Raadslid René Wouters is afwezig bij de aanvang van de vergadering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadslid René Wouters is afwezig bij de aanvang van de vergadering."

Transcriptie

1 VERGADERING VAN DERTIEN OKTOBER TWEEDUIZEND EN ACHT Aanwezig: Verhaegen Mark: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter OCMW/schepen; Scheerens Jules, Van Den Broek Louis, Van Looy Hilde, Huyskens Rigo, Voet Jos, Indekeu Sabine, Ghys Diana, Vleugels Geert, Vleugels Gunther, Van Den Bruel Gust (bijgestaan door Meurrens Mark, vertrouwenspersoon overeenkomstig art.18 Gemeentedecreet), Smets Karina, Wouters René, Goysens Natacha, Clé Marina, Heylen Rist, Cools Stijn: raadsleden; en Van Roie Luc: gemeentesecretaris wnd. Verontschuldigd: voorzitter OCMW/Schepen: Jef Van Bael en raadslid Gust Van den Bruel; Raadslid René Wouters is afwezig bij de aanvang van de vergadering. De vergadering wordt geopend om uur. OPENBARE ZITTING 1. Eedaflegging en aanstelling van opvolgend gemeenteraadslid. Gelet op de aktename van het ontslag van raadslid Patrick Leunens, door de gemeenteraad in zitting van 01 september 2008; Gelet op artikel 16 van het gemeentedecreet waarin wordt bepaald dat het raadslid dat ontslag genomen heeft, wordt vervangen door zijn opvolger die wordt aangewezen overeenkomstig de Gemeentekieswet; Overwegende dat Stijn COOLS, wonende Borgerhoutstraat 5 te 2235 Hulshout, voorkomt als eerste opvolger op de lijst SP.A; Gehoord het verslag van dhr. Daems Geert, betreffende het onderzoek van de geloofsbrieven van voornoemde opvolger, waaruit blijkt dat deze nog steeds voldoet aan de gestelde vereisten van verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid; Artikel 1 Dhr. COOLS Stijn onmiddellijk tot de vergadering toe te laten en te verzoeken in openbare vergadering en in handen van de voorzitter de voorgeschreven eed af te leggen; Vervolgens legt COOLS Stijn - in openbare vergadering en in handen van de voorzitter van de gemeenteraad volgende eed af:

2 Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen, overeenkomstig artikel 7 par. 3 van het gemeentedecreet. Na beëdiging wordt Stijn COOLS als gemeenteraadslid aangesteld verklaard door de voorzitter. Art.2. - Dhr. Stijn Cools wordt als opvolgend gemeenteraadslid aangesteld. Art.3. - De Vlaamse regering wordt binnen een periode van twintig dagen van de eedaflegging op de hoogte gebracht. Raadslid René Wouters vervoegt de vergadering. 2. Kennisname OCMW-financiën - eindrekening per Gelet op de brief d.d van OCMW Hulshout, Grote Baan 256 te 2235 Hulshout, betreffende een overzichtslijst van de genomen raadsbeslissingen d.d van OCMW Hulshout; Gelet op het uittreksel uit de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Hulshout d.d houdende OCMW-financiën eindrekening per ; Gelet op de bijgevoegde eindrekening per ; Gelet op art van de Organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn d.d en latere wijzigingen. Gelet op het gemeentedecreet; Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de eindrekening per van OCMW Hulshout. Art.2. - Deze beslissing zal, via de lijst van de behandelde punten, overeenkomstig titel VIII - Bestuurlijk toezicht en externe audit, hoofdstuk 1 bestuurlijk toezicht, afd. II algemeen bestuurlijk toezicht, art. 252 par. 1, binnen de 20 dagen na het nemen van dit besluit verzonden worden aan de provinciegouverneur. 3. Kennisname OCMW-engagementsverklaring - Project Lokale Diensteneconomie Milieu & Werk met ingang van Gelet op de brief d.d van OCMW Hulshout, Grote Baan 256 te 2235 Hulshout, betreffende een overzichtslijst van de genomen raadsbeslissingen d.d van OCMW Hulshout; Gelet op het uittreksel uit de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Hulshout d.d houdende Project Lokale Diensteneconomie Milieu & Werk met ingang van Engagementsverklaring; Gelet op het aanbod van de Kringwinkel d.d ; Overwegende dat aan de participerende OCMW s voor het eerste werkjaar een instapvergoeding van 0,5 euro/inwoner wordt gevraagd; Gelet op het gemeentedecreet; Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de engagementsverklaring van OCMW Hulshout aangaande het Project Lokale Diensteneconomie Milieu & Werk met ingang van Art.2. - Deze beslissing zal, via de lijst van de behandelde punten, overeenkomstig titel VIII - Bestuurlijk toezicht en externe audit, hoofdstuk 1 bestuurlijk toezicht, afd. II algemeen bestuurlijk toezicht, art. 252 par. 1, binnen de 20 dagen na het nemen van dit besluit verzonden worden aan de provinciegouverneur. 4. Kennisname OCMW-financiën - jaarrekening Gelet op de brief d.d van OCMW Hulshout, Grote Baan 256 te 2235 Hulshout, betreffende een overzichtslijst van de genomen raadsbeslissingen d.d van OCMW Hulshout; Gelet op het uittreksel uit de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Hulshout d.d houdende OCMW-financiën jaarrekening : vaststelling van het financieel gedeelte en van het jaarverslag; Gelet op de bijgevoegde rekening 2007; Gelet op art en 2 van de Organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn d.d en latere wijzigingen, welke bepaald dat de gemeenteraad binnen 50 dagen na overzending zijn opmerkingen ter kennis kan brengen van de provinciegouverneur; Gelet op het gemeentedecreet; Artikel 1 De gemeenteraad neemt zonder opmerkingen kennis van de rekening 2007 van OCMW Hulshout. Art.2. - Deze beslissing zal, via de lijst van de behandelde punten, overeenkomstig titel VIII - Bestuurlijk toezicht en externe audit, hoofdstuk 1 bestuurlijk toezicht, afd. II algemeen bestuurlijk toezicht, art.

3 252 par. 1, binnen de 20 dagen na het nemen van dit besluit verzonden worden aan de provinciegouverneur. 5. Oprichting Autonoom GemeenteBedrijf Sport Hulshout samenstelling Raad van Bestuur Gelet op de collegebeslissing van 18 augustus 2008 houdende principiële beslissing voor de beheersvorm van het autonoom gemeentebedrijf; Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de statuten van het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport Hulshout vastgesteld op de gemeenteraadzitting van 1 september 2008; Overwegende dat de meerderheid van de raad van bestuur moet bestaan uit leden van de gemeenteraad; Overwegende dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht mogen zijn; Overwegende dat elke fractie moet vertegenwoordigd worden: - CD&V N-VA: 5 personen; - SP.A: 1 persoon; - VLD: 1 persoon; - GROEN!: 1 persoon; - externe deskundige: 2 personen; Overwegende dat CD&V N-VA volgende personen voorstelt om te zetelen in de Raad van Bestuur: - Geert Daems; - Geert Vleugels; - Hilde Van Looy; - Sabine Indekeu; - Natacha Goysens; Overwegende dat SP.A volgende persoon voorstelt om te zetelen in de Raad van Bestuur: - Diana Ghys; Overwegende dat VLD volgende persoon voorstelt om te zetelen in de Raad van Bestuur: - René Wouters; Overwegende dat GROEN! volgende persoon voorstelt om te zetelen in de Raad van Bestuur: - Rist Heylen; Overwegende dat aan de sportraad kandidaturen werden opgevraagd, doch niemand werd voorgedragen; Overwegende dat 2 externe deskundigen zich kandidaat hebben gesteld om te zetelen in de Raad van Bestuur: - Johny Helsen; - Jos Heremans; unaniem Artikel 1 - De Raad van Bestuur op grond van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport Hulshout, vast te stellen met volgende leden: - Geert Daems; - Geert Vleugels; - Hilde Van Looy; - Sabine Indekeu; - Natacha Goysens; - Diana Ghys; - René Wouters; - Rist Heylen; - Johny Helsen; - Jos Heremans. Art. 2 - De gekozen leden worden verwittigd en ontvangen een afschrift van deze beslissing. Art. 3 - Deze beslissing zal, via de lijst van de behandelde punten, overeenkomstig titel VIII - Bestuurlijk toezicht en externe audit, hoofdstuk 1 bestuurlijke toezicht, afd. II algemeen bestuurlijk toezicht, art. 252 par. 1, binnen de 20 dagen na het nemen van dit besluit verzonden worden aan de provinciegouverneur. 6. Aanvullende verkeersverordening Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende afbakening parkeerplaatsen voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap. Gelet op het K.B. van tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer; Gelet op het K.B. van , gewijzigd bij K.B. van en K.B. van , houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; Gelet op het M.B. van , gewijzigd bij M.B. van , houdende vaststelling van de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

4 Gelet op het K.B. van betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980, inzonderheid artikel 7, houdende toezicht van de Vlaamse overheid; Gelet op de omzendbrief MOB/2007/01 van Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen houdende toezicht van de Vlaamse overheid op aanvullende reglementen over het wegverkeer; Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid art. 186, 187 en 250; Overwegende dat het verhogen van de verkeersveiligheid in onze gemeente één van onze doelstellingen blijft; Overwegende dat personen met een handicap zich vaak moeilijk kunnen verplaatsen; Overwegende dat het inrichten van een geschikte parkeerplaats een grote hulp kan betekenen voor zulke personen; Overwegende dat het om gemeentewegen en een provinciale weg (N15) gaat; Gelet op het gunstig advies van het Provinciebestuur van Antwerpen, dhr. Guido Stevens, voor het aanleggen van een parkeerplaats voor mindervaliden ter hoogte van Hoogzand 4 te Westmeerbeek; unaniem Artikel 1 Op de volgende plaatsen worden parkeerplaatsen afgebakend die voorbehouden zijn voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap: Hulshout: - Prof. Dr. Vital Celenplein: 2 parkeerplaatsen nabij de ingang van het gemeentehuis; - Grote Baan 120: 1 parkeerplaats nabij het parochiecentrum; Houtvenne: - Langestraat 10: aan de parochiezaal; Westmeerbeek: - Hoogzand (N15): ter hoogte van woning nummer 4; De signalisatie zoals voorzien in artikel c van het K.B. van wordt geplaatst. Art.2. Deze verkeersmaatregelen zullen door de wettelijke voorziene verkeerstekens ter kennis van de weggebruikers worden gebracht. Art.3. Dit reglement wordt overgemaakt aan de Vlaamse overheid, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid departement Mobiliteit en Openbare Werken. Art.4. Na overmaking aan de Vlaamse overheid zal dit besluit, overeenkomstig art. 186 en 187 van het gemeentedecreet worden afgekondigd en ter kennisgeving worden overgemaakt aan de Griffier van de Politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van Eerste Aanleg van het Arrondissement, aan de Federale Politie en aan de Lokale Politie Zuiderkempen. Art.5. - Deze beslissing zal, via lijst van behandelde punten, overeenkomstig TITEL VIII Bestuurlijk toezicht en externe audit, Hoofdstuk I Bestuurlijk toezicht, Afdeling III Algemeen bestuurlijk toezicht, art. 252 par. 1, binnen 20 dagen na het nemen van dit besluit verzonden worden aan de provinciegouverneur. 7. Overdracht van de provinciewegen aan Vlaams Gewest. Gelet op de collegebeslissing d.d houdende inneming standpunt dat de provinciale weg (N15) een bovenlokaal karakter heeft en bijgevolg dient te worden overgedragen aan het Vlaams Gewest; Overwegende dat deze collegebeslissing werd uitgewisseld aan de gemeenten Heist-op-den-Berg en Herselt; Gelet op de collegebeslissing d.d van de gemeente Heist-op-den-Berg houdende aansluiten bij het standpunt van onze gemeente dat deze provinciale weg effectief fungeert als een bovenlokale ontsluitingsweg voor de regio en dus dient te worden overgedragen aan het Vlaams Gewest; Overwegende dat de provinciale weg in de diverse structuurplannen en mobiliteitsplannen gecatalogeerd is als een lokale weg type 1; Overwegende dat deze provinciale weg echter een bovenlokaal karakter heeft nl. bovenlokale ontsluitingsweg tussen verschillende gemeenten; Gelet op het schrijven van de Provincie Antwerpen, departement Logistiek, dienst Infrastructuur d.d met referentie DIN/BODIV/07-9 waarin het volgende wordt gesteld: - het kerntakendebat en het daarop volgend pact met de Vlaamse overheid heeft geleid tot de beslissing dat de provinciebesturen niet langer als wegbeheerder zullen optreden; - de volgens het RSV en PRS geselecteerde primaire en secundaire wegen zullen worden beheerd door de Vlaamse overheid, lokale wegen zullen in principe worden beheerd door de steden en gemeenten; - opgewaardeerde lokale provinciewegen zullen worden voorgesteld voor overdracht aan het Vlaams Gewest; - de opgewaardeerde lokale provincieweg op ons grondgebied wordt mee opgenomen in het voorstel tot overdracht aan het Vlaams Gewest; - het dossier van de overdracht van provinciewegen ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de

5 provincieraad op ; - gemeenteraad voor een advies dient te bezorgen aan het Provinciebestuur van Antwerpen; Gelet op artikel 192 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat de gemeenteraad en de provincieraad advies uitbrengen over de kwalificatie van de wegen als gewest- of provincieweg; unaniem Artikel 1 Bovenvermelde motivering hier herhalend en integraal overnemend, stellen wij voor om de lokale provinciale weg (N15) op ons grondgebied op te waarderen tot bovenlokale weg. Art.2. - Deze opgewaardeerde lokale weg dient bijgevolg te worden overgedragen aan het Vlaams Gewest. Art.3. Deze beslissing zal aan de Provincie Antwerpen, Departement Logistiek, Dienst Infrastructuur worden toegestuurd. Art.5. - Deze beslissing zal, via lijst van behandelde punten, overeenkomstig TITEL VIII Bestuurlijk toezicht en externe audit, Hoofdstuk I Bestuurlijk toezicht, Afdeling III Algemeen bestuurlijk toezicht, art. 252 par. 1, binnen 20 dagen na het nemen van dit besluit verzonden worden aan de provinciegouverneur. 8. Nieuwe straatnaam voor verkaveling te Westmeerbeek, voor een gebied gelegen aan de Netestraat. Overwegende dat een naam dient vastgesteld te worden voor het gebied van de verkaveling te 2235 Hulshout Westmeerbeek, palend aan een nieuw aan te leggen zijweg van de Netestraat; Gelet op de onderrichtingen van de minister van Binnenlandse Zaken, met betrekking tot de benaming van openbare wegen d.d ; Overwegende dat aan de nieuwe openbare weg in de verkaveling in de Netestraat te Hulshout Westmeerbeek een benaming moet worden gegeven; Gelet op het advies van de Heemkring Hulshout; met 16 stemmen vóór, bij 4 stemmen tegen ( Louis Van Den Broeck, Diane Ghys, Rist Heylen, Stijn Cools) en 0 onthoudingen Artikel 1 Met ingang van heden wordt de benaming van de straat, gelegen in de verkaveling in de Netestraat te Hulshout Westmeerbeek op Helm vastgesteld. Art.2. - Deze beslissing zal, via lijst van behandelde punten, overeenkomstig TITEL VIII Bestuurlijk toezicht en externe audit, Hoofdstuk I Bestuurlijk toezicht, Afdeling III Algemeen bestuurlijk toezicht, art. 252 par. 1, binnen 20 dagen na het nemen van dit besluit verzonden worden aan de provinciegouverneur. De 4 tegenstemmen worden gemotiveerd met een feit uit de mondeling overgedragen plaatselijke geschiedenis t.t.z. de kasteeldreef zou in het verleden t.h.v. de nieuwe weg gelegen zijn. Deze nieuwe weg verdient dan ook een daaraan aangepaste naamgeving. 9. Wijziging reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten. Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006, meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10; Gelet op het KB van 24 september 2006 betreffende de uitvoering en organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44; Overwegende dat volgens artikel 9 1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 12 november 2007, houdende goedkeuring reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten ; Gelet op het schrijven van de Dienst Economische Vergunningen van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, d.d. 26 juni 2008, met betrekking tot voormelde gemeenteraadsbeslissing van 12 november 2007; Overwegende dat volgens de Dienst Economische Vergunningen de voorrang voor standwerkers, die in artikel 24 van voormeld KB van 24 september 2006 bepaald wordt, niet van toepassing is bij het toewijzen van een abonnement op een standplaats op het openbaar domein; Overwegende dat het gemeentebestuur het reglement volledig in overeenstemming wenst te brengen met de wettelijke bepalingen, overeenkomstig de visie van de Dienst Economische Vergunningen; Gelet op het schrijven van de gemeente aan de Dienst Economische Vergunning, d.d , waarbij een aangepast ontwerpreglement ter advies werd voorgelegd;

6 Gelet op het schrijven van de Dienst Economische Vergunningen, d.d , waarbij wordt meegedeeld dat het aangepaste ontwerpreglement in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen; unaniem Artikel 1 - Het reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten, zoals vastgesteld in de gemeenteraad van 12 november 2007, wordt opgeheven. Art.2. - Het reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten, wordt met onmiddellijke ingang als volgt vastgesteld: Artikel 1 Toepassingsgebied: Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar domein buiten de openbare markten om ambulante activiteiten uit te oefenen dient dit voorafgaand aan te vragen bij de gemeente. Art. 2 Voorafgaande machtiging: 1. Aanvraag machtiging: Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 1 moet voldaan zijn aan de voorwaarden vermeld in artikel 3 en dient men te beschikken over een machtiging. Deze machtiging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd te worden bij het gemeentebestuur, dienst Welzijnszaken, Prof. Dr. Vital Celenplein 2, te 2235 Hulshout, tel. 015/ Beslissing machtiging: In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld: - de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen - de plaats - de datum en duur van de verkoop De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande redenen: - redenen van openbare orde - redenen van volksgezondheid - bescherming van de consument - activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen De gemeente zal deze reden(en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve beslissing aan de aanvrager en verwijst naar rechtsmiddelen inzake beroep. Art. 3 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen: Een standplaats op het openbaar domein kan enkel toegewezen worden aan: - de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders van een machtiging als werkgever - rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de machtiging als werkgever De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van voornoemd KB van 24 september Art. 4 Inname standplaatsen: De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door: a) 1) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders van een machtiging als werkgever, aan wie een standplaats is toegewezen 2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is toegewezen, houder van een machtiging als werkgever ; b) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een machtiging als werkgever voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; c) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een machtiging als werkgever voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; d) de standwerker, houder van een machtiging als werkgever aan wie het tijdelijk gebruikrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van voornoemd KB van 24 september 2006 alsook aan de standwerker, houder van een machtiging als aangestelde A en B voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd; e) door de personen die beschikken over een machtiging als aangestelde A of een machtiging als aangestelde B, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in a) tot c); f) de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen een standplaats innemen, toe-

7 gewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze; De personen opgesomd in a) 2) tot e) kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd. Art. 5 Toewijzingsregels losse standplaatsen: De toewijzing van losse standplaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie. Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, gebeurt de toewijzing via loting. Art. 6 Toewijzingsregels per abonnement: 1) Register van de kandidaturen Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden. De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur. Om de 5 jaar zullen kandidaten opgenomen in het register de vraag krijgen om hun kandidatuur te bevestigen en dus in het register opgenomen te blijven. 2) Volgorde van toekenning van de standplaatsen Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register: Rekening houdend met de eventuele specialisatie: - volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorie(ën): a) personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen; b) personen die een wijziging van hun standplaats vragen; c) personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op één van de markten van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven omwille van definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen; d) de externe kandidaten; - en dan binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde standplaats en specialisatie; - en tenslotte volgens datum Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden, wordt als volgt voorrang gegeven: a) voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft; wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting; b) voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting. 3) Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager: - bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs; - of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs; - of bij elektronische post met ontvangstbewijs. 4) Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement vermeld staat: - de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de standplaats werd toegekend; - in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel; - het ondernemingsnummer; - de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden; - in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker; - de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht; - indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit; - de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is; - desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden. Art. 7 Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten Elk persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, dient zich te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de kraam of het voertuig, indien hij de acti-

8 viteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken. Het bord omvat volgende vermeldingen: 1 hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; 2 de firmanaam en/of benaming van de onderneming; 3 al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingzetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt; 4 het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat). Art. 8 Bevoegdheid van de marktleider De marktleider is bevoegd om de machtiging en de identiteit van de personen die een ambulante activiteit uitoefenen te controleren. Art. 3 Deze beslissing wordt overgemaakt aan de Dienst Economische Vergunningen van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Art. 4 - Deze beslissing zal, via de lijst van behandelde punten, binnen 20 dagen na het nemen van dit besluit verzonden worden aan de provinciegouverneur. 10. Ondertekening van het charter ZEBRA: bondgenoot van jonge verkeersslachtoffers Gelet op het gemeentedecreet; Overwegende de briefwisseling van de vzw ZEBRA, een organisatie die ontstaan is na de Levenslijnactie van VTM in 2002 rond het thema Verkeersveiligheid voor kinderen en jongeren ; Overwegende dat de vzw ZEBRA in de loop van de jaren uitgegroeid is tot een heuse organisatie met talrijke linken zoals: Levenslijn 2004, Onderzoekcentrum Kind en Samenleving, COMA, Koningin Paola Kinderziekenhuis, Ouders van Overleden Kinderen, Missing You, Ouders van Verongelukte Kinderen, Revalidatiecentrum voor Kinderen en Jongeren Pulderbos, Start West-Vlaanderen, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Kinderwerking Slachtofferhulp, enz ; Overwegende dat de door de vzw ZEBRA aangehangen principes en punten ook door het gemeentebestuur als waardevolle elementen van het verkeersveiligheidsbeleid kunnen worden beschouwd; Op voorstel van het college, Na beraadslaging, unaniem Artikel 1 - De gemeenteraad van Hulshout verbindt zich ertoe de principes en punten van de vzw ZEBRA zo maximaal mogelijk te informeren naar de bevolking toe. Door ondertekening van dit charter verklaart de gemeente samen met de VZW ZEBRA aandacht te hebben voor kinderen en jongeren die slachtoffer werden of getuige waren van een verkeersongeval. Art.2. - De 5 eenvoudige tips zullen met regelmaat in het infoblad worden toegelicht en samen met een oproep tot ondertekening op de gemeentelijke website worden opgenomen zodat elke volwassene een goede eerste opvang kan verlenen aan kinderen en jongeren die slachtoffer werden of getuige waren van een verkeersongeval. Art.3. - Aan de burgemeester en de secretaris wnd. wordt opdracht gegeven dit charter te ondertekenen in naam van het gemeentebestuur. Art.4. - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan VZW Zebra, Bondgenotenlaan 134, 3000 Leuven. Art.5. - Deze beslissing zal, via de lijst van de behandelde punten, overeenkomstig titel VIII - Bestuurlijk toezicht en externe audit, hoofdstuk 1 bestuurlijk toezicht, afd. II algemeen bestuurlijk toezicht, art. 252 par. 1, binnen de 20 dagen na het nemen van dit besluit verzonden worden aan de provinciegouverneur. 11. Wijziging exploitatiebudget nr. 3 en wijziging investeringsbudget nr. 7, dienstjaar Gelet op de procedures, van toepassing op begrotingen en begrotingswijzigingen, vastgelegd in het ARG van , artikels en KB van , art. 15; Gelet op het Koninklijk Besluit van , houdende invoering van de nieuw gemeentelijke boekhouding met ingang van ; Gelet op de onderrichtingen ten behoeve van de gemeenten van het Vlaams Gewest, budgetten voor 2008, omzendbrief BB-2007/07 d.d. 19 juli 2007; Gelet op art. 12 van het KB van en errata houdende advies van de begrotingscommissie; Gelet op het bijgevoegd advies d.d. 03 oktober 2008 van de budgetcommissie; Gelet op het gemeentedecreet van en meer bijzonder de artikels betreffende het bestuurlijk toezicht en het algemeen bestuurlijk toezicht;

9 Artikel 1 - De wijziging van het exploitatiebudget nr. 3 - dienstjaar 2008, wordt met 17 stemmen vóór, bij 0 stemmen tegen en 3 onthoudingen (Diana Ghys, René Wouters, Stijn Cools) vastgesteld als volgt: Volgens het oorspronkelijke budget of de vorige wijziging Verhoging + Verlaging - Na de voorgestelde Wijziging Alg.resultaat begrotingsrekening 2006 Resultaat begrotingsrekening , , , ,32- Alg.resultaat begrotingsrekening , ,35 Budgetwijziging 2008 Ontvangsten van het eigen dienstjaar Uitgaven van het eigen dienstjaar Ontvangsten vorige dienstjaren Uitgaven vorige dienstjaren , , , , , , , , , Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen Geraamd resultaat van de budget , , ,97- Geraamd algemeen resultaat van het budget ,38 Art.2. - De wijziging van het investeringsbudget nr. 7 - dienstjaar 2008 wordt met 17 stemmen vóór, bij 0 stemmen tegen en 3 onthoudingen (Diana Ghys, René Wouters, Stijn Cools) vastgesteld als volgt: Volgens het oorspronkelijke budget of de vorige wijziging Verhoging + Verlaging - Na de voorgestelde Wijziging Alg.resultaat begrotingsrekening 2006 Resultaat Begrotingsrekening , , , ,38- Alg.resultaat begrotingsrekening , ,96 Budgetwijziging 2008 Ontvangsten van het eigen dienstjaar Uitgaven van het eigen dienstjaar , , , ,31 Ontvangsten vorige dienstjaren Uitgaven vorige dienstjaren , ,04 Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen Geraamd resultaat van de budget , ,35- Geraamd algemeen resultaat van het budget ,61 Art.3. - Deze beslissing zal, met de budgetwijzigingen 3 en 7, overeenkomstig art. 7 van het decreet van en errata en het decreet van en errata, houdende regeling van het algemeen toezicht op de gemeenten, aan de Vlaamse Regering en de Bestendige Deputatie worden overgemaakt. De 3 onthoudingen worden als volgt gemotiveerd: - grote / hoge studiekosten betreffende de heraanleg van de Vennekensstraat; - meer correcte inschattingen dienen uitgevoerd te worden;

10 - nog steeds geen opbouw van een reservefonds met structurele vastlegging van bv euro. 12. Budgetwijziging 2008 Kerkfabriek St.Mattheüs Hulshout, dienstjaar Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten en van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op de omzendbrief BB 2008/06 van 18 juli 2008 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen, Financiën en Personeel, houdende bijkomende onderrichtingen voor de boekhouding van de besturen van de eredienst; Gelet op de Budgetwijziging 2008 van de Kerkfabriek St. Mattheüs van Hulshout, opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de kerkraad van 19 augustus 2008; Gelet op het gunstig advies terzake van het overlegcomité kerkraad en schepencollege in zitting van 30 september 2008; Overwegende dat er bij de wijzigingen kredieten verschuiven naar artikels waarop nog geen kredieten waren vastgesteld zodat een budgetwijziging verplicht is; Volgende wijzigingen worden doorgevoerd: EXPLOITATIEUITGAVEN: +375,00 Art Omschrijving + beknopte toelichting Eredienst Bezoldigingen Bedrijfsvoorheff Werknemersbijdr Werkgeversbijdr Gebouwen ered Hoofdgebouw Nutsvoorziening Onderhoud Verzekeringen Woning bedienaar Onderhoud Andere Vroeger aangenomen krediet 9.537, Verhoging Verlaging Aangevraagde nieuwe bedragen 9.537, Bestuur eredienst Uitg administratie Telecommunicatie Informatica Sociaal secretariaat Belastingen 1.894, ,00 125, , , , , Privaat patrimoniu Onroer voorheffing * EXPLOITATIEONTVANGSTEN: + 375,00 Art. Omschrijving Vroeger aangenomen krediet Bestuur eredienst Netto-intresten Privaat Patrimonium Netto intrest belegg Verhoging Verlaging Aangevraagde nieuwe bedragen , , ,00 61, , ,00

11 Daar er evenveel ontvangsten zijn als uitgaven, blijven de toelagen onveranderd. met 15 stemmen vóór, bij 0 stemmen tegen en 5 onthoudingen (Louis Van Den Broeck, Diana Ghys, René Wouters, Rist Heylen, Stijn Cools) Artikel 1 GUNSTIG ADVIES te verlenen aan de Budgetwijziging 2008 van de Kerkfabriek ST. Mattheüs van Hulshout. Art.2. - Deze beslissing zal aan het provinciebestuur worden overgemaakt. De 5 onthoudingen worden gestaafd met de principiële overweging: als iedere instantie hun tekorten zelf zou kunnen bepalen (zoals de kerkfabrieken), dan zullen we verzeilen in een financiële ongezonde situatie. Dit punt wordt ingevolge het verzoek van een gemeenteraadslid aan de dagorde toegevoegd. 1) Erfpacht en verkaveling van de onroerende goederen momenteel verhuurd aan VZW De Link gelegen te Westmeerbeek, Stationstraat 105: voorstel tot bijkomend overleg: Gelet op de huurovereenkomst van vzw De Link (huurder) en de gemeente Hulshout van 26 februari 1991; Gelet op de principebeslissing verlening erfpacht aan vzw De Link van de gemeenteraad van 28 augustus 2006; Gezien de staat van het gebouw wordt gesteld dat de verhuurder - zijnde de Gemeente Hulshout - in gebreke zou blijven, overeenkomstig de artikelen van het burgerlijk wetboek; Overwegende dat het pand is aangekocht met subsidies van het bijzonder krediet voor zwakke bevolkingsgroepen; Overwegende dat een lid stelt dat deze subsidies zijn aangewend voor een aandeel van 65,87% voor de aankoop van het pand; Overwegende dat de gemeente al zeer ruime tijd zou zoeken naar middelen en oplossingen om de huurder tegemoet te komen; Overwegende dat tot op heden men er niet zou zijn in geslaagd een overeenkomst te vinden met vzw De Link; Overwegende dat wordt gesteld dat de raad van beheer van vzw De Link in het duister tast betreffende de toekomst van het door hen gehuurde pand; Overwegende dat vzw de link een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft als opvang van jongeren met een psycho-sociale problematiek; met 5 stemmen vóór, bij 15 stemmen tegen (Mark Verhaegen, Maurice Ooms, Geert Daems, Anja Leflot, Jef Wauters, Jules Scheerens, Hilde Van Looy, Rigo Huyskens, Jos Voet, Sabine Indekeu, Geert Vleugels, Gunther Vleugels, Karina Smets, Natacha Goysens, Marina Clé) en 0 onthoudingen om volgend voorstel af te wijzen: Artikel 1 - Er wordt een overleg gepland waarvan verslag uitgebracht wordt op de volgende gemeenteraad. Art.2. - Dit overleg omvat minimaal de volgende deelnemers: - De raad van bestuur en de directie van vzw De Link; - De burgemeester, schepen van Sociale zaken, schepen van ruimtelijke ordening; - Graag ook een afvaardiging van de fracties in de gemeenteraad. Art.3. - Dit overleg omvat o.m. de volgende agenda - Bespreking van de staat van het gebouw. - Voorstelling van het plan tot erfpacht door de verantwoordelijke schepen. - Voorstelling van het plan tot verkaveling en de verhouding tot het huidig huurcontract door de verantwoordelijke schepen. Waaronder de besteding van de inkomsten bij de privéverkoop van de verkaveling. - Vastleggen van een volgend overleg en een afspraak over het vervolg voor de werkzaamheden. Art.4. - Deze beslissing zal, via de lijst van de behandelde punten, overeenkomstig titel VIII - Bestuurlijk toezicht en externe audit, hoofdstuk 1 bestuurlijk toezicht, afd. II algemeen bestuurlijk toezicht, art. 252 par. 1, binnen de 20 dagen na het nemen van dit besluit verzonden worden aan de provinciegouverneur. Het verslag van de vorige zitting wordt zonder opmerkingen door de gemeenteraad goedgekeurd.

12 De vergadering wordt geheven om uur. Namens de gemeenteraad, Bij verordening; De secretaris wnd., de voorzitter-burgemeester Van Roie Luc Verhaegen Mark

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein gemeenteraad van 20 februari 2017 HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare

Nadere informatie

Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016

Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016 Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016 Afdeling 1 - Organisatie de openbare markten Artikel 1: Gegevens van openbare markten (wet art. 8

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1. Gegevens van openbare markten

Nadere informatie

Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen:

Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: LAATSTE AANPASSING: 13 augustus 2014 NOOT VOORAF: Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: 1) Bij de modelreglementen hebben we ons gefocust op de aspecten die opgenomen zijn

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN MAART TWEEDUIZEND EN TIEN 01.03.2010 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Van Looy Hilde, Wauters

VERGADERING VAN EEN MAART TWEEDUIZEND EN TIEN 01.03.2010 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Van Looy Hilde, Wauters VERGADERING VAN EEN MAART TWEEDUIZEND EN TIEN 01.03.2010 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Van Looy Hilde, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van

MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten werd gewijzigd door de wet van 4/7/2005

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling DE RAAD, Overwegende dat het aangewezen is om organisatie van de ambulante activiteiten

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten GEM 30-08-2007 LE/anm ambulante activiteiten. Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein DE GEMEENTERAAD Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; Gelet op de

Nadere informatie

De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt

De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt Algemene voorwaarden Bezit machtiging ambulante activiteiten (sinds 1-4-2014 beveiligde leurkaart verplicht) of vergunning niet-commerciële

Nadere informatie

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL INHOUD A. ALGEMENE BEPALINGEN 3 B. AANVRAAG VOOR STANDPLAATSEN 3 C. TOEWIJZINGSREGELS VOOR STANDPLAATSEN 3 D. UITBATING TIJDENS DE AMBULANTE HANDEL 4 E. SLOTBEPALINGEN

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT

MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT GEMEENTE TERNAT MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN.

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 09 november 2007 GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN *

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN * 07FIN16050010bd HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN * AFDELING I: Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1: Gegevens

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN

----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN ----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN ----------------------------------------------------------------------------- GESTEMD

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN A V E L G E M REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 De organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten ART.1.- Gegevens

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE WACHTEBEKE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE Openbare zitting van 29 januari 2009 Tegenwoordig: M.M. De Vliegher, Burgemeester-Voorzitter

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009 Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009 AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Marktreglement Goedgekeurd in gemeenteraad van 20 november 2006, wijzigingen goedgekeurd in gemeenteraad van 17 december 2007 en in gemeenteraad van 24 november 2008 AFDELING 1 Organisatie van ambulante

Nadere informatie

Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD,

Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD, Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD, Gelet op het Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de

Nadere informatie

GEMEENTE ZEMST Provincie Vlaams-Brabant

GEMEENTE ZEMST Provincie Vlaams-Brabant UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 18-12-2008 Aanwezig: Dhr. B. Coopman, voorzitter-burgemeester; B. Nobels, L. Van Roost, K. Vandermeiren, M. Einfalt, P. Van Grunderbeek en C. Vander

Nadere informatie

4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie

4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie 4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Gelet

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1 - Gegevens van openbare markten

Nadere informatie

Artikel 2 - Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 2, art en KB art. 25)

Artikel 2 - Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 2, art en KB art. 25) REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN HET OPENBAAR DOMEIN GEMEENTERAADSBESLUIT 29 OKTOBER 2007, GEWIJZIGD OP 11 JUNI 2012, 29 APRIL 2013 EN 19 DECEMBER 2016 AFDELING 1 Organisatie van

Nadere informatie

REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN Art.1: Het raadsbesluit d.d. 10/09/2007 en latere wijzigingen, betreffende het reglement met betrekking tot de ambulante

Nadere informatie

Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein buiten de openbare markten op plaatsen die vooraf zijn bepaald AFDELING 1 Organisatie van

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedkeuring

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedkeuring Gemeentebestuur Ardooie Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 11 maart 2013 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter; De Heer en Mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck

Nadere informatie

afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium

afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium ALGEMEEN EN ZONAAL DEEL VAN HET GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 9 december 2010 en gewijzigd bij besluit van 14

Nadere informatie

Reglement Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Reglement Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Technische Dienst 03-410 16 36 annemie.vandenbrande@zandhoven.be Reglement Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 april

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN 2012_Marktreglement.doc 1/16 INHOUD Afdeling 1 - Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten... 3 Hoofdstuk I: Algemeen... 3 Artikel 1: Organisatie

Nadere informatie

Stad Aalst REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST ECONOMIE EN LANDBOUW

Stad Aalst REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST ECONOMIE EN LANDBOUW REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST Artikel 1 Eenieder die op het grondgebied van de stad ambulante handel wenst uit te oefenen, dient over een voorafgaande toelating van

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT GEMEENTE 2235 H U L S H O U T ZITTING VAN MAANDAG 28 NOVEMBER 2011 Aanwezig: Geert Daems: burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

DAGORDE: 12. REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GOEDKEURING WIJZIGINGEN.

DAGORDE: 12. REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GOEDKEURING WIJZIGINGEN. STAD LOKEREN Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad ZITTING VAN 22 oktober 2007 Waren aanwezig: Voorzitter : Anthuenis Filip, Burgemeester. Schepenen : Liebaut, Van Rysselberghe, Van der Sypt,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DRIE OKTOBER TWEEDUIZEND EN ELF

VERGADERING VAN DRIE OKTOBER TWEEDUIZEND EN ELF VERGADERING VAN DRIE OKTOBER TWEEDUIZEND EN ELF Aanwezig : Mark Verhaegen; burgemeester-voorzitter; Maurice Ooms, Geert Daems, Anja Leflot, Jef Wauters; schepenen; Jules Scheerens, Hilde Van Looy, Rigo

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Huishoudelijk reglement ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage APV) Huishoudelijk reglement ambulante activiteiten op de

Nadere informatie

Gemeenteraadsbesluit van Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016. Reglement ambulante handel op openbaar domein

Gemeenteraadsbesluit van Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016. Reglement ambulante handel op openbaar domein Gemeenteraadsbesluit van 24-10-2016 Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016 Reglement ambulante handel op openbaar domein AFDELING 1 Artikel 1: Toepassingsgebied (KB art. 42

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 Aanwezig: DAGORDE: Jean Pierre Taverniers (van punt 1. t.e.m. punt 3) - de voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 maart 2009, gecoördineerde versie

Nadere informatie

Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen

Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen Reglement Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 augustus 2012 AFDELING 1 : Organisatie

Nadere informatie

GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober

GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober 2013 ------------- Waren aanwezig: Onderwerp: Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Zingem UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 22 december 2011 Aanwezig : Etienne VER CRUYSSE, Kathleen HUTSEBAUT, Voorzitter,

Nadere informatie

Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011)

Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011) Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011) AFDELING 1 : Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Nadere informatie

LAATSTE AANPASSING: NOOT VOORAF: 13 augustus 2014. Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen:

LAATSTE AANPASSING: NOOT VOORAF: 13 augustus 2014. Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: LAATSTE AANPASSING: 13 augustus 2014 NOOT VOORAF: Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: 1) Bij de modelreglementen hebben we ons gefocust op de aspecten die opgenomen zijn

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Artikel 2: PLAATS EN DAG VAN DE MARKT TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 2: PLAATS EN DAG VAN DE MARKT TOEPASSINGSGEBIED AFDELING 1 : ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Artikel 1: BEVOEGDHEID 1. De gemeenteraad vertrouwt aan het College van burgemeester en schepenen de bevoegdheid toe om de markten

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente Aartselaar REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Onderhavig marktreglement zal kenbaar gemaakt

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Reglement organisatie openbare kermissen

Reglement organisatie openbare kermissen Reglement organisatie openbare kermissen Goedgekeurd in gemeenteraad 11 september 2008 Artikel 1 Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

VERGADERING VAN DRIE MEI TWEEDUIZEND EN TIEN

VERGADERING VAN DRIE MEI TWEEDUIZEND EN TIEN VERGADERING VAN DRIE MEI TWEEDUIZEND EN TIEN 03.05.2010 Aanwezig: Afwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Van Looy Hilde, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN *

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN * HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN * AFDELING I: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ------ Openbare vergadering van 21 mei 2013 om 20:00 Aanwezig: Carlo Gysens, voorzitter; Hilde Claes, burgemeester; Karolien Mondelaers,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 - Toepassingsgebied

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

AFDELING 1. ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Artikel 1. Gegevens van openbare markten (wet art. 8 2)

AFDELING 1. ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Artikel 1. Gegevens van openbare markten (wet art. 8 2) Huishoudelijk Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein buiten de markten Gecoördineerde versie van de gemeenteraden van 27/09/2007, 24/06/2010,

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN

ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN De raad, Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993 houdende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1: Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Als kermis wordt beschouwd elke

Nadere informatie

Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein De gemeenteraad heeft in zitting van 22 november 2010 beslist het reglement betreffende

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE DUFFEL

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE DUFFEL MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE DUFFEL Goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 mei 2012 1 INHOUD 1. Hoofdstuk I: Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt Artikel 1 Gegevens van openbare

Nadere informatie

Wat verandert de wetswijzing van 2017?

Wat verandert de wetswijzing van 2017? 24 april 2017 Wat verandert de wetswijzing van 2017? VERMINDERING MINIMUM OPZEGTERMIJN DEFINITIEF OPHEFFEN STANDPLAATS OPENBARE MARKT Art. 8, 2, wet 25 juni 1993 OPHEFFING VERPLICHT ADVIES VAN MINISTER

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN

REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Voorafgaande machtiging Aanvraag machtiging De inname van een standplaats

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010 Aanwezig : Burgemeester - Voorzitter: Schepenen : Raadsleden : Gemeentesecretaris : Afwezig of verontschuldigd : Hendrik Bogaert

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT OPENBARE ZITTING VAN Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Piet Van Otterdijk, Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens

Nadere informatie

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007)

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007) Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007) Artikel 1: Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2)

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten Kristel, Thans

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN

REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Voorafgaande machtiging Aanvraag machtiging: De inname van een standplaats

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE DE PANNE

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE DE PANNE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE DE PANNE UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD De gemeenteraad in zitting van 03 maart 2014. Aanwezig: E. Vanhee, voorzitter, A. Vanheste,

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN A V E L G E M REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne De Raad voor Verkiezingsbetwistingen, Inzake: verkiezing ocmw

Nadere informatie

REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 18/11/2013. Dit reglement

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

REGLEMENT Bijlage 4 APV

REGLEMENT Bijlage 4 APV REGLEMENT Bijlage 4 APV Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van dinsdag 9 januari 2018 op de openbare markten en op het openbaar

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Gavere Prinsdom aan de Schelde

Gavere Prinsdom aan de Schelde Gavere Prinsdom aan de Schelde Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent Gemeente Gavere UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 26 november 2007 Aanwezig: Hugo LEROY Burgemeester-Voorzitter,

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1

Nadere informatie

Reglement op de ambulante activiteiten gemeente Kalmthout

Reglement op de ambulante activiteiten gemeente Kalmthout Reglement op de ambulante activiteiten gemeente Kalmthout Afdeling 1: Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten Hoofdstuk 1: Organisatie van de markt Artikel 1: Algemeen 1.1 De openbare

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/005 BERAADSLAGING NR 11/004 VAN 11 JANUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele

Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele Handhaving Doen naleven van wetten en regels Controle door politie, justitie

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20.30 uur.

De vergadering wordt geopend om 20.30 uur. VERGADERING MAANDAG TWEE SEPTEMBER TWEEDUIZEND DERTIEN. Aanwezig : Geert Daems: burgemeester-voorzitter; Elien Bergmans, Rist Heylen, Hilde Van Looy, Joost Verhaegen: schepenen; Anja Leflot: OCMW voorzitter

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 Toepassingsgebied Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten.

Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten. Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten. GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD dd. 1 juli 2010 ALGEMENE BEPALINGEN - DEFINITIES Artikel 1 In onderhavig reglement wordt verstaan onder: Openbaar

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Pagina 1 van 6 Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Provincie Oost-Vlaanderen directie Sport en Recreatiedomeinen dienst Sport Gouvernementstraat 1-9000 Gent tel.

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie