Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik"

Transcriptie

1 Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. Richtlijnen voor gebruik Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op automatisch zoeken. Verder vragen we u het volgende: + Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. + Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien hiermee van dienst zijn. + Laat de eigendomsverklaring staan Het watermerk van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. + Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. Informatie over Zoeken naar boeken met Google Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken op het web via

2 _

3 S I 4. V_ I _ 1 _ IHHNIIHII IûligHlllöilol IIIJHHIII I _ KONINKLIJKE BIBIJOTHEEK y v Î 1 ïk I i WW - í f. "l I, 1! ' 8 F! '

4 BRIEF 97r%?92 REGTVAARDIGMAKINGE z 0 N D A A R s, ONMIDDEILIJIÏZZR TDÈEREKENI'NG BORG-GEBEGHFIGHEID VAN CHRISTUS; GESCHREVEN voor DEN WEL EERW. HEER ALEXANDER COMRIE, Plz. Doet. en getrouw Bedienaar de; Euangeliuînà te Woubrugge. MET EENE VOORREDE OVER DEZEIÂVE STOFFE IN HET LICHT GEGEVEN DOOR C. M. Tweede Druk. _ VERMEERDERD MET EEN REGISTER DOOR. EENEN LIEFHEBBER DER WAARHEID. n TE MINNERTSGA, BIJ J. BLOEMSMA

5 De Uitgever erkent geene Exemplaren voor de zijne, dan die door hem eigenhandig onder teekend zijn. /. / Mm J???

6 _ VÜÔRREDE U I T oe V E R at er een gerechtigheit des geloofs, staande tegen -- over een rechtvaerdigheit uit de werken, in Gods l Woordt geleert wordt, zal niemand, die Paulus brieven, onder behoorlijkeinligting, gelezen heeft, in twijfel trekken: en het is zeker, dat die hier op uit komt, dat zij, die gelooft hebben, uit Gods beloften alle die weldaden van dit en het toekomende leven, welke Godt bij Genade-Verbond om Christus wille aan zijn Volk heeft toegezegd, hoe groot en onwaarschijnlijk voor het vleeseh die mogen zijn, onfeilbaar wachten, en met de vra ge van een goede conscientie, in vertrouwen van aìerhoorin ge, eischen mogen voor den t/zroon Gods, die zijne Bondge noten in Christus niet kan te leur stellen, maar, al zijn Zlj zulks onwaardig, om Christus wille zal volbrengen t geen Hij belooft heeft: waar van onze Catechisìnus leert, dat een geloovige, die alles wat ons in het Euangelium belooft wordt met een opregt geloove aanneemt, door zijn geloof rechtvaardig is voor Godt, en een Er genaam des eeuwi geen gen levens. godtloozem, Maardiezulk niet een bestaan gerechtigheit zullen indes geloofs vergaderinge is der Bechtvaerdigen, maar wel uitdrukkelijk van de bee r * _2 ving /

7 t. VOORREDE ving van t Koningrijke Gods worden uitgesloten,- zoo zij niet eerst afgewasschen en geheiligd worden, zoo zij niet gerechtvaerdigzl worden, in den naam van den Heere Je zus en door Gods Geest. Nu is de vraag, hoe _een godt looze aan zulk een verandering kome? Hier toe zijn alle. de natuurlijke vermognis, hoedanigheden, poogingen, niet toereikende, nademaal een godtlooze in zonden en misdaden dood is, en er een uitnemende en alles verwinnende groot heit van Gods lîragt vereischt wordt om hem te herschejì pen, te wederbaren, en inwendig in verstand, wil en neigingen geheel te veranderen, zoo dat een nieuw Schepzel worde, t geen het werk des H. Geestes omtrent de uitverlcorenen tot de zaligheit is. Maar hoe kan Godt, die door den godtloozen in zijne hoogste Majesteit beledigt is, zijnen H. Geest geven aan zulk eenen die zijn vijand is, en in zijn zondenstaat verbonden legt onder den vloek van Gods onverzaakbare gerechtigheid, waar onder de Wet, als een bedieninge der verdoemenis, alle overtreders, met een onwederroepelijk vonnis, opsluit? of hoe kan de H. Geest in zulk een voorburg der Helle komen woonenl? hoe kan Hij dat vervullen met een blijde hoope op de bezittinge der eeuwige gelukzaligheit? ik laat staan, als een Geest der gebeden, zulk eenen leeren, in geloofsvertrouwen van verhooriìzge, daarom te bidden? Dit doet ons van zelve zieìz,l dat de godtlooze, voor alle inwendige verandering zijner natare, eerst in een andere uitwendige betrekkinge tot God nzoet gebragt worden, dat is, dat zijne zonden vergeven en zijne boosheit bedekt worden door eene vol maakte gerec htigheit, waar door de eere dergekwetste Majesteit Gods in hare volkomenheit herstelt, en aan beide de uitspraken zijner heilige en onwedermepelijke Wet ten vollen / _»_ I

8 V A N D E N UITGEVER. lii vollen genoeg gedaan worde: waar toe van de zijde des zon daars geen mogelijkheit zijnde, zoo vloeit hier uit van zel ve voort de noodzakelijk/wit van den Middelaar, welken God aan zijne aitverkorenen, na den rijkdom zijner gena de, geschonken heeft, die als Borge in hunne plaats tree dende, en als de tweede Adam zijn geheele Zaad vervan gende en verbeeldende, door volmaakte genoegdoeninge aan debeide eischen der Wet, aan Gods rechtvaerdigheit voor dezonde voldaan en een eeuwige gereehtigheit heeft aange örugft, door welke de overtredingen der uitverkorenen, in hun zelfs godtloozen, bedekt, hunne schulden veìgeveìz, den vloek van over hun opgeheven, en zij in de vriendschap Gods en het recht ten le"en herstelt worden door Recht vaeidigmakinge; door welke godtlooze, bij persoonsverwis selinge, rechtvaerdigheit Gods worden in Christus, even gelijk hij zonde voor hun gemaakt was. Deze Rechtvaer digmakiìzge is dan de eerste van alle de Weldaden, welke aan de uitverkoreneiz tot _de eeuwige zaligheit geschonken en te koste gelegd wordt, voor alle inwendige verandering hunner nature door den H. Geest, die zonder vergevin ge van hun schuld, en opheflinge van den vloek, aan hun níetkonde gegeven worden, en wordt daarom de Recht vaerdigmakinge des Zondaars of des Godtloozen genaamt, die op kunne zonden en schulden ziet, voor welke Christus zijn bloed uitgestort heefl en gestorven is, op dat die aan hitnvergeven, en zij door zijn bloed mogteìt gerechtvaar digd worden. Waarom deze Rechtvaerdigìnakinge niet be hoort vermengd tc wordert met de Rechtvaerdigheit, wel ke een Geloovende, door Christus bloed gerechtvaerdigd zijnde, voor Godt in Christus heeft, die in een godtloo zen, zoo: als gezegd is, niet wordt gewnden, zelfs dan nog ; a-- ij J..A_ -.ù._ - "

9 _ m VOORREDE K jlog niet, als Gods Geest hem alreeds gebragt heeft onder zaligmakende overtuiging en vernedering door de Wet, die voor de rechtvaerdigmaking des Euangeliums voor uit gaat: ja die in geen sterveling te vinden is, daar geen ge loove van de vergeeving zijner zonden, en van zijne her stelling in de vriendschap Gods gewrogt is. Waar uit het ook onbetwistelijk is, schoongodt den godtloozen nechtvaen ligt door een Richterlijk oordeel bij Hemzelven, het wel k bij persoonlijke toepassing, in dit leven, niet anders,nogte elders, wordt uitgesproken» dan in het Euangelie-woordt, en door dat Woordt in de herten, dat deze Weldaddhare volkomenheit niet heeft, zoo daar niet bijkome het {Ëìeloo ve der uitverkorenen, lzet welk de H. Geest, onderïldèfloe pinge tot de Genade- goederen, door zijn kragt in de her _ ten werkt: waarom de H. Schriflen deze Bechtvaerdig making volstandig aan het geloo"e verbinden, waar door het getuigenis dezer genade Gods in Christus, als waarag tig, aangenomen, en aan zig zelven in t bijzonder toege eigend wordt: waar toe dan ook die Geest de uitverkore nen die tot het gebruik hunner reden zijn gekomen, want ik spreek hier van geen kinderen, _op velerlei wijze en " langs verseheide trappen brengt In alle welke iverkingen niet de Mensch, maar Godt, en de H. Geest, altijd den voortogt heeft: gelijk dan ook Godt, die den godtloozen rechtvaerdigt, dadelijk is, en die gereehtvaenligt wordt, en het getuigenis van de verïgevinge zijner zonden ontfangt, in opzigt tot de werkinge Gods, lijdelijk. Uit al het wel- ke dan volgen moet, dat de godtlooze niets doet, of werkt, waar door hij Godt tot zijne rechtvaeriligìnîikinge zoude opwekken of werkzaam maken: het welk daaruit nog klaar der is, dat alle werk des zondaars wordt ziitgesloten bui ten

10 vzw in UITGEVER. v. ten de oorzaken der mchtvaerdigmakinge; en het zoo ze ker is, dat Godt den godtloozen niet anders reehtvaerdigt dan "door toerekening en schenking der gerechtigheit van den Middelaar en schuldovernemenden Borge, in wiens vol maakte gerechtigheit Godt wegens den zondaar voldaan is, dat de H. Geest den geroepenen, beide in het Euangelie woordt en de Teekenen, niets zoo zeer vertoont, dan Chris tus aan te brengen e of aangebragte verzoening, door o er neming en betaling van _onze zonden-schuld, op dat wij in Hem vergeving van zonden hebben en gezechtvaerdigd zouden worden. Deze Toerekening is geen daad voort vloejende uit Gods willekeurig Besluit: want hoe souverein Godt ook zij, zoude zijne Souvereiniteit door zijne Recht vaerdigheit belemmert worden van de zonden des godtloo zen in den Bechtvaerdigen te straflèn, en den godtloozen in des Bechtvaerdigen gerechtigheit rechtvaeîdig te hou den: maar zij vloeit voort uit Gods Verbond, het welk Godt, in de Persoon des Vaders, met zijnen eigenen en ei genmagtigen Zoon heeft ingegaan in den Raad des Vredes, waar in de Zoon, op den eisch des Vaders, (op dat Gods voornemen na de verkiezinge vast blijven zoude,) aange nomen heeft als Borge te voldoen voor alle die Hem gege ven waren, onder belofte dat zijne Boîggereclztigheit aan dezelven zou worden toegerekent, en Hij in haar, en zij met Hem, eeuwig zouden worden verheerlijkt. Hier door is deze toerekening zoo rechtmatig, als de toerekening van Adams eerste misdaad aan alle zijne natuurlijke na komelingen, waar van de_ reclztmatígheít niet uit Gods Willekeur, nog uit hunnefidjstammingre, maar uit Gods Verbond met hem, Adam, als het Verbondshoofd, en zijn Zaad in hem, is af te leiden. Voorts is deze toerekening * een

11 v. VQOR REDE_. een daad van Gods Oordeel: (een daad die wel moet onder scheiden worden van het oordeel over, en de schattinge van een persoon of daad, in zig zelven aangemerkt, voor 2 00 danig als die zijn, gelijk Abrahams geloof, en Pinehas ie ver voor den Heere :) om dat hier de gerechtigheit van den eenen gehouden wordt voor de gerechtigheit van de andeâ ren, gelijk de schuld van anderen voor de schuld des eenen gehouden is.' (even als Onesimus schuld voor die van Paulus, door zijne vrijwillige Borgtogt, en Adams schuld voor die van alle zijne natuurlijke nakomelingen, door het_ vervan gen hunner persoonen in het Verbond waar van hij het Hoofd was.) _Door dit Verbond van Godt den Vader met den tweeden Adam, den Zoon, als Hoofd, en zijn Zdad in Hem, opgerecht, en waar van de Ï/Îoorwaarden "doorlzet Hoofd voor en in plaats van zijn Zaad zijn opgenomen en volbragt, is de Vader verbonden de voldoeninge van den Zoon, het Verbondshoofd, aan zijn Zaad toete rekenen, en die zoo te houden, als of zij zelve alles geledenenruoor hunne vzonden genoeg gedaan hadden, en alle gehoorzaam heid volbragt hadden, die het Verbondshoofd voor hun vol bragt heeft. Vermits nu deze toerekening een daad is van Gods oordeel, agtervolgende den inhoud van het eeu wig Verbond, in den eeuwigen Vrederaad tusschen Godt" den Vader en den Zoon, als den tweeden Adam en schuld _inblijvende overnemenden eeuwig Borge en, opgerecht, onveranderlijk: zoo isennademaal datoordeel in hetgodt zel i ve zijne rechtmatigheit heeft niet uit een willekeurig Bo sluit, maar uit hetï/erbond, zoo als gezegd,ï zoo moet de eeu wigheit dezer inblijvendedaad van Gods oordeel niet maar tot een Besluit, van te_ zullen toerekenen, bepaalt wordenìmte minder, om dat deze toerekening in zig zel " ven,

12 VAN DEN UII T R. M ven, als een inblijvende daad van Gods oordeel, onder het Besluit niet valt,- het welk wel verkeert omtrent de Voorwerpen buiten Godt, (en, in dit stuk, de personen be paalt en van anderen onderscheidt, mitsgaders de middelen verordineert, om die Personen tot den staat der rechtvaer digheit in Christus door het geloof te brengen, j maar niet verkeert omtrent Godt zelve: die nog in zijn Î/Vezen, nog in zijne wijze van Bestaan, nog in zijn Verstand, nog in zijn Wil, nog in eenige zijner Volmaaktheden, nog in iets dat van alle eeuwigheit inblijvende in Hem is het Voor-v werp van zijn Vrij Besluit kan zijn. Om deze reden moet die Toerekening der Gerechtigheit van den Borge en twee den Adam, (aan zijn voorbepaald en in de_ eeuwigheid aan Hem gegeven Zaad, uit den eeuwigen Vrederaad her komstig,) even eeuwig als dat Verbond in Godt gehouden worden, en daarom kan die Toerekening ook niet anders dan onmiddelijk zijn." alhoewel de openbaring daar van in den tijd geschiedt, door de opwekking van den Borge, na zijne volbragte betaling, uit den dood, en door de per soonlijke toeëigening der aangebragte Borggerechtigheit aan elk uitverkorenen op zijnen tijd, in deszelfs rechtvaerdig makinge, in den name of van wegen den Heere Jezus, door Gods Geest: welke openbaringe dezer genadige toe rekening geen tweede, het geloof volgende, en dus midde lijke _ toerekening, in onderscheiding der eerste die het ge loof voorgaat en onmiddelijk geschiedt, kan genaamt, nog daar voor gehouden worden, t geen ook zoude aanloopen tegen alle bevattingen van Gods eenvoudigheit en onver anderlijkheit, maar wel voor een schenking, en dadelijk overgaande toeëigening, van het geen in Gods inblijvend oordeel, van de eeuwigheit af, den uitverkorenen toege * 2 re I_

13 _ m. VÌOORJÄEDE rekent is. Hier door wordt de godtlooze bij een overgaan de dadelijkheit van Godt gerechtvaardigd in Christus, (en neemt, door den H. Geest bewrogt, tefieìzs deszeljs getui genis, aangaande de hem voor zijn Persoon van Godt toe gerekende Borggerechtigheit, met eenopregt geloove aam waar door hij nu, geloovende, voor Godt in Christus reclhtvaerdig is; in zulk een zin, als waar inde H. Schrift van Rechtvaerdigen, in tegenstelling van Godtloozen spreektò); Zoo dat de dadelijke Rechtvaerdigmakinge van zijn Per soon, in zijn eigen tijd, bestaat in de openbaring en toe ëigening van Christus toegerekende Gerechtigheit door den H. Geest, door middel van het Euangelium, en zijne Recht vaerdigheit in het gelovig aannemen en omhelzen daaraan, brengende in hem het gevoel van de vergwing zijnerzon den, en van het recht, dat hij uit genade voor Godt om Christus wille heeft op alle de zegeningen en zaligheden des Verbonds, door Godt belooft, en van hem op Gods Woordt gelooft. Waarom ookzulk een gereehtvaerdigde, Christus tot zijne gereehtigheit aangenomen hebbende, en zig benaerstigende om door zijn Geest alzoo in Hem te wan delen, onder het gevoel van zijne zonden en gebreklijkhe den, met gebeden om genade en vergevinge om Christus wille, tot Godt met vrijmoedigheit nadert, en zig biddende verzekert houdt, dat Godt hem als een godtloozen niet zal afwijzen, maar hem hooren zal, en alles doen geworden wat Hij om Christus wille aan zijn Volk belooft heeft; t geen hij ook niet door zijn werken, maar door zig ge loovig vast te houden aan de beloften Gods, poogt deelag tig te worden, waar in hij wegens Gods trouwe nooit be schaamt wordt. _ Dit is de reine Leere des Euangeliums nopens de Wel daad

14 van riem UITGEVER. I i ui; daad der Reohtvaerdìgmakinge van den in zigzelfs godtloo zen zondaar, en van de Rechtvaerdigheit des Geloofs, die hier van het gevolg en uitwerkzel is. Of deze Leere in hare zuiverheid gekent en beleeden wordt bij velen, laat ik aan het oordeel van Verstandigen. IJWeinige im mers staan daar voor: en die er voor uitkomen worden gelastert, en hunne woorden en schriften op de schande lijkste wijze verdraait. De menigvuldige Geschriften, hier over telkens uitkomende, zijn bewijzen van het eene en van het andere. Hoe dit twistvuur in deze tijden kragt gekregen heeft door zondige driften, is onnoodig te mel den» Het blijkt, dat er meer werk gemaakt wordt om het te voeden, dan te dempen: en meest alles, wat, tot nog toe, ter bemiddeling en bevreediginge der Partijen, is aangewendt Ïbragt niets toe dat van goede vrugt was en maakte zelf de_ ve rwijderinggrooter. Immers dat is zoo ten opzigt van die twee middelen, welke menbedagt heeft om het verschil te beslissen : waar van het eene is de schi ting der enkelvoudige toerekening van Christus Borggerechtigheit in een voorgaande, en een volgende; waarvan de eerste onmiddelijk, maar de tweede, immers ' volgens zomníigen, middelende ons geloove geschieden zou de, mitsgaders de onderscheidinge van deze tperekeningen van Gods rechtvaerdigmakend oordeel of vonnis. Terwijl het andere is. het plaatsen van de wedergeboorte en de da- (lelijke vereenigiiìg met Christusdoor den H. Geestfals door Christus verdiensten voor de uitverkorenen verwor ven, ofle als uit de Verkiezinge voortvloeijende) voor Gods dadelijke rechtvaervligmakinge in zijn Hemelvuur schaar bij Hem _ zelven. Door welke twee middelen men meer

15 x VOORREDE meer toebrengt, om der Kerke afhandig te maken de oude beproefde Leere, (van de rechtvaerdigmakinge des zondaars door de onmiddelijke en voorafgaande toerekening van Christus Borggerechtigheit,) dan om den twist, met be houdenis van de Waarheit, neder te leggen. Want tot dat oogmerk wil men onder het woordt Rechtváerdigma king niet bevat hebben dat stuk, dat het wezendlijkste in de geheele Weldaad is, zoo dat zonder het zelve geen Bechtvaerdigmaking des zondaars kan begrepen worden; namelijk de toerekening van Christus Borggerechtigheit tot rechtvaerdigheit. En wat is het dan, al behoudt men den naam van onmiddelijke toerekening, terwijl men daar van nog veragtelijk genoeg spreekt, zo men de zaak on dermijnt, welke de rechtgevoelende onder dien naam heb ben voorgestelt, en als men drijft, dat de vorm, of, ge andere spreeken, de vormelijke oorzaak die de vorm aan de zake geeft, van deze rechtvaerdigmakinge niet is de toerekening van Christus Borggerechtigheit aan den zon daar tot zijne rechtvaerdigheit, maar dat die toereke ning de grond is van de rechtvaerdigmaking, welke de rechtvaerdigmakinge vooruit gaat: en als _ men niet er kennen wil, dat een uitverkoren zondaar, in Gods oor deel, door die toerekeninge op zulk eenwijze rechtvaer digheit Gods in Christus wordt gemaakt, gelijk Hij zonde gemaakt is voor ons, maar dat door Christus voldoenin ge voor de uitverkorenen slegts onmiddelijk een recht ver worven den. En is om terwijl uit en men door verder t geloove (nietflwillende gerechtvaerdigt of kennende te wor onderscheiden de rechtvaerdigmakinge des zondaars van de rechtvaerdigheit des Geloofs, die daar van het uitwerk zel is, gelijk de witheid des wands van de witmaking, vol

16 "' _IÁW_ - nu EN UIVTGEVEÄR. n. «volgens Ursinus gelijkenis, of, om bij t genadewerk te blij; ven, het kinderlijk recht, dat de aangenomene hebben en Godt gebruiken, van Gods aanneminge tot Kinderen door Christus, waar uit dat recht ontstaat) geen recht îvaerdigmakinge erkent dan des geloovenden, en door t geloof van zijne zijde al reeds met Christus vereenigden; en de rechtvaerdigmakinge houdt te zijn een oordeel ofnìon nis na waarheit over des zondaars tegenwoordigen staet, als die nu door wedergeboorte en geloove dadelijk niet Chris tus vereenigd, en in die vereeniging voor Godt zoo rein i; dat er geen zonde meer in hem te zien is: t geen met de uitdrukkingen van de zonden te vergeven, ven den godt loozen te reehtvaerdigen, waar door ons die zelve Wel daad wordt te verstaan gegeven, in eeuwigheit niet zal veregijüënt worden, en een taal is, die men niet verwag ten zoude van Lieden die het oor zoo open hebben voerden Scheldnaam van Antinomianen, welken men den rechtg - voelenden opdringt. Het is niet te denken, dat de twis tende Broederen door zulk soort van bemiddeling ooit zul- len vereenigd worden, maar _dat het tot uitersten zal voortgaan : voornamelijk, als men niet ophoudt de Voor standers van de Leere der Reformatie, in dezen Artikel, hatelijke gevoelens toe te dichten, die de hunne nooit waren, en dezelve als voorstanders en voortplanters van zor geloosheit en godtloosheit, te lasteren. De Godtvmgtige Schrijver dezes Briefs heeft gepoogt dit laatste werk te stremmen, met voor zijnen hoog geach ten Vriend de zuiverheit zijner Leere open te leggen en te verdedigen. De Ed. Heer, aan wien ze gezonden was, vond goed dezelve aan eenige Vrienden mede te deelen, waar door ik ze ook ben magtig geworden. En dewijl "l! i 31 zijn

17 _ xu. VOÓRHEDE van n UITGEVER. Ed. en andere, neflèns mij, oordeelden, dat ze van te veel beiang was in dees tijd, om in het duister te blij ven, heb ik de vrijheit gebruikt, om ze door den zlrtik voor Gods Kerke geìneen te maken. Ik hoop dat de FVel Eerw. Heer Schrijver dit mijn bestaan ten beste zal dui den; en dat Gods Volk, door de aandagtige lezing en overweging derzelve, in het geloove der Waarheít, op het eenige fimdament Christus, bevestigd en opgebouwt zal worden! * i BRIEF_

18 _ e p u Z Bladz. 1. OVER. nu RECHTVAERIQIGMAKINGE, GESCHREVEN noon man WEL Eznw. HEER ALEXANDER, COMRIE, Ph. Doet. en getrouw Bedienaar des Euangelíums te Woubrzigge. ) WelEdele Heer enhzeer Hooggedgte Vriend! p Ëäëijéet is bekent, dat, hoe verre men afgeweken is van ÏË de Hervormde Leere in deszelfs oorspronkelijke - zuiverheit, een ieder bijna zijnen hoor eren zijne gevoelens zoekt aan te prijzen door de heerlijke sententie van Doctor Luther, zeggende, dat de Leere van de Rechtvaerdigmakinge van den in zich zelfs odloozen zondaar door de loegerekende geregtigheit van den Êorg, de columna stantis et cadentis Ecclesiae is; om te toonen, dat het staan of vallen van de Kerleafhangt van het hanthaven en zui ver bewaren van dit Leerstuk, zoo als men uit Godts woordt er van geleert en gesproken heeft. Ondertusschen zijn wij in vermoeden gekomen, dat vele, die deze spreuk van Lu therin den mondt hebben, Lutherus nooit gelezen hebben, en zijn leere niet verstaan, wijl zij Luthers leere bestrijden, drijvende eene nieuwe leer, namelijk, dat, zoo onze geloofis- dadelijkheit niet voorafgaat, er geen Rechtvaerdigwnakinge is, en dat Godt dan op die daadt, of het geloofsaannemen, den zonglaaiïjn zijn eigehoo e vierschaar buiten ons eerst de e regt heit en de enoegifoeninge Christi toerekent, en recht vaer gt; Jof, wij men niet durft de onmiddelijke toereke A ninge Spreuk van Luther. a k

19 2 BRIEF Basis van Luther De persoons verwisseling Luther aangehaald. nmge voor het geloove oiitkeirnenfidpt Godt de geregtigheit Christi wel onmiddálijlv toerekent, maar niet tot rechtvaerdi gen, dat is van schuldt en straf vrij te sprekemen een recht tot het eeuwig leven te geven, maar tot geloove, om ons daar op Vrgl] te spreken en te rechtvaerdigen. Hoe Luthers spreuk OP Zulke! leer kam passen, weet ik niet: maar dit weet ik, dat Doctor Luther tot een basis van zijn geheele redeneringe over dit gewigtige stuk de surrogatie, substitutie, en waaragtige Ëersoousverwisselinge tusschen de uitverkoohie in hem en den Org Stellende, in de opregtin e van het eeuwige Verbondt en Testament der Genade, hij alîe Godts handelingen omtrent delta Borg zoo aanschoujlvît en beredeneert, dat wegens deze sub stitutie, surrogatie, of persoonsverwisselinge, hoe gij het noe men wilt, even daar door dat de substitutie of persoonsverwìs sellnge staudt gree), de principale schuldenaar bij God geab solveert is "geworden, en zij h Plaatsvervangeoof Verhondts hooft uit kracht van deze persoonsverwisselinge voor de REUS, de schuldenaa r, de eenige aansprekelijke persoon die geactio neert of aangesproken, en in rechten kan getrokken worden, om voidoeuiiìge van denzelven, met opzigl: op alle de hooge eisschen wegens de beleediginge van de Majesteit Godts door de zonden, te ontvangen. Om hier van overtuigt te worden, heeft UEd. zijn uitbreiding over de Galaten te lezen; in welke hij, boven alle Schrijvers die voor hem gegaan zijn, de ei gentlijke kundigheit van de persoonsverwisselinge fusschen Christus en de uitverkoornen, als mede de eigentlijke kundig vheit van toerekenin e van Christus Geregtigheit totrecht vaerdigiìige volgens aulus, gegeven heeft. Zonder reflectie te maken op zoo vele anderegedeeltens van de Werken van dezen grooten Doctor, zal het genoeg zijnued. alleen een verkorting te even van zijn verklaringe VËIYÌIBËIIB en 14 vers van het de e Kapittel van Paulus Brief aan die van Galaten. " Na dat hij Hieronimzts en de Sophisten beschùldi t heeft, dat zij dezeplaats hadden verdraait, zoo zij zig verbeel derrmet een heiligen ijver, om Christus het schandaal niet aan te doen dat hij een vloek zoude genoemt worden; zegt hij, dat Paula: zy 71 _

20 over. DE REGHTVAERD IGINIAKINGE. 3 te woorden eerstandelgh ingerigt en na waarheitgesprohen heeft, zeggende niet dat hg een vloekv voor zig zelfs geworden is, maar voor ons,- in wel]: V o0r ons de nadruk legt. De strafëcltuldige moeste na de Wet als een vervloekte worden opgehangen. Zulke waren îüît/u" dog Christue heeft op zig genomen alle onze zonden en daarom heeft hg een strafâchuldige moeten worden, en gelgk Jesaias zegt, onder de ooertredero getelt worden. Dit hebben de Propheten in den Geest gezien, dat Christus de allergrootste strafsehuldige stond te worden, een doodslager, ouerspeler, dief, heiligschender, laste raar, en wat verdere zonden hg als Borge op zig genomen heeft: zoo dat er nooit grooter zondaar in de wereld is geweest, om dat hg, een verzoeninge der ganeche wereld zg/nde, nu niet meer is een onschul dige, gelgk hg geboren was, maar een zondaar, dewelke heeft en draagt de zonde van Paulus, een lasteraar en vervolgervan C hrùetue, van Petrus een oerloehenaar, van David een overspeeler en doodsla ger, schoon hg die zonden zelve niet begaan heeft. Daarom eluit_ deeze generale Wet aan Zlloses hem in, en bevat hem, om dat zv hem vindt onder de strafsch aldigezondaare, die ook met den wille de; Vaders een metgezel der zondaars heeft willen zyn, het vleeseh en, bloed aangenomen hebbende van die geene die zondaars en moorde naars zyn, waarom de Wet hem als een moordenaar veroordeelt en gedood heeft. Hg zelve is wel onnoozel, als het onbeomette en 0n bevlekte Lam Godts maar om dat hy de zonde van de wereld draagd, zoo word zgîze onnoozelheid door de zonde onderdrukt, en wat voor zonden ookïk, gg, enwy allen gedaan hebben en doenzullen, zyn zoodanig de eigene van Chriotus geworden, als ofhg die zelfs begaan had. Dit hebben_ de Propheten zeer dnidelgk aan den dag geetelt, Jes. 53: G. Ps 40: : 5. 69: 6. in welke de HwGeea vvan Christus uildrukkelgk getuigt, dat hy zonden heeft, hebbende op zig genomen om de persoon van alle de zondaars te vervullen, en dus een verdoemeling is geworden voor de zondaren der gansehe wereld. Z00 is dan Chríetns niet alleen gekruist en gestorven, maar hem is ook door de Goddelgke liefde opgelegt de zonde: de zonde hem opgelegt zgnde, komt de Wet, en zegt, een iegelgk zondaar moet sterven: bggevolge indien gy, Christus! wilt Borge blî/ven, schuldenaar zyn _ zondeen en straflë vloek. dragen Te regtdan voorbrengt de zondaars, Paulus nitmoses, zoo moet gg aangaandechîîí ook dragen sms,

21 _ 4 I B B. I E F Luther. Q. stuijdiagenorale wet by. een iegelgk aan het hout hangende is een vloek voor Godt: Christus heeft aan het hout gehangen: by ge volge Christus is een vloek. Ditis een groote troost voor alle vroo mlm. dat Christus zoo op zig genomen heeft, en aangetrokken en omwonden is in en met myno, uwe, en de zonde van de gantsche we raid, en op hem zierg mogen als dragende alle onze zonden. Waar door komen te vervallen de dwalingen aangaande de reehtoaerdiging door eigen werken. Want indien het waar is dat wjì/ door de werken der Wet en de Chariteít de zonde uitwisscheìi, dan neemt Christus die niet weg. Maar teuangelium leert dat Christus het Lam Godt: is, dat de zonden der wereld wegneemt. Z00 is dan de Leere des Euangeliîtpis vol van vertroostiîzgen, makende geengewag van toets werken, maar van Godts onbegrgpelj/ke liefde jegens ons verloren înenschen, dut namelyk de Barmhartige Vader, als hg zag dat wtz/ door den vloek der 17Vet onderdrukt wierden, en door onze eige hrag ten daar van nooit konden verlost worden, ziz/nen een iggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, en op hem gelegi heefl alle de zonden, zeggende tot dat geliefde Lam, gg zgt Petrus,die looehenaar, Pau lus die lasteraar, David die overspeeler, om. Daar komt deîwoî, een zegt, ik vind Item als een zondaar, die op zig genomen heefi do zonden van allen: dienoolgens dat hg aan t krîiice oteroe, en dus valt de Wet aan, en doodt hem. Dat geschied zynde is de gwnlsche wereld gereinigt, en jvorzoent van alle zonden, bggeoolge ookverlost van doodt en alle kwaaden. Terwgl nu de Heere Jesus een Goddelgk en Eeuwig Persoon was, is het onmogelijk geweest dat die in den doodt kende gehouden worden, daarom is hg ten derden dago opge staan en leeft nu in eeuicígheit, en daar wordt geen zoude meer in v hem gevonden, maar enkel geiregtigheit, leven, en eeuwige zege ning. Die heugely/ko verlooning maetenìog van nabg beschouwen, en met een volkomen verzoeker! vertrouwen en geloove aangrgpen : die dat doet lteeftdeeze onnozelheit van Christus en zyneoverwin ninge over den vloek en doodt, hoe groote zondaar Slip zynonogé. Dog zulks kan niet verrigt worden dan door het verstand datdoor geloof _verlicll i is: lig/gevolge worden wy door het geloooe alleen ge rechtvaardigt, om dat het geloove alleen deeze overwinning ; van Iijhrtqtus aangrgpt, Iusschen beide zegt Luther.nog: Daarom i lìtetîvgnîze post roemritgtigjuit te_ bîgeiden devi;artikel van de Christoly. he mîj ï.

22 oven DE RECHTVAERDIGMAKINGE. s ka geregtigheít, tegens de geregtigheit des Wets en eige werken, v hoewel er geen stem ofwelsprekendheit is, die na waarde kan bevat ten _ veel rnin uitspreeken deszelfä grootheit. En wat verder,na dat hij getoont had, dat de overwinninge van den vloeken doodt vandle Godtheit van Christus Persoon af hing; zoo dan, die de Godtheitvan Christus lachenen _, raaken eíndelgk de gant sehe Uhristenheit kwyt, en worden geheel en al Heidenen en Tur ken: bggevolge den Artikel van de rechteaerdigtng, gelgk ik dik wgls vermaane, moet men nauwkeurig nagaan, en tragten te kennen, want ia dezelve worden vervat alle onze verdere Gelòofij Artikelen, en die behouden en gezond verstaan zynde, zgn de overige ook behouden en onwederspreekelgk. Wanneer UEd. nu deze verklaringe gelezen hebt, zult gij Comrís terstont zien, dat Doctor Luther het gewigtvan de zuivere be waringe van deze leere (vande waaragtige Persoonsverwisse linge tusschen Christus en de uitverkoorne m hem, als de eenige ond van een weder en weder over toerekeninge, zoo van Ê- lmne zonde aan den Borg tot vloek, als van zijne geregtigheit aan hen tot rechtvaerdiginge, of tot het worden van de recht vaerdigheit Godts zelfs in hem, eveneens als hij in haar, dat is haar plaats vervangende en haar ersoonen verbeeldende, de vloek zelfs, de zonde zelfs gewor en is) met zijn spreuk he doelt, op dat dat strekken zoude als het eenige middel, om on ze benauwde en verslagene herten een eenigen grond van ware en bestendige troost zoo in leven als sterven te verschaffen, wan. neer het bij ons een stuk van het allerhoogste belang geworden is, hoe wij, zoo Godt de ongeregti heit gade slaat, in zijn ge richte zullen lcoiiijgii bestaan Toen uther nog in zijn Klooster was, anno 1516, schreef hij aan den Augustiner Monnik Georg Ëpenlein de volgende aanmerkelijke woorden, te vinden Lib. I, pist. IX. Ik wenschte wel te weten, hoe gy met uw Ziel staat,- of Brief van gy niet eindelyk uwe eige geregtigheit begint moede te worden, en Luther. u verkwikkende ín Christus geregtigheit, leert, uw vertrouwen daar op te zetten? Want in onze tgden is de aanvegtinge van Hoog moedt by veele gemeen, en voornamentlyk bg/ de geene, die met alle magt zig bevlgtígen OM OPREGT EN vnoom ra ZIJN, TEKWIJL zij GEEN KENKISSE HEBBEN VAN DE GEREGTIGHEIT GODTS, WELKE ONS B in

23 6. ï" 1 B n I EER H mj z ï Comríe. m CHRISTUS ovenvnosnxo voor. me! niet 41,. GESCBONXEN WORDT. Deeze zoeken zoo lang goede werken te verrigten, tot dat zg zig daar op verlaten. y enaoor Godt daar mede bestaan kannen, als met goede werken engzgerdiensten opgesmrukte Menschen, het wel ke nogtans onmogelgk is ; Toen gg bg ons waart stakt_g gin dien maan, en in die dwaling, en ik zelfkben ook daar in geweest, en. ik bestrgde deeze dwaling als nog _, en hebde_zelvenog niet ten eenemaal overwonnen. Derhalven mgn beminde Broeder, leer Christus den gekruisten, leer hem eolgen, u te uerloolohenen, en tot hem te spreeken: GIJ HEEBE Jezus ZIJT murw Geneorioazír, IK EGTEfl UWE zonoe: GIJ HEBT AANGENOMEN nu MIJNE wss, nu MIJ GESCHONKEN, DAT UWE IS. GIJ HEBT AANGENOMEN, nu GIJ mm WÀART, nu Mu GEscnonzEN, DAT IK NllìT WAS. Betragt z_1/ ne liefdeaandagtelgk! zoo zult gg zoete troost daar uit scheppen. Ï/Vant bgaldien wg met onzen arbeidt en lgden ons gemoet kannen voldoen, waarom is hg dan gestorven? enz. Degroote Calvijn stemt op het noukeurigste hier in meît Luther overeen. Moet UEd. niet verwondert staan, hoe die, die eene nieu we leere invoeren, de onbesphoamtheit durven gebruiken, om in haar Leerreden, en bijzondere aanspraken, iiiïgrootere eli kleindere vergaderingen, om onze Leere te schandvlekken, en de kleinwetende Leoken, eer zij 11_ aar leer : zelfsvorklaeirthehben _ voor in te nemen met vooroordeelen tegens ons, als ofwij een nieuwe Leere hadden, voor te geven, de Kerke in gevaar was zoo onze Leere, in het bestrijden vanglellìiáhionstranten, doorbra ke, en dat men dan zoude be innen te leèrenîeen Ré;chtvaerdigma kiuge niet uit en door het e ove, maar; tot het geloove, endoor een doodt geloove, in en 0rondt AIJTINOMIAANS, MAcmNALIsT en omhmìnzeuwsciì het gemeen. zoude dat vint eer zijn. door erschrikkelijke het hooren naaien vanzulke, voorwaar! namen, en blindtgeloof slaan aan die klap ersrbewogen wordt, gaan de te maken, om, was het mogehj, alle die zig aan de oude Leere der Hervorminge stipt vaslhouden, uit de Sijhagoge te werpen, om dus des te gemakkelijker op de puinhoopen van ee ne voor dezen Vastgestelde, maar nu veelzints omgekeerde Leger, een half, zoo niet eene geheel Pelagiaansch gebouw o_ te_ halen. Ik hebbende groote zwarigheit gevonden, doe i " eerst. _l l -» mik L l

24 oven IJEREGHTVÀERIJIGMAKINGE. 7 eerst mijne Verklaríngè van de zeven eerste Zondagen van on zen Catechismus ter Approhatie gaf, met een zeer korte Voorre den, vondt níijij we ens eenige moejelijkheden om approbatie te Bekomen, genootzaa t eene breedere Voorreden te se rijven, en mijn geheele sijstema in hetkort opte geven, om alle die zwa righeden te boven te komen: komende allessommierlijk hier op uit, dat ik in mijn gantsche verklaringe leerde, dat, gelijk uit kragt van een Werkverbondt, metadam opgeregt, nietal v leen voor hemzelve, maar als plaatsvervangend en persoons verbeeldende V erbondtshooftï van alle die door gemeene voort: tëëlinge van hem afdalen, zijne eerste zonde aan alle zijne na komelinven onmiddelijk direct en voorgaande toegerekent wordt tot verdoemenisse, alzoö uitkra tváh het eeuwig Testament enverbondt der Genade met " en Man Christus Jezus, als den tweeden Adam, en5 alle de uîtverk oornenïn hem als zijn Zaadt, zijne eregtìghèitmeîfgenoegdoelïinge tot rechtvaerdi ging onmiddeäijk" direct en voorafgaande toegerekent wordt : in vaste verbeeldinge ï, dat Îìiémant in een HervormdeKerk te gens zulke allezints Sehriítuurlijke Leere, dat, gelíjïowi alle zit dan eersten Ädam sterven 5 Wij ook in dentvcieedén even dig gemaakt worden {in oppositie zoude komen. Maar de 0n dervindinge heeft mij geleert, dat ilrmis gerèkent hebbe: ver mits er zoo vele Schriftén ïzedert die tijdtï_diet licht hebben p gezien, en waarlijk tot weinige eere der Sehrijvers. Ondertusschen behalvenjï een B rièf, en een gedeelte van een tweede aan ÚEd. esdhreven, Welke gij vgemeen gemaakt hebt, hebbe ik de zake Ëìten berusten, als enoegzaam afgemaakt, en uitgedisiaïitteert inf een Heryormde_ Ëerke; waarin ik hope dat nooit iemantïzalîgedult worden, die de onmiddelijketoèï rekeninge van Adains zonde" tólrïrerdbemenisäë; én de omnïddé- lijkeijtpexiekeningekianfllrristtiä geregtigheit éngenoe doeìáiiìge Ihetde verdienstekïan diexrtöt reehtvaerdigingïy zälâobhenen. _ ik zonde 'de; 1 h alven nooitämëeì penjop papier, deze materie aan aaîfdë, gezetdlebbenf zoo er met eemmenigtéiterwarde en nversiîandigefiiingetr onlangs waren uitgestrooitijîen UEd. en andere mij niet genoopt hadden, mijne gedagten nader en klaardéflflaan fuedfînede e deëlen: op úalìgij er uw" ge- _ I bruik K

25 s _ BRIEF bruik van zoudet konnen maken, om te toonen, dat mijne en»mijn s Medebroeders des WelEerw. Heer HOLTIUS zwijgen niet uit eeni e verlegenheit ontstaat, als of wij niets ter wederleg ging ha den. O neen! die zig daar medekittelen, als of wij ad terminos non loqui waren gebragt, of verstomt waren, zullen eindelijk zien, dat haar ingebeelde victorie, en roem daar o, maar ijdel is geweest, zoo gij aan Uwe Vrienden dezen rief gelieft mede te deelen. Ik ben meer over de form, hoe deze Missive te schrijven, als over de stoffe zelfs verlegen: ondertusschen alles tot drie hooftpunten brengende, hope, dat ik UEd. elucidatie genoeg zal geven.. _ Verdeeling. HET EERSTE waar over deze mijne Brief loopen zal, zal behelzen EEN Kom EN KLAAR VOORSTEL VAN DE ALOUDE LEEnE DER KEEKE, BETREFFENDE HET GEWIGTIGIQLEERSTUK VAÌLDE RECHT YAERDIGMAKINGE VAN IJEN IN ZIG ZELFS GoDTLoozEN Enoc UITVER KOOREN ZONDAAR, DOOR ToEaEKENiNe NIET VAN EEN VREEMDE, MAAR VAN zijn GoëLs, zijns ALLERNAAST xn BLOEDE BESTAANDE VERLOSSERS. v _ HET TWEEDE zal in vzig vervatten een kort verhaal van den aanvang en verderen voortgang van de gvervalssiîzge van deze oude en zuivere Leere. HET DERDE, in wat OPZIGT, m AL, EN OOK NIET, ALLES DAT MEN TEGENs MIJN LEERE lnnnenet, WIL VERSTAAN HEBBEN; op dat, zoo het Godt behagen mogte, een twist, uit twee gi naas mijner Voorraden geboren, ten einde mogte ge ragt worden.. HET EEEsTE zal zijn, om U onder het oog te bren en, wat Re tzinnige de eheele Regtzinnige Oudheit aangaande e stolfelij e en for Oiidheid. mee e oorzake van de Rechtvaerdigmakinge, neifensjìet voor wer derzelve, geleert heeft, ja zelfs wat eenige Papisten, in de onkere tijden, als mede bij den aanvang van de Hervoìj- f minge geleert hebben. Dit zoude een zware taak zijn voor mij, die mijne bezigheden hebbe ; maar onze Vaders, die altoos als Helden gestaan hebben v oor het gewiotige stuk van de Leere der Rechtvaerdigmakinge van den in zich zelfs volstrekt godtloozen zondaar, (in zijne betrekking tot den EEnsTEN ADAM, zijn plaats ver

26 _ oven m. RECHTVAERDIGMAKINGE. 9 vervangende en persoonsverbeeldende Verbondtshgoft in het Verbondt waar in hij en wij in hem stonden, ver onden tot den vloek daar in gedreigtaan hem en ons in hem, enwaar on der wij onderworpen zijn, door onmiddelijke directe en vooraf gaande toerekeninge van zijne eerste overtredinge; en voor de onmiddelijke directe en voorgaande toerekening van Christus geregtighejt en genoegdoeninge als den Tweeden Adam, in een ander Verbondt onze plaats vervangende en onze persoonen verbeeldende, tot onze rechtvaerdigheìjij) hebben, wànneerhaar Leere van nieuwigheit door de Papisten beschuldigt wierd, ons een zeer goede verzameling van de gevoelens van de Recht zinnige Oudheit medegedeelt, uit welker schat, en het geen wij vverzamelt hebben, ik UEd. eenige oude en nieuwe dingen zal mededeelen, welke U dienstig zijn zullen tot uwe versterking in het geloove den Heiligen eenmaal, dat is eens vooral, over gelevert, in een tijdt in welke men een nieuwe Leere invoe rendehonbeschaamt het oude als nieuw bestrijdt. _ Ïustinus lllatjr Ep. ad Díognetum. gaf zijnen Zoon tot 10 Oud-Vaders een rantzoen voor ons, dien heiligen voor overtreders, dien aîmgehaaldfl onschuldigen voor schuldigen, dien re tveerdigen voor de godt loozen, dien onverdertfelij ken voor veräerffelijken, dien onsterf íelijken voor sterffelijken: want wat was er anders "t geen onze zonden konde bedekken dan zijne geregtigheit?_ in wien anders konden wij ongere tige en godtlooze voor regtveerdige gehoug den worden _dan a leen in den Zoone Gods? o! alleraangenaam ste verwisselin e! 0 ondoorgrondelijk werk! o gezegende goe dertierenheit a e verwagtinge verre te boven gaande! dat wel de ongeregtigheit van velen in dien eenen zoude bedekt zijn, dog dat de geregtigheit van dien eenen te wege brenge dat ve e onregtveerdige vobr r tveerdige gehouden worden. ï Dezelve in ExposuFidei. n diervoegen heeft hij zijnhuishonij dingen Ampt onder ons bekleedt envervult: want nadernaal Adam door _ zijne zonde het menschelijke geslacht aan den dood onderworpen heeft, en de geheele natuur der schuld onderhorâg gemaakt, heeft de Zoon, om dat hij beide Godt en Mens was, de overtreding en val van Adam herroepen en vernietigt: en zoo verre hij Mensch was, eensdeels onschuldig zonder eeni

27 21e i? "BïR IEF geimisdáàdîizijn levemgeleidt, anderdeels vrijwillig den dood Òlidergänfl, door zijnen hoogst naaukeurigen wandel wel den va! îdòehde verdwijnen, doch doorzijnen onschíildi en dood descliuld uitdelgende: maar zoo verre hij Godt is, dìeeft hij beidedìetgeenwerbroken was herstelt, en den zelf geheel vernietigt. _ Irenaeus adv. Haer. Lib. III. Cap. XX. Gelijk door de mis daad van een mensche wij zondaars geworden zijn, en het leven verloren hebben, alzoo was het noodzakelijk vdat vele door de gehoorzaamheid van een mensche, die uit een maagd geboren is, zouden gere tvaerdigt worden. _ Ïdem Lib. V. Cap. X V. Welkeri wij wel in den eersten Adam beledeigt hebben, zijn gebod niet gehoorzamendeg maar inden twe en Adam zijn wij verzoent, gehoorzaanrtovdenì dood geworden zijnde. Idem ibid. Cap. XVIII. Die overtredinge van Gods gebod, dewelke in Adam was, is ontbonden door het gebod der Wet dewelke de Zoon des Menschen bewaart heeft, geen gebod Gods overtredende. "qdthanasius Tom. I. de incarnat. Verbi. Het is onmogelijk dat de zuiverheid en onschuld in de menschelijke natuur diíáj igcìtstelt worde, ten zij men geloove dat Godt in het vleesch zijiï die een geregtigheit vrij van alle zonden in deîwereld ge láragtî heeft, door welke wij zullen leven en behouden-wor dëfi, ïdfiinlatïwij derzelve zijn deelagtig gemaakt. Gregorias Nyssenus Orat. II. in Cant. Christus op zig zel overgedragen hebbende de onreini heden mijner zonde, heeft zijne reinheit aan mij medegedee t, en heeflrmij vdeel àga gemaakt zijner schoonheit die in hem is. - _ agustinus Ene/z. ad Laar. Cap. XLÎ; Hij zonde, gelijkiwij ijégtveerdìgheit, dog niet onze, maar Gods, dog niet in ons, naar in em: gelijk bij zonde, dov niet zijne maar onze, nog in izig maar in ons gestelt is door e gelijkheit der zonde.. e" Idem Bib. H, contra Pelag. et Coelest. Cap. XXIV, Maar in ïdilijzaak van twee llîlenschen, doofwelker eeiíen wij verkogt zijn I_ onder de zonde, door den anderen vrij gekogt worden van de zonden, door welker eenen wij gestort zijn In den dood, door ï _ den

28 _ wat na REGIJTVAEEDIGMAKINGE. n _ den anderen verlost worden ten leven: nademaal geene onsin zig verdorven heeft doende zijnen wille en niet desgenen van wien hij ígîmaakt was, deze ons in zig zalig emaakt heeft, niet doen zijnen wille, maar des genen die em gezonden had: in de zaak derhalven van deze Twee bestaat eigentlijk het Christelijkgeloove. " Idem Serm. VI_. de merbis Apost. Hem die geen zondefge kent heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, op dat wij zou den worden regtvaerdigheit Gods in hem. Ziet twee dingen. Gods regtvaerdigheit niet de onze. In hem, niet in ons. Idem Tract. lllwin Iohannem. Alle die uit den Adam met zonden zijn, zijn zondaars; alle die door Christus geregtvaer digt zijn, zijn rechtvaerdige, nietin zig zelven, maar in henr: want vraagt gij wat zij in zior zelven zijn, zij zijn Adam ; vraagt gij wat zij zijn in heni, zij zijn Christus. Idem de Spiritu et Lítera,_ Cap. VII. Nogte om dat zij regt van herten zijn, maar op dat zij regt van herten zijn mogen, wendt bij zijne geregtigheit voor waar door hij den godtloozen regtvaerdigt. _ dem in Ps. XXX. Conc. I. Redt mij uit inuwe gejregtigheit en neemt mij uit. Om dat gij in mij niet gevonden heht mijne geregtigheit; redt mij uit in de uwe: dat is, laatùdat mij uit redden dat mij regtvaerdigt, dat mij van eenen godtloozen een godtzaligen maakt, van een ongeregtigen eenregtvaerdigen. Idem in Ps.LXX. Redt mij uit in uwe geregtiglìéit: niet in de mijne maar in de uwe: want indien in mijne, zoude ik van die gene zijn van welke hij zegt, de regtvaerdigheit Gods niet kennende, en de hunne willende opregten, zijnzij deregtvaerdi Leo SerrmgX. heitingods NatQDOm. niet onderworpen. Wij erkennen _ de barmhartig 321 îl heit Gods, die van den beginne belooft, en van eeuwigheit toebereidt is, door welke a leen de bandender mensehelijke vangenisse hebben konnen ontbondenworden, met welkede edriegelijke Aucteur der zonde den eersten mensch en dea zelfs nakomelingschap beknelthad. Idem Epist. LXX. quae est ad Jìwenalem. Dog op alla! leven zoude herstellen, heeft aller zaak opgenomen, en met v0o r_ _. -c l

29 Í2 Î BRIEF voor allen te betalen de kra t van het oude handschrift ver ijdelt: op dat, gelijk door e schuld van eenen alle tot zon daars emaaktûwaren, zoo ook door de onschuld van eenen alle onschu dige zouden worden; terwijl de geregtigheit van daar voortvloeit, daar de menschelijke natuur 1s aan enomen. Cyrillus Alexandrinzts Lib.Xl. in Joh.Cap.X V. Gelijk wij door de overtredinge van eenen mensche, als in het eerste be ginsel van ons geslagt den dood toegewezen zijn, in dien eer sten hobrende, stof zijt gij, en zult totstof wederkeeren; even zoo agte ik dat door de gehoorzaamheit en geregtigheitvanühris» tus, in zoo verre hij zlg derwet onderworpen heeft, hoewel hij de gever der Wet was, de zegening en levendigmaking, die door den Geest is, tot onze geheele natuur doorgegaan is. Bernardus Serm. LXI. in Cantic. Heere ik zal uwe geregtig heit vermelden alleen. Want die is ook de mijne. Te weten, gij zijt mij reígtvaerdigheit van Godt geworden. Heb ik ook te isugten, geen korte dat. mantel, ie eene voor beiden welke geen twee niet genoevzaam zou lkunnenzij? dekken. Het Uwe geregtigheit is In der eeuwigheit. Wat is langer dan de eeuwigheit? Die ruime en eeuwige geregtigheit zal gelijkelijk uw en inij rijkelijk bedekken. En in mij edekt zij wel een veelheit der zonden, maar wat in u Heere? dan schatten van Imededoogenheit, rijkdommen van goedheit. Idem Dom. I. post. Octav. Epiph. Serm. I. Maar nogtans, op dat er nu niets zij, o Mensch! dat gij klagen zoudt tegen de ongere tigheit Adams, wordt u geschonken de gehoorzaam heit van hristus, op dat, zoo gij om niet verkogt zijt, gij om niet verlost moogt worden. _ _ Idem Epist. CXC. quae est ad Inflocentium P. B Een mensch die schuldig was, een mensch die betaalt heeft: want, zegt hij, indien een voor allen gestorven is, zoo zijn alle ge storven: zoo dat de voldoeninge van eenen aan allen werde toegerekent, gelijk die eene aller zonde edraven heeft; en nu niet gevonden werde een ander die mis aan heeft, een ander die voldaan heeft, dewijl het hoofd en het lighaamv eene Chris tus is. Het Hoofd heeft dan voor de Leden voldaan. Idem Sermlad Ìllilites Templí. Eene heeft gezondigt en alle wer

30 - oven na RECHTVAEIIDIGMAKINGE. 13 werden schuldig gehouden: en zaiijde onschuld van eenen dien eenen alleen toe erekent worden? De zonde van eenen heeft voor allen den dood gewrogt, en zal de geregtigheit van eenen maar aan eenen het leven wedergeven? De geregtigheit Gods is niet vermogende! geweest om te verdoemen, dan om te her Christus stellen: en in t Adam goede. heeft Zonde nietadams meer zonde vermogt mijin toegerekent t kwaad, Wor den, en zoude Christus geregtigheit tot mij niet Ibehooren? Anselmus ad Hom. V. Door de geregtigheit van eenen, ko mende over alle de uitverkorene menschen, is? men gekomen tot de rechtvaerdigmakinge, op dat zij doorde gemeinselrap der geregtigheit Christi zouden gerechtvaerdigt worden. Daar is een bestieringe door dezen Anselmus opgestel t om te dienen tot onderrigtinge hoe men de kranken moet vertroosten, zijnde te Ceulen bij Casparus Ulenberg gedrukt anno Daar niet zalig vind kondt men deze worden vragedan en door bestieringen. den dood van Gelooft Christus? gij dat kranke antwoordt, Zegt hem dan; welaan derhalven, terwijl het leven n in u is, stel in dien dood alleen uw vertrouwen: betrouw u ze ven nergens anders op: vertrouw u geheel aan die dood: bedek u geheel alleen daar mede, en meg u eheel in dien dood en wentel u geheel daar in._ En zoo de eere uw wilde oordeelen, zeg; Heere ik steile dendood onzes Heeren Jezu Christi tusschen mijen tusschen uw oordeel, anders wil ik met u niet te regte staan. En zoo hij u zeggen mogte, dat gij een zondaar zijt, zoo zegt, ik stelle den dood van den Heere Jezus Christus tusschen mij en mijne zonden. Zoo hij u zeggen mogte dat gij de verdoemenisse verdient heht, zegt, Heere, ik legge den dood des Heeren Jezu Christi tusschemn en mijne kwade verdiensten, en ik biede u zijne verdiensten aan voor de verdienste Welke ik moest hebben en niet en hebhe. Zoo hij) zeggen mogte, dat hij op u vertobmt is; zegt, Heere ik steile den dood des Heeren Jezu Christi tnsschenïîrij en uwen toorn. Isidorm Claríu: Orat. Xhin Lucaìm. Wij ze gen dat wij regtvaer di t worden -niet eerstelijk door t geîoove, nogte oor de liefde, maar door de eene geregtigheit Gods in Chris tus aan ons toehedeelt. y C Al

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 1 t/m 4 Werkboek 7 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 1 t/m 4 Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de bekering. Hoofdstuk 3 en 4 heeft 17 artikelen. In dit werkboek

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Vraag 1 - zondag 1: Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, (a) niet mijn, (b) maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof.

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof. NGB artikel 1: DE ENIGE GOD Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een Enig en eenvoudig geestelijk Wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk,

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Schriftlezingen: 1 Koningen 10 vers 1 t/m 13 Mattheüs 12 vers 38 t/m 42 Lied 124 (Op Toonhoogte) Gebed des Heeren vers 10 (Schoolpsalm) Psalm

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch]

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. 3 Wat

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

10 Stellingen over vergeving/schuldgevoel, zegen/vloek en genade/wet

10 Stellingen over vergeving/schuldgevoel, zegen/vloek en genade/wet 10 Stellingen over vergeving/schuldgevoel, zegen/vloek en genade/wet Vergeving en schuldgevoel 1. Als wij onze zonden belijden vergeeft God ons. Als we niet belijden blijven ze voor God zichtbaar en een

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 6 t/m 11 Werkboek 2 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 6 t/m 11 In werkboek 2 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. In werkboek 1 staat

Nadere informatie

6 september uur René Barkema. toewijden aan God. - stilte. - votum + vredegroet. - GK Gezang 164 (canon) luisteren naar God.

6 september uur René Barkema. toewijden aan God. - stilte. - votum + vredegroet. - GK Gezang 164 (canon) luisteren naar God. 6 september 2015 17.00 uur René Barkema toewijden aan God - stilte - votum + vredegroet - GK Gezang 164 (canon) luisteren naar God - NBV Romeinen 3:21-31 - HC Zondag 23 - GK Psalm 71:8, 9, 11 en 14 - preek

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

Wat zegt de Bijbel over het eeuwige leven? Hoopt u of weet u waar u de eeuwigheid zult doorbrengen?

Wat zegt de Bijbel over het eeuwige leven? Hoopt u of weet u waar u de eeuwigheid zult doorbrengen? Wat zegt de Bijbel over het eeuwige leven? www.dougdoddsbg.com Hoopt u of weet u waar u de eeuwigheid zult doorbrengen? Veel mensen geloven dat ze naar de hemel gaan omdat ze in God geloven, kerkdiensten

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68.

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Voor 16 jaar en ouder! Zondag 25 Zondag 25 gaat over de Sacramenten. Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Vraag 65 : Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 28 t/m 39 Psalm 56 vers 5 en 6 Psalm 86 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 91 vers 1 en 5 Psalm 119 vers 13, 14

Nadere informatie

Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) Bijbelrooster Thema: Die geleden heeft HC Zondag 15. Dinsdag 8 maart Geleden. Lezen: zondag 15 HC

Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) Bijbelrooster Thema: Die geleden heeft HC Zondag 15. Dinsdag 8 maart Geleden. Lezen: zondag 15 HC Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) Bijbelrooster Thema: Die geleden heeft HC Zondag 15 Dinsdag 8 maart Geleden Lezen: zondag 15 HC Want Christus heeft ook ééns voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig

Nadere informatie

1 Schuldig tegenover God?

1 Schuldig tegenover God? 1 Schuldig tegenover God? Hoezo? In de titel van het boek Vergeven: dat gaat zomaar niet wordt niet over schuld gesproken. Toch zijn vergeving en schuld twee begrippen die nauw aan elkaar gekoppeld zijn.

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 1 De Dordtse Leerregels Geschiedenis Het gaat in dit werkboek over de Dordtse Leerregels, of de vijf artikelen tegen de remonstranten. In het

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Schriftlezing: Markus 2 vers 1 t/m 17 Gezang 328 vers 1 t/m 3 (Liedboek) Psalm 87 vers 4 (Schoolpsalm) Psalm 146 vers 1, 3 en 5 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is.

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is. 1 JOHANNES vertaling dr. A. Dirkzwager 1 Wat er was vanaf het begin, wat we gehoord hebben, wat we met onze ogen gezien hebben, wat we bekeken hebben en onze handen aangeraakt hebben in verband met het

Nadere informatie

Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf?

Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf? Zondag 27 Zondag 27 gaat over gedoopte kinderen Lees de tekst van Zondag 27 Vraag 72 : Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf? Antw : Neen het; want alleen het bloed van Christus

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Handelingen 8 vers 36 t/m 40 Lied 171 vers 1, 2 en 3 (Op Toonhoogte) Psalm 146 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 118 vers 14 Lied 189 vers 1

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K Timmerman Schriftlezing: Lukas 22 vers 14 t/m 20 Lied 112 vers 1, 2, 3 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 34 vers 11 (Schoolpsalm) Psalm 116 vers 1 en 4 Psalm 117 vers

Nadere informatie

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Na Lied of Klein Gloria verloopt de dienst als volgt: Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen, of gelezen en beantwoord met een lied) Nodiging De Heer

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Nee, geen enkel mens kan zeggen dat zij of hij zonder zonde is!

Nee, geen enkel mens kan zeggen dat zij of hij zonder zonde is! les 22 Rechtvaardiging door het geloof. Is er een mens die kan stellen dat hij zonder zonde is? 1 Johannes 1:8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid

Nadere informatie

De Bijbel wijst God als de schrijver ervan.

De Bijbel wijst God als de schrijver ervan. De profeet Zacharia en de vierde droom. Wie is de bron van elk profetisch Woord? 2 Petrus 1:21 21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods,

Nadere informatie

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst.

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Voor 16 jaar en ouder! Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Zondag 19 vraag en antwoord 50, 51 en 52. Vraag 50 : Waarom wordt daarbij gezegd : Zittende ter

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

1. Waaruit vloeit de roeping voort? 2. Gaat de wedergeboorte niet vóór de roeping?

1. Waaruit vloeit de roeping voort? 2. Gaat de wedergeboorte niet vóór de roeping? 1. De roeping De orde des heils begint met de roeping. Waar begint God als Hij Adam wil doen delen in het heil? Hij roept Adam: Waar zijt gij? En Adam kwam al bevende. Later zien we dit ook terug bij Abram.

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

Nadere informatie

7 December. Gerechtigheid van God

7 December. Gerechtigheid van God 7 December Rom. 3:21-26 Rom. 3:27-31 Rom. 4:1-5 Rom. 4:6-8 Gerechtigheid van God RECHTVAARDIGING DOOR GELOOF. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

Een klein vragenboekje voor kinderen

Een klein vragenboekje voor kinderen 1 Een klein vragenboekje voor kinderen door L. G. C. LEDEBOER Gereformeerd leraar te Benthuizen 1 Vraag: Wie heeft u geschapen? ANTWOORD: God, Gen. 1 : 26. 2 Vraag: Wie is God? ANTWOORD: Een allervolmaaktste

Nadere informatie

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods 6. Uitverkiezing In dit hoofdstuk zullen we nagaan wat de Bijbel over uitverkiezing en voorbestemming leert. In het volgende hoofdstuk wordt Romeinen 9 besproken. En in hoofdstuk 8 wordt de calvinistische

Nadere informatie

Lezen : Psalm 103. Opwekking 407 Psalm 103 : 5, 6 en 7 Gezang 115 : 1 en 2 Lied 460 : 1, 2, 3 en 4

Lezen : Psalm 103. Opwekking 407 Psalm 103 : 5, 6 en 7 Gezang 115 : 1 en 2 Lied 460 : 1, 2, 3 en 4 Lezen : Psalm 103 Opwekking 407 Psalm 103 : 5, 6 en 7 Gezang 115 : 1 en 2 Lied 460 : 1, 2, 3 en 4 In deze dienst is er: Voor wie? Ichtûs Kids Voor alle kinderen vanaf 3,5 jaar tot en met groep 4 Waar?

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

22 januari uur Pim Poortinga orgel/piano Piet Noort

22 januari uur Pim Poortinga orgel/piano Piet Noort 22 januari 17.00 uur Pim Poortinga orgel/piano Piet Noort votum en groet zingen: Opwekking 642 De rivier gebed, zingen GK gezang 177 Hoor trouwe vader ons gebed lezen: Galaten 3:1-14 zingen: Ps 147: 3

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Handelingen 2:14-28 Lied 315 vers 1, 2 en 3 (Op Toonhoogte) Psalm 118 vers 12 en 14 Psalm 119 vers 1 en 3 Psalm 116 vers 1, 4, 7 en 10

Nadere informatie

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars,

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, HC zondag 32 en 33 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, Ik vind de vraag van zondag 32, en dan bedoel ik de eerste vraag (86) een beetje raar. Of eigenlijk: wel begrijpelijk maar

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

BIJBELSE INTRODUCTIELES

BIJBELSE INTRODUCTIELES BIJBELSE INTRODUCTIELES DEEL 1 - REDDING Dit deel geeft, middels de presentatie van het reddingsplan, de basisprincipes van het Evangelie (goede nieuws) van de Genade van God. 1. (Romeinen 3:10-11) Noem

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten:

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten: FORMULIER VOOR DE BEDIENING VAN DE HEILI- GE DOOP AAN VOLWASSENEN (Zij die in hun jeugd niet gedoopt zijn en op latere leeftijd te kennen geven de christelijke doop te willen ontvangen, dienen vooraf onderwezen

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

De vrucht van de Geest is liefde Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is liefde Galaten 5:22 1 Zondag: De vrucht van de Geest is liefde Wij snakken naar liefde en naar geborgenheid. We willen gekend en begrepen worden. God heeft ons geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Hij kent ons. Hij weet

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezingen: Lukas 2 vers 21 t/m 24, 39 en 40 Romeinen 8 vers 1 t/m 4 Galaten 4 vers 1 t/m 7 Lied 262 (Op Toonhoogte) Psalm 116 vers 7 (Schoolpsalm)

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

De straf op de zonde 15

De straf op de zonde 15 A1 1 De straf op de zonde 15 Lezen en bespreken Romeinen 2:1-12 Wat is het gevolg van de zonden van de mens? (vers 3) Hoe komt het dat mensen zich niet bekeren tot de Heere? (vers 5) Welke mensen ontvangen

Nadere informatie

DE WIL VAN GOD. Intro. Wat zegt de Bijbel? Erwin van Bavel 10 juni 2017

DE WIL VAN GOD. Intro. Wat zegt de Bijbel? Erwin van Bavel 10 juni 2017 DE WIL VAN GOD Erwin van Bavel 10 juni 2017 Intro Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de

Nadere informatie

Waarom is het gebed den christenen van node?

Waarom is het gebed den christenen van node? Vraag 116 - zondag 45: Waarom is het gebed den christenen van node? Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, (a) en dat God Zijn genade en den Heiligen Geest

Nadere informatie

Orgelspel. Welkom en afkondigingen

Orgelspel. Welkom en afkondigingen DIT IS DE DAG Themadienst, waarin 4 kinderen afscheid nemen van zondagsschool Ruth ; Afsluiting winterwerk. t Harde, zondag 17 maart 2013. Voorganger: ds. D. Dekker. Organist: dhr. A. van Dijk. Aanvang:

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Gods Geest en het echte leven Het herstel van Israël Leven als

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest?

Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 20 gaat over de Heilige Geest Zondag 20, vraag en antwoord 53. Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Antw : Eerstelijk, dat Hij tezamen met de Vader en de Zoon

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan!

Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan! Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan! Ds. Maurits Oldenhuis Votum/groet Weerklank 172 Gebed Johannes 20, 1-10 Nieuw Liedboek 632 Johannes 20, 8-9 Preek Liedboek 215 Geloofsbelijdenis Gezang

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

1 Joh. 5 : 1 en 10 1Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem

1 Joh. 5 : 1 en 10 1Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem 1 Joh. 5 : 1 en 10 1Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. 10Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus,

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus, FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS Gemeente van onze Here Jezus Christus, Inleiding Onderwijzing Openb. 5 : 9 Joh. 3 : 16, 17 Joh. 10 : 11, 12 Hand. 2 : 39 Joh. 10 : 16 Joh.

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Psalm 18 vers 1 t/m 20 Psalm 2 vers 7 (Schoolpsalm) Psalm 124 vers 1 en 4 Psalm 116 vers 1, 2, 3 en 4 Lied 151 vers 1, 2, en 3 (Op Toonhoogte)

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: 1 Timotheüs 1 vers 18 t/m 1 Timotheüs 2 vers 15 Lied 410 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Psalm 21 vers 5 (Schoolpsalm) Gezang 323 vers 1, 7

Nadere informatie

(U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten)

(U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten) (U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten) Organisten: Erik Krooneman en Marijn Krooneman Orgelspel We zingen twee liederen: k Ben reizend naar die stad (Joh. de Heer; nummer 19)

Nadere informatie

Stilte [voor persoonlijke voorbereiding]

Stilte [voor persoonlijke voorbereiding] Liturgie 31 januari 2016 Avonddienst Welkom en mededelingen [ovd: Martin van den Hoorn] Ps. 100: 1 t/m 4 OB 1.Juich aarde, juich alom de HEER', dient God met blijdschap, geeft Hem eer; komt, nadert voor

Nadere informatie

7 mei uur HJ Room orgel: Piet Noort schriftlezing: Jurrina de Vos

7 mei uur HJ Room orgel: Piet Noort schriftlezing: Jurrina de Vos 7 mei 2017 17.00 uur HJ Room orgel: Piet Noort schriftlezing: Jurrina de Vos 1. Votum 2. Vrede/zegengroet 3. Zingen: Ps. 35: 13 (Laat vromen juichen, trouwe HEER) 4. Gebed 5. Tekst: Zd 2 Heid Cat. 6. Zingen:

Nadere informatie

Calvijn over het verbond & de besnijdenis

Calvijn over het verbond & de besnijdenis Calvijn over het verbond & de besnijdenis Calvijn over Genesis 17:4 ( Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u ): Omdat ons geloof niet anders dan in Zijn eeuwige waarheid geworteld kan zijn, en daarom

Nadere informatie

1. De God van Jakob. Lezen: Psalm 146

1. De God van Jakob. Lezen: Psalm 146 1. De God van Jakob Lezen: Psalm 146 Welgelukzalig is hij die de God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. Psalm 146:5 Gelukkig Psalm 146 is een lofpsalm. De dichter prijst

Nadere informatie

n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN

n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN GEBEDEN n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN nze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij Uw naam. Uw Rijk Kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Jezus, het licht van de wereld

Jezus, het licht van de wereld Jezus, het licht van de wereld Het evangelie naar Johannes 8: 1-30 1 Overzicht 1. De overspelige vrouw 2. Jezus als het Licht der wereld 3. Twistgesprekken met de Farizeeën 2 De overspelige vrouw Bijbeltekst

Nadere informatie

Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus.

Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus. Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus. De mensheid is sinds de zondeval (Genesis 3) belast met de erfzonde. Dit wil zeggen dat elk mens geboren wordt met een verloren relatie, zonder enige

Nadere informatie

Week 3. Voorbereiding Heilig Avondmaal

Week 3. Voorbereiding Heilig Avondmaal 1 Week 3 2 Zondag Want alzo lief Johannes 3:14-21 Overdenk vandaag Gods liefde voor uw en mijn redding in Jezus de Messias. Gods liefde gaat uit naar een wereld verloren in zonden en schuld. Ook wij waren

Nadere informatie

Een klein beginsel 40

Een klein beginsel 40 C3 1 Een klein beginsel 40 Bespreken Romeinen 7:7-19 Hoe is Paulus erachter gekomen dat begeerlijkheid zonde is? (vers 7) Welke werking heeft Gods wet in zijn leven gehad? (vers 8, 9) Waaruit bestaat de

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Jeremia 52 vers 31 t/m 34 Kolossenzen 3 vers 1 t/m 17 Lied 323 vers 1 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 73 vers 12 (Schoolpsalm) Gezang 1 vers

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Rare jongens die Romeinen

Rare jongens die Romeinen Rare jongens die Romeinen Romeinen 2:1-29 1 Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij,

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Psalm 18 vers 1 t/m 20 Lied 235 vers 1, 3 en 5 (Op Toonhoogte) Psalm 2 vers 7 (Schoolpsalm) Psalm 124 vers 1 en 4 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort.

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort. NAZORG Na het gebed Geef de zieke richting in wat er verwacht mag worden. De genezing kan eerder een graduele genezing zijn dan alles ineens. Dit kan dagen, weken, zelfs maanden duren. Wat ze zouden moeten

Nadere informatie

- 1 - Werkelijk vrij. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.

- 1 - Werkelijk vrij. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. - 1 - Werkelijk vrij Wij zijn, zoals Galaten 5:13 het noemt, tot vrijheid geroepen. We zullen achtereenvolgens behandelen: * Geen slaaf meer van de zonde. * Geen slaaf meer van mensen. * Geen slaaf meer

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie