NIET TECHNISCHE SAMENVATTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIET TECHNISCHE SAMENVATTING"

Transcriptie

1

2

3 1 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 2 VOORSTELLING VAN HET PROJECT 3 STEDENBOUW 7 ERFGOED 11 MOBILITEIT 12 SOCIAAL EN ECONOMISCH 17 BODEM EN GRONDWATER 19 AFVALWATER EN REGENWATER 22 FAUNA EN FLORA 23 GELUIDS EN TRILLINGSOMGEVING 25 MICROKLIMAAT 27 LUCHTKWALITEIT 29 ENERGIE 30 AFVAL 32 DE MENS (gezondheid, veiligheid, leefkader en welzijn) 33 CONCLUSIE 34

4

5 2 WOORD VOORAF Dit document geeft een niet technische samenvatting van het milieueffectenrapport voor het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) "Gulden Kasteel Horzel Vleeskersen. Een milieueffectenrapport is bedoeld om de effecten van een toekomstig project op zijn omgeving te analyseren. Daarin komen diverse aspecten aan bod: onder meer de effecten op de stedenbouw, het erfgoed, de bodem, het water, de lucht, het microklimaat, de mens... Deze samenvatting moet het milieueffectenrapport voor iedereen beter begrijpbaar maken. Bij de opstelling van een milieueffectenrapport zijn er drie partijen betrokken: de aanvrager, het begeleidingscomité en de auteur van het rapport. Voor dit BBP zijn dat meer bepaald: de gemeente Ukkel is de aanvrager; het begeleidingscomité is samengesteld uit het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH), Brussel Mobiliteit (BUV), Leefmilieu Brussel (BIM), Infrabel, de NMBS Holding en de gemeente Ukkel; het studiebureau BRAT is de auteur van het rapport. De gemeenteraad voerde werkzaamheden uit in het kader van het BBP "Gulden Kasteel Horzel Vleeskersen", voornamelijk om de reconversie en de toekomstige ontwikkeling van het huizenblok tussen de Gulden Kasteelstraat, de Horzelstraat en de spoorlijn evenwichtig te omkaderen.

6 3 VOORSTELLING VAN HET PROJECT 1 Ligging van de site De perimeter van het plan ligt in het zuidwestelijke deel van de gemeente Ukkel, vlak bij de gewestgrens. Het gebied beslaat een oppervlakte van 7,33 hectare. De perimeter wordt afgebakend door de volgende verbindingsassen: de Gulden Kasteelstraat ten noorden van de perimeter, de Horzelstraat vormt de grens in het westen, spoorlijn nr. 124 vormt de oostelijke grens van de BBP perimeter. Verder loopt er ook een kort stuk van de Vleeskersenstraat door dit gebied en bevat het plan de herziening van het BBP N 5bis. Lokalisatie op gewestelijke schaal Lokalisatie op wijkschaal 2 Belangen van het project Het BBP streeft de volgende doelstellingen na: de productieactiviteiten op de site nieuw leven in blazen en ervoor zorgen dat dit ontwikkelingspotentieel qua economische activiteiten voor de gemeente behouden blijft; de realisatie van toekomstige woningen in het gebied omkaderen; de functie voorzieningen uitbreiden en meer bepaald de oprichting toelaten van een nieuwe infrastructuur in antwoord op de behoeften verbonden met de verdichting van dit deel van het gebied; een buurtaanbod dat op de wijk is afgestemd (handelszaken, scholen enz.) in stand houden en uitbreiden; gezellige openbare ruimtes, zoals pleinen en groene ruimtes, aanleggen die een aanvulling vormen op de bestaande dynamiek. 3 Aanwezige functies Huisvesting, productieactiviteiten, handel en uitrustingen zullen de vier belangrijkste functies in het bedekte gebied zijn, in antwoord op de behoeften die voor dit deel van de gemeente vastgesteld werden.

7 4 4 Inplanting De inplanting van nieuwe gebouwen moet ervoor zorgen dat de verschillende functies in het gebied harmonieus op elkaar afgestemd worden: - in de Horzelstraat en in de Vleeskersenstraat wordt de bestaande inplantingslogica behouden: gevelrij verplicht tegen de straatkant, voorgevel naar de openbare ruimte gericht, achtergevel naar een privaat binnenhuizenblok gericht; - in de Gulden Kasteelstraat: het BBP plant de herbouw van een gevelrij tegen de straatkant in antwoord op de woningen die aan de overkant van de straat gebouwd worden, om zo een gezellige straat voor de wijk te creëren; - binnen in de perimeter wordt de inplanting van de constructies rond een centrale woonruimte ingedeeld: die stedelijke ruimte wordt een ontmoetingsplaats voor de bewoners en zal de inrichting bevatten van een groene ruimte die de plaatselijke fauna en flora zal helpen te herstellen; - ten zuiden van de perimeter moet een nieuwe gevelrij de spits van het huizenblok sluiten: die locatie wordt voorbehouden voor huisvesting om zo de residentiële kwaliteit van de omgeving te beschermen; - de verschillende woonruimtes worden met elkaar verbonden via een netwerk van voetgangerspaden die de banden met de wijk moeten aanhalen. Langs die ruimtes worden er groene ruimtes aangelegd; - binnen het gebied van de productieactiviteiten mogen de gebouwen vrij ingeplant worden, zodat ze optimaal kunnen worden afgestemd op de vereisten van de toekomstige activiteiten. Toch bepaalt het BBP dat daar een buffergebied met talrijke bomen voorzien moet worden, om de overgang naar de koeren en tuinen langs de rand van deze gebieden moet temperen. Maquette die de hoofdlijnen van het ontwerp weergeeft

8 5 5 Bouwvolumes De hoogte van de constructies valt binnen de bestaande bouwvolumes in de perimeter. Het plan bepaalt dat: de bestaande middelhoge volumes, namelijk 0+1+dak, in de Horzel en Vleeskersenstraat gevolgd moeten worden; de gebouwen langs de Gulden Kasteelstraat moeten overeenstemmen met de constructies gepland aan de overkant, namelijk 0+3+dak. Dankzij de kenmerken van de openbare ruimte op die plaats is er immers een dichtere bebouwing mogelijk; de hoogtes rond het woonblok afgestemd moeten worden op de bouwvolumes van de bestaande huizen in de Horzelstraat en de overgang moeten verzekeren naar de hogere bouwvolumes in de Gulden Kasteelstraat, namelijk van 0+2+dak tot 0+3+dak; de constructies in de gebieden voor productieactiviteiten beperkt moeten worden tot een hoogte van maximaal 8 m om voldoende ruimte te vrij te laten voor de organisatie van activiteiten op de site en tegelijk de mogelijke potentiële impact voor de buurt te beperken. 6 Aanleg van openbare en private ruimtes Het kruispunt gevormd door de Gulden Kasteelstraat, de Horzelstraat, de Alsembergsesteenweg en Drogenbossesteenweg is momenteel niet erg aantrekkelijk als woonomgeving. Toch is dit een tamelijk grote ruimte in verhouding tot de grootte van de wijk; een ruimte die tal van mogelijkheden biedt en die de toegang naar de stad aangeeft. Dankzij een algemene heraanleg kan deze ruimte beter op zijn functie afgestemd worden: dit veronderstelt gevels, bebouwde randen en aangepaste openbare ruimte. Daarom spoort het BBP onder meer aan om er ruimtes voor te behouden voor de leeffunctie. De Gulden Kasteelstraat biedt eveneens interessante mogelijkheden om daar een brede en gezellige stadslaan aan te leggen. Die laan kan een uitstekend kader voor activiteiten in de wijk vormen, met handelszaken, terrasjes, een markt, een cultureel centrum die samen een straatgevel vormen voor de werkplaatsen die in het aangrenzende gebied voor productieactiviteiten worden gevestigd. Het BBP wil dit mogelijk maken dankzij het definiëren van de trottoirs, het afbakenen van de bebouwbare gebieden en het aanduiden van de toegestane bestemmingen. Dat potentieel kan alleen effectief benut worden via toekomstige ontwikkelingsprojecten in de wijk. Het BBP definieert een woonruimte in het hartje van de perimeter, terugwijkend tegenover de Gulden Kasteelstraat en voldoende ver van de bestaande woningen om niet hinderlijk te zijn. Deze woonruimte omvat de creatie van een groene ruimte en sluit aan op een netwerk van voetgangerspaden richting kerk in de Horzelstraat, de Gulden Kasteelstraat en het hoger gelegen deel van de perimeter.

9 6 Stadslaan en nieuwe gevelrij in de Gulden Kasteelstraat Residentiële openbare ruimte in binnenhuizenblok Productieactiviteiten langs de spoorwegberm Natuurlijke groene ruimte en voetgangersdoorgangen door het blok Sluiting van de punt van het blok d.m.v. huisvesting

10 7 STEDENBOUW 1 Bestaande rechtstoestand Het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) voorziet de volgende bestemmingen voor de verschillende delen van de site op gewestelijk niveau: woongebied: deze gebieden zijn voornamelijk voor huisvesting voorbehouden. Binnen bepaalde oppervlaktebeperkingen kunnen daar ook voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten ondergebracht worden, net als productieactiviteiten, kantoren, handelszaken en hotelinrichtingen; sterk gemengd gebied: deze gebieden zijn bestemd voor woningen, voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten, kantoren en productieactiviteiten; Het BBP preciseert echter dat de vloeroppervlakte van alle andere functies dan de huisvesting per gebouw niet meer dan m² mag bedragen, waarin kantoren niet meer dan m² mogen innemen. Op gemeentelijk niveau wenst de Agenda 21 de gemeente te herontwikkelen om haar imago te verbeteren en haar potentieel te optimaliseren. Enkele van de opgesomde maatregelen: aanbevelingen opstellen om duurzaam te urbaniseren en te bouwen; in grote stedenbouwkundige projecten een percentage gesubsidieerde woningen voorzien; gediversifieerde en moduleerbare woningen realiseren; gemeenschappelijke ruimtes creëren in openbare woongebouwen; de aanwezigheid van buurtvoorzieningen verzekeren; nadenken over hoe de buurthandel gestimuleerd kan worden; het naast elkaar bestaan van de verschillende vervoermiddelen bevorderen. Een deel van het BBP n 5 bis bevindt zich in de perimeter van het huidig BBP. Vandaag is dit deel praktisch verwezenlijkt. Dit deel zal opgeheven en bedekt worden door het BBP N Bestaande feitelijke toestand Het middelste deel van de BBP ruimte bestaat momenteel uit de voormalige gebouwen van de industriële drukkerij Illochroma, met een toegang tot de Gulden Kasteelstraat, en uit een opslagplaats met kantoorgebouw die bereikbaar zijn via de Horzelstraat. De woningen binnen de perimeter van het BBP bevinden zich voornamelijk langs de west en zuidgrens, in de Horzelstraat en in de Vleeskersenstraat. Het gaat voornamelijk om rijwoningen met een of twee verdiepingen. Momenteel vertegenwoordigt de grondinneming van de gebouwen m² d.w.z ongeveer 34% van de totale oppervlakte van de perimeter. De waterdichtheidsgraad kan op 71% geschat worden. De bruto bestaande vloeroppervlakte in de site bedraagt m² voor een totale oppervlakte van m². De bestaande vloer /terrein verhouding voor het geheel van de perimeter van het BBP bedraagt dus 0,66. Spoorlijn nr. 124, die ten oosten van de site loopt, vormt een uitgesproken grens in het landschap: de lijn loopt over een spoorwegberm die 20 m hoger ligt dan de Gulden Kasteelstraat en 10 m hoger dan de Vleeskersenstraat. Ten noorden van de site is de Gulden Kasteelstraat een belangrijke verkeersas.

11 8 De site ligt tegenover het Horzelplein, waar momenteel een ontwikkelingsproject loopt voor huisvesting en, in mindere mate, voor activiteiten. Het noordelijke deel van het Horzelplein werd ingericht in een groene ruimte waar de Geleytsbeek onoverdekt vloeit. Het kruispunt gevormd door de Gulden Kasteelstraat, de Horzelstraat, de Alsembergsesteenweg en Drogenbossesteenweg is momenteel niet erg aantrekkelijk als woonomgeving en biedt geen echte mogelijkheden voor leefactiviteiten voor de buurtbewoners. Toch is dit een tamelijk grote ruimte in verhouding tot de grootte van de wijk; een ruimte die tal van mogelijkheden biedt, met op de eerste plaats de creatie van een echte "stadstoegang". Heel wat elementen maken de sterkte van deze locatie uit, maar worden momenteel niet op hun juiste waarde geschat: deze plaats ligt op het snijpunt van verschillende dynamiekbewegingen, ze is een potentiële ontmoetingsruimte voor de buurtbewoners, ze geniet een grote zichtbaarheid dankzij de vele gebruikers van deze straat, ze vormt een doorkijk naar de omliggende groene ruimtes Luchtfoto van de perimeter 3 Beoordeling van de effecten van het project op het stedenbouwkundige vlak Het project ontwikkeld in het BBP is verenigbaar met de doelstellingen vooropgesteld in de bestaande reglementen en projecten. Het project integreert in het bestaande stadsweefsel, zowel wat betreft morfologie als dichtheid en inplantingslogica: de samenstelling van het project maakt het mogelijk om het residentiële karakter van de site te behouden en tegelijk mogelijkheden voor de ontwikkeling van productieactiviteiten te bieden. Het plan blijft erg flexibel met betrekking tot de normen die de architectuur van de toekomstige gebouwen kunnen beïnvloeden en laat voldoende handelsmarge voor de ontwerpers van die gebouwen. Toch: moet er in het bijzonder gelet worden op de esthetiek van de constructies opdat ze een zekere coherentie behouden, zowel in samenstelling als in de gebruikte materialen en kleuren; accepteert en stimuleert het project ook de realisatie van toekomstige gebouwen met een rationeel energiegebruik die milieuvriendelijk zijn. Met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimtes, beogen de voorschriften de aanleg van gezellige ruimtes die de zachte verkeersmiddelen aanmoedigen en een groen aspect introduceren.

12 9 Het BBP reikt richtlijnen aan voor de heraanleg van het kruispunt en langsheen de Gulden Kasteelstraat opdat dit knooppunt naar zijn juiste waarde zou worden ingericht en toelaat een emblematische openbare ruimte voor de wijk te creëren. En meer bepaald: bouwfronten creëren met hoogtes die passen in de ruimte waarin ze kaderen; ruimtes vrijhouden voor de leeffunctie (in de bestaande toestand wordt het kruispunt nagenoeg volledig ingenomen voor het beheer van de verkeersstromen); een voldoende comfortabele openbare ruimte voorbehouden voor activiteiten die verband houden met het leven in de wijk; de aanwezigheid van de groene ruimte, die zich uitstrekt vanaf het kruispunt, opwaarderen; de toegang naar deze ruimte zou hertekend moeten worden, zo zou de visuele aanwezigheid van het groen op het kruispunt sterker benadrukt kunnen worden; Het hertekende bouwfront in de Gulden Kasteelstraat kadert in verlenging van deze ruimte om een brede en leefbare "stadslaan" te creëren. Ook het handelspotentieel kan in deze ruimte doorgetrokken worden, meer bepaald kan de horecasector op buurtniveau ontwikkeld worden. De te creëren kruispunt en stadslaan zijn goed georiënteerd om een openbare verblijfruimteruimte in te richten (pal op het westen). Voorbeelden van stadslanen In dit project kan er een netwerk van voetgangerspaden aangelegd worden die aansluiten op de rest van de wijk: zo kunnen de banden aangehaald worden met de Horzelstraat, de scholen, de kerk, de ontmoetingsplaatsen van de buurt, de handelszaken in de Alsembergsesteenweg, de haltes van het openbaar vervoer, de groene ruimtes Het plan voorziet groene ademruimtes binnen in het huizenblok. Dit maakt de omgeving niet alleen aangenamer voor de buurtbewoners, maar ook voor de werknemers van de vlakbij gelegen activiteitengebieden: dit moet een leefruimte worden langs het aan te leggen voetgangerspad. Voorbeelden van vergroende woonruimtes Vanuit een louter ecologisch standpunt, maken deze ruimtes een goed regenwaterbeheer mogelijk (en meer bepaald als opvangbekken dienen dankzij de inrichting ervan) en een adempauze vormen in het groene net van

13 10 de wijk. De voorkeur moet uitgaan naar inheemse soorten en naar een aanleg die de ontwikkeling van de plaatselijke fauna en flora stimuleert.

14 11 ERFGOED 1 Bestaande toestand Binnen de perimeter vinden we geen beschermde gebouwen of landschappen aan, noch gebouwen of landschappen die op de bewaarlijst staan. Wel ligt het natuurgebied Kinsendael op minder dan 100 meter ten oosten van de BBP perimeter. Het gaat om een halfnatuurlijk gebied van 7,5 ha dat sinds 17 juni 1993 beschermd wordt en door Leefmilieu Brussel BIM beheerd wordt. Dit gebied met moerasgebieden, vijvers, waterlopen, weilanden en woudgebieden heeft een aanzienlijke biodiversiteit. Diverse bomen op het natuurgebied Kinsendael zijn opgenomen in de inventaris van opmerkelijke bomen. Kinsendael 2 Beoordeling van de effecten op het erfgoed Het voorgestelde plan heeft geen directe negatieve impact op het geïnventariseerde erfgoed op de site en in de omgeving. Integendeel: wanneer de ontwikkeling van begroende ruimtes wordt aangemoedigd, vormt het gebied een schakel in het plaatselijke groene net.

15 12 MOBILITEIT 1 Bestaande toestand Verbindingswegen De studieperimeter wordt door verschillende verbindingswegen doorkruist: - Gulden Kasteelstraat: dit is een belangrijke invalsweg naar Brussel vanuit Vlaams Brabant. Het autoverkeer op deze interwijkenweg is in de huidige toestand al erg druk; - Horzelstraat en Vleeskersenstraat: ze hebben een voornamelijk residentiële functie, maar dienen ook als verzamelweg van en naar de Gulden Kasteelstraat. Gulden Kasteelstraat en Horzelstraat Bij een telcampagne, uitgevoerd in mei 2011 tussen 7 en 9 uur en tussen 16 en 18 uur, werden de verkeersstromen gemeten op elk van de wegen bedoeld in het BBP. Aan de hand van die cijfers kan de verkeersdruk in de wijk gemeten worden: meerdere wegen zitten dicht tegen de verzadigingsgrens aan of overschrijden die zelfs. Dit brengt onvermijdelijk risico s op verkeersopstoppingen met zich mee. Ondanks dat drukke verkeer en de occasionele problemen, leidt de huidige autostroom niet tot frequente verkeersopstoppingen en het transitverkeer blijft er tamelijk goed doorstromen. Het grootste zwarte punt is het kruispunt van de Drogenbosse en de Alsembergsesteenweg en de Gulden Kasteel en Horzelstraat. Openbaarvervoeraanbod De site wordt bediend door een tramlijn en twee buslijnen van de MIVB: - Lijn 51 (tram): Van Haelen / Heizel; - Lijn 43 (bus): Kauwberg / Observatorium: - Lijn 60 (bus): Ukkel Kalevoet / Ambiorix.

16 13 Deze lijnen bedienen drie haltes in en rond de onderzochte perimeter: Vleeskersen, Gulden Kasteel en Engeland. Netplan MIVB In dit gebied worden diverse grote gewestelijke projecten gepland om het openbaar vervoernetwerk te verbeteren, om op termijn ook dit aanbod uit te breiden: - de verbetering van de reissnelheid van de trams in de Alsembergsesteenweg, de Gulden Kasteelstraat en de Engelandstraat; - de verlenging, naar het zuiden, van de tramlijnen in de Alsembergsesteenweg; - een onderzoek naar de invoering van een nieuwe metroverbinding tussen het centrum van Brussel en het station Kalevoet; - een onderzoek naar nieuwe tramlijnen die het station Moensberg zouden bedienen; - de verlenging van de Wagenstraat tot het Kalevoetstation om er een weg van te maken die voornamelijk gebruikt zou worden door het openbaar vervoer; - uitbreiding van het rollend materieel om de bedieningsfrequentie op lijn 60 te verhogen; - de aanleg van een busbaan voor lijn 43 in het lage deel van de Horzelstraat.

17 14 De site wordt bediend door drie buslijnen van De Lijn: - Lijn 153: Ninove / Het Rad; - Lijn 154: Halle AZ Sint Maria / Het Rad; - Lijn 155: Halle AZ Sint Maria / Het Rad. De site wordt verder ook bediend door buslijn 40 van de TEC. In de nabijheid van de perimeter vinden we 2 stations: - het station Ukkel Kalevoet op lijn 124: Schaarbeek / Charleroi Sud, gelegen op ongeveer 650 meter in vogelvlucht van het middelpunt van de BBP site; - het station Moensberg op lijn 26: Mechelen / Halle, op 750 meter in vogelvlucht van het middelpunt van de BBP site. Parkeeraanbod Binnen de BBP perimeter is parkeren toegestaan in bepaalde zones in de Gulden Kasteelstraat en in de Horzelstraat. Parkeren is niet betalend en niet in duur beperkt. Ter plaatse werd er een telling gedaan van het gebruik van de parkeerplaatsen. Uit die telling kwamen de volgende grote trends naar voren: - de Gulden Kasteelstraat biedt een niet te onderschatten potentieel dat heden onderbenut wordt; - het deel van de Alsembergsesteenweg tussen de Gulden Kasteelstraat en het station Kalevoet biedt een niet te onderschatten potentieel dat onderbenut wordt; - in het zuiden van de perimeter worden de hoogste bezettingsgraden genoteerd. De waarnemingen op het terrein suggereren geen verzadiging in de huidige toestand. Dat aanbod zal echter inkrimpen als gevolg van de ontwikkeling van de Horzelvlakte en de komst van nieuwe bewoners in de wijk. Fietsverkeer Het aanbod aan fietsinrichtingen is tamelijk zwak: - er zijn geen aangelegde fietspaden in de perimeter te vinden; - er is geen enkel station voor leenfietsen ( Villo"); - op de site zijn er geen fietsparkeerinrichtingen voorzien. Het aanbod aan infrastructuren bestemd voor fietsers is zwak en blijft beperkt tot fietsvakken bij de verkeerslichten. Parallel met dat incomplete aanbod moeten we vaststellen dat er slechts weinig fietsers zijn in de wijk. Hier dient opgemerkt dat er momenteel een Gewestelijke Fietsroute 1 (GFR nr. 7) wordt onderzocht door het Gewest : die GFR wordt langs de noordwestelijke grens van de perimeter gepland. Voetgangersverkeer Alle voetgangerswegen binnen de perimeter zijn op de openbare weg gelegen. De trottoirs zijn tamelijk goed onderhouden en in goede staat. Bovendien loopt de Groene Wandeling vlakbij de site, over de Horzelvlakte.

18 15 De Groene wandeling BIM 2 Beoordeling van de effecten van het project op de mobiliteit Effecten op de mobiliteit van voertuigen Met betrekking tot de mobiliteit vallen er diverse effecten van het project op de site te verwachten: - Stijging van het aantal woningen, die een effect zal hebben op het aantal voertuigen in de wijk; aanleg van nieuwe invals en uitvalspunten vanaf het huizenblok naar de Gulden Kasteelstraat; - Toename van de vraag naar openbaar vervoer; - Toename van de vraag naar fietsinfrastructuren; - Toename van de vraag naar comfortabele openbare ruimtes voor voetgangers. Er werden simulaties uitgevoerd op basis van alle parameters om de te verwachten impact op de wijk en op de verzadiging van het autoverkeer te peilen. Het risico op verzadiging in de Gulden Kasteelstraat zal onvermijdelijk toenemen. De organisatie van de mobiliteit zal in een duurzame visie moeten kaderen en meeevolueren volgens de verwachte ontwikkelingen van de wijk. Daartoe moeten het beleid en de veranderingen op een bredere schaal doorgevoerd worden. Een bijzonder plan kan jammer genoeg de verkeersproblemen in een wijk niet oplossen. Hier dient opgemerkt dat het standpunt van de gemeente m.b.t. de geplande woondichtheid ver onder de gebruikelijke dichtheden in de tweede kroon van het Brusselse Gewest blijft. Een keuze die rechtstreeks in verhouding staat tot de verzadiging waargenomen in de wijk. De voorschriften bepalen het statuut en de gewenste inrichtingen voor de verschillende plaatselijke wegen. Ze specificeren het residentiële karakter dat behouden moet blijven, de noodzaak om groen te integreren in de inrichting, de kwaliteit van de gewenste verhardingen, met als doel de aanmoediging van het zachte verkeer en de beperking van de verkeerssnelheid. Effecten op het parkeergegeven De ontwikkeling van de site zal een impact hebben op de verzadiging van de parkeerplaatsen op de openbare weg binnen de perimeter. Op dat punt zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn: - ten minste één privéparkeerplaats per woning voorzien; - parkeermogelijkheden voor tweewielers in de openbare ruimte voorzien, meer bepaald in de omgeving van het kruispunt tussen de Alsembergsesteenweg en de Gulden Kasteelstraat; - parkeermogelijkheden voor fietsen voorzien in de omgeving van scholen en andere voorzieningen; - ruimtes voor leveringen voorzien (zelfs met tijdsbeperking) in de omgeving van de Gulden Kasteelstraat, om de werking van de handelszaken en potentiële voorzieningen te vergemakkelijken. Effecten voor het fiets en voetgangersverkeer

19 16 Het project besteedt extra aandacht aan de kwaliteit van het fiets en voetgangersverkeer binnen de perimeter. Zo voorziet het project: om verbindingen met de bestaande paden in de wijk aan te leggen; om de continuïteit, het comfort en de veiligheid voor voetgangers en fietsers te behouden; wegbekledingen en snelheidsremmende voorzieningen die niet lawaaierig mogen zijn. de aanplanting van bomen langs de openbare weg en de vergroening van de openbare ruimtes. Zo wordt er ten minste 1 boom geplant per 5 parkeerplaatsen. Dit verbetert ook de landschappelijke kwaliteit van de openbare ruimtes in de stad; dat de gebruikte materialen moeten harmoniëren met de site.

20 17 SOCIAAL EN ECONOMISCH 1 Bestaande toestand Bestaande bestemmingen in de perimeter en in de omgeving De Horzelwijk en zijn omgeving zijn hoofdzakelijk residentieel van aard, maar worden ook gekenmerkt door de aanwezigheid van productieactiviteiten, in het bijzonder op de BBP site. Een aanzienlijk deel van het grondgebied onderzocht in het kader van dit BBP wordt ingenomen door de vroegere gebouwen van de industriële drukkerij Illochroma, een opslagplaats en een kantoorgebouw. Deze geven enerzijds uit op de Gulden Kasteelstraat en anderzijds op de Horzelstraat. Verder zijn er ook schoolvoorzieningen en handelszaken te vinden in de perimeter van het BBP en in de omgeving. Profiel van de bevolking Binnen de bredere onderzochte perimeter zijn er momenteel ongeveer 250 inwoners. In dit deel van de gemeente wordt de bevolking gekenmerkt door de volgende aspecten: - ze is jonger dan het gemiddelde van de gemeente; - de bevolkingsdichtheid leunt dicht bij het gemeentegemiddelde aan; - de inkomens zijn er hoger dan het gewestgemiddelde. Algemeen werden de woonkwaliteiten streng beoordeeld door de inwoners: qua rust, luchtkwaliteit, netheid en groene ruimtes worden de omstandigheden in de onderzochte perimeter beoordeeld als minder goed dan in de naburige wijken. 2 Geïdentificeerde behoeftes De twee grootste behoeftes op sociaal en economisch vlak die in de wijk geïdentificeerd werden: - de behoefte aan woningen; - de behoefte aan productieactiviteiten. Volgens het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) zou de bevolking in de gemeente Ukkel evolueren van inwoners in 2010 naar inwoners in Dat is een toename met meer dan inwoners in die periode. Daarnaast blijkt volgens de GOMB dat de oppervlaktes voorbehouden voor werkplaatsen en andere industriële activiteiten sterk afnemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Terwijl het Gewest in 2004 nog m² aan opslag en werkplaatsen telde, liep dat cijfer terug naar m² in Toch is er wel degelijk vraag naar dergelijke activiteiten om de ontwikkeling van binnen de gemeente actieve kleine ondernemingen (schilders, loodgieters, zelfstandigen ) mogelijk te maken Deze cijfers wijzen op een reële noodzaak om zowel de huisvesting als de productieactiviteiten te ontwikkelen (wat het doel is van het sterk gemengd gebied van het GBP).

21 18 3 Beoordeling van de effecten op het sociale en economische vlak Het programma dat door het BBP is voorzien voldoet aan de waargenomen vraag : Het moedigt de ontwikkeling van woningen aan. Door de uitwerking van dit ontwerp verwacht men een bevolkingstoename van 652 tot 890 inwoners. De configuratie van de ruimtes zou de bouw van woningen van middelhoge tot hoge standing mogelijk maken. Dit aanbod zou een bevolking uit de middenklasse op het grondgebied van de gemeente kunnen houden en voorkomen dat ze uit het Gewest wegtrekt. Het project raadt de ontwikkeling van productieactiviteiten aan. Dit zijn zwakke functies die beschermd moeten worden en waarvoor de site specifieke mogelijkheden biedt. Het project maakt de ontwikkeling van handelszaken mogelijk. De toename van het aantal inwoners, het aantal banen en van het aantal leerlingen doen ook de vraag toenemen, wat gunstig is om nieuwe handelszaken en buurtvoorzieningen te openen, iets wat in het voordeel van de hele wijk zou zijn. Zoals aangemoedigd in het GewOP en Agenda 21 wordt de inplanting van een voorziening (al moet het exacte type nog bepaald worden) mogelijk gemaakt door het plan. Om het buurtleven te versterken en te bevorderen, wordt ook de aanleg van openbare ruimtes en groene ruimtes gepland. Dergelijke ruimtes ontwikkelen en versterken de sociale banden tussen de inwoners en de gebruikers van de wijk.

22 19 BODEM EN GRONDWATER 1 Bestaande toestand Bodem Een groot deel van de site wordt ingenomen door constructies en door wegen bestemd voor de doorgang van voertuigen. De site telt 29% aan groene ruimtes. Het gaat voornamelijk om achtertuinen bij de woningen in de Horzel en Vleeskersenstraat, net als enkele groene ruimtes rond industriegebouwen en de spoorwegberm. De ondoorlaatbaarheidsgraad kan op 71% geschat worden. 50 m Luchtfoto van de perimeter Google Earth

23 20 De site helt af van zuid naar noord: op een afstand van 500 m vertoont het terrein een niveauverschil van zo n 15 meter m 60 Topografische kaart NGI 1:10000 Databank Ondergrond Vlaanderen De ondergrond bestaat uit deze opeenvolgende lagen: - tuinaarde - bruingrijs zand - harde blauwgrijze klei - groen zand met klei - witgrijze schiste. Grondwater Onderzoeken in de buurt van de BBP perimeter toonden aan dat het grondwater zich op 2 tot 3 meter diepte bevindt. Verontreiniging Analyses hebben aangetoond dat de bodem en het grondwater verontreinigd zijn ter hoogte van het perceel nr. 13 in de Gulden Kasteelstraat, op de plaats waar Illochroma vroeger gevestigd was. De concentraties HAP, zink, minerale oliën en EOX zijn er te hoog. Het grondwater is besmet met chloorhoudende oplosmiddelen, zware metalen, minerale oliën, benzeen en tolueen.

24 21 2 Beoordeling van de effecten op de bodem en het grondwater Het project brengt geen substantiële veranderingen met zich mee voor het bestaande bodempeil, noch grote wijzigingen voor het grondwater. In tegendeel, het BBP bepaalt op dat punt dat: grondverzet tot het strikte minimum beperkt wordt". De toekomstige activiteiten op de site zijn niet van dien aard dat ze een specifieke bodemverontreiniging met zich meebrengen. De ontwikkeling van de site zal echter wel gevolgen hebben voor de doorlaatbaarheid van de oppervlakken. De ondoorlaatbaarheid kan toenemen met m² tot mé. Die uitbreiding beperkt dus de mogelijkheden voor het regenwater om direct in de bodem te dringen, wat op zeer lokaal niveau de grondwaterlaag zou kunnen doen zakken. De geplande aanleg van de groene ruimtes zouden echter het beheer van het regenwater ter plaatse toelaten. Om een grotere infiltratie van het afstromend water mogelijk te maken, moedigt het BBP het behoud van doorlaatbare oppervlakken aan.

25 22 AFVALWATER EN REGENWATER 1 Bestaande toestand Binnen de grenzen van het BBP is er geen enkele waterloop aanwezig. Ten noorden van de site stroomt de Geleytsbeek. De vallei van deze beek wordt geregeld door overstromingen getroffen. Bepaalde overstromingen in de Horzel en Gulden Kasteelstraat tussen 1999 en 2005 werden door het Rampenfonds erkend. Geleytsbeek Alle wegen langs de BBP site zijn uitgerust met een rioleringssysteem door zwaartekracht. Net zoals alle wegen langs de site een leidingwaternet hebben. We merken eveneens op dat de intercommunale Hydrobru beneden de site een stormbekken van ongeveer 8000m³ heeft geprogrammeerd. 2 Beoordeling van de effecten op het afval en regenwater Het bijkomende afvalwater, na de ontwikkeling van de site, wordt tussen en m³ per jaar geschat. Er worden diverse middelen ingeschakeld om de afvoer van water naar de riolering te beperken: maximalisering van aangeplante en doorlaatbare zones, verdeling ter plaatse, om de infiltratie van afstromend water te verbeteren. Een bijzondere aandacht wordt besteed aan de achteruitbouwstroken, de zones van koeren en tuinen, de groene ruimtes en de openbare wegen; de installatie van regenputten bedoeld als regenwaterreserves en wateropvangbekkens; de aanleg van groendaken; de aanleg van een gescheiden afvoersysteem voor afvalwater en regenwater van het dak.

26 23 FAUNA EN FLORA 1 Bestaande toestand Behoudens de privétuinen telt de onderzochte perimeter geen enkele groene ruimte. De enige groene ruimtes zijn de omgevingen van de woningen die als tuin zijn aangelegd en de omgeving rond de Illochroma gebouwen. Vlakbij de site liggen er echter twee grote groene ruimten die ecologisch een bijzondere waarde hebben : Kinsendael Kriekenput ten oosten van de site en Keyenbempt in het noordwesten. Het natuurgebied Kinsendael Kriekenput herbergt een bijzonder fauna en flora op gewestniveau. Dit is een halfnatuurlijke site waar meerdere milieus gedefinieerd kunnen worden: een vijver, een weiland met hoog gras, moerasachtig weiland, bronnen, gemengd woud en kreupelhout. Kinsendael Keyenbempt is een park met een sociale en ecologische rol. Het park bestaat uit verschillende entiteiten: de Geleytsbeek, een moeras, drie moestuinzones, een maaiweide en een beboste heuvel. 2 Beoordeling van de effecten op de fauna en flora De huidige groene ruimtes op de site hebben geen bijzondere ecologische waarde. De ontwikkeling zal dus geen specifieke effecten hebben op de fauna en floradiversiteit in de perimeter. Gezien de ligging van de huizenblokken betrokken bij de aanpassing van het BBP, namelijk stroomafwaarts van Kinsendael, zal het project geen negatieve effecten hebben op deze sites als gevolg van de afstroming van water of schommelingen in de grondwaterlaag die de fauna en flora zouden verstoren. De ontwikkeling van de site zal het aantal inwoners doen toenemen, wat meteen ook een potentiële stijging van het aantal bezoekers aan het nabijgelegen Kinsendael met zich meebrengt. Die stijging zou echter relatief beperkt blijven, vooral omdat de inrichtingen aanwezig in het natuurgebied Kinsendael geen echte grote ruimtes biedt die geschikt zijn als speelterreinen en omdat de doorgang er goed is bebakend. Het project stuurt een ontwikkeling aan die de aanwezigheid van groen in de openbare ruimte maximaliseert en de aanleg van groene ruimtes van minimum 800 m², beplante stedelijke ruimtes, achteruitbouwstroken, zones van koeren en tuinen en beplante bufferzones mogelijk maakt. Ook dient opgemerkt dat het BBP de voorkeur geeft aan inheemse soorten, want die zijn optimaal voor de ontwikkeling van de plaatselijke biotoop.

27 24 Die soorten moeten de kwaliteit van de fauna en flora op de site verbeteren en de site een soort verbindingsrol met de nabijgelegen natuurgebieden laten spelen. De verwezenlijking van BBP zal dus op dit gebied een heilzaam gevolg hebben.

28 25 GELUIDS EN TRILLINGSOMGEVING 1 Bestaande toestand De voornaamste bronnen van lawaai in de onderzochte perimeter zijn het auto en spoorverkeer. De studie van Leefmilieu Brussel m.b.t. geluid veroorzaakt door transportmiddelen identificeert de perimeter van de site als "lawaaierig" tot "erg lawaaierig" (langs de Gulden Kasteelstraat en de spoorlijn). Geluidsbelastingskaart gebaseerd op de indicator Lden (2006) BIM, Geluidsbelastingskaarten van het vervoer te land in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het geluid door het autoverkeer houdt nauw verband met de staat van de openbare wegen. Binnen de perimeter bestaan alle openbare wegen uit asfalt en zijn globaal in goede staat. De wegen in het binnenhuizenblok, op de site van Illochroma, zijn in een erbarmelijke staat. Brussel Leefmilieu ontving vier klachten. Twee daarvan hadden betrekking op problemen tussen particulieren. Eén betrof het geluid veroorzaakt door de spoorweg en een andere klacht had betrekking op het lawaai veroorzaakt door de vuilnisophaaldienst bij nr. 100 in de Horzelstraat. Onder de inrichtingen binnen de perimeter vormen scholen overdag een bron van lawaai, voornamelijk bij het begin en het einde van de schooltijd en tijdens de speeltijd. De impact van die bron moet echter gerelativeerd worden: het blijft beperkt tot enkele uren per dag en uitsluitend in de week. 2 Beoordeling van de effecten op het lawaai De voornaamste bronnen van lawaai binnen de perimeter zijn het verkeer in de Gulden Kasteelstraat, het autoverkeer gegenereerd door de nieuwe inwoners en gebruikers, de productieactiviteiten aanwezig op de site en de spoorlijn. Een reeks voorzorgen wordt voorzien om het residentiële karakter van de wijk te beschermen: - inplanting van de gebieden voor productieactiviteiten langs de spoorlijn, om een zekere afstand tegenover de woongebieden te creëren; - toch zal aangepaste geluidsisolatie nodig zijn voor de woongebieden op minder dan 50 m van de spoorlijn; - de beperking van de snelheid op de lokale wegen, het gebruik van niet lawaaierige verhardingen; - de beperking van de toegestane bestemmingen: verbod om een bepaalde drempel (uitgedrukt in m²) te overschrijden voor activiteiten anders dan huisvesting in woongebieden;

29 26 - de beperking van geluidsoverlast afkomstig van technische voorzieningen op het dak; - de realisatie van afsluitingen en bufferruimtes om de rust in de verschillende gebieden te vrijwaren; -

30 27 MICROKLIMAAT 1 Bestaande toestand Het zuidwestelijke gebied van de perimeter, waar de overheersende wind vandaan komt, bestaat uit een tamelijk dichte bebouwing. Deze huizenblokken verhinderen dat de wind vrij spel heeft, zodat de impact van de overheersende wind op de perimeter verwaarloosbaar is. Andere opmerkingen: - de ongemakken gekoppeld aan het Venturi effect of turbulentie aan de voet van gebouwen blijven beperkt omdat de constructies niet erg hoog zijn; - de spoorwegberm vormt een reliëf van twintig meter hoog die de perimeter tegen de wind uit het noordoosten beschermt. De bestaande gebouwen werpen erg weinig schaduw op elkaar binnen de onderzochte perimeter. Schaduw : 3D modelisatie

31 28 2 Beoordeling van de effecten op het microklimaat Een 3D modelweergave van de huidige en toekomstige bebouwing in en rond de BBP perimeter en van het bestaande reliëf gaf een duidelijk inzicht in het toekomstige microklimaat. Daaruit bleek dat: - de afstanden tussen de gebouwen goede zonneschijnomstandigheden garanderen voor elk gebouw, net als voor de openbare ruimte; - de geplande bouwvolumes laag zijn en het lokale klimaat dus weinig zullen beïnvloeden; - de voorgestelde inplantingen een goede bezonning van de nieuw gecreëerde buitenruimtes garanderen.

32 29 LUCHTKWALITEIT 1 Bestaande toestand Slechts weinig verontreinigingsbronnen kunnen een impact hebben op de luchtkwaliteit in de studieperimeter. Dat kan verklaard worden door de volgende vaststellingen: - op de Gulden Kasteelstraat in het noorden (dus beneden de overheersende wind) na, blijft het autoverkeer beperkt. Er zijn immers alleen lokale wegen; - de Illochroma site wordt momenteel niet gebruikt en de hangars in het noorden van de perimeter herbergen geen activiteiten die een specifieke impact kunnen hebben op dat vlak; - in en rond de perimeter is er geen enkele Seveso site aanwezig. Daarnaast ligt de site in het zuidwesten van het Brussels Gewest, dus onder de overheersende wind (uit het zuidwesten) afkomstig van de woonwijken in Vlaams Brabant. 2 Beoordeling van de effecten op de luchtkwaliteit Omdat het project zo n kleine oppervlakte vertegenwoordigt, zal de impact op de algemene luchtkwaliteit verwaarloosbaar zijn. Toch worden er verschillende maatregelen opgelegd: - de uitgestoten polluenten zullen voornamelijk afkomstig zijn van de verwarmingssystemen van de aanwezige functies; - de effecten veroorzaakt door verwarmingssystemen, verluchtingskanalen en verschillende verluchtingspunten zullen beperkt blijven dankzij de gewestelijke vereisten op het vlak van energieprestaties; - de vergroening van de niet bebouwbare gebieden zal een positieve invloed hebben op de luchtkwaliteit; - de ontwikkeling van de site zal het autoverkeer doen toenemen. Om de uitstoot door het verkeer minimaliseren, moeten het autoverkeer en de parkeerfunctie zo veel mogelijk ingeperkt worden, vooral in de residentiële openbare zones; ook moet de verkeerssnelheid beperkt worden.

33 30 ENERGIE 1 Bestaande toestand Uit metingen in het gebied blijkt dat de gemiddelde isolatie van de gebouwen binnen de perimeter algemeen boven het gemiddelde ligt. Luchtthermografie BIM De volledige site beschikt over de nodige voorzieningen voor de ontwikkeling: - wat betreft het aardgasnet binnen de perimeter: de Gulden Kasteelstraat, Vleeskersenstraat en Horzelstraat (tussen de Gulden Kasteelstraat en de Vleeskersenstraat) zijn uitgerust met gasleidingen onder middelhoge en lage druk. Het deel van de Horzelstraat ten zuiden van de Vleeskersenstraat heeft alleen leidingen onder lage druk. Middelhoge drukleidingen garanderen de toevoer naar de opslagruimte en het kantoorgebouw nr. 100 in de Horzelstraat evenals naar Illochroma in de Gulden Kasteelstraat. - wat betreft het elektriciteitsnet binnen de perimeter: de Horzelstraat, Vleeskersenstraat en Gulden Kasteelstraat zijn voorzien van kabels onder middelhoge en lage spanning. De Illochroma vestiging in de Gulden Kasteelstraat heeft eveneens kabels onder middelhoge spanning. 2 Beoordeling van de effecten op de energie De ontwikkeling zou het stroomverbruik met ongeveer kwh/jaar doen toenemen en het thermisch verbruik met tot kwh/jaar.

34 31 Het beleid op gewestniveau om de energieprestaties van nieuwe gebouwen te verbeteren, zijn ook van toepassing in de perimeter. Om een rationeel energieverbruik te bevorderen, voorziet het BBP: - een aaneengesloten inplanting van de constructies; - de optimalisering van de oriëntatie van de woningen; - een tamelijk beperkte diepte voor de woningen; - een hellingshoek en oriëntatie van de daken die de plaatsing van zonnepanelen mogelijk maken; - de compactheid en kwaliteit van de bouwschil zal aangemoedigd worden.

35 32 AFVAL 1 Bestaande toestand De jaarlijkse afvalproductie in de ruime perimeter van het BBP bedraagt om en bij de 130 ton. Op de site zelf zijn er geen glascontainers, maar vlakbij zijn er wel twee glasinzamelpunten. Op het kruispunt van de Horzelstraat en de Alsembergsesteenweg bevindt zich een inzamelpunt van Spullenhulp. Huishoudelijk afval en papier/karton en PMD worden elke week opgehaald in de perimeter van de site. Tussen april en november wordt het groen afval elke zondag ingezameld door Net Brussel 2 Beoordeling van de effecten op het afval Glascontainers (lokalisatie) Net Brussel De afvalproductie zal toenemen na de ontwikkeling van de site. De toename wordt geschat op 272T tot 347T, enkel wat betreft de woningen en voorzieningen. Ingeval de productieactiviteiten gevestigd op de site gevaarlijk afval zouden produceren, dan zullen ze dat afval op een milieuvriendelijk en wettelijke manier opgeslagen moeten worden voor ze door een erkende inzamelaar worden opgehaald. Met betrekking tot de opslag van afvalstoffen worden er verschillende maatregelen voorgesteld: de naleving van de gewestelijke normen op het vlak van afvalopslag; de plaatsing van vuilnisbakken in de openbare ruimte en de installatie van ondergrondse, gesorteerde inzamelpunten; de invoering van collectieve composteerpunten; het verbod op de opslag van elementen in de open lucht. De toekomstige ontwikkelde site zal volledig en continu toegankelijk zijn en zal zo ingedeeld worden dat het afval gemakkelijk kan worden opgehaald. Een faciliteit die ook deel zal uitmaken van de nieuwe inrichting van de openbare wegen.

36 33 DE MENS (gezondheid, veiligheid, leefkader en welzijn) 1 Bestaande toestand De volgende aspecten kenmerken de situatie in de perimeter wat de algemene leefkwaliteit betreft: bij een enquête onder de buurtbewoners werd nagegaan hoe zij de leefkwaliteit binnen de perimeter ervaren 2 : ze beoordelen die als middelmatig, terwijl de rest van de wijk een hogere waardering krijgt. In en rond de perimeter is er geen enkele Seveso site aanwezig. De netheid in de BBP perimeter is algemeen genomen goed (in de onderzochte perimeter staan er openbare vuilnisbakken). De trottoirs zijn tamelijk goed onderhouden en in goede staat. De voetgangersvoorzieningen in de Horzelstraat zijn algemeen niet erg aangenaam en niet bepaald veilig, wegens te smal. De perimeter van het BBP omvat weinig openbare ruimtes. Geen enkele ruimte fungeert als leefruimte en er zijn geen ruimtes waar evenementen kunnen plaatsvinden. Op de onderzochte site is er geen enkele openbare groene ruimte. Toch is de Horzelwijk tamelijk groen en zijn er meerdere grote groene ruimtes en recreatieruimtes aanwezig in de nabijheid van de site. 2 Beoordeling van de effecten van het project op de mens De ontwikkeling van de site, de realisatie van een duidelijke stadsstructuur, het uitgebreidere gebruik zullen een positieve invloed hebben op de sociale controle en zullen het veiligheidsgevoel doen toenemen. In het project wordt er een bijzondere aandacht besteed aan: de creatie van kwalitatieve openbare ruimtes; de creatie van groene ruimtes; het beheer van de grenzen tussen de verschillende functies; de ontwikkeling van voetgangers en fietsnetwerken, aansluitend op de rest van de wijk; de mogelijkheden voor de ontwikkeling van buurtvoorzieningen. 2 Sociaaleconomische enquête uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek in 2001.

37 34 CONCLUSIE De uitvoering van het project, dat raakvlakken heeft met heel wat aspecten, houdt onvermijdelijk synergieën en spanningen in tussen de conclusies en de aanbevelingen voorgesteld voor elk domein afzonderlijk. De wisselwerkingen tussen de aanwezige aspecten worden in de onderstaande tabel gerangschikt volgens drie types van waargenomen interacties om zo aan het licht te brengen welke punten bepaalde keuzes of een bijzondere aandacht vereisen bij de realisatie van het project. De conclusies en aanbevelingen voor de verschillende aspecten gaan in dezelfde richting en versterken elkaar ( + + ). De conclusies en aanbevelingen voor de verschillende aspecten zijn a priori tegenstrijdig, maar indien bepaalde maatregelen nageleefd worden bij de realisatie van het project, kan de negatieve impact tot een minimum beperkt worden (! ). De conclusies en aanbevelingen voor de verschillende aspecten zijn onmiskenbaar tegenstrijdig en impliceren een politieke keuze en/of aanpak van de negatieve impact van het probleem op een andere schaalgrootte. ( ).Dat laatste type is specifiek aanwezig in de interactie tussen: stedenbouw en mobiliteit het sociaaleconomische vlak en het aspect grondwater en bodem. De tegenstellingen tussen deze aspecten worden hieronder toegelicht. STEDENBO UW STEDEN BOUW ERFGO ED MOBILI TEIT SOCIAA LECON OMISC H VLAK BODEM & GROND WATER WATER FAUNA & FLORA LAWAA I MICRO KLIMAA T LUCHT AFVAL ENERGI E ++!! ++ ++!! ++ DE MENS ERFGOED MOBILITEI T!!!! SOCIAALE CONOMIS CH VLAK BODEM & GRONDW ATER!!! ++ WATER FAUNA & FLORA LAWAAI ++ ++! ++! MICROKLI MAAT LUCHT AFVAL ENERGIE DE MENS

38 35 Stedenbouw Mobiliteit De ontwikkeling van de site zal een invloed hebben op de mobiliteit voor voertuigen binnen de wijk. De stroom van personen met de auto, met het openbaar vervoer, te voet, op de fiets staat rechtstreeks in verhouding tot de vloeroppervlakte toegestaan in het BBP. De nieuwe bewoners en werknemers die gebruik zullen maken van de site, zullen een reeds verzadigde mobiliteitstoestand dus doen toenemen. Toch moet een gebied met een dergelijk potentieel absoluut benut worden: de vereisten inzake huisvesting, voorzieningen, productieactiviteiten enz. zijn van die aard dat het Brussels grondgebied het zichzelf verplicht is om zijn troeven op te waarderen en de ontwikkeling van activiteiten met een lokale invloedssfeer aan te moedigen. De ontwikkeling van een gemengd project, dat woningen maar ook buurtvoorzieningen omvat, zal bovendien een buurtleven doen ontstaan die de mogelijkheden voor voetgangers en het zachte verkeer stimuleren. Er is een verandering in de mobiliteitsgewoontes nodig die veel verder reikt dan dit BBP: de uitbreiding van het openbaarvervoeraanbod en het gebruik van het zachte vervoer veeleer dan het gebruik van de privéwagen moeten immers op grote schaal aangemoedigd worden. Om een evolutie in die zin in gang te zetten, besteden de voorschriften van het BBP een bijzondere aandacht aan de kwaliteit van het voetgangers en fietsverkeer en voorzien ze inrichtingen die het zacht verkeer aanmoedigen en de impact van voertuigen op de site inperken. De voorschriften oriënteren de inrichting van de openbare weg op zo n manier dat ze verenigbaar zijn met de residentiële functie van woongebieden. Sociaaleconomisch vlak Bodem en grondwater De sanering van de bodem, noodzakelijk om het project te kunnen ontwikkelen, zal een meerkost met zich meebrengen die zal afhangen van de bijzonderheden van het project. Vanuit sociaaleconomisch standpunt ligt het voor de hand dat de saneringsvereisten voor de site geminimaliseerd worden. Deze zullen immers een directe impact hebben op de terreinvoorwaarden, dus op het uitvoeringspotentieel van het project. Met het oog op de kwaliteit van de bodem en het grondwater echter, dient de sanering maximaal te zijn om te garanderen dat verontreinigende stoffen in de bodem zich niet kunnen verspreiden en de lokale biotoop niet kunnen aantasten. Ondanks de tegenstellingen tussen deze twee aspecten is de algemene balans zonder twijfel positief: het project vertegenwoordigt een meerwaarde voor de site, net zoals voor de stadsomgeving waarin het project integreert. Het bestemmingenprogramma introduceert een sociale en functievermenging op een site die voornamelijk op zichzelf gericht is. De invoering van nieuwe constructies en de realisatie van nieuwe ontmoetingsruimtes brengen meer leven op de site en trekken deze open naar de omliggende ruimtes, terwijl de leefkwaliteit van de bewoners en gebruikers van de site gerespecteerd wordt. Het BBP voert de streefdoelen van de gemeente uit en geeft ze een reglementair karakter in de vorm van grafische en woordelijke voorschriften gecombineerd met aanbevelingen. Het uitvoerige milieueffectenrapport maakte het mogelijk om tot een coherent project te komen.

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Algemene beschrijving Lokalisatie De wijk Vogelenzang ligt ten zuidwesten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het grondgebied van de gemeente Anderlecht. Het gebied van het zwarte punt heeft betrekking

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE UKKEL - BBP 28ter Avijlplateau

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE UKKEL - BBP 28ter Avijlplateau BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE UKKEL - BBP 28ter Avijlplateau - 14 augustus 2008 BOA DOCUMENTEN DIE HET BBP UITMAKEN Het huidige Bijzondere Bestemmingsplan omvat: A. Bundel met nota s en verslagen

Nadere informatie

BASISDOSSIER VAN BBP GEMEENTE BRUSSEL. Advies van de gewestelijke ontwikkelingscommissie inzake het basisdossier van het BBP Nr.

BASISDOSSIER VAN BBP GEMEENTE BRUSSEL. Advies van de gewestelijke ontwikkelingscommissie inzake het basisdossier van het BBP Nr. BBP BD Gemeente Brussel n 60-29 Heizelwijk Advies van de GOC 30-03-95 Doc 294 p.1 / 5 BASISDOSSIER VAN BBP GEMEENTE BRUSSEL Advies van de gewestelijke ontwikkelingscommissie inzake het basisdossier van

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Algemene beschrijving Lokalisatie De perimeter van het zwarte punt betreft het stuk van de spoorlijnen in het station van Schaarbeek, gelegen bij de Lambermontlaan tussen de Teichmannbrug en de Albertbrug

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

Keizerpoort terug op de kaart

Keizerpoort terug op de kaart Keizerpoort terug op de kaart Toegangspoort tot de Gentse stadskern Tussen Brusselsesteenweg en De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern

Nadere informatie

Lijst van de figuren

Lijst van de figuren Inhoudsopgave 9. Microklimaat... 9.1 9.1. Geografisch gebied... 9.1 9.2. Bestaande en toekomstige situatie (zonder project)... 9.1 9.3. Geprojecteerde situatie: effectenanalyse van het project... 9.1 9.3.1.

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. Algemene bepalingen 2 0.1 Algemene Definities... 2 0.1.1 Bouwlaag... 2 0.1.2 Bouwhoogte... 2 0.1.3 Inplanting tov de zijkavelgrens... 3 0.1.4 terreinbezetting...

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel. 11 april 2014

ADVIES. Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel. 11 april 2014 ADVIES Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel 11 april 2014 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205 68 68 Fax : 02 502

Nadere informatie

Motivering bij de bouwaanvraag in aanvulling op aanvraagdocument MOTIVERING. TIJDELIJKE HUISVESTING te Koning Albertlaan Sint-Agatha-Berchem

Motivering bij de bouwaanvraag in aanvulling op aanvraagdocument MOTIVERING. TIJDELIJKE HUISVESTING te Koning Albertlaan Sint-Agatha-Berchem MOTIVERING TIJDELIJKE HUISVESTING te Koning Albertlaan 213 1082 Sint-Agatha-Berchem tijdens de verbouwing van de UNESCO-basisschool te Koekelberg GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Tijdelijke huisvesting

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gevangenis Beveren Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. Algemene bepalingen 2 0.1 Algemene Definities... 2 0.1.1 Bouwlaag... 2 0.1.2 Bouwhoogte... 2 0.1.3 Inplanting tov de zijkavelgrens... 3 0.1.4 terreinbezetting...

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan Bijlage II STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN colofon samenstelling Ruimtelijke Planning Verantwoordelijke

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

Duurzame Stedebouw voor dagelijks gebruik

Duurzame Stedebouw voor dagelijks gebruik Duurzame Stedebouw voor dagelijks gebruik A.Sluijter 120609 paper A.Sluijter O6 AvB 120609 A. Sluijter Amsterdam 120609 tbv Ruimteconferentie paper O6 AvB Amsterdam paper O6 AvB Amsterdam 031109 tbv Ruimteconferentie

Nadere informatie

Kerkhof van Jette Realisatie van een nieuwe groene zone Heraanleg van de De Smet de Naeyerlaan

Kerkhof van Jette Realisatie van een nieuwe groene zone Heraanleg van de De Smet de Naeyerlaan Kerkhof van Jette Realisatie van een nieuwe groene zone Heraanleg van de De Smet de Naeyerlaan Presentatie van 07 juni 2017 Presentatie Locatie Doelstellingen Presentatie van het project Nieuwe groene

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 1. Aanleiding De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 30 november 2015 ingestemd met de vestiging van een azc voor 600 toekomstige bewoners

Nadere informatie

Nota met betrekking tot het artikel 10 Stallestraat

Nota met betrekking tot het artikel 10 Stallestraat Brussel, januari 2010 Nota met betrekking tot het artikel 10 Stallestraat Context Naar aanleiding van een eerste klacht met betrekking tot lawaai en trillingen in hoofdzaak veroorzaakt door de doortocht

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Evalua&e van de verkeersmaatregelen in de vij3oek. Testperiode 8 maanden Februari 2016

Evalua&e van de verkeersmaatregelen in de vij3oek. Testperiode 8 maanden Februari 2016 Evalua&e van de verkeersmaatregelen in de vij3oek Testperiode 8 maanden Februari 2016 DOELSTELLINGEN Een grote voetgangerszone creëren om de Stad te laten ademen Het autoverkeer zo organiseren in een deel

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan LEEMSTRAAT Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door de provincieraad

Nadere informatie

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79)

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) Roeselare - Tielt 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) 0180 De gebieden die als "reservegebied voor woonwijken" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de gemeente of de vereniging van gemeenten

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1977). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het

Nadere informatie

Herinrichting Woluwelaan Verlenging tramlijn 94

Herinrichting Woluwelaan Verlenging tramlijn 94 Herinrichting Woluwelaan Verlenging tramlijn 94 Doelstellingen 1. Openbare ruimte opwaarderen en levenskwaliteit verhogen 2. Intermodaliteit bevorderen 3. Tramlijn 94 verlengen en een duurzame mobiliteit

Nadere informatie

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK AANVRAAG VAN EEN GEMENGD STEDENBOUW EN MILIEUVERGUNNING

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK AANVRAAG VAN EEN GEMENGD STEDENBOUW EN MILIEUVERGUNNING AANVRAAG VAN EEN GEMENGD STEDENBOUW EN MILIEUVERGUNNING Adres van het goed : Koninklijke-Prinsstraat van 37 tot 41 Identiteit van de aanvrager : PATRIMMONIA CHOCOLATERIE n.v. - De heer LAUREYSSENS Vincent

Nadere informatie

een extra visuele versmalling en veilig fietsverkeer. voorzien.

een extra visuele versmalling en veilig fietsverkeer. voorzien. mobiliteit Het bedrijventerrein wordt fietsvriendelijk ontsloten via de Hoogmolenstraat, de Deerlijkseweg en de oude spoorwegbedding. Loodrecht op de Hoogmolenstraat komen twee groene assen met bomenrijen

Nadere informatie

Kies voor klimaatgezonde en aangename woonomgevingen.

Kies voor klimaatgezonde en aangename woonomgevingen. Kies voor klimaatgezonde en aangename woonomgevingen. WORKSHOP 2: EXPERIMENTEREN MET JURIDISCH KADER BOUWVERORDENINGEN / BOUWVERGUNNINGEN Hoe kan de gemeente experimenteren met het juridisch kader van

Nadere informatie

Alle beelden zijn impressies. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Alle beelden zijn impressies. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Vinkenhof Alle beelden zijn impressies. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Groene oase in het centrum van de stad Privé tuin met zonneterras Wellness-paviljoen met zwembad, fitness en sauna Ruime

Nadere informatie

Gebied voor stedelijke activiteiten

Gebied voor stedelijke activiteiten Provincie Antwerpen Stad Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebied voor stedelijke activiteiten Kievit fase II te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00025 Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning - nummer 2015/01150 - Bijzondere Procedure - nieuwe

Nadere informatie

14. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN

14. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN 1.Inleiding 14. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN WATERVERONTREINIGING IN HET BRUSSELS GEWEST Het Brussels Gewest ligt voor het grootste deel in het subbekken van de Zenne. Deze waterloop en zijn

Nadere informatie

SINT LAMBRECHTS-WOLUWE

SINT LAMBRECHTS-WOLUWE SINT LAMBRECHTS-WOLUWE Ontwerp van bestek van het milieueffectenverslag (bestek MEV) van het gemeentelijk ontwikkelingsplan (GemOP) Advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie 8 oktober 2009 Gelet

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ZUID-OOST CENTRUM Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door

Nadere informatie

RUP Verschoore Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014

RUP Verschoore Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014 RUP Verschoore Stad Roeselare Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014 Gemeentelijk RUP 'Verschoore' te Roeselare Verordenend grafisch plan Oostnieuwkerksesteenweg

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

G e m e e n t e M o l e n b e e k

G e m e e n t e M o l e n b e e k G e m e e n t e M o l e n b e e k B B P SCHEUTBOSWIJK-ter VOORSCHRIFTEN oktober 2013 Inhoud Inhoud... 1 0_ALGEMEENHEDEN... 2 A_BEBOUWBARE ZONES... 3 WOONZONE... 3 1. BESTEMMING... 3 2. KENMERKEN VAN DE

Nadere informatie

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto s & fietsen en realisatie van bergruimten bij meergezinswoningen (Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

Nadere informatie

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4 INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN...2 TERMINOLOGIE... 2 ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN... 2 DEEL 2: BIJZONDERE BEPALINGEN... 4 ART 1. ZONE VOOR KANTOREN... 4 1. BESTEMMING... 4 2. BEBOUWING...

Nadere informatie

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN 1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN Specifieke stedenbouwkundige voorschriften Art. 1.1 Zone voor bedrijvigheid 1.1.1 Bestemming Hoofdbestemming: De zone is bestemd voor één handelszaak in parketvloeren.

Nadere informatie

HET DOLEZ-PROJECT: BETON IN FUNCTIE VAN HEDENDAAGSE ARCHITECTUUR

HET DOLEZ-PROJECT: BETON IN FUNCTIE VAN HEDENDAAGSE ARCHITECTUUR Blik op beton HET DOLEZ-PROJECT: BETON IN FUNCTIE VAN HEDENDAAGSE ARCHITECTUUR Het Dolez-project van B612 Associates, gelegen in Ukkel, is een voorbeeld van een knap staaltje hedendaagse architectuur die

Nadere informatie

- ÉNERGIE - UNE CONSOMMATION TOTALE D'ÉNERGIE GLOBALEMENT EN BAISSE DEPUIS

- ÉNERGIE - UNE CONSOMMATION TOTALE D'ÉNERGIE GLOBALEMENT EN BAISSE DEPUIS - ÉNERGIE - UNE CONSOMMATION TOTALE D'ÉNERGIE GLOBALEMENT EN BAISSE DEPUIS 2004 STAAT VAN HET LEEFMILIEU 2011-2014 - CONTEXT - HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 19 gemeenten, 161 km 2 1.163.486 inwoners

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

Jef Van Damme presenteert

Jef Van Damme presenteert Jef Van Damme presenteert MOLENBEEK 2018 een autoluwe, groene woonoase en dé mediterrane shopping referentie van België 1. Molenbeek Centrum vandaag 2. Visie en doelstellingen voor 2018 3. Een ambitieus

Nadere informatie

Methodologische fiche

Methodologische fiche Methodologische fiche KAART : OVERSTROMINGSRISICO THEME : WATER 1 INLEIDING Overstromingen kunnen mogelijke risico s voor de voorzieningen en/of personen in het overstroomde gebied voortbrengen. Deze overstromingsrisico

Nadere informatie

RECLAME- EN UITHANGBORDEN Titel 6 van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. 1. Doelstelling

RECLAME- EN UITHANGBORDEN Titel 6 van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. 1. Doelstelling RECLAME- EN UITHANGBORDEN Titel 6 van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 1. Doelstelling Titel VI van de GSV heeft als doel om, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de beginselen te bepalen

Nadere informatie

Verdichting in Vorselaar RUP kern

Verdichting in Vorselaar RUP kern Verdichting in Vorselaar RUP kern VVSG 7 mei 2015 Sara Van Rooy schepen RO Leen Mermans stedenbouwkundige Vorselaar 2de kleinste gemeente van de provincie 7770 inwoners tussen 2 autosnelwegen, 1 gewestweg

Nadere informatie

DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK

DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK Gemeente Elsene Brussels Hoofdstedelijk Gewest DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK Projectoproep voor bewoners «Mijn Plant-aardige Wijk» 0% asfalt 100% groen vergroening van de wijk groen- blauw netwerk duurzame

Nadere informatie

IHOUDSTAFEL. Voorschriften BPA Rode Kruislaan. Stad Antwerpen

IHOUDSTAFEL. Voorschriften BPA Rode Kruislaan. Stad Antwerpen IHOUDSTAFEL IHOUDSTAFEL... 1 ALGEMEENHEDEN...1 ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - GEBRUIK VAN MATERIALEN... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS... 2 ARTIKEL

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften voorkomen Alle materialen en kleuren die worden gebruikt binnen dit plangebied moeten afgestemd worden op de aard, het karakter en de uitstraling

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

«RegenPlan» Regenwater in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest : waarom infiltratie en terugwinnen bevorderen? Prioriteit van de gewestelijke Regering

«RegenPlan» Regenwater in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest : waarom infiltratie en terugwinnen bevorderen? Prioriteit van de gewestelijke Regering Regenwater in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest : waarom infiltratie en terugwinnen bevorderen? Mei 2010 IBGE Bruxelles Environnement Afdeling Natuur, Water, Bossen Françoise ONCLINCX fon@ibgebim.be

Nadere informatie

Project CityGate I - Goederen in Anderlecht

Project CityGate I - Goederen in Anderlecht Project CityGate I - Goederen in Anderlecht Promotieopdracht van werken voor de ontwikkeling van een gemengd vastgoedproject van ongeveer 21.000 m² op de site CityGate I - Goederen in Anderlecht Aanbestedende

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo).

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Doel en aanleiding Verzoek Adriaans voor vestiging Adriaans heeft gevraagd om zich op

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n de R U P s V r o e

Nadere informatie

7 ARTIKEL 7: CLUSTER S GRAVENWEZEL

7 ARTIKEL 7: CLUSTER S GRAVENWEZEL 7 ARTIKEL 7: CLUSTER S GRAVENWEZEL ART.7.0. BASISRECHTEN Deze cluster situeert zich binnen de perimeter noordelijke en oostelijke open ruimte. De zonevreemde woningen zijn gelegen in ruimtelijk kwetsbaar

Nadere informatie

Ook de wijk rond Pierstraat wacht al jaren op een volwaardige busverbinding. Die vraag wordt dan ook opgenomen in het mobiliteitsplan.

Ook de wijk rond Pierstraat wacht al jaren op een volwaardige busverbinding. Die vraag wordt dan ook opgenomen in het mobiliteitsplan. Kontich gaat voor een beter aanbod van openbaar vervoer Dat het gemeentebestuur een voorstander is van de tramdoortrekking naar de park & ride aan de E19 is ondertussen wel bekend. Die visie wordt ook

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

«Quartier de Haren» / «Wijk Haren»

«Quartier de Haren» / «Wijk Haren» VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT URBANISME - DEPARTEMENT STEDENBOUW PLAN ET AUTORISATIONS - PLAN EN VERGUNNINGEN «Quartier de Haren» / «Wijk Haren» ZGSV Verdun bis Zonale Gemeentelijke Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Bijlage 1 fotoreportage plangebied en omgeving. Het plangebied in detail

Bijlage 1 fotoreportage plangebied en omgeving. Het plangebied in detail Bijlage 1 fotoreportage plangebied en omgeving Het plangebied in detail De overgang van het echte dorpscentrum van Gingelom naar de directe omgeving van Dorpskouter wordt gemarkeerd door een oude vierkantshoeve.

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Ieper - Poperinge. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 14/08/79)

Ieper - Poperinge. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 14/08/79) Ieper - Poperinge 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 14/08/79) 1082 De gebieden die als reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding zijn aangeduid, kunnen worden bestemd

Nadere informatie

Nieuwe woonvormen in RUP kern Vorselaar. 15 januari 2015

Nieuwe woonvormen in RUP kern Vorselaar. 15 januari 2015 Nieuwe woonvormen in RUP kern Vorselaar 15 januari 2015 1 Vorselaar 2 de kleinste gemeente van de provincie 7700 inwoners tussen 2 autosnelwegen, geen gewestweg 1 woonkern en 2 KMO-zones 2 Aanleiding RUP

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

Uitwerking huidig circulatieplan is ruim onvoldoende, de definitieve aanleg kan en moet beter voor fietsers.

Uitwerking huidig circulatieplan is ruim onvoldoende, de definitieve aanleg kan en moet beter voor fietsers. Dossier n.a.v. afloop testfase circulatieplan Vijfhoek Uitwerking huidig circulatieplan is ruim onvoldoende, de definitieve aanleg kan en moet beter voor fietsers. Vandaag, 29 februari 2016, is het exact

Nadere informatie

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan informatievergadering 7 maart 2006 openbaar onderzoek van 27 februari 2006 tot 27 april 2006 1 inhoud toelichting

Nadere informatie

BEDRIJVENTERREIN LANDSCHAP LANDSCHAP LANDSCHAP STAP 1 STAP 2 STAP 3

BEDRIJVENTERREIN LANDSCHAP LANDSCHAP LANDSCHAP STAP 1 STAP 2 STAP 3 BEDRIJVENTERREIN LANDSCHAP LANDSCHAP LANDSCHAP STAP 1 STAP 2 STAP 3 De opzet voor het nieuwe bedrijventerrein is het maken van een open bedrijventerrein dat zijn bouwgrenzen opzoekt. Een aantal orthogonale

Nadere informatie

sportpark Molenkouter 2 e infovergadering 29/06/2017

sportpark Molenkouter 2 e infovergadering 29/06/2017 sportpark Molenkouter 2 e infovergadering 29/06/2017 Verloop infovergadering Inleiding Toelichting bij ontvangen opmerkingen en presentatie aanpassingen aan inrichtingsschets door diensten Presentatie

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE EREMBODEGEM BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 FONTEINBOS STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer voorschriften art. 1: natuurgebied VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften 1. bestemmingsvoorschriften Onderhavige zone wordt bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de

Nadere informatie

Brabantnet sneltram A12

Brabantnet sneltram A12 VR 2017 1702 DOC.0153/7 ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Brabantnet sneltram A12 1 0 ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Brabantnet - sneltram A12 de ontwerpers Veerle Van Hassel

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Heraanleg Prinses Clementinalaan. Informatievergadering donderdag 7 juni 2007

Heraanleg Prinses Clementinalaan. Informatievergadering donderdag 7 juni 2007 Informatievergadering donderdag 7 juni 2007 Sprekers Mevrouw Karin Temmerman, schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen Mevrouw Martine De Regge, schepen van Openbare Werken Stadswoningen en Rationeel

Nadere informatie

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE ONTWERP SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE BEDRIJVEN BPA NR.1 DEBRUYNE GINO BVBA (INVENTNR. 362) GROEP PLANNING Vennootschap van stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, architecten

Nadere informatie

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 Gemeentelijk RUP nr. 2quater 'Zeedijk-Tennis' te Middelkerke Verordenend grafisch plan

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00793 Onderwerp: Aanvraag om stedenbouwkundige vergunning nr. 2015/01099 - zaak van de wegen - Goedkeuring

Nadere informatie

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK AANVRAAG VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK AANVRAAG VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING Adres van het goed : Terkamerenboslaan 218 Identiteit van de aanvrager : LEIDGENS b.v.b.a. Mijnheer Maxime HERMAN Voorwerp van de aanvraag : G.B.P. : woongebied met residentieel karakter - toepassing van

Nadere informatie

Emmanuel De Bock en medestanders UITEENZETTING

Emmanuel De Bock en medestanders UITEENZETTING GEMEENTE UKKEL Gemeenteraad Motie van h. De Bock: Indiening van een motie inzake mobiliteit VOORSTEL VAN RESOLUTIE inzake de uitbreiding van de MTB-zone (metro-tram-bus) naar de haltes in de rand om Brusselaars

Nadere informatie

BRUSSEL HERADEMT. Vanaf 2018 worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BRUSSEL HERADEMT. Vanaf 2018 worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BRUSSEL HERADEMT Vanaf 2018 worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest WAAROM EEN LAGE-EMISSIEZONE? Bepaalde vervuilende stoffen afkomstig van

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING VAN EEN GOEDGEKEURDE, NIET-VERVALLEN VERKAVELING DD. 24/01/1964 NOOT: 1. De voorschriften van de oorspronkelijke verkaveling

Nadere informatie

(GROENE) VERBINDINGEN CONCEPT STADSWAL. Spoorwegviaduct, Masterplan Publieke Ruimte (Stramien)

(GROENE) VERBINDINGEN CONCEPT STADSWAL. Spoorwegviaduct, Masterplan Publieke Ruimte (Stramien) (GROENE) VERBINDINGEN CONCEPT STADSWAL Spoorwegviaduct, Masterplan Publieke Ruimte (Stramien) 2. visie concept stadswal (GROENE) VERBINDINGEN CONCEPT STADSWAL Stationsomgeving Noord 2. visie concept stadswal

Nadere informatie

Bijlage 3 Duurzame gebiedssjablonen verder uitgewerkt

Bijlage 3 Duurzame gebiedssjablonen verder uitgewerkt Bijlage 3 Duurzame gebiedssjablonen verder uitgewerkt De volgende sjablonen voor duurzame gebiedsontwikkeling zijn te onderscheiden: gezonde wijk Klimaatvriendelijke wijk / gebied Prachtig compacte wijk

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING (artikel 62 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen)

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING (artikel 62 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen) MILIEU Uw correspondent : Conny ROELENS Tel. : 02/348.68.65.- Fax. : 02/348.66.28 E-mail: croelens@ukkel.brussels AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING (artikel 62 van de ordonnantie

Nadere informatie

Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant

Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant Het Bestuurlijk B5 Milieu heeft in september 2012 het Plan van Aanpak Gezonde Luchtkwaliteit vastgesteld. Eén van de acties die we daarin

Nadere informatie

11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen

11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen 11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen B.S. 20 juli 2011 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting. Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1

LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting. Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1 LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1 Situering : De projectzone opgenomen in voorliggend dossier is gelegen op de grens tussen de stad Kortrijk

Nadere informatie

1. VEREENVOUDIGEN EN HARMONISEREN

1. VEREENVOUDIGEN EN HARMONISEREN 04 1. VEREENVOUDIGEN EN HARMONISEREN 1. VEREENVOUDIGEN EN HARMONISEREN HARMONISERING Integratie Publieke verantwoordelijkheid parking.brussels zet in op een harmonisering en vereenvoudiging van de parkeerregels

Nadere informatie