FLASH. De eenmalige bevrijdende aangifte: De grondbeginselen van het nieuwe stelsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FLASH. De eenmalige bevrijdende aangifte: De grondbeginselen van het nieuwe stelsel"

Transcriptie

1 B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN FLASH Nieuw kilometertarief om het voordeel van alle aard te bepalen dat voortvloeit uit het privé gebruik van een bedrijfswagen Fiscale PK Prijs per km Fiscale PK Prijs per KM 4 0, , , , , , , , , , , , , , , en meer 0,4280 De eenmalige bevrijdende aangifte: De grondbeginselen van het nieuwe stelsel Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 Tweewekelijks NL : P INLEIDING 1. Toen de Minister van Financiën in de zomer van 2003 met het idee kwam om een fiscaal-strafrechtelijke amnestie te verlenen aan de spaarders die in het buitenland tegoeden bezaten die roerende inkomsten opleverden, kon hij wellicht niet vermoeden dat de uitwerking ervan gedurende maanden de gemoederen zo zou beroeren en zoveel controverse zou uitlokken. Binnen het beperkte kader van deze commentaar zullen wij het ontstaan van deze Wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte echter niet in detail behandelen 1. Deze wetgeving kadert in de evolutie van de Europese fiscaliteit naar een grotere transparantie, geconcretiseerd o.a. door een uitwisseling van informatie tussen de belastingautoriteiten van de Lidstaten 2. Wij zullen ons hier beperken tot een beknopte beschrijving van de inhoud van de nieuwe wetgeving en de uitvoeringsbesluiten. In het algmeen, moet men wel nog betreuren dat, in de huidige stand van zaken, er nog grijze zones en onzekerheden blijven bestaan. 2. Behalve de voornoemde Wet van 31 december 2003 wordt het stelsel van de eenmalige bevrijdende aangifte ook geregeld door de volgende reglementeringen, onverminderd de nieuwe teksten die in toekomst in werking kunnen treden: 1 Gepubliceerd in het BS van 6 januari 2004, Tweede Editie, blz Cf. Richtlijn 2003/48/EG van de Europese Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, ook wel Spaarrichtlijn genoemd. Het einddoel van deze Richtlijn is het mogelijk maken dat de inkomsten uit spaargelden, in de vorm van rentebetalingen, die in een Lidstaat worden gedaan ten bate van werkelijke begunstigden/ natuurlijke personen, fiscale ingezetenen van een andere Lidstaat, worden belast overeenkomstig de wetsbepalingen van laatstgenoemde Lidstaat. 3 Gepubliceerd in het BS van 14 januari 2004, Tweede Editie, blz Gepubliceerd in het BS van 14 januari 2004, Tweede Editie, blz Gepubliceerd in het BS van 9 februari 2004, blz Dit koninklijk herstelbesluit heeft een dubbele rechtvaardiging: enerzijds bevat Bijlage 2 bij het Koninklijk Besluit van 9 januari 2004 tot vastlegging van de modellen van formulieren die moeten worden gebruikt, een schending van de Wet van 31 december 2003; anderzijds bevat de Franse tekst van Bijlage 3 van datzelfde koninklijk besluit een materiële fout die moet worden gecorrigeerd om het document bruikbaar te maken. a) Koninklijk Besluit van 9 januari 2004 tot uitvoering van de artikelen 2, 1, zevende lid, 4, 2, 6, 3, tweede lid, en 10 van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte 3. Dit koninklijk besluit beoogt: - te definiëren hoe de waarde van de roerende waarden moet worden bepaald; - de voorwaarden te bepalen inzake de aard, de investerings- en herinvesteringsmodaliteiten van de aangegeven sommen, kapitalen en roerende waarden, alsmede de controle ter zake; - de voorwaarden te definiëren waarop de geïnde bedragen aan de Schatkist moeten worden gestort; - de modaliteiten te definiëren volgens welke de bijkomende bijdragen moeten worden betaald. b) Koninklijk Besluit van 9 januari 2004 tot vastlegging van de modellen van formulieren die moeten worden gebruikt ter uitvoering van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte 4, gewijzigd door een koninklijk besluit van 2 februari Dit besluit bevat de modellen van de eenmalige bevrijdende aangifte, naargelang deze wordt ingediend bij een Belgische instelling (Bijlage 1) of bij de I N H O U D De eenmalige bevrijdende aangifte: De grondbeginselen van het nieuwe stelsel 1 BTW - aftrek autovoertuigen basisregels gemengde belastingplichtige cassatie 2 oktober Contact 7 Seminaries 8 PACIOLI N 160 IPCF- BIBF MAART 2004

2 bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën (Bijlage 2), van het attest dat wordt opgesteld inzake de eenmalige bevrijdende aangifte (Bijlage 3), van de samenvattende opgave van de door te storten eenmalige bijdragen (Bijlage 4), van de samenvattende opgave van de door te storten bijkomende bijdragen (Bijlage 5), alsmede van de lijst van de attesten inzake de eenmalige bevrijdende aangifte ten behoeve van de Cel voor financiële informatieverwerking (CFI Bijlage 6). c) Ministerieel Besluit van 19 januari 2004 in uitvoering van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte en van de uitvoeringsbesluiten van 9 januari en bericht van de Federale Overheidsdienst Financiën volgens hetwelk zij die sommen, kapitalen of roerende waarden op een buitenlandse rekening behouden, de eenmalige bevrijdende aangifte moeten indien bij de volgende dienst: Administratie van de Thesaurie Dienst van de algemene boekhouding, Cel EBA 7. d) FAQ, een formulier met een reeks van 29 vragen en antwoorden met betrekking tot de rol en de taken van de in België gevestigde banken, beursvennootschappen en verzekeringsondernemingen in het kader van de wetgeving betreffende de eenmalige bevrijdende aangifte 8. Aangezien de Wet van 31 december 2003 daartoe geen enkele specifieke bepaling bevat, is zij in werking getreden tien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, zijnde op 16 januari De twee Koninklijke Besluiten van 9 januari 2004 zijn eveneens op die datum in werking getreden krachtens een uitdrukkelijke bepaling in die zin. Het Ministerieel Besluit van 19 januari 2004 is van kracht vanaf 7 februari Onze uiteenzetting over de eenmalige bevrijdende aangifte (afgekort, EBA ) is als volgt opgebouwd: Deel I : Toepassingsgebied Deel II : Modaliteiten en formaliteiten van de aangifte Deel III : Gevolgen va de EBA Deel IV : Tarief van de boete Deel V : Sanctie bij gebrek aan EBA Deel VI : Beknopte kritische beoordeling Besluit DEEL I: TOEPASSINGSGEBIED 1. Betrokken belastingplichtigen 4. In het algemeen worden beoogd, de natuurlijke personen die het genot hadden van sommen, kapitalen of roerende waarden die niet, of die voortspruiten uit inkomsten die evenmin, in een in België wettelijk verplichte boekhouding of aangifte werden vermeld of waarop de in België verschuldigde belasting niet werd geheven. Rechtspersonen kunnen bijgevolg geen EBA indienen. De betrokken natuurlijke personen zijn: - ofwel de op grond van artikel 3 van het W.I.B./92 aan de personenbelasting onderworpen rijksinwoners; - ofwel de op grond van artikel 227, 1 van het W.I.B./92 aan de belasting van niet-inwoners onderworpen niet-rijksinwoners. In het geval van sommen, kapitalen of roerende waarden die op een rekening in het buitenland werden geplaatst, staat de nieuwe maatregel ook open voor de uiteindelijke gerechtigde Het betreft een natuurlijk persoon voor wiens uitsluitende rekening tegoeden op een rekening worden aangehouden, ook al wordt deze rekening fiduciair door een derde gehouden. Dit viseert de situatie waarbij de rekening zelf op naam van een naamlener, fiduciair houder, nominee of trustee staat, die evenwel uitsluitend en volledig voor rekening van de indiener handelt 9. Daaruit vloeit voort dat de vermogensbestanddelen die worden aangehouden via een vennootschap met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een holding 29 in het Groothertogdom Luxemburg) als dusdanig niet het voorwerp kunnen zijn van een EBA. De belastingplichtige kan echter de aandelen van deze vennootschap aangeven. 5. Het maakt niet uit of de natuurlijke persoon die de aangifte doet, volle eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker is van de tegoeden waarvoor de aangifte wordt gedaan 10. De aangifte kan echter altijd maar door één enkele persoon worden gedaan. Indien de tegoeden in onverdeeldheid toebehoren aan twee echtgenoten zullen deze een verdeling over twee aangiften moeten maken. Hetzelfde geldt voor een blote eigenaar en een vruchtgebruiker Betrokken tegoeden 6. Het betreft sommen, kapitalen of roerende waarden die niet, of die voortspruiten uit inkomsten die evenmin, in een in België wettelijk verplichte boekhouding of aangifte werden vermeld of waarop de in België verschuldigde belasting niet werd geheven. Hoewel er hierover een enorme controverse bestond, die in hoofdzaak in de hand werd gewerkt door de leden van het kabinet van de Minister van Financiën zelf, zijn wij van oordeel dat enkel de sommen, kapitalen, roerende waarden en inkomsten waarvoor de verjaring nog niet definitief is verkregen, het voorwerp kunnen zijn van een EBA, en waarvan het ontbreken van deze EBA vanaf 1 januari 2005 kan worden bestraft met een belastingverhoging van minimum 100% Globaal moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee categorieën van tegoeden: a) Enerzijds de sommen, kapitalen of roerende waarden die vóór 1 juni 2003 bij een buitenlandse kredietinstelling of buitenlandse beursvennootschap geplaatst waren op een rekening op hun naam of op een rekening waarvan zij aantonen dat ze de uiteindelijke gerechtigde zijn. Het is dus niet nodig dat deze sommen, kapitalen of roerende waarden per 31 mei 2003 nog op een buitenlandse rekening waren geplaatst, maar enkel op eender welk ogenblik vóór die datum (principe van de foto 13 ). Het bestaan van een rekening vóór 1 juni 2003 kan met name worden bewezen door middel van een attest dat aan de aangever, op diens verzoek, verstrekt is door de buitenlandse instelling waar de aangegeven tegoeden op rekening stonden, of door een historisch overzicht van de bewegingen op de rekening aan de hand van de rekeningafschriften 14. Wanneer de identiteit van de rekeninghouder op de foto verschilt van die van de aangever, dient deze laatste aan te tonen dat hij inderdaad de uiteindelijk gerechtigde is van de geregulariseerde tegoeden. Dit principe is inzonderheid toepasselijk wanneer de aangifte gebeurt door een uiteindelijk gerechtigde. Anderzijds de roerende waarden, bedoeld in artikel 2, 1, a) tot d), van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten met inbegrip van effecten van niet-genoteerde vennootschappen, waarvan de natuurlijke personen aantonen dat zij vóór 1 juni 2003 die waarden in bezit hadden. Deze roerende waarden zijn: aandelen en andere waarden die met aandelen kunnen worden gelijkgesteld; obligaties en andere schuldvorderingen die op de kapitaalmarkt kunnen worden verhandeld; alle andere waarden die gewoonlijk worden verhandeld en die het mogelijk maken deze aandelen, obligaties en vorderingen te verkrijgen via inschrijving of ruil of die aanleiding geven tot een betaling in contanten, met uitsluiting van de betalingsmiddelen; de aandelen van instellingen voor collectieve beleggingen (I.C.B.). Worden daarentegen niet bedoeld, onder meer financiële termijncontracten ( futures ), termijncontracten op rentevoeten ( forward rate agreements ), wisselcontracten ( swaps ) op rentevoeten of valuta en wisselcontracten op stromen die gekoppeld zijn aan aandelen of aan aandelenindexen ( equity swaps ), opties op valuta en op rentevoeten. Het bewijs van het bezit van de roerende waarden vóór 1 juni 2003 mag worden geleverd met alle door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van het bewijs door getuigen, de bekentenis en de eed. Bijgevolg 6 Gepubliceerd in het BS van 28 januari 2004, blz Gepubliceerd in het BS van 28 januari 2004, blz De doelstelling van deze vragenlijst is te komen tot een eenvormige interpretatie van de belangrijkste bepalingen van deze wetgeving. In deze vragenlijst wordt bevestigd dat de antwoorden werden opgesteld na overleg tussen de vertegenwoordigers van de minister van Financiën en die van de Belgische bank-, beurs- en verzekeringsinstellingen (hoewel zij volgens laatstgenoemden vrijwel niet werden geraadpleegd). 9 Cf. FAQ, vraag nr Cf. FAQ, vraag nr Cf. FAQ, vraag nr Cf. Artikel 9 van de wet van 31 december Er is hier enkel sprake van de EBA waarvan het ontbreken in principe zal worden bestraft, aangezien de belastingplichtige of de belastingschuldige altijd de keuze heeft sommen, kapitalen, roerende waarden of inkomsten aan te geven die niet of niet meer belastbaar zijn. Dienaangaande heeft de minister van Financiën de aangifte aangemoedigd van bedragen ten aanzien waarvan twijfel bestaat over het al dan niet belastbare karakter ervan. 13 Cf. FAQ, vraag nr Cf. FAQ, vraag nr. 5: bij voorkeur moet het gaan om originele documenten die in beginsel op naam van de aangever dienen te staan. Wanneer in geval van overlijden de documenten op naam van de overledene staan, kan de aangever documenten op naam van laatstgenoemde overleggen, alsmede een akte van bekendheid MAART

3 kan het bewijs onder meer worden geleverd door middel van een bij voorkeur originele inschrijvingsborderel 15. Wanneer de identiteit van de rekeninghouder op de foto verschilt van die van de aangever, dient deze laatste ook hier aan te tonen dat hij inderdaad de uiteindelijk gerechtigde is van de geregulariseerde tegoeden. 8. Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat bepaalde tegoeden niet het voorwerp kunnen zijn van een EBA en met name: de echte verzekeringsproducten 16 ; b) contanten in een kluis, zowel in België als in het buitenland; c) contanten op een rekening in België; d) de roerende waarden, bedoeld door de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten waarop de Wet van 31 december 2003 niet van toepassing Uitsluitingen van het toepassingsgebied van de EBA 9. Artikel 2, 2 van de Wet van 31 december 2003 bepaalt dat in de drie volgende situaties het absoluut onmogelijk is om beroep te doen op de EBA: a) de sommen, kapitalen of roerende waarden zijn afkomstig van het verrichten van een witwasoperatie of van een onderliggend misdrijf als bedoeld in artikel 3 van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld; b) de aangever is vóór de indiening van de aangifte door een Belgische belastingadministratie, sociale zekerheidsinstelling of sociale inspectiedienst schriftelijk in kennis gesteld van lopende specifieke onderzoeksdaden; c) beroepsinkomsten werden ontdoken voor de belastbare tijdperken 2002, 2003 en 2004, zowel wat de inkomenbelastingen (art. 23 van het W.I.B./92) als wat de bijdragen voor de sociale zekerheid betreft. In de drie bovenstaande veronderstellingen zullen noch de aangifte, noch de betaalde eenmalige bijdrage de gunstige gevolgen hebben waarin de Wet van 31 december 2003 voorziet 18. DEEL II: MODALITEITEN EN FORMALITEITEN VAN DE AANGIFTE 1. Aangifteperiode 10. De sommen, kapitalen, roerende waarden en inkomsten die binnen het toepassingsgebied van de Wet van 31 december 2003 vallen, kunnen vanaf 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004 het voorwerp zijn van een EBA. Er moet echter worden aangestipt dat het hier een eigenaardige mogelijkheid betreft aangezien in geval van niet-aangifte de belastingverhoging vanaf 1 januari 2005 is vastgesteld op minimum 100% 19. Wij menen dat de belastingplichtigen die sommen, kapitalen, roerende waarden of inkomsten hebben genoten die zijn verjaard, niet kunnen worden bestraft. In dit verband moet worden opgemerkt dat de sanctie bestaat in de verhoging van de belasting, wat volgens ons lijkt te veronderstellen dat de belastingschuld bestaat. 11. De aangifte moet uiterlijk op 31 december 2004 worden ingediend, zelfs indien de afgifte van het attest, de betaling van de belasting en het deponeren (van de roerende waarden) na die datum gebeurt 20. Op het ogenblik van de indiening ervan moet de aangifte volledig zijn, wat impliceert dat diverse elementen tegelijk moeten zijn gerealiseerd 21 : a) Het feit van de overschrijving van de tegoeden uit het buitenland of de deponering van de roerende waarden op een rekening op naam van de aangever bij de instelling waarbij de aangifte gebeurt; b) De overlegging van een volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende aangifte, in tweevoud, volgens het model bepaald bij het Koninklijk Besluit van 9 januari 2004, gewijzigd door het koninklijk besluit van 2 februari 2004; c) De voorlegging van de foto van de tegoeden uiterlijk op 31 mei Wanneer het gaat om roerende waarden moet de aangever een onderscheid maken tussen effecten aan toonder en andere effecten; d) Voor zover nodig, de instemming van de aangever met een bijzondere overeenkomst tot waarborg (in speciën of in roerende waarden) voor een bedrag dat gelijk is aan de bijkomende bijdrage van 6%, bedoeld in artikel 10 van de Wet van 31 december Waar moeten de sommen, kapitalen of roerende waarden die op buitenlandse rekeningen zijn geplaatst, worden aangegeven? 12. De aangifte kan worden ingediend bij een in België gevestigde kredietinstelling, een beursvennootschap of een verzekeringsonderneming. In dit geval moeten de sommen, kapitalen of roerende waarden die op een buitenlandse rekening zijn geplaatst, tegelijk met deze aangifte worden overgemaakt op een rekening die bij deze instellingen is geopend. De bijdrage die wegens de aangifte is verschuldigd, moet eveneens worden betaald aan deze instellingen die dan de aangever, op het ogenblik van de betaling, een genummerd attest op naam afgeven als bewijs van de aangifte. De betaling moet gebeuren binnen vijftien dagen na de datum van indiening van de aangifte. Een instelling kan aan een zelfde aangever verscheidene attesten afgeven, met dien verstande dat voor een zelfde aangifte slechts één attest kan worden afgegeven 24. Indien de aangegeven tegoeden onder verscheidene aangevers moeten worden verdeeld kan de instelling echter slechts één attest afgeven 25. De aangever of zijn rechthebbende kan in principe geen duplicaat van het attest opvragen 26. De Belgische kredietinstelling, beursvennootschap of verzekeringsonderneming moet de geïnde bedragen dan doorstorten aan de Schatkist en een samenvattende opgave opstellen. Deze lijst die de identiteit vermeldt van de natuurlijke personen aan wie een attest werd afgegeven, alsmede het nummer van het attest en het bedrag van de overgemaakte sommen, kapitalen of roerende waarden wordt bezorgd aan de Cel voor financiële informatieverwerking (CFI). Een van de belangrijkste troeven van het stelsel van de EBA, zoals geregeld door het kabinet van de Minister van Financiën wordt onderstreept, namelijk de anonimiteit van de aangifte, wordt hier grotendeels verwezenlijkt. De CFI is gebonden door een versterkt beroepsgeheim. Ten opzichte van de fiscus, de politiediensten en de gerechtelijke overheid is de cel dus waterdicht. Indien zij echter ernstige aanwijzingen ontdekt van witwaspraktijken, beslist de cel gezamelijk het dossier over te maken aan het Parket De sommen, kapitalen of roerende waarden die op een buitenlandse rekening zijn geplaatst, kunnen eveneens behouden blijven op een rekening bij een buitenlandse kredietinstelling of beursvennootschap. Die moet gevestigd zijn in een land of op een grondgebied dat niet is opgenomen in de lijst (opgesteld door de financiële actiegroep)van de landen en grondgebieden die geen medewerking verlenen. In dit geval moet de aangifte worden ingediend bij de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën, aangewezen door de Minister van Financiën. Het Ministerieel Besluit van 19 januari 2004 preciseerde dat deze dienst de Administratie van de Thesaurie is Dienst Algemene Boekhouding Cel EBA (hierna vermeld als Cel EBA ). Hoewel laatstgenoemde administratieve dienst geen controledienst is, kan er toch enige twijfel bestaan over de waterdichtheid van de departementen van de Federale Overheidsdienst Financiën, zodat a priori de anonimiteit hier minder gegarandeerd is dan wanneer de aangifte wordt gedaan bij een Belgische instelling 28. De wet van 31 december 2003 voorziet trouwens niet in een stelselmatige mededeling van de informatie door de Cel EBA aan de CFI. Het is bijgevolg niet uitgesloten dat de gelijkwaardige buitenlandse instellingen 15 Cf. FAQ, vraag nr. 5: de Belgische of buitenlandse documenten moeten in beginsel op naam van de aangever staan. 16 Bepaalde verzekeringsproducten, zoals de takken 23, werden op dit punt door de producerende instellingen vervormd (bijvoorbeeld wanneer er ten bate van de begunstigde een volledige dekking wordt verleend voor het toeval) zodat zij als het ware zuivere financiële producten worden, die het voorwerp kunnen zijn van een EBA. 17 Cf. supra, nr. 7 b). 18 Cf. infra, Deel III. 19 Cf. Artikel 9 van de wet van 31 december Cf. FAQ, vraag nr Cf. FAQ, vraag nr Ter herinnering, het principe van de foto bestaat in de overlegging van documenten die bewijzen dat de tegoeden in kwestie uiterlijk op 31 mei 2003 in het bezit waren van de aangever. 23 Zie verder, nrs. 24 en Cf. FAQ, vraag nr Cf. FAQ, vraag nr. 19 en supra, nr Cf. FAQ, vraag nr Cf. Parl. Besch. Kamer, verklaring van de heer Spreutels, Voorzitter van de CFI in Verslag namens de Commissie voor Financiën en Begroting, nr. 0353/005, blz De gegevens die vervat zijn in de aangifte die wordt ingediend bij de Cel EBA, worden geregistreerd in een elektronisch bestand. Ook hier is er geen enkele garantie over de anonimiteit van de in dit elektronisch bestand opgeslagen gegevens MAART 2004

4 bij het Arbitragehof een beroep aantekenen dat stoelt op de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De Cel EBA reikt de aangever een genummerd attest op naam uit als bewijs van de aangifte. De bijdrage moet aan de Cel EBA worden betaald binnen vijftien dagen na de datum van indiening van de aangifte. 14. Binnen de grenzen gesteld door de Wet van 31 december 2003, kan de aangifte die wordt uitgereikt door de kredietinstelling, de beursvennootschap, de verzekeringsonderneming of de Cel EBA als bewijsmiddel worden gebruikt 29 : a) voor de hoven en rechtbaken; b) voor administratieve rechtscolleges; c) tegenover elke openbare dienst en parastatale instelling. 3. Waar moeten de roerende waarden 30 worden aangegeven die niet op een buitenlandse rekening zijn geplaatst en die onder de toepassing vallen van de wet van 31 december 2003? 15. De roerende waarden moeten worden gedeponeerd op een rekening op naam van de aangever bij een Belgische of buitenlandse kredietinstelling of beursvennootschap, waarbij de deponering gelijktijdig moet gebeuren met de aangifte die wordt ingediend bij de Belgische instelling of de Cel EBA. De aangever moet het bewijs van deze deponering leveren. Ook in dit geval wordt aan de aangever een genummerd attest op naam uitgereikt als bewijs van zijn aangifte. De betaling aan de Belgische instelling of aan de Cel EBA moet gebeuren binnen vijftien dagen na de datum van indiening van de aangifte. Voor het overige is de procedure identiek met die welke wordt gevolgd voor de sommen, kapitalen of roerende waarden die op een buitenlandse rekening zijn geplaatst. Het attest dat wordt uitgereikt door de kredietinstelling, de beursvennootschap, de verzekeringsonderneming of de Cel EBA kan als bewijs worden gebruikt voor de hoven en rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en tegenover elke openbare dienst en parastatale instelling. 16. Uit wat voorafgaat, vloeit voort dat de roerende waarden moeten worden gedeponeerd op een rekening op naam van de aangever en dit tijdens een ononderbroken periode van drie jaar. Bij gebrek aan deponering of indien deze niet regelmatig is, zal op de aangegeven roerende waarden een bijkomende bijdrage van 6% verschuldigd zijn 31. In twee gevallen wordt afgeweken van de noodzaak de roerende waarden gedurende een ononderbroken periode van drie jaar in bewaring te houden: a) in geval van overdracht door erfopvolging, aangezien dan de erfgenamen ertoe gehouden zijn deze waarden in bewaring te houden tot bij het verstrijken van de termijn van drie jaar; b) ingeval deze roerende waarden worden vervreemd, voor zover de totale verkregen verkoop- of wederinkoopprijs binnen een termijn van dertig dagen opnieuw wordt geïnvesteerd in hetzelfde type van roerende waarden 32. Daaruit volgt dat wat de roerende waarden betreft, geen nalatenschapsplanning kan worden georganiseerd in de vorm van schenkingen die worden gedaan tijdens de voornoemde periode van drie jaar, op straffe van aanleiding te geven tot de bijkomende bijdrage van 6%. 17. Wanneer roerende waarden worden aangegeven, welk waarde moet men aangeven? a) voor de roerende waarden die worden verhandeld op een gereglementeerde markt, de marktwaarde op 1 juni 2003 die wordt bepaald op grond van de slotkoers of van de laatste gepubliceerde verkoopprijs van de roerende waarden op 30 mei 2003; b) voor de aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid die niet op een gereglementeerde markt worden verhandeld, en die geen aandelen van ICB s zijn, hun boekwaarde die wordt bepaald op grond van de laatste jaarrekening die is afgesloten vóór 1 juni 2003; zowel de berekeningsmethode van deze waarde als de jaarrekening op grond waarvan de berekening is gemaakt, moeten samen met de aangifte worden overgelegd; c) voor de andere roerende waarden die niet op een gereglementeerde markt worden verhandeld, hun reële waarde op 1 juni 2003, waarbij die wordt bepaald volgens de waarderingsregels die voor dergelijke waarden van toepassing zijn met het oog op de inning van de belasting op de afgifte van effecten op naam 33. DEEL III: GEVOLGEN VAN DE EBA 1. Onweerlegbaar vermoeden dat de aangegeven sommen, kapitalen of roerende waarden volledig en definitief bevrijd zijn van alle belastingen en sociale zekerheidsbijdragen 34 Na betaling van de verschuldigde eenmalige bijdrage worden de sommen, kapitalen of onroerende waarden geacht onweerlegbaar dat wil zeggen zonder dat het is toegestaan het tegenbewijs te leveren en definitief bevrijd te zijn van alle belastingen, sociale zekerheidsbijdragen, belastingverhogingen, bijdrageopslagen, nalatigheidsinteresten en boetes. Bedoeld worden de voornoemde sommen die verschuldigd zijn of verschuldigd hadden kunnen zijn vóór de datum van indiening van de aangifte. Dit geldt zowel in hoofde van de aangever en zijn rechtsvoorgangers als in hoofde van de natuurlijke personen of rechtspersonen van wie deze sommen, kapitalen of roerende waarden rechtstreeks of onrechtstreeks werden verkregen of die deze sommen aan de aangever of zijn rechtsvoorganger op enigerlei wijze hebben toegekend. 2. Geen aanwending van de EBA en van de betaling van de eenmalige bijdrage als indicie of aanwijzing door de administratie der belastingen De aangifte, de daaropvolgende betaling van de verschuldigde bijdrage en het attest dat wordt afgegeven door de kredietinstelling, de beursvennootschap, de verzekeringsonderneming of de Cel EBA kunnen door de administratie der belastingen niet als indicie of aanwijzing worden aangewend om: - fiscale onderzoeks- of controleverrichtingen uit te voeren; - mogelijke inbreuken op de belastingwetgeving te melden; - inlichtingen uit te wisselen. De fiscale administratie kan echter nagaan hoe de ingevolge de EBA verschuldigd bijdragen werden vastgesteld. De fiscale administratie zal overigens onderzoeken kunnen instellen en/of haar toevlucht nemen tot speciale bewijsmethoden, zoals de aanslag op grond van indiciën, wanneer zich achteraf bepaalde gebeurtenissen voordoen (bijvoorbeeld ingeval de belastingplichtige of de belastingschuldige een gebouw koopt). 3. Strafrechtelijke amnestie Er bestaat een echte strafrechtelijke amnestie wat de diverse inbreuken betreft, bedoeld door de fiscale wetboeken, de reglementering inzake de sociale zekerheid en artikel 505 van het Strafwetboek 37, ten minste wat betreft de vermogensvoordelen die rechtstreeks werden gehaald uit deze misdrijven of uit de goederen en waarden waardoor zij werden vervangen, alsmede wat de inkomsten uit deze geïnvesteerde voordelen betreft. De vrijstelling van de strafrechtelijke vervolging betreft zowel de daders als de mededaders of medeplichtigen van dergelijke misdrijven in de zin van de artikelen 66 en 67 van het Strafwetboek, voor zover: a) deze personen vóór de datum van de indiening van de EBA niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek uit hoofde van deze misdrijven; b) een EBA werd ingediend onder de voorwaarden van de Wet van 31 december 2003 en de uitvoeringsbesluiten; c) de ingevolge de EBA verschuldigd bedragen, regelmatig werden betaald. 29 Cf. artikel 6, 5 van de wet van 31 december Voor wat door dit begrip wordt gedekt, cf. supra, nr. 7-b). 31 Cf. artikel 10 van de wet van 31 december Het betreft de roerende waarden, bedoeld in artikel 2, 1 a) tot d) van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. 33 Cf. Wetboek van met het zegel gelijkgestelde taksen, artikelen 159 en volgende. De wetgever bedoelt hier ongetwijfeld het begrip verkoopwaarde. Toch moet worden vastgesteld dat de verduidelijking die wordt aangebracht door het koninklijk besluit van 9 januari 2004, het begrip reële waarde eigenlijk niet toelicht. 34 Cf. artikel 3 van de wet van 31 december Cf. artikel 5 van de Wet van 31 december Cf. artikel 7 van de Wet van 31 december Het betreft de misdrijven bedoeld in de artikelen 449 en 450 van het WIB/92, in de artikelen 73 en 73 bis van het WBTW, in de artikelen 133 en 133 bis van het Wetboek der successierechten, in de artikelen 206 en 206 bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, in de artikelen 207/1 en 207 bis van het Wetboek van met het zegel gelijkgestelde taksen, in de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en de uitvoeringsbesluiten ervan en in het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut van de zelfstandigen en de uitvoeringsbesluiten ervan MAART

5 DEEl IV: TARIEF VAN DE BOETE 1. Principe: tarief van 9% 21. Het tarief van de eenmalige bijdrage bedraagt 9% van de aangegeven sommen, kapitalen of roerende waarden 38. Dit tarief van 9% is altijd van toepassing op de effecten aan toonder. Volgens de laatste verduidelijkingen die door de Minister van Financiën werden verstrekt, blijkt dat het begrip effecten aan toonder moet worden begrepen in de zin van de artikelen 466 en 467 van het Wetboek van Vennootschappen of gelijkaardige bepalingen naar buitenlands recht, ongeacht het feit of deze effecten al dan niet op een rekening zijn geplaatst Afwijking: vermindering van het tarief tot 6% in geval van investering 22. Het tarief van 9% wordt verminderd tot 6% van de aangegeven sommen, kapitalen of roerende waarden (behalve wanneer het effecten aan toonder betreft) wanneer deze bedragen binnen dertig dagen na de indiening van de aangifte gedurende minstens drie jaar worden geïnvesteerd 40. De geïnvesteerde bedragen worden vooraf verminderd met de eenmalige bijdrage. Indien aan deze investeringsvoorwaarde niet wordt voldaan, is een bijkomende bijdrage van 6% verschuldigd. Er moet aandacht worden besteed aan de omstandigheid dat eens de volledige aangifte is ingediend, de daarin vermelde keuze (met name wat het tarief betreft) definitief is 41. In de volgende situaties blijft voldaan aan de voorwaarde betreffende het behoud van de investering gedurende een minimumperiode van drie jaar: a) in geval van vervreemding of beëindiging van de verrichte investering op voorwaarde dat de netto-overdrachtprijs of de verkregen nettoterugbetaling binnen dertig dagen wordt geherinvesteerd in dezelfde investeringen en die voor het resterende gedeelte van de minimumperiode van drie jaar worden aangehouden; b) in geval van overgang door erfopvolging van de sommen, kapitalen of roerende waarden of van de investering waarvan sprake sub a) wanneer de verplichting tot investering of herinvestering wordt verdergezet door de rechtsopvolgers. Indien men na de aangifte een erfenisplanning wil organiseren door middel van schenking(en) moet vanaf het begin een eenmalige bijdrage worden betaald tegen het tarief van 9% en niet van 6%. 23. De investeringen die worden aanvaard om het verlaagd tarief van 6% te kunnen genieten, worden limitatief opgesomd in artikel 2, 1 van het Koninklijk Besluit van 9 januari 2004 tot uitvoering van sommige bepalingen van de Wet van 31 december 2003: a) de aankoop, bouw en/of renovatie van gebouwde onroerende goederen gelegen in een Lidstaat van de Europese Gemeenschap; b) de aankoop of de totstandbrenging van materiële vaste activa, andere dan onroerende goederen, personenwagens, auto s voor dubbel gebruik, minibussen en het geheel van pc en randapparatuur, die worden gebruikt voor een beroepswerkzaamheid die winst of baten oplevert in de zin van artikel 23, 1, 1 en 2 van het W.I.B./92; c) de inschrijving op, en de afbetaling in geld van, aandelen die vennootschappen hebben uitgegeven ter gelegenheid van hun oprichting of van de verhoging van hun kapitaal die anders gebeurt dan door een openbaar beroep te doen op het spaarwezen wanneer die aandelen op naam zijn van of gedeponeerd zijn op een rekening op naam van de aangever; d) de aankoop, de inschrijving op en de afbetaling in geld van roerende waarden bedoeld in artikel 2, 1, a) tot d), van de wet van 2 augustus , met inbegrip van effecten van niet-genoteerde vennootschappen, wanneer die roerende waarden op naam zijn van of gedeponeerd zijn op een rekening op naam van de aangever; e) de gelddeposito s op naam van de aangever, met uitzondering van de in artikel 21, 5 van het W.I.B./92 bedoelde spaardeposito s 43 ; f) de betaling van een premie ter gelegenheid van het afsluiten van een levensverzekeringsovereenkomst of een kapitalisatieovereenkomst gesloten bij een verzekeringsonderneming onderschreven door de aangever. De aangever moet per soort van investering of van herinvestering aan de Belgische instelling of de Cel EBA waarbij de aangifte is ingediend, het bewijs leveren dat de investeringsverplichting is nageleefd. De modaliteiten worden bepaald door het voornoemd koninklijk besluit van 9 januari Sanctie in geval van het ontbreken van een correcte deponering en van niet-naleving van de investerings- en/of herinvesteringsverplichting 24. Indien de belastingplichtige de deponeringsverplichtingen die gesteld zijn voor de roerende waarden die niet op een buitenlandse rekening zijn geplaatst niet of niet meer naleeft, is op de aangegeven waarden een bijkomende bijdrage van 6% verschuldigd, waardoor de totale bijdrage wordt verhoogd tot 15% van deze bedragen wanneer het effecten aan toonder betreft. Indien de belastingplichtige de investerings- of herinvesteringsverplichtingen niet of niet meer naleeft, is op de aangegeven sommen, kapitalen of roerende waarden eveneens een bijkomende bijdrage van 6% verschuldigd, zijnde een totale bijdrage van 12%, tenzij het effecten aan toonder betreft. 25. Teneinde de eventuele betaling van de bijkomende bijdrage van 6% te garanderen, wordt op het ogenblik van de betaling van de eenmalige bijdrage als volgt te werk gegaan: wanneer de aangifte wordt ingediend bij een in België gevestigde kredietinstelling, beursvennootschap of verzekeringsonderneming wordt een bedrag dat gelijk is aan de verschuldigde bijkomende bijdrage, geblokkeerd bij wijze van waarborg ter voldoening van deze verschuldigde bijdrage; b) wanneer de aangifte werd ingediend bij de Cel EBA vestigt de aangever een zakelijke zekerheid, een bankwaarborg of een andere persoonlijke zekerheid voor een bedrag dat gelijk is aan de verschuldigde bijkomende bijdrage 44. De blokkering bij wijze van waarborg en de vestiging van een zakelijke zekerheid, bankwaarborg of andere persoonlijke zekerheid, kan betrekking hebben op, voortkomen uit of gebaseerd worden op zowel de sommen, kapitalen of roerende waarden waar de aangifte specifiek betrekking op heeft, als andere sommen, kapitalen of roerende waarden. Wat de praktische modaliteiten van deze waarborg betreft, verwijzen we naar het Koninklijk Besluit van 9 januari DEEL V: SANCTIE BIJ ONTBREKEN VAN EBA 26. Indien de belastingplichtige in staat was een EBA te doen en hij in 2004 heeft nagelaten de sommen, kapitalen of roerende waarden aan te geven die betrekking hebben op sommen, kapitalen of roerende waarden bedoeld in artikel 2, 1 van de Wet van 31 december 2003, wordt vanaf 1 januari 2005 een sanctie voorzien in de vorm van een belastingverhoging, bepaald op minstens 100% 45. Zoals wij al hebben gesignaleerd, is het verrassend dat een mogelijkheid wordt bestraft, wanneer zij door de begunstigde ervan niet te baat wordt genomen. Wij zijn trouwens van mening dat de verhoging waarvan hierboven sprake is, enkel zal kunnen worden toegepast op de niet-verjaarde belastingen 46. DEEL VI: BEKNOPTE KRITISCHE BEOORDELING 27. Het beperkte en in hoofdzaak beschrijvende kader van deze commentaar geeft ons nauwelijks de kans om de nieuwe reglementering inzake de EBA kritisch en in detail te bespreken. Wij zullen ons er dan ook toe beperken enkele toekomstgerichte opmerkingen te maken: a) Terwijl in het voorontwerp van de wet houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte de successierechten uitdrukkelijk werden bedoeld, is dit niet meer het geval in de Wet van 31 december 2003, aangezien zij in hoofdzaak onder de bevoegdheid van de Gewesten vallen. De Minister van Financiën garandeerde dat de Gewesten zich zouden richten naar het stelsel dat op federaal vlak wordt toegepast. De gewestelijke maatregelen zijn echter nog niet in werking getreden, maar dit zou niet lang meer 38 Cf. artikel 4, 1 van de Wet van 31 december Cf. FAQ, vraag nr. 14. Het betreft het begrip effecten aan toonder zoals het wordt omschreven voor de naamloze vennootschappen, wat ongetwijfeld een ietwat beperkende interpretatie is. 40 Cf. artikel 4, 2 van de Wet van 31 december Cf. FAQ, vraag nr Cf. supra, nr. 7- b). 43 Het is mogelijk de sommen per verrichting op een zichtrekening te deponeren voor een maximumperiode van drie maanden. 44 Cf. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 januari 2004 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 31 december Er is voorzien in een beroepsprocedure voor een speciaal college. 45 Cf. artikel 9 van de wet van 31 december Cf. supra, nr MAART 2004

6 duren, met uitzondering wellicht van Vlaanderen waar de goedkeuring van deze maatregelen misschien zal worden uitgesteld tot na de regionale verkiezingen van juni De in het voorontwerp van wet vastgelegde spildatum zou ongewijzigd moeten blijven: de EBA zou enkel betrekking hebben op de successierechten en op de rechten van overgang van een rijksinwoner die na 31 december 2002 is overleden. b) Is het na de inwerkingtreding van de nieuwe reglementering inzake de EBA nog mogelijk een spontane aangifte te doen van zijn inkomsten die onderworpen zijn aan de directe belastingen? Bij de huidige stand van de teksten blijft volgens ons een dergelijke aangifte mogelijk, zowel in 2004 als vanaf 1 januari Er heerst enige onzekerheid wat het aantal inkomensjaren betreft die door de administratie der belastingen in aanmerking zullen worden genomen (drie of vijf jaar) en wat het tarief van de verhoging betreft dat voortaan zal worden toegepast, althans voor het jaar 2004 (aangezien het vanaf 1 januari 2005 zal worden bepaald op minimum 100%). De Minister van Financiën heeft de onmiddellijke afschaffing aangekondigd van de inschikkelijkheid die vervat was in nummer 444/8 van het W.I.B./92 krachtens hetwelk de administratie aanvaardt dat de belastingplichtige die de door hem verdoken inkomsten spontaan aangeeft, in dien hoofde wordt belast zonder toepassing van een belastingverhoging bij wijze van straf c) De Europese fiscaliteit evolueert snel naar een grotere transparantie, die met name wordt geconcretiseerd door de invoering van een uitwisseling van inlichtingen tussen administratieve autoriteiten op Europees vlak. Het bankgeheim dreigt de komende jaren zwaar onder vuur komen te liggen. Bovendien zullen de houders van roerende inkomsten afkomstig van effecten aan toonder duidelijk identificeerbaar zijn wanneer die in een min of meer nabije toekomst verdwenen zullen zijn. Bijgevolg dient men zich af te vragen of de EBA geen gelegenheid vormt om schoon schip te maken met het verleden. BESLUIT 28. Het nieuwe stelsel van de EBA zou volgens ons de belastingplichtige of de belastingschuldige ertoe moeten aanzetten zich vragen te stellen bij zijn eigen vermogenssituatie, alsmede bij zijn verwachtingen, met name rekening houdend met de op til zijnde evolutie van de Europese en de Belgische fiscaliteit. Beducht zijn voor de toekomst betekent ook zich afvragen of het niet opportuun zou zijn tijdig een erfenisplanning te organiseren. De EBA is beslist niet de enige maatregel die daarvoor in aanmerking komt, maar zij kan één van de middelen vormen die het mogelijk maken daartoe te komen. Er moet echter aandacht worden besteed aan de globale gezins- en vermogenssituatie en de analyse ervan niet beperken tot de eenmalige bevrijdende aangifte. Het is ongetwijfeld nog te vroeg om nu al zonder enige vrees de weg in te slaan van een EBA, aangezien er nog bepaalde discriminaties bestaan (die aanleiding kunnen geven tot een beroep bij het Arbitragehof), alsmede bepaalde onzekerheden of zelfs schemerzones die door het kabinet van de Minister van Financiën en de specialisten ter zake momenteel geleidelijk worden weggewerkt. De EBA zal in de loop van 2004 wellicht nog aanleiding geven tot diverse controversen en verduidelijkingen. De belastingplichtigen en belastingschuldigen waarop de EBA eventueel betrekking kan hebben, zullen daar aandacht aan moeten besteden, vooral omdat vanaf 1 januari 2005 zwaardere straffen in het vooruitzicht worden gesteld waarvan de efficiëntie natuurlijk zal afhangen van de intensiteit van de onderzoeken die vooraf door de administratie der belastingen zullen zijn ingesteld. LUC HERVE, Advocaat aan de Balie van Luik ELEGIS, HANNEQUART & RASIR, Wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Luik, Professor aan de Ecole Supérieure de Comptabilité de Liège (C.B.C.E.C.) BTW - aftrek autovoertuigen basisregels gemengde belastingplichtige cassatie 2 oktober Probleemstelling Het komt geregeld voor dat de basisregels, die het recht op aftrek van de BTW geheven op de kosten in verband met autovoertuigen beheersen, verschillend worden toegepast. We herhalen deze basisregels. Het arrest van het Hof van Cassatie van 2 oktober 2003 stelt een einde aan de uiteenlopende zienswijzen inzake de samenloop van de aftrekbeperking tot de helft en het algemeen verhoudingsgetal van de aftrek. 2. Basisregels 2.1. Belastingplichtigen die onder de beperking van de aftrek tot 50% vallen De beperking van het recht van aftrek van de BTW tot 50 % geldt niet voor de volgende belastingplichtigen : - handelaars in autovoertuigen als deze bestemd zijn om te worden verkocht; - personen die zich bezighouden met bezoldigd personenvervoer (hoofdzakelijk taxi-ondernemingen); - specifieke verhuurders van automobielen. De analyse van deze uitzonderlijke situaties valt buiten het bestek van dit artikel. We vermelden evenwel dat : - er een bijzondere regeling voor autohandelaars bestaat, met name voor directie- en demonstratiewagens die rijden onder dekking van een handelaarsplaat (aanschrijving nr. 9 van 1985); - de onenigheid over de vervangwagens blijft voortduren, aangezien uit de verschillende gerechtelijke beslissingen nog geen constante rechtspraak kon worden afgeleid. Deze commentaar beperkt zich dus tot situaties waarin de beperking van de aftrek tot 50 % buiten kijf staat Voertuigen die onder de beperking van de aftrek tot 50 % vallen Binnen het bestek van dit artikel wordt ervan uitgegaan dat de betrokken voertuigen wel degelijk onder de beperking van het recht van aftrek vallen. Voor nadere informatie over de voertuigen die onder de aftrekbeperking vallen, verwijzen we naar Pacioli nr. 131 van 30 november Niet-gemengde belastingplichtigen Onder niet-gemengde belastingplichtigen dient hier te worden verstaan, de belastingplichtigen, die BTW in ontvangst nemen, en van wie de totale uitgaande economische activiteit recht geeft op aftrek van de voorbelasting. Voor de toepassing van de BTW wordt een economische activiteit steeds onder het statuut van zelfstandige uitgeoefend. In de overgrote meerderheid van de gevallen, is het recht op aftrek van de voorbelasting met betrekking tot autovoertuigen derhalve beperkt tot de absolute grens van 50 %. Dit grensbedrag impliceert dat het gebruik van het voertuig voor de economische activiteit die recht geeft op de aftrek begrepen is tussen 50 % en 100 %. Voorbeelden Een boekhoudkantoor koopt een personenwagen die volledig voor deze activiteit zal worden gebruikt. De aftrek van de BTW moet worden beperkt tot de helft van de voorbelasting. Een loodgieter-zinkbewerker ontvangt een factuur voor de aankoop van brandstof voor een auto die voor 6/7 voor zijn economische activiteit wordt gebruikt (1/7 privé). De aftrek blijft beperkt tot de helft van de BTW. Een universiteitsprofessor (ambtenaar) oefent de economische (neven)activiteit van zelfstandig consulent uit. Hij gebruikt zijn personenwagen 50 % voor zijn economische activiteit, 30 % MAART

7 voor zijn activiteit als professor en 20 % privé. Het recht op aftrek bedraagt 50 %. Wanneer het gebruik voor de economische activiteit die recht geeft op aftrek evenwel begrepen is tussen 1 % en 49 %, is het recht op aftrek gelijk aan deze coëfficiënt.. Voorbeelden Een bediende oefent een bijkomende activiteit als zelfstandig boekhouder uit. Hij gebruikt zijn personenwagen ten belope van 40 % voor zijn zelfstandige activiteit. De BTW geheven van de kosten in verband met het gebruik van de wagen is aftrekbaar ten belope van 40%. Een meubelmaker in loondienst oefent in zijn vrije tijd een zelfstandige nevenactiviteit uit als installateur van ingerichte keukens. Hij gebruikt zijn auto 1/7 voor deze economische activiteit. Het recht op aftrek van de BTW is beperkt tot 1/7. Opmerking NIET-gemengde belastingplichtige In de twee laatste gevallen is het verkeerd om de aftrekbeperking tot de helft op de verhouding van de economische activiteit toe te passen. In het eerste geval is het volkomen foutief om de aftrek te beperken tot 50 % van 40 %. En door in het tweede geval slechts 50 % van 1/7 te aanvaarden, wordt de belastingplichtige ten onrechte de helft van zijn recht op aftrek geweigerd Gemengde belastingplichtigen onderworpen aan het algemeen verhoudingsgetal Begrip gemengde belastingplichtige Een gemengde belastingplichtige is een belastingplichtige die twee afzonderlijke activiteitstakken uitoefent. De eerste activiteit geeft recht op aftrek van de voorbelasting. De tweede zelfstandige activiteit ontzegt de belastingplichtige dat recht. Voorbeelden Een doctor in de geneeskunde baat tevens een geneesmiddelendepot (apotheek) uit. Een vzw oefent een bij artikel 44 van het BTW-Wetboek vrijgestelde activiteit uit en exploiteert tevens een voor het publiek toegankelijke drankslijterij. Een bouwpromotor verkoopt nieuwe gebouwen onder heffing van de BTW en gronden onder heffing van de registratierechten. Een uitbater van automaten plaatst in drankslijterijen zowel (aan de BTW onderworpen) ontspanningstoestellen als (bij artikel 44 vrijgestelde) kansspelen Begrip algemeen verhoudingsgetal van de aftrek De gemengde belastingplichtige is voor de uitoefening van zijn recht op aftrek in de regel onderworpen aan het stelsel van het algemeen verhoudingsgetal. Het stelsel van het algemeen verhoudingsgetal van de aftrek is gebaseerd op de vaststelling van een breuk. De teller wordt gevormd door de handelingen van de omzet die recht geven op aftrek van de voorbelasting. De noemer wordt gevormd door het totaalbedrag van de omzet (handelingen die recht geven op aftrek en handelingen die geen recht geven op aftrek). Het resultaat wordt uitgedrukt door een percentage. Dit percentage, gebaseerd op de uitgaande handelingen, bepaalt het recht op aftrek van de BTW met betrekking tot de inkomende handelingen. Voorbeeld Een gemengde belastingplichtige stelt zijn algemeen verhoudingsgetal van de aftrek vast op 62 %. De BTW die normaal aftrekbaar is, is gelijk aan 62 % van de betaalde voorbelasting Samenloop aftrekbeperking tot de helft en algemeen verhoudingsgetal van de aftrek We resumeren de feiten. Een gemengde belastingplichtige had een algemeen verhoudingsgetal van meer dan 50 %. Voor zijn autokosten vorderde hij een aftrek van de helft van de BTW. De fiscale administratie beweerde dat eerst de beperking van de aftrek tot de helft moest worden toegepast, en vervolgens, op het saldo, het algemeen verhoudingsgetal. Aanvankelijk had de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel beslist dat, wanneer het algemeen verhoudingsgetal van de aftrek met betrekking tot een gemengde belastingplichtige gelegen is tussen 50 % en 100 %, het recht op aftrek gelijk is aan de voor autovoertuigen geldende beperking van de aftrek tot 50 %. Met andere woorden moest volgens deze rechtbank geen dubbele beperking van de aftrek worden toegepast (eerst de beperking tot de helft en vervolgens het percentage van het algemeen verhoudingsgetal op het saldo). De fiscale administratie ging tegen dit vonnis in beroep. Ook in beroep werd de Administratie in het ongelijk gesteld. Ten slotte diende de administratie een cassatievoorziening in. Het arrest van 2 oktober 2003 bevestigt het standpunt van de Administratie. Voorbeelden Een gemengde belastingplichtige stelt zijn algemeen verhoudingsgetal van de aftrek vast op 70 %. De aftrek van de BTW geheven van zijn autokosten wordt vooreerst beperkt tot de helft. Vervolgens wordt op de resterende 50 % het verhoudingsgetal van 70 % toegepast. De werkelijke aftrek bedraagt dus 35 %. Het algemeen verhoudingsgetal van een gemengde belastingplichtige bedraagt 22 %. De aftrekbare voorbelasting met betrekking tot zijn autovoertuigen bedraagt 11 % (totale BTW x 50 % x 22 %). 3. Conclusies Het besproken arrest stelt een einde aan de langdurige onenigheid inzake het recht van aftrek met betrekking tot autovoertuigen van een gemengde belastingplichtige, wanneer deze zijn recht van aftrek uitoefent volgens het algemeen verhoudingsgetal. Het arrest kan (in het Nederlands) worden geraadpleegd op de website van het Hof van Cassatie (www.cass.be). Contact Tweetalig erkend boekhouder BIBF zoekt overname van dossiers of cliënteel in regio Leuven en Waals Brabant. Tel. : 0475/ Nederlandstalig boekhouder-fiscalist BIBF wenst uit te breiden en zoekt samenwerking of onderaanneming voor 3 tot 4 dagen per week. Regio West Vlaanderen. Ref : 160/01 Boekhoudkantoor te Brussel zoekt tweetalige en dynamische boekhouder (m/v) voor het beheer van boekhouddossiers. Professionele ervaring gewenst. Schriftelijke sollicitatie verzenden naar Dhr.Mesot, DBM Tax & Accounting, Av. Louise,453 bus Brussel Nederlandstalig erkend boekhouder-fiscalist, uit regio tussen Gent en Brugge, zoekt part-time werk op zelfstandige basis in boekhoudkantoor of bedrijf. Ref. :160/02 Stagiair zoekt stagemeester Tweede jaar stagiair (NL/FR) is dringend op zoek naar bijkomende stage-uren en wenst in onderaanneming enkele dossiers te behandelen. (bijberoep). Tel : 052/ , GSM : 0473/ MAART 2004

8 Seminaries 25/03/2004 Gent Faillissementswetgeving KVABB Prof. Dr. Bernard Tilleman, Hoogleraar K.U. Leuven Tel : 09/ Fax : 09/ /03/2004 Sint-Katelijne-Waver Personenbelasting MAB Paul BALLON, accountant-belastingconsulent Tel : 015/ Fax : 015/ /03/2004 Antwerpen - Wilrijk Updating Sociaal Recht BKR John DE GRAEF Tel : 03/ Fax : 03/ /03/2004 Hasselt Updating Personenbelasting - Deel 1 LVAB JEF WELLENS, belastingconsulent - fiscaal jurist Tel : 011/ Fax : 011/ /03/2004 Sint-Katelijne-Waver Personenbelasting MAB Paul BALLON, accountant-belastingconsulent Tel : 015/ Fax : 015/ /03/2004 Sint-Katelijne-Waver Personenbelasting MAB Paul BALLON, accountant-belastingconsulent Tel : 015/ Fax : 015/ /03/2004 Brugge Sociaal, burgerlijk en vennootschapsrecht KVABB Prof. Dr. Bernard Tilleman: Hoogleraar K.U. Leuven Tel : 09/ Fax : 09/ /03/2004 Hasselt Updating personenbelasting - Deel 2 LVAB JEF WELLENS, belastingconsulent - fiscaal jurist Tel : 011/ Fax : 011/ /04/2004 Elewijt-Zemst Grondige cursus IAS/IFRS MAB Professor J. VERHOEYE Tel : 015/ Fax : 015/ /04/2004 Hasselt Updating Personenbelasting - Deel 2 LVAB JEF WELLENS, belastingconsulent - fiscaal jurist Tel : 011/ Fax : 011/ /04/2004 Lokeren Personenbelasting Wim Van Kerchove, ACC VER LBC-NVK Eerstaanwezend Inspecteur Ministerie Financien Tel : 03/ Fax : 03/ /04/2004 Universiteit Antwerpen Updating personenbelasting, AJ 2004 Inkomsten 2003 LBAB (wilrijk) Luc Taillieu accountant, belastingconsulent Tel : 0496/ Fax : 02/ /04/2004 Geel Vennootschapsbelasting ACC VER LBC-NVK Guy Poppe, advokaat Tel : 03/ Fax : 03/ /04/2004 Lokeren Personenbelasting Wim Van Kerchove, ACC VER LBC-NVK Eerstaanwezend Inspecteur Ministerie Financien Tel : 03/ Fax : 03/ /04/2004 Kasterlee Updating Vennootschapsbelasting KBAB Dhr. Luc Cappelle, docent Fiscale Hogeschool Tel : 014/ Fax : 014/ /04/2004 Elewijt-Zemst Grondige Cursus IAS/IFRS MAB Prof. dr. E. DE LEMBRE Tel : 015/ Fax : 015/ /04/2004 Sint-Katelijne-Waver Vennootschapsbelasting. Yves VERDINGH, MAB tax director, Legal en Tax, Prof. Fiscale Hogeschool Tel : 015/ Fax : 015/ /04/2004 Gent De aangifte in de personenbelasting ink BBAV Johan Brock, E.a. Inspecteur, diensthoofd A.O.I.F. cc. Brugge Tel : 09/ Fax : 09/ /04/2004 Antwerpen - Wilrijk Updating Personenbelasting Luc DE GREEF, Docent Centrum voor BKR Beroepsopleiding Directe Belastingen Tel : 03/ Fax : 03/ /04/2004 Sint-Katelijne-Waver Vennootschapsbelasting. Yves VERDINGH, tax director, MAB Legal en Tax, prof. Fiscale Hogeschool. Tel : 015/ Fax : 015/ Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever: Marcel-Jean PAQUET, B.I.B.F. - Legrandlaan 45, 1050 Brussel Tel Fax Url: Redactie: Valérie CARLIER, Geert LENAERTS, José PATTYN. Adviesraad: Professor P. MICHEL, Ecole d'administration des Affaires de l'université de Liège, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven MAART 2004

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Federale Overheidsdienst Financiën Kabinet van de Minister Persdienst Onderwerp 29 veel gestelde vragen over de Eenmalige Bevrijdende Aangifte Datum 6 februari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte (BS 14 januari 2004) ;

wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte (BS 14 januari 2004) ; 1 AXA BANK BELGIUM AXA BELGIUM DE EENMALIGE BEVRIJDENDE AANGIFTE (EBA) Inhoud 1. Wetteksten 2. Wat is een EBA? 3. Gevolgen van een EBA? 4. Wanneer kan een EBA worden ingediend? 5. Wie mag een EBA indienen?

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. Gelet op de grondwet, de artikelen 1, 33, 35, 39 en 134; Gelet

Nadere informatie

Worden EBA-attesten ook door de AOIF geverifiëerd?

Worden EBA-attesten ook door de AOIF geverifiëerd? Worden EBA-attesten ook door de AOIF geverifiëerd? Auteur(s): Gerd D. Goyvaerts Editie: 1203 p. 9 Publicatiedatum: 28 april 2010 Zoals vorige week gesignaleerd, heeft de Administratie een omstandige circulaire

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie

Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Na beraadslaging, BESLUIT: De

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling

Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling Mr. Jo Roseleth Mrs. Jessica Vanhove Partner Advocaat jo.roseleth@sherpalaw.be jessica.vanhove@sherpalaw.be Enige tijd geleden werd

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie

Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie VR 2016 1612 DOC.1420/2BIS Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Na beraadslaging,

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

REGULARISATIEAANGIFTE

REGULARISATIEAANGIFTE A. Identificatie van de aangever : Origineel / Duplicaat bestemd voor de aangever ( 1 ) REGULARISATIEAANGIFTE In te dienen bij de Dienst «Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken» Contactpunt regularisaties

Nadere informatie

FAQ DLU QUATER. 1. Waar moet de regularisatieaangifte worden ingediend?

FAQ DLU QUATER. 1. Waar moet de regularisatieaangifte worden ingediend? FAQ DLU QUATER A. Indienen regularisatieaangifte 1. Waar moet de regularisatieaangifte worden ingediend? De regularisatieaangifte moet worden ingediend bij het binnen de Federale Overheidsdienst Financiën

Nadere informatie

De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie. Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen

De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie. Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen DLA Piper www.dlapiper.com Vanaf 2 juli 2013 t.e.m. 31 december 2013 wordt de bestaande regularisatiewet aangepast.

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

27 DECEMBER 2005. Programmawet Publicatie BS 30.12.2005

27 DECEMBER 2005. Programmawet Publicatie BS 30.12.2005 27 DECEMBER 2005. Programmawet Publicatie BS 30.12.2005 HOOFDSTUK VI. - De fiscale regularisatie. Art. 121. Voor de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk verstaat men : 1 onder " regularisatie-aangifte

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen.

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen. 1 H Aandelenopties Definiëring Een aandelenoptie kunnen we omschrijven als het recht om tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn een bepaald aantal aandelen of winstbewijzen van een vennootschap

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek.

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek. BIJLAGE 1 VOORBEELDEN Voorbeeld 1 (bij punt 2.1. van deze circulaire) Een belastingplichtige heeft een gebouw laten oprichten (prijs 300.000, excl. btw) en beslist om dat gebouw op te nemen in zijn bedrijfsvermogen

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Rolnummer 5298. Arrest nr. 5/2013 van 24 januari 2013 A R R E S T

Rolnummer 5298. Arrest nr. 5/2013 van 24 januari 2013 A R R E S T Rolnummer 5298 Arrest nr. 5/2013 van 24 januari 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 2, 1, 4, 2, en 10, eerste lid, van de wet van 31 december 2003 houdende invoering

Nadere informatie

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T Rolnummer 2847 Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vóór de wijziging ervan bij de

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Identiteit:......... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

Nieuwste en allerlaatste regularisatieronde Wet van 11 juli 2013

Nieuwste en allerlaatste regularisatieronde Wet van 11 juli 2013 Nieuwste en allerlaatste regularisatieronde Wet van 11 juli 2013 De nieuwe regularisatieronde is op 15 juli 2013 van start gegaan. De vervangende wetgeving op het permanente systeem werd net voor de inwerkingtreding

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit:... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef. Inhoudstafel

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef. Inhoudstafel pagina 1 van 11 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel Erratum Handtekening Einde 2 uitvoeringbesluiten 1

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit :......... Repertoriumnr. :... Nationaal nr. :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Verslag aan de Koning. Inhoudstafel

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Verslag aan de Koning. Inhoudstafel J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Verslag aan de Koning Inhoudstafel Franstalige versie Raad van State belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving Titel 17 JANUARI

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

TETRALERT FISCAAL PRAKTISCHE GIDS VOOR EBA IV

TETRALERT FISCAAL PRAKTISCHE GIDS VOOR EBA IV TETRALERT FISCAAL PRAKTISCHE GIDS VOOR EBA IV I. INLEIDING II. FISCALE REGULARISATIE Na wat we met een gerust hart een echte saga kunnen noemen, heeft de wetgever eindelijk de EBA IV bekendgemaakt op de

Nadere informatie

Fiscale regularisatie Anno Gerd D. Goyvaerts 2010

Fiscale regularisatie Anno Gerd D. Goyvaerts 2010 Fiscale regularisatie Anno 2010 www.tiberghien.com Gerd D. Goyvaerts 2010 Uitgangspunt Hypothese = Vergrijsd vermogen Cliënt komt boven met toonderstukken uit de kluizen en de koffers Het effectendepot

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cazimir www.cazimir.be Onderwerp Fiscale regularisatieprocedure 2016 Datum 18 januari 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest....... 3 Titel I. Registratierecht............... 3 Hoofdstuk I. Formaliteit Der Registratie En Vestiging

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING Voorontwerp van decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van... tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. MEMORIE

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties.

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. ADVIES Nr 29 / 1997 van 5 november 1997 O. Ref. : 10 / A / 1997 / 014 BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. De Commissie voor

Nadere informatie

Tax shelter in België:

Tax shelter in België: Tax shelter in België: "Hopen talent, maar weinig geld". Dat was begin deze eeuw de conclusie met betrekking tot de Belgische audiovisuele productiesector en meer bepaald het segment van de cinematografische

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 21 maart 2011 ADVIES 2011-102 over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 JANUARI 2012 C.10.0135.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0135.F BELGISCHE STAAT, minister van Landsverdediging, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen ENTREPRISE ANDRE

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1,

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1, ArtikeL 269 De tekst van art. 269, 1, 30 is vervangen en treedt in werking op 16.07.2014. (Art. 96, W 12.05.2014) B.S. 30.06.2014 en (Art. 33, KB 13.07.2014) B.S. 16.07.2014 De rechtspersonen die op 16.07.2014

Nadere informatie

Dmat Newsletter nr. 3 Bescherming van de spaarders

Dmat Newsletter nr. 3 Bescherming van de spaarders DMAT TASK FORCE Dmat Newsletter nr. 3 Bescherming van de spaarders Inleiding Als antwoord op de problemen die zich de jongste maanden op de financiële markten hebben voorgedaan, heeft de wetgever een aantal

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

Indeling. 1. Onderscheid belastingontduiking en belastingvermijding

Indeling. 1. Onderscheid belastingontduiking en belastingvermijding Indeling BELASTINGVERMIJDING, BELASTINGONTDUIKING EN HET WITWASSEN VAN ZWART GELD Frans Vanistendael gewoon hoogleraar K.U.Leuven 1. Onderscheid en belastingvermijding 2. Bestrijding van Administratieve

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

(van toepassing vanaf ) HOOFDSTUK I. - Definities.

(van toepassing vanaf ) HOOFDSTUK I. - Definities. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van het gunstregime toepasselijk op de schenkingsrechten bij overdracht van familiale ondernemingen

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur van Financiën en Begroting Vooruitgangstraat 80 bus 1 1030 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Aanvraagformulier voor het

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.127.884 d.d. 05.10.2015 Reisbureaus Verzekeringen

Nadere informatie

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! Wijze van conflictoplossing / -benadering

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! Wijze van conflictoplossing / -benadering Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! Federale Overheidsdienst FINANCIEN Geert Callaert Fiscaal Bemiddelaar International Fiscal Association Brussel

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009 CIRCULAIRE AOIF nr. 24/2009 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie Van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Directie I/5A Ci.RH.241/598.219 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen

Nadere informatie