Kober peuterland. Kennismakingsbrochure voor ouders/verzorgers peutergroepen Zundert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kober peuterland. Kennismakingsbrochure voor ouders/verzorgers peutergroepen Zundert"

Transcriptie

1 Kober peuterland Kennismakingsbrochure voor ouders/verzorgers peutergroepen Zundert Kober peuterland is onderdeel van de Kober groep. De Kober groep is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie in West- Brabant. Met een duidelijke pedagogische visie bieden de enthousiaste medewerkers en gastouders kinderen een leuke tijd en alle ruimte voor ontwikkeling! De Kober groep biedt kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang op ruim 200 locaties en bij ruim 220 gastouders. Daarnaast verzorgt de Kober groep op ca. 65 scholen het overblijven. januari

2 Welkom bij Kober peuterland Peutergroepen Zundert Fijn dat u belangstelling toont voor onze peutergroepen. Graag bieden wij u deze kennismakingsbrochure aan over opvang in een peutergroep in de gemeente Zundert. Kober peuterland heeft peutergroepen in de kernen Zundert, Wernhout, Achtmaal en Rijsbergen. Wij hopen u als ouder/verzorger met deze informatie inzicht te geven in de werkwijze en de mogelijkheden van een peutergroep voor u en uw peuter. Een peutergroep is onderdeel van een kindercentrum waar ook kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en soms ook tussenschoolse opvang deel van uit maakt. De peutergroep kan een belangrijke functie vervullen bij het samen opvoeden/begeleiden van uw peuter. De peutergroep is een aanvulling op de thuissituatie. Voor een goede ontwikkeling van iedere peuter is het belangrijk dat hij/zij speelt en daarvoor letterlijk en figuurlijk voldoende ruimte krijgt. De peutergroep is door de beschikbare ruimte, de op de leeftijd afgestemde materialen en de aanwezige groep kinderen in staat om de peuters extra te ondersteunen en te begeleiden in hun ontwikkeling. Onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid om uw peuter in de groep te begeleiden. Begeleiden betekent hier helpen zich stap voor stap te ontwikkelen. De peutergroep is geen school; er hoeft nog niet zoveel. Uw peuter leert spelenderwijs. Denk maar eens aan de verhalen die verteld worden, de knutselactiviteiten, de poppenkast, het zingen van liedjes. Al deze activiteiten zijn een vorm van taalontwikkeling, maar ook van creativiteit en muzikaliteit. Door het samenspel met andere kinderen ontwikkelt uw peuter zijn/haar sociale vaardigheden. En alles gaat ongemerkt en (bijna) vanzelf. De binnen- en buitenruimte bieden uw peuter de mogelijkheid te rennen, springen en bewegen. Hiermee wordt de motorische ontwikkeling gestimuleerd. januari

3 Een ochtend in de peutergroep Bij binnenkomst mogen de peuters vrij spelen. Er zijn kinderen die direct gaan glijden van de glijbaan, rennen of fietsen. Er zijn ook peuters die het wat rustiger aan doen. Zij gaan puzzelen of tekenen. Als uw peuter moeite heeft met afscheid nemen, kunt u hem/haar daarbij helpen door het moment van afscheid nemen niet zo abrupt te maken. Samen bijvoorbeeld een puzzel leggen of kijken als uw peuter fietst en dan duidelijk afscheid nemen en echt weggaan. De pedagogisch medewerker kan u en uw peuter daarbij helpen. Natuurlijk is niet elke dag hetzelfde. We houden rekening met de belangstelling van peuters, de thema s, de jaargetijden, de feestdagen, de verjaardagen, dagen als vaderdag en moederdag. Kortom: zoveel mogelijk afwisseling en uitdaging als kan! Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Zundert De peutergroepen maken in Zundert onderdeel uit van de Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE). VVE staat voor optimale ontwikkelingskansen voor jonge kinderen, het zo vroeg mogelijk opsporen van achterstanden en een soepele doorgaande lijn van voor- naar vroegschools. Waarbij voorschools staat voor peutergroepwerk en kinderdagverblijven en vroegschools staat voor basisonderwijs in groep 1 en 2. VVE wordt vanuit de gemeente en de landelijke overheid gestimuleerd. De peutergroepen werken in dit kader nauw samen met het consultatiebureau, de bibliotheek en het basisonderwijs. Kober peuterland vindt het belangrijk dat uw peuter een optimale tijd doormaakt op de peutergroep en dat de overgang naar de basisschool voorspoedig zal verlopen. Alle peutergroepen werken volgens het Ben ik in Beeld programma. Ben ik in Beeld heeft als doel het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen zodat ze een goede startpositie hebben in het basisonderwijs. Onderdeel van dit programma is het specifieke VVE programma Uk en Puk. Dit betekent dat we alle kinderen vanaf 2 jaar een gestructureerd (taal)stimuleringsprogramma aanbieden. Naast de taalvaardigheid wordt hierbij ook de motoriek, rekenvaardigheid en de sociale vaardigheid van de kinderen gestimuleerd. We spelen poppenkast, lezen voor, zingen liedjes, doen spelletjes en knutselen in periodiek wisselende thema s. We leren de kinderen spelenderwijs nieuwe woordjes, die passen in het thema. Om met de kinderen te praten over het thema gebruiken we vaak vertelplaten. De ouders van de peuters krijgen bij elk nieuw thema een themaboekje mee, zodat ze er ook thuis op in kunnen spelen. In het kindercentrum is het thema goed te zien. De pedagogische doelen van Kober peuterland zijn vertaald in 7 competenties in kindtermen, die aansluiten bij de basale ontwikkelingsbehoeften en drijfveren van kinderen: Kijk, ik mag er zijn emotionele competenties Kijk, we doen het samen sociale competenties Kijk, ik kan het zelf, het lukt me motorisch - zintuiglijke competenties Kijk, ik voel, denk en ontdek cognitieve competenties Luister, ik kan het zelf zeggen taal- en communicatieve competenties Kijk, ik ben een lief, goed kind morele competenties Kijk, ik kan dansen, zingen en iets maken expressieve en beeldende competenties Kober peuterland gebruikt het kindvolgsysteem KIJK, dat ook door de basisscholen in Etten- Leur wordt gebruikt. Dit is een instrument om ontwikkelingsgericht te werken en is een hulpmiddel in de communicatie met ouders en voor de overdracht naar het basisonderwijs. januari

4 Omdat het werken volgens een VVE-programma voor Surplus een belangrijke beleidskeuze is, hebben we hiervoor (bijna) allemaal een training gevolgd. Om het VVE-programma goed te kunnen uitvoeren werken we op sommige locaties nauw samen met de bibliotheek, niet alleen om boeken te halen, maar ook om themakratten met leuke materialen te lenen. Op andere locaties hebben we de themakratten zelf in huis. Een specifiek onderdeel in het VVE programma is het extra VVE aanbod. Peuters die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van (taal)ontwikkeling kunnen in overleg met ouders en op indicatie van het consultatiebureau of de Consulent Advies Peuterontwikkeling 10 uur VVE aangeboden krijgen, tegen een sterk gereduceerd tarief. Kinderen die in aanmerking komen voor de extra VVE dagdelen krijgen dit vanaf twee jaar aangeboden. Gedurende twee jaar krijgt de peuter extra ondersteuning ten behoeve van hun (taal)ontwikkeling. Samen met de ouder(s) wordt toegewerkt naar een zo optimaal mogelijke overstap van peutergroep naar basisschool. Pedagogisch beleidsplan Kober peuterland heeft een pedagogisch beleidsplan peutergroepen waarin staat beschreven welke pedagogische uitgangspunten gehanteerd worden. Dit beleidsplan ligt voor ouders/verzorgers ter inzage in de peutergroep. Kober peuterland blijft zich als organisatie ook voortdurend ontwikkelen. Daardoor kunnen de peuters nu en in de toekomst die kwaliteit krijgen die zij verdienen. januari

5 Organisatie Ieder dagdeel vangen twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers een groep van veertien kinderen op. De pedagogisch medewerkers dragen de dagelijkse verantwoordelijkheid voor alle zaken die zich binnen de groep voordoen. Het locatiehoofd van het kindercentrum is belast met het zorg dragen voor een optimaal functioneren van het kindercentrum. Hierbij houdt zij de doelstellingen duidelijk in het oog. Tevens zorgt zij voor de inkoop, de GGD controles en alle zaken die te maken hebben met materialen en het pand. De medewerkers van het bedrijfsbureau en de financiële administratie verzorgen de informatie, invoering van klantgegevens, de planning en de facturering. Peuteropvang wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd en wordt getoetst door de GGD. De uitkomsten van de toetsen kunt u inzien op de peuteropvang of nalezen op de website. Inschrijving en plaatsing U kunt uw kind inschrijven door het inschrijfformulier volledig ingevuld aan ons te sturen per post of per mail. Als duidelijk is waar en vanaf wanneer uw kind geplaatst kan worden, nemen we telefonisch contact met u op. Plaatsing is mogelijk vanaf 2 jaar. U ontvangt een plaatsingsovereenkomst met algemene voorwaarden. Als de overeenkomst ondertekend retour is, kan de opvang starten. Bij de peutergroepen in Zundert en Achtmaal komen kinderen één lang dagdeel (van 8.30 tot uur), bij de peutergroepen in Rijsbergen en Wernhout komen kinderen twee korte dagdelen, in de regel een vaste combinatie van een ochtend en een middag. De openingstijden en beschikbare dagdelen per locatie vindt u elders in deze brochure. De pedagogisch medewerker van de groep waarin uw kind geplaatst is, neemt voordat de opvang start contact met u op om een intakegesprek af te spreken en/of de datum te plannen waarop uw kind komt wennen. Als uw kind moeite heeft met wennen of afscheid nemen, zullen de pedagogisch medewerkers proberen uw kind op zijn/haar gemak te stellen. Indien nodig, nemen zij contact met u op om af te stemmen. Praktische zaken - Per peutergroep zijn er huisregels en afspraken. De pedagogisch medewerker van de groep informeert u daarover. - Korte contacten tussen u en de pedagogisch medewerkers zijn mogelijk bij het halen en/of brengen. In iedere peutergroep is een informatiebord aanwezig. - Het opvoeden van peuters stelt u soms voor vragen, waarbij hulp handig kan zijn. U kunt uw vraag aan ons stellen. Indien gewenst kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van de consulent advies peuterontwikkeling. Er is op de peutergroep ook een aantal voorlichtingsboekjes beschikbaar. Misschien staan er voor u ook bruikbare tips in! U kunt kosteloos gebruik maken van het opvoedspreekuur van het Centrum voor Jeugd en Gezin, waarvan op de peutergroep ook de tijd en plaats bekend is. - De pedagogisch medewerkers kunnen met uw toestemming ondersteuning en/of informatie vragen en/of geven bij derden ten behoeve van uw kind. - Als uw kind jarig is, wordt dat gevierd. Als u dat wenst, kunt u een gedeelte aanwezig zijn. januari

6 - Het is mogelijk dat de groep kleine uitstapjes maakt, bijvoorbeeld een bezoek aan groep 1-2 of naar de speeltuin in de buurt. - De pedagogisch medewerkers maken foto s van activiteiten. Deze kunnen gebruikt worden in de nieuwsbrief of op de website. Doordat wij werken met het Ben ik in Beeld -programma wordt er ook regelmatig gefilmd in de speelzalen. Mocht u bezwaar hebben tegen het fotograferen of filmen van uw kind, kunt u dit aangeven via het daarvoor bestemde formulier. - Als u, uw partner of opa of oma jarig is, mag uw kind een wensje maken. - Geef uw kind speelkleren aan die tegen een stootje kunnen en vuil mogen worden. - U dient voor uw kind een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten te hebben. Tijdens de opvang is iedere peuter verzekerd tegen ongevallen en schade, die niet door een andere verzekering wordt gedekt. - Als uw kind ziek is, graag vóór 9.00 uur bij de pedagogisch medewerker melden. - Vanuit Kober peuterland is er de wettelijke verplichting om het verhoogd voorkomen van een aantal aandoeningen die vermoedelijk besmettelijk zijn, te melden bij de GGD. Het gaat hierbij o.a. om actuele ziektes. De GGD zal na een dergelijke melding onderzoeken waardoor de aandoening wordt veroorzaakt en of er maatregelen genomen moeten worden om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. - Kober peuterland en de pedagogisch medewerkers van de peutergroep aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het wegraken en/of beschadigen van persoonlijke spullen. - We staan altijd open voor suggesties, vragen of opmerkingen. Schoolvakantierooster / feestdagen U wordt tijdig via de peutergroep geïnformeerd over de vakantiesluiting. Het is mogelijk om vakantiedagen in te kopen voor minimaal 6 hele dagen per jaar De ouderbijdrage De activiteiten van de peutergroepen in Zundert vallen onder de Wet Kinderopvang. U betaalt een uurtarief, dat wij op basis van het aantal uren dat uw kind op de peutergroep komt, vertalen in een maandtarief. U ontvangt elke maand een factuur. Werkende ouders kunnen vervolgens op basis van de wet Kinderopvang een beroep doen op een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag voor een tegemoetkoming in de kosten. De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld als één of beide ouders geen betaalde arbeid verrichten. Deze subsidie wordt echter niet meer beschikbaar gesteld aan Kober peuterland, maar op individuele basis uitgekeerd. U dient als ouder inkomensgegevens te overleggen om in aanmerking te komen voor de subsidie vanuit de gemeente. Waarbij de gemeente maximaal 5 of 5,5 uur vergoed, afhankelijk van de aangeboden dag(delen) per peutergroep. De ouderbijdragentabel 2014 voor de één- en geen verdieners wordt door de gemeente opgesteld en zodra deze bij ons bekend is, zullen wij u hierover informeren. januari

7 Klachten Kober peuterland hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar kinderopvang. Wij doen ons uiterste best om u naar tevredenheid van dienst te zijn. Het blijft mensenwerk en kan er iets gebeuren waar u niet tevreden over bent, dan horen wij dit graag zo snel mogelijk van u. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld zijn, kunt u de klachtenprocedure inzien waarin de stappen die u kunt ondernemen zijn beschreven. Deze klachtenprocedure is opgenomen in de informatiemap Kober peuterland en is ook ter inzage op Privacy Aangezien er gewerkt wordt met privacygevoelige gegevens en (foto en film)materiaal, hanteert Kober peuterland een privacyprotocol voor alle kindercentra en gastouders. Het privacyprotocol bevindt zich in de informatiemap Kober peuterland en staat op de website. Tot slot De peutergroep is een fijne plek om te vertoeven. Mochten er desondanks situaties ontstaan waarover u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Alle medewerksters zullen u graag te woord staan! Met vragen over uw kind kunt u terecht bij de pedagogisch medewerker. Met vragen over de planning, plaatsing en betalingen kunt u contact opnemen met een medewerker van het bedrijfsbureau. Met algemene vragen over de opvang of klachten kunt u terecht bij het locatiehoofd. Relevante contactgegevens vindt u op de volgende pagina s. januari

8 Contactgegevens bedrijfsbureau Voor informatie over inschrijving, planning en financiën: Post: Voor alle speelzalen geldt het postadres: Kober peuterland Antwoordnummer 10244, 4800 VB Breda Bezoekadres kantoor: Hooilaan 1, 4816 EM Breda Telefoon: Website: Betaling: U ontvangt de factuur aan het begin van de maand, betaling gebeurt vooraf (op de 15 e van de maand) via automatische incasso. De algemene voorwaarden zijn hierop van toepassing. Wij verzoeken u vriendelijk wijzigingen altijd schriftelijk per post of per mail te sturen. Bij het wijzigen of beëindigen van de overeenkomst geldt een opzegtermijn van 1 maand, ingaande op de eerste of de zestiende van de maand. Zie de algemene voorwaarden. Kosten peuteropvanggroepen gemeente Zundert 2014 Uurtarief 8,34 Maandtarief bij afname van twee dagdelen 152,90 Maandtarief bij afname van één (lang) dagdeel 139,00 januari

9 Contactgegevens Peutergroepen gemeente Zundert Peutergroep t Kliedernestje Klein Zundertseweg 1m, 4881 BG Zundert Openingstijden en dagen Dagelijks (op werkdagen) van 8.30 tot uur Peutergroep De Blokkendoos Van den Berghstraat 4, 4885 AH Achtmaal Telefoon: (alleen tijdens aanwezigheid peuters) Openingstijden en -dagen Dinsdagochtend van 8.30 tot uur Donderdagochtend bij voldoende aanmeldingen Peuterpeutergroep De Paddestoel Gommersstraat 102, 4891 AS Rijsbergen Openingstijden en dagen Rijsbergen Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Ochtend: tussen uur brengen tussen uur ophalen Middag: tussen uur brengen tussen uur ophalen Peuterpeutergroep In de Rode Ballon Diepstraat 12, 4884 AB Wernhout Openingstijden en dagen Wernhout Maandag- en woensdagochtend: tussen uur brengen tussen uur ophalen januari

10 Bijlage 1: Tabel ouderbijdrage Peuteropvang Gemeente Zundert 2014 Bruto gezinsinkomen per maand Afname aantal uur per week 5 uur 5,5 uur Van Tot Ouderbijdrage per maand < ,48 45, ,10 50, ,84 55, ,64 61, ,51 66, ,40 71, ,27 77, > 75,16 82,68 Ouderbijdrage per maand januari

11 Inschrijfformulier Peuteropvang Zundert / Peutertuin Breda Gegevens ouder(s) / verzorger(s) Achternaam + voorletters aanvrager m v Geboortedatum aanvrager BSN (sofinummer) aanvrager Achternaam + voorletters partner m v Geboortedatum partner BSN (sofinummer) partner Adres Postcode / woonplaats Telefoonnummer thuis Mobiel telefoonnummer m v Telefoonnummer werk m v adres (let op: dit adres wordt gebruikt voor uw digitale factuur) Gegevens kind (per kind een inschrijfformulier invullen) Voornaam Achternaam Geboortedatum meisje jongen BSN (indien bekend) Wie mogen wij tijdens de opvang van uw kind bellen bij noodgevallen? 1 e nr.: Relatie tot het kind : Naam persoon: 2 e nr.: Relatie tot het kind : Naam persoon: Wie is/wordt de huisarts van uw kind? Naam huisarts: Tel. Nr.: Voor welke vestiging wilt u zich inschrijven? Peuteropvang (2-4 jaar) Zundert Geopend t Kliedernestje Klein Zundertseweg 1m, Zundert Zie tabel Villa Kakelbont Klein Zundertseweg 1m, Zundert Zie tabel In de Rode Ballon Diepstraat 12, Wernhout maandag-woensdag ochtend De Blokkendoos Van den Berghstraat 4, Achtmaal dinsdag van uur * De Paddestoel Gommersstraat 102, Rijsbergen Zie tabel Breda De Meikevertjes Meidoornstraat 115, Breda dinsdag-donderdag ochtend * bij voldoende animo ook de donderdag open januari

12 Vanaf welke datum heeft u opvang nodig? (startdatum 1 e of 16 e van de maand) Wensen voor PEUTEROPVANG bij t Kliedernestje en Villa Kakelbont (s.v.p. aankruisen) Openingstijden: uur maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag PEUTEROPVANG bij De Paddestoel kent de volgende combinaties (s.v.p. aankruisen) maandagochtend / donderdagmiddag dinsdagochtend / vrijdagmiddag donderdagochtend / maandagmiddag vrijdagochtend / dinsdagmiddag In combinatie met peuteropvang in Villa Kakelbont mogelijk: peuteropvang van uur voor 40 schoolweken peuteropvang van uur voor 40 schoolweken 12 weken vakantieopvang voor peuteropvang minimaal 5,5 uur per week, naar eigen verzoek in te delen op jaarbasis Handtekening ouder/ verzorger * d.d. * Indien u dit formulier digitaal retour zendt, dan is het voldoende om alleen uw naam te noteren Hoe bent u met Kober peuterland in aanraking gekomen? via internet via een advertentie via contacten in de omgeving via andere bronnen, namelijk: Gelieve dit inschrijfformulier te verzenden naar: Post: Kober peuterland, t.a.v. Serviceteam, Antwoordnummer 10244, 48 VB Breda (postzegel niet nodig) Inschrijven bij Kober peuterland is gratis. Voor meer informatie: of telefoon: (076) januari

Kober peuterland. Kennismakingsbrochure voor ouders/verzorgers peuteropvang Etten-Leur

Kober peuterland. Kennismakingsbrochure voor ouders/verzorgers peuteropvang Etten-Leur Kober peuterland Kennismakingsbrochure voor ouders/verzorgers peuteropvang Etten-Leur Kober peuterland is onderdeel van de Kober groep. De Kober groep is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie in

Nadere informatie

bij Surplus Kinderopvang, Peuterspeelzalen

bij Surplus Kinderopvang, Peuterspeelzalen Welkom bij Surplus Kinderopvang, Peuterspeelzalen Fijn dat u belangstelling toont voor onze peuterspeelzalen. Graag bieden wij u deze informatiebrochure aan over opvang in een peuterspeelzaal in Etten-Leur

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Inschrijfformulier Kidion

Inschrijfformulier Kidion Inschrijfformulier Kidion Gegevens kind 1: Gegevens kind 2: Achternaam: Achternaam: Voorvoegsels: Voorvoegsels: Voorna(a)m(en): Voorna(a)m(en): Roepnaam: Roepnaam: Geboortedatum: Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP Welkom! Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Om een goede start te kunnen maken op de basisschool is het fijn als uw kind eerst een

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar

Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar Beste ouders, per 1 januari 2016 bieden drie kinderopvangorganisaties, op vijf locaties, gesubsidieerde peuteropvang aan in de gemeente Dongen. Met deze

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl SPELEN, ONTDEKKEN & G Kinderdagopvang Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang R O E I VOOR JOUW KIND! Stichting Kinderopvang De Egmonden Stichting Kinderopvang De Egmonden biedt professionele kinderopvang

Nadere informatie

Vraag en antwoord tarieven 2016

Vraag en antwoord tarieven 2016 Vraag en antwoord tarieven 2016 Opvangaanbod Vraag: Welke extra s zijn bij alle pakketten inbegrepen? Luiers & verzorgingsproducten (voor kinderdagverblijf en peutertuin). Drinken, fruit, boterhammen of

Nadere informatie

Peuteropvang Uithuizen

Peuteropvang Uithuizen Peuteropvang Uithuizen Ontdek, leer, groei en geniet! SPELEN, ONTMOETEN EN BELEVEN! Goed voorbereid naar de basisschool Samen met andere kinderen ravotten, dansen, zingen, rennen, knutselen, puzzelen en

Nadere informatie

Aanvraag voor plaatsing en tarieven Peuterspeelzalen (VVE)

Aanvraag voor plaatsing en tarieven Peuterspeelzalen (VVE) Aanvraag voor plaatsing en tarieven Peuterspeelzalen (VVE) Datum ontvangst: Debiteurnummer: Gegevens van het kind Achternaam Voornamen Postadres: Postbus 10299 7301 GG Apeldoorn Bezoekadres: Hoofdstraat

Nadere informatie

Inschrijfformulier Peuterspeelzaal

Inschrijfformulier Peuterspeelzaal Inschrijfformulier Peuterspeelzaal Kindgegevens Achternaam Voorletter(s) Roepnaam Geboortedatum Geslacht BSN Nationaliteit jongen / meisje De Rakkertjes Hageroos 1 4102 JN Culemborg T 0345-535952 info

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Wij wensen u als ouder én uw kind een kleurrijke tijd bij Mikz! Namens alle medewerkers, Ans Keij Directeur Mikz

Wij wensen u als ouder én uw kind een kleurrijke tijd bij Mikz! Namens alle medewerkers, Ans Keij Directeur Mikz Hartelijk dank voor uw interesse in Mikz Deze informatieset is gemaakt om u te informeren over de mogelijkheden van peuterspeelzalen en kinderopvang in uw eigen omgeving. Mikz biedt op allerlei manieren

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BUITENSCHOOLSE OPVANG

AANMELDINGSFORMULIER BUITENSCHOOLSE OPVANG AANMELDINGSFORMULIER BUITENSCHOOLSE OPVANG Locatie: 0 EEXT 0 GIETERVEEN Gegevens kind Naam: Voornamen: Roepnaam: Geslacht: 0 jongen 0 meisje Geboortedatum: Burgerservicenummer (BSN) Nationaliteit: Geboorteland:

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BUITENSCHOOLSE OPVANG

AANMELDINGSFORMULIER BUITENSCHOOLSE OPVANG AANMELDINGSFORMULIER BUITENSCHOOLSE OPVANG Locatie: 0 Gasselte Gegevens kind Naam: Voornamen: Roepnaam: Geslacht: 0 jongen 0 meisje Geboortedatum: Burgerservicenummer (BSN) Nationaliteit: Geboorteland:

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 1 Welkom! Wanneer u aan het werk bent of studeert, wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER PEUTEROPVANG EN PEUTERSPEELZAAL

AANMELDINGSFORMULIER PEUTEROPVANG EN PEUTERSPEELZAAL AANMELDINGSFORMULIER PEUTEROPVANG EN PEUTERSPEELZAAL Locatie: Gasselte: t Kikkertje Gegevens kind Naam: Voornamen: Roepnaam: Burgerservicenummer (BSN)... Geslacht: 0 jongen 0 meisje Geboortedatum: Nationaliteit:

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

Opvang én onderwijs. Eén team, één leiding. Flexibele tijden. Eén pedagogische visie

Opvang én onderwijs. Eén team, één leiding. Flexibele tijden. Eén pedagogische visie TARIEVENKRANT 2017 Buitenschoolse Opvang Peuteropvang Kinderdagverblijf De TARIEVEN IN DEZE TARIEVENKRANT zijn de tarieven van 2017. Elk jaar worden de tarieven in overeenstemming met de oudercommissies

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, november 2012 Voorschoolse voorzieningen Ommen Peuterontwikkeling in Ommen; in het belang van peuters Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Inschrijving Het inschrijven bij Kinderopvang Woudrichem is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand.

Inschrijving Het inschrijven bij Kinderopvang Woudrichem is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand. Protocol Huisregels en betalingsvoorwaarden Naam kind:. Omdat er in de organisatie altijd meerde cliënten tegelijk aanwezig zijn, is er door Kinderopvang Woudrichem in het protocol huisregels het volgende

Nadere informatie

Peuteropvang. Ten Boer. Spelen, ontmoeten en ontwikkelen!

Peuteropvang. Ten Boer. Spelen, ontmoeten en ontwikkelen! Peuteropvang Ten Boer Spelen, ontmoeten en ontwikkelen! Geachte ouders en verzorgers, U heeft onze brochure voor peuteropvang in Ten Boer in handen. Hartelijk welkom in onze wereld. In deze brochure leest

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Amsterdam, Geachte, Wij willen u allereerst danken voor uw interesse in Kindercentrum Moedersschoot.

Inschrijfformulier. Amsterdam, Geachte, Wij willen u allereerst danken voor uw interesse in Kindercentrum Moedersschoot. Inschrijfformulier Aan : Amsterdam, Geachte, Wij willen u allereerst danken voor uw interesse in Kindercentrum Moedersschoot. Als bijlage treft u een overzicht van de procedure voor de aanmelding van uw

Nadere informatie

Spelen en ontwikkelen. bij de peuteropvang in Alkmaar

Spelen en ontwikkelen. bij de peuteropvang in Alkmaar Spelen en ontwikkelen bij de peuteropvang in Alkmaar Is uw kind tussen de twee en vier jaar? Dan mag hij of zij naar de peuteropvang: Een leuke en leerzame plek waar uw kind onder deskundige begeleiding

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE. PEUTERSPEELZAAL De Schalm

INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE. PEUTERSPEELZAAL De Schalm INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL De Schalm 1 Welkom! Wanneer u aan het werk bent of studeert, wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015 2015 Peuterstap 28-1-2015 INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 Peuterspeelzaal Peuterstap... 4 2.1 Doelstelling... 4 2.2 Aanbod... 4 3 VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie)... 5 3.1 Doel VVE... 5 4 Programma

Nadere informatie

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

TUSSENSCHOOLSE OPVANG TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting Spring Venlo Basisschool De Zuistroom Groeneveldschool EEN DAG BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG Spring Venlo verzorgt op een aantal basisscholen in de regio de tussenschoolse

Nadere informatie

Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal)

Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal) Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal) Inhoudsopgave VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! PEUTERKLAS IN PLAATS VAN PEUTERSPEELZAAL 3 WAT IS DE PEUTERKLAS?

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER KINDEROPVANG

AANMELDINGSFORMULIER KINDEROPVANG AANMELDINGSFORMULIER KINDEROPVANG Locatie: Gasselte Gegevens kind Naam: Voornamen: Roepnaam: Burgerservicenummer (BSN)... Geslacht: 0 jongen 0 meisje Geboortedatum: Nationaliteit: Geboorteland: Gegevens

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Knuffel

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Knuffel Informatieboekje van Peuterspeelzaal De Knuffel Beste ouders en verzorgers Voor u ligt het informatieboekje van Peuterspeelzaal De Knuffel te Beesd. In dit boekje vindt u allerhande nuttige informatie

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: MA - VR kinderopvang-heerhugowaard.nl

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: MA - VR kinderopvang-heerhugowaard.nl TARIEVENKRANT 2017 Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang KINDCENTRUM DE PAPERCLIP Kindcentrum De Paperclip biedt in de Schrijverswijk een doorgaande leerlijn voor alle kinderen van 2 tot 12 jaar. Kinderopvang

Nadere informatie

Vul uw persoonlijke gegevens én een van de inschrijfformulieren zo volledig mogelijk in en mail, stuur of fax dit naar Servicepunt Hoera.

Vul uw persoonlijke gegevens én een van de inschrijfformulieren zo volledig mogelijk in en mail, stuur of fax dit naar Servicepunt Hoera. INSCHRIJFFORMULIER HOERA NEDERWEERT Welkom bij HOERA! Hoera Nederweert biedt dagopvang (0-4 jaar), peuterprogramma (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar) onder 1 dak in IKC de Kerneel! Kinderen

Nadere informatie

ALGEMEEN INSCHRIJFFORMULIER KINDERKROON

ALGEMEEN INSCHRIJFFORMULIER KINDERKROON ALGEMEEN INSCHRIJFFRMULIER KINDERKRN GEGEVENS VAN HET KIND Voornaam-en kind: Achternaam: BSN kind: Geboortedatum (te verwachten geboortedatum) Start opvang : GEGEVENS UDER(S) Voor- en achternaam vader:

Nadere informatie

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Inhoud: 1.0 Inleiding 2.0 Hoe maakt u gebruikt van de overblijfvoorziening 2.1 Inschrijving 2.2 Kosten / automatische incasso 2.3 Aanmelden, afmelden 3.0

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen Informatieboekje van Peuterspeelschool Opijnen Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Opijnen. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u

Nadere informatie

Wij hopen dat uw peuter een plezierige tijd beleeft op onze peuterspeelzaal.

Wij hopen dat uw peuter een plezierige tijd beleeft op onze peuterspeelzaal. VOORWOORD Hierbij krijgt u informatie over het reilen en zeilen bij Stichting Peuterspeelzalen Bergeijk. De stichting beheert in totaal zes peuterspeelzalen. Binnen iedere kern van de gemeente Bergeijk

Nadere informatie

Bij Kibeo kunt u kiezen

Bij Kibeo kunt u kiezen Bij Kibeo kunt u kiezen Mogelijkheden en tarieven 2012 Kinderdagverblijf Buitenschoolse opvang Peutergroep Gastouderopvang Dichtbij, vertrouwd, Kom bij Kibeo! goed verzorgd Dichtbij, en vertrouwd, leuk.

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Kids2b

Hartelijk welkom bij Kids2b Hartelijk welkom bij Kids2b U heeft onze folder voor peuterspeelzaalwerk in handen. Hartelijk welkom in onze wereld. In deze folder leest u wat wij u en uw peuter te bieden hebben. Voor de beste indruk

Nadere informatie

Telefoonnummer. Naam : Telefoonnummer : Relatie van kind...

Telefoonnummer. Naam : Telefoonnummer : Relatie van kind... Inschrijfformulier Naam leerling :. Geboortedatum : Gegevens leerling: Achternaam :.... Roepnaam :.... :.... Postcode :.... Woonplaats :.... Telefoon :.... Burgerservicenummer :.... Ziektekostenverzekering:.

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Waarom VVE? Overleg tussen leiding en ouders. Het Peutervolgsysteem

Waarom VVE? Overleg tussen leiding en ouders. Het Peutervolgsysteem Waarom VVE? Omdat het goed is de kinderen in hun ontwikkeling te volgen, daar waar nodig te stimuleren en bij de oudste kinderen gericht met voorbereiding voor de basisschool aan de slag te gaan. Kinderdagverblijf

Nadere informatie

Brochure voor gastouders Kober kinderland

Brochure voor gastouders Kober kinderland Brochure voor gastouders Kober kinderland Kober kinderland Hooilaan 1 4816 EM Breda Tel: (076) 504 56 00 Pagina 1 van 6 Gastouderopvang via kober kinderland, werken in de kinderopvang en toch thuis! Welkom

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang

INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang Opvang gewenst per: N.B. Altijd een datum invullen in verband met de gewenste startdatum. Wanneer uw kind nog niet geboren is dan verzoeken wij u de vermoedelijke geboortedatum

Nadere informatie

Vul uw persoonlijke gegevens én een van de inschrijfformulieren zo volledig mogelijk in en mail, stuur of fax dit naar Servicepunt Hoera.

Vul uw persoonlijke gegevens én een van de inschrijfformulieren zo volledig mogelijk in en mail, stuur of fax dit naar Servicepunt Hoera. INSCHRIJFFORMULIER HOERA WEERT - LOCATIE LAAR Locatie: basisschool St. Franciscus Welkom bij HOERA! Hoera Weert, locatie Laar biedt dagopvang (0-4 jaar), peuterprogramma (2-4 jaar, voorheen peuterspeelzaal)

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Aanvraagformulier Zonnelicht Kindcentrum - de Tierlantijn

Aanvraagformulier Zonnelicht Kindcentrum - de Tierlantijn Zonnelicht Kindcentrum Aanvraagformulier Zonnelicht Kindcentrum - de Tierlantijn Gegevens kind Achternaam BSN Nationaliteit Roepnaam Postcode woonplaats (verwachte) Geboortedatum Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

Buiten Schoolse Opvang. De Groene Weide. Informatieboekje

Buiten Schoolse Opvang. De Groene Weide. Informatieboekje Buiten Schoolse Opvang De Groene Weide Informatieboekje INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Uitgangspunten bij de zorg voor de kinderen 1.2 De inrichting van de Buiten Schoolse Opvang 1.3

Nadere informatie

Inschrijfformulier voor kinderopvang 0-4 jaar

Inschrijfformulier voor kinderopvang 0-4 jaar Datum ontvangst*: Plaatsingscriteria*: * in te vullen door de administratie Inschrijfformulier voor kinderopvang 0-4 jaar Informatie over uw kind Familienaam Roepnaam (Vermoedelijke) geboortedatum Nationaliteit

Nadere informatie

Inschrijfformulier Peuterspeelzalen

Inschrijfformulier Peuterspeelzalen Algemene gegevens Door Mikado in te vullen Ontvangstdatum inschrijfgeld Gegevens ingevoerd d.d. Tariefgroep Gegevens van de ouders Voorletter en achternaam 1e ouder (rekeninghouder)---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER Overdracht kindgegevens van voorschoolse instellingen naar het basisonderwijs Inleiding Een goede, eenduidige overdracht van gegevens over kinderen van de voorschoolse

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Gegevens ouder(s) / verzorger (s), Naam ouder / verzorger 1; BSN; Geboortedatum; Adres;

Inschrijfformulier. Gegevens ouder(s) / verzorger (s), Naam ouder / verzorger 1; BSN; Geboortedatum; Adres; Noorderringweg 30, 9363 HB Marum 0594-76 90 73 info@kindercentrumhetzonnetje.nl Inschrijfformulier Gegevens ouder(s) / verzorger (s), Naam ouder / verzorger 1; Geboortedatum; Adres; Postcode; Telefoonnummer;

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Vlaardingen Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Opvangpakketten 2014 - hele dagopvang 4 Opvangpakketten 2014 - buitenschoolse opvang 7 Thema BSO s

Nadere informatie

STICHTING NETWERK HOORN ALGEMENE VOORWAARDEN PEUTERSPEELZALEN

STICHTING NETWERK HOORN ALGEMENE VOORWAARDEN PEUTERSPEELZALEN STICHTING NETWERK HOORN ALGEMENE VOORWAARDEN PEUTERSPEELZALEN Artikel 1: Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Stichting Netwerk: Stichting Netwerk Hoorn; - Ouder: gezaghebbende

Nadere informatie

Aanvraag voor plaatsing Peuteropvang

Aanvraag voor plaatsing Peuteropvang Aanvraag voor plaatsing Peuteropvang Gegevens van het kind Achternaam Roepnaam Geboortedatum Geslacht jongen meisje Overige gegevens Naam huisarts Telefoonnummer huisarts Is/wordt het kind gevaccineerd

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Welkom bij de voorschool van IKC Buikslotermeer. U heeft gekozen voor onze voorschool om uw kind een goede en leerzame tijd te

Nadere informatie

Peuteropvang. voor de ontwikkeling van uw kind

Peuteropvang. voor de ontwikkeling van uw kind Peuteropvang voor de ontwikkeling van uw kind 1 Trouwgids 2010 Per 1 augustus 2015 kunnen de jongste inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek gebruikmaken van peuteropvang. Peuteropvang komt in plaats

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Adresgegevens Peuterspeelzalen Volendam

Adresgegevens Peuterspeelzalen Volendam Adresgegevens Peuterspeelzalen Volendam t Speelhuisje t Kattekopje de Ark Hofstede 2a Foksiastraat 1b Val van Urk 7 Tel. 0299-321440 Tel. 0299-324335 Tel. 0299-369108 De peuterspeelzalen zijn geopend;

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

Informatiebrochure. Kinderopvang 2Samen

Informatiebrochure. Kinderopvang 2Samen Informatiebrochure Kinderopvang 2Samen 2Samen... ruim 70 jaar thuis in kinderopvang U bent op zoek naar kinderopvang, misschien wel voor het eerst. Wij kunnen ons dan ook voorstellen dat u uitgebreid de

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Vanaf het moment dat u aangeeft dat u opvang nodig heeft, krijgt u te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Hiervoor volgen wij de volgende procedure.

Nadere informatie

Inschrijfformulier voor kinderdagverblijf Kindkracht 0/12

Inschrijfformulier voor kinderdagverblijf Kindkracht 0/12 Datum ontvangst*: Plaatsingscriteria*: * in te vullen door de administratie Inschrijfformulier voor kinderdagverblijf Kindkracht 0/12 Informatie over uw kind Familienaam Voornamen Roepnaam (Vermoedelijke)

Nadere informatie

In de tijd dat uw kind onze voorschool bezoekt zal zijn/haar ontwikkeling actief worden gevolgd door de leidsters.

In de tijd dat uw kind onze voorschool bezoekt zal zijn/haar ontwikkeling actief worden gevolgd door de leidsters. Voorwoord Dit is het informatieboekje van voorschool De Mussen. In dit boekje willen wij in het kort informatie geven over de doelstellingen, de dagelijkse gang van zaken en wat praktische zaken van de

Nadere informatie

Een goede. keuze. Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal

Een goede. keuze. Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal Een goede keuze Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal Kinderopvang 2Samen: een goede keuze Thuis in kinderopvang Voor kinderen vanaf 2½ jaar, die niet naar het kinderdagverblijf gaan, is de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Wij willen u allereerst danken voor uw interesse in Kindercentrum Moedersschoot.

Wij willen u allereerst danken voor uw interesse in Kindercentrum Moedersschoot. Aan : Amsterdam, Geachte, Wij willen u allereerst danken voor uw interesse in Kindercentrum Moedersschoot. Als bijlage treft u een overzicht van de procedure voor de aanmelding van uw kind(eren) en het

Nadere informatie

AANVRAAG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG

AANVRAAG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG AANVRAAG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG Wat is het? In sommige gezinnen zijn ernstige problemen. Lichamelijke, psychische of sociale problemen. Of verschillende problemen tegelijk. Dat kan slecht

Nadere informatie

Mocht u nog geen gesprek hebben gehad met een van de leidinggevenden, dan bent u van harte welkom.

Mocht u nog geen gesprek hebben gehad met een van de leidinggevenden, dan bent u van harte welkom. Aan belangstellenden voor Het Kristal Fijn dat u belangstelling heeft voor Het Kristal. Hierbij ontvangt u een aanmeldingspakket. Het pakketje bevat een aanmeldingsformulier en een aantal bijlagen. Mocht

Nadere informatie

Inschrijfformulier gastouder

Inschrijfformulier gastouder Inschrijfformulier gastouder Met dit formulier kunt u zich aanmelden als gastouder bij de Kinderkoepel. Dit formulier is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik bij de Kinderkoepel. De hierin verstrekte

Nadere informatie

VERANDERINGEN IN HET PEUTERWERK

VERANDERINGEN IN HET PEUTERWERK Peuteropvang 2017 VERANDERINGEN IN HET PEUTERWERK Met ingang van 1 januari 2017 vinden veranderingen plaats in zowel de uitvoering als de financiering van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Haaren.

Nadere informatie

Beste ouder, Voor meer informatie zijn wij u graag van dienst. Met vriendelijke groet, Irene Kuiper Directeur Stichting Kinderopvang Rolde

Beste ouder, Voor meer informatie zijn wij u graag van dienst. Met vriendelijke groet, Irene Kuiper Directeur Stichting Kinderopvang Rolde Beste ouder, Bedankt voor uw vraag naar informatie over kinderopvang geboden door de Stichting Kinderopvang Rolde. Deze brochure ontvangt u samen met een informatie map, waarin wij aangeven wat wij belangrijk

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 7, ingangsdatum 1 januari 2012

Algemene Voorwaarden. Versie 7, ingangsdatum 1 januari 2012 Algemene Voorwaarden Versie 7, ingangsdatum 1 januari 2012 ALGEMEEN Bijgevoegde algemene voorwaarden MO Groep gelden voor de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen/peutergroepen.

Nadere informatie

U krijgt deze brief, omdat er vanaf 1 januari 2017 veranderingen zijn bij de peuterspeelzaal.

U krijgt deze brief, omdat er vanaf 1 januari 2017 veranderingen zijn bij de peuterspeelzaal. Aan ouders/verzorgers die niet beide werken/studeren of bij een eenoudergezin aan de ouder/verzorger die niet werkt/studeert en u heeft voor uw kind geen recht op 5 dagdelen Geachte ouder(s), U krijgt

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Sinds 2007 verzorgt Kinderopvang Rivierenland de Tussenschoolse opvang op de CPOB scholen in Tiel Omdat de oude situatie (2007) op scholen nogal verschillend was qua tarieven, heeft

Nadere informatie

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats:

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats: In het kader van een sluitende aanpak voor 0 tot 6 jarigen wordt gewerkt aan de overdracht van gegevens over het ontwikkelingsverloop van peuters naar basisscholen met als resultaat het overdrachtsformulier

Nadere informatie

In te vullen door de administratie:

In te vullen door de administratie: In te vullen door de administratie: Peuternummer Groep Inschrijfformulier * doorhalen wat niet van toepassing is Gegevens kind Voor- en achternaam Roepnaam BSN-nummer.. Geboortedatum.. Geslacht jongen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

ouderbijdrage die gekoppeld zijn aan het bruto-gezinsinkomen per jaar;

ouderbijdrage die gekoppeld zijn aan het bruto-gezinsinkomen per jaar; Reglement peuterspeelzalen en peuteropvang SKA De Cirkel A ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. De peuterspeelzaal is een openbare instelling die toegankelijk is voor alle peuters vanaf twee jaar tot vier jaar, waarvan

Nadere informatie

KINDCENTRUM ATALANTA. Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: MA - VR

KINDCENTRUM ATALANTA. Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: MA - VR SPELEN, ONTDEKKEN & Kinderopvang Peuterspeelzaal G Buitenschoolse Opvang R O E I VOOR JOUW KIND! KINDCENTRUM ATALANTA Kindcentrum Atalanta is een tweetalig Kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO Johanna Margaretha De samenstelling van de groepen: Naam van de basisgroep Johanna Margaretha

Nadere informatie

Kindercentrum. Aanmeldingsformulier KINDERDAGOPVANG. Mevr. J.S. Tromp of de assistent leidinggevende. De ouder(s)/verzorger(s) :. Adres :...

Kindercentrum. Aanmeldingsformulier KINDERDAGOPVANG. Mevr. J.S. Tromp of de assistent leidinggevende. De ouder(s)/verzorger(s) :. Adres :... Kindercentrum Kindercentrum Broekie De Gildekamp 60-06 6545 LX Nijmegen Telefoon: 024 3886731 E mail: Info@ Broekie.NU Aanmeldingsformulier KINDERDAGOPVANG Bankrelatie: ABN AMRO Rekeningnr. 61.31.28.656

Nadere informatie

Inschrijfformulier voor baby- en peuteropvang (u kunt uw kindje ook inschrijven via onze website

Inschrijfformulier voor baby- en peuteropvang (u kunt uw kindje ook inschrijven via onze website Datum ontvangst*: Plaatsingscriteria*: * in te vullen door de administratie Inschrijfformulier voor baby- en peuteropvang (u kunt uw kindje ook inschrijven via onze website www.kindkracht.nl) Informatie

Nadere informatie

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael Buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael: Geopend 7.00 uur 18.30 uur 52 weken, vijf dagen per week open (feestdagen dicht) Korte lijnen (één

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u het informatiepakket van de TSO voor de openbare basisscholen; De Moespot Tiel De Regenboog Tiel De Waaijer Wadenoyen.

Hierbij ontvangt u het informatiepakket van de TSO voor de openbare basisscholen; De Moespot Tiel De Regenboog Tiel De Waaijer Wadenoyen. Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u het informatiepakket van de TSO voor de openbare basisscholen; De Moespot Tiel De Regenboog Tiel De Waaijer Wadenoyen. Indien u gebruik wilt maken van de TSO op

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u het informatiepakket van de TSO voor de basisschool; De Koningin Beatrix in Buren De Daverhof in Kerk Avezaath Indien u gebruik wilt maken van de TSO op contractbasis

Nadere informatie

kindercentra Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar van 6.30 uur tot 7.30 uur én van dagopvang

kindercentra Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar van 6.30 uur tot 7.30 uur én van dagopvang kindercentra Dit plaatsingsbeleid is bedoeld om je te informeren over de werkwijze van Dak kindercentra bij aanmelding en plaatsing van kinderen, bij wijzigingen in de opvang en bij beëindiging ervan.

Nadere informatie

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Welkom bij de voorschool van IKC Buikslotermeer. U heeft gekozen voor onze voorschool om uw kind een goede en leerzame tijd te

Nadere informatie

Gegevens ouder(s)/verzorgers:

Gegevens ouder(s)/verzorgers: Gegevens ouder(s)/verzorgers: Achternaam: Ouder/verzorger 1 Ouder/verzorger 2 Tevens de contractant Voorletters: m/v* m/v* Voornaam: Geboortedatum: Telefoon thuis: Telefoon werk: Telefoon mobiel: Werkgever:

Nadere informatie

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Vragen en antwoorden rond de start van Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Tijdelijke huisvesting basisschool Park 16hoven Start de BSO ook in het tijdelijke gebouw? Ook in de tussenperiode

Nadere informatie