Een wettelijk minimum statuut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een wettelijk minimum statuut"

Transcriptie

1 Een wettelijk minimum statuut dat een einde moet stellen aan onrecht en willekeur Zaterdag 30 mei 2015 Derrde Algemene Vergadering van het plaatselijk personeel van de diplomatieke missies

2 Een wettelijk minimum statuut dat een einde moet stellen aan onrecht en willekeur Samenvatting Verwelkoming - inleiding 1e deel : Balans Wie zijn wij? 2. Wat zijn onze werkomstandigheden? 3. Welke acties hebben wij gevoerd? a. De intersyndicale actie b. De acties van de Commissies van goede diensten CGD 2e deel : een wettelijk minimumstatuut 1. Waarom is zo n uitbuiting mogelijk? 2. Een wettelijk minimumstatuut om date en einde moet stellen aan onrecht en willekeur 3. Hoe dit doel te bereiken? 3e deel : hoe kunnen wij ons beter organiseren? 1. Een betere organisatie voor een sterke en representative intersyndicale 2. Ons werkplan voor Lijst met afkortingen Hoe de intersyndicale te contacteren? 2

3 Verwelkoming Inleiding Iedereen welkom, De wil te komen tot een wettelijk minimumstatuut voor de plaatselijke werknemers van de diplomatieke missies (DM) is het thema van deze derde algemene vergadering. De plaatselijke werknemers zijn te lang slachtoffer geweest van willekeurige en onrechtvaardige praktijken. Sedert vier jaar zijn de arbeidsomstandigheden enigszins verbeterd dankzij voornamelijk de verwezenlijkingen van de Commissie van Goede Diensten en de niet aflatende inzet van de Intersyndicale. Maar er rest ons nog een belangrijke weg af te leggen om te komen tot een wettelijk statuut voor de werknemers van de diplomatieke missies. Hoe kunnen wij dit bereiken? Welke pistes moeten gevolgd worden om dit statuut te concretiseren? Wij willen met jullie hierover debatteren tijdens deze vergadering en hiertoe een concrete strategie ontwikkelen De Intersyndicale 3

4 Een wettelijk minimum statuut dat een einde moet stellen aan onrecht en willekeur 1e deel : Balans Wie zijn we? Ambassadepersoneel, een miskende gemeenschap De meeste mensen kennen de medewerkers van de ambassades niet. De diplomaten kent men wel als de vertegenwoordigers van het diplomatiek corps die immuniteit genieten of vaak ongestraft blijven in bepaalde zaken (niet betaalde boetes, contractbreuk zonder de wettelijke reglementen na te leven enz.) Maar wie zijn de werknemers van de ambassades waarvan niet gesproken wordt? Het gaat over werknemers die door de ambassade worden aangeworven op de Belgische arbeidsmarkt. De man in de straat is zich niet altijd bewust met wie hij te maken heeft wanneer zich tot de ambassade wendt voor een visumaanvraag, toeristische informatie of een gelijkvorming diploma. Het merendeel van het ambassade personeel wordt plaatselijk aangeworven, met name in België en werkt samen met het diplomatiek personeel onderdanen van het accrediterend land (het land van oorsprong). Het plaatselijk personeel is verantwoordelijk voor een waaier van taken die essentieel zijn voor de goede werking van de ambassade : vervoer, veiligheid, administratie, boekhouding, vertaling Maar zij oefenen deze functies uit achter de schermen van de ambassade, waardoor de diplomaten hun diplomatiek werk kunnen verrichten zonder zich te bekommeren om het dagelijks beheer van de missie. De diplomaten blijven drie jaar ter plekke, daarna vertrekken zij naar hun volgende post. Edvan is consulair agent. Hij is afkomstig uit Brazilië en woont sedert enkele jaren in Brugge met zijn echtgenote Lieve. Edvan klaagt zijn loonblokkering aan en de slechte arbeidsomstandigheden. Bovendien vertegenwoordigt het ambassadepersoneel het institutionele geheugen, onderhoudt de contacten van de missie met het accrediterend land, en kent beter dan de diplomaten de subtiliteiten en de complexiteiten van het gastland. Zonder het plaatselijke personeel, zou de diplomatieke missie als het ware in het honderd lopen en zou de diplomatie stoppen. Er bestaan in België geen statistieken in verband met ambassadewerknemers. Zelfs de RSZ beschikt niet over betrouwbare cijfers: vele ambassades geven zelfs hun personeel niet aan. Het aantal plaatselijk aangeworven werknemers wordt geschat tussen en

5 Anne-Marie werkt in de administratie van een ambassade. Omdat ze Ivoriaans onderdaan is, is ze houder van een «S» kaart. Anne-Marie is pas werkloos en beweert dat haar ontslag onredelijk is. En dit cijfer blijft maar stijgen. De diplomatie is uitgegroeid tot een economische sector net als de textielindustrie of de voedingsindustrie (sorry, maar de glasindustrie is op sterven na dood). Het gaat de sector van de diplomatie eerder voor de wind. Brussel telt na Washington het grootste aantal diplomatieke missies. De aanwezigheid in Brussel van de Europese instellingen en de NATO heeft het aantal diplomatiek missies verdrievoudigd. Veel landen behouden immers drie diplomatieke missies in België : drie ambassadeurs en voor elke entiteit een volledig team van plaatselijke werknemers. Bovendien winnen met de unificatie aan belang. Velen onder hen bevinden zich in een onzekere situatie. Ze zijn allemaal uitgesloten van de sociale verworvenheden van onze Belgische samenleving : hun lonen zijn niet geïndexeerd, het 38-uren /week stelsel en tijdskrediet blijven dikwijls dode letter. Nouredinne is chauffeur. Hij werkt ongeveer 55 à 60 uur per week. Hij heeft geen recht op bijkomende uren en zijn loon is niet geïndexeerd. De plaatselijke werknemers maken geen deel uit van een paritaire commissie en kunnen bijgevolg de voordelen bepaald in de CAO s niet genieten. Ze bevinden zich dus in een rechtsvacuüm. Deze situatie is dramatisch voor velen onder hen en is geheel onaanvaardbaar in een samenleving die elk individu wil respecteren. Ondanks de belangrijke en stabiele rol die het plaatselijke personeel speelt, blijft deze gemeenschap in België miskend. Deze plaatselijke medewerkers blijven ook in de marge van onze inclusieve maatschappij omdat ze niet dezelfde rechten genieten als een gemiddelde werknemer. Hun loon is vaak belachelijk laag, de aangifte bij de RSZ nagenoeg onbestaande, de weg naar de rechtbanken problematisch. Een robotfoto van de plaatselijke werknemer valt moeilijk op te maken. De gemeenschap is erg gediversifieerd en vertoont heterogene kenmerken. Naargelang van een bepaald kenmerk dat men hanteert, komt men altijd tot tegenstrijdige resultaten : - de nationaliteit het zijn Belgen, permanente inwoners of onderdanen van accrediterende land ; - het opleidingsniveau of ze zijn ongeschoold of bezitters van een universitair diploma ; - de oorsprong van de diplomatieke missie een grote ambassade met meer dan 300 werknemers of een diplomatieke missie van een klein land met minder dan 10 plaatselijke werknemers. Vele van zijn collega s krijgen geen pensioen. De ambassade was «vergeten» hen bij de RSZ aan te geven. Geert is economisch raadgever bij een vertegenwoordiging van de EU. Hij woont in Kortrijk en pendelt elke dag. Hij heeft geen recht op loonindexering of tijdskrediet. Bij betwisting beroept zijn ambassade zich op de diplomatieke onschendbaarheid, wat dus problemen oplevert bij het verdedigen van zijn rechten. 5

6 Een wettelijk minimum statuut dat een einde moet stellen aan onrecht en willekeur Je kan evengoed afkomstig zijn uit Centraal Afrika, in het bezit van een S-kaart en als chauffeur werken. In beide gevallen gaat het om plaatselijke werknemers, want beiden zijn aangeworven op de Belgische arbeidsmarkt. Wat ze gemeenschappelijk hebben, is het rechtsvacuüm waarin ze zich bevinden. Dit vacuüm opvullen en het vervangen door een minimum wettelijk statuut is de uitdaging voor alle plaatselijke werknemers. Het is ook de inzet van de derde Algemene Vergadering van de Intersyndicale. * Accrediterende staat :land van oorsprong van de missie **Accreditaire staat: het land waarin de missie gevestigd is 2. Wat zijn onze arbeidsvoorwaarden? De arbeidsvoorwaarden hebben altijd een onrechtvaardig en willekeurig karakter : Arbeid niet aangegeven bij de RSZ of onvolledig doorgegeven Magere verloning Arbeidsduur vaak meer dan 38 uur De verschillende soorten van vakantie worden vaak genegeerd Schijn arbeidsovereenkomsten Algemene afwezigheid van een arbeidsreglement Verbod om tot vakbond toe te treden is bijna algemeen Het kleinste probleempje leidt tot ontslag Verschillende besparingsplannen samengevoegd De «S»-verblijfskaart wordt vaak door de werkgever gebruikt als recht om de werk nemers uit te buiten wee beroepen worden bijzonder getroffen : huispersoneel en chauffeurs Niet aangegeven arbeid Het niet aangeven van arbeid is in vele ambassades een wijdverspreide praktijk. Sommige ambassades met vele tientallen werknemers zijn zelfs bij de RSZ niet gekend als werkgevers. De gevolgen voor de werknemers zijn dan ook niet te overzien en zij zullen gedurende hun hele leven de gevolgen hiervan ondervinden : geen gewaarborgde gezondheidskosten, geen jaarlijkse vakantie, geen arbeidsongevallen verzekering, geen werkloosheidsuitkering bij ontslag, geen kinderbijslag, om maar niet te spreken over de zware gevolgen voor het recht op een waardig pensioen. 6

7 Bij normalisatie kunnen de jaren waarin er geen bijdrage werd betaald niet in overeenstemming met de wet worden gebracht wegens verjaring. Andere ambassades geven een deel van het loon aan en wordt de werknemer bestraft met minder kindergeld terwijl het voordeel voor de werkgever dubbel i s : ten eerste door de fraude met de bijdragen, vervolgens geniet hij overheidssteun wegens de lage lonen. Magere verloning Zeer regelmatig wordt het minimumloon niet nageleefd. Het loon is vaak lager dan 1550 EURO bruto. Vaak worden de lonen unilateraal vastgelegd door de werkgever zonder enig criterium, zonder rekening te houden met anciënniteit, ervaring, kwalificatie, verantwoordelijkheden, te vervullen taken, moeilijkheden van de functie, onregelmatige en ongunstige uren. Vaak bestaan er geen barema s die kunnen bijdragen aan een objectief loon en die de in de sector zeer gangbare niet-indexering van de lonen zouden kunnen opvangen. De lonen evolueren dus nauwelijks vermits er geen indexering of tegemoetkoming door anciënniteit bestaat. Daar waar de indexering van de lonen bestaat, worden er pogingen ondernomen om deze te fnuiken. De werknemer van de DM genieten zelden een dertiende maand. Met de regelmaat van de klok betalen de DM het dubbele vakantiegeld niet. De loonstroken (als ze al bestaan) zien er vaak vreemd uit, slecht begrijpelijk, vol fouten, en geven de uren en de gewerkte dagen niet weer. Indien ze door een sociaal secretariaat worden opgemaakt, worden de werkgevers op hun verplichtingen gewezen, maar het sociaal secretariaat stemt ermee in de wet niet toe te passen, door een vrijstelling van aansprakelijkheid. Ten slotte passen ze alleen toe wat hun opdrachtgevers en broodheren opleggen. Werknemers genieten zelden een tegemoetkoming van de werkgever inzake hun verplaatsingskosten. Arbeidsduur De arbeidsduur bedraagt soms 40 uur per week gemiddeld in bepaalde DM, maar dit kan oplopen tot 44u per week. Er bestaan slechts weinig tijdsregistratiesystemen. Dit heeft tot gevolg dat veel gepresteerde extra werkuren zelden als rust worden ingehaald en dat extra loon voor de overuren nooit worden betaald. zendingen naar het buitenland of huisbewaarders vormen ook een probleem. Vaak worden de regels niet nageleefd en die arbeidsuren worden niet als arbeidsduur beschouwd. En bovendien indien zich eventueel een schadegeval voordoet, wordt dit arbitrair vastgelegd en varieert naargelang van de goodwill van de werkgever. 7

8 Een wettelijk minimum statuut dat een einde moet stellen aan onrecht en willekeur Er gelden ook geen precieze regels voor weekendwerk. Dit wordt niet vaak beschouwd als overuren, dus geen recuperatie of bijkomend loon. Werken na 20 uur wordt nooit als nachtarbeid beschouwd. Weekend werk of werken tijdens feestdagen of avondwerk worden niet altijd gepresteerd ten dienste van de diplomatieke missie. Werknemers worden vaak aangewend voor privézaken van de diplomaten of hun familie (bioscoopbezoek, uitstapjes met de kinderen, avonden met vrienden, opvang van familieleden die in Brussel op bezoek komen, vrije tijd, banketten enz. Vakanties Vakanties wegens dringende redenen (gewettigde afwezigheden door onvoorziene omstandigheden onder bepaalde voorwaarden) Vakanties door omstandigheden (klein verlet) betaalde vakantiedagen in bepaalde gevallen (huwelijk, begrafenis, geboortes enz. Educatief verlof (vakantie voor het volgen van opleidingen tijdens de werkuren) Ouderschapsverlof en verlof voor medische hulp Alle soorten vakanties zijn nagenoeg ongekend en worden niet aan het personeel toegekend. All these leaves are unknown and ungranted to the staff members of diplomatic missions. Huispersoneel en chauffeur : twee beroepen die bijzonder worden uitgebuit Deze twee beroepen vertonen vaak alle problemen die hiervoor werden opgesomd : slecht betaald, veel arbeidsuren, geen recuperatie, overuren die niet worden uitbetaald, weinig rustpauzes, een privé-leven dat vaak niet in balans is, geen vaste uurroosters die op voorhand werden gemeld, frequente oproepen tijdens de vakantie of rust. Ze werken haast alle WE en FD zonder compensatie of uitbetaling van overuren. De zendingen naar het buitenland worden niet als werktijd in de boekhouding opgenomen. Deze twee beroepen cumuleren ook vaak een verblijf in België met een «S»-kaart : indien je je werk verliest, verlies je ook je verblijfsrecht in België. Houders van een (speciale) S -kaart «S» card holders Chauffeurs, huispersoneel, maar soms ook secretarissen, huisbewaarders, tuinmannen, houders van de S-kaart, kunnen in B verblijven. Dit verblijfsrecht is gekoppeld aan het arbeidscontract met de DM. Bij verlies van werk, moeten ze naar hun land terugkeren. 8

9 Je kan je gemakkelijk de nadelige gevolgen voorstellen van deze situatie van volledige afhankelijkheid van de werkgever. Je kan tevens ten stelligste beweren dat er misbruik bestaat bij het gebruik van zo n verblijfskaart. Deze werknemers staan immers niet bij de RSZ aangegeven en betalen geen belastingen. Bijgevolg zijn de kosten voor de werkgever dezelfde als bij zwartwerk. Sommigen vertoeven al jaren in deze situatie. De DM moet hun in principe de sociale zekerheid van hun oorsprongsland toekennen. Bovendien moet de DM inzake dekking van gezondheidsrisico s een ziekteverzekering afsluiten voor de werknemers en hun gezin. Heel vaak worden deze verzekeringskosten van hun loon afgetrokken. Dit komt overeen met twee maanden loon. Tot slot kunnen sommigen het recht op permanent verblijf genieten, op grond van bepaalde situaties (huwelijk vb ) maar vaak verbetert hun situatie nauwelijks, want ondanks het feit dat ze een verblijfsregularisatie krijgen, weigert hun werkgever hen in de sociale zekerheid in te schrijven, of, in het slechtste geval, ontslaat hij hen gewoonweg. Bepaalde werknemers zijn nochtans bij de sociale zekerheid aangegeven, ze betalen sociale bijdragen waarvan ze nooit zullen kunnen genieten. Bij hun terugkeer naar hun land van oorsprong is er tussen B en hun land van oorsprong geen bilateraal verdrag en hebben ze dus geen recht op pensioen. Waardeloze contracten Bepaalde DM stellen arbeidscontracten op voor plaatselijke werknemers in de taal van het accrediterende land met clausules die verwijzen naar de wetgevingen van het land die vaak totaal tegenstrijdig zijn met het arbeidsrecht dat in B van toepassing is. Vooral mbt de sociale zekerheid en het arbeidsrecht is dit het geval (vakanties, jaarlijkse vakantie, vooropzegging, gewaarborgd loon bij ziekte enz. Nogal vaak zijn het ook contracten van bepaalde duur die verschillende jaren blijven lopen. Bij betwisting beweert het arbeidscontract dat het alleen de rechtbanken van het land van de ambassade zijn die bevoegd zijn. Arbeidsreglement Over het algemeen ontbreekt het arbeidsreglement, ondanks het feit dat de Belgische wetgeving dit verplicht. Dit laat hen toe het werk te organiseren zonder overleg te plegen met de werknemers, naar eigen goeddunken de uurroosters te veranderen, boetes op te leggen waar ze willen, dienstnota s te verspreiden met veranderde arbeidsvoorwaarden, unilaterale maatregelen af te dwingen enz. Op die manier behandelen ze naar eigen goeddunken problemen van morele en sexuele intimidatie en stress op het werk. Problemen i.v.m. gezondheid, hygiëne en veiligheid van de werknemers worden volledig genegeerd. 9

10 Een wettelijk minimum statuut dat een einde moet stellen aan onrecht en willekeur Ontslagen Inspanningen om respect af te dwingen en betere arbeidsvoorwaarden te eisen monden vaak uit in ontslag. Wanneer een werknemer klacht indient bij een controle orgaan of bij een vakbond, wordt hij met ontslag gesanctioneerd, dat niet gemotiveerd is en waarbij de rechten van de ontslagen werknemer niet worden gerespecteerd. De sociale documenten die recht geven op werkloosheid of op een vervangingsinkomen bij ziekte zijn vaak slecht opgesteld. Soms is het een soort van repressie om hen op die manier geen sociale documenten te overhandigen. Verschillende besparingsplannen samengevoegd In veel landen worden de besparingsplannen uitgewerkt in het oorsprongsland van de DM en hebben deze gevolgen op de arbeidsvoorwaarden van de plaatselijke werknemers in B : verlening van de arbeidsduur zonder loonsopslag, loonsvermindering, niet-indexering van de lonen, indien die er al zou zijn, vervallen van vakantiedagen, personeelsvermindering enz. Deze besparingsplannen komen bovenop de besparingsplannen van de Belgische regering : beperkingen op de prepensioenen, langere carrière, hogere kosten van het levensonderhoud, hogere huurprijzen, loonblokkering. Verbod om tot een vakbond toe te treden Op enkele ambassades na, waar het vakbondsrecht aanvaard is en waar er zelf sociale verkiezingen worden gehouden, laten bijna alle DM hun personeel niet toe zich te organiseren, personeelsafgevaardigden te kiezen en tot een vakbond naar keuze toe te treden. Er is geen overleg over de arbeidsvoorwaarden, geen enkel recht op verdediging wordt toegestaan. Soms wordt uitdrukkelijk vermeld dat het verboden is om lid te worden van een vakbond. In bepaalde MD bestaan er personeelsverenigingen die pogingen ondernemen om met de middelen waarover ze beschikken het personeel te vertegenwoordigen maar zonder echt te wegen op de beslissingen van de werkgever. 10

11 3. Welke acties habben wij in verwezenlijkt? a. De actie van de Intersyndicale Diensten voor de personeelsleden Zeel veel rechtstreekse contacten : adviezen, raadgevingen, communicatie met de werkgevers, uitpluizen van arbeidsovereenkomsten, loonstroken, info over de wetgeving, toetreding naar de fiscus toe, de RSZ, specifieke ondersteuning bij ontslag enz. Juridische samenkomsten : tot de samenstelling van een dossier voor de arbeidsrechtbank ; dit is o.a. het geval voor : Finland (opheffing van de loonindexering), Tchad (lonen en ontslagen), Turkije (niet-betaling van dubbel vakantiegeld), Indonesië (niet-betaling van RSZ -bijdragen), USA (4O-urenweek). Deze samenkomsten vonden plaats in het vakbondskantoor of op een plaats in de buurt van de ambassade. Deelname aan personeelsvergaderingen Sommige vergadering konden plaatsvinden in de ambassades zelf, soms in een nabijgelegen lokaal : USA, Brazilië, Duitsland, Finland, Malawi, Portugal, Groot-Brittanië, Zimbabwe. Rechtstreekse contacten met sommige ambassadeurs Onderhandelingspogingen over arbeidsvoorwaarden, info over de arbeidswetgeving, arbeidsduur, specifieke situatie van chauffeurs : Finland, Malawi, Ghana, Egypte. Deelname aan de Commissie van Goede Diensten (CGD) De Intersyndicale werkt nauw samen met de CGD die in 2013 werd opgericht. Zij dient betwiste dossiers in bij de CGD ten einde te komen tot een minnelijke schikking. Zij werkte samen aan de opstelling van een type-arbeidscontract en stelde een arbeidsreglement op. De Intersyndicale zet zich ook in bij de andere leden van de CGD voor de situatie van de werknemers-houders van de berucht «S»-kaart, meer bepaald het probleem dat zij ondervinden met de dekking van hun ziektekosten. De Intersyndicale heeft ook bijgedragen aan de verduidelijking van bepaalde vraagstukken zoals vb. Het taalgebruik in sociale documenten of de niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing. De Intersyndicale poogt tevens een oplossing te vinden voor het probleem van nietaangifte van de RSZ; de CGD vond hiervoor een piste: de mogelijkheid om rechtstreek aangifte te doen bij de RSZ. 11

12 Een wettelijk minimum statuut dat een einde moet stellen aan onrecht en willekeur Meer directe acties Werkonderbrekingen waren er wegens verschillende redenen : niet-betaling van de lonen, willekeurige ontslagen, eis tot erkenning van de vakbond, verbetering van de arbeidsvoorwaarden en het verzet ertegen. Deze acties kregen de steun van de Intersyndicale en werden via radio, TV en geschreven pers wereldkundige gemaakt. (Brazilië, Portugal, Côte d Ivoire, Zimbabwe). Samenwerking met Intersyndicale Wanneer een personeelsvereniging of een georganiseerde vakbond bestaat die gelinkt is aan een vakbond in het land van de ambassade, werken wij er natuurlijk mee samen. Dit is een manier om zich van binnenuit te organiseren via een structuur die het personeel vertegenwoordigt. Wij onderhandelen momenteel samenwerkingsakkoorden met enkele vakbonden, zoals de UGT, de CSIT van de Spaanse ambassade en de STCDE uit Portugal. Deze overeenkomsten bestaan erin een enkele bijdrage voor de beide vakbondsorganisaties te erkennen. De afgevaardigden ervan zijn ook afgevaardigde in beide organisaties. Er waren sociale verkiezingen in de verschillende ambassades en de Franstalige vertegenwoordigingen in Brussel. De Intersyndicale heeft er zijn kandidaten voorgedragen in samenwerking met de andere franstalige vakbonden. Er werden ook contacten gelegd met de vakbonden die een gelijksoortig werk verrichten in andere landen. Internetsite Dankzij het werk van een kleine ploeg binnen de Intersyndicale kwam een website (www.myembassy.be) tot stand. Die is vanzelfsprekend nog niet af, er zijn nog veel lacunes, maar een bezoek is toch al de moeite waard. Via deze weg kunnen werknemers met ons in contact treden. Een newsletter zal zeer binnenkort verschijnen. Via de site kan er vertaald worden naar het Engels, Frans en Nederlands, wat totnogtoe te wensen overliet. Een Facebook pagina werd tevens aangemaakt (www.facebook.com/intersyndicale.be) Wij moedigen alle werknemers tewerkgesteld bij een ambassade aan om ons te volgen! 12

13 b. De actie van de Commissie van Goede Diensten (CGD) De Commissie van Goede Diensten (CGD) is ontstaan uit de vaststelling dat er en tool nodig was om het groeiend aantal geschillen (vaak een onontwarbaar kluwen) tussen werknemers van de ambassades en hun werkgevers te helpen oplossen. ze Telkens als er een conflict rijst tussen de werknemer en de ambassade, staat op voorhand vast wie aan het kortste eind zal trekken. Ofwel beroepen de Belgische rechtbanken zich op juridische immuniteit en verklaren zich onbevoegd of ze besluiten dat de argumenten van de werknemer niet relevant zijn, of als de zaak al kan voorkomen in de rechtbank en men wint de zaak, kan de werknemer geen schadevergoeding of effectieve veroordeling van zijn werkgever verkrijgen wegens immuniteit van uitvoering. De kernidee van de CGD was bij zijn oprichting om proactief te werken en te trachten door overleg geschillen op te lossen tussen werkgevers en werknemers in deze specifieke sector. Tweede doelstelling, en niet de minste, was conflicten te voorkomen door wettelijke en reglementaire veranderingen aan te brengen in de situatie van de werknemers en hun een wettelijk statuut te verlenen. De CGD werd bij KB werd op 23 mei 2013 bekrachtigd en werd officieel voorgesteld door de toenmalige minister van Arbeid, Monica De Coninck, twee dagen later tijdens de tweede Algemene Vergadering van de Intersyndicale van het Personeel van de Ambassades. Zij kwam voor de eerste maal samen op 3 juli Sedertdien komt ze maandelijks samen en wordt er gewerkt rond de verbetering van het statuut van ambassadewerknemers. Ter herinnering : ze is samengesteld uit de vakbonden (FGTB en CSC), experten en ambtenaren van het ministerie van buitenlandse zaken, van werkgelegenheid, van sociale zekerheid en financiën. De installering van de CGD verliep niet gemakkelijk : de wettelijke belangen van de werknemers moesten verzoend worden met de terughoudendheid van buitenlandse zaken en de onbestaande dialoog tussen de verschillende protagonisten. In het begin observeerden de leden van de CGD elkaar en bepaalden ze hun positie. Iedereen verdedigde zijn standpunt en verschuilde zich achter reglementen en hogere belangen. Maar geleidelijk aan vestigde zich een klimaat van vertrouwen en ieder lid vond zijn plaats en werkt met een gemeenschappelijk doel voor ogen: de belangen van de werknemers verdedigen en de werkgevers inprenten dat er regels dienen nageleefd te worden. De werking van de CGD verloopt vlot : ieder lid kan een dossier indienen ; vervolgens ontstaat er een gesprek tussen de leden van het CGD, die beslissen over de meest efficiënte manier om een bepaald geval te regelen. Dit kan gaan van het versturen van een officieel document ondertekend door de voorzitter van de CGD, Michel Aseglio, tot de uitnodiging in de Protocollokalen van de Chef van de Missie of zijn vertegenwoordiger, in aanwezigheid van de Voorzitter van de CGD en zijn Vicevoorzitter, de adjunct-chef Protocol, Pascal Grégoire (voordien Christian Van den Hove en Karine Schneider). 13

14 Een wettelijk minimum statuut dat een einde moet stellen aan onrecht en willekeur Laten wij even de resultaten van de CGD bekijken, zowel m.b.t. conflictoplossing als m.b.t. de statuutverbetering van het ambassadepersoneel. Een jaar na de vergadering maakt de CGD een balans op van de gevoerde acties. Daaruit vloeide o.a. voort dat de dialoog met de vertegenwoordigers van de buitenlandse staten meer dan nodig was, maar niet voldeed. Daardoor belandden sommige dossiers voor de rechtbank. Meerdere malen moest de CGD de chef van de missie bij zich roepen (ook al verkiest men in diplomatieke kringen te spreken van «uitnodigen»), evenwel zonder dat deze zijn medewerking verleende. Uiteindelijk kreeg de CGD de vage belofte dat er een actie zou volgen wanneer de overheid van het land zijn goedkeuring zou geven. In sommige dossiers moesten er meer gespierde maatregelen genomen worden (diplomatiek gezien natuurlijk) zoals vb. de bevriezing van BTW op de brandstof of de weigering om nieuwe diplomaten te sturen. Zo is er momenteel een onverbiddelijkheid binnen de CGD tegenover de Indonesische ambassade die haar werknemers nog steeds niet bij de RSZ heeft aangegeven. Het is zo dat bemiddeling bitter weinig resultaat heeft opgebracht. De ambassades beloven, proberen tijd te winnen en geven blijk van weinig goede wil. Zij houden vast aan hun voorrechten en verschuilen zich achter hun Staat, die zij uiteindelijk slechts vertegenwoordigen. Het is zo dat werknemers al werden ontslagen omdat ze gewoon gevraagd hadden om hun rechten te respecteren en zich tot de CGD hadden gewend. Enig positief punt : de ambassades weten dat ze het Belgische recht moeten naleven en dat ze te allen tijde tot de orde kunnen worden geroepen. De traagheid waarmee dossiers worden behandeld, is betreurenswaardig omdat de CGD slechts eens per maand bijeenkomt en dat de leden nog andere belangrijke taken vervullen zodat ze zich niet ten volle aan de CGD kunnen wijden. Ter herinnering: er werd geen budget toegekend en dus steunt de CGD alleen op de goodwill van zijn leden. Voor de tweede doelstelling van de CGD, met name het statuut van het ambassadepersoneel verbeteren, is het resultaat eerder bemoedigend : er werd een type contract en een arbeidsreglement opgesteld. Het arbeidscontract (deel- en voltijds) werd reeds aan de ambassades overgemaakt door middel van een Verbale Nota en bevindt zich op het Protocol. Hetzelfde geldt voor het arbeidsreglement. Laten wij evenwel niet naïef zijn : momenteel kan een ambassade niet gedwongen worden om de model arbeidscontracten te volgen. Alles is gebaseerd op hun goodwill, wat betekent dat wij er nog ver naast zitten. Wij kunnen hoogstens tevreden zijn dat ze niet kunnen beweren niet op de hoogte zijn. Hetzelfde geldt voor de goedkeuring van het arbeidsreglement dat de CGD opstelde. Om toepasbaar te kunnen zijn op de werknemers van de ambassades moet de wet van 8 april 1965 tot regeling van het arbeidsreglement gewijzigd worden, zodat de ambassades onder het toepassingsgebied vallen. Daarmee is de zaak bij voorbaat nog niet gewonnen. 14

15 Hier merken wij de beperkingen van de CGD in het bijzonder en van onze Intersyndicale in het in het algemeen. Zonder politieke steun, staan wij onmachtig en kunnen wij de zaken niet vooruithelpen. Hoofddoel van de CGD is immers voor 2015 de DM en de consulaire posten op te nemen in de wet van 5 december 1968 betreffende de cao s en Paritaire Comités. Eenmaal dit gerealiseerd en de ambassades voor een voldongen feit zullen staan, zal het protest luwen en zullen ze weinig keuze hebben: de wet naleven of het hoofd bieden aan problemen met het Protocol en/of een groeiend aantal rechtszaken. Het is een machtsverhouding en een ongelijke strijd. Dit betekent niet dat die strijd niet kan gewonnen worden. Het proces is ingezet en of dit de ambassades bevalt of niet, het kan niet worden gestopt. Het personeel van de ambassades, van consulaten en internationale organisaties hebben zich verenigd in de Intersyndicale. De CGD is een «gewapende» arm om gehoor te geven aan hun eisen en hun rechten te doen respecteren. Ondanks de defaitisten die beweren dat de CGD tot niet veel in staat is, is het haar verdienste om alle actoren te verzamelen die in dit dossier een rol spelen. Laten wij hopen dat de politiek zijn verantwoordelijkheid opneemt en recht zal doen aan de duizenden ambassadewerknemers. Hetzelfde geldt voor de internationale geloofwaardigheid van België dat zich blijft manifesteren als het hart van Europa. Hierna vind je de lijst met dossier die door de Intersyndicale werden voorgelegd en de laatste 2 jaar door de CGD werden behandeld: Finland: Finland : opheffing van de loonindex USA : 40u/en naleving van de werkroosters Benin : rechten bij verandering van statuut Panama : rechten bij verandering van verblijfskaart Equator : loon niet conform de loonstrook Brazilië : geen arbeidsreglement Zimbabwe : personeel sedert maanden niet meer uitbetaald Portugal :verlenging van de arbeidsduur en loonsvermindering Indonesië : personeel niet bij de RSZ aangegeven Pakistan : personeel niet bij de RSZ aangegeven Bangladesh : personeel niet bij de RSZ aangegeven Mali :belastingen en RSZ Ivoorkust : arbeidsvoorwaarden en ontslagen Tsjaad : niet-naleving van de arbeidsovereenkomst en van het werkrooster Spanje : dubbel vakantiegeld niet betaald Turkije : dubbel vakantiegeld niet betaald Sultanaat Brunei : arbeidsvoorwaarden Malawi : niet-naleving van de verworven rechten Mauritanië : geen aangifte bij de RSZ, geen arbeidsovereenkomst Salvador : werken in een ander land Japan : niet-naleving van de verworven rechten VK : overuren voor chauffeurs Peru : zwartwerk Egypte : pesterijen, arbeidsvoorwaarden voor chauffeurs Saoudi-Arabië : niet-uitvoering van een vonnis van de arbeidsrechtbank Congo : niet-uitvoering van een vonnis van de arbeidsrechtbank Andere dossiers die door andere leden van de CGD werden voorgelegd: Italië, Kenya, Soedan, Angola, Gabon en Burundi. 15

16 Een wettelijk minimum statuut dat een einde moet stellen aan onrecht en willekeur 2e deel : een wettelijk minimum statuut 1. Hoe kan zulke uitbuiting van werknemers vandaag nog in Belgie? Wat gebeurt in andere landen? In België bestaan er twee grote werknemersstatuten : Werknemers in openbare dienst Werknemers in de privé-sector Voor elk statuut bestaan er arbeidswetgevingen die het resultaat zijn van collectief overleg tussen : Enerzijds, de overheid en de vakbonden van de openbare sector; en Anderzijds, de werkgevers van de privé-sectoren en de vakbonden uit die sectoren. De meeste arbeidsvoorwaarden worden op dit niveau onderhandeld : loonindexering, loonschalen en hun evolutie, dertiende maand, verplaatsingen, syndicale vertegenwoordiging, enz. Een onmogelijke situatie valt alleen te beurt aan de werknemers van de diplomatieke missies. Ze vallen niet : Onder de overlegstructuur arbeidsvoorwaarden van de openbare sectoren. Noch onder de overlegstructuur arbeidsvoorwaarden van de privé-sectoren. Zij worden niet beschouwd als functionarissen, noch door de accrediterende Staat, noch door België. Zij worden dus niet in het overlegstructuur van de PC s en CAO s opgenomen, zoals bepaald bij de wet op 5 december Bijgevolg zijn zij uitgesloten van het privé- en het openbaar systeem. Zij bevinden zich dus in no-man s land. 16

17 Voeg hierbij het specifieke karakter van de werkgever. Het feit van tewerkstelling door een buitenlandse staat wordt maar al te vaak aangewend door de werkgever om zijn wetten en arbeidsvoorwaarden unilateraal op te dringen. Hier is sprake van rechtsvacuüm : > Is de Belgische wetgeving of de wetgeving van het land van de DM van toepassing? > De DM geniet diplomatieke onschendbaarheid, extraterritorialiteit. Geeft dit hun het recht om hun zin te doen i.v.m. de werknemers? > Zijn de Belgische rechtbanken bevoegd wanneer een werknemer zijn rechten wil verdedigen? > Kan de arbeidsinspectie controle uitvoeren? De meeste DM nemen hun rol van werkgever niet duidelijk waar. Ze verbergen zich al te vaak achter hun functie van diplomatiek vertegenwoordiger om systematisch hun taak als personeelbeheerder te negeren. Ten aanzien van het personeel zou, eerlijk gezegd, geen enkele juridische onschendbaarheid mogen toegestaan worden. 2. Nu is er een wettelijk minimumstatuut nodig om uitbuiting en willekeur te bannen Een wettelijk minimum statuut Weg met willekeur en onrecht Dit document is een leidraad, een eisenbundel om te komen tot een wetgeving die is aangepast aan de sector met gelijke en minimale arbeidsvoorwaarden voor iedereen. Het overleg zal gevoerd worden op niveau van de CGD, de ministeries en waar mogelijk, plaatselijk in de DM. Voorgaande voorwaarde Wij hebben rechten die moeten worden nageleefd. Wij moeten de toepassing eisen van de van kracht zijnde wetgevingen inzake arbeidsduur, arbeidsovereenkomst, arbeidsregelement enz. De CGD speelt een belangrijke rol om deze rechten te doen naleven die reeds in het arbeidsrecht zijn opgenomen. De arbeidsrechtbank is tevens een krachtig middel dat wij moeten aanwenden bij ieder mislukt overleg. Absolute voorrang moet gegeven worden aan acties die ertoe leiden dat werknemers uit de sector bij de RSZ worden aangegeven. Naast het betalen van bijdragen moet er ook geageerd worden om schadevergoeding te eisen voor de jaren waarin geen of een onvolledige verklaring werd afgelegd. De verjaringstermijn moet worden verlengd.. De CGD en de ministeries moeten de werkgevers streng bestraffen die hun werknemers niet bij de RSZ aangeven. 17

18 Een wettelijk minimum statuut dat een einde moet stellen aan onrecht en willekeur Bedrijfsvoorheffing Natuurlijk moet iedere werknemer inzake bedrijfsvoorheffing geïnformeerd zijn over het belastingstelsel dat van toepassing is. In geval hij belastingsplichtig is in België,, moet de werkgever de voorheffing innen en de werknemers de nodige loondocumenten overmaken (loonstroken, jaaroverzicht, formulier , etc.). Verblijfskaart «S» Deze werknemers moeten een gewaarborgde en door de werkgever te laste genomen ziekteverzekering krijgen alsook elk gezinslid. In geval het statuut van hun S-kaart wijzigt in een permanent verblijf, moet de werknemer een arbeidsovereenkomst ontvangen met inachtneming van zijn anciënniteit. Deze overeenkomst moet van onbepaalde duur zijn en de voordelen van het vorige statuut overnemen. Voor wie een statuut? This Dit statuut zal van toepassing moeten zijn op : al het plaatselijk personeel van ambassades, consulaten en vertegenwoordigingen bij de EU, vertegenwoordigers bij de NATO, de plaatselijke werknemers van buitenlandse regeringen die in België werken en de plaatselijke werknemers van internationale organisaties met een of meer staten als werkgever. Dit is een minimaal statuut en indien de werknemers andere voordelen genieten, moeten die behouden blijven. Indien er in bepaalde DM betere arbeidsvoorwaarden kunnen worden onderhandeld, is het uiteraard wenselijk dat die behouden blijven. Voor een wettelijk minimum statuut Aanwerving : > Bij aanwerving moet er een arbeidscontract worden ondertekend. De CGD stelt een type arbeidsovereenkomst op dat de Belgische arbeidswetgeving respecteert. Zulke overeenkomst zou snel verplicht moeten worden voor alle plaatselijke werknemers van de DM. Bij aanwerving zal er rekening moeten worden gehouden met de anciënniteit van de werknemer en zijn verworven ervaring bij andere werkgevers. Classificatie van het personeel : > Er zal een classificatie van het personeel opgemaakt worden die rekening zal houden met objectieve criteria als : functie, kwalificatie, ervaring, verantwoordelijkheid, anciënniteit. Salaris : > The Het gewaarborgd minimumloon in België zal als basis dienen. Deze classificatie zal leiden tot loonschalen waarbij het loon voor elke functie op een objectieve manier zal worden vastgelegd. Deze loonschalen zullen stijgen, met de anciënniteit en er zullen overgangsregels worden vastgelegd ten einde te komen tot een hogere loonschaal. De lonen zullen geïndexeerd worden ten einde rekening te houden met de stijgende kosten voor levensonderhoud. 18

19 Andere salarissen > Elk jaar zal een dertiende maand betaald worden, samen met het maandloon van december. Tijdens de zendingen op verplaatsing, moeten de arbeidsuren in de boekhouding worden opgenomen alsmede de recuperatie- en overuren in dit kader gepresteerd. Huisbewaking, oproepen tot arbeid buiten het werkrooster, zullen worden opgenomen in de werkuren en worden vergoed. Arbeidstijd : > De arbeidstijd bedraagt maximum 38 week, in het stelsel van de vijfdagenweek. > Avond-, nacht-, en weekendwerk, vakantiedagen moeten worden uitbetaald en gerecupereerd. > In elke DM moet een aangepast tijdsregistratiesysteem komen. Overuren zullen worden erkend volgens de Belgische wetgeving. Verplaatsingskosten : > TDe werkgever zal tussenkomen in de verplaatsingskosten van en naar het werk voor de werknemer (openbaar vervoer en auto). Speciale verlofdagen > Afwezigheid wegens dringende en uitzonderlijke : de wetgeving naleven. Werknemers met «S»- verblijfskaart : > Bij verandering van verblijfskaart naar permanent verblijfsrecht, moet de situatie van de werknemer worden aangepast. De werknemer moet een arbeidsovereenkomst (cfr. model CGD) van onbepaalde duur krijgen en de werkgever zal hem onmiddellijk bij de RSZ inschrijven en eventueel het nodige doen voor de bedrijfsvoorheffing. Bovendien moeten de verworven rechten zoals anciënniteit in rekening gebracht worden. Bijzondere situatie van huispersoneel en chauffeurs : > Er moet op toegezien worden dat de arbeidsvoorwaarden nauwkeurig zijn inzake werkrooster, overuren, flexibiliteit, werkoproepen, werken met flexibel werkrooster, naleven van rustpauzes, recuperatie van weekends en gewerkte vakantiedagen, specifieke taken ten dienste van de familie van de diplomaat en de DM.. Arbeidsreglement > Zal in alle DM worden ingevoerd met een procedure die het personeel actief kan laten participeren. 19

20 3. Hoe komen tot een wettelijk minimum statuut? Een wettelijk minimum statuut dat een einde moet stellen aan onrecht en willekeur Volgens ons moeten twee voorwaarden tot een degelijk statuut leiden voor de werknemers van de DM. Werknemers moeten zich bewust organiseren, verenigen, coalities vormen, de Intersyndicale versterken en collectieve acties op touw zetten. De verantwoordelijke politici moeten de gelegenheid te baat nemen om eens en voor altijd dit rechtsvacuüm weg te werken en wetten te maken. Langer wachten is onaanvaardbaar. Via welke weg tot dit statuut komen? Met de CGD : Stevig druk uitoefenen om de bestaande wetten na te leven. Na de noodzakelijke bemiddeling moeten er strengere sancties genomen worden tegen werkgevers die halsstarrig weigeren om hun werknemers en de wetgeving te respecteren : > Schrappen van de privileges door het Ministerie van BZ verleend aan DM die de regels niet naleven > Een code van goed gedrag opstellen waarbij de rol van de werkgever van de DM wordt bepaald, en bij niet-naleving van deze code in sancties voorzien. > In Gevallen van niet-aangifte bij de RSZ, wat helaas te veel voorkomt, onmiddellijk bij de RSZ aangeven. Een KB aanvragen tot wijziging van de wet van 5 december 2013 inzake PC s en CAO s en het ambassadepersoneel er mee in opnemen. De uitsluiting dient een halt te worden toegeroepen. Vervolgens dit personeel bij een PC indelen. Het meest logische zou zijn toegang te geven tot het toepassingsgebied van PC 337. Dit is PC dat pas opstart, alles ligt open. Het is een overblijvend PC van de non-profit en sluit goed aan bij de werknemers van de DM. Andere mogelijkheid : een oplossing «op z n Italiaans» : Dit houdt in : een minimum statuut onderhandelen met de twee ministeries (BZ en Werkgelegenheid) en dit vervolgens in een wet gieten en verplicht maken. Bestaan er andere mogelijkheden om deze leemte in de wetgeving op te vullen? Ongetwijfeld. Wij willen natuurlijk alle nuttige pistes onderzoeken. Een ding is zeker : Er moeten nu beslissingen genomen worden! 20

21 3e deel : Hoe kunnen wij ons beter organiseren? 1. En betere organisatie, voor een sterke en representatieve Intersyndicale A Om de 2 jaar een Algemene Vergadering houden om de balans op te maken en de krijtlijnen voor de twee komende jaren uit te zetten. In elke DM afgevaardigden van de Intersyndicale (CSC en FGTB) aanduiden. Daar waar mogelijk moet het personeel de afgevaardigden van de Intersyndicale aanstellen. Indien er een personeelsvereniging bestaat met verantwoordelijken door het personeel gekozen, kunnen dezen worden aangesteld als afgevaardigden voor de Intersyndicale. Daar waar er georganiseerde vakbonden bestaan (plaatselijke afdeling van een vakbond uit land van de ambassade). Kunnen deze vakbondsafgevaardigden natuurlijk ook afgevaardigden zijn van de Intersyndicale. Er kunnen overeenkomsten gesloten worden tussen de Intersyndicale en de erkende vakbonden. Er zal een charter van afgevaardigde van de Intersyndicale worden opgesteld. De Raad van afgevaardigden van Intersyndicale De afgevaardigden van de Intersyndicale zullen ten minste elk trimester vergaderen. Zij zullen beslissen over de acties en krijtlijnen van de Intersyndicale. Zij zullen de Raad van afgevaardigden van de IS vormen. The Het Bureau van de Intersyndicale In 2015 zal een voorlopig bureau benoemd worden waarbij een voorzitter (m/v), een secretaris (m/v), een budgetbeheerder (m/v), een informatieverantwoordelijke en enkele actieve leden-vertegenwoordigers zullen worden aangesteld. Er zal toegezien worden op een behoud van een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende continenten, gevoeligheden en ervaringen. De vakbondssecretarissen van de IS maken ook deel uit van dit bureau. Dit voorlopig bureau heeft tot doel gedurende de komende twee jaar de organisatie van de Intersyndicale te versterken. Vervolgens zal de raad van afgevaardigden de leden van het bureau te verkiezen. Op de volgende AV van 2017 zal het bureau worden voorgesteld. 21

22 Een wettelijk minimum statuut dat een einde moet stellen aan onrecht en willekeur 2. Programma Blijvend dienstverlening organiseren voor advies en raadgevingen op juridisch, individueel en collectief vlak (op afspraak). Op vraag van het personeel: aanwezig zijn op personeelsvergaderingen of vergaderingen met de IS afgevaardigden. Verdediging van concrete dossiers op de arbeidsrechtbank, telkens als IS of het CGD er niet in geslaagd is om te komen tot onderhandelde oplossingen met de verantwoordelijken van de ambassade. Uitzetten van collectieve acties, solidariteitsacties ter ondersteuning van eisen van werknemers van een DM of voor het geheel van de DM s. In alle DM arbeidsreglementen plannen en zorgen voor een democratische en participatieve procedure voor het plaatselijke personeel. In alle DM het gebruik promoten van de arbeidsovereenkomst zoals voorgesteld door de CGD. Uitwerken van informatie voor de werknemers(website, newsletter, flimpjes enz.). Een campagne voeren «Gedaan met niet aangegeven arbeid in diplomatieke missies». Ieder jaar de DM verkiezen die «het meest zijn werknemers respectloos behandelt» en dit in de pers brengen. Tegelijk de DM verkiezen die het best zijn werknemers respecteert en zich naar de Belgische wetten voegt. Voorrang aan het uitwerken van acties om te komen tot het statuut dat wij eisen. Blijvend actie voeren in de schoot van de CGD : code van goed gedrag, ons statuut, hardere sancties voor de DM die de rechten van hun werknemers niet respecteren. Ten slotte eindigen met niet aangegeven arbeid en indien nodig met rechtstreekse aangifte bij de RZS, speciale aandacht voor de werknemers-houders van de S-kaart. 22

23 Lijst van afkortingen AV KB CGD CAO PC CSC CSIT FGTB VD MBZ DM IS RSZ NATO STCDE EU UGT WE Algemene Vergadering Koninklijk Besluit Commissie van Goede Diensten Collectieve Arbeidsovereenkomst Paritaire Commissie Confédération des Syndicats Chrétiens Coalición Sindical Independiente de Trabajadores Fédération Générale du Travail de Belgique Verlofdagen Ministerie van Buitenlandse Zaken Diplomatieke Missies (ambassades, consulaten, permanente vertegenwoordiging bij de EU, internationale organisaties) Intersyndicale van het Personeel van diplomatieke missies Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Noordatlantische Verdragsorganisatie Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas Europese Unie Unión General de Trabajadores Weekend 23

24 Contacteer de Intersyndicale CSC - CNE : Fabrice EPIS et Laure MESNIL Rue Plétinckx Bruxelles SecrétRDiat : SRDah Zouhri Tél. : 02/ CSC LBC : Frank CONVENTS Rue Plétinckx Bruxelles Tél. : 02/ Setca BBTK : Rob REYNDERS Place Rouppe Bruxelles Tél. : 02/ FGTB Centrale Générale : Spero HOUMEY Rue Haute Bruxelles Tél. : 02/ Intersyndicale website : Bezoek de Intersyndicale op Facebook : 24

25 Notes 25

26 Notes 26

27 Notes 27

28 28

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN 6. Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers worden benadeeld.

Nadere informatie

PROTOCOL VAN OVEREENKOMST. Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument.

PROTOCOL VAN OVEREENKOMST. Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument. PROTOCOL VAN OVEREENKOMST Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument. Tussen enerzijds de naamloze vennootschap AMP, ingeschreven in het Rechtspersonenregister

Nadere informatie

FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR!

FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! De wet betreffende de nieuwe horecamaatregelen werd op 26 november 2015 gepubliceerd. Sinds 1 december

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Paritair Comité voor de banken

Paritair Comité voor de banken 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Ecocheques... 2 Jaarlijkse gratificatie... 3 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 5 De hierna

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

Structurele hervormingen van de arbeidsmarkt: naar meer flexibiliteit inzake arbeidsduur?

Structurele hervormingen van de arbeidsmarkt: naar meer flexibiliteit inzake arbeidsduur? Structurele hervormingen van de arbeidsmarkt: naar meer flexibiliteit inzake arbeidsduur? Mr. Eric Carlier Partner ec@tetralaw.com Mrs. Sylvie Lacombe Partner sl@tetralaw.com Kris Peeters wenst het arbeidsrecht

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE DEELTIJDSE ARBEID, GEWIJZIGD DOOR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli 2017 A D V I E S Nr. 2.044 ------------------------------ Zitting van dinsdag 18 juli 2017 ----------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. 2010 SAP solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

4. Het Belgische arbeidsrecht

4. Het Belgische arbeidsrecht 4. Het Belgische arbeidsrecht In het Belgische arbeidsrecht bestaat er een verschil tussen een arbeider en een bediende. Een arbeider verricht in hoofdzaak handenarbeid. Een bediende verricht in hoofdzaak

Nadere informatie

Onder afhankelijke gezinsleden wordt verstaan:

Onder afhankelijke gezinsleden wordt verstaan: VERDRAG INZAKE BETAALDE ARBEID TEN BEHOEVE VAN AFHANKELIJKE GEZINSLEDEN VAN HET DIPLOMATIEK, CONSULAIR, ADMINISTRATIEF, TECHNISCH EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL VAN DE DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE MISSIES De

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR 3 1 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 Bijkomende informatie... 10 28/02/2013 Administratieve instructies - Werkloosheid

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van de lonen en ploegenpremies Vanaf 1/5/2017 sector minima: Lonen: + 0,12/uur Ploegenpremies vroege en

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten & vormingsinspanning

PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten & vormingsinspanning DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 24 september 2013 VSKO/DB/13.13 Contact: Hans De Becker, hans.debecker@vsko.be, 02 507 08 39 Rudi Warson, rudi.warson@vsko.be, 02 529 04 00 PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten

Nadere informatie

Modernisering van de uitzendwetgeving

Modernisering van de uitzendwetgeving Modernisering van de uitzendwetgeving De sociale partners van de interim-sector hebben lang onderhandeld m.b.t. de regelgeving rond de modernisering van de uitzendarbeid. Ze zijn tot een volledig akkoord

Nadere informatie

Wat u moet weten over schijnzelfstandigheid

Wat u moet weten over schijnzelfstandigheid Wat u moet weten over schijnzelfstandigheid Een recente wet wijzigt de wet over de schijnzelfstandigheid van 27.12.2006. Voor UnieKO de perfecte gelegenheid om de wetgeving over schijnzelfstandigheid eens

Nadere informatie

Overeenkomst ter vervanging

Overeenkomst ter vervanging Overeenkomst ter vervanging Tussen enerzijds de heer/mevrouw... wonende te... en anderzijds de heer/mevrouw... apotheker, wonende te... werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De eerste ondergetekende

Nadere informatie

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw [ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw Sta sterk! [ Werk In Nederland ] Er zijn verschillende manieren waarop je in Nederland kan werken. Je kunt tijdelijk in Nederland werken voor een Poolse werkgever.

Nadere informatie

Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats

Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats Inleiding 1 - Inleiding Door deze aangifte maakt u maandelijks aan de sector werkloosheid de gegevens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290104 Integratiecentra Overwerk... 1 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 3 Eindejaarspremie... 4 Vervoerskosten...

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (onbepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (onbepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (onbepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. -

Nadere informatie

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Persbericht van de ministerraad van 30 april 2009 Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Tijdelijke maatregelen tegen de crisis De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle

Nadere informatie

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald:

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald: CAO BIJWERKING 1 maart 2014 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET SECTORAKKOORD 2013-2014 1 1. Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De

Nadere informatie

WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK

WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK Wetsontwerp aangenomen in de Commissie Sociale zaken op 02/02/2017 en in de plenaire Kamer op 23/02/2017. Definitief goedgekeurde tekst. Meeste bepalingen

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de arbeids en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE SOCIALE GEVOLGEN VAN DE INVOERING VAN NIEUWE TECHNOLOGIEEN ------------------ Gelet op de

Nadere informatie

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s rechten arbeidskaart arbeidsovereenkomst werk zoeken opleiding zelfstandige werkloosheid gelijkschakeling van diploma s loon syndicaten Werk en opleiding Santé Door te werken kan je jezelf en je familie

Nadere informatie

Zagerijen en aanverwante nijverheden

Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers.

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers. je rechten op zak Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

SCHOONMAAK PC 121 ONDERHANDELINGEN CAO INFO FLASH N 1 30 JUNI 2015

SCHOONMAAK PC 121 ONDERHANDELINGEN CAO INFO FLASH N 1 30 JUNI 2015 SCHOONMAAK PC 121 ONDERHANDELINGEN CAO 2015-2016 INFO FLASH N 1 30 JUNI 2015 Zoals overeengekomen tijdens onze syndicale raad schoonmaak van 17 juni 2015 informeren wij u hierna over het verloop van de

Nadere informatie

Welkom. Sociale verkiezingen 2012

Welkom. Sociale verkiezingen 2012 Welkom Sociale verkiezingen 2012 1 120 kantoren 750 medewerkers 24 uur per dag 7 dagen op 7 2 Welkom Sociale verkiezingen 2012 Aandachtspunten tijdens het referentiejaar 2011 Isabel Plets Stijn Demeestere

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015 ( ), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2016 (132.

Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015 ( ), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2016 (132. 3410000 Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015 (129.680), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

AARDAPPELVERWERKENDE NIJVERHEID : Loon- en arbeidsvoorwaarden

AARDAPPELVERWERKENDE NIJVERHEID : Loon- en arbeidsvoorwaarden 13.8.2008 AARDAPPELVERWERKENDE NIJVERHEID : Loon- en arbeidsvoorwaarden K.B. geldig van 1.7.2007 af. 2.6.2008 K.B. waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4.7.2007,

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290105 Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, l EGIRichtiijn 681360 c1 4-3 C14-3 Richtlijn inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van de werknemers der Lid-Staten en van hun familie binnen de Gemeenschap [68/360/EEG)

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

2020000 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

2020000 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren 2020000 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren Een aanvullend vakantiegeld... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 (64.902)... 2 Overlonen... 4 Collectieve

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden

Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden 3230000 Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden Premie voor verplichte aanwezigheid... 2 Eindejaarspremie... 5 Vervoerkosten... 5 De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2 Inhoudstafel Deel 1 Arbeidsovereenkomst Basiscontract Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur..................................... 2 Bijkomende bedingen Proefbeding... 5 Voorbehoud inzake gegevens om

Nadere informatie

IE n 633 MARIBEL: tewerkstellingen 2017

IE n 633 MARIBEL: tewerkstellingen 2017 24 oktober 2016 IE n 633 MARIBEL: tewerkstellingen 2017 Recent heeft het Sociale Maribel Fonds 330 aan de meeste instellingen een uitnodiging gestuurd om een aanvraagdossier MARIBEL in te dienen. Ter herinnering,

Nadere informatie

Praktische gids voor de uitzendkracht

Praktische gids voor de uitzendkracht Praktische gids voor de uitzendkracht Inhoudstabel Manpower, je werkgever... 4 Je arbeidscontract Je veiligheid en welzijn Alles wat je wil weten over je salaris... 6 Hoe wordt mijn salaris bepaald? Ontvang

Nadere informatie

In welk statuut werk je?

In welk statuut werk je? In welk statuut werk je? Je kan in België werken als werknemer of als zelfstandige. Beide statuten zijn wettelijk correct. Zolang je de wetgeving volgt van het statuut waarin je werkt. Tussen beide statuten

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN TUSSEN De onderneming waarvan de sociale zetel gelegen is te........, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Brussel, 20 januari 2016

Brussel, 20 januari 2016 SOCIALE CIRCULAIRE AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/WINW/CIRCULAIRES FONDS /SOCIALES 2016 CHIFFONS/CHIFFONS 002 Formation permanente NL Brussel, 20 januari 2016 Betreft: Regeling om een

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Tussen de ondergetekenden: De werkgever: Vertegenwoordigd door zijn wettelijk gevolmachtigde, en De persoonlijke assistent: Rijksregisternummer: Geboortedatum:

Nadere informatie

Melden van afwezigheid

Melden van afwezigheid Bijkomende vermeldingen Melden van afwezigheid Nu t Een werknemer die om de een of andere reden onverwacht niet aanwezig zal kunnen zijn op het werk, moet zijn werkgever verwittigen. Deze verplichting

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

expresso Kaderleden: 0 1 0 2 r e B de spelregels VasTleGGen m e T p e s

expresso Kaderleden: 0 1 0 2 r e B de spelregels VasTleGGen m e T p e s expresso S e p t e m b e r 2 0 1 0 KADERLEDEN: DE SPELREGELS VASTleggen Edito Als maar meer bedienden worden beschouwd als kaderleden. Sommige werkgevers spelen met die aanlokkelijke titel om je abnormale

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondergetekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer:.. Nationaliteit:.. Arbeidskaart: Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

Detachering: wat zijn je rechten?

Detachering: wat zijn je rechten? Detachering Detachering: wat zijn je rechten? Door vrij verkeer van diensten in Europa kunnen werknemers of zelfstandigen uit elk ander Europees land in België werken als gedetacheerde. En dit voor een

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

Aanvraag tot kwalificatie van de arbeidsrelatie

Aanvraag tot kwalificatie van de arbeidsrelatie Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie (CAR) Nederlandstalige kamer Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel Dossier nr: 028-NL-2014-09-7-

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Afkortingen... xix DEEL I. INLEIDING. Hoofdstuk 1. Wat is sociaal recht?... 3

INHOUD. Voorwoord... v Afkortingen... xix DEEL I. INLEIDING. Hoofdstuk 1. Wat is sociaal recht?... 3 INHOUD Voorwoord................................................................ v Afkortingen............................................................. xix DEEL I. INLEIDING Hoofdstuk 1. Wat is sociaal

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix

Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix VOORWOORD............................................................. v AFKORTINGEN........................................................... xix DEEL I. INLEIDING WAT IS SOCIAAL RECHT?..................................................

Nadere informatie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie Socialisme Welvaart Gepensioneerden Bruggepensioneerden Internationaal Jongeren Militantisme Vooruitgang Leden Acties Dienstverlening België Europa Kaderleden BBTK SETCa RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 28 juni

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 28 juni A D V I E S Nr. 2.041 ------------------------------ Zitting van woensdag 28 juni 2017 ------------------------------------------------ Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Waalse Gewest

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Waalse Gewest Paritair Comité voor de socio-culturele sector 3290220 Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Waalse Gewest Overwerk... 2 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 009 Voorstel van wet van het lid Bijleveld-Schouten houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met het

Nadere informatie

FICHE: SYNDICALE AFVAARDIGING sector 331 voor voorzieningen die geen 50 werknemers tellen.

FICHE: SYNDICALE AFVAARDIGING sector 331 voor voorzieningen die geen 50 werknemers tellen. FICHE: SYNDICALE AFVAARDIGING sector 331 voor voorzieningen die geen 50 werknemers tellen. Op 5 oktober 2009 werden binnen het PC 331 de CAO betreffende de oprichting en het statuut van de syndicale delegatie

Nadere informatie

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit. KONINKLIJK BESLUIT van 24 JUNI 1998 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen,

Nadere informatie