Orgaan der Befgische Werkliedenpariij. Verschijnende alie dagen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Orgaan der Befgische Werkliedenpariij. Verschijnende alie dagen."

Transcriptie

1 [«MMM^gJaj ^ j_ xj^^rttr«rrtttr--n n--~-~l^- Prjs per nummer: voor Belgë 5ê oeamon, voor dca Vreomda 5 cönmon coï SdacSs ^It At^jssa'ssl ^44 ^HJsa^ «5 Jassraas- I *t BED ACTIE Heogpoorl, 29, GEUT f Ongeekendo breven'-w,v> ^flen met oogenomen. j Berchn over werkstaldt!gen en «jreven moen doof flo vacvereengngen geslonv; 'j)old sja. Orgaan r Befgsche Werklenparj. Verschjnen ale dagen. ABUfHEhlEKfSFIUS.Dre maann... fp. 2."6ö Zes... * Een aar Hexlant Dre maann 4.00 n TTeesMle Ero maann (3 maa per ween verzenn) 3.7S AftKKONOIGtNGEN PHIJS VOLGENS HET TARIEf VooroD betalen. Sedt. eerhersllng, 2 fr.p.y Ees v rsclrkkeljk blao f Ter gelegenhed russsch neuwjaar hebben dagblan St-Pers- Jburg blan opgemaakt verloopen jaar. cjfers de zj opgeven spreken jverklarngen gen M. Stolypne, du-,'ljker dan meest krachtge argu- 'nenn kunnen geven. ' Het blad «Peretom». dat zegt zjne nlchtngen aan offceele bronnen be hebjben geput, schat getal slachtoffers r revolu n twee laats jaren op 26,000 JDOOUEN EJf 31,000 GEKWETSTEN. In '"ze cjfers zjn slachtoffers net vervat [r benn de gen revolutonnaren UVern opgezonn, slachtoffers waar men enkel weet dat zj zeer talrjk zjn. Het ls n 1906 dat getal slachtoffers Igrootst s geweest. [' Volgens revue «Provo_> heeft schrkbewnd door regeerng toegepast langs n eenen kant, en door revolutonnaren beantwoord 2,740 SLACHTOF- (FËUS GEMAAKT (1,100 doon en 1,640! gekwetsn) : 75 generaals, gouverneurs- I generaals en stadskommandann gedood of gekwetst (er zjn gen personen derzelf cagorën 90 aanslagen beproefd zonr (utslag); 453 polcemannen en soldan ge- (kwetst en 410 gedood. Van hunnes kant lebben polce en soldan 416 personen gedood en 836 gekwetst. Er zjn 1010 TERECHTSTELLINGEN gej.weest, n gevolge veroorelngen, ongeïnnrd 750 TERECHTSTELLINGEN de n baltsche provncën utgevoerd wern en door pers vermeld. Van de 1010 «wetljke» moorn, wer'n 600 voltrokken na utspraken r 'krjgsrechtbanken, ngesld volgens.wet 7 sepmber, dus n een tjdverloop 115 dagen, dus 5 PER DAG. Twee honrd personen wern gedood.en 350 gekwetst bj aanslagen en bloedge.botsngen tusschen polcemannen en revo- 'lutonnaren., Tjns verloopen jaar heeft polcé j 1,100 bommen aangeslagen, 260,000 geweerren revolverkogels, 1,200 geweren en 1,800 f revolvers. Zj ontk 32 bergplaatsen scvoorraad en 21 laboratorums ont- [ ploffngstugen. Er hadn 210 ontploffn- Er wordt door cjfers vastgesld dat', Eoowel gouvernemenelen als revolutonnaren kant MEER SLACHTOFFERS 'ZIJN GEWEEST NA DE SAMENSTEL- LING VAN HET MINISTERIE STOLY- PINE dan er voor. Stolypme heeft dus recht net verzachtng _ spreken. statsken zjn mnr just, wat f eta! aangehoun en verbannen personen etreft. IN DE DRIE EERSTE MAANDEN TAN HET JAAR WAREN ER REEDS 172,000 PERSONEN AANGEHOUDEN. In ljul alleen wern 8,895 personen n ).ctal Warschou opgeslon. Inden j men enkel rekenng houdt geken ' cjfers, do benen werkeljkhed zjn, :en men er 40,000 gedoon en gekwetsn en 55,000 verbannenen bjvoegt, komt men tot EEN TOTAAL VAN MINSTENS 225,000 PERSONEN DIE IN 1906 UIT DE SAMEN LEVING WERDEN GERUKT f M IMB n lea Yreem scbrjlt over n Congo en s baog Leopolll. «In laats zeven jaar hebben»egers n Kongo voor 300 tot 325 mloen frank aan caoutchouc opgebracht, als "vergoedng voor beschavng, waarmee Europa hen heeft gezegend. Gng net goedschks, dan gng kwaadschks ; dorpen, de hunne verplchtngen net nakwamen, wern vuur en zwaard vernetgd ; negers, de eene «aanmoedgng» noodg headn om werken, wern gemarld ; hunne vrouwen en knren wer- "n als gjzelaars genomen, en, alt'dat net help, onr hunne oogen vermoord. In 1885 mmers kreeg Congostaat europeesche mogendhen zjne'grondwet, n naam Chrsndom, beschavng en menschlevendbet, en zjnen sóuveren, 'Leopold II, een r «chrsljksfce» vorsn n aardbol! Vroeger wat armrg, s Leopold nu een r rjks konngen ; hj onrhoudt duurs matressen en bouwt duurs palezen ; fnanceele wereld, lberaal en klerkaal, lgt voor hem op kneën, en belgsche volk betaalt een el schuln voor bestuursnrchtng en tj ns moeljke jaren gemaakt. Leopold wl n Congostaat aan Belgë ïverraaken. Echr heeft hj aan zjne erfens ' voorwaar verbonn dat erfgenamen alle verbnnssen, door hem geslon, en nog door hem slun, zullen eerbed gen In laats dagen had hj er ver aangegaan.^ mjnmaatschappj Boven-Katanga had eene koncesse gekregen 82 jaar. om over eene oppervlak 20 mlloen hectaren, koper, tn, goud en senkool exploeren, Dt s eene engelsch-eongoleesche onrnetnmr. spoorwegmaatschappj Benen- Katanga, eene fransch-concoleesche zaak, zal een spoorweg aanleggen 2000 klo-' mer leng en daarvoor n Congo- Staat 250 tot 300 mlloen frank krjgen... n paper. Dat paper kunnen europeesche spaarrs gen kontant geld koopen.. spoorwegmaatschappj krjgt bovenden utslund recht om lfstoffen op sporen over een gebed, 11 maa zoo groot als Belgë en recht om geduren 99 jaar n dt gebed ontk mjnen be exploeren : op voorwaar, dat Conga-Staat een el wnst krjgt. Amerfcan-Gongo-Company.kreeg eene koncesse voor he ontgnnen bet caoutchouc over eene utgestrekthed een ml loen hectaren; en Inrnatonale Boschen Mjnbouwmaatscbappj, eene amerkaansch-congeleesche onrnemng, kreeg eene mjnkoncesse voor 99 jaar voor ontgnnngen over een gebed 1 mlloen hectaren. vraag rees welke prjs sóuveren voor ze koncesses heeft ontgen en eene lch neuwsgerghed daarnevens, welke juffrouw zen keek mêe zal mogen en. Want Leopold, de zjne dochrs onrft, omdat zj over hét huweljk wat vrj nken, heeft nmmer geschroomd om, zjne kroon neer zetn op nachttafel dames ballet. geesljkhed, de hem als eèn aller chrsljksn konng eert, omdat hj clercale regeerng trouw hand boven bet hoofd houdt, betreurt natuurljk ze zwakhed n soeveren ; maar zj meent dat men menscheljk moet zjn. Dat meent konng zelf ook. Hj had dan ook onr erfens-voorwaarn bepalng opgenomen, dat Belgë alle beslun zal naleven waarbj hj, Leop ld, aan nboorlngen n Congo grond heeft toegekend. En Belgë zal ook, dat wasteen esch r menscheljkhed, één zes el, rjk moen erkennen als kroondomen, rwjl wat er overbljft, natonaal, belgsch egendom moet bljven. Voor belgsche polk, lag beekens bat ïn fet, dat katholeke partj enljk s ruggeschrkt voor verantwoorljkhed, om alles wat konng wl, blnlngs ut voeren. konng, he mnsre, geesljkhed: de vormen n Belgë een dreéénhed wereldljk- en geesljke macht. En- lütsag \an gehoun beraad* slagng s geweest dat door Centréle- Commsse Kamer een nauwkeurg onrzoek zal worn ngesld naar alle gevolgen, de overnemen r Congo-affare voor Belgë zal hebben. Als daarover verslag s utgebracht, zal Kamer eerst beslssen.» Hollaudsche Revue > Nota r Redac. «Hollandsche Revue» waarut wj bovenstaan knppen s geen blad op eenger wjze aan partj verbonn men kan er ut opmaken hoe o rg men over Leopold oorelt n anre lann en bun onze partj. BUITENLAND STAKING VAN MATROZEN matrozen Genua hebben n arbed gestaakt; woensdag velen zj bureelen r scheep' rtmaatschappjen aan. polce kwam volgens gewoon met n blanken sabel tusschen en verschene personen wern gekwetst. DLT.** EILAnD DE l&besstb&iji) In vele sn beslon arbers vrjdag namddag net werken. hamburgsche Werfcgeversbond besloot alle arbers verlof geven. an chsn de n laats jaren 'r Dutschland nogal toegenomen zjn, hebben hunne natuur net kunnen verloochenen en vallen socaal-mocran n n rug. T Berljn hebben ze n eene vergarng verklaard, dat socaal-mocratsche partj recht verbeurd heeft zch voor vergenwoordgsr belangen vaa proletaraat ut geven. Onze partjgenoon zjn ntusschen moed.. vol Net alleen worn n du+s'cb'ê kathoïetrp dorpen socaal-mocratsche vergarngen belet en socaal-mocratsche propagandsn afgeranseld,' men s verr gegaan. In rjnsche kesdstrkt n ler centrum, Spahn, (Bonn en Rhenbach), werd generaal Trotha, n vroegeren opperbevelhebber n n strjd gen Herero's, toen hj eene revoerng wl houn, spreken door mdls trommels, rals en pstoolschon onmogeljk gemaakt. «Kölnsche Zetung» berekent dat Centrum n Dutschland bj lange na alle katholeke smmen net krjgt. Er waren n 1903 net mnr dan katholeke kesgerechtgn en Centrum kreeg smmen, dat s slechts 41.8 p. h Zelfs al rekent men met 1/3 onverschlll gen, de net kezen, dan gaan nog meer dan 1 mlloen smmen katrolekea naar anre partjen. Daar krjgt soeaal-mokratq een coed p' ALGEMEEN STEMRECHT Maandag heeft oosnrjksche Heerenkamer wetsontwero gesmd waarbj rechtstreeksch Algemeen smrecht n Oosnrjk wordt ngevoerd.. Onze partjgenoon zjn, zooals men wel nken kan, over vreugd n gevolge den-utslag, welke hun veel hoop.geeft ftölda^bésfemst. kezngen voor n neuwen Ejksraad zullen plaats hebben a begn me aanstaan. socalsn rekenen op 38 of 40 zels. STAKING TAN CAï. CÖNCEET-ZANGERS Bjna al zangers, zangeressen en bedenn r café-concerts Lonn hebben sert dnsdag avond werk gestaakt; zj eschen hooger loon. AKELIG. In St-Paul's sta, 'Lonn, was snds vjfn maann een jzeren koffer achrgelan. utsl voor opesehng verloopen zjn, werd koffer als «koopwaar zonr egenaar» bj opbod verkocht. Toen men koffer open vond men er twee knrljken n, de n een vrouwen kleed gewkkeld waren. ljkjes waren reeds volop n ontbndng, zoodat oorzaak dood onmogeljk kan opgezocht worn. DE AARDBEVING OP JAMAICA oprumngsarbed df_punhoopen gaat stadg voort; twee banken hebben hare werkzaamfcen horvat, waardoor een en komen zal aan n geldnood. electrsche tramdenst s geelljk hervat. Verschllen kooplen nemen maatregelen om hunne zaken hervatn vóór en r week. Groo voorran zjn besld n Amerka en Engeland. HET PROCES VAN EEN MILJARDAIR- MOORDENAAR Woensdag begon ^ew-york proces n mljardar Thaw, de over zeven maann n bouwmeesr Stanford Wh dood. M. Thaw s zoon een t spoorwegkonngen, en woon Pttsburg. Erfgenaam een aa. reusachtge overzeesche fortunen, t^ok ^hj jaarljks eene som 400,CflO '. j>m ; ts -zjne utgaven voorzen. Zjn var haé", beschkt dat hj eerst op 35-jargen ourdom n bezt mocht komen r 100 mljoen franken kaptaal. Thaw maak Pttsburg kenns met mss Evelyn Nesbt, eene tooneelspeelsr, dochr een advokaat. 't Was meer ut negng voor tooneel dat jonge vrouw haar beroep koos. Zj trad eerst op n een muso-hall Madason-Squaro, New- York, egendom n bouwmeesr Wh, wens vrendn zj werd. M. Wh zond jonge vrouw naar Parjs om er hare kunstopvoedng voltooen. In de stad vond mljardar Thaw mss Nesbt weer, en huw haar. Toen koppel rug n Vereeng Stan kwam, wl mss Nesbt M. Wh, haren beschermer net meer hooren. Het toeval wl echr dat Thaw en Wh_ elkaar rug vonn n groo wereld, n dè' restaurants en op wanlngen. Op zekeren avond zan jonggehuwn n Madson-Square, waar mad. Thaw voor eers maal opgetren was als tooneelspeelsr. Zj zan op n eersn rang en zagen M. Wh eenge rangen verr zen. _M. Thaw werd razend gramschap ; hj haal zjn revolver voorschjn los dre aehoben en dood n beroemdsn bouwmeesr New-York. Het drama maak veel ophef. M. Thaw zt reeds zeven maann gegen. new-yorker bevolkng volgt met "belangsllng proces. BEfOtDTIE» BÜSIASD DE HERDENKING AAN HET BLOEDBAD Gsr was twee jaar gelen dat revolu St-Persburg n bloed gesmoord werd. Men meldt ut Kharkoff, Warschau, Balostok, Ekarnoslaw dat eenge hanlshuzen en drukkerjen gsr staakn, r hernnerng aan den bloedgen verjaardag. Te Lodz was stakng algemeen; n oalggense en geelljk ; -;Moekou éa St-Persburg werk allemak^ Maar n alle fabreken, zelfs n Staatsfabreken, s n n namddag net gewerkt om do gebeurnssen 1905 hernken. arberswjken wern n ganschen dag streng bewaakt. dagblan «Retch», «Strana» en «Beurzenblad» zullen morgen net verschjnen daar werklen net gearbed hebben, WETGEVING mnsr bnnenlandscbe zaken heeft n n mnsrraad een wetsontwerp ngedend op onschendbaarhed r bur gers n hunne wonng en onschendbaarhed r brefwsselngen. Het lend groadbegn. dt ontwerp s dat door polce aangehoun per senen zonr last eene rechtbank, bn nen 24 «ren zullen moen losgelan of door eenen onrzoeksrechr onrvraagd wora. Dt oatwöüp zal aas <Ta Doetaa worn onrworpen. EEN VOORRAAD BOMMEN ONTDEKT Gsr morgend s polce bnnengevallen n Staats-electro-chnsch nsttuut, waarn 60 kamers voor stunn zjn. 0 stunn en 6 anre personen wern aangehoun. agens venn eene groo hoeveelhed bommen, mareel, paperen, enz. Geduren huszoekngen droegen 200 offceren en agenn polce leren borstbeksels en heln revolvers n hand. stunn moesn armen omboog sken, onr bedregng schen. overhed heelt op laboratorum zegels gelegd. professors beraadslaagn hen avond over kwes slun nsttuut. BEER HET WIHTERTl. hevge vorst heerscht over ganscb Belgë en n Arnnen daal thermomer tot 17 onr O. Overal lggen vjvers en vaarn toe. bnnenvaart lgt overal stl, utgenomen op enkele plaatsen waar jsbrekers of sleepbooa ern gelukken vaarn open houn. Te Parjs was gsr 4 gran boven en 's avonds 7 gran onr vrespunt, 't zj een verschl vap 11 gran n n uren tjd. Nabü Vllefranche-d'Aveyron, heeft men, op baan, een landbouwer-gevonn de bezweken was aan een bloedopdrang, gevolg n strengen vorst; Sant- Césare, nabj Nmes, werd een zwerver n zelf omstandghen dood gevonn ; Sant-Georges-l'Agrcol heeft men, op een sneeuwveld, ljk zekeren Scard, 83 jaar oud, ontkt. Te Rome s ook ongemeen koud. sneeuw lgt er n centmers dk. To Cadore was bet dnsdag 28 gran koud t In Dutschland s Spree toegevrozen. Er wern verschene personen, bevrozen gevonn. Te Berljn s thermomer op enkele aren tjd tot 15 gran onr zero gedaald en s 's nachts tot 19 gran. Van overal komen tjdngen toe ongelukken door kou veroorzaakt. Men Vïsest-dat nog kouvjer worn zal. - In xe stran Oshavon zjn vjf men-' schen door kou gedood. In Engeland ook s wnr n volle hevghed aan woen. Een jzge wnd loet ut Noorn en brengt sneeuwmpeesn me. In Rusland neemt kou mmer toe. Overal daalt thermomer. Op zekere plaatsen wjst hj 38 en 44 gran onr vrespunt 1 In zud-oosn Rusland zjn. jzerwegen onr eene dkke laag' sneeuw bedolven. In haven Ossa s ds scheepvaart onmogeljk geworn. schepen de er zoh bevnn kunnen geen vaartug r hulp komen dat avarj bekomen heeft en n nood verkeert. Verschene personen zjn kou gestorven. In vele sn zjn scholen geslon. Het getal patroeljes s Persburg TOrmeerrd, opdat zjn personen de ngevolge kou op n openbaren weg een bloedopdrang krjgen, r hulp zoun kunnen komen. STAKING «BELLE VUE» Het groo prneep waarvoor wj n stakng zjn s dat wj maneeuver zjn tot 82 jaar en 32 tot 40 zjn wj werkman. Zoodus, op 40 jaar kunnen wj nergens meer werk vnn. Wj zjn oud, dat s eene wet de syndkaat r patroons gemaakt heeft. Daarom zjn wj n stakng, maar lberale en katholeke blan, rechrs, enz., spannen allen zamea genover werkers. Er zqn eenge onrkrupers gevonn. Nog noot hebben wj her n n bassjn Luk gezen dat er zch onrkrupers kwamen aanben op eene koolmjn waar er stakng was. Lberale rechrs, de her n Luk op pales justce zelen, komen eene straf ut sproken genover 4 stakers voor aanslag op vrjhed n arbed. ] (Art. 310) ééne maand tot twee maann en 100 frank boen. Katholeken en lberalen zjn koeken nzelfn eg. Daarom, Vlamngen, propagaula gemaakt voor Vereengng en voor blad «Voorut». «Unon s Mneurs» Luk Zondag, 27 januar. Verplchn Algemeene Vergarng n lokaal «La Populare» Place Ver, op boe 25 cenmen. Ier ld moet drager zjn ' zjn ld boekje. Begn om 2 ure. We hulp wllen brengen n voorele r werkstakers kunnen sturen bj gezel Cocker, Rue Vvegns, 465, Luk. l6^5as^ea ^E3!^s^BsgEges^ïSgsBg^BJa!B5^^agagMa^^K!^ts^ MECHELEN COOPERATIBNIEüWS Vele neuwe len hebben zoh reeds lan schryven. Het bljkt ook dat ou len rugto-^ men. Dat doet ons veel.genoegen en wjj heerj alen welkom. Hoe meer lental etlfgt hoe ga-w' rn,',ém "-aat groor da nsllngen worn, boe machtger oös Werkncarty zch verheffen kan. Allo, len-samenwerkers, allen megeholpeo en etk maar propaganda gemaakt. Er z^jn nol,, honrn en honrn werkmenschen da moe» n gewonnen worn I Me moed voorut 1 Bl DB JONGE WACHT W j zjjn gelukkg ook bedryvghed onze Jonge Wachn- mogen aanstppen. Dtmaal hebben zg hunne rol broed en grootsch opgevat.* Net alen doen zj aan anl-mfltarsm, maar ook werken zj n heel party en n ala org» nlsafes mee. Bravo I jongelngen, me wlskracht en eenhed zult gfj er toe geraken een r machtgs jongelngsbonn bet (and worn. Oure partjgenoon nkt op uwe plchn zendt uw zonen naar Jonge Wacht I ALGEBIEENE VERGADERING Zondag 27 januar algemeene vergarng voor samenwerkng, om 7 ure sbpt. Dagor : l. preraën regelmaflghefd; 2. Voordracht Bogaerts; 3. Belongng Gosselnckx. Nemand mag ontbreken. Ons lokaal moet dt-- maal weer veel klen zjjn. HET FORTBET GOSSELINCSX In lokaal zal zondag groot portret onzen betreurn partusecrétars KAREL GOS- SELINCKX ngehuldgd worn. Het s een meesrstuk HJne ekenlng,door een onzer knaps mechelsche kunsnaars geleverd. Wj zeggen hem hr openljk dtok n naam r parttj. brave, trouwe Gosselnckx verdent hutda de alle goe partjfgenoofen hem zullen brengen. Zjn geheel leven heeft h aan verdgng zjner werkbroedrs geotrd. Het s met recht dat dan onk zjn beeld n ons mdg geëerd bljve en dat zjn voorbeeld jong en oud opwekke tot n moeljken en langdurgen strgd gen mskennng en verdrukkng. ONZE NIEUWE OVEN Ter gelegenhed r algemeen vergarng samenwerkng zal bakkerj toegnnkeyk zjjn voor alle len 5 tot 7 ure. Z^ zullen n neuwen oven kunnen bewonren, de ons nu toelaat zulk smakeljk en goed brood bakken. VOORDRACHT BOGAERTS. Dé voordracht va'n gezel Bogaerts l zaal Frascat, Blauwput, zal zondag aanstaan stpt om 4 ure begnnen. Onrwerp : kunstschatn Versalles met 64 prachtge zchn b^ mdl ooverlantaam. Geze! Bogaerts moet den zeln avond nog tc> Mechelen spreken, dus goed op uur passen zal boodschap zjn. CW DE TOESTAND BIJ GRATRY Tot hertoe s nets veranrd n n toestand r stakng. Kalm, maar met energe^ met eene bewonrenswaardge taahed, wordt do strjd voortgezet. Ondanks al geen dompers beproeven s accoord vasr dan oot en zal strjd tot overwnnng _ voortgezet worn. Al mn rumoer baat nets, zj zjn laat op stakngsrren gekomen, hunne werkmanslef... s laat ontwaakt, mensehen her hebben geen vertrouwen taeer n de kerels de dwan^, belofn en geheme bjeenkomsn gebruken om vereldhed a rangen r strjnn brengen. Zondag was n St-Paul katholeke meetng en gentsche kaptalsnknecht verl daar n reeda ntgeeprokeu ea weerlegn zn: dat vrouwen ongeljk hebben, toegestane 13,50 fr. per week net aan nemen. Reeds hebben wj dt venjnge dngentje onr hann genomen en aangetoond dat ze toegevng maar voorloopg was, dat slechts voor enkele weken en voor enkele spoesrs was. Maar zet ge als men mannen gen vrouwen moet opzetn, als n domperskraam pas komt, dan komt 't op geen leugentje of twea aan. Dat M, Gratry elk jaar 104,520 fr. meer wnt, door betalen eenen lagere*' tareaf, op zjne werkers her dan n Eallun» Meenen, Ja zet dat gaat de we-kersveralers met aan. om meer- loon strjn mannen oö vrouwen moen vereld en verzwakt worn Met dt doel laton ellendge creaturen' 1 zch gebruken, lan zch goed betalen, en sken judaspennngen zonr blozen op sak. e^sfl Welnu wj -zullen de beeren masker,, gezcht rukken, genover hunne' slechthed sllen wj onze taahed en ge^ duld voor goe. Wj bljven pal trots alles en moen do stakng wnnen. En daarom, mannen en vrouwen "' Vlaanren gesund, reac wjkt, met overtugng gestren en geofferd en n; tromf s aan zj r atakers. -Ëfl Gesund, werkers, gesund vereengn" ; gen, «ooperaven en mutualn, sunt^ 370 mannen en vrouwen en gj helpt aan do overwnnng r vrjhed en rechtvaar^ dgfcttd. Aes zenn aan rkens, Tolk»' hm, Meenen..

2 8ag»8ae»«>e»ae!!!«8S<Sgw^ dng genomen,, toen.verscheft^nc personen er n 5 waren, en de nmtyféïeh slaven, pnlglazen en eenge balen ju, de werklen afroepng op ameameat ns, omdat gelukn vuur blusschen. sabels sloegen. n engejschen samer «Asa», nt Calcutta zj zea dat oppos de meerrhed Js SCHAERBEEK. - - Doodcljk ongelak, Woens- Do agent peclerck werd eerst erg gekwetst aan aangekomen, ontlaadn. ea verlan zelfrtjd do Kamer. BE TUCHT IN DS PARTIJ gng sta werkman Georges' Glls over hoofd. NelgenstaaB bloed dat ul Het vuur had z«h reeds aan balen naamafroepug bewjst dat Kamer/ ztlrlg va dn L. H. heeft bewezen dat dag achl party pauw aan hel hart lgt sporen In sta. Hj werd door een aan- wonn stroom, sleur clerck zyn ge- een anr stoomschp megeeld, maar aet n getal s en zttng slut 4 ure, slooraenn tren omgeworpen en vermorzeld gene naar wacht. werd door pompers spoedg gebluseht. 'jule partygennon... "was oogenwkkelljk. Hy was woonachtg lanser was cok erg-gekwetst aan hoofd. scha wordt op 80,600 tot 100,000 fr. A. S. voor gemeen I Gezel Wnne. bad een bre! ontgen dood Op plaats hot gevecht heeft men eene berekend. Gezel Vaarvel heeft woensdag op b e twego luksda Jera over een artkel Lauve en slechts SG jaar oud. gekrom $sefs Q staat een mer lang e verbran ju behoor aan huzen bureel een wetaontwerp neergelegd Zugezel Vanrvel n «Le Teuple» verschenen wegen acht kboe govonn. let dng, dat naar Tberghen, Toureong en aan spn ver Algemeen Smrecht voor do gemeenfe^ a n hem net opgenomen. ANTWERPEN. -> Ce valsche bankhrejes. man nkt vr.^""jqmt ut stallen ka- nerj Van Cauwenberghe, Saat-Pol. toekennend op Sljargen leeftjd pupt zea I Gezel Bubn zegt dat bedoeld artkel met Hel gen n fotograaf zerne, berust n do poücewacht. oorzaak n braad s net gekend maann -«erbhyf. besle nzcben s geschreven, maar dat toch Joly aanhoudngsmandaat s bekrachtgd, maar ze houdt staan dat Hel onrzoek duurt voort.. :^;;J een pynykeu Indruk heelt gemaakt bjj sfe geene valsche bankbrefles heeft gemaakt, ZITTING VAN 24 JANUARI socalsn Luk. Men zagfcr eene afkeurng hj «OV8-va./* AWKSlSt^ maar enkel «clchés». : DE MUNONTQINNING n r bestat^n luusche. feral e. Hy zou met ze «clchés» naar Spanje gegaan GENBBRCGGE, «Da d'es wa, «lle M!» Hj vraagt afkondgen n bref. zttng word geopend om 2,20 ure om aan 't Cozrectonneee feehtbank Oer 1 Gezel Vandf:rvel zegt dat men In artkel zyn, waar gewoon s dat fotografen aan Vrjdag om'8 ure repetjüp. j öcllerzj lfe Ie talen wat ï getal M geraken! Volksknrèn. Zardag avond, om vrut&tafdwjvag langs Brngscbepoort Inet móet zoeken wat er nt In staat. H\ had hunne kalann nagemaak bankbrefjes, met Het amenment ns dat aan eene samenwer(naar één doel en vre en eenhed In hun portret mdn n, n geschenke geven. 8 nye slpt, algeraeene zttng voor beschermuitspbaak ken werkeraraaatsebappy recht zou geven tot len en do ou's r knren. 'partj herslen. Noot heeft bj luksche OUDSGOD. Ontredrng. Ten gevolge Idalo Speybroéók krjgt 4 jaar geg. uhbatng esner mjn wordt Verworpen door 68 jfera wölen laken. kou sprongen gsr buzen eene Op aller opkomst wordt gerekend, daar drn- Mare Bollen 9 maand en Flomena Wal- smrüeu gen 31. gen maptregelpn moet«r genomen en besproken bepalng aankoop wordt verworpen öogjj I L. I. h'süst dat bref eengszns ge- tpkomof. Al trenen tyn wern ge- worn, alsook nazcht r.-bqeken gedaan; raedt 6 maand, om door msdadge bewer blokkeerd door lokomof, de net meer voorkngen, n dood hebben veroorzaakt 56 gen 36 smmen. jraltösg'1 "'-ag opgenomen worn. NOEERB. Nog drama. toestand ut kon. Da eers tren, de n 8 ure 39 's mos^ Corale Laaaoo. Ifr-Eehr aea bret samengevat: ORDBMOTIE yan August Van Maerghem, de maar een oog I o luksche fera wl zelf hare egene gends Antwerpen moest aankomen, rged eerst had en anre n een gevecht utgestoken Gezel Van Vel beeft geen al kunnen neasssenhot Oost-V laanren n IST nre" 15 sta bnnen. fssaken beslssen. Zj prosert legen artkel men aan eers smmng omdat zyn tren eea werd, s nog altyd benkeljk. Het parke s Lrvel, omdat schjn geeft als zou Ver trenen konn langs Zudsla stad gsr nogmaals naar wjk Nellekenskeer ge- eers zttng wordt maandag geopend. half uur vertragng had. Er zjn dre zaken behanlen..bereken. tren ul Parys s met dre uren ver[era scheurng verwekken om «persoonljke Hj klaagt ook dat trenen pet verwarmd of Iragng n Zudstóa aangekor.en, Velel lrez- MÖBgeUja.een onrzoek doe^^eftb^^-lwsö- MaftjMalf, ftóêf H ü y l e b ^ ^ ^ / v ' M ' ^ c t t e jawslen». 10 ^j jffffm& pjrvraagd. l-rstls.arasbattt: verlcht zyn.,-;'- zs.; A&T&.ffr Smet, I» Er s daar geeg.-.-kïïsss.pew!m»fel6 va* gers, de ^ U l f a ^ F ^ ^ I ^ I Ö B! ^ ^ ' ^ ^ J ^» f w ^ y f ^ T, ^ ; Anr drama. Scöa^ïgBruImen Fe^*^r^tad!èS"h^ra ; Geze Bsrloz sunt de opmerkngen W^fê^! ^TO s 9^^^?! *as!tgfté%^'n avond '»rt. 0, dat jyü dat nandut^^e» r parlj tga heersfe er n hel husgezn B. geene goe M. Voorztr leest eene reeks lelegrammee 23 October löoö."openbaar mnsre, volledge partjgenoon zjn,!d hel aangeovereenkomst, daar var zch aan n drank M. Van n Bosch ; verdger, Mr Arthur kamerlen de bunnen tren met konn nesjon syndkaat, ld cooperatlet ld TONGEèmj. Knrmoord. Ut Geer overlevert en zjne vrpuw alsdan.veel hem men. Algemeen geacht. M. LIebaert lacht mee). Buysse. '(Jen poltleken groep, lezer dé socaüstsche gsr hot Ijjkje opgehaald een pasgeboren móet verduren. Gezel Terwagne. Het past u mej laehe, Donrdag, Edward Van r Beken, bepartjorpn«n. knd. Eene juffer, de n hel geg Tonge- Hare zoon, een kfnd ut een eers huweljk, M. mnsr. raam moordpogng to Merelbeke, 22 juf I s Waar er kwes s, zegt bref, hel ren opgeslon zt, wqröt verdacht da moer trekt dan doorgaans party voor zyne moer. Gezel mblod. trenen Luk badn, prnclep zelve onzer organsa : lucht. - zfln yan knd, dal zy zou doen verdwj- Nu had' zoon bj een landbouwer gewerkt. 1908,' op Alce Duvmers, de weger mot twee uren «retard». Van r Beken verkoeren. Openbaar"mt» Het komt er op aan welen of len r nen, hebben. gegene werd met hel lykjo Wanneer hfl thus kwam, vroeg var hem DE MIJNEN partj reglemenlen hunner, fera moen gekonfronerd, doch men kwam nets wen. naar zyn geld, doch hj was net genegd hem nsre, M. Thenpont j verdger, Mr R socalsn vragen naamafroepng o\er yolgen, of boslulen toepasseljk zjn op er- ljkschouwng zal moen utmaken of1 bel knd geven. Gen twst ontstond, ds weldra zoo hoog chard Drory. Sen, n mnsns partljgenool tol dan man- geleefd heeft en wal oorzaak s j schram- oplep, dat zoon I" zjne woe eene spa Zardag, 'Hendrk Sutr, beraam amanment n, nopens benoemng moord. Suttcr leef met zekere Melane n mynraad door 'Kanjer. Batars r party toe, en of emand onzer men de op hej hoofdje zen zjn. greep en er zyr var een hevgen slag mee toe- Leemans, op Kraanle, n. 37. In eenen Het wordt verworpen door 61 smmen legen cht heeft In vakvereengrgen afscheuren bracht op bet hoofd. twst heeft hj haar met zjnen neusdoek 37.. Werklenpartj aan Ie predken? gendarmen, san we hef gebeur was mee;keel toegewurgd. Openbaar mnsre, M. Oens verdgt daarna amenment «Zedaar geheele kwes en eene meerr- WIK. Het drama. Do lyksciïquwsng - geeld, hebben n zoon aangehoun. Wandre, dat elke concesse meer dan 500 Van a Bosch. hed dre Ihvart smmen heeft beslon dat n.advokaat Nols heeft onverwach uttsagen Dal drama wordt erg besproken. N.-B. ze laats zaak zal net opge- hectaren door. Kamer zal moen toegekend ' tucht In party voor ereen geljk moet opgeleverd. Er 2.ou.gebleken zyn dat won ne.t dooljk wtvs,pe,kogel heeft hersenen roepen worn vermts Zatr zch heeft worn., ;Js8n.» Hy wyst op gevaar, ze goedkeurng eon ' gezelftnoord n geg, wat wj gsr ; bref was geekgnd door. al bestuurkn net geraakt en kon zonr mns ongenmls Wjven ztn waar hj ngedrongen was, 't mnsre over Ie lan. meldn.. '-ÈS - -.ae' luksche fera. Als gj een ntal concessen.toeslaat kunt gy M. Nols Is gestorven aan zenuwberoer, ver- K W S E I J Stou dk'fólaj. - - Madame groots el. n bassyn utputn. L. H, heeft zch dan verr bezg gehoun oorzaakt door hel vuurschot en net rechtstreeks C... woont op eers verdep, een 'A-sssenhof Luk Mnsr Francot zeg* dal n Westphale ea n met eene grondge. Besprekng n polken aan won. Onmdïljke zorgen, kunst- prachtg gemeubeld Jbns. Toen zjj gsr Moord fc Boncollcs matge amhaübg, had hem kunnen redn. lloestand. omtrent 6 ure fhus kwam, bestatgdc zj dat Men zal zch nog zaak hernneren Pas--Calas ooncessêb veel groör zjn. Hy verwerpt bet amanment ns. f besprekng zal In eene volgen zttng voort- VBRVÏERS. Schrkkeljk. Eene TSJarge een def n hare wonng was gedrongen. n b^enjbpuwer Bosenbaum, reeds 63 maal zttng duurt voort. gezet worn. A. half famme vrouw s gsr, rwy hare busge- Nemand weet hoe hj n apparment verooreld en de zjne oud-mnnares, noon naar vverfe waren, nahy stoof In was gekomen. IN DE SBCTIEN g vrouw Salès bj we hj sert maann a- j, brand geraakt en hulpeloos een waren marldood beken def heöftsiso fr. n banknon woon als knecht, met ver revolverschon OeZe Anseele heeft aan n mnsr vaa gestorven. Eene ncht de by haar kwam, vond en 25 fr. n geld nnedcgenomen en geen enk;el dood, omdat zj hem voor Inaardj aan do spoorwegen gevraagd; Hóeveel wagons on hanr dood. Onr haar lag eene pelrbolkruflt, wal epoor achrgelan l.v.': '- had gezet en bovenden 900 fr. aan ach- rjdgea hebt gj n Grand Central aan doet veronrsllen dat zj stoof heeft wllen -L^PaaM door eca en gedood. Gsr ur rstallg Toon schuldg bleef, zoo n mns gekocht 2 Wat bestaat er nög I Hoe hoog aanwayceren. wleen rjtg don ren'jbejdgdenst beweert moornaar. bedragen dé utgaven voof ljnen de gj : BBÜSSEL. Dood gevonn. Const&jefa rals n doorgang r Posrjeo maatschappjen hebt aan jury, de op dre vragen antwoorn sert 1896 lïluppn, 46 Jaar, werd gsravond dood gevon[oversken,, toen déxfeea Béthune had, yerk}aar'')&^ëtjchf.e schuldg en gekocht?.wrfe»fe-"! jfe/'."io «-., 'n op oep sloél op hare kamer, Pachecostraat. NAKEN. Brand *Gsr s brand ontslaan f _. k 4m : 00 b! w Een dokr sdrjjpjmor.afsrven ft^ ^a<n. eene n : hatóerjksflsan hol'^flbelooze^ëasol^- vn ( barroel was, me weet net door welk ^ ^ c V e r ó ö ^ c ^ l ^ R o s e n9b a u ^ " ^ ^ ^. ^ J jg^j; Hoeveel utgaven moen ert-sd^ gedaan dwangaf feölsp* ^ T"; J^,! worn om (feze ljnen en-baémenf^sötföbb'* Dave. Hot noodsen wéïöegèsyet; door frank- tceval, opengebleven. natuuryke dood. '?«k«n! f denst n or brengen? Ongeluk. " hrouwèrsgasl Vangorp, znnge^ ïfe pcs^s^-«^f^esïen wern.'ïb Eeo r paarn werd door lokoraotjef mnsr heeft beloofd prjzen betonen n da Oosenstraat, d ed woensdag een alïery ontbon en kwamen aanstonds roet hun verbrjzeld, anre gevaarljk gekwetst. kend maken clektreke kracht n '.vat ber In n kelr een hus r Weezen- mareel Ier plaatse. Daar er gebrek aan war voertugler werd met rjtug omdo werkhuzen n Staat. Ik zou wllen f gtraat. man schoof ut en vel met vat was, hepaaujen zch pompers tot vrywaren geworpen en lcht gekwetst. ft^h Zttng n 23 Januar ' " ; de belof zen houn. frappen. ongelukkge werd, me gebroken r naburge gebouwen. Hel dak r bakkerj Het rgtug behoorjaan M. smet. Een Ik zou cok wllen wen hoeveel gj bevcrvola leenen en rbben, n onrustwekkenn toestand stort gelukkg spoedg n, zoodat brand zch onraoefc s door poee en n sttfbfe* ^ 3 tast aan «Brusellose electrque» om net veel meer kon utbren. Evenwel werd naar gasthus gebracht.. l>e wetjèvrng op neuwe mjnca overs ngesld. n courant t e brengen tot n OarstaBotsng, s- Woensdag" kwam een zwaar brouwerj door vuur besd^yjgd, " 2S?*S D* fcmd«. M. Botfrgef, vschr-- t^ } üs*..»*;; Jleraemng. SïtïaS^ gelan camon n -H^^chtschen senweg oorzaak tf^fand, dé aanzeal kft koöpeï, vond ce:ne zjaec nwoners, madane -Geze-as. centrakgetsehadbé-f rs. k wl ook wen aan welken prjj» jn Konngstraat rechtover n Krudtun gere- scha aangercht heeft, 4s net gekend. Ooeale Beauran, w^wwe LgngoepéCj dood mmn op voorsl M, Benkn, dat lffasjr ketols en B mmac&kjnén ge " flen en bots op n tram. Een r voerlen kou h harj^amor l ^ e n.». ^ Mjnraad zon benoemd worn door Ka kocht heeft a d-e expos Lur.-*. n carafon werd door don schok verschel- FARGIENKES. Mjawsflsersv-crsoBglnff. ongelukkge wasmot bet hoofd,ja/e. en,fl6t,.door da-regeenng. K a n mnsr ook ajggen tot welk werk fle mers ver geslngerd. Hj kwam er even- Zondag aanslaan, 1 lot 3 ure, betalng r wasohfcup getslen, toen zj aan kou mcr verslaggever heeft zalks vervalsoht en de machenen gebrukt zjn. wel met eeoge lch schrammen af. ru- nleggeken. Het bestuur vergart om 2 1/2 nre. faesweek. vra.g, dat mjnraad zou bestaan ut mnsr heeft versenene kontraktcn n hel framrytug wern verbrüzeld. Ue len, de In geene dre maann gestort. O m t r e n t 7 nne vond een polceagent, mannen levenslang benoemd. Dat s slecht: geefcend voor n aankoop,electrscha ' Gevallen. genaam Wattnann, 82 hebben en zch net n regel sllen vour maand eepe vrouw, utgestrekt op straat lggen. Ik sl voor -dat Kamer zelf da len kracht voor spoorwegen, posrjen en lejaren oud, loodger, wonen In Zwaard- januar verstreken Is, zullen door oen aanbevolen arme vrow, de om aan kou taeaoerae. Sert 50 jaar s Mjarattd on graaf. Aan.welken prjs? straat s uoensda.g avond n een bouw r Van bref verwttgd wos'dön, dat zj alle recht n w«e*staaa, të^ veol gedronken bad, werd afhankftljk,. Anseele vraag nog waarom klcerenelewyckslraat eene hoog verscjefdcne naatschappj verlezen. naar polcebyree! geled. _ Gezel ü w r a n d. hebbea elkaar a mers gevallen. ongelukkge kwam recht óp Geene ertófé nörbung zal lum <Joo^ n ss>- In een korf de Éj droeg, vond men oeae tjd vejlgfaan. -.vja ^Sf jyö' f ^ ü a h t *» * massa voor peraflp^^djer jzeepewegan; net n^tfcatrb» geljk.j^^fr hefer^esaonacl l een hoop maralen ^g*^^!^ f»srschedjeae -ld-' krelars som l&. ft. I! ' ^ ^A -Mn&r, É r a a w t t e. ~- Zj zjn benoemd ^"0^^^&*. ^seéftnh'.man gebroken alsook vreesehjk gewöj over!l a WS#slté' ver(^f8*m!;^m^ato "tójs^n'sch,,, gaültain. Een knd levend vcrsbcl bun ale. polke ïndeu ; d Kamor onze- f a S r ^ o s t e f u é ^ ' ^ ' t ó f e ^ W a a r ^ leveren unformen als eeb ganscho lchanm, Uel SlaohlyfJer ontvng aer- jttó' 'Avenn.by gc^sljföuïwectsy^grond-' jonge Lofèvre J^eav, s n een kel plaats nnam zou dt net meer geschen. moaopool s toegekend 2 «zorgeen r plaats en werd vervolgens nbekokend war gevallen..gezel ns. Men doet wel voor Waarom ze kleeren door han-aenkeyceh toestand naar gasthus gebrachf.- chaanps Farceanes. arme klene, ja.ondanks zo^en, Keken kamer. : laars net mogen geleverd worn.volgens 'm.g!:*f5-»ws.,t f ^ E g ï * IETTE. Geknpt. Zekere P..., n -aan zjn verschrkkeljke brandwonn cver- ; Mosr Fraacot. Dat a zelf eene type door gouvernement bepaald f Snl-Pers senweg, pleeg sert lang aflrug- BRUGGE. Nog fleveeht. ~ Een msver- lea.. '^ net. Waarom s er geen mnmumloon vastge'gelarjen bj mdl aankondgngen waarmee stand. In stryd roef geen gemeld werd, s FIVES. Voor d«werlcstakcrs vaa P&s«mnsr voegt er bj dat hq aan be'hj plaatsen beloof aan vrouwen en mesjes. ansler Besman, de Snle-Krus twee mes- gères. Van werkers en werksrs r stueren s om trakmenn r len sld voor _w6rkledcn ea werksrs de de kleeren maken I Hy wst ölzoo een mesje 8000 fr, of sken ontvng, nel overlen. Men weel dat hel fabrek Lechat, r stortng : lö,80 fr. n Mjnraad verhoogen. Zou admnstra er geen belang bj valscb gerucht overyn aanledng gaf persen. Het s bj vergssng ^at wj.verlen week Gezel ns. Waarom vreest grj do be onrhanlen met maatschaphet parket heeft zaak r plaats onrzocht tot verbtrng r soldan, de hunne woe eene omhalng 18,B0 fr. n fabrek noemng door Kamer? Hebt gj meer- hebben pjen onrlagen bjstand voor n zeop vreeselyke wjze Jucht gege^en hebben. en P... doen opslun. Bonface aangekondgd hebben.' rhed net? kendeast LAKBN. VreeseHjk ongeval. Gsr werd Verr schrjft een plaatseyk blad : Het sdja ook werklen Lechat, hudge samensllng vaa n MjnWelke zjn renen de zch verzetn ' lnkerhand Frans schouwer, Senweg Het gevecht dat op. Vschmorkt geleverd welke de som voor werkstakors Poa- raad geeft geene voldoenng aan Kamer. gen dé bekendmakng ban certfcaat Grmhergheö, Vlvoorn, In «Vssere werd lusschen lansers en polccagentsn was gèpes gestort hebben. M, Woes bekampt ze meenng. aan werklen! Bege o, Fabrekkaa, letrljk afgekapt. waaryk schrkkeljk. Zonn lezers «Voorut s net eens Mjnraad s onafhankeljk. Waarom zjn er dre ambnaars genmolenbeek. Brand. Gsr brak er agent clerck, een reus, werd door een dt goed voorbeeld volgen? - Men moet smmen maar rechrzj woordg bj geneeskundge onrzoeken t trand ut op hel geljkvloers r vvontng 20la! soldan oven^alen, gestamplen geslagen. DÜKKKRQUE. Hevge hrand n a net n getal. bedenn en werklen hebben jaar" ekeren Loren, In Manchesrslnjat. Eene clerck, de n lanser Cyral cock vastheld hsvea. Ben brand de eene groo «fcgezel Berlat. Ej «jn met 10. ljksch recht eaa IS dagen verlof. Heeft gloeen kool was ut kachel op tap^l ge- los zyn gegene net. agenn moesn bred^ had kunnen nemen, s op kaa Gezel lpor. Zj slapen nog bestuur nacht voor do verlofdagen tallen. Reeds had brand eene zekere utbre- stand houn gen soldan, de 100 gen r haven Dunkerque utgebroken n len r rechrzj vragen da aaaa- vole loon ut betalen s 4 In m hmé\km Baad Mechrfke Zaken ^oor«l ^-T.. ^^..1J-^ T, SfEüU.KTO\ VA.^ 2S JANUARI ïm aanwenn om zch net aan n hals hare zusr werpen en haren naam bekend maken. X>23 Irma echr voel zch tot jonge dochr aangetrokken, zonr Ie wen welke oorzaak was zer gewaarwordng. Irma zeg1 : Ik vrees, mosr, dat ge mj eene ou engelsche dame met brl en kroler haarlokkeja voor éouvernan zoudt ^g^^ft^bsëïs^otfwfflttf&s >Hel s ook net als gouvernan,.maar mj z e e r ^ ê ï t o ê ^ f f & l w ^ ^ g e l f 1 ^ ^ eerr als vrendn, dat k u wl aan kerd dat wj malkaar goecrzöïï^ïf'vérnjne dochr hechn. Doch alhoewel staan... Gj zjt eene amsrkaansche, k u moet bekennen at gj mj n zeer- net wflar, mejuffer?.,. s aanstaat en k u voor mjn el reeds Ja, me ju ff tt. aanneem, zult ge begrjpen dat k her Da a moet ge t73 bree gedachn over oorel mjner dochr moet feennen. Z" s bjzonrs belang- hebben de mesjes uw la'nd kenmerken. Gj zjt n mns jonge hebben hern. mesjes als ge jaren berekt hebt, Ik ga u dus aan haar voorsllen. rwjl wj als beggjnen worn groot E schel eene denstbo en ed gebracht. meuffer Irma ontben. Op dt oogenblk trad denstbo Eenge oogenblkken lar weerklonk Öe helre sm mesje n n bnnon, op een zlveren bord kaart vsln een bezoeker brengend, jran? en Irma verscheen. Bsrtha stond re<;ht zch berend afopneuw dreg ontroerng Berha haar verran. sched nemea. Zj kamp er echr gen ut al hare Mejuffer, zeg Blanche, gj zult krachn.,. begrjpen dat k nogmaals over zaak Wanneer mevrouw mes bad m o d nankeï en mjn echtgenoot ftoowesld éö Irma neuwkekome^ raadplegen. Ik moe' u dus een bepaald aanlwk, had bet mesje nog moed sre- antwoord morgea kunnen g8\r8n. f BOGS Ie almlachea, oogen r twoo mesjes ontmoetn Gj kunt u dus zoohaast alher komen v-jgen, dat gj mj'n antwoord zult ontgen hebben, ' yfe Oü dochr Luccf mpest moe vmn ^-n-ttf--t»rr-»»%gfrfnww-rr» tmumm «ILIIIMIIIW IJW.[IIII ^s^^s^ss'msssss^sgssssss^^s^^x^^^sff^s^mm essskgsbsswfflsasaasüsksssssesh Börtba boog eerbedg voor dame. Irma, zeg Blanche, begeled mss.., Clarsse Hertford, volledg mesje. - Begeled mss Hertford, k bd u. Irma en Clarssé wsseln -aog eenge woorn rwjl mesje naar e'lïe '. ngang werd gebracht, waarna zj afsched namen. Ia. d?., woonst r Leoepèstraat Kfzelschapsjuffe? denen aan onze hem n afschedskus tè geven, aemand dochr. Wj verzoeken u zoohaast mo- vergezel bem aan boord. geljk n denst tren.» Duval, door zjne zaken weerhouo, kon Parjs net verlan en dé abt PasNa eenge stonn stl, zeg Bertha cal, vrend zjner moer, de em. ~ Gj zet hst, moer,, wj zullen zooveel genegenhed toedroeg, had zelfs mja var en zjn husgezn redn. bevel gekregen naar Algerë vertrek Ja, herhaal Lucet... Ik hoop kn.... Ga dus, m M knd, ga do helge Wanneer hj alleen op k staantaak vevulle'... Ten jaar gelen, n grond ' varland n hebt gj met gebqgejt Joofd e n ; met ver zag wegsrven, pnk hj eenen ^ h a n ^ e l M ^ f l vsfekrf^vl ^^'^ SÜ traan weg en, zjne blkken p»fcr,n wjn oceaan lan dwalen, dacht h; Zj de u me open armen ontgea, nog enkel aan glorerjk plan dat hj verfoen u vroeger en lasrn u... snds lang had opgevat. Ga, mjn knd, en betaal kwaad met En nochtans net een traan bj bet goed. Knd zonr naam, eerroofsr zooals hernken aan ben de hj verlet, zj u 'noemu. ga, verdg bunnen kwam n zjne oogen, hj twjfel naam de zonr u gevaar loopt eens nochtans of hj ze nog oot zou hebben schan worn en hunne eer naa' weergezen. In n Senegal toegekomen, ed a afgrond ledt. jongelng laats tóeberedsels voor eene res naar bnr-enland, kocht XV noodge kameelea en vertrok ngaï Kayes, waar hj noodge prod HET BLOEDLAND en n vereschn voorraad oplaad. Dan trok hj aan 't hoofd zjner nda zendng de joïge luaanl Achlle Carmen n Afrka gng volbren- boorlngen naar negerrver om gen was een r gevaarljks de men Santfera stl houn. Sert vjf maann was rezgö" een offcer opleggen kon. Alhoewel zwarts Afrknland alle cp weg. ' Soms mdn der eentoonge dagdage'n (ooneel s bloedge gevechn, schrkt landvorschers rezen n do verre landwoesfjnen kwam en gedacht- aan vrenn en kennsseö net af. Wanneer da jongebg Boraux hem opwekken. ascheeple voad hj neraahd daar or onrast. Wanneer zj oaüjk verscheen kon zj hare moed-sr net een blk gerust sllen. Alles s-goed vèrgaa-n, zeg zj, en k geloof dat k gelukt ben n ds pogng. Meermaals moest zj ontgst verhalen de haar n hol Duval beurt was gsvajle'n. dag gng haastg voorbj. n volgenn morgend bracht ds brefdrager eeaen bref aan. Bevend werd ze door dochr n bjzjn r moer geopend. Het zege! werd met haast verbroken ea een lu kreet slakend, na do eers regels hebben oveloopen, overhandg zj n bref aaa hara moer de op hare beurt las : «Mejuffer, a M. Buval en k zullen zeer ffelukkjj '."". KOO jtfj taak WjU aanvaarn Sg

3 ; BBS^S! GENT * VEELOREN eenen hond, schapersras? leeft twee wt poon en wt borst. Veroren n 19 januar. Goe beloonng de lem èrugbrengt bj VanTJjver, Plezan- 'Jrest, 25.' MEN VEAA6Ï concergen voor n Senst r krunerswnkels vaa «Voorut*! voorwaarn zjn r nzage n lokaal «Ons Hus 3 Vrjdagmarkt, tot maannag mddag. ( Maandag avond om 8 ure, zal bet examen }>laats hebben. Vertoonng n n Cüematograaf Van "ev Syp-Dubrom, Bauloostraat. ~ Programma r vertoonng door «Voorut» gejorganseerd: 1. Longchamps-fleur 3 2. Eaüx Versalles; 3. L'ETnfant volé; 4. Début 'd'un Amourcax j 5. La ruche merveülèuse j. Le carnaval Nce; 7. Menagère Bostoge len voyage; 8. La pêche ou chou^ {Entr'acJ j). La lo du pardon; 10. Le sport en Susse; 11. Je vas cbercher lo pan; 12. Mesatnrè d'un toaaeau; 13. Le sport Norwège 14. L'nquston (neuw); 15. Le couché Ja Parssennej le/gourse 4 la pémque.! zaal zal goed verwarmd zjn. zoe, Heve wnr. opsllers let dompersgazetje «Hel Volk» zlen zeker gsr jnorgend een dankgebed opgezonn hebben aan hunnen amaehtgen god, omdat zoo lekker, o 'BOD lekker koud was. jjzgc noorrwlnd sneed toch zoo plezerg Bwars door 's menschen lchaam 1 O ooren en bann tnln toch zoo aangenaam 1 knrkem de eenge klomers ver naar onze vlaslabrefeen kwamen hadn pre dat let plezer dped 1 f Een koetser n tram, d«dre hemn, Bre broeken en twee kepón nan hel gl had, Mond nog blberen n lekkeren kou l En de ongelukkge rjke meschen moen n een zoo ove-heeryk wer tot n ure n hun bed lggen, n de afschuweljke warm ven een akelg donzen bed. Eene goedo repgadcrng. Vrjdag jrerd n W^jkclub Oesar Paepe eene Wgeraeene vergarng gehoun, welke jonr oogpunt opkomst en afgelegd twerk als goed geslaagd mag worn tanzen. Na goedkeuren reglement onrsunngsfonda welke n- n echoot s elubs gestcht s, kwam gezel J. ITanghe aan woord, de n treffen. woorn aanwezgen aanspoor zch o slagor sllen, n en zch door n vjand net lan verrassen, want, zeg spreker, strjd zal hevg zjn, nets zal gespaard worn om ons verpletren. Leugen eu lasr zullen met gansehe kar- )revracha over ons woru utgestort. Maar hoe meer lasr on venjn zj over ons fetbraken, s groor zal onze lef jworn voor partj en onze begnselen. Daarna werd rol n wjkelub en "Be plchn r len onrlng besproken. werkzaamhen wern vereld en aan jplkeen zjne - vervullen taak opgelegd. Kortom, ecae tsuchtdragea vergarng Iwelke nog lang n ers geheugen zal blj- Sren.. Aan d a'fweegen berchn WQ, dat er n jbet kort nog eene agemeene vergarng val worn gehoun, waarop wj hen reeds pp voorhand vrenljk Utnoodgen. DE WIJKCLÜB CBSAE DE PAEPE. Op onze traïhs. "Wy begrjpen net hoe do admnstra onzer trams zoo ellendg omsprngt met conducurs, de n 'n btren, snjnn noornwnd heèlé 'dagentöjh voorvlafk^vasfffdèn wagfejé&g-j n staany zónr nüüst^bescherm^k' Is dan toch zoo moeljk en zoo kosljk overal ramen vóór en achr wagens plaatsen. Het pabkek zef zou er ovfer vren zjn. Nu slt men al conducurs a besnïlg gevaar bronchts, verkoudhen, pogzeken, enz., enz. Allo... behanlt deren met zachthed 1 feaar ook Bpbers met voorfcoménd- Jbed!!!... I Ongcloetüjk... «n toch waar. Gsr *- woensdag om 4 üre' namddag zonn >»j om 2 frank postzegels naar bureel Van Vlcesofahusbrug. Men kon ze net ïevcren;.. er waren er zooveel net voorhann. Houdt men daar jublek voor n 'Aap of s admnstra r posrjen BOO n do war dat n een groot bureel geene twee frank postzegels krjgen zjn 9 SCnOBNEN VOORUIT zjn bes, en allen nt nemv Ier gemaakt. FEOTLLETOH VAH 28 JANUARI -87 3DB ze gedafehe kwam eerst lar bj Ijem op, toea hj een legram ontvng. n drecur hus n Regentstraat, waarn -s hem meel, dat Charles Gérard, wens komst per Jelegraaf was gemeld, net kwam opdagen. Nu had Charles Gérard al voor acht 'dagen kunnen komen. Hj was dus verongelukt, dt scheen maar al zeler, maar daar men n Haam net wst vaartug waarop hj zch had ngescheept, kon men er geen bewjs voor geven. Kortom alles moest meeloopen om plannen n ellenlng beguntgen, want een maand lar verdronk John Mortmer op eene jachtpartj. Dus v's eenge man, de n staat was just n lchn en zjn gewezen secretars n onrgang bremgen, net meer vreezen. Op n dasr. waarop Arnold svgnes tüen dood v.nn n barfej-euvin do dag- MËËTIN6 DEE SCHILDERS. Zondag had aangekondg meetng plaats n «Ons Hu»2, opkomst was zeer goed, [ Voorztr Looténs opent en geeft lezng n bref door zorgen r vereetgng aan alle meesrs gezonn. Spreker geeft een kort overzcht r ïo«- nen n anre sn en lann, waarut men opmaakt dat Gent aan staartje staat voor wat loonen en werkuren betreft. Vervolgens komt gezet Van Swen aan bet woord, n eene poeren re scst hj n klassenstrjd. Vroeger, zegt spreker, wl men geene enkele toegevng wen, maar au zjn meesrs reeds bered enkele toegevngen doen. Meent ge nu dat dt ut pure lef of genegenhed s 1 Het s omdat ze gevoelen dat zj nu voor een georganseer macht staan de zch net langer aan b&adfen laat leggen. Spreker geeft eene treffen scs r werkelooshed onzer vakgenoon, dkwjls na maann werkeloos zjn geweest komt men met eene ledge maag n vergul salons én palezen r arstocra om stof én vulghed hunner feesn rengen n plaatsen waar soms op een nacht mlloe? nen 'verbrast'.^^^^7 zweet r arber'^ W^Snanen net langer duln dtt onze na&'rstge arbers de al de pracht en weel zen aan zulke hougerloonen bljven arben door dé slech arbedsregelng, wj moen onzen nvloed doen geln n Staats- en gemeenbesturen, om zoo doea wetljke regelng n arbed verkrjgen, (ïoej.) Gezel Looas sloot meetag met een paar woorn aanmoedgng en raad elk aan voor volgen meetng welke bnnen kort plaats heeft, een vrend me brengen. Twntg neuwe len len zch nschreven. Bj wlnkelwerkers. Zondag had eene welgelukïe vergarng r plaatwerkers n OïS Hus plaats, Br wern allerhan greven en len kenbaar gemaakt, waarut als slot sturen een schrjven aan bazen beslst werd. Daarn zal vens aangedrongen worn op loonsverhoogng gen Paschen, bazen zulen aangezet worn ' antwoorn gen 17 februar aanstaan, n en dé plaatwerkers en n Bond toe lan noodgc maatregelen nemen, Wy hopen dat bazen zullen nzen dat afelng r klene metaalnyverhefö nét refraetar aan n gang zaken r groot-rtöverhed mag bljveb. Renen om eschen r werklen staven zjn er met vfeet n onlangs verspre vlugachrfn aangehaald. Personeel Nobele-Nolet. Maandag avond vergarn nogmaals mannen Nölet, om n.eèrsïejel verslag. r^enrhamletflpt^'k&lrê^'ffs^''sto^tósj^^«9; heeren rajjó^één'brac^ aangaan nvo8rfng..-yftjt smlcwérk, n twee om regefrtg r werkuren en anre hervormngen bespreken. Een algemeen akkoord bestond omtrent voorwaarn door n patroon aangenomen, betrekenöeel regelen vah voorkómen msslagen n neuwe werkwjze. Het personeel verbndt zch onmffllllfk n secretars verwttgen, ze sft'-zjgh seffens n betrekkng met n patroon de sllg verzekert mns zpak tot Bovfedgng vart be partyen /jï, doen.- Aangaan regelng r werkuren werd-agrt- genomen vragen om f 1/ ure '8 morgends tot 7 ure 's avonds werken.' Dat s gedaan, doch daar men bj Nöbefe s maandags slechts tol ure werkt en daar patroon er aan houdt dat er 65 oren per week gewerkt wordt, zal hel personeel nu kezen hebben : ofwel 's maandags tol 8 ure, ofwel twee ^aggn eene uur lar wekef. opreep en alge!ëèh^!vèrga4eï%^;dgf V^^ wehveréfenglng bj tvör^s 3 1/' èsvïn hét lokaal Ons Has. Dtmaal moeneer mnsns honrd vrouwen vergard zgn. Vrouwen, komt talrjk op v tjd uwer werkzaamhed en hulp ben aan $e party 5s gekomen, OPROEP voor Bloemsn..-*- Zon "' todttue geval Is bljven eendrqcw en dag a&hstaan, om 4 üre, n n «Wek- 4e% erl}edrtobé dkwal^léreenjgfng dfe^óor dot 1 'ïötón s Leberg p«rëórlbefc? -SyeogS moet gehmr 'wtfejen. VtófeffeSöö^ö geen vak dat ehr behanld wordt dan uwo wegens toon- en ïn Apparels Industrela. Dnsdag 'avond waren mowlenrs opgekomen om hunne werkvoorwaarn, maar ook geen vak waar voorsllen aan bekeer bespreken. meer onverschllghed bestaat dan bj», Algemeen werd geklaagd over fet loon dat erg Een neuw gevaar bedregt n w««ler, dat vervallen s sert enkele maann, nlgen- V&n a vrouwenarbed, de a^h zoo snel slaan opjagng aan dagor staat vermeerrd dat er bnnen een dretal jaren' ohge maar moedvolle gasn slaan daar aan geene mannen meer zullen noodg zjn als SO cenmen en worn er 25 beloofd als z^j gj «wersehllg bljft en geen weerstand voörtbrengst n vollen gast leveren! bedt met vrouwen samen. Net dat Dat kan nu wel net z^jn, doch wj verstaan wj gen n vrouwenarbed zjn, maar de berekenng M. Hermans wel, bj betracht mag met gevoerd worn n kosn r S/4 der voörtbrengst aan helft loon f mannen en om loonen ; onlaag drukken. Men klaagt nt erg over n meesrgast r gerj, maar ereen betreurt rol de dö& Komt dus bloemsn zondag arcn op om man spelen heeft als gewezen werkgezel. nwe belangen verdgen en om maatregelen nomen tot heböudng vaa»w In overeensmmng met belof n beheerraad n sepmber laatst, zal een neuw schrjven gestuurd worn dat, wy zyn er over Laat nwo SCHOENEN rcjuareeren loon. Vereengt u I tugd, vre en meer bems n «Apparels» n VOORUIT, bes ler,.époedgc feede. zal brengen. nng. blan zou lezen, moest hj wel gelooven, dat hj net "gestraft kon worn. Daar jonge schelm zeer verbaasd was geweest bj lezen arrestato eer gevaarljk msdadger n Hol s Ins, was dt net mnr geval met anre personen. Onr ze personen behoor ook chef n velghedsdenst. Nadat hj zen zelfn jnoqfen 'sj^j schend^,' êmbén j'km^'^ggdagp ^ sgbgqmé M dé l&üsbanaen n^tf ^ws^ o7 t dagblan, de op zjn senrjuafel lagen, en.sloeg er een open; just zelf, waar wj Arnold svgnes een nummer hebben zen koopen. oogen n overhedspersoon velen op bercht, dat wj onzen lezers reeds hebben megeeld. Hj las dt bercht tweemaal achr elkanr en met toenemen verbazng. Dat s zeer zonrlng 1 Dat s meer dan zonrlng 1 mompel hj. Dat s een gewchtge zaak waar k nets heb gehoord I Welke rechr nstruc heeft dat bevel onrekend? Welke commssars s met utvoerng belast geweest? Welke agent heeft hem vergezeld?... Dat s een drevoudg raadsel! En toch ben k eergsren bjna n geheelen dag op prefectuur geweest! Laat k eens zen... Hj begon rapporn n dag na zen a veronrsllng, dat er hem een ontgaan was, maar hj kon raadsel net oplossen.. Wö nemen ze gelegenhed gebruk om aan sommge werklen hernneren, dat zy dö reglemenn betreffen- or, bnnen werkhus Ook n 't oog denen honn. 3. DE CLERCK, Loonbewegng onr vlasbewerkers en Brand. Hen morgend, rond 5 are s brand ontstaan a koffehus n Katholeken Krng,. Poel. plankenvloer wa? door al hard stoken n kachel n brand gekomen. pompers ejo spoedg r plaats gesneld en hebben Meekers. ben ut d'oudburg. stjds wern wy utgemaakt door slmme vak- scha bedraagt echr 12,000 frank, vlammen utgedoofd. maoaeo ul d'oudburg, ondat wjj waarhed 4oor verzekerng bestren. dlcrven sehrjven over fabrek St-Sa«veur, zooals over anre fabreken. Er s meer krjgen groo zaal zjn verneld. Eea groot aantal geboarreerdc banken r met braaf wezen, zegn sleepdragers Een paar uren lar s brand oatataa».bj par Hutn. Nu hebben wjj er een staalje. n heer Claes-Soa, Kortrjksche senweg. Een bak schavelngen, d eboven t» Bjna al Kunne len ztn ta Sl-Sauveur, en de menschen durven nel spreken,' dompers schrjven een bref naar de fabrek en krjgen geen vlammen wern daljk utgedoofd. trap stond, was n brand gekomen, maar antwoord. Zj houn een oproep, hg mslbt, en pompers zjn toegesneld, maar hebben net sekretars r vlasbewerkers verlest zjn hoofd moen werken. 't Zaf moeljk gaan, verklaart hü, om met de menschen ets doen, Waaraan zult gj zen dat gj WJj geloovcn 't wel, Noot wordt er over Ssernls hebt? greven der menschen gesproken, en, als men 1, eetlust verbert. woet tol zj n Voorut voraengd zyn, vlegen zj 2. lchaam verzwaart, weegt u voor B&k gj Theobroma begnt nemen en gj zult W^ zuben nn eens zen oï de felle jankassen verbaasd zjn over a utslag. nt Ondburg greven zullen bekend maken :, 3. kleur r hud neemt eene roosachtge tnt. ut déze fabrek, waarover zj geblagueesd hebben ruanmaspatssfers, 't Zyn alleen 8pnst, ' 'S'dè spêtkróïht;'vermeerrt, fe^jjh^ll^jjsèsï^ garénmaaksrs, aftreksrs, koarsaesje^mye, *' hï "IfeJ^flBff Kf^^Saf^^ K$!ïejk jörstfrasf'bjföw'hëkel lol, de opslag fhajr n &. pols wordt ber, B'«a»»a -»' ben. 0e faspclaarsrs, pekmakevs en anre"we? kers ra»gen naar n'duvel loopen. Zj lezen weafg «Onze Vars» en «Wees gegreet's» om opsfag krjgen.waren wjj n plaats hel feesübw ul Sl-Satveur, wj zoun cke mannen r vmbewerkersvereënglng ut Oudbarg alle koreeren, Zjj verdenen wel, In bleekerj «La GanosBn. Hebben hëêren nog geen tftd. gehad om werklen zer Meefrj lê lan welgrfwat verberngen men gaat nvoeren? Of zjnj^j zhnens met de mensahen n zot bleven houn? Het duurt 'noglans zoo lang net om neuw jaargeld ut elen In a La GanUrse» aan meesressen en meesrgasn, Be meeslergaslen hebbon 50 franken gehad. Meesressen de 1 jaar 45 fr., ze 8 è 9 maann 36 franken en 5 è 6 maann 25 franken, Be aréserve» krjgen 15 franfeen en ze de reeds df zjn 5 franken. Do groo vogels krjgen bun neuwjaargeld n Me. Dat zal voorzeker gee 60 franken wezen, maar 'met honrn, 't Mag er af dt jaar. En gjj, arme bleekers, gtj moet alh/d braaf wezen met uw loon 5 franken: mn per week dan ' bj Vanwjnekele en n La Klandre, ef mmrtsbuea vroeg verslen zjn en zj s nachts hoesn,dat Moed ut neus «n mand spat, dat gaat heeren net aan. Het mag nog hard vrezen, e&na goe flesch champagne et borauxwgr n een wel ver-'armd^n salon kan geen kwaad, zeggen zj, bleekoes,-zullen wel zorgendat er groo wnsn zjn. Net veel spotn K^éSgn, want 't geduld braafs en zaehfe't s mensehen s eens n end?, en dt zou üev\ 't geval ttnhnen wezen. Morgen spreken wj over ds vlasheflaars en spnsrs ut La Lys. >- Kunstkrngen. Vrjdag avobd, om 9 t/2»re, In Comlszaal - he^lekaal 6na Hus, vergarng voor al besturen r kunêtkrngén bj partfl aangeslon. Be ewtdléhslen worn verzocht vergarng Dy le wonen. Men zal söpfep uur begnrtsf, -~Vrouwen, zondag allef'^bar Ons'Htfe. f _-'-' Vro&wen, gezöffnöen^ïrerefth^ om zodog h' Vol neuwsgerghed begaf hj zch naar pales just en let zch bü n procureur r.. yepubuek aantckenen. ze ontvng hem daljk en ze, rwjl hj hem een dagblad toerek, dat hj n hand had. - H wl just om u zenn, n en u verzoeken mj dt geval op helren.,,, >antj!p eer 'fk 1^9&? *3 Procureur,j % her ^ïp^ vrssgenêr^ffe Bevelen hadt utgevaardgd, waar mj nets bekend was. Ik heb geen bevelen gegeven... Ik wst net dat er n Hol s Ins een arresta had plaats gehad.. ïk kan er u geen ophelrng geven, want k weet er ook nets. Welnu, wj moen he wen... en wel zoo spoedg mogeljk,,. Msschen s he nets anrs dan een msplaats scherts een reporr. Ga onrzoek doen n Hol s Ins... Als.er nets s gebeurd, moet gj d"n redacur courant gaan opzoeken, voel hem goed aan n tand en bedreg hem met vervolgng, omdat hj onware zaken publek maakt, maar bezoek eerat rechrs. nstruc en el tnj zoo spoedg mogeljk me wa gj vernomen hebt. chef haast zch fe gehoorzaraen. Na verloop een half uur kwara hj rug met een antwoord;, dat mo wel kan rsn 6, amhalng wordt BréetTer en deper 7. gemoed rumt op en men wordt vrooljk en blj gesmd.. '8. geesswerkng wordt gemakkeljker, geheugen langer en scherper. 6. men smaakt waarljk geluk leven, men heeft hoop en zet alles n eene blj toekomst gemoet. BESLUIT Van hen af, allen hebben wj vast voornemen toch ceas Theobroma beproeven. Te Gent s hoofdpot n apotheek Moor, Burgstraat, 38. Maatsofaappj Vcreeng Brevendragers Gent. Zondag 27 jaauar om 5 ure 's avonds, groot Bal n voorele r behoeftge eers communekann, n zaal «Concorda», Belgrastraat. Ingang 30 cenmen, waarvoor men een lot bekomt n tombola r Postbedenn. Aan nwoners n wjk St-Pelers. ZONDAG 27 JANUARI geeft socalstsche wptchb Voelweg, gevestgd bq Pagnon, op 6e Voet weg eea lusrljken bal, n voorele Sohooleelmaal. Wy noodgen alle parttjgenoon ut n wjk om met vrouw en knren dt feest bo«men bjwonen. nkomprjs s 30 ctm. en een goed glos ber. Het Bestuur, 8ALZAKGEZWEl.t.CN. WATERBR UK N S Stablt r lenn, InsewandsüUstörtngen en gevolgen epsras. Al ze -gebreueb zjd daljk versacht als men d: ^Isske jtoesen draagt l,. BAüKËSE, gsaeesheer, Dtvnr, Parjs. Al anrs eloske bann de verctht worn-met of zonr belofs, geaïzng sjb seeï aaspagca Vanen Band ;.arr*rc Broclnmr, feanlng en aanpassng ksselcos bjjai, BAg> BfeRlï, 'Bunlandsde Hanlraad voor Frankrjk, Basta. straat, 22, Brasstl, alle dagen, behalve Zondags. ' Bsbanlsg «s nlclung 9 tc< 12 ure. 'GENTjf Hofee^ Vctora (3 Statcstrjat) h} Zudsta, alle 2o en -Ie zondag dor maand, ^-- Aan Kntocnhcwe'kers ea -bevrerk» srs. Zondag, 27 januar, algemeone vergarng op boe 25 «jntcmea. jaarljksche vergarng s verplchnd voor aj len, jongelngen 1 mj^sjcsj^q R^Kfe nleg alsook voor ^et^u^^rt^f^j.%ès mefc^fef zonr knren;'"' Mfüt men n Gent bemerkt menschen Gent begnnen enljm regelmatghed to bemerken met walkfl week tot week gelukkge utalagea' dchtbj voorgekomene gevallen, zooata volgen, a dagblan verhaald worn; men kan net nalan aangenaam getroffen zjn door waarhed de eerljke en altyd plaatseljke bewjzen. Mr Drjaenaere, 26 Brugschensenweg tê Geat, zegt ons: Sert verschene maann leed k uan neren ea a rug, mjn war was troebel en belast, k had scheljke zwectngen, de mj gansch lchaam nat maak», ca alhoewel k vele mdlen geaomea had,, voel k aet mns verlchtng, toen k enljk gebruk maak r «Fosr Pllen voor Keren» verkocht bj M, Moor, apotheker, Burgstraat, 38. Ik mag u verzekeren dat na verbruk eoner enkele doos, mjne pjnen net meer verschenen en gansch mjn toestand a o? spoedg door verberd. Ik verklaar bovenstaan waar en veroorloof s kenbaar maken. Hebt ge oot vermoed dat- ay%%érk ^a. oorzaak uwer «agesldfae&l'waren? "Hélrt g'q pjn a n rug, aan hoofd'öfïïp^s^'tc^', n? Ljdt gq aan rhumak, zwak hart of zjt gj watörzuchtg? Komt er veel of weng urne met graveel of bezaksel? Zjt gj altjd moe, afgemat, zenuwachtg? Overweeg. Esch wel ech «Fosr Pllen voor do Neren» waarvaa krachtdadghed alge-1 meen gekend s, ze zjn ééng n hunno soort, laat u vooral geen namaaksel met eenen mn of meer geljkea naam n plaats sllea. Mea kan ze a alle apothekea bekomen gen fr, 3,50 doos of 19 fr, 6 doozen of vrachtvrj per post met bedrag, r som zenn aaa Algomeea pot v»or Belgë: Engelsche Apotheek, Ch. DöEkere, 50 Counbcrgstraat, Brussel. Wacht u voor namaaksels, esch Let handeken James Fosr op elk doos, V, (S -3 _. f?8?'j SSS8 a S?!f B» ' ury ft tnrt Tfsfatre Gand, drect.,..-tlo, Vendred 25 janver, è. 7 heures: Le pett Chaperon rouge, operet Serpet-j-Coppéla, ballet lbes. Dmanche 27 janver, matnee, è, 2 b,!/4 f [tgoletto, grand opéra da Verd, aveo le concours M. Jean Noté, baryton? l'gpéra Pars. Lund 28 janver, a 7 h. 1/2, representaton gala, avéc le concours Mme Tphane, Mme d'ogé, M. Clément et M.. Fournets do ropéra Conrque Pars : La Dajfe blansse, ^ëfa-bfffmjaë Bó^e^'.^ lyfale" 0! ^ fe rpurads,,60 centüïgju^ Kfcnwe LHrk. at'persueuwstraat" Alle avonn om 8 ure, voorsllng. Da zoo- en donrdagen, «m 3 aro, dagve- 00- üog. ' VUIJÏIAÜ lnruoaf a Voorut». -^ Om 8 ure, solfège les voor spelen muzefcann. Om 81/2 «re tffpt, agemeene repetta voor aaastaan concert op Kour, Opgepast. mwzekann worn verzocht hunne pas-rodoubléboekjes me breagen, er moen neuwe marchen u geplakt worn. Tambours 0 nelarons, om 81/2 ure, algempene repet. j^^!elu!)-«- es«r Do Paepe».' w Om S^ljf*' are, b8lt«a'zsttög. f* ^ «Wjkelnb #U«tfïfm». Gm 8 l/g-öwj^ft-"" faaen de zch'mngeg^en. hébben j stj, arz t tng n < Meboom >, Hoo-'effom rekenng na zen. worn verzocht straat Sw' zondag morgend, om 101/2 ure, zch n W jk, ab ^ergcm-coanuregang. - Om T ^ T ^ ^ l t S ^ ^ T? l ^ beetuurzttng, bj Verbusl, Basp OPROEP voor naannmakerg. Zondag, om 11 «re, n «Gas Huss, kamer 60 waar men nut «Ier vereeagng-zal oènzetn. MEBTISG. Zoadag, 27 januar, om 3 l/s ure 's 'aamddags, n lokaal, bj do Wed. Lyncel, Wonlghomstraat, 64. Dagor: Ónze Gcmeenbclangcj. Sprekers: Gezel ANSEELE, volksvergenwoordger en gemeearaadsld, en M. HENDEICKX, advokaat en gemeenraadsld. nwoners en kezers vaa wjk llabot, er allen als één man daarheen. Woord on ngang vrj. husstraat, 17. Wjkchsb Verbrocdcrhg. Gm 81/2 ure, agemeene vergarng n gewoon lokaal Nolaarstraat. Fanfare Pc Volksvrenn. Om 8 ure, los voor do begnnelngen. Om 81/2 are, drn gendo bestuurzttng. Om 9 ure, repet voor muzekaun, clarons en tambours; aanleerea vaa neuw muzek. Socale Studkrns. Om 81/2 are, voordracht door gezel D'Herdt, laats bosprekag over programma r B. AV. P., zal gehoun worn. Socale Jonge Wacht en M. T, Om 6 1/2 ure, drngen bestuurzttng. " Geen r.rechrs nstruc bad ljk dat er sprake was, n re bevel n hechlens.cmng gen ger, de twee dagen gelen n do kamer zekeren Enne Béraud geekend; dus was bercht eers tol laats woord gelogen. - Welnu! zo procureur r republek, wj moen eens voor al een en aan ze aardghen maken... Ik zal een rechr aanwjzen om dozo zaak, verspren valsche ge- ^t&urs^fv'an'hél oagblad. Êen uur daarna held een rjtug, waarn een rechr nstruc, zjn grffer en do chof n velghedsdenst zan, n rue Joubert stl, vóór Hol s Ins, dat wj kennen, In hol had nemand artkel gelezen e,n kon men dus net vermoen dat justce CÏ een bezoek zou brengen. egenaar was n vorgen dag zjn kor res ruggekomen; boekhoudsr en do kellners hadn zch gehaast hem gebeur me elen. Daar arrcslaüe geen schandaal had veroorzaakt, had hj slechts zeer weng belangsllng n zaak gesld. Toen rechrljke ambnaars hét hol bnnentran, w-s hj met boekhoudsr julbt n kantoor. Dnfu' hj n '.-at 1! n velghedsdenst atvnz.?>n ken, tb.cht hj da- N, 13 was gearreserd, en neuwaar gekomenen, de hj vrenljk groet, gemoet.gaan, ontvng hj hen m&% ze woorn : Ik vermoedj, heeren, wat mj eer uw vroegtjdg bezoek verschaft, Zoo! zedo chef n velghedsdenst, hebt gj artkel gelezen. : trover wolk artkel spreekt gj,.?.ik heb ne-^&lezen. J«-Welnu F'Wat dan? Maar hc-t s net noodg els gelezen hebbén, om begrjpen dat gj her een onrzoek komt nsllen naar n msdadger, de her eergsren gegen genomen s. chef n velghedsdenst en rechr nstruc wsseln bj hooren zer woorn een blk, waarn groots verbazng lezen was, daarop nam do rechr nstruc woord. Zjt gj egenaar dt hol? vroeg hj. ^ ^ Ja, mjnheer^ -- En heeft er eergsren n uw hus een arresta plaats gehad? Zeker. In uw togenwoordghed? Neen, mjnheer. Ik was den dag op res. Ik was Amens. Maar mjn bockhoudsr heeft mj verld wat er gefcjaïrd was.

4 ^y^^s^ss^ssfs^^^^^^^^ T ^^sftïxr-'rsks^^sfs^^tïnp'swse^sshc^!^ loor «l aanko.^lsgkjï*» vawj Jg-^^^ Vem-ketbroQavaunflfc' «csj ts»«a^ol}s* o <le Stra 0, BoM!<?%'Krd s I9?>8%»>», Pnrfff ^SSS=2a rüac» (verberd sêelss} Oud galreud BüS ïosa n 1889 Burgerljke Stand C&rc 18^» V Ju/lA Vsr JS #* stcrf^ra 20 jammr - «. Trukweg, 43, Leberg-Gent Envm» Ryserm^.. «4 j., «chtg., H«>d- f^' B - -» et hnl9 cr werk ^ ^ baut, Salvafcorstre.aÊ, MS. - - I^W,."- Yaa éea l J&nnsr RosaHe BemH. T6 I, w ed. Ow»mrt,Kore Yoletb'afrtrft, 12. H-nrl!> Sutr, 43 j bangevoo* occasa. Te koopen eea groot oarr, Kraanïe, 37. Jeanne C-jol, 62 j'., muzek OKHIESTKHJN noet groot gemak t. b., v*d, Btübb.", UampoortstraRt, S4. be f a!ug, mts maanuksche BtortD Etut'paJo Knytoa; ech., hccvt*^,?ed oboofc eens NoJ.-Iaare Spaarbas, voo voor Mo-bloemstraat 53 hs Ica. Adres : VVaast*aat, t2, GENT. Vna dca 23 Jana.r L ^ ± -, 1 ^ ^ ed VerbornS 7aD S Ö Mare Haukwpto, öl >., w«d. «M» We»-1 mol, MculeBUwdt^bon süeaaveg, 100. M»- j re, Culson. cehg, Huyghe, 89 j.. U»kol-1 rxtraat, MA. llorose Vorbaor». Gï (., f tcbtg LppeoB, Kraanle, 'fl. SJo.I'? D»- eroarre, 3 d., Öaïo3ïofersl&a&, 14*. D-'sdsér Van B!«yeaD5rgbe, 68., wuaspl.^j ^»S» fes verbsdskaat, ax). Laurent Radr, ls bet noot om 8 m., Kerkstraat, 236. O flön w,, nojsfp.lfoss sfwawal ** Hafa August Ronne, OS j., z. b., Zwjnaard- [ SïcrsïHnsn «C to, BSudc'Ml-Slpeslcnv "hensenwpg, 131., bepocven gra allen hudutslag, alszwa'le y _^, vlokken, knoppen, sproen, enz. I ïe bekomen aan O.Sf» per stuk, Gent: bj Burgerstand Lebers jcolardn, l^rngt'mn'; Immont,Kedcrkonr,63; 13 tot 19 jaauar 1907 Moor, Burgstraat, 38; Leuven: bj Darbé BEBOOftTEN : Hendrk Koo, Hun el-jan Pét). jomscheu eenwpg, 333; Mare Julen, Ka- y^^^s^^assmmts^^ssssax^^sss^sa^^ssssss^^sss'ss^ {cnstraat, 30; Wllen P«*>'Ts, Kerkstraat, BKasssasMrsKsïBKKaECKraïaESKs^ ISS; Maurce Verwee, Rwt^rachtstraat, I. ; ^' T "^"'^^=,1KS * BK,a!: * cs * :^' r "'"" *" - ^ CÜara haspe, Van LoVeraBstraat» f^%\. ^ ' WAA.RGAAT6UHEEtHE 1 doodgeboren. If 8 sj.l^^-^h. Zufken hsastqenstap OVfc'.RLIJOENS : Mark Vervaet, echtg ïj«j3^krt»ot2^^^g^w#*ft{t!uï«ï (stasyrsf. [eefeeüfaraf en lackls w. ÜaCïSEJS, klsp es groet*. vsatogsaorja &a) ale moaetles. Tc vsrkrjgbk a!«vodhülf n % ('JIABTngtmST Wm geefelsv «* <fe ««sals pm^hvt.^jiv bsjnfpomsr\! KS323Ï33ÏÏS.?1.EE5SÏ3SSSS^S^=S5ES& 5^3^SS^?e^SïSS5^ "SI lulfl'fl '»fur fwjb<j«.laren ^aa< dp PïgTO.K POIUJSÏl-ET nf>< «-Pï'aTtM stljg«; «4ea hlj^'sl, m y ' naraf»al^c{ en «Ie wss*walsemï!gesj vej-g;a%^ ^ ««Ke aettr as3»s"e M Geeü an n HOEST fn één naeh* en BROICHIET n dre dage' ^^LA^M mm EEUflaE PASTILLE aangeprezen door al Geneesheeren gaüscl ds wcrald ïls WUL DE ECHTE Ve-yaet, 22 j., Hun!ge>r.<'hen senweg,133. Pefcer Naessens, 83 j., hovener, ld., 499. Gustaaf Merck's, 1 n., Loskaa, 2. hz- Y- M "F >\ m^ pc /? ssm 1 Wf HUWELIJKEN; : Isduo Lppens, huurhoör, en Malvna Le ClertA, z. b., Ben ben V F"'!/!» % n\\ 'y^l/wwtè * 1^%/ mace.aesommeerge * cm meergel gwezan m^.. m ae Wf Wnlthrrv g-^^ J É E fe» MsM W Leberg. I 1 ^3s %;r%&* l/dlhngttgenezen en Gent, cn\ l's%z : &&~ J Psljlen. va Etue! Vervlet, comptable. G ~- Ik looperhtsn! n hoeft, tn keel Jula Torcraeler, z. b., Leberg. fe=a J en- al pev^lgen. /A Oscar Baert, metaalbewerker, en Mara ( Te bekomen n alle goe apotheken aan prjs sraasen v.er lekker. Zj ^ em- wefge*t al. êe mafegeïs " Da la Mane, ben Leberg. fr doos. ^ rbp rtg jürc-nj^ TROUWBELOFTEN : Irans Amel, fabr., Mgman djpo raur. GENT L FL : Moor. KORTRIJK : jval pesd c- koskn ^ Do PASTILbEN PONCELET worn verkocht bj alle Apotöekcrs. Algerneen pot : PMRMACE NORMALE, Hupau. BRUSSEL : raevle en Vergauwen. overal 1 frank. S en 6, ucducldne, Ververs,.Gent, en Rachel Bogaert, d., Leberg. Jules Reuse, jzerenwegwerkman, en Evelne Verbeken, z. b., to Leberg. Achel Gaur, smd, en Mathldo Theuns, weefsr, ben Lmpjj^^,^ ojgm Apthur Vercpuysseh,- odefcur', Leberg en Johanna Boebaert, z. b., téc fentbrnggè. Béne Sarnyn, hulp-apotheker, Gent, en Marea Vos,- mewerksr, d. Alos Smet, bakkersgast, Leberg, en Leone Bacae, denstmed, ta Gent. Arthur Veranoysn, wever, Leberg, en Mara Volcfcaert, weefsr, to Gentbrugge. Cesar Neyt, workman aan n jzorenweg. Leberg, aet Mara Bek, fab., Snt- Amandsberg. Gustaaf Yvergaeaux, draadtrekfeer, met OhaHot Calluwé, fée.,.ben Leberg s ljuyllj j HlzMIe, f og, Oep/elle I Alle utslagen r hnd, wonn,,blpsdzwe- I ren, fcwetsurea aan beesen, arspata, haarutvallen, melkbarsn, slt, jeukngtn, gezwollen r borst, kleren, anqdurge hndlontskngïjï, speesv, enz. dtovpbgen warkanalea, verour en neuwe, en al hunne pevolgen : Vernauwngen, onvrjwllg 'f zaad verles, manneljke onmacat, ontskng r I Dlaas o zaadkleren, ar breuk, warbrcuk a n balzak, sfeenseke, enz. I Rs^fth^ ffppjf /ï^ff* oer /eywse Kaadplegnjen Brussel alle dagen 9 tof 12 uren. (Dnsdag, Zardag utgpnomen. Te GENT : Hol Vlle Tcrraon, gen statc, er.z,,,, en ^ ZTaferdag" n maand, ' 1/2 tol 3 1 s ure, KORTRIJK: Hol du Nordjtégen sta, j alle Zardagen Q tot 12 uren 's morgens. Behandlng door brel wsselng. Zendng r ntleügen brochuur, gen 5o cenmen post- Ig zegels. m ümn stroo, SOSSBS of gaegras meer Bj sïj bekomen : Bes S»3«ISgSA,S.g5 Alls werklee 41e helfes&a ea gósdkeof stê logemecu wllen, gaan bj 2%=, ÏÏD'M '^F'X 'T~'J^5 HMT^''. 'T * ^. ^tlw h P \ H fl S l E l r%v s ' l ^ Ü T " f? e- f t ' \ #JS^ $ IMHEXHIR'! Voor- mannen, begnnen aan 8, 9, 8# fr. fe^^k^a,/^y ^ " -.,., : per week.- Voor vrouwen, p«ï 1 Week, wasct* en eaagoed HU'eyregen* ^ ^f/ Be Keawe London ' bcds fe vul'n : Eers ksval et, 90 cenmen klo. Twee» 70 B» rdo» Sö ;>» Vrrrtö» 3S»» Ook g las' k mj met be pnppen r bedns, as! o'< met etlevtronond'r en bovéngned. VfJIedge msfrsser, o^g-maakt, voor twee pepsonen, bepnnen 20,30, U en 39 frank. 10 jaar- Rewaat hórgd Óp aak raag 'begeef k mj met stalen n bnze zoowel bnnen fb bh'en stad) en verzendt ze ook fnneo voor geheel Belgë en n vreem. Aües vrj hus". Alle dagen zctlhaar. OUD GEKEND HUIS, GESTICHT IN Men aanvaardt ook personen eta per gssal j slapen. ~ Alle srsa vaa dss mshl kas mm l bnnen. Mm*.-,.Ï^^M.'a v-m ^^lï\% fcéo dagéa vèrd-«üaea, manes I Ps^ /A^. cthaarguöaeodoaaadtu, --; fjfe 'P^A ü utvouen «a Es.;üst da I [slésr ^ psseüe» V*B hesfaaofdveg. j Torkrjglaau' Sa Kaoens vaa f*, j.so anft".zjho';, Sasetos&a Ssssrt&sttmp saa fe a.oo per Fassa. Verkrjgbaar s] bjzonrs Drogsn, ColSeors en ParfumerewnkeJs. Let góéd op sdrast ^w&^^^tè^* Mt>.^^ lg WlTS " ^ J. DÜMOfllIIR-VAN GAKSEV m - 7 *> BEROUWSTBAAT, 72-74GENT 1 SSS, Ig^sem^hen sjec nw e ff)?ff Co/. rf fn m vemm^tlta mm kerberg $ 1 ^ ^ ^..,..,- na, r-.m. t) ftv&zfs&kzmssxsm. MOND- EN TAMDZIEKTEH la %& m ftlrl GedlplomQgrd8Tandhe8Ï!R8es!8r8.-Scalfs!en f«p SmtTün skstse Qent-Zuvty AJïs werkdsse» epas «ss 9 ma tot tatööss ca vaa S t S nor Al operatén aoxtr pjn B Tans es gebtn; Apaerlkstansehe jfetho. ^ Tann af 5 fr. ï ^ I 1 fe ^^^g? ssfew neres logj ler en rjfcer ens vke 1 m m DE GOEDE geneesmdls doen zch vragen zonr geruchtmaken reklamen nog kwakzalverj BA IWAA l 14 %A r O 1 Ul SJUfJ. zjn öe eeags en WOHDERBAARSTB gen alle ONTSTEKINGEN. Ook, hebt gj moeljke spjsverrngen, maagkragnen l alsïgj prnglj na uw oïtój!, fe# jkstf*ssl^*%g»'n5l 7è IJ gen, br,.k!we'n, /uur, t \ r^%>s. mm0dv^^(l"o: l r m btwfftk, As «j ge-wdö-ffjèöt_af&= BIABSal fe', v^l ;: S*4# 'V.# l"? Ê ' JSS.!ls m$ tong aa-ngelan s, als gj slecht slaapt, W^èW^ê^yyJ dr - t?. m, t > '""ontskngen nebt, dan s bet ceng gences' W ^ ff 1 *é/w «fl voor al de kwalen ff 1 l fes t^; l fe 1 g m 1 p Zj geneesf, renjjt Maag, Ingewann, Gs wegen, verjaagt mucus en zand jl 1 f en grus blaas, doet en en homl elke ernsge zek gen. Zj wordt n twee mmmcrs w-rvaïdgd : let nummer 1 s nuttg voor degene de '^1P P coed Itan ljf wllen rengf-n; hol nummer 2 s raadzaam voor degene welke cene hard- Il' jvged wlleu le keer gaan met eene pl nemen alle twee dagen 's avonds voor zj II slaper, gaan. 't s echl geneesmddc voor hardlyvghed, ZnSvr«I, met rc f^a-ves-erpebsdo l s l ^ P js per doos : fr. S,5«; bal ve doos: fr.,5fe [ m Leest n n prcspec'ns talrjke bekomen genezngca. l' ^ 1 GÏ-'NT : Apoek Icmoor, t ugtmnat, 38, Ddnrale.aWe, Sendam. Fltvs, Vlaan- I ï II renst-aa, 10; KORTFMK : Uul! ax. (n O'levaere; U.OI^CROKN : Fon"- AALST I'll 1 ^^ïï* 1 WKrT1 '!;N ÜÉ HOKSELAKRE rtjcoespo : dlam Van ouwe, Koodstraat. 24 : I >ette?am : Vjnrscturtw, en al gtc spotbeketk l M z'f9sstè*fzr*%r3ar&%b&-7: z&&ï^^zx*sv^&-!&ss&smmr^^ I I ^ j!«s>b aan voorleell^se SSggS^gg^^^SH pa'jses

5 ï's a S2^Sêffff^SS32S3aSa2ÏSaSSSSÏSESSE5S35ffl^SSKÏS* - S^?!3#^ Prjs per nummer: voor Belgë s cenmenj voor daa Vreem & cenmen '" T:^*e;oö»ï Slcdact S S.? ^«MïsïsIraasö! REDACTIE ^ Oagêekendo breven-w^* Sen met oogenomen. lerohn over werkstamo. en on nrreven moen ooor f e vasvercengngen gesnv» ^jolddja. Orgaan r Belgsche Werklenpartj. Verschjnen alle dagen,:% ISelgö Dre maann... Ir Zes Een jaar, Kerlana Dre maann, 'j; n vreem ;.,;ï.' Dre maann (3 maal per vsreek verzenn) 3.7^ AANKONDIGINGEN FBIJS VOLGENS HET TAHIBV VooroD betalen. Recht.eerüersllng, Zfr.p.rj Een Y rselrkkelljk blaa I t Ter gelegenhed russsch neuw- aar hebben dagblan St-Persmrg blan opgemaakt verloopen jaar. cjfers de zj opgeven spreken vorklarngen gen M. Stolypne, du- 'ljker dan meest krachtge argumenn kunnen geven. Het blad «Perelom», dat Jsegt zjne nlchtngen aan offceele bronnen bebpben geput, schat getal slachtoffers r ^revolu n twee laats jaren op 26,000 jftoodek EN 81,000 GEKWETSTEN. In jze cjfers zjn slachtoffers net vervat (r benn de gen revolutonnaren [jwern opgezonn, slachtoffers waar jtaen enkel weet dat zj zeer talrjk zjn. Het IB n 1806 dat getal slachtoffers 'grootst s geweest. f Volgens revue «Provo 9 heeft schrkbewnd door regeerng toegepast jlangs n eenen kant, en door revolu- Itonnaren beantwoord 2,740 SLAClïOFfFEItS GENAAKT (1,100 doen en 1,640.gekwetsn) : 75 generaals, gouverneurajgeneraals en stadskommandanu gedood of 'gekwetst (er zjn gen personen derzelf l.cagorën 90 aanslagen beproefd zonr ', utslag); 453 polcemannen en soldan gekwetst en 410 gedood. Van hunnen kant 'hebben polce en soldan 416 personen 'gedood en 836 gekwetst. Er zjn 1010 TERECHTSTELLINGEN geï^eest, n gevolge veroorelngen, onge- Wnrd 750 TEIIBCHTSTELLINOEN de n baltsobe provncën utgevoerd wern 'pn door pers vermeld. Van da tolo «wetljke» moorn, wer- ' n 600 voltrokken na utspraken r 'krjgsrechtbanfcen, ngesld volgens jwet 7 sepmber, dus n een tjdverloop 115 dagen, dus 6 PER DAG. Twee honrd personen wern gedood.en 350 gekwetst bj aanslagen en bloedge j botsngen tusschen polcemannen en revof Jutonaaren. Tjns verloopen jaar heeft do polce 11,100 bommen aangeslagen, 260,000 geweer- Ten revolverkogels, 1,200 geweren en 1,800 'revolvers. Zj ontk 32 bergplaatsen ' scvoorraad ea 21 laboratorums ontl ploffngstugea. Er hadn 210 ontploffnf gen plaats. I Er wordt door cjfers vastgesld dat,. Koowel gouvernemenelen als revo lutonnarep kant MEER SLACHTOFFERS ZIJN GEWEEST NA DE SAMENSTEL- LIN6 VAN HET MINISTERIE STOLY PINE dan er voor, Stolypne heeft dus recht net verzachtng spreken. - statsken zjn mnr just, wat f etal aangehoun en verbannen personen etreft. IN DE DRIE EERSTE MAANDEN VAN HET JAAR WAREN ER REEDS 72,000 PERSONEN AANGEHOUDEN. In jul alleen wern 8,895 personen n ctal Warschou opgeslon. Inden men enkel rekenng houdt geken ', ejfers, de benen werkeljkhed zjn, en men er 40,000 gedooo en gekwetsn en 55,000 verbannenen bjvoegt, komt men tot EEN TOTAAL VAN MINSTENS 225,000 PERSONEN DIE IN 1908 UIT DE SAMEN- LEVING WERDEN GERUKT! M eea 'mém vreem sdrl!l over n Ceogo en (m loaog Leopold II. «In laats eeven jaar hebben legers n Kongo voor 300 tot 325 ml- Hoen frank aan caoutchouc opgebracht, als vergoedng voor beschavng, waarmee 'Europa hen heeft gezegend. Gng net f oecfaks, dan gng kwaadschks j orpea, da hunne verplchtngen net nakwamen, wern vuur en zwaard vernetgd : negers, de eene «aanmoedgng > aoodg headn om werken, wern gemarld ;_ haaae yrouwea en knxen wer-, n als gjzelaars genomen, en, alt dat net helpj onr hunne oogen vermoord. In 1885 mmers kreeg Congostaat «uropeescho mogendhen zjne grondwet, n naam Chrsndom, beschavng 80 menschfevendhed, en zjnen souveren, 'Leopold II, een r «chrslgkafce» vorsn n aardbol 1 Vroeger wat armrg, s Leopold na eca r rjks konngen ; hj onrhoudt duurs majtreaseo en bouwt duurs palezen ; fnanoeele wereld, lberaal en klerkaal, lgt voor hem op kneën, en belgscho volk betaalt een el schuln voor bestuursnrchtng en tj as moeljke jaren gemaakt. Leopold wl n Congostaat aan Belgë overmaken. Echr heeft hj aan zjne erfens voorwaar verbonn dat erfgenamen alle verbnnssen, door hem geslon, en aog door hora slun, zullen eerbedgen. In laats dagen had bj er ver aangegaan. mjnmaatschappj Boven-^Cafcanga had eene koacess gekregen 82 jaar. cm over eeae oppervlak 20 tnlloen hectaren, koper, tn, goud en senkool o 'exploeven, Dt s eene ejgelscb-congolccschö onrnerhnsr. spoorwegmaatschappj Benen- Eatanga, eeae fransch-concoleesche zaak, zal een spoorweg aanleggen 2000 klomer leng en daarvoor n Congo- Staat 250 tot 300 mlloen frank krjgen... n paper. Dat paper kunnen, europeesche spaarrs gen kontant geld koopen. Spoorwegmaatschappj krjgt bovenden utslund recht om lfstoffen op sporen over een gebed, 11 maal zoo groot als Belgë en recht om geduren 99 jaar n dt gebed ontk mjnen exploeren: op voorwaar, dat Congo-Staat een el wnst krjgt. Amerkan-Congo-Company.kreeg eene koncesse voor he ontgnnen caoutchouc over eene utgestrekthed een ml loen hectaren ; en Inrnatonale Boschen Mjnbouwmaatschappj, eene amerkaansch-congeleesche onrnemng, kreeg eene mjnkoncesse voor 99 jaar voor ontgnnngen over een gebed I mlloen hectaren. vraag rees welke prjs souveren voor ze koncesses beeft ontgen en eene lch neuwsgerghed daarnevens, welke juffrouw zen keek mêe zal mogen en. Want Leopold, de zjne dochrs onrft, omdat zj over huweljk wat vrj nken, heeft nmmer geschroomd om zjne kroon neer zetn op naohttafe dames ballet. geesljkhed, de hem als ëen aller chrsljksn konng eert, omdat hj clereale regeerng trouw hand boven hoofd houdt, betreurt natuurljk ze zwakhed n soeveren; maar zj meent dat men menscheljk moet zjn. Dat meent konng zelf ook. Hj had dan ook onr erfens-voorwaarn bepalng opgenomen, dat Belgë alle beslun zal naleven waarbj hj, Leop ld, san nboorlngen n Congo grond heeft toegeked. En Belgë za) ook, dat was een escb r menscheljkhed, één zes el, rjk moen erkennen als kroondomen, rwjl wat er overbljft, natonaal, belgsch egendom moet bljven. Voor belgsche polk, lag beekens bat n fet, dat katholeke partj enljk s ruggeschrkt voor verantwoorljkhed om alles wat konng wl, blnlngs ut voeren. konng, he mnsre, geesljkhed: de vormsn n Belgë een dreéénhed wereldljk- en geesljke macht. En utslag gehoun beraadslagng s geweest dat door Centrale- Commsse Kamer een nauwkeurg onrzoek zal worn ngesld naar alle gevolgen, de overnemen r Congo-affare voor Belgë zal hebben. Als daarover verslag s utgebracht, zal Kamer eerst beslssen.» «Hollandsche Revue» Nota r Redac. «Hollandsche Revue» waarut wj bovenstaan knppen s geen blad op eenger wjze'aan partj verbonn men kan er ut opmaken hoe a rg men over Leopold oorelt n anre lann ea bun onze partj. BUITENLAND STAKING VAN MATROZEN matrozen Genua hebben n arbed gestaakt; woensdag velen zj bureelea r scheep- rtmaatschappjen aan. polce kwam volgens gewoon met n blanken sabel tusschen ea verschene personen wern gekwetst. DUT^CHE^tüD In vele sn beslon arbers vrjdag namddag net werken. hamburgsche Werkgeversbond besloot alle arbers verlof geven. an chsn de n laats jaren (r Dutschland nogal toegenomen zjn, hebben hunne natuur net kunnen verloochenen en vallen socaal-mocran n n rug. Te Berljn hebben ze n eene vergarng verklaard, dat socaal-mocratsche partj recht verbeurd heeft zch voor vergenwoordgsr belangen proletaraat ut geven. Onze partjgenoon zjn ntueschen moed.. vol Net alleen worn n dntsche katholek^ dorpen socaal-mocratsche vergarngen belet en socaal-mocratsche propagandsn afgeranseld, men s verr gegaan. In rjnsche kesdstrkt n ler centrum, Spahn, (Bonn en Rhenbach), werd generaal Trotha, n vroegeren opperbevelhebber n n strjd gen_ Herero's, toen hj eeno revoerng wl houn, spreken door mdls trommels, rals en. pstoolschon onmogeljk gemaakt. «Kölnsche Zetung s berekent dat Centrum n Dutschland bj lange na alle katholeke smmen net krjgt. Er waren n 1903 net mnr dan katholeke kesgerechtgn en Centrum kreeg smmen, dat s slechts 41.8'p. h Zelfs al rekent men met 1/3 onverschll gen, de net kezen, dan gaan nog meer dan 1 mlloen smmen kat.roleken 'naar anre partjen. Daar krjgt Boaaal-mofcrat é.eaeoed p'- ALGEMEEN STEMRECHT Maandag heeft oosnrjksche Hoerenkamer wetsontwerp gesmd waarbj rechtstreeksch algemeen smrecht n Oosnrjk wordt ngevoerd.. Onze partjgenoon zjn, zooals men wel nken kan, over vreugd n gevolge den utslag,, welke hun veel hoop geeft voor toekomst. kezngen voor n neuwen Rjksraad zullen plaats hebben n begn me aanstaan. socalsn rekenen op 35 of 40 zels. STAKING VAN CAFB- CONCERT-ZANGERS Bjna al zangers, zangeressen en bedenn r café-concerts Lonn hebben sert dnsdag avond werk gestaakt; zj eschen hooger loon. AKELIG In St-Paul's sta, Lonn, was snds vjfn maann een jzeren koffer achrgelan. utsl voor opeschng verloopen zjn, werd koffer als «koopwaar zonr egenaar» bj opbod verkocht. Toen men koffer open vond men er twee knrljken-n, de n een vrouwen kleed gewkkeld waren. ljkjes waren reeds volop n ontbndng, zoodat oorzaak dood onmogeljk kan opgezocht worn. WfoBlFJ^SCSnï:. STATIC DE AARDBEVING OP JAMAICA oprumngsarbed punhoopen gaat stadg voort; twee banken hebben hare werkzaamhen hervat, waardoor een en komen zal aan n geldnood. electrsche tramdenst s geelljk hervat. Verschllen kooplen nemen maatregelen om hunne zaken hervatn vóór en r week,sgroo voorran zjn besld n Amerka en Engeland. HET PROCES VAN-$EN MILJARDAHt- MOOR»ENAAR Woensdag begon.^ew-york proces n mljardar Thaw, de over zeven maann n bouwmeesr Stanford Wh dood. M. Thaw s zoon een spoorwegkohngen, en woon Pttsburg. Erfgenaam va! g,-«éa r reusachtge overzeesche fortunen, t^ok hj jaarljks eene som 400 ( 000'^;TO2a n zjns utgaven voorzea^zjn yar had beschkt dat hj eerst op 35-jargen ourdom n bezt mocht komen r 100 mljoen franken kaptaal. Thaw maak Pttsburg kenns met mss Evelyn Nesbt, eene tooaeelspeelsr, dochr een advokaat. 't Was meer ut negng voor tooneel dat jonge vrouw haar beroep koos. Zj trad eerst op n een musc-hall Madnson-Square, New- York, egendom n bouwmeesr Wh, wens vrendn zj werd. M. Wh zond jonge vrouw naar 'Parjs om er hare kunstopvoedng voltooen. -In de stad vond mljardar Thaw mss Nesbt weer, en huw haar. Toen koppel_ rug n Vereeng Stan kwam, wl mss Nesbt M. Wh, haren beschermer net meer hoeren. Het toeval wl echr dat Thaw en Wh elkaar rug vonn n groo wereld, n restaurants en op wanlngen. Op zekeren avond zan jonggehuwn n Madson-Square, waar mad. Thaw voor eers maal opgetren was als tooneelspeelsr. Zj zan op n eersn rang en zagen M. Wh eeage rangen verr zen. M. Thaw werd razend gramschap ; hj haal zjn revolver voorschjn los dre schon en dood n beroemdsn bouwmeesr New-York. Het drama maak veel ophef. M. Thaw zt reeds zeven maann gegen. new-yorker bevolkng volgt met belangsllng proces. DE HERDENKING AAN HET BLOEDBAD Gsr was twee jaar gelen dat revolu St-Persburg a bloed gesmoord werd. Men meldt ut Kharkoff, Warschau, Balostok, Ekaraoslaw -dat eeage hanlshuzea ea drukkerjen gsr staakn, r hernnerng aan den bloedgea verjaardag. Te Lodz was stakng algemeea; n omlggen sn geelljk; Moskou en StPersburg werk alleman.. Maar n alle fabreken, zelfs n do Staatsfabreken, s n n namddag net gewerkt om gebeurnssen 1905 hernken. arberswjken wern s ganschen dag streng bewaakt. dagblan c< Retch», «Strana» en «Beurzenblad» zullen morgen net verschjnen daar werklen net gearbejl hebben. WETGEVING mnsr bnnenlandsche zaken heeft n n mnsrraad een wetsontwerp ngedend op onschendbaarhed r bur gers n hunne wonng en oaschendbaarhed r brefwsselngen. Het lend grondbe^n dt ontwerp s dat door polce aangehoun personen zonr last eene rechtbank, bn oen 24 uren zullen moen losgelan of door oenen onrzoeksrechr onrvraagd wor Q. Dt ontwerp zal aé"" ^e Doetna worn tonr werpen. M EEN VOORRAAD BOMMEN ONTDEKT Gsr morgend s polce bnnengevallen n Staats-electro-chnsch nsttuut, waarn 60 kamers voor stunn zjn. 5 stunn en 6 anre personen wern aangehoun. agenn vonn eene groo hoeveelhed bommen, mareel, paperen, enz. Geduren huszoekngen droegen 200 offceren en agenn polce leren borstbeksels en heln -revolvers n hand. stunn moesn armen omhoog sken, onr bedregng schen. overhed heeft op laboratorum zegels gelegd. professors beraadslaagn hen avond over kwes slun nsttuut. BIHR...HETmRTL hevge vorst heerscht over gansch Belgë en n Arnnen daal thermomer tot 17 onr O. "Overal lggen vjvers en vaarn toe. bnnenvaart lgt overal stl, utgenomen op enkele plaatsen waar jsbrekers of sleepboon ern gelukken vaarn open houn. Te Parjs was gsr 4 gran boven ea 's avonds 7 gran onr vrespunt, 't zj een verschl 11 gran n n uren tjd. Nabj Vllefranche-d'Aveyron, heeft men, op baan, een landbouwer gevonn de bezweken was aan een bloedopdrang, bet gevolg n strengen vorst; Sant- Césare, nabj Nraes, werd een zwerver n zelf omstandghen dood gevonn; San-Georges-l'Agrcol heeft men, op een sneeuwveld, ljk zekeren Scard, 83 jaar oud, ontkt. Te Rome s ook ongemeen koud. sneeuw lgt er n centmers dk. Te Cadorc was dnsdag 28 gran koud l In Dutschland s Spree toegevrozen. Er wern verschene personen bevrozen gevonn. Te Berljn s thermomer op enkele uren tjd tot 15 gran onr zero gedaald en s 's nachts tot 19 gran. Van overal komen tjdngen toe ongelukken door kou veroorzaakt. Men vreest dat nog kour worn zal. In stran Cuxhaven zjn vjf meuschen door kou gedood. In Engeland ook s wnr n volle hevghed aan woen. Een jzge wnd loet ut Noorn en brengt aneeuwmpeesn me. In Rusland neemt kou mmer toe. Overal daalt thermomer. Op zekere plaatsen wjst hq 38 en 44 gran onr vrespunt 1 In zud-oosn Rusland zjn jzerwegen onr eene dkke laag sneeuw bedolven. In haven Ossa s scheepvaart onmogeljk geworn. schepen de er zch bevnn kunnen geen vaartug r hulp komen dat avarj bekomen heeft en n nood verkeert. Verschene nerèonen zjn vaa kou gestorvea. In vele sn zjn scholen geslon. Het getal patroeljes s Persburg vermeerrd, opdat zj personen de ngevolge kou op n openbaren weg een bloedopdrang krjgen, r hulp zoun kunnen komen. STAKING «BELLE VÜE» Het groo prncep waarvoor wj a stakng zjn s dat wj manoeuver zjn tot 32 jaar en 32 tot 40 zjn wj werkman.' Zoodus, op 40 jaar kunnen wj nergens uwer werk vnn. Wj zjn oud, dat s eene wet de syndkaat r patroons gemaakt heeft. Daarom zjn wü n stakng, maar lberale en katholeke blan, rechrs, enz., spannen allen zamen genover werkers. Er zjn eenge onrkrupers gevonn. Nog noot hebben wj her^ n n bassjn Luk gezen dat er zch onrkrupers kwamen aanben op eeno fcoolmjn waar er stakng was. Lberale rechrs, de her a Luk op pales justce zelen, komen eene straf ut spreken genover 4 stakers voor aanslag op vrjhed n arbed. (Art. 810) ééne maand tot twee maann en 100 frank boen. Katholeken en lberalen zjn koeken ns^lfn eg. Daarom, Vlamngen, propaga. ta gemaakt voor Vereengng en voor blad «Voorut». «Unon s Mneurs» Lnk Zondag, 27 januar. Verplchn Algemeene Vergarng n lokaal «La Populare» Place Ver, op boe 25 cenmen. Ier ld moet drager zjn vaa zjn ld boekje. Begn om 2 ure. We hulp wllen brengen n voorele r werkstakers kunnen sturen bj gezel Cocker, Rue Vvegas, 455, Luk. COOPERATÏENIEÜWS Vele neuwe len hebben zt* reeds laa to-; schrjven. Het bljkt ook dat ou len rugkomen. Dat doet ons vee! genoegen en w j heen Mh vvel&om. Hoe meer ha* lental stggt, toe groor Insllngen worn, hoe machtger oóf Werklenparly zch verheffen kan. Allo, len-samenwerkers, allen megehotpen, en elk maar propaganda gemaakt. Er z jn nog honrn en honrn werkmenschen de moe- n gewonnen worn! Met moed voorul t Bl DB IONGB WACHT WQ zfyn gelukkg ook bedrjvghed onze Jonge Wachn mogen aanstppen. Dtmaal hebben z j hunne rol breed en grootsch opgevat, 1 Net alleen doen z j aan ant-mltarlsm, maar ook werken zg n heel party en In alle organsas mee. '^^ Bravo I jongelngen, met wlskracht en eenhed zult g j er toe geraken een r machtgs jongelngsbonn land worn. Oure partjjjenoon nkt op uwe plchn 1 zendt uw zonen naar Jonge Wacht I ALGEMEENS VERGADERING Zondag 27 januar asgcmoene vergarng voor samenwerkng, om 7 ure stpt. Dagor : 1. premën regelmatghed; 2. Voordracht Bogaerls; 3. Betoogng Gosselncks,, Nemand mag ontbreken. Ons lokaal moet dtmaal weer veel klen zjn. HET PORTRET GOSSSLINCKX In lokaal zal zondag groot portret onzen betreurn partjsecretars KAREL GOS- SELINCKX ngehuldgd worn. Het s een meesrstuk fqne leekenng,door een onzer knaps mechelsche kunsleroara gèfe 5 -; verd. WU zeggen hem her openljk dank n naam r party. brave, trouwe Gosselnckx verdent hul de alle goe partggenoon hem zullen brengen. zyn geheel leven heeft h j aan verdgng zjner werkbroedrs geofferd. Hel s met recht dat dan ook zjn beeld In ons mdn geëerd blyve «en dat zjn voorbeeld jong en oud opwekke tot n moeljken en langdurgen strjd gen mskennng en verdrukkng. ONZE NIEUWE OVEN Ter gelegenhed r algemeen vergarng samenwerkng zal bakkert) toegankeljk zyn voor alle len 5 tol 7 ure. Zg zullen n neuwen oven kunnen bewonren, de ons nu toelaat zulk smakeljk en goed brood. bakken. "tteüvef VOORDRACHT B06AERTS voordracht gezel Bogaerts n da z&a Frascatl, Blauwput, zal zondag aanstaan stpt om 4 ars begnnen. Onrwerp : kunstschatn vaa Versalles met 64 prachtge zchn b mdl tooverlantaarn. Gezel Bogaerts moet den zelfn avond nog l." Mechelen spreken, dus goed op bet uur passoü zal, boodschap zjn. DE TOESTAND BIJ GBATRY Tot hertoe s nets veranrd n n toestand r stakng. Kalm, maar met energe ; met eene bewonrenswaardge taahed, wordt strjd voortgezet. Ondanks al geen dompers beproeven s accoord vasr dan oot en zal strjd tot overwnnng voortgezet worn. Al hun rumoer baat nets, zj zjn laat op stakngsrren gekomen, hunne werkmanslef... s laat ontwaakt, menschen her hebben geen vertrouwen meer n de kerels de dwaag, belofa ea geheme bjeenkomsn gebruken om vereldhed n rangen r strjnn brengen. Zondag was bet n St-Paul katholeke meetng en gentsche kaptalsnknecht verl daar n reeds utgesproken en weerlegn zn: dat vrouwen ongeljk hebben, toegestane 13,50 fr. per week net aan nemen. Reeds hebben wj dt venjnge dngeatje onr hann genomen en aangetoond dat ze toegevng maar voorloopg was, dat slechts voor enkele weken en voor enkele spoelsrs was. Maar zet ge als men mannen gen vrouwen moet opzet* n, als n domperskraam pas komt, dan komt 't op geen leugentje of twe» aan. Dat M. Gratry elk jaar 104,520 fr. meer wnt, door betalen eenen lageres taref, op zjne werkers ber dan n Hallua» Meenen, ja zet dat gaat de werkersver* elers net aan. Do om meer loon strjn mannen en" vrouwen moen vereld en verzwakt worn Met dt doel lan ellendge creaturen' zch gebruken, lan zch goed betalen, en sken judaspennngen zonr blozen op zak. Welnu wj zullen de hoeren masfcet gezcht rukken, genover hunne' slechthed sllen wj onze taahed en gesduld voor goe. Wj bljven pal trots alles en moen dö stakng wnnen. En daarom, mannen en vrouwea '' Vlaanren-gesund, ds reac wjkt, raat overtugng gestren en geofferd en n tromf s aan zj r stakers. Gesund, werkers, gesund vereamgn'«; gen, coöperaven en mutualn, sunt^ 670 mannen en vrouwen en gj helpt aan overwnnng r vrjhed ea rechfcvaat 1.-'' dgbetd. Alles zenn aan Dforkens,.Vötkezue, Meenen..

6 ^^^^^^^^^^^^^mm^gxmeffm^^mamfss&^^ssf DE MIJNEN dng genomen, toen verschene personen er n 5 waren, en de met Ijzeren-stavea pnlglazen en tot op n bom en wanneer men..zoo sabels sloegen. gelukn vuur le blusschen. waarhed en rechtznnghed hoort ver- socalsn vragen naaraafroepng ovee SCHAEBBEEK. Dooljk ongeluk. Woens- agent clerck werd-eerst erg gekwetst aan dgen, dan moet men socalst zjn en al amanment ns,- nopens benoemng DE TUCHT IN DE PARTIJ dag gng stlewerkman Georges Glls over hoofd. Netgenstaan bloed dat ut zjne macht en nvloed gebruken om n mynraad door Kamer. ' attng n L. R. beell bewezen dal sporen n sta. HU werd door een aan- wann stroom, sleur clerck zjn ge- genstrevers, Glbazen bekampen, Het wordt verworpen door 61 smmen ^es Sucht pary nauw aan hart lgt stoomenn tren omgeworpen en vermorzeld. gene naar wacht. de slechtsn zjn onr slechn I 37. alle partjgonoon,' dood was oogenbükkejk. Hj was woonachtg lanser was ook erg gekwetst aan hoofd. Zoo boe onze Brutus partjgenoo- ns verdgt daarna bet amenment Gezel Wnhé httd" een bref ontgen Leuven en slechts 36 jaar oud. Op plaats hel geveeht heeft men eene n 11/2 ure en zjne re werd meerma- Wande, dat elke concesse meer dan 500 wege ufltsche feraöe over een artkel gekrom jzeren staaf een mer hng en len toegejucht. Dan gaf secretars lezng hectaren door ' Kamer zal moen toegekend, jgeze) Vnn.epveldé n «Le Peuple» verschenen wegen acht klos gevonn, let dng, dat naar verslag en n en utgaven de worn.. en hem n-t opgenomen. ANTWERPEN. valscfae bankbrefjes. meu nkt vf^-'-roml ul stallen ka- goedgekeurd wern. Hj wjst op gevaar, ze goedkeurng aan Geze) Hubn zegt dat bedoeld artkel met let aanhoudngsmandaat gen n fotograaf zerne, berust n polcewadt. ze schoone vergarng sloot md- 't mnsre over le lan. fces nzchn s geschreven, maar dat toch Joly s bekrachtgd, maar ze houdt staan dat Het onrzoek duurt voort. Als gj een ntal eoneessen toestaat kunt gu n grootsn geestdrft. een pjnlpen Indruk heelt gemaakt bj bes hj geene valsehe bankbrefjes heeft gemaakt, Het s een goe dag geweest voor groots el n bossjn ulpun. «(O «^ S... %..1. W S Ï H K W socalsn Luk. Men zag er eene afkeurng maar enkel «clchés t. propaganda, en nu mannen, aan werk Mnsr Francot zegt dat n Westphale en n In r beslun luksche fera. HU zou met eze Mlchês» naar Spanje gegaan GENDBBDGGE. «Da d'es wa, zfuela en gejverd voor een egen lokaal. Pas--Calas concesson veel groor zjn. Hj Vrydag om 8 ure repet. Hj vraagt- afkondgen n bret. zjn, waar hef-gewoon s dat fotografen aan verwerpt amanment ns. BIJ DEN FABRIKANT J U O O N T J E N S Volksknren. Zardag avond, om Gezel Vanrvel zegt dat men n artkel hunne kaann nagemaak bankbrefje?, met Gezel nfa bestatgt dot Mjnroad slechtf fet moet zoeken wat er net n slaat. H^j had hun portret le mdöen n, len geschenke geven. 8 ure stpt, algeraeene ztnn voor bescherm-, Onze vrend Jan Bamyn en twea gezel- één ngeneur lt. En dat s chnsche raaf maar éé» doe en vre en eenhefd n OÜDü-GOD. Oatredrng. Ten gevolge len en ours r knren. len ut Bousselaere hebben maandag laatst waarop gj zoo fer zjl. partj hersllen. Noot heeft hg luksche kou sprongen gsr buzen /an eenp Op aller opkomst wordt gerekend, daar drn- een onrho\d gehad met n bestuurr Het amanment ns wordt verworpen rechk gen mantregewn moén genomen en besproken gemel fabrek, nopens kwes gen lnks. era wllen laken. lokomof. Al trenen lyn wern ge L. R beslst dat bref eengszns ge- blokkeerd door lokomof, de net meer voor- worn, alsook nazcht r boeken gedaan. uthangen n taref en vermn Twee amanmenn Busset worn ook ver» NOKERE. Nog bet drama. toestand wyzgd mag opgenomen worn. ut kon. eers tren, de n 8 ure 39 's mor- August Van Maerghem, de maar een oog rng r werkuren. Het onrhoud was worpen. Zeher n bref samengevat: gerds Antwerpen moest aankomen, reed eerst had en anre In een gevecht utgestoken heel hoffeljk en bestuurr beloof ons Gezel Pepn vraagt welke maatregelen men gaat o lutksohe fera wl zelf hare egene n 12 ure 15 stale bnnen. werklen voldoenng' geven op nemen gen opeenhoopng r gronn ut do laken beslssen. Zj prosert gen artkel Ver trenen konn angs Zudsta stad werd, s nog altjd benkeljk. Het parket s oogenblk dat neuwe getouwen de men mjnen voortkomend. Er s groot gevaar voor Vanrvel, omdat schjn geelt als zou bereken. tren ut Parys met dre uren ver- gsr nogmaals naar wjk Nellekenskeer ge- n ze fabrek aan plaatsen s, zullen nabjstaan huzen. Het vuur smeult er nog n Xeta scheurng verwekken om < persoonljke tragng n Zudsta aangekomen. Vele rez- komen om een onrzoek doen. Talryke perso- draaen.. en zj zjn oorzaak besmettng. nen wern onrvraagd. ïwsn». Dat zal nog 11/2 è. S maann duren, nu Mnsr Francot. Ik moet bet egendomsgers, de met schepen moesn vertrekken, WELDEN. Anr Urama. Sert gerumen werklen zullen er net bj verlezen recht toch eerbedgen.»er s daar geen kwes, zelfs net tjd hearschle er n husgezn B. geene goe nog geduld hebben dan zullen werk- Gezel mblon. Boven dt recht staat bet at* art. 2G, dat wl dat mandatarsgen r partj kwamen laat. overeenkomst, daar var zch aan n drank uren geregeld worn geljk n anre gemeen belang I volledge parüjgenoon zjn,.ld aangeslon syndkaat, ld do coöpera, ld TONGEBEN. Knrmoord. Ut Geer Is overlevert en zjne vrouw alsdan veel hem fabreken en taref zal n weverj ut- - M. Genben s gedacht n a!n polleen groep, lezer socalstsche gsr ljkje opgehaald een pasgeboren moet verduren. gehangen worn. nsr. knd. Eene Juffer, de n geg Tonge- Hare zoon, een knd ut eon eers huweljk, Wj bedanken n heer Loontjens en zjn parljorganen. M. Woes zegt dat we scha ljdt een proces > Waar er kwes s, zegt bref, s ren opgeslon zt, wordt verdacht moer trekt dan doorgaans partj voor zjne moer. bestuurr voer goed ontnam en n kan nslellcn tot bekomen schaloos zjn hel knd, dat zy zou doen verdwj- Nu bad ds zoon bj een landbouwer gewerkt. bljk verstand. Wj dt'rven hun verreke- s'ollng. prnccp zelve onzer organsa : lucht.» Het komt er op aan le wen of len r nen hebben. gegene werd met ljkje Wanneer hy thus kwam, vroeg var hem ren dat zj er be-1 zullen bg varen. Gezel strée. Gj weet wel dal mjnwerparty reglemenn hunner fera moen gekonlronerd, doch men kwam nets t«wen. naar z^n geld, doch hfl was net genegd hem PROPAGANDACLUB kers arme duvels zjn en Hnanceele mdlen tykscbouwng zal moen utmaken of hel knd geven. Een Iwst ontstond; de-weldra zoo hoog.volgen, of beslun toepasseljk zfln op erzondag, 27 januar, Algemeenc Verga- daartoe net beztn. een, n mnsns partögenool tot n man- geleefd heeft en wat oorzaak s r schram- oplep, dat zoon j. zyne woe eene spa rng voor do len n Propaganda- Gezel Callewaert zegt dal men noot verlan men da op hoofdje zen zjn. greep en er zfln var eenhevlgen slag mee toedatars r partfl toe, en of emand onzer om 4 ure namddag, lokaal «Voor- mynen stopt. bracht op hoofd.. lï'ï' club, recht heeft n vakvereengheen afscheuren Mnsr Francot. DU gebeurt wel I waarts». Dagor:. Kezng beyan Werklénpartlj aan predken? gendarmen, aan wlè gebeur was mee- stuur; 2. Aanstaan gemeenkezng. Gezel CaHuwaert. WIK gj met mj stdalen. LUIK. ~ Het drama. ljkschouwng' geeld, hebben n zoon aangehoun.»zedaar geheele kwes en eene meerrgj zult zen dat noot gebeurt I TH. VAKSTBENKISTB. hed dre kwart stommen heeft beslon dat n advpkaat Nöls heeft onverwach utslagen Dat drama wordt erg besproken. Gezel ns vraagt een gezondhedsraad voor opgeleverd. Er zou gebleken zjn dat won ' tucht n partj voor lereen geljk moet mgnen. net, dooljk was. kogel beeft hersenen sljn.» Gezel mblon drngt er op aan dal mns bref was geekend door al 4c bestuurlen net geraakt en kon zonr mns ongemak r n mjnen zon dan. blyvcn ztn waar hj ngedrongen was. Correctonneee rechtbank Gent ISer luksche fera. Spreker wjst op gevaar dat net toegestop M. Nols.s gestorven aan zenuwberoer, ver-, DE VEBGADERIISGEN TAK ZONDAG vruchtafdrjvng langs Brugschepoort mjngangen opleveren en spreekt over dorpje L. R. heeft zch dan verr bezg gehoun, ooraaakt doop hét vuurschol en net rechtslreeks Zondag hebben wjj twee welgeluk veruitspraak Ghlan waar er vele nstortngen plaats hebben' net eene grondge besprekng n pollken aan won. Onmdlljke zorgen, kunst- garngen gehouden. Dos morgens was Idale Speybroeck krjgt 4 jaar geg. en waar egenaars hunne botn vagen aan matge amhalng, hud hem kunnen redn. oestand. voor len n Metaalbewerkers- Mare Bollen 9 maand en Flomena Wal- scha 1 besprekng zal n eene volgen zttng voort- VERVÏERS. ~ Sehrkkeüjk. Eene 72jargB bond. raedt 6 maand, om door msdadge bewer zttng slut Om 5 ure. half lamme vrouw s gsr, rwjl hare busge'gezet worn. A. Na lezng verslag, na een over- kngen n- dood hebben veroorzaakt noon naar hot werk waren, nabj stoof n z;j ht n en utgaven, nam onze : Coralo Lannoo. IN DE 8ECTÏEN brand geruakl. en hulpeloos een waren marldood vrend Hacck dt Gent,hct woord. Hj sprak Geze! Anseele heeft aan n mnsr Luh gestorven. Eene mebt de bj haar kwam, vond eene schoone revoerng ut en ed 'Asssenhof spoorwegen gevraagd: Hoeveel wagons on m Moord Boneelles haar dood. Onr haar lag eene petroolkruk, wat nut r vereengng utschjnen, hj verrjtugen hebt gj n Grand Central aan. Men aa zch nog zaak hernneren, doet verenrslellen dat ïj stoof beeft wlles dg ook aanslutng bj centrale fegekocht? Wat bestaat er nog 1 Hoe hoog ISKAïf.luW n beenhouwer Rosenbaura, reeds 63 maal aanwakkeren. ra, de mot algeaeene smmen aanbedragen utgaven voor ljnen de gj verooreld en de zjne oud-mnnares, BBUSSEL. Dood gevonn. Conslanca genomen werd. ^AfE sert 1896 maatschappjen hebt aanhuppn, 46 jaar, werd gsravond dood gevon- NAMEN. Brand. Gsr Is brand ontslaan vergarng, de door een vjftgtal vrouw Salès^ bj we hj sert maann n- gekocht? n op. een stoel op hare kamer, Pachecoslraat. n bakkerj znneloozengestcht len bjgewoond was, gng n bes sm woon als knecht, met ver revolverschon Hoeveel utgaven moen er nog gedaan Een dokr schrljlt haar afsrven toe aan eene Dave. Het noodsen werd gegeven door krank- mng uen en allen beloofn gen dood, omdat zj hem voor luaardj aan worn om ze ljnen en batmenn tot» ur had gezet en bovenden 960 fr. aan ach- denst n or brengen? natuurljke dood. naas vergad rng,een neuw ld me pompers Namen wern n rstallg Toon schuldg bleef, zoo n mns Ongeluk. - brouwersgasl Vangorp, znngen. mnsr heeft beloofd prjzen be-, ontbon ea kwamen aanstonds met hun brengen. Bravo, mannen, zoo moet gaan beweert moornaar. wonen n GosténSlraat,, d ed woelsdag een alsry en laat dompers ut - gl dan maar kend maken elcktreke kracht n mareel r plaatse. Daar er gebrek aan war ;vat ber n n kelr een hus" r Weezen- was, bepaaln zcf pompers tot bet vrjwaren knarsetann. Wj hebben genwoordg n jury, de op dre vragen antwoorn werkhuzen vau n Staat. Ik zou wllen straat. man schoof ut en vel met vat r naburge gebouwen. Het dak r bakkerj klerkale Rpusselaere reeds een srker had, verklaar n betch schuldg en de belof zen houn., J e trappen. ongelukkge werd, met gebroken stort gelukkg spoedg n, zoodat bcand zch contngent dan Gl en nu allen uwe hof veroorelt Rosenbaum tot 20 jaar Ik zou ook wllen wen hoeveel gj be-; 4eenen en rbben, n onrustwekkenn toestand net veel meer kon utbren. Evenwel werd belof gehoun en dt zal n val ze dwangarbed. taalt aaa «Bruxollose electrque» om naar gasthus gebracht. wfm domperskrocht verhaasn! V'j-^ n courant brengen tot n onrsta-"" brouwer^ öoor vuur beschadgd. Botsng. Woensdag kwam een zwaar oorzaak n brand, de aanzenljke s. ST^J gelan camon n Haechlschen senweg scha aangercht heeft, Ss net gekend. s namddags haddöal^wj vergar'ng Ik wl ook wen aan wolken prjs a Konngstraat rechtover n Krudtun gere-, voor Gemengde Weerstanoska^e^e zeer.mnsr kels en stoommachenen gerf-»t^;a. S. VW>P gesaecd' S 151 A A l l Kf^ -~ ^"-' talrjk bjgewoond werd. Wel 200 len zj 'n en hots op n tram. Een r voerlen Gezel Vanrvel heeft woensdag op kocht beeft n expos Luk. yan dén camon werd door n schok versche-- FABCIENNES. MJnwerkersvËreengng. moen rugkeeren bj gebrek aan plaats. Kan mnsr ook zeggen tot welk werk Bene mers ver geslngerd. Hj kwam er even- Zondag aanslaan, 1 tot 3 ure, betalng r Hewel, gezellen en gezellnnen, dat zegt bureel een wetsontwerp neergelegd Zu gebrukt zjn. wel met eenge lch schrammen af. ru- nleggeln. Hel bestuur vergart om 12 1/2 ure. genoeg hoe wj alles moen nspannen om ver Algemeen' Smrecht voor gemeen j demachenea mnsr heeft verschene kontrakn' len, de n geené dre maann gestort n kort ons egen lokaal beztn met toekennend pp Sljargen leeftjd jaet?os I geekend *cn tramrylug "wern verbrjzeld. voor n aankoop electrsche Gevallen. genaam Watlmann, 22 hebben en zch net In regel sllen voor maand rume plaatsen waar len,op hun ge- maaaa verblyf. [kracht voor spoorwegen, posrjen en lojaren oud, loodger, wonen In Zwaard- januar verstreken s, zullen door een aanbevolen mak kunnen vergaren. Dt s ets dat I graaf. Aan welken prjs j straat s woensdag avond n een bouw r Van bref verwttgd worn, dat zj alle recht n noodzakeljk s. SHÏTING VAN 24 JANUABI J Anaoele vraag nog waarom kleereuelewyckslraat eene hoog versebene manlschapplj verlezen. Onze vrend Brutne ut Meeaen epen DE mnontginning massa voor personeel r üzerenwegen jners gevallen. ongelukkge kwam recht op Geene enkele nlchtng zal hun door n se- vergarng, hj sprak eene schoone re-, altng wordt geopend on 2,80 ere om aan *e net ngercht s, geljk voor personcul «en hoop maralen en werd verschene ld- kretars nog geworn. voerng ut en hekel op treffen wjze rechrzj toe an wat n getal le geraken 1 posperöen. man gebroken alsook vreesetp gewond over t Voor afe verre Inlchtngen n vlaamsclv verrarljke hanlwjze Gl Het amenment nss da aan eene samenwer- Waarom leveren unformen als ee» gansche lchaam. Het slachtoffer ontvng aer- zch wenn by gezel Sbout Hector, è Grand- mannen de nets ontzen, om overal hun ken werkersbaaschappü recht zou geven tot mooopaol s toegekend % s zorgeen r plaats en werd vervolgens nbe- chanps Fareennes. verelerswerk voort aetn, de geld utbatng eener ot^n wordt verwerpen door 63 Waarom ze kleeren door hannkeïljken toestand naar gasthus gebracht. wegwerpen met hoopen, de n nvloed r smmen gen 81. laars net mogen geleverd worn volgens SSl-V.A.-t^BESüf»! IBTTE. Geknpt. Zekere P..., n geesljkhed gebruken en alles n bepalng aankoop wordt ^erworpes door eene type door gouvernement bepaald? BRUGGE. Nog gevecht. Een msversnt-pers senweg, pleeg sert lang aflmgwerk sllen om onze syndkan dwars- 56 gen S snhnen. Waarom s er geen mnmumloon vastgegelarjen b^ mdl aankondgngen waarmee stand. In stryd met belgeen gemeld werd. Is boomen en trachn vernetgen. Spresd voor werklen on werksrs de OBDBMOTIE hj plaatsen beloof aan vrouwen en mesjes. tanser Besman, de Sn-Krus twee mes- ker geeft bewjzen dat ze n hunne laffe de kleeren maken % HU wst alzoo een mesje 8000 fr. af le sken ontvng. t overlen. Men weet dal bet pogngen zullen mslukken, omdat ze een Gezel Van Vel heeft geen el kunnen nezou do admnstra er geen belang bj valsch gerucht overlyn aanledng gaf slecht skel verdgen, omdat ze n - men aan eers smmng omdat zjn tren oen hebben onrhanlen met maatschappersen. Het parke heeft zaak r plaats onrzocht lot \'erbtrng r soldan, de hunne woe mocratschen stroom wllen genhoun, half uur vertragng had. pjen ondcagen bjstand voor n ze» op vreeseljke wjze lucht gege,ven hebben. Hj klaagt sok dat tresnen aes verwanuc! e kendeost f en P... doen opsloln. omdat ze groon verdgen genover LAKEN. Vreeseljk ongeval. Gsr werd" Verr schrjft een plaatseljk blad : klenen en omdat ze bewjzen geven dat verlcht zjn. Welke ejn renen de zch verzetn 'fle lnkerhand Frans Doschouwer, Senweg Het gevecl.t dat op Vschmarkt geleverd ze aan patroons en kaptalsn verkocht Gezel Beroz sunt de opmerkngen. gen bekendmakng hun certfcaat, M. Voorrttcr leest eene reeks legrammen aan werklen! Grmberghen, Vlvoorn, n «Vsserle werd tusschen lansers fn polceagenn was en gebonn zjn. waarlyk schrkkeljk. Bege», Fabrekkaal, letrljk afgekapt. Ondanks broodroof, vervolgng en dwang, kamerlen de hunnen tren net konn newaarom zjn er dre ambnaars genmen. Algemeen gelacht. M. Lebaect lacht mee). woordg bj geneeskundge onrzoeken? MOLENBEEK. Brand. Gsr brak er agent clerck, een reus, werd door «en zullen ze mslukken. f Gezel Terwagne. Het past u net lachen, brand ut op hel geljkvloers r wonng 20la! soldan overvallen, gestompt en geslasen. Op eene meesrljke maner schlr Dé bedenn en werklen hebbeu jaar" jsekeren Loren, n Manchesrstraal. Eene clerck, de n laaser yrl cock vastheld gezel Brutus leven af dor werklen en M. mnsr. ljksch recht aan 13 dagen verlof. Heeft ) gloeen kool was ut -kachel op lapö't ge- los zjn gegene net. agenn moesn mengen gezel en gezelln konn hunne Gezel mblon. -~ Be trenen Luk bad» bestuur bet nzcht voor de verlofdagen vallen. Reeds had brand eene zekere ulbre- stand houn gen soldan, de 100 gen tranen net weerhoun.hj pel won twee uren «retard», volle loon ut betalen) k n Laïaj^a Raajd Heclrlïke Eaket BtfflH^scle Feuu ETO"» ««J' 2.1 JANUARI np tm X>23 Hel s ook net als gouvernan, maar «err als vrendn, dat k u wl aan snjne dochr hechn. Doch alhoewel k u moet bekennen dat gj mj n zeers aanstaat en k u voor mjn el reeds t-anneem, zult ge begrjpen dat k herover oorel mjner dochr moet Jkennen. Z" "s bjzonrs belangjebbcn hern. Ik ga u dus aan haar voorsllen. Zj schel eene denstbo en ed mejuffer Irma ontben. Eenge oogenblkken lar weerklonk ' helre sm. mesje n n t&ns en Irma verscheen. Opneuw dreg ontroerng Bert ha haar verran. Zj kamp er echr gen ut al hare kfachn... Wanneer mevrouw mesje had «'oorsresld en Irma neuwgekeme aankeek, had mesje nog moed genees glmlachen. Do oogen r twe mesjes ontmoetn êlkur. ROCh moe moe K aanwenn om ech net aan n hals hare zusr werpen en haren naam bekend maken. Irma echr voel zch tot jonge dochr aangetrokken, zonr wen welke oorzaak was zer gewaarwordng. Irma zeg : Ik vrees, moer, öat ge mj eene ou engelsche dame met brl en krollen haarlokken voor gouvernan zoudt gegevarn hebben, rwjl mejuffer mj zeer wel aanstaat en k ben verzekerd dat wj malkaar goed zullen verstaan... Gj zjt eene amsrkaansche, net waar, mejuffer?.., Ja, mejuffer. Dan moet ge ^ bree gedachtan hebben de mesjes uw land kenmerken. Gj zjt n mns jonge mdsjes als ge jaren berekt hebt. rwjl wj als beggjnen worn groo gebracht. Op dt oogenbük trad denstbo bnnen, op een zlveren bord kaart een bezoeker brengend. Bertha stond recht zch berend afsched f e nemen. Mejuffer, zeg Blanche, gj zult begrjpen dst k nogmaals over zaak most Kanke'a en mjn echtgenoot?aadplegen. Ik moet u dus een bepaald antwoord morgea kunnen geven. Gj kur. u dus zoohaast alher komen v^.tgen, dat gj mja antwoord zult outcren hebben. Bertha boog eerbedg voor dame. Irma, zeg Blanche, begeled mss... Clarsse Hert'örd, volledg mesje. Begeled mss Hertford, k bd u. Irma en Clarsse wsseln -nog eenge woorn rwjl mesje naar grlle n ngang werd gebracht, waarna zj afsched namen. In woonst r Lecepèsfraat wo.chtn Lucetfe en Rousseau da rugkomst mesje af, n groots onrust. Wanneer zj etaljk verscheen kon zj hare moer met een blk gerust slellea. Alles s goed vergaan, zeg zj, en k geloof dat k geluht ben n pogng Meermaals moest zj ontgst verhalen de haar n hol Duval beur) was gevallen. dag gng haastg voorbj. n volgenn morged bracht brefdrager ee-nen bref aan. Bevend werd ze door dochr n bjzjn r moer geopend. Het zegel werd met baast verbroken en een lu kreet slakend, na eers regels hebben overloorsn, overhandg zj n bref saa feara moer de op fea» beurt las % gezelschapsaffer deneu aan onze hem n afschedskus geven, 'nemand dochr. Wj verzoeken u zoohaast mo- vergezel hem aan boord. geljk n denst tren.» Duval, door zjne zaken weerhoun, kon Parjs net verla a en abt PasNa eenge stonn stl, zeg Bertha cal, vrend zjner moer, de em: Gj zet, moer, wj zullen zooveel genegenhed toedroeg, had zelfs mjn var en zjn husgezn redn. bevel gekregen naar Algerë vertrek Ja, herhaal Lucel... Ik hoop kn.... Ga dus, mjn knd, ga de helge Wanneer hj alleen op dok staan* taak vervullaa... Ten jaar gelen, n grond 't varland n dal hebt gj met gebogen hoofd en met verle zag wegsrven, pnk bj eenett schan hus verlan, nu treedt gj traan weg en, zjne blkken over n er opneuw bnnen. wjn oceaan lan dwalen, dacht h Zj de u met open armen ontgea, nog enkel aan glorerjk plan dat hf verfoea u vroegsr en lasrn u... snds lang had opgevat. Ga, mjn knd, en betaal kwaad met En nochtans net een traan bj bef goed. hernken aan hen de hj verlet,. Knd zonr naam, eerroof sr zooals kwam n zjne oogen, hj twjfeho zj u 'noemn, ga, verdg hunnen nochtans of hj ze nog oot zou hebben naam ds zonr u gevaar loopt eene weergezen. schan worn en hunne eer naar In n Senegal toegekomen, ed flen afgw-sd ledt. jongelng laats toeberedsels voor eene res naar bnnenland, kocht XV noodge kameslea en vertrok naar Kayes, waar hj hel noodge prod HET BLOEDLAND en n vercscha voorraad oplaad. Dan trok hj aan 't hoofd zjner n-, aendng de jo'nge lunant Achle Carmen n Afrka gng volbren- boorlngen naar negerrver om gen was een r gevaarljks de men Santfera stl houn. Sert vjf maann was rezgw' een offcer opleggen kon. Alhoewel zwar Afrkalaad alle cp weg. Soms mdn der eentoonge dagdagen hst looneel s bloedge gevechn, schrkt lantlvorschers rezen n verre landwoestjnen kwam «Mejuffer, en gedacht aan vrenn en kennssen net af. hem onwekken. Wanneer jongelng; Boraux _«M. Duval en k y.bffns zeer gelake IW.orSt p&ome&éf nscheep vond hj nemand d a a r n * wl aanvaarn 'ot zjn, zoo sr <'

7 MAggtHM STADsVIEUWS' TERLOTtEK e^pen hond, Echapemas «eft (wee wt poon en wt bt^rst. Verloren n 19 januar. Goe beloonng de 3»ea erugbrengt bj Yanvjjrer, FÏezanprest, 25. } MEN VBAA6Ï concerges voor n JSenst r krunerswnkels «Voorut» ( voorwaarn zjn r nzage & lo* kaal «Ons Hus > Vrjdagmarkt, tot maanëag mddag. Maandag avond om 8 ure, zal examen jplaats hebben. 1 Vertooong n dön Cuematograaf Tan Ber Syp-üubrou, faud^loostraat. Programma r vertoonng door «Voorut > georganseerd : 1. Longcnamps-fleur; 2. Ëaux ' Versalles; 3. L'Enfant volë; 4._ Début 'd'un Amoureus; 5. La ruche naervelleuss; I. Le carnaval Nce; 7. Menagère Bostoge jen voyage; S. La pêche ou ohou. (Entr'ac.) 9- La le du pardon; 10. Le sport en Susse; 31. Je vals chercher le pan; 12. Mesature d'un tonneau; 13. Le sport Norwège 34. L'Inquston (neuw); 16. Le couché Ja Parssenne; 16. Course k Ia péruque. I Do zaal zal goed verwarmd zjn. j Da zqe, leve wnr. opsllers vatt jel dompersgazetje «Uet Volk» zullen zeker gsr [jnorgead een dankgebed opgezonn hebben san f hunneü ahnacttgen god, omdat bet zoo lekker, o Eoo esker koud was. [ yzge noorrwlnd sneed toch vqo plezerg dwars door 's menschen lchaam I j O ooren en hann tnln toch zoo aangejbaaml \ klnrkens da «enge klomers ver ' öaar onze vasfabreken kwamen hadn pret dat jtoet plezer ed 1 f Een koetser n tram, de dre hemn, Bre broeken en twee kapon "aan ït had. Mond nog bbberen n lekkeren kou 1 En de ongelukkge tfjke menschen moen n Ben zoo overheerujk wer tot n ure n hun bed lggen, In de alschawel^ko warm «en akelg donzen bed... Eenc goe vergarng. Vrjdag jrerd n Wjjkclnb Cesar Paepe eene hlgemeene vergarng gehoun, welke jdnr oogpunt opkomst ep afgelegd,»erk als goed geslaagd mag worn aanzen. Na goedkeuren reglement let onrsunngsfonds welke n n jchoot s clubs gestcht s, kwam gezel J. ffanghe aan woord, de n treffen goorn aanwezgen aanspoor zch n lagor sllen, n en zch door n.tjjand net lan verrassen, want, zeg preker, <Je strjd zal hevg zjn, nets zat ge- paard worn om ons verpletren. Leugen en lasr zullen met gaösehe kar- ^evrachn over ons worn utgestort. JMaar hoe meer lasr ea venjn zj over ons IDtbrakep, s groor zal onze lef.worn vbor partj en onze begnselen. Daarna werd rol n wjkelüb en Be plchn r len onrlng besproken. werkzaamhen wern vereld en san elkeen zjne vervullen taak opgelegd. Kortom, eene vruchtdragen vergarng!welke nog lang n ers geheugen zal bljn. Aan afwezgen berchn wj, dat er n Jet kort nog eene algemeens vergarng f al worn gehoun, waarop wj hen feeds Dp voorhand vrenljk utnoodgen. DE WLfKCLÜB CESAR DE PAEPE.. ' Op onae trams. "Wj begrjpen net boe admnstra onzer trams zoo éfendg omsprngt met conducurs, de n n btren, snjnn noornwnd hcele dagen pp bet voorvlak yan n wagen moen staan, zonr mns beschermng! Is dan toch zoo moeljk en zoo kosljk overal ramen vóór en achr wagens plaatsen. Het publek zé zou e over ' yren zjn. _Nu slt men al conducurs n besn- Hg gevaar bronchts, verkoudhen, pogzeken, enz., enz. Allo... behanlt deren met zachthed f toaar ook arbers met voorkomendedllu Ongeloofljk... en toch waar. Gsr ^-woensdag om 4 ure namddag zonn jhj om S frank postzegels naar bureel Vleeschhusbrug. Men kon ze net leveren... er waren ar zooveel net voorhann. Houdt men daar bet publek voor n 'Aap a of s admnstra r posrjen stoo n war dat n een groot bureel geêne twee frank postzegels krjgen zjn ï SCHOENEN VOORUIT zjn bes, en ahea et neuw Ier gemaakt. FEÖJl-lgTOB VA» 25 JANOAR! <87 MEETING DER SCHILIJERS. Zondag had aangekondg meetng plaats n «Ons Hus % opkomst was zeer goed. Voorztr Loon» opent en geeft lezng n bref door Je zorgen r vereen-: gng aan ahe meesrs gezonn, Spreker geelt een kort overzcht r W- nen n anne sn en lann, waarut men opmaakt dat Gent aan bet staartje staat voor wat loonen en werkuren betretft. Vervolgens komt gezel Van Swen aan woord, n eene roerèntïe re scst hj n klassenstrjd. Vroeger, aegt spreker, wl men geene enkele toegevng Wen, maar nu zjn meesrs reeds bered enkele toegevk' en doen. Meent ge nu dat dt ut pure Sef of genegenhed s t Het s omdat ze gevoelen dat zj nu voor een georganseer macht staan de zch net langer aan bann mat leggen. Spreker geeft eene treffen scs r 1 werkelooshed onzer vakgenoon, dkw^s na maann werkeloos zjn geweest komt men met eene ledge maag n vergul salons en palezen r arstocra om stof en vulghed hunner feesn rengen n plaatsen waar soms op een nacht mlloenen verbrast worn, gewonnen op zweet r arbers. Wj kunnen net langer duln dat onze naarstge arbers de al de pracht en weel zen aan zulke hoagerloonen bljven arben door slech arbedsregelng, wq moen onzen nvloed doen gen n Stoats- en gemeenbesturen, om zoo doen wetljke regelng n arbed. verkrjgen. (ïoej.) Gezel Loons sloot meetng met een paar woorn - aanmoedgng en raad elk aan voor volgen meetng welke bnnen kort plaats heeft, een vrend me brengen. Twntg neuwe Len len zch nschrjven. Bj do wlnkelwerkers. Zondag had eene welgelukle vergarng r plaatwerkers n Ons Hus plaats. Er wern allerhan greven en meesrgasn hebben 50 franken gehad, fen kenbaar gemeaht, waarut als slot - Meesressen de 1 jaar 45 fr., ze 8 è 9 stwen een schreven aan bazen beslfet ^f "f* 611 e J?,y an 5 &6 rammelen 25 V/Ü nemen djez^-ggenned gebruk om] ~ Brand. Hen morgend, rond 5 ure aan sommge werklen bernneren, dal zy a brand ontstaan n. koffehus n «Je ^gmenlen betrehen or, bnnen f Katholeken Krng, Poel. plankenvloer werkhus ook n ' oog denen bonn. was door al hard stoken n kachel n brand gekomen. pompers zjn J. DE CtERCK. o Loonhcw^B'Jng onr da vlasbewerkers en spoedg r plaats gesneld en hebben Meekers. heln ut d'oudburg. stjds wern wj utgemnakt door snmmo vak Do 'scha bedraagt echr 12,000 frank, vlammen utgedoofd. mannen ul d'oudburg, omdat wy waarhed door verzekerng bestren. derven SÉtoyven over tabrek St-Sauveur, zooa over anre fabreken, fr Ss meer le krjgen groo zaal zjn verneld. Een groot aantal gebourreer banken r met braaf wezen, zegn slecpdragers Een paar uren lar e brand ontstaan bj: paler Bun. Nu hebben wy er een staaltje. n heer Claes-Son, Kortrjksche. senweg. Een bak schavelngen, d eboven n Bjna a huane len ztn n St-SaTsveur, en de menschen durven net spreken. dompers schrjven een bref naar de fabrek en key gen geen vlammen wern daljk utgedjpofd. trap stond, was n brand gekomen, maar antwoord. Zy houn een oproep, hy mslukt, en pompers zjn toegesneld, maar hebben öot sekretars r vlasbewerkers verlest zjn hoofd moen werken 1 Zal raoeyk gaan, verklaart hy, om met de menschen els doen. Waarsart sut gj zen dat gj Wy gelooven 't wel. Noot wwdl er over üé greven der menschen gesproken, en, als men weet dal zy n Voorut veroenlgd zyn, vlegen zy bun. Wy zullen nu eens zen of öfe felle janklassen ut Oudburg greven zullen bekend maken ut ze fabrek, waarover zy geblagueerd hebben aan haspelaarsra, 't Zyn alleen sposlers, garenmaaksrs, aftreksrs, kaarmeajes en he perseneel ut hekelkot, de opslag gehad hebbon. fespelaarsrs, palonakers en anre werkers megen naar n duvel toopen. Zy lezen le weïng «Onze Vars» en «Wees gegfaet's» om opslag krygen.waren wy In plaats bestuur ut St-Sauvear, wy zoun de mannen r vja^bewerkersvereenlgng at Oudburg alle koreeren. Zy verdenen wel. In bleekcrj «La Gantolse». Hebben r heeren nog geen ÜJd gehad om werklen zer bleakerj lan wen wat verberngen men gaat nvoeren? Of zyn zq znnens met de mensshen n zot bljven houn 7 Het duurt [nogtaos zoo lang net om neuwjaargeld ut le 'ekm In «La Gantose» aan meesressen en tesrgeslen. werd. Daarn zal «d fcatfw levens aangedrongen «unrndrnnmn wnna», worn 'franken* «réserve» krjgen 15 Iranken en ze op loonsverhoogng fegen Paschen. bazen de reeds at zyn 5 franken. Be groo vogels krjgen bun neuwjaargeld n Me,.Dat zal voorzeker zulen aapgezet worn antwoorn gen 1? februar aanstaan, n en plaatwerkers geen 50 franken wezen, maar met honrn, 't en n Bond toe lan noodge maatregelen Mag er al dt jaar. nemen. En gj, ajne bleekers, gy moet altjd braaf wewy hopen dat bazen zullen nzen dal d? ^f «et ^ loon vmj 5 franlcen mm per week dan Sleüng r, klene mstaalnyverheu net refraetalr aan.n gang vaü zaken r gröot-ny-verbem m&g byven. Renen om efachen r werklen stafven zyn er met vleet n onlangs verspre vlugschrfn aangehaald * Personeel Nobele-Nolet. Maandag avond vergarn nogmaals öe mannen vjon' Nolet, om n eers verslag r onrhanlng hoeren o secretars met heeren Nobele en Bracq, aangaan nvoerng stukwerk, n "tweefle jsm regelng r werkuren en anre hervormngen bespreken. Een algemeen akkoord bestond omtrent Je voorwaarn door n patroon aangenomen, betrefn regelen vafl voorkomen msslageff In neuwe wérkwljzb. Het personeel vermndt zch onmalyj p secretars' verwlhgen, ze slt zch seffens'fn betrekkng met n psïroon de sllg verzekert mns zaak tot Eev^SMglna farf'jbecl.epartyen af doen. Aangaan do regelng r Srerfeören werd eongsnomen vragen onf 6 1/ urè *s morgendtf tot 7 ure 's avonds wérken. Dat s gedrtan. doch daar men bg Nobele, s moahdags slechts tot 4 are werkt en daar patroon er aan houdt dat er 65 uren per weefc gewerkt wordt, zul personeel nu kezen hebben! ofwel 's maandags tot 6 ure, ofwel veef dagen eene uur lar werken. In alle geval s blflven eendracm en, n eerbed voor VjSüSjïreenlgng de voor daï personeel In 't oog moet gehoun worn. In da Apparels Ihdustrels. Dnsdag; avond waren möffleurb opgekomen om bunna voorsllen aan hel beheer bespreken. A^emeen werd gekégd over loon dal erjf venmllen s sert eüfïe maann, nelfegenstaan öe opjagng aöh' dogojvle staat, Jonge maar móedvolle gasn staan daar san 8ö cenmen en worn er 25 beloofd as zj voortbrengst n v^üén gast leveren! Dat kan nu we! net zyn, doch wfj verslaan berekenng M Hermans wel,.hj betracht 3/4 der voortbrengst aan helft Jfel loon I Men klaagt net erg over n meesrgast» gerj, maar lereen betreurt rol de a man spelen heeft als gewezen werkgezel. In overeensmmng met belof n boheerraod In sepmber laatst, zal een neuw schrjven gestuurd worn dat, wy zfln er over-' tugd, vre en meer berns In 'Ae «Apparels» zal brengen. ze gedach kwam eerst lar bj hem op, toen hj een legram ontvng. n drecur vaa hus n Regentraat, waarn sa hem meel, dat Charles Gerard, wens komst per legraaf was gemeld, net kwam opdagen. Nu had Charles Gérard al voor acht Öagen kunnen komen. Hj was dus verongelukt, dt scheen maar al zeher, maar daar men n naam net wst vaartug waarop hj zch had ngescheept, kon men er geen bewjs voor gevon. Kortom alles moest meeloopen om do plannen n ellenlng to b^gun- Btgen, want een maand lar verdronk John Mortmer op eene jachtpartj. Dus v-'s eenge man, de n staal waf just n to lchn en zjn gewezen secretars n onrgang brongen, net meer vreezen. Op n das waarop Arnokl svgnes 'Jen dood vnn n batkcr n do dagblan zou lezen, moest hj wel gelooven, dat hj net gestraft kon worn. Daar jonge schelm zeer verbaasd was geweest bj fezén arrestata een gevaarljk msdadger n Hol s Ins, was dt net mnr geval met anre personen. Onr ze personen behoor ook chef n velghedsdenst.. Nadat hj zen zelfn morgen spoesehen zaken had afgedaan, scheur hj krusbann twee of dre dagblan, de op zjn schrjftafel lagen, en sloeg er een open; just zelf, waar wj Arnold svgnes een nummer hebben zen koopen. oogen n overhedspersoon velen op bercht, dat wj onzen leners roods hebben megeeld. Hj las dt bercht tweemaal achr elkanr en met toenemen verbazng. Dat s zeer zonrlng I Dat s meer dan zonrlng 1 mompel hj. Dat s een gewchtge zaak waar k nets heb gehoord! Welke rechr nstruc heeft dat bevel ontferekend? Welke commssarr, s met Utvoerng belast geweest? Welke agent heeft hem/vergezeld?... Dat s een dhsvoudg raadsel I En toch ben k eergsren bjna n f eheelen dag op prefectuur geweest I raat k eens zen... Hj begon rapporn n dag na zen a veronrsllng, dat er hem een ontgaan was, maar hj kon raadsel net oplossen.. by Vanflewynckele en n La Fandre, el mt numaenen vroeg veslen zyn en zj s nachts hoesn,dat bet bked ut neus en mend spat, dal gaat heeren net aan. Het mag nsg hawl vreaen, eene goe flesch champagne of borauxwljn n een wel verwarmn salon kan geen kwaad^ zeggen zy,- bleékers zulleh wel zorgen dal er greole wnsn zjn. Net veel spotn heeren, want 'l geduld braafs én zachts menschen s eens n en, en dt zou ber 't geval kunnen wezen. Morgen spreken wy over vlashekevaars en spnsrs ul La Lys. kunstkrngen. *- Vrjdag avond, om 8 1/2 ure, n Comtszaal bet lokaal Ons -Hus, vergarng voor al besturen r kunstkrngen bj party aangesté. comltslen worn verzecht vergarng bj wonen. Men zal stpt op uur begnnen. ' Vrouwen, zondag allen Saar On? Huls. Vrouwen, gezelnpig^-betëbdt ttv^a^ zeaöag^èen oproep on algemeene vergarng r Vrous wenvsreehgng by wonen, om 3 1/ ure, In lokaal Ons Hus. Dltmoól moen er mnsns honrd^vrpuwen vergard zyn. Vrouwen, komt talryk op, tyd uwer werkzfearosd en hulp ben aan. partj a gekomen. ï OPROEP WOP Moemsn. Zon- Fdag_ aanstaan, om 4 ure, n n «Werkm^n^ Lebexg. : VÉBïgenoon, geen vak dat slechr behand^jl wordt dan uwe wegens loon- en W rkvoorwa.ar.n, maar ook geen vak waar 'meer onverschllghed bestaat dan bj u. "Ee» neuw gevaar bedregt n wer, dat n vrótrwenarbed, de s^h zoo snel ^vermeewlerd dat er bnnen een dretal jaren geeno mannen meer zullen noodg zjn als tój pnverschulg bljft en geen weerstand «bedt met vrouwen samen. Net dat wj gen n vrouwenarbed zjn, maar de mag nét gevoerd worn n kosn r mannen en om loonen omlaag drukken. Komt dus bloemsn zondag asen op- om.trwo belangen verdgen-en om maatregelen nemen tot behoudng uw. loon. Voreengt n!» - Laat uwa SCHOENEN repareeren tn VOORUIT, bests ler, spoedge bedlepnug. jesageasssaïbaaaa^sgasta^s^sssbasegsgsbasesasmea Vo! neuwsgerghed begaf hj zch naar pales just en lot zch bn n procureur r pepublek aan- [depen. sse ontvng hem daljk en ge, 4erwjl hj hem een dagblad tooreke, dat hj n hand had. Ik wl just om u zenn, n en u verzoeken mj dt geval op helren. En k, mjnheer procureur, antwoord chef, k kwam her om vragen of gj bevelen hedt utgevaardgd, waar mj nets bekend was. Ik heb geen bevelen gegeven... Ik wst net dat er n Hol s Ins een arresta had plaats gehad. lt kan er u geon ophelrng geven, want k weet er ook nets. Welnu, wj moen wen... en v/el zoo spoedg mogeljk... Msschen s nets anrs dan een msplaats scherts een reporr.. Ga onrzoek doen n Hol s ns... Als er nets s gebeurd, moot gj d^n redacur courant gaan opzoeken, voe! hem goed aan n tand en bedreg hem met vervolgng, omdat hj onwaro saken publek maakt, maar bezoek oerst rechrs nstruc en daé' mj zoo spoedg mogeljk me wa gj vernomen hebt. chef haast zch gehoorzamen. Na verloop e^en half vur kwam hj rug me een antwoord, dat men wel kan ran bernls hsbt? 1. eetlust verbert. 2. lchaam verzwaart, weegt u vo» gj Tleo&roma begnt nemen en gj sut verbaasd zjn over n utslag. 3. kleur r hud neemt eene roosachtge tnt.. do sperkracht" vermeerrt. 5. hart klopt harr en kalmer, pols wordt ber. 6. amhalng wordt breer en deper. 7. gemoed rumt op en men wordt vrooljk en blj gesmd, 8. geesswerkng wordt gemakkejjk^r, geheugen langer en scherper. 8. mea smaakt waarljk geluk loven, men heeft hoop en zet alles a eene Wj toekomst gemoet. BESLUIT Van hen af, allen hebben wj vast voorfemen toch eens Tkeobrona beproeven. Te Gent s hot hoofdpot n apotheek Moor, Burgstraat, 38. MaatschajMHj Vcreeng Bvevendragers Gent. Zondag 27 januar om 5 nre 's avonds, groot Bal n voorekj dar behoeftge eers comnmnckann, n zaal «Concorda», Belgrastraat. Ingang 30 cenmen, waarvoor men èea; lot bekomt n tombola r Postbedenn. Aan - nwoners dan wjk St-Pkrs. ZONDAG 87 IAKÜAK1 geeft socaüstsehe wykchb Voetwog, gevestgd by Pagnon, op Voetweg een lusrljken bal, n vooree SGhooleetmaal. Wy noodgen ale partygenoon ut don wyk om met vrouw en knren dt feest komen bywonen. Inkomprys s 30 dra. en een goed glas ber. Het Bestuur, SALZAKGEZWELXEN, WATEHBBSUKEM, Stablt (ep enn, sgsv/atsultstürgsk ea gsvsïgen opersles. Al zs geb.-n zjn daljk mtzacm als men d«elasj (oeslk-o draagt L, BASKEKK, ger.eesh, utvnr, Psrs. A anre eastéke banu de verkoct «orn net of «oadcr belofn gsnzjag zjn öcche DaSpngen n KoKd Brrèrc. Brochuur, behanlng fju aaapassïï kc^tóeos&jfts. SAS. RpKE, Bullenlandschc Randclsraad vcor Fraükrjk, geut. straat, 22, Brauel, ale dagen, bebsve Vendues. Belumlmg co tnlchtne 9 tot 12 ure. GENT, Hol Vctora (3 Statosraat) bj Zudata, allo 2e en 46 sondag r maand. ~ Aan Katoebewerkers ea -bewcpkers. Zondag, 27 januar, ageasene vergarng op boe 25 oennen. Do jaarljksche vergarng s verplchnd voor al len, jongelngen en mesjes aan halven nleg alsook voor getrouw vrouwen met of zonr knrea. mannen do zch aangegeven hebbe» om rekenng na zen, worn verzocht zondag morgend, om 10 1/2 ure, «eh n secretaraat r katoenbewerfcers bevnn. Vereeng Katoenbewerkers. OFBOEP voor Baannoars. Zondag, om 11 ure, n «Ons Hus», kamer &0 waar men nut r vercengng zal uenzetn. SIEËTÏJfG. -Zondag, 27 januar, onv 3 J/2 ure 's namddags, n lokaal, bj Wed. LjTeel, Wonlghemstraat, 64. Dagor: Óazc Gcuccnbelaug^. Sprekers: Gezel ANSEELE, volksverfecgonwoordger. en gemeenraadsld, en M. HENDEICKS, advokaat ca gemeenraads- Ud. Inwoners en kezers T/jk Babott er allen als één man daarheen. "Woord en ngang vrj. Geen r rechrs nstruc had bevel n hechnsnemng gen zekeren Enne Béraud geekend; dus was bercht eers tot laats woord gelegen. Wenul ae procureur r republek, wj moen eens voor al een en aan ze aardghen maken... Ik zal een rechr aanwjzen om ze zaak, verspren valsche 'geruchn, onrzoeken ; gj moet hem vergezellen naar Hol s Ina en bureau hot dagblad. l/lfat men n Gent bemerkt mensehen Gent begnnen enljü regelmatghed bemerken met. weüs» week tot week gelukkge utslagen dchtbj voorgekomene gevallen, zooal» volgen, n dagblan verhaald wor?- n; men kan net nalan aangenaam ge» troffen zjn door waarhed de eer.-< ljke en altjd plaatseljke bewjzen. Mr Drjzenaere, 28 Érngschensenweg t«gent, zegt ons: Sert verschene maann leed k aan neren en n rug, mjn war was tro&«bel en belast, k had scheljke zweetngen, de mj gansch lchaam nat maakn, en alhoewel k vele mdlen genomen had, voel k net mns verlchtng, toep k /enljk gebruk maak r «Fosr Pllen veor Keren» verkocht bj M. Moor, :apotheker. Burgstraat, 38. " Ik mag a verzekeren dat na verbruk eoher enkele doos, mjne pjnen net meer verschenen en gansch mjn toestand s oï -spoedg or verberd. Ik verklaar bovenstaan waar en veroorloof s ket kenbaar maken. Hebt ge oot vermoed dat uwe neren da oerzaak uwer ongesldhed waren? Hebt ge pjn nn rug, aan hoofd bf n uwe len? Ljdt gj aan rhumak, zwak hart of zjt gj warzuchtg? Komt er veel of weng urne met graveel of beznksel? Zjt gj altjd moe, afgemat, zenuwachtg? Overweeg. Eseh wel do ech «Fosr Pllen voor Neren» waar do krachtdadghed algemeen gekend s, ze zjn ééng n hunne soort, laat u vooral geen namaaksel met cenen mn of meer geljken naam n da plaats sln. Men kan ze n alle apotheken bekomcu t^en Ir. 3 r 50 doos of 19 fr. 6 doozeu Oï vrachtvrlj per post met bedrag r som zenn aan Algemeen pot voor Belgë: Engelsche Apotheek, Ch. lacre, 50 Cownbergstraat, Brussel. Wacht u voor namaaksels, esch bwsdcken James Fosr op elkdooa. V. Ck 1. C» ujl Ib^atre éc Gand, drect-, ~,-tn. Vendred 25 janver, è. 7 heures: Le pett Chaperon rouge, operet 'Serpet j Coppéa, ballet lbes. Dmanche 27 janver, matnee, & 2 h. 1/4 t ügoetto, grand opéra Verd, aveo 1» concours öfe M. Jean Noté, baryton d* l'opéra Pars. _ Lund.23 jsaver, è. 7 h. 1/2, representaton ga.a, avec le concours ds Mme Tphane, Mme d'olgé, M. Clément et hl. Fournets l'opéra Uomque Pars : La Dame blaache, cpéra-comque Bocldsu. Galere, 1 fr.; Parads, SO centmes.' Ne«wo Glrk. St-Persueuwstraat. Allo avonn om 8 ure, voorsllng. «ou- en donrdagen, om 8 ure, dagvc- ooacg. lcss 5.su lsjcü tl 3*eöv«%,CI»8j. f L8f " VBIJDAG' ïl.-srmsne «Yoarut». Om 8 uro, solfège les voor spelen mnzekana. Om 81/2 nre stpt, elgemeeae repet voor aanstaan concert op Kour, Opgepast. muzekann worn verzocht hunne pas-rodonbléboekjcs me breugon, er moen neuwe marchen a geplakt worn. ïambours c nclarons, om 81/2 ure, algemeene repet. VVyUdb «Gesar Oc Pacpc». Om 81/2 ure, bestnurzttng. Wjkeloö «oogem». Om 81/2 ure, bo«stuurzttjg a «Meboom», Iloo-emstraat, 214. WIJkclub AkkergcH-Oouptregang, - Om 81/2 ure, bestuurzttng, bj Verbusl, Hasp halsstraat. 27. Wjkclub Verbroerüg. Om 81/2 ure, algomeane vergarng n hef gewoon lokaal Kolasrstraat.. Fanfare!)Ö Volksvreadpn. Om S ure, les voor 4e begnnelngen. Om 81/2 ure, dru gendo bestuurzttng. Om 8 ore, repet voor muzekann, clarom-en fembours; aanleeren neuw muzek. S»e!alc Stodkrlng;, Om 81/2 ure, voordsacht door gezel D'Herdt, laats besprekng over programma r B. W. P., zal gehoun worn. Socale Jonge Wacht en _M. K. Om,6 V 2 n re > drngen bestuurzttng. Een uur daarna held een rjtug, waarn een reebr nstruc, zjn grffer en chef n velghedsdenst zan, n do ruo Joubert stl, vóór Hol s Ins, dat wj kennen. In hol had nemand artkel gelezen en kon men dus net vermoen dat justce er cca bezoek zöu brengen. Do egenaar was n vorgen dag zjn kor rés ruggekomen; boekhoudsr en do kellners hadn zch gehaast hem gebeur me elen. Daar arresta geen schandaal had veroorzaakt, had hj slechts zeer weng belangsllng n zaak gesld. Toen rechrljke ambnaars hst hol bnnentran, wss hj met boekhoudsr ;st n kantoo'. Danr hj don «-'er don vsghedsuüunst aan^r; kendo, dacht hj daljk dat er sprake was n rezger, de twee dagen geleöen n kamer N. 3 was gearreserd, en neuwaangekomenen, de hj vrenljk groet, lo gemoet gaan, ontvng hj hen met ze woorn : Ik vermoed, heeren, wat mj eer uw vroegtjdg bezoek verschaft. Zoo S ze chef n velghedsdenst, hebt gj artkel gelezen. Over wolk artkel spreekt gj? Ik heb nets gelezen. Welnu! Wat dan? Maar s net noodg ets gelezen hebben, om begrjpen dat gj her een onrzoek komt nsllen naar n msdadger, de her eergsren gegen genomen s. chef n velghedsdenst en rechr nstruc wsseln bj hoeren zer woorn een blk, waarn groots verbazng lezen was, daarop nam do rechr nstructo hst woord. Zjt gj do egenaar dt hol 3 vroeg hj. Ja, mjnheer. En heeft er eergsren n uw hus een arresta plaats gehad? Zeker. ' In uw egenwoordghefd 7 Neen, Rp'jnheer. Ik WDS den dag op res. Ik was xlmens. Maar mjn boekhouödor heeft mj verld wat er gobeurd was. Wora «oorfffe^ïj

8 É mvh al»uthou]u tot 'éé S»eSéSe[ r «aerae : *H»»Jfe5U r Lsn' fw ssg^b^sr-mac* ma??5s&xs&^& s e?%&b&^^ ^S», touïs'^bs-d s Stan**»», ^/frrfk 1 Oüd gêvcod EIJISffestkhlü188S ^^^tt^gg^.: ^^^S^^>^^^^ Vdzcker Lreowmn re m Sa Burgertjke Starsd Gent IV«Y JZ^ X\ Y. & st«f^tava.2ftïa n. a rt 43, Trekweg, 43, eberfl- ^n : Emma Bysetman*. 44 U «cbtg.» H^-f^ B- - H «* ^ts^eft er werk r)j Isaut', Savafc^rotfftat, &48» -"'"'^fe P Van a 21 Jaasar I50*»p verasscfes'lbg, vara ^ ÖHSS Rosale Bsmet. TB }-, w«l. Os^r&^rt.Xor IVoletrülrsat. 12. H-nrl D«^utUr, 43 j budgevon» occase. Te koopen eeo groot,!»dfr, Kf&ane, 37. Joanne Ojr, &2 j., muzek OBC!ÏESTIÏ!«N tnet groot gemak f R «. 'o., tred, Sttbbss DaJapoortrot, 4, Èngeae Nuyn;. 43 j., echtg.,, Bcos^sfcs^. MebloemÊtraat, W. Van dca S3 Jasunr Mare Haatstoe-tp, dl }., w«d. V»» VYea- JBOI, leulebtnedwhcn st«env-'eg, MO. Ms- #e C«IverM>n. ech, Ilnygh,., L'»kclrst'aat, 146. Horase Verbees* 69 )., echtg Lppens. Kr&nne, '9. êdtó* D»- mftrre, S d., Oaomtrfrlaan, D s s- "doer Van BWeaoargbe, 68 j, et-haepl., Kj j vsrhsdskfta/ a». Laufoat ' Kuddor, s bet noot om ds Burgerstand Leberg 13 tot 18 januar 1907 BEBOOHTEN : Hendrk Hoo, HuaId-J?«fté-Q ' jemschea senweg, S33; Mare JTon, Easenstraat, 30; WUen PKKÖTS, Kerkstraat, 128; Maurce Vorwee, ü8«rachtktraat, 1 ; Dlara ehaspe. Van Lokefjnstraafc, 77. I doodgeboren. OVKltLIJDSKS : Mars Vervaet, eehtg. Vervaet, 22 3., Hunlgert'-len senweg,,133. Per Naessers, 81 j., hovener, d., 489. Gusfcaaf Merck's, 1 n., Loskaa, 2. HUWELIJKEN : lüdoo Lppens, huur- _hour, en Malvna Le Cler^ z. b., ben Leberg. Erael Vervlet, CMöptable. to Gent, en Una Tomraelëk, z. b., Leberg. Osca» Baert, metaalbewerker, ea Mara la Mane, be» Leberg. ÏEOUWBELOFÏEN : Irana Amel, fabr., le Gont, en Rachel Bbgaert, d., Leberg. Jules Reuse, jzerenwegwerkman, en Evelne Verbeken, z. I»., to Leberg. Ache! Gaur, smd, en Mathl Theuns,.weefsr, ben Leberg. Arthur Vercrayssen, coffeur, to Leberg on Johanna Boebaert,?.. b., Gentbrugge. Reaé Samyn, hulp-apotheker, Gent, en Marea Vos, mowerksr, d. Alos Smet, bakkersgast, Leberg, en Leooe Do Baene, denstmed, Gent. Arthur Versnoyen, wever, Leberg, en Mara Volokaert, weefsr, Gentbrugge. Cesar Ncyt, werkman aan n jzeroaweg, Leberg, met Mara Bek, fab., Snt- be^aüg, mts ïnaandclfksche Btortn S ^en alsook eene NotJ-aare Spaarkas, TOorlH S8 Icdöo. Adres: WaaèrtfaaÈ. Ï2, GSNT. N.-B- Verkocp en vérharog vaa soto-[ Merlgta 1^ fê v tvk & n aerffê-s geclen 1^8 l wore m tlan n Iset M f a CarMMf a?é * mk 1 taapljü I S ra., KerkttraAfc, S3u vaa ém S3 anaar l Ubbj/ August floans-, 03 j., z. b., Zwjnaard [ SïersBtanu «6 V, BjMapwI-ltresle», «heasenweg, 131. j Ie beprecvc» egsen alt<s» bukhrtsg, als zwar vckfce», kboppcn. sprtxn, enz, Te bokomen aan.3 5 per stuk, Gent: bj C.olrd. ï^ngcmn'; lmbjont,ne(e'k(mr,83^ )ö Moor, Burgsraat, 3K; Leuven : bj Üarbe Amandsberg. Gustaaf Yvepgaeaax, draadtrekker, met Garlïïtfce GaJluwé, fab,, ben Leberg SSSffl Mkeaemf ea Eaclols.4 8El^, klea? en groe, aïïa göcrïs ga alle EKMeUsn. Te varkr^fen n h VOORUIT w N. «HAP.THEÜZKNST Mm oesfs (Uew é. ée a&nkconm Te bekomen n alle goe spo&elcu aan prjs fr. I.SS doos. AlgemtH pot: FLEUR US : P. Ceressa, préraraur. GENT : Do Moor. KORTRIJK : Hulpau. BRUSSEL : rncvüje ea Vergauwen. T!5S3 SS33SSS23S3!SB 7^H5EÏSSHK3SRSÏ^gï^S ^?SS6?KSSStS3SSS5?, 1 fffl.1 ja UlU llllül II MÉÈM, foe. ef J Allo utslagen r Hud, wonn, Woedzweren, kwetsuïea aan beecen. arepatttn, haarujtvaucn, melkkorseu, zlt, jeckhg-a, gez'.velea dfr borst, keren, laïïcdurge adontskngen, speen, enz, EtooplBsec warkanaea, verour en neuws, en al hunne (gevolgen : Vemauwhgea, onvrjwütg 2aad verles, manneljke enaadt, ensekngr nlaas ol zaadkher-cn, arbrèd, watcjeuk n balzak, sensek, enz. mmm fjss cer pnywsen Eaadplegnsen Brusse alls dagen Q tot 12 uren. (Dnsdag, Zardag utgenomen. Te GENT : Hol Vlle Termon, gen. do sta, er z c en 4*' Zardag n 8 > maand, 1 jz tot 3 1 a ure. l B P KORTRIJK: Hol du Nord, gen sta, '1 ; g f a Zardagen g tot 12 uren 's morgens. j H Behandr lng door bretwsseasg. Zendng r 0 p uggaa brochuor togen 5o cenmen post- g E;! zegels. ËSKvsa MOND- EN TAND2IEKTEW RsdplosBeerTandhêelffeesrs-SBeeïalfslen fep f mvnu» ée sta Q&u-Zuuft A1l9 'wtglzs.agg» epaa ST.K B GES- tut ml&üshs es vnm t t S ttxur Al d«opor-atêa soar pjn tmm m pfellles; AfaerkaaasBhe methodse - TasésH m\ af 5 fr. l-'voiirtllt I I frpggbar If I ^P RPUPZM! Waltrry- Paslllen vadnff, n hoest, do kcelpjn en al pevolgea. Zj smauen ze T lekker. Zj hfblén rtg jaren bjval pebad en kosn g overal 1 fratk. wsêmmmm G a sroo, Sssoss ef gssgras seï^ Bj mj to leknmen : BeseffJajSSSlAgS m b'dns vnllfn : Kers kwafet, 00 cenmen klo. Twee» 70 s» r» 50»»' Ver» 3S»» Ook g Ins' k mj nwtbefpappen pbwlns, a'o'* met Ie\>ren ondrj' en bovengoed. Voledp; mjlrasse:, opgoaaakt, voor twee personen, begnnth 20,'30,34 en M rank, 10 ja;' Rewarb^ffl;, Op aar.^raagbc-^cef k raljmet stalen n huze zoowel bnnon als bu'en stad) en verzendt ze ook franco voor geheel Belgë en n vreemds. «««Ier* *(wln<fgt Jsren jeaa* d* IMfUlO-K POXCFXET tssv «-^'gïtpfï -'- sl ^' 349n folj'a's-j d tsnsaaltft'ü» «u vcrvassc^ln^en vergaan Geen nn m HOEST n één nach* f en wan ls BROCHIET n dre daqr EENtSE PASTILLE aanoeprezen cor a Geneesheeren vas ganssh da wereld HSOaf WIL Dl 1CEI1 en wefg-ers al de ss^a! Do PASTILLEN POKCELET worn verkocht by alle Apot(!ök «. Algemeen pot : PHARMACIE NORMALE, 4 en'6, me du Clêne, Ververs EMT '%J l Alle wertledan 41e helfcest er. gosdlscfsle logemeat v?sl!en, gaau bj Voor mannen, begnaeo aaa, 9, % 0 &> per week. Voor vron wen, fp. ea Cl. 6 pgï week, wasch> es eaagoed scbe^repaa. Men aanvaardt enk persenen oss f^1 BaeM ^ e slapen. Alle oren vaa a EÖSM JUff m& l ^:s '" eocs f*. }.Eo 93. s-so ' Alles Mj Ims. Alle dagen zchtbaar. I Let goed op adres s -^S^^^^^^» EsgssssJa SssartSaetaar e&st fj=. exo pw Kassa OÜD GEKEND «WS. ~ GESTICHT IN 1883, Elö.lSA^ > Verkflgbaar bq bjzonrs Dregsa, 1 Ëlt>MAM PË WTm '"^^ SoSeurs en Par-förneffewlkela. J. l)üm0!nih f AN GAKSV ljs-r^berouwstbé^s-féüem E^Ktsdf-lgfJM^ehes senweg, LEDKBERG rbj Gont) fpé a wht nffmn dm kêt geens hzrb j ^^^^^^t ^ \ * oc * do grjss fcatïs banen ca» &^ ASk &s4 baar glfb3e»a eo Eaoht, *t»* ^^H / 'fös k- Eet uïtftüoa e& rrat 49»f Krt t^maft 4' m GOEDE geneesmds doen zch tregen zonr gerughtmaksn B reklamea nog brakzalrer Il» ^fl S^F w voor a!dgkwalen ÖQ Gal-'en Sllwerrïeos aja ö esags ea WONDEIIBAAKST gen >fcj% alle ONTSTEKI^OEN, ƒ/ ^ ^ ^ ^ ^ V V ^ Ook, hebt gj moeljke spjsver ngen, rasagkrampen. 'I H*mèSSwk "MV ais P'J wa.!^1 na "^ on^jt, moaljke amhalng, draanavm»^ j^st ^% ^5^ uuut, ua«kos l e&jsen uuu, u ^ ^ ^ ^ ffufffleétfymme&èmsé 1\ freaeeö, refn!^t.f!e Waag. Ingewann, Cahvegcn, verjaagt tnücs en zand Kt grus (fc blaas, doe en en houdt «'Ike ernstge zek gen. ïüj wwtk n twpe rmmraers vervaarogd : nummer \ s nntügtooi- degene de goed IUHI ljf wllen rengen; mmmer 2 s raadzaam voor degene welke eene hardljvghed mllea keer gaan met eene pl nemen alle twee dagen 's avonds voor 215 slapen gaan. 't Is let echt geneesmdl voor hardljvgled. Xuwrf l. mset «I ïa : ves*drj%«53 É?t8 J SI Pjs per doos : fr, S,5^S; halve doos : &*.ït Leest n n pespecus talrjke bekomen genezngen. O!'"ST : Apotheek Irmoor, t meslraat, 38, Dwneleapre, Sendam. Hovs, VaanrfBstraal, IC; ROHIBI.IK : lulpat en O'levaere; ÈOl-SCROKN : Fon'; AALST, G3lM«W;\V!;!TKn!;N Impe; ROESBLAÖRE: Man Vaa Bsuwe, Neetdsèfaat. 24; 1 SOITIvfïlêM : VandcrsctReren, en al goe pelhaen. S^sfs-ttKsrsjjs ï*^? 9 CrlfBeASrasrt, ^S, ËsrssscS-SsïrScf^a l - 'SW«SSBSSBS&^^«!3!H? 3K!>«S!f!S*«TO«a!SBJSaa»3^ g I S g IM P..

9 Prjs per nummer: voor Belgë 3 ceamen, voor &a Yraom S eeüüemex ^. r ff'«ïe *a"llesa«s«4e SS I latnhlfale 441 REDACTIE Hoogpoor, 29, GENT \ Ongeökendo brevofl w^ fon net opgenomen. ; t Berchn over werkstaka-. en on greven moen doo? e vakvereehgngen gesng 'powajfc M-: J \ m 'MmxMn alle FC^ÜTOM, Orgaan r Befgkcfe Werklnpurj. Verschjnen affe dagen. BelgS Drtëmaann... fj?. 2ea -- Eea jaar. o Me maann., ''ïs n vreem Dre maann {3 maa per week verzenüea) G.Off ft. AANKONDIGINGEN ÏBÏJS VOLGENS HET TAMBÏ Voorop betalen. Recht, oerhersllng, 2fr.p.r«.mm lm YfFsehrkkeljk hlae S Ter gelegenhed russsch neuwjaar hebben dagblan St-Persfourg blan opgemaakt verloopen 'aar. DÖ cjfers de zj opgeven spreken.verklarngen gen M. Stolyjne, du- Jljker dan meest krachtge argumenn kunnen geven. Het blad «Perelom», dat zégt zjne nlchtngen aan offceele bronnen hebben geput, schat getal slachtoffers r 'revolu n twee laats jaren op 26,000 DOODEN EN 31,000 GEKWETSTEN. In. ze cjfers zjn slachtoffers net vervat j'r benn de gen revolntonnaren [wern opgezonn, slachtoffers waar ' men enkel weet dat zj zeer talrjk zjn. Het ;s n 1906 dat getal slachtoffers f grootst s geweest. Volgens revuo '«Provo» heeft schrkbewnd door regeerng toegepast langs n eenen kant, en door revolu-.tonnaren beantwoord 2,740 SLACHTOP- PEKS GEMAAKT (1,100 doon en 1,640 gekwetsn) : 75 generaals, gouvemeurs-! generaals en stadskommandann gedood of gekwetst (er zjn gen personen derzelf ;cagorën 90 aanslagen beproefd zonr ' utslag); 453 polcemannen en.soldan ge- ', kwetst en 410 gedood. Van hunnen kant hebben pölce en soldan 416 personen gedood en 836 gekwetst. Er zjn 1010 TERECHTSTELLINGEN ge- :weest, n gevolge veroorelngen, ongelanrd 750 TERECHTSTELLINGEN de n baltsche provncën utgevoerd wern en door pers vermeld. Van de 1010 «yetljke * moorn, wern 600 voltrokken na utspraken r krjgsrechtbanken, ngesld volgens 1 wet 7 sepmber, dus n een tjdverloop 115 dagen, dus 5 PER DAG. Twee honrd personen wern gedood ea 350 gekwetst bj aanslagen en bloedge botsngen tusschen polcemannen en revolntonnaren., Tjns verloopen jaar heeft polce '1,100 bommen aangeslagen, 260,000 geweern revolvérkogels, 1,200 geweren en 1,800 ' revolver». Zj ontk 32 bergplaatsen scvoorraad en 21 laboratorums ontplöffngstugen. Er hadn 310 ontploffngen frf^st&^,. ' t fö wordt door cjfers vastgesld dat, zoowel gouvernementêelen als revo-. lutonnaren kant MEER SLACHTOFFERS ZIJN GEWEEST NA DE SAMENSTEL- HNG VAN HET MINISTERIE STOLY- PINE dan er voor. Stolypne heeft dus hot recht net verzachtng spreken. statsken zjn mnr just, wat getal aangehoun en verbannen personen betreft. IN DE DRIE EERSTE MAANDEN VAN HET JAAR WAREN BR REEDS 72,000 PERSONEN AANGEHOUDEN. In jul alleen wern 8,896 personen n ctal Warschou opgeslon.. Inden men enkel rekenng houdt geken cjfers, de benen werkeljkhed zjn, en men er 40,000 gedoon en gekwetsn en 55,000 verbannenen bjvoegt, komt men tot EEN TOTAAL VAN MINSTENS 225,000 PERSONEN DIE IN 1906 UIT DE SAMEN LEVING WERDEN GERUKT I lal men a m vreem scujll over ÉD Congo en n Mog eopod II. «In laats zeven jaar hebben sogers n Kongo voor 300 tot 325 ml- Moen frank aan caoutchouc opgebracht, als vergoedng voor beschavng, waarmee Europa hen heeft gezegend. Gng pet 'goedschks, dan gng kwaadschks ; dorpen, de hunne verplchtngen net nakwamen, wern vuur en zwaard vernetgd ; negers, de eene «aanmoedgng» Uoodg headn om werkenj wern gemarld ; hunne vrouwen en knren wern als gjzelaars genomen, en, alt dat net helpj onr hunne oogen vermoord. In 1885 mmers kreeg Congostaat europeesche mogendhen zjne grondwet, n naam Chrsndom, beschavng ea menschlovendlfd, en zjnen souveren, Leopold II, een r «chrsjks» vorsn n aardbol! Vroeger wat armrg, s Leopold nu eea r rjks konngen ; hj onrhoudt ' duurs matressen en bouwt duurs palezen ; fnanceele wereld, lberaal en klerkaal, lgt voor hem op kneën, en belgsche volk betaalt een el schuln voor bestuursnrchtng en tjns moeljke jaren gemaakt. Leopold wl n Congostaat aan Belgë overmaken. Echr heeft hj aan zjne erfens voorwaar verbonn dat erfgenamen alle verbnnssen, door hem geslon, en nog door hem slun, zullen eerbedgen. In laats dagen had hj er ver aangegaan. mjumaatschappj Boven-Katanga had eene koncesse gekregen 82 jaar, om over eene oppervlak 20 mlloén hectaren, koper, tn, goud en do senkool exploer en, Dt s eeno ongêlflch-congoleegche onrnemne. spoorwegmaatschappj Benen- Katanga, eene fransch-concoleesche zaak, zal een spoorweg aanleggen 2000 klomer leng en daarvoor n Congostaat 260 tot 300 mlloén frank krjgen... n paper. Dat paper kunnen europeesche spaarrs gen kontant geld koopen. spoorwegmaatschappj krjgt bovenden utslund recht om lfstoffen op sporen over een gebed, 11 maal zoo groot als Belgë en recht om geduren 99 jaar n dt gebed ontk mjnen exploeren: op voorwaar, dat Congo-Staat een el wnst krjgt. Amerfcan-Congo-Company,kreeg eene koncesse voor he ontgnnen caoutchouc over eene utgestrekthed een ml loen hectaren; en Inrnatonale Boschen Mjnbouwmaatschappj, eene amerkaansch-congeleesche onrnemng, kreeg eene mjnkoncesse voor 99 jaar voor ontgnnngen over een gebed ' 1 mlloén hectaren. vraag reea welke prjs souveren voor ze fconcesses heeft ontgen en eene lch neuwsgerghed daarnevens, welke juffrouw zen koek mêe zal mogen en. Want Leopold, de zjne dochrs onrft, omdat zj over hét huweljk wat vrj nken, heeft nmmer geschroomd om zjne kroon neer zetn op nachttafel dames ballet. geesljkhed, de hem als een aller chrsljksn konng eert, omdat hj clercale regeerng trouw hand boven hoofd houdt, betreurt natuurljk ze zwakhed n soeveren j maar zj meent dat men menscheljk moet zjn. Dat meent konng zelf ook. Hj had dan ook onr erfens-voorwaarn bepalng opgenomen, dat Belgë alle beslun zal naleven waarbj hj, Leop ld, aan nboorlngen n Congo grond heeft toegekend. En Belgë zal ook, dat was een esch r menscheljkhed, één zes el, rjk moen erkennen als kroondomen, rwjl wat er overbljft, natonaal, belgsch egendom moet bljven. Voor belgsche polk, lag beekens bat n fet, dat katholeke partj enljk s ruggeschrkt voor verantwoorljkhed om alles wat konng wl, blnlngs ut voeren. konng, he mnsre, geesljkhed: de vormen n Belgë een dreéénhed wereldljk- en geesljke macht. En utslag gehoun beraadslagng s geweest dat door Centrale- Commsse Kamer een nauwkeurg onrzoek zal worn ngesld naar alle gevolgen, de overnemen r Congo-affare voor Belgë zal hebben. Als daarover verslag s utgebracht, zal Kamer eerst beslssen.» «Hollandsohe Revuo»' Nota r Redac. «Hollandsche Revue» waarut wj bovenstaan knppen s geen blad op eenger wjze aan partj verbonn men kan er ut opmaken hoe?rg men over Leopold oorelt n anre lann en bun onze partj. BUITENLAND ITALBE STAKING VAN MATROZEN matrozen Genua hebben n arbed gestaakt', woensdag velen zj bureelen r scheepv xrtmaatschappjen aan. polce kwam volgens gewoon met n blanken sabel tusschen en verschene personen wern gekwetst. DLITSCHLAND DE Hlf&OTRIJD In vele_ sn beslon arbers vrjdag namddag net werken. hamburgsche Werkgeversbond besloot alle arbers verlof "geven. an: chsn de n laats jaren 'r. Dutschland nogal toegenomen zjn, hebben hunne natuur net kunnen verloochenen en vallen socaal-mocran n n rug. Te Berljn hebben ze n eene vergarng verklaard, dat socaal-mocratsche partj recht verbeurd heeft zch voor vergenwoordgsr belangen proletaraat ut geven. Onze partjgenoon zjn ntusschen vol moed. Net alleen worn n dutsche katholeke dorpen socaal-mocratsche vergarngen belet en socaal-mocratsche propagandsn afgeranseld, men s verr gegaan. In rjnsche kesdstrkt n ler centrum, Spahn, (Bonn en Ehenbach), werd generaal Trotha, n vroegeren opperbevelhebber n n strjd gen Herero's, toen hj eene revoerng wl houn, spreken door mdls trommels, rals en pstoolschon onmogeljk gemaakt.. «Kölnsche Zetung» berekent-dat Centrum n Dutschland bj lange na alle katholeke smmen, net krjgt; Er waren n 1903 net mnr dan katholeke kesgerechtgn en Centrum kreeg smmen, dat s slechts 41.8 p. h. Zelfs al rekent men met 1/3 onverschlll gen, de 1 net kezen, dan gaan nog meer dan 1 mlloén smmen katroleken ALGEMEEN STEMRECHT Maandag heeft oosnrjksohe Heerenkamer wetsontwerp gesmd waarbj rechtstreeksch agemeen smrecht n Oosnrjk wordt ngevoerd., Onze partjgenoon zjn, zooals men wel nken kan, over vmt vreugd n gevolge d&a utslag, welke hun veel hoop geeft voor toekomst. kezngen voor n neuwen Ejksraad zullen plaats : hebben»lr r; begn me aanstaan. socalsn rekenen op 35 of 40 zels. STAKING VAN CAPE- CONCERT-ZANGERS Bjna al zangers, zangeressen en bedenn r café-concerts Lonn hebben sert dnsdag avoncwet werk gestaakt 5 zj eschen hooger loon.."- AKEIIG In St-Paul's sta, Loun, was snds vjfn maann een jzeren koffer achrgelan. utsl voor opeschng verloopen zjn, werd koffer als «koopwaar zonr egenaar» bj opbod verkocht. Toen men koffer open vond men er twee knrljken n," cfe n een vrouwen kleed gewkkeld waren. ljkjes waren reeds volop n ontbndng, zoodat oorzaak dood onmogeljk kan opgezocht worn. VKREEWGEIE- STATEÜ DE AARDBEVING OP JAMAICA oprumngsarbed pnnhoopen gaat stadg voort; twee banken hebben hare werkzaamhen hervat, waardoor een en komen zal aan n geldnood. electrsche tramdsnst s geelljk hervat. Verschllen kooplen nemen maatregelen om hunne zaken hervatn vóór en r week. Groo voorran zjn besld n Amerka en Engeland. HET PROCES VAN DEN MILJARDAIR- MOORDENAAR Woensdag begon xnew-yprfc proces n mljardar Thaw, de over zeven worn. naar anre partjen. Daar krjgt Dt ontwerp, zal aan Doema socaal-mokrato «en ffood *» 11 ;'Sts onrworpen, maann c bouwmeesr Stanford Wh dood. M. Thaw s zoon een r spoorwegkonngen, eatwoondo Pttsburg. Van overalkomen tjdngea toe ongelukken door kou veroorzaakt. Men Erfgenaam - een r reusachtge overzeesehe fortunea^rbrok hj jaarljks eene vreest dat nog kour worn zal. som vajfj400,000 fr, «^rohfcjhe ntga^étc^er' ^Blu stran ï^shavofl'ïjö "^ menschen door kou gedood. voorzen. Sja^tMer had beschkt dat hj eerst op 35-jaïgen ourdom n bezt mocht komen r 100 mljoen franken kaptaal. Thaw maak Pttsburg kenns met vghed aan woen. Een jzge wnd In-Engeland ook s wnr n volle he mss Evelyn Nesbt, eeno tooneelspeelsr, loet ut Noorn en brengt sneeuwmpeesn me. dochr een advokaat. 't Was meer ut negng voor tooneel dat jonge vrouw In Rusland neemt kou mmer toe. haar beroep koos. Zj trad eerst op n een Overal daalt thermomer. Op zekere musc-hall Madnsoa-Square, New- plaatsen wjst hj 33 en 44 gran onr York, egendom n bouwmeesr Wh, weas vïeadn zqs-werd. M. Wh zond jonge vrouw naar Parjs om er hare kunstopvoedng voltooen. In de stad vond mljardar Thaw mss Nesbt weer,, en huw haar. Toen -koppel _ rug n Vereeag Stan kwam, wl mss Nesbt M. Wh, haren beschermer aet meer hooren. Het toeval wl echr dat Thaw en Wh elkaar rug vonn a groo wereld, n restaurants en op wanlngen. Op zekeren avond zan joaggehuwn n Madson-Square, waar mad. Thaw voor eers maal opgetren was als tooneelspeelsr. Zj zan -op n eersn rang en zagen M. Wh eenge raagea verr zea. M. Thaw werd-fjézead gramschap ; hj haal zjn revolver voorschja los dre schon- en dood n beroemdsn bouwmeesr New-York. Het drama maak veel ophef. M. Thaw zt reeds zeven maann gegen. new-yorker bevolkng volgt met belangsllng proces. DE HERDENKING AAN HET BLOEDBAD Gsr was twee jaar_ gelen dat revolu St-Persburg n bloed gesmoord werd. Men meldt ut Kharkoff, Warschau, Balostok, Ekarnoslaw dat eenge hanlshuzen en drukkerjen gsr staakn, r hernnerng aan den bloedgen verjaardag. Te Lodz was stakng, algemeen; n omlggen sn geelljk; to Moskou ea StPersburg wérk allemtö? Maar n alle fabreken, zelfs, n Staatsfabreken, s n n namddag net gewerkt om gebeurnssen 1905 hernken. arberswjken wern aganschen dag streng bewaakt. dagblan «Betch», «Strana r en «Beurzenblad» zullen morgen net verschjnen daar werklen net.gearbed hebben. TvWs WETGEVING masr vap bnnenlandsche zaken heeft n n mnsrraad een wetsontwerp ngedend op onschendbaarhed r bur gers n hunne wonng en onschendbaarhed r brefwsselngen. Het lend grondbégn dt ontwerp s dat door polcp aangehoun personen zonr last ene rechtbank, bnnen 34 uren zullen moen losgelan of door eenen onrzoeksreéht onrvraagd worn EEN VOORRAAD BOMMEN ONTDEKT Gsr morgend s polce bnnengevallen n Staats-electro-chnsch nsttuut, waarn 60 kamers voor stunn zjn. 5 stunn en 6 anre personen wern aangehoun. agenn vonn eene groo hoeveelhed bommen, mareel, paperen, enz. Geduren huszoekngen droegen 200 offceren en agenn polce leren borstbeksels en heln revolvers n hand. stunn moesn armen omhoog sken, onr bedregng schen. overhed heeft op laboratorum Kegels gelegd. professors beraadslaagn hen avond over kwes vaa slun nsttuut. BEER... HET 1I8TERTL hevge vorst heerscht over gansch Belgë en n Arnnen daal thermomer tot 17 onr O. Overal lggen vjvers en vaarn toe. bnnenvaart lgt overal stl, utgenomen op enkele plaatsen waar jsbrekers of sleepboon era gelukken vaarn open houa. Te Parjs was gsr 4 gran boven en 's avonds 7 gran onr vrespunt, 't zj een verschl 11 gran a n uren tjd. Nabj Vllefranche-d'Aveyron, heeft men, op baan, een landbouwer gevonn de bezweken was aaa een bloedopdrang, gevolg n strengen vorst; Sant- Césare, nabj Nmes, werd eea zwerver a zelf omstaadghea dood gevoaa; Sant-Georges-l'Agreol heeft men, op een sneeuwveld, ljk zekeren Scard, 83 jaar oud, ontkt. Te Rome s ook ongemeen fcöud. sneeuw lgt er n centmers dk. Te Cadore was dnsdag 28 graa koud I Ia Dntschlaad s Spree toegevrozen. Er wern verscheae personen bevrozea gevonn. Te Berljn s thermomer op enkele uren tjd tot 15'gran onr zero gedaald en s 's nachts tot 19 gran. vrespunt 1 In zud-oosn Rusland zjn jzerwegen onr eene dkke laag sneeuw bedolven. In haven Ossa s scheepvaart onmogeljk geworn. schepen de er zch bevnn kunnen geen vaartug r hulp komen dat avarj bekomen heeft en n nood verkeert. Verschene persoaea zjn vaa kou gestorven. In vele sn zjn scholen geslon. Het getal patroeljes s Persburg vermeerrd, opdat zj personen de ngevolge kou op n openbaren weg een bloedopdrang krjgen, r hulp zoun kunnen komen. lllskstal STAKING «BELLE VUE» Het groo prncep waarvoor wj n stokng zjn s dat wj manceuver zja tot 32 jaar ea 32 tot 40 zjn wj werkman. ZooduB, op 40 jaar kunnen wj nergeas meer werk vnn. Wj zjn oud, dat s eene wet de syndkaat r patroons gemaakt heeft. Daarom zjn wj a stakng, maar lberale en katholeke blan,, rechrs, enz., spannen allen zamen geaover werkers. - Er zja eenge onrkrupers gevonn, Zondag was n St-Paul katholeke meetng en gentsche kaptalsnknecht verl daar n reeds utgesproken en weerlegn zn: dat vrouwen ongeljk hebben, toegestane 13,50 fr. per week_ net aan nemen. Eeeds hebben wj dt venjnge dngentjo onr hann genomen en aangetoond dat ze toegevng maar voorloopg was, daf' hebben wj her_ n n bas- slechts voor enkele weken en vpóp Nog noot sjn Luk gezen dat er zch onrkrupers kwamen aanben op eene koolmjn waar er stakng was. Lberale rechrs, de her a Luk op pales justce zelen, komen eene straf ut spreken genover 4 stakers voor aanslag op vrjhed n arbed. (Art. 310) ééne^maand tot twee maann en 100 frank boen. Katholeken en lberalen zjn koeken nzelfn eg. Daarom, Vlamngen, propaganda gemaakt voor Verecngng en voor blad «Voorut»., «Unon s Mneurs» Luk Zondag, 27 jaauar, Verplchn Algemeene Vergarng n lokaal «La Populare» Place Ver, op boe 25 cenmen. Ier ld moet drager zjn zjn ld boekje. Begn om 2 ure. We hulp wllea brengen toa voorele r werkstakers kunnen sturen bj gezel Cocker, Rue Vvegns, 456, Luk. MECHELEN COOPERATIENIEUWS Vele neuwe len hebben zch reeds lan nschrjven..het blykt ook dat ou len rugkomen. Dat doet ona veel genoegen en wü heen allen welkom, Hoe maer lental stjgt, hoe groor Insllngen worn, hoe machtger oof Werklenpartj zch verheffen kan. Allo, len-samenwerkers, allen megeholpedé; en elk maar propaganda gemaakt. Er zjn nog honrn en honrn werkmenschen de moe n gewonnen worn! Met moed voorut! BH DE JONGE WACHT Wj zjn gelukkg ook bedrjvghed onze Jonge Wachn mogen aanstppen. Dtmaal hebben zj hunne rol breed en grootsch opgevat»' Net alleen doen zj aan ant-mltarsm, maar ook werken zj n heel parlö en n alle organsas mee. Bravo! jongelngen, mee wlskracht ea eenhed zult gy er toe geraken een r machtgs jongelngsbonn hel land worn. Oure partjgenoon nkt op uwe pllcha ; zendt uw zonen naar Jonge Wacht! ALGEMEENE VERGADERING Zondag 87 januar algemeene vergarng voor samenwerkng, om 7 ure stpt. Dagor : 1. premën regelmatghed; 2. Voordracht Bogaerts; 3. Betoogng Gosselnckx. Nemand raag ontbreken. Ons lokaal moet dtmaal weer veel klen zjn. " BET PORTRET GOSSELINCKX In lokaal zal zondag groot portret vaa onzen betreurn partjsecretars KAREL GOS SELINCKX ngehuldgd worn. Het s een meesrstuk fjne ekenng,door een onzer knaps mechelsche kunsnaars geler verd. Wö zeggen hem her openljk dank a naam r partj. brave, trouwe Gosselnckx verdent hul de alle goe partjgenoon hem zullen brengen. Zjn geheel leven heeft Wj aan verdgng zjner werkbroedrs geofferd. Hel Is met recht dat dan ook zjn beeld n ons mdn geëerd bhjve ' en dat zjn voorbeeld jong en oud opwekke tot n moeljken en langdurgen strp gen mskennng en verdrukkng. ONZE NIEUWE OVEN Ter gelegenhed r algemeen vergarng samenwerkng zal bakkerj toegankeljk zjn voor alle len 5 tot 7 ure. Zj zullen n neuwen oven kunnen bewonren, de ons nu toelaat zulk smakeljk en goed brood bakken. ILEUVEN VOORDRACHT BOGAERTS voerdracht gezel Bogaerts la zaal Frascat, Blauwpul, -zal zondag aanstaan stpt om 4 ure begnnen. Onrwerp : kunstschatn Versalles met 64 prachtge zchn bj mdl toóverlantaam. Gezel Bogaerts moet den zelfn avond nog (e Mechelen spreken, dus goed op uur passer» zal boodschap zjn. aeaa- uajmnuwttuamubbasa DE TOESTAND BIJ GBATET Tot hertoe s nets veranrd a n toe- 1 stand r stakng. Kalm, maar met energe, met eene be'- woareaswaardge taahed, wordt strjd voortgezet. Ondanks al geen dompers beproevea s accoord vasr dan oot en zal strjd tot overwnnng voortgezet worn. Al hun rumoer baat nets, zj zjn laat op hel stakngsrren gekomen, hunne werfcmanslef... s laat ontwaakt, menschea her hebben geen vertrouwen meer a de kerels de dwang, belofn en geheme bjeenkomsn gebruken om vereldhed a rangen r strjnn brengen. enkele speelsrs was. Maar zet ge als men mannen gen vrouwen moet opzet» n, als a domperskraam ' paa komt, dan komt 't op geen leugentje of twea aan. ï^^sï Dat M. Gratry elk jaar 104,520 fr, meec. wnt, door betalen eenen lagere* taref, op zjne werkers her dan n Hallun» Meenen, ja zet dat gaat de werkers^er.-. elers net aan. om meer loon strjn mannen 0$ vrouwen moen vereld en verzwakt wor«[ n. Met dt doel lan ellendge creaturen'' zch gebrukea, laa zch goed betalen, en' sken judaspennngen zonr blozen op zak. Welnu wj zullen de hoeren maskes; vaa gezcht rukken, genover hunne slechthed sllen wj onze taahed ea geduld voor goe. Wj bljven pal trots alles ea moen stakng wnaea. 1 En daarom, mannen en vrouwen "' Vlaanrea gesund, reac wjkt, meft overtugng gestren en geofferd en dsos tromf s aan zj r stakers. Gesund, werkers, gesund vereengn- gen,, coöperaven en mutualn, sun^ 670 mannen en vrouwenen gj helpt aan, overwnnng r vrjhed en rcohfevaar.» dgbmd. Alles zendéu aan rkeus, Vokahus, Meenen..

10 H tgaasn^m^mmm^tmü^. üea^gsbrsgas^ggasasggaffggsgegaaksba dng genomen, toen verschene personen er n 5 waren, en de met jzeren staven, pntglozen en r haven Dunkerque utgebroken n Laat ons profjt trekken onrva* sabels sloegen. gelukn bet vuur blusschen. eenge balen ju, de werklen dng anre volkeren. j n engelschen samer «Asa», ut Calcnttn SCHAER8EEK. Doojk ongeluk. Woens agent clerck werd eerst erg gekwetst aan M. Versylen. Welke mjnen ajn he<j DE ÏÜCHT IN DE PARTIJ aangekomen, ontlaadn. 'Netgenstaan hel bloed dal ut de men zou aankóopen. f zlöng n L. n. heeft bewezen dal dag gng stalewerkman Georges Glls over hoofd.stroom, sleur clerck zjn gehet vuur had zch reeds aan balen Gezel ns. noodzakeljks voor, hs pary nauw san hel hart lgt sporen n sta. Hj werd door een aan- wonn een anr stoomschp megeeld, maar voor maatschappeljk belang. Het prstoomenn trejn omgeworpen en vermorzeld. gene naar wacht. M e partugenoon." "" was nogenblkkeljk. HU was woonachtg lanser was ook erg gekwetst aan bet hoofd. werd door pompers spoedg gebluscbt. vaat belang mag net tromfeeren op 1 Gezel Wnhfe M d een href ontgen dood Op plaats gevecht heeft men eene scha wordt op 80,000 tot 100,000 fr. algemeen belang. Ze houdng n meest p e g e luksche' fera over'een ertke Leuven en slech 26 jaar oud. gekrom jzeren slaaf een mer lang en berekend. behoudsgezmle lann. 'gezel Vanryel n o Lo Peuple» verschenen ASll W E R P E N wegen acht klos gevonn. Het dng, dat naar verbran ju behoor aan. huzen In Dutschland heeft men voor kolenjsn hem net opgenomen, ANTWERPEN. valsebe bankbrefjes. ~ rr n nkt voortkomt ul stallen ka- Tberghen, Tourcong en aan spn en zoutmjnen tjljke conoesse toege- ' f Gezet Hubta zegt dal bedoeld artkel met Het legen n fotograaf L^rne, borust n polcewacht. nerj Van Cauwenberghe, Sant-Pol. staan. hbesle nzchn Is geschreven, maar dnt toch Joly aanhoudngsmandaat s bekrachtgd, maar ze houdt slaan dal Het onrzoek duurt voort. oorzaak n brand s net gekend. Ik wensch dat men her dat voorbeeld :]een pönljken Indruk heelt gemaakt b(j bes hy valsebe bankbrefjes heeft gemaakt, volge. Maar k heb net veê hoop! (Zeerj socalsn Luk. Men zag er eene afkeurng maargeene enkel «clchés». Trenn de naar Kortrjk kleeren wel lnks.) Mn r beslun luksche 'fera, Hy zou met ze,«clchés» naar Spanje gegaan GENDBRUGGH. «Da d'es wa, zlieul» f gaat boopen, komt bj LOUIS ItRODËlU, Een prost Hj vraagt a{kondgen n bref. Vrjdag om 8 ure repet. gewezen snjr r «S. W. M. Volksrecht», Gezel Bunne prosert omdat hj n Gezel Vanrvel 'zegt dal men n artkel zjn, waar jlo gewoon s dal fotografen aan Volkskndcren. Zardag avond, om daar zjn schoons, bes ea goed- geene sec s ngeschreven. {net moel'zoeken wat er net n staat. Hg had hunne kalann nagemaak bankbrefjes, roet [maar één doel en we en èeuhefa n hun portret mdn In, len geschenke geven. 8 ure slpt, algemeene zttng voor bescherm- koops COSTÜMENr en PABDES8Ü8 voorztr. Wj hadn znlks vergaj partj l«hersllen. Noot heeft hj luksche ODDE-GOD. Ontredrng. Ten gevolge len en ours r knren. bekomen. n, maar wj zullen hersllen. ;, :..?j& '<, :; kou sprongen gsr buzen eene Op aller opkomst wordt gerekend, daar drnj ïera wllen laken. Let goed op a d r e s : Ternemng lokomotof. Al do trenen ljn wern ge gen maatregelen moeen genomen en besproken L O Ü I S B R O D E U R, V E E M A R K T. S t. M. Versjleu bekampt Hector ns, de" { Do L. R. beslst dal bref eenlpzns ge-, blokkeerd door lokomof, de net meer voor worn, alsook nazcht r boeken gedaan. KORTRWK. Kamer zaken wl doen smmen, de naaripwözgd mag opgenomen worn. NOKERB, Nog drama. ~ toestand ut kon. ess tren, de n 8 ure 39 's mor net aangaan. Zeher n bref samengevat; ' gends.. Antwerpen-moest aankomen, reed eerst 'August Van Maerghem, de maar een oog I e luksche fera wl zelf hare egene n 18 ure 15 sta bnnen. Er bestaat geen gevaar voor npalmug ea had en anre n een gevecht utgestoken I saken beslssen. Zj proïeserl legen hel artkel'. Ver trenen konn langs Züdsla stad werd, s nog altjd benkelyk. Het parket s' n Staat heeft met zjn verbruk geen nllvanrvel, omdat hel schjn geeft als zou bereken. tren ut Parjs s met dre uren véï^ gsr nogmaals-' naar wjk Néllekenskéer gévloed. Correclonté^ rechtbapjt p&n Gen/ plarale schèérhg' verwekken om «persopnjke tradng n Zu^ö^ssaHgekoaraö'sVSfs rez- komenïörïmeen onrzoek doen. Talrjypl'sc^ Gezel ns. Bestuer hét-prnssscs vracfataldrjvng angs^übragscbepoort wslen». ^. ', gers,? de met;j: sshep6ö-m»esfeö#^fea'; nen wrfdën 'OhPvrfcagdV stétsel Gj gaat bun kwes. sjsjfts!^!^ -, " UITSPRAAK M. Versylen. bepalng n ;» Er s daar gea'n Uwcstd ^(W, 2èlfs net Van kwamen laat. WELDEN. Anr drama. Sert gerumen 'sfz^l* S't. SG; dal' wl dat dó mandatarssen r party ljd heersch er n husgezn B. geene goe Idale Speybroeck krjgt 4 jaar geg, aankoop werd ook net ngeschreven n, volledge parüjgenoolen 'zjn, ld aangéovereenkomst, daar var zch aan n drank Mare Bollen 9 maand en_füomena Wal : hollandsche wet 1901! slolon syndkaal, ld va dé coöpera, ld TONGEREN. Knrmoord. Ut Geer s overlevert en zjne vrouw alsdan veel hem raedt 6 maand, om door msdadge bewer- : Gezel ns. Do Staat heeft zch eene 'Ben poükon groep, lezer eocalslsche gsr ljkje opgehaald een pasgeboren moet verduren. kngen n dood hebben veroorzaakt TOU mjn voorbehoun en zj wordt straks utgeknd. Eene juffer; de'n ' geg Tongebaat. ; pnrljorganen. Corale Lannoo. Hare zoon, een knd ut een eers huweljk, M. Versylen neemt voorbeeld D Waar er IcwesUe s, zegt bref, s hel ren opgeslon zt, wordt verdacht' do moer trekt dan doorgaans party voor zyne moer. Asssenhof Oost-Vlaanren zjn knd, dat zy zou doen verdwjn'prussschen Staat net aan. M. Vandor srncep zelve onzer organsa : lucht. Nu had zoon by een landbouwer gewerkt: eers zttng wordt maandag geopend. vel heeft zelf bekend dat utbatng r» Hel konl ér óp aan wen óf len r nen hebben. gegene werd mét ljkje Wanneer hy thus kwam, vroeg var hem jzeren wegen n óns land hem net heel goed parj regleméïtn hunner fera moen gekonfronerd, doch men kwam nets' wén. naar zyn geld, doch hj was net genegd hem Èr zjn dre zaken,behanlen. volgon, of beslun loepasseyk zjn op er- ljkschouwng zal moén utmaken of knd geven. Een twst onlslond, de weldra zoo hoog Maandag, Jozef Huylebroeck, We- bevallen. Gezel Vanrvel. Ik prjs net veel een, n mnsns parlygenool tot n man- geleefd heeft en wat oorzaak s r schram- oplep, dat zoon n zyne woe eene spa ren, beraamn moord op Arthur Smet, Weren, op wjk Jabbeke, n n avond utbatng M. Lebaert maar sl d«batars r partj toe, en of emand onzer hel men de op hoofdje zen zjn. greep en er zyn var- een hevgen slag mee toe- 28 October Openbaar mnsre, boven ze a heer Renkn. ;; recht heeft n vakve-eengngen afscheuren bracht op hel hoofd..l' M. Van n Bosch ; verdger, Mr Arthur M. Versylen. belgsche Staat heeft 'ym Werklenparty aan 'predken? gendarmen,, aan we gebeur was meebuysse. geen nvloed op kolenmarkt en hj zal «Zedaar dé geheele kwes én eene meerr- LUIK. Het drama. ljkschouwng geeld. Rebben n zoon aangehoun. advokaat Nols heeft onverwach ulslagen Donrdag, Edward Vf»n r Beken, be- ook wel n karl tren voor nkoohed dre kwarl smmen heeft beslon dat n opgeleverd. Er zou gebleken zjn dat won Dat drama wordfc erg-besproken. raam moordpogng Merelbeke, 22 jul pen r kolen. ïfle tucht n partj voor ereen geyk moet net doojk 'was. kogel heeft hersenen 1906, op Alce Duvllera, de weger met Spreker vreest geen karl tolegt sjn.» net geraakt en kon'zonr mns ongemak Van r Beken verkeeren. Openbaar m- verfcoopers. bref was "geleekend dóór al bestuurlen bljven ztn waar hü ngedrongen was. 1 nsre, M. Thenpont ; verdger, Mr R moeljkhen de wj ontmoetn bj oorf-rrarkr! Ber luksche fera. M. Nols s gestorven aan zenuwberoer, verchard Drory. overname spoorwegen zjn geen voorzardag, Hendrk Sutr, beraam beeld t'o vergeljken met mjnen. L. R. heeft zch'dan verr bezg gehoun oorzaakt-door vuurschol en net rechtstreeks RIJSEL. Stou defstal. Madame aan won. Onmdlljke zorgen, kunst- C..., woont op hét eers verdep, een moord. Sutr leef met zekere Melane Staat neemt alleen over wat hem toemet eene grondge 'besprekng n pollleken matge amhalng, bad hem kunnen redn. prachtg gemeubeld hus. Toen zj gsr Leemans, op Kraanle, n. 37. In eenen behoort. Gj zoudt msschen wel bes toosland. VERVÏERS. Schrkkeljk. Eene 72jarge omtrent 6 ure thus kwam, bestatg zj dat twst.heeft hj haar met zjnen neusdoek mjnen nemen, geen schreeuwend zou besprekng zavn eene volgéda zttng voortlamme vrouw s gsr, rwjl hare husge- een def n hare wonng was gedrongen. keel toegewurgd. Openbaar mnsre, M. wezea. gozcl worn, A, half noon naar werk waren, nabj sloof n Nemand weet hoe hj n apparment Van n Bosch. Ik wl wel tjljke vergunnngen. brand geraakt en hulpeloos een waren marldood was gekomen. N.-B- ze laats aaak zal net opgegezel ns. Gj loochent dus n-. s gestorven. Eene ncht de bj haar kwam, vond beken def heeft'öëo fr. n banknon roepen worn vermts Zutr zch heeft vloed n Staat. haar dood. Onr haar lag eene petroolkruk, wal en 25 fr. n geld megenomen en geen enkel gezelfmoord n geg, wat wj gsr Wj moen onzen uvlood net doen ge-' doet veronrsllen dat zj sloof heeft wüle spoor achrgelan!... meldn.. voelen p p weroldnarkt. maar n bnaanwakkeren. - P a a r d door eea trè» gedood. Gsr werkelooshed onzer v Dkwjls nenland.. BStCSSEL. Bood gevonn. Conslanca wl eeu rjtug n renghedsdenst Orsaotc BAmm Ruppn,.46 jaar, werd gsravond dood gevon rals n doorgang r PöstéftjeB msehhgf. mn.. tm/c -. a^fs M. Verhac^ej vraagt, dat men voorn op een stoo op hare.k^sfer,. PaehecoslïaaU. NAMEN. - Brand. Gsr s brand ontslaan gpy^ke», toen tren BétKöBé Moord.Bo-neeHes '.-ra7:--. ' sl wat.aangaat do wefkunsreglemeno s Een dokr schrjft.hjsafc'alsl^ea-e aan eene n.'^^^-^sj^j znneloó^én^s^hjïi^ TOofbj-fcwaa: ' ', ''.-'"'' ''- '-' ' Mèn zal zch nog fe ssaak'hernneren va'ö Zou voegen bj besprekng r begrootng Davc. l-glboodseïn:: wéfd gegeve door krank- barreel was, men weet net door welk aatnurhke dood. n beenhouwer Rosenbaum, reeds 63 maal njverhed en arbed. Ongeluk. brpuwersgast Vangörp, znngen. pompers '. Namen wern n toeval, opengebleven. verooreld en de zjne oud-mnnares, Mnsr Franeot wl daar nefc we-, wonen.n Opspn'straat, doed woensdag een aerjl ontbon en kwamen aanstonds met hun Een r paarn werd door do lokomof vrouw Salès, bj we hj sert maann n- n. ï-l.vat ber n n kelr een hus r Weezen- mat'erlee r plaatse. Daar er gebrek aan war verbrjzeld, anre, gevaar ljk gekwetst. woon als knecht, met ver revolverschon Herueung was, bepaaln zch pompers tol vrjwaren Blraat. man schoof ut en vel met hel vat voertugler werd met rjtug om- dood, omdat zj hem voor luaardj aan' Gezel Dcns. - centrale sek had ber naburge gebouwen. Het dak r bakkerj trappen. ongelukkge werd, met gebroken geworpeneü lcht gekwetst. stort gelukkg spoedg n, zoodat brand zch JHet rjtug behoor aan'm. smct. Eén ur had gezet en bovenden 960 fr. aan ach- slon op voorsl M. Benkn, dat. beenen en rbben, n onrasl'wekkenn toestand rstallg'loon schuldg bleef, zoo n mns Mjhraad zou benoemd worn door do Ka-, [ net veel meer kon utbren. Evenw»d öaar g8tsj,huss gebtadt. s«?''s* ^%ït*'3 onrzoek s doer polce en dën st-a- beweert "moorna;ar. meren net.door regeerug. : bfóüwérlj' door vuur beschadgd.,'' - Botsng. ^ Woensdag l<wam eèa zwaa' övérs ngesld. }^:l-' jury, de op dre vïagen antwoorn verslaggever heoft: zulks vervalscht en : nljke ; kou. JfeBourgon, vschver- had, gelan camon n Haechlschén senweg oorsak n èrand, de a( ver-klaardc'n'-bötch^schnldgèn vraagt, dat mjnraad zou bestaan ut.scha -aapgerehftjeeft', s net gekend.' n Konngstraat rech.lever n. KrujHun gerekooper, vond eene zféfft Mvohers, madame hof 'veroorelt Rosenbaum tot 20 jaar mannen levenslang benoemd. Dat s sleoh*. n eh bptsle op n tram.. Een r voerlen -'«-- l t S B ' %%'a-jrv ; ' - ' ' ^ l - ; Corale Beauran, wpduwex'ongu&pée, dood dwangarbed. f?f»r» Ik sl voor dat - Kamer zelf de len. n camon werd door n schok versche- FAKCIENNES, Mjnwerkersveengng. kou n hare kamèj^uggek benoeme. Sert 30.jaar s do Mjnraad onöene mers 'ver geslngerd. Hy- kwam er even- Zondag aanstaapdp,. 1 tot 3 ure, betalng r ongelukkge was net hoof d n hare afhankeljk. wel met eenge Uch schrammen 'af.'da rul- nleggeln. Hel bestuur vergart om 12 1/2 urè. waschkup gevallen, toen zj aan ktu Gezel Bcftrand. bobbea elkaar allen hel Iramrjlug wern vearjzeld. lon, do n geene dre maann gestort bezweek. tjd verstaan. Gevallen. Dé géhaa.n Wattmann, 22 hebben en zch net n regel gllen voor maand Omtrent 7 ure vond een polceagènt, Zttng n 23 januar Mnsr Franeot. Zj zjn benoemê, Jaren oud, loodger, wonen n Zwaard- januar verstreken s, zullen door een aanbevolen eene vrouw, utgestrekt op straat lggen. bun alle polk. Inden Kamer onzw M. SOHOLLAERT ópént om 2 ure. Blrnat 's woensdag avond n een bouw dor Van bref verwttgd wórn, dat zy alle recht In. arme vrouw, de om aan kou plaats nnam zou dt net meer geschen.. wetgevng op do neuwe m.jnou Elewyckstraat 'eene hoog' verschedsne nwatsohappj verlezen. weerstaan,, veel gedronken had, werd,. Gezel D'erg. Men doet bet wel voor do mers gevallen. ongelukkge kwara recht op (eno enkele', nlchtng zal hun door n. se- naar poleebureel geled. -;-_g^ ;:, Kamer herneemt véebefsprekng over RekenkaMer., '»?. v 'f ; J'' : : V -^'een hoop.maralen.en.werd verschene ld- kréfers nog.'gè^vjèdén.... ' ^ ^ J/gJ-y'» s-ess» }1s j^een kófï de zj droeg, vondm^^ésey ; mjnen s&3-,.., - 'Mfsr -lyrnéètfc. ---; Üat Js hef;-:c!ü!o man gebroken alsook vreeseyk gewond ovet % - Vóör'plè vërdéro' hchllgen u -vlaanschv Som 13S4 fr '! ^ ;, ^ a T'-.jJ&ezêl Hector,us betreurt dat n! ganscle chaaro. ;Het.5j.«chtoJr onlylbgsdé amk zch- wenn.bj gezel.sjjout Hector, & Crand- 8AULTAIN. Een knd lovend verbrand. lasnkoher geene, bepalngen voorkomen j mnstó'r voegt er bj dat bj aoa nét beb zorgcch r plaats en werd vervolgens nbe- chatnps Farccnnes..... jonge Lefèvre Henr, s u een kel om n aankoop door n Staat toe lan stueren s om trakmenn ' len flenkeykon tooslad naar gasthus gebracht. Dt zou vele moeljkhen verhnren de n Mjnraad verhoogen. kokend war gevallen.. JETïE. Geknpt. Zekere P..., n arme klene, s ondanks zorgen, wj reeds gengekomen zjn. Gezel Dcns. Waarom vreest gj besnt-pötors s.ccnw^g, pleeg sert lang'aflrug- SRÜGGE. M Nog gevecht. Een msver- aan zjn verechrkfceljké brandwonn, overik doe eene laats pogng om- -werkn Uöemng door Kamer? Hebt gj moersgelarjon bj mdl aankondgngen wsarneé stand. a Btrty met geen gemeld werd, s len. gen karls en trusts gen gaan. rhsd net? hj plaaen beloof aan vrouwen en mesjes. ' lanser Besman, de Ie Snle-Krus twee mes- FIVES. Voor werkstakers Fon centrale sek had ook gevaar n hudge samensllng n Mjnsken ontvng nét overen. Men weet dat hel HU wst alzoo een mesje SO00 tr. af Ie gères. Van werkers en werksre r gezen en vroeg dat,wanneer ' t belang raad geeft geene voldoenng aan do Kame*. valsch gerucht hét overljn aanledng gaf persen. verbrukers zou kunnen'n gevaar zjn, 1 M. Woes' bokampt ze mceuag. fabrek Lechat, r stortng : 16,90 fr. Hel, pa'uet hoeft zaak lor plaats onrzocht tot verbslfttag r soldan, de hunne woe Het s bj vergssng dat wj verlen week concesse zou kunnen ngetrokken worn. Mjnraad s onafhankeljk. op vreesqljke wt»» hehl gegen hebben. en P... doen opslun.. Spreker wjst op fet dat m anre eene omhalng 18,00 fr. n fabrek Men moet smmen maar rc-cbt'c-r.jdc " LAKEN. Vreeseljk ongeval. ' Gsr werd Verr schrjft een plaatseljk blad : lann men aldus hanl, nameljk n'zwe s net n getal. Bonface aangekondgd hebber.'do lnkerhand Frdns schouwer, Senweg Het gevecht dat op do Vschmarkt geleverd Gezel Horlat. ~ Zj zjn mot 10. Hefe zjn ook werklen Lechat, n en nu pok n Frankrjk heeft Clemen Onmberglwh, Vlvoorn, n «Vsserc werd hjsschch lansers en jrolceagenn was' welke de som voor werkstakers Fou- ceau zch bj ze zenswjze aangeslon. Gezel lporle. Zj slapen nag! waarljk schrkkeljk. Bege», Fabrekkaa, letrljk afgekapt. Do len r rechrzj vragen naamgères gestort hebben. Jfl Ik wl nochtans waarborgen. ze aanmolenbeek. Brand. Gsr brak er agent clerck,' een reus, werd door een Zoun lezers % Voorut» net eens koop geschedt nu reeds tussohoa prva afroepng op amenment ns, omdat brand ut op let geljkvlook r wonng SOta soldan overvallen, gestampt er geslagen. dt goed voorbeeld volgen? maatschappjen. zj zen dat oppos meerrhed s aekn.èn Loren, n Manchesfslraat. Eene clerek, de n lanser Cyrel cock vastheld schattng kon gebeuren door een col- en verlan zelfrtjd Kamer. DUNKERQUB. Hevge -brand n gloeen kool was ut Uac'el f.,p tapjt ge- los zjn gegene net. agenn moesn haven. ~ Een brand de èene groo ut- lege expera, benoemd door n mjn naamafroepng bewjst dat do Kamer vollön. Keods had brand cesr zekere utbre- staad houn gen soldan, de 1Ö0 legen bredng had kunnen'nemen, s op kaa raad. net n getal s ea dé zttng slut 4 ure. ID m LaBdjlCB Baa Kechlerljke Zaken ll!n!!.!se!ê^e\«lls e K È M " R "S 25 jaüa M31 aanwenn om zch net aan n hals hare zusr werpen en haren naam bekend maken. Irma echr voel zch tot jonge dochr aangetrokken, zonr wen welke oorzaak was ze' gewaarwordng. Irma zeg hk umkm - Ik vrees, rnöer, dat ge mj eene ou engelsche dame met brl en krollen haarlokken voor gouvernan zbudt gegeve1.! hebben., rwjl mojuffer Het s ook net als gouvernan, naar; mj zeer'-wét-%tóst^.t ; e'n''l %en verzeeerr als vrendn, dat k. u- wl aan kerd dnt wj malkaar góéd zuln vermjne dochr hechn. Doch alhoewel staan... Gj zjt éeno amerkaansche, k u moet belcennen.dat gj mj n zeer- n e t w a a r, mejuffer?... s aanstaat en k u voor mjn el reeds Ja, mejuffer. eanneem, zult ge begrjpen dat k her Dan moet ge ds bree gedachn over h-et oorel mjner dochr moet k e n n e n. Zj s bjsonrs belang- hebben de mesjes u w la'nd kenmerken, Gj zjf, n mns jonge hebbeudo hern. mesjes; als - ge jax'en berekt hebt, Ik ga u dus aan h a a r voorsn. rwjl wj als beggjnen worn groot Zj schel eene denstbo en ed. gebracht. ' mejuffer Irma ontben. Op dt.oogenblk trad denstbo Eense. oo.a:enblkken lar weerklonk helre sm mesje n n bnnen, op eén zlveren bord kaart een bezoeker brengend. Kans en Irma verscheen. Bertha stpnd reclt zch berend af'opneuw rtrep ontroerng sched nemen. Berha haar verran. Zj kamp er echr gen ut al hare" Mejuffer, zegdq. Blanche, gj zult krachn... begrjpen dat k nogmaals over zaak Wanneer mevrouw mesje had mo?f nanke'n en' mjn echtgenool \'Oorsesleld en Irma neuwgekome raadplegen. Ik moet u dus een bepaald aankeek, bad mesje nog; moed ge- antwoord morgen kunnen geven.noeg!e g1m!achr-n. Gj kunt u dts zoohaast alher komen oogen dér twee mesjes ontmoetn tg?n, dal 'gj "mj'/ antwoord zult 'r-lk m dnclv moest moet nntvartn' hebben ' mwm gezelschapsjuffer _ denon aan onze hem n afschodskus geven, 'nemancl dochr. Wj verzoeken u zoohaast mo- vergez( h e m aan boord. geljk n denst trend» Duval, door zjne zaken weerhoun, kon Parjs net verlan -en abt PasNa eenge stonn stl, zes Bertha cal, vra-nd zjner moer, de em Gj zet, moer, wj zullen zooveel genegenhed toedroeg, had zelfs mjn var en zjn husgezn redn. bevel gekregen naa? ü&gerë vertrek Ja, herhaal Lucet... Ik hoop kn.... Ga dus, mjn knd, ga de helge Wanneer hj allaes op d-ek slaantaak vervullen... Ten jaar gelen, n grond % varland n - d a hebt gj met gebogen hoofd eh m e t ver zag wegsrve'n, pnk hj eenca schan h-#t-hus-véïmen, nu treedt gj traan weg en, zjne blkken over n ér- epneww' bnnen. abö? ïö wjn oceaan M e n d e dwalen, dacht hj Zj de ü met open armen ontgen, nog enkel aan glorctjk>pan dat bj verfoen u vroeger en lasrn u... s'nds lang bad opgevat. Ga, mjn knd, en betaal kwaad met En nochtans net een traan bj goed. hernken aan hen de hj verlet, Knd zonr naam, eerroof sr zooals kwam n zjne oogen, hj twjfel zj u noemn, ga, verdg hunnen nog oot zou hebben 'nochtans of hj ze naam da zonr u gevaar loopt eene schan w o r d e n en h u n n e eer naar weergezen. In n Senegal toegekomen, ed n afgrond ledt. jongelng laats loeberedsels voor eene vs naar bnnenland, kocht da XV noodge kamealen en vertrok ' naas Kayes,- waar hj noodge prod HET BLOEDLAND en w vereschtcn voorraad oplaad. Dan trok hj aan 't hoofd zjner n zendng- de jongs lunant boorlngen n a a r n e g e n v e r om lo Achlle Carmen n Afrka gng volbrensantfera stl houn. gen was een r gevaarljks da men Gert vjf maann w a s rezgfrf een offcer opleggen kon. Alhoewel zwar Afrkaland alle op weg. Soms mddon der eentoonge dagdage'n tooneel s bloedge gevechn, schrkt landvorschers rezen n verre landwoestjnon k w a m «Mejuffer, en gedacht aan vrenn en kennssett net af. W a n n e e r jongelng Boraux h e m opwekken, «M. Duval en k znljfen zeer gelukka Werdt voottaeset} zjn, zoo fdj taak wu aanvaarn tot nscheep vond h ü nemand daar ora Bertha boog eerbedg voor dame. Irma, zeg Banche, begelsd mss... Glarsse Hertford, tölledg mesje.. Begeled mss Hertford, k bd u. I r m a en Glarsse wsseln nog eèn'ge woorn rwjl mesje naar grlle n ngang werd gebracht, w a a r n a zj afsched namen. In woonst r Lecepèstraat wachtn-mcet en Rousseau tértf^-; TöMfe v M Bet mesje af, n 'gröolsta onrust. Wanneer zj enljk verscheen kon zj hare moer net een blk gerust sllen. Alles s goed vergaan,' zeg zj, en k geloof dat k gelukt ben n pogng. Mearmaals moest zj ontgst verhalen de h a a r n hol Duval beurt was gevallen. dag gng haastg voorbj. n volgenn morgend bracht ds brefdrager eeven bref aa. Bevend werd ze door dochr n bjzjn r moer- geopend. Het- zegel werd m e t haast verbroken en een lu kreet slakend, n a eers regels hebben overloopen, overhandg zj n bref aan hare moer de op hare b e u r t las * vsll üe bes ze lem.var. : gentstr;, dat legraa gen. Nu 'dagen 1 Hj v maar a luam n hj zel geen be Korto planner stge-, John M Dus w a r wezen gen, n l Op r?on do

11 GEN T VEKLORES eenen hond, schapersras - eeft twee wt poon en wt borat. Verloren n 19 januar. Goe beloonng de m erugbrengt bj Vanvjver, Plezanfrest, 25. MEN VBAA6Ï coneergen voor n öenst r krunerswnkels «Voorut» f voorwaarn zjn r nzage n lo- Itaa «Ons Hus» Vrjdagmarkt, tot naan- Jdag mddag, t Maandag avond om 8 ure, zal examen jplaats hebben. Vertoonng n n Cnematograaf Van 'r Syp-Dubrom, Bauloostraat. Programma r vertoonng door «Voorut» gejorganseerd : 1. Longchamps-fleur; 2. Eaux Se Versalles; 3. L'Enfant volé; 4. Début Id'un Amoureux; 5. La ruche mervelleuse; B. Le carnaval Nce; 7. Menagère Bostoge jen voyage; 8. La pêche ou chou. (Entr'ac.) p. La lo du pardon; 10. Le sport en Susse; ll. Je vas cborcher lo pan; 12. Mesature d'un tonneau; 13. Le.ssport Norwège l4. L'Iuquston (neuw); lö. Le eouohé a, Parssenne; 16. Course k la péruque. zaal zal goed verwarmd zjn. zoe, leve wnr. IJe opsllers let dompersgazetje «Hel Volk» zullen zeker gsr ïnorgend een dankgebed opgezonn hebben aan hunnen alraachtgen god, omdat zoo lekker, o eoo lekker koud was. jzge noorrwnd sneod toch zoo plezerg jöwars door 's menschen lchaam 1 [ O ooren en hann tnln toch zoo aange- [Saam I f klnrkens de eenge klomers ver Taar onze vlast abreken kwamen hadn pret dat 'fcet plezer ed! f Een koetser n tram. de dre hemn, Bro broeken en twee kapon aan v ljf had, 'fetond nog bbberen n lekkeren kou I En de ongelukkge rjke menschen moen n Ben zoo overheeryk wer tot n ure n hun bed lggen, n de afschuweljke warm een akelg donzen bed... Eene goe vergarng. Vrjdag ^ erd n Wjkclub Cesar Paepe eene blgemeene vergarng gehoun, welke lonr oogpunt opkomst en afgelegd Jfferk als goed geslaagd mag worn aanzen. ' Na goedkeuren vaü reglement let onrsunngsfonds welke n n echoot s clubs gestcht s, kwam gezel J. ffanghe aan woord, de n treffen.woorn aanwezgen aanspoor zch n felagor sllen, n en zch door n.tjand net lan verrassen, want, zeg spreker, strjd zal hevg zjn, nets zal ge- Bpaard-worh-om ons verpletren. Leugen en lasr zullen met gansche kar- J'evrachn over ons worn utgestort. Maar hoe meer lasr en venjn zj over ons.tatbraken, s groor zal onze lef gorn voor partj en onze begnselen. Daarna werd rol n wjkclub en ' plchn r len onrlng besproken. werkzaamhen wern vereld en aan lalkeen zjne vervullen taak opgelegd. Kortom, eene vruchtdragen vergarng!welke nog lang n ers geheugen zal blj- S?en. Aan afwezgen berchn wj, dat er n j kort nog eene algemeene vergarng zal worn gehoun, waarop wj hen reeds pp voorhand vrenljk utnoodgen. DE WIJKCLUB GESAR DE PAEPE. = Op onze trams. Wj begrjpen net loe admnstra onzer trams zoo ellendg omsprngt met conducurs, de n n btren, snjndon noornwnd heelc dagen op hot voorvlak n wagen moen staan, zonr mns beschermng! Is dan toch zoo moeljk ch zoo kosljk overal ramen vóór en achr wagens plaatsen. Het publek zelf zou er over vren zjn. Nu slt men al do conducurs n besnög gevaar bronchts, verkoudhen, pbgzokcn, enz., enz. Allo... behanlt deren met zachthed! tuaar ook arbers met voorkomendhed!!!... Otgelooflfjk... en toch waar. Gsr #- woensdag om 4 ure namddag zonn 'jüj om 2 frank postzegels naar bureel Van Vlceschhusbrug. Men kon ze net. leveren... er waren e 1 zooveel net voorhann. Houdt men daar publek voor n 'Aap of s admnstra r posrjen zoo n war dat n een groot bureel geene twee frank postzegels krjgen zjn? SCHOENEN VOOBUIT zjn bes, en allen ut nlemr ler gemaakt ö^ FKUILLETOS VAN 28 ANUAlU 87 XXB» ss» I? I r 'I t ze gedach kwam eerst lar bj hem op, toen hj een legram ontvng, n drecur f&s hus n Regentstraat, waarn dc-3 hem meel, dat Charles Gérard, wens komst per legraaf was gemeld, net kwam opetagen. Nu had Charles Gérard al voor acht Üage.n kunnen komen. Hj was dus verongelukt, dt scheen maar al ze!:er, maar daar men n naam net wst vaartug waarop hj zch had ngescheept, kon men er geen bewjs voor geven. Kortom alles moest meeloopen om plannen don ellenlng begunftge, want een maand lar verdronk John Mortmer op eene jachtpartj. Dus v- o s eenge nan, de n staat war just n lchn en zjn gewezen secretars r onrgang brengen, net meer vreezen. Op n dasr waarop Arnold s^gncs toï dood v.-t n banksern dag- rn'mr^mmtymambsawamgw'^ MEETING DER SCMILDEBS. Zondag had aangekondg meetng plaats n «Ons Hus», opkomst was zeer goed. Voorztr Loons opent en geeft lezng n bref door zorgen r vereengng aan alle meesrs gezonn, Spreker geeft een kort overzcht r loonen n anne sn en lann, waarut men opmaakt dat Gent aan staartje staat voor wat loonen en werkuren betreft. Vervolgens komt gezel Van Swen aan woord, n eene roeren re scst hj n klassenstrjd. Vroeger, zegt spreker, wl men geene enkele toegevng wen, maar nu zjn meesrs reeds bered 'enkele toegevngen doen. Meent ge nu dat dt ut pure lef of genegenhed s? Het s omdat ze gevoelen dat zj nu voor een georganseer macht staan de zch net langer aan bann laat leggen. Spreker geeft eene treffen scs r werkelooshed onzer vakgenoon, dkwjls na maann werkeloos zjn geweest komt men met eene ledge maag n vergul salons en palezen r arstocra om stof en vulghed hunner feesn rengen n plaatsen waar-soms op een nacht mlloenen verbrast,:wolfn,^gewönneóh J ËSj»ï! JBt' zweet r arbers. Wj kunnen net langer duln dat onze naarstge arbers de al de pracht en weel zen aan zulke hongerloonen bljven arben door slech arbedsregelng, wj moen onzen nvloed doen geln n Staats- en gemeenbesturen, om zoo doen wetljke regelng n arbed verkrjgen. (Toej.), Gezel Loons sloot meetng met een paar woorn aanmoedgng en raad elk aan voor volgen meetng welke bnnen kort plaats heeft, een vrend me brengen. Mjp Twntg neuwe len len zch nschrjven. Bj wlnkelwerkcrs. Zondag had eene welgelukle vergarng r plaatwerkers n Ons Hus plaats. Er wern allerhan greven en fen kenbaar gemaakt, waarut als slot sturen een schrjven aan bazen beslst werd. Daarn zal vens aangedrongen worn op loonsverhoogng gen Paschen. bazen zullen aangezet worn le antwoorn gen 17 februar aanstaan, n en plaatwerkers en n Bond toe lan noodtge maatregelen nemen. Wj hopen dat bazen zullen nzen dat afetng r klene raetaalnyverhea net refractar aan n gang zaken r groot-njverhed mag byven. Renen om eschen r werklen slaven zjn er met vleet n onlangs verspre vlugschrfn aangehaald. Personeel Nobele-Nolet. Maandag avond vergarn nogmaals mannen Nplet, om n eers verslag r onrhanlng le hooren n secretars met heeren Nobele en Bracq, aangaan nvoerng Van stukwerk, n twee om regelng r werkuren en anre hervormnge) bespreken. Een algemeen akkoord bestond omtrent voorwaarn door n patroon aangenomen, betreffen regelen voorkomen msslagen n neuwe werkwjze. Het personeel verbndt zch onmdlljk n secretars verwttgen, ze slt zch seffens n betrekkng met n patroon, de sllg verzekert da mns zaak tot Bevredgng. be partjen af-le doen. Aangaan regelng r werkuren werd aangenomen vragen om 6 1/ ure 's morgends tot 7 uro 's avonds le werken. Dat s gedaan, doch daar :men bj Nobele s maandags slechts tot 4 ure werkt en daar patroon er aan houdt dat er 65 uren per week gewerkt wordt, zal personeel nu kezen hebben : ofwel 's maandags tot 6 ure, ofwel, twee dagen eene uur lar werken. In alle geval s bljven eendrachl en n, eerbed voor vakvereengng de voor dal personeel n 't oog moet gehoun worn. In Apparels Industrlels. Dnsdag avond waren mouleurs opgekomen om hunne voorsllen aan beheer bespreken. Algemeen werd geklaagd over loon dat erg vervallen s sert enkele maann, netgenstaan opjagng aan dagor staat. Jonge maar moedvolle gasn slaan daar aan 20 cenmen en worn er 25 beloofd als zj voortbrengst n vollen gast leveren! Dat kan nu wel net zyn, doch wj verstaan berekenng M. Hermans wel, hy betracht 3/4 der voortbrengst aan helft loon I \fen klaagt net erg over n meeslergast r gerj, maar ereen betreurt rol de n man spelen heelt als gewezen werkgezel. In overeensmmng met belof n behcerraad In-sepmber laatst, zal een neuw schrjven gestuurd worn dat, wj zjn er overtugd, vre en meer berns n o Apparels» zal brengen. blan zou lezen, moest hj wel gelooven, dat hj net gestraft kon worn. Daar jonge schelm zeer verbaasd was geweest bj lezen arrestatr een gevaarljk msdadger n Hol s Ins, was dt net mnr gea^al met anre personen. Onr ze personen behoor ook chef vaó n velghedsdenst. Nadat hj zen zelfn morgen spoeschen zaken-had afgedaan, scheur hj krusbanb T twee of dre dagblan, de op zjn. schrjftafel lagen, en sloeg er een open ; just zelf, waar wj Arnold svgnes een nummer hebben zen köopen. oogen n overhedspersoon velen op bercht, dat wj onzen lezers roeds hebben megeeld., Hj las dt bercht tweemaal achr elkanr en met toenemen verbazng. Dat s zeer zonrlng! Dat s meer dan zonrlng! mompel hj. Dat s een gewchtge zaak waar k nets heb gehoord 1 Welke rechr nstruc heeft dat bevel onrekend? Welke commssars s met utvoerng belast geweest? Welke agent heeft hem vergezeld?... Dat s een drevoudg raadsel! En toch ben k eergsren bjna n geheelen dag op prefectuur geweest I Ldat k eens zen... Hj begon rapporn n dag na zen a veronrsllng, dat er hem een ontgaan was, maar hj kon raadsel net oplossen.. Wjj nemen ze gelegenhed gebruk om aan sommge werklen hernneren, dal zfl reglemenn betrefp or, bnnen werkhus ook n 't oog Senen houn. J. Ds CLEHCK. '~ Loonbewegng onr vlasbewerkers en Meekers. heln ut d'oudburg. stjds wern w\j utgemaakt door slmme vakmannen ul d'oudburg, omdat wj waarhed derven schrjven over fabrek St-Sauveur, zooals over anre fabreken. Er s n^eer krjgen met braaf wezen, zegn sleepdragers par Run. Nu hebben wj er een staaltje. Bjna al hunne len ztn n St-Sauveur, en de menschen durven net spreken. dompers schrüven een bref naar de fabrek en krjgen geen antwoord. Zj houn een oproep, hj mslukt, en sekretars r vlasbewerkers verlest zjn hoofd 't Zal moeljk gaan, verklaart hj, om met de menschen ets doen. Wj gelooven 't wel. Noot wordt er over greven der menschen gesproken, en, als men weet dat zj n Voorut vereengd %j, vlegen zj bun. Wj zullen nu eeps zen of de felle janklassen ut Oudburg greven zullen bekend maken, ut zejabjjek, waarover zj geblagueerd hebben aan dg, $ïda$^rslers, 't Zjn alleen spngfera, garenmaakstérs, aftreksers, kaarmesjes en personeel ut hekelkot, de opslag gehad hebben. Kaspelaarsrs, pakroakers en anre werkers mogen naar n duvel loopen. Zj lezen weng «Onze Vars» en «Wees gegroet's» om opslag krjgen.waren wj n plaats hel bestuur ut St-Sauveur, wj zoun de mannen r vlasbewerkersvereengng ut da Oudburg alle koreeren. Zj verdenen wel. In bleekerj «La Gantose», Hebben heeren nog geen tjd gehad om werklen zer bleckery lan welen wat verberngen men gaat nvoeren? Of zjn zj znnens met de menschen n zot le bljven houn? Het duurt noglans zoo lang net om neuwjaargeld ut elen n «La Gantose» aan meesressen en meesrgasn. meesrgasn hebben 50 franken gehad. Meesressen de 1 jaar 45 fr., ze 8 & 9 maann 30 franken en 5 ö. 6 maann 25 franken. o réserve» krjgen 15 franken en ze de reeds af zjn 5 franken. groo vogels krjgen hun neuwjaargeld n Me. Dat zal voorzeker geen 50 franken wezen, maar met honrn, 't Mag er af dt jaar. En gj, arme Meekers, gj moet altjd braaf wezen met uw loon 5 franken mn per week dan bj, Vanwjnckele en n La Flandre, of mnumannen vroeg verslen zjn en zj s nachts hoesn,dal hel bloed ut neus en mond spat, dat gaat heeren net aan. Het mag nog hard vrezen, eene goe llesch champagne of borauxwjn n een wel vervarmdèn salon kan geen kwaad, zeggen zü, bleekers zullen wel zorgen dat er groo wnsn,.zjn. Net veel spatn heerenj wu 't:geduld braafs ea zaclfo s mehschen s eens n en, en dt zou her 't geval kunnen wezen. Morgen spreken wj over vlashekelaars en spnsrs ut La Lys. Kunstkrngen. ' Vrjdag avond, om 8 1/2 ure, n Comtszaal vsn lokaal Ons Hus, vergarng voor al besluren r kunstkrngen bj öe partj aangeslon. comtslen worn yeyocht vergarng bj wonen. Men zal stpt op uur begnnen. -; Vrouwen, zondag allëft süar Ons Hus. Vrouwen, -geselhnneh; beredt' tf'ösj zondag n oproep en algemeene vergarng r Vrbuwenvereengng bj' Vpncn, om 3.1/ ure, n lokaal Ons Hus. Dtmaal moen er mhlsns honrd vrouwen vergard zjn. Vrouwen, komt talrjk op, dé ljd uwer werkzaamhed en hulp ben aan partj s gekomen. - OPROEP voor Bloemsn. -- Zondag aanétaan,. on», ^ ure, n n «WerkrSSPüf è 'Ledébétgï 1 '' Vakgenoon, geen vak dat slechr behanld wordt dan uwe wegens loon- en werkvoorwaardén, maar ook geen vak waar meer onverschllghed bestaat dan bj u. Een neuw.gevaar bedregt u wer, dat n vrouwenarbed, de z^h zoo snel vermeerrd dat er bnnen een dretal jaren geene mannen meer zullen noodg zjn als gj onverschllg bljft en geen weerstand bedt met vrouwen samen. Net dat wj gen n vrouwenarbed zjn, maar de mag net gevoerd worn n kosn r mannen en om do loonen omlaag drukken.' Komt dus bloemsn zondag allen op om uwe belangen verdgen en om maatregelen nemen tot behoudng uw loon. Vereengt u! Laat uwe SCHOENEN repareeren n VOOBUIT, besta ler, spoedge bedenng. Vol neuwsgerghed begaf hj zch naar pales just en let zch bü n procureur r ;yepublek aandenen. ze ontvng hem daljk en ze, rwjl hj hem een dagblad toerek, dat hj n hand had. Ik wl just om u zenn, n en u verzoeken mj dt geval op helren. l.-r- En k r; pjnheer procureur, ant woord ^«y^bef, k kw^m her oq ^ vragen of gj bevelen hadt utgevaardgd,'waar mj nets bekend was. Ik heb geen bevelen gegeven... Ik wst net dat er n Hol s Ins een arresta had plaats gehad. Ik "kan er u geen ophelrng geven, want k weet er ook nets. Welnu, wj moen wen... en wel zoo spoedg mogeljk... Msschen s nets anrs dan een msplaats scherts een reporr. Ga onrzoek doen n Hol s Ins... Als er nets Is gebeurd, moet gj d-n redacur courant gaan opzoeken, voel hem goed aan n tand en bedreg hem met vervolgng, omdat hj onware zaken publek maakt, maar bezoek eerst rechrs nstruq en el mj zoo spoedg mogeljk-le wa gj verao? men hebt. chef. haast zcb gehoorzamen. Na verloop een half uur kwam hj rug met con antwoord, dat men wel Kan ran - Brand. Hen morgend, rond 5 ure s brand ontstaan n koffehus n Katholeken Krng, Poel. plankenvloer Was door al hard stoken n kachel n brand gekomen.- pompers zjn spoedg r plaats gesneld en hebben vlammen utgedoofd. Da scha bedraagt echr 12,000 frank, door verzekerng bestren. Een groot aantal gebourr'eer banken r groo zaal zjn verneld. Een paar uren lar s brand ontstaan bj n heer Claee-Son, Kortrjksche senweg. Een bak schavelngen, d eboven n trap stond, was n brand gekomen, maar vlammen wern daljk utgedoofd. pompers zjn toegesneld, maar hebben net moen werken. Waaraan zut gj zen dat gj be rus hebt? 1. eetlust verbert. 2. lchaam verzwaart, weegt' u voor gj Theobroma begnt nemen en gj zult verbaasd zjn over n utslag. 3. kleur r hud neemt eene roosacbtge tnt. «ï d^&p^ïkrachfr.v'eïneejpöert 1.' S". : -hart--klopt harr «n kalnsér. pols wordt ber. 6. amhalng wordt breer en deper. 1. gemoed rumt op en men wordt vrooljk en blj gesmd. 8. geesswerkng wordt gemakkeljker, geheugen langer en scherper. 9. men smaakt waarljk geluk leven, men heeft hoop en zet alles n eene blj toekomst gemoet. BESLUIT Van hen af, allen hebben wj vast voornemen toch eens Theobroma beproeven. Te Gent s hoofdpot n apotheek Moor, Burgstraat, 38. Maatschappj do Vcreeg Brevendragers Gent. Zondag 27 januar om 5 ure 's avonds, groot Bal n voorele r behoeftge eers communekann, n zaal «Concorda», Bclgrastraat. Ingang 30 cenmen, waarvoor men een lot bekomt n tombola r Postbedenn. Aan nwoners n wjk St-Pers. ZONDAG 27 JANUARI geeft socalstsche wjkclub Voetweg, gevestgd by Pagnon, op Voelweg een luslerjkcn bal, n voorele Schooleetmaal. Wj noodgen alle partjgenooton ut n wjk om met vrouw en knren dt feest komen bjwonen. nkomprjs Is 30 elm. en sen goed élas ber. Het Bestuur. P Pjf msm BALZAKGEZWELLEN, WATERSREUKEN. Stablt dor lencn, IngewaRdsutstortnge) en gevolgen opera*. Al ze gebreken zjn daljk verzacht als mee elastcke toesllen draagt L. BAKEËRE. geneesheer, utvnr, Part]». Al anre elaske bann de verkocht worn met of zonr belofn genezng zjn slech oaspngcn n Bnd Lanè. Bracmur, behanlng en aanpeasns kosloos bj M. BAK» RERE, Bunlandsche Hanlsraad voor Frankrjk, Beun. «traat, 22, Brsasel, alle dagen, behalve Zondags. Behanlng en Inlchtng 9 tot 12 ure: GENT, Hol Vctora (3 Stastraat) bj Zudsta, alle 2e en zondag r maand. Aan Katoenbewerkers en -bcwerksrs. Zondag, 27 januar, algemeene vergarng op boe 25 cenmen. jaarljksche vergarng s verplchnd voor al len, jongelngen en mesjes aan l ffn- nleg alsook voor getrouw vrou- ^etf^nbt'of zonr knren. mannen de zch aangegeven hebben om rekenng na zen, worn verzocht zondag morgend, om 10 1/2 ure, zch n secretaraat r katoenbewerkers bevnn. Vercengdc Katoenbewerkers. OPBOEP voor maannmakers. Zondag, om 11 ure, n «Ona Hus», kamer 50 waar men nut r vereongng zal uenzetn. -:,. MEETING. -- Zondag, 27 januar, om 31/2 ure 's namddags, n lokaal, bj do Wed. Lyneel, Wonlghemstraat, 64. Dagor: Onze Gemeenbelangen. Sprekers: Gezel ANSEELE, volksvergenwoordger en gemeenraadsld, en M. HENDRICKX, advokaat en gemeenraadsld. Inwoners en kezers wjjk Babot, er allen als één man daarheen. Woord en ngang vrj. Geen r rechrs nstruc had bevel n hechnk-jemng gen zekeren Enne Béraud geekend ; dus was bercht eers tot laats woord gelogen. Welnu! ze procureur r republek, wj moen eens voor al een en aan ze aardghen maken... k zal een rechr aanwjzen om ze zaak, verspren valsche gej-uchn, -onrzoeken ; gj g^oet hem vergezellen.rjaar k.,ho pl tj dg3 Ing en bureau dagblad. Een uur daarna held een rjtug, waarn een rechr nstruc, zjn grffer en chef n velghedsdenst zan, n rue Joubert stl, vóór Hol dos Ins, dat wj kennen. In hol had nemand artkel gelezen en kon men dus net vermoen dat justce er een bezoek zou brengen. egenaar was n vorgen dag zjn kor res ruggekomen; boekhoudsr -en do kellners hadn zch gehaast hem gebeur me elen. Daar arresta geen schandaal had veroorzaakt, had hj slechts zeer weng belangsllng n zaak gesld. Toen rechrljke' ambnaars hét hol bnnentran, \v?s hj met boekhoudsr just n kantoor. Daar hj n der n velghedsdenst aanzfn ken, dacht hj da- Maf men n Gent bemerkt menschen Gent begnnen enljk' regelmatghed bemerken met welke week tot week gelukkge wmageb dchtbj voorgekomene gevallen^ zooa» volgen, n dagblan verhaald'w&ün; men kan net nalan aangenaam getroffen zjn door waarhed de eer-^ ljke en altjd plaatseljke bewjzen. Mr Drjzenaere, 26 Brugscheneenweg Gent, zegt ons: Sert verschene maann leed k aan neren en n rug, mjn war was troebel en belast, k had scheljke zweetngen, de mj gansch lchaam nat maakn, ea alhoewel k vele mdlen genomen had, voel k net mns verlchtng, toen k enljk gebruk maak r «Postér Pllou voor Neren» verkocht bj M. Do Moor, apotheker, Burgstraat, 38. Ik mag n verzekeren dat na hot verbruk eener enkele doos. mjao pjnejpu net meer verschenen en gansch mjn toestand s oe spoedg door verberd. Ik verklaar bovenstaan w r aar en veroorloof a k t konbaar maken. Hebt ge oot vermoed dat uwe neren -, oorzaak uwer ongesldhed waren % Hebt ge pjn n n rug, aan hoofd of n uwe len? Ljdt gj aan rhumak, zwak hart of zjt gj warzuchtg? Komt er veel of weng urne met graveel of beznksel? Zjt gj altjd moe, afgemat, zenuwachtg 2 Overweeg. Esch wol ech «Fosr Pllen voor Neren» waar krachtdadghed algemeen gekend s, ze zjn ééng n hunne soort, laat u vooral geen namaaksel met eenen mn of meer geljken naam n plaats sllen. Men kan ze m alle apotheken bekomen gen fr. 3,50 doos of 19 fr. 6 doozen of vrachtvrj per post met bedrag r som zenn aan Algemeen pot voor Belgë: Engelsche Apotheek, Ch. lacre, 50 Counbergstraat, Brussel._ Wacht u voor namaaksels, esch handeken James Fosr op elk doos. V. G.. M'SICê Grnd Theatre Gand, drect., -.-tln. Vendred 25 janver, è, 7 heures: Le "pett Chaperon rouge, operet Serpetto; Coppéla, ballet lbes. Dmanche 27 janver, matnee, a 2 h. /4 tgoletto, grand opéra Verd, avee le concours do M. Jean Noté, baryton l'opéra Pars. Lund 28 janver, k 7 h, 1/2, representaton gala, avec le concours Mme Tphane, Mme d'olgé, M. Clément et M. Fournet& l'opéra Comque Pars : La Dame bkt-nohe, cpöra-eomque BocMë.' -*--Galere, 1 fr.; Parads, 50 centmes. Neuwe Crk. 6t Pereuduwstraat. Alle avonn om 8 ure, voorsllng. -~ son- en donrdagen, om 3 ure, dagve' ounür. rerpepsgeö ea le^elogen VBIJDAG Hurtnouc «Voorut». -~Om 8 ure. solfège les voor spelentle muzc-fcann. Om 81/2 ure stpt, algemeene repet voor aanstaan concert op Kour. Opgepast. muzekann worn verzocht hunne pas-redoubléboekjes me brengen, er moen neuwe marchen n geplakt worn. Tambours e nclarons, om 81/2 ure, algemeene repet. Wpclb «Ccsar Do Paepe». Om 8 3/2 ure, bestuurzttng. Wjketb «Boogem» Om 8 l/s «re, bestuurzttng n < Meboom», Boo~emstraat, BI 4. Wjkclub Akkergem-Conpnrcgaag. Om S J/2 ure, bestuurzttng, bj Verbusl, Hasp husstraat, 17. Wjkclub Terltroedcrug. - Om 81/2 ure, algemeene vergarng n gewoon lokaal Nolaarstraat. Fanfare Volksvvenn. Om 8 ure, les voor begnnelngen. Ora 8 1/2 ure, drn gen bestuurzttng. Om 9 ure, repet voor muzekann, elarons en tambours; aanleeren neuw muzek. Socale gtndkrng. Om 81/2 ure, voordracht door gezel D'Hordt, laats besprekng over programma r B. W. P., zal gehoun worn.. Socale Jonge Waeht en M. K. Om 8 1/2 ure, drngen bestuurzttng. ljk dat er sprake was n rezger, de twee dagen geledon n kamer N. 13 was gearreserd, en heuwaangekomenen, de hj vrenljk groel, gemoet gaan, ontvng hj hen met ze woorn : Ik vermoed, heeren, wal rnj do eet uw vroegtjdg bezoek verschaft. Zoo! ze chef vaï n velghedsdenst, hebt gj artkel gelezen. ;f ;;esk-over welk artkel spreekt gj? Ik heb nets gelezen. Welnu! Wat dan'?- Maar s net noodg os relazen hebben, om begrjpen dat gj her een onrzoek komt nsllen naar n msdadger, de her eergsren gegen genomen s. chef n veüghedsdens: en rechr nstruc wsseln bj hooren zer woorn een blk, waarn groots verbazng lezen was, daarop nam rechr nstruc woord: Zjt gj egenaar dt hol? vroeg hj. Ja, mjnheer., En heeft er eergsren n uw lcs een a'resta plaats gehad? Zeker. In uw -genwoordghed? Neen, mjnheer. Ik wasden dag op res. Ik was Amens. Maa' mjn boekboudr heeft mj verld wat er gebeure was. (Wor' vowtaezf)

12 «gg^j^ja^^g?^^ rï&k^ysïrm&y2&*^&*sm'sstt*t*?k^^ f, BouïswRrd s E<»32%»s, S^wlj»! 9K: was'ï Burgerljke Stand ^rt Stcrfgaval vaa 20 jautfar ' Ettaüa Ryserm&as, 44 j., Be!%., Hdclc- Yaa n SI «tth«4 Eosaüe Swnet, 7B f., wed. Ö 9ra«rt,Korïe YoettöBstraat. 12. H»nrf D«Sutler, 43 j leu rr, Kv*an!e. 37. Jeanne Coo, 92 j.j -. b.j wed, Stubbo, üampoort&trart, 54. ^.'geae JTuylea-;. 43 j.. echtg,, Bo^wr^oa, ^'ezf kerdq broodnng ('varberd tlsel) Oud gskcud HUIS geatcu n 1889 K. YERWEE 43, Trekweg, 43, Leberg-Gent K. B. Ret huts geeft er werk bj. fêoar.vedcrbg vsnn woonst fauïngevron» occasls. Te koopen een groot muzek 0CCIIESTRI0J5 sact groot gemak bepalng, mts maanljkschs storto gen alook eene Notclaare Spaarkas, voor 69'len. Adres: Waaslraat, 12, GENT. Mebkemst-aat, 53.» N.-B. Verkoop en vsrhnrbg Tan autojaatqn* pfnoa. Taa dca 23 januar Marfa Hanfcefltc, 61 j., w«<. VKJ WC«- f mol, MeuloBtoedsehea suenveg, ï-30. Mara Cttlverson. eek., Huygh», 89 J., IJ»kclrstraat, U3. Hortau»» Verb»*», 69 )., : :ecbt-g. Lppens". Krajnle, '0. < Ale D«-1 'lemantd, 3 d., OasoBorslaaa, K4. D^s- j er Van Bvenbargbo, 63 {., Bch«epl., Nj-1 verfsjdakaa," 200. ~ l^aarcnl Do Hudr, [s hst aoot om k 2 m.. Serkatraafc, S3S. 78S;.t?oa S3 jaunah Aagusfc Eoanej 63 }., z. b., Zwjs ' Ionstaenwjg, 131,. _.^.^ «Soror.paanl tan! orfahopn BurSfer&m:m VSO..eaeöerg 13 tot 18 januar 1907 BEBOORTEN : Hendrk Roo, Hun»3l- j an Réro. jemsobcn eenweg, 383; Mare Julon, KaseEStraat, 30; Wllem Pora, Kerkstraat, 128; Maurce Vèrwee, Rs=%rachtstraat, 1 : [ Oara haspe,' Van LoJr^renstraat, doodgeboren. OVERLIJDENS : Mark Vervaot, echtg. Vervaet, 22 j., Hunlgensu'hen senweg,.133. Per Naessèus, 83 ].. hovener, d., 199. Gustaaf Mercfcs, 3 M., Loskaa, 2. HUWELIJKEN ; Isdoor Lppens, huurhour, en Malvna Le Olert^s, z. b., ben Ledéberg. Emel Vefvletj eomptable, Gent, en Jula Tomraeler, z. b., L«berg, loe IÜ Carlölwavê l Baa SJWEHsarm «fr C', BSafjl-ïresle», jbeproevch gen allen udutsg, als zwar {vlekken, knoppen, sproen, enz! ïe bekomen aan Ö,S5 per suk, fc Gent: bj jco!ardn,langeman;dumont,nerfeour,63; j Moor, Burgstraat. 38: Leuven: bj Oarbé ^.WAAS GAAI GIJ HEEM MET SVJ Zulhen haashqeaèfap? BjnJIpotmer WK'ZZ llfvemem'ctateer ' \^^Voldoenom&neerge Z^fê* Wng genezen en. ~" l! loop erheen! Óscar Baert, metaalbewerker, en Mara Te bekomen n alle goe Èen aan prjs la Mane, ben Leberg. va^, fr -,,8 j? e, S\-T vr.c ^ r A TROUWBELOFTEN : bans Amel, fabr., fs'"" e " t t ^ ' ^ ^ J K^n^m',,-,, T), -n. ;, j.x T_J~ raur. OEN1 : Do Moor. vüllrljls : l3or_ Jules Gent, en Reuse, Rachel JEerenwegwerknan, Bogaert, ld., Le- eu Hulpau- _ BRÜSSEI, : rnevüleenverganwetf. Evelne Verbeken, z. b., Leberg.. Achel Gaur, smd, eu Math Thcuna, ït'eéfetérj ben Leberg, IIM... Arthur Vercruyssen, eotfenéjtt&3öe5éfeë^ Tl lüll on Johanna Boebaert, x. b., Gentbrngge. I René Bamyn, hulp-apotheker, Gent, en ' Marlea Vos, mowerksr, d. MMlu, fengü, kmm Alos Smet, bakkersgast, Leberg, en Leono Baeae, denstmed, Gent. Arthur Versnoyen, wever, Leberg, en Mara Volckaert, weefsr, Gentbrngge. Gesar Neyt, v/orkman aan n yzereaweg. Leberg, met Mara Bek, lab., Snt- Amandsberg. Gnstaaf Yvergneax, draadtreker Charlot Calluwé, tab.; ben Led en EMMB p-.agm'mm, klelse es groole, ah«bdos^s! p alle Bsolesf!. Te vevkrsgen o «00EUIT " 2 GHABTREÜZKNST! ö»*k nog Isskessa s Sïeyss, Ksmarss MSH mfssks'm s mnktsds-m vmm : Warme km* meu: nergeös. beer gedend! jyor<fletv : fen fllct öca VÖOfUÏT lötwee fep genezen do Walöe'y-: Pastllen dn vallng, n loest, kêelgjn eu al gevolgen. Zj smaken zeer letr. Zj 1 B %^Sr'beRome!: Bï I Ötn hedns té vnle»»^ Eers fewslt. 90 c Twee «^ ' 70 Oerdc ' 50 Aüe utdagen dcrtójd.wöün, Lloedzwc-!! Ver» 33 ren, kwetsuren aan beenen, adospatn, Ook cel olgen : vernaawragen, onvnjwug zaadverucs.zaannelke onmacht, ontskng r blaas, óf zaadkleren, arbreok..rarbreuk n balzak.^enzek, enz. mmm mmu 42 llwiisl ngea Brussel ale dagen 9 12 uren. (Dnsdag, Zardag utgenomen.) Te GENT : Hol Vle Terraondo, gen sta, er z ea 4 0» Zardag; n maand, 11/3 tot 3 1 s lre., KORTRIJK -. Hol du Kord, gen staüe, '\e Zardagen. yanatoj 12 uren 's morgens» Behanlng door brctwssolsg. Zendng r utleggen brochaur gen So cenmen postzesels. ^SS^SSS.'S&.^^ffSgS E3S5 AedcH <«ru<tff jaren gm* Pl^ll^LE PO^CELST me* ee^t ïlsts ; sojg'cnup MJwaL er»y d«nasaals»^!!» en vervalëe^lsgoj verf^mk hebben rtg jaren bjval gebat! ea kóslen M PASTILLEN PONCELET worn overal frank. ï-f3 4 en C, uedu têhe, Ververs Ie Mms. stjoo,fecossof sssgras mser eesacs nelles' nulere ' Genn n HOEST.n één nmm'\ :: m BIOIÖIIET n dre daoe mwem EENüE PftSTIlE aanïjeprez»» dcor al ds Geneesheeren vaa gansoh wereld O IISCST WIL SE ECHTE «HO. h r bedns, Op aanvraag b^eef k mj met stalen n huze 'zoowel bnnen als bulen stad) en verzendt ze ook franco voor geheel Belgë en n vreem. Alles vrj buts. Alle dagen zchtbaar. loud GEKEND HUIS. GESTICHT IN ea wesger 'M Ala werklea «Je he sts én gosdkoo^s^ê ; logeaïcaï wllen, gaan by Voor mannen, begnaea aas 8, &, 8 &. 1 pep week. Voor Troawcn, fr. en S. S p^ j week, wsscs- ea osagóed lafee^eg-^, jg.^ Men aanvaardt ook personen osa pör mm \ 1 slapen. < Alle «ren sn wmu ss. SSSP I p Manen, j^fe^, lel gom op let adres» '#^-- " Wkémm IMS WTfS I BÜMOBl m-w GAKSBM w- * BERÖÜWSTMAT, m-ucmt IS, 53«0 d < >ebm.hea senweg, l Coedn(CMntf^ndatl^mnh^l^S üu LEDEBERG bj Gcnt> Neüws London & -% cr^ ^-'."3 harm bümoa ca-. fcelö f2»gc3 vc?d»uj'.6r? natft.r la utvftbs ea c&eml da; ^a^séjsss? la RBSG^ VEE tt, usó an f r. sa^o' ; I gsgalgsts SsaalÖÖKïJS' SKB HF. a.00 sac fsm Verkrjgbaar bu brzonrs DrogBn, CoS^rs en Par&saerlewsnke. ta! MOND- EM TANDZIEKTEN lltth.gedfpföfneer TaHdheelmeaslers-Speclalsr (ep S mtnutt ds slefze 6ent-Zud SSïa w«s sgsa epm «m 9 ea? tot smaas ea tot S sar Al operatën aondar pjn Tandg» m gebtn; Amerïkaansche mehe,» Tann af 5 Ir. DE- C O E D E geneesmdls doe zel Trages zonr geruchtmaken reklamen nog kwakzalverj,. *:.&&&** zjn &e esagsta ea WONDERB&AHSTB gen alle ONTSTEKINGEN. ff "^/M b^j' B % Ook, hebt gj mpelhke spüsverrnj^n. BfKKJgferampc, ' ^>ÊfëS"^^^n as göfa's 1 na nwontbjt, poeljkèpnhaltn^drasïn-j j\m v**wm^ m I S en ' l»';'knsen, zu^mfe n maa^ n rag, nn, \l J ; pm^^ /ƒ ^oowpj"- Als gj gewoonljk ljdt aan HAfïgSüJJVG- ^ ^ W ^ ^ ^ V ' ms -"*, als uwe tong aangelams, als gj slecht slaapt. fsmtté ^r^&^yz ü 0^. maagonlskjhgea nebt, dan s ceng geces- ^Xl.S5#,rdl voo ' a! defewaen ljïsrnjvefle nergens zylt j lsr en rjlcer keus u lstn n j Jo mm AMI m \ WJCS da^x strkt SP IfflP M0_ leistoffe El-HOEDE mm namvm Rl Zj geneest, rengt Maag, Ingewann, Galwegcn, verjaagt mucus en zand en grus r blaas, doet en en houdt elke prnstge'zek gen. Zj wordt n twee mmme s vervaardgd ; nummer 1 s hullg voor degene de coed hun ljf wllen rengen; bet nummer 2 s raadzaam voor degene welke eene hardljvghed wllen keer gaan met eene pjl fo nemen alle twee dagen 's avonds voor zj slapen gaan. 't Is hel echt geneesmdl voor tardljvghed. ^vert L' met <le ^alvordrjven 1*11 gh> 3 Prjs per-doos : fr. fl,5«-, halve doos ; Ir,.^ Leest In n prcspec'us talrjke betomen genezngca. GFNT : A-olheek ITraoor, t urgstraal, 38, Dcmeulenapre, Sleendam, öttys, Vaanrenstraat, 16; KORTRIJK: llulnar. en OMevaere; WOESCROEN; Fondê; AALST, Gallebal; WF.TTERKN Irape; ROESELAEKE.: Marn Van «ouwe, Kocras'rssf, 2; SOTTl'.OEM : Vjurschucron, en al goe apotheken. 9.n:>«>fl«rntn Gj. S f g5r5«g««sïrskl, -SS, SSrsgeUAntkrkrd n ^55Së3ff«SS!Sïp;! (Kf-rjeeasaaas'ïasïKKïs xsa&^e^gstj^xss.'kass^^^ss^s^sr^x^ssass^s szssses - '.^^^^^^SSJê^

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Wat heb je gisteren gedaan?

Wat heb je gisteren gedaan? Wat heb je gsteren gedaan? Basswoorden: 1 Wat hoort bj elaar? Kes bj el plaatje de juste test geegd, gegaan, A B C D 1 Je hebt toch t geegd! 2 Hj heeft naar een Nederlandse specaltet gevraagd Gee toersten!

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7 Lekker puzzelen en lekker met tl bezg zjn R vn Archem Leone vn e Weterng jrgng 00/00 sere Vormgevng Hen Kreulen jrgng, 00/00, sere 00 Nets ut eze utgve mg gekopeer woren zoner utrukkeljke toestemmng vn

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Informatie van uw gemeente Uitlaatzones & uitlaatregels Hondenpoepbeleid

Informatie van uw gemeente Uitlaatzones & uitlaatregels Hondenpoepbeleid Informae van uw gemeene laazones & ulaaregels Hondenpoepbeled Honden zjn voor veel mensen gelefde husderen. Hondenpoep daarenegen s een groe ergerns van veel nwoners van Capelle aan den IJssel. Daarom

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

De spreeuw en de musch

De spreeuw en de musch De spreeuw en de musch Een boek voor een kind dat al leest W. Haanstra bron. Mej. L. Hardenberg, Leiden 1890-1900 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/haan040spre01_01/colofon.php 2011 dbnl

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatorek groep Tragsweeked ovember 013 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te make met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrjk bj het make va opgave s om et allee de theore de je ket

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn MIJN EERSTE LEESBOEK et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Plantyn De iconen in Mijn eerste leesboek geven het niveau van woorden en teksten aan. Hieronder staat hoe je ze kunt herkennen. Plantyn

Nadere informatie

Nieuw Oranje volks-lied

Nieuw Oranje volks-lied bron. Z.p., 1815 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie072nieu01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Nieuw Oranje volks - lied. Wys: Wilhelmus al van Nassauwen. 1. Wilhelmus al van Nassauwen, Dat

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Onder verwijzing laritsteli jk naar Uw nevensver- meld bericht van kennisneming en doorzending heb ik de. van mijn Ambtgenoot van Baitenlandache

Onder verwijzing laritsteli jk naar Uw nevensver- meld bericht van kennisneming en doorzending heb ik de. van mijn Ambtgenoot van Baitenlandache I I A F S C H R I F T. DEPBRTEbZNT VAN JUSTITIE. Afdeelng 2 A. s-gravenhage, den 23 Jun 1926. No.1498 Gehem. ( F.44). --------------- Bercht op schrjven vm.n 29 Maart 1926, betreffende : communsme n Zweden.-

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar STUDIEBOEK Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethsptaels@gmal.com nederlands Werkwoorden vervoegen Persoon en getal Onderwerp, persoonsvorm en gezegde Naamwoordeljk en werkwoordeljk gezegde SP 1

Nadere informatie

Opgaan der Bêfgkche Werkh'edenpartïj. Verschijnende affe dagen.

Opgaan der Bêfgkche Werkh'edenpartïj. Verschijnende affe dagen. «CENTtEUJttK PER WBJMMESï '-r'^^'^^t^' >;atot< V'"-'1tyrT Jj *vïïtff'n jüpba donrdag St Jun tnn REDACT ES ^je>29:aïtr.s''gsa.xeb' hooapoort, 29, SENT Ongeekd brfev wo n net opgom. Berchn over werkstak.

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt 107 Scheppingsliedje 108 Lied van de lieve aarde E. Linger W. ter Burg 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt de vos, het hert, de ko - li - brie met ei - gen vin

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 28 t/m 39 Psalm 56 vers 5 en 6 Psalm 86 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 91 vers 1 en 5 Psalm 119 vers 13, 14

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN Manneken, Muur & Mattentaarten GERAARDSBERGEN 3 Manneke, Muur en Mattentaarten De wandelng vertrekt op de markt. Deze bestond reeds bj het bestaan van de stad n 1068. Het s nog steeds de plaats waar er

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatore groep Mx: ducte, ladeprcpe, bomaalcoëffcëte, paaseereprcpe Tragsweeed ovember 015 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het

Nadere informatie

Sint Nicolaas op school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo

Sint Nicolaas op school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo Sint Nicolaas op school Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo Verdienen ze een prijsje of zijn ze t niet waard? Zij zijn als de anderen, wel roerig van aard.

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1 A. de Jager Wees toch stil Gedichtenbundel Wees toch stil 1 Wees toch stil O, wees toch stil, als God u hier wil leiden op wegen die u niet verstaat. Blijf gelovig steeds Zijn hulp verbeiden; bij Hem is

Nadere informatie

Sociaal politiek Overzicht

Sociaal politiek Overzicht f* 93e jaar ^ 316 4* ** W lmhnvmöb! Prjs per aunnor: voor Belgë < eeumtb,?oor den Vreemde 5 cenmen HMhM aaas ^^tham*êmma,m*v,rs!*a: Teleloon Ked 24? Adm 244, IVoensdag- IS I^oveuber 1;>^" SBSK REDACTIE

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor 39 Verwerk ng van voedselgegevens bjulenen stootvogels (het gebruk van prooeenheden en/of aantallen n voedseltabellen). Onlangs s zowel n De Peper als n De Fts een artkel verschenen van de hand van F.J.

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Psalm 2 vers 7 Schriftlezing Johannes 8:30-59 (Liedboek) Gezang 470 vers 1 t/m 4 Psalm 9 vers 9 en 10 Psalm 9 vers 11, 12, 14 en 20 Gezang 305 vers 1 en

Nadere informatie

Combinatoriek-mix groep 2

Combinatoriek-mix groep 2 Combatore-mx groep Tragsweeed, ovember 0 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het mae va opgave s om et allee de theore de je et goed

Nadere informatie

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot,

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot, 23g2.. passeerden vanmiddag veel bommenwerpers en jagers in oostelijke richting. Vanavond naar Simonse geweest. Toen ik terug naar huis ging en nog maar juist de poort uit was, hoorde ik opeens iets, alsof

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestgd te Amsterdam zoals deze laatsteljk zjn gewjzgd bj akte verleden op 24 oktober 2001 voor notars mr. M.A.J.M. Scholtens. HOUTHOFF

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

nrncsm; m m ^KiSSsMa Orgaan der Belgische WerkiiedenpaÊ^. Verschijnende alle dagen

nrncsm; m m ^KiSSsMa Orgaan der Belgische WerkiiedenpaÊ^. Verschijnende alle dagen têmum&êêtêa***** u» art.-' ICna-JSuSwèfttesVK «6 «aa*- H. 3B6 0 0 0 Prjs per nnmmer voor Belgë 3 ctem, voor n VreeöMte'S ctem Te?efosn a Red.. Adm. &41 g ggggg«8is85g!aatb!gg!gao Zaepda'"' 24.Decemes 9

Nadere informatie

Liturgie , br R. van Swetselaar

Liturgie , br R. van Swetselaar Liturgie 19-11-2017, br R. van Swetselaar Welkom en afkondigingen Votum en Groet Zingen Hemelhoog 232 Laat het huis gevuld zijn Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding Laat het huis gevuld

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

PER. Zowerkthet Kies de work-out die bij je figuur past. Doe elke oefening gedurende. Uit onderzoek bliilc dat het J^^

PER. Zowerkthet Kies de work-out die bij je figuur past. Doe elke oefening gedurende. Uit onderzoek bliilc dat het J^^ LOVE Snel n shape PER ELS Ljkt jouw fguur op een appel, peer, potlood of zandloper? Kes de work-out de past bj jouw lchaamsvormen en je zull zen: je slhouet wordt nóg gestroomljnder. \ Zou je wel een strakker

Nadere informatie

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen Online leren - Overzicht van oefeningen Cursief = voorbeeld Kern S ik kim sim MKM KM Zoek (sleep) k van kim en -positie letters m (tussen letters uit ze Klik als je i ziet (flitsletters) Zoek /k/ /i/ /m/

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Morgensterkerk Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah 6 november 2011 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel Bruce Springsteen

Nadere informatie

Steeds verzinsels in petto om geld los te krijgen. AMSTERDAM, 21 Aug.

Steeds verzinsels in petto om geld los te krijgen. AMSTERDAM, 21 Aug. HetNeuws weermachtbercht. Dutsch lang bljft lcht? Hoe het ARO-WEMENTSPRIS (bj voorutbetalng) IS CENTS PER WEER POSTBEBTELLING In plaatsen buten bezorgkrng r agenten / 1.9 S per kwartaal. DE COURANT n Dag

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

ki k Ouderavond bij kim-versie van Veilig leren lezen Is leren lezen moeilijk? Materialen Verloop van de activiteit Voorbereiding Susan van der Linden

ki k Ouderavond bij kim-versie van Veilig leren lezen Is leren lezen moeilijk? Materialen Verloop van de activiteit Voorbereiding Susan van der Linden Ouderavnd bj -vere van Veg eren ezen I eren ezen ej? Suan van der Lnden O de uder e aen ervaren wa he vr hun nd beeen e eren ezen, geef u ze een eenruce e aernaeve eer. De uder ervaren z da eren ezen apje

Nadere informatie

NEDERLANDSE BLANKE LEGERWAPENS 1830-1914. model-aanduiding had. Ook de juiste data van invoering ontbreken,

NEDERLANDSE BLANKE LEGERWAPENS 1830-1914. model-aanduiding had. Ook de juiste data van invoering ontbreken, NEDERLANDSE BLANKE LEGERWAPENS 1830-1914 n het artkel van J. D. Jansen (De Wapenverzamelaar 1966) werden reeds de modelwapens beschreven de n plm. 1830 n gebruk waren. We wllen nu trachten de jongere geschedens

Nadere informatie

PROEFEXAMEN SOCIALE STATISTIEK

PROEFEXAMEN SOCIALE STATISTIEK PROEFEXAMEN SOCIALE STATISTIEK November 0 REEKS Naam:... Score /0 Voornaam:... Studerchtng:. Studentennummer:... Studerchtng (laatste) mddelbaar:. Uren wskunde per week (laatste mddelbaar):. Enkele belangrjke

Nadere informatie

de Spaanselie iruwel-r^geeri

de Spaanselie iruwel-r^geeri Ï5 aar. 'Zr- Prjs pe nbfaè: vuo bege «csfte a vraeff & cüe ' «'8«'U5«>st ««8. S',* :-%«6g3. ««.4. '&tét ta 'as&hf &Uttt ' Brntor-ütgeelsUr: _, ; JB KaaJjslappl ÖtjtlCBl Verantwoorclp bssttturr ' * D«Vsch,

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Lezen : Psalm 4. Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5

Lezen : Psalm 4. Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5 GKv Drachten ZW & O Lezen : Psalm 4 Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5 Voor de kinderen: Op de gebedsmuur mag je een briefje

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Schriftlezingen: 1 Koningen 10 vers 1 t/m 13 Mattheüs 12 vers 38 t/m 42 Lied 124 (Op Toonhoogte) Gebed des Heeren vers 10 (Schoolpsalm) Psalm

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Had het werk van de profeten Elia en Elisa velen tot inkeer gebracht?

Had het werk van de profeten Elia en Elisa velen tot inkeer gebracht? De laatste jaren van de profeet Elisa. Had het werk van de profeten Elia en Elisa velen tot inkeer gebracht? Maar de hervorming, door Elia begonnen en voortgezet door Elisa, had velen ertoe gebracht God

Nadere informatie

Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten

Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten Kinderen zingen Vertel me eens Heer Jezus Toen u op aarde was Waarom geloofde niemand toen Dat u de koning was? Ze wilden

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Orgelspel. Welkom en afkondigingen

Orgelspel. Welkom en afkondigingen RUST BIJ DE VADER Biddag voor gewas en arbeid t Harde, 9 maart 2016 Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: kinderen zondagsschool en jeugdclubs Aanvang; 9.30 uur 1 Orgelspel Welkom

Nadere informatie

NAAM. Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever.

NAAM. Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever. Vos en Waar is Haas het ijs? NAAM Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever. Wat een raar beest! lacht Uil.

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bjlage 3 Rapportage rscoanalyse busledngen 0.\[(] E ROEVER \ V. S M)\ -.S KWANTTATEVE RSCOANALYSE Beslut externe velghed busledngen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Welke les moesten de Egyptenaren leren?

Welke les moesten de Egyptenaren leren? De eerste vier plagen. Welke les moesten de Egyptenaren leren? Exodus 7:2-5 2 U moet alles wat Ik u gebieden zal tegen Aäron zeggen, en Aäron, uw broer, moet tot de farao spreken, dat hij de Israëlieten

Nadere informatie