Nieuwsbrief ANBO - Regio Zuidoost Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief ANBO - Regio Zuidoost Brabant"

Transcriptie

1 Eitje Nieuwsbrief ANBO - Regio Zuidoost Brabant I N H O U D 1-5 Algemeen; ANBO - afdeling Valkenswaard/ Waalre, 5-7 ANBO - afdeling Eindhoven 7 en 8 ANBO - afdeling Geldrop - Mierlo/ Heeze O oit gekregen: een oud kookboek. De randen van de bladzijden zijn vergeeld, sommige pagina s houden zich met moeite vast aan de binding en in de tekst kom je woorden tegen als vleesch en visch. De auteur is A.R.F.C.A. Simonz; niet duidelijk is of dat een mevrouw dan wel een meneer is. Het moet, gezien de spelling, geschreven zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw. Uit het voorwoord kun je concluderen dat de schrijver/schrijfster vooral lezeressen toesprak en soms met raadgevingen die nu bedillerig klinken, zoals: Het geregeld gebruik van een huishoudboekje acht ik van groot belang en kan niet genoeg worden aanbevolen aan iedere huisvrouw die prijs stelt op orde, zoowel in hare keuken als in haar gezin; men bedenke dat orde, overleg en spaarzaamheid tot de eerste voorwaarden van welvaart behooren. Bij de recepten worden de prijzen vermeld van de benodigde Ingrediënten. Zo leer ik dat je, naar schatting, negentig jaar geleden, zes versche truffels uit de Perigord kon kopen voor wat nu een halve euro zou zijn. Een bloemkool ging voor vier eurocent over de toonbank, een kilo ossenhaas kostte zeventig eurocent. Als je de prijzen van toen vergelijkt met die van nu zie opmerkelijke verschillen In de stijging van de prijzen. Een kilo rund-stoofvlees staat in het oude kookboek geprijsd voor veertig eurocent per kilo. Dat is nu bij een beetje slager al gauw vijftig maal zo veel. Een eitje daarentegen is afhankelijk van kwaliteit en omvang - in al die jaren maar zes tot tien keer duurder geworden. Maar de kippen van toen zagen er wel wat vrolijker uit dan die van nu.neem ik aan. En de eierboeren ook. Ab Klaassens Noot redactie: Ee e Klaassens-Postema is ziek en daar om schreef haar man AB Klaassens dit stukje O p vrijdag 25 april 2014 zijn 11 inwoners van Eindhoven Koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Eén van de gedecoreerden is de heer Jaap Grootjans (84) vanwege zijn inzet voor de wandelgroep 55+, daarnaast was hij mede oprichter van deze wandelgroep en zet zich sinds de oprich ngsdatum in 1993 nog steeds in voor deze wandelgroep. Nieuwsbrief ANBO-Regio Zuidoost Brabant Jaargang 4 Nummer 5 Editie Juni 2014

2 ANBO-afdeling Valkenswaard/Waalre Bezoek de afdeling Valkenswaard/Waalre ook op: Maandag 12 mei, 10:00 uur de Hofnar. ANBO; KBO Borkel en Schaft; KBO Dommelen; KBO Valkenswaard; PCOB; PVGE; WMO-raad; PGV ; Jongerenraad; Cc AB. Werkgroep Communicatie Op 15-5 heeft Wijkraad Geenhoven een themadag Ouder worden in je eigen woning. SBV is uitgenodigd om zich op de bijbehorende informatiemarkt te presenteren. O.a. zal middels een overzichtposter de samenstelling van het SBV worden bekend gemaakt: vermeld staan de 3 KBO s, PVGE, PCOB, ANBO en onafhankelijken; daaronder in het kort de contacten. Renovatie website: offerte is ontvangen en goedgekeurd. Gelet op de kosten is gekozen is voor een aanpassing waarbij de website ook op moderne apparatuur te lezen is en niet een algehele vernieuwing. Nieuwsbrief: nog geen definitieve opzet. Voorstel zal ook besproken worden in voorzittersoverleg van Voornemen is om de 1 e editie in september uit te laten komen. Doel van de nieuwsbrief is het promoten, bekendmaken van SBV en het informeren van de achterban nu de mogelijkheid om te publiceren in Kempener Koerier niet zeker is. Werkgroep Zorg en Welzijn De werkgroep heeft via de contactpersoon van het SBV een verzoek gekregen van de WMO raad om een mening te geven op het raadsvoorstel huishoudelijk hulp 1. Werkgroep Wonen en Dienstverlening De werkgroep heeft het advies gegeven het project seniorenvervoer te stoppen. De motivatie hiervoor is dat er bij Paladijn jaarlijks te weinig aanvragen binnenkomen; er door veel organisaties zoals ouderenbonden, parochies, soozen, Zonnebloem e.d. al onderling gezorgd wordt voor vervoer; de instellingen zoals Valkenhof, Lunet en de Boei hun medewerking hebben ingetrokken. Men is van mening dat een nieuw op te richten organisatie geen toegevoegde waarde heeft. E.e.a. zal in het DB, de werkgroep communicatie en in het BO met de gemeente worden besproken alvorens over te gaan tot definitief stoppen van het project. De vergadering is akkoord gegaan met een ondersteuning door het SBV voor fondsenwerving voor de beleeftuinen van Valkenhof. Werkgroep Politiek De werkgroep heeft de politieke partijen een brief gestuurd waarin zij nogmaals wijzen op het eerder gestuurde speerpunten verkiezingsprogramma met de wens dit op te nemen in het coalitieprogramma. Het coalitieprogramma is inmiddels klaar. De werkgroep gaat dit programma en de speerpunten vergelijken en komt met een overzicht. Algemeen Op vindt er een voorzittersoverleg plaats met de ouderenbonden. Alle bonden komen met 1 of meerdere vertegenwoordigers; ANBO heeft helaas afgemeld. Voornaamste punt tijdens deze bespreking is de relatie en terugkoppeling tussen ouderenbonden en SBV. Van dit overleg zal een aparte gespreksnotitie worden gemaakt. Voor het Senioren Service Centrum is nog geen geschikte ruimte gevonden. De samenstelling van de werkgroep Wonen en Dienstverlening is mager; slechts 2 personen. Ook zijn er nog te veel plaatsen open in het bestuur die door ouderenbonden bezet zouden moeten worden. Samenstelling bestuur, werkgroepen en rooster van aftreden komt op de agenda van 8 september a.s. Vragenlijst gemeente m.b.t. subsidie 2015 Eerder was aangegeven dat organisaties een gesprek met de gemeente zouden krijgen. Dit is vervangen door een vragenlijst. Deze is door SBV niet ingevuld maar middels een brief beantwoord. Er is ook een brief naar de gemeente, dhr. Teunissen, gestuurd met daarin de opmerkingen: het vervangen van het gesprek door een vragenlijst ;over de korte termijn waarin de lijst moest worden ingevuld; de aard van de vragen en het advies toch gesprekken te laten plaatsvinden. Als bijlage is meegestuurd de brief aan het onderzoeksbureau. De ouderenbonden hebben een cc van deze brief ontvangen. Er is contact geweest met de gemeentelijke klankbordgroep VVC (Valkenswaards Vrijwilligers Contact ). Dit gesprek was informatief van beide zijden. De klankbordgroep is zich aan het oriënteren en zal meerdere organisaties raadplegen. Volgende AB vergadering maandag 16 juni a.s. Leny Peels 2 Nieuwsbrief ANBO-Regio Zuidoost Brabant Jaargang 4 Nummer 5 Editie Juni 2014

3 ANBO-afdeling Eindhoven OVO op zoek naar een nieuwe voorzitter tichting Overlegorganisatie voor Ouderen in Eindhoven (OVO) is op zoek naar een vrouw of man die zich, als voorzitter, wil inzetten voor collectieve belangenbehartiging van senioren in Eindhoven. OVO is een beleidsorganisatie die probeert het beleid ten aanzien van senioren in Eindhoven, te beïnvloeden. S Wat zijn de taken van de voorzitter van OVO? e voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van de OVO- organisatie, het functioneren D van het bestuur en de bestuursleden en zorgt in deze voor een goed werkklimaat, en goede interne en externe communicatie en treedt op als de formele vertegenwoordiger van OVO naar buiten. Zij/hij bewaakt de doelstellingen, draagt zorg voor beleidsplan, werkplan en jaarverslag en bereidt de vergaderingen van Bestuur en de Raad van Toezicht voor. Ook het voorzitten van de bestuursvergaderingen behoort tot de taken. Stichting OV O werkt o.a. samen met de KBO, ANBO, PVGE, PCOB, t Indische Netwerk en Turcodac. De tijdsinvestering is (afhankelijk van de persoon) ongeveer twee dagdelen per week. IN DIT NUMMER Toch AOW - straf; Column Moet kunnen ; 4 Themadag en Dagtocht; Senioren vaker dupe van fietsongeluk 5 COLOFON De Vrijwillige Ouderen Adviseur; Rijbewijs keuringsmogelijkheden; 6 Wat heeft OVO te bieden? O VO biedt een plek in een kleine gedreven, zelfstandige en enthousiaste organisatie. Samen met anderen als vrijwilliger werken bij OVO betekent een flink netwerk, contact en samenwerken met andere mensen en ondersteuning indien nodig. Het betekent samen inzetten voor de collectieve belangenbehartiging van senioren in Eindhoven. Heeft u interesse? Neem dan contact op met of LINE DANCE Deze maand op woensdag en 21 van uur in De Hoeksteen Gerretsonlaan 1a De Hoeksteen is van 12 t/m 17 juli gesloten en op 2 september beginnen we weer met line-dancing. 3 Nieuwsbrief ANBO-Regio Zuidoost Brabant Jaargang 4 Nummer 5 Editie Juni 2014

4 Toch AOW- straf bij samenwonen ouder/kind en motie die regelt dat er géén kostendelersnorm wordt geïntroduceerd in de AOW bij een mantelzorgsituatie, is de afgelopen maand in de Tweede Kamer verworpen. Dat betekent dat een zorgbehoevende AOW-er die inwoont bij een zoon E of dochter, een lager AOW-bedrag gaat ontvangen. ANBO is diep teleurgesteld en heeft staatssecretaris Van Rijn van VWS hierover een brief gestuurd. Dit omdat hij vorig jaar beloofde hiervoor een oplossing te zullen bieden in overleg met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken. Zorgrelatie u zijn er nog drie uitzonderingen in de AOW, waarin AOW ers in geval van samenwonen tóch een (hogere) uitkering voor N alleenstaanden ontvangen: bij een zorgrelatie, bij een commerciële relatie en wanneer ouders en kinderen samenwonen. Klijnsma wil die laatste uitzondering schrappen; aan die eerste twee worden strenge voorwaarden gesteld. Herinneren NBO-directeur Liane den Haan: Mantelzorg verlenen mag niet bestraft worden met een inkomenskorting. In de eerste A plaats verwacht de overheid meer inzet van zogeheten informele zorg en ondersteuning. Het is behoorlijk ontmoedigend om, naast alle andere praktische hindernissen, te moeten afwegen of dat financieel wel voordelig is. In de tweede plaats hebben de staatssecretarissen Klijnsma en Van Rijn al in mei vorig jaar toegezegd om hier een zorgvuldige oplossing voor te verzinnen. Daar willen wij hen graag aan herinneren. Moet kunnen e komt steeds meer situaties tegen waarvan je denkt: dat mag nooit gebeuren terwijl je op je klompen aanvoelt dat het J straks kan en dat het waarschijnlijk ook zal gebeuren. Of het echt gebeurt, hangt af van hoe we er mee omgaan en hoe we er over denken. Ga er maar vanuit dat straks bijna alles technisch kan wat zichzelf niet onmogelijk maakt. Als je hart in gebreke blijft kan daar technisch steeds mee aan gedaan worden. Het hart van een donor kan worden geïmplanteerd. Wellicht vind men dit straks een primitieve oplossing en kan de functie van het hart beter overgenomen op een kunstmatige manier. Dat geldt wellicht voor alle lichaamsfuncties en zeker ook voor ons brein waarvan we nu nog nauwelijks weten hoe het functioneert. Daar kunnen we wel degelijk ouder mee worden dan nu en ook langer gezond mee blijven. Dat is hoe dan ook een grote aanwinst. Hoeveel we daaraan hebben ligt eraan hoe we daar samen mee kunnen omgaan. Bespiegelingen over onsterfelijkheid lijken me ongewenst. Zo lang we leven is onze gezondheid in gevaar. Ons leven is het resultaat van een ontwikkeling, een struggle for live, een evolutie. Wat we ervan kunnen waarnemen is wat er van overgebleven is. Ver weg het meeste is ten onder gegaan en onherkenbaar vergaan. Ook wij zijn stoffelijk en zullen tot stof wederkeren. Wat we van de toekomst mogen verwachten is grotendeels onvoorspelbaar. Bijna alles wat mogelijk is zal technisch mogelijk worden. Als de computer sneller is met het berekenen van de winstkansen op de beurs zal de computer de winst pakken. Met een googlebril kunnen we iemand die we tegenkomen identificeren. Zijn leven staat op Internet, jij kunt het zien en wat jij er mee doet is aan jou. Privacy is een leuk idee, alles verandert, jij verandert ook, vergeet het maar. Google bril? Reacties naar: tel , 4 Nieuwsbrief ANBO-Regio Zuidoost Brabant Jaargang 4 Nummer 5 Editie Juni 2014

5 Themamiddag en Dagtocht Deze maand (10 juni 20140) geen themamiddag. De dagtocht op donderdag 22 mei a.s. naar Ameide/ Schoonhoven (Zilverstad) vindt normaal doorgang. Cantershoef bevindt zich aan de Marnestraat 2 Senioren vaker dupe van fietsongeluk U it onderzoek van Stichting VeiligheidNL blijkt dat senioren steeds vaker slachtoffer worden van fietsongelukken en dat zij hierdoor ook vaker op de eerste hulp terechtkomen. In 2012 kwamen in totaal plussers in het ziekenhuis terecht. In 86 procent van de gevallen gebeurde het ongeluk tijdens het fietsen of lopen. OORZAAK 1 ANBO-directeur Liane de Haan: De toename kan deels toegeschreven worden aan de vergrijzing, maar dat is niet de enige oorzaak. Het is een feit dat naarmate men ouder wordt fietsen steeds meer risico s met zich meebrengt. 65-plussers lopen drie keer zoveel risico op een ongeluk met dodelijke afloop als gemiddeld, 75-plussers lopen zelfs twaalf keer zoveel risico. Terwijl vooral die laatste groep zich voornamelijk verplaatst per fiets of lopend. Voor hen is het extra belangrijk dat zij zich veilig van A naar B kunnen verplaatsen. OORZAAK 2 Een andere oorzaak is de conditie van de straat, stoep of fietspad. Senioren geven dit in het onderzoek zelf als oorzaak aan. Ook de ANWB berichtte hier laatst over en zei dat fietspaden niet alleen slecht onderhouden zijn, maar ook te smal zijn voor alle soorten fietsen. Waar je eerst de normale fiets had, tref je tegenwoordig bakfietsen, race- en toerfietsen, elektrische fietsen en ligfietsen op het fietspad aan. SENIORPROOF WEGONTWERP Den Haan: Wij proberen gemeenten al jaren te bewegen om fietspaden goed te onderhouden en daarin te investeren. Sinds 2008 werken we mee aan het project Blijf Veilig Mobiel, dat zich richt op het verbeteren van de verkeersveiligheid voor senioren en de afname van ongevalrisico's. Daaruit blijkt dat fietspaden breed genoeg moeten zijn, obstakelvrij en bij voorkeur vrij liggen of desnoods in rood uitgevoerd worden. Eenrichtingsfietspaden, zodat frontale ongevallen voorkomen worden, zijn het meest veilig. Meer themadagen in JULI Het thema van deze middag wordt nog nader bekend gemaakt. 12 AUGUSTUS Wat kan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) voor ons betekenen? 9 SEPTEMBER Ouderen in veilige handen. Een veilig thuis. Ouderenmishandeling 14 OKTOBER Cabaret Het Korte Lontje De cabaretier heeft het over zaken die ons dagelijks kunnen overkomen. 11NOVEMBER De hartstichting vertelt niet alleen theoretisch over het hart, maar ook hoe het is om dagelijks je leven invulling te geven met een hartkwaal.?? DECEMBER Afsluiting van het jaar met een borrel en een lunch. De juiste datum wordt nog bekend gemaakt. GEMIDDELD 6100,- EURO MEDISCHE KOSTEN Stichting Veiligheid NL heeft ook berekend dat een gewonde fietser of voetganger gemiddeld euro medische kosten maakt. Den Haan: Deze kosten zijn gemakkelijk terug te verdienen als gemeenten scheve tegels recht leggen, fietspaden verbeteren en onderhoud plegen. Dan hebben we niet alleen veilige fietspaden, maar ook minder ongelukken. Een win-winsituatie, lijkt mij. MODELAANPAK VEILIG FIETSEN Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu ondersteunt de gemeenten onder meer met de Modelaanpak Veilig Fietsen, waarin best practices (gemeenten die het goede voorbeeld geven) zijn verzameld uit heel Nederland. Andere gemeenten kunnen die maatregelen overnemen of gebruiken ter inspiratie. Daarnaast heeft Schultz een ambassadeursgroep samengesteld die bestaat uit zeven burgemeesters en de Commissaris van de Koning in Overijssel, Ank Bijleveld- Schouten. Deze ambassadeurs kunnen andere gemeenten adviseren bij het maken van hun Lokale Aanpak. Ten slotte steekt Schultz geld in onderzoek en studies naar fietsveiligheid. 5 Nieuwsbrief ANBO-Regio Zuidoost Brabant Jaargang 4 Nummer 5 Editie Juni 2014

6 C O L O F O N POSTADRES ANBO-AFDELING EINDHOVEN Prins Alexanderstraat BL Eindhoven VOORZITTER Mw. E. Klaassens - Postema Uiverlaan AC Eindhoven SECRETARIS Dhr. P. H. Klaver Prins Alexanderstraat BL Eindhoven PENNINGMEESTER Mw. J.H.J. Geus LEDENADMINISTRATIE Mw. A.G.M. Luijten Tar nistraat CX Eindhoven BEHEER en EINDREDACTIE Regionale ANBO-Nieuwsbrief Hr. J. Schreuders HOOFDBEZORGER/DEPOTHOUDER Dhr. Bert Megens St. Jozephlaan HA Eindhoven BANKREKENING ANBO-AFDELING EINDHOVEN NL82 INGB BEZOEK ONS OP INTERNET De Vrijwillige Ouderen Adviseur anneer kunt u de Vrijwillige Ouderen W Adviseur (VOA) inschakelen? Wanneer er vragen zijn over sociale regelgeving, regionale en lokale voorzieningen en diensten. De Vrijwillige Ouderen Adviseur kan afhankelijk van het probleem van de ouderen mogelijkheden aandragen naar een oplossing. De ouderenadviseur zal samen met u meedenken, ondersteunen, bemiddelen, informeren over de eventuele mogelijkheden met als doel dat u zelfstandig de weg weet naar collectieve en individuele voorzieningen. Bij de ANBO afdeling Eindhoven kunt u daarvoor contact opnemen met: Joke Speldenbrink - Verhoeven Telefoon Rijbewijs keuringsmogelijkheden WAALRE - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor ook in 2014 elke zaterdag terecht in het Gezondheidscentrum 'Le Sourire', De Leesakker 24. Tarief: 35,00 voor de B/E keuring en 50,00 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E. EINDHOVEN - 75-Plussers, chauffeurs jonger dan 75 jaar met C/D/E rijbewijs en overige automobilisten, die een rijbewijskeuring moeten ondergaan, kunnen op 225 locaties in Nederland terecht bij Regelzorg. Locatie: in Eindhoven kan men op de Aalsterweg 135 en op Croy 7s. Tarief: 35,- voor de seniorenkeuring en 55,- voor chauffeurs jonger dan 70 met grootrijbewijs. Huisartsenpraktijk Hoevenaars telefoon: (Kosten 35.-) Medische Diensten Aalst/Waalre tel.: (Kosten 25,-) VELDHOVEN. Senioren die op de datum waarop hun rijbewijs verloopt, 75 of ouder zijn dienen een medische keuring te ondergaan. Ook chauffeurs jonger dan 75 jaar die een C/D/E rijbewijs aanvragen of verlengen moeten sinds 2005 worden gekeurd. Dit is voordelig en eenvoudig te regelen. Arts Margot Elings uit Veldhoven telefoon (Kosten 30,-- op vertoon geldig ANBO-lidmaatschapsbewijs). Overige senioren betalen 40,--. Voor alle locaties geldt overigens dat u voor informatie en een afspraak kunt bellen naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: Zelf een datum plannen kan via Schikt de datum u niet dan zijn er veelal andere mogelijkheden ergens anders in de regio. Meenemen naar de keuring: Eigen Verklaring, medicijnenlijstje, klein beetje urine, bril of contactlenzen en het huidige rijbewijs. Overlijdensbericht Het bestuur van de ANBO-afdeling Eindhoven maakt met leedwezen bekend dat is overleden De Heer A. Koopman Het bestuur betuigt zijn medeleven met de nabestaanden Het belang van uw adres unnen we beschikken over uw adres? Zo ja, dan doet u ons een groot K genoegen, want pas dan ontvangt u de Regionale ANBO-Nieuwsbrief in kleur en dat scheelt veel in drukkosten voor onze afdeling. De nieuwsbrief is bijna de grootste kostenpost op onze begroting. Dus stuur s.v.p. onze penningmeester Hannah Geus een ( zie de C O L O F O N) met als onderwerp Mijn e-maladres. 6 Nieuwsbrief ANBO-Regio Zuidoost Brabant Jaargang 4 Nummer 5 Editie Juni 2014

7 Herbenoeming bestuursleden Op de jaarvergadering dd. 27 maart jl. is melding gemaakt het aftreden van de huidige bestuursleden Mw. M.S. Thissen en Dhr. S.E.H. Bongers daar ze beiden al meer dan 2 x 4 jaren zitting hebben in het bestuur. Met instemming van de ledenvergadering zijn ze hun bestuurstaken blijven waarnemen, dit bij gebrek aan opvolging. Het huidige reglement biedt thans de mogelijk van een langere zittingsduur dan 2x 4 jaar, indien daarvoor door het Hoofdbestuur ontheffing wordt verleend. Omdat zich geen tegenkandidaten hebben aangemeld is deze ontheffing voor de huidige bestuursleden Mw. M.S. Thissen en Dhr. S.E.H. Bongers aangevraagd. Bezoek aan het kasteelpark te Geldrop : Op donderdag 17 juli 2014 is er een gezellig samen zijn gepland met een rondleiding door het kasteelpark. De bijeenkomst start om 14.00u onder het genot van een kopje koffie in de Kasteelhoeve. Van hieruit maken wij, met deskundige begeleiding, een wandeling door het kasteelpark met uitleg over wat wij zien en zijn historie. Bevestiging en de opgave hiervoor zullen nader worden vermeld in volgende nieuwsbrief. Noteer dit alvast. Robot Hoever kunnen we gaan? Kunnen we op de duur robots maken die de mensen in hun mogelijkheden vergaand overtreffen. Waar ligt de grens? Of is er geen grens en kunnen we in de verre toekomst onze eigen God bouwen die alle goden in de schaduw stelt. Zeker is dat we nauwelijks idee hebben waartoe automatisering, robotisering en digitale informatica kunnen leiden. Sinds we een beetje kunnen rondkijken in het evolutieproces waarvan ook wij zelf het resultaat zijn, zoeken we naar nieuwe genetische mogelijkheden. Het leven wordt via het delen en kopiëren van genen en celdeling doorgegeven. In de informatica proberen we op een soortgelijke manier (delen en kopiëren) informatie over te brengen. We doen alle moeite om machines als verlengstuk van onze menselijke mogelijkheden te ontwerpen en te gebruiken. We zijn steeds meer in staat om deze machines te programmeren alsof we het zelf zijn. Dat gebeurt op allerlei manieren. Een kunstbeen of een ander lichaamsdeel dat door onze hersens wordt aangetuurd maar ook een robot die op afstand werkt. En ook robots die andere robots maken, die leren samenwerken, die wellicht hun eigen programma kunnen maken. We kunnen het ons nu onmogelijk voorstellen dat een robot of een computer door iets anders geprogrammeerd en aangestuurd wordt door iemand of iets anders dan de maker. Het zal echter de eerste keer niet zijn dat wij iets ondernemen waarvan we de niet terug te draaien gevolgen onmogelijk kunnen inschatten. De manier waarop wij willen leven zal bepalen hoe we met dit vraagstuk omgaan. Als wij dit willen op de manier zoals nu bezig zijn, verwacht ik een moeilijke toekomst. Reacties naar: tel , I N H O U D Voor u gelezen Veilig gebruik van het internet. 8 7 Nieuwsbrief ANBO-Regio Zuidoost Brabant Jaargang 4 Nummer 5 Editie Juni 2014

8 Voor U gelezen Veilig gebruik Internet : C O L O F O N Als u Internet gebruikt let op het volgende! - Bescherm je persoonlijke gegevens, - Zorg voor een veilige computer door deze te beschermen. - Zorg voor : firewall, spamfilter, anti-spyware, en antii-virusprogramma. - Gebruik bij draadloze verbindingen een wachtwoord. - Open geen bijlage van een onbekende . - Vermeld in berichten nooit persoonsgegevens, ook geen bankgegevens of pincode. Veilig Internet Bankieren - Vertel niemand uw pincode, zelfs uw bank mag er niet naar vragen! - Let op na het inloggen bij uw bank. In de adresbalk links veranderd http in https en er is een veiligheidsslotje te zien! laat ook hiervan een kopie thuis. - Ziet de website er opeens anders uit of werkt anders, vraag bij de bank na, of er iets veranderd is? - Bankiert u niet op uw eigen computer, wis dan uw surfgeschiedenis en log uit. - Ga altijd zelf rechtstreeks naar de website van de bank, niet via hyperlinks. Tips: - Verander regelmatig uw wachtwoord! - Controleer regelmatig de antisoftware en welke versie u gebruikt. - Voor problemen van de pincode, bankrekening of bankpas: Tel Voor dezelfde problemen in het buitenland : Meer informatie? Kijk op : POSTADRES Meidoorn AS Geldrop VOORZITTER Mw. M.S. Thissen Dwarsstraat BC Geldrop Tel.: SECRETARIS en PENNINGMEESTER Hr. J. J. Joosten Meidoorn AS Geldrop Tel.: PENNINGMEESTER Vacature LEDENADMINISTRATEUR Hr. S.E. Bongers BEZORGING Hr. H.H. Westdorp Tel.: OUDERENADVISEURS Hr. A.W.M. van Bussel Tel.: RABO-rekeningnummer ANBO-afdeling Geldrop-Mierlo/Heeze NL18RABO www. veiligbankieren.nl www. seniorenweb.nl www. nederlandveilig.nl/veiliginternetten/tips www. rijksoverheid.nl ( vermeldingen uit een gezamenlijke uitgave van de Gemeente Eindhoven, Woningbouwvereniging en meerdere Instellingen ) 8 Nieuwsbrief ANBO-Regio Zuidoost Brabant Jaargang 4 Nummer 5 Editie Juni 2014

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 GEWESTBRIEF VOORWOORD Wat gebeurt er allemaal Terugkijkend op het jaar 2009 is er om ons heen heel veel gebeurd. In 2008 een creditcrisis. Banken die

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014 Vizier Jaargang 70 Nummer 2 mei 2014 Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen Oproep Algemene Vergadering 2014 Oproep Ledenvergaderingen Bondsgroepen

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Eindrapport Onderzoek kwetsbare verkeersdeelnemers

Eindrapport Onderzoek kwetsbare verkeersdeelnemers Eindrapport Onderzoek kwetsbare verkeersdeelnemers Gebaseerd op literatuurstudie, raadpleging internet en onderzoek Kien Aanschaf en gebruik scootmobielen (A.) en Aanbod mobiliteits-/rijvaardigheidscentra

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 e-mail: tomerkens@kpnplanet.nl Inhoud Uitnodiging BOT-avond

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 COLOFON Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oostrom Jan Admiraal Ria Teunissen RESEARS / FOTO S

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Pleidooi. Everiek Bakker: Vertrouwen is belangrijk. Leden werven = sparen voor cadeaus! (pagina 36)

Pleidooi. Everiek Bakker: Vertrouwen is belangrijk. Leden werven = sparen voor cadeaus! (pagina 36) Pleidooi Opinieblad christennetwerk GMV Jaargang 8 nr. 1 februari 2006 Leden werven = sparen voor cadeaus! (pagina 36) TopGMV-ers over de Landelijke Netwerkdag Thema: Vriendschap in arbeidsrelaties Kloof

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. CNV Belastingservice. Buschauffeur = trots! JAARGANG 5 december 2012 NR 4

MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. CNV Belastingservice. Buschauffeur = trots! JAARGANG 5 december 2012 NR 4 JAARGANG 5 december 2012 NR 4 MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN CNV Belastingservice EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR Buschauffeur = trots! Advertentie Inhoud Algemeen Reacties 6-7 Kort nieuws 8-9 - 14 Vereniging

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie