Het 4D-model, de Virtuele Patiënt en de implementatie ervan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het 4D-model, de Virtuele Patiënt en de implementatie ervan"

Transcriptie

1 ! Ondersteuning voor zorgprofessionals die werken met patiënten met complexe problematiek Het 4D-model, de Virtuele Patiënt en de implementatie ervan Stichting Volte September 2015

2 Inhoudsopgave Het 4D-model, de Virtuele Patiënt en de implementatie ervan 3 De veranderende eerste lijn 3 Het 4D-model als ondersteuningsmiddel 4 Het 4D model in een serious game: De Virtuele Patiënt 6 De Virtuele Patiënt ondersteunt de veranderopgaven in de eerste lijn 7 Landelijke opschaling 4D-model: Stichting Volte 7 De innovatie- en implementatieaanpak van Stichting Volte 8 Meer informatie? 8 Bijlage 1. Samenwerking: van 4D model naar Virtuele Patiënt 9 Naar een Fablab met zorgprofessionals door de Gemeente 9 Gametechnologie van de Universiteit Utrecht 9 Bijlage 2. De Virtuele Patiënt 10 Uit welke componenten is de Virtuele Patiënt opgebouwd? 10 Hoe ziet een oefensessie eruit? 10 Wat vinden gebruikers? 12 Ambitie en plannen rondom Virtuele Patiënt 12 2

3 Het 4D-model, de Virtuele Patiënt en de implementatie ervan De veranderende eerste lijn De eerste lijn heeft door de transitie die de zorg op dit moment doormaakt, in toenemende mate te maken met complexe problematiek. Huisartsen moeten van steeds meer markten thuis zijn en de werkdruk neemt toe. Zo hebben huisartsen bijvoorbeeld te maken met zorg op wijkniveau met als uitgangspunt dat mensen zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven functioneren, thuis blijven wonen en participeren in de maatschappij. Ook substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn en vanuit de eerste lijn naar de nulde lijn heeft invloed op het werk van de huisarts. Daarnaast wordt patiëntparticipatie steeds belangrijker. De patiënt wordt steeds meer gezien als partner in de zorg, met eigen verantwoordelijkheden. De dialoog tussen huisarts en patiënt wordt daarmee in toenemende mate van belang. Huisartsen in achterstandswijken worden daarbij geconfronteerd met relatief veel patiënten met complexe problematiek. Dit zijn mensen met een slecht ervaren gezondheid die op meerdere domeinen problemen hebben - fysiek, psychisch, sociaal en/of maatschappelijk. Zij lopen een groter risico op gezondheidsschade door over- of onderbehandeling. Bij veel van deze mensen wordt de ervaren gezondheid mede bepaald door schulden, verslaving, huiselijk geweld etc. Huisartsen zijn vaak veel tijd kwijt aan deze patiënten. De patiënten blijven terugkeren, omdat de instandhoudende factoren van het probleem niet worden aangepakt. Dit zorgt voor ondoelmatige zorg. Er is in Utrecht een aanpak ontwikkeld waardoor de huisarts de klachten vanuit een breder perspectief benadert, zijn eigen inzet begrenst tot het medische domein, de patiënt bewust maakt van andere factoren en efficiënter samenwerkt met andere disciplines zoals de POH-GGZ of het buurtteam. Dit vraagt een specifieke, voor veel huisartsen nieuwe manier van communiceren. Stichting Volte helpt huisartsen en hun samenwerkingspartners met deze nieuwe benadering van de doelgroep met complexe problematiek. Volte biedt hiervoor implementatie op maat, training en verschillende tools om eerstelijnsprofessionals te ondersteunen in de dagelijkse, veranderende praktijk. Deze publicatie is dan ook bedoeld voor professionals, met name huisartsen, en hun adviseurs, projectleiders, managers die werken met patiënten met complexe problematiek. Het geeft inzicht in enkele tools en de werkwijze van Stichting Volte bij het implementeren ervan in de praktijk. 3

4 Het 4D-model als ondersteuningsmiddel Huisartsen in Overvecht, een wijk waar veel mensen kampen met complexe problematiek, signaleerden rond 2008 dat zij niet monodisciplinair voor doelgroepen met complexe problemen konden werken. Want niet-medische aspecten interfereren met de gezondheid(sbeleving) en als deze niet bij de behandeling worden betrokken, blijven de klachten bestaan. Ook worstelden zij ermee hoe zij de patiënt zelf konden bewegen om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gezondheid. Om dit vraagstuk aan te pakken, ontwikkelden twee huisartsen van het eerstelijns samenwerkingsverband Stichting Overvecht Gezond het 4 Domeinen (4D-) model. Het 4D-model geeft op een visuele manier inzicht in 4 levensgebieden: lichaam, geest, maatschappelijk en sociaal, die allemaal invloed hebben op hoe gezond en gelukkig iemand zich voelt. De persoon zelf staat centraal. Het 4D-model is gebaseerd op de ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) en is erop gericht om complexe problematiek bespreekbaar te maken en samenwerking te stimuleren. Het model helpt om bij patiënten die problemen ervaren in meerdere domeinen, te achterhalen wat prioriteit heeft, om zo een plan te kunnen maken om te werken aan de belangrijkste problemen. Het is de basis om met professionals en patiënt/burger af te spreken wie wat doet. En voor patiënten/burgers 4

5 voor wie het niet helder is wat het verband is tussen de ervaren klachten en de situatie in de 4 domeinen, kan het eenvoudige model helpen om dit inzicht te bereiken. Zorgprofessionals in Overvecht werken binnen de context van het netwerk Gezonde Wijk Overvecht en ondersteund door Stichting Overvecht Gezond, al geruime tijd succesvol met het 4D-model aan het verbeteren van de gezondheid van de Overvechters en aan het terugdringen van de druk op de eerstelijnszorg. Uniek aan het model is dat het is ontwikkeld door de huisartsen zelf. Succesfactor voor gebruik is de eenvoud. Het 4D-model zorgt voor één taal voor alle betrokkenen. Het is zowel voor de patiënt als voor de zorgprofessionals uit de verschillende domeinen te begrijpen en herkenbaar. Het model kan gebruikt worden voor gesprekken tussen zorgprofessional en patiënt, maar ook voor overleg tussen zorgprofessionals. In een MDO (multidisciplinair overleg) Medisch Sociaal heeft het 4D-model ook praktisch bewezen nut. Als ik het 4D-model gebruik in het multidisciplinair overleg merk ik dat het alle betrokkenen - hulpverleners én patiënt - helpt om overeenstemming te krijgen over wat er aan de hand is en wie wat gaat doen. Met behulp van het 4D-model breng je in beeld wat er allemaal speelt. Er worden bijna als vanzelf verbanden gecreëerd tussen verschillende zaken door de tekening. Daarnaast voelt de patiënt zich gehoord omdat elk onderwerp apart aan de orde komt. Nikki Makkes, huisarts. Zie voor meer informatie over het 4D-model deze publicatie. 5

6 Het 4D model in een serious game: De Virtuele Patiënt Het 4D-model wordt in de vorm zoals hierboven beschreven, als op zichzelf staand middel, succesvol gebruikt door huisartsen, praktijkverpleegkundigen GGZ, fysiotherapeuten en buurtteammedewerkers. Het heeft vanaf 2014 echter ook een inbedding gevonden in een serious game, De Virtuele Patiënt, die wordt ingezet voor scholing in het 4D model. De Virtuele Patiënt helpt zorgprofessionals om gesprekken met patiënten te oefenen en de gesprekken zo te sturen dat zij samen met de patient lichamelijke, geestelijke, maatschappelijke en sociale problemen ontwarren. De Virtuele Patiënt reageert met emoties op vragen die hem gesteld worden. De echte patiënt kan daardoor uiteindelijk een effectievere behandeling krijgen en zich beter geholpen voelen. De Virtuele Patiënt werkt op basis van scenario s. Om scenario s te ontwikkelen, wordt samengewerkt met professionals. Er worden echte casussen gebruikt en in de game oefent de speler om de visie en methodiek van het 4D-model toe te passen in het gesprek met de Virtuele Patiënt. Op de serious game wordt door professionals enthousiast gereageerd. De eerste ervaringen laten zien dat de Virtuele Patiënt als leuk, veilig en laagdrempelig wordt ervaren. Samen met eerstelijnsprofessionals worden de scenario s voor de game door Stichting Volte verder ontwikkeld. Het is een onderdeel van het implementeren van een nieuwe benadering in het werken met patiënten met complexe problematiek. 6

7 De Virtuele Patiënt ondersteunt de veranderopgaven in de eerste lijn De tool Virtuele Patiënt helpt een professional te verkennen hoe een gesprek met een patiënt in een specifieke context (complexe problematiek, slecht ervaren gezondheid) kan gaan. Het maakt bewust welke keuzes hij in een gesprek kan maken, wat zijn eigen communicatiepatroon is met welk effect en wat alternatieven zijn. Dit kan stimuleren om zich hier verder in te ontwikkelen. Een sterk punt van de Virtuele Patiënt is dat het gespreksmodel (het 4D-model) zijn waarde in de praktijk heeft bewezen, voordat er technologie aan gekoppeld is. Zo ontstijgt het een gadget-status en is het een serieuze tool, die gedragsverandering ondersteunt. De Virtuele Patiënt geeft kwalitatieve feedback om de gesprekken met patiënten beter te kunnen voeren. In de kwalitatieve feedback geeft het spel, zonder waardeoordeel in termen van goed of fout, terug wat de consequentie is van de keuze die de zorgprofessional in het gesprek maakt. De professional kan oefenen met andere opties en ervaren wat dat oplevert. Hij kan makkelijk vaker oefenen en experimenteren. Als hij er in het spel een succeservaring mee opdoet, stimuleert dit om het in de spreekkamer ook te gaan doen. Een ander kenmerk van het spel is dat de professional in de game kiest uit voorgeschreven zinnen. De game souffleert als het ware. Natuurlijk ervaart de professional dit soms als beperkend: zo zou ik dat niet zeggen, want het is niet de eigen woordkeus. Maar deze andere woorden verbreden soms ook het repertoire: oh, zo kan ik dat zeggen! Met de Virtuele Patiënt leer je om met het 4D-model een gesprek zo te sturen dat je samen de lichamelijke, geestelijke, maatschappelijke en sociale problemen ontwart. De patiënt kan daardoor een effectievere behandeling krijgen. Ruth Lenstra, praktijkondersteuner GGZ. Zie bijlage 2 voor meer informatie over hoe de Virtuele Patiënt is opgebouwd en werkt. Landelijke opschaling 4D-model: Stichting Volte De 4D-aanpak in Overvecht is succesvol gebleken en er kwamen vragen over de aanpak vanuit heel Nederland en vanuit verschillende hoeken: overheid, onderzoekers, verzekeraars en professionals uit de zorg. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, is Stichting Volte in het leven geroepen. Het is immers niet de primaire functie van Overvecht Gezond om trainingen e.d. te geven. Volte maakt de kennis en ervaring met het 4D-model en de communicatie bij meervoudige problematiek op een aanspreekbare 7

8 manier toegankelijk voor andere professionals. Volte geeft trainingen, heeft een platformfunctie en innoveert. Volte bleek ook de logische plek om de Virtuele Patiënt in te bedden in het 4D scholingsaanbod en dat is afgesproken met de partners UU en Volksgezondheid. De innovatie- en implementatieaanpak van Stichting Volte Innovatie Professionals ontwikkelen een idee op basis van een knelpunt in de praktijk. Adviseurs van Volte helpen zorgprofessionals bij het conceptualiseren van ideeën of nieuwe werkwijzen, die anders de idee- of pioniersfase niet voorbij komen. Bij het conceptualiseren maken zij expliciet wat de oplossing inhoudt, vragen op professionele wijze door en helpen bij het verwoorden, structureren en concretiseren van uitdagingen en oplossingen. Adviseurs treden daarbij niet op het inhoudelijk domein van de professionals. Er wordt zo optimaal gebruik gemaakt van elkaars krachten. In de praktijk blijkt de samenwerking met de professionals van groot belang voor de acceptatie van de innovatie: het is een oplossing voor professionals door professionals. Implementatie Bij de implementatie werkt Volte niet vanuit een blauwdruk. Per situatie sluit de stichting aan bij de specifieke vraag en context van de professionals. Met dat uitgangspunt wordt bekeken wat nodig is. Vervolgens zorgt Volte voor de nodige kennis, tools of training. Ook kunnen vanuit een vraag nieuwe oplossingen en innovaties worden ontwikkeld samen met de betrokkenen. Stichting Volte is van mening dat pilots mogen mislukken. Dit leidt tot het formuleren van leerpunten en helpt alle betrokkenen verder richting een oplossing. Volte hoort dat de kennis van de zorg, de waardering voor zorgprofessionals en de passie voor het optimaliseren van de eerstelijns zorg die bij Volte heerst, wordt gevoeld door de zorgprofessionals. Meer informatie? Wilt u meer weten over het 4D-model, de Virtuele Patient? Of wilt u meer informatie over hoe u deze middelen kunt inzetten in uw eigen praktijk? Neem dan contact op met: - Daphne Wiersma (scholing en ontwikkeling): Henk van Zeijts (innovatie en projecten):

9 Bijlage 1. Samenwerking: van 4D model naar Virtuele Patiënt Om te komen tot de Virtuele Patiënt is een brede samenwerking opgezet. Naar een Fablab met zorgprofessionals door de Gemeente De behoefte aan de oplossing die de Virtuele Patiënt biedt, werd gesignaleerd door zorgprofessionals uit Utrecht. Zij werden door de Gemeente Utrecht (Volksgezondheid) uitgenodigd in een Fablab om te brainstormen over een betere aanpak van de gezondheidsproblemen van de bewoners. Tijdens de brainstormsessie is gekeken hoe technologie serious games kunnen bijdragen aan een betere dienstverlening voor de patiënt en efficiënter en beter werken voor de professionals. Daaruit kwam het idee van de digitale oefen-patiënt naar voren, waarbij de professionals fouten mogen maken en kunnen leren hoe een gesprek anders te doorlopen. Gametechnologie van de Universiteit Utrecht De gemeente Utrecht wilde dat idee verder exploreren en heeft hiervoor een externe projectleider aangewezen. Er bleek bij de Universiteit Utrecht een project te lopen, waarin studenten gametechnologie ontwikkelden voor het oefenen van gespreksvaardigheden. Aanleiding was dat het onderwijs over communicatieve vaardigheden voor studenten geneeskunde, psychologie diergeneeskunde en farmacie tijdrovend en kostbaar is, mede door de inzet van rollenspelacteurs. vaak onvoldoendes haalden voor hun gespreksvaardigheden. Het oefenen met een rollenspel in een acteur was onvoldoende om de vaardigheden te trainen. De software Communicate werd ontwikkeld door studenten van de UU om meer oefenmogelijkheden te bieden op een efficiënte manier. Deze game bleek goed aan te sluiten bij de behoeften rondom de digitale oefen-patiënt (later De Virtuele Patiënt). De vragen die belangrijk waren bij de vertaling van Communicate naar de De Virtuele Patiënt waren: Wat is belangrijk om te oefenen voor professionals? En: kun je met De Virtuele Patiënt een zelfde soort ervaring oproepen zoals je in een face-to-face contact hebt? De projectleider werd geattendeerd op de innovatieve eerstelijnsorganisatie Stichting Overvecht Gezond waar het 4D-model is ontwikkeld om mensen met complexe problematiek beter te helpen. De professionals van Overvecht Gezond waren bereid mee te werken aan het verkennen van de mogelijkheden van De Virtuele Patiënt. Met 6 professionals is deze verkenning gedaan en zijn praktijkscenario s ontwikkeld. De Virtuele Patiënt bleek goed aan te sluiten op het 4D model en een toegevoegde waarde te bieden bij het scholen van professionals in het 4D model. 9

10 Bijlage 2. De Virtuele Patiënt Uit welke componenten is de Virtuele Patiënt opgebouwd? Grofweg bestaat de Virtuele Patiënt uit de volgende onderdelen: - De editor (software): de achterkant van de applicatie, waarin de scenario s worden ontwikkeld door een scenario-ontwikkelaar op basis van cases van zorgprofessionals. - De spel-modus (software): oftewel de virtuele patiënt, dat wat de speler op het computerscherm ziet. - Spelers: zorgprofessionals, die plaatsnemen achter het beeldscherm Om de cases en uiteindelijk scenario s voor de Virtuele Patiënt te kunnen maken, zijn enkele formulieren ontwikkeld. Ook zijn er eisen opgesteld, waaraan het uiteindelijke scenario in de game moet voldoen. Hoe ziet een oefensessie eruit? Om de serious game te spelen, neemt de zorgprofessional (in duo) plaats achter een beeldscherm. Dan gebeurt achtereenvolgens het volgende: - de professional krijgt achtergrond informatie over de patiënt en de (gezondheids)situatie / de vraag waarmee deze bij de zorgprofessional komt / het medisch dossier / evt de vraag van de doorverwijzer - de professional opent het gesprek met een vraag door te klikken op tekst - de Virtuele Patiënt antwoordt (in de vorm van tekst) op de vraag - de professional antwoord daar weer op, hij kiest uit een lijst met mogelijke antwoorden - de virtuele patiënt reageert daar weer op - etc. - Aan het einde van het scenario krijgt de speler feedback op de keuzes die hij/zij heeft gemaakt en uitleg over wat de implicaties zijn van een bepaalde keuze. Het is daarbij de bedoeling dat de professionals reflecteren op wat ze zeggen en het effect daarvan op de patiënt en op het vervolg van het gesprek (wat had anders gekund en welke effect zou dat hebben gehad?). De Virtuele Patiënt wordt toegepast in een scholings-context waarin de visie wordt overdragen, kennis over het 4D model wordt gegeven en professionals oefenen met het werken met het 4D-model in zowel de spreekkamer als in de samenwerking met andere disciplines.. De reflectie die ontstaat tijdens het spelen van De Virtuele Patiënt maken onderdeel uit van het leerproces. Hierna volgen enkele afbeeldingen van een oefensessie. 10

11 Introductie van de casus in de game Conversatie in vraag- en antwoordvorm De Virtuele Patiënt laat emoties blijken 11

12 Wat vinden gebruikers? Het enthousiasme voor het spel is groot onder de 8 professionals die de game nu hebben kunnen spelen. Het geeft energie, het voelt als een echt gesprek en het is een goede manier om de communicatie te oefenen. Alle professionals vinden dat het inzetten van de game om te leren veel potentie heeft. Zij zien mogelijkheden van de Virtuele Patiënt als: - spel om complexe gesprekken te oefenen (het oorspronkelijke gebruik) - manier om praktijk-cases overdraagbaar te maken. Het overdragen van praktijkervaring kan goed aan de hand van het werken met praktijk-cases. In plaats van deze te bespreken, kun je ze binnen De Virtuele Patiënt actief zelf uitwerken en cases van anderen ervaren. De Virtuele Patiënt wordt daarmee ook een methode voor overdracht van praktijkervaring. Ambitie en plannen rondom Virtuele Patiënt In een door Stichting Agis Innovatiefonds gefinancierd project worden in 2016 de eerste 50 zorgprofessionals getraind met inzet van de Virtuele Patiënt. Dat is een bewust gekozen grens. Stichting Volte is nog niet op grote aantallen gericht, maar in eerste instantie op een goede inbedding in het grotere geheel van trainingen, evaluatie en mogelijke doorontwikkeling. De Virtuele Patiënt is volgens de initiatiefnemers pas een succes als het niet als gadget gezien en gebruikt wordt, maar is ingebed in de leeromgeving. De Virtuele Patiënt wordt dan ook in eerste instantie niet als losse game op de markt gezet. Volte zal vervolgens ook de grotere markt van zorgprofessionals in de verschillende lijnen bedienen: huisartsen en praktijkondersteuners, buurtteammedewerkers, sociaal makelaars, verpleegkundigen, fysiotherapeuten. Juist nu samenwerken tussen het medische en sociale domein in de zorg zo belangrijk is, geeft de Virtuele Patiënt de nodige ondersteuning door het oefenen met het 4D-model. Met name in achterstandswijken is het nut van het 4D-model evident. Maar ook voor andere toepassingen van de Virtuele Patiënt in het oefenen van lastige situaties in de communicatie is al veel belangstelling. Volte zal zich blijven richten op complexe problematiek in zorg en welzijn; vanuit Universiteit Utrecht worden wellicht ook andere toepassingsgebieden van het spelplatform onderzocht. 12

Het 4 Domeinenmodel. Inhoudsopgave. Ondersteuning voor zorgprofessionals die werken met patiënten met complexe problematiek. 1.

Het 4 Domeinenmodel. Inhoudsopgave. Ondersteuning voor zorgprofessionals die werken met patiënten met complexe problematiek. 1. ! Ondersteuning voor zorgprofessionals die werken met patiënten met complexe problematiek Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het 4D-model als instrument in de gespreksvoering 6 Het 4 Domeinenmodel 2.1 Wanneer

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Naar betere samenwerking huisartspraktijk-buurtteams: de Utrechtse Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ

Naar betere samenwerking huisartspraktijk-buurtteams: de Utrechtse Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ Naar betere samenwerking huisartspraktijk-buurtteams: de Utrechtse Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ Workshop Jeugd-in-Onderzoek, 13 maart 2017 Marja van Bon-Martens, Trimbos-instituut Rob Gilsing, Verwey-Jonker

Nadere informatie

E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis

E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis 1 E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis 2 Vraagstelling E-health is meer dan het toepassen van technologie. Goede implementatie is een organisatieverandering

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Gezonde wijk Overvecht (GWO)

Gezonde wijk Overvecht (GWO) Gezonde wijk Overvecht (GWO) 3 juni 2010, VWS Inspiratiedag Sabine Quak, Gemeente Utrecht, GG&GD Judith vd Mast, Agis Zorgverzekeringen Petra van Wezel, Overvecht Gezond! Opbouw presentatie Gezonde wijk

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment MBO en HBO studenten 3 de en 4 de jaars, HBO studenten verkorte opleiding en cursisten vervolgopleidingen Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 Juni 2014, Jeroen

Nadere informatie

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi.

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi. Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken multi morbiditeit Nieuwe werkwijze voor mensen met meerdere chronische aandoeningen Werkt

Nadere informatie

PAS. Handleiding. Deel B. Persoonlijke Arbeidsvaardigheden Signaleren. Een hulpmiddel bij het zoeken naar passend werk

PAS. Handleiding. Deel B. Persoonlijke Arbeidsvaardigheden Signaleren. Een hulpmiddel bij het zoeken naar passend werk PAS Een hulpmiddel bij het zoeken naar passend werk Handleiding Deel B Handleiding Adviesgroep ErgoJob Auteurs: Senioradviseur: In opdracht van: Marije Goos Lieke van de Graaf Wendy Speksnijder Natascha

Nadere informatie

Interventiebeschrijving effectievere communicatie palliatieve zorg: SBARR-Pallzorg

Interventiebeschrijving effectievere communicatie palliatieve zorg: SBARR-Pallzorg Interventiebeschrijving effectievere communicatie palliatieve zorg: SBARR-Pallzorg 1. Waarom deze interventie? Steeds meer patiënten met complexe zorg sterven thuis. Dit stelt hogere eisen aan effectieve

Nadere informatie

Vrijheidsbeperkende maatregelen. Vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen? in de langdurende zorg. Vilans helpt mee

Vrijheidsbeperkende maatregelen. Vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen? in de langdurende zorg. Vilans helpt mee Vrijheidsbeperkende maatregelen in de langdurende zorg Vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen? Vilans helpt mee Hoe staat je organisatie ervoor? Kom erachter hoe het staat met vrijheidsbeperking

Nadere informatie

Samenwerken in de GGZ

Samenwerken in de GGZ Samenwerken in de GGZ In de Gelderse Vallei Afsluitende notitie met resultaten van de GGZ netwerkbijeenkomsten voor huisartsen, praktijkondersteuners GGZ, aanbieders van de generalistische GGZ, algemeen

Nadere informatie

De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid. Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief

De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid. Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief HKU, Applied Games R&D programma Lector Jeroen van Mastrigt In opdracht

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Factsheet Ontwikkeling generiek Individueel Zorgplan

Factsheet Ontwikkeling generiek Individueel Zorgplan Factsheet Ontwikkeling generiek Individueel Zorgplan Deze factsheet informeert u over de ontwikkeling van een Referentiemodel Individueel Zorgplan In de praktijk bestaan veel modellen individuele zorgplannen

Nadere informatie

Voorbij de geraniums. Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching. Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp

Voorbij de geraniums. Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching. Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp Voorbij de geraniums Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp 14 maart 2014 Voorbij de geraniums Visiestuk vitaliteitsdenken en vitaliteitscoaching

Nadere informatie

op (afnemende) sturing Een interventie gericht op docenten bij het opleiden en begeleiden van studenten naar zelfstandig beroepsbeoefenaars.

op (afnemende) sturing Een interventie gericht op docenten bij het opleiden en begeleiden van studenten naar zelfstandig beroepsbeoefenaars. op (afnemende) sturing Een interventie gericht op docenten bij het opleiden en begeleiden van studenten naar zelfstandig beroepsbeoefenaars. Auteur: Anneke Lucassen Zelfevaluatie begeleiden bij zelfstandig

Nadere informatie

Activiteit monitoring. Esther Hermans - projectleider Stichting Diafaan Nynke de Jong - adviseur Expertisecentrum LimeZ

Activiteit monitoring. Esther Hermans - projectleider Stichting Diafaan Nynke de Jong - adviseur Expertisecentrum LimeZ Activiteit monitoring Esther Hermans - projectleider Stichting Diafaan Nynke de Jong - adviseur Expertisecentrum LimeZ Hebt u weleens slecht geslapen? Inleiding delen kennis en ervaring activiteitenmonitoring

Nadere informatie

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak De Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet biedt

Nadere informatie

www.ijsfontein.nl Evert Hoogendoorn Strateeg / Game Designer

www.ijsfontein.nl Evert Hoogendoorn Strateeg / Game Designer www.ijsfontein.nl Evert Hoogendoorn Strateeg / Game Designer Spelen heeft een hoge mate van intrinsieke motivatie. Door een speelse situatie te creëren kunnen we gedrag sturen, nieuwsgierigheid opwekken

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Workshop 3. Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg

Workshop 3. Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg Workshop 3 Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg Frans van Muilwijk, Arts M&G, directeur GC Reeshof Hillary Hendriks, Huisarts GC Reeshof Karin Smeets, Strateeg

Nadere informatie

Projectaanvraag Achterstandsfonds. Naam Project (voluit): Een patiëntgerichte multidisciplinaire aanpak van overgewicht in Maastricht.

Projectaanvraag Achterstandsfonds. Naam Project (voluit): Een patiëntgerichte multidisciplinaire aanpak van overgewicht in Maastricht. Projectaanvraag Achterstandsfonds Naam Project (voluit): Een patiëntgerichte multidisciplinaire aanpak van overgewicht in Maastricht. Korte omschrijving van het project (eventueel vervolgen op achterzijde)

Nadere informatie

16R RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00402

16R RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00402 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00402 gemeente WOERDEN Van : college van burgemeester en wethouders Datum 23 augustus 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s) : volksgezondheid en sociaal

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

CO-CREATIE IN ZORGINNOVATIE

CO-CREATIE IN ZORGINNOVATIE CO-CREATIE IN ZORGINNOVATIE 1 Introductie VanMorgen Advies en consultancy voor ontwikkelen en implementeren zorgdiensten met zorgtechnologie Specialiteiten: Begeleiding implementatie zorg op afstand Service

Nadere informatie

WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN

WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN Lonneke Taks Annette de Boer Met stakeholders in gesprek over domotica Met stakeholders in gesprek over domotica 3 Wat helpt om langer thuis te blijven wonen

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt:

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt: Gemeente Amsterdam Wethouder E. van der Burg Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Amsterdam, 22 januari 2015 Betreft: Evaluatie Wijkzorgteams Geachte heer Van der Burg, De Stedelijke Wmo-Adviesraad is een aantal

Nadere informatie

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau pagina 1 van 14 Pagina 1 Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten in uw regio willen weten hoe de samenwerking tussen het

Nadere informatie

Zo is Assen gestart met GIDS

Zo is Assen gestart met GIDS Gezond in... Assen Van links naar rechts: Nicoline Waanders, beleidsregisseur gemeente Assen Gerrit Stolte, beleidsspecialist o.a. sport en gezondheid Gemeente Assen Maria Jongsma, adviseur GIDS, Tinten

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Doorontwikkeling wijkteams 2016

Doorontwikkeling wijkteams 2016 Doorontwikkeling wijkteams 2016 3 thema s bij de doorontwikkeling van wijkteams De officiële overgangsdatum van de transitie van de zorg naar de gemeenten is alweer een poos geleden. Veel gemeenten hebben

Nadere informatie

Gedeelde Besluitvorming in de spreekkamer: hoe pak je dat aan bij mensen met een chronische aandoening? Frederik Vogelzang Sandra Beurskens.

Gedeelde Besluitvorming in de spreekkamer: hoe pak je dat aan bij mensen met een chronische aandoening? Frederik Vogelzang Sandra Beurskens. Gedeelde Besluitvorming in de spreekkamer: hoe pak je dat aan bij mensen met een chronische aandoening? Frederik Vogelzang Sandra Beurskens Inhoud Individueel zorgplan en doelen stellen Project: gedeelde

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Triage. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0289

Keuzedeel mbo. Triage. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0289 Keuzedeel mbo Triage gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0289 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2016 2 van

Nadere informatie

Vision without action is Daydreaming. Action without vision is a Nightmare Japanse spreuk. Ellen Loykens & Marieke Boelhouwer

Vision without action is Daydreaming. Action without vision is a Nightmare Japanse spreuk. Ellen Loykens & Marieke Boelhouwer Vision without action is Daydreaming. Action without vision is a Nightmare Japanse spreuk Ellen Loykens & Marieke Boelhouwer 1. Introductie Verder 2. Doel, doelgroep en uitvoerders Verder 3. Organisatie

Nadere informatie

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg AVZN Deskundigheidsbevordering wijkverpleegkundigen 2015 Pagina 1 van 8 AVZN Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp.

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. BETERapp pilot plan organisatie X In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. Ervaringen cliënt: BETERapp is trouwe vriend De Beterapp is absoluut een aanvulling op de reguliere behandeling.

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016

Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016 Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016 KD Maatschappelijke Zorg Werkproces 2.3: Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding. Je ondersteunt de cliënt bij het realiseren

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ)

Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) Zorg en Welzijn Algemeen Door recente maatschappelijke ontwikkelingen in de 1e lijn is er een toenemende vraag naar deskundige hulpverlening bij psychische klachten. Hierbij speelt de POH-GGZ een belangrijke

Nadere informatie

Projectplan bewoners met dementie in beweging

Projectplan bewoners met dementie in beweging Projectplan bewoners met dementie in beweging Samenvatting Door samen beweegoefeningen te doen op een speciaal daarvoor ontwikkeld toestel, worden voor bewoners de volgende effecten bereikt: Meer sociale

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Samenvatting deelstudies

Samenvatting deelstudies Samenvatting deelstudies 1 t/m 4 Samenvatting achtergrondstudies deel 1 t/m 4 behorende bij het advies Regie aan de poort uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam aios. Groepsnummer aios. Naam huisartsopleider. BIG-nummer Plaats praktijk

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam aios. Groepsnummer aios. Naam huisartsopleider. BIG-nummer Plaats praktijk LEOh Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde VERSIE OPLEIDER: ZELFEVALUATIE Naam aios Groepsnummer aios Naam huisartsopleider BIG-nummer Plaats praktijk Opleidingsjaar aios Moment van invullen

Nadere informatie

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Waarom een PAR in Zinzia? De visie en strategie van Zinzia bieden een duidelijke koers aan de organisatie. Vanaf 2013 heeft - met het kompas Ziel

Nadere informatie

Samenwerken in de wijk

Samenwerken in de wijk Meer lezen? Download de publicatie Samenwerken in de wijk met achtergronden over de 10 meest genoemde vragen en dillemma s bij samenwerken. Draaiboek voor bijeenkomst Samenwerken in de wijk 1 Introductie

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

ROM Doorbraakprojecten. Gerdien Franx

ROM Doorbraakprojecten. Gerdien Franx ROM Doorbraakprojecten November 2014 Mei 2016 Gerdien Franx Projectleider, Trimbos-instituut The Choluteca bridge, Honduras Donald Berwick: Tijd voor continue vernieuwing Patiënt en hulpverlener gericht

Nadere informatie

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis Vervolg 2016 2017 Platform31 In samenwerking met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg Den Haag, 21 maart 2016 Inhoudsopgave Langer Thuis in eigen buurt: activiteiten

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits)

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Algemeen Naam umc Projectleider + email Programmalijn Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Tobias Bonten; t.n.bonten@lumc.nl

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Projectgroep: Gemeente Tilburg: Mw. M. Lennarts, beleidsmedewerker, dhr. W.

Nadere informatie

De verbinding tussen gezondheidsachterstanden en de 3 D s in het sociaal domein: de rol van het (wijk)team

De verbinding tussen gezondheidsachterstanden en de 3 D s in het sociaal domein: de rol van het (wijk)team De verbinding tussen gezondheidsachterstanden en de 3 D s in het sociaal domein: de rol van het (wijk)team STUDIEOCHTEND GEZOND IN 11 DECEMBER 2014 Opzet Wijkteams in alle soorten en maten Stand van zaken

Nadere informatie

SMART requirements schrijven

SMART requirements schrijven SMART requirements schrijven Reverse Engineering als aanpak voor leren Requirements Kenniscentrum 27 maart 2012, 18:50 19:30 uur Hossein Chamani, docent en trainer bij Hogeschool Rotterdam 1 Introductie

Nadere informatie

In gesprek over digitale zorg

In gesprek over digitale zorg In gesprek over digitale zorg Ervaringen en meningen van cliënten en zorgprofessionals met digitale zorg. 2 oktober 2015 Programma Welkom Brengen en halen Wat weten we al? Wat vind jij? Nagesprek 2 cliënten

Nadere informatie

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion leerwerkplaatsen leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren HAN Centre of Expertise Sneller Herstel stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen zorginstellingen, onderzoeksinstituten en de

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

De brug tussen zorg, sport en bewegen. Hans Arends Donderdag 21 september 2012

De brug tussen zorg, sport en bewegen. Hans Arends Donderdag 21 september 2012 De brug tussen zorg, sport en bewegen Hans Arends Donderdag 21 september 2012 Samenwerking tussen sport en zorg in de Sportimpuls Big Move, Start2run, Bewegen op Recept en BeweegKuur zijn goede voorbeelden

Nadere informatie

Een integrale wijkaanpak; wat hebben professionals daar eigenlijk voor nodig? Jennifer van den Broeke

Een integrale wijkaanpak; wat hebben professionals daar eigenlijk voor nodig? Jennifer van den Broeke 1 Een integrale wijkaanpak; wat hebben professionals daar eigenlijk voor nodig? Jennifer van den Broeke Er zijn in Nederland veel laagopgeleiden en migranten met 1 of meerdere chronische ziekten, een ongezonde

Nadere informatie

Samenwerken en verder. Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND

Samenwerken en verder. Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND Samenwerken en verder Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND 1. Werkt u in de palliatieve zorg of in de dementiezorg of beiden? 2.

Nadere informatie

Verwijzen naar de GGZ. Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ?

Verwijzen naar de GGZ. Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ? Verwijzen naar de GGZ Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ? Nieuwe structuur in de geestelijke gezondheidszorg Om de kwaliteit en de kostenbeheersing in de geestelijke

Nadere informatie

Opleidingsprogramma KOP-training

Opleidingsprogramma KOP-training Opleidingsprogramma KOP-training Inhoudsopgave Dit document geeft een korte omschrijving van de achtergrond, inhoud en het programma van de KOPtraining die georganiseerd wordt in het kader van het mirro-keurmerk.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting

SAMENVATTING. Samenvatting SAMENVATTING. 167 Met de komst van verpleegkundigen gespecialiseerd in palliatieve zorg, die naast de huisarts en verpleegkundigen van de thuiszorg, thuiswonende patiënten bezoeken om te zorgen dat patiënten

Nadere informatie

20-05-2014. Filmpje http://www.youtube.com/watch?v=9s3nzal hcc4 Casus. ICT of WMO. Warming up

20-05-2014. Filmpje http://www.youtube.com/watch?v=9s3nzal hcc4 Casus. ICT of WMO. Warming up Emmen Revisited van 1.0 naar 3.0! Perspectief Eigenaarschap Wie regisseert wie? ER 3.0 en 4.0? Simon Henk Luimstra s.luimstra@emmen.nl Warming up Filmpje http://www.youtube.com/watch?v=9s3nzal hcc4 Casus

Nadere informatie

Enkele aanleidingen mirro

Enkele aanleidingen mirro Toelichting mirro Enkele aanleidingen mirro Psychische klachten zijn verzuimoorzaak nummer 1 E-health oplossingen zijn zowel effectief als kostenefficiënt, mirro zet grootschalig in op e-health De zorgvraag

Nadere informatie

Signaleren Informeren Motiveren Registreren Activeren Communiceren

Signaleren Informeren Motiveren Registreren Activeren Communiceren Signaleren Informeren Motiveren Registreren Activeren Communiceren Signaleren Informeren Motiveren Registreren Activeren Communiceren Signaleren Informeren Motiveren Registreren Activeren Communiceren

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

Evert Hoogendoorn Strateeg & Gamedesigner, IJsfontein M. +31 (0)6 414 262 09 T. +31 (0)20 420 07 43 evert@ijsfontein.nl www.ijsfontein.

Evert Hoogendoorn Strateeg & Gamedesigner, IJsfontein M. +31 (0)6 414 262 09 T. +31 (0)20 420 07 43 evert@ijsfontein.nl www.ijsfontein. Evert Hoogendoorn Strateeg & Gamedesigner, IJsfontein M. +31 (0)6 414 262 09 T. +31 (0)20 420 07 43 evert@ijsfontein.nl www.ijsfontein.nl Spelen is een essentiële menselijke eigenschap. In spel proberen

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

- dat er minder bureaucratie moet komen. Zorg moet worden "ontschot". Gemeenten kunnen daar op lokaal niveau optimaal op sturen.

- dat er minder bureaucratie moet komen. Zorg moet worden ontschot. Gemeenten kunnen daar op lokaal niveau optimaal op sturen. Bijlage 2 Waar wilt u naartoe? Een oplossingsgerichte methodiek voor"het gesprek". Deze notitie begint bij de uitgangspunten van de WMO. En sluit aan bij de bakens Welzijn Nieuwe Stijl. Een vertaling van

Nadere informatie

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Simone Vermeulen Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Syntens Innovatiecentrum Nieuwe verbindingen, nieuwe business 12-10-2012 > Onafhankelijke sparringpartner voor MKB-ondernemers

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Kick-Off Positieve Gezondheid 31 mei 2017

Kick-Off Positieve Gezondheid 31 mei 2017 Kick-Off Positieve Gezondheid 31 mei 2017 Programma 18.00 uur: Welkom en ontvangst bij Caracola met pizza en salade (Athos/Caracola) Blauwe Zorg 18.30 uur: Vertrek naar Trefcentrum 19.00 uur: Presentatie

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

Perspectief op Potenties

Perspectief op Potenties Perspectief op Potenties Jaap van der Stel Jaap van der Stel Lector GGz Hogeschool Leiden Brijder-Parnassia GGZ ingeest Een derde meer herstel? Vereist: brede visie op herstel, inclusief focus op functioneel

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Slimmer Werken in zorg en welzijn

Slimmer Werken in zorg en welzijn Slimmer Werken in zorg en welzijn Slimmer Werken in zorg en welzijn Veel organisaties in de zorg zijn op zoek naar handvatten om het werkplezier van medewerkers te vergroten en om een professionele en

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Naar toekomstgericht opleiden in zorg en welzijn. Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen Kete Kervezee December 2015

Naar toekomstgericht opleiden in zorg en welzijn. Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen Kete Kervezee December 2015 Naar toekomstgericht opleiden in zorg en welzijn Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen Kete Kervezee December 2015 Voorbeeld actualiteit 2 miljoen Nederlanders kampen met chronische pijn. De oorzaken

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

Wijkverpleegkundigen in sociale teams; spin in het web of vijfde wiel aan de wagen? Sonja Liefhebber, Movisie Cees Oprins, Vilans, In voor zorg!

Wijkverpleegkundigen in sociale teams; spin in het web of vijfde wiel aan de wagen? Sonja Liefhebber, Movisie Cees Oprins, Vilans, In voor zorg! Wijkverpleegkundigen in sociale teams; spin in het web of vijfde wiel aan de wagen? Sonja Liefhebber, Movisie Cees Oprins, Vilans, In voor zorg! Welke vragen leven er bij jullie? Deze workshop Feiten sociaal

Nadere informatie

Opstart met WeHelpen voor (zorg)instellingen

Opstart met WeHelpen voor (zorg)instellingen Opstart met WeHelpen voor (zorg)instellingen Opgesteld door: Vilans in opdracht van coöperatie WeHelpen Datum: 9 juni 2013 Versie: 1.0 Opstart met WeHelpen In dit document bieden we een aantal handvatten

Nadere informatie

Subsidiebesteding wetenschappelijk onderzoek

Subsidiebesteding wetenschappelijk onderzoek Subsidiebesteding wetenschappelijk onderzoek Informatie voor onderzoekers en andere betrokkenen Aids Fonds Keizersgracht 392 1016 GB Amsterdam Contactpersoon Marein de Jong, Irene Keizer Titel Beleidsadvies

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Handelingsgerichte diagnostiek, gelijkwaardigheid en transparantie

Handelingsgerichte diagnostiek, gelijkwaardigheid en transparantie Handelingsgerichte diagnostiek, gelijkwaardigheid en transparantie Het multidisciplinair overleg (MDO) tussen ouders, leerlingen en school in Zuid-Kennemerland Met de invoering van passend onderwijs verandert

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij.

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij. Verbindt Verbetert Versterkt Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij Inleiding De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De zorgvraag neemt

Nadere informatie