Voorwaarden behorende bij de overeenkomst van opdracht tussen mijnhuistekoop.nu en haar opdrachtgever(s)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden behorende bij de overeenkomst van opdracht tussen mijnhuistekoop.nu en haar opdrachtgever(s)"

Transcriptie

1 Voorwaarden behorende bij de overeenkomst van opdracht tussen mijnhuistekoop.nu en haar opdrachtgever(s) Op de opdracht aan ten Hag makelaars Enschede B.V., handelend onder de naam mijnhuistekoop.nu, en in deze overeenkomst te noemen:mijnhuistekoop.nu zijn de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM d.d. 1 februari 2010 van toepassing. Een afschrift daarvan treft u hierbij aan. Deze voorwaarden zijn ook te downloaden via de website of via de website Omdat mijnhuistekoop.nu NVM-lid is, is zij verplicht de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM met u overeen te komen. Deze voorwaarden bieden op een aantal plaatsen de mogelijkheid om daarvan af te wijken. Dit om de makelaar en zijn opdrachtgever de vrijheid te bieden om op onderdelen andere of aanvullende afspraken te maken. In verband met haar specifieke dienstverlening maakt mijnhuistekoop.nu gebruik van deze mogelijkheid. Om deze reden zijn op de door mijnhuistekoop.nu met haar opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht ook de volgende bepalingen van toepassing. Deze bepalingen gelden, waar mogelijk, in plaats van en overigens in aanvulling op het daarover bepaalde in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. Artikel 1- Totstandkoming van de opdracht 1. Tussen mijnhuistekoop.nu en haar opdrachtgever komt een overeenkomst van opdracht tot stand zodra de opdrachtgever deze digitaal/elektronisch heeft verstrekt via de website van mijnhuistekoop.nu: Artikel 2- Omvang opdracht/door mijnhuistekoop.nu te verlenen diensten 1. De volgende diensten staan de opdrachtgever uit hoofde van zijn opdracht ter beschikking en behoren tot het in artikel 5.1 genoemde Standaard dienstenpakket: - beoordeling van de waarde van de betreffende woning; - het inmeten van de woning; - het adviseren van een vraagprijs voor de betreffende woning; - het beschikbaar stellen van marketingmiddelen, zoals aanmelding in de centrale NVM-computer, plaatsing op Mijnhuistekoop.nu, Funda.nl en persoonlijke websites, verkoopborden en/of biljetten, social media kanalen, digitale brochures en mogelijk advertenties (onder voorbehoud regionale restricties); - advisering inzake verkoopstrategie; - de digitale onderhandelingen. 2. Voor de schriftelijke vastlegging van de koopovereenkomst zijn twee opties mogelijk. 1. Wanneer de verkoper dit is overeengekomen in een aanvullende overeenkomst met mijnhuistekoop.nu zullen voor rekening van verkoper de schriftelijke vastlegging van de koopovereenkomst en de persoonlijke begeleiding bij de digitale onderhandelingen door een door mijnhuistekoop.nu aan te wijzen NVM-makelaar worden uitgevoerd (artikel 5.2 extra dienst 1). 2. Indien de verkoper geen gebruik maakt van extra dienst 1 uit artikel 5.2, dient de koopovereenkomst te worden opgesteld door een notaris of een derde die wordt aangewezen en betaald door de koper. Het opstellen van de koopovereenkomst en de controle op de ondertekening maakt alsdan geen deel uit van de door de opdrachtgever/verkoper met mijnhuistekoop.nu gesloten overeenkomst van opdracht. 3. Mijnhuistekoop.nu voert door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van haar opdrachtgever uit. Mijnhuistekoop.nu mag de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder haar verantwoordelijkheid, laten uitvoeren. Om die reden mag Mijnhuistekoop.nu de aan haar beschikbaar gestelde gegevens met deze anderen delen. 1

2 4. Mijnhuistekoop.nu is niet aansprakelijk voor een onjuiste of geen vermelding van de betreffende woning en het presentatiemateriaal van deze woning op andere internetsites dan de in artikel 2.1 genoemde internetsites Mijnhuistekoop.nu, Funda.nl en persoonlijke websites. 5. Onder beoordeling van de waarde van de woning wordt verstaan het geven van een waardeoordeel en het uitbrengen van een eenvoudig rapport daaromtrent. De beoordeling van de waarde omvat geen bouwkundige keuring. Het rapport wordt uitgebracht aan de opdrachtgever. Mijnhuistekoop.nu aanvaardt alleen ten opzichte van hem verantwoordelijkheid voor de inhoud van dat rapport. Het staat de opdrachtgever vrij het rapport of gegevens daaruit ter inzage of ter beschikking te stellen aan derden, mits hij deze derden duidelijk maakt dat mijnhuistekoop.nu ten aanzien van de inhoud van het rapport geen verantwoordelijkheid jegens derden aanvaardt. Mijnhuistekoop.nu mag het rapport alleen na overleg met de opdrachtgever ter beschikking stellen aan derden. 6. Na advisering door mijnhuistekoop.nu bepaalt de opdrachtgever zelf de te hanteren vraagprijs kosten koper. 7. De ingevolge artikel 2.2 sub 2 jo. artikel 5.2 extra dienst 1 door mijnhuistekoop.nu op te stellen koopovereenkomst zal de daarvoor gebruikelijke bedingen bevatten, aangevuld met de bijzonderheden van de door verkoper met koper gesloten koop. 8. Indien verkoper er op verzoek van koper mee instemt dat de koopovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd door een ander dan door mijnhuistekoop.nu zoals in de aanvullende opdracht tot dienstverlening met betrekking tot extra dienst 1 uit artikel 5.2 door verkoper en mijnhuistekoop.nu is vastgelegd, behoort de persoonlijke begeleiding bij de digitale onderhandelingen door mijnhuistekoop.nu wel en de schriftelijk vastleggen van de koopovereenkomst en de controle op de ondertekening daarvan door mijnhuistekoop.nu niet tot voornoemde aanvullende opdracht met betrekking tot extra dienst 1 uit artikel 5.2 aan mijnhuistekoop.nu Dit geeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het in artikel 5.2 genoemde honoraria van mijnhuistekoop.nu, de in artikel 5.4 genoemde extra kosten. Indien een ander dan mijnhuistekoop.nu de koopovereenkomst schriftelijk vastlegt, zal mijnhuistekoop.nu de transactiegegevens en belangrijke documentatie met betrekking tot de gesloten koop per toezenden aan zowel de opdrachtgever als de koper. De vervulling van de opdracht door mijnhuistekoop.nu is daarmee dan voltooid. Mijnhuistekoop.nu is in dat geval op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden in de koopovereenkomst. 9. Andere diensten dan opgesomd in artikel 2.1 vallen niet onder de door mijnhuistekoop.nu geaccepteerde opdracht Standaard dienstenpakket en maken daarom geen deel uit van het Standaard dienstenpakket van mijnhuistekoop.nu Dat geldt onder meer, maar niet uitsluitend, voor controle op de nakoming van de verplichtingen van kopers vastgesteld in de koopovereenkomst, controle leveringsakte en eindinspectie woning, bijwonen transport en diensten als het verrichten van een bouwkundige keuring, het opstellen van een getekende waardeverklaring, het maken van een taxatie, het opstellen en passeren van de leveringsakte en/of een hypotheekakte, het opstellen/vervaardigen van het presentatiemateriaal van de betreffende woning, zoals een presentatietekst, foto s en plattegronden, en het verzorgen van bezichtigingen of andere openstellingen. 10. Indien de opdrachtgever van andere diensten gebruik wenst te maken dan bedoeld in artikel 2.1 zal hij daartoe zelf een aparte aanvullende opdracht moeten geven aan mijnhuistekoop.nu of een andere leverancier van deze dienst. Voor diensten die mijnhuistekoop.nu niet zelf verricht, kan mijnhuistekoop.nu de opdrachtgever behulpzaam zijn bij het vinden van een andere leverancier. Mijnhuistekoop.nu is bij een dergelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier van de desbetreffende dienst geen partij. Mijnhuistekoop.nu is dan ook nooit aansprakelijk voor (eventuele) door deze leverancier veroorzaakte schade. 2

3 11. Mijnhuistekoop.nu kan de woning, kosteloos en zonder dat opdrachtgever hier expliciet toestemming voor geeft, inzetten voor promotionele doeleinden om de woning of het woningaanbod van mijnhuistekoop.nu onder de aandacht te brengen van potentiele kopers. Artikel 3. Verplichtingen en verklaringen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever is verplicht aanwezig bij de opname van het woonhuis door mijnhuistekoop.nu en is op dat moment gehouden tot het ondertekenen van de opdracht tot dienstverlening die hij eerder via de website van mijnhuistekoop.nu heeft verleend. 2. Door ondertekening van de in artikel 3.1 genoemde opdracht tot dienstverlening, verklaart de opdrachtgever dat hij bevoegd is tot verkoop van de woning en dat hij, als hij de woning niet of met derden in eigendom heeft en/of hij eigenaar van de woning is en een echtgenoot of een geregistreerd partner heeft die in de te verkopen woning woont, over volmachten beschikt om voornoemde (rechts)personen aan een door hem te sluiten koopovereenkomst te binden. De opdrachtgever is verplicht deze volmachten aan te tonen als mijnhuistekoop.nu of de door haar ingeschakelde notaris daarom vraagt, bij gebreke waarvan mijnhuistekoop.nu en/of de door haar ingeschakelde notaris haar/hun werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst van opdracht mag/mogen opschorten of beëindigen. 3. De opdrachtgever is ermee bekend dat een geïnteresseerde die (nog) niet de regels voor het gebruik van de website van mijnhuistekoop.nu heeft geaccepteerd, niet gebonden is aan de inhoud daarvan. De opdrachtgever is er tevens mee bekend dat geïnteresseerden pas gevraagd wordt voornoemde regels te accepteren c.q. accorderen als zij via de website van mijnhuistekoop.nu een bieding willen uitbrengen. Een bezichtiging kan bijvoorbeeld worden aangevraagd zonder dat de (potentiële) koper de regels voor het gebruik van de website van mijnhuistekoop.nu heeft geaccepteerd. 4. De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht en is derhalve verplicht (potentiële) kopers en mijnhuistekoop.nu te informeren over de juridische status, bijzonderheden, (bouwkundige) kwaliteit, eventuele gebreken van de te verkopen woning en alle overige informatie waarover de opdrachtgever beschikt en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat deze voor een goede beeldvorming van de koper van belang is. 5. De opdrachtgever heeft de plicht om alle uitingen met betrekking tot het pand zelf te controleren, deze zonodig aan te vullen en fouten te herstellen en/of te melden aan mijnhuistekoop.nu. De opdrachtgever vrijwaart mijnhuistekoop.nu voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het tekortschieten van de opdrachtgever in zijn verplichting om voorafgaand aan de verkoop van zijn woning jegens mijnhuistekoop.nu en/of potentiële kopers alle inlichtingen aangaande de woning te geven die ter kennis van mijnhuistekoop.nu en/of potentiële kopers behoren te komen om te voorkomen dat potentiële kopers zich omtrent die punten een onjuiste voorstelling van zaken maken. 6. De opdrachtgever weet dat na ondertekening van de koopovereenkomst de koper de wettelijk vastgelegde drie dagen bedenktijd heeft die koper het recht geeft de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze bedenktijd begint te lopen op de dag die volgt op de dag dat (een afschrift van) de tussen partijen opgemaakte akte aan koper ter hand is gesteld Een verkoper (de opdrachtgever) heeft dat recht niet. Artikel 4. Duur en einde van de opdracht 1. Een opdracht tot dienstverlening bij verkoop loopt voor onbepaalde tijd. Deze zal eindigen door: - Vervulling van de opdracht door mijnhuistekoop.nu, zijnde het moment dat alle opschortende en ontbindende voorwaarden welke voortvloeien uit de door beide partijen getekende schriftelijke koopovereenkomst zijn uitgewerkt; - Intrekking door opdrachtgever; - Teruggeven van de opdracht door mijnhuistekoop.nu; 3

4 - Overlijden opdrachtgever. 2. Indien een opdrachtgever overlijdt, hebben zijn nabestaanden geen recht op restitutie van reeds betaalde honoraria en kosten zoals in artikel 5 omschreven of een deel daarvan. 3. Op grond van artikel 6.4 van de Algemene Consumentenvoorwaarden is mijnhuistekoop.nu gerechtigd de opdracht terug te geven. Mijnhuistekoop.nu zal de opdracht slechts teruggeven bij een gewichtige reden. Als datum voor beëindiging van de opdracht geldt de datum waarop de opdrachtgever de mededeling inzake de teruggaaf heeft ontvangen. Bij teruggave van de opdracht tot dienstverlening door mijnhuistekoop.nu is de opdrachtgever aan mijnhuistekoop.nu verschuldigd de in artikel 5 omschreven en overeengekomen honoraria en kosten, tenzij de teruggave van de opdracht tot dienstverlening door mijnhuistkoop.nu plaatsvindt vóór het moment dat de woning door mijnhuistekoop.nu op Funda is geplaatst. Bij teruggave van de opdracht tot dienstverlening door mijnhuistekoop.nu vóór het moment dat de woning door mijnhuistekoop.nu op Funda is geplaatst zal na ontvangst van de vorenbedoelde verschuldigde honoraria en kosten een bedrag van 495,-- inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting door mijnhuistekoop.nu aan opdrachtgever worden gerestitueerd. Bij teruggaaf van de opdracht tot dienstverlening door mijnhuistekoop.nu zullen eventueel door opdrachtgever afgenomen, maar nog niet betaalde diensten en nog verschuldigde honoraria en kosten zoals in artikel 5 worden omschreven alsdan middels een eenmalige incassomachtiging worden voldaan. 4. Het intrekken van de opdracht tot dienstverlening bij verkoop dient schriftelijk te gebeuren. Bij intrekking door de opdrachtgever gaat de beëindiging in op moment van ontvangst van de intrekking door mijnhuistekoop.nu. Bij intrekking van de opdracht tot dienstverlening is opdrachtgever aan mijnhuistekoop.nu de in artikel 5 omschreven en overeengekomen honoraria en kosten verschuldigd, tenzij de intrekking van de opdracht tot dienstverlening door opdrachtgever plaatsvindt vóór het moment dat de woning door mijnhuistekoop.nu op Funda is geplaatst. Bij intrekking van de opdracht tot dienstverlening door opdrachtgever vóór het moment dat de woning door mijnhuistekoop.nu op Funda is geplaatst zal na ontvangst van de vorenbedoelde verschuldigde honoraria en kosten een bedrag van 495,-- inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting door mijnhuistekoop.nu aan opdrachtgever worden gerestitueerd. Bij intrekking van de opdracht tot dienstverlening zullen eventueel door opdrachtgever afgenomen, maar nog niet betaalde diensten en nog verschuldigde honoraria en kosten zoals in artikel 5 worden omschreven alsdan middels een eenmalige incassomachtiging worden voldaan. 5. Opdrachtgever en een door mijnhuistekoop.nu aan te wijzen NVM makelaar zullen jaarlijks, voor het eerst omstreeks één jaar na aanvang van de verleende opdracht en vervolgens steeds na het verstrijken van een periode van één jaar, een evaluatiegesprek houden. In dit gesprek zullen ondermeer - doch niet uitsluitend besproken worden de mogelijke redenen van de looptijd, de actualiteit van de gehanteerde vraagprijs, de mogelijke aanpassingen in het verkooptraject zoals het eventueel doorvoeren van een prijsverlaging of het (tijdelijk) intrekken van de opdracht. Artikel 5. Honorarium en extra kosten 1. Als tegenprestatie voor de door mijnhuistekoop.nu aan de opdrachtgever te verlenen diensten, is de opdrachtgever aan mijnhuistekoop.nu honorarium en eventueel kosten voor extra diensten en publiciteitskosten verschuldigd. 2. Het overeengekomen honorarium bedraagt. - Standaard dienstenpakket 990, inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting. - Extra dienst 1. Persoonlijke begeleiding bij de digitale onderhandelingen en opmaken koopovereenkomst 695, inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Ingeval een door beide partijen getekende koopovereenkomst op 4

5 enig moment wordt ontbonden is opdrachtgever ingeval hij wederom gebruik wenst te maken van extra dienst 1, voor deze extra dienst 1 een bedrag verschuldigd van 395,-- inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Deze gematigde vergoeding is opdrachtgever vervolgens telkenmale verschuldigd als zich een ontbinding van een door beide partijen getekende koopovereenkomst voordoet en opdrachtgever daarop besluit wederom gebruik te maken van extra dienst 1. - Extra dienst 2. Adviesgesprek makelaar 150, inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting. - Extra dienst 3. Bezichtiging 150, inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting. 3. Het in artikel 5.2 omschreven honorarium Standaard dienstenpakket omvat de beoordeling van de waarde van de betreffende woning, het inmeten van de woning conform NEN2580 meetinstructie, het adviseren van een vraagprijs voor de betreffende woning, advisering inzake verkoopstrategie,de digitale onderhandelingen alsmede de publiciteitskosten (zoals aanmelding in de centrale NVM computer), plaatsing op mijnhuistekoop.nu en Funda.nl, verkoopborden en/of biljetten, digitale brochures en mogelijke advertenties (onder voorbehoud regionale restricties)) voor het eerste jaar na de datum waarop de opdracht is verleend. Voor elk opvolgend jaar is de opdrachtgever een extra bedrag aan publiciteitskosten verschuldigd ad 250,-- inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Bij dit bedrag is tevens inbegrepen de kosten van het jaarlijkse evaluatiegesprek zoals bedoeld in artikel 4.5. De opdrachtgever ontvangt voor de in artikel 5 genoemde honoraria en kosten een digitale factuur die middels een eenmalige machtiging automatisch worden geïncasseerd. 4. Indien opdrachtgever binnen 1 jaar nadat de opname van de woning heeft plaatsgevonden de opdracht tot publicatie op o.a. Mijnhuistekoop.nu en Funda.nl niet heeft verstrekt, is mijnhuistekoop.nu verplicht om wederom een opname van de woning uit te voeren en juridische stukken aan te vragen. De extra kosten hiervan bedragen 395,- inclusief de wettelijke verschuldigde omzetbelasting. Dit artikel geldt onverlet in het geval de woning tijdelijk is ingetrokken en opdrachtgever niet binnen 1 jaar wederom de opdracht tot publicatie verstrekt. 5. Tenzij anders overeengekomen, vergoedt de opdrachtgever de kosten voor extra diensten die mijnhuistekoop.nu ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Er is sprake van een opdracht voor het uitvoeren van extra diensten aan mijnhuistekoop.nu indien door de opdrachtgever via de website van mijnhuistekoop.nu of per hiertoe opdracht is gegeven. De kosten zullen middels een door Mijnhuistekoop.nu opgestelde digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht en middels een eenmalige machtiging automatisch worden geïncasseerd. De betalingsverplichting is niet afhankelijk van de verkoop van het betreffende onroerend goed. 6. Onverminderd het in artikel 5.5 gestelde, is de opdrachtgever die een opdracht tot dienstverlening intrekt of opschort aan mijnhuistekoop.nu een vergoeding voor de extra kosten verschuldigd. 7. Het bepaalde in artikel 5.6 is van overeenkomstige toepassing in het geval dat de opdracht op andere wijze dan door intrekking eindigt. 8. Indien de opdrachtgever mijnhuistekoop.nu opdracht geeft tot het verkopen van een andere onroerende zaak dan een woning, gelden deze aanvullende afspraken onverkort. In dat geval is de opdrachtgever, naast het in artikel 5.2 genoemde vaste honorarium Standaard dienstenpakket een extra bedrag verschuldigd waarvan de hoogte in verhouding staat tot de extra werkzaamheden die mijnhuistekoop.nu moet verrichten.mijnhuistekoop.nu doet opgave van deze extra kosten aan de opdrachtgever waarna de opdrachtgever deze aan mijnhuistekoop.nu voldoet. Onder de hiervoor genoemde term andere onroerende zaak dan een woning vallen ook woningen in een pand waaraan ook een andere functie is gegeven zoals bijvoorbeeld, maar niet 5

6 uitsluitend, een woonwinkelpand, een praktijkwoning, een atelierwoning of een recreatiewoning. 9. Vorderingen wegens verschuldigd honoraria en kosten zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht via internet is gegeven. Dit betekent onder meer dat indien de opdrachtgever bij het geven van de opdracht een onjuiste opgave heeft gedaan en de woning hierdoor niet binnen het concept van mijnhuistekoop.nu verkocht kan worden, het honorarium verschuldigd is. Dit geldt eveneens ten aanzien van gemaakte (on)kosten. Artikel 6. Beperking aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid van mijnhuistekoop.nu en haar medewerkers voor schade van de opdrachtgever(s), welke is veroorzaakt door niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van mijnhuistekoop.nu wordt uitbetaald. 2. Mijnhuistekoop.nu is steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de opdrachtgever alle medewerking zal verlenen. 3. Opdrachtgever vrijwaart mijnhuistekoop.nu voor aanspraken van derden terzake schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door mijnhuistekoop.nu uitgevoerde opdracht, indien en voor zover mijnhuistekoop.nu daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk is. 4. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 6.1 en 6.2 is opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat opdrachtnemer de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, dat onverwijld per aan mijnhuistekoop.nu kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen twee jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen twee jaar nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zaken vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn. 5. Alle bedingen in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM en de overige bepalingen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst van opdracht tussen mijnhuistekoop.nu en haar opdrachtgever(s) zijn tevens gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de bestuurders van mijnhuistekoop.nu en alle personen die voor mijnhuistekoop.nu werkzaam zijn of waren in welke hoedanigheid ook. 6. Mijnhuistekoop.nu is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die het gevolg is het handelen van de opdrachtgever in strijd met artikel 13 van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. 7. Mijnhuistekoop.nu is nooit aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever(s), welke is veroorzaakt door derden die door de opdrachtgever(s) zijn ingeschakeld, waaronder doch niet uitsluitend, een verkoopstylist, een fotograaf, een bouwkundige en een notaris. Artikel 7. Voorrangsregel 1. Indien een of meerdere door de opdrachtgever geaccordeerde Huisregels voor het gebruik van de website van mijnhuistekoop.nu strijdig is/zijn met het gestelde in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM en de overige bepalingen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst van opdracht tussen mijnhuistekoop.nu en haar opdrachtgever, gaan de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM en de overige bepalingen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst van opdracht tussen mijnhuistekoop.nu en haar opdrachtgever voor. 6

Artikel 3 Omvang van de opdracht tot dienstverlening

Artikel 3 Omvang van de opdracht tot dienstverlening Algemene Voorwaarden Op de opdracht tot dienstverlening aan Dennis de Makelaar zijn de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden op de website www.dennisdemakelaar.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Den Bossche Makelaar

Algemene voorwaarden Den Bossche Makelaar Algemene voorwaarden Den Bossche Makelaar Artikel 1 - Totstandkoming van de opdracht 1. De opdracht aan Den Bossche Makelaar geldt als gegeven zodra de opdrachtgever deze digitaal/elektronisch heeft verstrekt

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden XLcasa makelaars behorende bij de Verkoopopdracht

Verkoopvoorwaarden XLcasa makelaars behorende bij de Verkoopopdracht Verkoopvoorwaarden XLcasa makelaars behorende bij de Verkoopopdracht 1. Totstandkoming van de opdracht 1.1. De opdracht aan XLcasa Makelaars geldt als gegeven zodra de opdrachtgever deze middels de naar

Nadere informatie

Sell it Yourself.nl - Algemene Voorwaarden

Sell it Yourself.nl - Algemene Voorwaarden Sell it Yourself.nl - Algemene Voorwaarden SellitYourself B.V. is lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Op de totstandkoming en de uitvoering van de tussen opdrachtgever en SellitYourself

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. Verkoopvoorwaarden Makelaarsland B.V. behorende bij de overeenkomst van opdracht tussen Makelaarsland B.V. en haar opdrachtgever.

Verkoopvoorwaarden. Verkoopvoorwaarden Makelaarsland B.V. behorende bij de overeenkomst van opdracht tussen Makelaarsland B.V. en haar opdrachtgever. Makelaarsland B.V. behorende bij de overeenkomst van opdracht tussen Makelaarsland B.V. en haar opdrachtgever. Artikel 1 - Totstandkoming van de opdracht en toepasselijke voorwaarden 1. De opdracht aan

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden vanthofonline behorende bij de overeenkomst van opdracht tussen vanthofonline en haar opdrachtgever.

Verkoopvoorwaarden vanthofonline behorende bij de overeenkomst van opdracht tussen vanthofonline en haar opdrachtgever. Verkoopvoorwaarden vanthofonline behorende bij de overeenkomst van opdracht tussen vanthofonline en haar opdrachtgever. Artikel 1 Totstandkoming van de opdracht en toepasselijke voorwaarden 1. De opdracht

Nadere informatie

Artikel 1 - Het totstandkomen van de opdracht en de bijbehorende voorwaarden

Artikel 1 - Het totstandkomen van de opdracht en de bijbehorende voorwaarden Verkoopvoorwaarden van De Gratis Makelaar (DGM B.V.) Deze Verkoopvoorwaarden De Gratis Makelaar horen bij de Opdracht tot dienstverlening tussen DGM B.V., hierna te noemen De Gratis Makelaar en haar Opdrachtgever.

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden Nationaal Makelaars Collectief bv (Namaco) Deze voorwaarden horen bij de overeenkomst van opdracht tussen een klant en Namaco.

Verkoopvoorwaarden Nationaal Makelaars Collectief bv (Namaco) Deze voorwaarden horen bij de overeenkomst van opdracht tussen een klant en Namaco. Verkoopvoorwaarden Nationaal Makelaars Collectief bv (Namaco) Deze voorwaarden horen bij de overeenkomst van opdracht tussen een klant en Namaco. Deze versie van de voorwaarden is een iets versimpelde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boogaerdt Bedrijfsmakelaars B.V.

Algemene voorwaarden Boogaerdt Bedrijfsmakelaars B.V. Algemene voorwaarden Boogaerdt Bedrijfsmakelaars B.V. De inhoud van algemene voorwaarden is van toepassing op alle verstrekte opdrachten tot dienstverlening aan Boogaerdt Bedrijfsmakelaars B.V. en gelden

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

1 Huysshop, De Vrieshof 3, 5581TW Waalre www.huysshop.nl backoffice@huysshop.nl

1 Huysshop, De Vrieshof 3, 5581TW Waalre www.huysshop.nl backoffice@huysshop.nl Algemene voorwaarden Huysshop Voorwaarden bij de overeenkomst tussen Huysshop en haar opdrachtgever(s) Art 1: Over de toepasselijke voorwaarden Art 2: Over de totstandkoming van de opdracht en het herroepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-2016

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-2016 THE OFFICE ROOM Schipholweg 1 2034 LS Haarlem Noord Holland Nederland ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-2016 De Algemene Voorwaarden van The Office Room, zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer

Nadere informatie

Huisregels mijnhuistekoop.nu

Huisregels mijnhuistekoop.nu Huisregels mijnhuistekoop.nu Artikel 1: Werkwijze mijnhuistekoop.nu ten Hag makelaars Enschede B.V. is een NVM-makelaar, handelend onder de naam mijnhuistekoop.nu, en in deze overeenkomst te noemen: mijnhuistekoop.nu.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per februari 2012 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer

Nadere informatie

Opdracht tot dienstverlening en de Algemene Consumentenvoorwaarden

Opdracht tot dienstverlening en de Algemene Consumentenvoorwaarden 1. Kan de makelaar de opdracht teruggeven? Op basis van artikel 6 lid 4 van de Algemene NVM 2010 is het voor een NVM-makelaar mogelijk om op basis van gewichtige redenen de opdracht terug te geven. Als

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bilderbeek & Partners B.V. Versie september 2015

Algemene Voorwaarden Bilderbeek & Partners B.V. Versie september 2015 Algemene Voorwaarden Bilderbeek & Partners B.V. Versie september 2015 Vooraf Bilderbeek & Partners is statutair gevestigd te Eindhoven met aanvullend vestigingen in s-hertogenbosch en Venlo. De onderstaande

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Dit zijn de algemene voorwaarden van VastgoedPRO. Hierin leest u welke rechten en plichten uw makelaar en uzelf hebben.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Reglement Ikverkoopmijneigenhuis.nl

Reglement Ikverkoopmijneigenhuis.nl Reglement Ikverkoopmijneigenhuis.nl Artikel 1: Werkwijze Ikverkoopmijneigenhuis.nl Ikverkoopmijneigenhuis.nl is onderdeel van Moolenaar Makelaardij o.g. een NVM-makelaar die bemiddelt bij de verkoop en

Nadere informatie

NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen

NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

IJisberg Real Estate.

IJisberg Real Estate. IJisberg Real Estate Uw Amsterdamsche Makelaar & Omgeving Van Spilbergenstraat 72-I hoog 1057 RK te Amsterdam www.ijisbergrealestate.com info@ijisbergrealestate.com Mobiel: +31646280649 ABN-AMRO Rekening:

Nadere informatie

BMC 2011. Algemene Voorwaarden. Versie 2014.01

BMC 2011. Algemene Voorwaarden. Versie 2014.01 BMC 2011 Algemene Voorwaarden Versie 2014.01 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door BMC Pensioencommunicatie werkzaamheden worden verricht. 1.2 Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Algemeen 1.1 Onder Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de partij die alleen of gezamenlijk met een derde een Opdracht verleent aan SD&B. 1.2 Onder SD&B wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd:

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: a. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Toepasselijkheid. ARTIKEL 3 Aanbod. ARTIKEL 4 Totstandkoming van de opdracht

Algemene Voorwaarden. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Toepasselijkheid. ARTIKEL 3 Aanbod. ARTIKEL 4 Totstandkoming van de opdracht Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 Toepasselijkheid ARTIKEL 3 Aanbod ARTIKEL 4 Totstandkoming van de opdracht ARTIKEL 5 Duur van de opdracht ARTIKEL 6 Einde van de opdracht ARTIKEL 7 Omzetbelasting

Nadere informatie

ARTIKEL 5 Duur van de opdracht Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen loopt de opdracht voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL 5 Duur van de opdracht Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen loopt de opdracht voor onbepaalde tijd. Algemene Voorwaarden I. Algemene bepalingen ARTIKEL 1 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen een consument en een makelaar gesloten

Nadere informatie

Voorwaarden Leenstra Taxaties. Inhoud I Algemene bepalingen II Taxatie III Diensten inzake tot stand komen van overeenkomsten

Voorwaarden Leenstra Taxaties. Inhoud I Algemene bepalingen II Taxatie III Diensten inzake tot stand komen van overeenkomsten Voorwaarden Leenstra Taxaties Inhoud I Algemene bepalingen II Taxatie III Diensten inzake tot stand komen van overeenkomsten I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op Spijker Beleggingen BV I Algemene bepalingen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met

Algemene voorwaarden van toepassing op Spijker Beleggingen BV I Algemene bepalingen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met Algemene voorwaarden van toepassing op Spijker Beleggingen BV I Algemene bepalingen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met betrekking tot onroerend goed. Voor zover niet anders blijkt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gedeponeerd op 12 februari 2016 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

Algemene voorwaarden Gedeponeerd op 12 februari 2016 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam Lamar communicatie Veemarkt 125 1019 CB Amsterdam www.lamarcommunicatie.nl Datum 17.06.2016 Onderwerp Leveringsvoorwaarden Algemene voorwaarden Gedeponeerd op 12 februari 2016 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

toepassing. Definities: ook ongeacht de plaats vermeldt. (gaan) duiden.

toepassing. Definities: ook ongeacht de plaats vermeldt. (gaan) duiden. Aangezien MAKELAARDIJWINKEL. NL lid is van de Landelijke Makelaars Vereniging (LMV) is zij verplicht de Algemenee Consumentenvoorwaarden van de LMV met u als particulier overeen te komen. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Algemene Verkoopvoorwaarden LET OP! Bij het uitbrengen van een bod op één van onderstaande woningen wordt u geacht met onderstaande voorwaarden bekend te zijn en daarmee akkoord te zijn. Bij eventuele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bouwtechnische dienstverlening door :

Algemene Voorwaarden Bouwtechnische dienstverlening door : Algemene Voorwaarden Bouwtechnische dienstverlening door : SVI SCHUTTE VASTGOED INSPECTIE Artikel 1 : Begrippen en definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder : Opdrachtgever : degene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE VALCK DEALMAKERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DE VALCK DEALMAKERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DE VALCK DEALMAKERS B.V. Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte De Valck dealmakers B.V. statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Artikel 1. 1. Véron Recherche & Incasso hierna te noemen "Véron Incasso", verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EEN CONSULT BIJ TURNKEY CONSULTANCY

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EEN CONSULT BIJ TURNKEY CONSULTANCY ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EEN CONSULT BIJ TURNKEY CONSULTANCY 1. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft; 1.2 Opdrachtnemer: Adviesbureau

Nadere informatie

Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen

Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KLINKERS MAKELAARDIJ

ALGEMENE VOORWAARDEN KLINKERS MAKELAARDIJ ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoud: Deel 1 Omschrijving Pagina Algemeen Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities en begrippen 2 Artikel 3 Algemeen en persoonlijk aanbod 2 Artikel 4 Totstandkoming van de

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden & Tarieven Allington, januari 2012. Artikel I Maatschap

Algemene Voorwaarden & Tarieven Allington, januari 2012. Artikel I Maatschap Algemene Voorwaarden & Tarieven Allington, januari 2012 Artikel I Maatschap 1 Allington is een maatschap van natuurlijke personen en/of rechtspersonen met beperkte aansprakelijkheid die is ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OAMKB Gooi-, Eem- & Flevoland BV, gevestigd te Hilversum, nader aan te duiden

Nadere informatie

Eigen Huis Hypotheekadvies

Eigen Huis Hypotheekadvies Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekadvies ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

; Particulier die opdracht geeft aan HUIZENBALIE om te bemiddelen in de verhuur

; Particulier die opdracht geeft aan HUIZENBALIE om te bemiddelen in de verhuur ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR met Vestiging van Huizenbalie 1 Definities Vestiging Verhuurder ; HUIZENBALIE ; Particulier die opdracht geeft aan HUIZENBALIE om te bemiddelen in de verhuur van de eigen woning

Nadere informatie

W.A. Scholtenlaan 25 Doorwerth

W.A. Scholtenlaan 25 Doorwerth W.A. Scholtenlaan 25 Doorwerth Situatie Algemeen: Verwarming: - c.v.-ketel Details Inhoud (circa) : 1.868 m³ Perceeloppervlakte : perceeloppervlak m² Vloeroppervlakte (ca.) : 500 m² Bouwperiode (ca.) :

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

; Particulier die opdracht geeft aan HUIZENBALIE om zijn woning te plaatsen op de. website van Huizenbalie.nl en andere woningwebsites

; Particulier die opdracht geeft aan HUIZENBALIE om zijn woning te plaatsen op de. website van Huizenbalie.nl en andere woningwebsites ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR Website 1 Definities Vestiging Verhuurder ; HUIZENBALIE ; Particulier die opdracht geeft aan HUIZENBALIE om zijn woning te plaatsen op de website van Huizenbalie.nl en andere

Nadere informatie

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sport Advies

Algemene voorwaarden Sport Advies Algemene voorwaarden Sport Advies Artikel 1: algemeen 1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Sport Advies opdracht geeft tot uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Ter Riet Makelaars januari 2009

ALGEMENE VOORWAARDEN Ter Riet Makelaars januari 2009 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Ter Riet Makelaars januari 2009 Algemeen 1. Makelaardij ter Riet en Makelaardij Energy, handelend onder de maatschappelijke naam Ter Riet Makelaars, hierna verder aan te duiden als

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschap Herenvest Groep, gevestigd te Haarlem, in het Oostpoort Centre, Diakenhuisweg 17,

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene Voorwaarden Taxatie-Totaal.nl (versie januari 2011) Voor zowel de toegang tot en het gebruik van de website www.taxatie-totaal.nl als de daarop aangeboden dienstverlening van taxatie-totaal.nl

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden @dministratorz Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van @dministratorz. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER

ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan: a. Diensten: Alle door of namens opdrachtnemer op basis van

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over het kopen en verkopen van een woning

Meest gestelde vragen over het kopen en verkopen van een woning Het kopen of verkopen van een woning is niet iets dat je dagelijks doet. Het is dus niet zo vreemd dat je tijdens het kopen of verkopen van een woning tegen allerlei vragen aanloopt. Een NVM-makelaar kan

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. A. ALGEMEEN 1 DEFINITIES In deze leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul A. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke

Nadere informatie

www.visieplus.nl Pagina 1 van 5

www.visieplus.nl Pagina 1 van 5 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VisiePlus te Venlo, op 12 juni 2013 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo, onder nummer 58107533 VisiePlus Ganzenstraat 45 5912 PE Venlo Telefoon

Nadere informatie