Adviezen aan de gemeente Woudenberg n.a.v. onderzoek d.d. mei 2013 betrekking hebbend op de taakvelden 7, 8 en 9 van de Wmo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviezen aan de gemeente Woudenberg n.a.v. onderzoek d.d. mei 2013 betrekking hebbend op de taakvelden 7, 8 en 9 van de Wmo."

Transcriptie

1 Adviezen aan de gemeente Woudenberg n.a.v. onderzoek d.d. mei 2013 betrekking hebbend op de taakvelden 7, 8 en 9 van de Wmo. Titel notitie: Adviezen aan de gemeente Woudenberg n.a.v. onderzoek d.d. mei 2013 betrekking hebbend op de taakvelden 7, 8 en 9 van de Wmo. Auteurs: Sophia Veldhuizen, Adriaan Bos, Elske van de Fliert. Taakveld(en): 7, 8 en 9. Toelichting: Vanuit de prestatievelden 7, 8 en 9 is een inventarisatie gemaakt met als doel inzicht te krijgen in dat wat er leeft m.b.t. de bij deze taakvelden, van de Wmo, behorende problematiek in Woudenberg. Hiervoor heeft een overleg met het Buurt maatschappelijk werk (BMW) en Diaconaal maatschappelijk werk (DMW) plaatsgevonden. Ook is een enquête uitgezet onder belanghebbenden. Onze bevindingen zijn vervolgens gerelateerd aan de beoogde resultaten en mogelijke actiepunten van de betreffende taakvelden uit de door het college van Burgemeester en Wethouders goedgekeurde Perspectiefnota WMO d.d. 15 maart De notitie begint met de conclusies en aanbevelingen n.a.v. de gesprekken en de gehouden enquête. Vervolgens zijn korte weergaven van de gesprekken en een samenvatting van de enquête gegeven. De Adviesraad Wmo heeft in haar vergadering van 21 mei 2013 besloten de aanbevelingen in de vorm van adviezen te presenteren aan het college van burgemeester en Wethouders. Vraag: De Adviesraad Wmo verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders uitvoering te geven aan de adviezen uit deze notitie 1

2 Inhoudsopgave Adviezen aan de gemeente Woudenberg n.a.v. onderzoek d.d. mei 2013 betrekking hebbend op de taakvelden 7, 8 en 9 van de Wmo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inventarisatie prestatieveld 7, 8 en 9 in Woudenberg... 3 Conclusies en adviezen prestatievelden 7, 8 en Verslag bijeenkomst Buurt maatschappelijk werk... 6 Verslag van het gesprek Diaconaal maatschappelijk werk... 7 Resultaten enquête belanghebbenden... 9 Vragen enquête belanghebbenden Brief bij enquête belanghebbenden Aangeschreven organisaties enquête belanghebbenden

3 Inventarisatie prestatieveld 7, 8 en 9 in Woudenberg In het kader van de inventarisatie van de stand van zaken rond de prestatievelden 7, 8 en 9 in Woudenberg is er in april een enquête uitgezet onder een aantal belanghebbenden in Woudenberg. De resultaten uit deze enquête zijn in dit document opgenomen. Daarnaast hebben we een interview gehouden met het Buurtmaatschappelijk werk (BMW) en het Diaconaal maatschappelijk werk (DMW). Hiervan treft u een kort verslag aan. Vervolgens zijn onze bevindingen gerelateerd aan de beoogde resultaten en mogelijke actiepunten van de betreffende taakvelden uit de door het college van Burgemeester en Wethouders goedgekeurde Perspectiefnota WMO d.d. 15 maart De conclusies en adviezen zijn allereerst genoemd. 3

4 Conclusies en adviezen prestatievelden 7, 8 en 9. Algemeen In het algemeen kan gezegd worden dat het probleem van verslaving het meest bekend is bij belanghebbenden, c.q. het meest voorkomt. Bij de GGZ is veel onduidelijkheid, mensen weten niet waar ze moeten zijn, maar ook lijkt er slecht samen te worden gewerkt tussen instanties. Huiselijk geweld is niet het meest zichtbare probleem in Woudenberg, maar er wordt ook opgemerkt dat mensen meer geleerd moet worden hoe dit probleem te signaleren. Per onderwerp kan nog het volgende worden opgemerkt. Verslaving Er wordt veel doorverwezen, mits men weet waarheen. Voorlichting is gewenst. Het probleem wordt niet als groot ervaren en drank is de meest bekende verslaving. Qua overlast zien de belanghebbenden dat het vooral in het gezin en de directe omgeving overlast kan geven, hoewel men wel bang is voor overlast van dealers. Verslaving wordt wel gezien als een groot probleem voor de persoon zelf. Artsen kunnen een sleutelpositie innemen om dit probleem meer bespreekbaar te maken. Daarnaast is algemene voorlichting zeer gewenst om verslaving uit de taboesfeer te halen. Het is namelijk opmerkelijk dat aanmeldingen bij het DMW niet plaatsvinden, terwijl met weet dat verslaving een veel voorkomende problematiek is. Huiselijk geweld Er is weinig ervaring met huiselijk geweld en het probleem wordt niet als groot gezien. De kennis van instanties/overleggen zoals het Casusoverleg Amersfoort, het Veiligheidshuis en de ZAT is klein. Het Meldpunt Zorg en overlast van de Kleine Schans is beter bekend. Het is belangrijk voorlichting te geven op scholen, verenigingen en kerken. Ook kinderen mogen bewust gemaakt worden. Belangrijk is dat de omgeving kan signaleren dat er een probleem is en de wegen kent dit te melden. GGZ Hoewel problemen in relatie tot de GGZ niet veel worden gesignaleerd, wordt wel duidelijk dat als ze gesignaleerd worden, de betrokken instanties niet altijd goed samen werken. Mensen weten ook niet altijd goed waar ze heen moeten en er is weinig overleg mogelijk tussen hulpverleners. Er wordt ook hulp vermeden. Hier is niet zozeer de voorlichting als wel de professional de factor waar het nu wringt. Wat valt nog meer op: Eenzaamheid is een belangrijk thema. Zwaardere zorg komt al veel meer bij het maatschappelijk werk terecht, terwijl zij minder mogelijkheden krijgen om begeleiding te bieden. Het lijkt alsof de focus van de instellingen teveel ligt op het financieel - overleven, waardoor zwaardere indicaties worden afgegeven. Het voortbestaan van de organisatie lijkt dan belangrijker dat de zorg voor goede en betaalbare hulpverlening. Woudenberg is gezegend met veel vrijwilligers/verenigingen, waardoor veel inwoners een sociaal netwerk hebben. Het ontbreken van een sociaal netwerk beperkt inwoners in hun sociaal functioneren. Er zullen in de nabije toekomst meer vrijwilligers en mantelzorgers nodig zijn. De verslavingsproblematiek is nog onvoldoende bespreekbaar. De concentratie van zorg- en dienstverlening versterkt de samenwerking, zoals blijkt uit de organisaties die zijn gelokaliseerd in de Schans. De harde kern weet elkaar wel te vinden, dus hulpverlening, huisartsen, DMW, BMW, dat soort partijen. Echter de schil hier om heen: de scholen, verenigingen, kerken, gewone burgers, weten 4

5 minder goed hoe met de problematiek van de drie prestatievelden om te gaan. Ook is de uitwisseling tussen de harde kern en de schil er om heen moeilijker voor alle betrokkenen. De gemeente, maar ook de Adviesraad Wmo kan hier een verbindende rol in spelen. Adviezen: 1. De verslavingsproblematiek vraagt om goede voorlichting met als doel preventie en versterking van de hulpverlening. Een voorlichtingsactie over preventie en de hulpverleningsmogelijkheden door wie en waar, wordt dan ook geadviseerd te organiseren. Wij verwijzen hierbij ook naar de actiepunten vermeld in de Perspectiefnota WMO. 2. De kwaliteit van de hulpverlening dient geborgd te worden. Omdat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is, adviseren wij dat de gemeente de regie aan zichzelf houdt en niet overlaat aan de belanghebbende instellingen en organisaties. Dit om allerlei tegengestelde marktwerkingen en voor de hulpvrager niet gewenste concurrentie te voorkomen. 3. Wij adviseren de gemeente een goede balans te zoeken tussen de verantwoordelijkheid de hulpverlening optimaal vorm en inhoud te geven en de professionele ruimte die hulpverleners nodig hebben om de gewenste kwaliteit te kunnen leveren, waarbij de hulpvrager centraal staat en maatwerk geleverd kan worden. 4. Wij adviseren onder regie van de gemeente criteria te formuleren, die het goed en effectief samenwerken van instellingen bevorderen en formaliseren. Het is in het belang van de hulpvrager en de samenleving dat de verschillende hulpverlenende instanties hun hulpverlening optimaal op elkaar afstemmen. Dit vraagt gerichte actie, waarbij wij adviseren dat huisartsen hierin een sleutelrol krijgen vanwege hun sleutelpositie in de (geestelijke) gezondheidszorg. Zie de Perspectiefnota WMO, waarin dit punt reeds de nodige aandacht kreeg. 5. Professionalisering van vrijwilligers en mantelzorgers is steeds meer nodig vanwege het beroep dat op hen wordt gedaan. Het Diaconaal Maatschappelijk Werk heeft hiermee al ervaring. Wij adviseren zowel het Buurt Maatschappelijk Werk en het Diaconaal Maatschappelijk Werk deze professionalisering te laten aanbieden. 6. Het signaleren en bestrijden van de risicofactoren op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg vraagt meer aandacht. Huiselijk geweld, verslavingsproblematiek en zorgwekkende zorgmijders worden nog te weinig bereikt. Wij adviseren hierop actie te ondernemen door enerzijds hulpverleners handvaten aan te bieden hun functie van signalering en belangenbehartiging goed uit te voeren. Dit kan in samenwerking met de omringende gemeenten. Anderzijds door vrijwilligers en mantelzorgers te professionaliseren (zie ook punt 5). Daarnaast adviseren we actief de burgers voor te lichten over de hulpverleningsmogelijkheden en door wie de hulp kan worden geboden en wel zodanig dat de drempel naar de hulpverlening wordt verlaagd en de problematiek bespreekbaar wordt in de diverse vormen van de dorpsgemeenschap. 5

6 Verslag bijeenkomst Buurt maatschappelijk werk Datum: donderdag 14 maart 2013 Aanwezig: Madelon Zijffers (BMW/Albin Groep) & Tom Wittens (BMW/Actium) Adriaan Bos, Elske van de Fliert en Sophia Veldhuizen (Adviesraad Wmo) Nadat iedereen zich kort heeft voorgesteld en welke rol hij/zij heeft, is gesproken over het BMW in Woudenberg. Iedere week (maandag) is er inloopspreekuur van uur. Het BMW komt regelmatig eenzaamheid, schulden, scheiden, etc. tegen. Doorverwijzing naar de instanties die cliënten verder kunnen helpen vindt zo snel mogelijk plaats. Er is beperkt contact met Christine van Gemerden van het Diaconaal maatschappelijk werk (DMW). Het BMW is commercieel. De lijnen met het loket zijn kort. Verder is er regelmatig overleg met Plangroep en maatjesproject Kwintes en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Sociale Zaken zit tijdelijk in bij het Loket, wil daar graag blijven. Ook BMW ziet dit graag. Ze zijn gestart met 24 uur p.w. nu uur p.w. Het is op individu gericht. Wat valt het BMW op: De kerken vinden het BMW minder vaak, ook ouderen. Eenzaamheid onder ouderen Meer import Zorg om transitie van AWBZ naar WMO, is de gemeente zich er al genoeg van bewust? Mantelzorg Woudenbergers minder assertief over het algemeen Verslavingszorg Verslaving onder de 20 komt meer voor De verschillende potjes waarmee de gemeente de zorg inkoopt. Huiselijk geweld is binnen de kerken lastiger om open te breken. Bemoeizorg vindt plaats, BMW gaat op huisbezoek na signalen. Ook als iemand niet op afspraak verschijnt, gaan ze naar de persoon toe. Zorgmijders zijn moeilijker te traceren. Er is een verwijsindex landelijk, maar niet iedere gemeente werkt er nog aan mee, en vaak verhuizen zorgmijders weer snel. Eens per kwartaal wordt er gerapporteerd aan de gemeente. Wat kan adviesraad: Transitie AWBZ naar WMO Ontschotting van gelden, hierdoor hulp voor burger toegankelijker Samenwerking. Instellingen zijn vaak verder dan de hulpvrager. Eerst hulpvraag en dan pas financiering. De rol/zorg van de kerk en de professionals, kerken sneller de hulpverlening zoeken. 6

7 Verslag van het gesprek Diaconaal maatschappelijk werk Datum Aanwezig: Christine van Gemerden en Harm Rebel van het DMW. Elske van de Fliert, Sophia Veldhuizen en Adriaan Bos van de Adviesraad Wmo. Elske licht het doel van dit gesprek toe, namelijk kennismaking, wederzijdse informatie met de focus op de taak van de Adviesraad Wmo. We maken kort kennis met elkaar en Christine vertelt dat het DMW een identiteitsgebonden instelling is voor hulpverlening bij psychosociale problematiek. Sinds kort is het DMW ketenpartner van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Het DMW heeft vestigingen in Woudenberg, Staphorst, Ridderkerk en Sliedrecht en binnenkort ook in Scherpenzeel. Het DMW wordt in Woudenberg gefinancierd door de gemeente Woudenberg en de diaconieën van de PKN en de Hersteld Hervormde Gemeente. Het DMW is er voor alle inwoners van Woudenberg. De meeste cliënten hebben een kerkelijke achtergrond en kiezen bewust voor deze organisatie. Het DMW is voor 16 uur per week, inclusief 4 uur voor de samenwerking met het CJG, beschikbaar in Woudenberg. De locatie (het multifunctioneel centrum de Schans ) van waaruit het DMW de werkzaamheden verricht, versterkt de samenwerking met andere dienstverleners, zoals het BMW, het CJG, de huisartsen (verwijzing). Het verschil met het BMW is dat het BMW vooral ook outreachend werkt en steunpunt is bij huiselijk geweld. Dit maakt dat beide instellingen aanvullend werken in plaats van concurrerend. Bij problematiek, waarvoor psychologische hulpverlening of 2 e lijns-voorzieningen nodig zijn, wordt verwezen naar veelal verwante identiteitsgebonden collega hulpverleners. Toch zien we een verschuiving plaatsvinden dat cliënten die eigenlijk door de GGZ geholpen moeten worden, zich aanmelden bij het DMW. Wij zien dit ook gebeuren bij het BMW. Bezuinigingsmaatregelen en een hogere eigen bijdrage zijn mogelijke factoren van deze verschuiving. Trends binnen de hulpverlening van het DMW. Uit het jaarverslag van 2012 bleek dat de volgende problematiek het meest voorkomt: a. depressieve klachten; b. problemen op het gebied van emotieregulatie en c. problemen in de familierelatie; d. opvoedingsvragen; e. verwerkingsproblematiek m.b.t. verlies van o.a. gezondheid. Deze trend zet zich in 2013 voort met als aanvulling hulpverlening aan echtparen. Aanmeldingen en begeleiding in verband verslavingsproblematiek kwam in 2011 en 2012 niet voor. Het DMW blijft de ontwikkelingen m.b.t. de WMO op hoofdlijnen volgen. Gesproken is over de spanning tussen het ideaal van eigen kracht en ondersteuning vanuit het eigen netwerk en de realiteit van de haalbaarheid. Dit vraagt nadere doordenking omdat hiervoor ook een mentaliteitsverandering nodig is in de samenleving. Enkele constateringen: 1. Een sociaal netwerk is van groot belang. Dit versterkt de onderlinge solidariteit. Kerken,(sport)verenigingen vervullen deze functie vaak. 2. De huidige crisis veroorzaakt/versterkt ook financiële en relationele problemen. 3. Hoe beter de gemeente de regiefunctie vervult en sturing geeft aan de zorg, hoe beter de zorg functioneert. Wanneer de regie wordt overgelaten aan de zorgaanbieders, is de onderlinge concurrentie een risicofactor voor de kwaliteit van de hulpverlening. De onafhankelijkheid van de gemeente moest gewaarborgd blijven. Wel moet worden voorkomen dat de gemeente een te grote invloed 7

8 krijgt op de professionaliteit van de hulpverlener. De professionele ruimte van de hulpverlener moet ook bij bezuinigingen blijven bestaan om te voorkomen dat de hulpverlener qua loyaliteit klem komt te zitten tussen de gemeenten (financiën) en de cliënt (hulpvraag centraal). 4. Het huidige concept dat gehanteerd wordt in de jeugdzorg, verdient continuïteit. Bij de transitie van de jeugdzorg vraagt dit dus aandacht om te voorkomen dat de kwaliteit van de hulpverlening in het gedrang komt. 5. Christine wil graag op de hoogte blijven van de actiepunten die vanuit de lokale coalitie worden aangepakt tegen eenzaamheid. 8

9 Resultaten enquête belanghebbenden 1. Hoe vaak hebt U te maken met verslavingsproblematiek? Vraag 1 is niet meer van toepassing. 2. Welke hulp kunt u iemand met een verslavingsprobleem bieden. Zo iemand heeft professionele hulp nodig. We verwijzen door naar bijv. het Diaconaal Maatschappelijk Werk in Woudenberg (DMW), st. Schuilplaats, st. de Hoop. geen Misschien kunnen we op onze school iemand als conciërge aanstellen? Woon Zorgcentrum Groenewoude kan geen directe hulp bieden. Wel zouden wij externe mensen met een vraag aangaande verslavingsproblematiek kunnen doorverwijzen naar de juiste instanties, als deze bij ons bekend zijn. Trainingsprogramma "Doorverwijzing naar professionele hulpverlening. Daarnaast pastorale begeleiding." doorverwijzen "Gesprek, inventarisatie problematiek. Verwijzing verslavingszorg, evt. maatschappelijk werk of psycholoog" 3. Met welke andere hulpverleners heeft u contact over iemand met een verslaving? Inhoudelijk niet vanwege privacy n.v.t. Als het ouders van kinderen betreft, hebben we met div. instanties te maken. Maatschappelijk werkers, Eleos e.a. Neen. huisarts "Geen, alleen bij doorverwijzing. Maar dan is het geen inhoudelijk contact." Niet Zie boven 4. Komen mensen via via bij u terecht met een verslavingsprobleem? Indien ja, door wie zijn zij dan doorverwezen? Nee neen Nee. Neen. Bijna nooit Nee Nee N.v.t. 9

10 7. Welke verslaving(en) geven de grootste problemen voor de omgeving en waarom? Denk vooral aan drugs/drank vanwege invloed op gedrag naar buiten toe maar dat geldt ook voor de andere verslavingen. Drugs, dit creëert dealer spots. Als het ouders betreft, heeft het direct impact op de kinderen van onze school. Grootouders moeten dan vaak bijspringen, kinderen worden uit huis geplaatst en dat betekent sociaal emotionele zorgen die direct invloed hebben op het leerproces. Het 'thuisklimaat' moet een veilig klimaat zijn om ook op school positief te kunnen ontwikkelen. In mijn beleving drank en drugs, vanwege kans op inbraak om geld te stelen om de verslaving in stand te houden en meeste kans op verstoren van de orde en rust. geen professionele mening i.v.m. te weinig ervaring "De mate van verslaving bepaalt voor een groot deel de overlast. Alle soorten verslaving hebben gevolgen in de relationele sfeer. Omdat de verslaafde steeds meer op de verslaving gericht raakt." Alle verslaving is schadelijk voor de omgeving!!! Alcohol: erg geaccepteerde gewoonte ->wordt niet snel als probleem gezien. Invloed op jongeren, verkeersveiligheid (rijden met alcohol) Verminderd sociaal functioneren 8. Welke verslaving(en) geven de grootste problemen voor de persoon zelf en waarom? Hangt van de mate van verslaving af Elke verslaving is ernstig, is het niet lichamelijk, dan is het wel geestelijk. Iedere verslaving ontneemt ons een stuk vrijheid. Vrijheid en veiligheid waarin we - samen met onze omgeving - op een positieve wijze kunnen ontwikkelen. Verslaving zorgt voor gebondenheid aan een vijand die ons in beslag neemt! Alle verslavingen zijn an sich een probleem voor de mens persoonlijk. Ook roken is een verslaving. geen professionele mening i.v.m. te weinig ervaring "De verslaving aan drank/drugs kan met name veel lichamelijke problematiek veroorzaken. Omdat de verslaafde daadwerkelijk lichamelijk zaken tot zich neemt." "drank - slecht voor gezondheid/lever; Drugs - Zeer slecht voor gezondheid, je werk lijdt eronder gevolg ontslag; Games - Veroorzaakt afgesloten leven van de ""echte"" wereld". Idem. 9. Als de Adviesraad Wmo het probleem van verslaving bespreekbaar wil maken, in uw opinie, waar zou zij moeten beginnen en wat is het belangrijkst? Veel is verborgen. Wellicht dat de jeugd als groep een risicogroep is door dat ze meeste toegang hebben tot verslavende zaken. Communiceren dat er problemen bestaan en de omvang er van duidelijk maken. 10

11 Het bespreekbaar maken in eerste instantie met de verslaafde en vervolgens met de omgeving en allen die enige relatie hebben met de verslaafde. Ook de school waar kinderen van de verslaafde een plaats hebben gevonden. Het gaat hierbij om de gewaarborgde veiligheid van de kinderen. "Artsen betrekken > zij zijn vaak de eerste die het van de persoon te horen krijgen of van de directe (familie) omgeving als het een probleem gaat worden/wordt Scholen > projecten op zetten voor de jeugd (voorkomen) Buurtverenigingen > onderwerp verslaving bespreekbaar maken" geen professionele mening i.v.m. te weinig ervaring "Beginnen met een inventarisatie om duidelijkheid te krijgen over de omvang van het probleem. Belangrijkste daarna is voorlichting." geen idee Voorlichting via bv sportclubs, kerkclubs, scholen. 10. Hoe vaak hebt u te maken met huiselijk geweld? Niet bij de hand gehad niet Helaas komt huiselijk geweld voor. Zodra wij er melding van krijgen en/of vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld, bewandelen we onze wegen o.a. AMK. Niet. weinig tot niet Nooit. Nooit 13. Bent u betrokken bij Casusoverleg Amersfoort? Zo ja, wat is u ervaring? Nee neen Indien wenselijk worden we als 'school' betrokken bij het overleg van div. instanties. Neen. Nee 11

12 Nee Nee N.v.t. 18. Wat doet u als signalen ontvangt van huiselijk geweld? Bespreekbaar maken. Slachtoffer spreken en doorverwijzen? We hebben zo onze kanalen om te melden. 12

13 Dat heb ik nog niet bij de hand gehad. niet meegemaakt N.v.t. niet mee gemaakt Proberen met betreffende personen in contact te komen, verdere probleemanalyse 21. Als de Adviesraad Wmo het probleem van huiselijk geweld bespreekbaar wil maken, waar zou zij moeten beginnen en wat is het belangrijkst? Scholen, verenigingen, kerken Communiceren, de plaatselijke omvang van het probleem duidelijk maken. Het meldpunt hiervoor goed bekend maken. Het is goed om een dergelijk probleem ook met kinderen bespreekbaar te maken. Niet om alles tot huiselijk geweld te bestempelen, maar meer om kinderen de ruimte te geven om melding te maken van misstanden. Kinderen moeten weten dat er oog voor is. Zie 9. geen professionele mening i.v.m. te weinig ervaring "Beginnen met een inventarisatie om duidelijkheid te krijgen over de omvang van het probleem. Belangrijkste daarna is voorlichting." Duidelijk maken dat het werkelijk bestaat, en mensen wijzen op hun verantwoordelijkheid. Om bij signalen gelijk alarm te slaan. Weet niet, in ieder geval op scholen voorlichting: geweld is niet normaal 13

14 24a. Bent u op de hoogte bij welke instantie(s) u uw signalen kunt melden? 24b. Indien u de vorige vraag met 'Ja' hebt beantwoord: bij welke instanties meldt u dan wel eens wat? N.v.t. Zorgloket van de gemeente Woudenberg AMK, vertrouwenspersoon van school / IB, schoolverpleegkundige / arts. Wij melden problemen vaak bij de huisarts die dan doorverwijst vertrouwensarts? 14

15 27. Welke wensen heeft u die leiden tot bevordering van de openbare geestelijke gezondheidszorg? geen idee Het lijkt me dat dit afhankelijk is van de aard van de geconstateerde problemen op dit gebied. Ik heb hier geen inzicht in, daarom is het oor mij niet mogelijk deze vraag goed te beantwoorden. Organisaties en scholen moeten vooral samen optrekken en ter bescherming van de kinderen een route uitstippelen. Van groot belang: bespreekbaar maken! Geen geen professionele mening i.v.m. te weinig ervaring Voorlichting. "wensen: Elk mens wenst GEEN VERSLAVING meer. Verder dat verslaving bespreekbaar word, en wordt beschouwd als een ziekte/probleem. En niet als eigen schuld!" Uitbreiding maatschappelijk werk 28. Hoe ervaart u de samenwerking met dan wel tussen de instanties die zich bezighouden met openbare geestelijke gezondheidszorg? n.v.t. Goed. "Vaak zijn er teveel hulpverleningsinstanties bij een probleemsituatie betrokken, waardoor we niet van elkaar weten wat er is gebeurd en welke acties er worden ondernomen. Schept verwarring. Ook in het gezin en voor het kind / de kinderen is er geen duidelijkheid. Wie doet wat en wanneer? " Als goed Er is weinig tot geen overleg mogelijk tussen hulpverleners met de GGZ 15

16 N.v.t. wij hebben geen samenwerking. Wisselend. Slechte bereikbaarheid 29. Tot welke groep behoort u? Kerk / Diaconie R.K Kerk Scholen Gezondheidscentra Gezondheidscentra Kerk kerkenraad Huisartsen 30. Hebt u verder nog op- of aanmerkingen, tips of anderszins? Zie antwoord op vraag 28. Bij vraag 14 heb ik "neen" ingevuld, ik moest echter bij vraag 15 toch aangeven wat ik van het veiligheidshuis vond, dat is in mijn optiek raar. Omdat ik anders niet op verzenden kan drukken, heb ik het gemiddelde antwoord '3' ingetoetst. "Wij komen zelden of nooit verslaving tegen. al zal ik zeker niet zeggen dat het er niet is. Maar nog nooit signalen opgemerkt die wijzen naar een verslaving van het een dan wel het ander," 16

17 Vragen enquête belanghebbenden Op de volgende pagina s is een print van de online enquête weergegeven. 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Brief bij enquête belanghebbenden Op 3 april is onderstaande uitgegaan: Geachte mevrouw/heer Zoals u bekend zal zijn, vindt de overheid het van groot belang dat iedereen kan meedoen aan het maatschappelijk leven en haar of zijn bijdrage daaraan kan leveren en optimaal zelfstandig kan blijven wonen en functioneren. Dit geldt vooral ook voor mensen met een beperking. De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De gemeenten zijn aangewezen de WMO uit te voeren en dragen hiervoor ook de financiële verantwoordelijkheid. De Wmo-adviesraad, waarvan ondergetekenden lid zijn, adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over alle mogelijke vraagstukken op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning. De leden van de Wmo-adviesraad zijn ieder verantwoordelijk voor een eigen taakveld. Wij zijn respectievelijk eerstverantwoordelijk voor de volgende taakvelden: Taakveld 7: Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang. Taakveld 8: Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen. Taakveld 9: Het bevorderen van verslavingsbeleid. Vanwege de samenhang van deze taakvelden hebben wij gezamenlijk o.a. een vragenlijst opgesteld met als doel: 1. Meer inzicht te krijgen in dat wat er op deze terreinen speelt in Woudenberg. 2. U d.m.v. dit instrument op de hoogte te brengen van onze verantwoordelijkheid, zodat u ons weet te vinden. 3. En uiteraard om onze adviesrol goed te kunnen vervullen. Omdat u een sleutelpositie inneemt in Woudenberg, verzoeken wij u vriendelijk de digitale vragenlijst te willen invullen (de kink naar deze lijst treft U onderstaand aan) en dit uiterlijk vóór 22 april 2013 uit te voeren en te verzenden. U bewijst ons hiermee een grote dienst omdat wij niet kunnen bijhouden wie de lijst wel of niet heeft ingevuld. We kunnen dus ook niet gericht een herinnering sturen. Medio mei 2013 willen we de uitkomsten in een notitie verwoorden en onze conclusies presenteren aan de voltallige Adviesraad. Tenslotte, wij hebben er belang bij dat zoveel mogelijk medewerkers/collega s van uw instelling (dus alle leerkrachten, artsen, pastores, hulpverleners enz.) de vragenlijst invullen. In verband hiermee verzoeken wij aan degene die deze mail opent het verzoek intern aan allen door te sturen. Wij willen u bij voorbaat heel hartelijk bedanken voor uw medewerking. Door Ctrl + klikken op onderstaande komt rechtstreeks op de vragenlijst. https://docs.google.com/forms/d/1ul360tyrfs-6htrawpqv- B_3Ng6C5U7pD_dZ0E1cQ1w/edit?usp=sharing Met hartelijke groet, Sophia Veldhuizen, (taakveld 7). Adriaan Bos, (taakveld 8). Elske van de Fliert, (taakveld 9). 25

26 Omdat niet de goede link gebruikt bleek te zijn, is 4 april de volgende uitgegaan. Geachte mevrouw/heer, Gisteren heb ik u een gestuurd met het verzoek mee te willen werken aan het invullen van een vragenlijst in het kader van de WMO. De link naar de vragenlijst bleek niet de juiste te zijn omdat deze kon worden bewerkt. Dit was uiteraard niet de bedoeling. Mijn excuus hiervoor. Hieronder treft U de juiste link aan. https://docs.google.com/forms/d/1ul360tyrfs-6htrawpqv- B_3Ng6C5U7pD_dZ0E1cQ1w/viewform Ik verzoek u vriendelijk deze mail weer door te sturen naar uw collega s/medewerkers. Met hartelijke groet, Adriaan Bos, Lid Adviesraad WMO. 26

27 Aangeschreven organisaties enquête belanghebbenden Koningin Julianaschool De Wartburgschool Rehobothschool Willem van Oranjeschool De Prangelaarschool De Griftschool Jan Ligthartschool Evangeliegemeente Nieuw Leven Oud Gereformeerde Gemeente PKN Dorpskerk PKN De Voorhof Hersteld Hervormde Gemeente Jehova's Getuigen Woudenberg Rooms Katholieke kerk Fysiotherapie/manuele therapie De Schans Praktijk Broederschapsland Sport en Paramedisch Centrum Geerestein Huisartsenpraktijk Christinastraat Huisartsenpraktijk de Schans Buurtzorg Woudenberg Charim thuiszorg Curadomi Van de Lagemaat thuiszorg NPV patiëntenvereniging Wijkteam politie Woudenberg 27

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011 Welzijn Nieuwe Stijl 27 juni 2011 Prestatieveld 7: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt?

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9. Startvraag A B C D E F G H Start van het proces: Klant komt in het loket Startvraag Waar kan ik u mee helpen? Antwoord van de klant De klant vertelt zijn verhaal in zijn eigen

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Kopie aan Onderwerp 3 november 2016 2016/18 S.K. Augustin 023-511 5273 augustsk@haarlem.nl

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het onderzoek naar vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en mantelzorg in

Rapport naar aanleiding van het onderzoek naar vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en mantelzorg in Rapport naar aanleiding van het onderzoek naar vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en mantelzorg in Inleiding In de Adviesraad Wmo is een vraag gesteld over bevindingen betreffende de uitbesteding

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanpak Eenzaamheid in Teylingen - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanpak Eenzaamheid in Teylingen - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00987 Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanpak Eenzaamheid in Teylingen - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In de raad van

Nadere informatie

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard,

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, Presentatie Kindermishandeling Is elke vorm van: Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie

Nadere informatie

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten.

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Putten, 22 december 2015 Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Betreft: Mantelzorgondersteuning Gemeente Putten 2016 Geacht College, Op 1 december jl. ontving de Wmo-raad de adviesaanvraag

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Uitgave van het Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland. Bij het samenstellen van deze uitgave is gebruik gemaakt van Samenwerken in

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

College van B&W T.a.v. wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg de heer H. de Jonge Postbus 70012 3000 KP Rotterdam

College van B&W T.a.v. wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg de heer H. de Jonge Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Stichting Platform Agenda 22 Schiedamse Vest 154 3011 BH Rotterdam Postbus 21392 3001 AJ Rotterdam Aan College van B&W T.a.v. wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg de heer H. de Jonge Postbus 70012 3000 KP

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) + Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) = Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling : AMHK Voor alle

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf

Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg Contactgegevens voor familieleden / naasten Uw familielid of naaste is in behandeling op locatie Afdeling

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Stelselwijziging & Jeugdzorg

Stelselwijziging & Jeugdzorg Stelselwijziging & Jeugdzorg Summersymposium 9 juni 2016 Henrique Sachse Arts M&G, jeugdarts, vertrouwensarts 1 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Aanwezigen: R. van Lavieren, voorzitter Dhr. A.L. Cardon (wethouder) Mw. M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA)

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1. Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1. Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1 Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Versie 1.0 voorjaar 2011 MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina

Nadere informatie

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014 Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel 15 april 2014 In deze presentatie neem ik u mee in: de beweging in het Sociaal Domein in Amersfoort de praktijk van het

Nadere informatie

De eerste contouren van de Wmo 2015

De eerste contouren van de Wmo 2015 De eerste contouren van de Wmo 2015 Het concept van de Wmo 2015 is er nu. In deze tekst zijn de gevolgen van de verschillende decentralisaties verwerkt. Concreet gaat het hierbij om de decentralisatie

Nadere informatie

Goof de Vor, voorzitter; Jeanine Schaling, secretaris; Willem de Groote; Jan Maasland; Sophia Veldhuizen; Stephan Bouman; Nel Kroese-Westerhof

Goof de Vor, voorzitter; Jeanine Schaling, secretaris; Willem de Groote; Jan Maasland; Sophia Veldhuizen; Stephan Bouman; Nel Kroese-Westerhof Betreft: Dinsdag 22 januari 2013 Aanwezig: Afwezig mk: Afwezig zk: Goof de Vor, voorzitter; Jeanine Schaling, secretaris; Willem de Groote; Jan Maasland; Sophia Veldhuizen; Stephan Bouman; Nel Kroese-Westerhof

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitwerking per subgroep

Bijlage 1 Uitwerking per subgroep Bijlage 1 Uitwerking per subgroep Subthema 1: Zelf zoeken naar informatie en oplossingen Bij dit thema gaat het om het optimaal faciliteren van inwoners om de vragen die zij hebben op het gebied van het

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN I&O Research Peter Kanne en Rachel Beerepoot Congres Transformatie in het sociaal domein Jaarbeurs Utrecht, 18 juni 2015 1-meting 1-meting De decentralisaties

Nadere informatie

Z INT Bijlage 1 Wmo versus Wmo 2015

Z INT Bijlage 1 Wmo versus Wmo 2015 Bijlage 1 Wmo versus Wmo 2015 De nieuwe Wmo verschilt op een aantal punten aanzienlijk van de huidige Wmo. Hieronder puntsgewijs de nieuwe Wmo ten opzichte van de huidige Wmo: De prestatievelden verdwijnen

Nadere informatie

Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld

Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld Voorthuizen, 1 maart 2013 Betreft: Advies Visie Zorg voor jeugd (regionaal en lokaal) (aanvulling op pre-advies Jeugdzorg d.d. 15-12-2012)

Nadere informatie

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Presentatie De nieuwe WMO Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Inhoudsopgave 1. De nieuwe WMO in Delft 2. De Delftse toegang tot zorg en ondersteuning Positie toegang: basis maatwerk vangnet Vangnet/

Nadere informatie

Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes!

Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes! Peiling: uw mening over de aanpak van eenzaamheid Welkom Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes! Vraag 1 Ik ben werkzaam bij / zet mij in voor de volgende

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel 1. Inleiding Met de komst van de Wmo per 1 januari 2007 is Den Bosch centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbaarheid in beeld Inhoud workshop Het algemene beeld: Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

Nadere informatie

Impressieverslag. Netwerkbijeenkomst Samenspel tussen formele- en informele zorg

Impressieverslag. Netwerkbijeenkomst Samenspel tussen formele- en informele zorg Impressieverslag Netwerkbijeenkomst Samenspel tussen formele- en informele zorg Datum: maandag 23 november 2015 Locatie: MFC De Schans Verslaglegging: Démiencke Brinkman 1. Opening en welkom door wethouder

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Logopedie en Kindermishandeling Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Juni 2009 Inleiding Omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Inleiding Inwoners van Haren met fysieke of psychosociale beperkingen hebben vaak ondersteuning nodig om nog zo veel mogelijk volwaardig deel uit te kunnen maken

Nadere informatie

Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk.

Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Kerk helpt bij armoede. Geloven is delen. Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Onze diaconie is aangesloten bij de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân. Uit

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014 Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid en 2014 Via de evaluatie Lokaal Gezondheidsbeleid 2010- hebben wij gemeld dat voor Lokaal Gezondheidsbeleid geen afzonderlijke nota meer verschijnt. Dit omdat gezondheid

Nadere informatie

PSYCHOLOGIE. De klinisch psycholoog in het ziekenhuis

PSYCHOLOGIE. De klinisch psycholoog in het ziekenhuis PSYCHOLOGIE Medische psychologie De klinisch psycholoog in het ziekenhuis In deze folder kunt u lezen over de manier van werken van de klinisch psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische Psychologie

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Uitkomsten werkgroepen Netwerkbijeenkomst 19 februari 2014 De deelnemers aan de werkgroepen vertegenwoordigen met elkaar het brede sociale domein van Haarlem. Samen met de leden van de Participatieraad

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

PARTICIPATIEBELEID Eigen kracht eerst

PARTICIPATIEBELEID Eigen kracht eerst PARTICIPATIEBELEID Eigen kracht eerst Inhoudsopgave Participatie: meetellen en meedoen 4 De kernboodschap 6 In gesprek: samen op zoek naar oplossingen 8 Opvoeden en opgroeien 12 Mantelzorg, vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

EVALUATIE SIGNALEREND HUISBEZOEK VOORKOMEN SOCIAAL ISOLEMENT STRIJEN 2008/2009

EVALUATIE SIGNALEREND HUISBEZOEK VOORKOMEN SOCIAAL ISOLEMENT STRIJEN 2008/2009 EVALUATIE SIGNALEREND HUISBEZOEK VOORKOMEN SOCIAAL ISOLEMENT STRIJEN 2008/2009 Signalerend huisbezoek Het signalerend huisbezoek is voor de eerste keer als project in 2004-2005 uitgevoerd, daarna herhaald

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts.

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts. 4.4. Aanbod jongeren Dit aanbod is gericht op jongeren op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tot 23 jaar. De doelgroep van het eerste product, Advisering leerplichtontheffing,

Nadere informatie

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Datum: dinsdag 3 juni 2014 Locatie: HSB de Vijverhof, Reigerlaan 251, Capelle aan den IJssel Thema: wijkgericht werken Georganiseerd door: Kirsten Kirschner

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Concept Beleidsregels Jeugdhulp (versie 09-12-2015)

Concept Beleidsregels Jeugdhulp (versie 09-12-2015) Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 12 januari 2015 Kenmerk WMOR15002/JOL/LS Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Informatie-analyse Wijkteam

Informatie-analyse Wijkteam Informatie-analyse In het kader de Transitie Sociaal Domein worden er veel verzameld en gedeeld. In dit verband is er een informatieanalyse uitgevoerd om inzichtelijk te maken hoe een werkt en wie er op

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Amsterdam, 24 juli 2015. Onderwerp: advies Jeugdplatform Amsterdam over vechtscheidingen. Geachte heer, mevrouw,

Amsterdam, 24 juli 2015. Onderwerp: advies Jeugdplatform Amsterdam over vechtscheidingen. Geachte heer, mevrouw, Amsterdam, 24 juli 2015 Onderwerp: advies Jeugdplatform Amsterdam over vechtscheidingen Geachte heer, mevrouw, Tijdens de vergadering van de Adviesgroep op 12 mei 2015 heeft de gemeente Amsterdam het Jeugdplatform

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Jaarplan 2012 Wmo-adviesraad gemeente Renkum maart

Jaarplan 2012 Wmo-adviesraad gemeente Renkum maart Jaarplan 2012 Wmo-adviesraad gemeente Renkum maart - 2012 1. Algemeen Voor u ligt het Jaarplan 2012 van de Wmo-adviesraad van de gemeente Renkum. Dit jaarplan geeft duidelijkheid over onze identiteit,

Nadere informatie