Opgemaakt in sam enwerking met

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opgemaakt in sam enwerking met"

Transcriptie

1 0,/,(8%(/(,'63/$1 Opgemaakt in sam enwerking met

2 Dit document is afgedrukt op milieuvriendelijk papier

3 ,QKRXGVRSJDYH Overzichtlijst figuren en tabellen Overzichtslijst afkortingen Voorwoord Sam envatting 1. I nleiding Ruim telijke situering van de stad Mechelen Historiek van het stedelijk m ilieubeleid Evaluatie planningsperiode Uitgangspunten en krachtlijnen van het gem eentelijk m ilieubeleidsplan Duurzam e ontwikkeling als rode draad doorheen het plan Juridisch kader van het gem eentelijk m ilieubeleidsplan Randvoorwaarden van de gem eentelijke m ilieubeleidsplanning Opm aak van het gem eentelijk m ilieubeleidsplan I nstrum entarium Organisatie Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties I ntegratie Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Beleidsinstrum enten Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties I nterne Milieuzorg Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Reglem enten en vergunningen Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Toezicht en handhaving Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten... 27

4 Doelstellingen en acties Overleg en participatie Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Doelgroepenbeleid Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Vaste stoffen Milieuverantwoord (duurzaam ) productgebruik Milieuverantwoord productgebruik algem een Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Kantoorm aterialen Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Papier Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Cateringproducten Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Schoonm aakm iddelen Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Verven en vernissen Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Duurzaam geëxploiteerd hout Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties... 53

5 Bestrijdingsm iddelen Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Secundiare grondstoffen Afvalstoffen Afvalstoffen algem een Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Afvalpreventie Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving van de bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Hergebruik Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Selectieve inzam eling Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Restafval Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties I ntegraal waterbeheer I ntegraal waterbeheer algem een Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Oppervlaktewater Beschrijving them a Beschrijving beleidskader oppervlaktewater Beschrijving bestaande toestand oppervlaktewater Waterkwaliteit Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Waterzuivering Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten

6 Doelstellingen en acties Waterbodem Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Grondwater Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Duurzaam watergebruik Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Natuurlijke entiteiten Natuurlijke entiteiten algem een Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Natuur en landschap beschrijving them a beleidskader beschrijving bestaande toestand doelstellingen en acties Bos en groen beschrijving them a beleidskader beschrijving bestaande toestand knelpunten en opportuniteiten doelstellingen en acties Hinder Algem een Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Geluid Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Geur Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Licht Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand

7 Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Bodem Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Zwerfvuil Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Luchtverontreiniging Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Mobiliteit Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Energie Beschrijving them a Beschrijving beleidskader Beschrijving bestaande toestand Knelpunten en opportuniteiten Doelstellingen en acties Gebiedsgericht beleid Visie Beleidskader bestaande toestand Financiële en personele im plicaties Financiële im plicaties Personele im plicaties

8 2YHU]LFKWVOLMVWILJXUHQ Figuur 1: ruimtelijke situering van de stad Mechelen (rasterversie topografische kaart 1/ NGI ) 2 Figuur 2: procentuele en absolute verdeling van het aantal uitgevoerde, deels uitgevoerde of niet uitgevoerde acties uit de planperiode (cirkeldiagram) 3 Figuur 3: procentuele verdeling van het aantal uitgevoerde, deels uitgevoerde of niet uitgevoerde acties uit de planperiode (staafdiagram) 4 Figuur 4: schematische voorstelling van de opbouw van het plan 10 Figuur 5: organogram van het departement stedelijke ontwikkeling 12 Figuur 6: schematische voorstelling van de thematische werkgroepen 16 Figuur 7: de Ladder van Lansink stelt een rangorde op voor onze om gang m et afval 60 Figuur 8: evolutie van de ingezamelde hoeveelheden huishoudelijke afvalstoffen in de periode Figuur 9: evolutie van de ingezamelde hoeveelheden herbruikbare goederen via het kringloopcentrum 70 Figuur 10: evolutie van de bezoekersaantallen op de containerparken 73 Figuur 11: evolutie van de ingezam elde hoeveelheden afvalstoffen op de containerparken 74 Figuur 12: evolutie van de ingezam elde hoeveelheden afval deel uitmakend van het restafval 78 Figuur 13: schematische voorstelling van het ingrijpen van de 7 watersporen op het Geheel van het watersysteem volgens de code van goede praktijk voor een duurzaam lokaal waterbeleid 83 Figuur 14: afbakening van de deelbekkens op het grondgebied van de stad 86 Figuur 15: waterlopen en risicozones voor overstrom ingen op het grondgebied van de stad (rasterversie topografische kaart 1/ NGI ) 93 Figuur 16: waterverbruiken van de stadsgebouwen in de periode Figuur 17: procentuele toewijzing van de begrotingsposten van de milieudienst, dienst Duurzame ontwikkeling en dienst planning en mobiliteit aan de thematische clusters 208 Figuur 18: verdeling van de personeelsleden van de afdeling m ilieu- en natuurontwikkeling over de verschillende diensten 209 2YHU]LFKWVOLMVWWDEHOOHQ Tabel 1: stappenplan en timing voor de opmaak van het milieubeleidsplan Tabel 2: kerntaken van de verschillende diensten van de afdeling m ilieu- en natuurontwikkeling 12 Tabel 3: ondertekeningsniveaus van de stad in het kader van de sam enwerkingsovereenkom st Tabel 4: evolutie van het bestrijdingsm iddelenverbruik van de stad Mechelen 55 Tabel 5: aanpassingen van de retributies op huisvuil, grofvuil en PMD in het voorjaar Tabel 6: taakstellingen inzake het aanbod aan te verwijderen huishoudelijk restafval 77 Tabel 7: overzicht en evaluatie van de belangrijkste acties uit het actieplan GFT- en groenafval van de stad Mechelen 79 Tabel 8: vastgestelde hydrografische bekkens en deelbekkens op het grondgebied van de stad 86 Tabel 9: overzicht van de acties die deel uitmaken van het rollend actieprogramm a van het sam enwerkingsverband Beneden-Dijlevallei (situatie 2004) 117 Tabel 10: top 5 van de meldingen van milieuklachten bij de politie (periode 2001 t.e.m. 3 de kwartaal 2003) 145 Tabel 11: plandoelstellingen inzake de reductie van milieugevaarlijke stoffen (Vlaams Miliebeleidsplan ) 173 Tabel 12: samenvatting van de milieuscreening van het mobiliteitsplan (2004) aan de hand van de vooropgestelde vragenlijst van het Vlaam se Gewest 180 Tabel 13: fasering van de uitbouw van het energieboekhouding en zorgsysteem 192 Tabel 14: fasering van het project regionaal duurzaamheidsplatform ter introductie en realisatie van een duurzaam heidskaart 204 2YHU]LFKWVOLMVWELMODJHQ Bijlage 1: evaluatie milieubeleidsplan Bijlage 2: globaal actieplan m ilieubeleidsplan Bijlage 3: evolutie afvalcijfers stad Mechelen ( ) Bijlage 4: berekening afvalscenario planperiode Bijlage 5: GNOP evaluatie Bij lage 6: overwegingdocum ent Overzichtslijst figuren, tabellen en bijlagen

9 2YHU]LFKWVOLMVWDINRUWLQJHQ AEEA AI SI AMI NAL ANNET AO ARAB AROHM AWZ BBP BBP BBT BLOSO BPA B.S. BWK CBS CFK's CM ER CoC DABM DBBP DI FTAR DuLo-plan EFRO FSC GEDI S GEN GENO GFT GMBP GNOP GOM GROM GRSP HACCP HBR I BA afgedankte elektrische en elektronische apparatuur assosiation international de la savonnerie, de la détergence et des produits d'entretiens adm inistratie milieu, natuur-, en land- en waterbeheer antwerps netwerk natuur- en m ilieueducatie am btelijk overleg algemeen reglem ent op de arbeidsbescherm ing adm inistratie ruimtelijke ordening, huisvesting en monumenten en landschappen landinrichting adm inistratie waterwegen en zeewezen bruto binnenlands product bekkenbeheerplan best beschikbare technieken com misariaat-generaal voor de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling, de sport en de openluchtrecreatie bijzonder plan van aanleg belgisch staatsblad biologische waarderingskaart college burgemeester en schepenen, Chloorfluorkoolwaterstoffen com missie voor m ilieuetikettering en milieureclam e chain of custody decreet algemeen m ilieubeleid deelbekkenbeheerplan gedifferentieerd tarief duurzaam lokaal water plan europees fonds voor regionale ontwikkeling forest stewardship council gemeentelijk sam enwerkingsverband voor distributienetbeheer grote eenheden natuur grote eenheden natuur in ontwikkeling groente-, fruit- en tuinafval gemeentelijk m ilieubeleidsplan gemeentelijk natuurontwikkelingsplan gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij gemeentelijke raad voor ontwikkelingssam enwerking Mechelen (GROM) gemeentelijk ruim telijk structuurplan hazard analysis and critical control points habitat richtlijngebied individuele afvalwater behandelingsinstallatie Afkortingen

10 I CDO I CL I E I NDAVER I GEMO I MZ I PZ I VON I WB KB KGA KLE KMO KWZI LCA LOGO LTD MAP MBP MBO MI LO MI NA-raad MKROS MLTD MMI S MOS MTV NAV NOG OCMW OVAM PAK's PCB's PCT's PI H PMD POG POP POP's PRUP interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling interministeriële conferentie voor leefm ilieu inwoners equivalent industriële afval verwerking intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en om geving interne m ilieuzorg interpolitiezone integraal verwevings- en ondersteunend netwerk integraal waterbeheer koninklijk besluit klein gevaarlijk afval kleine landschapselem enten kleine en m iddelgrote ondernemingen kleinschalige waterzuiveringsinstallaties levenscyclus analyse lokaal gezondheidsoverleg lange termijn doelstelling m est actie plan m ilieubeleidsplan m ilieubeleidsovereenkom st m ilieuvergunningenlokket m ilieu- en natuurraad m ilieuklachten-, registratie- en opvolgingssysteem m iddellange termijn doelstelling m ilieu management informatiesysteem m ilieuzorg op school m ilieutoets voertuigenpark natuurvergunningenloket natuurlijk overstroom bare gebieden openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn openbare afvalstoffenmaatschappij van het vlaam se gewest polycyclische aromatische koolwaterstoffen polychloorbifenylen polychloorterfenylen provinciaal instituut voor hygiëne plastiek, m etaal en drankverpakkingen potentieel overstroombare gebieden plattelands ontwikkelingsplan persistente organische stoffen provinciale ruim telijke uitvoeringsplannen Afkortingen

11 RDF REG RI OREF ROB ROG RSPA RSV RSW RUP RWZI TPA TRP VEN VI TO VI WC VHA VLACO VLAREA VLAREM VLM VMM VOS VVOG VVS VVSG VR WBE WHO WI S WWF refuse derived fuel rationeel energiegebruik rioleringsreferentiestandaard rustig op de baan recente overstromingsgebieden ruim telijk structuurplan provincie Antwerpen ruim telijk structuurplan vlaanderen ruim telijk structuurplan Willebroek ruim telijk uitvoeringsplan rioleringswater zuiveringsinstallatie toerism e provincie Antwerpen totaal rioleringsplan vlaams ecologisch netwerk vlaamse instelling voor technologisch onderzoek vlaams integraal wateroverleg comité vlaamse hydrologische atlas vlaamse compostorganisatie vlaams reglem ent inzake afvalvoorkom ing en -beheer vlaams reglem ent milieuvergunning vlaamse landmaatschappij vlaamse milieum aatschappij vluchtige organische stoffen vereniging van openbaar groen vereniging voor sterrekunde vereniging voor steden en gemeenten vogel richtlijngebied wildbeheereenheden world health organisation water informatie systeem world wildlife fund Afkortingen

12 9RRUZRRUG Als schepen van leefm ilieu is het aangenaam om een voorwoord te m ogen schrijven bij het m ilieubeleidsplan. Mechelen heeft im m ers, onder im puls van de vorige schepen en de eigen diensten een sterke prestatie neergezet. Mechelen is altijd voortrekker geweest in Vlaanderen op het vlak van m ilieubeleid. De sam enwerkingsovereenkom st m et de Vlaam se overheid heeft dit proces alleen m aar versterkt. Daardoor staan we nu m ee aan de kop in Vlaanderen. Een prestatie waar de m echelaars terecht fier op m ogen zijn. Om dit te realiseren is im m ers de m edewerking van vele m ensen nodig: overtuigde Mechelaars, vrijwilligers en I gem o I varem als technische ondersteuning van de eigen diensten. Graag wil ik langs deze weg al die m edewerkers bedanken. Maar het werk is niet af. Er is nog heel wat te doen. Het kom ende jaar zal zeker in het teken staan van het onderzoeken van een m ogelijke invoering van Diftar. Daarnaast is er ook nog het duurzaam heidsproject en alle andere werkterreinen waar we actief op zijn. De dikte van het beleidsplan geeft aan dat we nog niet vlug zonder werk zullen vallen. Het is onze hoop dat de Mechelaars even constructief als in het verleden zullen m eewerken aan dit m ilieubeleid. Jowan Lam on Voorwoord

13 6DPHQYDWWLQJ Dit docum ent bevat het m ilieubeleidsplan van de van 2005 tot en m et 2009 (goedgekeurd door de gem eenteraad op 27 januari 2005). Het m ilieubeleidsplan vervangt het m ilieubeleidsplan De looptijd van m ilieubeleidsplan werd im m ers verlengd tot goedkeuring van het nieuwe m ilieubeleidsplan (beslissing College van 23 septem ber 2003). Het m ilieubeleidsplan volgt de clustergewijze opbouw zoals voorgesteld door het Vlaam se Gewest. Het plan bestaat uit tien hoofdstukken en bevat een inleiding, instrum entarium, cluster vaste stoffen, cluster integraal waterbeheer, cluster natuurlijke entiteiten, cluster hinder, cluster m obiliteit, cluster energie, cluster gebiedsgericht beleid en een laatste hoofdstuk over de personele en financiële im plicaties. De clusterhoofdstukken volgen hierbij steeds een gelijke opbouw. Er wordt vertrokken van de huidige situatie (beleidskader, knelpunten en opportuniteiten) om vervolgens de gewenste toestand (doelstellingen) te beschrijven. Deze doelstellingen werden steeds getoetst aan de doelstellingen van hogere overheden. I n een laatste stap worden acties beschreven die ons van de huidige situatie naar de gewenste situatie brengen. Per actie wordt steeds een initiatiefnem er aangeduid, een reeks van betrokkenen en een tim ing. Zoals beschreven in het laatste hoofdstuk over de personele en financiële im plicaties is het onm ogelijk om per actie een budget te voorzien. De stad werkt via globale budgetten en zal in functie van het m ilieubeleidsplan en de specifieke noodwendigheden jaarlijks de nodige budgetten voorzien. Reeds enkele jaren doet de Vlaam se overheid inspanningen om m ilieu te gebruiken als opstap naar duurzam e ontwikkeling. Milieubeleidsplan is hier een voorbeeld van. Het groot aantal interne en externe betrokkenen geeft aan hoezeer m ilieu verweven is m et them a s zoals ruim telijke ordening, m obiliteit en ontwikkelingssam enwerking. Het verder opentrekken van het m ilieubeleid naar sociale sectoren zoals sam enleving en cultuur vorm t een volgende stap in dit proces. Op som m ige plaatsen in dit plan vindt u hiertoe reeds een aanzet, m aar tot op heden blijft m ilieu steeds het uitgangspunt. Milieu is im m ers de opstap naar duurzam e ontwikkeling. Sam envatting

14 ,QOHLGLQJ 5XLPWHOLMNHVLWXHULQJYDQGHVWDG0HFKHOHQ Mechelen behoort tot de provincie Antwerpen en grenst aan de provincie Vlaam s- Brabant. Het is de grootste stad tussen Antwerpen en Brussel. De stad is door de eeuwen heen steeds een econom isch en strategisch knooppunt geweest. De ligging nabij drie belangrijke waterlopen (Zenne, Dijle en Nete) was hiervoor een bepalende factor. Later zijn hier de spoorweg Brussel- Antwerpen, het Kanaal Leuven-Dij le en de E19 als belangrijke verkeersaders bijgekom en. Mechelen heeft een oppervlakte van ha en inwoners 1 (5 de stad in Vlaanderen). De stad is ontstaan uit de fusie van Heffen, Hom beek, Leest, Mechelen, Muizen en Walem. Hierdoor is een lappendeken ontstaan van enerzijds gebieden m et zowel een uitgesproken agrarisch, als stedelijk karakter en anderzijds enkele grote industriezones en een aantal uitgebreide groengebieden. De dichtheid is het hoogst in de verschillende wijken die rondom het centrum zijn ontstaan. Hier wonen ongeveer m ensen. I n de deelgem eenten Walem, Heffen, Leest en Hom beek is de woondichtheid heel wat lager. Sam en m et Muizen tellen deze deelgem eenten ongeveer inwoners. +LVWRULHNYDQKHWVWHGHOLMNPLOLHXEHOHLG Een eerste m ij lpaal inzake het Mechelse m ilieubeleid was het project Studie over het leefm ilieu in de stad Mechelen dat werd uitgevoerd in de periode door de Rijksuniversiteit van Gent in opdracht van het stadsbestuur. Deze m ilieu-inventaris kon om wille van de grootschaligheid (zowat alle sectoren kwam en ruim schoots aan bod) alsook om wille van de periode waarin het werd opgem aakt als een pionierswerk worden beschouwd. I n 1973 was de stad Mechelen betrokken bij de oprichting van de intergem eentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en om geving (I GEMO). Deze vereniging heeft zich in de regio ontplooid als een streekontwikkelingsintercom m unale, actief op het vlak van diverse lokale beleidsdom einen: afvalbeheer, m ilieu- en natuurbeleid, grondbeleid en econom ische expansie. De stad Mechelen beschikte eerder dan de m eeste andere steden of gem eenten over een eigen m ilieudienst. Deze werd im m ers opgericht in Deze dienst is door de jaren heen geëvolueerd tot een volwaardige adm inistratie bestaande uit verschillende personeelsleden 2. I n 1992 werd het gem eentelijk m ilieuconvenant ondertekend m et het Vlaam se Gewest. I n uitvoering hiervan werd een Gem eentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) opgesteld en werd in sam enwerking m et het Provinciaal I nstituut voor Hygiëne (PI H) een tweede m ilieu-inventaris uitgewerkt. Het GNOP werd op 10 septem ber 1997 door de m inisteriële GNOP-beoordelingscom m issie goedgekeurd. I n 1997 werd ingetekend op de m ilieuconvenant De basisovereenkom st werd ondertekend alsook de opties rond het gem eentelijk m ilieubeleidsplan (optie 1), de m ilieu-inventaris (optie 2), afval (optie 4), kringloopcentra (optie 5), uitvoering GNOP (optie 6) en duurzaam gem eentelijk beleid (optie 7). 1 situatie op 1/ 01/ zie hoofdstuk 2 Instrumentarium - Organisatie Inleiding 1

15 Met de ondertekening van optie 1 (m ilieubeleidsplan) opteerde de stad toen reeds voor een planm atige aanpak van het m ilieubeleid. I n 1998 werd in sam enwerking m et het PI H het eerste m ilieubeleidsplan ( ) opgesteld. Mechelen behoorde toen tot de eerste gem eenten in Vlaanderen die over een m ilieubeleidsplan beschikten betekende niet alleen de start van het m ilieuconvenant , m aar ook van het regionaal afvalpreventieproject. De stad stapte sam en m et negen andere gem eenten uit de regio in op een grootschalig afvalpreventieproject in sam enwerking m et I GEMO. Een pilootproject in Vlaanderen om afvalpreventie op dergelijk intense en grootschalige m anier aan te pakken. Met het oog op het verm inderen van de hoeveelheid restafval wordt sindsdien onafgebroken afvalvoorkom ing gestim uleerd via het system atisch inzetten van zowel sociale, juridische als financiële beleidsinstrum enten 3. Met het ondertekenen van optie 7 (duurzaam gem eentelijk m ilieubeleid) koos de stad om haar m ilieubeleid te kaderen in het ruim ere concept van duurzam e ontwikkeling (zie verder). Om verder gestalte te geven aan een duurzaam gem eentelijk m ilieubeleid werd in 2000 het m ilieuconvenant ondertekend. Er werd geopteerd om intens sam en te werken m et I GEMO. I GEMO richtte in 2000 een intergem eentelijk duurzaam heidsteam op om de gem eenten in de Mechelse regio te ondersteunen bij de uitbouw van hun Figuur 1: ruimtelijke situering van de stad Mechelen duurzaam m ilieubeleid. De inspanningen die de stad sindsdien heeft ondernom en, in sam enwerking m et I GEMO en naburige gem eenten, hebben er toe geleid dat vanuit de 3 zie ook hoofdstuk 3 Vaste stoffen - Afvalpreventie Inleiding 2

16 hogere overheid de uitwerking van een lokaal duurzaam gem eentelijk beleid in de Mechelse regio als één van de voortrekkersregio s in Vlaanderen wordt beschouwd. Deze inspanningen werden verder gezet door ondertekening van de sam enwerkingsovereenkom st m ilieu als opstap naar duurzam e ontwikkeling.de Sam enwerkingsovereenkom st bestaat uit een instrum entarium en acht them atische clusters (vaste stoffen, water, natuurlijke entiteiten, hinder, m obiliteit, energie, gebiedsgericht beleid, doelgroepenbeleid). Afhankelijk van het am bitieniveau dienen voor elke cluster een aantal doelstellingen te worden uitgewerkt. Door ondertekening van de Sam enwerkingsovereenkom st verbindt het lokale bestuur er zich ertoe om in ruil voor financiële ondersteuning van het Vlaam se Gewest, deze verschillende taken uit te voeren. Gesterkt door de geboekte resultaten in de voorgaande jaren stapte de stad voor het m erendeel van de clusters in op niveau 2 en opteerde ze voor een verdere ondersteuning en intergem eentelijke sam enwerking via I GEMO. I n 2004 werd de stap gezet naar niveau 3 door in sam enwerking m et I GEMO en een aantal naburige gem eenten een am bitieniveau 3 project uit te werken 4. De krachtlijnen van de sam enwerkingsovereenkom st zullen worden verder gezet in de sam enwerkingsovereenkom st De stad heeft de intentie om in 2005 in te tekenen op deze nieuwe sam enwerkingsovereenkom st m et het Vlaam se Gewest en het niveau van ondertekening m instens te handhaven. De sam enwerkingsovereenkom st zal dus verder een belangrijke rol blijven spelen in het stedelijk m ilieubeleid. (YDOXDWLHSODQQLQJVSHULRGH Het m ilieubeleidsplan was het eerste Mechelse m ilieubeleidsplan. Er werd geopteerd voor een opdeling die het m idden hield tussen de sectorale opdeling van het provinciale m ilieubeleidsplan en de them atische onderverdeling van het gewestelijke m ilieubeleidsplan. De m ilieuverstoringen in de m ilieu-entiteiten (water, bodem, lucht) werden losgekoppeld van de eerder beleidsgebonden m ilieuproblem en zoals afval, ruim telijke ordening en duurzam e ontwikkeling. De planperiode van het m ilieubeleidsplan werd verlengd tot 31 decem ber Vanaf 1 januari 2005 wordt het m ilieubeleidsplan van kracht. Figuur 2: procentuele verdeling van het aantal uitgevoerde, deels uitgevoerde of niet uitgevoerde acties uit de planperiode (cirkeldiagram )! uitgevoerd deels uitgevoerd niet uitgevoerd I n totaal werden 111 acties vooropgesteld over 8 verschillende onderdelen: instrum entarium, duurzaam heid, ruim telijke ordening, afval, biodiversiteit, bodem, " zie ook hoofdstuk 9 - Gebiedsgericht beleid project 8: regionaal duurzaamheidsplatform ter introductie en realisatie van een duurzaamheidskaart Inleiding 3

17 atm osfeer, water. Uit een evaluatie 5 blijkt dat 63% van de acties werden uitgevoerd, 14% werden deels uitgevoerd of zij n in uitvoering en 23% werden niet uitgevoerd. Rond 77% van de acties werd actief gewerkt. Het niet uitvoeren van de overige 23% is deels te wijten aan een gewijzigde visie of aanpak in de loop van de planperiode of het ontbreken van ondersteunende initiatieven vanuit de hogere overheden. Het m erendeel van deze niet uitgevoerde acties is gekoppeld aan de them a s water en atm osfeer (lucht, geluid, licht, geur). Figuur 3: procentuele verdeling van het aantal uitgevoerde, deels uitgevoerde of niet uitgevoerde acties uit de planperiode (staafdiagram) inst ru m en t ariu m duurzaam heid ruim telijk ordening afval biodiversit eit bodem at m osfeer w at er totaal aantal uitgevoerd deels uitgevoerd niet uitgevoerd 8LWJDQJVSXQWHQHQNUDFKWOLMQHQYDQKHWJHPHHQWHOLMNPLOLHXEHOHLGVSODQ I n het kader van de beleidsverklaring van het stadsbestuur heeft de stad zich vooropgesteld om in 2010 een historisch woonstad op m ensenm aat te zijn, waar een efficiënte stadsadm inistratie, een boeiend en dynam isch econom isch en sociaal-cultureel weefsel en een aantrekkelijk openbaar dom ein borg staan voor een hoge levenskwaliteit. Door haar stedelijke ontwikkeling te stoelen op duurzaam heid, nieuwe hoogwaardige projecten, kwaliteitsverbetering van het woningbestand en een planm atige integratie van de verschillende stedelijke functies wil Mechelen haar leefbaarheid en aantrekkelijkheid versterken. De m issie van het departem ent stedelijk ontwikkeling luidt bijdragen tot een hoge om gevingskwaliteit en belevingswaarde door de identiteit van de stad en de ruim telijke m ogelijkheden optim aal en duurzaam te bestem m en, te ontwikkelen en aan te sturen. Hierbij staat een interdisciplinaire aanpak tussen de verschillende vakgebieden garant voor een integrale benadering en dit via sensibiliseren en participatieve begeleiding van de burger. De stad Mechelen streeft ernaar om de kom ende jaren haar m ilieubeleid te versterken, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan: een optim ale organisatie van de afdeling m ilieu- en natuurontwikkeling waardoor de taken naar behoren kunnen worden uitgevoerd. het integreren van de leefm ilieudoelstellingen in de andere beleidsdom einen. 5 Zie bijlage 1 Inleiding 4

18 een planm atige aanpak en hiertoe de gepaste plannings- en rapporteringsinstrum enten te ontwikkelen. het treffen van organisatorische en technische voorzieningen om inzicht te krijgen, het beheersen en waar m ogelijk verm inderen van de m ilieu-im pact van de bedrijfsvoering (interne m ilieuzorg) het ontwikkelen van de gepaste juridische instrum enten (reglem enten, verordeningen) en een doorgedreven vergunningenbeleid. toezicht en de handhaving van de m ilieuregelgeving. overleg en participatie van de doelgroepen. het inform eren en sensibiliseren van de doelgroepen. zo weinig m ogelijk m ilieulast te veroorzaken door de eigen activiteiten en op het stim uleren van eenzelfde gedrag bij de bevolking. een kostenefficiënt afvalbeleid dat m axim ale kansen biedt aan de principes van de Ladder van Lansink (prioriteit voor afvalpreventie en hergebruik) en de vervuiler betaalt. het uitbouwen van een stedelijke waterbeleid dat is afgestem d op het geïntegreerd (brongericht) ontwikkelen, beheren en herstellen van de watersystem en. een geïntegreerde aanpak van de bescherm ing, het herstel, de ontwikkeling en het duurzaam gebruik van nat uur, bos, groen en landschap. een geïntegreerd hinderbeleid waarbij prioriteit wordt gegeven aan het voorkom en van hinder en de bestaande hinder wordt teruggedrongen een m obiliteitsbeleid waarbij de druk op het leefm ilieu uitgeoefend door verkeer en vervoer wordt teruggedrongen een energiebeleid waarbij de totale uitstoot van CO2 wordt teruggedrongen door toepassing van energiebesparende m aatregelen en de inzet van hernieuwbare energiebronnen. het versterken en verbeteren van de m ilieukwaliteit en ruim telijke kwaliteit in specifieke gebieden door een gedifferentieerde aanpak van m ilieuproblem en en m aatwerk op niveau van het gebied. 'XXU]DPHRQWZLNNHOLQJDOVURGHGUDDGGRRUKHHQKHWSODQ Duurzaam heid loopt als een rode draad doorheen het m ilieubeleidsplan. Duurzam e ontwikkeling is een relatief jong begrip dat 13 jaar geleden een ruim e verspreiding vond door de publicatie in 1987 van het rapport van de Brundtland-com m issie. De Brundtlandcom m issie of wereldcom m issie voor Milieu en Ontwikkeling werd voorgezeten door de Noorse prem ier, Gro Harlem Brundtland. Die com m issie was door de Verenigde Naties aan het werk gezet om een antwoord te vinden op een aantal fundam entele problem en op wereldschaal, zoals: vervuiling, de uitputting van natuurlijke grondstoffen, overbevolking en hongersnood, arm oede en ongelijkheid. Het gaat om problem en die we traditioneel aanwijzen als sociaal, econom isch of leefm ilieugebonden. Volgens de Brundtland-com m issie m oet onder duurzam e ontwikkeling worden verstaan een ontwikkelingsm odel dat "voorziet in de behoeften van de huidige generaties, zonder de m ogelijkheden van toekom stige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen." -XULGLVFKNDGHUYDQKHWJHPHHQWHOLMNPLOLHXEHOHLGVSODQ Met het decreet van 5 april 1995 houdende algem ene bepalingen inzake m ilieubeleid (DABM) werd geregeld hoe de doelstellingen en beginselen voor het m ilieubeleid in Vlaanderen naar het lokale niveau vertaald kunnen worden. Het DABM vorm t hierm ee het decretale kader voor de m ilieuplanning in Vlaanderen op de drie bestuurlijke niveaus (gewest, provincie, gem eente). Zo m oet het Vlaam se Gewest een m ilieujaarprogram m a (jaarlijks), een m ilieurapport (tweejaarlijks) en een m ilieubeleidsplan (vijfjaarlijks) opstellen. Daarnaast biedt het decreet de gem eenten en provincies de m ogelijkheid om Inleiding 5

19 ook zelf m ilieubeleidsplannen en jaarprogram m a s op te stellen. I n het kader van de m ilieuconvenants worden lokale overheden aangem oedigd om dit ook te doen. Met het Besluit van de Vlaam se regering van 14 juni 2002 werd de opm aak van een gem eentelijk m ilieubeleidsplan verplicht. Het plan m oet uiterlijk op 1 m ei 2005 worden vast gest eld. Bovendien werd in het kader van de Sam enwerkingsovereenkom st Milieu als opstap naar duurzam e ontwikkeling tussen het Vlaam s Gewest en de lokale besturen gesteld dat uiterlijk op 31 decem ber 2004 de ontwerpvisie ter advisering dient voorgelegd te worden aan het Vlaam s Gewest. 5DQGYRRUZDDUGHQYDQGHJHPHHQWHOLMNHPLOLHXEHOHLGVSODQQLQJ (XURSHHVQLYHDX Het Europees Milieubeleidsplan MAP 6 werd in 2002 goedgekeurd en biedt een kader voor het m ilieubeleid van de Europese Unie (EU) tot De inhoudelijke klem tonen op klim aat, biodiversiteit, gezondheid en natuurlijke hulpbronnen die hierin zijn opgenom en, zijn ook geldig voor Vlaanderen en worden bijgevolg overgenom en. Naast MAP 6 dient ook uitvoering gegeven te worden aan de Europese kaderrichtlijn Water. )HGHUDDOQLYHDX Opeenvolgende staatshervorm ingen 6 hebben er toe geleid dat de bevoegdheidsverdeling inzake leefm ilieu in België verdeeld is tussen het federaal niveau en de gewesten. Stelselm atig werden m eer en m eer bevoegdheden inzake leefm ilieu toegewezen aan de gewesten. De federale overheid blijft, of exclusief of sam en m et de Gewesten, bevoegd voor onder andere de vaststelling van productnorm en, bescherm ing tegen ioniserende straling, de doorvoer van afvalstoffen, de coördinatie van het internationaal m ilieubeleid, het m arine m ilieu). De federale staat heeft een belangrijke taak inzake duurzam e ontwikkeling. De wet van 5 m ei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzam e ontwikkeling tekende een kader uit waarbinnen op het federale niveau het duurzaam beleid vorm m oet krijgen. De wet lag aan de basis voor de oprichting van de I nterdepartem entale Com m issie Duurzam e Ontwikkeling (I CDO) 7, een perm anent overleg tussen de verschillende m inisteries en publieke instellingen. De Com m issie kreeg ook de opdracht om vierjaarlijks een plan duurzam e ontwikkeling voor te bereiden. Het eerste federaal plan duurzam e ontwikkeling had betrekking op de planperiode I n het voorjaar van 2004 werd het openbaar onderzoek opgestart voor het tweede federaal plan ( ). I n deze plannen werd een keuze gem aakt uit them a's in verband m et duurzam e ontwikkeling waarvoor in België de federale overheid bevoegd is. De planning beklem toont dat de econom ische, sociale en ecologische aspecten van problem en op een geïntegreerde m anier m oeten worden aangepakt. De volgende beleidsterreinen kom en in het voorontwerpplan aan bod: - wijziging van consum ptie- en productiepatronen (m et aandacht voor inform atie, opvoeding en sensibilisering van het publiek, duurzaam productbeleid en het verbruik van de overheidsadm inistraties) - arm oedebestrijding en aanpak van overm atige schuldenlast de band tussen m enselijke gezondheid en leefm ilieu (landbouw, biologische diversiteit, energie, vervoer, klim aat) 6 Wet van 8 augustus 1980, Wet van 8 augustus 1988, Bijzondere wet van 16 juli 1993 (Sit- Michielsakkoorden), Bijzondere wet van 13 juli Voor meer informatie zie Inleiding 6

20 9ODDPVQLYHDX De m aatregelen en initiatieven om de Europese doelstellingen te bereiken werden op Vlaam s niveau ingeschreven in het gewestelijk m ilieubeleidsplan (GMBP), dat door de Vlaam se regering werd vastgesteld op 19 septem ber Het Vlaam s m ilieubeleidsplan heeft een them atische aanpak. Er wordt een onderscheid gem aakt tussen de them a s verdunning van de ozonlaag, verandering van het klim aat door het broeikaseffect, verontreiniging door fotochem ische stoffen, verzuring, verm esting, verspreiding van m ilieugevaarlijke stoffen, verontreiniging en aantasting van de bodem, verontreiniging door afvalstoffen, verstoring van watersystem en, hinder, versnippering en verlies aan biodiversiteit. Voor elk van deze them a s werden doelstellingen op lange en kortere term ijn uitgewerkt. Om deze doelstellingen te bereiken werden voor elk them a ook verschillende m aatregelen uitgewerkt. Daarnaast kom en er verspreid over de verschillende them a s 40 projecten aan bod, die bedoeld zijn als hefboom om de doelstellingen uit het plan te realiseren. I n het plan wordt ook aandacht besteed aan actoren/ doelgroepen, om dat zij zowel veroorzakers als oplossers voor m ilieuproblem en kunnen zijn. Om dat som m ige gebieden extra aandacht vergen en een beleid vereisen dat afgestem d is op de lokale situatie is er ook een hoofdstuk gebiedsgericht beleid. De verschillende instrum enten voor het m ilieubeleid, internationale sam enwerking, geïntegreerd overheidsbeleid en de kosten en financiering kom en ook aan bod. I n bijlage 2 van dit plan worden de links tussen het gem eentelijk en Vlaam s m ilieubeleidsplan weergegeven 8. Naast de opm aak van m ilieubeleidsplannen kunnen provincies en gem eenten sinds 1992 vrijwillige m ilieu-overeenkom sten afsluiten m et het Vlaam se Gewest (m ilieuconvenanten of sam enwerkingsovereenkom sten 9 ). Met de Sam enwerkingsovereenkom st Milieu als opstap naar duurzam e ontwikkeling stim uleert het Vlaam se Gewest de lokale besturen om een geïntegreerd m ilieubeleid uit te bouwen dat uitgaat van de principes van duurzam e ontwikkeling. Via het kiezen voor één van de drie am bitieniveaus kunnen de lokale besturen zelf bepalen hoe ver ze hierbij willen gaan. De engagem enten die de stad in het kader van deze overeenkom sten opneem t bepalen in sterke m ate het te voeren m ilieubeleid. De sam enwerkingsovereenkom st streeft naar een eenvorm ige structuur tussen het m ilieubeleidsplan en de wijze waarop de stad uitvoering geeft aan de Sam enwerkingsovereenkom st. 3URYLQFLDDOQLYHDX Het provinciaal m ilieubeleidsplan (PMBP) van de provincie Antwerpen werd goedgekeurd op 27 novem ber 2003 en heeft betrekking op de periode Dit plan vorm t een verder zetting van het eerste provinciaal m ilieubeleidsplan ( ). Het provinciaal m ilieubeleidsplan is opgedeeld in de them a s ruim te voor water, natuur, bos, landschap en groen, duurzaam provinciaal beleid, m obiliteit en hinder. Daarnaast is ook m et betrekking tot gebiedsgericht beleid, gem eenten en doelgroepen, instrum enten en het financiële luik een hoofdstuk voorzien. De voornaam ste krachtlijnen van het plan kunnen als volgt sam engevat worden: - ruim te voor water: de uitwerking van duurzam e m aatregelen bij de aanpak van de overstrom ingsproblem atiek en de realisatie van een geïntegreerd waterlopenbeheer; - m ee instaan voor de duurzam e instandhouding en bevordering van biodiversiteit in de provincie; - het gem eentelijke m ilieu- en natuurbeleid ondersteunen; - als provinciebestuur een toonbeeld van interne m ilieuzorg worden I n bijlage 2 van dit plan worden de links tussen het gem eentelijk en provinciaal m ilieubeleidsplan weergegeven zie globaal actieplan (bijlage 2) 9 zie ook 1.2. historiek van het stedelijk m ilieubeleid 10 zie globaal actieplan in bijlage Inleiding 7

21 $QGHUHSODQQHQHQUHJHOJHYLQJ Bovenstaande randvoorwaarden vorm en de belangrijkste voorwaarden voor de gem eentelijke m ilieubeleidsplanning. Niettem in bestaan er in een aantal aanverwante sectoren zoals ruim telijke ordening, m obiliteit, ontwikkelingssam enwerking, nog andere gem eentelijke en bovengem eentelijke plannen en regelgeving die m ee het gem eentelijke m ilieubeleid bepalen. Voorbeelden hiervan zij n het ruim telijke structuurplan, het m obiliteitsplan, I ndien relevant wordt naar deze plannen verwezen in de desbetreffende hoofdstukken (beleidskader/ bestaande toestand). 2SPDDNYDQKHWJHPHHQWHOLMNPLOLHXEHOHLGVSODQ Naast het juridisch kader is de opm aak van het m ilieubeleidsplan ook een beleidskeuze. Het kaderen van acties in een ruim ere visie, doelstelling en tijdsspanne bevordert de efficiëntie en effectiviteit van het m ilieubeleid en de genom en beslissingen en initiatieven. Bovendien stelt het de betrokken diensten beter in staat om ook grotere, m eer ingrijpende projecten in te plannen en effectief te realiseren. I n het m ilieubeleidsplan wordt beschreven wat de stad wil bereiken (doelstellingen), op welke plaatsen en hoe dit m oet gebeuren, m et aandacht voor m iddelen, term ijnen en prioriteiten. 6WUXFWXXU Het m ilieubeleidsplan is opgebouwd volgens de richtlijnen van het Vlaam s Gewest 11 (them atisch). Volgende them a s (hoofdstukken) worden achtereenvolgens behandeld: I nstrum entarium (hoofdstuk 2) Vaste stoffen (hoofdstuk 3) I ntegraal waterbeheer (hoofdstuk 4) Natuurlijke entiteiten (hoofdstuk 5) Hinder (hoofdstuk 6) Mobiliteit (hoofdstuk 7) Energie (hoofdstuk 8) Elke hoofdstuk is opgebouwd volgens hetzelfde stram ien: them a beleidskader bestaande toestand knelpunten en opportuniteiten doelstellingen en acties Voor elk van deze m ilieuthem a s wordt eerst een beschrijving gegeven van het them a en het beleidskader. Dit beleidskader om vat o.a. de regelgeving, de norm en of doelstellingen die voorkom en in beleidsplannen van hogere overheden en de belangrijkste gem eentelijke bevoegdheden. Vervolgens wordt de actuele of bestaande toestand weergegeven. Hierbij is het zeker niet de bedoeling om een gedetailleerd overzicht te geven van alle resultaten van de diverse onderzoeken en inventarissen die ooit zijn uitgevoerd. Wel worden de voor dit plan m eest significante gegevens opgenom en. De toetsing van de bestaande toestand aan het beleidskader wordt vertaald in een opsom m ing van knelpunten en opportuniteiten. De visie van de stad, rekening houdend m et de actuele toestand, knelpunten en opportuniteiten kom t tenslotte tot uiting in de doelstellingen. Deze geven de krachtlij nen weer van het toekom stige m ilieu- 11 richtlijnen opgenomen in de samenwerkingsovereenkom st milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling Inleiding 8

22 en natuurbeleid. De acties geven de wijze aan waarop de doelstellingen zullen worden gerealiseerd. Bij elke actie wordt aangegeven wie de initiatiefnem er of het aanspreekpunt is, de betrokken actoren zijn en wanneer de uitvoering van de actie voorzien is (tim ing). Afhankelijk van het voorwerp van de actie kan de tim ing verband houden m et de opstart of de realisatie van de actie. Alle doelstellingen en acties worden gebundeld in een globaal actieplan (zie bijlage 2), waarin ook de relatie m et de beleidsplannen van de hogere overheden is opgenom en, evenals het al dan niet bindend zijn van de acties. Een actie wordt als bindend aangeduid indien de uitvoering ervan is opgelegd in het kader van: wetgeving van hogere overheden (beleidsplannen, uitvoeringsplannen) verplichtingen vanuit de sam enwerkingsovereenkom st m et het Vlaam s Gewest Ook als de actie extra aandacht verdient in de kom ende planperiode (o.a. voor het nastreven van de vooropgestelde doelstellingen) werd deze als bindend aangeduid. De andere acties worden als indicatief om schreven. Wanneer een actie als indicatief wordt aangeduid betekent dit niet dat de uitvoering ervan vrijblijvend is. I n verhouding tot de bindende acties gaat het m eetstal om een verder zetten en opvolgen van reeds bestaande initiatieven. Daarnaast bevat het plan een hoofdstuk gebiedsgericht beleid (hoofdstuk 9). I n dit hoofdstuk is een selectie gem aakt van gebiedsgerichte initiatieven of projecten. Deze projecten zijn vooral bedoeld als hefboom om de doelstellingen uit het plan te realiseren. 3URFHGXUH Het DABM 12 regelt de procedure voor het opstellen van het gem eentelijk m ilieubeleidsplan. Tabel 1 geeft een overzicht van de belangrijkste stappen en bijhorende tim ing die wordt gehanteerd door de stad. Voor de opm aak van het plan deed de stad beroep op de diensten van de intergem eentelijke vereniging I GEMO. $#% &'() Tabel 1: stappenplan en timing voor de opmaak van het milieubeleidsplan Stapsgewijze opmaak van het ontwerpplan Septem ber Juli 2005 Goedkeuring van het ontwerpplan door het College van 24 Augustus 2004 burgemeester en schepenen Organiseren van het openbaar onderzoek 1 September-30 oktober 2005 Vaststelling van het milieubeleidsplan door het College van 12 januari 2005 burgemeester en schepenen en verwijzing van het plan naar de gemeenteraad voor definitieve vaststelling Definitieve vaststelling van het m ilieubeleidsplan door de 27 januari 2005 gemeenteraad I nformatie en com m unicatie inzake het milieubeleidsplan Februari Bij de opm aak van het m ilieubeleidsplan werd veel belang gehecht aan de betrokkenheid van de verschillende diensten en adviesorganen, dit om het draagvlak te vergroten. Vijf them atische overlegm om enten werden georganiseerd om de ontwerpteksten te bespreken. I n de periode januari april 2004 vonden volgende werkgroepen plaats: werkgroep Vaste Stoffen (15/ 01/ 2004) werkgroep I ntegraal Waterbeheer (05/ 02/ 2004) werkgroep Hinder en Mobiliteit (26/ 02/ 2004) werkgroep Energie (18/ 03/ 2004) 12 Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (B.S. 3 juni 1995) Inleiding 9

23 werkgroep Natuurlijke entiteiten (08/ 04/ 2003) De sam enstelling van de werkgroepen was afhankelijk van de diensten betrokken bij het them a. Naast de eigen diensten werd ook een afvaardiging van de m ilieuraad en belanghebbende verenigingen en personen uitgenodigd. De sam enstelling van de werkgroepen werd door een collegebeslissing geform aliseerd. 2SYROJLQJ Na opm aak van het m ilieubeleidsplan is opgem aakt dienen de acties te worden uitgevoerd, opgevolgd en eventueel bijgestuurd. De opvolging van het m ilieubeleidsplan zal in de eerste plaats gebeuren via het m ilieujaarprogram m a. I n het m ilieujaarprogram m a worden de acties die het voorbije jaar uitgevoerd werden, gerapporteerd en geëvalueerd. Bij de opm aak, uitvoering en opvolging van het m ilieujaarprogram m a worden eveneens alle relevante diensten betrokken. Daarnaast is het de bedoeling om de m ilieubarom eter, die opgem aakt wordt in het kader van de Sam enwerkingsovereenkom st Milieu als opstap naar duurzam e ontwikkeling ( ), als evaluatie-instrum ent voor het gem eentelijke m ilieubeleid te gebruiken. De stad zal deze m ilieubarom eter ook inzetten als com m unicatie-instrum ent naar de bevolking toe. Figuur 4: schematische voorstelling van de opbouw van het plan THEMA BELEIDSKADER HUIDIGE TOESTAND ACTIES GEWENSTE TOESTAND (doelstellingen) KNELPUNTEN OPPORTUNITEITEN Inleiding 10

Bijlagen. Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke december 2004, ontwerp

Bijlagen. Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke december 2004, ontwerp Bijlagen Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke 2005-2009 december 2004, ontwerp Lijst met gebruikte afkortingen AEEA Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur AMINAL Administratie voor Milieu-,

Nadere informatie

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 Gemeente Kampenhout *************************************************************************** *************************************************************************** MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 ***************************************************************************

Nadere informatie

Milieu en natuur. Toestand milieu en natuur in de regio Waas & Dender: 24. enkele kerngegevens

Milieu en natuur. Toestand milieu en natuur in de regio Waas & Dender: 24. enkele kerngegevens 99 MILIEU ENNATUUR 100 Milieu en natuur De zorg voor het milieu is een gedeelde opdracht: zowel lokale besturen als inwoners en het bedrijfsleven hebben de taak duurzaam om te springen met de leefomgeving.

Nadere informatie

- Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (afgekort DABM ) 3

- Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (afgekort DABM ) 3 1.1. WETGEVING 1.1.1. INLEIDING I Een overzicht geven van alle wetgeving in verband met milieu is haast onbegonnen werk. Hieronder wordt de belangrijkste milieuwetgeving per thema weergegeven. In voorkomend

Nadere informatie

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92 LOKALE AGENDA 21 - Leuven Historiek Presentatie voor delegatie van stad en gemeenten van het Brussels Gewest Agenda 21 van UNCED, Rio 92 3 aanleidingen in Leuven ondertekening milieuconvenant 1997-1999

Nadere informatie

BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3

BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 INHOUDSOPGAVE DEEL I. BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 HOOFDSTUK II. DE BRONNEN VAN HET (MILIEUHYGIËNE) RECHT 4 1. Overzicht 4 2. Kenbronnen

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

Overzicht. Bevoegdheden inzake milieu. Internationaal: België:

Overzicht. Bevoegdheden inzake milieu. Internationaal: België: Overzicht An Cliquet Vakgroep Internationaal publiekrecht, Universiteit Gent Brussel, 18 oktober 2011 Internationaal: Bevoegdheden inzake milieu Evolutie van internationaal milieurecht Internationale rechtsregels

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering Actualisatie en gedeeltelijke herziening Informatie- en inspraakvergadering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen? - is geen bestemmingsplan - bevat geen informatie over individuele percelen Ruimtelijk Structuurplan

Nadere informatie

Milieukwaliteitsnormen

Milieukwaliteitsnormen Omgevingsrecht in de Lage Landen: Toren van Babel of Tuin der Lusten? Milieukwaliteitsnormen Jan Verheeke, secretaris Minaraad, VVOR-symposium, s Hertogenbosch, 22 april 2016 Legenda, en meteen ook beknopte

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

9 SEPTEMBER 2005: BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN HET INTEGRAAL WATERBELEID

9 SEPTEMBER 2005: BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN HET INTEGRAAL WATERBELEID 9 SEPTEMBER 2005: Besluit Vlaamse regering betreffende de geografische indeling en organisatie Laatste aanpassing: 29/05/2009 9 SEPTEMBER 2005: BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Wat doen de provincies inzake water?

Wat doen de provincies inzake water? Boudewijnlaan 20-21 B-1000 Brussel tel. 02-508 13 22 fax 02-502 46 80 e-mail: jeroen.mercy@vlaamseprovincies.be www.vlaamseprovincies.be Inhoud 1 De missie van de provincies inzake integraal waterbeleid...

Nadere informatie

OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008

OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008 OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 008 Zwart : basis is verplicht Rood: onderscheidingsniveau jaarlijks terugkerend (vast aantal punten) Groen: occasionele acties THEMA PUNTEN INSTRUMENTARIUM..

Nadere informatie

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering BIODIVERSITEIT RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering DUURZAME ONTWIKKELING INTEGRAAL WATERBEHEER BIODIVERSITEIT Wat? Belang?

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter

Advies. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter Brussel, 24 april 2009 042409_Advies provinciale mobiliteitscharter Advies Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter Situering en inhoud voorontwerp

Nadere informatie

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP 167 Stedelijk Wonen. Met dit RUP wil

Nadere informatie

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen.

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. TOELICHTING AFVALCIJFERS IVAREM 2015 ALGEMEEN IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. Het is haar doelstelling om een vooruitstrevend duurzaam en integraal

Nadere informatie

Belastingen en heffingen in de luchtvaart. Sam envatting

Belastingen en heffingen in de luchtvaart. Sam envatting Sam envatting Terugkerende discussie Belastingen en heffingen voor vliegverkeer zijn een terugkerend onderwerp van discussie. Voorstanders van belastingen vinden het onrechtvaardig dat de internationale

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 3e Directie Dienst 33 Ruimtelijke ordening en Stedenbouw aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt,

Nadere informatie

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder Leeswijzer cluster Hinder Cluster Hinder Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Toelichting Leeswijzer. De leeswijzer is een onderdeel van

Nadere informatie

Amendementen. op het ontwerp van decreet

Amendementen. op het ontwerp van decreet ingediend op 687 (2015-2016) Nr. 2 23 mei 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad d.d VLAAMSE OVERHEID

Belgisch Staatsblad d.d VLAAMSE OVERHEID VLAAMSE OVERHEID N. 2007 408 [C 2007/35010] 8 DECEMBER 2006. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Gebied 1 Bakels Broek / Galgenbeemd Art. 3 N Art. 1 Achtergrond: Gescande kadastrale plans - Toestand 01.01.01 - Bron KADSCAN (OC GIS Vlaanderen-AKRED) GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Onderdelen

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00029 Onderwerp: Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 164 Wonen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE betreffde de verzoing van de behoeft aan ergie aan zuivere lucht in onze maatschappij Het Vlaams Parlemt, gelet op de Verkningsnota voor het ergiedebat in het Vlaams Parlemt,

Nadere informatie

1 INLEIDING 1.1 SITUERING VAN DE GEMEENTE HOOGLEDE EN HAAR MILIEU SITUERING EN NATUURBELEID

1 INLEIDING 1.1 SITUERING VAN DE GEMEENTE HOOGLEDE EN HAAR MILIEU SITUERING EN NATUURBELEID 6 1 INLEIDING Het milieubeleidsplan is een vorm van duurzame planning omtrent milieu en leefkwaliteit. Het vernieuwende aan dit document is dat de gemeente Hooglede zijn visie over de gewenste ontwikkelingen

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

Toekomst intergemeentelijke samenwerking Besturen is samenwerken

Toekomst intergemeentelijke samenwerking Besturen is samenwerken Toekomst intergemeentelijke samenwerking Besturen is samenwerken Ontmoetingsavond Leiedal 28 mei 2013 Harelbeke Mark Suykens, algemeen directeur VVSG vzw Samenleving in verandering 2 - VVSG - Evoluties

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

BASISNIVEAU verwijzing MJP

BASISNIVEAU verwijzing MJP Bijlage ALGEMEEN - Gemeenten Index Milieujaarprogramma 214 (rapportering 213) Samenwerkingsovereenkomst 28-213 Opgelet: voor de uitgevoerde acties op onderscheidingsniveau is een apart tabblad voorzien.

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN Gemeente Willebroek HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De begrippen en definities vermeld

Nadere informatie

De omgevingsvergunning komt eraan!

De omgevingsvergunning komt eraan! De omgevingsvergunning komt eraan! Sessie : vergunning Werner Van Hoof teammanager gebiedsontwikkeling VVSG studiedag : 23 november 2011 Dienstverlenende vereniging Opgericht in 1973, sinds 2003 intercommunale

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 1. Situering De Openbare Vlaamse

Nadere informatie

1. Kan de minister een stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan? Welke acties zijn nog niet afgerond?

1. Kan de minister een stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan? Welke acties zijn nog niet afgerond? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND Vraag

Nadere informatie

De evaluatie van het instrument watertoets Filip Raymaekers Voorzitter CIW Werkgroep Watertoets

De evaluatie van het instrument watertoets Filip Raymaekers Voorzitter CIW Werkgroep Watertoets De evaluatie van het instrument watertoets Filip Raymaekers Voorzitter CIW Werkgroep Watertoets De evaluatie van het instrument watertoets 1. Situering van de watertoets 2. Eerste evaluatie in 2010 en

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Mogelijkheden van windenergie op bedrijventerreinen

Mogelijkheden van windenergie op bedrijventerreinen Mogelijkheden van windenergie op bedrijventerreinen 7 juni 2007 inhoud energie waarom windenergie voor- en nadelen van windenergie windaanbod vergunningen en regelgeving aspecten van belang: windplan Vlaanderen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Toelichting bij de gedeeltelijke herziening van het. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. (12 december 2003) Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Toelichting bij de gedeeltelijke herziening van het. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. (12 december 2003) Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Toelichting bij de gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (12 december 2003) Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Voorwoord Deze brochure maakt u bondig wegwijs in de herziening

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte GEWESTPLAN OPEN RUIMTE Kaart: Gewestplan open ruimte bestemming Vlaanderen 3,2 2,4 1,8 33,7 59 Andere bestemmingen Landbouw Cijfers: Gewestplan open ruimte bestemming

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

Omzendbrief RO/2010/01

Omzendbrief RO/2010/01 Omzendbrief RO/2010/01 Aan: de colleges van burgemeester en schepenen de deputaties van de provincies Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Koning Albert II-laan

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Wat betekent de politie inzake verkeer. Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven

Wat betekent de politie inzake verkeer. Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven Wat betekent de politie inzake verkeer Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven Algemeen kader 1 De Lokale Politie is één van de twee pijlers van de Belgische politie sedert de Wet van 07/12/1998 tot

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Antwerpse Gordel en Klein-Brabant landbouw-, natuur- en bosgebieden Vallei van

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat TONGEREN Geacht college

p r o v i n Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat TONGEREN Geacht college 2015-04-16 p r o v i n Directie Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat 10 3700 TONGEREN Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid Geacht college Betreft: uw verzoek tot raadpleging

Nadere informatie

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI Wouter Pattyn SYMPOSIUM DEMERVALLEI PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI drv afdeling Gebieden en Projecten Jana Van Hoyweghen Gerard Stalenhoef www.ruimtevlaanderen.be departement Ruimte

Nadere informatie

Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde. Inleiding

Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde. Inleiding Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde Inleiding Inleiding Bedoeling van het document Structuurplan Vilvoorde: de stad geherwaardeerd biedt een ruimtelijk kader waarbinnen Vilvoorde zijn gewenste toekomstontwikkeling

Nadere informatie

De overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en het. bedrijfsleven over de aanpak van zwerfvuil

De overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en het. bedrijfsleven over de aanpak van zwerfvuil RVB 2016_14 Overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en het bedrijfsleven over de aanpak van zwerfvuil Standpunt Raad van Bestuur VVSG Dit document is bestemd voor Het betreft Gewenste beslissing van de RVB

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Bekendgemaakt op 27 juni 2013 1. Juridisch kader Het decreet van 20 maart

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST + KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu

Nadere informatie

Actie bekkenbeheerplannen: Water in de stad

Actie bekkenbeheerplannen: Water in de stad Actie bekkenbeheerplannen: Water in de stad Studiedag Water in de buurt, Diest, 17/10/2011 1 Decreet Integraal waterbeleid (2003) Doel = integraal waterbeleid gecoördineerd & geïntegreerd ontwikkelen,

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. Erkende natuurreservaten

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. Erkende natuurreservaten [C 2007/37196] 21 NOVEMBER 2007. Ministerieel besluit inzake de opsplitsing van het bestaande besparingsoverschot op laagspanning in het kader van de REG-openbaredienstverplichtingen van de netbeheerders

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

Ontwerp Milieubeleidsplan

Ontwerp Milieubeleidsplan HOOFDSTUK I : ALGEMEEN MILIEUBELEID Doelstellingen Uit het stedelijk beleidsplan 2008-2013: In het stedelijk beleidsplan worden de missie, de strategische en tactische doelstellingen voor de beleidsperiode

Nadere informatie

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen?

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? 1 Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? Danny Wille Ingenieur - OVAM Inhoud 2 Inleiding; Vlaams afvalstoffenbeleid; Statistieken Vlaanderen-Nederland; diftar in het

Nadere informatie

Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009

Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009 Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009 1 INHOUD 1. Project Ruggeveld Boterlaar-Silsburg Situering Voorgeschiedenis Bijzonder plan van aanleg Ruimtelijk uitvoeringsplan Ambitie voor

Nadere informatie

Project Trage wegen Ingelmunster. Startnota

Project Trage wegen Ingelmunster. Startnota Project Trage wegen Ingelmunster Startnota Juni 2007 1 PROJECT TRAGE WEGEN 3 1.1 Reden tot opmaak 3 1.2 Projectteam 3 1.3 Naar een actuele inventaris 3 1.3.1 Opmaken van een basiskaart 3 1.3.2 Opzoeken

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk

Nadere informatie

Stedelijk geluidsactieplan Antwerpen. Rebecca Beeckman Energie en Milieu stad Antwerpen,

Stedelijk geluidsactieplan Antwerpen. Rebecca Beeckman Energie en Milieu stad Antwerpen, Stedelijk geluidsactieplan Antwerpen Rebecca Beeckman Energie en Milieu stad Antwerpen, Inhoud Situering stedelijk geluidsactieplan Omgevingslawaai Effecten Geluidskaarten Antwerpen Stedelijk geluidsactieplan

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Toelichting van de inspraakprocedure voor de realisatie van de projectgebieden van het Sigmaplan. weg van water uitvoeringsplan.indd 1 15/06/2009

Nadere informatie

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Afdeling 3. - Huishoudelijke afvalstoffen (in werking sinds 1 juni 2012) Art. 26. Elke gemeente draagt

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

N16 Scheldebrug Temse-Bornem

N16 Scheldebrug Temse-Bornem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage III: toelichtingsnota tekst colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departement RWO - Ruimtelijke Planning Phoenixgebouw

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

Situering van de watertoets in het Decreet Integraal Waterbeleid

Situering van de watertoets in het Decreet Integraal Waterbeleid Situering van de watertoets in het Decreet Integraal Waterbeleid Filip Raymaekers VMM afdeling Operationeel Waterbeheer Voorzitter CIW Werkgroep Watertoets Situering van de watertoets in het Decreet Integraal

Nadere informatie

Bestaande Ruimtelijke Structuur op Macroschaal Synthese

Bestaande Ruimtelijke Structuur op Macroschaal Synthese Kaart 2.1 : Bestaande Ruimtelijke Structuur op Macroschaal Synthese Kaart 2.2 : Bestaande Ruimtelijke Structuur op Mesoschaal Fysisch Systeem. Bron: pro Gis Vlaams-Brabant, Vlaamse Hydrografische Atlas,

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

1. Aankoop grond in Reukens

1. Aankoop grond in Reukens Advies van GNOP-commissie voor de uitvoering van een aantal projecten met betrekking tot de uitbouw en verbetering van een ecologisch netwerk binnen de gemeente Aartselaar. Het oprichten van een GNOP-commissie

Nadere informatie

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1608 Brus sel, 19 mei 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing

Nadere informatie

Op zoek naar draagvlak voor een ruimtelijk beleid in Vlaanderen

Op zoek naar draagvlak voor een ruimtelijk beleid in Vlaanderen Op zoek naar draagvlak voor een ruimtelijk beleid in Vlaanderen Pascal De Decker Sint-Lucas Architectuurschool & Hogeschool Gent Ruimte-conferentie Rotterdam 19 april 2010 1 Inhoud Korte geschiedenis RSV

Nadere informatie

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Juridisch kader... 1 2. Verantwoordelijkheid van de (I)GBC in het plan- en ontwerpproces... 1 3. Oprichting en samenstelling van de

Nadere informatie

13/ / Informatief deel

13/ / Informatief deel 13/183 43-03/26000512 DEEL 2 Informatief deel Leeswijzer Het is de bedoeling dat het informatief gedeelte de bestaande ruimtelijke structuur van de gemeente schetst, met inbegrip van de ruimtelijk relevante

Nadere informatie

Workshop C Van advies naar waterparagraaf

Workshop C Van advies naar waterparagraaf Workshop C Van advies naar waterparagraaf Mark Cromheecke Directie Ruimte, Provincie Oost-Vlaanderen Robin De Smedt Departement RWO Kracht van het advies Verplicht/niet verplicht Bindend/niet bindend Motiveringsplicht

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

AcW-2007/ 215* ADVI ES OVER DE W ATERVI SI E. 1. Aanleiding

AcW-2007/ 215* ADVI ES OVER DE W ATERVI SI E. 1. Aanleiding * ADVI ES OVER DE W ATERVI SI E 1. Aanleiding De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft op 7 septem ber 2007 de Watervisie Nederland veroveren op de toekom st, Kabinetsvisie op het Waterbeleid

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

MBO afgedankte batterijen en accu s

MBO afgedankte batterijen en accu s Briefadvies MBO afgedankte batterijen en accu s Advies over de startnota MBO afgedankte batterijen en accu s Datum van goedkeuring 11 maart 2015 Volgnummer 2015 005 Coördinator + e-mailadres Co-auteur

Nadere informatie