ouders, uit eigen ervaring als oud-leerling, of zit uw kind al op basisschool Scharn. Maar misschien

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Actief burgerschap. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl

Actief burgerschap. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl 2013 Actief burgerschap 0 Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 : 3 Hoofdstuk 2 : : een doel en een middel

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Visie Kindcentrum Vroondaal

Visie Kindcentrum Vroondaal Visie Kindcentrum Vroondaal Daar word je wijzer van! Den Haag, mei 2017 Deze visietekst is tot stand gekomen via stuurgroepbijeenkomsten met professionals vanuit SCOH en Triodus, gesprekken met teamleden

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn:

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn: Visiestuk Deze foto past bij mij omdat ik altijd voor het hoogst haalbare wil gaan. Ook al kost dit veel moeite en is het eigenlijk onmogelijk. Ik heb doorzettingsvermogen, dat heb je ook nodig bij het

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Moderne onderwijskundige concepten

Moderne onderwijskundige concepten Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken onder

Nadere informatie

Meerwerf basisschool Prinses Margriet. www.meerwerf.nl. Leren voor het leven

Meerwerf basisschool Prinses Margriet. www.meerwerf.nl. Leren voor het leven Meerwerf basisschool Prinses Margriet www.meerwerf.nl Leren voor het leven B Baken in het dorp De Prinses Margrietschool is voor vele generaties een bekende plek. Vanouds hebben we aandacht voor een ieder:

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen.

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen. Pedagogisch project 1. situering onderwijsinstelling 2. levensbeschouwelijke uitgangspunten 3. visie op ontwikkeling en opvoeding 4. het schoolconcept 1. Situering onderwijsinstelling 1.1 Een gemeenteschool:

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Missie school Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRON-waarden:

Missie school Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRON-waarden: Missie en visie Basisschool met de Bijbel Bij de Bron is één van de tien scholen uitgaande van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Putten.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. "Prinses Margriet"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Prinses Margriet RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. "Prinses Margriet" Plaats : West-Terschelling BRIN nummer : 18KO C1 Onderzoeksnummer : 287310 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Visie en missie. Voorwoord. De Wingerd, samen groeien

Visie en missie. Voorwoord. De Wingerd, samen groeien Samen groeien door Visie en missie De Wingerd, samen groeien Vanuit de christelijke identiteit ontmoeten we elkaar, luisteren we naar elkaar, inspireren we elkaar, zijn we nieuwsgierig en gaan we de dialoog

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT VISIE PEDAGOGISCH PROJECT van daltonschool De Kleine Icarus Algemene visie De opdracht van daltonschool De Kleine Icarus bevat naast het onderwijskundig eveneens een maatschappelijk aspect Wij brengen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Verschillen tussen leerlingen, leerkrachten en scholen Multiculturele school:

Verschillen tussen leerlingen, leerkrachten en scholen Multiculturele school: Mijn visie Deze foto past bij mij omdat ik voor het hoogst haalbare wil gaan. Ook al kost dit veel moeite. Ik heb doorzettingsvermogen, dat heb je ook nodig bij het beklimmen van een berg. Wanneer ik niet

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Auteur: Ingeborg van der Zanden Bartels Datum: 05 januari 2015 Plaats: Kerkdriel Versie: 0.1 Pedagogisch beleidsplan BSO VillaDriel 12 april 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

De kinderen op onze school

De kinderen op onze school SPEERPUNTEN De kinderen op onze school Wij willen onze kinderen voorbereiden om de stap door het kleine deurtje naar de grote wereld te kunnen maken. In samenwerking met ouders willen wij met kinderen

Nadere informatie

Powered by: Kindercampus King Dit zijn wij. En hier staan we voor!

Powered by: Kindercampus King Dit zijn wij. En hier staan we voor! Powered by: Kindercampus King Dit zijn wij. En hier staan we voor! Inhoud 1. De oorsprong; tijd voor een nieuwe toekomst 3 2. Visie 4 3. Missie 5 4. Ons Mantra 6 5. Kernwaarden 6 6. De contouren 8 7. Ons

Nadere informatie

VISIESTUK ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

VISIESTUK ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE VISIESTUK ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE SBO de Regenboog Drunen SBO de Regenboog kwaliteitszorg burgerschap 18-12-2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Kenmerken van onze leerlingen en risico s.

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Leren op een prachtige school

Leren op een prachtige school Meerwerf basisschool Tuindorpschool www.meerwerf.nl Leren op een prachtige school midden in Den Helder R Rust en ruimte In het oude centrum van Den Helder ligt onze prachtige Tuindorpschool. Al generaties

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Actief Burgerschap. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen

Actief Burgerschap. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen Actief Burgerschap Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen OBS De Hobbitstee Leerdam 2010 Met open vizier.. 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1 : Actief Burgerschap: een nadere kennismaking

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre Schooljaarverslag 2015-2016 Christoffelschool Waalre In een notendop Doel Een gedragen visie, een heldere kijk op onze doelen Voor (nieuwe) ouders inzichtelijk maken wie wij zijn en hoe wij werken Ouders

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2016-2017 Leerkrachten: Dennis Voorst 7a Nicole Koevoets 7b Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA voor de onderbouw 0,4 fte

Leraar basisonderwijs LA voor de onderbouw 0,4 fte Stichting OZHW voor PO en VO zoekt per 22 augustus 2016 voor de openbare basisschool de Dolfijn in Zwijndrecht voor de onderbouw 0,4 fte Bestemd voor medewerkers van OZHW PO en VO en voor externe geïnteresseerden

Nadere informatie

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen.

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Onderwijsinhoud Activiteiten in de onderbouw Spelen is nog heel belangrijk voor de kleuters. De kinderen in groep 1 leren wat het is om de hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Onze school werkt intensief aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we door het volgen van nascholing door leerkrachten en begeleiding en coaching van leerkrachten.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014 Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (34)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12-16 jaar havo/vwo De leerlingen in route 3 (12 16) uitstroomprofiel havo/vwo kunnen instromen in verschillende fasen van het reguliere onderwijs: in de onderbouw

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

Informatieavond groep 7-8

Informatieavond groep 7-8 Welkom allemaal. Informatieavond groep 7-8 Schooljaar 2014-2015 02-09-2014 Agenda Voorstellen aanwezigen Schoolmissie Gang van zaken in de groep Voortgezet onderwijs Activiteiten groep 7 en 8 Communicatie

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie