Nieuwskrant. INHOUD (Nieuwskrant nr 8)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwskrant. INHOUD (Nieuwskrant nr 8)"

Transcriptie

1 Nieuwskrant INHOUD (Nieuwskrant nr 8) Dipecount: Inleiding 1 Bijk. verplichte verklaringen in uw aangifte der personenbelasting I Het vruchtgebruik vraag om inlichtingen 2-3 Nieuwe maatregelen van onze regering : een overzicht 3-4 VAA personenwagens : basisgegevens gewijzigd in BTW aangifte : niet zozeer de datum van factuur is belangrijk 6 BTW vrijstelling : wijziging op 1 juli Vastgoed contant betalen wordt verboden 8 Bijverdienen als gepensioneerde: wijziging Terbeschikkingstelling van werknemers : nieuwe regels 9 Fiscus legt de vrije beroepers op de rooster 10 Loonbeslag beperkt tot 10 Vastgoed: Aanbod bakkerij/onroerend goed 11 DIPECOUNT blijft u informeren! Het voorjaar 2013 is ver gevorderd en dat geeft ons de kans om opnieuw voor u enkele belangrijke fiscale, sociale en economische onderwerpen te brengen. De huidige regering brengt ons als kleine zelfstandige ondernemer een lange periode van rechtsonzekerheid met steeds nieuwe, aangepaste wetgevingen, voorschriften en adviezen. Stilaan zal de komkommertijd starten. Er zullen wellicht geen belangrijke beslissingen worden genomen in de komende periode voor de verkiezingen van mei Geen zo noodzakelijke & belangrijke lastenverlagingen op arbeid op komst, dus we blijven op de toppositie als land met de hoogste tarieven inzake belasting, lasten op arbeid, enz. Een record aan faillissementen, vele ontslagen in het verleden en ongetwijfeld in de volgende periode, maar geen duurzame oplossingen, de Belg ondergaat de politiek blijkt tevreden met zijn beleid! We waren blij met de opkomst van de 2 e info-avond successie & regularisatie. Zonder meer hebben we van een goede informatieve avond kunnen genieten met een hapje en een drankje. De afwezigen hadden zonder meer ongelijk In het najaar pakken we uit met een special voor de bakkers. Bent u actief in deze sector, hou je mail/post in t oog! Dipecount een huis van vertrouwen voor de zelfstandige/vrije beroepen VERHUIST!!! Ook Dipecount staat 3 jaar na zijn opstart niet stil de burelen vandaag gevestigd op de Amerikalei zullen naar het einde van het jaar toe verhuizen naar de Kielse Vest. (in het verlengde van de Desguinlei, vlakbij de PIDPA & PIVA gebouwen). Nieuwe, ruimere burelen, nog gemakkelijker bereikbaar vanuit alle toegangswegen, met ruime parkingmogelijkheden voor het gebouw. Voor alle bezoekers een meerwaarde! We houden u tijdig op de hoogte. Veel leesplezier! Dirk PEETERS - 1 -

2 UW AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING AJ INKOMSTEN 2012 In de aangifte die u in de loop van dit voorjaar indient, werden bijkomende verklaringen opgenomen. We overlopen voor u zodat u uw begeleider juist kan informeren! 1. Verklaring rekeningen in het buitenland / individuele levensverzekering in het buitenland (door u te bevestigen) 2. Verklaring roerende inkomsten. (door u te bevestigen) Wie MINDER dan ,00 EUR inkomsten opstreek EN wie meer dan dit bedrag genoot maar door de bank reeds de bijkomende heffing van 4% liet inhouden, mag de vermelding JA in de aangifte bevestigen. ik verklaar geen andere dan in mijn aangifte vermelde inkomsten heb verkregen die nog aanleiding kunnen geven tot de bijkomende heffing van 4%. VRUCHTGEBRUIK VRAAG OM INLICHTINGEN Gesplitste aankoop, de fiscus stelt vragen via een standaard vraag om inlichtingen.. Heeft uw vennootschap onlangs een vraag om inlichtingen ontvangen inzake de door u verrichte gesplitste aankoop? U was wellicht één van de meer dan 3000 Onlangs verscheen er een nieuwe circulaire over wat nu wel en niet als 'fiscaal misbruik' aanzien wordt. Een gesplitste aankoop zou geen probleem meer zijn... Een eerste circulaire dd gaf een overzicht van de aanvaardbare constructies en de zwarte lijst, die met de nieuwe antimisbruikwetgeving konden bestreden worden. de gesplitste aankoop stond op de zwarte lijst. Een nieuwe circulaire dd vervangt die van vorig jaar en we merken op dat de gesplitste aankoop tussen ouders en kinderen van de zwarte lijst geschrapt werd

3 Gevolgen voor gesplitste aankoop met vennootschap? Die zijn er niet. U kunt weliswaar ook samen met uw vennootschap een pand gesplitst aankopen, maar voor de registratie- of successierechten is dat nooit een probleem geweest en dat blijft ook zo. Voor de belastingen ligt zo'n gesplitste aankoop met uw vennootschap wel moeilijk bij de fiscus. Controleurs focussen zich daarbij vooral op de waardering van het vruchtgebruik en het beroepsmatig gebruik van het pand en doen normaal gezien geen beroep op de antimisbruikbepaling. En de vraag om inlichtingen? De waardering (berekening) van het vruchtgebruik, het werkelijk gebruik van het pand door de vennootschap en/of bedrijfsleider en de verdeling van de kosten tussen uw vennootschap en de privépersoon zal onder de loupe genomen worden. Is uw vruchtgebruik correct gewaardeerd, heeft u zich gehouden aan de wettelijke verdeling van kosten & werken tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker, dan kan het dossier mogelijk afgesloten worden. Als het een 100% beroepspand betreft dan zal de fiscus u normaal gezien verder met rust laten (rulings 2011/2012). Tijdig antwoorden, of ten minste tijdig een kort uitstel vragen is zeker de boodschap. Na ontvangst van uw antwoord op de vraag om inlichtingen, kan de administratie bij twijfel, eventuele volgende stappen nemen (bijkomende vragen, bericht van wijziging, ) NIEUWE MAATREGELEN VAN ONZE REGERING Op goede vrijdag, 29 maart 2013, is de federale regering tot een akkoord gekomen over de nieuwe fiscale maatregelen die nodig waren binnen de begrotingscontrole voor Liquidaties worden duurder Bij de liquidatie van de vennootschap wordt roerende voorheffing ingehouden over de liquidatiebonus, dat is alles wat uitgekeerd wordt na aftrek van het gestorte kapitaal. Tijdens de laatste begrotingsrondes was het tarief van de roerende voorheffing uniform opgetrokken tot 25%, maar was het tarief van de roerende voorheffing op liquidatieboni gespaard gebleven. Vanaf 1 oktober 2014 wordt dit tarief nu opgetrokken tot 25% zoals bij de gewone dividenden. Dit tarief geldt ook bij de inkoop van aandelen. De regering hoopt dat aandeelhouders de komende 18 maanden zullen te baat nemen om liquidaties te organiseren tegen het verlaagde tarief van 10%, en dat die de staatskas zullen spijzen. Indirect kunnen aandeelhouders later nog het verlaagd tarief genieten indien ze hun reserves incorporeren in het kapitaal (zie hierna). Maatregelen om het eigen vermogen te versterken Om KMO's aan te moedigen hun eigen vermogen te versterken wordt een verlaagd tarief ingevoerd voor dividenden uitgekeerd door een KMO op nieuwe aandelen. Tijdens de eerste twee jaren blijft het tarief voor die aandelen 25%; voor dividenden die worden uitgekeerd in het derde jaar na de uitgifte van de aandelen wordt het tarief verlaagd tot 20%, en vanaf het vierde jaar wordt op die dividenden nog slechts 15% roerende voorheffing ingehouden. Het tarief van 15% is definitief. Het blijft ook gelden voor dividenden die na vier jaar worden uitgekeerd, ook - 3 -

4 indien de vennootschap groter wordt en niet langer een KMO is en wanneer ze geliquideerd wordt. Nieuwe aandelen zijn aandelen waarop ingeschreven wordt met nieuw kapitaal, in cash, vanaf De aandelen moeten op naam zijn en gedurende de hele periode ononderbroken in het bezit blijven van de aandeelhouder die de inbreng deed. Tot 30 september 2014 kunnen vennootschappen hun eigen vermogen versterken door belaste reserves te incorporeren in het kapitaal. Daarbij wordt 10% belasting geheven. Omdat die reserves voortaan kapitaal zijn, kunnen ze later belastingvrij uitgekeerd worden; dat kan echter pas na vijf jaar. Indien het kapitaal vroeger verlaagd wordt, is toch nog roerende voorheffing verschuldigd aan 15%, 10% (in het derde jaar) en 5% (in het vierde jaar na incorporatie). Een nieuwe anti-misbruikbepaling voor de notionele interestaftrek De regering gaat uit van de vaststelling dat sommige vennootschappen een dubbel fiscaal voordeel kunnen genieten door een gecombineerde toepassing van de notionele interestaftrek en van de aftrek voor definitief belaste inkomsten (DBI). De dividenden uit aandelen aangehouden als 'geldbelegging' kunnen in aanmerking komen voor de DBI-aftrek zodat de dividenden slechts ten belope van 5% opgenomen worden in de belastbare grondslag. Deze aandelen moeten niet uit de berekeningsgrondslag van de notionele interestaftrek gesloten worden. Voortaan zullen de aandelen die als 'geldbeleggingen' aangehouden worden uit de berekeningsbasis moeten worden gehaald indien de dividenden van die aandelen in aanmerking komen voor de DBI-aftrek. De DBI-aftrek is prioritair; het is enkel wanneer de dividenden niet voldoen aan de voorwaarden voor de DBI-aftrek dat de aandelen niet van de berekeningsgrondslag van de notionele interestaftrek moeten afgetrokken worden. Andere maatregelen Het algemeen vast registratierecht wordt verdubbeld van 25 tot 50, bijv. bij de registratie van een testament of een huwelijkscontract. Het registratierecht bij de vestiging of de overdracht van erfpacht of opstal wordt opgetrokken van 0,2% naar 2% (0,5% voor VZWs). Tot slot worden ook de accijnzen op tabak nog maar eens verhoogd

5 VAA BEDRIJFSWAGENS MET BENZINE DAALT IN 2013 Een bedrijfswagen die kosteloos ter beschikking gesteld wordt van werknemers of bedrijfsleiders en die gebruikt mag worden voor privédoeleinden is een voordeel van alle aard. Om het belastbaar voordeel van het inkomstenjaar 2013 te berekenen, ontbraken de referentie- CO2-uitstoten nog. Hierbij werd de vraag gesteld of de sociale secretariaten niet alle loonberekeningen voor de drie eerste maanden van 2013 opnieuw dienden te doen. Publicatie referentie-co2-uitstoot 2013 De Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer berekent elk jaar de gemiddelde CO2-uitstoot. Die wordt gepubliceerd bij koninlijk besluit. Deze referentie-co2-uitstoten worden bepaald in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk ten opzichte van de gemiddelde CO2-uitstoot van het referentiejaar Voor het inkomstenjaar 2013 betekent dit concreet dat de gemiddelde CO2-uitstoot van 2012 wordt vergeleken met de gemiddelde CO2-uitstoot van het referentiejaar Voor het jaar 2011, dat als referentiejaar geldt, werd deze bepaald op 127,3 g/km en voor het jaar 2012 op 127,9 g/km. Bij de berekening van de referentie-co2-uitstoot wordt deze afgerond op de hogere of lagere eenheid naargelang het cijfer van de tienden al of niet 5 bereikt. De referentie-co2-uitstoot voor het kalenderjaar 2013 is overeenkomstig het KB van 3 april 2013 gelijk aan : voor de voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor : 115 g/km x 127,9/127,3 = 115, hetzij 116 g/km; voor de voertuigen met dieselmotor : 95 g/km x 127,9/127,3 = 95, hetzij 95 g/km. Voor het kalenderjaar 2012 bedroeg de referentie-co2-uitstoot respectievelijk 115g/km en 95 g/km. CO2-percentage van het voertuig Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard berekend als volgt: (Cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt) x 6/7 x CO2-percentage Om het CO2-percentage te bepalen wordt het CO2-uitstootgehalte van het voertuig vergeleken met een referentie-co2-uitstoot. In 2012 bedroeg de referentie-co2-coëfficiënt 5,5% voor een CO2-uitstoot van: 95 gr/km voor de dieselvoertuigen 115 gr/km voor de benzinevoertuigen Wanneer de uitstoot hoger ligt dan deze referentie-uitstoot wordt de CO2-coëfficiënt met 0,1% per CO2-gram vermeerderd, met een maximum van 18%. Wanneer de uitstoot lager ligt dan de referentie-uitstoot wordt dat percentage met 0,1% per CO2- gram verminderd, met een minimum van 4%

6 Aangezien de referentie-co2-uitstoot voor 2013 ongewijzigd op 95 gr/km blijft voor dieselwagens, verandert er niets. De stijging van de referentie-co2-uitstoot voor 2013 van bedrijfswagen met benzine-, lpg- of aardgasmotor naar 116 gr/km, zorgt logischerwijze voor een daling van het CO2-percentage en bijgevolg een daling van het voordeel van alle aard. Voorbeeld vergelijking De werknemer beschikt over een bedrijfswagen met een benzinemotor die hij mag gebruiken voor privédoeleinden. De CO2-uitstoot van het voertuig bedraagt 120 g/km. De referentie-co2-uitstoot voor bedrijfswagens met een benzinemotor bedroeg 115 g/km voor Het CO2-percentage bedroeg 6 % ( = 5,5 % + (( ) x 0,1) %). De referentie-co2-uitstoot voor bedrijfswagens met een benzinemotor bedraagt 116 g/km voor Het CO2-percentage bedraagt 5,9 % ( = 5,5 % + (( ) x 0,1) %). Inwerkingtreding Het Koninklijk besluit treedt in werking met ingang van 1 januari Op vlak van de bedrijfsvoorheffing treedt het besluit slechts in werking op 1 april Bijgevolg blijft de bedrijfsvoorheffing voor de eerste drie maanden van 2013 ongewijzigd. Op de fiscale fiche moet daarentegen een belastbaar voordeel verschijnen dat rekening houdt met de nieuwe referentie-co2-uitstoot (voor wagens met een benzine-, lpg- of aardgasmotor) vanaf 1 januari BTW AANGIFTE / NIET ZOZEER DE DATUM VAN FACTUUR TELT! Facturatie of uitstel van facturatie : een belangrijke wijziging doet zich voor! In het verleden was een factuur binnen de aangifte periode aan te geven. Een factuur op de 15 e van de volgende maand ging over naar de volgende aangifteperiode. Wat telt voor de BTW-aftrek of verschuldigdheid is niet zozeer de datum van de factuur, maar wel de die van de levering/dienst zelf. Zonder twijfelen moeten alle facturen van de maand of kwartaal verwerkt worden in de BTW aangifte. Maar ook facturen toegekomen of opgemaakt tot de 15 e van de volgende maand EN die betrekking hebben op de vorige maand moeten opgenomen worden! Dus ook uw facturatie begin van de volgende maand die betrekking heeft op de vorige moet u afgeven als te verwerken in de aangifteperiode!! Nota : Voor belang van elk boekhoudkantoor is dat uw facturen zeer regelmatig kunnen verwerkt worden (zeker maandelijks) zodat op de beperkte aangiftetijd nog enkel de laatse facturen kunnen opgenomen worden! - 6 -

7 BTW VRIJSTELLING WIJZIGT OP 1 JANUARI 2014 VAN 5.580,00 EUR NAAR ,00 EUR Kent u de zogenaamde kleine ondernemingsregeling? Wie op jaarbasis een omzet van minder dan 5.580,00 EUR behaalt is vrijgesteld van BTW. Dit betekent : u moet geen BTW aanrekenen aan uw klanten, maart heeft ook geen BTW-aftrek. U moet in dit geval ook geen BTW aangiftes indienen. België heeft geoordeeld deze vrijstelling te verhogen naar ,00 EUR. In de Kamercommissie Financiën werd op 26 maart 2013 gevraagd vanaf wanneer de BTWvrijstelling van EUR in werking treedt. Vraag: In haar uitvoeringsbesluit van 22 januari 2013 verleent de Raad van de Europese Unie België de toestemming om een bijzondere maatregel in te stellen die afwijkt van artikel 285 van richtlijn 2006/112EG. Concreet betekent dit dat België het drempelbedrag voor de vrijstelling van btw mag verhogen tot euro. Tot op heden is in België een regeling ingesteld door artikel 56, 2, van het btw-wetboek en koninklijk besluit nr. 19 van 29 december 1992 waarbij als kleine onderneming wordt aangemerkt de belastingplichtige van wie de jaaromzet, gerealiseerd tijdens het voorgaande kalenderjaar, niet meer bedraagt dan euro. wanneer treedt de nieuwe vrijstelling van euro naar euro in werking? Wat is de motivatie voor de keuze van deze datum? Antwoord: De nieuwe vrijstellingsdrempel van euro treedt in werking op 1 juli Ten tweede, deze datum is de vroegst mogelijke datum, rekening houdend met de termijn nodig voor het wetgevende werk. In het belang van de belastingplichtigen wordt deze maatregel best zo vlug mogelijk van kracht, gelet op de beperkte geldigheidsduur van het Europese akkoord. De administratie zal elke betrokken belastingplichtige informeren over de drempelverhoging en de gevolgen ervan. Zij krijgen de mogelijkheid om van rechtswege over te gaan naar de vrijstellingsregeling, maar zij kunnen er ook voor opteren de huidige belastingregeling te behouden. Opnieuw heeft de overheid in zijn genomen beslissingen moeten ingrijpen en hebben ze de datum van 1 juli 2013 uitgesteld tot 1 januari DUS : Wie de vrijstelling niet wenst te genieten, moet tijdig reageren! - 7 -

8 VASTGOED CONTANT BETALEN WORDT VEBODEN Zoals in onze nieuwsbrief van 4 (januari 2012) vermeld, wordt de contante betaling onderworpen aan zeer strenge regels. Vanaf 1 januari 2014 wordt de cashlimiet teruggebracht tot 3.000,00 EUR. Bij aankoop van een onroerend goed (dwz een grond of gebouw)mag vanaf volgend jaar zelfs helemaal niets meer cash worden betaald. Een nieuwe maatregel voor de strijd tegen witwaspraktijken en belastingsontduiking. Samen met deze no-cash maatregel wordt ook een verplichting voor vastgoedmakelaars ingevoerd om verdachte transacties aan de anti-wit-was-cel te signaleren. Wie een onroerend goed koopt, denkt best twee keer na: immers betaling in cash gebeurt op basis van vertrouwen tussen koper en verkoper. Na ontvangst van een som, de samenwerking plots stopzetten, houdt in : geld kwijt. Daarenboven, wat als het voorkooprecht van OCMW- of gemeentebestuur wordt uitgevoerd, na betaling van een cash voorschot. Tenslotte : het risico van onderschatting door de registratie en de meerwaardetaxatie vrij spoedige herverkoop kunnen eveneens nadelig uitkomen voor de koper. BIJVERDIENEN ALS GEPENSIONEERDE De ministerraad van 11 januari 2013 keurde twee ontwerpen van KB goed met betrekking tot bijverdienen na pensioen door zelfstandigen én arbeiders. Zelfstandigen De ministerraad voert een aantal maatregelen uit over de toegelaten activiteiten voor gepensioneerden in het pensioenstelsel van de zelfstandigen. Voor gepensioneerde zelfstandigen van 65 jaar en ouder die een beroepsloopbaan doorliepen van 42 jaar en meer wordt de inkomensgrens afgeschaft. In de andere gevallen (jonger dan 65 jaar: 6.056,01 EUR/ +65 j ,17 EUR) De sancties bij overschrijding worden soepeler: het percentage waaronder het pensioenverlies proportioneel wordt berekend met de overschrijding van de inkomenslimiet, verhoogt van 15% tot 25%. Verder worden een paar vereenvoudigingen ingevoerd: per kalenderjaar wordt maar een grens in aanmerking genomen (behalve voor het jaar van de 65ste verjaardag) de definitie van inkomsten en de cumul van een pensioen met andere sociale uitkeringen worden geharmoniseerd de aangifte van een activiteit wordt geharmoniseerd en vereenvoudigd De maatregelen treden op 1 januari 2013 in werking. Let wel : verdient men onbeperkt bij als zelfstandige dan moet men in principe ook volledige sociale bijdragen betalen. Werknemers 65-plussers met een lange loopbaan kunnen voortaan onbeperkt bijverdienen met behoud van hun pensioen. Voor mensen met een kortere loopbaan worden de regels versoepeld en de grensbedragen geïndexeerd. Dat voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo heeft - 8 -

9 de ministerraad onlangs goedgekeurd. Het wetsontwerp en het ontwerp koninklijk besluit worden nu voorgelegd aan de Raad van State. De regels zullen gelden vanaf inkomstenjaar Mensen met een lange loopbaan kunnen voortaan onbeperkt bijverdienen met behoud van hun pensioen. Dit is een belangrijke stap vooruit voor wie na zijn 65ste er zelf voor kiest om de handen uit de mouwen te steken. Ook voor mensen met een minder lange loopbaan versoepelen de regels en worden de bestaande plafonds na jaren van stagnatie eindelijk geïndexeerd. Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor weduwen met een overlevingspensioen. Zij mochten steeds minder bijverdienen en werden zo uit de arbeidsmarkt geduwd. Daarnaast worden ook een aantal belangrijke administratieve vereenvoudigingen doorgevoerd. Zo zullen de drie pensioendiensten voortaan de wettelijke regels op dezelfde manier toepassen wat veel meer zekerheid geeft aan mensen met een gemengde loopbaan. Ook de aangifteplicht verdwijnt, zowel voor de gepensioneerden als voor de werkgevers. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN WERKNEMERS : NIEUWE REGELS De laatste programmawet van 2012 heeft tot gevolg dat het voor de ondernemingen aanzienlijk moeilijker wordt beroep te doen op externe dienstverleners, meer bepaald in het kader van outsourcingprojecten. Een wet van 1987 voorziet in een algemeen verbod voor werkgevers om werknemers ter beschikking te stellen van gebruikers. Er was bijvoorbeeld sprake van een verboden terbeschikkingstelling zodra de gebruiker enig gedeelte van het werkgeversgezag uitoefent over de uitgeleende werknemer. Dit algemeen verbod stond echter haaks op de economische werkelijkheid. Bedrijven doen immers vaak beroep op externe dienstverleners. Bij voorbeeld voor de uitvoering van bepaalde opdrachten met een tijdelijk karakter, bij gebreke aan know-how binnen de onderneming. (bijv. het tijdelijk inroepen van IT mensen) Deze situatie leidde tot een tempering van het verbod in 2000, die nu in 2013 erg wordt beperkt. De regels : Behoud principiële verbod van terbeschikkingstelling. Inperking van mogelijkheden tot het geven van instructies in toepassing van een overeenkomst : de instructies moeten worden gegeven in een geschreven overeenkomst gesloten tussen werkgever en de gebruiker. Deze instructies mogen niet te ver gaan en dienen duidelijk en gedetailleerd bepaald te zijn, zo niet kan er sprake zijn van werkgeversgezag. (bijvoorbeeld uit den boze : het door de gebruiker opleggen van sancties aan het personeel van de dienstverlener). Wanneer is er sprake van gezagsuitoefening? er is geen schriftelijke overeenkomst deze overeenkomst geeft geen duidelijke en gedetailleerd overzicht van de aanvaardbare instructies de opgenomen instructies te uitgebreid zijn zodat het werkgeversgezag kan worden verondersteld Ook vroeger reeds opgemaakte overeenkomsten die nog lopen, dienen aangepast aan deze nieuwe richtlijnen

10 DE FISCUS LEGT DE VRIJE BEROEPER OP DE ROOSTER De centrale belastingsdiensten sturen gespecialiseerde controleurs op pad om de boekhouding te controleren van holdings, managementvennootschappen en de beoefenaars van een vrij beroep die hun activiteit in een vennootschap hebben ondergebracht. Het onderzoek zal zich toespitsen of de vennootschappen geen overdreven of fictieve kosten aftrekken. De fiscus wil paal en perk stellen aan de praktijk waarbij de vennootschap opdraait voor louter privékosten van de oprichter of bedrijfsleider. Enkele voorbeelden van de geviseerde beroepen : vermogensbeheerders, boekhouders, revisoren, architecten, vastgoedmakelaars, apothekers, tandartsen, vertalers-tolk, managers van artiesten, reclamebureau s, IT-consultants, marktonderzoekbureau s en ziekenvervoerders. Voor het jaareinde mogen duizenden vennootschappen nog een controle verwachten. LOONBESLAG BEPERKT Een deel van ieders loon is steeds beschermd tegen loonbeslag of overdracht, behalve als men alimentatie verschuldigd is aan zijn ex of kinderen. Sinds 1 januari 2013 kunnen volgende bedragen worden ingehouden : netto maandelijks inkomen max. loonbeslag WN max. loonbeslag zelfst. Tot 1059 EUR 0% 0% van 1059,01 Tot 1138 EUR 20% 20% van 1138,01 tot 1255 EUR 30% van 1255,01 (1138,01) tot 1373 EUR 40% 40% Boven 1373 EUR 100% 100%

11 VASTGOED : aanbod bakkerij / onroerend goed Het opstarten van een zelfstandige activiteit is een eerste, maar zeer belangrijke stap. Zoekt u een brood- en banketbakkerij om over te nemen? Zoekt u naar onafhankelijk advies als u op het punt staat om te onderhandelen over de overname van een handelszaak? Neem vrijblijvend contact op met DIPECOUNT. Wij gaan samen met u een haalbaarheidsberekening opmaken en kunnen zelf de banken contacteren voor een mogelijk kredietonderzoek. Aarzel niet om ons te contacteren! In samenwerking met

12 DIPECOUNT BVBA Burg. Venn. ovv bvba Amerikalei Antwerpen Tel: Fax: Ondernemingsnummer Dit is een uitgave van Dipecount bvba ovv Burg. Ven. verantwoordelijke uitgever Dirk Peeters De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar nieuwsbrief opgenomen informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan gesteld worden. Amerikalei Antwerpen tel

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

Begrotingscontrole Contrôle budgétaire

Begrotingscontrole Contrôle budgétaire Begrotingscontrole Contrôle budgétaire 2013 Fiscale ontvangsten Voor een totaal bedrag van 364 miljoen Circulaire BTW bedrijfswagens 115 miljoen Blijft: 259 miljoen Vergelijk: Besparingen op primaire:

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December 2014 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen 2/12/2011 - Op 2 december 2011 werd het finale federale begrotingsakkoord Di Rupo bereikt. De belangrijkste fiscale federale maatregelen uit dit akkoord volgens de

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1.1. Bankgeheim In het kader van de opheffing van het bankgeheim zoals het is ingevoerd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT?

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? Inhoud GOEDE MANIER OM SAMENWERKING TE STRUCTUREREN... SAMENWERKEN KAN OOK ANDERS... TRANSPARANTIE... GLUREN BIJ DE BUREN... LAGERE BELASTINGDRUK... l Vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Wat is een "gesplitste aankoop" en "vruchtgebruik"?

Wat is een gesplitste aankoop en vruchtgebruik? Recent is al heel wat inkt gevloeid omtrent de vraag of de gesplitste aankoop in het kader van successieplanning al dan niet fiscaal misbruik is. Een andere zaak is echter de gesplitste aankoop waarbij

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen 1 Vraag 1 Reeds sedert 2000 houdt een in de USA gevestigde moedervennootschap ( Usco ) alle aandelen aan in een in België gevestigde

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt?

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Yves Coppens Wim De Pelsmaeker Tanja De Decker 6 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Voordeel van alle aard bedrijfswagens: de nieuwe regels

Nadere informatie

Nr december 2015

Nr december 2015 Nr. 212 17 december 2015 Belgisch Staatsblad Bedrijfswagens: de referentie-co2-uitstoot voor 2016 is gepubliceerd Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Wat kost DI RUPO I u?

Wat kost DI RUPO I u? Wat kost DI RUPO I u? 29 02 2012 Opmerking: sommige zaken zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dus nog voor wijziging vatbaar. De komende dagen worden er nieuwe besparingen verwacht!

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011 (Jaargang 9 - nr. 02)

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011 (Jaargang 9 - nr. 02) 1. Studentenarbeid anno 2012 Vanaf 1 januari 2012 kunnen studenten 50 dagen werken onder gunstige regeling van studentenarbeid. Dit kan gespreid over het hele jaar en met een uniforme solidariteitsbijdrage.

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Topics voor het vrije en intellectuele beroep

Topics voor het vrije en intellectuele beroep Di Rupo I de nieuwe begrotingsmaatregelen Topics voor het vrije en intellectuele beroep 10 mei 2012 Agenda Wat is er gebeurd? Het Vlinderakkoord en de beleidsnota s Crombez en Vanackere in een notendop

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 08-06-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bepaling

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1. Wat is een rc precies? 1. Kunt u uw rc vergelijken met een bankrekening?... 2 2. Wat boekt uw boekhouder eigenlijk op uw rc?... 2 3. Wanneer heeft u een slechte of negatieve

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017 In deze Nederbelgenmail brengen wij u op de hoogte van wat het ondernemen in Nederland voor Belgische inwoners aantrekkelijk maakt, kapitaalvermindering en DBI aftrek. De inhoud van deze mail is louter

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen Newsflash Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen Alle belastingplichtigen die winsten of baten behalen, moeten voorafbetalingen doen. Bij geen of ontoereikende

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.841 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.841 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.841 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 -------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse reglementaire

Nadere informatie

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 4 juli 2005 THESAURIE Betalingen Wedden en Pensioenen correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

I. ROERENDE INKOMSTEN

I. ROERENDE INKOMSTEN WIJZIGINGEN MBT BEGROTING WAT WAS EN WAT ZAL ZIJN De fiscale maatregelen in het begrotingsakkoord I. ROERENDE INKOMSTEN... II. MEERWAARDEN OP AANDELEN... VENNOOTSCHAPSBELASTING... TERBESCHIKKINGSTELLING

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger.

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger. Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: November 2015 Onderwerp: Gebruik van de bedrijfswagen voor privédoeleinden Wanneer een werkgever

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JANUARI 2015

NIEUWSBRIEF JANUARI 2015 NIEUWSBRIEF JANUARI 2015 INDEXATIE VAN GRENSBEDRAGEN TOEGELATEN ARBEID BIJ PENSIOEN Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog steeds een beroepsactiviteit als werknemer, ambtenaar of zelfstandige

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 Zoals vermeld in de laatste editie van het Fiscaal Memento, vindt u hierna een overzicht van de maatregelen die ten laatste op 6 april 2012 in het Belgisch

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012-1. 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens

Nieuwsbrief 2012-1. 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens Nieuwsbrief 2012-1 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens De regeling inzake de nieuwe berekening van het voordeel van alle aard begint langzaam vorm te krijgen. De nieuwe regering is er in geslaagd

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

2. Beslissing om het stelsel toe te passen

2. Beslissing om het stelsel toe te passen KB NR. 213 - BIJKOMENDE UREN BOUW Als gevolg van het sluiten van het sectoraal akkoord voor 2009 en 2010 in het PC voor het Bouwbedrijf moesten twee wijzigingen door een wet aangebracht worden in de bepalingen

Nadere informatie

Sint-Andries, 10 december 2012

Sint-Andries, 10 december 2012 Sint-Andries, 10 december 2012 Beste klant, Zoals ieder jaar brengen wij rond de jaarwisseling enkele punten in herinnering OVER HET OUDE JAAR Inventaris: Gelieve tijdig de hoeveelheden van uw voorraad

Nadere informatie

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014)

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014) Kleine onderneming en btw: drempel wordt verhoogd tot 15.000 EUR Kleine btw-plichtigen die een economische activiteit uitoefenen, kunnen als zij dat willen, vallen onder het bijzondere btw-stelsel van

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst Privégebruik firmawagens 2017 04.01.2017 Juridische dienst Info@salar.be Inleiding Werkgevers hebben de mogelijkheid om een firmawagen ter beschikking te stellen aan hun werknemers die deze naast gebruik

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie