WOENSDAG 30 MEI 2012 MERCREDI 30 MAI 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WOENSDAG 30 MEI 2012 MERCREDI 30 MAI 2012"

Transcriptie

1 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op : Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel - Adviseur-generaal : A. Van Damme Gratis tel. nummer : e JAARGANG N. 187 Le Moniteur belge peut être consulté à l adresse : Direction du Moniteur belge, chaussée d Anvers 53, 1000 Bruxelles - Conseiller général : A. Van Damme Numéro tél. gratuit : e ANNEE WOENSDAG 30 MEI 2012 MERCREDI 30 MAI 2012 DERDE EDITIE TROISIEME EDITION INHOUD SOMMAIRE Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen Lois, décrets, ordonnances et règlements Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 29 JULI Wet waarbij de private milities verboden worden. Officieuze coördinatie in het Duits, bl APRIL Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en tot wijzigingen van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, bl Service public fédéral Intérieur 29 JUILLET Loi interdisant les milices privées. Coordination officieuse en langue allemande, p AVRIL Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers et modifiant la loi du 12 janvier 2007 sur l accueil des demandeurs d asile et de certaines autres catégories d étrangers, p Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres 29. JULI 1934 Gesetz über das Verbot von Privatmilizen. Inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache, S Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Service public fédéral Mobilité et Transports 26 MAART Wet betreffende de teboekstelling van binnenvaartuigen andere dan binnenschepen als bedoeld in artikel 271 van Boek II van het Wetboek van Koophandel, bl MARS Loi concernant l immatriculation des bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux d intérieur visés à l article 271, du Livre II du Code de commerce, p Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion 29 APRIL Koninklijk besluit tot vaststelling van de aanvullende regels van voorstelling van de jaarrekening van de diensten van de federale Staat, bl AVRIL Arrêté royal portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des comptes annuels des services de l Etat fédéral, p bladzijden/pages

2 30992 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 27 MAART Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 28 en 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, bl MAART Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, bl MEI Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, bl MEI Koninklijk besluit tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, bl Service public fédéral Sécurité sociale 27 MARS Arrêté royal modifiant l article 28 et 35 de l annexe de l arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d assurance obligatoire soins de santé et indemnités, p MARS Arrêté royal modifiant l article 35 de l annexe de l arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d assurance obligatoire soins de santé et indemnités, p MAI Arrêté royal modifiant l annexe de l arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d assurance obligatoire soins de santé et indemnités, p MAI Arrêté royal portant fixation d une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations de l article 35 de la nomenclature des prestations de santé, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 8 MEI Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de te gebruiken formulieren en verslagen in het kader van de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de gemeenteraden, bl Gouvernements de Communauté et de Région Région de Bruxelles-Capitale Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 8 MAI Arrêté ministériel déterminant les modèles de formulaires et de rapports à utiliser dans le cadre du contrôle des dépenses électorales engagées pour l élection des conseils communaux, p Andere besluiten Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Arbeidsgerechten. Nationale Orden, bl Arbeidsgerechten. Ontslag, bl Autres arrêtés Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Juridictions du Travail. Ordres nationaux, p Juridictions du travail. Démission, p Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Personeel. Hernieuwing van de toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal, bl Service public fédéral Sécurité sociale Institut national d assurance maladie-invalidité. Personnel. Renouvellement de l attribution de la fonction de management d administrateur général adjoint, p Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Personeel. Bevorderingen, bl Personeel. Bevorderingen, bl Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Personnel. Promotions, p Personnel. Promotions, p Federale Overheidsdienst Justitie Rechterlijke Orde, bl Service public fédéral Justice Ordre judiciaire, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Vlaamse overheid 4 MEI Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het agentschap De Scheepvaart, bl Gouvernements de Communauté et de Région Communauté flamande Autorité flamande 4 MAI Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation de la modification des statuts de l agence «De Scheepvaart», p

3 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Onderwijs en Vorming Kamer voor het gemeenschapsonderwijs van het college van beroep. Samenstelling, bl Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Zorg en Gezondheid, bl Leefmilieu, Natuur en Energie 24 MEI Besluit van de administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij tot wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij van 4 september 2009 houdende delegatie van handtekening aan de algemeen directeur en aan de afdelingshoofden, bl Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Personeel. Beëindiging aanwijzing tot afdelingshoofd. Aanwijzing tot afdelingshoofd, bl Mobiliteit en Openbare Werken Wegen. Onteigeningen. Spoedprocedure, bl Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Provincie West-Vlaanderen. Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) De Swal, gemeente Koekelare, bl Waals Gewest Waalse Overheidsdienst Water, bl Leefmilieu, bl Région wallonne Service public de Wallonie Eau, p Environnement, p Gemeinschafts- und Regionalregierungen Wasser, S Umwelt, S Wallonische Region Öffentlicher Dienst der Wallonie Officiële berichten Grondwettelijk Hof Avis officiels Cour constitutionnelle Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, bl Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, bl Avis prescrit par l article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, p Avis prescrit par l article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, p Verfassungsgerichtshof Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989, S Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989, S Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie en Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service public fédéral Personnel et Organisation et Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion 14 MEI Omzendbrief nr Informatie inzake het personeelsplan 2012 voor de diensten die een financieringsbron buiten de enveloppe hebben, bl MAI Circulaire n 617. Informations relatives au plan de personnel 2012 pour les services qui ont une source de financement hors de l enveloppe de personnel, p

4 30994 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Rechterlijke Macht. Arbeidsrechtbank te Charleroi, bl Arbeidsgerechten. Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Luik, bl Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Pouvoir judiciaire. Tribunal du travail de Charleroi, p Juridictions du travail. Avis aux organisations représentatives. Place vacante d un conseiller social effectif au titre de travailleur employéàla cour du travail de Liège, p Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, bl Service public fédéral Sécurité sociale Institut national d assurance maladie-invalidité. Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé, p Federale Overheidsdienst Justitie Rechterlijke Orde. Vacante betrekking, bl Service public fédéral Justice Ordre judiciaire. Place vacante, p Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Raad voor de Mededinging. Auditoraat. Beslissing nr P/K-08- AUD van 17 april Zaak MEDE-P/K-02/0001 : Febelcar tegen Axa/Royale Belge, OMOB, AG/Fortis, AGF Belgium, KBC Verzekeringen, P&V, DVV/AP, Mercator en Noordstar, ING/De Vaderlandsche, Winterthur, Zurich Assurance, Royal & Sun Alliance, Generali Belgium, CB Direct, de Vereniging van Middelgrote Verzekeringsmaatschappijen en haar leden, en Informex NV, bl Raad voor de Mededinging. Auditoraat. Beslissing n P/K-10-AUD van 17 april Zaak MEDE P/K 10/0027 Desclean België NV/Dow AgroSciences LLC USA, Dow Agrosciences BV en Idealux-Formulex NV, bl Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Conseil de la concurrence. Auditorat. Décision n 2012-P/K-07-AUD du 17 avril Affaire CONC-P/K-06/0029 SPRL DIALO/ SA GOOGLE BELGIUM, p Conseil de la concurrence. Auditorat. Décision n 2012-P/K-09-AUD du 17 avril Affaire CONC-P/K-12/0001 [...]/Ordre des Barreaux francophones et germanophones, Ordre des avocats du Barreau de Liège et les membres des conseils de l Ordre des avocats du Barreau de Liège, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Gouvernements de Communauté et de Région Vlaamse Gemeenschap Jobpunt Vlaanderen Selectie van wetenschappelijk attaché-wetenschappelijk onderzoeker moleculaire biologie - (m/v) (niveau A) voor het beleidsdomein Landbouw en Visserij - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (selectienummer 9410). Uitslag, bl Vlaamse overheid Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Aankondiging openbaar onderzoek, bl Waals Gewest Waalse Overheidsdienst 10 MEI Omzendbrief betreffende formaliteiten voor de uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 24 november 2011 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling, bl Région wallonne Service public de Wallonie 10 MAI Circulaire portant des formalités de mise en œuvre de l arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2011 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l électricité produite au moyen de sources d énergie renouvelables ou de cogénération, p Gemeinschafts- und Regionalregierungen Wallonische Region Öffentlicher Dienst der Wallonie 10. MAI 2012 Rundschreiben über die Formalitäten für die Durchführung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 24. November 2011 zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. November 2006 über die Förderung des mittels erneuerbarer Energiequellen oder Kraft/Wärme-Kopplung erzeugten Stroms, S De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl tot bl Les Publications légales et Avis divers ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages à

5 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N [C 2012/00323] 29 JULI Wet waarbij de private milities verboden worden Officieuze coördinatie in het Duits De hiernavolgende tekst is de officieuze coördinatie in het Duits van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden en waarbij de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, den handel in, en het dragen van wapenen en op den handel in munitie, aangevuld wordt (Belgisch Staatsblad van 6-7 augustus 1934), zoals ze achtereenvolgens werd gewijzigd bij : - de wet van 4 mei 1936 tot aanvulling van de wet van 29 juli 1934, waarbij de private milities verboden worden, en tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de wapenen (Belgisch Staatsblad van 6 mei 1936); - de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (Belgisch Staatsblad van 22 december 1992); - de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (Belgisch Staatsblad van 29 juli 2000); - de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 29 juli 1934 waarbij private milities verboden worden en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective (Belgisch Staatsblad van 3 juni 2004); - de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Belgisch Staatsblad van 9 juni 2006); - de wet van 25 juli 2008 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2008). Deze officieuze coördinatie in het Duits is opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse vertaling in Malmedy. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR F [C 2012/00323] 29 JUILLET Loi interdisant les milices privées Coordination officieuse en langue allemande Le texte qui suit constitue la coordination officieuse en langue allemande de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et complétant la loi du 3 janvier 1933, relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions (Moniteur belge du 6-7 août 1934), telle qu elle a été modifiée successivement par : - la loi du 4 mai 1936 complétant la loi du 29 juillet 1934 qui interdit les milices privées, et modifiant la loi du 3 janvier 1933 sur les armes (Moniteur belge du 6 mai 1936); -laloidu5août 1992 sur la fonction de police (Moniteur belge du 22 décembre 1992); - la loi du 26 juin 2000 relative à l introduction de l euro dans la législation concernant les matières visées à l article 78 de la Constitution (Moniteur belge du 29 juillet 2000); - la loi du 7 mai 2004 modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé (Moniteur belge du 3 juin 2004); - la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (Moniteur belge du 9 juin 2006); - la loi du 25 juillet 2008 modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (Moniteur belge du 22 août 2008). Cette coordination officieuse en langue allemande a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmedy. D FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES [C 2012/00323] 29. JULI 1934 Gesetz über das Verbot von Privatmilizen Inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache Der folgende Text ist die inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache des Gesetzes vom 29. Juli 1934 über das Verbot von Privatmilizen und zur Ergänzung des Gesetzes vom 3. Januar 1933 über die Herstellung und das Mitführen von Waffen und über den Handel mit Waffen und Munition, so wie es nacheinander abgeändert worden ist durch: - das Gesetz vom 4. Mai 1936 zur Ergänzung des Gesetzes vom 29. Juni 1934 über das Verbot von Privatmilizen und zur Abänderung des Gesetzes vom 3. Januar 1933 über Waffen, - das Gesetz vom 5. August 1992 über das Polizeiamt (Belgisches Staatsblatt vom 15. Februar 1996), - das Gesetz vom 26. Juni 2000 über die Einführung des Euro in die Rechtsvorschriften in Bezug auf die in Artikel 78 der Verfassung erwähnten Angelegenheiten, - das Gesetz vom 7. Mai 2004 zur Abänderung des Gesetzes vom 10. April 1990 über Wachunternehmen, Sicherheitsunternehmen und interne Wachdienste, des Gesetzes vom 29. Juli 1934 über das Verbot von Privatmilizen und des Gesetzes vom 19. Juli 1991 zur Regelung des Berufs des Privatdetektivs (Belgisches Staatsblatt vom 27. April 2005), - das Gesetz vom 8. Juni 2006 zur Regelung der wirtschaftlichen und individuellen Tätigkeiten mit Waffen (Belgisches Staatsblatt vom 30. November 2006), - das Gesetz vom 25. Juli 2008 zur Abänderung des Gesetzes vom 8. Juni 2006 zur Regelung der wirtschaftlichen und individuellen Tätigkeiten mit Waffen (Belgisches Staatsblatt vom 26. September 2008). Diese inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

6 30996 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE MINISTERIUM DER JUSTIZ UND MINISTERIUM DES INNERN 29. JULI 1934 Gesetz über das Verbot der Privatmilizen [...] [Überschrift abgeändert durch Art. 58 des G. vom 5. August 1992 (Belgisches Staatsblatt vom 22. Dezember 1992)] Artikel 1 - Jede Privatmiliz und jede andere Organisation von Privatpersonen, deren Zweck es ist, Gewalt anzuwenden, die Armee oder die Polizei zu ersetzen, sich in ihr Handeln einzumischen oder an ihre Stelle zu treten, ist verboten. [Dieses Verbot findet keine Anwendung auf die im Gesetz zur Regelung der privaten Sicherheit erwähnten Unternehmen und Dienste.] [Art. 1 Abs. 2 ersetzt durch Art. 24 des G. vom 7. Mai 2004 (Belgisches Staatsblatt vom 3. Juni 2004)] [Art. 1bis - [Verboten ist zudem: 1. das Auftreten in der Öffentlichkeit von Privatpersonen in Gruppen, die entweder durch die Übungen, die sie machen, oder durch die Uniform beziehungsweise Ausrüstungsteile, die sie tragen, wie militärische Truppen aussehen, 2. das Abhalten von oder die Teilnahme an kollektiven Übungen mit oder ohne Waffen, die darauf abzielen, Privatpersonen Gewaltanwendung beizubringen. Die in Absatz 1 aufgeführte Bestimmung findet weder Anwendung auf Übungen, die ausschließlich im Rahmen einer von den Gemeinschaften anerkannten Sportart durchgeführt werden, [noch auf Tätigkeiten zur Rekonstruktion historischer Ereignisse, die den lokalen Behörden vorab mitgeteilt werden und rechtmäßig organisiert werden,] noch auf Ausbildungseinrichtungen, die im Rahmen des Gesetzes zur Regelung der privaten und besonderen Sicherheit zu diesem Zweck zugelassen sind. Die in Absatz 1 Nr. 1 aufgeführte Bestimmung findet keine Anwendung auf Gruppen, die ausschließlich einen wohltätigen Zweck verfolgen.]] [Art. 1bis eingefügt durch Art. 1 des G. vom 4. Mai 1936 (Belgisches Staatsblatt vom 6. Mai 1936) und ersetzt durch Art. 43 des G. vom 8. Juni 2006 (Belgisches Staatsblatt vom 9. Juni 2006); Abs. 2 abgeändert durch Art. 35 des G. vom 25. Juli 2008 (Belgisches Staatsblatt vom 22. August 2008)] Art. 2 - [Wer unter Verstoß gegen Artikel 1 eine Miliz oder eine Organisation gründet, wer unter Verstoß gegen Artikel 1bis ein Auftreten in Gruppen organisiert, wer ihnen Hilfe leistet oder wer dazu gehört, wird mit einer Gefängnisstrafe von einem Monat bis zu einem Jahr und mit einer Geldbuße von sechsundzwanzig bis zu dreihundert [EUR] oder mit nur einer dieser Strafen bestraft, unbeschadet der eventuellen Anwendung strengerer Strafbestimmungen.] [Die Uniformen und Abzeichen der Milizen oder Organisationen oder derer, die in der Öffentlichkeit auftreten, sowie die Waffen, das Material und alle Gegenstände, die ihnen dienen oder dazu bestimmt sind, ihnen zu dienen, werden beschlagnahmt.] Das Gericht ordnet die Einziehung der im vorliegenden Artikel erwähnten Gegenstände an, selbst wenn sie dem Verurteilten nicht gehören. [Art. 2 Abs. 1 ersetzt durch Art. 2 des G. vom 4. Mai 1936 (Belgisches Staatsblatt vom 6. Mai 1936) und abgeändert durch Art. 2 des G. vom 26. Juni 2000 (Belgisches Staatsblatt vom 29. Juli 2000); Abs. 2 abgeändert durch Art. 2 des G. vom 4. Mai 1936 (Belgisches Staatsblatt vom 6. Mai 1936)] [Art. 2bis - Wer bei oder anlässlich einer Kundgebung oder bei oder anlässlich einer Versammlung im Besitz eines Gegenstands entdeckt wird, der eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt, wird mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu sechs Monaten und mit einer Geldbuße von sechsundzwanzig bis zu zweihundert [EUR] oder mit nur einer dieser Strafen bestraft. Wenn der Gegenstand eine Waffe ist, beträgt die Gefängnisstrafe zwei Monate bis zu einem Jahr und die Geldbuße zweihundert bis zu fünftausend [EUR]. Der Gegenstand wird beschlagnahmt und die Einziehung wird ausgesprochen, selbst wenn er dem Verurteilten nicht gehört.] [Art. 2bis eingefügt durch Art. 3 des G. vom 4. Mai 1936 (Belgisches Staatsblatt vom 6. Mai 1936); Abs. 1 und 2 abgeändert durch Art. 2 des G. vom 26. Juni 2000 (Belgisches Staatsblatt vom 29. Juli 2000)] Art. 3 - Alle Bestimmungen von Buch 1 des Strafgesetzbuches, von denen durch vorliegendes Gesetz nicht abgewichen wird, finden Anwendung [auf die durch vorliegendes Gesetz vorgesehenen Straftaten.] [Art. 3 abgeändert durch Art. 4 Abs. 1 des G. vom 4. Mai 1936 (Belgisches Staatsblatt vom 6. Mai 1936)] Art. 4 - Die Korrektionalgerichte erkennen über [diese Straftaten] unter Vorbehalt der Anwendung des Gesetzes vom 15. Juni 1899 zur Einführung des Titels I des Militärstrafprozessgesetzbuches. [Art. 4 abgeändert durch Art. 4 Abs. 2 des G. vom 4. Mai 1936 (Belgisches Staatsblatt vom 6. Mai 1936)]

7 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N [C 2012/00363] 22 APRIL Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en tot wijzigingen van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. Algemene bepaling Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. Wijzigingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Art. 2. In artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging, wordt 1, opgeheven bij de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, hersteld, als volgt : «1. Tussen de betekening van de uitvoerbare beslissing inzake de asielaanvraag en totdat de termijn voor het verlaten van het grondgebied verstreken is, kan de minister of diens gemachtigde een terugkeercentrum aanduiden voor de betrokken asielzoeker en voor zijn familieleden. De beslissingen tot het vaststellen van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van het asielverzoek worden niet bedoeld door het eerste lid. De Koning bepaalt het regime en de werkingsregels die toepasbaar zijn op de terugkeercentra en het bedrag van de dagvergoeding. In het terugkeercentrum ontvangt de vreemdeling materiële hulp, bestaande uit huisvesting, voedsel en kleding, in natura verstrekt, een dagvergoeding evenals toegang tot een programma voor vrijwillige terugkeer. De vreemdeling ontvangt de noodzakelijke medische en psycho-sociale zorg. De vreemdeling heeft effectief toegang tot juridische eerstelijns en tweedelijnsbijstand, zoals bedoeld in de artikelen 508/1 tot 508/23 van het Gerechtelijk Wetboek.» Art. 3. In titel III, hoofdstuk V, van dezelfde wet, wordt een artikel 70/1 ingevoegd, luidende : «Art. 70/1. De arbeidsrechtbank is bevoegd voor de geschillen over de toepassing van artikel 54, 1.» HOOFDSTUK 3. Wijzigingen van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. Art. 4. In de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, wordt een artikel 4/1 ingevoegd, luidende : «Art. 4/1. Elke asielzoeker aan wie een terugkeercentrum wordt toegewezen in de zin van artikel 54, 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, evenals zijn familieleden, houden op begunstigden van de opvang te zijn in de zin van de huidige wet. Deze hoedanigheid eindigt de dag volgend op de dag waarop de beslissing van toewijzing van een terugkeercentrum wordt betekend aan de betrokken asielzoeker.» Art. 5. In artikel 6, 1, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 30 december 2009 en 19 januari 2012, worden de woorden «artikel 4 en artikel 35/2» vervangen door de woorden «artikelen 4, 4/1 en 35/2». Art. 6. Artikel 7 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 30 december 2009 en gewijzigd bij de wet van 19 januari 2012, wordt aangevuld met een 4, luidende : «4. Dit artikel vindt toepassing onverminderd de toepassing van artikel 4/1.» SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR F [C 2012/00363] 22 AVRIL Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers et modifiant la loi du 12 janvier 2007 sur l accueil des demandeurs d asile et de certaines autres catégories d étrangers (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1 er. Dispositions générales Article 1 er. La présente loi règle une matière visée à l article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers Art. 2. Dans l article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement, le 1 er, abrogé par la loi du 12 janvier 2007 sur l accueil des demandeurs d asile et de certaines autres catégories d étrangers, est rétabli dans la rédaction suivante : «1 er. Entre la notification de la décision exécutoire relative à la demande d asile et jusqu à l expiration du délai pour quitter le territoire, le ministre ou son délégué peut désigner un centre de retour au demandeur d asile concerné ainsi qu aux membres de sa famille. Les décisions relatives à la détermination de l Etat responsable de l examen de la demande d asile ne sont pas visées par l alinéa 1 er. Le Roi fixe le régime et les règles de fonctionnement applicables aux centres de retour et le montant de l allocation journalière. Dans le centre de retour, l étranger reçoit l aide matérielle comprenant le logement, la nourriture et l habillement fournis en nature, une allocation journalière ainsi que l accès à un programme de retour volontaire. L étranger reçoit l aide médicale et psycho-sociale nécessaires. L étranger a un accès effectif à l aide juridique de première et de deuxième ligne, telle que visée aux articles 508/1 à 508/23 du Code judiciaire.» Art. 3. Dans le titre III, chapitre V, de la même loi, il est inséré un article 70/1 rédigé comme suit : «Art. 70/1. Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs à l application de l article 54, 1 er.» CHAPITRE 3. Modifications de la loi du 12 janvier 2007 sur l accueil des demandeurs d asile et de certaines autres catégories d étrangers Art. 4. Dans la loi du 12 janvier 2007 sur l accueil des demandeurs d asile et de certaines autres catégories d étrangers, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : «Art. 4/1. Tout demandeur d asile auquel est désigné un centre de retour au sens de l article 54, 1 er de la loi du 15 décembre 1980 sur l accès, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers, ainsi que les membres de sa famille, cessent d être des bénéficiaires de l accueil au sens de la présente loi. Cette qualité se perd le lendemain du jour où la décision de désignation d un centre de retour est notifiée au demandeur d asile concerné.» Art. 5. Dans l article 6, 1 er, alinéa 1 er,delamême loi, modifié par les lois des 30 décembre 2009 et 19 janvier 2012, les mots «de l article 4 et de l article 35/2» sont remplacés par les mots «des articles 4, 4/1 et 35/2». Art. 6. L article 7 de la loi de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2009 et modifié par la loi du 19 janvier 2012, est complété par un 4rédigé comme suit : «4. L application du présent article se fait sans préjudice de l application de l article 4/1.»

8 30998 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Art. 7. Deze wet treedt in werking op 1 juli De Koning kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in het eerste lid. Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. Gegeven te Brussel, 22 april ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, Mevr. M. De BLOCK Met s Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM Art. 7. La présente loi entre en vigueur le 1 er juillet Le Roi peut fixer une date d entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l alinéa 1 er. Promulguons la présente loi, ordonnons qu elle soit revêtue du sceau de l Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné àbruxelles, le 22 avril ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Secrétaire d Etat à l Asile, à l Immigration et à l Intégration sociale, Mme M. De BLOCK Scellé du sceau de l Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Nota (1) Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : /2012 : Nr.1:Wetsontwerp. Nr. 2 : Amendementen. Nr.3:Verslag. Nr. 4. : Teksten aangenomen door de commissie. Nr.5. : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal Verslag : 21 en 22 maart Stukken van de Senaat : /2012 : Nr. 1 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat. Note (1) Documents de la Chambre des représentants : /2012 : N 1 : Projet de loi. N 2 : Amendements. N 3 : Rapport. N 4 : Texte adopté par la commission. N 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 21 et 22 mars Documents du Sénat : /2012 : N 1 : Projet non évoqué par le Sénat. * FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N [C 2012/14192] 26 MAART Wet betreffende de teboekstelling van binnenvaartuigen andere dan binnenschepen als bedoeld in artikel 271 van Boek II van het Wetboek van Koophandel (1) SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F [C 2012/14192] 26 MARS Loi concernant l immatriculation des bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux d intérieur visés à l article 271, du Livre II du Code de commerce (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Art. 2. Vaartuigen, bestaand of in aanbouw, die geen zeeschepen zijn als bedoeld in artikel 1, 1, van de wet van 21 december 1990 betreffende de registratie van zeeschepen en die evenmin binnenschepen zijn als bedoeld in artikel 271 van Boek II van het Wetboek van Koophandel, kunnen te boek worden gesteld in het register van teboekstelling der binnenschepen. Titel I van Boek II van het Wetboek van Koophandel, met uitzondering van de artikelen 1 en 23, 1, 5, is van toepassing op de overeenkomstig het eerste lid teboekgestelde vaartuigen, met dien verstande dat de woorden «zeeschip» en «register der zeeschepen» dienen te worden gelezen als «binnenvaartuig bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet van 26 maart 2012 betreffende de teboekstelling van binnenvaartuigen andere dan binnenschepen als bedoeld in artikel 271 van Boek II van het Wetboek van Koophandel» respectievelijk «register van teboekstelling der binnenschepen». Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1 er. La présente loi règle une matière visée à l article 78 de la Constitution. Art. 2. Les bâtiments, construits ou en construction, qui ne sont pas des navires tels que visés à l article 1 er, 1 er, de la loi du 21 décembre 1990 relative à l enregistrement des navires et qui ne sont pas davantage des bateaux d intérieur tels que visés à l article 271 du Livre II du Code de commerce, peuvent être immatriculés dans le registre matricule des bateaux de navigation intérieure. Le titre I er du Livre II du Code de commerce, à l exception des articles 1 er et 23, 1 er, 5, s applique aux bâtiments immatriculés conformément à l alinéa 1 er, étant entendu que les mots «navire» et «registre des navires» doivent être lus respectivement comme «bâtiment de navigation intérieure visé àl article 2, alinéa 1 er,delaloidu 26 mars 2012 concernant l immatriculation des bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux d intérieur visés à l article 271 du Livre II du Code de commerce» et «registre matricule des bâteaux de navigation intérieure».

9 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. Gegeven te Brussel, 26 maart ALBERT Van Koningswege : De Minister van de Noordzee, J. VANDE LANOTTE De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM Met s Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM Promulguons la présente loi, ordonnons qu elle soit revêtue du sceau de l Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné àbruxelles, le 26 mars 2012 ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Nota (1) Zitting Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire stukken. Wetsontwerp, nr /001. Addendum, nr /002 en nr /003. Amendementen, nr /004 en /005. Verslag, nr /006. Tekst verbeterd door de Commissie, nr /007. Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr /008. Integraal verslag. 9 februari Senaat. Parlementaire stukken. Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat, nr /1. Handelingen. 6 maart * Note (1) Session Chambre des représentants. Documents parlementaires. Projet de loi, n /001. Addendum, n /002 et n /003. Amendements, n /004 et /005. Rapport, n /006. Texte corrigé par la Commission, n /007. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n /008. Compte rendu intégral. 9février Sénat. Documents parlementaires. Projet non évoqué par le Sénat, n /1. Annales. 6 mars FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE N [C 2012/03167] 29 APRIL Koninklijk besluit tot vaststelling van de aanvullende regels van voorstelling van de jaarrekening van de diensten van de federale Staat Sire, VERSLAG AAN DE KONING Artikel 17 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat bepaalt dat «De jaarrekening bestaat uit : 1 de balans; 2 de resultatenrekening, bevattende alle kosten en opbrengsten; 3 de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen, overeenkomstig de economische classificatie; 4 de toelichting. De balans wordt opgesteld nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris.» Tenslotte bepaalt dat zelfde artikel dat op voordracht van de Minister van Begroting, de Koning de aanvullende regels van voorstelling van de jaarrekening kan bepalen. Overigens bepaalt artikel 5 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat dat de diensten die afhangen van de federale Staat en opgesomd worden in artikel 2 van die wet hun algemene boekhouding voeren en hun jaarrekening opstellen overeenkomstig de bepalingen van het algemene boekhoudplan dat door de Koning wordt vastgesteld met toepassing van artikel 5, eerste lid, van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof.» SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION F [C 2012/03167] 29 AVRIL Arrêté royal portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des comptes annuels des services de l Etat fédéral Sire, RAPPORT AU ROI L article 17 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l Etat fédéral dispose que «les comptes annuels comprennent : 1 Le bilan; 2 Le compte de résultats comportant l ensemble des charges et produits; 3 Le compte de récapitulation des opérations budgétaires, conformément à la classification économique; 4 L annexe. Le bilan est établi après que les comptes aient été mis en concordance avec les données de l inventaire.» Enfin, le même article dispose que le Roi, sur proposition du Ministre du Budget, peut fixer les règles complémentaires de présentation des comptes annuels. Par ailleurs, la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l Etat fédéral dispose en son article 5, que les services relevant de l Etat fédéral énumérés à l article 2 de cette loi, tiennent leur comptabilité générale et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions du plan comptable général arrêté par le Roi en application de l article 5, alinéa 1 er de la loi précitée du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu à l organisation du contrôle de la Cour des comptes.

10 31000 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE De diensten vermeld in artikel 2, 1, namelijk het algemeen bestuur, leggen hun algemene rekening voor aan het Rekenhof vóór 30 juni van het jaar volgend op het begrotingsjaar (art. 72 van voornoemde wet van 22 mei 2003). Het Rekenhof beschikt over een termijn van twee maanden om de algemene rekening en zijn opmerkingen aan de Kamer te doen geworden. De Minister van Begroting dient de wet ter goedkeuring van de algemene rekening in uiterlijk op 30 november van het jaar volgend op het begrotingsjaar. Les services mentionnés dans l article 2, 1 (c.à.d. l administration générale) soumettent leur compte général à la Cour des comptes avant le 30 juin de l année qui suit l année budgétaire (art. 72 de la loi du 22 mai 2003 précitée). La Cour des comptes dispose d un délai de quatre mois pour transmettre le compte général et ses observations à la Chambre. Le Ministre du Budget présente la loi visant à approuver le compte général au plus tard le 30 novembre de l année qui suit l année budgétaire. De diensten vermeld in artikel 2, 2, namelijk de diensten met beheersautonomie, maar die geen aparte rechtspersoonlijkheid hebben en niet als Staatsbedrijf (vermeld in artikel 2, 4 van de wet,zie infra), en de administratieve openbare instellingen bedoeld in artikel 2, 3 van de wet leggen hun rekeningen neer via de algemene rekening uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op het begrotingsjaar. Het Rekenhof onderzoekt de rekening en bezorgt zijn opmerkingen uiterlijk op 31 mei aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers (art. 83 en 93 van de wet van 22 mei 2003). Hier geldt evenwel een opmerking : die diensten delen hun rekening niet aan de Minister van Begroting mee, maar eerst aan de Minister waarvan ze afhangen of aan hun toezichthoudend Minister. Les services mentionnés dans l art. 2, 2, qui sont les services dotées d une autonomie de gestion, mais sans personnalité juridique distincte de l Etat et n étant pas qualifiables comme entreprise d Etat (mentionnés dans l art. 2, 4 de la loi, voir infra), ainsi que les organismes administratifs publics dont question dans l article 2, 3 de la loi font leur reddition des comptes par le moyen du compte général au plus tard le 31 mars de l année qui suit l année budgétaire. La Cour des comptes investigue le compte et transmet ses observations au plus tard le 31 mai à la Chambre des représentants (art. 83 et 93 de la loi du 22 mai 2003). Il faut toutefois ajouter une remarque : ces services ne transmettent pas leur compte au ministre au Budget, mais en premier lieu au Ministre dont ils dépendent ou à leur Ministre de tutelle. Hetzelfde tijdschema als voor de administratieve openbare instellingen is van toepassing voor de overzending van de algemene rekening van de Staatsbedrijven. Le même calendrier que pour les organismes administratifs publics est d application pour la transmission du compte général des entreprises d Etat. Dit voorontwerp heeft tot doel uitvoering te verlenen aan artikel 17 van voornoemde wet voor wat betreft de aanvullende regels voor de voorstelling van de jaarrekeningen. Artikelsgewijze commentaar Artikel 1 De bepalingen van dit besluit zullen gelden voor de diensten van de federale Staat zoals ze zijn bepaald in artikel 2 van voornoemde wet van 22 mei 2003, de federale overheidsdiensten, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen, (met uitzondering van de openbare instellingen van sociale zekerheid) en de staatsbedrijven zonder rechtspersoonlijkheid. Artikel 2 De toelichting is het vierde document dat deel uit maakt van de jaarrekening. Ze bevat de nodige informatie, waaronder technische gegevens omtrent de rekeningen, aan de hand waarvan de balans en de resultaatrekening kunnen worden geanalyseerd alsook om de rechten en plichten buiten balans te specificeren. Artikel 3 somt de staten op die deel uitmaken van de toelichting. Het rapport vermeld in 1, 17 is gebaseerd op de artikelen 117 en 118 van voornoemde wet van 22 mei Deze bevatten de bepalingen inzake vervreemding van goederen van de federale overheid. Dit alles is dan weer gebaseerd om de algemene bevoegdheid van de patrimoniale diensten der Domeinen van de FOD Financiën, voor wat betreft de verkopen en andere vervreemdingen van overheidsactiva die buiten dienst en buiten gebruik zijn gesteld en afkomstig zijn van de diensten vermeld in artikel 2 van de wet van 22 mei Artikel 3 Dit artikel geeft verduidelijkingen wat de boeking van materiële vaste activa betreft. De economische classificatie, die stoelt op het ESR 95 en in maart 2009 werd bijgewerkt, stelt dat de aankopen van klein materieel en programmatuur als investeringsuitgaven moeten worden aangerekend indien volgende twee voorwaarden zijn vervuld : 1. dat zij gedurende meer dan een jaar herhaaldelijk of continu gebruikt worden in het productieproces; 2. dat de aankoopprijs ervan (btw inbegrepen) hoger is dan 500 euro (tegen prijzen van 1995, bedrag moet worden geïndexeerd), per eenheid of per bestelling ingeval van aankoop van grote hoeveelheden. Specifiek voor de federale overheid wordt de limiet per eenheid vastgesteld, ongeacht de bestelde hoeveelheid. Le présent arrêté a pour objet de donner exécution à l article 17 de la loi susdite, en ce qui concerne les règles complémentaires de présentation des comptes annuels. Commentaires des articles Article 1 er Les dispositions du présent arrêté s appliqueront aux services de l Etat fédéral, tels qu ils sont définis à l article 2 de la loi précitée du 22 mai 2003, à savoir les services publics fédéraux, les services administratifs à comptabilité autonome, les organismes administratifs publics dotés de la personnalité juridique (à l exception des organismes et institutions publiques de sécurité sociale) et les entreprises d Etat sans personnalité juridique distincte. Article 2 L annexe est le quatrième document composant les comptes annuels. Elle contient les informations nécessaires, notamment des données techniques relatives aux comptes, pour permettre l analyse du bilan et du compte de résultats, ainsi que pour spécifier les droits et obligations hors bilan. L article 3 énumère les états qui font partie de l annexe. Le rapport mentionné au 1 er,17 s appuie sur les articles 117 et 118 de la loi du 22 mai 2003 qui contiennent les dispositions relatives à l aliénation des biens du pouvoir fédéral. Tout cela se base sur la compétence générale des service patrimoniaux au sein du SPF Finances en ce qui concerne les ventes et autres aliénations des actifs publics mis hors de service et désaffectés et provenant des services mentionnés à l art. 2 de la loi du 22 mai Article 3 Cet article apporte des précisions en ce qui concerne la comptabilisation des immobilisations corporelles. La classification économique, basée sur le SEC 95 et mise à jour en mars 2009, prévoit que les achats de petit matériel et de logiciel sont à imputer comme une dépense d investissement si les deux conditions suivantes sont respectées : 1. être utilisés de manière répétitive ou continue dans le processus de production pendant plus d un an; 2. leur coûtd acquisition (T.V.A. comprise) doit excéder 500 euros (au prix de 1995, montant à indexer), par unité ou par commande en cas d achat de grandes quantités. Spécifiquement pour le Pouvoir fédéral, la limite est fixée par unité, peu importe la quantité commandée.

11 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Er moet worden verduidelijkt dat deze definitie enkel geldt voor klein materieel (bijvoorbeeld kleine kantoorbenodigdheden zoals zakrekenmachientjes, zaktelefoons, camera s, USB-sticks, GPS,...) en programmatuur. Bijgevolg dient al wat niet onder klein materieel valt of niet als programmatuur kan worden beschouwd, als investering te worden beschouwd. Zo moeten bijvoorbeeld een printer, een kast of een stoel altijd als materiële vaste activa worden beschouwd, waarvan de aanschaf als investeringsuitgave moet worden geboekt. Als aan deze beide voorwaarden niet voldaan is, zal men die aankopen beschouwen als werkingskosten. Volgende goederen worden niet als vaste activa beschouwd : - klein gereedschap of klein materieel om vrij eenvoudige werkzaamheden of verrichtingen uit te voeren : handgerei zoals zagen, hamers en schroevendraaiers, kleine toestellen zoals zakrekenmachientjes. - Uitgaven voor aankoop van dergelijke duurzame goederen waarvan de aankoopprijs niet meer dan 500 euro per stuk (tegen prijzen van 1995) bedraagt, worden bij afspraak als klein materieel geboekt. Artikel 4 Dit artikel bepaalt dat dit besluit uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2012 Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Begroting, O. CHASTEL Il convient de préciser que seuls le petit matériel (par exemple le petit matériel de bureau tels que calculatrices de pocher, GSM, appareilphoto, clé USB, GPS,...) et les logiciels sont visés dans la présente définition. Par conséquent, ce qui ne relève pas du petit matériel ou ce qui ne peut pas être considéré comme logiciel sera considéré comme investissement. Ainsi, par exemple, une imprimante, une armoire ou une chaise seront toujours considérés comme des immobilisations corporelles et leurs acquisitions seront imputées comme dépenses d investissement. Si les deux conditions susmentionnées ne sont pas respectées, on considérera qu il s agit de coûts de fonctionnement. Les biens suivants ne sont pas considérés comme des immobilisations : - Le petit outillage ou petit matériel à bon marché utilisé pour effectuer des travaux ou opérations relativement simples : outils à main tels que scies, marteaux et tournevis, petits accessoires tels que calculatrices de poche. - Par convention, on enregistre comme petit matériel toutes les dépenses consacrées à l acquisition de tels biens durables qui n excèdent pas 500 EUR/pièce (aux prix de 1995). Article 4 Cet article prévoit que le présent arrêté produit ses effets au 1 er janvier Nous avons l honneur d être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Budget, O. CHASTEL 29 APRIL Koninklijk besluit tot vaststelling van de aanvullende regels van voorstelling van de jaarrekening van de diensten van de federale Staat 29 AVRIL Arrêté royal portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des comptes annuels des services de l Etat fédéral ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, hierna genoemd de Wet, artikel 17; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 juni 2011; Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 10 oktober 2011, met toepassing van artickel 84, 1, eerste lid, 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Op de voordracht van Onze Minister van Begroting en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de diensten van de federale Staat bedoeld in artikel 2, 1 tot 4 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 2. De balans, de resultatenrekening en de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen bepaald in artikel 17 van de wet, worden opgemaakt volgens de modellen opgenomen als bijlage bij het koninklijk besluit van 10 november 2009 houdende vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l Etat fédéral, appelée ci-après la Loi, l article 17; Vu l avis de l Inspection des Finances, donné le 29 juin 2011; Vu l avis /4 du Conseil d Etat, donné le 10 octobre 2011, en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er,1, des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de l avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Le présent arrêté s applique aux services de l Etat fédéral visés à l article 2, 1 à4 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l Etat fédéral. Art. 2. Le bilan, le compte de résultats et le compte de récapitulation des opérations budgétaire prévus à l article 17 de la Loi sont établis selon les modèles repris en annexe de l arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune.

12 31002 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Art De toelichting voorzien in artikel 17 van de Wet moet minimaal bestaan uit de volgende staten, waarvan een model als bijlage is gevoegd : 1 een staat van de oprichtingskosten; 2 een staat van de immateriële vaste activa; 3 een staat van de materiële vaste activa; 4 een staat van de financiële vaste activa : deelnemingen en aandelen in ingezeten ondernemingen; 5 een staat van de financiële vaste activa : deelnemingen en aandelen in niet-ingezeten ondernemingen, internationale instellingen, schuldvorderingen gelijkgesteld met deelnemingen en monetaire financiële vaste activa; 6 inlichtingen omtrent de deelnemingen; 7 een staat van de geldbeleggingen; 8 een staat van de vorderingen; 9 een staat van de voorraden en bestellingen in uitvoering; 10 ouderdomsbalans van de vorderingen; 11 een staat van de liquide middelen; 12 een staat van de overlopende rekeningen en wachtrekeningen; 13 een staat van de provisies voor risico s en kosten; 14 een staat van de schulden; 15 een toelichting bij de toepassing van de waarderingsregels; 16 een staat van de toenadering tussen de verrichtingen geboekt in de begrotingsboekhouding en de verrichtingen geboekt in de algemene boekhouding; 17 een verslag betreffende de gedurende het boekjaar gerealiseerde verkopen en andere vervreemdingen van overheidsgoederen, evenals de nog te realiseren verkopen en vervreemdingen op het einde van het boekjaar. 2. Voor het algemeen bestuur wordt een bijkomende staat met de stand van de rijksschuld opgenomen in de toelichting. 3. De gegevens die opgesomd worden in de staten van de eerste paragraaf worden voor wat het algemeen bestuur betreft gedetailleerd per Federale of Programmatorische Overheidsdienst. 4. De Minister van Financiën stelt de vorm vast van het verslag vermeld onder 1, De Minister van Begroting kan deze lijst van staten uitbreiden of wijzigen op voorstel van de Commissie van de openbare comptabiliteit. Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari Art. 5. De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 29 april Art er.l annexe prévue à l article 17 de la Loi doit au moins comporter les états suivants, dont un modèle est annexé : 1 un état des frais d établissement; 2 un état des immobilisations incorporelles; 3 un état des immobilisations corporelles; 4 un état des immobilisations financières : participations et actions dans des entreprises résidantes; 5 un état des immobilisations financières : participations et actions dans des entreprises non résidentes, dans des organismes internationaux, créances assimilées aux participations et immobilisations financières monétaires; 6 des informations relatives aux participations; 7 un état des placements de trésorerie; 8 un état des créances; 9 un état des stocks et commandes en cours; 10 un échéancier des créances; 11 un état des valeurs disponibles; 12 un état des comptes d attente et de régularisation; 13 un état des provisions pour risques et charges; 14 un état des dettes; 15 une synthèse des règles d évaluation; 16 un état présentant une réconciliation entre les transactions enregistrées dans la comptabilité budgétaire et les transactions enregistrées dans la comptabilité générale; 17 un rapport sur les ventes ou autres aliénations des biens d état réalisées durant l exercice comptable, ainsi que les ventes ou autres aliénations encore à réaliser à la fin de l exercice comptable. 2. Pour l administration générale, un état supplémentaire est repris dans l annexe, indiquant la situation de la dette publique. 3. Les données à reprendre dans les états visés au premier paragraphe, sont reprises, pour l administration générale, de façon détaillée par service public fédéral ou service public de programmation. 4. Le Ministre des Finances arrête la forme du rapport mentionné sous le 1 er, Le Ministre du Budget peut étendre ou modifier cette liste des états sur proposition de la Commission de la comptabilité publique. Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier Art. 5. Le ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé, de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 29 avril ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, O. CHASTEL ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, O. CHASTEL

13 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31003

14 31004 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

15 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31005

16 31006 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

17 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31007

18 31008 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

19 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31009

20 31010 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

21 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31011

22 31012 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

23 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31013

24 31014 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

25 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31015

26 31016 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

27 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31017

28 31018 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

29 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31019

30 31020 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

31 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 29 april 2012 tot vaststelling van de aanvullende regels van voorstelling van de jaarrekening van de diensten van de federale Staat. ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, O. CHASTEL

32 31022 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

33 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31023

34 31024 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

35 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31025

36 31026 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

37 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31027

38 31028 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

39 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31029

40 31030 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

41 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31031

42 31032 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

43 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31033

44 31034 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

45 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31035

46 31036 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

47 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31037

48 31038 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

49 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des comptes annuels des services de l Etat fédéral ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, O. CHASTEL

50 31040 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N [C 2012/22156] 27 MAART Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 28 en 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, en 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 10 augustus 2001, en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997; Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; Gelet op het voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 18 maart 2010; Overwegende dat door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle geen advies is geformuleerd binnen de termijn van vijf dagen, vermeld in artikel 27, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat het betrokken advies dienvolgens met de toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn gegeven; Gelet op de beslissing van de Overeenkomstencommissie verstrekkers van implantaten-verzekeringsinstellingen van 20 mei 2010; Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 16 juni 2010; Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 21 juni 2010; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 februari 2011; Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 15 maart 2011; Gelet op het voorafgaand onderzoek van de noodzaak om een effectbeoordeling waarbij werd besloten dat geen effectbeoordeling is vereist. Gelet op het advies /2. van de Raad van State, gegeven op 6 april 2011, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. In artikel 28 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 januari 2010 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1 In 1, opschrift «J. PLASTISCHE EN RECONSTRUCTIEVE HEELKUNDE :», worden de volgende verstrekkingen geschrapt : « Borstprothese na totale mammectomie of unilaterale agenesie of wegens sequelen van een mutilerende ingreep op een borst... Y Weefselexpander, tijdelijk gebruikt na totale mammectomie of unilaterale agenesie of ten gevolge van een mutilerende ingreep op een borst... Y Weefselexpander, gebruikt als definitieve prothese na totale mammectomie of unilaterale agenesie of ten gevolge van een mutilerende ingreep op een borst... Y Weefselexpander, gebruikt na excisie van huidtumoren of littekens, leidend tot belangrijk weefselverlies, of bij reconstructie van congenitale of traumatische afwijkingen... Y 350»; 2 7 wordt geschrapt. SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F [C 2012/22156] 27 MARS Arrêté royal modifiant l article 28 et 35 de l annexe de l arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d assurance obligatoire soins de santé et indemnités ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l article 35, 1 er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l arrêté royal du 25 avril 1997; Vu l annexe à l arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d assurance obligatoire soins de santé et indemnités; Vu la proposition du Conseil technique des implants du 18 mars 2010; Considérant que le Service d évaluation et de contrôle médicaux n a pas émis d avis dans le délai de cinq jours, prévu à l article 27, alinéa 4, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi; Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d implants-organismes assureurs du 20 mai 2010; Vu l avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 16 juin 2010; Vu la décision du Comité de l assurance soins de santé de l Institut national d assurance maladie-invalidité du 21 juin 2010; Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2011; Vu l accord du Secrétaire d Etat au Budget, donné le 15 mars 2011; Vu l examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d incidence, concluant qu une évaluation d incidence n est pas requise. Vu l avis /2. du Conseil d Etat, donné le 6 avril 2011, en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er,1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Al article 28 de l annexe à l arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l arrêté royal du 26 janvier 2010 sont apportées les modifications suivantes : 1 Au 1 er, intitulé«j. CHIRURGIE PLASTIQUE ET RECONSTRUC- TIVE :», les prestations suivantes sont supprimées : « Prothèse mammaire après mammectomie totale ou agénésie unilatérale ou pour séquelles d intervention mutilante du sein... Y Expanseur tissulaire utilisé temporairement après mammectomie totale ou agénésie unilatérale ou à la suite d une intervention chirurgicale mutilante du sein... Y Expanseur tissulaire utilisé comme prothèse définitive après mammectomie totale ou agénésie unilatérale ou à la suite d une intervention chirurgicale mutilante du sein... Y Expanseur tissulaire utilisé après excision de tumeurs de la peau ou de cicatrices ou lors de la reconstruction d anomalies congénitales ou traumatiques... Y 350»; 2 Le 7 est supprimé.

51 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Art. 2. In artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 augustus 1994 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2010 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1 In 1, opschrift «I. PLASTISCHE EN RECONSTRUCTIEVE HEELKUNDE», opschrift «Categorie 3», worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de volgende verstrekkingen worden geschrapt : « Borstprothese na totale mammectomie of unilaterale agenesie of wegens sequelen van een mutilerende ingreep op een borst... U Weefselexpander, tijdelijk gebruikt na totale ammectomie of unilaterale agenesie of ten gevolge van een utilerende ingreep op een borst... U Weefselexpander, gebruikt als definitieve prothese na totale mammectomie of unilaterale agenesie of ten gevolge van een mutilerende ingreep op een borst... U Weefselexpander, gebruikt na excisie van huidtumoren of littekens, leidend tot belangrijk weefselverlies, of bij reconstructie van congenitale of traumatische afwijkingen... U»; b) het opschrift wordt aangevuld met volgend opschrift en verstrekkingen : «Borstimplantaten en weefselexpanders : Rond borstimplantaat of ronde definitieve borstweefselexpander gevuld met silicone gel of met zoutoplossing, inclusief toebehoren... U Anatomisch borstimplantaat of anatomische definitieve borstweefselexpander gevuld met silicone gel of met zoutoplossing, inclusief toebehoren... U Rond borstimplantaat of ronde definitieve borstweefselexpander gevuld met silicone gel en met zoutoplossing, inclusief toebehoren... U Anatomisch borstimplantaat of anatomische definitieve borstweefselexpander gevuld met silicone gel en met zoutoplossing, inclusief toebehoren... U Niet-anatomische tijdelijke weefselexpander voor borstreconstructie, inclusief toebehoren... U Tijdelijke weefselexpander voor niet-borstreconstructie, inclusief toebehoren... U Anatomische tijdelijke weefselexpander voor borstreconstructie, inclusief toebehoren... U 586»; 2 14 wordt door de volgende paragraaf vervangen : «Een verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekkingen , , , , en is toegestaan naar aanleiding van de verstrekkingen , , , , , en bij genderdysforie. Het voorafgaandelijk akkoord van de adviserend geneesheer voor de verstrekkingen en impliceert een akkoord van de adviserend geneesheer voor de verstrekkingen , , , , , De verstrekking wordt enkel vergoed bij excisie van huidtumoren of littekens of bij reconstructie van congenitale of traumatische afwijkingen.»; Art. 2. Al article 35 de l annexe à l arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l arrêté royal du 1 er février 2010 sont apportées les modifications suivantes : 1 Au 1 er, intitulé«i. CHIRURGIE PLASTIQUE ET RECONSTRUC- TIVE», intitulé «Catégorie 3», sont apportées les modifications suivantes : a) les prestations suivantes sont supprimées : « Prothèse mammaire après mammectomie totale ou agénésie unilatérale ou pour séquelles d intervention mutilante du sein... U Expanseur tissulaire utilisé temporairement après mammectomie totale ou agénésie unilatérale ou à la suite d une intervention chirurgicale mutilante du sein... U Expanseur tissulaire utilisé comme prothèse définitive après mammectomie totale ou agénésie unilatérale ou à la suite d une intervention chirurgicale mutilante du sein... U Expanseur tissulaire utilisé après excision de tumeurs de la peau ou de cicatrices ou lors de la reconstruction d anomalies congénitales ou traumatiques... U»; b) l intitulé est complété par l intitulé et les prestations suivants : «Implants mammaires et expanseurs tissulaires : Implant mammaire rond ou expanseur tissulaire mammaire définitif rond, rempli d un gel silicone ou d une solution saline, y compris les accessoires... U Implant mammaire anatomique ou expanseur tissulaire mammaire définitif anatomique, rempli d un gel silicone ou d une solution saline, y compris les accessoires... U Implant mammaire rond ou expanseur tissulaire mammaire définitif rond, rempli d un gel silicone et d une solution saline, y compris les accessoires... U Implant mammaire anatomique ou expanseur tissulaire mammaire définitif anatomique, rempli d un gel silicone et d une solution saline, y compris les accessoires... U Expanseur tissulaire temporaire non-anatomique pour reconstruction mammaire, y compris les accessoires... U Expanseur tissulaire temporaire pour une reconstruction non mammaire, y compris les accessoires... U Expanseur tissulaire temporaire anatomique pour reconstruction mammaire, y compris les accessoires... U 586»; 2 Le 14 est remplacé par le paragraphe suivant : «Une intervention de l assurance pour les prestations , , , , et est autorisée lors des prestations , , , , , et en cas de dysphorie de genre. L accord préalable du médecin conseil pour les prestations et implique un accord du médecin conseil pour les prestations , , , , , La prestation n est remboursée que lors de l excision de tumeurs de la peau ou de cicatrices ou lors de la reconstruction d anomalies congénitales ou traumatiques.»;

52 31042 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 3 In 16 worden de volgende opschriften en verstrekkingen voor het opschrift «J. Pneumologie en ademhalingsstelsel :» ingevoegd : «I. Plastische en reconstructieve heelkunde : Categorie 3 : Borstimplantaten en weefselexpanders : , , , , , en »; 4 In 17 wordt het opschrift «- 0 % voor de verstrekkingen :» met de volgende opschriften en verstrekkingen aangevuld : «I. Plastische en reconstructieve heelkunde : Borstimplantaten en weefselexpanders : , , , , , en ». Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Art. 4. De Minister die bevoegd is voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 27 maart ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX 3 Au 16, les intitulés et prestations suivants sont insérés avant l intitulé «J. Pneumologie et système respiratoire :» : «I. Chirurgie plastique et reconstructive : Catégorie 3 : Implants mammaires et expanseurs tissulaires : , , , , , et »; 4 Au 17, l intitulé «- 0 % pour les prestations :» est complété par les intitulés et prestations suivants : «I. Chirurgie plastique et reconstructive : Implants mammaires et expanseurs tissulaires : , , , , , et ». Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Art. 4. Le Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 27 mars ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX * FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N [C 2012/22217] 27 MAART Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, en 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001; Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; Gelet op het voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 16 november 2010; Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle gegeven op 16 november 2010; Gelet op de beslissing van de Overeenkomstencommissie verstrekkers van implantaten-verzekeringsinstellingen van 10 december 2010; Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 30 maart 2011; Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 4 april 2011; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 augustus 2011; SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F [C 2012/22217] 27 MARS Arrêté royal modifiant l article 35 de l annexe de l arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d assurance obligatoire soins de santé et indemnités ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l article 35, 1 er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001; Vu l annexe à l arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d assurance obligatoire soins de santé et indemnités; Vu la proposition du Conseil technique des implants du 16 novembre 2010; Vu l avis du Service d évaluation et de contrôle médicaux donné le 16 novembre 2010; Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d implants-organismes assureurs du 10 décembre 2010; Vu l avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 30 mars 2011; Vu la décision du Comité de l assurance soins de santé de l Institut national d assurance maladie-invalidité du 4 avril 2011; Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 16 août 2011;

53 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Gelet op de akkoordbevinding van Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 14 september 2011; Gelet op het voorafgaand onderzoek van de noodzaak om een effectbeoordeling waarbij werd besloten dat geen effectbeoordeling is vereist. Gelet op het advies /2 van de Raad van State, gegeven op 17 oktober 2011, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. In artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 augustus 1994 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 november 2011 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1 In 1, wordt het opschrift «I. PLASTISCHE EN RECONSTRUC- TIEVE HEELKUNDE :» aangevuld met het volgende opschrift en de volgende verstrekking : «Categorie Borstimplantaat of weefselexpander op maat»; 2 Er wordt een paragraaf 14bis ingevoegd, luidende : «14bis. 1. De voorwaarde voor de vergoeding door de verzekering van de verstrekking is een gunstige beslissing van het College van geneesheren-directeurs voorafgaand aan de implantatie. Het College van geneesheren-directeurs stelt de verzekeringstegemoetkoming vast op basis van een gemotiveerde aanvraag met : - een omstandig medisch verslag dat aantoont dat het gebruik van een implantaat op maat nodig is; - een omstandig bestek of factuur van de firma die het implantaat heeft gefabriceerd. 2. Aanvraagprocedure De geneesheer-specialist implanter bezorgt de aanvraag om tegemoetkoming van de verzekering voor verstrekking aan het College van geneesheren-directeurs via de adviserend geneesheer van het ziekenfonds waarbij de rechthebbende is aangesloten. De beslissing van het College van geneesheren-directeurs wordt onverwijld en rechtstreeks aan de aanvrager, de verzekeringsinstelling en de ziekenhuisapotheker overgemaakt.»; 3 In 16 worden voor het opschrift «J. Pneumologie en ademhalingsstelsel» de volgende opschriften en de volgende verstrekking ingevoegd : «I. Plastische en reconstructieve heelkunde : Categorie 4 : Borstimplantaat of weefselexpander op maat ».» Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Art. 3. De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 27 maart ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX Vu l accord de Notre Secrétaire d Etat au Budget, donné le 14 septembre 2011; Vu l examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d incidence, concluant qu une évaluation d incidence n est pas requise. Vu l avis /2 du Conseil d Etat, donné le 17 octobre 2011, en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er,1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Al article 35 de l annexe à l arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l arrêté royal du 7 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1 Au 1 er,l intitulé «I. CHIRURGIE PLASTIQUE ET RECONS- TRUCTIVE :» est complété par l intitulé et la prestation suivants : «Catégorie Implant mammaire ou expanseur tissulaire sur mesure»; 2 Il est inséré un paragraphe 14bis rédigé comme suit : «14bis. 1. Le remboursement de la prestation par l assurance est subordonné àune décision favorable du Collège des médecins-directeurs, préalablement à l implantation. Le Collège des médecins-directeurs fixe l intervention de l assurance sur la base d une demande motivée comportant : - un rapport médical circonstancié justifiant l utilisation d un implant sur mesure; - un devis ou une facture détaillé émanant de la firme qui a fabriqué l implant. 2. Procédure de demande Le médecin spécialiste implanteur remet la demande d intervention de l assurance pour la prestation au Collège des médecins directeurs via le médecin-conseil de la mutualitéàlaquelle est affilié le bénéficiaire. La décision du Collège des médecins-directeurs est communiquée sans délai et directement au demandeur, à l organisme assureur et au pharmacien hospitalier.»; 3 Au 16, les intitulés et la prestation suivants sont insérés avant l intitulé «J. Pneumologie et système respiratoire» : «I. Chirurgie plastique et reconstructive : Catégorie 4 : Implant mammaire ou expanseur tissulaire sur mesure ».» Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Art. 3. La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 27 mars ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

54 31044 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N [C 2012/22145] 8 MEI Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, en 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001; Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; Gelet op het voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 8 juli 2010, 16 november 2010 en 6 april 2011; Overwegende dat door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle over het oorspronkelijke ontwerp dat de Technische raad voor implantaten tijdens zijn vergadering van 8 juli 2010 heeft bestudeerd geen advies is geformuleerd binnen de termijn van vijf dagen, vermeld in artikel 27, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat dit advies dus wordt geacht te zijn gegeven over het oorspronkelijke ontwerp van koninklijk besluit, met toepassing van deze bepaling van de wet; Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle gegeven op 16 november 2010 en 6 april 2011; Gelet op de beslissing van de Overeenkomstencommissie verstrekkers van implantaten-verzekeringsinstellingen van 8 juli 2010, 16 november 2010 en 6 april 2011; Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 8 december 2010 en 27 april 2011; Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 13 december 2010 en 2 mei 2011; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 augustus 2011; Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 21 november 2011; Gelet op het voorafgaand onderzoek van de noodzaak om een effectbeoordeling waarbij werd besloten dat geen effectbeoordeling is vereist. Gelet op het advies /2 van de Raad van State, gegeven op 19 december 2011 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. In artikel 28 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 januari 2010 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1 In 1, opschrift «F. HEELKUNDE OP HET ABDOMEN EN PATHOLOGIE VAN HET SPIJSVERTERINGSSTELSEL :», wordt de volgende verstrekking geschrapt : « Implanteerbaar netje voor herstel van breuk of eventratie, per 10 cm 2... Y 2»; 2 In 1, opschrift «G. HEELKUNDE OP DE THORAX EN CARDIOLOGIE :», wordt de volgende verstrekking geschrapt : « Ultrafijn chirurgisch membraan in geëxpandeerd polytetrafluorethyleen, per 10 cm 2... Y 35»; SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F [C 2012/22145] 8 MAI Arrêté royal modifiant l annexe de l arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d assurance obligatoire soins de santé et indemnités ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l article 35, 1 er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et 2, modifié par la loi de 20 décembre 1995, par l arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001; Vu l annexe à l arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d assurance obligatoire soins de santé et indemnités; Vu la proposition du Conseil technique des implants du 8 juillet 2010, 16 novembre 2010 et 6 avril 2011, Considérant que, sur le projet originaire examiné par le Conseil technique des implants lors de sa réunion du 8 juillet 2010, le Service d évaluation et de contrôle médicaux n a pas émis d avis dans le délai de cinq jours, prévu à l article 27, alinéa 4, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que cet avis est donc réputé avoir été donné sur le projet d arrêté royal originaire, ce, en application de cette disposition de la loi; Vu l avis du Service d évaluation et de contrôle médicaux donné le 16 novembre 2010 et 6 avril 2011; Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d implants-organismes assureurs du 8 juillet 2010, 16 novembre 2010 et 6 avril 2011; Vu l avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 8décembre 2010 et 27 avril 2011; Vu la décision du Comité de l assurance soins de santé de l Institut national d assurance maladie-invalidité du 13 décembre 2010 et 2 mai 2011; Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 16 août 2011; Vu l accord du Secrétaire d Etat au Budget, donné le 21 novembre 2011; Vu l examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d incidence, concluant qu une évaluation d incidence n est pas requise. Vu l avis /2 du Conseil d Etat, donné le 19 décembre 2011, en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er,1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Al article 28 de l annexe à l arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l arrêté royal du 26 janvier 2010 sont apportées les modifications suivantes : 1 Au 1 er, intitulé «F. CHIRURGIE ABDOMINALE ET PATHOLO- GIE DIGESTIVE :», la prestation suivante est supprimée : « Filet implantable pour réparation de hernie ou éventration, par 10 cm 2... Y 2»; 2 Au 1 er, intitulé «G. CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO- LOGIE :», la prestation suivante est supprimée : « Membrane chirurgicale ultrafine en polytétrafluoréthylène expansé, par 10 cm 2... Y 35»;

55 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE In 1, opschrift «H. BLOEDVATENHEELKUNDE :», worden de volgende opschriften en verstrekkingen geschrapt : «Teflon vilt : Teflon vilt : Dikte 1/16 : 7,5 7,5 cm... Y Teflon vilt : Dikte 1/16 : cm... Y Teflon vilt : Dikte 1/8 : cm... Y 53 Weefsel voor angioplastiek : Weefsel voor angioplastiek : 4 4 duim... Y Weefsel voor angioplastiek : 6 6 duim... Y 106»; 4 4quinquies wordt geschrapt. Art. 2. In artikel 35 van deze bijlage, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 augustus 1994 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 november 2011 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1 In 1, opschrift «F. HEELKUNDE OP HET ABDOMEN EN PATHOLOGIE VAN HET SPIJSVERTERINGSSTELSEL :», opschrift «categorie 3» worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) De volgende verstrekking wordt geschrapt : « Implanteerbaar netje voor herstel van breuk of eventratie, per 10 cm 2... U»; b) De volgende verstrekkingen worden toegevoegd : « Netje voor herstel van abdominaal wanddefect of voor herstel van liesbreuk of voor bescherming van orgaan tot 300 cm 2, per cm 2... U 0, Netje voor herstel van abdominaal wanddefect of voor herstel van liesbreuk of voor bescherming van orgaan vanaf 300 cm 2, per cm 2... U 0, Netje voor herstel van abdominaal wanddefect (exclusief herstel van liesbreuk) en ontworpen voor intraperitoneale plaatsing met orgaancontact tot 300 cm 2, per cm 2... U Netje voor herstel van abdominaal wanddefect (exclusief herstel van liesbreuk) en ontworpen voor intraperitoneale plaatsing met orgaancontact vanaf 300 cm 2, per cm 2... U Netje voor herstel van abdominaal wanddefect (exclusief herstel van liesbreuk) ontworpen voor intraperitoneale plaatsing met orgaancontact, en dat voldoet aan 10quinquies, punt 4b, per cm 2... U 1, Voorgevormd netje voor herstel van liesbreuk... U Voorgevormd netje voor herstel van abdominaal wanddefect (exclusief herstel van liesbreuk)... U Voorgevormd netje voor herstel van liesbreuk of van abdominaal wanddefect en dat voldoet aan 10quinquies, punt 4b... U 50»; 2 In 1, opschrift «G. HEELKUNDE OP DE THORAX EN CARDIOLOGIE :», opschrift «categorie 2» worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) De volgende verstrekking wordt geschrapt : « Ultrafijn chirurgisch membraan in geëxpandeerd polytetrafluorethyleen, per 10 cm 2... U»; 3 Au 1 er, intitulé «H. CHIRURGIE VASCULAIRE :», les intitulés et les prestations suivants sont supprimés : «Feutre téflon : Feutre téflon : épaisseur 1/16 : 7,5 x 7,5 cm... Y Feutre téflon : épaisseur 1/16 : 10 x 10 cm... Y Feutre téflon : épaisseur 1/8 : 10 x 10 cm... Y 53 Tissu pour angioplastie : Tissu pour angioplastie :4x4pouces... Y Tissu pour angioplastie :6x6pouces... Y 106»; 4 Le 4 quinquies est supprimé. Art. 2. Al article 35 de la même annexe, inséré par l arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l arrêté royal du 7 novembre 2011 sont apportées les modifications suivantes : 1 Au 1 er, à l intitulé «F. CHIRURGIE ABDOMINALE ET PATHOLOGIE DIGESTIVE :», l intitulé «catégorie 3» sont apportées les modifications suivantes : a) La prestation suivante est supprimée : « Filet implantable pour réparation de hernie ou éventration, par 10 cm 2... U»; b) Les prestations suivantes sont ajoutées : « Filet pour réparation d un défaut de la paroi abdominale ou pour réparation d une hernie inguinale ou pour la protection d un organe jusque 300 cm 2, par cm 2... U 0, Filet pour réparation d un défaut de la paroi abdominale ou pour réparation d une hernie inguinale ou pour la protection d un organe à partir de 300 cm 2, par cm 2... U 0, Filet pour réparation d un défaut de la paroi abdominale (sauf réparation d une hernie inguinale), conçu pour un placement intrapéritonéen et en contact avec un organe jusque 300 cm 2, par cm 2... U Filet pour réparation d un défaut de la paroi abdominale (sauf réparation d une hernie inguinale), conçu pour un placement intrapéritonéen et en contact avec un organe à partir de 300 cm 2, par cm 2... U Filet pour réparation d un défaut de la paroi abdominale (sauf réparation d une hernie inguinale), conçu pour un placement intrapéritonéen, en contact avec un organe et qui satisfait au 10quinquies, point 4b, par cm 2... U 1, Filet préformé pour réparation d une hernie inguinale... U Filet préformé pour réparation d un défaut de la paroi abdominale (sauf réparation d une hernie inguinale)... U Filet préformé pour réparation d un défaut d une hernie inguinale ou d un défaut de la paroi abdominale et qui satisfait au 10quinquies, point 4b... U 50»; 2 Au 1 er, intitulé «G. CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO- LOGIE :», à l intitulé «catégorie 2» sont apportées les modifications suivantes : a) La prestation suivante est supprimée : « Membrane chirurgicale ultrafine en polytétrafluoréthylène expansé, par 10 cm 2... U»;

56 31046 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE b) De volgende verstrekkingen worden toegevoegd : « Patch voor herstel thoracaal wanddefect zonder orgaancontact... U Patch voor herstel thoracaal wanddefect en ontworpen voor intrathoracale plaatsing met orgaancontact en/of voor herstel diafragma met uitzondering van hiatus hernia... U Patch voor gebruik als pericardiaal substituut in de heelkunde op het hart tot 18e verjaardag en bij heringreep na 18de verjaardag... U Patch voor gebruik als pericardiaal substituut na plaatsen van U Intracavitaire patch voor de behandeling van misvormingen bij heelkunde op het hart... U PTFE (polytetrafluorethyleen) - vilt... U 75»; 3 In 1, opschrift «H. BLOEDVATENHEELKUNDE :», opschrift «categorie 2» worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) De volgende opschriften en verstrekkingen worden geschrapt : «Teflon vilt : Teflon vilt : dikte 1/16 : 7,5 7,5 cm... U Teflon vilt : dikte 1/16 : cm... U Teflon vilt : dikte 1/8 : cm... U Weefsel voor angioplastiek : Weefsel voor angioplastiek : 4 4 duim... U Weefsel voor angioplastiek : 6 6 duim... U»; b) De volgende verstrekkingen worden toegevoegd : « Patch voor angioplastiek... U PTFE (polytetrafluorethyleen) - vilt... U 75»; 4 In 1, opschrift «I. PLASTISCHE EN RECONSTRUCTIEVE HEELKUNDE :» worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het opschrift «I. PLASTISCHE EN RECONSTRUCTIEVE HEEL- KUNDE :» wordt vervangen door het opschrift «I. GYNAECOLOGIE, PLASTISCHE EN RECONSTRUCTIEVE HEELKUNDE :»; b) Onder het opschrift «Categorie 3» worden de volgende verstrekkingen toegevoegd : « Volledig synthetisch netje voor herstel van prolaps, per cm 2... U Volledig biologisch netje voor herstel van prolaps, per cm 2... U Hybride biosynthetisch netje voor herstel van prolaps, per cm 2... U Volledig synthetisch speciaal netje voor herstel van prolaps, per cm 2... U Volledig biologisch speciaal netje voor herstel van prolaps, per cm 2... U Hybride biosynthetisch speciaal netje voor herstel van prolaps, per cm 2... U 5»; b) Les prestations suivantes sont ajoutées : « Patch pour réparation d un défaut de la paroi thoracique sans contact avec l organe... U Patch pour réparation d un défaut de la paroi thoracique et conçu pour le placement intrathoracique en contact avec l organe et/ou pour réparation du diaphragme à l exception d une hernie hiatale... U Patch pour une utilisation comme substitut péricardique en chirurgie cardiaque jusqu au 18 e anniversaire et lors de la réintervention après le 18ème anniversaire... U Patch pour une utilisation comme substitut péricardique après le placement de U Patch intracavitaire pour le traitement de malformations lors d une chirurgie cardiaque... U PTFE (polytétrafluoréthylène) - feutre... U 75»; 3 Au 1 er, intitulé «H. CHIRURGIE VASCULAIRE :», l intitulé «catégorie 2» sont apportées les modifications suivantes : a) Les intitulés et prestations suivants sont supprimés : «Feutre téflon : Feutre téflon : épaisseur 1/16 : 7,5 x 7,5 cm... U Feutre téflon : épaisseur 1/16 : 10 x 10 cm... U Feutre téflon : épaisseur 1/8 :10 x 10 cm... U Tissu pour angioplastie : Tissu pour angioplastie :4x4pouces... U Tissu pour angioplastie :6x6pouces... U»; b) Les prestations suivantes sont ajoutées : « Patch pour angioplastie... U PTFE (polytétrafluoréthylène) - feutre... U 75»; 4 Au 1 er, intitulé«i. CHIRURGIE PLASTIQUE ET RECONSTRUC- TIVE :» sont apportées les modifications suivantes : a) l intitulé «I. CHIRURGIE PLASTIQUE ET RECONSTRUCTIVE :» est remplacé par l intitulé «I. GYNECOLOGIE, CHIRURGIE PLASTI- QUE ET RECONSTRUCTIVE :»; b) Sous l intitulé «Catégorie 3», les prestations suivantes sont ajoutées : « Filet entièrement synthétique pour la réparation d un prolapsus, par cm 2... U Filet entièrement biologique pour réparation d un prolapsus, par cm 2... U Filet hybride biosynthétique pour la réparation d un prolapsus, par cm 2... U Filet spécial entièrement synthétique pour la réparation d un prolapsus, par cm 2... U Filet spécial entièrement biologique pour réparation d un prolapsus, par cm 2... U Filet spécial hybride biosynthétique pour la réparation d un prolapsus, par cm 2... U 5»;

57 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE In 3, opschrift «III. Aannemingscriteria voor implantaten van de categorieën 1,2 en 3 :» worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) Het punt 1 wordt als volgt aangevuld : «e) Om door de verzekering te worden vergoed moeten de implantaten van categorie 3, die vermeld zijn in 17bis, zijn opgenomen op de door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering opgemaakte lijsten van aangenomen producten.»; b) Worden de woorden «en de implantaten van categorie 3 die opgenomen zijn in 17bis en» in de eerste alinea van het punt 3, ingevoegd tussen de woorden «categorie 2» en de woorden «die overeenstemmen»; 6 4 wordt als volgt aangevuld : «7 In afwijking van 4, 3 komen de implantaten van categorie 3, die vermeld zijn in 17bis, slechts in aanmerking voor een verzekeringstegemoetkoming indien ze zijn opgenomen in de door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging vastgestelde lijsten van aangenomen producten.»; 7 In artikel 35 wordt een 10quinquies ingevoegd : «10quinquies. Wat de verstrekkingen , , , , , , en betreft : 1) Per gebruikt netje kan slechts één van de voornoemde verstrekkingen aangerekend worden. 2) De verstrekkingen en moeten beschouwd worden als basisverstrekkingen. 3) Netjes voor herstel van abdominaal wanddefect (exclusief herstel van liesbreuk) ontworpen voor intraperitoneale plaatsing met orgaancontact en voorgevormde netjes voor herstel van abdominaal wanddefect of herstel van liesbreuk hebben slechts recht op een specifieke verzekeringstegemoetkoming indien ze zijn opgenomen op lijsten van aangenomen producten. Die specifieke verzekeringstegemoetkoming wordt geregeld via de verstrekkingen , , en Gedurende de overgangsperiode van anderhalf jaar is een specifieke terugbetaling voor de netjes, die voldoen aan de voorwaarden van 4b), voorzien via de verstrekkingen en a) Criterium voor inschrijving op de lijst van aangenomen producten voor de verstrekkingen , , en : Netjes voor herstel van abdominaal wanddefect (exclusief herstel van liesbreuk) ontworpen voor intraperitoneale plaatsing met orgaancontact en voorgevormde netjes voor herstel van abdominaal wanddefect of herstel van liesbreuk hebben slechts recht op een specifieke terugbetaling indien uit minstens één prospectieve, al dan niet gerandomiseerde studie met minstens 1 jaar follow-up gepubliceerd in een «peer-reviewed» tijdschrift aangetoond wordt dat het netje op zijn minst evenwaardig is qua veiligheid en effectiviteit (waarbij de recidief ratio na 1 jaar de belangrijkste parameter is) met de gouden standaard. De gouden standaard voor het herstellen van een ventrale hernia (> 2 cm) of een littekenbreuk is de sublay techniek met een netje zoals voorzien in de verstrekkingen en De gouden standaard voor het herstel van een liesbreuk is de Lichtenstein met een netje zoals voorzien in de verstrekkingen en of het laparoscopisch plaatsen van een netje zoals voorzien in de verstrekkingen en b) Criterium voor inschrijving op de lijst van aangenomen producten voor de verstrekkingen en : Gedurende een overgangsperiode van anderhalf jaar kunnen de netjes, waarvoor het bedrijf uiterlijk 30 dagen na de inwerkingtreding van de nomenclatuur aan de hand van een studieprotocol aantoont dat een studie zoals bedoeld in punt 4a) in uitvoering is, voor een specifieke terugbetaling in aanmerking komen. De verstrekkingen en zijn van toepassing vanaf 1 juli 2012 (datum inwerkingtreding) tot uiterlijk 1,5 jaar na 1 juli 2012.» 5 Au 3, intitulé «III. Critères d admission pour les implants des catégories 1 re,2et3:», sont apportées les modifications suivantes : a) Le point 1 est complété comme suit : «e) Pour être remboursés par l assurance, les implants de la catégorie 3 qui sont mentionnés au 17bis, doivent être repris dans des listes de produits admis dressées par le Comité de l assurance soins de santé de l Institut national d assurance maladie-invalidité.»; b) Sont insérés les mots «et les implants de la catégorie 3 qui sont mentionnés au 17bis et» au premier alinéa du point 3, entre les mots «catégorie 2» et les mots «qui correspondent»; 6 Le 4 est complété comme suit : «7 En dérogation aux dispositions du 4, 3, les implants de la catégorie 3 qui sont mentionnés au 17bis, ne sont pris en considération pour une intervention de l assurance que s ils sont repris dans les listes de produits admis dressées par le Comité de l assurance soins de santé.»; 7 Al article 35, un 10quinquies est inséré : «10quinquies. Concernant les prestations , , , , , , et : 1) Par filet utilisé, une seule des prestations précitées peut être prise en compte. 2) Les prestations et doivent être considérées comme des prestations de base. 3) Les filets pour la réparation d un défaut de la paroi abdominale (sauf réparation d une hernie inguinale), conçus pour un placement intrapéritonéen et en contact avec un organe et les filets préformés pour la réparation d un défaut de la paroi abdominale ou la réparation d une hernie inguinale, n ont droit à une intervention spécifique de l assurance que s ils sont inscrits sur les listes des produits admis. Ces interventions spécifiques de l assurance sont régulées par les prestations , , et Durant la période de transition d un an et demi, un remboursement spécifique pour les filets, qui satisfont aux conditions du 4b), est prévu via les prestations et a) Critère pour l inscription sur la liste des produits admis pour les prestations , , et Les filets pour la réparation d un défaut de la paroi abdominale (sauf réparation d une hernie inguinale), conçus pour un placement intrapéritonéen et en contact avec un organe et les filets préformés pour la réparation d un défaut de la paroi abdominale ou la réparation d une hernie inguinale n ont droit à un remboursement spécifique que s il existe au moins une étude prospective, randomisée ou non avec un follow-up d au moins un an publiée dans un journal peer-reviewed qui démontre que le filet est au moins équivalent en sécurité et en efficacité au «gold standard» (le taux de récidive après unanétant le paramètre le plus important). Le «gold standard» pour les réparations d une hernie ventrale (> 2 cm) ou d une hernie cicatricielle est la technique de «Sublay» avec un filet comme prévu dans les prestations et Le «gold standard» pour la réparation d une hernie inguinale est la technique de Lichtenstein avec un filet comme prévu dans les prestations et ou le placement laparoscopique d un filet comme prévu dans les prestations et b) Critère pour l inscription sur la liste des produits admis pour les prestations et : Durant une période de transition d un an et demi, les filets pour lesquels la firme prouve, sur base d un protocole d étude, qu une étude, telle que mentionnée au point 4a), est en cours, et ce, au plus tard 30 jours après l entrée en vigueur de la nomenclature, peuvent entrer en ligne de compte pour un remboursement spécifique. Les prestations et sont d application à partir du 1 er juillet 2012 (date d entrée en vigueur ) jusqu au plus tard 1,5 an après le1 er juillet 2012.

58 31048 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 8 In artikel 35 wordt de 13 als volgt vervangen : «13. Toepassingsregel bij de verstrekkingen , , en : De verstrekkingen en zijn bedoeld ter bescherming van structuren bij resternotomie of ter preventie van hartherniatie. Minimumcriteria voor de inschrijving van een patch op de limitatieve lijst : a) voor de verstrekking : retrospectieve niet gerandomiseerde studie bij herstel thoraxwanddefect en/of bij herstel diafragma b) voor de verstrekkingen en : retrospectieve studie c) voor de verstrekking : retrospectieve niet gerandomiseerde studie in cardio-vasculaire heelkunde»; 9 In artikel 35 wordt een 14ter ingevoegd : «14ter. Wat de verstrekkingen , , , , en betreft : Per gebruikt netje kan slechts één van de 6 verstrekkingen aangerekend worden. De verstrekkingen , en omvatten : het netje met een complexe vorm, die niet ellipsoid of vierhoekig is, met aanhechtingspunten voor plaatsing met behulp van naalden, en een plaatsingskit met niet-herbruikbare naalden.»; 10 In 16, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het opschrift «F. Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel», opschrift «Categorie 3» wordt aangevuld met volgend opschrift en verstrekkingen : «Netjes : , , , , , , , »; b) het opschrift «G. Heelkunde op de thorax en cardiologie :», opschrift «Categorie 2» wordt aangevuld met volgend opschrift en verstrekkingen : «Patch en PTFE-vilt : , , , , , »; c) het opschrift «H. bloedvatenheelkunde :», opschrift «Categorie 2» wordt aangevuld met volgend opschrift en verstrekkingen : «Patch en PTFE-vilt : , »; d) voor het opschrift «J.Pneumologie en ademhalingsstelsel :», worden volgende opschriften en verstrekkingen ingevoegd : «I. Gynaecologie, plastische en reconstructieve heelkunde : Netjes : , , , , , »; 11 In 17 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) Het opschrift «- 10 % voor de verstrekkingen :», wordt aangevuld de volgende opschriften en verstrekking : «F. Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel : Netjes : »; b) Het opschrift «- 30 % voor de verstrekkingen :», wordt aangevuld de volgende opschriften en verstrekkingen : «F. Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel : Netjes : ; »; c) Het opschrift «- 40 % voor de verstrekkingen :», wordt aangevuld de volgende opschriften en verstrekkingen : «I. Gynaecologie, plastische en reconstructieve heelkunde : Netjes : , »; 8 Al article 35, le 13 est remplacé par ce qui suit : «13. Règle d application lors des prestations , , et : Les prestations et sont destinées à la protection des structures lors d une resternotomie ou à la prévention d une herniation du cœur. Les critères minimum pour l inscription d un patch sur la liste limitative : a) pour la prestation : étude non randomisée rétrospective lors d une réparation de la paroi thoracique et/ou lors d une réparation du diaphragme b) pour les prestations et : étude rétrospective c) pour la prestation : étude non randomisée rétrospective en chirurgie cardio-vasculaire»; 9 Al article 35, un 14ter est inséré : «14ter. Concernant les prestations , , , , et : Par filet utilisé, une seule des 6 prestations peut être prise en compte. Les prestations , et comprennent : un filet avec une forme complexe, qui n est ni ellipsoïde, ni rectangulaire, avec des points d ancrage pour placement par aiguille, et un kit de placement avec des aiguilles non-réutilisables.»; 10 Au 16, sont apportées les modifications suivantes : a) à l intitulé «F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive», l intitulé «Catégorie 2» est complété par l intitulé et les prestations suivants : «Filets : , , , , , , , »; b) à l intitulé «G. Chirurgie thoracique et cardiologie :», l intitulé «Catégorie 2» est complété par l intitulé et les prestations suivants : «Patch et PTFE-feutre : , , , , , »; c) à l intitulé «H. Chirurgie vasculaire :», intitulé «Catégorie 2» est complété par l intitulé et les prestations suivants : «Patch et PTFE-feutre : , »; d) avant l intitulé «J. Pneumologie et système respiratoire :», sont insérés les intitulés et les prestations suivants : «I. Gynécologie, chirurgie plastique et reconstructive :» Filets : , , , , , »; 11 Au 17 sont apportées les modifications suivantes : a) L intitulé «- 10 % pour les prestations :» est complété par les intitulés et la prestation suivants : «F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive : Filets : »; b) L intitulé «- 30 % pour les prestations :» est complété par les intitulés et les prestations suivants : «F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive : Filets : ; »; c) L intitulé «- 40 % pour les prestations :» est complété par les intitulés et les prestations suivants : «I. Gynécologie, chirurgie plastique et reconstructive :» Filets : , »;

59 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE d) Het opschrift «- 50 % voor de verstrekkingen :», wordt aangevuld de volgende opschriften en verstrekkingen : «F. Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel : Netjes : I. Gynaecologie, plastische en reconstructieve heelkunde : Netjes : , , , »; 12 In artikel 35 wordt een 17bis ingevoegd : «17bis. Een lijst, zoals bepaald in 3, III., 1, e), wordt voorzien voor de volgende verstrekkingen : F. Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel : Categorie 3 : Netjes : , I. Gynaecologie, plastische en reconstructieve heelkunde : Categorie 3 : Borstimplantaten en weefselexpanders : , , , , , en »; 13 In 18, a), worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) Het opschrift «F. Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel :», wordt aangevuld de volgende opschriften en verstrekkingen : «Netjes : , , , »; b) Het opschrift «G. Heelkunde op de thorax en cardiologie :», wordt aangevuld de volgende opschriften en verstrekkingen : «Patch en PTFE-vilt : , , , , , »; c) Het opschrift «H. bloedvatenheelkunde :», wordt aangevuld de volgende opschriften en verstrekkingen : «Patch en PTFE-vilt : , »; 14 In 18, b), worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) Voor het opschrift «H. Bloedvatenheelkunde :», worden volgende opschriften en verstrekkingen ingevoegd : «F. Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel : Netjes : , , , G. Heelkunde op de thorax en cardiologie : Patch en PTFE-vilt , , , ». Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Art. 4. De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 8 mei ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX d) L intitulé «- 50 % pour les prestations :» est complété par les intitulés et les prestations suivants : «F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive : Filets : I. Gynécologie, chirurgie plastique et reconstructive : Filets : , , , »; 12 Al article 35, un 17bis est inséré : «17bis. Une liste, comme stipulé au 3, III., 1, e), est prévue pour les prestations suivantes : F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive : Catégorie 3 Filets : , I. Gynécologie, chirurgie plastique et reconstructive : Catégorie 3 : Implants mammaires et expanseurs tissulaires : , , , , , et »; 13 Au 18, a), sont apportées les modifications suivantes : a) L intitulé «F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive :» est complété par les intitulés et les prestations suivants : «Filets : , , , »; b) L intitulé «G. Chirurgie thoracique et cardiologie :» est complété par les intitulés et les prestations suivants : «Patch et PTFE-feutre : , , , , , »; c) L intitulé«h. Chirurgie vasculaire :» est complété par les intitulés et les prestations suivants : «Patch et PTFE-feutre : , »; 14 Au 18, b), sont apportées les modifications suivantes : a) Avant l intitulé «H. Chirurgie vasculaire :», sont insérés les intitulés et les prestations suivants : «F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive : Filets : , , , G. Chirurgie thoracique et cardiologie :» : Patch en PTFE-vilt , , , ». Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Art. 4. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 8 mai ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

60 31050 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N [C 2012/22146] F SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2012/22146] 8 MEI Koninklijk besluit tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen 8 MAI Arrêté royal portant fixation d une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations de l article 35 de la nomenclature des prestations de santé ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 37, 14ter, derde lid, ingevoegd bij de wet van 24 december 2002; Vu la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l article 37, 14ter, alinéa 3,inséré par la loi du 24 décembre 2002; Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 8 december 2010 en 27 april 2011; Vu l avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 8décembre 2010 et 27 avril 2011; Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 13 december 2010 en 2 mei 2011; Vu l avis du Comité de l assurance soins de santé, donné le 13 décembre 2010 et 2 mai 2011; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 augustus 2011; Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 16 août 2011; Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 21 november 2011; Vu l accord du Secrétaire d Etat au Budget, donné le 21 novembre 2011; Gelet op het voorafgaand onderzoek van de noodzaak om een effectbeoordeling waarbij werd besloten dat geen effectbeoordeling is vereist. Vu l examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d incidence, concluant qu une évaluation d incidence n est pas requise. Gelet op het advies /2 van de Raad van State, gegeven op 19 december 2011, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Vu l avis /2 du Conseil d Etat, donné le 19 décembre 2011, en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er,1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat; Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Het artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van de sommige verstrekkingen van artikel 35 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, worden als volgt aangevuld : «Dat persoonlijk aandeel wordt voor de verstrekkingen , , en opgenomen in artikel 35, 1, van de voornoemde bijlage, vastgesteld op 25 pct van de prijs zoals die is vastgesteld bij toepassing van artikel 44, 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.». Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Art. 3. De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 8 mei Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. L article 2 de l arrêté royal du 8 mars 2007 portant fixation d une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations de l article 35 de la nomenclature des prestations de santé est complété comme suit : «Cette intervention personnelle est fixée, pour les prestations , , et reprise dans l article 35, 1 er,del arrêté précité, à 25% du prix tel que fixé en application de l article 44, 1 er, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.». Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Art. 3. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 8 mai 2012 ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen Mevr. L. ONKELINX ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales Mme L. ONKELINX

61 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N [C 2012/31272] 8 MEI Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de te gebruiken formulieren en verslagen in het kader van de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de gemeenteraden MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE F [C 2012/31272] 8 MAI Arrêté ministériel déterminant les modèles de formulaires et de rapports à utiliser dans le cadre du contrôle des dépenses électorales engagées pour l élection des conseils communaux De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met plaatselijke besturen, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, 1, VIII, 4, vervangen bij de wet van 13 juli 2001 en gewijzigd door de bijzondere wet van 25 april 2004; Gelet op de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden, de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn, artikel 8, gewijzigd bij de wetten van 19 maart 1999 en 12 augustus 2000 en het koninklijk besluit van 13 juli 2001, en artikel 9, gewijzigd bij de wet van 19 maart 1999; Gelet op het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, vastgesteld bij ordonnantie van 16 februari 2006 tot wijziging van de gemeentekieswet, artikel 23, 7, vervangen door de ordonnantie van 16 december 2011; Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, artikel 5, 21 ; Gelet op het ministerieel besluit van 14 juli 2006 tot vaststelling van de modellen van de te gebruiken formulieren en verslagen in het kader van de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de gemeenteraden, Besluit : Artikel 1. De door de partijen, met uitzondering van deze betreffende de verklaring van de door de partijen vastgelegde bedragen, en de door de lijsten en de kandidaten te gebruiken formulieren, alsook het model van het verslag dat door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel moet worden opgemaakt, betreffende de gedane verkiezingsuitgaven met het oog op de verkiezingen voor de vernieuwing van de gemeenteraden in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, stemmen overeen met de bij dit besluit bijgevoegde bijlagen 1 tot 7. Art. 2. Elk formulier bepaalt de bestemmeling van het document evenals de termijn waarbinnen het document dient ingediend te worden. Art. 3. Het ministerieel besluit van 14 juli 2006 tot vaststelling van de modellen van de te gebruiken formulieren en verslagen in het kader van de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de gemeenteraden wordt opgeheven. Brussel, 8 mei De Minister-President belast met Plaatselijke Besturen, Ch. PICQUE Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l article 6, 1 er, VIII, 4, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et modifié par la loi spéciale du 25 avril 2004; Vu la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l élection directe des conseils de l aide sociale, article 8, modifié par les lois du 19 mars 1999 et 12 août 2000 et l arrêté royal du 13 juillet 2001, et l article 9, modifié par la loi du 19 mars 1999; Vu le Code électoral communal bruxellois institué par l ordonnance du 16 février 2006 modifiant la loi électorale communale, article 23, 7, remplacé par l ordonnance du 16 décembre 2011; Vu l arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, l article 5, 21 ; Vu l arrêté ministériel du 14 juillet 2006 déterminant les modèles de formulaires et de rapports à utiliser dans le cadre du contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils communaux, Arrête : Article 1 er. Les formulaires à utiliser par les partis politiques, à l exception de la déclaration des montants engagés par ces partis, et les formulaires à utiliser par les listes et les candidats, ainsi que le modèle du rapport àétablir par le président du tribunal de première instance de Bruxelles, relativement aux dépenses électorales consenties en vue des élections pour le renouvellement des conseils communaux dans l arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, sont conformes aux annexes 1 re à 7duprésent arrêté. Art. 2. Chaque formulaire précise quel est le destinataire du document ainsi que le délai dans lequel il doit être remis. Art. 3. L arrêté ministériel du 14 juillet 2006 déterminant les modèles de formulaires et de rapports à utiliser dans le cadre du contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils communaux est abrogé. Bruxelles, le 8 mai Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, Ch. PICQUE

62 31052 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bedoeld om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 8 mei 2012 tot vaststelling van de te gebruiken formulieren en verslagen in het kader van de controle van de verkiezeingsuitgaven voor de verkiezing van de gemeenteraden. De Minister-President, Ch. PICQUE

63 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31053

64 31054 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bedoeld om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 8 mei 2012 tot vaststelling van de te gebruiken formulieren en verslagen in het kader van de controle van de verkiezeingsuitgaven voor de verkiezing van de gemeenteraden. De Minister-President, Ch. PICQUE

65 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31055

66 31056 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

67 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31057

68 31058 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bedoeld om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 8 mei 2012 tot vaststelling van de te gebruiken formulieren en verslagen in het kader van de controle van de verkiezeingsuitgaven voor de verkiezing van de gemeenteraden. De Minister-President, Ch. PICQUE

69 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31059

70 31060 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bedoeld om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 8 mei 2012 tot vaststelling van de te gebruiken formulieren en verslagen in het kader van de controle van de verkiezeingsuitgaven voor de verkiezing van de gemeenteraden. De Minister-President, Ch. PICQUE

71 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31061

72 31062 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

73 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bedoeld om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 8 mei 2012 tot vaststelling van de te gebruiken formulieren en verslagen in het kader van de controle van de verkiezeingsuitgaven voor de verkiezing van de gemeenteraden. De Minister-President, Ch. PICQUE

74 31064 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

75 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bedoeld om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 8 mei 2012 tot vaststelling van de te gebruiken formulieren en verslagen in het kader van de controle van de verkiezeingsuitgaven voor de verkiezing van de gemeenteraden. De Minister-President, Ch. PICQUE

76 31066 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

77 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31067

78 31068 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

79 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31069

80 31070 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bedoeld om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 8 mei 2012 tot vaststelling van de te gebruiken formulieren en verslagen in het kader van de controle van de verkiezeingsuitgaven voor de verkiezing van de gemeenteraden. De Minister-President, Ch. PICQUE

81 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 8 mai 2012 déterminant les modèles de formulaires et de rapports à utiliser dans le cadre du contrôle des dépenses électorales engagées pour l élection des conseils communaux. Le Ministre-Président, Ch. PICQUE

82 31072 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

83 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Vu pour être annexé à l arrêté ministériel du 8 mai 2012 déterminant les modèles de formulaires et de rapports à utiliser dans le cadre du contrôle des dépenses électorales engagées pour l élection des conseils communaux. Le Ministre-Président, Ch. PICQUE

84 31074 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

85 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31075

86 31076 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

87 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Vu pour être annexé à l arrêté ministériel du 8 mai 2012 déterminant les modèles de formulaires et de rapports à utiliser dans le cadre du contrôle des dépenses électorales engagées pour l élection des conseils communaux. Le Ministre-Président, Ch. PICQUE

88 31078 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

89 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Vu pour être annexé à l arrêté ministériel du 8 mai 2012 déterminant les modèles de formulaires et de rapports à utiliser dans le cadre du contrôle des dépenses électorales engagées pour l élection des conseils communaux. Le Ministre-Président, Ch. PICQUE

90 31080 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

91 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31081

92 31082 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 8 mai 2012 déterminant les modèles de formulaires et de rapports à utiliser dans le cadre du contrôle des dépenses électorales engagées pour l élection des conseils communaux. Le Ministre-Président, Ch. PICQUE

93 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31083

94 31084 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Vu pour être annexé à l arrêté ministériel du 8 mai 2012 déterminant les modèles de formulaires et de rapports à utiliser dans le cadre du contrôle des dépenses électorales engagées pour l élection des conseils communaux. Le Ministre-Président, Ch. PICQUE

95 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31085

96 31086 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

97 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31087

98 31088 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

99 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 8 mai 2012 déterminant les modèles de formulaires et de rapports à utiliser dans le cadre du contrôle des dépenses électorales engagées pour l élection des conseils communaux. Le Ministre-Président, Ch. PICQUE

100 31090 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE ANDERE BESLUITEN AUTRES ARRETES FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG [2012/201072] Arbeidsgerechten. Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 maart 2012 : Wordt benoemd : Officier in de Orde van Leopold : De heer Willy MOERMANS Ere-Raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof te Antwerpen Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Hij neemt vanaf 8 april 2009 zijn rang in de Orde in. Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt benoemd : Officier in de Orde van Leopold : De heer Bernard NOEL Raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof te Brussel Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Hij neemt vanaf 8 april 2011 zijn rang in de Orde in. Bij hetzelfde koninklijk besluit worden benoemd : Officier in de Orde van Leopold : De heer Guy BONNEWIJN Raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof te Brussel De heer Jan DELFOSSE Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Brussel Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen. Zij nemen vanaf 15 november 2011 hun rang in de Orde in. Bij hetzelfde koninklijk besluit worden benoemd : Officier in de Kroonorde : De heer Marc HAAN Ere-Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Antwerpen De heer Philippe LANGRAND Ere-Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Charleroi De heer William MASSCHELIER Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Antwerpen De heer Philippe VAN MUYLDER Raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof te Brussel Zij nemen vanaf 15 november 2009 hun rang in de Orde in. Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt benoemd : Officier in de Kroonorde : De heer Paul LIEVENS Rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde Hij neemt vanaf 15 november 2010 zijn rang in de Orde in. Bij hetzelfde koninklijk besluit worden benoemd : Officier in de Kroonorde : De heer Daniël APPELTANT Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Brussel De heer Daniël BLUM Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Luik SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE [2012/201072] Juridictions du Travail. Ordres nationaux Par arrêté royal du 13 mars 2012 : Est nommé : Officier de l Ordre de Léopold : M. Willy MOERMANS Conseiller social honoraire au titre de travailleur ouvrier à la cour du travail d Anvers Il portera la décoration civile. Il prend rang dans l Ordre à dater du 8 avril Par le même arrêté royal est nommé : Officier de l Ordre de Léopold : M. Bernard NOEL Conseiller social au titre de travailleur employé àla cour du travail de Bruxelles Il portera la décoration civile. Il prend rang dans l Ordre à dater du 8 avril Par le même arrêté royal sont nommés: Officier de l Ordre de Léopold : M. Guy BONNEWIJN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier à la cour du travail de Bruxelles M. Jan DELFOSSE Conseiller social au titre d employeur à la cour du travail de Bruxelles Ils porteront la décoration civile. Ils prennent rang dans l Ordre à dater du 15 novembre Par le même arrêté royal sont nommés: Officier de l Ordre de la Couronne : M. Marc HAAN Conseiller social honoraire au titre d employeur à la cour du travail d Anvers M. Philippe LANGRAND Juge social honoraire au titre d employeur au tribunal du travail de Charleroi M. William MASSCHELIER Conseiller social au titre d employeur à la cour du travail d Anvers M. Philippe VAN MUYLDER Conseiller social au titre de travailleur employé àla cour du travail de Bruxelles Ils prennent rang dans l Ordre à dater du 15 novembre Par le même arrêté royal est nommé : Officier de l Ordre de la Couronne : M. Paul LIEVENS Juge social au titre de travailleur ouvrier au tribunal du travail de Termonde Il prend rang dans l Ordre à dater du 15 novembre Par le même arrêté royal sont nommés: Officier de l Ordre de la Couronne : M. Daniël APPELTANT Juge social au titre d employeur au tribunal du travail de Bruxelles M. Daniël BLUM Conseiller social au titre d employeur à la cour du travail de Liège

101 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE De heer Pol CASTELEYN Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Hasselt De heer Yvo CLAES Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Hasselt De heer Rudy DE HAINAUT Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde De heer Etienne DELFORGE Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Charleroi De heer Jean-Luc DETHY Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Luik De heer Johan DUMORTIER Raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof te Gent De heer Pierre FOULON Raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof te Gent De heer Daniël HEIRBRANT Rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank te Gent De heer Jean-Marie HUBAUX Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant De heer Daniël JANSSEN Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde De heer Albert LAGA Rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank te Brussel De heer Guido VAN BRUYSTEGEM Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Brussel De heer Freddy VANDERSTEENE Raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof te Gent Zij nemen vanaf 15 november 2011 hun rang in de Orde in. Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt benoemd : Officier in de Orde van Leopold II : De heer Dominique DETHISE Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Brussel Hij neemt vanaf 8 april 2007 zijn rang in de Orde in. Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt benoemd : Officier in de Orde van Leopold II : De heer Marc VANDER EECKT Raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof te Brussel Hij neemt vanaf 8 april 2009 zijn rang in de Orde in. Bij hetzelfde koninklijk besluit worden benoemd : Officier in de Orde van Leopold II : De heer Luc DE WINTER Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Antwerpen De heer Joseph VANDEN BOER Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Antwerpen De heer Marc VAN HOECKE Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Antwerpen Zij nemen vanaf 15 november 2010 hun rang in de Orde in. M. Pol CASTELEYN Juge social au titre d employeur au tribunal du travail de Hasselt M. Yvo CLAES Juge social au titre d employeur au tribunal du travail de Hasselt M. Rudy DE HAINAUT Juge social au titre d employeur au tribunal du travail de Termonde M. Etienne DELFORGE Juge social au titre d employeur au tribunal du travail de Charleroi M. Jean-Luc DETHY Conseiller social au titre d employeur à la cour du travail de Liège M. Johan DUMORTIER Conseiller social au titre de travailleur employé àla cour du travail de Gand M. Pierre FOULON Conseiller social au titre de travailleur employé àla cour du travail de Gand M. Daniël HEIRBRANT Juge social au titre de travailleur employé au tribunal du travail de Gand M. Jean-Marie HUBAUX Juge social au titre d employeur aux tribunaux du travail de Namur et de Dinant M. Daniël JANSSEN Juge social au titre d employeur au tribunal du travail de Termonde M. Albert LAGA Juge social au titre de travailleur ouvrier au tribunal du travail de Bruxelles M. Guido VAN BRUYSTEGEM Juge social au titre d employeur au tribunal du travail de Bruxelles M. Freddy VANDERSTEENE Conseiller social au titre de travailleur employé àla cour du travail de Gand Ils prennent rang dans l Ordre à dater du 15 novembre Par le même arrêté royal est nommé : Officier de l Ordre de Léopold II : M. Dominique DETHISE Conseiller social au titre d employeur à la cour du travail de Bruxelles Il prend rang dans l Ordre à dater du 8 avril Par le même arrêté royal est nommé : Officier de l Ordre de Léopold II : M. Marc VANDER EECKT Conseiller social au titre de travailleur ouvrier à la cour du travail de Bruxelles Il prend rang dans l Ordre à dater du 8 avril Par le même arrêté royal sont nommés: Officier de l Ordre de Léopold II : M. Luc DE WINTER Conseiller social au titre d employeur à la cour du travail d Anvers M. Joseph VANDEN BOER Conseiller social au titre d employeur à la cour du travail d Anvers M. Marc VAN HOECKE Conseiller social au titre d employeur à la cour du travail d Anvers Ils prennent rang dans l Ordre à dater du 15 novembre 2010.

102 31092 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bij hetzelfde koninklijk besluit worden benoemd : Officier in de Orde van Leopold II : De heer Paul BROEDERS Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Antwerpen De heer Etienne SCHERPEREEL Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Antwerpen Zij nemen vanaf 8 april 2011 hun rang in de Orde in. Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt benoemd : Officier in de Orde van Leopold II : Mevr. Laurence BATTAILLE Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Brussel Zij neemt vanaf 15 november 2011 haar rang in de Orde in. Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt benoemd : Ridder in de Leopoldsorde : De heer Guido VAN BRUYSTEGEM Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Brussel Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Hij neemt vanaf 15 november 2001 zijn rang in de Orde in. Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt benoemd : Ridder in de Leopoldsorde : De heer Patrick WAUMAN Rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Hij neemt vanaf 15 november 2008 zijn rang in de Orde in. Bij hetzelfde koninklijk besluit worden benoemd : Ridder in de Leopoldsorde : Mevr. Nicole BADOUX Rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant De heer Luc BOEYKENS Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde De heer Lucien BOHNE Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde De heer Pieter BORREMANS Rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde De heer Jacques BRONCHAIN Rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbanken te Verviers-Eupen De heer Zénon CORNIL Rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant De heer Carl DE CLERQ Rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde De heer Björn DESMET Rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde De heer Jean-Paul DE WULF Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant De heer Etienne GERARD Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant De heer Michel HUBERT Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant Par le même arrêté royal sont nommés: Officier de l Ordre de Léopold II : M. Paul BROEDERS Conseiller social au titre d employeur à la cour du travail d Anvers M. Etienne SCHERPEREEL Conseiller social au titre d employeur à la cour du travail d Anvers Ils prennent rang dans l Ordre à dater du 8 avril Par le même arrêté royal est nommé : Officier de l Ordre de Léopold II : Mme Laurence BATTAILLE Conseiller social au titre d employeur à la cour du travail de Bruxelles Elle prend rang dans l Ordre à dater du 15 novembre Par le même arrêté royal est nommé : Chevalier de l Ordre de Léopold : M. Guido VAN BRUYSTEGEM Juge social au titre d employeur au tribunal du travail de Bruxelles Il portera la décoration civile. Il prend rang dans l Ordre à dater du 15 novembre Par le même arrêté royal est nommé : Chevalier de l Ordre de Léopold : M. Patrick WAUMAN Juge social au titre de travailleur employé au tribunal du travail de Termonde Il portera la décoration civile. Il prend rang dans l Ordre à dater du 15 novembre Par le même arrêté royal sont nommés: Chevalier de l Ordre de Léopold : Mme Nicole BADOUX Juge social au titre de travailleur employé aux tribunaux du travail de Namur et de Dinant M. Luc BOEYKENS Juge social au titre d employeur au tribunal du travail de Termonde M. Lucien BOHNE Juge social au titre d employeur au tribunal du travail de Termonde M. Pieter BORREMANS Juge social au titre de travailleur employé au tribunal du travail de Termonde M. Jacques BRONCHAIN Juge social au titre de travailleur ouvrier aux tribunaux du travail de Verviers-Eupen M. Zénon CORNIL Juge social au titre de travailleur ouvrier aux tribunaux du travail de Namur et de Dinant M. Carl DE CLERQ Juge social au titre de travailleur employé au tribunal du travail de Termonde M. Björn DESMET Juge social au titre de travailleur ouvrier au tribunal du travail de Termonde M. Jean-Paul DE WULF Juge social au titre d employeur aux tribunaux du travail de Namur et de Dinant M. Etienne GERARD Juge social au titre d employeur aux tribunaux du travail de Namur et de Dinant M. Michel HUBERT Juge social au titre d employeur aux tribunaux du travail de Namur et de Dinant

103 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Mevr. Ariane KREEMER Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbanken te Verviers-Eupen De heer Marc LEGRAIN Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant Mevr. Anne LAMAND Rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant De heer Freddy MAES Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde De heer Bert OTTE Rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde De heer Michel ROSART Rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant De heer Josephus STERKX Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde Mevr. Dominique TAQUET Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Luik De heer Michel THERER Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbanken te Verviers-Eupen De heer Luc VAN DE WALLE Rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde De heer Henri VAN DE WIELE Rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde De heer Claude VANEETVELD Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Luik De heer Dirk VERDONCK Rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen. Zij nemen vanaf 15 november 2009 hun rang in de Orde in. Bij hetzelfde koninklijk besluit worden benoemd : Ridder in de Leopoldsorde : Mevr. Brigitta BIJVOET Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Hasselt De heer Jozef MEYERS Ere-rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Hasselt Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen. Zij nemen vanaf 8 april 2010 hun rang in de Orde in. Bij hetzelfde koninklijk besluit worden benoemd : Ridder in de Leopoldsorde : De heer Etienne HASEVOETS Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Hasselt Mevr. Gabrielle JAENEN Rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank te Hasselt De heer Roger PEETERS Rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank te Hasselt De heer Patrik ROBBEN Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Hasselt Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen. Zij nemen vanaf 15 november 2010 hun rang in de Orde in. Mme Ariane KREEMER Juge social au titre d employeur aux tribunaux du travail de Verviers-Eupen M. Marc LEGRAIN Juge social au titre d employeur aux tribunaux du travail de Namur et de Dinant Mme Anne LAMAND Juge social au titre de travailleur ouvrier aux tribunaux du travail de Namur et de Dinant M. Freddy MAES Juge social au titre d employeur au tribunal du travail de Termonde M. Bert OTTE Juge social au titre de travailleur ouvrier au tribunal du travail de Termonde M. Michel ROSART Juge social au titre de travailleur ouvrier aux tribunaux du travail de Namur et de Dinant M. Josephus STERKX Juge social au titre d employeur au tribunal du travail de Termonde Mme Dominique TAQUET Juge social au titre d employeur au tribunal du travail de Liège M. Michel THERER Juge social au titre d employeur aux tribunaux du travail de Verviers-Eupen M. Luc VAN DE WALLE Juge social au titre de travailleur ouvrier au tribunal du travail de Termonde M. Henri VAN DE WIELE Juge social au titre de travailleur ouvrier au tribunal du travail de Termonde M. Claude VANEETVELD Juge social au titre d employeur au tribunal du travail de Liège M. Dirk VERDONCK Juge social au titre de travailleur employé au tribunal du travail de Termonde Ils porteront la décoration civile. Ils prennent rang dans l Ordre à dater du 15 novembre Par le même arrêté royal sont nommés: Chevalier de l Ordre de Léopold : Mme Brigitta BIJVOET Juge social au titre d employeur au tribunal du travail de Hasselt M. Jozef MEYERS Juge social honoraire au titre d employeur au tribunal du travail de Hasselt Ils porteront la décoration civile. Ils prennent rang dans l Ordre à dater du 8 avril Par le même arrêté royal sont nommés: Chevalier de l Ordre de Léopold : M. Etienne HASEVOETS Juge social au titre d employeur au tribunal du travail de Hasselt Mme Gabrielle JAENEN Juge social au titre de travailleur ouvrier au tribunal du travail de Hasselt M. Roger PEETERS Juge social au titre de travailleur ouvrier au tribunal du travail de Hasselt M. Patrik ROBBEN Juge social au titre d employeur au tribunal du travail de Hasselt Ils porteront la décoration civile. Ils prennent rang dans l Ordre à dater du 15 novembre 2010.

104 31094 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bij hetzelfde koninklijk besluit worden benoemd : Ridder in de Leopoldsorde : De heer Fernand de DONNEA Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Brussel De heer Baudouin FERRANT Rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank te Brussel Mevr. Fabienne LAMONT Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Brussel Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen. Zij nemen vanaf 8 april 2011 hun rang in de Orde in. Bij hetzelfde koninklijk besluit worden benoemd : Ridder in de Leopoldsorde : De heer Manuel CASTRO Y REDRUELLO Rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank te Brussel De heer Joseph DE BRUYN Rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen De heer Jan SAP Rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Brussel De heer Georges SECLEF Rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen. Zij nemen vanaf 15 november 2011 hun rang in de Orde in. Par le même arrêté royal sont nommés: Chevalier de l Ordre de Léopold : M. Fernand de DONNEA Juge social au titre d employeur au tribunal du travail de Bruxelles M. Baudouin FERRANT Juge social au titre de travailleur ouvrier au tribunal du travail de Bruxelles Mme Fabienne LAMONT Juge social au titre d employeur au tribunal du travail de Bruxelles Ils porteront la décoration civile. Ils prennent rang dans l Ordre à dater du 8 avril Par le même arrêté royal sont nommés: Chevalier de l Ordre de Léopold : M. Manuel CASTRO Y REDRUELLO Juge social au titre de travailleur ouvrier au tribunal du travail de Bruxelles M. Joseph DE BRUYN Juge social au titre de travailleur ouvrier au tribunal du travail d Anvers M. Jan SAP Juge social au titre d employeur au tribunal du travail de Bruxelles M. Georges SECLEF Juge social au titre de travailleur employé au tribunal du travail d Anvers Ils porteront la décoration civile. Ils prennent rang dans l Ordre à dater du 15 novembre * FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG [2012/202329] Arbeidsgerechten. Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 mei 1012, wordt aan de heer PATRIS, Christian, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het Arbeidshof van Luik. Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE [2012/202329] Juridictions du travail. Démission Par arrêté royal du 14 mai 2012, démission honorable de ses fonctions de conseiller social effectif au titre de travailleur employé àla Cour du travail de Liège est accordée, à sa demande, à M. PATRIS, Christian. L intéressé est autorisé àporter le titre honorifique de ses fonctions. * FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [2012/202977] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [2012/202977] Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Personeel. Hernieuwing van de toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal Institut national d assurance maladie-invalidité. Personnel. Renouvellement de l attribution de la fonction de management d administrateur général adjoint Bij koninklijk besluit van 4 mei 2012 wordt, met ingang van 1 februari 2012, de toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering aan de heer Benoit Collin, hernieuwd voor een periode van zes jaar. Par arrêté royal du 4 mai 2012, l attribution de la fonction de management d administrateur général adjoint auprès de l Institut national d assurance maladie-invalidité àm. Benoit Collin, est renouvelée à partir du 1 er février 2012, pour une période de six ans. Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden. Le recours en annulation de l acte précité àportée individuelle peut être soumis à la section d administration du Conseil d Etat endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au Conseil d Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxelles) sous pli recommandé àla poste.

105 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU [C 2012/24165] Personeel. Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt de heer Carl Berthot, geboren op 14 september 1965, bevorderd met ingang van 1 mei 2010 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van adviseur-generaal in de klasse A4 op het Frans taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur. SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2012/24165] Personnel. Promotions Par arrêté royal du 15 février 2012, M. Carl Berthot, né le 14 septembre 1965, est promu, à partir du 1 er mai 2010, par avancement à la classe supérieure au titre de conseiller général dans un emploi de classe A4, dans le cadre linguistique franç ais au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Administration centrale. Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt Mevr. Pascale De Gryse, geboren op 13 mei 1977, bevorderd met ingang van 1 november 2009 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Nederlands taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur. Par arrêté royal du 5 décembre 2011, Mme Pascale De Gryse, née le 13 mai 1977, est promue, à partir du 1 er novembre 2009, par avancement à la classe supérieure au titre d attaché dans un emploi de classe A2, dans le cadre linguistique néerlandais au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Administration centrale. Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt Mevr. Jona De Leye, geboren op 10 januari 1982, bevorderd met ingang van 1 september 2010 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Nederlands taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur. * Par arrêté royal du 5 décembre 2011, Mme Jona De Leye, née le 10 janvier 1982, est promue, à partir du 1 er septembre 2010, par avancement à la classe supérieure au titre d attaché dans un emploi de classe A2, dans le cadre linguistique néerlandais au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Administration centrale. FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU [C 2012/24166] Personeel. Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 8 maart 2012 wordt de heer Eric Donnay, geboren op 25 juli 1961, bevorderd met ingang van 1 november 2009 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Frans taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur. SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2012/24166] Personnel. Promotions Par arrêté royal du 8 mars 2012, M. Eric Donnay, né le 25 juillet 1961, est promu, à partir du 1 er novembre 2009, par avancement à la classe supérieure au titre d attaché dans un emploi de classe A2, dans le cadre linguistique français au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Administration centrale. Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt de heer Gérard Lamsens, geboren op 7 juli 1954, bevorderd met ingang van 1 mei 2010 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van adviseur-generaal in de klasse A4 op het Nederlands taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur. Par arrêté royal du 15 février 2012, M. Gérard Lamsens, né le 7 juillet 1954, est promu, à partir du 1 er mai 2010, par avancement à la classe supérieure au titre de Conseiller général dans un emploi de classe A4, dans le cadre linguistique néerlandais au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Administration centrale. Bij koninklijk besluit van 8 maart 2012 wordt de heer Geert Raeymaekers, geboren op 30 juli 1949, bevorderd met ingang van 1 juni 2011 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Nederlands taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur. * Par arrêté royal du 8 mars 2012, M. Geert Raeymaekers, né le 30 juillet 1949, est promu, à partir du 1 er juin 2011, par avancement à la classe supérieure au titre d attaché dans un emploi de classe A2, dans le cadre linguistique néerlandais au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Administration centrale. FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [2012/202936] Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 mei 2012 : is de benoeming van de heer Van Craenenbroeck, L., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken gespecialiseerd in penitentiaire zaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 3 juni 2012; SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE [2012/202936] Ordre judiciaire Par arrêtés royaux du 15 mai 2012 : la nomination de M. Van Craenenbroeck, L., à la fonction d assesseur en application des peines suppléant, spécialisé en matière pénitentiaire, pour le ressort de la cour d appel de Bruxelles, est renouvelée pour un terme de quatre ans prenant cours le 3 juin 2012;

106 31096 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE is het verlof wegens opdracht verleend aan Mevr. Ramaekers, C., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, verlengd voor een termijn met ingang van 1 juni 2012 en eindigt op 31 december Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden. le congé pour cause de mission accordé à Mme Ramaekers, C., substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles, est prolongé pour une période prenant cours le 1 er juin 2012 et se terminant le 31 décembre Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d Etat endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au Conseil d Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli recommandé àla poste. GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID 4 MEI Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het agentschap De Scheepvaart [2012/202796] De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart, artikel 3, 2; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 maart 2012; Overwegende dat artikel 38, derde lid, van de statuten van het agentschap De Scheepvaart momenteel vermeldt dat de Vlaamse Regering jaarlijks beslist over de aan de bestuurders te verlenen kwijting na goedkeuring van de rekeningen in het Vlaams Parlement; Overwegende dat de huidige regeling van artikel 38, derde lid, van de statuten niet operationeel is, niet wordt toegepast, afwijkend is ten aanzien van de generieke regeling die geldt in het Vlaamse overheidslandschap, niet in overeenstemming is met de principes van Beter Bestuurlijk Beleid en nodeloos ingewikkeld is; Overwegende dat de rekeningen van het agentschap De Scheepvaart worden gecontroleerd door een bedrijfsrevisor; Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. De wijziging van de statuten van het agentschap De Scheepvaart, die opgenomen is in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd. Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare werken, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 4 mei De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, H. CREVITS Bijlage. Wijziging van de statuten van het agentschap De Scheepvaart, naamloze vennootschap van publiek recht Enig artikel. In artikel 38 van de statuten van het agentschap De Scheepvaart, naamloze vennootschap van publiek recht, wordt het derde lid vervangen door wat volgt : «De kwijting van bestuurders wordt geregeld volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Deze kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door weglating of onjuiste opgave in de rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst.». Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het agentschap De Scheepvaart. De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, H. CREVITS

107 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [2012/202796] 4 MAI Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation de la modification des statuts de l agence «De Scheepvaart» Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 avril 2004 portant transformation du «Dienst voor de Scheepvaart» (Office de la Navigation) en l agence autonomisée externe de droit public, dénommée «De Scheepvaart», notamment l article 3, 2; Vu l avis de l Inspection des Finances, donné le 30 mars 2012; Considérant que l article 38, alinéa trois, des statuts de l agence «De Scheepvaart» mentionne actuellement que le Gouvernement flamand décide annuellement de la décharge des administrateurs après approbation des comptes au Parlement flamand. Considérant que le règlement actuel de l article 38, alinéa trois, des statuts n est pas opérationnel, n est pas appliqué, déroge au règlement générique s appliquant au paysage administratif flamand, n est pas conforme aux principes d une «Meilleure politique administrative» et est inutilement compliqué; Considérant que les comptes de l agence «De Scheepvaart» sont contrôlés par un réviseur d entreprise; Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics; Après délibération, Arrête : Article 1 er. La modification des statuts de l agence «De Scheepvaart», reprise en l annexe jointe au présent arrêté, est approuvée. Art. 2. Le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions est chargé de l exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 4 mai Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS Annexe Modification des statuts de l agence «De Scheepvaart», société anonyme de droit public Article unique. Dans l article 38 des statuts de l agence «De Scheepvaart», société anonyme de droit public, l alinéa trois est remplacé par ce qui suit : «La décharge des administrateurs est réglée selon les dispositions du Code des Sociétés. Cette décharge est uniquement valable lorsque la situation réelle de la société n est pas cachée par omission ou présentation inexacte dans le rapportage concernant l exécution du contrat de gestion.». Vu pour être annexé àl arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai portant approbation de la modification des statuts de l agence «De Scheepvaart» Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS * VLAAMSE OVERHEID Onderwijs en Vorming [2012/202807] Kamer voor het gemeenschapsonderwijs van het college van beroep. Samenstelling Bij besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten van 27 april 2012 dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2012 wordt het volgende bepaald : Artikel Worden aangesteld tot effectieve leden van de kamer voor het gemeenschapsonderwijs van het college van beroep : 1 o als vertegenwoordigers van het gemeenschapsonderwijs : a) de heer Marc Driesen, algemeen directeur van scholengroep 1, Frank Craeybeckxlaan 24, te 2100 Deurne; b) de heer Ludo Van de Poel, algemeen directeur van scholengroep 7, Grote Markt 52, te 2300 Turnhout; c) de heer Jan De Maeyer, algemeen directeur van scholengroep 22, Ooievaarsnest 3, te 9050 Gentbrugge; d) de heer Jacques Goris, algemeen directeur van scholengroep 8, Oudstrijderslaan 200, te 1140 Evere; e) Mevr. Ann De Bont, adjunct van de directeur, GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Alhambragebouw, Emile Jacqmainlaan 20, te 1000 Brussel; f) Mevr. Hilde Eloot, adjunct van de directeur, GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Alhambragebouw, Emile Jacqmainlaan 20, te 1000 Brussel;

108 31098 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 2 o als vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties : a) de heer Rudy Van Renterghem, vertegenwoordiger van de Christelijke Onderwijscentrale, Trierstraat 31-33, te 1040 Brussel; b) Mevr. Katrien Cerpentier, vertegenwoordiger van de Christelijke Onderwijscentrale, Trierstraat 31-33, te 1040 Brussel; c) de heer Frank Lefever, vertegenwoordiger van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, Gemeentestraat 183, te 3010 Kessel-Lo; d) de heer Georges Achten, vertegenwoordiger van de Algemene Centrale der Openbare Diensten, Fontainasplein 9/11, te 1000 Brussel; e) de heer Lou Boghe, vertegenwoordiger van de Algemene Centrale der Openbare Diensten, rue Foyeux 3, te 6940 Barvaux-sur-Ourthe; f) de heer Claude Walgraef, vertegenwoordiger van de Algemene Centrale der Openbare Diensten, Boterhoek 26, te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver. 2. Worden aangesteld tot plaatsvervangende leden van de kamer voor het gemeenschapsonderwijs van het college van beroep : 1 o als vertegenwoordigers van het gemeenschapsonderwijs : a) de heer Walter Oddery, algemeen directeur van Scholengroep 3, Emiel Blangenoisstraat 2, te 2900 Schoten; b) de heer Geert Frans, algemeen directeur van Scholengroep 9, Zijp 18, te 1780 Wemmel; c) de heer Herman Swerts, algemeen directeur van Scholengroep 15, Sint-Margrietstraat 13, te 3582 Beringen; d) de heer Denis Vonckers, algemeen directeur van Scholengroep 14, Halmstraat 12, te 3600 Genk; e) Mevr. Petra De Vis, adjunct van de directeur, GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Alhambragebouw, Emile Jacqmainlaan 20, te 1000 Brussel; f) Mevr. Lise Vandecan, adjunct van de directeur, GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Alhambragebouw, Emile Jacqmainlaan 20, te 1000 Brussel; 2 o als vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties : a) de heer Jos Van Der Hoeven, vertegenwoordiger van de Christelijke Onderwijscentrale, Trierstraat 31-33, te 1040 Brussel; b) Mevr. Anja Beeckman, vertegenwoordiger van de Christelijke Onderwijscentrale, Trierstraat 31-33, te 1040 Brussel; c) de heer Erik Thijs, vertegenwoordiger van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, Meeregoor 37, te 2460 Kasterlee; d) de heer Raf De Weerdt, vertegenwoordiger van de Algemene Centrale der Openbare Diensten, Fontainasplein 9/11 te 1000 Brussel; e) de heer Dirk Huyge, vertegenwoordiger van de Algemene Centrale der Openbare Diensten, Bagattenstraat 158, te 9000 Gent; f) de heer Roger Vandevenne, vertegenwoordiger van de Algemene Centrale der Openbare Diensten, Neerstraat 69, te 3150 Wespelaar. Art. 2. De heer Frederik Stevens, adjunct van de directeur, Agentschap voor Onderwijsdiensten, Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijspersoneel, Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, te 1210 Brussel, wordt aangesteld tot secretaris van de kamer voor het gemeenschapsonderwijs van het college van beroep. Mevr. Karen De Bleeckere en Mevr. Mehtap Can, beide adjunct van de directeur, Agentschap voor Onderwijsdiensten, Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijspersoneel, Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert IIlaan 15, te 1210 Brussel, worden als plaatsvervangend secretaris van de kamer voor het gemeenschapsonderwijs van het college van beroep aangewezen. Art. 3. Het besluit van de administrateur-generaal van 18 juli 2008 houdende de samenstelling van de kamer voor het gemeenschapsonderwijs van het college van beroep wordt opgeheven met ingang van 1 mei * VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [2012/202820] Zorg en Gezondheid Bij besluit van de administrateur-generaal van 29 maart 2012 wordt aan de vzw Herenhof, Kempische Steenweg 305, bus 6, in 3500 Hasselt, de voorafgaande vergunning verleend voor het bouwen van een woonzorgcentrum met 121 woongelegenheden in 2500 Lier, Antwerpsesteenweg. Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar. De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het project niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd.

109 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Aan de vzw Herenhof, Kempische Steenweg 305, bus 6, in 3500 Hasselt wordt de voorafgaande vergunning geweigerd voor het bouwen van een woonzorgcentrum met 19 woongelegenheden in 2500 Lier, Antwerpsesteenweg. Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing. Bij besluit van de administrateur-generaal van 29 maart 2012 wordt aan de vzw Foyer De Lork, Acaciastraat 6A in 2440 Geel, de voorafgaande vergunning verleend voor de capaciteitsuitbreiding met 13 woongelegenheden van het woonzorgcentrum Beerzelhof, Mechelbaan 53 in 2580 Putte, tot een totale opnamecapaciteit van 74 woongelegenheden. Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar. De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het project niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Aan de vzw Foyer De Lork, Acaciastraat 6A in 2440 Geel, wordt de voorafgaande vergunning geweigerd voor de capaciteitsuitbreiding met 14 woongelegenheden van het woonzorgcentrum Beerzelhof in Putte. Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing. Bij besluit van de administrateur-generaal van 31 maart 2012 wordt het woonzorgcentrum Biezenheem, Hendrik Dewildestraat 10 in 8501 Kortrijk (Bissegem), uitgebaat door het OCMW van 8500 Kortrijk, erkend met ingang van 1 januari 2012 voor onbepaalde duur onder nummer CE 2040 voor maximaal 90 woongelegenheden. Het rust- en verzorgingstehuis Biezenheem, Hendrik Dewildestraat 10 in 8501 Kortrijk (Bissegem), uitgebaat door het OCMW van 8500 Kortrijk, wordt erkend met ingang van 1 januari 2012 voor onbepaalde duur onder nummer VZB 2089 voor maximaal 73 bedden. Het centrum voor kortverblijf Biezenheem, Hendrik Dewildestraat 10 in 8501 Kortrijk (Bissegem), uitgebaat door het OCMW van 8500 Kortrijk, wordt erkend met ingang van 1 januari 2012 voor onbepaalde duur onder nummer KCE 2040 voor maximaal 3 woongelegenheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 3 april 2012 wordt aan de vzw Woon- en Zorgcentrum Zoersel, Oostmallebaan 50 in 2980 Zoersel, de voorafgaande vergunning verleend voor de capaciteitsuitbreiding van het centrum voor kortverblijf, Kermisplein 9 in 2980 Zoersel, met twee woongelegenheden. De totale opnamecapaciteit zal hierdoor tien woongelegenheden bedragen. Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar. De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het project niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden.

110 31100 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bij besluit van de administrateur-generaal van 3 april 2012 wordt het artikel 1 van het ministerieel besluit van 22 december 2000 houdende de bijzondere erkenning van het dagverzorgingscentrum De Wilg vervangen door wat volgt : Artikel 1. Aan het dagverzorgingscentrum De Wilg, Antwerpsesteenweg 71 in 2550 Kontich, uitgebaat door de vzw De Hazelaar, Witvrouwenveldstraat 1 in 2550 Kontich, wordt een bijzondere erkenning als centrum voor dagverzorging verleend onder nummer DVC BE 1984 voor 15 verblijfseenheden met ingang van 1 januari 2000 voor onbepaalde duur. Met ingang van 15 november 2011 is het dagverzorgingscentrum De Wilg gehuisvest Antwerpsesteenweg 71 in 2550 Kontich. Bij besluit van de administrateur-generaal van 3 april 2012 wordt het woonzorgcentrum Sint-Jozef, Maagdestraat 14 in 9000 Gent, uitgebaat door de vzw De Refuge, Coupure Links 275 in 9000 Gent, erkend met ingang van 1 september 2010 voor onbepaalde duur onder nummer PE 984 voor 79 woongelegenheden. De capaciteitsuitbreiding met 3 woongelegenheden wordt erkend met ingang van 1 januari 2010 voor onbepaalde duur onder hetzelfde nummer PE 984, zodat de maximale opnamecapaciteit 82 woongelegenheden kan bedragen. Na de realisatie van het project Dorp in de stad stopt de exploitatie van het woonzorgcentrum, dit uiterlijk tegen 31 december Er wordt een tijdelijke afwijking verleend op de erkenningsvoorwaarden art 48, 1 o b) geen aparte sanitaire cel voor elke kamer, art.48, 13 o b) geen ongehinderd zicht en art.19) geen opname zorgbehoevenden, voor de duur van de exploitatie, eindigend op 31 december Bij besluit van de administrateur-generaal van 3 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de directeur-generaal van 5 augustus 2005 aangepast als volgt : Aan de vzw Groep van Voorzieningen Sint-Franciscus, Sint-Martensstraat 3 in 9660 Brakel, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor de capaciteitsuitbreiding met 71 woongelegenheden van het rusthuis O.L.Vrouw Ter Veldbloemen, Meersstraat 22 in 9860 Oosterzele, zodat de maximale capaciteit van het rusthuis kan gebracht worden op 113 woongelegenheden. De voorafgaande vergunning van 5 augustus 2005 geldt tot 5 augustus 2017, gelet op de gedeeltelijke realisatie. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 3 april 2012 wordt het artikel 1 van het ministerieel besluit van 9 oktober 2000 houdende de bijzondere erkenning van het dagverzorgingscentrum De Korenbloem vervangen door wat volgt : Artikel 1. Aan het dagverzorgingscentrum De Korenbloem, Pieter de Conincklaan 12 in 8500 Kortrijk, uitgebaat door de vzw De Korenbloem, Pieter de Conincklaan 12 in 8500 Kortrijk, wordt een bijzondere erkenning als centrum voor dagverzorging verleend onder nummer DVC BE 1680 voor 15 verblijfseenheden met ingang van 1 januari 2000 voor onbepaalde duur. Met ingang van 15 december 2011 wordt de bijzondere erkenning als centrum voor dagverzorging verminderd tot 8 verblijfseenheden voor onbepaalde duur. Bij besluit van de administrateur-generaal van 3 april 2012 wordt aan het dagverzorgingscentrum Het Landhuis De Korenbloem, Sint-Jansplein 12 in 8500 Kortrijk, uitgebaat door de vzw De Korenbloem, Pieter de Conincklaan 12 in 8500 Kortrijk, een bijzondere erkenning als dagverzorgingscentrum verleend onder nummer DVC BE 2724 voor 7 verblijfseenheden met ingang van 15 december 2011 voor onbepaalde duur. Bij besluit van de administrateur-generaal van 4 april 2012 wordt het centrum voor kortverblijf Residentie Koning Albert, Keperenbergstraat 36 in 1700 Dilbeek, uitgebaat door de vzw Woon- en Zorgcentrum Koning Albert I, Keperenbergstraat 36 in 1700 Dilbeek, erkend met ingang van 1 augustus 2011 voor onbepaalde duur onder nummer KPE1 voor maximaal 1 woongelegenheid. Bij besluit van de administrateur-generaal van 4 april 2012 wordt het besluit van de administrateur-generaal van 8 maart 2012 waarin een foutieve inplantingsplaats werd vermeld, ingetrokken. Artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 3 oktober 2008 wordt aangepast als volgt : Aan de vzw Woon- en Zorgcentrum Arcadia, Zuurbemde 35 in 3380 Glabbeek, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor het bouwen van een serviceflatgebouw met 26 wooneenheden in 3380 Glabbeek, Nieuwstraat/Dries. De voorafgaande vergunning van 3 oktober 2008 geldt tot 3 oktober Indien de werken voor het initiatief niet werden aangevat voor 3 oktober 2013, kan de geldigheidsduur van de vergunning verlengd worden met een periode van 3 jaar, mits het indienen van een gemotiveerde aanvraag en het bewijs dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd. De aldus verlengde vergunning kan, mits het indienen van een gemotiveerde aanvraag, nogmaals verlengd worden voor een periode van maximaal 3 jaar tot uiterlijk 3 oktober Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden.

111 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bij besluit van de administrateur-generaal van 4 april 2012 wordt aan de vzw Sint-Lucia, Herentalsstraat 64 in 2300 Turnhout de voorafgaande vergunning verleend voor de realisatie van een dagverzorgingscentrum met 15 verblijfseenheden gelegen in 2300 Turnhout, Heizijde 33. Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar. De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het initiatief niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 4 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 3 juli 2009 aangepast als volgt : Aan de BVBA Brussels Senior Rent, Jules Bordetlaan 160/1 in 1140 Evere, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor het bouwen van een serviceflatgebouw met 75 wooneenheden, gelegen langs de Tuchthuisstraat in 1800 Vilvoorde. De voorafgaande vergunning van 3 juli 2009 geldt tot 3 juli Indien de werken voor het initiatief niet werden aangevat voor 3 juli 2014, kan de geldigheidsduur van de vergunning verlengd worden met een periode van 3 jaar, mits het indienen van een gemotiveerde aanvraag en het bewijs dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd. De aldus verlengde vergunning kan, mits het indienen van een gemotiveerde aanvraag, nogmaals verlengd worden voor een periode van maximaal 3 jaar tot uiterlijk 3 juli Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 4 april 2012 wordt aan de NV Solid Invest, Spechtstraat 5 in 3630 Maasmechelen, de voorafgaande vergunning verleend voor het bouwen van een serviceflatgebouw met 53 wooneenheden, op een terrein gelegen langs de Koudenberghstraat in 3630 Maasmechelen. Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar. De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het initiatief niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 4 april 2012 wordt de erkenning onder nummer PE1918 van het serviceflatgebouw Hertogenhof, Minderbroedersstraat 9a in 3000 Leuven, beheerd door de vzw Bellarmino, Minderbroedersstraat 9b in 3000 Leuven, administratief verlengd met ingang van 1 april 2012 tot en met 31 maart 2014 voor maximaal 39 wooneenheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 4 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 13 februari 2008, en later gewijzigd, aangepast als volgt : Aan de vzw Rushuizen Z.A. Zuid-Limburg, Clement Cartuyvelsstraat 5/A in 3800 Sint-Truiden, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor het bouwen van een woonzorgcentrum met 157 woongelegenheden, ter vervanging en uitbreiding van het bestaande rusthuis Cecilia Rustoord, gelegen Parkstraat 9 in 3570 Alken.. De voorafgaande vergunning van 13 februari 2008 geldt tot 13 februari Indien de werken voor het initiatief niet werden aangevat voor 13 februari 2013, kan de geldigheidsduur van de vergunning verlengd worden met een periode van 3 jaar, mits het indienen van een gemotiveerde aanvraag en het bewijs dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd. De aldus verlengde vergunning kan, mits het indienen van een gemotiveerde aanvraag, nogmaals verlengd worden voor een periode van maximaal 3 jaar tot uiterlijk 13 februari Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden.

112 31102 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bij besluit van de administrateur-generaal van 5 april 2012 wordt aan het dagverzorgingscentrum Uit Huis Toch Thuis, Mgr. Koningsstraat 12 in 3680 Maaseik, uitgebaat door het OCMW van Maaseik, Mgr. Koningsstraat 8 in 3680 Maaseik, een bijzondere erkenning als dagverzorgingscentrum verleend voor 3 bijkomende verblijfseenheden onder nummer DVC BE 1797 met ingang van 1 mei De totale capaciteit bedraagt 12 verblijfseenheden. De erkenning geldt voor onbepaalde duur. Bij besluit van de administrateur-generaal van 5 april 2012 wordt aan de vzw Huize De Sterrewijzer, Sterrenwijzer 7 in 2250 Olen de voorafgaande vergunning verleend voor de realisatie van een dagverzorgingscentrum Huize De Sterrewijzer, Sterrenwijzer 7 in 2250 Olen met 5 verblijfseenheden. Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar. De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het initiatief niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 5 april 2012 wordt het woonzorgcentrum Sint-Job, Marktweg 20 in 9300 Aalst, uitgebaat door het OCMW van 9300 Aalst, erkend met ingang van 1 september 2011 voor onbepaalde duur onder nummer CE 397 voor maximaal 175 woongelegenheden. Het rust- en verzorgingstehuis Sint-Job, Marktweg 20 in 9300 Aalst, uitgebaat door het OCMW van Aalst, wordt erkend met ingang van 1 september 2011 voor onbepaalde duur onder nummer VZB 2152 voor maximaal 114 bedden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 11 april 2012 wordt het woonzorgcentrum Zeemanshuis Godtschalck, gelegen Dokter Eduard Moreauxlaan 322 in 8400 Oostende en beheerd door de stichting Godtschalck Helena en Isabella Zeemanshuis, Dokter Eduard Moreauxlaan 322 in 8400 Oostende, erkend met ingang van 1 april 2012 voor onbepaalde duur onder nummer CE1038 voor maximaal 75 woongelegenheden. Het rust- en verzorgingstehuis Zeemanshuis Godtschalck, gelegen Dokter Eduard Moreauxlaan 322 in 8400 Oostende en beheerd door de stichting Godtschalck Helena en Isabella Zeemanshuis, Dokter Eduard Moreauxlaan 322 in 8400 Oostende, wordt erkend met ingang van 1 april 2012 voor onbepaalde duur onder nummer VZB 2080 voor maximaal 52 bedden. Een afwijking wordt verleend tot en met 31 maart 2018 voor de erkenningsvoorwaarde voor woonzorgcentra vervat in artikel 48, 13 o, b : de hoogte van de raamdorpels biedt geen ongehinderd zicht op de buitenwereld in de kamers vooraan (oudste gedeelte). Bij besluit van de administrateur-generaal van 11 april 2012 wordt de erkende capaciteit van het rusthuis WZC Koning Albert I, Keperenbergstraat 36 in 1700 Dilbeek, uitgebaat door de vzw Woon- en Zorgcentrum Koning Albert I, Keperenbergstraat 36 in 1700 Dilbeek, verminderd met 24 woongelegenheden met ingang van 1 augustus 2011 tot en met 31 augustus 2012 onder nummer PE1, zodat de maximale huisvestingscapaciteit van het rusthuis 65 woongelegenheden bedraagt. Het woonzorgcentrum WZC Koning Albert I, Keperenbergstraat 36 in 1700 Dilbeek, uitgebaat door de vzw Woonen Zorgcentrum Koning Albert I, Keperenbergstraat 36 in 1700 Dilbeek, wordt erkend met ingang van 1 september 2012 voor onbepaalde duur onder nummer PE1 voor maximaal 65 woongelegenheden. De erkende capaciteit van het rust- en verzorgingstehuis WZC Koning Albert I, Keperenbergstraat 36 in 1700 Dilbeek, uitgebaat door de vzw Woon- en Zorgcentrum Koning Albert I, Keperenbergstraat 36 in 1700 Dilbeek, wordt verminderd met 24 bedden met ingang van 1 augustus 2011 tot en met 31 augustus 2012 onder nummer VZB2215, zodat met ingang van 1 augustus 2011 nog maximaal 25 bedden erkend zijn. Het rust- en verzorgingstehuis WZC Koning Albert I,Keperenbergstraat 36 in 1700 Dilbeek, uitgebaat door de vzw Woon- en Zorgcentrum Koning Albert I, Keperenbergstraat 36 in 1700 Dilbeek, wordt erkend met ingang van 1 september 2012 voor onbepaalde duur onder nummer VZB2215 voor maximaal 25 bedden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 11 april 2012 wordt de capaciteitsuitbreiding met 49 woongelegenheden van het rusthuis Quietas, Bezenberg 10 in 1700 Dilbeek, uitgebaat door de vzw Woon- en Zorgcentrum Quietas, Bezenberg 10 in 1700 Dilbeek, erkend met ingang van 1 augustus 2011 tot en met 31 mei 2014 onder nummer PE1693, zodat de maximale huisvestingscapaciteit van het rusthuis 124 woongelegenheden bedraagt. De capaciteitsuitbreiding met 24 bedden van het rust- en verzorgingstehuis Quietas, Bezenberg 10 in 1700 Dilbeek, uitgebaat door de vzw Woon- en Zorgcentrum Quietas, Bezenberg 10 in 1700 Dilbeek, wordt erkend met ingang van 1 augustus 2011 tot en met 31 mei 2014 onder nummer VZB2214, zodat de maximale huisvestingscapaciteit van het rusten verzorgingstehuis 72 bedden bedraagt. Het woonzorgcentrum Quietas, Bezenberg 10 in 1700 Dilbeek, uitgebaat door de vzw Woon- en Zorgcentrum Quietas, Bezenberg 10 in 1700 Dilbeek, wordt erkend met ingang van 1 juni 2014 voor onbepaalde duur onder nummer PE1693 voor maximaal 124 woongelegenheden.

113 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Het rust- en verzorgingstehuis Quietas, Bezenberg 10 in 1700 Dilbeek, uitgebaat door de vzw Woon- en Zorgcentrum Quietas, Bezenberg 10 in 1700 Dilbeek, wordt erkend met ingang van 1 juni 2014 voor onbepaalde duur onder nummer VZB2214 voor maximaal 72 bedden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 11 april 2012 wordt het woonzorgcentrum Seniorie Minneveld, Hof-ter-Burstbaan 14, 9280 Lebbeke, uitgebaat door de BVBA Seniorie Minneveld, Hof-ter-Burstbaan 14, 9280 Lebbeke, erkend met ingang van 1 november 2011 voor onbepaalde duur onder nummer PE 2721 voor maximaal 55 woongelegenheden komende van de capaciteitsvermindering van het woonzorgcentrum Seniorie Ter Minne, Lange Minnestraat 125, 9280 Lebbeke. Het rust- en verzorgingstehuis Seniorie Minneveld, Hof-ter-Burstbaan 14, 9280 Lebbeke, uitgebaat door de BVBA Seniorie Minneveld, Hof-ter-Burstbaan 14, 9280 Lebbeke, wordt erkend met ingang van 1 november 2011 voor onbepaalde duur onder nummer VZB 2500 voor maximaal 32 bedden komende van de capaciteitsvermindering van het rust- en verzorgingstehuis Seniorie Ter Minne, Lange Minnestraat 125, 9280 Lebbeke. Bij besluit van de administrateur-generaal van 11 april 2012 wordt het woonzorgcentrum Populierenhof, Turkyen 2, 9100 Sint-Niklaas, uitgebaat door het OCMW van Sint-Niklaas, Lodewijk De Meesterstraat 3, 9100 Sint- Niklaas, erkend met ingang van 1 mei 2012 voor onbepaalde duur onder nummer CE 1187 voor maximaal 80 woongelegenheden. Het rust- en verzorgingstehuis Populierenhof, Turkyen 2, 9100 Sint-Niklaas, uitgebaat door het OCMW van Sint-Niklaas, Lodewijk De Meesterstraat 3, 9100 Sint-Niklaas, wordt erkend met ingang van 1 mei 2012 voor onbepaalde duur onder nummer VZB 2324 voor maximaal 39 bedden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 11 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de directeur-generaal 22 april 2002, later gewijzigd, aangepast als volgt : Aan de BVBA De Bleuk, Endepoelstraat 4 in 3540 Herk-de-Stad, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor het bouwen van een woonzorgcentrum met 96 woongelegenheden, op een terrein gelegen Endepoelstraat 4 in 3540 Herk-de-Stad.. De voorafgaande vergunning van 22 april 2002 geldt tot 22 april Als het initiatief twaalf jaar na datum van de beslissing, waarbij de voorafgaande vergunning verleend werd, slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 12 april 2012 wordt aan het OCMW van 8000 Brugge een aanpassing van erkenning als rust- en verzorgingstehuis verleend onder het erkenningsnummer VZB 435 voor 45 bedden, waardoor het aantal RVT-bedden met ingang van 1 januari 2012 verminderd wordt van 135 tot 90 in het woonzorgcentrum Woon- en Zorgcentrum Van Zuylen, Geralaan 50 in 8310 Brugge. Aan het OCMW van 8000 Brugge wordt een aanpassing van erkenning als rust- en verzorgingstehuis verleend onder het erkenningsnummer VZB 153 voor 5 bedden, waardoor het aantal RVT-bedden met ingang van 1 januari 2012 stijgt van 95 tot 100 in het woonzorgcentrum Woon- en Zorgcentrum De Zeventorentjes, Sint-Lucaslaan 50 in 8310 Brugge. Aan het OCMW van 8000 Brugge wordt een voorlopige erkenning als rust- en verzorgingstehuis verleend onder het erkenningsnummer VZB 166 voor 40 bedden in het woonzorgcentrum Woon- en Zorgcentrum Hallenhuis, Pastoriestraat 1B in 8200 Brugge, met ingang van1 januari 2012 tot en met 31 december Bij besluit van de administrateur-generaal van 12 april 2012 wordt het woonzorgcentrum Albert-Elisabeth, L. De Meesterstraat 5, 9100 Sint-Niklaas, uitgebaat door het OCMW van Sint-Niklaas, L. De Meesterstraat 3, 9100 Sint- Niklaas, erkend met ingang van 1 januari 2012 voor onbepaalde duur onder nummer CE 2349 voor maximaal 45 woongelegenheden. Het rust- en verzorgingstehuis Albert-Elisabeth, L. De Meesterstraat 5, 9100 Sint-Niklaas, uitgebaat door het OCMW van Sint-Niklaas, L. De Meesterstraat 3, 9100 Sint-Niklaas, wordt erkend met ingang van 1 januari 2012 voor onbepaalde duur onder nummer VZB 441 voor maximaal 45 bedden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 12 april 2012 wordt het woonzorgcentrum Sint-Rafaël, gelegen Kasteelstraat 14 in 1770 Liedekerke en uitgebaat door de vzw Zorg-Saam Kindsheid Jesu, Onze Lieve Vrouwestraat 23 in 9041 Gent, erkend met ingang van 1 oktober 2012 voor onbepaalde duur onder nummer PE414 voor maximaal 230 woongelegenheden. Het rust- en verzorgingstehuis Sint-Rafaël, gelegen Kasteelstraat 14 in 1770 Liedekerke en uitgebaat door de vzw Zorg-Saam Kindsheid Jesu, Onze Lieve Vrouwestraat 23 in 9041 Gent, wordt erkend met ingang van 1 oktober 2012 voor onbepaalde duur onder nummer VZB145 voor maximaal 167 bedden.

114 31104 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bij besluit van de administrateur-generaal van 12 april 2012 wordt de capaciteitsvermindering met 55 woongelegenheden van het woonzorgcentrum Seniorie Ter Minne, Lange Minnestraat 125, 9280 Lebbeke, uitgebaat door de CVBA Seniorie Ter Minne, Lange Minnestraat 125, 9280 Lebbeke, erkend met ingang van 1 november 2011 voor onbepaalde duur onder nummer PE 1762, zodat de maximale huisvestingscapaciteit van het woonzorgcentrum 83 woongelegenheden bedraagt. De capaciteitsvermindering met 32 bedden van het rust- en verzorgingstehuis Seniorie Ter Minne, Lange Minnestraat Lebbeke, uitgebaat door de CVBA Seniorie Ter Minne, Lange Minnestraat 125, 9280 Lebbeke, wordt erkend met ingang van 1 november 2011 voor onbepaalde duur onder nummer VZB 2064, zodat de maximale huisvestingscapaciteit van het rust- en verzorgingstehuis 49 bedden bedraagt. De erkenning van het centrum voor kortverblijf Seniorie Ter Minne voor 10 woongelegenheden onder nummer KPE 1762, uitgebaat door de CVBA Seniorie Ter Minne, Lange Minnestraat 125, 9280 Lebbeke, wordt na de wijziging van inplantingsplaats naar de Lange Minnestraat 125, 9280 Lebbeke behouden voor onbepaalde duur. Bij besluit van de administrateur-generaal van 12 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 10 februari 2012 aangepast als volgt : Aan de bvba Zorghome De Fakkel, Tessenderlosesteenweg 143, 3583 Beringen wordt de voorafgaande vergunning verleend voor de bouw van een woonzorgcentrum De Fakkel, Zelebaan 97, 9160 Lokeren met 53 woongelegenheden. Deze voorafgaande vergunning geldt tot 10 februari De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van het oorspronkelijke besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o binnen drie jaar na de datum van het oorspronkelijke besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het initiatief niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 12 april 2012 wordt aan het dagverzorgingscentrum De Wijnstok, Groenendaalsesteenweg 32 in 1560 Hoeilaart, uitgebaat door het OCMW van Hoeilaart, J. B. Charlierlaan 78 in 1560 Hoeilaart, een bijzondere erkenning als dagverzorgingscentrum verleend onder nummer DVC BE 2642 voor 7 verblijfseenheden met ingang van 27 maart 2012 voor onbepaalde duur. Bij besluit van de administrateur-generaal van 12 april 2012 wordt het besluit van de administrateur-generaal van 8 maart 2012 waarin een foutieve initiatiefnemer werd vermeld, ingetrokken. Artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 3 oktober 2008, en later aangepast, wordt aangepast als volgt : Aan de vzw Woon- en Zorgcentrum Arcadia, Zuurbemde 35 in 3380 Glabbeek, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor het bouwen van een nieuw woonzorgcentrum met 83 woongelegenheden in 3380 Glabbeek, Nieuwstraat/Dries, ter vervanging en uitbreiding van het bestaande woonzorgcentrum Home Levensvreugd, Zuurbemde 35 in 3380 Glabbeek.. De voorafgaande vergunning van 3 oktober 2008 geldt tot 3 oktober Indien de werken voor het initiatief niet werden aangevat voor 3 oktober 2013, kan de geldigheidsduur van de vergunning verlengd worden met een periode van 3 jaar, mits het indienen van een gemotiveerde aanvraag en het bewijs dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd. De aldus verlengde vergunning kan, mits het indienen van een gemotiveerde aanvraag, nogmaals verlengd worden voor een periode van maximaal 3 jaar tot uiterlijk 3 oktober Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 12 april 2012 wordt de erkenning onder nummer PE664 voor maximaal 65 woongelegenheden van het woonzorgcentrum Arcadia, gelegen Zuurbemde 35 in 3380 Geel, behouden na overname van het beheer ervan door de vzw Woon- en Zorgcentrum Arcadia, Zuurbemde 35 in 3380 Glabbeek,. De erkenning onder nummer VZB2418 voor maximaal 25 bedden van het rust- en verzorgingstehuis Arcadia, gelegen Zuurbemde 35 in 3380 Glabbeek blijft behouden na overname van het beheer ervan door de vzw Woon- en Zorgcentrum Arcadia, Zuurbemde 35 in 3380 Glabbeek,. Het woonzorgcentrum Arcadia, gelegen Zuurbemde 35 in 3380 Glabbeek en uitgebaat door de vzw Woon- en Zorgcentrum Arcadia, Zuurbemde 35 in 3380 Glabbeek, wordt erkend met ingang van 1 april 2012 voor onbepaalde duur onder nummer PE664 voor maximaal 65 woongelegenheden. Het rust- en verzorgingstehuis Arcadia, gelegen Zuurbemde 35 in 3380 Glabbeek en uitgebaat door de vzw Woonen Zorgcentrum Arcadia, Zuurbemde 35 in 3380 Glabbeek, wordt erkend met ingang van 1 april 2012 voor onbepaalde duur onder nummer VZB2418 voor maximaal 25 bedden.

115 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bij besluit van de administrateur-generaal van 12 april 2012 wordt aan het dagverzorgingscentrum Domino, Dobbelslot 4 in 9000 Gent, uitgebaat door de vzw Woon- en Zorgcentrum Domino, Sint-Margrietstraat 36 in 9000 Gent, een bijzondere erkenning als dagverzorgingscentrum verleend voor 5 bijkomende verblijfseenheden onder nummer DVC BE 2685 met ingang van 23 maart De totale capaciteit bedraagt 15 verblijfseenheden. De erkenning geldt voor onbepaalde duur. Bij besluit van de administrateur-generaal van 12 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de directeur-generaal van 4 november 2002, en later gewijzigd en verlengd, aangepast als volgt : Aan de vzw Foyer de Lork, Acaciastraat 6/A in 2440 Geel, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor het wijzigen van de capaciteit van het woonzorgcentrum Berckenbosch, gelegen Schansstraat 208 in 3550 Heusden-Zolder, door uitbreiding met 62 woongelegenheden, zodat de maximale huisvestingscapaciteit van het woonzorgcentrum 109 woongelegenheden zal bedragen.. De voorafgaande vergunning van 4 november 2002 geldt tot 4 november Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Aan de vzw Foyer de Lork, Acaciastraat 6/A in 2440 Geel, wordt de aanpassing van de voorafgaande vergunning geweigerd voor 8 bijkomende woongelegenheden. Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing. Bij besluit van de administrateur-generaal van 12 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 11 mei 2010, en later gewijzigd, aangepast als volgt : Aan de vzw Het Gehucht, Begonialaan 21 in 3550 Heusden-Zolder, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor het bouwen van een woonzorgcentrum met 54 woongelegenheden, op een terrein gelegen Vrunstraat in 3550 Heusden-Zolder.. Deze voorafgaande vergunning geldt tot 11 mei De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van het oorspronkelijke besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o binnen drie jaar na de datum van het oorspronkelijke besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het initiatief niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Aan de vzw Het Gehucht, Begonialaan 21 in 3550 Heusden-Zolder, wordt de aanpassing van de voorafgaande vergunning geweigerd voor 8 bijkomende woongelegenheden. Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing. Bij besluit van de administrateur-generaal van 12 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 26 oktober 2007 aangepast als volgt : Aan de vzw Foyer de Lork, Acaciastraat 6/A in 2440 Geel, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor het bouwen van een woonzorgcentrum met 122 woongelegenheden, op een terrein gelegen Groenplaats in 3621 Lanaken.. De voorafgaande vergunning van 26 oktober 2007 geldt tot 26 oktober Indien de werken voor het initiatief niet werden aangevat voor 26 oktober 2012, kan de geldigheidsduur van de vergunning verlengd worden met een periode van 3 jaar, mits het indienen van een gemotiveerde aanvraag en het bewijs dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd. De aldus verlengde vergunning kan, mits het indienen van een gemotiveerde aanvraag, nogmaals verlengd worden voor een periode van maximaal 3 jaar tot uiterlijk 26 oktober Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Aan de vzw Foyer de Lork, Acaciastraat 6/A in 2440 Geel, wordt de aanpassing van de voorafgaande vergunning geweigerd voor 4 bijkomende woongelegenheden. Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing. Bij besluit van de administrateur-generaal van 13 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de directeur-generaal van 29 september 2005 aangepast als volgt : Aan de vzw Sint-Vincentius, Bonestraat 17 in 8760 Meulebeke wordt de voorafgaande vergunning werd verleend voor het wijzigen van de capaciteit van rusthuis Sint-Vincentius, zelfde adres, door uitbreiding met 39 woongelegenheden, zodat de maximale huisvestingscapaciteit van het rusthuis 131 woongelegenheden zal bedragen.. De voorafgaande vergunning van 29 september 2005 geldt tot 29 september Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden.

116 31106 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bij besluit van de administrateur-generaal van 13 april 2012 wordt de capaciteitsuitbreiding met 22 woongelegenheden van het rusthuis Home Heiberg, Heibergstraat 17 in 2340 Beerse, uitgebaat door de NV Armonea, Eugène Flageyplein 18 in 1050 Brussel, wordt erkend met ingang van 1 maart 2011 tot en met 31 oktober 2013 onder nummer PE1299, zodat de maximale huisvestingscapaciteit van het rusthuis 118 woongelegenheden bedraagt. De capaciteitsuitbreiding met 4 woongelegenheden van het rusthuis Home Heiberg, Heibergstraat 17 in 2340 Beerse, uitgebaat door de NV Armonea, Eugène Flageyplein 18 in 1050 Brussel, wordt erkend met ingang van 1 januari 2012 tot en met 31 oktober 2013 onder nummer PE1299, zodat de maximale huisvestingscapaciteit van het rusthuis 122 woongelegenheden bedraagt. Bij besluit van de administrateur-generaal van 13 april 2012 wordt aan de vzw Zorg en Welzijn, Gasthuisstraat 24 in 8520 Kuurne, de voorafgaande vergunning verleend voor het wijzigen van de capaciteit van het woonzorgcentrum Heilige Familie, Gasthuisstraat 24 in 8520 Kuurne, door uitbreiding met 6 woongelegenheden, zodat de maximale huisvestingscapaciteit van het woonzorgcentrum 168 woongelegenheden zal bedragen. Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar. De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het initiatief niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 13 april 2012 wordt de erkenning onder nummer CE 1933 van het serviceflatgebouw Rietveld, Hendrik Dewildestraat 6 in 8501 Kortrijk (Bissegem), uitgebaat door het OCMW van 8500 Kortrijk, verlengd met ingang van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2015 voor maximaal 25 wooneenheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 13 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 26 maart 2008, en later gewijzigd, aangepast als volgt : Aan de vzw Welzijnscampus Huize Sint-Anna, Gasthuisstraat 20 in 3620 Lanaken, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor het bouwen van een woonzorgcentrum met 120 woongelegenheden, op een terrein gelegen op de campus Sint-Barbara, Bessemerstraat 476 in 3620 Lanaken. Hiervan zijn er 28 woongelegenheden ter vervanging van 28 woongelegenheden van het bestaande rusthuis Sint-Anna, gelegen Gasthuisstraat 20 in 3620 Lanaken.. De voorafgaande vergunning van 26 maart 2008 geldt tot en met 26 maart Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Aan de vzw Welzijnscampus Huize Sint-Anna, Gasthuisstraat 20 in 3620 Lanaken, wordt de aanpassing van de voorafgaande vergunning geweigerd voor 4 bijkomende woongelegenheden. Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing. Bij besluit van de administrateur-generaal van 13 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 29 april 2009 aangepast als volgt : Aan de NV Armonea, Eugène Flageyplein 18 in 1050 Brussel, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor de capaciteitsuitbreiding met 38 woongelegenheden van het woonzorgcentrum Nethehof, Gerheide 180 in 2490 Balen, tot een totale opnamecapaciteit van 136 woongelegenheden. De voorafgaande vergunning is in haar aangepaste vorm geldig tot en met 29 april 2021 aangezien reeds 26 woongelegenheden in aanvraag tot erkenning zijn. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Aan de NV Armonea, Eugène Flageyplein 18 in 1050 Brussel, wordt de voorafgaande vergunning geweigerd voor de capaciteitsuitbreiding met 6 woongelegenheden van het woonzorgcentrum Nethehof. Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing.

117 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bij besluit van de administrateur-generaal van 13 april 2012 wordt aan de BVBA Home Keiheuvel-Detand, Piere Bellefroidlaan 16 in 2400 Mol, de voorafgaande vergunning verleend voor de capaciteitsuitbreiding met 5 woongelegenheden van het woonzorgcentrum Home Keiheuvel, Kapelstraat in 2490 Balen, tot een totale opnamecapaciteit van 49 woongelegenheden. Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar. De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o als binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o als binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het initiatief niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Aan de BVBA Home Keiheuvel-Detand, Piere Bellefroidlaan 16 in 2400 Mol, wordt de voorafgaande vergunning geweigerd voor de capaciteitsuitbreiding met 6 woongelegenheden van het woonzorgcentrum Home Keiheuvel. Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing. Bij besluit van de administrateur-generaal van 13 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 19 maart 2010 aangepast als volgt : Aan de vzw Foyer De Lork, Acaciastraat 6A in 2440 Geel, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor de capaciteitsuitbreiding met 33 woongelegenheden van het woonzorgcentrum De Witte Bergen, Diestweg 1 in 2460 Kasterlee, tot een totale opnamecapaciteit van 129 woongelegenheden. Deze voorafgaande vergunning geldt tot 19 maart De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van het oorspronkelijke besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o binnen drie jaar na de datum van het oorspronkelijke besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het initiatief niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Aan de vzw Foyer De Lork, Acaciastraat 6A in 2440 Geel, wordt de voorafgaande vergunning geweigerd voor de capaciteitsuitbreiding met 5 woongelegenheden van het woonzorgcentrum De Witte Bergen, Diestweg 1 in 2460 Kasterlee. Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing. Bij besluit van de administrateur-generaal van 13 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 6 juli 2010 aangepast als volgt : Aan de NV Armonea, Eugène Flageyplein 18 in 1050 Brussel, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor het bouwen van een woonzorgcentrum met 29 woongelegenheden in 2300 Turnhout, Eigenaarsstraat 21. Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar. De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o als binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o als binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het initiatief niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Aan de NV Armonea, Eugène Flageyplein 18 in 1050 Brussel wordt de voorafgaande vergunning geweigerd voor de capaciteitsuitbreiding met 26 woongelegenheden van voornoemd initiatief. Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing.

118 31108 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bij besluit van de administrateur-generaal van 13 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 17 december 2008 aangepast als volgt : Aan het OCMW van 2300 Turnhout, Albert Van Dyckstraat 20, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor het oprichten van een nieuw woonzorgcentrum met 199 woongelegenheden in 2300 Turnhout, waarvan 168 woongelegenheden ter vervanging van het bestaande rusthuis RVT Sint-Petrus, Albert Van Dyckstraat 18 en 39 in 2300 Turnhout. De voorafgaande vergunning is in haar aangepaste vorm 12 jaar geldig tot 17 december 2020 aangezien de werken reeds gestart zijn. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Aan het OCMW van 2300 Turnhout, Albert Van Dyckstraat 20, wordt de voorafgaande vergunning geweigerd voor de capaciteitsuitbreiding met 26 woongelegenheden van voornoemde voorziening. Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing. Bij besluit van de administrateur-generaal van 13 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 20 juni 2006 aangepast als volgt : Aan de vzw De Nieuwe Kaai, Nieuwe Kaai 5 in 2300 Turnhout, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor het bouwen van een woonzorgcentrum met 120 woongelegenheden, gelegen aan de Antoine Coppenslaan 33 in 2300 Turnhout. De voorafgaande vergunning van 20 juni 2006 geldt in haar aangepaste vorm tot 20 juni 2018, aangezien de werken reeds gestart zijn. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Aan de vzw De Nieuwe Kaai, Nieuwe Kaai 5 in 2300 Turnhout wordt de voorafgaande vergunning geweigerd voor de capaciteitsuitbreiding met 26 woongelegenheden van voornoemd initiatief. Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing. Bij besluit van de administrateur-generaal van 13 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 26 juni 2009 aangepast als volgt : Aan de vzw R.V.T. Sint-Jozef Deinze, Kortrijksesteenweg 61, 9800 Deinze wordt de voorafgaande vergunning verleend voor het bouwen van een rusthuisafdeling met 51 woongelegenheden ter vervanging van 51 woongelegenheden van het bestaande rusthuis Sint-Jozef te 9800 Deinze en voor de capaciteitsuitbreiding met 14 woongelegenheden van het rusthuis Sint-Jozef te 9800 Deinze. De maximale huisvestingcapaciteit komt hierdoor op 155 woongelegenheden.. De voorafgaande vergunning van 26 juni 2009 geldt tot 26 juni Indien de werken voor het initiatief niet werden aangevat voor 26 juni 2014, kan de geldigheidsduur van de vergunning verlengd worden met een periode van 3 jaar, mits het indienen van een gemotiveerde aanvraag en het bewijs dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd. De aldus verlengde vergunning kan, mits het indienen van een gemotiveerde aanvraag, nogmaals verlengd worden voor een periode van maximaal 3 jaar tot uiterlijk 26 juni Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Aan de vzw R.V.T. Sint-Jozef Deinze, Kortrijksesteenweg 61, 9800 Deinze wordt de voorafgaande vergunning geweigerd voor de capaciteitsuitbreiding van het woonzorgcentrum Sint-Jozef te 9800 Deinze met 14 woongelegenheden. Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing. Bij besluit van de administrateur-generaal van 14 april 2012 wordt de capaciteitsuitbreiding met 36 woongelegenheden van het rusthuis Sint-Monica, Ooievaarslaan 3 in 8400 Oostende, uitgebaat door de vzw Sint-Monica, Ooievaarslaan 3 in 8400 Oostende, erkend met ingang van 25 oktober 2011 tot en met 31 oktober 2012 onder nummer PE 1230, zodat de maximale huisvestingscapaciteit van het rusthuis 136 woongelegenheden bedraagt. De erkenning van het woonzorgcentrum Rose Marijn, Nieuwpoortsesteenweg 757 in 8400 Oostende, uitgebaat door de vzw Sint-Monica, Ooievaarslaan 3 in 8400 Oostende, onder nummer PE 1307 wordt stopgezet met ingang van 26 oktober Aan de vzw Sint-Monica, Ooievaarslaan 3 in 8400 Oostende, wordt een aanpassing van erkenning als rust- en verzorgingstehuis verleend onder het erkenningsnummer VZB 125 voor 26 bedden, waardoor het aantal RVT-bedden stijgt van 85 tot 111 in het rusthuis Sint-Monica, Ooievaarslaan 3 in 8400 Oostende, met ingang van 25 oktober 2011 tot en met 30 september De erkenning van het rust- en verzorgingstehuis Rose Marijn, Nieuwpoortsesteenweg 757 in 8400 Oostende, uitgebaat door de vzw Sint-Monica, Ooievaarslaan 3 in 8400 Oostende, onder nummer VZB 2137 wordt stopgezet met ingang van 26 oktober 2011.

119 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bij besluit van de administrateur-generaal van 15 april 2012 wordt aan de vzw Sint-Anna Woon- en Zorgcentrum Eernegem, Westkerkestraat 66 in 8480 Ichtegem (Eernegem) de voorafgaande vergunning verleend voor de realisatie van een centrum voor kortverblijf met 3 woongelegenheden verbonden aan het rusthuis Sint-Anna, Westkerkestraat 66 in 8480 Ichtegem (Eernegem). Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar. De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het initiatief niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 15 april 2012 wordt de erkenning onder nummer CE 1807 van het woningcomplex met dienstverlening Woonerf De Peterselie, Papegaaistraat 2-20 in 8000 Brugge, uitgebaat door het OCMW van 8000 Brugge, verlengd met ingang van 1 maart 2012 tot en met 28 februari 2015 voor maximaal 15 wooneenheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 15 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 4 februari 2012 aangepast als volgt : Aan de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu, Onze Lieve Vrouwstraat 23 in 9041 Oostakker wordt de voorafgaande vergunning verleend voor het wijzigen van de capaciteit van het geplande dagverzorgingscentrum Moervaartheem, Meersstraat 31 in 9185 Wachtebeke met 9 verblijfseenheden door uitbreiding met 2 verblijfseenheden, zodat de maximale huisvestingscapaciteit 11 verblijfseenheden zal bedragen. Deze voorafgaande vergunning geldt tot 4 februari De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van het oorspronkelijke besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o binnen drie jaar na de datum van het oorspronkelijke besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het initiatief niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 15 april 2012 wordt het woonzorgcentrum RVT Sint-Bernardus, Egenhovenstraat 22 in 3060 Bertem, uitgebaat door de vzw Woon en Zorgcentrum Sint-Bernardus Bertem, Egenhovenstraat 22 in 3060 Bertem, erkend met ingang van 1 september 2012 voor onbepaalde duur onder nummer PE 383 voor maximaal 201 woongelegenheden. Het rust- en verzorgingstehuis RVT Sint-Bernardus, Egenhovenstraat 22 in 3060 Bertem, uitgebaat door de vzw Woon en Zorgcentrum Sint-Bernardus Bertem, Egenhovenstraat 22 in 3060 Bertem, wordt erkend met ingang van 1 september 2012 voor onbepaalde duur onder nummer VZB 192 voor maximaal 132 bedden, waarvan maximaal 7 plaatsen onder nummer NAH 4013 als centrum voor niet aangeboren hersenletsels. Het centrum voor kortverblijf verbonden aan het woonzorgcentrum Sint-Bernardus, Egenhovenstraat 22 in 3060 Bertem, uitgebaat door de vzw Woon en Zorgcentrum Sint-Bernardus Bertem, Egenhovenstraat 22 in 3060 Bertem, wordt na de voorlopige erkenning, erkend met ingang van 1 januari 2012 voor onbepaalde duur onder nummer KPE 383 voor maximaal 5 woongelegenheden.

120 31110 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bij besluit van de administrateur-generaal van 15 april 2012 wordt aan het Zorgbedrijf OCMW Antwerpen Vereniging naar publiek recht, Lange Gasthuisstraat 33 in 2000 Antwerpen de voorafgaande vergunning verleend voor de realisatie van een dagverzorgingscentrum met 15 verblijfseenheden ter vervanging van het erkende dagverzorgingscentrum Melgeshof, De Lunden 2 in 2170 Antwerpen (Merksem) met 15 verblijfseenheden. Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar. De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. Art. 3. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het initiatief niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 15 april 2012 wordt aan het OCMW van Willebroek, Tisseltsesteenweg 27 A in 2830 Willebroek de voorafgaande vergunning verleend voor de realisatie van het dagverzorgingscentrum Ten Weldebrouc, Westzavelland 42 in 2830 Willebroek met 9 verblijfseenheden. Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar. De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het initiatief niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 18 april 2012 wordt aan de NV Solid Invest, Spechtstraat 5 in 3630 Maasmechelen, de voorafgaande vergunning verleend voor het bouwen van een serviceflatgebouw met 60 wooneenheden, op een terrein gelegen langs de Koudenberghstraat in 3630 Maasmechelen. Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar. De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het initiatief niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Het besluit van de administrateur-generaal van 4 april 2012 wordt ingetrokken. Bij besluit van de administrateur-generaal van 18 april 2012 wordt de voorafgaande vergunning verleend bij besluit van de administrateur-generaal van 10 april 2007 aan de NV Ontwikkelingscombinatie Maasmechelen, Rijnkaai 37 in 2000 Antwerpen, voor het bouwen van een woonzorgcentrum met 120 woongelegenheden, op het terrein gelegen tussen de dr. Haubenlaan en de Deken Bernardstraat in 3630 Maasmechelen, verlengd met een periode van 3 jaar met ingang van 10 april De geldigheidsduur kan nog één keer verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het agentschap in te dienen. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning niet of slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden.

121 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bij besluit van de administrateur-generaal van 18 april 2012 wordt de capaciteitswijziging met 25 wooneenheden (deelgebouw De Waaier ) van het serviceflatgebouw De Wende - De Waaier, gelegen Eikenlaan 18 in 3740 Bilzen en uitgebaat door het OCMW van 3740 Bilzen, erkend met ingang van 1 februari 2012 tot en met 29 februari 2016 onder nummer CE 2007, zodat met ingang van 1 februari 2012 de maximale huisvestingscapaciteit van het serviceflatgebouw 57 wooneenheden bedraagt. Bij besluit van de administrateur-generaal van 18 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 6 juli 2009, en later gewijzigd, aangepast als volgt : Aan de NV Residentie Prinsenpark, D Ierdstraat 11 in 3600 Genk, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor het wijzigen van de capaciteit van het rusthuis Prinsenpark, gelegen D Ierdstraat 11 in 3600 Genk, door uitbreiding met 60 woongelegenheden (gedeeltelijk in te richten in het bestaande gebouw en gedeeltelijk door uitbreiding op een perceel aanpalend aan het rusthuis), zodat de maximale huisvestingscapaciteit 180 woongelegenheden zal bedragen.. De voorafgaande vergunning van 6 juli 2009 geldt tot 6 juli Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 18 april 2012 wordt de erkenning onder nummer PE 2130 van het serviceflatgebouw Veilige Have, Lostraat 28, 9880 Aalter, beheerd door de vzw WZC Veilige Have, Lostraat 28, 9880 Aalter, administratief verlengd met ingang van 1 juni 2012 tot en met 31 mei 2014 voor maximaal 68 wooneenheden. De capaciteitswijziging met 7 wooneenheden van het serviceflatgebouw Veilige Have, Lostraat 28, 9880 Aalter, uitgebaat door de vzw WZC Veilige Have, Lostraat 28, 9880 Aalter, wordt erkend met ingang van 1 januari 2012 tot en met 31 mei 2014 onder nummer PE 2130, zodat de maximale huisvestingscapaciteit van het serviceflatgebouw 75 wooneenheden bedraagt. Bij besluit van de administrateur-generaal van 18 april 2012 wordt de voorafgaande vergunning verleend bij besluit van de administrateur-generaal van 6 mei 2007, en later gewijzigd, aan de NV Ontwikkelingscombinatie Maasmechelen, Rijnkaai 37 in 3630 Maasmechelen, voor het bouwen van een serviceflatgebouw met 94 wooneenheden, op een terrein gelegen tussen de Dr. Haubenlaan en de Deken Bernardstraat in 3630 Maasmechelen, verlengd met een periode van 3 jaar met ingang van 6 mei De geldigheidsduur kan nog één keer verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het agentschap in te dienen. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning niet of slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 19 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 10 juli 2009 aangepast als volgt : Aan de vzw Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ziekenhuis Waregem, Vijfseweg 150 in 8790 Waregem wordt de voorafgaande verleend voor het bouwen van een woonzorgcentrum met 56 woongelegenheden, gelegen Karmeldreef 74 in 8790 Waregem.. Deze voorafgaande vergunning geldt tot 10 juli Indien de werken voor het initiatief niet werden aangevat voor 10 juli 2014, kan de geldigheidsduur van de vergunning verlengd worden met een periode van 3 jaar, mits het indienen van een gemotiveerde aanvraag en het bewijs dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd. De aldus verlengde vergunning kan, mits het indienen van een gemotiveerde aanvraag, nogmaals verlengd worden voor een periode van maximaal 3 jaar tot uiterlijk 10 juli Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Aan de vzw Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ziekenhuis Waregem, Vijfseweg 150 in 8790 Waregem wordt de aanpassing van de voorafgaande vergunning van 10 juli 2009 met betrekking tot het aantal opnamemogelijkheden geweigerd voor 7 bijkomende woongelegenheden. Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen de 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing. Bij besluit van de administrateur-generaal van 19 april 2012 wordt aan de NV Anima Care, Begijnenvest 113 in 2000 Antwerpen de voorafgaande vergunning verleend voor het bouwen van een woonzorgcentrum met 7 woongelegenheden, gelegen Henri Lebbestraat 1 in 8790 Waregem. Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar. De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het initiatief niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd.

122 31112 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Aan de NV Anima Care, Begijnenvest 113 in 2000 Antwerpen wordt de voorafgaande vergunning geweigerd voor 7 woongelegenheden. Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing. Bij besluit van de administrateur-generaal van 19 april 2012 wordt de capaciteitsuitbreiding van het rusthuis Home Sint-Jozef, Walemstraat 25 in 2600 Berchem (Antwerpen), beheerd door de vzw Home Sint-Jozef, Grotesteenweg 112 in 2600 Berchem (Antwerpen), erkend onder nummer PE1280 tot en met 31 oktober 2014 met ingang van : - 1 oktober 2011 voor 14 woongelegenheden, - 1 november 2011 voor zeven woongelegenheden, - 1 december 2011 voor vijf woongelegenheden. De maximale erkende opnamecapaciteit van het rusthuis bedraagt hierdoor 77 woongelegenheden. Het centrum voor kortverblijf Home Sint-Jozef, Walemstraat 25 in 2600 Berchem (Antwerpen), beheerd door de vzw Home Sint-Jozef, Grotesteenweg 112 in 2600 Berchem (Antwerpen), wordt erkend voor onbepaalde duur onder nummer KPE1280 met ingang van 1 december 2011 voor maximaal vijf woongelegenheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 19 april 2012 wordt de capaciteitsuitbreiding met 15 woongelegenheden van het woonzorg-centrum Coham, gelegen Meulenven 16 in 3945 Ham en uitgebaat door de NV Coham, Meulenven 16 in 3945 Ham, erkend met ingang van 20 december 2011 voor onbepaalde duur onder nummer PE 2025, zodat de maximale huisvestings-capaciteit van het woonzorgcentrum 92 woongelegenheden bedraagt. Bij besluit van de administrateur-generaal van 19 april 2012 wordt de erkenning van het ziekenhuis-rvt Immaculata, Oude Godstraat 110 in 2650 Edegem, beheerd door het OCMW van 2650 Edegem, verlengd met ingang van 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 onder nummer VZB023 voor 74-bedden. Deze erkenning onder nummer VZB023 loopt definitief af op 30 juni De capaciteitsuitbreiding met 74 woongelegenheden van het rusthuis Immaculata, Oude Godstraat 110 in 2650 Edegem, beheerd door het OCMW van 2650 Edegem, wordt administratief erkend met ingang van 1 juli 2012 tot en met 31 oktober 2012 onder nummer CE1222, zodat de erkende opnamecapaciteit van het rusthuis Immaculata vanaf 1 juli 2012 maximaal 180 ROB-woongelegenheden bedraagt. Aan het OCMW van 2650 Edegem wordt een administratieve aanpassing van erkenning als rust- en verzorgingstehuis verleend onder erkenningsnummer VZB672 voor 74 bedden (voormalig ziekenhuis-rvt), waardoor het aantal RVT-bedden stijgt van 62 tot 136 in het rusthuis Immaculata, Oude Godstraat 110 in 2650 Edegem. Deze aanpassing wordt erkend met ingang van 1 juli 2012 en loopt tot en met 31 oktober Het rusthuis Immaculata, Oude Godstraat 110 in 2650 Edegem, beheerd door het OCMW van 2650 Edegem, wordt erkend met ingang van 1 november 2012 als woonzorgcentrum voor onbepaalde duur onder nummer CE1222 voor maximaal 180 woongelegenheden. Het rust- en verzorgingstehuis Immaculata, Oude Godstraat 110 in 2650 Edegem, beheerd door het OCMW van 2650 Edegem, wordt erkend met ingang van 1 november 2012 als rust- en verzorgingstehuis voor onbepaalde duur onder nummer VZB672 voor maximaal 136 rust- en verzorgingsbedden. Het centrum voor kortverblijf Immaculata, Oude Godstraat 110 in 2650 Edegem, beheerd door het OCMW van 2650 Edegem, wordt erkend met ingang van 1 november 2012 voor onbepaalde duur onder nummer KCE1222 voor maximaal 10 woongelegenheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 19 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 23 oktober 2006 aangepast als volgt : Aan het OCMW van 8000 Brugge wordt de voorafgaande vergunning werd verleend voor de gedeeltelijke verbouwing met 60 woongelegenheden van het woonzorgcentrum Woon- en Zorgcentrum Van Zuylen, Geralaan 50 te 8310 Brugge (Sint-Kruis).. De voorafgaande vergunning van 23 oktober 2006 geldt tot 23 oktober Artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 23 oktober 2006 wordt aangepast als volgt : Aan het OCMW van 8000 Brugge wordt de voorafgaande vergunning verleend voor het bouwen van een nieuw woonzorgcentrum met 96 woongelegenheden ter vervanging van het rusthuis Woon- en Zorgcentrum Ter Potterie, Peterseliestraat 21 in 8000 Brugge.. De geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning van 23 oktober 2006 werd verlengd tot 23 oktober Voor zover de werken gestart zijn voor 23 oktober 2014 blijft de vergunning geldig tot 23 oktober Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden.

123 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bij besluit van de administrateur-generaal van 19 april 2012 wordt de erkenning onder nummer PE1757 van het serviceflatgebouw Huize Ter Bleuk, Bleukstraat 11 in 2820 Bonheiden (Rijmenam), beheerd door de NV ter Bleuk, Bleukstraat 11 in 2820 Bonheiden (Rijmenam), administratief verlengd met ingang van 1 mei 2012 tot en met 30 april 2014 voor maximaal acht wooneenheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 21 april 2012 wordt aan Zorgbedrijf OCMW Antwerpen Vereniging naar publiek recht, Lange Gasthuisstraat 33 in 2000 Antwerpen, de voorafgaande vergunning verleend voor de vervangingsnieuwbouw met 180 woongelegenheden van het woonzorgcentrum Sint-Anna, Floraliënlaan 400 in 2600 Berchem (Antwerpen). Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar. De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het project niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 21 april 2012 wordt aan Zorgbedrijf OCMW Antwerpen Vereniging naar publiek recht, Lange Gasthuisstraat 33 in 2000 Antwerpen, de voorafgaande vergunning verleend voor de vervangingsnieuwbouw met 180 woongelegenheden van het woonzorgcentrum Melgeshof, De Lunden 2 in 2170 Merksem (Antwerpen). Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar. De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het project niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 21 april 2012 wordt aan Zorgbedrijf OCMW Antwerpen Vereniging naar publiek recht, Lange Gasthuisstraat 33 in 2000 Antwerpen, de voorafgaande vergunning verleend voor de vervangingsnieuwbouw met twee woongelegenheden van het centrum voor kortverblijf Melgeshof, De Lunden 2 in 2170 Merksem (Antwerpen). Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar. De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het initiatief niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden.

124 31114 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bij besluit van de administrateur-generaal van 21 april 2012 wordt het centrum voor kortverblijf Dommelhof verbonden aan het woonzorgcentrum Dommelhof, Halensebaan 25 in 3390 Tielt-Winge, uitgebaat door de vzw Dommelhof, Haksbergstraat 7 in 3390 Tielt-Winge erkend met ingang van 1 januari 2012 voor onbepaalde duur onder nummer KPE 1742 voor maximaal 2 woongelegenheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 21 april 2012 wordt aan Zorgbedrijf OCMW Antwerpen Vereniging naar publiek recht, Lange Gasthuisstraat 33 in 2000 Antwerpen, de voorafgaande vergunning verleend voor de capaciteitsvermindering met zes woongelegenheden van het woonzorgcentrum Residentie Lichtenberg, Voorzorgstraat 1 in 2660 Hoboken (Antwerpen). De totale opnamecapaciteit van het woonzorgcentrum Residentie Lichtenberg zal hierdoor 144 woongelegenheden bedragen. Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar. De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het project niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 21 april 2012 wordt de capaciteitsuitbreiding met 3 woongelegenheden van het woonzorgcentrum Wilgendries, Geraardsbergsesteenweg 303 in 9404 Ninove (Aspelare), uitgebaat door de BVBA Rusthuis Sint-Jozef, zelfde adres, erkend met ingang van 1 september 2011 voor onbepaalde duur onder nummer PE 2636, zodat de maximale huisvestingscapaciteit van het woonzorgcentrum 86 woongelegenheden bedraagt. Bij besluit van de administrateur-generaal van 21 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 18 november 2002 aangepast als volgt : Aan de vzw Woon- en Zorgcentrum Ter Bake, Steenweg 732 in 9470 Denderleeuw, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor de capaciteitsuitbreiding van het woonzorgcentrum Ter Bake, zelfde adres, met 52 woongelegenheden. De maximale opnamecapaciteit blijft behouden op 134 woongelegenheden. De voorafgaande vergunning blijft geldig tot 18 november 2014 gelet op de gedeeltelijke realisatie. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 21 april 2012 wordt de capaciteitsuitbreiding met 7 woongelegenheden van het rusthuis De Vlamme, De Vlamme 24 in 9620 Zottegem, uitgebaat door de BVBA Residentie De Vlamme, zelfde adres, erkend met ingang van 1 september 2011 tot en met 31 mei 2014 onder nummer PE 1228, zodat de maximale huisvestingscapaciteit van het rusthuis 56 woongelegenheden bedraagt. Bij besluit van de administrateur-generaal van 21 april 2012 wordt het woonzorgcentrum Woon- en Zorgcentrum Evarist Carpentier, Doornenstraat 12 in 8520 Kuurne, uitgebaat door de vzw Eigen-Tijd, Doornenstraat 12 in 8520 Kuurne, erkend met ingang van 1 april 2012 voor onbepaalde duur onder nummer PE 1547 voor maximaal 41 woongelegenheden. Het rust- en verzorgingstehuis Woon- en Zorgcentrum Evarist Carpentier, Doornenstraat 12 in 8520 Kuurne, uitgebaat door de vzw Eigen-Tijd, Doornenstraat 12 in 8520 Kuurne, wordt erkend met ingang van 1 april 2012 voor onbepaalde duur onder nummer VZB 2270 voor maximaal 35 bedden. De erkenning van de capaciteitsuitbreiding met 2 woongelegenheden van het centrum voor kortverblijf De Kade, verbonden aan het woonzorgcentrum Woon- en Zorgcentrum Evarist Carpentier, Doornenstraat 12 in 8520 Kuurne, uitgebaat door de vzw Eigen-Tijd, Doornenstraat 12 in 8520 Kuurne, wordt verlengd met ingang van 1 april 2012 tot en met 31 december 2013 onder nummer KPE Het centrum voor kortverblijf De Kade, verbonden aan het woonzorgcentrum Woon- en Zorgcentrum Evarist Carpentier, Doornenstraat 12 in 8520 Kuurne, uitgebaat door de vzw Eigen-Tijd, Doornenstraat 12 in 8520 Kuurne, wordt erkend met ingang van 1 januari 2014 voor onbepaalde duur onder nummer KPE 1547 voor maximaal 7 woongelegenheden.

125 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bij besluit van de administrateur-generaal van 21 april 2012 wordt de erkenning onder nummer PE 131 van het rusthuis Home Floreal, Buke 108 in 9620 Zottegem, behouden na overname van het beheer ervan met ingang van 1 juni 2011 door de NV Famifamenne, Stationsstraat 102 in 2800 Mechelen tot 31 juli 2012 voor maximaal 31 woongelegenheden. De erkenning als rust- en verzorgingstehuis onder nummer VZB 2356 van het rusthuis Home Floreal, Buke 108 in 9620 Zottegem, blijft behouden na overname van het beheer met ingang van 1 juni 2011 door de NV Famifamenne, Stationsstraat 102 in 2800 Mechelen tot 31 juli 2012 voor maximaal 27 bedden. Het besluit van de administrateur-generaal van 3 maart 2012, voornoemd, wordt opgeheven. Bij besluit van de administrateur-generaal van 21 april 2012 wordt het rusthuis De Lisdodde, campus De Polder, Frans Broersstraat 1 in 2800 Mechelen, uitgebaat door het OCMW van 2800 Mechelen, Lange Schipstraat 27, erkend als woonzorgcentrum met ingang van 1 januari 2012 voor onbepaalde duur onder nummer CE1688 voor maximaal 80 woongelegenheden. Aan het rust- en verzorgingstehuis De Lisdodde, campus De Polder, Frans Broersstraat 1 in 2800 Mechelen, uitgebaat door het OCMW van 2800 Mechelen, Lange Schipstraat 27, wordt de verlenging van de erkenning verleend met ingang van 1 januari 2012 voor onbepaalde duur onder nummer VZB2057 voor maximaal 64 RVT-bedden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 21 april 2012 wordt aan de vzw Centra voor Ouderenzorg en Dienstverlening Sint-Vincentius, Gitsbergstraat 17 in 8830 Hooglede de voorafgaande vergunning verleend voor de verbouwing van 32 woongelegenheden van het rusthuis Hof Ten IJzer, Dorpplaats 14 in 8647 Lo-Reninge en de realisatie van vier nieuwe woongelegenheden door omvorming van vier driepersoonskamers naar tweepersoonskamers. De maximale huisvestingscapaciteit van 107 woongelegenheden wordt behouden. Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar. De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het initiatief niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 21 april 2012 wordt het artikel 1 van het besluit van de directeur-generaal van 21 april 2005 en later gewijzigd, aangepast als volgt : Aan de NV Atlantis, Bisschoppenhoflaan 403 in 2100 Deurne (Antwerpen), wordt de voorafgaande vergunning verleend voor het bouwen van een woonzorgcentrum met 147 woongelegenheden in 2640 Mortsel, hoek Antwerpsestraat/Voorspoedlei - Jozef Hermanslei. De geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning van 21 april 2005 werd bij besluit van de administrateurgeneraal van 17 maart 2010 verlengd tot 21 april De aldus verlengde vergunning kan, mits het indienen van een gemotiveerde aanvraag, nogmaals verlengd worden voor een periode van maximaal drie jaar tot uiterlijk 21 april Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 21 april 2012 wordt het woonzorgcentrum De Ruyschaert, Kloosterstraat 25 in 8510 Kortrijk (Marke), uitgebaat door de vzw Integrale Bejaardenzorg Sint-Jozef, Kloosterstraat 25 in 8510 Kortrijk (Marke), erkend met ingang van 1 juni 2012 voor onbepaalde duur onder nummer PE 929 voor maximaal 90 woongelegenheden. Het rust- en verzorgingstehuis De Ruyschaert, Kloosterstraat 25 in 8510 Kortrijk (Marke), uitgebaat door de vzw Integrale Bejaardenzorg Sint-Jozef, Kloosterstraat 25 in 8510 Kortrijk (Marke), wordt erkend met ingang van 1 april 2012 voor onbepaalde duur onder nummer VZB 2264 voor maximaal 76 bedden.

126 31116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bij besluit van de administrateur-generaal van 21 april 2012 wordt aan de vzw Zonneweelde, Lange Dreef 50 in 2820 Bonheiden, de voorafgaande vergunning verleend voor de capaciteitsuitbreiding met 10 wooneenheden van het serviceflatgebouw Zonneweelde, Lange Dreef 50 in 2820 Bonheiden, waardoor de totale opnamecapaciteit 34 wooneenheden zal bedragen. Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar. De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het project niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 21 april 2012 wordt de aanpassing door uitbreiding met 11 wooneenheden van de voorafgaande vergunning van 17 mei 2008, en gewijzigd op 19 maart 2011, verleend aan de heer Tom Van De Plas, Jozef Nellenslaan 174 in 8300 Knokke-Heist, postadres Lerenveld 28 in 2547 Lint, voor het bouwen van een serviceflatgebouw met 37 wooneenheden in 2550 Kontich, Koningin Astridlaan 37, geweigerd. Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing. Bij besluit van de administrateur-generaal van 21 april 2012 wordt de voorafgaande vergunning voor de capaciteitsuitbreiding met drie woongelegenheden van het woonzorgcentrum Félicité, Vlinderlei 11 in 2900 Schoten, zodat de nieuwe opnamecapaciteit 44 woongelegenheden zou bedragen, aangevraagd door de BVBA Residentie Félicité, Vlinderlei 11 in 2900 Schoten, geweigerd. Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing. Bij besluit van de administrateur-generaal van 23 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de directeur-generaal van 17 december 2003, en later gewijzigd, aangepast als volgt : Aan de vzw De Bekelaar, Kliniekstraat 2 in 3920 Lommel, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor het inrichten van een bestaand gebouw, Kliniekstraat 2 in 3920 Lommel, als rusthuis met 127 woongelegenheden.. De voorafgaande vergunning van 17 december 2003 geldt tot 17 december Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Aan de vzw De Bekelaar, Kliniekstraat 2 in 3920 Lommel, wordt de aanpassing van de voorafgaande vergunning geweigerd voor 8 bijkomende woongelegenheden. Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing. Bij besluit van de administrateur-generaal van 23 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 10 augustus 2010, en later gewijzigd, aangepast als volgt : Aan de NV Always Home, Stationsstraat 102 in 2800 Mechelen, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor het bouwen van een woonzorgcentrum met 82 woongelegenheden, op een terrein binnen het RUP Ploegdries in 3920 Lommel (binnen het vierkant Vreyshorring, Dorp, Einderpad en Rode Kruisstraat).. Deze voorafgaande vergunning geldt tot 10 augustus De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o als binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o als binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het initiatief niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Aan de NV Always Home, Stationsstraat 102 in 2800 Mechelen, wordt de aanpassing van de voorafgaande vergunning geweigerd voor 8 bijkomende woongelegenheden. Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing.

127 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bij besluit van de administrateur-generaal van 25 april 2012 wordt aan het OCMW van 2300 Turnhout, Albert Van Dyckstraat 20, de voorafgaande vergunning verleend voor de capaciteitsuitbreiding met 2 wooneenheden van het serviceflatgebouw Albert Van Dyck, Albert Van Dyckstraat 10 in 2300 Turnhout, tot een totale opnamecapaciteit van 134 wooneenheden. Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar. De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o als binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o als binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het initiatief niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Aan het OCMW van 2300 Turnhout, Albert Van Dyckstraat 20 wordt de voorafgaande vergunning geweigerd voor de capaciteitsuitbreiding van het serviceflatgebouw Albert Van Dyck met 2 wooneenheden. Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing. Bij besluit van de administrateur-generaal van 25 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 20 juni 2006 aangepast als volgt : Aan de vzw De Nieuwe Kaai, Nieuwe Kaai 5 in 2300 Turnhout, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor het bouwen van serviceflatgebouw Jacobsmarkt, Warandestraat 5 in 2300 Turnhout, met 65 wooneenheden. De geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning van 20 juni 2006 werd verlengd tot 20 juni 2018, aangezien de werken reeds gestart zijn. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Aan de vzw De Nieuwe Kaai, Nieuwe Kaai 5 in 2300 Turnhout, wordt de voorafgaande vergunning geweigerd voor de capaciteitsuitbreiding met 1 wooneenheid van voornoemde voorziening. Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing. Bij besluit van de administrateur-generaal van 25 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 20 mei 2007 aangepast als volgt : Aan de vzw Hof Ter Duinen, Begijnenvest 113 in 2000 Antwerpen, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor het bouwen van een woonzorgcentrum met 86 woongelegenheden in 2460 Kasterlee, Stenenstraat 28. De voorafgaande vergunning van 20 mei 2007 geldt tot 20 mei Indien de werken voor het initiatief niet werden aangevat voor 20 mei 2012, kan de geldigheidsduur van de vergunning verlengd worden met een periode van 3 jaar, mits het indienen van een gemotiveerde aanvraag en het bewijs dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd. De aldus verlengde vergunning kan, mits het indienen van een gemotiveerde aanvraag, nogmaals verlengd worden voor een periode van maximaal 3 jaar tot uiterlijk 20 mei Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Aan de vzw Hof Ter Duinen, Begijnenvest 113 in 2000 Antwerpen, wordt de voorafgaande vergunning geweigerd voor de aanpassing van de voorafgaande vergunning met 5 woongelegenheden voor het bouwen van een woonzorgcentrum in 2460 Kasterlee, Stenenstraat 28. Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing. Bij besluit van de administrateur-generaal van 26 april 2012 wordt de capaciteitsuitbreiding met 22 wooneenheden van het serviceflatgebouw De Meerpaal, Lindestraat 54/1-25 in 1980 Zemst, uitgebaat door het OCMW van Zemst, Hoogstraat 69 in 1980 Zemst, erkend met ingang van 1 juli 2011 tot en met 31 maart 2013 onder nummer CE 2403, zodat de maximale huisvestingscapaciteit van het serviceflatgebouw 47 wooneenheden bedraagt.

128 31118 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bij besluit van de administrateur-generaal van 26 april 2012 wordt aan Zorgbedrijf OCMW Antwerpen Vereniging naar publiek recht, Lange Gasthuisstraat 33 in 2000 Antwerpen, de voorafgaande vergunning verleend voor de vervangingsnieuwbouw met 180 woongelegenheden van het woonzorgcentrum Gitschotelhof, Lodewijck Van Berckenlaan 361 in 2140 Borgerhout (Antwerpen), waarbij de bestaande capaciteit van het woonzorgcentrum wordt uitgebreid van 174 woongelegenheden tot 180 woongelegenheden. Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar. De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het project niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 26 april 2012 wordt het centrum voor kortverblijf Sint-Jozef, Molenaarsstraat 34 in 9000 Gent, uitgebaat door de vzw Woonzorgcentrum Sint-Jozef, zelfde adres, erkend voor onbepaalde duur onder nummer KPE 611, met ingang van 1 januari 2011 voor 2 woongelegenheden, met ingang van 1 oktober 2011 voor 2 woongelegenheden, met ingang van 1 december 2011 voor 2 woongelegenheden, met ingang van 1 januari 2012 voor 2 woongelegenheden en met ingang van 1 februari voor 2 woongelegenheden, zodat de maximale opnamecapaciteit 10 woongelegenheden bedraagt. Het besluit van de administrateur-generaal van 17 december 2011, voornoemd, wordt opgeheven. Bij besluit van de administrateur-generaal van 26 april 2012 wordt het besluit van 12 april 2012 opgeheven. De capaciteitsvermindering met 55 woongelegenheden van het woonzorgcentrum Seniorie Ter Minne, Lange Minnestraat 125, 9280 Lebbeke, uitgebaat door de CVBA Seniorie Ter Minne, Lange Minnestraat 125, 9280 Lebbeke, wordt erkend met ingang van 1 november 2011 voor onbepaalde duur onder nummer PE 1762, zodat de maximale huisvestingscapaciteit van het woonzorgcentrum 83 woongelegenheden bedraagt. De capaciteitsvermindering met 32 bedden van het rust- en verzorgingstehuis Seniorie Ter Minne, Lange Minnestraat Lebbeke, uitgebaat door de CVBA Seniorie Ter Minne, Lange Minnestraat 125, 9280 Lebbeke, wordt erkend met ingang van 1 november 2011 tot en met 31 maart 2014 onder nummer VZB 2064, zodat de maximale huisvestingscapaciteit van het rust- en verzorgingstehuis 49 bedden bedraagt. De erkenning van het centrum voor kortverblijf Seniorie Ter Minne voor 10 woongelegenheden onder nummer KPE 1762, uitgebaat door de CVBA Seniorie Ter Minne, Lange Minnestraat 125, 9280 Lebbeke, wordt na de wijziging van inplantingsplaats naar de Lange Minnestraat 125, 9280 Lebbeke behouden voor onbepaalde duur. Bij besluit van de administrateur-generaal van 26 april 2012 wordt aan het OCMW van 8450 Bredene gedurende achttien jaar een subsidie van 1.140,43 euro per serviceflat (wooneenheid) verleend, zijnde een totale subsidie van ,52 euro. Deze subsidies worden, ten laste van de basisallocatie GE0 GD van de uitgavenbegroting van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, verleend via de bewaarder, de Dexia-bank. De subsidie is een tegemoetkoming in de vergoeding die de initiatiefnemer bij het einde van de onroerende leasingovereenkomst aan de BEVAK moet betalen voor het verwerven van de eigendom van de serviceflats. De initiatiefnemer stort elk jaar dat hij de subsidie ontvangt, een bedrag dat ten minste gelijk is aan die subsidie op een rekening tot waarborg van de verbintenis tot betaling van de in het eerste lid bedoelde vergoeding, zoals bepaald in de onroerende leasingovereenkomst die hij met de BEVAK heeft gesloten. De jaarlijks gestorte bedragen worden ononderbroken belegd en worden aangewend om de in het eerste lid bedoelde vergoeding te betalen. 1. De initiatiefnemer levert jaarlijks vóór 31 januari aan het bevoegde agentschap het bewijs van de storting, die hij overeenkomstig artikel 3, tweede lid, tijdens het voorgaande jaar heeft verricht, aan de hand van een uittreksel uit de rekening in kwestie. 2. De initiatiefnemer betaalt de vergoeding, bedoeld in artikel 3, eerste lid, aan de BEVAK zoals bepaald in de tussen hen gesloten onroerende leasingovereenkomst. Uiterlijk één maand na die betaling levert hij daarvan aan het bevoegde agentschap het bewijs aan de hand van een door de BEVAK uitgereikte kwitantie. 3. Het bevoegde agentschap kan te allen tijde bij een initiatiefnemer stukken opvragen die verband houden met de subsidie. De subsidie wordt slechts uitbetaald zolang de serviceflats in kwestie erkend zijn. Bij besluit van de administrateur-generaal van 26 april 2012 wordt het woonzorgcentrum Wedbos, J.B. Stessensstraat 71 in 2440 Geel, uitgebaat door het OCMW van 2440 Geel, J.B. Stessensstraat 69, erkend met ingang van 1 maart 2012 voor onbepaalde duur onder nummer CE1249 voor maximaal 114 woongelegenheden. De erkenning als rust- en verzorgingstehuis onder nummer VZB165 van het woonzorgcentrum Wedbos, J.B. Stessensstraat 71 in 2440 Geel, uitgebaat door het OCMW van 2440 Geel, J.B. Stessensstraat 69, wordt verlengd met ingang van 1 maart 2012 tot en met 31 december 2014 voor 73 bedden. Tijdens de erkenningsperiode, zoals bepaald in artikel 2, dient de voorziening de opmerkingen geformuleerd in het inspectieverslag te verhelpen.

129 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bij besluit van de administrateur-generaal van 26 april 2012 wordt aan het OCMW van 8000 Brugge gedurende achttien jaar een subsidie van 1.140,43 euro per serviceflat (wooneenheid) verleend, zijnde een totale subsidie van ,90 euro. Deze subsidies worden, ten laste van de basisallocatie GE0 GD van de uitgavenbegroting van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, verleend via de bewaarder, de Dexia-bank. De subsidie is een tegemoetkoming in de vergoeding die de initiatiefnemer bij het einde van de onroerende leasingovereenkomst aan de BEVAK moet betalen voor het verwerven van de eigendom van de serviceflats. De initiatiefnemer stort elk jaar dat hij de subsidie ontvangt, een bedrag dat ten minste gelijk is aan die subsidie op een rekening tot waarborg van de verbintenis tot betaling van de in het eerste lid bedoelde vergoeding, zoals bepaald in de onroerende leasingovereenkomst die hij met de BEVAK heeft gesloten. De jaarlijks gestorte bedragen worden ononderbroken belegd en worden aangewend om de in het eerste lid bedoelde vergoeding te betalen. 1. De initiatiefnemer levert jaarlijks vóór 31 januari aan het bevoegde agentschap het bewijs van de storting, die hij overeenkomstig artikel 3, tweede lid, tijdens het voorgaande jaar heeft verricht, aan de hand van een uittreksel uit de rekening in kwestie. 2. De initiatiefnemer betaalt de vergoeding, bedoeld in artikel 3, eerste lid, aan de BEVAK zoals bepaald in de tussen hen gesloten onroerende leasingovereenkomst. Uiterlijk één maand na die betaling levert hij daarvan aan het bevoegde agentschap het bewijs aan de hand van een door de BEVAK uitgereikte kwitantie. 3. Het bevoegde agentschap kan te allen tijde bij een initiatiefnemer stukken opvragen die verband houden met de subsidie. De subsidie wordt slechts uitbetaald zolang de serviceflats in kwestie erkend zijn. Bij besluit van de administrateur-generaal van 26 april 2012 wordt aan het OCMW van 8830 Hooglede gedurende achttien jaar een subsidie van 1.140,43 euro per serviceflat (wooneenheid) verleend, zijnde een totale subsidie van ,80 euro. Deze subsidies worden, ten laste van de basisallocatie GE0 GD van de uitgavenbegroting van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, verleend via de bewaarder, de Dexia-bank. De subsidie is een tegemoetkoming in de vergoeding die de initiatiefnemer bij het einde van de onroerende leasingovereenkomst aan de BEVAK moet betalen voor het verwerven van de eigendom van de serviceflats. De initiatiefnemer stort elk jaar dat hij de subsidie ontvangt, een bedrag dat ten minste gelijk is aan die subsidie op een rekening tot waarborg van de verbintenis tot betaling van de in het eerste lid bedoelde vergoeding, zoals bepaald in de onroerende leasingovereenkomst die hij met de BEVAK heeft gesloten. De jaarlijks gestorte bedragen worden ononderbroken belegd en worden aangewend om de in het eerste lid bedoelde vergoeding te betalen. 1. De initiatiefnemer levert jaarlijks vóór 31 januari aan het bevoegde agentschap het bewijs van de storting, die hij overeenkomstig artikel 3, tweede lid, tijdens het voorgaande jaar heeft verricht, aan de hand van een uittreksel uit de rekening in kwestie. 2. De initiatiefnemer betaalt de vergoeding, bedoeld in artikel 3, eerste lid, aan de BEVAK zoals bepaald in de tussen hen gesloten onroerende leasingovereenkomst. Uiterlijk één maand na die betaling levert hij daarvan aan het bevoegde agentschap het bewijs aan de hand van een door de BEVAK uitgereikte kwitantie. 3. Het bevoegde agentschap kan te allen tijde bij een initiatiefnemer stukken opvragen die verband houden met de subsidie. De subsidie wordt slechts uitbetaald zolang de serviceflats in kwestie erkend zijn. Bij besluit van de administrateur-generaal van 26 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 23 april 2007 aangepast als volgt : Aan de BVBA Residentie Julien, Alsembergsesteenweg 1037 in 1180 Ukkel wordt de voorafgaande vergunning verleend voor het bouwen van een woonzorgcentrum met 84 woongelegenheden, gelegen Nieuwpoortsesteenweg in 8400 Oostende.. De geldigheidsduur van de in artikel 1 genoemde voorafgaande vergunning, verleend bij besluit van de administrateur-generaal van 23 april 2007 aan de BVBA Residentie Julien, Alsembergsesteenweg 1037 in 1180 Ukkel, wordt verlengd met een periode van 3 jaar met ingang van 23 april De geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning kan nog één keer verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het agentschap in te dienen. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 27 april 2012 wordt de capaciteitsuitbreiding met 6 woongelegenheden van het rusthuis Hof Ter Dennen, Regtenboom 15 in 2350 Vosselaar, beheerd door de vzw Hof Ter Dennen, Regtenboom 15 in 2350 Vosselaar, erkend met ingang van 23 mei 2011 tot en met 31 december 2011 onder nummer PE678, zodat de maximale huisvestingscapaciteit van het rusthuis 71 woongelegenheden bedraagt. De capaciteitsuitbreiding met 6 woongelegenheden van het rusthuis Hof Ter Dennen, Regtenboom 15 in 2350 Vosselaar, beheerd door de vzw Hof Ter Dennen, Regtenboom 15 in 2350 Vosselaar, wordt erkend met ingang van 30 mei 2011 tot en met 31 december 2011 onder nummer PE678, zodat de maximale huisvestingscapaciteit van het rusthuis 77 woongelegenheden bedraagt. De capaciteitsuitbreiding met 2 woongelegenheden van het rusthuis Hof Ter Dennen, Regtenboom 15 in 2350 Vosselaar, beheerd door de vzw Hof Ter Dennen, Regtenboom 15 in 2350 Vosselaar, wordt erkend met ingang van 3 oktober 2011 tot en met 31 december 2011 onder nummer PE678, zodat de maximale huisvestingscapaciteit van het rusthuis 79 woongelegenheden bedraagt. Het woonzorgcentrum Hof Ter Dennen, Regtenboom 15 in 2350 Vosselaar, beheerd door de vzw Hof Ter Dennen, Regtenboom 15 in 2350 Vosselaar, wordt erkend met ingang van 1 januari 2012 voor onbepaalde duur onder nummer PE678 voor maximaal 79 woongelegenheden. Het rust- en verzorgingstehuis Hof Ter Dennen, Regtenboom 15 in 2350 Vosselaar, beheerd door de vzw Hof Ter Dennen, Regtenboom 15 in 2350 Vosselaar, wordt erkend met ingang van 1 januari 2012 voor onbepaalde duur onder nummer VZB2334 voor maximaal 44 bedden.

130 31120 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bij besluit van de administrateur-generaal van 27 april 2012 wordt artikel 1 van het besluit van de directeur-generaal van 28 maart 2002 aangepast als volgt : Aan het OCMW van 8020 Oostkamp wordt de voorafgaande vergunning verleend voor het wijzigen van de capaciteit van het woonzorgcentrum Ter Luchte, Sint-Elooisstraat 87 te 8020 Oostkamp, door uitbreiding met 74 woongelegenheden, waarvan 10 woongelegenheden gerealiseerd worden door omvorming van 10 wooneenheden van het serviceflatgebouw Park Ter Luchte, Terluchtestraat 14 te 8020 Oostkamp tot woongelegenheden, zodat de maximale huisvestingscapaciteit van het woonzorgcentrum 144 woongelegenheden zal bedragen.. De voorafgaande vergunning van 28 maart 2002 geldt tot 28 maart Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Aan het OCMW van 8020 Oostkamp wordt de aanpassing van de voorafgaande vergunning van 28 maart 2002 met betrekking tot het aantal opnamemogelijkheden geweigerd voor 39 bijkomende woongelegenheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 27 april 2012 wordt aan de vzw Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef, Sint-Jozefsdreef 5 in 8020 Oostkamp de voorafgaande vergunning verleend voor het wijzigen van de capaciteit van het rusthuis Sint-Jozef, Sint-Jozefsdreef 5 in 8020 Oostkamp, door uitbreiding met 39 woongelegenheden, zodat de maximale huisvestingscapaciteit van het rusthuis 163 woongelegenheden zal bedragen. Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar. De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als : 1 o bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd; 2 o binnen drie jaar na de datum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs heeft geleverd dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen of aangevraagd om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken; 3 o binnen de geldigheidsduur de initiatiefnemer het initiatief niet heeft gerealiseerd. Het initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd. Als het initiatief binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning voor de niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden. Aan de vzw Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef, Sint-Jozefsdreef 5 in 8020 Oostkamp wordt de voorafgaande vergunning geweigerd voor 39 bijkomende woongelegenheden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 28 april 2012 wordt het woonzorgcentrum Provinciaal Zorgcentrum Lemberge, Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke, uitgebaat door het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge, Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke, erkend met ingang van 1 september 2011 voor onbepaalde duur onder nummer CE 1377 voor maximaal 179 woongelegenheden. Het rust- en verzorgingstehuis Provinciaal Zorgcentrum Lemberge, Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke, uitgebaat door het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge, Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke, wordt erkend met ingang van 1 september 2011 voor onbepaalde duur onder nummer VZB 442 voor maximaal 99 bedden. Bij besluit van de administrateur-generaal van 28 april 2012 wordt de erkenning onder nummer PE 2529 van het serviceflatgebouw Sint-Eligius, Sint-Elooistraat 56, 9080 Lochristi, beheerd door de vzw Zorg-Saam-Zusters Kindsheid Jesu, Onze Lieve Vrouwstraat 23, 9041 Oostakker, administratief verlengd met ingang van 1 augustus 2012 tot en met 31 juli 2014 voor maximaal 30 wooneenheden. De afwijking op de erkenningsnorm wordt verleend. Bij besluit van de administrateur-generaal d.d. 6/04/2012 wordt aan Heilig Hartziekenhuis, vzw, Gasthuisstraat 1, 2400 Mol onder het erkenningsnummer 102 een aanpassing van erkenning verleend in Heilig Hartziekenhuis, Gasthuisstraat 1 te 2400 Mol waardoor : - het aantal C-bedden wordt aangepast van 60 naar 55 vanaf 1 januari het aantal D-bedden wordt aangepast van 64 naar 59 vanaf 1 januari 2012.

131 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bij besluit van de administrateur-generaal d.d. 6/04/2012 wordt aan Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna, Autonome Verzorgingsinstelling, J.B.-Stessensstraat 2, 2440 Geel onder het erkenningsnummer 709 een aanpassing van erkenning verleend in Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna A.V., J.B.-Stessensstraat 2 te 2440 Geel waardoor : - het aantal C-bedden wordt aangepast van 117 naar 101 vanaf 1 januari het aantal D-bedden wordt aangepast van 115 naar 100 vanaf 1 januari Bij besluit van de administrateur-generaal d.d. 6/04/2012 wordt aan Heilig Hartziekenhuis, vzw, Gasthuisstraat 1, 2400 Mol en Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna, Autonome Verzorgingsinstelling, J.B.-Stessensstraat 2, 2440 Geel een erkenning verleend van de associatie tussen : Heilig Hartziekenhuis, Gasthuisstraat 1 te 2400 Mol (E.102) en Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna A.V., J.B.-Stessensstraat 2 te 2440 Geel (E.709) met betrekking tot de gezamenlijke exploitatie van 30 bedden Sp-locomotorisch. De Sp-bedden zijn gelokaliseerd in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna A.V., J.B.-Stessensstraat 2 te 2440 Geel. De erkenning van de associatie wordt verleend vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 maart De overeenkomst d.d. 1 januari 2012, afgesloten door de beheerders van de ziekenhuizen die deel uitmaken van de associatie, wordt in de zin van art. 16 van het K.B. van 25 april 1997 (B.S. 8 juni 1997) goedgekeurd. Aan Heilig Hartziekenhuis, vzw, Gasthuisstraat 1, 2400 Mol en Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna, Autonome Verzorgingsinstelling, J.B.-Stessensstraat 2, 2440 Geel wordt onder het erkenningsnummer 709 een voorlopige erkenning verleend in Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna A.V., J.B.-Stessensstraat 2 te 2440 Geel voor - 30 bedden, zijnde : - 30 bedden Sp-locomotorisch vanaf 1 januari 2012 tot en met 30 juni Bij besluit van de administrateur-generaal d.d. 11/04/2012 wordt aan Koningin Elisabeth Instituut, vzw, Dewittelaan 1, 8670 Koksijde onder het erkenningsnummer 676 een verlenging van erkenning verleend in Koningin Elisabeth Instituut, Dewittelaan 1 te 8670 Koksijde voor -165 bedden, zijnde : - 20 bedden Sp-cardio-pulmonair vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016, - 60 bedden Sp-locomotorisch vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016, - 50 bedden Sp-neurologisch vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016, - 35 bedden Sp-psychogeriatrisch vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016, - de functie ziekenhuisapotheek vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december Bij besluit van de administrateur-generaal d.d. 11/04/2012 wordt aan Algemeen Ziekenhuis Damiaan, vzw, Gouwelozestraat 100, 8400 Oostende onder het erkenningsnummer 525 een voorlopige erkenning verleend in Algemeen Ziekenhuis Damiaan, Gouwelozestraat 100, 8400 Oostende voor 20 bedden, waarvan - op de Campus Heilig Hart, Gouwelozestraat 100, 8400 Oostende - 20 bedden Sp-locomotorisch vanaf 23 maart 2012 tot en met 22 september Bij besluit van de administrateur-generaal d.d. 11/04/2012 wordt aan Algemeen Ziekenhuis Damiaan, vzw, Gouwelozestraat 100, 8400 Oostende onder het erkenningsnummer 525 een aanpassing van erkenning verleend in Algemeen Ziekenhuis Damiaan, Gouwelozestraat 100 te 8400 Oostende waardoor : - op de Campus Heilig Hart, Gouwelozestraat 100, 8400 Oostende - het aantal bedden Sp-neurologisch wordt aangepast van 28 naar 20 vanaf 23 maart op de Campus Sint-Jozef, Nieuwpoortsesteenweg 57, 8400 Oostende - het aantal D-bedden wordt aangepast van 143 naar 127 vanaf 23 maart Bij besluit van de minister d.d. 26/04/2012 wordt aan Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan Brugge-Oostende, Autonome Verzorgingsinstelling, Ruddershove 10, 8000 Brugge onder het erkenningsnummer 049 een erkenning verleend in Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan Brugge - Oostende A.V., Ruddershove 10 te 8000 Brugge voor het zorgprogramma cardiale pathologie E - op de Campus Henri Serruys, Kaïrostraat 84, 8400 Oostende. De erkenning wordt verleend vanaf 23 juni 2010 tot en met 30 juni 2015, einddatum erkenning van het ziekenhuis.

132 31122 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [2012/202937] 24 MEI Besluit van de administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij tot wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij van 4 september 2009 houdende delegatie van handtekening aan de algemeen directeur en aan de afdelingshoofden De administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, aangevuld bij het decreet van 7 mei 2004 en gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005 en 9 juli 2011, artikel en ; Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, artikel 7 en 10, 4; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, artikel 19 en 20; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005 houdende aanstelling van de houders van de management- en projectleiderfuncties van N-niveau door herplaatsing bij de diensten van de Vlaamse overheid, artikel 1; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 houdende de werking van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, gewijzigd bij het decreet van 16 maart 2012; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering; Gelet op het ministerieel besluit van 12 april 2006 tot delegatie van aanvullende en specifieke bevoegdheden aan het hoofd van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid; Gelet op het besluit van het hoofd van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij van 3 april 2006 tot toewijzing van de personeelsleden van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, artikel 1; Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij van 4 september 2009 houdende delegatie van handtekening aan de algemeen directeur en aan de afdelingshoofden; Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij van 24 mei 2012 waarbij Mevr. Ann Cuyckens wordt benoemd in de graad van hoofdadviseur en aangewezen in de mandaatfunctie van afdelingshoofd van de afdeling Interventies, Verwijderingen en Saneringen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij; Overwegende dat de Vlaamse Regering op 6 mei 2011 (VR PV 2011/17 - punt 0008) over de aanpak van bedrijfscontinuïteitsplanning (BCM) binnen de Vlaamse overheid besliste alle Vlaamse ministers : 1 o elk wat betreft de agentschappen en departementen die onder zijn of haar bevoegdheid vallen te belasten met de opvolging van de uitvoering van een prioritering van de processen in de categorieën kritische, essentiële en noodzakelijke processen tegen 30 juni 2011; 2 o te gelasten de entititeiten die onder zijn of haar bevoegdheid ressorteren, de opdracht te geven prioritair een bedrijfsimpactanalyse en risicoanalyse uit te voeren en een ontwerp van continuïteitsplan op te stellen tegen 31 december 2012; Overwegende dat het noodzakelijk is om - gelet op de veelzijdigheid van de opdrachten van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en met het oog op de goede organisatie van de instelling en haar afdelingen een duidelijke delegatie van handtekening vast te stellen voor de algemeen directeur en de afdelingshoofden; dat het aangewezen is om daarbij ook in een algemene tijdelijke vervangingsregeling te voorzien, Besluit : Artikel 1. Aan artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij van 4 september 2009 houdende delegatie van handtekening aan de algemeen directeur en aan de afdelingshoofden wordt een punt 8 o toegevoegd, dat luidt als volgt : «8 o het nemen van alle beslissingen die passen in het continuïteitsmanagement (BCM) van de OVAM.» Art. 2. Aan artikel 2 van hetzelfde besluit wordt een punt 33 o toegevoegd, dat luidt als volgt : «33 o het nemen van alle beslissingen die passen in het continuïteitsmanagement (BCM) van de OVAM.» Art. 3. Aan artikel 3 van hetzelfde besluit wordt een punt 23 o toegevoegd, dat luidt als volgt : «23 o het nemen van alle beslissingen die passen in het continuïteitsmanagement (BCM) van de OVAM.» Art. 4. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1 o de woorden De heer Eddy Wille worden vervangen door de woorden Mevr. Ann Cuyckens ; 2 o er wordt een punt 9 o toegevoegd, dat luidt als volgt : «9 o het nemen van alle beslissingen die passen in het continuïteitsmanagement (BCM) van de OVAM.» Art. 5. In hetzelfde besluit wordt een artikel 4/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «Art. 4/1. De heer Herman Gobel, afdelingshoofd, krijgt delegatie van handtekening voor het nemen van beslissingen die passen in het continuïteitsmanagement (BCM) van de OVAM.»

133 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Art. 6. In hetzelfde besluit wordt een artikel 7/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «Art. 7/1. Als de administrateur-generaal tijdelijk afwezig of verhinderd is of als er geen administrateur-generaal is, wordt deze van rechtswege vervangen door de algemeen directeur. Als de administrateur-generaal en de algemeen directeur gelijktijdig afwezig of verhinderd zijn of als er geen algemeen directeur is, wordt de administrateur-generaal van rechtswege vervangen door een afdelingshoofd. Bij die vervanging wordt een orde van voorrang aangehouden volgens de hoogste dienstanciënniteit en bij gelijke dienstanciënniteit volgens leeftijd.» Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 1 juni Mechelen, 24 mei De administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, H. DE BAETS * VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [2012/202938] Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Personeel. Beëindiging aanwijzing tot afdelingshoofd. Aanwijzing tot afdelingshoofd Bij besluit van de administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij van 24 mei 2012 waarbij de aanwijzing van de heer Eddy Wille in de mandaatfunctie van afdelingshoofd van de afdeling Interventies, Verwijderingen en Saneringen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij wordt beëindigd, dat in werking treedt op 1 juni 2012, wordt de aanwijzing van de heer Eddy Wille in de mandaatfunctie van afdelingshoofd van de afdeling Interventies, Verwijderingen en Saneringen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij beëindigd. Bij besluit van de administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij van 24 mei 2012 waarbij Mevr. Ann Cuyckens wordt benoemd in de graad van hoofdadviseur en aangewezen in de mandaatfunctie van afdelingshoofd van de afdeling Interventies, Verwijderingen en Saneringen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, dat in werking treedt op 1 juni 2012, wordt Mevr. Ann Cuyckens benoemd in de graad van hoofdadviseur en aangewezen in de mandaatfunctie van afdelingshoofd van de afdeling Interventies, Verwijderingen en Saneringen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. * VLAAMSE OVERHEID Mobiliteit en Openbare Werken [2012/202809] Wegen. Onteigeningen. Spoedprocedure EVERGEM (Rieme) : krachtens het besluit van 9 mei 2012 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Evergem. De plannen 1M3D8H G , 1M3D8H G , 1M3D8H G , 1M3D8H G , 1M3D8H G , 1M3D8H G , 1M3D8H G , 1M3D8H G , 1M3D8H G en 1M3D8H G liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Bollebergen 2B bus 12, 9052 Zwijnaarde. Tegen het genoemde ministerieel besluit van 9 mei 2012 kan bij de Raad van State beroep worden aangetekend. Een verzoekschrift moet binnen 60 dagen via een aangetekende brief aan de Raad van State worden toegestuurd. KINROOI : krachtens het besluit van 9 mei 2012 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Kinrooi. De plannen 16DC G DC G DC G liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt. Tegen het genoemde ministerieel besluit van 9 mei 2012 kan bij de Raad van State beroep worden aangetekend. Een verzoekschrift moet binnen 60 dagen via een aangetekende brief aan de Raad van State worden toegestuurd. * VLAAMSE OVERHEID Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed [2012/202808] Provincie West-Vlaanderen. Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) De Swal, gemeente Koekelare Bij besluit van 26 april 2012 heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan De Swal voor de gemeente Koekelare, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Koekelare in zitting van 19 december 2011, goedgekeurd.

134 31124 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE REGION WALLONNE WALLONISCHE REGION WAALS GEWEST SERVICE PUBLIC DE WALLONIE [2012/202844] Eau Par arrêté ministériel du 5 décembre 2011 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, l agrément comme système d épuration individuelle du système d épuration présenté par la société ERT à Luxembourg sous l appellation commerciale Thétisclean 6-10 W01 pour une capacité de 6 à 10 équivalent-habitants est octroyé, pour une durée de cinq ans, sous le numéro de référence 2011/14/102/A. Par arrêté ministériel du 5 décembre 2011 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, l agrément comme système d épuration individuelle du système d épuration présenté par la société ERT à Luxembourg sous l appellation commerciale Thétisclean W01 pour une capacité de 11 à 20 équivalent-habitants est octroyé, pour une durée de cinq ans, sous le numéro de référence 2011/14/103/A. Par arrêté ministériel du 2 mai 2012 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, l agrément comme système d épuration individuelle du système d épuration présenté par la société ERT à Luxembourg sous l appellation commerciale Thétisclean Pro 1-5 W pour une capacité de 5 équivalent-habitants est octroyé, pour une durée de cinq ans, sous le numéro de référence 2012/14/104/A. ÜBERSETZUNG ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE [2012/202844] Wasser Durch Ministerialerlass vom 5. Dezember 2011, der am Tag seiner auszugsweisen Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft tritt, wird die Zulassung als individuelles Klärsystem des von der Gesellschaft ERT in Luxemburg unter der Handelsbezeichnung Thétisclean 6-10 W01 für eine Kapazität von 6 bis 10 Einwohnergleichwerten vorgestellten Klärsystems für eine Dauer von fünf Jahren unter der Bezugsnummer 2011/14/102/A gewährt. Durch Ministerialerlass vom 5. Dezember 2011, der am Tag seiner auszugsweisen Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft tritt, wird die Zulassung als individuelles Klärsystem des von der Gesellschaft ERT in Luxemburg unter der Handelsbezeichnung Thétisclean W01 für eine Kapazität von 11 bis 20 Einwohnergleichwerten vorgestellten Klärsystems für eine Dauer von fünf Jahren unter der Bezugsnummer 2011/14/103/A gewährt. Durch Ministerialerlass vom 2. Mai 2012, der am Tag seiner auszugsweisen Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft tritt, wird die Zulassung als individuelles Klärsystem des von der Gesellschaft ERT in Luxemburg unter der Handelsbezeichnung Thétisclean Pro 1-5 W für eine Kapazität von 5 Einwohnergleichwerten vorgestellten Klärsystems für eine Dauer von fünf Jahren unter der Bezugsnummer 2012/14/104/A gewährt. VERTALING WAALSE OVERHEIDSDIENST [2012/202844] Water Bij ministerieel besluit van 5 december 2011, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap ERT in Luxemburg onder de handelsnaam Thétisclean 6-10 W01 (capaciteit 6 tot 10 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2011/14/102/A). Bij ministerieel besluit van 5 december 2011, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap ERT in Luxemburg onder de handelsnaam Thétisclean W01 (capaciteit 11 tot 20 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2011/14/103/A). Bij ministerieel besluit van 2 mei 2012, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap ERT in Luxemburg onder de handelsnaam Thétisclean Pro 1-5 W (capaciteit 5 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2012/14/104/A).

135 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE [2012/202876] Environnement Un arrêté ministériel du 16 janvier 2012 agrée, pour une durée de trois ans prenant cours le 16 janvier 2012, le Bureau Haskoning Belgium SA en tant qu auteur d études d incidences en Région wallonne pour les catégories de projets suivantes : 2. Projets d infrastructure, transport et communication ; 3. Mines et carrières ; 4. Processus industriels relatifs à l énergie ; 5. Processus industriels de transformation de matières ; 6. Gestion des déchets ; 7. Gestion de l eau (captage, épuration, distribution et traitement). Le même arrêté refuse le renouvellement d agrément pour la catégorie de projets suivante : 1. Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales et de loisirs. Un arrêté ministériel du 19 avril 2012 agrée, pour une durée de trois ans prenant cours le 19 avril 2012, la SA Lesage Collecte en qualité de transporteur d huiles usagées. Un arrêté ministériel du 25 avril 2012 agrée, pour une durée de cinq ans prenant cours le 25 avril 2012, la GmbH Hunsrünck-Sondertransport en qualité de transporteur de déchets dangereux, d huiles usagées et de PCB/PCT. Un arrêté ministériel du 27 avril 2012 agrée, pour une durée de cinq ans prenant cours le 27 avril 2012, le Bureau Groupe AEP SCRL en tant qu auteur d études d incidences en Région wallonne pour les catégories de projets suivantes : 1. Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales et de loisirs ; 3. Mines et carrières. Le même arrêté agrée, pour une durée de trois ans prenant cours le 27 avril 2012, le Bureau Groupe AEP SCRL en tant qu auteur d études d incidences en Région wallonne pour la catégorie de projets suivante : 8. Permis liés à l exploitation agricole. Un arrêté ministériel du 3 mai 2012 octroie, pour une durée de cinq ans prenant cours le 19 mars 2012, l agrément en qualité de laboratoire d analyse de déchets au laboratoire LABO SEC, anciens établissements CERACHIM. Un arrêté ministériel du 8 mai 2012 renouvelle, pour une période de cinq ans prenant cours le 11 juillet 2012, l agrément en matière de bruit octroyé au bureau d études B.A.N.P. SPRL. Un arrêté ministériel du 8 mai 2012 octroie, pour une durée de cinq ans prenant cours le 8 mai 2012, l agrément en matière de bruit au Bureau ATS SPRL. ÜBERSETZUNG ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE [2012/202876] Umwelt Durch Ministerialerlass vom 16. Januar 2012 wird dem Planungsbüro Haskoning Belgium SA für eine Dauer von drei Jahren ab diesem Datum die Zulassung als Umweltverträglichkeitsprüfer in der Wallonischen Region gewährt, und zwar für folgende Projektkategorien: 2. Infrastrukturprojekte, Transport und Kommunikation ; 3. Gruben und Steinbrüche ; 4. Industrieprozesse in Bezug auf Energie ; 5. Industrieprozesse in Bezug auf die Verarbeitung von Stoffen ; 6. Abfallbewirtschaftung ; 7. Wasserwirtschaft (Wasserentnahme, Klärung, Versorgung und Behandlung) ; Durch denselben Erlass wird die Erneuerung der Zulassung für folgende Projektkategorie verweigert: 1. Raumordnung, Städtebau, Handelsgewerbe und Freizeitaktivitäten.

136 31126 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Durch Ministerialerlass vom 19. April 2012 wird der SA Lesage Collecte für eine Dauer von drei Jahren ab diesem Datum die Zulassung als Transportunternehmer von Altölen gewährt. Durch Ministerialerlass vom 25. April 2012 wird der GmbH Hunsrünck-Sondertransport für eine Dauer von fünf Jahren ab diesem Datum die Zulassung als Transportunternehmer von gefährlichen Abfällen, von Altölen und von PCB/PCT gewährt. Durch Ministerialerlass vom 27. April 2012 wird dem Planungsbüro Groupe AEP SCRL für eine Dauer von fünf Jahren ab diesem Datum die Zulassung als Umweltverträglichkeitsprüfer in der Wallonischen Region gewährt, und zwar für folgende Projektkategorien: 1. Raumordnung, Städtebau, Handelsgewerbe und Freizeitaktivitäten ; 3. Gruben und Steinbrüche. Durch denselben Erlass wird dem Planungsbüro Groupe AEP SCRL für eine Dauer von drei Jahren ab dem 27. April 2012 die Zulassung als Umweltverträglichkeitsprüfer in der Wallonischen Region gewährt, und zwar für folgende Projektkategorie: 8. Mit dem landwirtschaftlichen Betrieb verbundene Genehmigungen. Durch Ministerialerlass vom 3. Mai 2012 wird dem Laboratorium LABO SEC, ehemalige Betriebe CERACHIM, für eine Dauer von fünf Jahren ab dem 19. März 2012 die Zulassung als Analyselabor für Abfälle gewährt. Durch Ministerialerlass vom 8. Mai 2012 wird die dem Studienbüro B.A.N.P. SPRL gewährte Zulassung in Sachen Lärm für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 11. Juli 2012 erneuert. Durch Ministerialerlass vom 8. Mai 2012 wird dem Planungsbüro ATS SPRL für eine Dauer von fünf Jahren ab diesem Datum die Zulassung in Sachen Lärm gewährt. VERTALING WAALSE OVERHEIDSDIENST [2012/202876] Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 16 januari 2012 wordt het Bureau Haskoning Belgium SA vanaf 16 januari 2012 voor drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : 2. Projecten inzake infrastructuur, vervoer en communicatie ; 3. Mijnen en groeven ; 4. Industriële processen inzake energie ; 5. Industriële processen inzake stoffenverwerking ; 6. Afvalbeheer ; 7. Waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling). Bij hetzelfde besluit wordt de hernieuwing van de erkenning geweigerd voor de volgende categorie projecten : 1. Ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten. Bij ministerieel besluit van 19 april 2012 wordt de SA Lesage Collecte vanaf 19 april 2012 voor drie jaar erkend als vervoerder van afgewerkte oliën. Bij ministerieel besluit van 25 april 2012 wordt de GmbH Hunsrünck-Sondertransport vanaf 25 april 2012 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT S. Bij ministerieel besluit van 27 april 2012 wordt het bureau Groupe AEP SCRL vanaf 27 april 2012 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : 1. Ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten ; 3. Mijnen en groeven. Bij hetzelfde besluit wordt het bureau Groupe AEP SCRL vanaf 27 april 2012 voor drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorie projecten : 8. Vergunningen voor landbouwexploitatie.

137 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Bij ministerieel besluit van 3 mei 2012 wordt het laboratorium LABO SEC, oude firma CERACHIM, vanaf 19 maart 2012 voor vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afval. Bij ministerieel besluit van 8 mei 2012 wordt de erkenning inzake geluidshinder, toegekend aan het studiebureau B.A.N.P. SPRL, vanaf 11 juli 2012 voor vijf jaar verlengd. Bij ministerieel besluit van 8 mei 2012 wordt de erkenning inzake geluidshinder vanaf 8 mei 2012 voor vijf jaar toegekend aan het bureau ATS SPRL. OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS GRONDWETTELIJK HOF Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 [2012/202804] Bij arrest van 17 april 2012 in zake Souliman Ennasiri en Nassiba El Hatri tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Antwerpen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 25 april 2012, heeft het Arbeidshof te Antwerpen de volgende prejudiciële vraag gesteld : «Schendt artikel 3, 3 o, tweede streepje van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in de interpretatie dat er voor de partner die geen EU-onderdaan is en enkel ingeschreven is in het vreemdelingenregister en die een EU-onderdaan begeleidt of komt vervoegen geen beletsel is voor het verkrijgen van het recht op een leefloon, terwijl er voor de partner die geen EU-onderdaan is en enkel ingeschreven is in het vreemdelingenregister en die een persoon met de Belgische nationaliteit komt vervoegen, er wel een beletsel is voor het verkrijgen van dat recht op een leefloon?». Die zaak is ingeschreven onder nummer 5389 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschaut COUR CONSTITUTIONNELLE Avis prescrit par l article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 [2012/202804] Par arrêt du 17 avril 2012 en cause de Souliman Ennasiri et Nassiba El Hatri contre le centre public d action sociale d Anvers, dont l expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 avril 2012, la Cour du travail d Anvers a posé la question préjudicielle suivante : «L article 3, 3 o, deuxième tiret, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l intégration sociale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l interprétation selon laquelle rien ne s oppose à l obtention du droit à un revenu d intégration pour le partenaire qui n est pas un ressortissant de l Union européenne et n est inscrit que dans le registre des étrangers et qui accompagne ou rejoint un ressortissant de l Union européenne, alors qu il y a un obstacle à l obtention de ce droit à un revenu d intégration pour le partenaire qui n est pas un ressortissant de l Union européenne et n est inscrit que dans le registre des étrangers et qui rejoint une personne de nationalité belge?» Cette affaire est inscrite sous le numéro 5389 du rôle de la Cour. Le greffier, F. Meersschaut VERFASSUNGSGERICHTSHOF [2012/202804] Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 In seinem Entscheid vom 17. April 2012 in Sachen Souliman Ennasiri und Nassiba El Hatri gegen das Öffentliche Sozialhilfezentrum Antwerpen, dessen Ausfertigung am 25. April 2012 in der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, hat der Arbeitsgerichtshof Antwerpen folgende Vorabentscheidungsfrage gestellt: «Verstößt Artikel 3 Nr. 3 zweiter Gedankenstrich des Gesetzes vom 26. Mai 2002 über das Recht auf soziale Eingliederung gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung, dahingehend ausgelegt, dass für den Partner, der kein EU-Staatsangehöriger ist und nur im Fremdenregister eingetragen ist, und der einen EU-Staatsangehörigen begleitet oder ihm nachkommt, kein Hindernis für den Erwerb des Anspruchs auf ein Eingliederungseinkommen vorliegt, während für den Partner, der kein EU-Staatsangehöriger ist und nur im Fremdenregister eingetragen ist, und der einer Person mit belgischer Staatsangehörigkeit nachkommt, wohl ein Hindernis für den Erwerb dieses Anspruchs auf ein Eingliederungseinkommen vorliegt?». Diese Rechtssache wurde unter der Nummer 5389 ins Geschäftsverzeichnis des Gerichtshofes eingetragen. Der Kanzler, F. Meersschaut

138 31128 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE GRONDWETTELIJK HOF Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 [2012/202810] Bij arrest van 26 april 2012 in zake de Orde der Dierenartsen tegen Pierre Lampo en Pieter Lampo, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 mei 2012, heeft het Hof van Beroep te Gent de volgende prejudiciële vragen gesteld : «a. Schenden de artikelen 9 1, 11 1en12 2 van de wet van 28 augustus 1991 betreffende de uitoefening van de dierengeneeskunde het gelijkheidsbeginsel zoals dit wordt omschreven in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat deze bepalingen een onderscheid maken tussen erkende dierenartsen die een overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding hebben gesloten en erkende dierenartsen die geen dergelijke overeenkomst hebben gesloten, terwijl het criterium van het al dan niet hebben afgesloten van een overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding niet pertinent is in het licht van het doel van de onderscheiden behandeling, nl. het verstrekken van diergeneeskundige begeleiding? b. Schendt artikel 6 1 van de wet van 28 augustus 1991 betreffende de uitoefening van de dierengeneeskunde het gelijkheidsbeginsel zoals dit wordt omschreven in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat deze bepaling toelaat dat niet alleen erkende dierenartsen die over de daartoe vereiste opleiding beschikken, maar ook erkende dierenartsen die niet over de daartoe vereiste opleiding beschikken, een overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding afsluiten, zonder dat deze gelijke behandeling redelijk verantwoord is in het licht van het door de wetgever nagestreefd doel, i.e. het verstrekken van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding?». Die zaak is ingeschreven onder nummer 5395 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschaut COUR CONSTITUTIONNELLE Avis prescrit par l article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 [2012/202810] Par arrêt du 26 avril 2012 en cause de l Ordre des médecins vétérinaires contre Pierre Lampo et Pieter Lampo, dont l expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 mai 2012, la Cour d appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : «a. Les articles 9, 1er, 11, 1er, et 12, 2, de la loi du 28 août 1991 sur l exercice de la médecine vétérinaire violent-ils le principe d égalité, tel qu il est défini aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu ils opèrent une distinction entre les médecins vétérinaires agréés qui ont conclu une convention de guidance vétérinaire et les médecins vétérinaires agréés qui n ont pas conclu une telle convention, alors que le critère de la conclusion ou non d une convention de guidance vétérinaire n est pas pertinent au regard de l objectif de la différence de traitement, à savoir celui d assurer la guidance vétérinaire? b. L article 6, 1er, de la loi du 28 août 1991 sur l exercice de la médecine vétérinaire viole-t-il le principe d égalité, tel qu il est défini aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu il permet que non seulement les médecins vétérinaires agréés qui disposent de la formation requise à cette fin mais aussi des médecins vétérinaires agréés qui ne disposent pas de la formation requise concluent une convention de guidance vétérinaire, sans que cette égalité de traitement soit raisonnablement justifiée au regard de l objectif poursuivi par le législateur, à savoir celui d assurer la guidance vétérinaire?». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5395 du rôle de la Cour. Le greffier, F. Meersschaut VERFASSUNGSGERICHTSHOF [2012/202810] Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 In seinem Entscheid vom 26. April 2012 in Sachen der Tierärztekammer gegen Pierre Lampo und Pieter Lampo, dessen Ausfertigung am 4. Mai 2012 in der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, hat der Appellationshof Gent folgende Vorabentscheidungsfragen gestellt: «a. Verstoßen die Artikel 9 1, 11 1 und 12 2 des Gesetzes vom 28. August 1991 über die Ausübung der Veterinärmedizin gegen den in den Artikeln 10 und 11 der Verfassung verankerten Gleichheitsgrundsatz, indem diese Bestimmungen zwischen den zugelassenen Tierärzten, die eine Vereinbarung über veterinärmedizinische Betreuung getroffen haben, und den zugelassenen Tierärzten, die keine solche Vereinbarung getroffen haben, unterscheiden, während das Kriterium, das darin besteht, eine Vereinbarung über veterinärmedizinische Betreuung getroffen zu haben oder nicht, nicht relevant ist im Lichte der Zielsetzung der unterschiedlichen Behandlung, nämlich die Gewährung veterinärmedizinischer Betreuung? b. Verstößt Artikel 6 1 des Gesetzes vom 28. August 1991 über die Ausübung der Veterinärmedizin gegen den in den Artikeln 10 und 11 der Verfassung verankerten Gleichheitsgrundsatz, indem diese Bestimmung es ermöglicht, dass nicht nur zugelassene Tierärzte, die über die dazu erforderliche Ausbildung verfügen, sondern auch zugelassene Tierärzte, die nicht über die dazu erforderliche Ausbildung verfügen, eine Vereinbarung über veterinärmedizinische Betreuung treffen, ohne dass diese Gleichbehandlung vernünftig gerechtfertigt ist im Lichte der vom Gesetzgeber verfolgten Zielsetzung, d.h. die Gewährung veterinärmedizinischer Betreuung?». Diese Rechtssache wurde unter der Nummer 5395 ins Geschäftsverzeichnis des Gerichtshofes eingetragen. Der Kanzler, F. Meersschaut

139 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE [C 2012/03163] 14 MEI Omzendbrief nr Informatie inzake het personeelsplan 2012 voor de diensten die een financieringsbron buiten de enveloppe hebben Aan de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten, de diensten die ervan afhangen en het Ministerie van Landsverdediging (burgerpersoneel) Mevr. de Minister, Mijnheer de Minister, Mevr. de Staatssecretaris, Mijnheer de Staatssecretaris, Mevr. de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, De FODs/het Ministerie van Landsverdediging en PODs die hun voor 2012 aangegane engagementen ten laste van een financieringsbron die verschillend is van de personeelsenveloppe wensen te realiseren, moeten een personeelsplan 2012 voor akkoord indienen overeenkomstig de richtlijnen vervat in deze omzendbrief. 1. Toepassingsgebied Deze omzendbrief is enkel van toepassing op de entiteiten opgesomd in de bijlagen 1, 2 en 3. De andere entiteiten van categorie 22 (wetenschappelijke en culturele instellingen) en 91 (andere orderrekeningen) van de omzendbrief 602 ter van 13 februari 2012 zullen het toepassingsgebied uitmaken van de voorliggende omzendbrief in De bijlage 1 omvat het burgerlijk personeel van het Ministerie van Defensie bedoeld in de voormelde omzendbrief 602ter en de entiteiten waarvan de personeelskredieten uitsluitend ingeschreven zijn in de Algemene Uitgavenbegroting 2012 en de totaliteit van het personeel betaald wordt door de CDVU. De tabel vermeldt voor elke entiteit het totaal van de door de CVDU gerealiseerde personeelskosten voor 2011 en het bedrag van de specifieke personeelskredieten waarop de aangegane engagementen inzake personeel 2012 kunnen geïmputeerd worden. - De bijlage 2 omvat de lijst van de entiteiten die niet gefinancierd worden door specifieke personeelskredieten ingeschreven in de Algemene Uitgavenbegroting 2012 en waarvan de totaliteit van het personeel betaald wordt door de CDVU. De tabel vermeldt voor elke entiteit het totaal van de door de CVDU gerealiseerde personeelskosten voor 2011, waarbij er rekening is gehouden met de index, voorzien in de omzendbrief aangaande de opmaak van de begroting 2012 (Fedcom FODs 3,53 %, niet-fedcom FOD s 3,36 %) De aangegane engagementen inzake personeel 2012 moeten binnen de limieten van dit bedrag gerealiseerd worden. De entiteiten die, op basis van de geraamde ontvangsten voor 2012, andere bedragen voorzien waarop ze de personeelsuitgaven 2012 wensen te imputeren, vullen de tabel weergegeven in de bijlage 6 aan met deze bedragen en leggen hem ter visum voor aan de Inspecteur van Financiën. Wanneer de in rekening te brengen ontvangsten niet deze zijn van het jaar 2012, moet een specifieke verantwoording worden toegevoegd. - De bijlage 3 omvat de lijst van de entiteiten die niet opgenomen zijn in de bijlagen 1 en 2. Zij vervolledigen de tabel, weergegeven in bijlage 6 met het bedrag van de budgettaire middelen voorzien voor 2012 en hun oorsprong. Deze tabel wordt ter visum voorgelegd aan de inspecteur van Financiën. Zij vervolledigen eveneens hun dossier met alle nuttige rechtvaardigingsstukken om de personeelsbetalingen in 2011 te rechtvaardigen (in het bijzonder RSZ-fiche, fiche 325 van de fiscale administratie, ). In het geval dat de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer beschikken over eigen middelen, kunnen deze een afzonderlijk personeelsplan voorleggen met deze middelen waarbij er duidelijk wordt aangetoond welke budgettaire middelen er voor zullen worden aangewend. In dit geval dient er een afzonderlijke orderrekening worden voorzien voor de betaling van het personeel ten laste van deze eigen middelen. Geen enkele statutaire ambtenaar zal kunnen worden aangeworven op dit personeelsplan. 2. Personeelsplan 2012 De diensten die voor een entiteit buiten enveloppe wervingen en/of bevorderingen voorzien in 2012 overeenkomstig de aangegane engagementen, maken een personeelsplan 2012 voor het kalenderjaar SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ET SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION [C 2012/03163] 14 MAI Circulaire n 617. Informations relatives au plan de personnel 2012 pour les services qui ont une source de financement hors de l enveloppe de personnel Aux services publics fédéraux, aux services publics fédéraux de programmation, aux services qui en dépendent ainsi qu au Ministère de la Défense nationale (personnel civil). Mme la Ministre, M. le Ministre, Mme la Secrétaire d Etat, M. le Secrétaire d Etat, Mme la Présidente, M. le Président, Les SPF/le Ministère de la Défense et SPP qui souhaitent réaliser leurs engagements contractés pour 2012 à charge d une source de financement qui diffère de l enveloppe de personnel doivent soumettre pour accord un plan de personnel 2012 conformément aux directives reprises dans la présente circulaire. 1. Champ d application La présente circulaire est uniquement d application aux entités reprises dans les annexes 1 re,2et3. Les autres entités de catégorie 22 (institutions scientifiques et culturelles) et 91 (autres comptes d ordre) de la circulaire 602ter du 13 février 2012 entreront dans le périmètre de la présente circulaire en L annexe 1 re reprend le personnel civil du Ministère de la Défense visé par la circulaire 602ter précitée et les entités dont les crédits de personnel spécifiques sont inscrits dans le Budget général des Dépenses 2012 et pour lesquelles la totalité du personnel est payé par le SCDF. Le tableau mentionne pour chaque entité le total des coûts de personnel réalisés par le SCDF pour 2011et le montant des crédits de personnel spécifiques sur lesquels les engagements contractés concernant le personnel 2012 peuvent être imputés. -L annexe 2 reprend la liste des entités qui ne sont pas financées par des crédits de personnel spécifiques inscrits dans le Budget général des Dépenses 2012 et dont la totalité du personnel est payé par le SCDF. Le tableau mentionne pour chaque entité le total des coûts de personnel réalisés par le SCDF pour 2011, en tenant compte de l index prévu dans la circulaire de préfiguration du Budget 2012 (SPF Fedcom 3,53 %, SPF non fedcom 3,36 %) Les engagements contractés concernant le personnel 2012 doivent se réaliser dans les limites de ce montant. Les entités qui, sur base des revenus estimés pour 2012, prévoient d autres montants sur lesquels elles veulent imputer leurs dépenses de personnel 2012, complètent le tableau repris à l annexe 6 avec ces montants et le soumettent pour visa à l Inspecteur des Finances. Lorsque les revenus à prendre en compte ne sont pas ceux de l année 2012, une motivation spécifique doit être apportée. -L annexe 3 reprend la liste des entités qui ne sont pas reprises dans les annexes 1 re et 2. Celles-ci complètent le tableau repris à l annexe 6 avec le montant des moyens budgétaires prévus pour 2012 et leur origine. Ce tableau est soumis pour visa à l inspecteur des Finances. Elles remettent également dans leur dossier toutes les pièces justificatives utiles pour justifier les paiements de personnel 2011 (notamment relevé ONSS, relevé 325 de l administration fiscale, ). Le cas échéant, les Services de l état à gestion séparée disposant également de ressources propres pourront présenter un plan de personnel séparé pour ces ressources en précisant clairement les moyens budgétaires à affecter à ce plan. Dans ce cas, un compte d ordre distinct devra être prévu pour le paiement du personnel à charge de ressources propres. Aucun agent statutaire ne pourra être recruté par le biais de ce plan de personnel. 2. Plan de personnel 2012 Les services qui prévoient pour une entité hors enveloppe des recrutements et/ou promotions en 2012 conformément aux engagements contractés, élaborent un plan de personnel 2012 pour l année civile 2012.

140 31130 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Dit personeelsplan betreft niet de contractuele agenten die de tijdelijke afwezige ambtenaren vervangen. De gegevens die hen betreffen, dienen dus niet de worden opgenomen in de bijlages 4 tot 6 (zie punt 4). De diensten die in 2012 enkel de vervanging van tijdelijk afwezig personeel voorzien, moeten dus geen personeelsplan indienen voor zover ze voldoen aan de bepalingen opgesomd in punt 4. Dit plan wordt uitgedrukt : - in betaalde VTE s, overeenkomstig de definitie van hogergenoemde omzendbrief nr. 602; - in geraamde reële kost T (2012) en in structurele kost Ts. Het omvat 3 bijlagen, volgens het model opgenomen in bijlage, met volgende informatie : - de initiële projectie in VTE en in (bijlage 4); - het actieplan, in VTE en in kost, om de voor 2012 aangegane engagementen te kunnen realiseren (bijlage 5); - de eindprojectie in VTE en kost en de evaluatie van het saldo (bijlage 6). De initiële projectie in VTE s is de projectie naar eind 2012 van de betaalde VTE s uit de laatst gekende betaalgegevens, gecorrigeerd met de impact in 2012 van : - de nominatief gekende bewegingen (indiensttredingen, vertrekken, bevorderingen); - de acties waarvan de procedure lopend is en niet kan onderbroken worden zonder afbreuk te doen aan individuele rechten. De acties die waren opgenomen in het personeelsplan 2011 en die nog niet in uitvoering waren gesteld op het moment van de introductie van het plan, zullen opnieuw worden opgenomen in het personeelsplan Het personeelsplan 2012 zal moeten aantonen dat zijn geraamde reële kost en structurele kost kan gedragen worden door het bedrag van de budgettaire middelen 2012 ingevuld in bijlage 6 na goedkeuring van de inspectie van financiën et opgemaakt op bais van de voorziene bedragen in bijlage 1,2 of Controle op de uitvoering van het personeelsplan 3.1. Gemeenschappelijke bepalingen Het goedgekeurd personeelsplan 2012 annuleert en vervangt het vorige goedgekeurd personeelsplan voor de betrokken entiteit. De uitvoering van het personeelsplan moet gekoppeld worden aan een betrouwbare monitoring die minstens driemaandelijks moet gebeuren en moet toelaten de evolutie van de human resources, van de personeelskosten en van de totaliteit van de budgettaire middelen zeer precies op te volgen. Elke actie die beslist wordt dient voorafgaandelijk aan het advies van de Inspecteur van Financiën te worden voorgelegd samen met de resultaten van de monitoring. Indien er nieuwe kosten of besparingen opduiken moet er rekening mee gehouden worden : de reeds geactiveerde acties moeten dwingend aangepast worden. In de loop van het jaar kunnen, indien nieuwe afwezigheden van personeelsleden tot een vervanging nopen, nieuwe vervangingscontractuelen in dienst worden genomen. De bepalingen opgenomen in punt 4 moeten dan worden gerespecteerd. De Inspecteurs van financiën zullen worden betrokken bij de opmaak van het personeelsplan zodat ze een uitgewerkt verslag binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek kunnen opmaken, in het bijzonder over de te voorziene middelen voor de voorgestelde personeelsplannen in bijlage Entiteiten uit bijlage 1 Deze entiteiten kunnen het voorziene actieplan realiseren voor zover de monitoring aantoont dat de budgettaire middelen 2012 de reële en structurele kost van de besliste acties kunnen dragen en de finale projectie van het plan gerespecteerd wordt. Indien er nieuwe budgettaire middelen vrijkomen als gevolg van niet voorziene vertrekken, kunnen aanvullende acties beslist worden die conform moeten zijn met de globale HR-strategie. Deze mogen echter nooit leiden tot een overschrijding van het totaal aantal betaalde VTE s initieel voorzien voor het einde van het jaar Entiteiten uit de bijlagen 2 en 3 Met het goedgekeurd personeelsplan beschikken deze entiteiten over een machtiging om de acties uit het actieplan, en alleen deze, te realiseren onder voorbehoud dat aangetoond wordt dat de ontvangsten vereist om hun reële en structurele kost te dekken effectief beschikbaar zijn en de eindsituatie van het plan gerespecteerd wordt. Le plan de personnel ne concerne pas les contractuels qui remplacent les agents temporairement absents. Les données qui les concernent ne sont donc pas reprises dans les annexes 4 à 6 (voir point 4). Les services qui en 2012 envisagent uniquement le remplacement du personnel temporairement absent ne doivent donc pas introduire un plan de personnel 2012 pour autant qu ils se conforment aux dispositions reprises au point 4. Le plan est exprimé : - en ETP payés, conformément à la définition de la circulaire n 602 susmentionnée; -encoût réel estimé T (2012) et en coût structurel Ts. Il contient 3 annexes, selon le modèle repris en annexe, avec les informations suivantes : - la projection initiale en ETP et en coût (annexe 4); - le plan d action, en ETP et en coût, pour pouvoir réaliser les engagements contractés pour 2012 (annexe 5); - la projection finale en ETP et en coût et l évaluation du solde (annexe 6). La projection initiale en ETP est la projection pour fin 2012 des ETP payés des dernières données salariales connues, corrigée avec l impact en 2012 : - des mouvements connus nominativement (entrées, départs, promotions); - les actions dont la procédure est en cours et ne peut être interrompue sans porter préjudice à des droits individuels. Les actions reprises dans le plan 2011 et qui ne sont pas en cours d exécution au moment de l introduction du plan seront reprises à nouveau dans le plan Le plan de personnel 2012 devra démontrer que son coût réel et structurel estimé peut être supporté par le montant des moyens budgétaires 2012 visés en annexe 6 avec validation de l Inspection des finances et élaborés sur la base des montants prévus en annexe 1 re,2 ou Contrôle de l exécution du plan de personnel 3.1. Dispositions communes Le plan de personnel approuvé pour 2012 annule et remplace le précédent plan de personnel approuvé pour l entité concernée. L exécution du plan de personnel doit être reliée à un monitoring fiable qui doit se réaliser au moins tous les trois mois et permettre de suivre avec précision l évolution des ressources humaines, des coûts de personnel et de la totalité des moyens budgétaires. Chaque action décidée doit être préalablement soumise à l avis de l Inspecteur des Finances avec les résultats du monitoring. Si des coûts nouveaux ou de nouvelles économies apparaissent, il doit en être tenu compte : les actions déjà activées doivent être impérativement adaptées. De nouveaux contractuels de remplacement peuvent être engagés en cours d année si de nouvelles absences des membres du personnel impliquent un remplacement. Les dispositions reprises au point 4 doivent alors être respectées. Les Inspecteurs des Finances seront associés à l élaboration du plan de personnel de manière à pouvoir en faire un rapport circonstancié dans les meilleurs délais, notamment sur les moyens à affecter aux plans de personnel proposés en annexe Entités del annexe 1 re Ces entités peuvent réaliser le plan d action pour autant que le monitoring démontre que les moyens budgétaires 2012 peuvent couvrir le coût réel et structurel des actions décidées et que la projection finale du plan est respectée. Si de nouveaux moyens budgétaires se libèrent suite à des départs non prévus, des actions complémentaires, conformes à la stratégie RH globale, peuvent être décidées. Toutefois, celles-ci ne peuvent jamais avoir pour effet de dépasser le nombre total de VTE payés initialement prévus pour la fin del exercice Entités des annexes 2 et 3 Grâce au plan de personnel approuvé, le service dispose d une autorisation pour réaliser les actions du plan d action, et uniquement celles-là, sous réserve toutefois qu il soit démontré que les revenus nécessaires pour couvrir leur coûtréel et structurel soient effectivement disponibles et que la projection finale du plan soit respectée.

141 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE De vervanging van tijdelijk afwezig personeel Het is van belang dat de diensten voor elke financieringsbron buiten enveloppe de contractuelen ter vervanging van personeelsleden die geheel of gedeeltelijk afwezig zijn, op een betrouwbare manier kunnen identificeren en in relatie kunnen brengen met deze afwezigheden opdat ze deze problematiek op een efficiënte en doeltreffende manier zouden kunnen beheren. Ten einde dit te ondervangen wordt een soepele maar strikte rapportering voorzien die de Inspecteur van Financiën moet toelaten de problematiek regelmatig op te volgen. Aan de diensten wordt gevraagd : - het contingent contractuelen te bepalen dat bestemd is om tijdelijk afwezige personeelsleden te vervangen; - er regelmatig over te waken dat dit contingent correspondeert met de behoeften waarvoor het is voorzien; - het contingent te actualiseren in functie van de bewegingen binnen het contingent en/of binnen de afwezigheden die het dekt en alleszins wanneer er een behoefte is om een nieuwe vervanging te realiseren of wanneer er een einde wordt gesteld aan één van deze afwezigheden. Om hieraan tegemoet te komen zullen de diensten voor elke financieringsbron gebruik maken van het modelrapport opgenomen in bijlage 7 dat volgende informatie omvat : - het actueel contingent contractuelen ter vervanging van tijdelijk afwezige personeelsleden en hun geraamde personeelskost; - de actuele situatie inzake tijdelijke afwezigheden die gedekt zijn door vervangingscontractuelen alsook de voorziene nieuwe afwezigheden waarvoor er een behoefte aan vervanging is, met een raming van de budgettaire middelen die ze vrijmaken; - de nieuwe contractuelen om tijdelijke afwezigheden op te vangen, met hun geraamde budgettaire impact. Dit proces verloopt los van het proces van opmaak van het personeelsplan. Tijdens het jaar en bij elke beslissing die een nieuwe, niet voorziene vervanging beoogt, zal bijlage 7 worden geactualiseerd en voor opvolging aan de Inspecteur van Financiën worden voorgelegd. Deze bijlage, betreffende de toestand van de maand waarin het personeelsplan wordt afgeleverd, geviseerd door de Inspecteur van Financiën, moet evenwel bij het dossier personeelsplan gevoegd worden evenals het advies van de Inspecteur van Financiën aangaande het personeelsplan. De diensten moeten, in voorkomend geval, in staat zijn de analytische gegevens mee te delen die als basis gediend hebben voor de opmaak van dit rapport. 5. Indiening van het dossier personeelsplan Behalve het personeelsplan omvat een volledig dossier : - de toelichtingsnota opgemaakt door de dienst; - de nota gericht aan de Inspecteur van Financiën; - het advies van de Inspecteur van Financiën evenals zijn visum over de budgettaire middelen opgenomen in bijlage 6; - in voorkomend geval, het antwoord van de dienst op de opmerkingen of observaties geformuleerd door de Inspecteur van Financiën aangaande het personeelsactieplan; - voor de entiteiten voorzien in bijlage 3, alle nuttige rechtvaardigingsstukken om de personeelsbetalingen in 2011 te rechtvaardigen (in het bijzonder RSZ-fiche, fiche 325 van de fiscale administratie, ) - het akkoord van de bevoegde minister(s). In het bijzonder, een task force, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Minister van begroting, de Staatssecretaris voor ambtenarenzaken en van de administraties van P & O en B&B,zaldeopgestuurde dossiers coördineren, onderzoeken en evalueren met de bedoeling om de twee Ministers de noodzakelijke elementen aan te leveren om een beslissing te kunnen nemen. Er wordt gevraagd aan de FODs en PODs om het totaal van de volledige dossiers van de entiteiten van hun departement in te zamelen en deze gegroepeerd en gelijktijdig door te sturen naar de Minister van Begroting en naar de Staatssecretaris voor ambtenarenzaken (enkel De diensten die voor een entiteit buiten de enveloppe over een goedgekeurd personeelsplan 2011 beschikken kunnen dit plan verder uitvoeren tot 30 juni 2012 indien ze vóór 31 mei 2012, het volledig dossier bij de Task Force hebben ingediend. De voorzitters van de directiecomités van de FOD Personeel en Organisatie en de FOD Begroting en Beheerscontrole garanderen de volledige opvolging van de personeelsplannen binnen de maand na indiening. 4. Le remplacement du personnel temporairement absent Il est important que les services puissent, pour chaque source de financement, identifier de façon fiable, les contractuels qui remplacent des membres de personnel, complètement ou partiellement absents, et de les mettre en relation avec ces absences pour pouvoir gérer cette problématique de façon efficace et efficiente. Afin d y remédier un rapportage souple mais rigoureux est prévu pour que l Inspecteur des Finances puisse suivre cette problématique régulièrement. Il est demandé aux services : -dedéfinir le contingent de contractuels destiné àremplacer des membres de personnel temporairement absents; -devérifier régulièrement si ce contingent correspond aux besoins pour lequel il est prévu; -d actualiser le contingent en fonction des mouvements à l intérieur de ce contingent et/ou à l intérieur des absences qu il couvre et, en tout cas, quand il yaunbesoin de réaliser un nouveau remplacement ou qu il est mis fin à une des absences. A cet effet les services utiliseront, pour chaque source de financement, le modèle de rapport repris en annexe 7 qui reprend les informations suivantes : - le contingent actuel de contractuels qui remplace des absences temporaires et leur coût de personnel estimé; - la situation actuelle concernant les absences temporaires couvertes par des contractuels de remplacement ainsi que les nouvelles absences prévues pour lesquelles il yaunbesoin de remplacement, avec une estimation des moyens budgétaires qu elles libèrent; - les nouveaux contractuels destinés à couvrir des absences temporaires avec leur impact budgétaire estimé. Ce processus se distingue du processus d établissement du plan personnel. Dans le courant de l année et lors de chaque décision prévoyant un nouveau remplacement, non prévu, l annexe 7 sera mise à jour et soumise pour suivi à l Inspecteur des Finances. Cette annexe, portant sur la situation du mois d introduction du plan, visée par l Inspecteur des Finances, doit toutefois être ajoutée au dossier de plan de personnel ainsi que l avis de l Inspecteur des Finances concernant le plan de personnel. Le cas échéant, les services doivent être en mesure de fournir les données analytiques qui ont servi de base à l établissement du rapport. 5. Introduction du dossier plan de personnel Outre le plan de personnel, un dossier complet comprend : - la note explicative établie par le service; - la note adressée à l Inspecteur des Finances; -l avis de l Inspecteur des Finances ainsi que le visa de celui-ci sur les montants budgétaires repris à l annexe 6; -lecaséchéant, la réponse du service aux remarques ou observations formulées par l Inspecteur des Finances sur le plan d action de personnel; - Pour les entités visées à l annexe 3, toutes les pièces justificatives utiles pour justifier les paiements de personnel 2011 (notamment relevé ONSS, relevé 325 de l adminstration fiscale); -l accord du ou des ministre(s) compétent(s). En particulier une task force, composée des représentants du Ministre du Budget, du Secrétaire d Etat à la Fonction publique et des administrations de P & O et de B & Cg, coordonnera, examinera et évaluera les dossiers envoyés dans l intention de fournir aux deux Ministres les éléments nécessaires à la décision. Il est demandé aux SPF et SPP de collecter l ensemble des dossiers complets des entités de leur département et de transmettre ceux-ci de façon groupée et simultanément auprès du Ministre du Budget et du Secrétaire d Etat à la Fonction publique uniquement). Les services qui disposent pour une entité hors enveloppe d un plan de personnel 2011 approuvé, peuvent continuer à exécuter ce plan jusqu au 30 juin 2012 sous condition qu ils déposent le dossier complet auprès de la Task Force avant le 31 mai Les présidents des comités de direction du SPF Personnel et Organisation et du SPF Budget et Contrôle de la gestion garantissent le suivi complet des plans de personnel dans le mois qui suit la soumission du dossier.

142 31132 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE De diensten krijgen tijdens het jaar 3X de kans bij de Minister van Begroting en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, een aangepaste versie van het personeelsplan in te dienen (31 juli, 30 september en 30 november) overeenkomstig de modaliteiten vastgelegd in punt 5. Hierin kunnen nieuwe gegevens zoals onverweachte vertrekken worden in opgenomen. De diensten die voor een entiteit buiten de enveloppe niet over een goedgekeurd personeelsplan 2011 beschikken kunnen geen enkele werving noch bevordering meer doorvoeren. De Inspecteurs van Financiën moeten de naleving van deze bepaling strikt controleren. Enkel de volledige en de gegroepeerde dossiers, via elektronische weg ingediend bij de Task Force zullen behandeld worden. Er wordt een strikt tijdpad nagestreefd ten einde de Minister van Begroting en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken toe te laten binnen de maand volgend op de ontvangst van het volledig dossier hun beslissing mee te delen aan de diensten. De Task Force Ambtenarenzaken-Begroting zal het ingezonden dossier evalueren en de resultaten hiervan doorsturen aan de Minister van Begroting en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken. In voorkomend geval moeten de diensten in staat zijn de analytische en individuele gegevens mee te delen die als basis gediend hebben voor de opmaak van hun personeelsactieplan en inzonderheid deze met betrekking tot de bewegingen die in de initiële projectie zijn geïntegreerd. Ingeval van absolute noodzaak, zal een gemotiveerde aanvraag tot afwijking voorgelegd worden gelijktijdig aan de Minister van Begroting en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken. Zij zullen desgevallend een afwijking toestaan na grondig onderzoek van de Task Force. De Minister van Begroting, O. CHASTEL De staatssecretaris voor de Ambtenarenzaken, H. BOGAERT Durant l année, les services auront à 3 reprises la possibilité d introduire auprès du Ministre du Budget et du Secrétaire d Etat à la fonction publique, une version adaptée de leur plan de personnel (31 juillet, 30 septembre et 30 novembre) selon les modalités fixées au point 5. De nouvelles données, telles que des départs imprévus, pourront y être repris. Les services qui pour une entité hors enveloppe ne disposent pas d un plan de personnel 2011 approuvé, ne peuvent plus effectuer aucun recrutement ni promotion. Les Inspecteurs des Finances doivent contrôler l observation stricte de cette disposition. Seuls les dossiers complets et groupés, transmis par voie électronique à la Task Force seront traités. Un calendrier strict est visé afin que le Ministre du Budget et le Secrétaire d Etat à la Fonction publique puissent communiquer dans le délai d un mois après réception du dossier complet leur décision aux services. La Task Force Fonction publique-budget évaluera le dossier introduit et transmettra le résultat de son examen au Ministre du Budget et au Secrétaire d Etat à la Fonction publique. Le cas échéant, les services doivent être en mesure de fournir les données analytiques et individuelles qui ont servi de base à l établissement de leur plan d action de personnel et notamment celles concernant les mouvements intégrés dans la projection initiale. En cas de nécessité absolue, une demande de dérogation motivée sera soumise simultanément au Ministre du Budget ainsi qu au Secrétaire d Etat à la Fonction publique. Ils accepteront, le cas échéant, une dérogation après examen intense par la Task Force. Le Ministre du Budget, O. CHASTEL Le Secrétaire d Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

143 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31133

144 31134 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

145 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31135

146 31136 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

147 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31137

148 31138 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

149 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31139

150 31140 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

151 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31141

152 31142 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

153 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 31143

154 31144 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2010 MONITEUR BELGE 19923 Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 52-2240 - Nr. 1. Amendementen, 52-2240 - Nrs. 2 tot 5. Verslag,

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 60770 BELGISCH STAATSBLAD 19.08.2014 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS [C 2014/00465] 25 APRIL 2014. Wet ter verbetering van verschillende

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 43865 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie N. 2010 2250 [C 2010/35427] 7 JUNI 2010. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD 80237 SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION [C 2015/03453] 18 DECEMBRE 2015. Loi contenant le troisième ajustement du budget général des

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 15.02.2005 BELGISCH STAATSBLAD 5095 Art. 7. Dans l article 24 de l annexe au même arrêté royal, les mots «les lois coordonnées sur les sociétés commerciales» sont remplacés par les mots

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD DOC 54 2668/005 DOC 54 2668/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 november 2017 9 novembre 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9472 BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2014 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 20.12.2000 MONITEUR BELGE 42367 N. 2000 3261 [C 2000/22873] 14 DECEMBER 2000. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 52246 BELGISCH STAATSBLAD 09.07.2014 MONITEUR BELGE Epidemische varkensziekten : a) vesiculaire varkensziekte, b) vesiculaire stomatitis, c) Afrikaanse varkenspest, d) klassieke varkenspest, e) mond- en

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

47564 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47564 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47564 BELGISCH STAATSBLAD 04.08.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE A-422/1 2012/2013 A-422/1 2012/2013 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2012-2013 13 JUIN 2013 PROPOSITION D'ORDONNANCE modifiant les ordonnances des 14 mai 1998 et 19 juillet

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 60341 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2011 2503 [C 2011/22310] 15 SEPTEMBRE 2011. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2569/005 DOC 54 2569/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 14 juli 2017 14 juillet 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek der registratie-,

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 80387 Sur la proposition de Notre Secrétaire d Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Un crédit d engagement et de liquidation

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014 RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE-EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instellling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging TECHNISCHE GENEESKUNDIGE

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 19634 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 415 [C 2010/00012] 25 JANUARI 2010. Ministerieel besluit betreffende de hondengeleiderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 49523 N. 2012 2493 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2012/31640] 19 JULI 2012. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : Numéro tél. gratuit : N. 366 SOMMAIRE INHOUD. 10 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : Numéro tél. gratuit : N. 366 SOMMAIRE INHOUD. 10 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014;

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014; FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU [C 2014/24300] 9 JULI 2014. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie