Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan KEERBERGEN TEKSTBUNDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan KEERBERGEN TEKSTBUNDEL"

Transcriptie

1 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan KEERBERGEN TEKSTBUNDEL

2

3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan gemeente KEERBERGEN Opgesteld volgens het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, gewijzigd bij de decreten van gewijzigd bij de decreten van 28/9/1999, 22/12/1999, 26/4/2000, 8/12/2000, 13/7/2001, 1/3/2002, 8/3/2002, 19/7/2002, 28/2/2003, 4/6/2003, 21/11/2003, 7/5/2004, 22/4/2005, 10/3/2006, 16/6/2006, 7/7/2006, 22/12/2006, 9/11/2007 en 21/12/2007. Opgesteld door TECHNUM N.V. Afdeling Ruimtelijke Planning Ilgatlaan HASSELT In toepassing van artikels 9 en 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners, tot bepaling van de voorwaarden voor opname van personen in dat register en tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verantwoordelijkheid van ruimtelijke planners voor de opmaak van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 7 juli 2000 en 7 november 2003, werd dit plan opgesteld onder de verantwoordelijkheid van volgende ruimtelijke planners: Catharina Bongaerts Marthe Moris Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 18 februari De Secretaris, De Voorzitter van de Gemeenteraad, Het College van Burgemeester en Schepenen bevestigt dat onderhavig plan ter inzage van het publiek op het gemeentehuis werd neergelegd van 7 maart 2008 tot en met 5 juni 2008 De Secretaris, De Burgemeester, Gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 20 oktober 2008 De Secretaris, De Voorzitter van de Gemeenteraad.

4

5 COLOFOON OPDRACHTGEVER GEMEENTEBESTUUR KEERBERGEN Gemeenteplein KEERBERGEN contactpersoon: Henri Schepers, stedenbouwkundig ambtenaar RUIMTELIJK PLANNER TECHNUM HASSELT Afdeling Ruimtelijke Planning Ilgatlaan HASSELT 011/ Projectleider: Medewerkers: Marthe Moris Liesbet Mullens Kathleen Bongaerts Anita Jaspers Projectnummer: LEDEN WERKGROEP Ann Schevenels, Burgemeester Marc Vangrunderbeeck, Schepen Ruimtelijke Ordening Freddy Van den Broeck, Schepen Milieu Wilfried Haesendonck, Secretaris Henri Schepers, Stedenbouwkundig ambtenaar Marthe Moris, Technum N.V. Liesbet Mullens, Technum N.V. Anita Jaspers, Technum N.V.

6

7

8

9 INHOUD I INLEIDING Structuurplanning: waar gaat het om? Begripsbepaling en omschrijving Wat zegt het Decreet RO? Structuurplanning op drie niveaus Structuurplanning: een proces Waarom doet men aan structuurplanning? Het structuurplanningsproces in Keerbergen Opzet van de overlegstructuur Organisatie van het proces Methodiek...11 II SITUERING Keerbergen in de regio Historische schets...13 III BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR Structuur van het landschap Landschappelijke elementen Landschappelijk waardevolle gebieden (Beeld-)Bepalende gebouwen in het landschap Bepalende bossen voor het landschap Nederzetting- of woonstructuur Analyse van de bestaande nederzettingsstructuur Globale structuur Het centrum van Keerbergen Het woonpark Wijkvormige structuren Lintbebouwing Verspreidliggende bebouwing Demografie Bevolkingsevolutie Leeftijdsopbouw van de bevolking Gezinsontwikkeling Bepaling van het aanbod Het huidige aanbod Aanbod aan bouwmogelijkheden Economische structuur Analyse van de economische structuur Globale economische structuur Het economische profiel van Keerbergen Ruimtelijk-economische structuur...59, Afd. Ruimtelijke Planning 1

10 10. Recreatieve en toeristische structuur Situering en analyse van de bestaande sportinfrastructuur Bestaande toeristische structuur Historische ontwikkeling Huidig aanbod Padenstructuur Fietsroutes Uitgestippelde wandelingen Inventaris voetwegen Natuurlijke structuur Belangrijkste natuurwaarden Ruimtelijke situering van natuurwaarden Delen van de Raambeekvallei De Lozenhoek Waardevolle gebieden in het woonpark De Broekelei De Dijlevallei De Golf De bosstructuur Agrarische structuur Situering van landbouw in de gemeente Landbouwgronden Landbouwbedrijven Evolutie in de landbouwsector Verkeersstructuur Autoverkeer Openbaar Vervoer Langzaam Verkeer Synthese van de bestaande ruimtelijke structuur Interpretatie van de bestaande ruimtelijke structuur: deelruimten...76 IV PLANNINGSCONTEXT Juridisch ruimtelijk beleidskader Het huidig gewestplan Gemeentelijke plannen van aanleg Situering van Keerbergen in het RSV Situering van Keerbergen in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams- Brabant (PRSVB) Situering van Keerbergen in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (PRSA) Structuurplannen van omliggende gemeenten Putte Heist-op-den-Berg Tremelo Haacht Bonheiden Ruimtelijke beleidsplannen Het mobiliteitsplan...93, Afd. Ruimtelijke Planning 2

11 18.2 Het Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan (Gnop) Watertoets Overstromingsgevoelige Gebieden Infiltratiegevoelige bodems Grondwaterstromingsgevoelige gebieden Winterbedkaart Hellingenkaart Erosiegevoelige gebieden...98 V KWALITEITEN EN KNELPUNTEN...98 V KWALITEITEN EN KNELPUNTEN Ruimtelijke kansen Ruimtelijke knelpunten VI PROGNOSES EN BEHOEFTEN Prognoses Bevolkingsprognose Prognose basisjaar Prognose basisjaar Behoeften Raming van de woningbehoefte Berekening van de kwantitatieve woningbehoefte Behoefte aan sociale woningen Behoefte aan bejaardenhuisvesting Kwantitatieve woningbehoefte een vergelijking Vergelijking van vraag en aanbod Ruimtelijke behoefte aan bijkomende sport- en recreatieve infrastructuur..119, Afd. Ruimtelijke Planning 3

12 I INLEIDING 1. STRUCTUURPLANNING: WAAR GAAT HET OM? 1.1 BEGRIPSBEPALING EN OMSCHRIJVING Structuurplanning steunt op twee belangrijke pijlers: de procesmatige aanpak (planning) en het product (structuurplan). Daarom wordt er gesproken over planning en niet enkel over een plan. Structuurplanning gaat dus verder dan de traditionele ruimtelijke ordening, die werd vastgelegd in plannen en de daarbij horende juridische voorschriften. Het ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument, dat een globale visie geeft voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling op lange termijn. Het is een toetskader waarin een gewenste ruimtelijke structuur wordt uitgewerkt voor het betrokken gebied. Het structuurplan is geen doel op zich, maar is een onderdeel in een continu proces. Er wordt niet alleen structureel, maar ook strategisch gewerkt. Knelpunten en kansen die zich voordoen moeten op korte termijn kunnen opgelost worden, zonder afbreuk te doen aan de lange termijnvisie. Zowel bij het plannings- als bij het besluitvormingsproces zijn verschillende partners of actoren betrokken. Deze betrokkenheid is noodzakelijk om een maatschappelijk draagvlak tot stand te brengen. 1.2 WAT ZEGT HET DECREET RO? De wettelijke basis voor structuurplanning werd vastgelegd in het Decreet van houdende de ruimtelijke planning. Het planningsdecreet werd integraal opgenomen in het Decreet Ruimtelijke Ordening van 18 mei Het decreet stelt dat de ruimtelijke ordening wordt vastgelegd in ruimtelijke structuurplannen, plannen van aanleg en verordeningen. Hierdoor werd het instrumentenapparaat uitgebreid en werd het begrippenkader duidelijker: structuurplannen worden onderscheiden van plannen van aanleg. Het decreet bepaalt dat er structuurplannen worden opgemaakt op drie niveaus: het Vlaams Gewest, de provincies en de gemeenten. Elk structuurplan beschrijft de structuurbepalende elementen op zijn niveau en de taakstelling m.b.t. de uitvoering om tot de gewenste ruimtelijke structuur te komen. Verder bepaalt het decreet dat elk structuurplan moet bestaan uit een informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte. In het informatief gedeelte wordt de bestaande ruimtelijke structuur geschetst, de juridische context en de knelpunten en kansen voor de ruimtelijke ontwikkeling. Ook de tendensen die zich voordoen en de prognoses die hieruit voortvloeien worden beschreven. Het richtinggevend of indicatief deel omschrijft, Afd. Ruimtelijke Planning 4

13 doelstellingen, concepten en een visie om tot een gewenste ruimtelijke structuur te komen. Er kunnen focusstudies uitgewerkt worden voor bepaalde deelaspecten. Dit deel is een toetskader voor de overheid dat als criterium dient voor de evaluatie van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het laatste deel - de bindende bepalingen - is enkel bindend voor de overheid, die moet instaan voor de uitvoering ervan. De burger is dus niet rechtstreeks gebonden door een ruimtelijk structuurplan. De bindende bepalingen worden vastgelegd voor een periode van vijf jaar. Ze blijven evenwel van kracht tot ze door een nieuw structuurplan worden vervangen. Een structuurplan moet voldoen aan de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van de komende generaties en de ruimtelijke draagkracht in het gedrang te brengen. Om een duurzame ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken moeten de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen worden. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplanningsproces wordt nader omschreven in de omzendbrief R0 97/02. In deze omzendbrief worden de verplichtingen die voortkomen uit de decretale bepalingen vertaald naar inhoudelijke aspecten van de structuurplanning op gemeentelijk niveau. 1.3 STRUCTUURPLANNING OP DRIE NIVEAUS Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen omschrijft de structuurbepalende elementen op Vlaams niveau. De taakstellingen om tot de uitvoering van de gewenste ruimtelijke structuur te komen worden erin vernoemd, met onderscheid van de verschillende beleidsniveaus (gewest, provincies en gemeenten). Nieuw is de rol van de provincie als actor in het ruimtelijk beleid. De provincies hebben de opdracht een provinciaal ruimtelijk structuurplan op te maken, waarin de structurerende elementen op provinciaal niveau omschreven worden. Ook hier worden de taakstellingen m.b.t. de uitvoering van de gewenste ruimtelijke structuur opgesomd, met aanduiding van de aspecten die door de provincie en door de gemeenten moeten worden uitgevoerd. Het laagste beleidsniveau waarop uitspraken worden gedaan over de ruimtelijke ordening, is dat van de gemeente. De gemeenten hebben de opdracht een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan op te maken. Ook hier worden de structuurdragers op lokaal niveau omschreven, naast de taakstellingen voor het eigen beleidsniveau. Wanneer het gemeentelijk structuurplan is goedgekeurd kunnen de gemeenten zelf meer initiatief nemen inzake het ruimtelijk beleid. 1.4 STRUCTUURPLANNING: EEN PROCES In het streven naar ruimtelijke kwaliteit doorloopt het structuurplanningsproces verschillende fasen. Het procedurele aspect van het planningsproces heeft tot doel samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen m.b.t. de ruimtelijke ordening., Afd. Ruimtelijke Planning 5

14 In elk structuurplanningsproces zijn enkele belangrijke kenmerken te onderscheiden: - Er wordt getracht een maatschappelijk draagvlak te creëren door de verschillende participanten (bevolking, beleid, belangengroepen,...) bij het planningsproces te betrekken. - Naast het ontwikkelen van een lange termijnvisie moeten ook knelpunten die op korte termijn een oplossing vragen aangepakt kunnen worden binnen het planningsproces. Er wordt dus zowel structureel als strategisch gewerkt. - Door de veranderende realiteit moeten er keuzes gemaakt worden, planning moet dus flexibel zijn en rekening houden met onzekerheden en onvolledigheden. - Elk bestuursniveau neemt zijn eigen verantwoordelijkheid en doet uitspraken op zijn eigen niveau. Daarnaast is er overleg met de andere bestuursniveaus inzake het ruimtelijk beleid. - Structuurplanning mag zich niet beperken tot de procedurele aspecten, maar moet uiteindelijk gericht zijn op realisatie. 2. WAAROM DOET MEN AAN STRUCTUURPLANNING? Omdat de ruimte schaars en eindig is, moet in de toekomst zorgvuldig met de ruimte in Vlaanderen en ook in de gemeente Keerbergen worden omgesprongen. Dit is nodig om de ruimtelijke problematiek beheer(s)baar te houden. Inzake ruimtelijke ordening moet de overheid een belangrijke en overtuigende rol spelen. Zij dient duidelijke standpunten te formuleren en zich als een betrouwbare partner te gedragen, niet in het minst omdat bij het zoeken naar oplossingen voor een aantal structurele problemen (verkeersonveiligheid, openbaar vervoer, ruimtetekort voor economische activiteiten,...) steeds meer van de ruimtelijke ordening wordt verwacht. Uitgangshouding is het streven naar duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling betekent met andere woorden dat de ruimte beheerd wordt als een duurzaam goed, een langetermijninvestering voor de volgende generaties. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling moet gebaseerd zijn op draagkracht en kwaliteit. De draagkracht wordt omschreven als het vermogen van de ruimte om, nu en in de toekomst, menselijke activiteiten op te nemen zonder dat de grenzen van het ruimtelijk functioneren worden overschreden. 1 De kwaliteit van de ruimte wordt opgevat als een waardering van de ruimte. De ruimte heeft namelijk een verschijningsvorm die zowel positief of negatief ervaren kan worden. Niet de ontwikkeling maar het beheer van de ruimte komt centraal te staan. In deze zin, zal ter beheersing van de ruimtelijke vraag van de verschillende 1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Afd. Ruimtelijke Planning 6

15 maatschappelijke sectoren en actoren, in een samenhangende benadering afgewogen worden, en zal ook naar het creëren van het aanbod de nodige aandacht moeten gaan. Duurzame ontwikkeling houdt aldus een samenhangende benadering in. Dit is een essentiële voorwaarde voor de vrijwaring van een leefbare ruimte voor de volgende generaties, zonder de aanspraken van de huidige generatie te hypothekeren. De ruimtelijke draagkracht - het vermogen om binnen het kader van een duurzame ontwikkeling, functies en activiteiten op te nemen in een bepaalde ruimte - wordt het basiscriterium dat de ruimtelijke condities aangeeft voor de ontwikkeling van onze samenleving. De structuurplanning is de kern van deze nieuwe ruimtelijke planningsstrategie. Structuurplanning is een continu maatschappelijk proces dat een dynamische ruimtelijke ordening mogelijk maakt. Nieuwe ontwikkelingen scheppen immers ruimtelijke behoeften die thans op verschillende wijzen en op verschillende niveaus worden opgevangen. Vaak overheerst een ad-hoc-probleembenadering die zeer verscheiden is en die niet in een globaal ruimtelijk kader wordt onderzocht of opgelost. De vraag naar bestemmingswijzigingen neemt toe, maar hiervoor ontbreekt een kader met behoeftebepalingen, éénduidige objectieven, criteria en interpretatiemarges. Een coherente, overkoepelende en evenwichtige ruimtelijke visie op de ontwikkeling van Vlaanderen is essentieel voor het afwegen en beoordelen van de verschillende ruimtevragen van de verschillende maatschappelijke activiteiten. Op deze wijze ontstaat ook voor andere beleidsdomeinen een winwin-situatie. Het Ruimtelijk Structuurplan levert dat kader en biedt een houvast voor de andere beleidsdomeinen en de andere beleidsniveaus. Zonder een dergelijk kader is een coherente afweging van maatschappelijke behoeften onmogelijk, wordt de ad-hoc-benadering bestendigd met een permanent moeizame besluitvorming en een verdere polarisatie tussen sectorale belangen, is er een gebrek aan samenhang in beslissingen ten aanzien van het ruimtelijk beleid, en een verspilling van ruimte en worden ruimtelijke en vooral economische potenties niet optimaal benut. Daarenboven wordt aan de andere beleidsniveaus en beleidsdomeinen de broodnodige beleidszekerheid en beleidscontinuïteit onthouden. Het Ruimtelijk Structuurplan van de gemeente doet uitspraken over het ruimtegebruik maar legt geen bodembestemmingen vast: het is dus geen gewest- of aanlegplan. Het Ruimtelijk Structuurplan schept als dusdanig geen rechten of plichten voor de burger. Het bepaalt wèl de structurerende elementen, belicht ruimtelijke potenties en bepaalt richtlijnen en organisatieprincipes voor grond- en ruimtegebruik., Afd. Ruimtelijke Planning 7

16 3. HET STRUCTUURPLANNINGSPROCES IN KEERBERGEN 3.1 OPZET VAN DE OVERLEGSTRUCTUUR Het hele structuurplanproces wordt begeleid door de werkgroep. De werkgroep staat in voor de praktische organisatie en directe opvolging van het planningsproces. De werkgroep wordt beschouwd als een delegatie van het College. De werkgroep beperkt zich tot een aantal afgevaardigden van het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke diensten en de ruimtelijke planners (Technum) en kan bij belangrijke beslissingen uitgebreid worden met het hele college. Het verslag van de vergadering wordt opgemaakt en aan al de leden bezorgd. Leden van de werkgroep (samenstelling tot ) zijn: - Mevr. Ann Schevenels, Burgemeester - Mevr. Christine De Lobel, Schepen Ruimtelijke Ordening - Dhr. Freddy Van den Broeck, Schepen Milieu - Dhr. Marc Vangrunderbeeck, schepen Verkeer - Dhr. René Mariën, secretaris - Dhr. Henri Schepers, stedenbouwkundig ambtenaar - Mevr. Marthe Moris, Projectleider Technum NV - Mevr. Liesbet Mullens, medewerker Technum NV Leden van de werkgroep (samenstelling vanaf ) zijn: - Mevr. Ann Schevenels, Burgemeester - Dhr. Marc Vangrunderbeeck, Schepen Ruimtelijke Ordening - Dhr. Freddy Van den Broeck, Schepen Milieu - Dhr. Wilfried Haesendonck, secretaris - Dhr. Henri Schepers, stedenbouwkundig ambtenaar - Mevr. Marthe Moris, Projectleider Technum NV (vervanger: Jan Nuyens) - Mevr. Anita Jaspers, medewerker Technum NV - Mevr. Liesbet Mullens, medewerker Technum NV Wat betreft bevoorrechte getuigen is er nog geen duidelijk standpunt. In de loop van het proces kan hierover, indien nodig, nog beslist worden Met het College van Burgemeester en Schepenen wordt op regelmatige tijdstippen overleg gepleegd. Deze vergaderingen zullen plaatsvinden vanaf het ogenblik dat blijkt dat belangrijke beslissingen dienen te worden genomen, in casu over de resultaten uit de verschillende deelstudies en het uiteindelijk structuurplan. De GECORO, de gemeentelijke commissie van ruimtelijk ordening, wordt regelmatig geïnformeerd en om advies gevraagd. Zij is tenslotte het orgaan dat, Afd. Ruimtelijke Planning 8

17 formeel advies zal formuleren aan de gemeenteraad over het voorontwerp- en ontwerp structuurplan. De gemeenteraad wordt vanaf het vooroverleg over het structuurplan, geïnformeerd (en om advies gevraagd?) alvorens goed te keuren. Tijdens de plenaire vergadering vindt een officiële toetsing van de actuele inzichten met betrekking tot de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente aan de opties van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en van het provinciaal structuurplan plaats. Eventueel kan voorafgaandelijk, indien de gemeente een advies wenst te krijgen over haar voorontwerp structuurplan, een structureel overleg aangevraagd worden bij de provincie/vlaams Gewest. Tot de procedure ter goedkeuring van het structuurplan behoort de organisatie van een aantal hoorzittingen voor heel de bevolking over het structuurplan tijdens het openbaar onderzoek. Om de bevolking te informeren over de voortgang van het gemeentelijk ruimtelijk structuuurplan zal op minstens 2 momenten een uitgebreide column worden opgesteld voor het gemeentelijk informatieblad. - Op het ogenblik dat het voorontwerp structuurplan in vooroverleg gaat - Op het ogenblik dat het ontwerp structuurplan in procedure gaat met de oproep voor hoorzitting. 3.2 ORGANISATIE VAN HET PROCES Het structuurplanningsproces werkt op verscheidene sporen: - een lange termijnvisie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een gebied wordt uitgewerkt. Men kan hierbij vertrekken van concrete structurele problemen of vanuit meer abstracte waarden en normen om zo tot uitspraken over de gewenste ruimtelijke structuur te komen. - dringende problemen en onduidelijkheden op ruimtelijk of functioneel vlak worden meer in detail bestudeerd om snel tot een adequate oplossing te komen, passend in de globale visie op ruimtelijke ontwikkeling voor de gemeente. Onderzoek in deze specifieke probleemvelden kan leiden tot een hulpinstrument bij beleidsbeslissingen en kan ook een onderdeel uitmaken van de lange termijn visie. Een voorbeeld hiervan is de uitwerking van een mobiliteitsplan, een landbouwstudie, een sectoraal BPA, enz. dat de basis zal vormen voor de andere toekomstige beleidsplannen in deze richting. Deze documenten werden gelijktijdig met deze startnota gerealiseerd en enkele besluiten hieruit zijn mee opgenomen in de visie op de ruimtelijke structuur voor Keerbergen. - Werken met en vanuit de bevolking is in het structuurplanningsproces een belangrijk derde spoor: het doel is hier om de bevolking te betrekken en te sensibiliseren voor een meer verantwoord ruimtelijk beleid. Plannen en ideeën worden getoetst aan bredere lagen van de bevolking die ze kunnen bijsturen of beter begrijpen. Hierdoor wint het structuurplanningsproces aan realiteitswaarde doordat het gedragen wordt door bredere lagen van de bevolking., Afd. Ruimtelijke Planning 9

18 Belangrijk is dat in het structuurplanningsproces geregelde confrontatiemomenten worden ingebouwd om de documenten die opgesteld worden te controleren en het planningsproces daadwerkelijk te sturen naar beleidsdocumenten. De belangrijkste stappen zijn: - De fase van het opstellen van de startnota ( ) - Opstellen van deelnota s per deelstructuur ( ) - Het voorontwerp structuurplan ( ) - Het ontwerp structuurplan (2007) - Het definitief structuurplan (2008) In alle fasen vond maximaal informeel overleg plaats: - Startnota De ambtelijke werkgroep kwam regelmatig samen in functie van de organisatorische en inhoudelijke begeleiding. - De verkregen informatie van bevoorrechte getuigen en hoorzittingen werd gebundeld in een synthese-verslag en ter informatie en discussie voorgelegd aan de ambtelijke werkgroep. - Stuurgroepvergaderingen hadden verschillende malen plaats tijdens het proces. - In september 1999 gaf de Afdeling Ruimtelijke Planning samen met de plangroep Provincie Vlaams Brabant advies over de startnota. - Voorontwerp structuurplan Voor het opstellen van het voorontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd uitvoerig overleg gepleegd met de werkgroep. Het voorontwerp werd vervolgens in zijn geheel voorgesteld aan het College van Burgemeester en Schepenen. Na goedkeuring door het College werd een toelichting gegeven aan o.a. GECORO, gemeenteraad, Tijdens deze periode vond ook een structureel overleg plaats met de Hogere Overheid. (19 januari 2006) De laatste fase is een fase van formeel overleg zoals beschreven in het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (Art.33) en houdt de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in. Deze fase start met de plenaire vergadering., Afd. Ruimtelijke Planning 10

19 4. METHODIEK In dit structuurplanningsproces wordt gewerkt vanuit twee benaderingen: de sectorale en de gebiedsgerichte. De sectorale analyse bekijkt elke sector binnen de gemeente tot op een bepaald schaalniveau. Het resultaat is een beeld per sector. Een gebiedsgerichte analyse daarentegen leert ons hoe bepaalde sectoren binnen bepaalde gebieden tegenover elkaar staan en welk ruimtelijk impact ze op elkaar hebben. Dit is nodig om te komen tot een duidelijk beeld van de structuurbepalende elementen en hun eigenheid (of situatie) in de gemeente. Deze werkwijze laat ons toe om zowel op sectoraal niveau (deelstructuren), maar ook gebiedsgericht (herkenbare deelruimten en elementen) gerichte analyses en uitspraken te kunnen doen met betrekking tot de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Onderstaande matrix verduidelijkt de gehanteerde werkwijze: DEELSTRUCTUREN (sectoraal) NEDERZETTING ECONOMIE NATUUR LANDBOUW RECREATIE BEPALENDE DEELRUIMTEN EN ELEMENTEN (gebiedsgericht) LIJN HERKENBARE DEELRUIMTEN ZONES MET CONDITIES OPEN RUIMTE VERBINDINGEN BAKENS KLEINE LANDSCHAPS- ELEMENTEN Visie op de ruimtelijke structuur, Afd. Ruimtelijke Planning 11

20 II SITUERING 5. KEERBERGEN IN DE REGIO (zie kaart 1: Macrosituering) Keerbergen ligt in het overgangsgebied tussen de Kempen en de Vlaamse Zandleemstreek. De belangrijkste landschappelijke eenheid binnen de gemeente is het Land van Keerbergen, een groot, langgerekt rivierduinencomplex, dat zich uitstrekt vanaf Bonheiden over Rijmenam en Keerbergen tot in Tremelo. Aan de noordzijde en de zuidzijde wordt de gemeente respectievelijk begrensd door het Land van Heist en het Rivierenlandschap van de Demer en Dijle, waarbij de Dijle gedeeltelijk de zuidgrens vormt. Keerbergen is een residentiële woongemeente, gelegen tussen de grote steden Leuven, Aarschot, Lier en Mechelen, en strategisch gelegen tussen Antwerpen en Brussel. De gemeente is quasi één bebouwde vlakte: grote aaneengesloten woongebieden in een bosrijke omgeving met een dichter bebouwde kern in het westen. Het landbouwgebied in de Raambeekvallei, aan de noordzijde is geheel versnipperd door de aanwezige lint- en verspreide bebouwing. Op vlak van ontsluiting situeert Keerbergen zich centraal binnen de maas E313- E19-E40-E314 en binnen de ruit Leuven Aarschot-Lier-Mechelen. Door haar centrale ligging binnen deze maas, is de afstand van Keerbergen tot de hoofdwegenstructuur vrij groot. Op mesoniveau bekeken, is de gemeente gelegen binnen de maas die wordt gevormd door de gewestwegen N15 (Mechelen Heist-op-den-Berg) -N10 (Lier Aarschot) N21 (Aarschot Haacht-Brussel) - N26 (Leuven Mechelen). Er zijn geen gewestwegen die de gemeente doorkruisen., Afd. Ruimtelijke Planning 12

21 6. HISTORISCHE SCHETS Keerbergen kent, ondanks weinig overblijvende referenties, toch een lange geschiedenis. In de elfde eeuw werd Keerbergen getekend als een enclave van het prinsbisdom Luik in het graafschap Leuven. Dit is het oudste gekende document waarin "Chierberghe" vermeld wordt, een akte van schenking gedaan door de heer van Incourt aan de bisschop van Luik in Stilaan ging deze eigendom over in het bezit van wereldlijke heren, de machtige Berthouts van Grimbergen en Mechelen. Gedurende eeuwen was steeds één of andere Berthout heer van Keerbergen. De eerste met naam genoemde was Gillis met de Baard, omstreeks 1200, die tevens kamerheer van Vlaanderen was door zijn vrouw Katharina van Belle; hij speelde een Europese rol en nam deel aan de Kruistochten. Na verloop van jaren werd een Berthout, Jan II, ook heer van Helmond in Noord- Brabant, dat door Jan Berthout IV, de meest kleurrijke figuur uit onze geschiedenis, op allerlei wijzen begunstigd werd en onder zijn beheer van "dorp" tot stad groeide. Ook de grote norbertijnenabdij van Grimbergen, door de Berthouts begunstigd, heeft sedert haar stichting in 1128 een niet te onderschatten rol gespeeld in de geschiedenis van Keerbergen, waarvan zij sedert de dertiende eeuw de tienden deelde met de pastoor; zij bezat er een uitgestrekt domein, de Munninckhoeve, waar nu de Duivebergen en de Broekelei liggen, twee andere hoeven dragen nu nog de naam van Grimbergen. De gemeenschap op de Kerkebergen geraakte vanaf de 12 de eeuw langzaam in verval. Hiervan waren waarschijnlijk de godsdienstoorlogen, de slecht ingedijkte rivier en de opbloei van het huidige centrum de oorzaken. In het nieuwe centrum groeide het belang van de kapel die waarschijnlijk gehecht was aan een oeroude kern, een kasteel of het domein van de hereboerderij van de Berthouts. Tot het einde van de zestiende eeuw stond de kerk van Keerbergen, die afhing van het bisdom Kamerijk, op de Kerkebergen, langs de Dijle. Op het einde van de 16 de eeuw was het oude centrum nagenoeg verlaten. In 1607 werd de oude kerk volledig vernield door een ontploffing. Opgravingen langs de Dijle op de huidige Kerkebergen, hebben resten van die oude kerk blootgelegd. Tot het tegendeel bewezen is, gaat men ervan uit dat het oude centrum van het huidige Keerbergen gelegen was aan de Dijle. Na een lange periode van verval werd Keerbergen in de jongste decennia tot nieuw leven gewekt als buitenverblijf en centrum voor toerisme. Weinig gemeenten hebben meer diepgaande wijzigingen van hun karakter en uitzicht ondergaan. Van betrekkelijk welgestelde en gesloten gemeenschap in de dorpskom, omringd door een in bos en heide verspreide zeer arme bevolking van keuterboertjes, bezembinders en zandleurders, is het gegroeid tot een oord van ontspanning. Hotels en villa s bieden een onderkomen aan honderden stedelingen, voornamelijk uit Brussel, Leuven en Mechelen, die er de schoonheid van de heide en de rust van de dennenbossen komen proeven., Afd. Ruimtelijke Planning 13

22 III BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 7. STRUCTUUR VAN HET LANDSCHAP 7.1 LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN (zie kaart 2: Landschapseenheden) Op basis van geografische, bodemkundige en landschappelijke eigenschappen, en op basis van het bodemgebruik kunnen in de gemeente 3 verschillende landschapstypen onderscheiden worden. Het zijn min of meer homogene gebieden die landschappelijk en ecologisch en met vrij abrupte overgangen, duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. In het noorden van Keerbergen treffen we zandleemgronden en vrij kleinschalige landbouw aan. Bovendien is hier het bebouwingstype lintbebouwing. Dit is een Kempisch landschap (deel van de Zuiderkempen). Dit landschapstype wordt herkend als Het land van Heist en strekt zich in Keerbergen uit in het noorden (ter hoogte van de Raambeekvallei) en het noordwesten (ter hoogte van de Lozenhoek). Het centrale deel van de gemeente werd ontwikkeld op rivierduinen, die op sommige plaatsen vrijwel grenzen aan de Dijle. In het oosten en het noordoosten lopen deze duinen verder in Rijmenam. In het westen zijn ze grensoverschrijdend met Bonheiden. Dit gebied wordt het Land van Keerbergen genoemd. Het was begin vorige eeuw nog helemaal bebost met grove den. Momenteel is het vrijwel volledig gerealiseerd als woonpark met villabouw in een parkachtige omgeving. Omwille van de grote percelen, is een groot deel van het bosbestand behouden gebleven. In dit landschapstype kunnen nog enkele gave landschaptypen onderscheiden worden. De Kruisheide en het Pommelsven in Keerbergen, zijn relicten van de duinenrij die zich uitstrekte van Bonheiden tot Baal. Dit gebied wordt ook wel eens Brabantse Kempen genoemd. Volledig zuidelijk gelegen, in een afwisselend zeer smalle tot vrij brede strook, bevindt zich het Rivierenlandschap van Demer en Dijle. De alluviale gronden langsheen de Dijle worden gekenmerkt door intensief landbouwgebruik en slechts beperkt bebouwing Landschappelijk waardevolle gebieden (zie kaart 3: Landschappelijk waardevolle gebieden) Aan de hand van de Landschapsatlas 2 worden de landschappelijk meest waardevolle gebieden aangegeven. Deze atlas selecteert de belangrijkste 2 Nieuwe impulsen voor de Landschapszorg. De landschapsatlas, baken voor een nieuw beleid. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen, Brussel 2001., Afd. Ruimtelijke Planning 14

23 gebieden met landschappelijke waarden. De atlas maakt een onderscheid tussen relictzones en ankerplaatsen. Relictzones zijn gebieden met een grote dichtheid aan punt- en lijnrelicten, zichten en ankerplaatsen en zones waarin de samenhang tussen de waardevolle landschapselementen belangrijk is voor de gehele landschappelijke waardering. Ankerplaatsen daarentegen zijn de meest waardevolle voor Vlaanderen. Ze bestaan uit complexen van gevarieerde erfgoedelementen die een geheel vormen. Ze zijn binnen de relictzone uitzonderlijk in gaafheid of representativiteit, of nemen ruimtelijk een plaats in die belangrijk is voor de zorg of het herstel van de landschappelijke omgeving, of ze zijn uniek. Lijnrelicten zijn lijnvormige overblijfselen uit vroegere tijd, die bepalend of herkenbaar zijn in een landschap. Zij kunnen gevormd worden door een aaneenschakeling van puntrelicten. Volgende elementen kunnen in Keerbergen onderscheiden worden: 1. Relictzone Bos- en valleigebied Bruine Beek, Krekelbeek, Zwartwaterbeek/Raambeek Van het traditionele landschap Land van Keerbergen is in Keerbergen enkel langs de Raambeek nog iets te bespeuren van het landschap zoals het nog tot 100 jaar terug was, dit ten gevolge van de massale verkavelingen in deze gemeente. Deze zone vormt voor een aantal "Kempense" plantensoorten de zuidelijke grens van hun areaal. 2. Relictzone Dijlevallei stroomafwaarts Leuven In de beemden liggen een aantal paleo-meanders van de Dijle. De huidige loop van de Dijle liep tot 3000 B.P. in de Leibeekdepressie en de paleo-meanders zouden door de Demer zijn gevormd. De oeverwallen langsheen de Dijle zijn nadien gevormd.mechels Broek: rivier-graslandcomplex. De meander van Haacht, "de putten van Fonteyn" en de Broekelei hebben een centrale zandige verhevenheid, een donk dat bij Blaasberg ontbreekt. De Blaasberg heeft dus een bijzondere geomorfologische relictwaarde. Er is een zuur, kalk, en voedselarme vegetatie terug te vinden in de Dijle Vallei. Het landschap bestaat voor een groot deel uit eerder voedselarme graas- en hooiweiden, ter hoogte van Boortmeerbeek soms met een dicht netwerk aan meidoornhagen. Zoals in de meeste beemdenlandschappen werden tal van beemden omgezet in bos (vnl. populieraanplantingen). De omzetting heeft vooral plaats gehad in het deel tussen de N21 en Wijgmaal.Kasteel Scheppershof aan Vrouwenvliet: herkenbare structuur, maar aan de randen sterk aangetast door bebouwing (cf. Vandermaelen en MGI). Broekelei- Spuibeek: paleo-meander die tot 50 jaar geleden nog duidelijk te herkennen was in het landschap via het bodemgebruik. De bebossing van het midden van de paleo-meander is sterk aangetast door een verkaveling, de natte weiden in het alluvium werden deels omgezet in bos., Afd. Ruimtelijke Planning 15

24 Het landschap bezit nog alle ingrediënten van het oorspronkelijke oude rivierenlandschap met o.a. dijken, verlandde verlaten meanders, waterrijke hooien graasweiden, broekbosjes, naaldhoutaanplantingen, houtkanten. Deze elementen vormen één schilderachtig geheel. Vrij gesloten valleigebied met relatief weinig verstoring en historische dorpskern van Rijmenam. 3. Ankerplaats samenvloeiingsgebied Demer en Dijle In de Dijlebeemden liggen, naast talrijke sporen van afgesneden vrije meanders, een aantal fossiele meanders van de Dijle die dateren uit het Laatglaciaal. De oeverwallen langsheen de huidige Dijle zijn nadien gevormd. Het landschap bestaat voor een groot deel uit eerder voedselarme graas- en hooiweiden. De Demervallei is de meest oostelijke uitloper van de 'Vlaamse Vallei' en vormt de spil van een beemdenlandschap met talrijke afgesneden meanders en één fossiele meander (Vorsdonk), met een grote rijkdom aan (vooral watergebonden) biotopen. De biologische diversiteit bereikt haar hoogtepunt in het gebied Vorsdonk-Turfputten. Het landschap bezit nog alle ingrediënten van het oorspronkelijke oude rivierenlandschap met o.a. dijken, verlandde verlaten meanders, waterrijke hooien graasweiden, broekbosjes, naaldhoutaanplantingen, houtkanten. De esthetische waarde houdt verband met de gevarieerde begroeiing, de sterk versneden bosranden, de talrijke bomenrijen, houtkanten en hagen op de kavelgrenzen, de bloemrijke graslanden en laagveenvegetaties en een aantal monumentale gebouwen. De meander van Haacht, de Broekelei en de zogenaamde Putten van Fonteyn hebben een centrale zandige verhevenheid, donk genoemd. Het beschermde landschap Blaasberg is eveneens een paleomeander waarbij echter geen uitgesproken donk merkbaar is. De floristische diversiteit van het gebied is groot, ze weerspiegelt de grenssitutatie tussen het Kempisch en het Brabants district. Het gebied wordt gekenmerkt door een gevarieerde begroeiing, de sterk versneden zuidelijke bosrand, het voorkomen van bloemenrijke graslanden tussen de beboste percelen en het contrast met de open landbouwgronden langs de Dijle. Het verval van de Dijle was voldoende om talrijke watermolens op deze rivier te bouwen. Het kasteel van Roost zelf is verdwenen, maar de omgeving heeft sinds het einde van de 18de eeuw weinig veranderingen ondergaan. Enkel een deel van de omwalling is nog aanwezig: de beschermde site omvat de funderingen van een typologisch vrij uitzonderlijk kasteel waarvan de slotgracht gedeeltelijk bewaard bleef. Een anti-tankgracht werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door het gebied aangelegd: deze gracht heeft een randbegroeiing die samen met de resterende perceelsrandbegroeiing een halfopen landschap vormt. In de loop van een halve eeuw is in en rond de gracht een interessante, soortenrijke vegetatie tot ontwikkeling gekomen, met belangrijke moeras- en verlandingsgemeenschappen. De ijzeren geklinknagelde balansbrug over de Dijle, de "Oude Hansbrug", opgericht in de periode , is als monument beschermd omwille van haar historische en industrieel-archeologische waarde. 4. Ankerplaats Broekelei De Broekelei is gelegen tussen Keerbergen en Rijmenam, ten noorden van de Dijle. Langs de benedenlopen van Dijle, Demer en Laak (een oude, Afd. Ruimtelijke Planning 16

25 Demerbedding) en langs de Leibeek tussen Wijgmaal en Hever (een oude Dijlebedding) komen op regelmatige afstanden bochtige stroken vochtig of venig alluvium voor, die zeer waarschijnlijk als 'fossiele' meanders moeten beschouwd worden. Zij zijn inzake afmetingen en straal duidelijk te onderscheiden van de talrijke vrije meanders die in een vrij recent verleden van de Demer en de Dijle werden afgesneden. De Broekelei is een fossiele meander, gevormd door de Dijle, hetgeen zich zowel in de topografie als in de bodemgesteldheid laat merken. Het noordelijk talud (stootoever) werd gevormd door een afslag van stuifzanden en bestaat uit lichte zandleem. Aan de binnenzijde van de meander werden stroken licht zandig leem en lemig zand afgezet rond een kern van droge, door erosie gespaarde stuifzandgronden, een donk die het toponiem Duivebergen draagt. De dalweg van de meander bestaat uit zeer natte kleibodems. Deze wordt ontwaterd door de Spuibeek, die ten zuidwesten van de Broekelei in de Dijle uitmondt. Met meer dan 400 soorten vaatplanten op minder dan één vierkante kilometer mag van een uitzonderlijk rijke flora gesproken worden. In het gebied komen bovendien een aantal zeldzame plantensoorten voor die indicatief zijn voor min of meer voedselarme milieus. De gevarieerde begroeiing, de sterk versneden bosrand, de talrijke bomenrijen op de kavelgrenzen en het voorkomen van bloemrijke graslanden tussen de beboste percelen maken het gebied zeer aantrekkelijk. Het zeer complexe landschap heeft een rijke verscheidenheid aan structureel sterk verschillende vegetaties die soms zeldzaam zijn. Deze duiken vooral op in de zure laagveenmoerassen van de stootoeverzone, waar het meanderalluvium in direct contact staat met de stuifzandrug. Waardevolle heiderelicten komen voor in het zuiden van het gebied. De gevarieerde begroeiing, de sterk versneden bosrand, de talrijke bomenrijen op de kavelgrenzen en het voorkomen van bloemrijke graslanden tussen de beboste percelen maken het gebied ook op esthetisch vlak zeer aantrekkelijk. 5. Lijnrelict: bunkerlinie langsheen de Dijle De KW-linie werd in 1939 aangelegd en was in 1940 de hoofdweerstandstelling van de geallieerden in België. Van de oorspronkelijke linie zijn langsheen de Dijle enkel nog enige bunkers te bespeuren. Verschillende bunkers werden afgebroken of bedolven, ze zijn niet beschermd. 7 bunkers zijn ingericht als overwinteringsplaats voor vleermuizen (Beeld-)Bepalende gebouwen in het landschap (zie kaart 4: (Beeld-)Bepalende gebouwen in het landschap) In de gemeente bevinden zich een aantal gebouwen die een typisch en herkenbaar element vormen binnen het landschap: 1. De Sint-Michielskerk (1968) 2. De toren van de Sint-Michielskerk (1764) 3. Het Moleken in de Haachtsebaan (1934) 4. De oude pastorie in de Papestraat, Afd. Ruimtelijke Planning 17

26 5. Toegang tot het kerkhof + OLV van Lourdeskapel (1894) 6. Het kasteel in de Haachtsebaan (1870) 7. Driegezusterskapelletje in de Haachtsebaan (18 de eeuw) 8. De Botermolen 9. De Kruishoeveschuur (17 de eeuw) 10. Villa Les Mélèzes (1870) Haachtsebaan 11. De Heimolen (1706) 12. Bakstenen kapel 13. Oud gemeentehuis (tweede helft 19 de eeuw) 14. Bleyenberghoeve 15. Oude Hansbrug (Vlaamse bevoegdheid) 16. Grand Veneur Bepalende bossen voor het landschap De gemeente Keerbergen is rijk aan bosbestanden. De bossen spelen dan ook een belangrijke rol in de landschappelijke structuur. Vooral de grote bebouwde bosstructuur is bepalend voor het Keerbergs landschap. Buiten de landschappelijke waarde van deze bossen, hebben ze ook een natuurlijke waarde. De bosstructuur wordt dan ook nog apart besproken onder het punt 12, kaart 23., Afd. Ruimtelijke Planning 18

27 8. NEDERZETTING- OF WOONSTRUCTUUR 8.1 ANALYSE VAN DE BESTAANDE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR Globale structuur (zie kaart 5: Bestaande Nederzettingsstructuur) De gemeente Keerbergen is in grote mate bebouwd, voornamelijk op de hoger gelegen delen, de rivierduinrestanten binnen het samenvloeiingsgebied van de Demer en de Dijle. Binnen dit uitgestrekte bebouwde gebied zijn verschillende bebouwingspatronen te herkennen. De grootste bebouwde structuur is het woonpark, dat bestaat uit grote bouwkavels voor open bebouwing, gelegen in een meestal bosrijke omgeving. Dit bebouwd gebied strekt zich uit tot over de grenzen; van Bonheiden tot Tremelo. Temidden van dit woonpark bevindt zich de eigenlijke kern van Keerbergen, met gesloten bebouwing en diverse voorzieningen. Hier zijn nog restanten terug te vinden van historische bebouwing en activiteiten. Aan de rand van dit centrum situeren zich kleinere kavels met open en halfopen bebouwing, als overgang naar het woonpark. In het noordelijk deel van de gemeente, meerbepaald in de Raambeekvallei en omgeving, vormt lintbebouwing het typisch bebouwingspatroon. De vallei van de Dijle en het natuurgebied de Broekelei bleven in het algemeen (op enkele verkavelingen na) gevrijwaard van bebouwing Het centrum van Keerbergen (zie kaart 6: Bestaande Ruimtelijke Structuur Keerbergen-Centrum) Ruimtelijke opbouw structuurbepalende elementen Met het centrum van Keerbergen wordt in eerste instantie het gebied tussen de Oudstrijderslaan en de Kempenlaan bedoeld. De bebouwingsstructuur in deze zone bestaat hoofdzakelijk uit gesloten bebouwing. Er rond bevindt zich eerder halfopen en open bebouwing op kleinere percelen, waartussen zich hier en daar nog vrij grootschalige voorzieningen hebben ontwikkeld, zoals scholen, de Delhaize, de Colruyt, sportzone, Deze bebouwing is morfologisch meestal vrij goed te onderscheiden van het woonpark en wordt mee geanalyseerd bij het centrum. Het geheel wordt vervolgens ook beschouwd als het centrum, waarbij de eigenlijke kern wordt gevormd door de Haachtsebaan en omgeving. De begrenzing van dit centrum is op de meeste plaatsen ruimtelijk waarneembaar: - In het noorden vormt de Raambeekvallei de ruimtelijke begrenzing; in het zuiden de vallei van de Dijle (Dijlestraat), Afd. Ruimtelijke Planning 19

28 - De oostzijde wordt ruimtelijk begrensd door de bosstructuur van het woonpark (Klimopdreef Palmstraat/Eikstraat Molenstraat) - De westzijde wordt duidelijk begrensd door het natuurgebied de Broekelei en meer naar het noorden toe opnieuw het woonpark (Duivenbergen Stuivenberg) De dichte centrumbebouwing is vrij asymmetrisch ontwikkeld. In het zuiden wordt ze duidelijk begrensd door de Oudstrijderslaan. In het noorden situeert zich deze bebouwing tot over de Haachtsebaan, langs de Putsebaan en de Stationsstraat. De ontwikkeling van het centrum heeft zich met de inplanting van o.a. de school, de sporthal en de Delhaize verdergezet onder de vorm van eerder halfopen en open bebouwing in de rand. Het centrum ontwikkelde zich zowel in zuidelijke als in oostelijke en beperkt ook in westelijke richting. Er bevinden zich nog twee woonuitbreidingsgebieden aan de rand van het centrum: - Één aan de Putsebaan, waarvan reeds een gedeelte ontwikkeld werd voor sociale woningen (wijk Vogelzang) - Één ten westen van het centrum, gelegen aan Duivebergen. Dit woonuitbreidingsgebied is bebost en grenst aan het natuurgebied de Broekelei. Het is, omwille van deze natuurfunctie, niet gewenst op deze plaats nog woningen te ontwikkelen Functies In het centrum van Keerbergen is wonen één van de belangrijkste functies. In het dichtbebouwde centrum komt het wonen alleen in gesloten en halfopen bebouwing voor; in de omringende straten hebben halfopen en open bebouwing de bovenhand. Vooral langs de Haachtsebaan en het Gemeenteplein is de woonfunctie op het gelijkvloers in grote mate verweven met de handelsfunctie. Op de kruising van de Kempenlaan met de Putsebaan ontwikkelde zich eveneens een handels- en dienstenfunctie. Een aparte situatie vormt de functiemenging aan de Lindenstraat, waar een aantal grootschalige handelszaken zich ontwikkeld hebben (vb. Delhaize, ). Specifieke woonconcentraties, als wijkvormen, woonvoorzieningen voor specifieke doelgroepen, zijn terug te vinden aan de rand van het centrum: - t Voorbroek: bejaardenwoningen aan de Broekelei - Wijk Vogelzang: sociale woningen ten noorden van de Putsebaan - Bejaardenhuisvesting onder de vorm van residenties Senioren residentie Keerbergen en de Notelaer ten zuiden van de Oudstrijderslaan, vrij dicht bij het eigenlijke centrum Het handelsapparaat in het centrum van Keerbergen heeft voornamelijk een primaire functie (bakker, slager, groenten / fruit, ). Daarnaast zijn er een aantal winkels met periodieke goederen (vb. lingerie, kinderkleding, ). Winkels met speciaalgoederen komen in het centrum vrijwel niet voor. Omwille van de ligging hebben de handelsconcentraties rond de Lindestraat en de kruising van, Afd. Ruimtelijke Planning 20

29 de Kempenlaan en de Putsebaan, weinig relatie met het handelsapparaat in de Haachtsebaan. In het centrum zijn een groot aantal diensten als kappers, schoonheidssalons, banken, gesitueerd. Ook de immobiliënsector is in het centrum vrij sterk vertegenwoordigd. De horecasector is in verhouding weinig vertegenwoordigd. Ze zijn voornamelijk terug te vinden in de centrum-as, de Haachtsebaan. Het centrum van Keerbergen herbergt tal van scholen; zowel het kleuter-, lagerals het secundair onderwijs. Ze concentreren zich hoofdzakelijk in de oostelijke hoek van het centrum (bouwblok Stationsstraat Kempenlaan Molenstraat). In en aan de rand van het centrum bevinden zich een aantal functies met een eerder grootschalig karakter, nl. ambachtelijke activiteiten en/of grootschalige dienstverlening. Voorbeelden zijn: - Schrijnwerkerij & houthandel Moris aan de Stationsstraat/Putsebaan - Het transportbedrijf aan de Kempenlaan - De tuinshop aan de Lindenstraat - De schrijnwerkerij Schroons en zonen aan de Oudstrijderslaan - Verder bevindt zich de sporthal met sportterreinen aan de oostzijde van het centrum langs de Putsebaan. Helemaal in het zuiden, op het einde van de Papestraat werd de gemeentelijke begraafplaats aangelegd. Eveneens ten zuiden van het centrum, grenzend aan de Broekelei werd het containerpark ingericht. In deze zone bevinden zich ook een schutterij, en de jeugdlokalen van de Chiro en Aquafin infrastructuren Herkenning en beleving van het centrum Binnen de ruimtelijke structuur van het centrum valt op te merken dat de verschillende centrumstraten en gebieden vrij sterk van elkaar verschillen wat hun interne opbouw betreft. De ruimtelijk-structurele opbouw van een straat, plein of ruimte wordt naast de architecturale kenmerken van de bebouwing eveneens bepaald door onder andere de densiteit van de bebouwing, de schaal, het profiel van de straat en zeker ook de groenelementen die erin voorkomen. De meeste centrumstraten en plekken in het eigenlijke centrum van Keerbergen hebben uiteenlopende kenmerken en een eigen identiteit. De onderlinge samenhang ontbreekt echter. Deze verschillende ruimten staan los naast elkaar, vaak verzwakt en gefragmenteerd. Er is nood aan een éénduidige structuur, waar deze plekken met een eigen identiteit deel van uitmaken. Opmerkelijke plekken en straten, met een eigen karakter zijn: - De historische kern (Putsebaan Haachtsebaan) - Het Gemeenteplein - De Stationsstraat die uitmondt in de Kempenlaan en leidt tot de oude stationsbuurt, Afd. Ruimtelijke Planning 21

30 - De Haachtsebaan, het oude gemeentehuis - De Sint-Michielsstraat - De school aan de Tremelobaan Groenelementen vormen een belangrijk element in de beleving van de ruimte in het centrum. Binnen het eigenlijke centrum van Keerbergen komt groen maar beperkt aan bod. Op enkele plaatsen creëert groen een positieve belevingswaarde. Voorbeelden hiervan zijn: de grote bomen aan het oude gemeentehuis, Hoe verder van het eigenlijke centrum weg, hoe groener het straatbeeld wordt, door straatbomen maar ook door structuurbepalende groenelementen in tuinen. In de overgang naar het woonpark wordt de typische bosstructuur bepalend. Tussen de centrumbebouwing situeren zich nog enkele open ruimten, waarin nog grote solitairen voorkomen: - Haachtsebaan Putsebaan Stationsstraat - Oudstrijderslaan Kempenlaan Veldstraat - Het nog niet ontwikkelde woonuitbreidingsgebied aan de Putsebaan Historische en architecturale gebouwen vormen meestal accentpunten in het straatbeeld. In het centrum van Keerbergen kunnen we er enkele aanduiden: - De toren van de oude St.-Michielskerk, functioneert als herkenningspunt in het centrum. - De kapel aan de Haachtsebaan. - Het café op de hoek van de Haachtsebaan met de Sint.-Michielsstraat als onderdeel van het oude centrumplein, is een beeldbepalend element. - Het standbeeldje van de Zandjan. - Het oude gemeentehuis aan de Haachtsebaan met de bomen Verkeerscirculatie en parkeren De verkeersstructuur ten noorden van het centrum kan omschreven worden als een radiaalvormig systeem naar het centrum toe. Door de aanwezigheid van de Dijle als belangrijke natuurlijke barrière ten zuiden van Keerbergen, is het aantal radiale wegen aan deze zijde beperkt tot één: de Haachtsebaan. Historisch gezien vormt de as Tremelobaan - Haachtsebaan/Oudstrijderslaan - Mechelsebaan de belangrijkste verkeersader. De weg heeft een ruim profiel en de bebouwing erlangs ligt op een grotere afstand van de weg. Sedert de suburbanisatiegolf is echter ook de verkeersrelatie tussen Keerbergen en haar omliggende gemeenten met Brussel en Leuven toegenomen (woonwerkverkeer). Aangezien op het grondgebied van Keerbergen enkel de as Oude Putsebaan/Haachtsebaan de Dijle oversteekt, is het hoofdzakelijk deze weg die de noord-zuid gerichte verkeersstroom moet opvangen. Gelet op het feit dat de verkeersrelatie met Brussel pas vrij recent gegroeid is, is deze weg hiervoor onvoldoende uitgerust. Daarbij komt dat de perceelsgrenzen langs deze weg, Afd. Ruimtelijke Planning 22

13/ / Informatief deel

13/ / Informatief deel 13/183 43-03/26000512 DEEL 2 Informatief deel Leeswijzer Het is de bedoeling dat het informatief gedeelte de bestaande ruimtelijke structuur van de gemeente schetst, met inbegrip van de ruimtelijk relevante

Nadere informatie

Inhoudstafel INLEIDING...2

Inhoudstafel INLEIDING...2 ontwerp ruimtelijk structuurplan Turnhout Inhoudstabel Inhoudstafel INLEIDING...2 DEEL 1 INFORMATIEF GEDEELTE...8 INLEIDING: ANALYSE VAN DE RUIMTELIJKE CONTEXT...11 HOOFDSTUK I: SITUERING & GESCHIEDENIS...12

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde. Inleiding

Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde. Inleiding Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde Inleiding Inleiding Bedoeling van het document Structuurplan Vilvoorde: de stad geherwaardeerd biedt een ruimtelijk kader waarbinnen Vilvoorde zijn gewenste toekomstontwikkeling

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Dossier WUU582 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wuustwezel November 2006 Provincie Gemeente

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 3e Directie Dienst 33 Ruimtelijke ordening en Stedenbouw aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt,

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kluisbergen. Gecoördineerde ontwerpversie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kluisbergen. Gecoördineerde ontwerpversie Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kluisbergen Gecoördineerde ontwerpversie opgemaakt door: TECHNUM nv Afd RUIMTELIJKE PLANNING KORTRIJKSESTEENWEG 1144 A 9051 GENT Tel 09/240.09.11 Fax 09/240.09.00

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN PROCESNOTA Colofon

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN PROCESNOTA Colofon GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN PROCESNOTA Colofon Opdrachtgever Gemeente Rotselaar Opdrachthouder TV iris consulting - STABO Projectleiding Dirk Lauwers Marc Nysten Projectmedewerkers Gunter Gonnissen

Nadere informatie

Aanduiding ankerplaatsen - erfgoedlandschappen. Wetgeving: procedure en gevolgen

Aanduiding ankerplaatsen - erfgoedlandschappen. Wetgeving: procedure en gevolgen Aanduiding ankerplaatsen - erfgoedlandschappen Wetgeving: procedure en gevolgen Decretale basis Decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, gewijzigd bij decreet van 10 maart 2006, Hoofdstuk

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg algemene inleiding algemene inleiding

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg algemene inleiding algemene inleiding ruimtelijk structuurplan provincie Limburg algemene inleiding algemene inleiding 1. Waarom een ruimtelijk structuurplan provincie Limburg Op 24 juli 1996 werd het decreet houdende de ruimtelijke planning

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Opwijk, herziening Gemeente Opwijk

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Opwijk, herziening Gemeente Opwijk Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Opwijk, herziening Gemeente Opwijk Projectnummer: 43-03/26000512 2/183 43-03/26000512 OPDRACHTGEVER Gemeente Opwijk Marktstraat 55 1745 Opwijk Ann Van Damme Rony Willems

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dijlevallei van Werchter tot Hever

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dijlevallei van Werchter tot Hever Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dijlevallei van Werchter tot Hever Startvergadering 27 maart 2013 1 Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dijlevallei van Werchter tot Hever Agenda Kennismaking

Nadere informatie

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou Structuurplan "De Watounaar" Bewonersplatform Watou. Ruimtelijke Ordening Watou. De diverse planinstrumenten van toepassing op het grondgebied van Poperinge. Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het behoud van de poldergraslanden en de andere historische permanente graslanden

Voorstel van resolutie. betreffende het behoud van de poldergraslanden en de andere historische permanente graslanden stuk ingediend op 1440 (2011-2012) Nr. 1 20 januari 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de heren Dirk Van Mechelen, Marc Vanden Bussche en Bart Tommelein, mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Karlos

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN. 1 Hiërarchie. 2 Afbakening gebieden. 2.1 Kwetsbare gebieden

BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN. 1 Hiërarchie. 2 Afbakening gebieden. 2.1 Kwetsbare gebieden BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN In onderstaande tekst wordt de afweging gemaakt tussen juridische toestand van een gebied, de toestand op het terrein en de visie van het GRS. Daaruit wordt een conclusie

Nadere informatie

DEEL 3: BINDEND GEDEELTE

DEEL 3: BINDEND GEDEELTE DEEL 3: BINDEND GEDEELTE GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN MEISE Deel 3: Bindend gedeelte Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Meise 1 september 2006 167 Deel 3: Bindend gedeelte Ontwerp Gemeentelijk

Nadere informatie

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de bebouwde kom van Hertme, zoals deze nu is. Achtereenvolgens komen aan de orde: Cultuurhistorisch

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

NATUURGEBIED BOSSEN EN HEIDE (HOGE RUG) TOERISTISCH-RECREATIEF LANDSCHAP VALLEIGEBIED AGRARISCH GEBIED (FLANK) Masterplan toerisme en recreatie Nijlen

NATUURGEBIED BOSSEN EN HEIDE (HOGE RUG) TOERISTISCH-RECREATIEF LANDSCHAP VALLEIGEBIED AGRARISCH GEBIED (FLANK) Masterplan toerisme en recreatie Nijlen Vallei Kleine Nete Kesselse Heide Vallei Kleine Nete Nijlense Beek Goorbos Bevelse Beek Soldatenbos Bogaertse Heide Hollands Kamp Lindekensbeek Vallei Grote Nete Vallei Grote Nete NATUURGEBIED BOSSEN EN

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden stad sint-truiden - rup recastrip brustem - kaart 1 secundaire verbindingsweg met laanbeplanting beekvalleien te ontwikkelen als natuurlijke dragers met

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK STRUCTUURPLAN GLABBEEK Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Glabbeek Dit plan werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van: (voor ARCADIS Gedas) Gezien en definitief vastgesteld door de Gemeenteraad

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gemeente zoersel - RUP herziening BPA gemeenschapsvoorzieningen achterstraat - kaart 1 elementen van bovenlokaal belang

Nadere informatie

Bijlage III. De bespreking van deze deelgebieden is hieronder weergegeven.

Bijlage III. De bespreking van deze deelgebieden is hieronder weergegeven. Bijlage III De N43 is een belangrijk structuurbepalend element in de ruimte tussen Gent en Kortrijk, en situeert zich als historische ontwikkelingsas tussen de oude as van de Leie en de nieuwe as van de

Nadere informatie

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Bijlage III Model III POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag, ingediend door Verhoogen Geert, b.v.b.a. Verhoogen Geert, met als adres Rechtestraat 38,

Nadere informatie

TEKSTEN. ruimtelijk structuurplan kalmthout. gemeente kalmthout 31 maart 2006

TEKSTEN. ruimtelijk structuurplan kalmthout. gemeente kalmthout 31 maart 2006 TEKSTEN ruimtelijk structuurplan kalmthout gemeente kalmthout 31 maart 2006 colofon Het ruimtelijk structuurplan Kalmthout is opgemaakt in opdracht van de gemeenteraad. De ontwerper is Studiegroep Omgeving

Nadere informatie

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN. GEMEENTE KAMPENHOUT Provincie Vlaams-Brabant

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN. GEMEENTE KAMPENHOUT Provincie Vlaams-Brabant Weesbeek RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN Gemeentehuisstraat 16 Tel.: 016 65 99 22 Fax: 016 65 69 58 GEMEENTE KAMPENHOUT Provincie Vlaams-Brabant ONTWERP - KAARTENBUNDEL Dossiernr.: 00.2872 Projectnr.: 07/2872

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE

KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE Kaart nr. 1: Kaart nr. 2: Kaart nr. 3: Kaart nr. 4: Kaart nr. 5: Kaart nr. 6: Kaart nr. 7: Kaart nr. 8: Kaart nr. 9: Kaart nr. 10: Kaart nr. 11: Kaart nr. 12: Kaart

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP Ecologische Verbindingen stad Genk

Gemeentelijk RUP Ecologische Verbindingen stad Genk Gemeentelijk RUP Ecologische Verbindingen stad Genk Toelichting 09.02.2015 Aanleiding opmaak RUP Aanleiding RUP: uitvoering van het masterplan Ecologische Verbindingen (goedgekeurd in 2009) Gemeentelijk

Nadere informatie

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. ALGEMENE BEOORDELING... 3 III. UITGEBREID PLANNINGS-

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP 167 Stedelijk Wonen. Met dit RUP wil

Nadere informatie

Omzendbrief RO/2010/01

Omzendbrief RO/2010/01 Omzendbrief RO/2010/01 Aan: de colleges van burgemeester en schepenen de deputaties van de provincies Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bindend gedeelte Zwalm April 2012

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bindend gedeelte Zwalm April 2012 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bindend gedeelte Zwalm April 2012 Studiebureau Adoplan Ruimtelijke Planning en Stedenbouw Milieu en Mobiliteit Opdrachtgever: Gemeentebestuur Zwalm Zuidlaan 36 9630

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS. ONTWERP GRS Inleidend deel

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS. ONTWERP GRS Inleidend deel GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS ONTWERP GRS Inleidend deel Identificatienummer : 00287311/kja Datum Status/beschrijving revisie Paraaf 15.11.2002 Voorontwerp GRS 2002 10.02.2004 Aangepast

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet Advies Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende

Nadere informatie

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Antwerpse Gordel en Klein-Brabant landbouw-, natuur- en bosgebieden Vallei van

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Gemeente Kapellen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Tekstbundel Informatief, richtinggevend, bindend deel en bijlagen

Gemeente Kapellen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Tekstbundel Informatief, richtinggevend, bindend deel en bijlagen Gemeente Kapellen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Tekstbundel Informatief, richtinggevend, bindend deel en bijlagen Dossier KAP 502 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Kapellen juni 2005

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen GEMEENTE BUREN Toelichting landschappelijke inpassing Uiterdijk 33 Zoelen Toelichting landschappelijke inpassing Projectnr.061-083 / november 2016 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Planlocatie...

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat TONGEREN Geacht college

p r o v i n Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat TONGEREN Geacht college 2015-04-16 p r o v i n Directie Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat 10 3700 TONGEREN Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid Geacht college Betreft: uw verzoek tot raadpleging

Nadere informatie

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën:

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 180 van LYDIA PEETERS datum: 1 december 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden - Ontwikkeling

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

DEEL 3 : BINDEND GEDEELTE

DEEL 3 : BINDEND GEDEELTE DEEL 3 : BINDEND GEDEELTE INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL...1 INLEIDING...2 BINDENDE BEPALINGEN...3 1. DE NATUURLIJKE STRUCTUUR...3 2. DE AGRARISCHE STRUCTUUR...5 3. DE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR...6 4. DE RUIMTELIJK

Nadere informatie

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 RUP Kanaalzone West Wielsbeke Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Welke plannen worden vervangen? Situering van het plangebied Hoger beleidskader

Nadere informatie

1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN

1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN 1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN Kortenberg bestaat uit verschillende kernen, de 5 deelgemeentes; Meerbeek, Everberg, Kwerps, Erps en Kortenberg. De deelkernen worden omkaderd door de nog

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Definitief ontwerp Kaartenbundel richtinggevend gedeelte september 2011 Gent 20-02-2008 Ontwerpteam: Annelies De Clercq Cindy Van Caeneghem port arthurlaan 11!

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

ADVIES VAN 25 MEI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP MUNSTERBOS

ADVIES VAN 25 MEI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP MUNSTERBOS ADVIES VAN 25 MEI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP MUNSTERBOS SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 1 II. ALGEMENE BEOORDELING... 1 III. MUNSTERBOS ALS GROTE EENHEID NATUUR...

Nadere informatie

Bestaande Ruimtelijke Structuur op Macroschaal Synthese

Bestaande Ruimtelijke Structuur op Macroschaal Synthese Kaart 2.1 : Bestaande Ruimtelijke Structuur op Macroschaal Synthese Kaart 2.2 : Bestaande Ruimtelijke Structuur op Mesoschaal Fysisch Systeem. Bron: pro Gis Vlaams-Brabant, Vlaamse Hydrografische Atlas,

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

RUP. Katwilgweg TOELICHTINGSNOTA BIJLAGEN

RUP. Katwilgweg TOELICHTINGSNOTA BIJLAGEN RUP Katwilgweg TOELICHTINGSNOTA BIJLAGEN December 2010 COLOFON Projectleider Maud Coppenrath Ontwerper Arcadis Belgium Programmaleider Katlijn Van der Veken Planologisch ambtenaar Frank de Bruyne Secretariaat

Nadere informatie

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heist-op-den-berg STRUCTUURPLAN HEIST-OP-DEN-BERG goedgekeurd bij ministerieel besluit van 19/06/01 studiegroep omgeving architectuur ruimtelijke planning landmeetkunde

Nadere informatie

Inhoud mei 2004 Globale toekomstvisie Schematische weergave kaart 1 Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur Schematische weergave kaart 2 Gewenste agrarische structuur Schematische weergave

Nadere informatie

Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint Gemeente Hardinxveld-Giessendam Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint 2 Studiegebied voor het beoogde Facilitypoint tussen de Peulenlaan en de A15 Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint STEDENBOUWKUNDIG ADVIES

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa AFBAKENING GEBIEDEN NATUURLIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR REGIO NETELAND gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa gebiedsgericht overleg, 25 oktober 2013 1 gebiedsgericht overleg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

PlanMer Regenboogstadion Waregem Situering plangebied op macroschaal Legende

PlanMer Regenboogstadion Waregem Situering plangebied op macroschaal Legende plangebied Vijfseweg Noorderlaan Noorderlaan Oosterlaan Oosterlaan Noorderlaan Kruishoutemsew Westerlaan Zuiderlaan Expresweg Jozef Duthoystraat Westerlaan Stormestraat Meersstraat Zuiderlaan Zuiderlaan

Nadere informatie

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016.

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016. Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit Gemeente Nijmegen, januari 2016 Inleiding De Raad van State vraagt om nadere motivering dat de voorziene ontwikkeling

Nadere informatie

Doelstellingennota - Basisinventarisatie

Doelstellingennota - Basisinventarisatie Kaart 4: Reliëf vha-zonegrens auteur: Infrastructuur / Waterlopen datum: 13/05/04 hoogtelijnen DTM niveau 2 (NGI, 1978) DuLo-waterplan deelbekken van de Winge/Nieuwe Motte Kaart 5: Bodemkaart 01. Antropogeen

Nadere informatie

BPA CENTRUM ZUID, WIJZIGING A,

BPA CENTRUM ZUID, WIJZIGING A, 1 BPA CENTRUM ZUID, WIJZIGING A, herziening en uitbreiding 2 1. SITUERING VAN HET BPA Het Bpa is gesitueerd in de deelgemeente Dadizele, ten zuidwesten van de kerk en de Marktplaats, meer bepaald ten zuiden

Nadere informatie

Op zoek naar draagvlak voor een ruimtelijk beleid in Vlaanderen

Op zoek naar draagvlak voor een ruimtelijk beleid in Vlaanderen Op zoek naar draagvlak voor een ruimtelijk beleid in Vlaanderen Pascal De Decker Sint-Lucas Architectuurschool & Hogeschool Gent Ruimte-conferentie Rotterdam 19 april 2010 1 Inhoud Korte geschiedenis RSV

Nadere informatie

GEMEENTE KORTENBERG DEEL II: GRAFISCH LUIK. Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056

GEMEENTE KORTENBERG DEEL II: GRAFISCH LUIK. Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056 Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg GEMEENTE KORTENBERG RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056 DEEL II: GRAFISCH LUIK voorlopig vastgesteld d.d. 10/03/2014 RUP VIERHUIZEN KORTENBERG

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

10 jaar kernenbeleid Nijlen

10 jaar kernenbeleid Nijlen 10 jaar kernenbeleid Nijlen Maarten Horemans Ruimtelijk Planner / Gemeente Nijlen Van beschermen naar inspireren en aantrekken 3/8/2016 2 ENKELE CIJFERS Goedkeuring Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0524 van 5 augustus 2014 in de zaak 1213/0539/A/2/0507 In zake: de heer Marc ALLOING verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

legende kaart 1: situering op topografische kaart plangebied gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vinderhoute

legende kaart 1: situering op topografische kaart plangebied gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vinderhoute kaart 1: situering op topografische kaart datum: augustus 2009 locatie: 05001_RUP_PL_01 bron: topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, opname 1991-2005 (AGIV-product) kaart 2: situering op orthofoto

Nadere informatie

situering op de topokaart

situering op de topokaart situering op de topokaart stad sint-truiden - r.u.p. 'dorpengeheel groot-gelmen - engelmanshoven - gelinden en omgeving' - kaart 1 afbakening plangebied 0 0.3 0.6km bron: topografische kaart 1/10.000,

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS. ONTWERP GRS Bindende bepalingen

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS. ONTWERP GRS Bindende bepalingen GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS ONTWERP GRS Bindende bepalingen Identificatienummer : 00287314/kja Datum Status/beschrijving revisie Paraaf 15.11.2002 Voorontwerp GRS 2002 10.02.2004

Nadere informatie

Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009

Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009 Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009 1 INHOUD 1. Project Ruggeveld Boterlaar-Silsburg Situering Voorgeschiedenis Bijzonder plan van aanleg Ruimtelijk uitvoeringsplan Ambitie voor

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT 30 augustus 2016 vastgesteld 52-027 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3

Nadere informatie

situering en afbakening van het plangebied

situering en afbakening van het plangebied situering en afbakening van het gemeente kalmthout - RUP 'woonbos' - kaart 1 bron: digitale versie gewestplan, toestand 01012002, a.r.o.h.m. oc-gisvlaanderen OMGEVING - mei 2013-08019_GUN_PL_016 gewenste

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 2 MAART 1999. - Omzendbrief RO 99/01 over de advisering m.b.t. de verenigbaarheid van ' omlopen voor wedstrijden, test- en oefenritten met motorvoertuigen ' zoals

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Deel 3 : bindende bepalingen. F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ _OW_BG1_LCR.doc

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Deel 3 : bindende bepalingen. F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ _OW_BG1_LCR.doc DENTERGEM Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ontwerp Deel 3 : bindende bepalingen F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ 184524_OW_BG1_LCR.doc Gemeentebestuur Dentergem Kerkstraat 1 8720 Dentergem Grontmij afdeling

Nadere informatie

RUP Bavikhove Dorp West. Publieke raadpleging tem Informatievergadering

RUP Bavikhove Dorp West. Publieke raadpleging tem Informatievergadering RUP Bavikhove Dorp West Publieke raadpleging 19.06 tem 17.08.2017 Informatievergadering 26.06.2017 Wat is een RUP? - RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (vroeger BPA) - Inhoud grafisch plan: indeling in zones stedenbouwkundige

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Sint-Martens-Latem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Sint-Martens-Latem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Sint-Martens-Latem Definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 22 mei 2006 Goedgekeurd door de bestendige deputatie van de provincieraad Oost-Vlaanderen op 13 juli

Nadere informatie

Verslag: Informatievergadering RUP Centrum 5 Noord Datum: 3/5/2017 Locatie: St.-Jorisheem. Aanwezig:

Verslag: Informatievergadering RUP Centrum 5 Noord Datum: 3/5/2017 Locatie: St.-Jorisheem. Aanwezig: Verslag: Informatievergadering RUP Centrum 5 Noord Datum: 3/5/2017 Locatie: St.-Jorisheem Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester André Vanhex, schepen ruimtelijke ordening Barbara Ceuleers, dienst communicatie

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Analyse en aanbevelingen - Gemaakt als onderdeel van het beoordelingskader voor ontwikkelingsrichtingen voor het Suikerunieterrein - 6 mei 2010

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Esperenweg / Langereyt De Maneschijn / Driehoek. Oostelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen.

Esperenweg / Langereyt De Maneschijn / Driehoek. Oostelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen. LEGENDA grens onderzoeksgebied agrarisch bedrijf Ruimtelijke elementen Esperenweg/ Langereyt bebouwing bebouwing - storend dorpsrand - hard lint De Maneschijn/ Driehoek bebouwingsconcentratie opgaande

Nadere informatie

Zonnepark HVS Goes ENECO Landschappelijke inpassing identificatie Planstatus projectnummer: datum: status: 040550.20160211.00 08-12- 2016 definitief opdrachtleider: Ir J.J. van den Berg auteur: Ir. J.J.

Nadere informatie

Mol. Geel. Plan-MER PRUP Regionale ontsluiting Geel

Mol. Geel. Plan-MER PRUP Regionale ontsluiting Geel Plan-MER PRUP Regionale N19 Dr. Van de Perrestraat N118 Retieseweg Mol Kaart 1 Situering op topografische kaart en stratenplan voornaamste straten in studiegebied gemeentegrenzen Katersberg R14 Westelijke

Nadere informatie