SCO. Geachte heer Tönissen,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCO. Geachte heer Tönissen,"

Transcriptie

1 SCO Aan de D66-fractie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal T.a.v. de heer Wim Tönissen, persoonlijk medewerker van Fatma Koser Kaya Per mail: Datum Behandeld door 22 juli 2010 Mevr. E.C. Seebregts Briefnummer Doorkiesnummer EGSBE MPK Dossier 11.2 Bijlage(n) Postadres Postbus AA Zoetermeer Bezoekadres Boerhaavelaan HA Zoetermeer T F I E Betreft: Reactie op het initiatiefvoorstel van D66 en CDA tot wijziging van de Ambtenarenwet en enkele wetten in verband met het gelijkschakelen van ambtenarenrecht en arbeidsrecht. Geachte heer Tönissen, Per mail van 21 mei jl. heeft u Xander den Uyl van de ACOP FNV en Pieter Oudenaarden van de CCOOP benaderd om een reactie te geven op het initiatiefwetsvoorstel van D66 en CDA tot wijziging van de Ambtenarenwet en enkele wetten in verband met het gelijkschakelen van ambtenarenrecht en arbeidsrecht. 1. Inleiding Uit de concept-memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel blijkt dat het afschaffen van de ambtelijke rechtspositie centraal staat, waarbij de laatste wordt gedefinieerd als het geheel aan formeel-wettelijke en rechtspositionele regelingen, waardoor de positie van de ambtenaar een andere is dan die van de werknemers in de marktsector. Er wordt gesteld dat met dit wetsvoorstel niet wordt beoogd om te tornen aan de ambtelijke status, waarbij het zowel gaat om het overheidsgezag dat op de ambtenaar afstraalt (inclusief de daarbij behorende ethische gedragsregels en competenties), als de psychologisch-emotionele beleving van het ambtenaarschap. Het uitgangspunt van het initiatiefvoorstel van D66 en CDA is dat de regels van het private arbeidsrecht in de toekomst ook van toepassing zijn op ambtenaren. Juridisch gezien worden ambtenaren dus werknemers. Aangezien het voorliggende initiatiefvoorstel de arbeidsverhouding en rechtspositie van het overgrote deel van de ambtenaren in Nederland raakt, hebben de ACOP FNV en CCOOP uw mail besproken met de vakbonden in de onderwijs- en overheidssectoren en besloten om een gezamenlijke reactie op te stellen. In reactie op uw mail ontvangt u hierbij dan ook een gezamenlijke brief van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (hierna: SCO). De SCO is van mening dat het initiatiefvoorstel eerst aan de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (hierna: ROP) moet worden aangeboden voor nadere besluitvorming en overeenstemming. Alvorens eventueel tot de afschaffing van de ambtelijke rechtspositie kan worden overgegaan, moet er over een aantal zaken die essentieel zijn in het normaliseringsproces duidelijkheid worden gegeven. De memorie van toelichting van dit initiatiefvoorstel biedt deze duidelijkheid niet. Voorts moet het uitgangspunt zijn dat er niet alleen een beweging wordt gemaakt van het ambtelijke stelsel naar het privaatrechtelijke stelsel maar moet er gekeken worden hoe het beste van beide stelsels met elkaar verenigd kan worden. De SCO spreken dan ook liever over harmonisatie in plaats van normalisatie. Bovendien moet er duidelijkheid komen hoe de ambtelijke status daadwerkelijk en concreet behouden blijft als de ambtelijke rechtspositie

2 2 afgeschaft zal worden. Overigens is de SCO van mening dat ook nu het moment niet is om tot volledige harmonisatie over te gaan. Het wantrouwen van de ambtenaar richting de overheid als werkgever, dat is ontstaan tijdens de vorige discussies over aantasting van de ambtelijke status en rechtspositie, is nog onverminderd in deze tijd waarin door de politiek hoge prioriteit stelt aan forse taakstellingen en bezuinigingen op het ambtenarenapparaat. Bovendien zijn de conversiekosten bij deze mega-operatie niet opportuun ten tijde van grote bezuinigingen op overheidskosten. Zeker niet nu deze kosten op de lange termijn pas worden inverdiend. 2. Procedure Alvorens in te gaan op de inhoud van het wetsvoorstel, willen wij uw dringende aandacht vragen voor de te volgen procedure. Wij verzoeken u alvorens om onderstaande procedure daadwerkelijk te volgen. In september 2005 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (hierna: BZK) de ROP verzocht om advies uit te brengen over het interdepartementaal beleidsonderzoek Buitengewoon normaal. In dit rapport werd door een interdepartementale werkgroep verdere normalisatie van de rechtspositie van het overheids- en onderwijspersoneel onderzocht. De ROP heeft in reactie op deze adviesaanvraag op 26 juni een advies over normalisatie in brede zin uitgebracht. Dit advies is niet toereikend om zich uit te strekken tot het huidige initiatiefvoorstel. Het voorliggende initiatief betreft namelijk een voorstel tot concrete wetswijzigingen die ingrijpen op de rechtspositie van overheids- en onderwijspersoneel. Op grond van het koninklijk besluit, Regeling overleg Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid 2, wordt een regeling die specifiek betrekking heeft op overheids- en onderwijspersoneel niet tot stand gebracht dan nadat daarover overleg is gevoerd met de centrales van overheidspersoneel en de overheidswerkgevers of verenigingen van overheidswerkgevers, verenigd in de ROP. Bovendien is het overeenstemmingsvereiste van toepassing op de besluitvorming binnen de ROP nu het voorliggende wetsvoorstel bovendien betrekking heeft op arbeidsvoorwaardelijke rechten en verplichtingen van individuele ambtenaren. Dit betekent dat er een meerderheid van de centrales van overheidspersoneel moet instemmen met het voorstel. De SCO zullen bij het Verbond Sectorwerkgevers Overheid, de werkgeversdelegatie in de ROP, (hierna: VSO) aandringen op overleg over deze kwestie. 3. Inhoudelijke reactie op het wetsvoorstel Hoewel de SCO van mening is dat de ROP het aangewezen gremium is waarin besluitvorming over dit wetsvoorstel op dit moment dient plaats te vinden, wil zij graag van de gelegenheid gebruik maken om op voorhand een eerste inhoudelijke reactie te geven op het voorliggende wetsvoorstel. De SCO is van mening dat er een fundamentele gelijkheid moet zijn tussen werknemers in de marktsector en ambtenaren in de publieke sector. Ambtenaren zijn werknemers met een bijzondere werkgever. Dit standpunt is ook uitgangspunt geweest van het hierboven genoemde ROP-advies van In het ROP-advies hebben de SCO echter vastgesteld dat er bij de ambtenaren werkzaam bij de overheid veel weerstand bestaat tegen verdergaande normalisatie. Als belangrijkste oorzaak hiervoor werd genoemd dat de overheid niet meer werd gezien als een betrouwbare werkgever. De SCO hebben destijds vermeld dat zij het noodzakelijk achten om te komen tot een gedegen en meerjarige aanpak gericht op herstel van normale arbeidsverhoudingen 1 Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid, nummer 27, d.d. 26 juni 2006, Normalisatie Rechtspositie Overheidspersoneel 2 Besluit van 13 januari 1997, houdende regeling van het overleg met centrales van overheidspersoneel en sectorwerkgevers verenigd in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid, alsmede wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement in verband met de formalisering van het Sectoroverleg rijkspersoneel (Stb. 1997, 31)

3 3 binnen de overheid en onderwijs en van herstel van het beeld van de overheid als betrouwbare en normale werkgever. In de memorie van toelichting bij uw wetsvoorstel wordt hierop niet nader ingegaan. De SCO vernemen graag van de Minister van BZK hoe deze aanpak vorm heeft gekregen en welke resultaten dat opgeleverd heeft en zijn voornemens om de Minister van BZK te vragen hieromtrent helderheid te verschaffen. Bovendien hebben de SCO destijds in het ROP-advies geconstateerd dat er op een aantal aspecten die samenhangen met de normalisatie onduidelijkheid is: Het ontslagrecht in de private sector is sterk in ontwikkeling en het is nog onduidelijk waar dit op uit zal komen. Het is onvoldoende duidelijk hoe een genormaliseerde arbeidsverhouding met de bijzondere positie van werknemers die belast zijn met overheidsgezag in overeenstemming is te brengen. Het is nog onvoldoende duidelijk hoe de ambtelijke status kan worden behouden zonder de juridische basis gelegen in de eenzijdige aanstelling Verdergaande normalisering wordt door velen gezien als een verlengde van ontwikkelingen rond privatisering bij de overheid en als zodanig negatief beoordeeld. De SCO is van mening dat de memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel onvoldoende duidelijkheid brengt op deze aspecten, terwijl deze zaken onverminderd actueel zijn. Op dit moment is de discussie over het ontslagstelsel in de private sector weer zeer actueel. Het kan niet zo zijn dat deze discussies afgescheiden van elkaar plaatsvinden. Over het ontslagrecht volgt hieronder meer. In de memorie van toelichting worden enkele noties genoemd hoe de ambtelijke status behouden kan blijven als de ambtelijke rechtspositie wordt afgeschaft. Aangezien dit echter zo een wezenlijk onderdeel is in het normaliseringsproces, is het noodzakelijk dat er ook hier meer duidelijkheid wordt gegeven hoe de ambtelijke status blijft behouden en daadwerkelijk vorm wordt gegeven. Bovendien hebben de SCO gesteld dat het wenselijk is verder te discussiëren over medezeggenschap en de ontwikkeling van beroepscodes. De afgelopen jaren is hierover verder gesproken door sociale partners in de overheidssectoren. In de memorie van toelichting is er geen aandacht aan besteed hoe deze discussies verder vorm zouden moeten krijgen bij het afschaffen van de ambtelijke rechtspositie. Indien het kabinet destijds had besloten tot normalisatie, dan waren sociale partners in de ROP van mening dat dit moest plaatsvinden op basis van level playingfield en dat een daadwerkelijke overgang van rechtspositie moest plaatsvinden binnen de verschillende sectoren. Hiervoor heeft de ROP in haar advies een aantal uitgangspunten benoemd. Het ROP-advies van 2006 zal leidend moeten zijn voor verdere besluitvorming binnen de ROP ten aanzien van dit initiatief-wetsvoorstel. 4. Standpunt SCO Zoals hierboven genoemd heeft de SCO in 2006 vastgesteld dat het moment om tot volledige normalisering over te gaan nog niet is aangebroken vanwege het wantrouwen van ambtenaren in de overheid als werkgever. De SCO constateren dat dit argument nog steeds opgaat in deze tijd waarin de politiek hoge prioriteit heeft gelegd in haar verkiezingsprogramma s bij wederom forse taakstellingen en bezuinigingen op ambtenaren en bij fundamentele wijzigingen in de structuur van het openbaar bestuur die zullen leiden tot grootschalige reorganisaties bij de overheid. In de memorie van toelichting is kort aandacht besteed aan de hoge conversiekosten die een dergelijke grote operatie met zich meebrengt. De SCO is van mening dat het niet opportuun is om in deze tijd van forse bezuinigingen op overheidskosten een dergelijke operatie in te zetten die pas op de lange termijn een inverdieneffect hebben. Naar onze mening redeneert het initiatief-wetsvoorstel vooral toe naar een situatie die de werkgever ten goede komt en waarbij veel minder oog is voor de positie en met name de rechtszekerheid van ambtenaren. Ontslagprocedures zouden te uitgebreid gemotiveerd moeten worden, er zouden te veel aangrijpingspunten zijn voor bezwaar en beroep en er

4 4 zou een te grote focus liggen op de rechtszekerheid van de ambtenaar. En dit zou allemaal leiden tot belemmeringen en ongemak voor de overheidswerkgevers. Juist om bovengenoemde redenen vinden de SCO het van groot belang om de discussie aan te gaan over verbetering van het stelsel van arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en de rechtspositie van ambtenaren. In deze discussie moeten echter argumenten leidend zijn die gebaseerd zijn op feiten en niet op veronderstellingen van tendentieuze aard. Zo wordt onzes inziens het imago van de overheid als werkgever niet bepaald door de ambtelijke rechtspositie maar door de overheid als wetgever. Dat zal niet veranderen op het moment dat de mensen die bij diezelfde overheid werken als werknemers worden beschouwd. Onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau toont bovendien aan dat het rapportcijfer dat gegeven wordt door burgers die met een overheidsdienst in aanraking zijn geweest beduidend hoger ligt dan het cijfer van burgers die in algemene zin een oordeel geven over de overheid. Dit moet dan ook niet aangegrepen worden als argument om de ambtelijke rechtspositie af te schaffen. Hierbij willen de SCO ook nadrukkelijk de gelegenheid aangrijpen om u te wijzen op het feit dat juist voorstellen zoals dit initiatief-wetsvoorstel en de bijbehorende negatieve publiciteit over ambtenaren in belangrijke mate oorzaak zijn van het door u benoemde negatieve imago. U zou er goed aan doen om als politieke vertegenwoordiger een positief en waarderend klimaat te scheppen waarbinnen ambtenaren hun werken mogen uit voeren zoals recentelijk verwoord in het Manifest voor een krachtige publieke sector. De handreiking om te komen tot een soepel en efficiënt werkende overheid van dit zogenoemde Voorhoutmanifest heeft wat ons betreft de voorkeur boven het initiatief-wetsvoorstel dat onmiskenbaar zal worden gezien als aantasting van de ambtelijke rechtspositie. Bovendien moeten beslissingen over verdergaande normalisering worden genomen op basis van een zorgvuldige motivering die ook draagvlak heeft onder de mensen over wie het gaat, de ambtenaren. Zo zijn wij niet overtuigd dat normalisering van de ambtelijke rechtspositie leidt tot meer arbeidsmobiliteit en stabielere arbeidsverhoudingen. Ook is het argument zeer twijfelachtig dat overheidswerkgevers meer moeite hebben om een op de praktijk toegesneden en doeltreffend personeelsbeleid te voeren, omdat de ambtelijke rechtspositie veel meer aangrijpingspunten voor bezwaar en beroep zou bieden dan de privaatrechtelijke arbeidsverhouding. Als dat al als reden aangevoerd kan worden dan moet men heel concreet zijn in welke zin men geen doeltreffend personeelsbeleid kan voeren. De SCO zijn juist van mening dat door middel van het overleg en overeenstemmingsvereiste een heel duidelijk en adequaat personeelsbeleidskader is neergelegd voor de overheids- en onderwijssectoren. Waar nodig kan hierover met de SCO altijd nadere afspraken over gemaakt worden. Het lijkt echter alsof in de argumentatie gedoeld wordt op een exit-beleid dat gehinderd wordt door bezwaar en beroep. Dat kan men toch nauwelijks als doeltreffend personeelsbeleid aanvoeren. Een discussie die speciale aandacht vraagt is die over het ontslagrecht. Zoals gezegd is ook op dit moment het ontslagrecht in de marktsector weer een zeer actuele discussie. In de memorie van toelichting wordt gesteld dat uit onderzoek uit (nota bene) 1982 is gebleken dat het gesloten systeem van ontslaggronden leidt tot verstarring en gebrek aan flexibiliteit binnen de overheidsorganisatie. Wel in een noot genoemd - maar blijkbaar niet begrepen - is dat er een mogelijkheid is om op andere gronden te ontslaan en dat dit geldt als een belangrijke vangnetbepaling. Maar bovendien is uit onderzoek uit gebleken dat er niet kan worden geconcludeerd dat het ambtelijk ontslagrecht een efficiënt, doelmatig, flexibel en slagvaardig functioneren van arbeidsorganisaties bij de overheid in de weg staat. In de marktsector is er een preventieve ontslagtoets en bestaat er geen hoger beroep tegen ontbinding of opzegging van de arbeidsovereenkomst. In de ambtelijke sector is er geen preventieve ontslagtoets maar kan de ambtenaar wel in beroep tegen zijn ontslag. De SCO hecht aan een vorm van preventieve ontslagtoets zodat de werknemer op het moment dat hij nog in dienst is een onafhankelijk oordeel heeft of het ontslag gerechtvaardigd is. Indien hij dit oordeel pas achteraf krijgt, wordt hij op een achterstand 3 Onderzoek gevolgen eigenrisicodragen Werkloosheidswet en ambtelijk ontslagrecht voor arbeidsorganisaties bij de overheid en onderwijs. SEO Economisch onderzoek, 14 mei 2009

5 5 gezet om later alsnog zijn gelijk te halen. Hiermee wordt de rechtsbescherming van de werknemer beter gegarandeerd. Bovendien wordt hiermee de rechtszekerheid van zowel werknemer als werkgever vergroot. Dat dit tot hogere kosten zou leiden, bestrijden wij hier. Zo lijkt het dat de kosten van de preventieve toets en sociale plannen en afvloeiingsregelingen die afgesloten worden in de marktsector niet meegenomen zijn in de vergelijking die gemaakt wordt. De SCO is bovendien van mening dat er een mogelijkheid moet zijn om in beroep te gaan tegen verleend ontslag om eventuele omissies bij de preventieve ontslagtoets ongedaan te kunnen maken. Een beroepsmogelijkheid vergroot de rechtsbescherming van zowel de werkgever als de werknemer. De SCO zijn van mening dat juist op dit onderwerp gekeken zou moeten worden hoe het beste van twee werelden verenigd kan worden. De SCO zijn van mening dat het ontslagrecht in zowel de marktsector als in de ambtelijke sector zowel een vorm van een preventieve ontslagtoets moet behelzen als de mogelijkheid om van verleend ontslag in beroep te gaan. De discussie over het ontslagstelsel in de marktsector kan niet afzonderlijk van de discussie over het ontslagstelsel in de overheidssector worden gevoerd. De SCO zijn dan ook van mening dat het uitgangspunt bij de discussie niet moet zijn dat het ambtelijke stelsel richting het privaatrechtelijke stelsel gaat, maar dat er gekeken wordt hoe het beste van beide werelden met elkaar verenigd kan worden. Dit geldt in brede zin voor alle onderwerpen die aan de orde komen in deze discussie. De SCO spreken daarom bij discussie over het afschaffen van de ambtelijke rechtspositie liever over harmonisatie dan over normalisatie. 5. Samenvatting In 2006 heeft de SCO in het ROP-advies zich op het standpunt gesteld dat er fundamentele gelijkheid moet zijn tussen werknemers en ambtenaren. De SCO heeft destijds echter eveneens vastgesteld dat er op dat moment veel weerstand bestond tegen verdergaande normalisatie vanwege het wantrouwen van ambtenaren in de overheid als werkgever. De SCO constateert dat dit argument nog steeds opgaat in deze tijd waarin de politiek hoge prioriteit heeft gelegd in haar verkiezingsprogramma s bij wederom forse taakstellingen en bezuinigingen op ambtenaren en bij fundamentele wijzigingen in de structuur van het openbaar bestuur die zullen leiden tot grootschalige reorganisaties bij de overheid. Bovendien is de SCO van mening dat het niet opportuun is om in deze tijd van forse bezuinigingen op overheidskosten een dergelijke mega-operatie in te zetten die pas op lange termijn een inverdieneffect zal hebben. De SCO vindt het wel van belang om in discussie te gaan over verbetering van het stelsel van arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en de rechtspositie van ambtenaren. De SCO vindt dat het uitgangspunt niet moet zijn dat het ambtelijke stelsel richting het privaatrechtelijke stelsel gaat, maar dat er gekeken wordt hoe het beste van beide stelsels met elkaar verenigd kan worden. Op grond van het Koninklijk Besluit, Regeling overleg Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid dient over dit wetsvoorstel overleg in de ROP plaats te vinden. Met een meerderheid van de bonden zal in de ROP overeenstemming plaats moeten vinden alvorens er tot verdergaande harmonisatie kan worden beslist. De memorie van toelichting bij het initiatief-voorstel is nog onduidelijk over verschillende aspecten die zo essentieel zijn bij het afschaffen van de ambtelijke rechtspositie dat hierover allereerst duidelijkheid moet komen hoe vorm gegeven wordt hieraan. Niet-limitatief opgesomd betreft dit de volgende hoofdzaken: Hoe wordt een genormaliseerde arbeidsverhouding in overeenstemming gebracht met de bijzondere positie van werknemers die met overheidsgezag zijn belast? Hoe wordt het behoud van de ambtelijke status daadwerkelijk en concreet vorm gegeven als de ambtelijke rechtspositie wordt afgeschaft? Op welke wijze wordt het beeld van de overheid als betrouwbare werkgever hersteld?

6 6 Bijzondere aandacht vraagt de discussie over de harmonisatie van het ontslagstelsel in de marktsector en de overheidssector. Deze discussies kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gevoerd. In de ROP zullen ook overige randvoorwaarden worden gesteld waaronder de ROP kan beslissen dat het moment is gekomen waarop eventueel tot verdergaande harmonisatie kan worden overgegaan. 6. Verdere gang van zaken Een afschrift van deze brief zal per gelijke post worden verzonden aan de Minister van BZK die bij het wetgevingsproces rond dit initiatiefvoorstel betrokken zal zijn en die eveneens is vertegenwoordigd in de VSO als coördinerend minister van arbeidsvoorwaardenbeleid bij de overheid. Een afschrift zal eveneens per gelijke post worden verzonden aan de VSO, de werkgeversdelegatie in de ROP. In de begeleidende brieven aan de Minister van BZK en de VSO zal worden aangedrongen op overleg over uw initiatiefvoorstel tot het afschaffen van de ambtelijke rechtspositie. Afschriften van deze brief zullen eveneens worden verzonden aan de Tweede Kamerfracties van het CDA, VVD, PVV, GL, PvdA, SP, CU, PvdD en SGP. Wij gaan ervan uit dat besluitvorming in de ROP wordt afgewacht, alvorens het wetsvoorstel bij de Raad van State voor advies wordt ingediend door de Tweede Kamer. Binnen de ROP zullen de voorwaarden worden vastgesteld waaronder de ROP kan beslissen dat het moment is gekomen waarop eventueel tot verdergaande harmonisatie kan worden overgegaan. De SCO zijn graag bereid tot een nadere toelichting op deze brief. U kunt hiervoor contact opnemen met Gertjan Tommel, Beleidsadviseur ACOP FNV op nummer Hoogachtend, Namens de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel, Ruud Kuin Voorzitter ACOP FNV

BINDINGNCF. 21 januari 2014. Worden ambtenaren gewone werknemers? Telefoon: 010-4101658 optie 2

BINDINGNCF. 21 januari 2014. Worden ambtenaren gewone werknemers? Telefoon: 010-4101658 optie 2 BINDINGNCF 21 januari 2014 Worden ambtenaren gewone werknemers? Email: mijnncf@ncf.nl Telefoon: 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma., di., do. en vrijdag vanaf 9.30 uur tot en met 13.30 uur Adres: Strevelsweg

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 31 Besluit van 13 januari 1997, houdende regeling van het overleg met centrales van overheidspersoneel en sectorwerkgevers verenigd in de Raad

Nadere informatie

Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen Advies nummer 23 's-gravenhage, 17 maart 2000 1 Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid

Nadere informatie

CCOOP CMHF AC. Eerste Kamer der Staten Generaal Aan de leden van de commissie BZK/AZ Postbus 20017 2513 AA DEN HAAG

CCOOP CMHF AC. Eerste Kamer der Staten Generaal Aan de leden van de commissie BZK/AZ Postbus 20017 2513 AA DEN HAAG Aan: Eerste Kamer der Staten Generaal Aan de leden van de commissie BZK/AZ Postbus 20017 2513 AA DEN HAAG Betreft: Initiatiefwet normalisering rechtspositie ambtenaren Den Haag, 14 maart 2014 Geachte woordvoerder,

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Aan: De politievakorganisaties vertegenwoordigd in de Commissie voor georganiseerd overleg in politie-ambtenarenzaken. De voorzitter van de Commissie voor georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 32 550 Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming

Nadere informatie

Advies van de Raad voor het Overheidspersone inzake de Proeve van Wet houdende een verbod maken van ongerechtvaardigd onderscheid op g handicap of

Advies van de Raad voor het Overheidspersone inzake de Proeve van Wet houdende een verbod maken van ongerechtvaardigd onderscheid op g handicap of Advies van de Raad voor het Overheidspersone inzake de Proeve van Wet houdende een verbod maken van ongerechtvaardigd onderscheid op g handicap of chronische ziekte Advies nummer 20 's-gravenhage, 23 juni

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 550 Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming

Nadere informatie

de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel t.a.v. de heer J.W. Dieten verslag hoorzitting d.d. 29-01-2015 bijlage(n)

de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel t.a.v. de heer J.W. Dieten verslag hoorzitting d.d. 29-01-2015 bijlage(n) Aan: Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid t.a.v. mevrouw S. Pijpstra en de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel t.a.v. de heer J.W. Dieten verslag hoorzitting d.d. 29-01-2015 bijlage(n) AAC.99

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 073 Wet houdende een nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. december 2013 Angelique Kansouh / Sabrina Watson. Telefoon: 010-4101658 1 optie 2

NIEUWSBRIEF. december 2013 Angelique Kansouh / Sabrina Watson. Telefoon: 010-4101658 1 optie 2 NIEUWSBRIEF december 2013 Angelique Kansouh / Sabrina Watson Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden.nl Telefoon: 010-4101658 1 optie 2 Bereikbaar op ma.,di.,do. en vrij. vanaf 9:30 uur t/m 13:30

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 832 Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met de wijziging van de aanwijzingsvoorwaarden voor deelneming in het ABP Nr. 3 Het advies

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 32 550 Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 00 0 3 550 Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming

Nadere informatie

Lijst van afkortingen 15

Lijst van afkortingen 15 Voorwoord 13 Lijst van afkortingen 15 1 Inleiding 19 1.1 Arbeidsverhoudingen bij de overheid 19 1.2 Overheidswerkgevers, ambtenarencentrales en vakorganisaties in de overheidssector 23 1.3 Een afzonderlijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid Versie geldig vanaf 01 februari 2003 De minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Onderwijs,

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Centrales van Overheidspersoneel, toegelaten tot het Sectoroverleg Rijkspersoneel De Voorzitter van het Sectoroverleg Rijkspersoneel Bijlagen 1 AAC/92.064

Nadere informatie

Mw. mr w. Nieuwenhuizen 070 3027585. wijziging van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 en de Uitkerings regeling 1996

Mw. mr w. Nieuwenhuizen 070 3027585. wijziging van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 en de Uitkerings regeling 1996 Aan De Korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen De Korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten i.a.a. - de Korpschefs van de regionale politiekorpsen en de Korpschef van het Korps landelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 550 Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming

Nadere informatie

31 mei 2012 z2012-00245

31 mei 2012 z2012-00245 De Staatssecretaris van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG 31 mei 2012 26 maart 2012 Adviesaanvraag inzake openbaarheid WOZwaarde Geachte, Bij brief van 22 maart 2012 verzoekt u, mede namens de Minister

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 4 Besluit van 20 december 1995, houdende wijziging van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 en de Uitkeringsregeling 1966 Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Prof. mr. L.C.J. Sprengers, bijzonder hoogleraar Albeda-leerstoel, Universiteit Leiden

Prof. mr. L.C.J. Sprengers, bijzonder hoogleraar Albeda-leerstoel, Universiteit Leiden Wie A zegt, moet B zeggen? Prof. mr. L.C.J. Sprengers, bijzonder hoogleraar Albeda-leerstoel, Universiteit Leiden 1. Inleiding In september 2005 is het rapport van de werkgroep normalisatie rechtspositie

Nadere informatie

Pensioenovereenkomst (inclusief pensioenovereenkomst voor beroepsmilitairen)

Pensioenovereenkomst (inclusief pensioenovereenkomst voor beroepsmilitairen) Pensioenovereenkomst (inclusief pensioenovereenkomst voor beroepsmilitairen) De overheidswerkgevers verenigd in de Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO), te weten de werkgevers van het personeel

Nadere informatie

u\\ kenmeik on;, kenmeik ARZ/404601 Lbr. 94/154.- CvA 94/15

u\\ kenmeik on;, kenmeik ARZ/404601 Lbr. 94/154.- CvA 94/15 LOG A CvA ACOP AC CCOOP CMHF De leden (t.a.v Burgemeester en Wethouders) 1994404601 Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden dooi kiesnummei (070) 3738884 onderwelp LOGA-advies Overeenstemmingsvereiste

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Klokkenluiders gemeente Haarlem 2008 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. van Velzen Auteur Mevr. M.J.M. Verberne Telefoon 5114680 E-mail: mverberne@haarlem.nl MS/OCR Reg.nr. 2008/227702 Bijlage

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 321 Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met enkele technische wijzigingen, een mogelijkheid om voor het nettopensioen af te wijken

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Van ambtenaar naar werknemer. s-hertogenbosch, mei 2011. Opdrachtgevers: Juridische Hogeschool Avans-Fontys BANNING N.V.

Onderzoeksrapport. Van ambtenaar naar werknemer. s-hertogenbosch, mei 2011. Opdrachtgevers: Juridische Hogeschool Avans-Fontys BANNING N.V. Onderzoeksrapport Van ambtenaar naar werknemer s-hertogenbosch, mei 2011 Opdrachtgevers: Juridische Hogeschool Avans-Fontys BANNING N.V. Opdrachtnemer: Karin Mölgaard 2008996 Afstudeerstage E1-E2 Stagedocenten:

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht HR Seminar van 19 mei 2015

Actualiteiten arbeidsrecht HR Seminar van 19 mei 2015 Actualiteiten arbeidsrecht HR Seminar van 19 mei 2015 Overzicht actualiteiten arbeidsrecht 1. Wijzigingen verlofregelingen per 1 januari 2015 en 1 juli 2015 2. Flexibel werken 3. Wet Huis voor klokkenluiders

Nadere informatie

Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Ambtelijke Status

Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Ambtelijke Status Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Ambtelijke Status Advies nummer 17 's-gravenhage, 16 december 1998 Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Ambtelijke

Nadere informatie

Hierbij treft u aan het jaarverslag 2014 van de Commissie van beroep Islamitische Scholen 2014.

Hierbij treft u aan het jaarverslag 2014 van de Commissie van beroep Islamitische Scholen 2014. Commissie van beroep Islamitische Scholen Voorwoord Hierbij treft u aan het jaarverslag 2014 van de Commissie van beroep Islamitische Scholen 2014. Over de toekomst van de Commissies van Beroep is het

Nadere informatie

CNV Groep Financiën Nr. 4 2 juli 2010 1

CNV Groep Financiën Nr. 4 2 juli 2010 1 Nr. 4 2 juli 2010 1 Van de voorzitter Henk Akkerman Beste CNV-mensen, Op het moment dat ik dit schrijf (15 juni) is de verkiezingsuitslag bekend en de chaos in het politieke landschap nog niet geordend.

Nadere informatie

Programma. Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van UWV WERKbedrijf. Wijzen van beëindigen arbeidsovereenkomst. Ontslagprocedure bij UWV.

Programma. Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van UWV WERKbedrijf. Wijzen van beëindigen arbeidsovereenkomst. Ontslagprocedure bij UWV. Programma Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van UWV WERKbedrijf Wijzen van beëindigen arbeidsovereenkomst Ontslagprocedure bij UWV Terugblik Ontslagrecht in de toekomst Rol van UWV in het nieuwe

Nadere informatie

educatie, Hoger Beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs, universitair medische centra, onderzoeksinstellingen en gemeenschappelijke regelingen.

educatie, Hoger Beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs, universitair medische centra, onderzoeksinstellingen en gemeenschappelijke regelingen. 25 jaar collectief overleg bij de overheid: terug en vooruitblik. 1. Inleiding Een bijzonder onderdeel van het ambtenarenrecht wordt gevormd door het collectief ambtenarenrecht. Een onderwerp dat in zijn

Nadere informatie

Inleiding 1/7. Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst. Aan: 1 bijlage(n) AAC.88 zaaknummer 19 december 2008 datum. Onderwerp:

Inleiding 1/7. Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst. Aan: 1 bijlage(n) AAC.88 zaaknummer 19 december 2008 datum. Onderwerp: Aan: De Voorzitter van de Sectorcommissie Overleg Rijkspersoneel De heer J. Uijlenbroek d.t.v. mevrouw drs. T.I. van Galen, secretaris SOR Postbus 556 2501 CN s- GRAVENHAGE i 1 bijlage(n) AAC.88 zaaknummer

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Voorzitter van de overlegvergadering met de Universitaire Commissie voor Georganiseerd Overleg De Gezamenlijke Vakorganisaties Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Buitengewoon normaal Rapport van de werkgroep Normalisatie rechtspositie overheidspersoneel. Interdepartementaal Beleidsonderzoek 2004-2005, nr.

Buitengewoon normaal Rapport van de werkgroep Normalisatie rechtspositie overheidspersoneel. Interdepartementaal Beleidsonderzoek 2004-2005, nr. Buitengewoon normaal Rapport van de werkgroep Normalisatie rechtspositie overheidspersoneel Interdepartementaal Beleidsonderzoek 2004-2005, nr. 6 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 9 1.1 Opdracht werkgroep

Nadere informatie

Normalisering rechtspositie ambtenaren. 27 oktober 2014 Juridische tweedaagse

Normalisering rechtspositie ambtenaren. 27 oktober 2014 Juridische tweedaagse Normalisering rechtspositie ambtenaren. 27 oktober 2014 Juridische tweedaagse Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren. Wat ging er aan vooraf Essentie wetsvoorstel Nieuwe ambtenarenwet Gevolgen

Nadere informatie

Bijlage I - Conceptbrief aan de Europese Commissie

Bijlage I - Conceptbrief aan de Europese Commissie Bijlage I - Conceptbrief aan de Europese Commissie CONCEPT Aan de Voorzitter van de Europese Commissie B-1049 Brussel België Onderwerp: Gemotiveerd advies (subsidiariteit) over het EU-voorstel voor een

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 18 augustus ECWGO/U Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 18 augustus ECWGO/U Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 18 augustus 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700540 Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) - Onderwerp

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S GRAVENHAGE Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid Wet van 17 december 2003, Stb. 2004, 30, houdende gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 215 Besluit van 26 april 2012, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement Staten-Generaal en het Reglement

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inzet van middelen: Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel

Collegevoorstel. Inzet van middelen: Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel College Onderwerp: V200900705 Beslissing op bezwaar van mw. mr. L. Boer (namens mevr. A.R.C. van Loon) met betrekking tot de geweigerde bouwvergunning voor het veranderen van de linkerzijde van de voorgevel

Nadere informatie

Ambtelijke status: nuttig, noodzakelijk of overbodig?

Ambtelijke status: nuttig, noodzakelijk of overbodig? Ambtelijke status: nuttig, noodzakelijk of overbodig? paul van der heijden Prof. mr. P.F. van der Heijden is rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Daarnaast

Nadere informatie

Sinds 2005 is er een aantal ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken de regeling aan te passen.

Sinds 2005 is er een aantal ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken de regeling aan te passen. Inzet van de Samenwerkende Centrales voor het Overheidspersoneel (SCO) sector Rijk (d.d.19 december 2013) voor een nieuwe Regeling Substantieel Bezwarende Functies (SBF-regeling) Aanleiding In 2005 hebben

Nadere informatie

Het ontslag van de ambtenaar: van eenzijdig besluit naar onafhankelijk oordeel.

Het ontslag van de ambtenaar: van eenzijdig besluit naar onafhankelijk oordeel. Het ontslag van de ambtenaar: van eenzijdig besluit naar onafhankelijk oordeel. De rechtsbescherming van de ambtenaar bij ontslag met toepassing van het burgerlijk recht nader beschouwd. Gijs Jurriaan

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

1 dat op 5 mei 1995 in werking is getreden de Wet houdende regeling van de medezeggenschap van het overheidspersoneel (Staatsblad 1995, 231);

1 dat op 5 mei 1995 in werking is getreden de Wet houdende regeling van de medezeggenschap van het overheidspersoneel (Staatsblad 1995, 231); Convenant afstemming en afbakening taken en bevoegdheden medezeggenschap (de vijf sectorale Ondernemingsraden en de Groepsondernemingsraad) en georganiseerd overleg (de commissie voor Georganiseerd Overleg)

Nadere informatie

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ)

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 32 550 Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming

Nadere informatie

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44

Nadere informatie

Q&A s 1. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. versie 8 november rechtspositie ambtenaren (Kamerstukken ) door de Eerste Kamer.

Q&A s 1. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. versie 8 november rechtspositie ambtenaren (Kamerstukken ) door de Eerste Kamer. Q&A s 1 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren versie 8 november 2016 1 Document bedoeld voor externe communicatie NA aanvaarding van het initiatiefwetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

Bijzondere (rechts)positie van de ambtenaar

Bijzondere (rechts)positie van de ambtenaar De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Inlichtingen Corine de Hont/Corné vd Sande T 4266943/7014 F Uw kenmerk Onderwerp Bijzondere (rechts)positie van de ambtenaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1987-1988 20402 Herziening overlegstelsel bij de overheid Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Opzegging van de arbeidsovereenkomst

Opzegging van de arbeidsovereenkomst Opzegging van de arbeidsovereenkomst Mr.dr. L.C.J.Sprengers Symposium: gevolgen van de WWZ voor het bijzonder onderwijs, 21 mei 2014 Preventieve ontslagtoets Preventieve ontslagtoets blijft gehandhaafd.

Nadere informatie

verklaring omtrent rechtmatigheid

verklaring omtrent rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Raad Nederlandse Detailhandel DATUM 17 juni

Nadere informatie

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 29311 Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en enkele andere wetten naar aanleiding van onderdelen van de evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling van mannen

Nadere informatie

NORMALISERING VAN HET STRAFONTSLAG

NORMALISERING VAN HET STRAFONTSLAG Scriptie Open Universiteit Nederland Faculteit Rechtswetenschappen NORMALISERING VAN HET STRAFONTSLAG Strafontslag, Ontslag op Staande Voet en het Wetsvoorstel Normalisering Rechtspositie Ambtenaren C.M.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

ONTSLAGPRAKTIJK EN HARMONISATIE IN HET ONDERWIJS RAPPORTAGE VAN EEN ONDERZOEK IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN OCW

ONTSLAGPRAKTIJK EN HARMONISATIE IN HET ONDERWIJS RAPPORTAGE VAN EEN ONDERZOEK IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN OCW ONTSLAGPRAKTIJK EN HARMONISATIE IN HET ONDERWIJS RAPPORTAGE VAN EEN ONDERZOEK IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN OCW ONTSLAGPRAKTIJK EN HARMONISATIE IN HET ONDERWIJS RAPPORTAGE VAN EEN ONDERZOEK IN OPDRACHT

Nadere informatie

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd: Bijlage bij de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 303 Besluit van 30 mei 1996, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 1993, houdende vaststelling van regelen, bedoeld in de

Nadere informatie

Deel 2: basisregelingen

Deel 2: basisregelingen Deel 2: basisregelingen Inhoudsopgave 1. Overlegregeling 2. Regeling Tijd- en Plaatsonafhankelijk Werken Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen 2013 1 Overlegregeling Overlegregeling Artikel

Nadere informatie

Systeem van het nieuwe ontslagrecht

Systeem van het nieuwe ontslagrecht Systeem van het nieuwe ontslagrecht VAAN Symposium Wetsvoorstel Werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht - Amersfoort, 21 januari 2014 - G.J.J. Heerma van Voss Wetsvoorstel Werk en zekerheid nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 718 Wijziging van de Wet melding collectief ontslag in verband met de uitbreiding van de reikwijdte en ter bevordering van de naleving van deze

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 458 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Commentaar van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake leeftijdsgrenzen in wet- en regelgeving

Commentaar van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake leeftijdsgrenzen in wet- en regelgeving Commentaar van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake leeftijdsgrenzen in wet- en regelgeving Advies nummer 8 's-gravenhage, 16 oktober 1996 ROP-advies nr. 8, blad 2 Commentaar gericht aan de

Nadere informatie

Ambtenaar 3.0? Normalisering van de ambtelijke rechtspositie in Nederland.

Ambtenaar 3.0? Normalisering van de ambtelijke rechtspositie in Nederland. Ambtenaar 3.0? Normalisering van de ambtelijke rechtspositie in Nederland. Masterscriptie in het kader van de masteropleiding Arbeidsrecht. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit van Amsterdam. Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus TC ROTTERDAM

Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus TC ROTTERDAM 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus 8983 3009 TC ROTTERDAM Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Contactpersoon

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 322b 27 661 Uitvoering van de richtlijn 1999/70/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1981-1982 17 333 Voorstel van Wet van het lid Wilbers tot wijziging van de Omroepwet inzake de verdeelsleutel voor de verdeling van de zendtijd onder de omroeporganisaties

Nadere informatie

Nota van B&W. De uiteindelijke besluitvorming blijft bij alle colleges afzonderlijk.

Nota van B&W. De uiteindelijke besluitvorming blijft bij alle colleges afzonderlijk. Nota van B&W Onderwerp Regeling bijzonder georganiseerd overleg (BGO) Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur J.Chr. van der Hoek, MBA. Telefoon 5113819 E-mail: jvdhoek@haarlem.nl VVH/VHR Reg.nr. 2008/45278

Nadere informatie

In het kader van de uitwerking van de afspraken in het Sociaal Akkoord is inmiddels het ontslagregime ten aanzien van payrolling aangepast.

In het kader van de uitwerking van de afspraken in het Sociaal Akkoord is inmiddels het ontslagregime ten aanzien van payrolling aangepast. Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer mr. dr. L.F. Asscher Postbus 9080 2509 LV DEN HAAG ' 070-3 499 577 070-3 499 796 i nfo@stvda.n

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis UW BRIEF VAN UW KENMERK

Nadere informatie

2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de minister van Financiën d.d. 7 juni 2011 over

Nadere informatie

GEMEENTEAMBTENAAR ZIJN, (N)IETS BIJZONDERS COLLEGE VOOR ARBEIDSZAKEN VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN

GEMEENTEAMBTENAAR ZIJN, (N)IETS BIJZONDERS COLLEGE VOOR ARBEIDSZAKEN VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN GEMEENTEAMBTENAAR ZIJN, (N)IETS BIJZONDERS COLLEGE VOOR ARBEIDSZAKEN VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN Een uitgave van het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Postbus

Nadere informatie

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers 1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers De heer Heemskerk heeft mij verzocht na te gaan of een individuele gemeente zelfstandig dat wil zeggen los van binnen VNG-verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 957 Wijziging kiesstelsel 26 976 Positie van de Eerste Kamer Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2000 De vaste commissie

Nadere informatie

Normalisering van het ambtenarentuchtrecht: het beste van twee werelden? Een vergelijking van strafontslag en ontslag op staande voet

Normalisering van het ambtenarentuchtrecht: het beste van twee werelden? Een vergelijking van strafontslag en ontslag op staande voet Normalisering van het ambtenarentuchtrecht: het beste van twee werelden? Een vergelijking van strafontslag en ontslag op staande voet Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit van Amsterdam Masterscriptie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 335 Besluit van 30 augustus 2013, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken en het

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Aan: De Voorzitter van het Sectoroverleg Rijkspersoneel c.c. de Centrales van overheidspersoneel toegelaten tot de Sectorcommissie overleg Rijkspersoneel Onderwerp: Adviesaanvraag AAC.83 verslag van de

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid.

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Aan: De centrales van overheidspersoneel in het Departementaal Georganiseerd Overleg bij het ministerie van SZW De voorzitter van het Departementaal Georganiseerd

Nadere informatie

DE MINISTER HEEFT GESPROKEN. IS DAARMEE DE KOUS AF? Inleiding bij het jubileum van het Tijdschrift voor Amtenarenrecht op 12 december 2008

DE MINISTER HEEFT GESPROKEN. IS DAARMEE DE KOUS AF? Inleiding bij het jubileum van het Tijdschrift voor Amtenarenrecht op 12 december 2008 DE MINISTER HEEFT GESPROKEN. IS DAARMEE DE KOUS AF? Inleiding bij het jubileum van het Tijdschrift voor Amtenarenrecht op 12 december 2008 prof. mr. C.R. Niessen Een drogredenering Laatst hoorde ik een

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 19 december 2007 Ons kenmerk DGW/BOI 2007/1822 Onderwerp Internetstemmen bij de waterschappen

Nadere informatie

Normalisering rechtspositie

Normalisering rechtspositie 11 Aan de orde is de behandeling van: - het voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen

Nadere informatie

Nota naar aanleiding van het verslag. 1. Inleiding

Nota naar aanleiding van het verslag. 1. Inleiding 32 416 Wijziging van de Ambtenarenwet en de Militaire Ambtenarenwet 1931 in verband met het uitsluitend elektronisch verzenden van berichten die betrekking hebben op de rechtspositie Nota naar aanleiding

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 268 Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen,

Nadere informatie