Verordening. toeslagen en verlagingen. Wet werk en bijstand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verordening. toeslagen en verlagingen. Wet werk en bijstand"

Transcriptie

1 Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand

2 De Raad van de gemeente Bedum; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 5oktober 2004; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, sub c van de Wet werk en bijstand is de gemeente verplicht bij verordening regels te stellen aangaande het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden van 21 jaar en ouder doch jonger dan 65 jaar, zoals bedoeld in artikel 30 van de Wet werk en bijstand; Besluit: vast te stellen de Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving 1. In deze verordening wordt verstaan onder a. de wet: de Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375); b. alleenstaande: de ongehuwde van 21 jaar of ouder en jonger dan 65 jaar die geen tot zijn last komende kinderen heeft en geen gezamenlijke huishouding voert met een ander tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad of een bloedverwant in de tweede graad indien er bij één van de bloedverwanten in de tweede graad sprake is van een zorgbehoefte; c. alleenstaande ouder: de ongehuwde van 21 jaar of ouder en jonger dan 65 jaar die de volledige zorg heeft voor één of meer tot zijn last komende kinderen en geen gezamenlijke huishouding voert met een ander tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad of een bloedverwant in de tweede graad indien er bij één van de bloedverwanten in de tweede graad sprake is van een zorgbehoefte; d. gehuwd: een persoon die gehuwd is en 21 jaar of ouder is; e. kind: het in Nederland woonachtige eigen kind of stiefkind; f. ten laste komend kind: het kind, jonger dan 18 jaar, voor wie de alleenstaande ouder of de gehuwde aanspraak op kinderbijslag kan maken; g. belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken; h. woning: een woning, een woonwagen en een woonschip; 2

3 i. woonkosten: 1. indien een huurwoning wordt bewoond: de op de aanvangsdatum van het lopende huursubsidietijdvak per maand geldende huurprijs als bedoeld in de Huursubsidiewet; 2. indien een eigen woning wordt bewoond: de tot een bedrag per maand omgerekende som van de ten behoeve van de financiering van de woning verschuldigde hypotheekrente en de in verband met het in eigendom hebben van de woning te betalen zakelijke lasten, waarbij onder zakelijke lasten wordt verstaan: de rioolrechten, het eigenaarsaandeel van de onroerende-zaakbelasting, kosten groot onderhoud voor- en/of na-oorlogse woningen, de opstalverzekering en het eigenaarsaandeel van de waterschapslasten; j. netto minimumloon: het minimumloon per maand, genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, verhoogd met aanspraak op vakantiebijslag waarop een werknemer op grond van artikel 15 van die wet over dat minimumloon ten minste aanspraak kan maken, na aftrek van de daarvan in te houden loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en het werknemersaandeel ziekenfondspremie; de loonbelasting en premies volksverzekeringen worden berekend overeenkomstig de bepalingen in artikel 37, eerste lid, van de wet; k. normbedrag: het normbedrag voor gehuwden als bedoeld in artikel 21, sub c van de wet; l. zorgbehoefte indien er sprake is van een persoon, zoals genoemd in artikel 1, sub j, van de Algemene nabestaandenwet, die vanwege ziekte of een of meer stoornissen van lichamelijke, verstandelijke of geestelijke aard blijvend niet in staat is een eigen huishouding te voeren daar hij dagelijks is aangewezen op intensieve zorg van anderen. 2. Als gehuwd of als echtgenoot wordt mede aangemerkt de ongehuwde van 21 jaar of ouder die met een persoon van 21 jaar of ouder een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad of een bloedverwant in de tweede graad indien er bij één van de bloedverwanten in de tweede graad sprake is van een zorgbehoefte. 3. Als ongehuwd wordt mede aangemerkt degene van 21 jaar of ouder die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is. 4. Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins. 3

4 5. Een gezamenlijke huishouding wordt in ieder geval aanwezig geacht indien de belanghebbenden hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en: a. zij met elkaar gehuwd zijn geweest of in de periode van twee jaar voorafgaande aan de aanvraag van bijstand voor de verlening van bijstand als gehuwden zijn aangemerkt; b. uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden van een kind van de één door de ander; c. zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de huishouding krachtens een geldend samenlevingscontract; of d. zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met de gezamenlijke huishouding als bedoeld in het vierde lid. Hoofdstuk 2 Categorieën Artikel 2 1. Voor belanghebbenden aan wie bijstand kan worden verleend, geldt een categorieaanduiding. 2. De categorieën worden aangeduid als: a. alleenstaande; b. alleenstaande ouder; c. gehuwde. Hoofdstuk 3 Criteria voor het verhogen van de bijstandsnorm Artikel 3 1. De bijstandsnorm wordt verhoogd met een toeslag indien de alleenstaande of de alleenstaande ouder van 21 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar, hogere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan heeft dan waarin de bijstandsnorm voorziet, als gevolg van het niet of niet geheel kunnen delen van deze kosten met een ander c.q. met anderen. 2. De toeslag als bedoeld in het eerste lid wordt voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder met zijn ten laste komende kinderen in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft, bepaald op het in artikel 25, tweede lid, van de wet genoemde maximumbedrag (20% van het normbedrag). 3. De toeslag als bedoeld in het eerste lid bedraagt voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder op wie het tweede lid niet van toepassing is 10% van het normbedrag. 4. Voor de toepassing van het derde lid wordt met het verblijf van een kind in de woning geen rekening gehouden, indien het kind niet kan beschikken over een inkomen dat hoger is dan 40% van het normbedrag. 5. De toeslag als bedoeld in het eerste lid wordt voor een alleenstaande van 21 of 22 jaar in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft, vastgesteld op 10% van het normbedrag. 6. De alleenstaande van 21 of 22 jaar op wie het vijfde lid niet van toepassing is ontvangt een toeslag van 5% van het normbedrag. 4

5 Hoofdstuk 4 Criteria voor het verlagen van de bijstandsnorm of de toeslag Artikel 4 1. De bijstandsnorm wordt lager vastgesteld indien de gehuwden lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan hebben dan waarin de bijstandsnorm voorziet, als gevolg van het geheel of gedeeltelijk kunnen delen van deze kosten met een ander c.q. met anderen. 2. De verlaging als bedoeld in het eerste lid bedraagt 10% van het normbedrag. 3. Voor de toepassing van het tweede lid wordt met het verblijf van een kind in de woning geen rekening gehouden, indien het kind niet beschikt over een inkomen dat hoger is dan 40% van het normbedrag. Artikel 5 1. De bijstandsnorm of de toeslag wordt voor de alleenstaande, de alleenstaande ouder of de gehuwde ouder dan 21 jaar, doch jonger dan 65 jaar, lager vastgesteld indien recent de deelname is beëindigd aan onderwijs of beroepsopleiding op grond waarvan aanspraak bestond op studiefinanciering op grond van de Wet op de studiefinanciering 2000 of een tegemoetkoming in de studiekosten op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. 2. Van een recente beëindiging van de deelname aan onderwijs of beroepsopleiding als bedoeld in het eerste lid is sprake zolang nog geen periode van een half jaar is verstreken, gerekend vanaf het tijdstip van die beëindiging. 3. De verlaging als bedoeld in het eerste lid bedraagt 25 % van het normbedrag. 4. De in het derde lid bedoelde verlaging vindt bij voorrang plaats op de toeslag. Artikel 6 1. De bijstandsnorm of toeslag wordt lager vastgesteld indien de alleenstaande, de alleenstaande ouder of de gehuwde, lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan heeft dan waarin de bijstandsnorm of de toeslag voorziet, als gevolg van a. niet bewonen van een woning; b. geen woonkosten van de woning die als hoofdverblijf geldt; c. het betalen van de woonkosten door een derde. 2. De verlaging als bedoeld in het eerste lid bedraagt 17% van het normbedrag. 3. De in het tweede lid bedoelde verlaging vindt bij voorrang plaats op de toeslag. 4. De in het eerste lid van dit artikel genoemde verlaging is niet van toepassing wanneer de alleenstaande, de alleenstaande ouder of de gehuwde een inwonend kind is bij de ouder(s). Artikel 7 1. Indien voor de belanghebbende een combinatie van een toeslag op grond van artikel 3 en één of meer verlagingen op grond van de artikelen 4, 5 en 6 geldt, bedraagt de verlaging niet meer dan 25% van het normbedrag. 2. Indien voor de belanghebbende meer dan één verlaging op grond van de artikelen 4, 5 en 6 geldt, bedraagt de verlaging niet meer dan 25% van het normbedrag. 5

6 Artikel 8 Indien de bepalingen in artikel 3 lid 5 en 6 na de inwerkingtreding van deze verordening zouden moeten leiden tot een lagere toeslag, dan wordt de toeslag gehandhaafd op de hoogte zoals die eerder is vastgesteld vóór de inwerkingtreding van deze verordening. Artikel 9 Burgemeester en Wethouders zijn belast met de uitvoering van het bepaalde in de artikelen 3 t/m 8. Hoofdstuk 5 Slotbepalingen Artikel 10 Burgemeester en wethouders kunnen ten gunste van belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden leidt. Artikel 11 Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand. Artikel Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Bijstandsverordening Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 oktober 2004, De voorzitter, (Mr. drs. W.H. Everts) De griffier, (L.W.A. Tinga) 6

7 Toelichting op de verordening toeslagen en verlagingen Toelichting artikel 1 lid 1. De begrippen die in de verordening worden gebruikt hebben gelijkluidende betekenis als de omschrijving in de WWB. Er komt één afwijking voor, die hierna wordt besproken. Omdat uit de verordening moet blijken waar belanghebbenden recht op hebben, zijn de begripsomschrijvingen en de daarbij behorende toelichting uit de wet overgenomen en in de verordening opgenomen. b. Alleenstaande. De omschrijving van het begrip alleenstaande komt overeen met de omschrijving die de wet hanteert. Degene die geen gezamenlijke huishouding voert met een ander, kan worden aangemerkt als alleenstaande. De leeftijd die wordt genoemd staat er omdat alleen dan sprake kan zijn van een verlaging of toeslag. Voor personen onder de 21 jaar en ouder dan 65 jaar bestaan vaste normen. Uit de omschrijving van het begrip gezamenlijke huishouding blijkt dat twee personen die bloedverwant zijn in de eerste graad (ouder - kind) en een gezamenlijke huishouding voeren niet als gehuwden worden aangemerkt. Om te voorkomen dat twee bloedverwanten in de eerste graad die feitelijk een gezamenlijke huishouding voeren doch op grond van de definitie van gezamenlijke huishouding niet als gehuwd worden aangemerkt, niet als alleenstaande kunnen worden aangemerkt, is in de definitie uitdrukkelijk opgenomen dat deze personen als alleenstaande moeten worden aangemerkt. De verordening is van toepassing op personen van 21 jaar of ouder en jonger dan 65 jaar. De reden daarvan is dat voor personen van 18, 19 en 20 jaar een aparte jongerennorm bestaat (artikel 20 WWB). Op deze jongerennorm is geen toeslag mogelijk (artikel 25 WWB). c. Alleenstaande ouder. De omschrijving van het begrip alleenstaande ouder wijkt af van de omschrijving die de wet hanteert. De reden van afwijking is gelegen in het feit dat de omschrijving van deze definitie in de wet niet volledig is. De wettelijke definitie is in de verordening aangevuld met de zinsnede "tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad". Het weglaten van deze zinsnede kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een alleenstaande ouder met een inwonend kind als "gezamenlijke huishouding" wordt aangemerkt. Dit komt niet overeen met de bedoeling van de wetgever. Alleen degene die als alleenstaande de volledige zorg voor één of meer tot zijn last komende kinderen (kind jonger dan 18 jaar) heeft, kan als alleenstaande ouder worden aangemerkt. Dit betekent dat de co-ouder die niet de volledige, doch slechts de gedeeltelijke zorg voor een of meer kinderen heeft, noch als alleenstaande ouder, noch als alleenstaande kan worden aangemerkt. De gemeente dient op grond van het algemene individualiseringsbeginsel, zoals dat is vastgelegd in artikel 18 WWB vast te stellen welke landelijke basisnorm op betrokkene van toepassing is. e. Kind. Het gaat hierbij om (een) in Nederland woonachtig(e) eigen kind(eren) of stiefkind (eren). Geadopteerde kinderen worden hieronder eveneens begrepen. Pleegkinderen vallen niet onder het begrip kind; zij worden beschouwd als een zelfstandig subject van bijstand. De leeftijd maakt in dit kader niet uit. Zie ook toelichting bij artikel 3 lid 4. 7

8 f. Ten laste komend kind. Onder het "ten laste komend kind" wordt verstaan het kind jonger dan 18 jaar voor wie de alleenstaande ouder of de gehuwde aanspraak op kinderbijslag kan maken. Hierbij geldt dat het kind wel in Nederland moet wonen. g. Belanghebbende. Onder belanghebbende wordt verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. In het geval van gehuwden zijn beide echtgenoten belanghebbende. Beiden hebben een rechtstreeks belang bij een besluit van burgemeester en wethouders inzake de verlening van bijstand. De overige leden van een gezin, die onder de gezinsbijstand vallen, hebben geen afzonderlijk opeisbaar recht op bijstand. Zij kunnen dan ook niet als belanghebbende worden aangemerkt. h. Woning. Het in deze verordening vastgelegde beleid ten aanzien van toeslagen en verlagingen heeft mede betrekking op bewoners van een woonwagen en woonschip. i. Woonkosten. Deze omschrijving is ontleend aan de oude Algemene Bijstandswet. Hiermee is aansluiting gezocht bij de oude werkwijze. Voor de woonkosten van een huurwoning wordt aangesloten bij de minimum huurgrens die de Huursubsidiewet hanteert. Voor de woonkosten van een eigen woning wordt rekening gehouden met de te betalen hypotheekrente en de zakelijke lasten die aan het hebben van een eigen woning verbonden zijn. Voor wat betreft de hypotheekrente gaat het hierbij om de rente voor (dat deel van) de hypotheek die is afgesloten voor de financiering van de woning. Rente verbonden aan (een deel van) de hypotheek, die betrekking heeft op bijvoorbeeld de financiering van duurzame gebruiksgoederen, wordt niet meegenomen. j. Netto minimumloon. Deze omschrijving komt overeen met de omschrijving in de wet, artikel 37 WWB, en moet overeenkomstig worden uitgelegd. k. Normbedrag. Dit betreft de norm voor gehuwden per kalendermaand in de leeftijd van 21 tot 65 jaar, zoals bedoeld in artikel 21, onder c, van de WWB. l. Zorgbehoefte. Om te kunnen vaststellen wanneer er sprake is van een zorgbehoefte is aansluiting gezocht bij hetgeen hierover is bepaald in artikel 1, sub j, van de Algemene nabestaandenwet. Dit betekent dat de uitkeringsgerechtigde aannemelijk moet kunnen maken dat de te verzorgen persoon zonder verzorging aangewezen zou zijn op opname in een instelling ter verzorging en verpleging. 8

9 Toelichting artikel 1 lid 2 De ongehuwde die met een ander een gezamenlijke huishouding voert, wordt als gehuwd aangemerkt. Dit betekent dat zij bij de vaststelling van het recht op uitkering en de hoogte van de uitkering worden behandeld als waren zij gehuwd. Bloedverwanten in de eerste graad (ouder - kind) vallen niet onder het begrip gezamenlijke huishouding; bloedverwanten in de tweede graad (b.v. grootouder - kleinkind en broer - zus) vallen wel onder de omschrijving, tenzij er sprake is van een zorgbehoefte. Toelichting artikel 1 lid 3 De gehuwde die duurzaam gescheiden leeft van degene met wie hij is gehuwd, wordt als ongehuwde aangemerkt. Toelichting artikel 1 lid 4 Dit lid geeft een nadere aanduiding van het begrip "gezamenlijke huishouding". De definitie is ten opzichte van de oude definitie verduidelijkt. Zo is het criterium "duurzaam" vervallen, doch het gaat hierbij slechts om wijzigingen die ten doel hebben de huidige bepalingen te verduidelijken. De reeds ontwikkelde jurisprudentie blijft derhalve van kracht. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder "het blijk geven zorg te dragen voor elkaar". Toelichting artikel 1 lid 5 In een viertal situaties wordt in ieder geval geacht sprake te zijn van een gezamenlijke huishouding. Hebben twee personen in dezelfde woning het hoofdverblijf en doet zich een dergelijke situatie voor, dan worden zij zonder nadere bewijsvoering en zonder de mogelijkheid van tegenbewijs geacht een gezamenlijke huishouding te voeren. Onder punt d wordt verwezen naar de situatie waarin betrokkenen elders staan geregistreerd als een gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met de omschrijving in artikel 1, vierde lid. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke registraties, en gedurende welk tijdvak, er toe leiden dat de betrokkenen, indien zij gezamenlijk zijn gehuisvest, worden geacht een gezamenlijke huishouding te voeren. Toelichting artikel 2 Artikel 30 lid 1 van de WWB schrijft voor dat de verordening vaststelt voor welke categorieën de bijstandsnorm wordt verlaagd of verhoogd. Deze categorieën staan gedefinieerd in artikel 2 van de verordening. Toelichting artikel 3 lid 1 Bij de vaststelling van de basisnorm voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder is de wetgever uitgegaan van de veronderstelling dat betrokkene de bestaanskosten geheel met een ander kan delen. Indien dit niet het geval is, wordt de basisnorm verhoogd met een toeslag. In de WWB staat dat de alleenstaande of alleenstaande ouder altijd een toeslag van 20% (artikel 25 WWB) moet krijgen wanneer er in de woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft (artikel 30 lid 2a WWB). De mate waarin de bestaanskosten kunnen worden gedeeld bepaalt de hoogte van de toeslag. Degene die voor een toeslag in aanmerking wenst te komen, moet aannemelijk maken dat er geen sprake is van kosten die kunnen worden gedeeld en dat er derhalve terecht aanspraak op een toeslag wordt gemaakt. De toeslag maakt een integraal deel van de bijstandsuitkering uit. De algemene inlichtingenverplich- 9

10 ting die de op aanvrager rust, geldt ook voor het toeslagendeel. Aanvrager zal dan ook door middel van het overleggen van gegevens het recht moeten aantonen. Toelichting artikel 3 lid 2 Artikel 30, tweede lid onder a, van de WWB schrijft voor dat de toeslag, onverminderd het bepaalde in artikel 27, 28 en 29 van de WWB, voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder met zijn ten laste komende kinderen in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft, wordt bepaald op het maximumbedrag, genoemd in artikel 25, tweede lid, van de WWB. De maximale toeslag wordt niet verstrekt als de kosten worden gedeeld met een ander. De maximale toeslag komt neer op 20% van het normbedrag (= 20% netto minimumloon). In deze verordening wordt volstaan met een verwijzing naar het bedrag zoals dat in de wet is genoemd. Dit bedrag wordt regelmatig (veelal (half)jaarlijks) bijgesteld. De artikelen 27,28 en 29 WWB geven de gemeente de bevoegdheid om voor bepaalde categorieën de bijstandsnorm of de toeslag lager vast te stellen. Toelichting artikel 3 lid 3 Het gezamenlijk bewonen van een woning levert schaalvoordelen op. Deze schaalvoordelen treden op omdat de woonlasten kunnen worden gedeeld. De kosten van huur, heffingen, belastingen, verzekeringen, vastrecht nutsbedrijven en dergelijke zijn voor personen die een woning delen lager, omdat deze kosten per woning slechts eenmaal in rekening worden gebracht. Deze schaalvoordelen worden berekend op 10% van het normbedrag. Indien er op enigerlei wijze sprake is van het kunnen delen van kosten, wordt de toeslag als gevolg van de optredende schaalvoordelen vastgesteld op 10% van het normbedrag. Toelichting artikel 3 lid 4 In de WWB wordt niets geregeld inzake het rekening houden met inkomsten van inwonende verdienende kinderen. Om die reden moet dat in de verordening worden bepaald. Zodra tenminste 40% van het normbedrag wordt verdiend, wordt ervan uitgegaan dat er sprake is van schaalvoordeel. De toeslag zal dan met 10% van het normbedrag worden verlaagd. De leeftijd van het kind maakt in dit kader niet uit. Het gaat erom of het kind kan beschikken over een inkomen van meer dan 40% van het normbedrag. Een voorbeeld. Wanneer een alleenstaande van 60 jaar een inwonend kind heeft van 40, dan geldt de korting van 10%. Een volwassen kind kan immers ten minste beschikken over een bijstandsuitkering wanneer er geen ander inkomen is. Dat is altijd meer dan 40% van het normbedrag. Ook wanneer het kind geen aanspraak maakt op de bijstandsuitkering, wordt daar toch rekening mee gehouden. Samengevat: bij een volwassen inwonend kind is voor de alleenstaande of alleenstaande ouder de toeslag maximaal 10% (en bij gehuwden een korting van 10%). Toelichting artikel 3 lid 5 en 6 De toeslag van degene in de leeftijd van 21 of 22 jaar wordt ten opzichte van jaar gehalveerd. Dit is mogelijk door artikel 29 van de WWB. Deze norm is daardoor beter afgestemd op het minimumloon en de Wajong. Wanneer de norm voor jaar ook wordt verstrekt voor 21 en 22- jarigen, dan is het verschil tussen uitkering en minimumloon te gering, hetgeen niet wenselijk is, omdat dit de uitstroom naar regulier werk kan belemmeren. 10

11 Met name voor de 21-jarige wordt door deze aangepaste norm het verschil tussen de uitkering en het minimumloon duidelijker tot uitdrukking gebracht. Het verschil bij de 22-jarige was er al, maar is nu nog iets groter. Voor aanvulling op de norm voor de 18, 19 en 20-jarige door middel van bijzondere bijstand wordt aansluiting gezocht bij de norm voor een 21-jarige. Een toeslag van 0% is niet mogelijk. Alleen wanneer de jongere de woonkosten in zijn geheel deelt kan dat. Er moet dan sprake zijn van een situatie zoals bij gehuwden. Dat is niet zo wanneer er sprake is van delen van kosten met een ander. Er is dan sprake van gedeeltelijke deling van kosten, dus altijd een toeslag. Toelichting artikel 4 lid 1 De hoogte van de uitkering van echtparen en samenwonenden is afhankelijk van het feit of de kosten van het bestaan kunnen worden gedeeld met een ander. Ook gehuwden kunnen schaalvoordelen genieten wanneer zij de kosten van het bestaan kunnen delen, omdat zij de door hen bewoonde woning niet alleen bewonen. Deze schaalvoordelen leiden ertoe dat een gehuwdenuitkering wordt verlaagd. Toelichting artikel 4 lid 2 De verlaging bedraagt 10% van het normbedrag. Toelichting artikel 4 lid 3 De gemeente dient, wanneer er sprake is van inkomsten van een bij een echtpaar inwonend verdienend kind, te bepalen vanaf welk bedrag aan inkomsten er met deze inkomsten rekening zal worden gehouden. Zodra tenminste 40% van het normbedrag wordt verdiend, wordt ervan uitgegaan dat er sprake is van schaalvoordeel. De basisnorm zal dan met 10% van het normbedrag worden verlaagd. Zie ook toelichting bij artikel 3 lid 4. Toelichting artikel 5 Degene die recentelijk het onderwijs of de beroepsopleiding heeft beëindigd, op grond waarvan er recht bestond op een toelage in het kader van de Wet op de studiefinanciering dan wel kinderbijslag, ontvangt een lagere uitkering. De reden hiervoor is dat de omstandigheden en mogelijkheden van degenen die recentelijk het onderwijs of de beroepsopleiding hebben beëindigd gedurende een zekere periode zodanig vergelijkbaar zijn met die van studerenden, dat voor hen de noodzakelijke bestaanskosten in beginsel op hetzelfde niveau worden gesteld als dat voor hen tijdens de studieperiode op grond van de Wet op de studiefinanciering was gegarandeerd. Een verlaging van de norm lijkt alleszins gerechtvaardigd, daar de omstandigheden en mogelijkheden van degene, die recentelijk zijn opleiding heeft afgerond gedurende een zekere periode, in casu een half jaar, te vergelijken is met die van een studerende. Met andere woorden het niveau van de noodzakelijke kosten is voor beide groepen ongeveer gelijk. Verder moet deze norm worden gezien als een prikkel om direct te trachten via reguliere arbeid te gaan voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan. Toelichting artikel 6 lid 1 De bijstandsuitkering dient voldoende te zijn om in de algemene noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen voorzien. De kosten van het wonen maken daar deel van uit. Wanneer geen woning wordt bewoond, bij dak- en thuislozen, kan de uitkering lager worden vastgesteld. Het college dient wel rekening te houden met de individuele omstandigheden, omdat de dak- en thuisloze ook kosten kan hebben voor (tijdelijke) opvang. 11

12 Indien aan de door betrokkene bewoonde woning geen woonkosten zijn verbonden, wordt de uitkering verlaagd (b.v. krakers). Er kan ook sprake zijn van betaling van de woonkosten door een derde, b.v. de ex-partner (dus niet inwonende ouder). Het ontbreken van de woonkosten voor de belanghebbende rechtvaardigt een lagere uitkering. Toelichting artikel 6 lid 2 Uitgangspunt voor de verlaging is het bedrag dat het ministerie van VROM hanteert als minimumbedrag bij het toepassen van huursubsidie. Omgerekend naar een percentage van de uitkering bedraagt deze verlaging, afgerond, 17% van het normbedrag. Toelichting artikel 6 lid 3 De verlaging voor alleenstaanden en alleenstaande ouders wordt in mindering gebracht op de (in eerste instantie) berekende toeslag. Indien de toeslag lager is dan de in het tweede lid opgenomen verlaging, wordt het restant op de basisnorm gekort. Bij gehuwden vindt een verlaging op de basisnorm plaats. Toelichting artikel 7 Indien gebruik wordt gemaakt van de verlagingsmogelijkheden zoals die zijn genoemd in de artikelen 4, 5 en 6, dient rekening te worden gehouden met de effecten van cumulatie van factoren. Een dergelijke cumulatie kan er namelijk toe leiden dat de uitkering die overblijft onvoldoende is om in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Toelichting artikel 8 Dit artikel slaat op de jongerennorm die met inwerkingtreding van deze verordening zouden moeten worden toegepast (artikel 3 lid 5 en 6). Voor enkele bijstandsgerechtigden betekent dit een lagere uitkering ten opzichte van de vorige verordening. Normaal gesproken wordt er in deze gevallen een overgangsregeling getroffen: over een periode van b.v. een jaar wordt de hoogte van de uitkering afgebouwd. Omdat het hier gaat om personen van 21 en 22 jaar die toch automatisch vanaf de leeftijd van 23 jaar een reguliere norm krijgen, zal deze groep vanzelf niet meer bestaan over maximaal 2 jaar. Daarom wordt geen afbouwregeling vastgesteld, maar wordt aan de jongere die nu nog de hoge norm heeft de garantie gegeven dat deze behouden blijft totdat het recht op uitkering stopt. Dit betekent dat bij de jongere waarvan de uitkering beëindigd wordt en daarna weer wordt toegekend de nieuwe verordening geldt, hoe kort de periode tussen beëindiging en toekenning ook is. Toelichting artikel 9 Artikel 9 van de WWB schrijft voor dat de uitvoering van de wet berust bij burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders kunnen deze bevoegdheid overeenkomstig hetgeen hierover in de wet is geregeld mandateren aan ambtenaren. Toelichting artikel 10 t/m 12 Geen toelichting. 12

gelet op artikel 8 lid 1 sub c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375).

gelet op artikel 8 lid 1 sub c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375). De raad van de gemeente., gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gezien het advies van de.; gelet op artikel 8 lid 1 sub c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375). BESLUIT:

Nadere informatie

Verordening verhoging of verlaging van de bijstandsnorm gemeente

Verordening verhoging of verlaging van de bijstandsnorm gemeente Verordening verhoging of verlaging van de bijstandsnorm gemeente Brummen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder a. de wet: de Wet werk en

Nadere informatie

Verordening verhoging en verlaging bijstandsnormen

Verordening verhoging en verlaging bijstandsnormen Verordening verhoging en verlaging bijstandsnormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb).

Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Nummer: Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). De Gemeenteraad van Haaksbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 maart 2002, nr. 55/02; b e s l u i t : VERORDENING ALGEMENE BIJSTANDWET 2002

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 maart 2002, nr. 55/02; b e s l u i t : VERORDENING ALGEMENE BIJSTANDWET 2002 De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 maart 2002, nr. 55/02; b e s l u i t : vast te stellen de VERORDENING ALGEMENE BIJSTANDWET 2002 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Coevorden.

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Coevorden. Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

11 2007-058 Verordening toeslagen- en kortingenbeleid ihkv Wet Werk en Bijstand

11 2007-058 Verordening toeslagen- en kortingenbeleid ihkv Wet Werk en Bijstand Raadsvergader^ g j y N 2 Q Q 7 Besluit: VoorstelnumVner: tzq> 2.0/0-7. 6>7p E E R H U G O W A A R D t> Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 11 2007-058 Verordening toeslagen- en kortingenbeleid ihkv Wet Werk

Nadere informatie

1. de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2008 in te trekken 2. vast te stellen de volgende

1. de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2008 in te trekken 2. vast te stellen de volgende De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 januari 2013 overwegende dat op grond van artikel 8, eerste lid sub c WWB, de gemeenteraad bij

Nadere informatie

TOELICHTING bij de Verordening algemene bijstandswet 2000

TOELICHTING bij de Verordening algemene bijstandswet 2000 TOELICHTING bij de Verordening algemene bijstandswet 2000 Artikel 1 lid 1 De begrippen die in de verordening worden gebruikt hebben een gelijkluidende betekenis als de omschrijving in de nabw. Omdat uit

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2010 nr.28

GEMEENTEBLAD 2010 nr.28 GEMEENTEBLAD 2010 nr.28 De raad van de gemeente Maassluis; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet; gelet op artikel 8, eerste lid onderdeel

Nadere informatie

Verordening verhoging en verlaging algemene bijstand

Verordening verhoging en verlaging algemene bijstand Verordening verhoging en verlaging algemene bijstand 2004 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Verordening verhoging en verlaging

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2011 afdeling Samenleving;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2011 afdeling Samenleving; De raad van de gemeente Vlagtwedde; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2011 afdeling Samenleving; gelet op artikel 8, en artikel 30 van de wet werk en bijstand, b e s l

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. R-2012-0050;;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. R-2012-0050;; DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. R-2012-0050;; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand Scherpenzeel

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand Scherpenzeel CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR61833_2 8 november 2016 Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand Scherpenzeel De raad van de gemeente Scherpenzeel, gelezen het voorstel

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB 2012-A gemeente Diemen

Toeslagenverordening WWB 2012-A gemeente Diemen Toeslagenverordening WWB 2012-A gemeente Diemen Toeslagenverordening WWB 2012-A De raad van de gemeente Diemen; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders [datum], met overneming van de daarin

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012;

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28

Nadere informatie

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 8, eerste lid onder c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 8, eerste lid onder c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen 28 februari 2012; gezien het advies van de Algemene Raadscommissie van 22 maart 2012; gelet op artikel 147, eerste lid van

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB-2

Toeslagenverordening WWB-2 Toeslagenverordening WWB-2 Officiële titel Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Winsum citeertitel Toeslagenverordening WWB Wettelijke grondslag Artikel 30 WWB Datum aanmaak april 2010 De

Nadere informatie

Bijstandsverordening Wet werk en bijstand

Bijstandsverordening Wet werk en bijstand Bijstandsverordening Wet werk en bijstand Bijlage bij nr. 2007-044 (gewijzigd) De raad van de gemeente Houten; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2007; Gezien het advies van

Nadere informatie

TOELICHTING. Aldus zijn er 6 groepen te onderscheiden:

TOELICHTING. Aldus zijn er 6 groepen te onderscheiden: TOELICHTING Algemene opmerkingen De Wet Werk en Bijstand (WWB) draagt in artikel 8 de gemeenteraad op een verordening vast te stellen waarin het door de gemeente gevoerde beleid ten aanzien van de verhoging

Nadere informatie

VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN BIJSTANDSNORM 2006

VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN BIJSTANDSNORM 2006 VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN BIJSTANDSNORM 2006 Afdeling Inwonerszaken oktober 2005 De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2004

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2004 CVDR Officiële uitgave van Haarlemmermeer. Nr. CVDR14602_2 29 november 2016 Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2004 De raad van de gemeente Haarlemmermeer, gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; overwegende, dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden jonger dan 65 jaar bij verordening

Nadere informatie

Lid 2: De begrippen die niet zijn omschreven in de WWB of Awb, of die verduidelijkt moeten worden, zijn in het tweede lid omschreven.

Lid 2: De begrippen die niet zijn omschreven in de WWB of Awb, of die verduidelijkt moeten worden, zijn in het tweede lid omschreven. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel 1 Begripsomschrijving Om te voorkomen dat de betekenis van de begrippen van de WWB en de verordening uiteen lopen wordt in de verordening een algemene verwijzing naar

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting op de Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012

Artikelsgewijze toelichting op de Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012 Artikelsgewijze toelichting op de Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012 Artikel 1 Begripsomschrijving Om te voorkomen dat de betekenis van de begrippen van de WWB en de verordening uiteen lopen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 december 2011;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 december 2011; Raadsvergadering van: 12 januari 2012 Onderwerp: Datum: 30 december 2011 Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 Besluitvorming raad: De raad van de gemeente Assen; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

Artikel 7 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-A.

Artikel 7 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-A. De raad van de gemeente Woerden; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2012 met overneming van de daarin vermelde motieven; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel c en artikel

Nadere informatie

VERORDENING TOESLAGEN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012

VERORDENING TOESLAGEN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012 VERORDENING TOESLAGEN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012 De raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart 2012, nummer

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d.10 november 2009; gezien het advies van de commissie Burger van 24 november 2009;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d.10 november 2009; gezien het advies van de commissie Burger van 24 november 2009; De Raad van de gemeente Cuijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d.10 november 2009; gezien het advies van de commissie Burger van 24 november 2009; gelet op de artikelen 8, eerste

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand gemeente Woensdrecht. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand gemeente Woensdrecht. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Woensdrecht, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juni 2004, nr. 2004.06.15, inzake het vaststellen van een toeslagen- en verlagingenverordening, gelet op

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Raadsbesluit Z/ AB/ De raad van de gemeente Boekel;

GEMEENTE BOEKEL. Raadsbesluit Z/ AB/ De raad van de gemeente Boekel; GEMEENTE BOEKEL Raadsbesluit De raad van de gemeente Boekel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2012 gelet op: artikel 8 lid 1 onderdeel c en artikel 30 van de Wet werk

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB ISD BOL 2012

Toeslagenverordening WWB ISD BOL 2012 Toeslagenverordening WWB ISD BOL 2012 De raad van de gemeente Onderbanken; Gezien het advies van de Commissie WAS van 22 mei 2012; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Onderbanken d.d.

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb020 d.d. 25 april 2012. Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen 1. Alle begrippen die in deze verordening

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden;

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden; Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden; b e s l u i t : vast te stellen de beleidsregels verlagen bijstandsnorm Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden 2015.

Nadere informatie

Verordening Toeslagen en Kortingenbeleid WWB

Verordening Toeslagen en Kortingenbeleid WWB Gemeente Kollumerland c.a. Verordening Toeslagen en Kortingenbeleid WWB Dienst Werk en Inkomen De Wâlden November 2011 1 Gemeente Kollumerland c.a. de Raad van de gemeente Kolluemrland c.a.; gelet op het

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND,

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND, DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009, raadsvoorstelnummer 2009/84/1; gezien het advies van de cliëntenraad WWB van 18 september 2009;

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB gemeente Borsele 2012

Toeslagenverordening WWB gemeente Borsele 2012 Toeslagenverordening WWB gemeente Borsele 2012 1 Toeslagenverordening WWB gemeente Borsele 2012 Datum inwerkingtreding : 01-02-2013 Terugwerkende kracht : n.v.t. Datum uitwerkingtreding : n.v.t. Betreft

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen De raad der gemeente Brunssum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2006 (Gemeenteblad nr. 2006/127), gehoord de commissie Burgerzaken, gelet op de bepalingen van de Wet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012; De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012; gelet op artikel 8 eerste lid, onderdeel c, artikel 30 van de Wet werk en bijstand; b

Nadere informatie

TOELICHTING TOESLAGEN- EN VERLAGINGENVERORDENING WWB

TOELICHTING TOESLAGEN- EN VERLAGINGENVERORDENING WWB TOELICHTING TOESLAGEN- EN VERLAGINGENVERORDENING WWB Algemene toelichting De Wwb kent voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan een systeem van basisnormen, toeslagen en verlagingen. De normen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 99

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 99 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 99 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 augustus 2002, bijlagenummer 13.13; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Mill en Sint Hubert,

De Raad van de gemeente Mill en Sint Hubert, De Raad van de gemeente Mill en Sint Hubert, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 23 augustus 2011; gehoord de commissie Samenlevingszaken en Bestuur d.d. 13 september 2011; gelet op

Nadere informatie

Toeslagenverordening wet werk en bijstand Gouda 2010

Toeslagenverordening wet werk en bijstand Gouda 2010 Bijlage 5 regeling nummer 11.1.4 Toeslagenverordening wet werk en bijstand Gouda 2010 vastgesteld 2009 bekendgemaakt 2009 inwerkingtreding 1 januari 2010 laatste wijziging - pagina 2 nr. 11.1.4 De raad

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2010 ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2010 ; De Raad van de gemeente Midden-Delfland; gezien het advies van de Commissie Samenleving d.d. 13 januari 2010; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2010 ; gelet op artikel

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Tynaarlo

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Tynaarlo Raadsbesluit nr. 10.II Betreft: Vaststellen Toeslagenverordening gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 maart jl.;

Nadere informatie

GEMEENTE HEERDE RAADSVERGADERING 13 SEPTEMBER 2004 Commissie SZ 17 augustus 2004

GEMEENTE HEERDE RAADSVERGADERING 13 SEPTEMBER 2004 Commissie SZ 17 augustus 2004 GEMEENTE HEERDE RAADSVERGADERING 13 SEPTEMBER 2004 Commissie SZ 17 augustus 2004 Sector: Bestuur Afdeling: SoZaWe/AS Portefeuille: J.C. Lieske Agendapunt: 10 Onderwerp: Verordening verhoging of verlaging

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Cranendonck, Heeze-Leende, Waalre en Valkenswaard,

De Raad van de gemeente Cranendonck, Heeze-Leende, Waalre en Valkenswaard, De Raad van de gemeente Cranendonck, Heeze-Leende, Waalre en Valkenswaard, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [NAAM] d.d. [DATUM], gelet op artikel 147, eerste lid, Gemeentewet en

Nadere informatie

VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WWB GEMEENTE NIEUWKOOP 2012

VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WWB GEMEENTE NIEUWKOOP 2012 nieuwkoop II III IIIIIII11IIIIII G12.0240 VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WWB GEMEENTE NIEUWKOOP 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 4 Algemeen 4 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Cumulatie 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot vaststelling van de Toeslagenverordening

Raadsvoorstel tot vaststelling van de Toeslagenverordening Raadsvoorstel tot vaststelling van de Toeslagenverordening ^^fnfewa 1^ Datum 21 september 2010 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Medeverantwoordelijk portefeuillehouder: Bijlagen: Geen de heer P. Kromdijk

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB 2012 gemeente Apeldoorn. Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012

Toeslagenverordening WWB 2012 gemeente Apeldoorn. Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 De raad van de gemeente Apeldoorn; gelezen het voorstel van het college d.d.., nr...; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

1 Type Overheidsorganisatie Gemeente 3 De Organisatie die (een versie van) de Gemeente Aa en Hunze

1 Type Overheidsorganisatie Gemeente 3 De Organisatie die (een versie van) de Gemeente Aa en Hunze 1 Type Overheidsorganisatie Gemeente 2 De Organisatie die (een versie van) de Gemeente Aa en Hunze regeling vaststelt 3 De Organisatie die (een versie van) de Gemeente Aa en Hunze regeling publiceert 4

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Verordening Langdurigheidstoeslag WWB Dienst Werk en Inkomen De Wâlden November 2011 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Toelichting bij de regionale Bijstandsverordening 2004.

Toelichting bij de regionale Bijstandsverordening 2004. Toelichting bij de regionale Bijstandsverordening 2004. Inleiding. Als gevolg van het van kracht worden van de Algemene bijstandswet vanaf 1 januari 1996 hebben de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2011.

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2011. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2011. Nummer: 6g. De Raad van de gemeente Boxmeer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Tekstuitgave van de Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren

Tekstuitgave van de Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren Tekstuitgave van de Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 september 2009; gelet op artikel

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Gemeente Kollumerland c.a.

Gemeente Achtkarspelen Gemeente Kollumerland c.a. Gemeente Achtkarspelen Gemeente Kollumerland c.a. Verordening toeslagen en kortingenbeleid WWB Afdeling Sociale Zaken November 2006 1 Gemeente Achtkarspelen en gemeente Kollumerland c.a. de Raad van de

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2009.

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2009. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2009. Nummer: 7a. De Raad van de gemeente Boxmeer; gezien het advies van de Adviescommissie sociale

Nadere informatie

Toeslagenverordening WIJ. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.; 1 december 2009

Toeslagenverordening WIJ. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.; 1 december 2009 Gemeenteraad Onderwerp: Toeslagenverordening WIJ Registratienummer: 09.13040 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.; 1 december

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Houten; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders 4 september 2012; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012 TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012 De raad van de gemeente Losser; - gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser, - gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

GEMEENTE VALKE N SWAARD. De Raad van de gemeente Valkenswaard,

GEMEENTE VALKE N SWAARD. De Raad van de gemeente Valkenswaard, GEMEENTE VALKE N SWAARD De Raad van de gemeente Valkenswaard, gelezen hef voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard d.d. 10 augustus 2010, gelet op artikel 147, eerste lid van

Nadere informatie

ALGEMENE TOELICHTING (Toeslagenverordening WWB 2013)

ALGEMENE TOELICHTING (Toeslagenverordening WWB 2013) ALGEMENE TOELICHTING (Toeslagenverordening WWB 2013) De leeftijd waarop men recht krijgt op het AOW-ouderdomspensioen wordt vanaf 1 januari 2013 stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar in 2023 en vanaf 2024

Nadere informatie

de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente gouda

de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente gouda regeling nummer 11.1.4(a) Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Gouda 2006 vastgesteld 12 december 2005 bekendgemaakt 14 december 2005 inwerkingtreding 1 januari 2006 laatste wijziging 8 november 2005

Nadere informatie

Algemene toelichting Toeslagenverordening WWB 2012 gemeente Oldebroek

Algemene toelichting Toeslagenverordening WWB 2012 gemeente Oldebroek Algemene toelichting Toeslagenverordening WWB 2012 gemeente Oldebroek De WWB kent voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan een systeem van basisnormen, toeslagen en verlagingen. De normen

Nadere informatie

VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WWB GEMEENTE BUREN

VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WWB GEMEENTE BUREN VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WWB GEMEENTE BUREN De Raad van de gemeente Buren, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012, gelet op artikel 8, lid 1, onderdeel

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 / A

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 / A Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb047 d.d. 31 oktober 2012. Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 / A Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen 1. Alle begrippen die in deze

Nadere informatie

Vergadering van : 24 april 2012. Onderwerp : Toeslagen- en Maatregelverordening WWB 2012

Vergadering van : 24 april 2012. Onderwerp : Toeslagen- en Maatregelverordening WWB 2012 Raadsbesluit Vergadering van : 24 april 2012 Agendanummer : 11b Onderwerp : Toeslagen- en Maatregelverordening WWB 2012 Programma : Met elkaar voor elkaar / R. Dijksterhuis De raad van de gemeente DANTUMADIEL;

Nadere informatie

Toeslagenverordening 2012 A (geldig vanaf 01-01-2012)

Toeslagenverordening 2012 A (geldig vanaf 01-01-2012) Toeslagenverordening 2012 A (geldig vanaf 01-01-2012) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 gemeente Velsen

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 gemeente Velsen Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 gemeente Velsen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen. 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 februari 2013, nr. 0188; gelet op de Wet werk en bijstand (WWB),

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 februari 2013, nr. 0188; gelet op de Wet werk en bijstand (WWB), V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2013 B E S L U I T Registratienummer: R-2013-0188 D E R A A D V A N D E G E M E E N T E B E E M S T E R ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2013;

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2013; gemeente Overbetuwe Onderwerp: Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe 2013 O Ons kenmerk: 12RB000199 Nr. 10 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening toeslagen- en kortingenbeleid 2012 20 Citeertitel Verordening toeslagen- en kortingenbeleid 2012

Officiële naam regeling Verordening toeslagen- en kortingenbeleid 2012 20 Citeertitel Verordening toeslagen- en kortingenbeleid 2012 Verordening toeslagen- en kortingenbeleid 2012Verord Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Verordening toeslagen- en kortingenbeleid

Nadere informatie

Toelichting bij de verordening. Algemeen

Toelichting bij de verordening. Algemeen Toelichting bij de verordening Algemeen Het Rijk heeft per 1 januari jl. de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ) samengevoegd tot een nieuwe Wet werk en bijstand. Net zoals

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 De raad van de gemeente Leusden; Gelezen het voorstel van het college van 26 februari 2013 nr 200516 overwegende dat het gewenst is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Toeslagenverordening WWB 2013 kenmerk 113346 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel c en artikel

Nadere informatie

vast te stellen de: Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand.

vast te stellen de: Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand. De raad van de gemeente Sint Anthonis; overwegende dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB 2013 versie 1

Toeslagenverordening WWB 2013 versie 1 Toeslagenverordening WWB 2013 versie 1 De raad van de gemeente [naam gemeente]; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders [datum], met overneming van de daarin vermelde motieven; gelet op artikel

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WWB 2012 NOORD-BEVELAND 1 JULI 2012

TOESLAGENVERORDENING WWB 2012 NOORD-BEVELAND 1 JULI 2012 TOESLAGENVERORDENING WWB 2012 NOORD-BEVELAND 1 JULI 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2013, nr. 13.04.12;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2013, nr. 13.04.12; Nr. 12A De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2013, nr. 13.04.12; gelet op artikel 8 eerste lid, onderdeel c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

GEWIJZIGD RAADSBESLUIT

GEWIJZIGD RAADSBESLUIT DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 8 november 2011, Gelet op artikel : B E S L U I T 1. De bestaande

Nadere informatie

Onderwerp: Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 13.

Onderwerp: Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 13. GEMEENTERAAD Onderwerp: Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013 Registratienummer: 13.01885 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013. Inhoudsopgave:

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013. Inhoudsopgave: Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013 Inhoudsopgave: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Begripsbepalingen. Personenkring. Toeslagen. Verlaging

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Kapelle

Verordening toeslagen en verlagingen Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Kapelle Verordening toeslagen en verlagingen Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Kapelle Ingaande 1 juli 2010 Gemeente Kapelle Verordening toeslagen en verlagingen wet investeren in jongeren (WIJ) 1 Besluitnummer

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 18 december 2012

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 18 december 2012 De Raad van de gemeente Opsterland Gelezen het advies van het CUMO van 18 oktober 2012 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 18 december 2012 Gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB

Toeslagenverordening WWB Gemeente Achtkarspelen Toeslagenverordening WWB Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Januari 2013 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wwb 2010

Toeslagenverordening Wwb 2010 D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2010; gelet op de artikelen 8, eerste lid onderdeel c, en 30 van de Wet werk en bijstand; overwegende dat

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 30 oktober 2012

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 30 oktober 2012 De Raad van de gemeente Opsterland Gelezen het advies van het CUMO van 18 oktober 2012 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 30 oktober 2012 Gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 2013 aangaande de wijziging van de Toeslagenverordening WWB

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 2013 aangaande de wijziging van de Toeslagenverordening WWB RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 2013 aangaande de wijziging van de Toeslagenverordening WWB gehoord het

Nadere informatie

Verordening verhogingen en verlagingen van de norm voor bepaalde groepen van mensen aan wie bijstand kan worden verleend

Verordening verhogingen en verlagingen van de norm voor bepaalde groepen van mensen aan wie bijstand kan worden verleend 1247679 Verordening verhogingen en verlagingen van de norm voor bepaalde groepen van mensen aan wie bijstand kan worden verleend De Raad van de gemeente Delft: - Heeft het voorstel gelezen van het college

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2013

Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2013 Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2013 De raad van de gemeente ; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek van d.d... ; gelet op de Gemeenschappelijke Regeling van

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit woonsituatie en schoolverlaters Participatiewet 3g. Maastricht-Heuvelland 2015

Uitvoeringsbesluit woonsituatie en schoolverlaters Participatiewet 3g. Maastricht-Heuvelland 2015 Uitvoeringsbesluit woonsituatie en schoolverlaters Participatiewet 3g. Maastricht-Heuvelland 2015 Het Dagelijks Bestuur van Pentasz Mergelland, - gelet op artikel 27 en 28 van de Participatiewet. BESLUIT:

Nadere informatie

Verordening toeslagen en kortingenbeleid

Verordening toeslagen en kortingenbeleid Verordening toeslagen- en kortingenbeleid 2012 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Verordening toeslagen- en kortingenbeleid

Nadere informatie

De verordening toeslagen en verlagingen bijstandsnorm.

De verordening toeslagen en verlagingen bijstandsnorm. rv 425 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten nr. 95151 Den Haag, 12 december 1995 Aan de gemeenteraad De verordening toeslagen en verlagingen bijstandsnorm. Inleiding De nieuwe Algemene bijstandswet

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 22 december 2005 Nr.: 05/45 Commissie Onderwerp : Samenleving : Verordening Toeslagen en verlagingen WWB Samenvatting Met de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) per 1 januari

Nadere informatie

Toeslagenverordening (geldig vanaf 01-01-2012)

Toeslagenverordening (geldig vanaf 01-01-2012) Toeslagenverordening (geldig vanaf 01-01-2012) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Dalfsen Officiële naam van de regeling Toeslagenverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen normen Wet investeren in jongeren

Verordening toeslagen en verlagingen normen Wet investeren in jongeren CVDR Officiële uitgave van Wassenaar. Nr. CVDR70436_1 14 juni 2017 Verordening toeslagen en verlagingen normen Wet investeren in jongeren De raad van de gemeente Wassenaar; Gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Tekst van de regeling De raad van de gemeente Hoogeveen, gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders; gelet op artikel 8, eerste lid onderdeel c, en 3.3 Wet werk en bijstand; besluit

Nadere informatie

gelet op artikel 8, eerste lid onder c, samen met artikel 30, eerste lid van de Wet werk en bijstand (WWB),

gelet op artikel 8, eerste lid onder c, samen met artikel 30, eerste lid van de Wet werk en bijstand (WWB), Gescand archief datum r> 1155356 3 De raad der gemeente Delft, 2 2 JULI 2011 gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 24-05-2011. gelet op artikel 8, eerste lid onder c, samen

Nadere informatie