Gebruiksreglement feestzaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksreglement feestzaal Tarmac @GATE15"

Transcriptie

1 Gebruiksreglement feestzaal Artikel 1 Geldigheid Met ingang van 1 september 2014 en voor een termijn eindigend op 31 augustus 2015 wordt een verbruikskost gevestigd en een gebruiksreglement gesteld voor de terbeschikkingstelling zaal Tarmac. Het gebruiksreglement en de verbruikskost worden jaarlijks herzien. Artikel 2 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Tarmac: de feestzaal in het nieuwe Huis van de Student, GATE15 genaamd - de gebruiker: een persoon, organisatie of vereniging die een lokaal ter beschikking krijgt of gebruikt. - de exploitant: VZW Antwerpen Studentenstad, hierna GATE15 genaamd Artikel 3 Voorwerp van het reglement Dit reglement bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van de infrastructuur van de feestzaal Tarmac, gelegen aan de Kleine Kauwenberg 15, 2000 Antwerpen. De zaal heeft een capaciteit van maximaal 150 personen. GATE15 geeft toelating tot het gebruik van Tarmac. Het gebruiksreglement maakt onlosmakelijk deel uit van de toelating. De gebruiker krijgt inzage via de website, dient deze goed te keuren en er zich volledig naar te schikken. Artikel 4 Aard van uw activiteiten De zaal kan niet gebruikt worden voor de volgende activiteiten of doeleinden: activiteiten die overlast veroorzaken aan de andere gebruikers of bewoners van het Huis van de Student of aan de omgeving van GATE15; cantussen; religieuze erediensten;

2 evenementen met een discriminerend karakter of waar bepaalde overtuigingen en boodschappen worden verkondigd die indruisen tegen het algemeen belang; onderverhuring en overdacht van het gebruiksrecht aan anderen worden niet toegelaten. GATE15 behoudt zich het recht om bepaalde activiteiten te weigeren. Artikel 5 Gebruikers Studenten in Antwerpen en studentenorganisaties zijn de prioritaire doelgroep voor het gebruik van Tarmac. Zij krijgen in juli een maand voor de andere gebruikers de mogelijkheid om activiteiten in te plannen. Activiteiten kunnen ingeboekt worden tot 31 augustus De huurder moet minimaal 18 jaar oud zijn. Andere organisaties die in aanmerking komen voor verhuur zijn: erkend jeugdwerk; instellingen voor hoger onderwijs; openbare diensten; socio-culturele verenigingen; buurtinitiatieven; particulieren; organisaties met een commercieel karakter. Artikel 6 Gebruiksduur De zaal is tijdens het academisch jaar open voor activiteiten van maandag tot en met zondag. Op feestdagen is de zaal niet beschikbaar. In de vakanties is de zaal tevens beschikbaar met uitzondering van de periodes: tussen kerst en Nieuwjaar, tussen 15 juli en 15 augustus. De zaal kan zowel in de voormiddag, namiddag en avond geboekt worden, alsook een hele dag. Dagdeel Voormiddag Namiddag Avond Week en weekend 8u30 12u30 13u00-19u00 19u30-03u00 Tijdens de week en het weekend moeten de organisator en zijn medewerkers de zaal ten laatste om 03u30 verlaten hebben.

3 Artikel 7 Aanvraagprocedure De zaal kan tot en met 31 augustus 2015 geboekt worden. De zaal kan minimaal 2 weken op voorhand worden aangevraagd op de website van GATE Organisator vult het online registratiesysteem in. 2. Organisator vult het online reservatiesysteem in. 3. GATE15 bevestigt of weigert de aanvraag. De organisator wordt hiervan via mail op de hoogte gebracht. 4. Na afloop van de activiteit wordt een digitale factuur bezorgd aan de organisator Artikel 7.1 Annuleringregeling door gebruiker Activiteiten kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 2 weken voor de voorziene datum van de activiteit. Indien de annulering na deze periode gedaan wordt, dient de gebruiker de huurprijs integraal te betalen. Artikel 7.2 Annuleringregeling door de exploitant GATE15 behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, in het kader van het algemeen belang, het belang van het stadsbestuur of als er gevaar is voor de veiligheid en/of de openbare orde een reeds verleende toelating alsnog in te trekken zonder dat de gebruiker recht heeft op schadevergoeding. GATE15 verbindt er zich toe om in voorkomend geval haar medewerking te verlenen, echter zonder garantie, bij het vaststellen van een andere datum of het ter beschikking stellen van een alternatieve zaal. GATE15 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar aanleiding van het weigeren of intrekken van de toelating tot gebruik.

4 Artikel 8 Tarieven A. Huurprijs GATE15 werkt met verschillende huurprijzen. Hieronder het overzicht. De TARMAC wordt slechts 2 maal per week verhuurd onder de categorie feest. Studentenvereniging / Commercieel Stadsdienst Socioculturele student/jeugdvereniging en onderwijs ver. Concert filmvoorstelling Receptie Lezing Workshop eetgelegenheid feest repetitie Deze tarieven gelden voor een 1 dagdeel. Indien een organisator een 2 de en 3 de dagdeel wenst te gebruiken stijgt de huurprijs met 50% per dagdeel. B. Waarborg GATE15 werkt met een digitale waarborg (150 euro) die enkel wordt gefactureerd indien GATE15 na de activiteit schade heeft geleden. C. Vervangwaarde materialen Indien de gebruiker materiaal stuk maakt, zal de kostprijs voor de vervangwaarde worden aangerekend. De lijst van beschikbare materialen en de vervangwaarde is toegevoegd onderaan dit reglement. D. Reinigingskost Indien de gebruiker de zaal vuil achterlaat zal het factuurbedrag van een externe poetsfirma worden verrekend. Inden de zaal door stadspersoneel wordt gepoetst zal het uurloon van de medewerker worden aangerekend. Voor elke prestatie wordt minimaal één uur aangerekend, elk begonnen uur wordt eveneens aangerekend, tenslotte wordt de factuur vermeerderd met de kostprijs van verbruikte materialen. Artikel 9 Gebruik van de zaal

5 De gebruiker mag uitsluitend gebruik maken van de zaal die werd toegewezen voor het doel dat hij uitdrukkelijk en vooraf vermeldt in de aanvraag. Andere lokalen en verdiepingen mogen niet betreden worden, met uitzondering van de inkomhal en het sanitair dat zich het dichtst bij de ter beschikking gestelde zaal bevindt. De gebruiker draagt hierin de verantwoordelijkheid. De activiteiten van de gebruiker mogen het normale verloop van andere activiteiten in het gebouw op geen enkele manier hinderen. De gebruiker moet de toegang voor eventuele andere parallelle gebruikers van andere ruimte in het gebouw steeds vrij laten en garanderen, ook indien er een eigen bewakingsdienst zou worden ingeschakeld. De gebruiker mag de zaal niet aan derden afstaan. De gebruiker respecteert de aangevraagde en overeengekomen opening- en sluitingstijden voor zijn aanvraag. De gebruiker zorgt voor toezicht en eventuele bewaking en wordt verantwoordelijk gesteld voor alle vormen van beschadiging, verlies en/of diefstal van materialen. De gebruiker is tevens verantwoordelijk voor alle schade die aan het gebouw toegebracht werd tijdens het verloop van de activiteit. Vanaf het ogenblik van het openen van de zaal tot en met het sluiten van de zaal is de gebruiker verantwoordelijk voor de ruimte. Er dient steeds een verantwoordelijke ter plaatse te blijven. GATE15 en haar afgevaardigden hebben steeds het recht en de mogelijkheid om op elke ogenblik toezicht uit te oefenen op het gebruik van de zalen. Bij het opstellen, afbreken en tijdens de activiteiten zorgt de gebruiker ervoor dat steeds zeer zorgvuldig wordt omgesprongen met de infrastructuur. Vrije passage van alle gebruikers dient gevrijwaard en getolereerd te worden, ook wanneer een veiligheidsdienst wordt ingeschakeld door één van de gebruikers. Eigen meegebrachte apparaten mogen het netwerk niet overbelasten of schade veroorzaken aan de zaal of technische uitrusting. Het plaatsen, door de gebruiker, van om het even welk materieel geschiedt op eigen risico. Er is een beknopte handleiding aanwezig alsook een opstellingsplan. De zalen dienen conform dit opstellingsplan achtergelaten worden. In de zaal mag de geluidsgrens van 95 db (A) L Aeq, 15min niet overschreden worden. In ieder geval zal bij eventuele klachten het niveau van de muziek- en klankinstallaties onmiddellijk dienen te worden verminderd of worden uitgeschakeld. Zowel de exploitant of het geluidsteam van de politie zijn hiertoe gemachtigd. Boeten gericht aan GATE15 door gebruik van de zaal ten gevolge van geluidsoverlast, worden verhaald op de betrokken gebruiker. De gebruiker of zijn traiteur mogen geen ongeijkte of niet gecontroleerde toestellen meebrengen. De toestellen mogen het elektriciteitsnet van de zalen niet overbelasten. Bij overbelasting staat de gebruiker in voor de gevolgkosten.

6 De huurder is verplicht om permanentie te voorzien gedurende de activiteit aan de ingang van de tarmac en bezoekers aan te manen tot stilte op straat uit respect voor de buurt. Het is niet toegestaan drank mee naar buiten te nemen. De huurder is verplicht om hier over te waken. De huurder zorgt ervoor dat het maximum aantal toegelaten personen niet wordt overschreden. Het maximum aantal personen dat gelijktijdig mag aanwezig zijn bedraagt: Bij gemeubelde zaal: 85 personen Bij niet-gemeubelde zaal: 140 personen De verhuurder heeft het recht om ten allen tijde de activiteit stil te leggen als het maximum aantal personen overschreden wordt. Direct na gebruik dient de huurder de toog, koelkast en tapkast te reinigen. Alle gebruikte glazen moeten gewassen en afgedroogd worden, ze worden dan opgeborgen per soort in de voorziene rekken. Als hier niet aan voldaan is, wordt een bedrag van 50 Euro aangerekend. Alle elementen worden teruggeplaatst volgens het plan. Indien dit niet in orde is, wordt er een standaard bedrag van 50 aangerekend. Artikel 10 Randvoorwaarden In het hele gebouw geldt een rookverbod. Naar aanleiding van het KB van 13 december 2005 waarbij het roken in openbare gebouwen verboden wordt, geldt er een totaal rookverbod. De gebruiker van de infrastructuur is verantwoordelijk indien de voorschriften niet nageleefd worden. Het is ten strengste verboden om te roken voor de ingang van de Tarmac. Dieren zijn niet toegelaten, tenzij assistentiehonden. Het is niet toegelaten, noch aan de gevel, noch aan de inkom affiches, vlaggen of wimpels te hangen van de gebruiker en/of zijn organisatie of vereniging. In het gebouw mag dit enkel in de ter beschikking gestelde zaal aangebracht worden, op een wijze die geen schade veroorzaakt aan het gebouwen of het interieur. Een discrete bewegwijzering om bezoekers te leiden is toegelaten, voor zover dit werd afgesproken en goedgekeurd door de exploitant. Voor alle voorzieningen inzake bijkomend materiaal kan de gebruiker zich richten tot eender welke externe leverancier. Afspraken over leveringen en verwijdering van deze materialen dienen minstens één week op voorhand kenbaar te worden gemaakt aan de exploitant via mail.

7 Artikel 11 Lunch, receptie, diner Voor een lunch of receptie of diner kan beroep gedaan worden op een traiteur naar keuze van de gebruiker. De gebruiker meldt voorafgaand aan zijn activiteit de naam van de traiteur aan de exploitant. De exploitant kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de diensten geleverd door de traiteur. Meegebrachte toestellen worden vooraf gemeld en dienen volgens de geldende norm gekeurd te zijn en vakkundig te worden gebruikt. Zij mogen de technische capaciteit van het gebouw niet overschrijden. De gebruiker geeft zijn leveranciers door dat zowel het leveren als het ophalen van materialen enkel tijdens de duur van het gebruik van de zaal kan plaatsvinden en dat er geen laad- en losruimte is voorzien. Verder kan de gebruiker het voorziene kookmateriaal gebruiken. De gebruiker is ertoe verplicht alle dranken ( bieren, frisdranken, waters en fruitsappen, enz) alsook de koffie en toebehoren af te nemen via Gate15 aan de prijs bepaald door GATE15. Artikel 12 Staat van de ruimte Bij aanvang van de activiteit maakt de exploitant samen met de gebruiker een korte plaatsbeschrijving op. Hetzelfde nazicht gebeurt bij het beëindigen van de terbeschikkingstelling. Voor schade of andere eventuele tekortkomingen (zoals onder andere een gebrekkige opkuis of het achterlaten van afval) zullen kosten door GATE15 aan de gebruiker aangerekend worden. De gebruiker mag niet overgaan tot het zelf herstellen/vervangen of laten herstellen/vervangen van beschadigingen of ontbrekende elementen. De huurder zal zijn eigen materiaal, installaties en andere voorwerpen ontruimen onmiddellijk na het gebruik van de gebouwen. Het terrein moet na gebruik vrij zijn van zwerfvuil. Direct na gebruik dient de huurder de toog, koelkast en tapkast te reinigen. Alle gebruikte glazen moeten gewassen en afgedroogd worden, ze worden dan opgeborgen per soort in de voorziene rekken. Indien hier niet aan voldaan wordt, zal een bedrag van 50 Euro aangerekend worden. Alle elementen worden teruggeplaatst volgens het plan (terug te vinden in zaal Tarmac, alsook toegevoegd aan het huurcontract). Indien hieraan niet wordt voldaan, zal een bedrag van 50 Euro worden aangerekend. De gebruiker verbindt er zich toe de verantwoordelijke onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele beschadigingen aan het gebouw en de uitrustingen, ook indien de gebruiker hiervoor niet verantwoordelijk is of de schade niet werd vastgesteld bij de ingebruikname. Hetzelfde geldt in geval van verlies of ontvreemding van onderdelen of stukken van het materiaal of voor beschadigingen aan het gebouw zelf.

8 In principe worden de verloren of beschadigde materialen of onderdelen ervan aangerekend in nieuwwaarde. Bij vaststelling van beschadiging of ontbreken van materialen, wordt de gebruiker hiervan schriftelijk in kennis gesteld. De gebruiker zal worden gehoord en er zal hem/haar een gedetailleerd voorstel tot minnelijke schaderegeling worden gedaan. Bij niet-aanwezigheid zal Gate15 zelf de hoegrootheid van de schade vaststellen. Voor de herstelling of vervanging van materiaal kan in eerste instantie de waarborg worden aangesproken. Het gebouw dient na gebruik te worden schoongemaakt en in onberispelijke staat te worden achtergelaten. Alle afval; glas, papier, restafval, PMD en GFT dient door de gebruiker in de afvalcontainers te worden gedeponeerd. Eventueel achtergelaten afval wordt op kosten van de gebruiker verwijderd. GATE15 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade van lichamelijke of stoffelijke aard, bij of door het gebruik van lokalen en/of uitrusting n.a.v. activiteiten van gebruikers. GATE15 kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen van gebruikers en bezoekers van de zaal. Gebruikers zullen uitdrukkelijk afstand doen van verhaal bij beschadiging of diefstal van hun materiaal en/of werken ten aanzien van GATE15 of de stad Antwerpen. Artikel 13 Medewerkers De exploitant voorziet geen eigen medewerkers in de zaal, tenzij anders overeengekomen. Voor alle taken verbonden aan de georganiseerde activiteit, inbegrepen veiligheid, moet de gebruiker voldoende eigen medewerkers voorzien. Artikel 14 Brandveiligheid In de zaal is het aantal toegelaten aanwezigen: Bij gemeubelde zaal: 85 personen Bij ongemeubelde zaal: 140 personen. De gebruiker is aansprakelijk voor ongevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van het overschrijden van het maximum aantal toegelaten personen in het gebouw en/of de zalen. GATE15 verleent zich het recht om de gehuurde lokalen op avond van de activiteit te bezoeken en eenzijdig de activiteit af te breken als er wordt vastgesteld dat het toegestane aantal personen in zaal Tarmac wordt overschreden.

9 Inzake decoratie en inkleding van evenementen gelden volgende voorschriften: 1. Gemakkelijk brandbare materialen zoals rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, alsmede gemakkelijk brandbaar textiel en kunststoffen mogen niet als scheidingswand, versiering, noch inrichting voor de activiteit worden gebruikt. 2. Losse plafonddoeken zijn niet toegelaten. Wanneer decordoeken gebruikt worden dienen zij brandvrij te zijn. 3. Onder versiering dient niet te worden verstaan de normale, functionele stoffering zoals tafellinnen e.d. 4. Het aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, petroleumlampen is niet toegelaten (nabootsende alternatieven kunnen wel. Alle uitgangen en nooduitgangen moeten steeds vrijgehouden worden, blusmateriaal moet bereikbaar blijven. De signalisatie uitgang, nooduitgang en blusmiddelen moet zichtbaar blijven. De gebruiker neemt de nodige maatregelen om zelf te zorgen voor ontruiming bij calamiteiten. De gebruiker zal alles in het werk stellen om de brandveiligheidsvoorschriften te respecteren. Artikel 15 Aansprakelijk en verzekeringen Deze verzekeringen dekken echter geenszins de aansprakelijkheid van de gebruikers ten aanzien van bezoekers, omwonenden, infrastructuur of uitrusting. De gebruiker zal hiervoor de nodige verzekeringen afsluiten. Artikel 16 Auteursrechten, billijke vergoeding en belastingen De gebruiker is verantwoordelijk voor de regeling van auteursrechten, billijke vergoeding en eventuele belastingen en alle andere wettelijke verplichtingen. De eventuele vergoeding hiervoor moet door de gebruiker rechtstreeks geregeld worden met de betrokken instanties. Artikel 17 Inbreuken op het reglement Inbreuken van de gebruiker op dit reglement kunnen resulteren in een sanctie en/of de weigering van verder gebruik maken van de zaal. De sancties zijn gradueel en kunnen gecumuleerd worden. Volgende sanctionerende mogelijkheden kunnen worden opgelegd door de exploitant: - een schriftelijke verwittiging - een tijdelijke schorsing - een definitieve schorsing voor het gebruik van de zaal Artikel 18 Wijze van betaling Een digitale factuur wordt door GATE15 aan de organisator overgemaakt. De organisator dient de factuur binnen 30 kalenderdagen te voldoen.

10 Artikel 19 Geschillen Zaken die niet voorzien zijn in het gebruiksreglement worden door de exploitant beslecht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Bijlage 1: drankenprijzen Bijlage2: beschikbare materialen

11 Bijlage 1: drankprijzen Zaal TARMAC - KLEINE KAUWENBERG 15., 2000 ANTWERPEN PRIJSLIJST DRANKEN PRODUCTNAAM MAES PILS 30 L MAES PILS 50 L MAES PILS 25 CL MAES RADLER GRAPEFRUIT CAN 25 CL MAES RADLER LEMON CAN 25 CL DESPERADOS CAN 33CL DE KONINCK 25 CL VEDETT PILS 33CL VEDETT PILS 24 X 33CL DUVEL 33 CL DUVEL 24 X 33CL MORT SUBITE KRIEK 25 CL COCA COLA LIGHT 20 CL COCA COLA ZERO 20 CL COCA COLA REGULAR 20 CL FANTA ORANGE 20 CL SPRITE 20 CL CHAUDFONTAINE PLAT 25 CL CHAUDFONTAINE SPARK 25 CL MINUTE MAID ORANGE 20 CL MONASTERIOLO CAVA BRUT 75 CL CABOCHON DU SUD CHARD WIT 75 CL CABOCHON DU SUD CAB SAUV RED 75 CL VERKOOP BTW INCL 168 Euro 280 Euro 2 Euro 2 Euro 3,2 Euro 2 Euro 2,80 Euro 68 Euro 2,90 Euro 70 Euro 2.80 Euro 1 Euro 1 Euro 12 Euro 8 Euro 8 Euro Studenten krijgen op vertoon van hun studentenkaart een algemene korting van 20% op de aangekochte dranken.

12 Bijlage 2 : beschikbare materialen - Beamer - Geluidsinstallatie - Projectiescherm - Volledig ingerichte toog met tapinstallatie - Frigo s - Bestek - Glazen - DJ matic - 12 banken - 6 Tafels (8p) - Zitbank/hoek/kussens - PA-set - DJ-set - Lichtset - draadmicrofoons (7) - spreekgestoelte - dvd-bluerayspeler - flipover - ingerichte kitchenette

Gebruiksreglement zaal Tarmac

Gebruiksreglement zaal Tarmac Gebruiksreglement zaal Tarmac Artikel 1: Geldigheid Dit gebruiksreglement is geldig vanaf 1 september 2016. Het gebruiksreglement en de verbruikskost kunnen jaarlijks herzien worden. Artikel 2: Definities

Nadere informatie

Gebruiksreglement zalen Marnef Hoboken

Gebruiksreglement zalen Marnef Hoboken Artikel 1 Geldigheid Met ingang van 1 juli 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een gebruiksreglement gevestigd voor de terbeschikkingstelling aan derden van zalen Marnef Hoboken.

Nadere informatie

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda!

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! De Wijmenier Ledezijdestraat 74 9340 Impe (Lede) BTW-BE 0848.291.526 Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! Astrid Bauters, uitbaatster van het gebouwencomplex De Wijmenier, Ledezijdestraat 74 te

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel 1. Algemeen OCMW Lubbeek is eigenaar van zalen die zij ter beschikking stelt van verenigingen, scholen en bedrijven die de ruimte en materialen kunnen

Nadere informatie

Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel

Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel Cultuurcentrum Zwaneberg Cultuurkapel Cultuurplein 1 Kloosterstraat 1 2220 Heist-op-den-Berg 2220 Heist-op-den-Berg 015 25 07 70 www.zwaneberg.be www.facebook.com/cultuurcentrum.zwaneberg

Nadere informatie

ZAAL MOLENHOEVE Algemene voorwaarden

ZAAL MOLENHOEVE Algemene voorwaarden DATUM FEEST Naam Adres Gemeente Tel Fax/e-mail ZAAL MOLENHOEVE Algemene voorwaarden 1. Prijs huur van de zaal 300 excl. BTW voor de eerste 5 uren, daarna : 25 per begonnen uur extra. Indien een tweede

Nadere informatie

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Dit is het reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken.

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht

Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht Gemeente Beveren Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht geldig vanaf 1 januari 2014 GEBRUIKSREGLEMENT POLYVALENTE ZAAL ART. 1: Het gemeentebestuur stelt volgende lokalen in het ontmoetingscentrum

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. VZW De Zilverlink met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS

Nadere informatie

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan.

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan. Gebruiksreglement gemeenschapscentrum Neerpelt Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum (GC) om het GC te verhuren met voorrang

Nadere informatie

Huurovereenkomst Tempus 2011 2012

Huurovereenkomst Tempus 2011 2012 Huis van de Geneeskundige Kring VUB vzw Overkoepelend orgaan studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Vrije Universiteit Brussel Laarbeeklaan 103 1090 Brussel (Jette) E mail: gk@gf.vub.ac.be

Nadere informatie

VZW De Kring. Gebruikersreglement O.C. DE KRING

VZW De Kring. Gebruikersreglement O.C. DE KRING VZW De Kring Gebruikersreglement O.C. DE KRING Afdeling 1 : Algemeenheden Artikel 1.1. Door het gebruik van het ontmoetingscentrum (O.C.) van VZW de Kring aan te vragen verklaart de huurder kennis genomen

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur Gravenhof

Aanvraag zaalverhuur Gravenhof Aanvraag zaalverhuur Gegevens aanvrager Naam vereniging:... Adres zetel vereniging:... Naam voorzitter:... BTW nummer:... IBAN-rekeningnummer:... Gegevens verantwoordelijke (deze is steeds aanwezig van

Nadere informatie

Gebruiksreglement zalen stadhuis Antwerpen

Gebruiksreglement zalen stadhuis Antwerpen Gebruiksreglement zalen stadhuis Antwerpen Artikel 1: voorwerp Dit reglement bepaalt de voorwaarden voor terbeschikkingstelling aan derden van de Leyszaal, de Trouwzaal, de Collegezaal, de Raadzaal en

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3 Verwarmingsvergoeding...

Nadere informatie

Overdracht sleutels (datum, plaats, uur, verantw.):...

Overdracht sleutels (datum, plaats, uur, verantw.):... VZW Sint Aloysius Aalst OVEREENKOMST VERHUUR Eigenaar (verhuurder) Scouts en Gidsen Vlaanderen Sint-Aloyius Aalst Schendelbeekhofstraat 36 9300 Aalst Contactpersoon verhuur Naam + Voornaam Bursens Simon

Nadere informatie

Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012

Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012 Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012 Wijkhuis Rosmolen, gelegen te Pettendonk 37, 2500 Lier Iedereen die het wijkhuis Rosmolen betreedt, wordt geacht dit reglement

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-08-2014 Artikel 1 Toepassingsgebied Dit is van toepassing op volgende lokalen: - algemene cafetaria met bar en terras - gelijkvloers - polyvalente zaal

Nadere informatie

Gebruiksreglement verhuur t Ertbrandje

Gebruiksreglement verhuur t Ertbrandje Gebruiksreglement verhuur t Ertbrandje Dienstencentrum t Ertbrandje Ertbrandstraat 239 2950 Putte-Kapellen 03 605 40 27 0499 53 30 43 Aanvraagregeling, voorwaarden en prijzen: Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra 252cc / kasteel Hof De Bist

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra 252cc / kasteel Hof De Bist Gegevens aanvrager Naam huurder:... Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra 252cc / kasteel Hof De Bist Handel je namens een vereniging? ja neen Indien ja: Gegevens verantwoordelijke Facturatiegegevens Gegevens

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement welzijn Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 3 4. Prijzen... 3 4.1 Waarborg... 3 4.2 Huur... 3 4.3 Verwarmingsvergoeding...

Nadere informatie

Sport en Speelpleinen v.z.w.

Sport en Speelpleinen v.z.w. HUUROVEREENKOMST ZAAL DENNENOORD Tussen enerzijds de vzw sport en speelpleinen en anderzijds: De huurder: INSZ nummer Naam organisatie: BTW nr.: Contactpersoon:. Adres: Nr Gemeente:......Postcode Tel/Gsm:...

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. Tussen de ondergetekenden:

HUUROVEREENKOMST. Tussen de ondergetekenden: HUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: VZW Jeugdhuis Djem, met zetel te 9120 Melsele, Dambrugstraat 5, vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris, hierna genoemd verhuurder. en Hierna genoemd

Nadere informatie

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Dit is het reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, (culturele)

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: Het terrein: de offstreet-parking Rijnkaai,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Wijkhuis Zevenbergen, gelegen te Peter Benoîtlaan 6, 2500 Lier Iedereen die het wijkhuis Zevenbergen betreedt, wordt geacht dit reglement

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84 ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84 Inleiding Dit is het reglement voor het huren van een lokaal beheerd door Graffiti vzw. Wie een lokaal huurt, moet dit reglement naleven. In dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN Art. 1. - Dit reglement regelt de verhuur van de volgende lokalen van Theater Krakeel Toneelzaal Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge Foyer Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra. Cultureel ontmoetingscentrum Luchtbal

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra. Cultureel ontmoetingscentrum Luchtbal Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Gegevens aanvrager Handel je namens een vereniging? Indien ja: Naam vereniging:... Adres zetel vereniging:... Naam voorzitter:... Gegevens verantwoordelijke (deze is

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: ALGEMENE HUUROVEREENKOMST 1. NOWEDO vzw met zetel DOVENONTMOETINGSCENTRUM EFFETA in de Polderstraat 76a te 8310 SINT-KRUIS (Brugge) Hierna vernoemd de VERHUURDER en 2 (Naam & adres).

Nadere informatie

ONTMOETINGSCENTRUM DE VRANKEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT + HANDLEIDING

ONTMOETINGSCENTRUM DE VRANKEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT + HANDLEIDING Versie maart 2013. ONTMOETINGSCENTRUM DE VRANKEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT + HANDLEIDING Versie maart 2013 1 DEEL 1: Algemeen deel. Dit algemeen deel is van toepassing bij: het huren van de feestzaal (met

Nadere informatie

REGLEMENT MET ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN TARIEVEN VOOR DE HUUR VAN DE VERGADERACCOMMODATIE IN HET PROVINCIAAL HOF

REGLEMENT MET ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN TARIEVEN VOOR DE HUUR VAN DE VERGADERACCOMMODATIE IN HET PROVINCIAAL HOF REGLEMENT MET ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN TARIEVEN VOOR DE HUUR VAN DE VERGADERACCOMMODATIE IN HET PROVINCIAAL HOF Artikel 1 Het provinciebestuur kan de vergaderaccommodatie van het Provinciaal Hof,

Nadere informatie

Vergaderingen ½ dag 30,00 30,00 1 dag 45,00 45,00 Cursussen: ½ dag 45,00 45,00 1 dag 75,00 75,00. Lezingen, debatten, Voordrachten, 75,00 75,00

Vergaderingen ½ dag 30,00 30,00 1 dag 45,00 45,00 Cursussen: ½ dag 45,00 45,00 1 dag 75,00 75,00. Lezingen, debatten, Voordrachten, 75,00 75,00 CULTUREEL CENTRUM ORATORIËNHOF Huishoudelijk reglement Zaalverhuur A. TARIEVEN HUUR ZALEN Grote zaal Europazaal 1 ste verd. 2 de verd. Vergaderingen ½ dag 30,00 30,00 1 dag 45,00 45,00 Cursussen: ½ dag

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Jeugd- en Ontmoetingscentrum STOKRODE vzw Sint-Amandusstraat 18, 3511 Hasselt ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ALGEMEEN 1. De verhuring van een ruimte of van materiaal van het Jeugd- en Ontmoetingscentrum Stokrode

Nadere informatie

Huurvoorwaarden. Bibliotheek

Huurvoorwaarden. Bibliotheek Huurvoorwaarden Bibliotheek 1 Bibliotheek Genk stelt volgende lokalen ter beschikking voor verhuur aan derden: De Ontdekking Een polyvalente zaal voor max. 100 personen; Het Portaal Leslokaal voorzien

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Cultureel ontmoetingscentrum STADSMAGAZIJN

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Cultureel ontmoetingscentrum STADSMAGAZIJN Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Cultureel ontmoetingscentrum STADSMAGAZIJN Gegevens aanvrager Handel je namens een vereniging? Indien ja: ja neen Naam vereniging:... Adres zetel vereniging:... Naam

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & tariefreglement DORPSHUIS DE JUTTENEER

Huishoudelijk reglement & tariefreglement DORPSHUIS DE JUTTENEER Uit in Lier Verhuur infrastructuur & sport Eeuwfeestlaan 183-2500 LIER tel. 03 480 52 51 verhuurinfrastructuur@lier.be www.uitinlier.be Huishoudelijk reglement & tariefreglement DORPSHUIS DE JUTTENEER

Nadere informatie

Voor het geheel van de terbeschikkingstelling van de zalen wordt een voorschot en een waarborg gevraagd door de stad Antwerpen

Voor het geheel van de terbeschikkingstelling van de zalen wordt een voorschot en een waarborg gevraagd door de stad Antwerpen Gebruiksreglement Artikel 1 : Voorwerp Dit reglement bepaalt de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling aan derden van de Leyszaal, de trouwzaal, de collegezaal, de raadzaal en de wandelzaal in het

Nadere informatie

Het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad

Het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad Gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad Geraardsbergen. GR 17.12.2013 De raad in openbare zitting, Gelet op het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokale van de stad Geraardsbergen,

Nadere informatie

Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph

Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph 1. Algemeen. Dit regelement is van toepassing voor het gebruik van de verbuikszaal Groenhof St.-Joseph, Gentstraat 1 te Oostakker. 2. Gebruiksmodaliteiten

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. De Zilverlink vzw, met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS OVEREENGEKOMEN

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL TUD - technische dienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1: categorie Het stadsbestuur stelt materiaal ter beschikking aan

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET CULTUREEL CENTRUM KUMTICH

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET CULTUREEL CENTRUM KUMTICH vzw CENTRUM KUMTICH Keibergstraat 54 3300 Kumtich Voorzitter : Jos Peeters Keibergstraat 22 3300 Kumtich Secretaris : Gegeest Theofiel Nieuwstraat 79 3370 Boutersem 0479/24 85 30 Bankrekening : Argenta

Nadere informatie

AG Stedelijk Onderwijs - Gebruikersreglement voor de terbeschikkingstelling van schoolinfrastructuur

AG Stedelijk Onderwijs - Gebruikersreglement voor de terbeschikkingstelling van schoolinfrastructuur Inleiding AG Stedelijk Onderwijs - Gebruikersreglement voor de terbeschikkingstelling van schoolinfrastructuur Door het stimuleren van gedeeld en meervoudig gebruik van bestaande infrastructuur wil het

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST voor activiteit in zaal OC De Kring op... /... /...

HUUROVEREENKOMST voor activiteit in zaal OC De Kring op... /... /... HUUROVEREENKOMST voor activiteit in zaal OC De Kring op... /... /... Datum reservatie... /... /... Tussen VZW de Kring, Grote Markt 2 te 3440 Zoutleeuw, Hieronder de verhuurder genoemd en Naam en voornaam

Nadere informatie

REGLEMENT. inzake tijdelijke huur en gebruik van

REGLEMENT. inzake tijdelijke huur en gebruik van OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 26.09.2013 REGLEMENT inzake tijdelijke huur en gebruik van ONTMOETINGSRUIMTEN DE CEDER Voor Verenigingen van deelgemeente Beersel (Werkjaar 2013-14) Algemene

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Top Hat. Informatiebrochure zaalverhuur

Ontmoetingscentrum Top Hat. Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum Top Hat Informatiebrochure zaalverhuur Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum Top Hat In deze informatiebrochure staan de huurtarieven van de lokalen van het Ontmoetingscentrum

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL. 1 GEMEENTE AFFLIGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR Artikel 1 De gemeentelijke sporthal Bellekouter bestaat uit: 1250 m2 sportzaal; 6 kleedkamers,

Nadere informatie

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Algemene voorwaarden: 1. Domein Diesterweg, Acacialaan z/n, 2920 Kalmthout wordt ter beschikking

Nadere informatie

HUURREGLEMENT CLUB KAMIKAZE

HUURREGLEMENT CLUB KAMIKAZE HUURREGLEMENT CLUB KAMIKAZE Dit reglement is van toepassing op Club Kamikaze (Douaneplein z/n, 2800 Mechelen) en infrastructuur. Club Kamikaze bestaat uit een optredenzaal, podium, sanitair, backstage,

Nadere informatie

Bibliotheek. Molenstraat Eeklo Tel

Bibliotheek. Molenstraat Eeklo Tel Bibliotheek Molenstraat 36 9900 Eeklo Tel. 09 218 27 00 bibliotheek@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek Reglement zaalhuur bibliotheek 1 Infrastructuur: Volgende lokalen kunnen worden gehuurd in de bibliotheek,

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur Cultureel ontmoetingscentrum MERKSEMDOK

Aanvraag zaalverhuur Cultureel ontmoetingscentrum MERKSEMDOK Gegevens over uw vereniging Naam vereniging:.. Datum activiteit:... Aanvraag zaalverhuur Cultureel ontmoetingscentrum MERKSEMDOK Facturatieadres Naam van de vereniging Adres (zetel) BTW-nummer Rekeningnummer

Nadere informatie

HUURVOORWAARDEN BIBLIOTHEEK GENK

HUURVOORWAARDEN BIBLIOTHEEK GENK HUURVOORWAARDEN BIBLIOTHEEK GENK Bibliotheek Genk stelt volgende lokalen ter beschikking voor verhuur aan derden: De Ontdekking o Een polyvalente zaal voor max. 100 personen; Het Portaal o Leslokaal voorzien

Nadere informatie

Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum Atlas

Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum Atlas Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum In deze informatiebrochure staan de huurtarieven van de lokalen van, en uw rechten en plichten als huurder van deze lokalen. Dit is een samenvatting van

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Cultureel ontmoetingscentrum OUDE BADHUIS

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Cultureel ontmoetingscentrum OUDE BADHUIS Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Cultureel ontmoetingscentrum OUDE BADHUIS Gegevens aanvrager Handel je namens een vereniging? Indien ja: Naam vereniging:... Adres zetel vereniging:... Naam voorzitter:...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS Artikel 1 Alle verenigingen die lid zijn van een erkend gemeentelijk adviesorgaan of verenigingen waarvan 50 % van de leden woonachtig zijn in Pittem of hun maatschappelijke

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

verhuurreglement infrastructuur voorstel GR 28 april 2015

verhuurreglement infrastructuur voorstel GR 28 april 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Het stadsbestuur van Izegem geeft aan de verschillende diensten de opdracht om de beschikbare infrastructuur te verhuren en het volgens de voorwaarden opgenomen in dit reglement,

Nadere informatie

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren RESERVERING Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren www.denorchidee.be feesten@denorchidee.be Datum Reservatie: Datum Feest: Doel feest Contactgegevens klant Naam en Voornaam

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 23 november 2014 raad van bestuur van 01 december 2014 ingangsdatum: 1 januari 2015 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

VERHUURREGLEMENT DE FONTEIN. Artikel 1. Dit reglement regelt het gebruik van De Fontein, gelegen Fonteinestraat 22 te Pittem.

VERHUURREGLEMENT DE FONTEIN. Artikel 1. Dit reglement regelt het gebruik van De Fontein, gelegen Fonteinestraat 22 te Pittem. VERHUURREGLEMENT DE FONTEIN Hoofdstuk 1 - Algemeen Artikel 1. Dit reglement regelt het gebruik van De Fontein, gelegen Fonteinestraat 22 te Pittem. Artikel 2. De Fontein bestaat uit volgende onderdelen:

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS ZAAL TER BIEST

GEBRUIKERSGIDS ZAAL TER BIEST 1 GEBRUIKERSGIDS ZAAL TER BIEST Doorniksesteenweg 77a 8580 Avelgem (Max. 80p) Sleutels Alle sleutels worden afgehaald en teruggebracht in GC Spikkerelle, Scheldelaan 6 en dit zoveel mogelijk tijdens de

Nadere informatie

Zaalverhuur CC De Grote Post 1

Zaalverhuur CC De Grote Post 1 1 Gebruiksreglement en algemene voorwaarden 1.1 Het aanvragen van de zalen 1. De vraag om binnen het cultuurcentrum over bepaalde infrastructuur te beschikken gebeurt schriftelijk en wordt aan de dienst

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT ACCOMMODATIE CC DE STEIGER

GEBRUIKSREGLEMENT ACCOMMODATIE CC DE STEIGER GEBRUIKSREGLEMENT ACCOMMODATIE CC DE STEIGER Artikel 1 Voorwerp van het gebruik 1.1 De Studio CC De Steiger Menen beschikt over een zaal voor kleinere voorstellingen met 128 genummerde zitplaatsen in tribunevorm.

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. De Zilverlink vzw met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS OVEREENGEKOMEN

Nadere informatie

JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN

JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN ART. 1 OMSCHRIJVING Dit reglement regelt het gebruik van de vergaderlokalen in het stedelijke jeugdcentrum, Europalaan 26, 3600 Genk. Volgende lokalen staan

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Gegevens aanvrager Handel je namens een vereniging? Indien ja: ja neen Naam vereniging:... Adres zetel vereniging:... Naam voorzitter:... Gegevens verantwoordelijke (deze

Nadere informatie

devierdezaal vzw Reservaties

devierdezaal vzw Reservaties devierdezaal vzw Gebruikersreglement voor het gebruik van de diverse lokalen van devierdezaal, Driebeekstraat 2 in 9050 Gentbrugge. rekeningsnummer KBC IBAN BE36 7370 2436 0581 Telefoon 09/ 211.07.20.

Nadere informatie

Dhr., Mevr... Adres... Gemeente... Tel... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er voor de vereniging...

Dhr., Mevr... Adres... Gemeente... Tel... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er voor de vereniging... HUUROVEREENKOMST EN REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BIJ HET GEBRUIK VAN DE ZAAL HET GILDENHUIS. 1. Identiteit van de huurder*. Dhr., Mevr.... Adres... Gemeente... Tel.... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur gemeentelijke sport- en sociaal-culturele accommodaties

Algemene voorwaarden verhuur gemeentelijke sport- en sociaal-culturele accommodaties Artikel 1. Definities Accommodatie: Huurder: Incidentele huur: Verhuurder: Huurovereenkomst: Verhuurrooster: Het gehuurde: Partijen: een sport- of sociaal-culturele accommodatie waarop deze voorwaarden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen.

Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen. Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen. Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op het toegankelijkheids- en gebruikersreglement van de Roomanmolen,

Nadere informatie

Huurvoorwaarden. Gelieve deze brochure terug te bezorgen aan ZiDaSpringen. na de verhuurperiode.

Huurvoorwaarden. Gelieve deze brochure terug te bezorgen aan ZiDaSpringen. na de verhuurperiode. Huurvoorwaarden Gelieve deze brochure terug te bezorgen aan ZiDaSpringen na de verhuurperiode. Huurvoorwaarden: Artikel 1: Praktisch Om de in het huurcontract aangewezen springkastelen te kunnen gebruiken,

Nadere informatie

2) Voorbehoud : Het uitvoerend bestuur heeft het recht om bepaalde activiteiten te weigeren.

2) Voorbehoud : Het uitvoerend bestuur heeft het recht om bepaalde activiteiten te weigeren. De vzw De Koepel is nu ook bereikbaar via hun website ocdekoepel.be. Via deze site kunt u de beschikbare data consulteren evenals online een zaal of zalen reserveren. Reglement vzw "De Koepel" Voor het

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT jeugdverblijfplaats VZW Den Chiro Bijef te Klein-Vorst Adres van het LOKAAL: Jeugdverblijfplaats Chiro Klein-Vorst Lindestraat 15A 2430 LAAKDAL Voor vragen, informatie, toegang

Nadere informatie

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Tussen verhuurder, Naam: Adres: Telefoon: E-mail: Website: Vertegenwoordigd door: en de meerderjarige huurder, Je kan geen contract afsluiten

Nadere informatie

Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum het Stadsmagazijn

Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum het Stadsmagazijn Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum het Stadsmagazijn In deze informatiebrochure staan de huurtarieven van de lokalen van het Stadsmagazijn, en uw rechten en plichten als huurder van deze

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. Tussen

HUUROVEREENKOMST. Tussen HUUROVEREENKOMST Tussen Linda Dillen Koel Rent Steenovenstraat 56 2040 Antwerpen Berendrecht BTW: BE015.980.306 GSM: 0468 288 296 Email: info@koelrent.be Hierna de verhuurder genoemd, En Naam: Adres: Gemeente:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor verhuur en gebruik van Hervormd Kerkelijk Centrum t Visnet te Huizen

Algemene Voorwaarden voor verhuur en gebruik van Hervormd Kerkelijk Centrum t Visnet te Huizen Algemene Voorwaarden voor verhuur en gebruik van Hervormd Kerkelijk Centrum t Visnet te Huizen Bestuur HSKC t Visnet Huizen, december 2009 1 Inhoudsopgave BLZ. 0. BEGRIPSBEPALINGEN 3 1. PRIORITEITEN VAN

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 ingangsdatum : 1 januari 2014 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven

Tariefverordening. op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 10 december 2012 raad van bestuur van : 18 december 2012 ingangsdatum : 1 januari 2013 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT SCHOOLINFRASTRUCTUUR

GEBRUIKERSREGLEMENT SCHOOLINFRASTRUCTUUR Vrije Basisschool De Twijg 3018 Wijgmaal tel.: 016 44.63.48 fax.: 016 44.86.48 www.detwijg.be GEBRUIKERSREGLEMENT SCHOOLINFRASTRUCTUUR GOEDGEKEURD DOOR HET SCHOOLBESTUUR OP 9/11/2011 3018 Wijgmaal pagina

Nadere informatie

Overeenkomst FUIVEN

Overeenkomst FUIVEN Overeenkomst FUIVEN Tussen: Naam: Jeugdhuis t Arsenaal (vzw). Adres: Baron Jean De Bethunestraat z/n 8510 Marke (Kortrijk) Ondernemingsnummer: 459.208.589 Mailadres: j h.arsenaal@hotmail.com Telefoonnummer:

Nadere informatie

Reglement jeugduitleendienst

Reglement jeugduitleendienst Reglement jeugduitleendienst AFDELING 1 : ALGEMENE BEPALINGEN ART. 1 : RECHTHEBBENDEN. Door het Stadsbestuur van Sint-Truiden worden via de Stedelijke Uitleendienst materialen ter beschikking gesteld van

Nadere informatie

Kleine zaal Voor dansactiviteiten minimumbezetting vanaf 70 personen Voor tafelactiviteiten minimumbezetting vanaf 40 personen . 700,- Geen minimum

Kleine zaal Voor dansactiviteiten minimumbezetting vanaf 70 personen Voor tafelactiviteiten minimumbezetting vanaf 40 personen . 700,- Geen minimum LEIDRAAD ACTIVITEIT IN ZAAL VOLKSLUST De Volkslust stelt 2 zalen te uwer beschikking voor het organiseren van onder andere: fuiven, trouwfeesten, verjaardagsfeesten... Zaalprijzen Met zaalprijzen als zijnde

Nadere informatie

Weekend Huurovereenkomst. Als je t mij vraagt: CHIRO. Groepsnaam. Naam meerderjarig verantwoordelijke Straat, nr. Gemeente. e-mail.

Weekend Huurovereenkomst. Als je t mij vraagt: CHIRO. Groepsnaam. Naam meerderjarig verantwoordelijke Straat, nr. Gemeente. e-mail. Als je t mij vraagt: CHIRO Weekend Huurovereenkomst Overeenkomst gesloten tussen, Chiro Altena verhuurder van bivakhuis - kampeerterrein Chiro Altena en meerderjarig vertegenwoordiger van : Groepsnaam

Nadere informatie

Beursreglement Belfair 2017

Beursreglement Belfair 2017 Beursreglement Belfair 2017 Algemeen 1. De deelname aan de beurs als standhouder is voorbehouden voor EUROPEN-geregistreerde oefenfirma s. De deelnemer heeft gedurende overeengekomen periode recht op standruimte

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst en gebruikstarieven cultureel centrum Wauterbos gemeente Sint-Genesius-Rode

Gebruiksovereenkomst en gebruikstarieven cultureel centrum Wauterbos gemeente Sint-Genesius-Rode Gemeente Sint-Genesius-Rode Gebruiksovereenkomst en gebruikstarieven cultureel centrum Wauterbos gemeente Sint-Genesius-Rode 1. Algemene bepalingen De bepalingen in deze gebruiksovereenkomst vermelden

Nadere informatie

SPECIFIEK GEBRUIKSREGLEMENT GANGEN, KLEEDCABINES, VERGADERZALEN EN ANDERE LOCATIES IN SPORTPUNT 2 ZWEVEGEM

SPECIFIEK GEBRUIKSREGLEMENT GANGEN, KLEEDCABINES, VERGADERZALEN EN ANDERE LOCATIES IN SPORTPUNT 2 ZWEVEGEM 1 SPECIFIEK GEBRUIKSREGLEMENT GANGEN, KLEEDCABINES, VERGADERZALEN EN ANDERE LOCATIES IN SPORTPUNT 2 ZWEVEGEM Voor de toepassing van dit specifiek gebruiksreglement gangen, kleedcabines, vergaderzalen en

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum Houtmere * Gebruikersreglement

Lokaal dienstencentrum Houtmere * Gebruikersreglement Lokaal dienstencentrum Houtmere * Gebruikersreglement ALGEMENE BEPALINGEN - VERHUUR Artikel 1 Het gebruik van de infrastructuur van het lokaal dienstencentrum Houtmere kan slechts gebeuren door verenigingen

Nadere informatie

INFO EN BOEKINGSDOCUMENT DE BOSKABANNE ZONDER OVERNACHTING

INFO EN BOEKINGSDOCUMENT DE BOSKABANNE ZONDER OVERNACHTING Pagina 1 van 5 INFO EN BOEKINGSDOCUMENT DE BOSKABANNE ZONDER OVERNACHTING DE BOSKABANNE Met aandacht voor natuur, sfeer en creativiteit is De Boskabanne dé plaats voor ont spanning met gezin, familie,

Nadere informatie

Reglement van orde op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen

Reglement van orde op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen Reglement van orde op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 juni 1999 Gewijzigd in de gemeenteraad van 27 maart 2006 en 26 juni 2012 Bekendgemaakt op

Nadere informatie

Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie.

Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie. Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie. Signa West Wijnendalestraat 128 8800 ROESELARE België +32 51 27 29 71 +32 51 24 02 38

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven raad van bestuur van 5 december 2016 ingangsdatum: 1 januari 2017 Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht Havenhuis Zaha Hadidplein 1 2030 Antwerpen T+3232052011

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Betreft gebruik van de faciliteiten van Gildenhuis Art. 1. Reservatie Iedereen kan gebruik maken van de infrastructuur van het Gildenhuis, Ciamberlanidreef te BEVEREN ter gelegenheid

Nadere informatie