Leergang. Effectief Leiderschap voor managers. die betrokken (zullen) zijn bij het Associate degree-onderwijs april 2014 juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leergang. Effectief Leiderschap voor managers. die betrokken (zullen) zijn bij het Associate degree-onderwijs april 2014 juni 2015"

Transcriptie

1 LEIDO Project- en advies- Organisatie Beroepsonderwijs Leergang Effectief Leiderschap voor managers die betrokken (zullen) zijn bij het Associate degree-onderwijs april 2014 juni 2015 In dit memo zijn de data opgenomen voor de studiereis naar de VS, mei 2014 met een aantal activiteiten die zijn gepland. Op maandag 16 december is er om uur een info-sessie over deze leergang, in Amersfoort- Schothorst Disketteweg 6, zaal 2.07 (Ecabo). Aanmelding daarvoor is mogelijk via een mail naar In 2006 is de Associate degree (Ad) in ons land opgenomen als formeel erkende graad binnen het hoger beroepsonderwijs (hbo). Na een pilotperiode die op verzoek van de overheid stevig is gemonitord, is per 1 september 2013 de Ad volledig verankerd in de wet voor het hoger onderwijs. Dat heeft ertoe geleid dat een flink aantal hogescholen de keuze heeft gemaakt de Ad volledig in het onderwijsaanbod op te nemen op basis van de relevantie van de onderliggende programma s voor de arbeidsmarkt. Andere hogescholen voelen zich gedwongen nader te bezien hoe de Ad in het geheel aan opleidingen kan worden opgenomen. Uiteraard zijn er ook bekostigde hogescholen die juist door de invoering van de Ad opteren voor het neerzetten van een onderwijsinstelling voor Bachelors en waar mogelijk Masters, maar deze hogescholen krijgen dan zonder meer te maken met het regionale aanbod van Ad s vanuit andere (veelal private) aanbieders en op termijn zij-instromer die elders een Ad hebben afgerond. De niet-bekostigde hogescholen zien de Ad als een kans, in de draai van het al jarenlang functionerende aanbodmodel naar een meer vraaggestuurd systeem. De overheid zal de scholing voor volwassenen ongetwijfeld meer dan nu het geval is, gaan enten op flexibel vorm te geven leerwegen, waarbij het studeren in grote brokken zoals een hbo-bachelor van vier jaar, verleden tijd zal zijn. Een eerste stap via de Ad en na een volgende periode met (werk)ervaring via validering van verworven competenties en gevolgde scholing opgaan voor de bachelor. Het zijn leerwegen waar het hbo-onderwijs niet meer omheen kan. Kortom, het onderwijslandschap krijgt in de komende jaren mede door de Ad een ander gezicht. Hogescholen en de opleidingen zullen altijd op een of andere wijze rekening dienen te houden met een onderwijssysteem en een arbeidsmarkt waarvan de Ad deel uitmaakt en waarbij er studenten zijn die na een Ad op korte dan wel langere termijn een Bachelor willen afronden. Dat alles vraagt om managers binnen hogescholen die op deze ontwikkelingen moeten, kunnen en mogen inspelen. Op basis van de ruime ervaring die vanaf de eerste plannen om met een Ad in ons land te starten en de vele projecten die nationaal en internationaal zijn uitgevoerd, wordt door Leido een jaar 1

2 omspannende leergang aangeboden voor managers die nu, straks of op middellange termijn met de Ad te maken hebben. Bij die projecten is een stevige samenwerking opgebouwd met Universiteiten, Colleges en organisaties in de VS. De belangrijkste universitaire partner is de University of Toledo en er zijn inhoudelijke samenwerkingsverbanden ontstaan met de American Association of Community Colleges (AACC) en het netwerk voor Community Colleges in Ohio. Tevens is Leido lid van de World Federation of Colleges and Polytechnics (WFCP) waarin naast de AACC de Engelse Association of Colleges een drijvende kracht is. De WFCP heeft daarna leden in alle werelddelen, met allerlei landen die ook de Associate degree kennen en opleidingsinstituten hebben zoals de Community Colleges in de VS. In deze brochure wordt in grote lijnen de opzet van deze leergang geschetst, gebaseerd op Competencies for Community Leaders 1 en Recommendations for Reimaging the Community Colleges: The three Rs 2. Deze zaken worden elk jaar in de USA aangeboden in een training van een aantal dagen en vervolgens aangevuld met projecten, studiedagen en opdrachten aan de high potentials binnen de onderwijsinstellingen alsmede aan mensen die opteren voor een managementfunctie bij een Community College. Naast de PhD-opleidingen van universiteiten, gericht op Management and Education, wordt dit trainingsaanbod als zeer effectief gewaardeerd. Vanuit Leido is met de AACC afgesproken dat deze aanpak in ons land kan worden gebruikt, waarna is besloten om met de University of Toledo (Ohio) de twee study trips die deel uitmaken van de leergang, samen uit te voeren. Van Amerikaanse zijde wordt aan deze beide trips deelgenomen door studenten die zijn gestart met hun eerder genoemd PhD traject. Er is al eerder sprake geweest van een dergelijke samenwerking. Participanten uit de VS en uit Nederland hebben in 2012 (Washington / Ohio) en 2013 (Brussel / Amsterdam / Londen) succesvol deelgenomen aan reizen met een vergelijkbare opzet. Dit is zeer vruchtbaar gebleken. Op basis van de ervaringen en evaluatie van deze reizen hebben wij besloten een leergang te ontwikkelen teneinde de vertaling naar de meer Europese situatie te borgen KEUZE VOOR MODEL Er is bij deze leergang gekozen om het Amerikaanse management-model voor leiders binnen de Community Colleges te hanteren. Dat is niet zomaar. We denken dat in veel Europese landen (nu al) en ons land (op niet al te lange termijn) een trend valt te signaleren waarbij de opleidingen die leiden naar een diploma op niveau 5, een speerpunt van veel instellingen vormt. In de VS studeert ongeveer 50% van alle studenten in het hoger onderwijs aan een Community College, Belangrijkste reden hiervoor zijn: Veel beter kunnen inspelen op de arbeidsmarktrelevantie, het leven lang leren en de mogelijkheden voor studenten en werkenden om in de pas met hun carrièreontwikkeling bewustere keuzes voor een volgende stap te kunnen maken. Dit speelt ook bij ons maar het zal in Europa niet zo snel leiden tot het inrichten van Community Colleges, aangezien daarvoor de systemen een sterk traditioneel verleden kennen, met daaraan gekoppelde positioneringen van de instellingen die hoger onderwijs aanbieden Wel zal de stap naar het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen Ad-trajecten binnen eenzelfde hogeschool, mogelijk ook in een eigen afdeling, leiden tot het gaan ontstaan van Community Hogescholen (Community Universities of Applied Sciences). Met deze leergang willen we de managers die hieraan leiding kunnen gaan geven, de handvatten aanreiken zoals die in de VS voor College-managers gelden. De Community Colleges gaan terug tot 1909 en hebben veel respect opgebouwd in de Amerikaanse samenleving. De Ad in ons land is ook daarvoor bedoeld: een opleiding die scholen, werkenden, werkgevers en regionale overheden bij elkaar brengt, en kan houden Report from the 21 e century commission on the future of community colleges 2

3 COMPETENTIES EN OPBOUW De leergang is opgehangen aan zes management-competenties: 1. Strategie ontwikkelen 2. Resources managen 3. Communiceren 4. Samenwerken 5. Uitdragen missie 6. Professioneel handelen. Deze competenties worden vervolgens geplaats in het licht van een drietal ontwikkelstadia die te maken hebben met studeren in de 21 e eeuw en de wijze waarop een onderwijsinstelling dat zou moeten ondersteunen. Deze stadia zijn afgeleid uit een onderzoek en aanbevelingen met betrekking tot het herpositioneren van Community Colleges in de VS. 1. Re-design 2. Re-invest 3. Re-set. In onderstaande matrix worden de onderdelen van de leergang zoals ze aan de orde zullen gaan komen, kort toegelicht: RE-DESIGN onderwijsbeleving door studenten RE-INVEST institutionele rol RE-SET institutionele systemen Strategie ontwikkelen Resources managen Communiceren Samenwerken Uitdragen Professioneel handelen Hoe in de 21 e eeuw studenten voorbereiden op bestaande en toekomstige beroepskwalificaties op het niveau 5 Focus de missie van het Ad instituut op 21 e eeuw onderwijs- en werkgelegenheid behoeftes in het Addomein Het doen van strategische investeringen om studievooruitgang van Ad studenten en de transparantie van het Ad onderwijsproces te bevorderen Effectief team leiderschap verbetert vanuit een strategische benadering; de kwaliteit van het Ad-instituut, bewaakt lange termijn doelen en bevordert het succes voor studenten. Effectief team leiderschap heeft tot gevolg dat mensen, processen en informatie als ook fysieke en financiële middelen de missie, visie en doelstelling van het Ad-instituut bewerkstelligt. Effectief team leiderschap gebruikt alle denkbare middelen om in een open dialoog betrokken te zijn met alle niveaus binnen het instituut en haar omgeving om het studiesucces van de studenten te bevorderen en de missie van het Ad-intituut te bevorderen. Effectief team leiderschap ontwikkelt en onderhoudt verantwoordelijke, coöperatieve, wederzijds winstgevende interne en externe relaties die het studiesucces van de studenten bevorderen en de missie van het Adinstituut voeden Effectief team leiderschap begrijpt en is gecommitteerd aan de missie, visie en doelstellingen van het Ad-instituut en draagt deze zodanig uit dat dit het studiesucces van de studenten bevorderen Effectief team leiderschap zet hoge standaarden voor zich zelf en voor anderen gericht op de ontwikkeling van het Ad, legt intern en extern verantwoording af en draagt zorg voor lange termijn levensvatbaarheid van het Ad-instituut. TEAM-WERK Het uitgangspunt voor de leergang is zoals hierboven toegelicht, om met een Community College invalhoek te kijken naar onze Ad-ontwikkelingen. Dat houdt naar onze mening in, gelet op de 3

4 wijze waarop men in de VS alle zaken probeert te tackelen, dat een team van 3 personen betrokken is bij deze leergang. Deze teamleden zijn in principe samen verantwoordelijk voor de aspecten van het management die te maken hebben met de aansturing van de ontwikkeling, implementatie, vormgeving, actualisering en het (door)ontwikkelen van een of meer Ad-opleidingen. Binnen de leergang hebben we de opbouw zodanig vormgegeven dat ook de deelname aan de onderdelen ervan kunnen worden verdeeld over de teamleden. Dat betekent dat als team ervaringen die binnen de leergang worden opgedaan, voortdurend worden gedeeld en met elkaar worden besproken om het leereffect te versterken en tevens zo effectief mogelijk met de investering in tijd om te gaan. Hieronder wordt de opbouw van de leergang beschreven. Het is aan het team dat zich inschrijft om onderling afspraken te maken wie aan welke activiteiten deelneemt daar waar wordt aangegeven dat er een keuze dient te worden gemaakt. OPBOUW LEERGANG De leergang wordt op hoofdlijnen beschreven. Enige tijd voor de start ervan zal een uitgebreid studieprogramma verschijnen, maar we zullen uiteraard steeds streven naar de meest actuele aanpak en invulling op de genoemde onderdelen. Hieronder staan de activiteiten. Daarnaast worden er praktijkgerichte opdrachten verstrekt, ter voorbereiding op een activiteit dan wel om de zaken die aan de orde kwamen, in de eigen werkomgeving uit te testen. Deze opdrachten worden nog niet vermeld, maar zullen worden opgenomen in het studieprogramma. Start april Introductiedag en start van de leergang 2. Voorbereiding studiereis naar de USA Deelname hieraan door alle teamleden. Studiereis USA mei 2014 Er is in de laatste twee weken van mei een studiereis naar de USA gepland om kennis te maken met allerlei zaken die te maken hebben met het Amerikaanse onderwijssysteem, de rol van de overheid, de wijze waarop Community Colleges en Universiteiten functioneren, de mogelijkheden van het management om in te spelen op de eisen die aan instellingen worden gesteld, enz. Tevens zal worden ingezoomd op de invloed van de nationale en lokale politiek, de wetgeving en de rol van allerlei stakeholders op de mogelijkheden die het management heeft om de gestelde doelen van de instelling te bereiken. De groep vanuit Nederland wordt hiervoor gecombineerd met een groep PhD-studenten van de University of Toledo die daarnaast allen werkzaam zijn binnen het hoger onderwijs. De twee weken vormen voor deze studenten een keuzemodule bestuur en beheer binnen vierjarige Colleges resp. Universiteiten (Ad, Ba, Ma, Phd). Daarnaast zal in de eerste week een groep met managers vanuit China deelnemen. Zij zijn werkzaam binnen Colleges aldaar. Zaterdag 17 mei: Zondag 18 mei: Vlucht van Amsterdam naar Washington (aankomst dezelfde dag) Startbijeenkomst en openingsdiner (Georgetown) Maandag 19 mei Onder meer overleggen met vertegenwoordigers van: t/m - AACC (American Association of Community Colleges) vrijdag 23 mei - AACCT (American Association of Community Colleges Trustees) - AGB (Association of Governing Boards) - ACE (American Council on Education) - AASCU (American Association of Schools Colleges and Universities - Fullbright Commission State Department of Education - Federal Student Aid State Department of Education 4

5 Zaterdag 24 mei Zondag 25 mei Maandag 26 mei - CHEA (Council for Higher Education Accreditation) - Gates Foundation - Lumina Foundation White House Tour / Memorial Day Met de auto naar Philadelphia excursies aldaar Door naar Columbus, Ohio / bezoek Henri Ford Museum Dinsdag 27 mei Programma met onder meer bezoeken aan: t/m - Community Colleges Vrijdag 30 mei - University of Toledo En bijeenkomsten met: - OACC (Ohio Association of CC s) - Presidents of CC s Zaterdag 31 mei Zondag 1 juni Vlucht van Columbus naar Amsterdam s Morgens aankomst op Schiphol Let op: Aan deze studiereis kan van elk team 1 persoon deelnemen, gelet op de maximale capaciteit in het USA-programma. Evaluatiebijeenkomst (juni 2014) Bij deze bijeenkomst wordt teruggeblikt op de studiereis naar de USA, mede met het doel vast te stellen welke deelthema s zich lenen voor de studie-seminars in het daaropvolgende studiejaar. Tevens wordt aan elk team een startopdracht meegegeven. Deelname hieraan voor het gehele team. Seminars Leadership competences (september 2014 april 2015) In de periode van september 2014 tot en met april 2015 wordt verspreid over die maanden een aantal seminars gehouden, gekoppeld aan de competenties. Een seminar is in principe 1 dag. Er wordt nog bezien of bepaalde seminar over twee dagen worden verspreid, samen met een avondprogramma. Het totaal programma van de seminars ziet er als volgt uit: 1. Opstart dag (september 2014) Bespreken en feedback startopdrachten Gekoppeld aan input van deskundigen en best practices Hieraan nemen alle teamleden deel. 2. Seminar: Strategie ontwikkelen (oktober 2014) 3. Seminar: Resources managen (november 2014) 4. Seminar: Communiceren (december 2014) 5. Seminar: Samenwerken (januari 2015) 6. Seminar: Uitdragen visie (februari 2015) 7. Seminar: Professioneel handelen (maart 2015) Er is sprake van deelname van minimaal 2 van de 3 teamleden per seminar. Binnen het team kan dus altijd zelf worden bepaald wie in ieder geval aan een seminar deelnemen, op basis van de positie binnen de opleiding en de portefeuille die een ieder heeft. Voorbereiding studiereis mei 2015 (april 2015) Er vindt een voorbereiding plaats op de studiereis incl. een internationaal seminar in de laatste twee weken van mei. Deelname hieraan van alle teamleden. 5

6 Studiereis Brussel / Nederland (mei 2015) Zoals voor een groep vanuit Nederland in 2014 in de USA een studiereis is gepland, komt in de tweede helft van mei 2015 de groep deelnemers vanuit de University of Toledo naar Europa. Daarbij wordt Brussel en een aantal plaatsen in Nederland aangedaan. Evenals bij de studiereis naar de USA is het programma gericht op bestuur en beheer van onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs, gelet op de betrokkenheid en invloed van de internationale (Europese), nationale en lokale politiek op de mogelijkheden om als management te kunnen functioneren. Daarbij wordt ook gekeken naar de bijpassende wet- en regelgeving, de rol van stakeholders en de wijze waarop onderwijsinstellingen binnen netwerken met hun partners kunnen samenwerken aan goed, passend en doelgericht onderwijs voor de doelgroepen. Week 1: Brussel Hierbij wordt aandacht besteed aan onder andere volgende zaken en ontwikkelingen: Rol van de Europese Commissie t.a.v. het onderwijs Bolognaproces / European Higher Education Area Betrokkenheid van Europese Associaties voor het hoger onderwijs Invloed van Cedefop, als adviesorganisatie Nationale invloed van de EU-lidstaten op het EU-beleid Lifelong Learning (non-formal en informal leren) Erasmus+ Hoger onderwijs in Vlaanderen (professioneel en volwassenenonderwijs) Best practices m.b.t. bestuur en beheer BE Week 2: Amsterdam Hoger onderwijs in Nederland (met sessies vanuit OCW, NVAO, NRTO e.d.) - bekostigd en privaat - accreditatie - wet- en regelgeving en toezicht op het hoger onderwijs Best practices vanuit hogescholen - rond de Associate degree - instellingsplannen - vormgeving van opleidingen - samenwerking met het werkveld Internationale conferentie In deze tweede week wordt een internationale conferentie van twee dagen gepland in Amsterdam. Deze conferentie staat open voor professionals uit het hoger onderwijs in Europa. Tijdens de conferentie zullen onder andere workshops worden gegeven door groepen die samengesteld zijn uit deelnemers vanuit de USA en vanuit Nederland (de teams die aan deze leergang meedoen). De deelnemende teams aan de leergang hebben derhalve een actieve rol bij deze conferentie. In de aanloop naar de conferentie worden NL-USA groepen gevormd en bepalen de leden ervan welke van de zes managementcompetenties wordt geadopteerd en op welke wijze tijdens de workshop de presentatie plaatsvindt van een aantal good practices en/of uitkomsten van een zelf geformuleerde onderzoeksopdracht (mede gelet op het feit dat de Amerikanen deze studiereis maken als keuzemodule van hun Phd-programma). Bezoek Amerikanen aan Nederlandse onderwijsinstelling Tevens zal een dag van deze tweede week beschikbaar zijn voor de Amerikaanse deelnemers om in groepjes een bezoek te brengen aan een van de onderwijsinstellingen waarvan teams aan de leergang deelnemen. Rond dit bezoek kan de betreffende onderwijsinstelling samen met de Amerikanen een eigen programma opstellen. 6

7 Deelname aan de genoemde activiteiten tijdens de studiereis is mogelijk voor een van de teamleden, behalve uiteraard de internationale conferentie en het instellingsbezoek waarin het gehele team participeert Slotbijeenkomst leergang (juni 2015) Ter afsluiting van de gehele leergang is een dag gepland in juni 2015, waarschijnlijk met een avonddeel (voor het uitreiken van de certificaten). Deelname hieraan is bestemd voor alle teamleden. DOELGROEPEN De leergang richt zich op degenen die binnen onderwijsinstellingen betrokken zijn bij de Ad, in de meest brede zin. Te denken valt aan Ad-managers, opleidingsmanagers, onderwijsmanagers, kwaliteitszorgmedewerkers en anderen die in een managementteam werken aan de instroom, interne vormgeving en doorstroom (arbeidsmarkt, Bachelor) met betrekking tot de Ad. Maar dat kunnen ook medewerkers van mbo-instellingen zijn die samenwerken met hogescholen rond de vormgeving van Ad-programma s, de doorstroom vanuit het mbo naar het hbo op basis van doorlopende leerwegen, de samenwerking met het regionale bedrijfsleven, enz. AANTAL TEAMS Gelet op de randvoorwaarden voor de studiereizen en ons streven naar kleinschaligheid om zo effectief met de tijd, energie en menskracht om te gaan, is het aantal deelnemende teams beperkt tot zeven (7). CERTIFICAAT Aan het eind van de leergang ontvangen de teamleden een certificaat waarop wordt aangegeven aan welke onderdelen zij hebben meegedaan. ZAKELIJKE ASPECTEN VAN DEZE LEERGANG Op basis van de huidige mogelijkheden om te bepalen wat de kosten zijn voor elk onderdeel van de leergang, vooral als het gaat om de studiereizen, wordt uitgegaan van een bedrag van rond de 9000 euro per team van drie personen, zoals in deze brochure beschreven. In het studieprogramma dat begin 2014 verschijnt, zal hierop verder worden ingegaan, ook in de wetenschap welke exacte kosten aan de studiereis naar de USA zijn verbonden. Reiskosten binnen Nederland voor het deelnemen aan de bijeenkomsten en seminars in Nederland, zoals in het programma genoemd, zijn niet inbegrepen. Daarnaast zal straks ook worden aangeven welke kosten van het bedrag variabel zijn bijvoorbeeld als er in de tweede studiereis geen hotel in Amsterdam nodig is. ORGANISATIE, CONTACT EN VOORLICHTINGSBIJEENKOMST De leergang is een initiatief van Leido, dat de organisatorische zaken voor haar rekening zal nemen. In samenwerking met Herman den Heeten van ProcessCoach wordt verdere invulling gegeven aan de opzet en uitvoering van het programma. Herman heeft in de afgelopen jaren nationaal en internationaal brede ervaring opgedaan met de zaken die in de leergang aan de orde komen. Daarnaast zullen er per managementcompetentie experts worden ingeschakeld, vaak ook omdat ze ervaring hebben opgedaan in internationale projecten en trainingen met onderwijsorganisaties in de USA en Europa. Er is een voorlichtingsbijeenkomsten in Amersfoort-Schothorst (gebouw Ecabo, Disketteweg 6, zaal 2.07) op dinsdag 21 januari, om uur. Aanmelding voor een bijeenkomst is mogelijk door uiterlijk drie dagen van tevoren een te sturen naar Nadere informatie over de leergang is ook reeds nu te verkrijgen door contact op te nemen met: Hans Daale / / of Herman den Heeten / /

Leergang. Effectief Leiderschap

Leergang. Effectief Leiderschap LEIDO Academy THEMA-NETWERK LEVEN LANG LEREN Leergang Effectief Leiderschap Voor degenen die betrokken (zullen) zijn bij de verdere invoering van de Associate degree (Ad) in ons land November 2014 juni

Nadere informatie

Leergang. Management en de Associate degree

Leergang. Management en de Associate degree LEIDO Academy THEMA-NETWERK LEVEN LANG LEREN Leergang Management en de Associate degree Voor degenen die betrokken (zullen) zijn bij de verdere invoering van de Associate degree (Ad) in ons land maart

Nadere informatie

FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED

FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED en met de Associate degree Hans Daale - Leido opzet Invoering van de associate degree als opleiding Flexibilisering, verticaal en horizontaal, van de beroepskolom

Nadere informatie

HOGER BEDRIJFSDIPLOMA

HOGER BEDRIJFSDIPLOMA HOGER BEDRIJFSDIPLOMA 7 APRIL 2016 HANS DAALE LEIDO WAT VOORBIJ KAN GAAN KOMEN Doelstellingen van deze bijeenkomst Kaders HBd (wat is een HBd) Recente, relevante ontwikkelingen (nationaal en internationaal)

Nadere informatie

ASSOCIATE DEGREE EEN (PERSOONLIJKE) TERUGBLIK HANS DAALE, LEIDO

ASSOCIATE DEGREE EEN (PERSOONLIJKE) TERUGBLIK HANS DAALE, LEIDO ASSOCIATE DEGREE EEN (PERSOONLIJKE) TERUGBLIK HANS DAALE, LEIDO WAT PASSEERT ER ZOAL IN DEZE PRESENTATIE DIRECTE AANLEIDING BUNDELING VAN ALLERLEI ONTWIKKELINGEN HOOFDDOEL VAN HET GAAN INVOEREN VAN EEN

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5 DAG VAN DE BEROEPSKOLOM MBO-HBO 9 O K TO B E R 20 1 5 Doelen Kijken wat al goed werkt Nagaan of iets bijdraagt aan de kwaliteit van de aansluiting en doorstroom Aangeven wat kan verder worden uitgewerkt

Nadere informatie

28 mei: BIJEENKOMST OVER HET HOGER BEDRIJFSDIPLOMA

28 mei: BIJEENKOMST OVER HET HOGER BEDRIJFSDIPLOMA LEIDO Academy 28 mei: BIJEENKOMST OVER HET HOGER BEDRIJFSDIPLOMA Voor de bijeenkomst op donderdagmorgen 28 mei is hier een aantal stukken bij elkaar gezet zoals deze in de afgelopen maanden zijn verschenen.

Nadere informatie

LEIDO-ACtief 23 1 2 O K T O B E R 2 0 1 4. Uitgave van de Leido Academy, het thema-netwerk voor Leven Lang Leren. HOGER BEDRIJFSDIPLOMA (HBd)

LEIDO-ACtief 23 1 2 O K T O B E R 2 0 1 4. Uitgave van de Leido Academy, het thema-netwerk voor Leven Lang Leren. HOGER BEDRIJFSDIPLOMA (HBd) LEIDO-ACtief 23 1 2 O K T O B E R 2 0 1 4 Uitgave van de Leido Academy, het thema-netwerk voor Leven Lang Leren HOGER BEDRIJFSDIPLOMA (HBd) DE INVOERING ERVAN PER 1 JANUARI 2015 BIJEENKOMST: Donderdag

Nadere informatie

1. Keuzedelen. 2. Uitrol van de Associate degree, omdat. 3. Regionale Associate Colleges. 4. Flexibilisering

1. Keuzedelen. 2. Uitrol van de Associate degree, omdat. 3. Regionale Associate Colleges. 4. Flexibilisering Hans Daale Leido 1. Keuzedelen 2. Uitrol van de Associate degree, omdat 3. Regionale Associate Colleges 4. Flexibilisering Keuzedelen vanaf 2016 Mogelijkheden voor keuzedelen gericht op het hbo Keuzedelen:

Nadere informatie

Master Innovation & Leadership in Education

Master Innovation & Leadership in Education Master Innovation & Leadership in Education Splinternieuwe opleiding voor het bereiken van het hoogste niveau als schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Onderbouwing Arbeidsmarktrelevantie Ad-opleidingen Een kader voor de uitwerking

Onderbouwing Arbeidsmarktrelevantie Ad-opleidingen Een kader voor de uitwerking Onderbouwing Arbeidsmarktrelevantie Ad-opleidingen Een kader voor de uitwerking Koninklijke vereniging MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie Delft, 9 januari 2006 Contactpersoon: Ir. G.F.W.C.

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

1 Inleiding. Adviesaanvraag. Focus en reikwijdte van het advies

1 Inleiding. Adviesaanvraag. Focus en reikwijdte van het advies 1 Inleiding Adviesaanvraag Het kabinet heeft de raad gevraagd te adviseren over een toekomstbestendige postinitiële scholingsmarkt die optimaal aansluit bij de vraag van de arbeidsmarkt 1. Daarbij wijst

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

P A M F L A d. Uitgave van de Leido Academy, het thema-netwerk voor LevenLang Leren

P A M F L A d. Uitgave van de Leido Academy, het thema-netwerk voor LevenLang Leren P A M F L A d 21 18/25 oktober 2017 Uitgave van de Leido Academy, het thema-netwerk voor LevenLang Leren Associate degree: De overgang van programma naar opleiding per 1 januari 2018 Inleiding Alle handelingen

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

2 9 A P R I L 2 0 1 5. LeiDocument is een uitgave van de Leido Academy

2 9 A P R I L 2 0 1 5. LeiDocument is een uitgave van de Leido Academy 1 INLEIDING Lei-Document 46 2 9 A P R I L 2 0 1 5 LeiDocument is een uitgave van de Leido Academy Het is weer tijd voor een LeiDocument, in afwachting overigens van de Kamerbrief over de Ad die in de eerste

Nadere informatie

NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen.

NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen. Audits NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen. 2 De NIDAP Audit richt zich op deeltijd/duale

Nadere informatie

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen Intentieverklaring van de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker en de Vlaamse minister van Onderwijs en viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Hilde Crevits,

Nadere informatie

Wat Chinese studenten willen

Wat Chinese studenten willen Wat Chinese studenten willen Kansen en uitdagingen voor het Nederlandse HO in China Charles Hoedt Robert van Kan Kees Kouwenaar 2 Openingsvraag: Bent u tevreden over de bestaande relatie van uw instelling

Nadere informatie

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015 Opleidingsmarktonderzoek Informatie over onze onderzoeksdiensten 2015 1 Introductie Inleiding In dit korte document staat algemene informatie over onze opleidingsmarktonderzoeken. Tevens wordt dieper ingegaan

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Management in de Zorg (Bachelor: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Bachelor: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

ONTDEKKEN VAN TALENTEN. Presentatie Dag van de Beroepskolom 7 oktober 2016

ONTDEKKEN VAN TALENTEN. Presentatie Dag van de Beroepskolom 7 oktober 2016 ONTDEKKEN VAN TALENTEN Presentatie Dag van de Beroepskolom 7 oktober 2016 ISLA studiereis 2016 Altine Bolten Windesheim Zwolle Cees Schoenmakers CKO Hanny van Geffen Stenden Hogeschool Nina Spithost Stenden

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

WERKEN AAN KWALITEITSZORG

WERKEN AAN KWALITEITSZORG WERKEN AAN KWALITEITSZORG HET ZIJN DE TEAMLEDEN EN HUN INTENTIES DIE DE KWALITEIT BEPALEN WWW.CINOP.NL 2 WERKEN AAN KWALITEITSZORG HET ZIJN DE TEAMLEDEN EN HUN INTENTIES DIE DE KWALITEIT BEPALEN Hoe werk

Nadere informatie

Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden

Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden Informatiebijeenkomst VBZ/Sigra 17 januari 2017 Yvonne Bernardt Ministerie van OCW 1 Opzet presentatie 1) Belang van meer flexibiliteit en vraaggerichtheid

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Communitymanagement 2 INHOUD 1. Community management

Nadere informatie

WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR?

WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? EYE OPENER AANPAK VERGROOT KWALITEITSBEWUST WERKEN IN TEAMS ALIE KAMPHUIS, MARLOES VAN BUSSEL EN IDA BONTIUS WWW.CINOP.NL 2 WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? EYE

Nadere informatie

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 2017 Nieuwsbrief 2 6 juni 2017

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 2017 Nieuwsbrief 2 6 juni 2017 DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 2017 Nieuwsbrief 2 6 juni 2017 Uitgave van de Leido Academy, thema-netwerk voor LevenLang Leren SAMENWERKING MBO EN HBO BINNEN DE BEROEPSKOLOM UITDAGINGEN VOOR HET MBO OPPAKKEN

Nadere informatie

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Deze opleiding is een initiatief van RPCZ, Scalda, HZ University of Applied Sciences, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Kibeo, Kinderopvang Walcheren,

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Resultaten Monitor Ad-ronde 4B samenwerking mbo-hbo

Resultaten Monitor Ad-ronde 4B samenwerking mbo-hbo Resultaten Monitor Ad-ronde 4B samenwerking mbo-hbo Presentatie op de Dag van de Beroepskolom LEIDO Academy Amersfoort, 7 oktober 2016 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Bron

Nadere informatie

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde De beste manier om aan goed opgeleid hbo personeel te komen! Informatie en aanvragen Onno Niessen, Programmamanager Vanessa Fleuren, Start People M: 06 13

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Deel-RIC School voor Politiekunde

Deel-RIC School voor Politiekunde Deel-RIC School voor Politiekunde toelating tot en/of vrijstelling voor een initiële opleiding van het samenhangend stelsel van politieonderwijs 2015 1 1 SCHOOL VOOR POLITIEKUNDE MBO NIVEAU (EQF 2 en 4)

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Wet Kwaliteit in verscheidenheid Wet Kwaliteit in verscheidenheid Betekenis voor de doorstroom vo-hbo en mbo-hbo Presentatie VvSL-congres 7 november 2013 Pierre Poell voorzitter LICA Onderwerpen Achtergrond Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Situering van de Kwaliteitscode Afstemming op Europese referentiekaders De regie-pilots De uitgebreide instellingsreview In de periode 2015-2017 krijgen de universiteiten

Nadere informatie

Worldschool Young European Specialists. Programma voor deelnemende leerlingen. YES! in het kort. YES! Young European Specialists

Worldschool Young European Specialists. Programma voor deelnemende leerlingen. YES! in het kort. YES! Young European Specialists Worldschool Young European Specialists YES! Young European Specialists Programma voor deelnemende leerlingen YES! is een speciaal onderwijsprogramma voor leerlingen van het VWO, vijfde leerjaar. Honderd

Nadere informatie

Notitie ter gelegenheid van het beëindigen van het Landelijk Platform Associate degree

Notitie ter gelegenheid van het beëindigen van het Landelijk Platform Associate degree Notitie ter gelegenheid van het beëindigen van het Landelijk Platform Associate degree Den Haag, 16 november 2015 2 3 1 Inleiding Met deze notitie kijken we als werkgeversorganisaties, vanaf het begin

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning

Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning Esther van den Heuvel Beleidsmedewerker Internationalisering 17 Maart 2011 Beoogde learning outcomes Na afloop

Nadere informatie

Associate Degree. Pedagogisch Professional Kind en Educatie

Associate Degree. Pedagogisch Professional Kind en Educatie Associate Degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie AANLEIDING ONTWIKKELING OPLEIDING PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE Vraag om pedagogisch professionals in de verschillende sectoren met

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Dick Sweitser, Vera de Ruiter en Paul Schunselaar Kom verder. Saxion. 23 maart 2016 Werken met leeruitkomsten.. Waarmee.. Aansluiten bij de ontwikkel-/

Nadere informatie

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs,

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, Samenvatting... 2 Minst aantal opleidingen... 2 Minst aantal studenten... 3 Instroom neemt af... 3 Laagste uitval... 3 Lager diplomarendement... 3 Daling in switch... 3 Twee nieuwe opleidingen... 4 Weinig

Nadere informatie

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014 Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen Tijs Pijls 18 november 2014 Programma 14.00 uur Opening en presentatie Valideren, ECVET en het NLQF door Tijs Pijls, Partnerschap Leven

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA4986 Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) FLASH 260 STUDENTS AND HIGHER EDUCATION REFORM Uw locaal interviewernummer Naam plaats

Nadere informatie

Discussienotitie HO-tour. Doorstroom beroepskolom en aansluiting arbeidsmarkt

Discussienotitie HO-tour. Doorstroom beroepskolom en aansluiting arbeidsmarkt Discussienotitie HO-tour Doorstroom beroepskolom en aansluiting arbeidsmarkt Zoals ook de WRR in haar advies Naar een lerende economie stelt, is voor onze welvaart en ons welzijn een goed opgeleide beroepsbevolking

Nadere informatie

LEIDO-ACtief N O V E M B E R ThemaReeks 2017 ONTWIKKELINGEN IN HET HBO

LEIDO-ACtief N O V E M B E R ThemaReeks 2017 ONTWIKKELINGEN IN HET HBO LEIDO-ACtief 40 2 9 N O V E M B E R 2 0 1 6 ThemaReeks 2017 ONTWIKKELINGEN IN HET HBO Associate degree, mbo-hbo, deeltijd, duaal en flexibilisering Nieuwsbrief 2 Inleiding In deze nieuwsbrief wordt verder

Nadere informatie

Studeren in Nederland

Studeren in Nederland Studeren in Nederland Annekee de Jager Kaj Temme Nederlandse Ambassade Brussel Leuven, 27 oktober 2015 Inhoud 1. Nederland 2. Waarom studeren in Nederland? 3. Onderwijs in Nederland 4. Nederlandse studentensteden

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde Format samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets Associate Degree Technische Bedrijfskunde Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Vraagstelling fundamentele vragen

Vraagstelling fundamentele vragen Vraagstelling De roerige tijden van bezuinigingen op lokaal en Rijksniveau zorgen ervoor dat geldstromen kritisch onder de loep worden genomen. Zowel door de uitvoerende organisaties, als door de subsidieverstrekkers,

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2017

Post-Master Indirecte Belastingen 2017 Post-Master Indirecte Belastingen 2017 WELKOM BIJ EFS, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Europese Fiscale Studies (EFS) is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Professionalisering van docenten Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Opbouw presentatie Welke docenten hebben we nodig? Professionalisering binnen de HAN Resultaten onderzoek naar vier

Nadere informatie

3 1 A U G U S T U S 2 0 1 5. LeiDocument is een uitgave van de Leido Academy

3 1 A U G U S T U S 2 0 1 5. LeiDocument is een uitgave van de Leido Academy 1 INLEIDING Lei-Document 48 3 1 A U G U S T U S 2 0 1 5 LeiDocument is een uitgave van de Leido Academy Na de eerste LeidoActief ook de eerste nieuwsbrief voor het nieuwe studiejaar. Het gaat weer een

Nadere informatie

Informatiepakket C HERREGISTRATIE

Informatiepakket C HERREGISTRATIE Informatiepakket C HERREGISTRATIE Bevat informatie voor: Aanbieders van activiteitenaanbod ten behoeve van informeel leren in het kader van de herregistratie van schoolleiders in het primair onderwijs.

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

Leven Lang Ontwikkelen. Erwin Pierik/ Rini Romme april 2017

Leven Lang Ontwikkelen. Erwin Pierik/ Rini Romme april 2017 Leven Lang Ontwikkelen Erwin Pierik/ Rini Romme april 2017 Diverse relevante trajecten Tweede Kamer: hoorzitting LLL OCW vraagt SBB certificaten aan te reiken. SER adviezen beroepsonderwijs en post- initieel

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 12 april Remco Claassen

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 12 april Remco Claassen COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 12 april Remco Claassen Boeken die spreken! Op 12 april 2012 zal Remco Claassen de aftrap geven van de collegereeks 2012! Remco Claassen is een rebelse spreker, trainer

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS 31/10/ 13 INTRODUCTIE Welkom! Vandaag gaan we gezamenlijk ervaringen delen over de vorige bijeenkomst. Jullie hebben in groepjes

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Subsector pedagogische opleidingen

Subsector pedagogische opleidingen Samenvatting... 2 Gemiddeld in aantal en inschrijvingen... 2 Meeste instroom in hbo-... 3 Weinig uitval... 3 Relatief minder switchers... 3 Hoog rendement in hbo-bachelor en wo-master... 3 Accreditatie-uitkomsten:

Nadere informatie

Geachte leden van het College van Bestuur, geachte leden van de Centrale directie,

Geachte leden van het College van Bestuur, geachte leden van de Centrale directie, De Colleges van Bestuur/Centrale directies van de hogescholen Den Haag Ons kenmerk 30 september 2005 PLW/05/76506 Onderwerp Experimenten met korte programma's Bijlage(n) Brief aan Tweede Kamer d.d. 20

Nadere informatie

Leiderschap is alleen leuk als er nog iets te leiden valt

Leiderschap is alleen leuk als er nog iets te leiden valt Leiderschap is alleen leuk als er nog iets te leiden valt LEADERSHIP CHALLENGE 2012 14, 15, 16 september de Nudge Leadership Challenge is een samenwerking van met deelnemers van onder andere Een beetje

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Ervaringsdossier Wethouders

Ervaringsdossier Wethouders Ervaringsdossier Wethouders Het is noodzakelijk dat (ex-)wethouders een beeld hebben van hun competenties en talenten. Voor hen is investeren in de eigen loopbaan steeds belangrijker. Als enige universiteit

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie 2 Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Over de kwaliteit van het onderwijs bestaan maar weinig misverstanden.

Nadere informatie

Leeswijzer bij de matrix van het Nederlands nationaal kwalificatiekader voor levenlang leren, het NLQF

Leeswijzer bij de matrix van het Nederlands nationaal kwalificatiekader voor levenlang leren, het NLQF Leeswijzer bij de matrix van het Nederlands nationaal kwalificatiekader voor levenlang leren, het NLQF Inhoud Toelichting... 2 Het European Qualification Framework for Lifelong learning EQF.. 2 Het Nederlands

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Binnen het mogelijke is verrassend weinig onmogelijk

Binnen het mogelijke is verrassend weinig onmogelijk Binnen het mogelijke is verrassend weinig onmogelijk Kennisplatform Examinering Hoger Onderwijs 5 oktober 2017 Paul Zevenbergen Accreditatiekader 2016 Hoofdlijnen 2 Basis voor duurzame kwaliteit is een

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde Boeken die spreken! Op 10 mei 2012 zal Rob de Wilde de tweede lezing van de collegereeks 2012 geven! Rob de Wilde is een gedreven en vanuit heldere

Nadere informatie

Directeur Avans Academie Associate degrees

Directeur Avans Academie Associate degrees Profiel Directeur Avans Academie Associate degrees 9 december 2016 Opdrachtgever Avans Hogeschool Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868

Nadere informatie

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016 Ik wil succesvol studeren! Het Studiesuccescentrum saxion.nl/succesvolstuderen saxion.nl/studysuccessfully Het Studiesuccescentrum (SSC) coacht, ondersteunt en verbindt zodat de student zo succesvol mogelijk

Nadere informatie

Onderwijskundig ondernemerschap

Onderwijskundig ondernemerschap Onderwijskundig ondernemerschap Toekomstbestendigheid is een belangrijk thema in een wereld waarin krimp de strategische agenda van scholen steeds nadrukkelijker lijkt te bepalen. Vergrijzing, teruglopende

Nadere informatie