... ' ",.. 1\ -+---~,~, - ' , I. I I I I I I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "... ' ",.. 1\ -+---~,~, - '... --.. - - - -, I. I I I I I I"

Transcriptie

1 ... ' ",.. 1\ I)ii '''''lil '111' I Ii~ " ii 11rilll ii ii 1'" I" 1111'l'Ilil I110!!i1'" pil I1111 ililfilji 1lil li!llilj ;IIII"!iIi,;,,,,, 11111(1 'il' IIlin, ".1""'1'" 'Mi Ii'11, i "" I11'"lil' I 111Ii"II,,,,",e ; I '" t ~ T,'::. -, I '''-.,_/ J 'i[1~' --._ - ") JF~ -_._ --. " /?'_. ~ :f:' ~_',\_, ~ _~ I ". I - -"~:: -,' ~'-- _r, ~,..:.:J:..;.'.... ELIJK LEVEN andc Lo n door geloof ouwtng, (2 Cor. 5: 7.) en niet on de Corinthi~rs niets anden dan"wandelen door het f was hij een krachtige gewaarachtigheid van hetgeen oor hem gebeurd wa~.en Pau-' ntengevolge alle nadruk vaic:::'_oofcniet zien en toch ge(, ireote openbaring van de toch als ziende den Onzierla t verdriet Pau Lu niet." jn gcloofsjubel in het behoofdstuk:,,want tij,!~j.<d'l loof)dat,zoo ons aardsche abernakels verbroken wor~t, uw van God hebben If nte des Heeren Jezus Chrisgekocht door het bloed dos om leten we dat. Daarom is or die de mond ontvloeit in de I es gc Lo oûs, tus is opgestaan look thans j ziëh niet meer po rsocn-: ij verrezen is.en ook thans s ;,,. andc Lc n door het ge loof aanschouwen". e taat er die gcmccris ohap en de gemeente noglwe staan den Heiland en we leven. goluk af, neen, wij, de ge. - en nieuwen dag,hebben het ods aangaande die Op~tariharten,door den Heili~en ndelen wij dan alzoo door ' er bij ons ook de' geloofsis waarlijk opgestaan. ons Qok het afstaan van ~' id,al wie den Naam van' t.dan moet ons leven ~edie Op s'tand Ing,want do zijn Óón plant met Hem,in Ollli.d~A.nd i~. Dan.'.lcn nrio n WIJ leven door gq!gof en ni9.i door aan ~chouwen.en dan wordt ons leven c5 11 Christusprediking en ódn Opstan-' dingsj ube 1. Eens zal het geloof in aanschouwing overgaanodan zullen we Hem zien die ons Gode kocht' doçlr Zijn,o.loqd uit alle gesl~cht,taal en natie~ - Welk een toekomstverwachting heeft de ChristeneWelk een hoopl En die hoop z au nooi t beschamen, wanneer' de liefdo Gods in onze 'harten ui tgestort is en wij door onzen Heiland toe mogen gaan tot God. Nu I In het' heden I Door het gelo'of,'(.,--::- ' -- ~JGP. KERKNIEUWS ZONDAG 18 APRIL. Ger.Kerl~lO en 5 uur 'Ds.Doorenbos. Herv,Kerk.lO en 5. uur de heor, Heèrosma van Amster dam, {? ) C~roGeroKerk.lO en 5 uur Ds Baas vj,n IS Gravenmoer.. I -+---~,~, _.._'-~~ '!"' Efn\GEL-1 ~'lili ST,lû~'~).g' Geboren: AALTJE doc.nror van Jelle Kapitein en Aaeje Romkes.,. 'TRIJNTJE"1l:~..P.RET_ D c':. v... Lctiwe Kr amo r en T::.'ijntjcRomko s.., "JP~,TJ\~TJEdoo. tor' V,H1 Teunis Kra~0~ en Jannetje Ncntj,es. R~TDl,IKJE docht.cr van '," Johann?/l.So;J,u,l~k,'e rî Marrc tj0" Bakko r c ,_ I.,.. '. Ondertrouwd: JELLE HAKvOORT en.,, 'Lubb.ROIVlKES. I. I I I I I I - ' ,.., \. Getrouwd en Ov'erleden:Geerió. -.._--. ':."._j Ber1Ct:r:~(0n OVGr gc:boorten,h-:.~wal[i,,~k. of overlij den.va~ Urkc ra. in Q.:) 'r('r. S tr oorng,eod s~oo dj.g moge lj,,'j \ 'i/i~_ z ondo n aan do Rod. 'R13.,adhuiss t,l'q S6.

2 19(~~!3', \ IJ ().s.'i.""""''''''''''''''''''ill'''''''''''''''''''''~(.~'''''''';;,;,.,;"~"",~,,,"":""'''''''''' ;" ' If'Tni II" ijilii' I \I III II IIlil If',rrrm, 'I' II I iiti, '! i" "" '" IJi," "1111' 11" " 11n /-.r.=._ i, Ir' -_ -, ' f I :=::: : \ _ " '.: - ~ '\\ I ' I-lr,,~ i. '~\ '~r\..._;-- _- GEE0TELIJK LEVE W'j ~ n elen Oor cloof or a s c ouwi n.(2 Cor.5:7.) v I ei de en niot anhot J,0, e nujc' ri u~ is op e G~~r Hij zich iet meer porsoonnu. ~t.ij c rro zcn is. En ook thans ct o. r, /an elen d or het gelo f 'et oor ans c cuwc n ", En toe be t~at er ie gemeensr.hap c e Hem en de gemeente noglwe staan t los van den Heiland en wc leven ' top oed geluk af,neen, ij,de gee van ~on nicuwen ag,hebben het i~eni Go aangaan e die Opstan-.J in onze harten,door den Heiligen aar va.delen wij dan alzoo door' of... 1dan iv or bij ons ook de geloofs- :De Heer is waarlijk opgestaan. 10 cr ij ons ook het afstaan van ~ re~htigheidjal wie den Naam van' s noemt. Dan moet ons leven eezijn in die Opstanding,want de en mont zijn éón pl'nt met Hem.in I d()0 den 0l' ~d',!ol n d i np; 1!.a.l1 k11n n0 n Wl) leven door gej,oof on niet door aan ~chouwenqen dan-wordt-ons leven é6n Christu~prediking en é~n Op tandingsjubel. Eens zal het geloof in aansch u wing overgaangdan zullen wc Hem zien die ons Gade kocht' door Zijn'bloq uit alle geslacht, taal en natie. Welk een toekomstver~achtin heeft de Chri tendwelk een hooul En die hoop zal l2.ooi_t. beschamen, wanneer' o liefde Gods in onze 'harten uitgestcrt is c wij door onzen Heilan toe mogen gaan tot God. Nu I In he hedenl Door het gelaofd J"P. KER.K IEUWS ZO DAG 18 AP- IL. GereKerl~lO en 5 Uur 'DseDoorenboso IHervgKerk.IO en 5,uur de heer Hee'resma van Ams terdam. (?) C rogerokerk.10 en 5 uur s,paas vjn 's Gravenmoer. -t ,.,~'-..-~-,. E[]~\GLL-::;.'-' SI'..4,j' ~~, Geboren: AALtJE o cn io r van Jclle Kapitein en Aa[-'-;cRornkc s, ' TRIJNTJE"Tt.':_T~RET,7:C i:, v, Lc(]we KrCLI'l'Jr eh T:.'i:r.t.je ROlrJ::cs. 'J('~Tt:ETJE doc.l1tcrvan Teunis Kraj,''.!'::' en Janrlctjc Nel tj cs, h",'~1_;:-:jkje do ch t or van J'ohanno s 8C~J(;1:, 'etimarrctje kko r, J 1_,_ 1_.' Ondertrouwd: JELLE HAKVOORT en, I I 'LuYJb~ROMKES. l. I,, -_ ---~----, Getrouwd en Overleden:GceA3. ~._<----_._-- ~ 'l)c'~i.('1r"'n over -Cl" C'-'-ocor'''lien,;",,,.,. D.J...,.". :')(",. 'Î-!,.-, I,1J.1.. IJ <oj ;'I~ of ovcr:;_ijden.van Ur.ko rs ä n (:':~ ':Cr, strooing,eoo s);;oedj.bmogcl/j\ :t,~ 7. 0.nuo n aan cj C,Ra Cl. Ti8.8.d.huis s t r Q :] 6...

3 ONGELUK AA1~ BOORD. Bij hot ovorstag ga n in do h~vonmond ',1' Coschipper van 0 U"K.880 e hoer' He ornkcs,ocm kl p va. do fokkcschoot '0 c ~ot o).in midder dan Goon tijd 'e rd 11t lichaamsdool bont on blauw On :,tto vervaarlijk OpoOnmiddelijk werd :0. ovo 0 re d on Romko bogaf zich'.~ r do doktcr.h t bloek at het 0 0_ luk DG trckkolij k eoo 'w S' af go loop n, -----~ GE IELDIGE WI DHQO:Jo ZQ.tordar~morgen 0 otreeke 12 uur werd plotseling do hemel verduistcrd on pakten zich zwarto welkon b von hot, o i Land 'arnen~ecn eeweldige!ind et k op en groote ha~elstgenon klotter en neor.aan dc 00.t.kant vor.. e zich Grooto waterhoos mike Je ~ Ivo zo hoog 0pznie~te en steenen i e luel t Vlier:eGel.kId_) nam de tor..a 0 zijn woc, j ist ào 1:uitenkant v n het eilan zo dat ceon 3c.o..de word aanbeticht~b:j de staart z J I (reiken z an d nrtoven stuive.de ar10idor~ op hot Top h d~en e ~ele oogo blikkon in Gr00te a est va _ kcerd en ce n zucht van ve rl: c ting stccg op toon de woe ote d\'félrrel\':in' in.0 r olijko riohti'g vor ~een. Di t v c r e ze tij d v n he:t j.'" z 1 _ z..o a uury.à~ Gc.ijnao 1, wo r.i J Coheele rri'dac druk e~ okc.o ICHZELF 7'. codic ho 0 t, cer.i e ro:pori t z ce coèl jy.b ar ni ot 10 o ei. c io Oos t ors 'cn ct 0 _ e0701b i t nc re, ocb hoof Je ' GO LFG~100 E eontcar1ei cr omke ma~kte ania von van Gline met zijn ru i t.e.de klo:il!3tcuwdc hij o. tjc, en c Groot e c eh u er. Plot elin een Gn erwuchte owc ing,.oor r op e r-duch t VIaO C;looi l:- k i o r zijn choude r, on viel met he hoof je op do e t raa t s Do kleine,' b ecf voor dooi liceen,de radeloozg va9 or da~ht niot ~nders r de kleine was 100 Ge.li<kigkè8r10 he t bewus tz ijn poedi g teru ~ en bloak na e;orlce ~kllhllil~ and rzoek dat het gv0d nf,eloorcn wa De 0 io t nolo nr. o a.': n ler inc ct 'inpe r0~- JeriGe v eleer i,' han.. ee ree e la. c.~_jj ~8 G oorl._sje.rr; i:.:i o ok -aak t..:epl'üo orj o. or \'1 rkel oz o vi r- c hc '!:) t noc - dice crvari G 0 at Gebiudai~ C~ de c 141 e i c JIij ~de Giethoo' I"C 0 moerassen zij ünt on en e. me. 07cr cen rijke ervarine oesr.iktc 'a he~ otrekkelijk oe klein kun t'e 0m ook hior hot moeras om te etten i vru~htbare wei 00 En hot mooi te iv at do arbeiders nder lei in van Gorssen e r ook schik in had 0 om nu hier eens to laten z i ci, dat d moeilijko tij in Giethoorn do r,obracht niet vruchtelo 0 is oe 'ta Later bij de onteinnin van e.o. polder zullen deze mannen toonen t.~ ze met Clen veel C;emak de spa c h' 1': r,ocn'e:nale vr C ter 'Je l'(j~rpen. u

4 GOED GES'LAAJn. OPBRENGST BLOEMJ'ES'D~G. Het tweejarig zoontje van de heer De velrkoo:p van <b'lö$t:1ê"tles(of eigenf.gn:,\jde heeft in het Ziekenhuis te lijk!j$nninge'n)ten.bati van h>:;t T.:BiC. Zwolle oen ope r at Lç cndc r gaan..d3 klei':' fbni1,~.op Bäf!uohM.a~ndo.g heeft fo66.-op -no is in zooverre he r s t.e Ld dat hij Za- IgeorllchtTer verd'lliëfelijking d i.ene dat t.o r dag weer' naat, huis' vervoerd wcrdt~ di t fonds eer. onderafdeeling is var. - ~ _ ~, de Chr. Besturen Bond hier ter plaatseo 'WELwAl vnoego ' Het bestuur Ls zeer dankbaar voor de 'Noonsdag kon mdt} het zeldzame schouw- betoonde offervaardigheid vooral daar ::1Jol waarnemen ~at er vee op de weide er' tegenwoordig zooveel g~vraagd wor d l.» wer1 Be,?~acht.A~ge~ien di ~ tot nog, De 'telangstelling in d~ t liefde werk ~oe altljd op 11 Mel geschlcd trok dlt neemt op ons eiland'gelukkig nog tee, :.1J. 'ci z ondo r V~"+ pu't Li.e ks Het. b Le e k dat. VOrig. ja~!' is f.15e-minder opgehaaldo' :'0 ve cnoune r.hajç:roort zijn koeien' Het geld VOGr dit f erids wel in het bi- :.:'(;e~b r.u aan he t nog gure weer hloot~ zonder:j)~t i's h~erlijker hier aan te 8 -,C J1o:;)e ande re veehouders zullen 1":/.l'6 ~n geven dan hierui t te moe 1I3n ',:el e cn vce r t.len dage n wachten wan],. nt~noen. ',, :.8 op 'ie onbeschutte weide nog ~.l-, - 1_ '".:,1g kouris De beworie r.s van wijk 'l ve rs-.. HINDERLIJKE f3toring. ~~.aren +an ook dat de dieren des nacht Zondagmore;en werd de Radio Kerkdienst a~~8t~ekkend te keer gaan.zulk~ waar- e;estoord door de uitzending uit de. sshij~lijk van we(!,~'de koude. Ger.Kerk hier ter plaatse.twee f\omi- _ - - ~ - _ neés,al zijn ze al~ebci goed,tego1ijk BUFEAUCRATIE~ hoo~en valt niet mee.de carre pon-' I I~r is oen k6e van Jan Weort in be-. dent van N.CoR.V,stelde dan odk on~ 2:"'''.g 8;cnomen"'_Jan weige r-te :;elasting middelijk een onderzosk in.het ve r> -,e r.e ta.len en toen hebben de kommic z e n moe rlen is go r e en dat hier opze t in E:er: ve t t o koe u I t.ge z o.ch t en de z e mee'- ret spel I s s De co'rresponden't heeft r:;or.cit(;r,lic maatregelen Benomen om een herhalin 1i t ':)erichtje C;lng Wocr..s-dag als eet. te voorkomen. De leden der Nod. Chr-. -c. ')'f;cr.1 7uurtj e jo or he t jord' Onrr idde- Rad i 0 Ver. kunne z ieh o ve r de r'ge lij z; ~~jk zijn re 4P ondersoe:k ~lte;ee;aan. ke stor'nger: altijd tot de ~crr.wen- 18.1:. (loek') De firma Pe.s r.crkamp Kr arr.er den.',.,. :.'1.1. GGr, s.a~h\~.e e kr e ge n 8n do ze zoo _ ,-é5 o a 'ccholilr\ op het Postkanteer EINDVERGADERI GEN. b.~,r.g6gevgr..,v.n zoo'n k oe mce t d an een Do reciteerver.dindua hiel rijiag ")~clrè::.~ 1 e1'de ~ "Ietaa.l i a Ls be las ti n.' av or.d haar fee 8 te lij ke ei ndve,rgade.:... J":(.,-ve:.llig waren er twee bc Las t i ngamb- r Lrig in getllgamuel.ln riet.z e Lf'd e C;e- '-;,f;?: aren op rk en deze war-en van mee- bouw' zal ook de r'e c t t.c erve r, To00 P.. :, ].r.s èat ie koe te Laag was aange ge ve n Maandagavcnd haar gezellige Lot ve r-> :,t;; koe werd teen door "un, s be nade r d " gade r i ng hourte ns '. 2~oals 1at heet.dcwazodat zij het koe '_ '_ _ - '::,~e8t voor 'de opgegeven waar-de ko open- OVERHEIDOPE CONEEL. :"r; cj_:ronaar krijgt dan het aangee;even Het personeel in Gemeentedienst is -~/';1rag plus 7% 700r kos ten. Hij kan dan Donde r d ag avond bij een gekomen e,e [let Geest terug koopen v oor äe :r;rij s heer Kapiriga,lid van het Hoofidbest. W~ Lke ie belas t i ngamb t.enar e n meenen der Po nd van pe r aone e 1 in publieke '1::.t r.e t bee s t waard i 8. In di t e;eval', diens t was eveneens' aanwez ig. Het Wa.G dat een ve r s ch i I van fcl~.-pas:tbr':'" voornaamste onderwerp wa,het afw.i.l> t::;.mp,overt'lic;d zij nde I dat hij de wcr- zend be r-lc n t van de Min. van :Binnenl. kcl:'jkc,w.9.-_ê.rclehad opgcc;e"7'en,weie;erde Zaken op ie door de Raad vo cr-ge st e I e it ~n kreeg dus het beirag plus 7% loonsverhooging.getracht zal worden ~e koe werd naar Enkhuizen ecoracht alönog 1ie vcrhàoging tot stand te ~L z~l da~r verkocht worien.p.ver&eker brengen-hiervoor bestaat nog eenie;e' 1(; cr.s d a t de koe -iaa.r beslist niet',hoc}j daar het wel mcge Ldjk is ge'ble": Trieer op zal brengen dan hij aangege- ken ()IE het Locn van do eerste e Le c t r. ve n heeft. Het Rij k moe t dus 7% van.de te ve r ho ogen,_ (hiert:jver zij n door he t : wèl.ardo en de vracht naar Enkhuizen er Raad s 1i d Koff crnan in de vorige Raad - 'rjij lee;c;en~vroec;er moe e t een ~elasting z i t td ng al enkele vragen geste1d). amt.r.e r.ae.r ze Lf die onko sten be t.a Len J Na bc spreking van enkele hui ehcude li.j'-,,'?'ü\(s om to vuorkomen dat het Rijk ' ke z ake nwer-d d e t vé r-gado t-lng ge...lo t cr:,, 0cr.adc leed door eer! inbe s lagno- '_ I_ 1-1-,_ I;..:,_ 1_ I;... :..., 6~ Aan de wet 13 nu 'Tc,ldaan 1tAA])~,rr.EhGl\l)1i',RING. PoLi.t Le kan weer ve r de r ~aan i Naar wc ve i-nernen zal nob voor het ~ : es avo nd s had rij ~.t.~i::n'i..i :I:t:.,d 1-,"...~n:;\.1JI,~.' o ï.ude de z e r maand rh-tl,he ad :;l'ie rgtlder Ln, -.r l' ()'> 1 "Ir.'L"l C.'.J.,c":};I}'l-1en. L 'r ';j;([l::'1' tc,y.. ~l.ll.' H I:~,tf,...,.J.

5 PRIJSVRAAG. Verschillende 0 ichtjes zijn binnoneek ma i ook van de ouderen. Er zijn -ummer Ge~oven on zulion zo pi at en de jougdinzendinwon plaats n I e v?ool~de boginlettors vorm n h t O.POL ER. ~o~ hoor ik u uit lane vervlogon a en... ao t i g liod,o,bruie n ran de Zee r i~"'a, scherm en ani, obe uk t, rorwood c sl 2.d n, an'stomdo '8torm en ~pr CloG ~ - gor. t meel -10, t zan er u u I harp aan iroovo wi ee._ h n n :0 dij~-bo rees 0 boei-verstoor v~ee 't'li dj to~r_-.jlc100rt Vleer li8ht--o, c c 00_ vt:» I' nee.:u s e Lvo n z. (3--i ' t er h' er, No D e jeugd, ar ze a Lo ce ra cr w t uanqvan cerot ov rooider. ), P LE r l' _ samer. '11/'/"/'" z e (J " 11.1'111 ~,!ltlllllidl1i''lil, lil 11111::1' iill 11 :111111'1"111, ,/1, a I ] r. 0 elk I::lil'. ~I:IIIII",'!lII'1i IJI!.I I.,:1',Illlil,, I ',11, ","~ - '7, e J. 0 0 k or ::>c: '::'e e.i k 'n lier, 7.' j 1 on e roe en e ar ei str aks 't r i ' hier...et!ie1 a3 i I :SicL'e e pol r _i ezien. ri 1,.., IJ o 1 r ken ~jt n ', I, :~ f " 'I', n ü ee '0.,1. T RaKI fl ar eaater eis art oer i _i? a urlijk naar ~t kokin. oki dat vraaet do a nacht Zoo man ale rkerino I Oprechte licht on voor ook lat door 't Rokin ee chied. Van aanecnomen erieven. Of aanjenomcn.~niettl,,b" rûep I se lmeer (A n de tille zijd van taat het ecbou I an wa c.) ' :': "'1 1,1'11111"1'111" "I"" ""1: """"" """" "I' '" I'" ",,', " i I I I 1'1111 fi'ii"iii""" I!' i/ / / 1// / 111/11111 /11 / I'1I ilil! i1111/ III/!! 1/ / f 1/11 /', Vo Lge ndc week plaatsen we na enkc 1e (Sediohtj es over okin en. unwe t. La numrl'lerinbstaat niet in ve r uar.d met het tgek~rmel"éi.l1'p J:11',8!.rna r ie om de vo Lgor e van iljtlejîr:om.':lt!1.a 1 t o (reven.

6 ,(Jf' /)_ 11 f/h.e L",ft_ ii~ ap1, / f ] t tjt~, li]j /J(j~. P_; /fvl /.!)~~,, ( fijt 2 LP 11,v-v' / 9 J L 2 rlj I if tij? 1 I tj J b z 2 çr 2( - 2 &1 ') ))1 L. J çb 2~ i. dt! /1-2 )-7 j - 2 9Cl 2 1~ /9J7 2 rif I ) ~ 2 <{q } ] - J 9 2 /b - 2 b 0 Ja - 2 9] / i p~ J_ 1lt - Ju - 2 i 2 /] - 2 i ;- t v:~ 2 b J Jo b / 1 - z L V 2 '1-2 1? ')- 0J~' 2 9 tp tb JJ - 2 j i 6 rmj 2 IJ) 2 / t) o ij 2 ~~ J ')- - 2 )() / /,U - 2 b 9 J dûj 2 ) o ) 1 J> - 2 Ju] J t2pi I IS 2 / o i.t la J o.; / I) 9-2 J o 6 ;, L.J - 2 l{ j 2 _f~ l - 2 lb / ' J o vi JU 2 rpu /; /_ cl/ 2'-1-2 dj J j - Z JI'1 /'1 $vv 2 J~ J J -

7 \

8 \(~ ~ \/0 L(~ V ~ ed'~1/\/~ L... VEnEENIGI'NGSNlEUWS.,.. Aange.z.Len -a]j_8 en de-'-amue.embn+,::j'v:.ef.reen1 DE ZOON VAN DEN TORE]\rwACHTER..v-erYC)~g._, gingen doorgaan met vergaderen ~n de. De matrozen,iie niéts te deen hadden ~ereenigingen voor studie doeleinden' tuurden al eens over de zee, die r i mpe.; zomervar,antie hebben, zullen we 'de ru-:: loos daar lag, of er geen klein s cheep- briek ve r ee nf.g i ng snf.euws laten ver\-a,j. je kwam opiagen,dat Bestevaer aan boor lenamûchten er nog 've r..zijn welke er zou brengen.maar er was hog niets te "" prijs opstellen dat er mededeelingen.j._ zie n,. ve rs chij nen dan mo:eten ze zorgen. d a v,,he t kan nog r.le t mannen" ze j, Bare'n'ds c de ze vo or DGnderdagavond 8 uur,in~e:- En dan zochten zij hun werk weer op. leverd zijnaook berichten over reis- 3arE:rldsz -we r d vertrouwd. Hij zou het' j e s ~of Bondsvergaderingen zullen we wel weten.en dan konden ze niet nala- op verzoek plaatsen. ten,even met ontzag naar den stuurman O.S.S,VERGADERD. op te z i e nv Hj j was zoo'n dappere ve rit, VOOF..GTELJgNAAN DE RIJKSDIENST. maar hovendien goed voor zijn volk.,adres AAN DE MINISTER. Dat had hij van Piet Hein geleerd,on- De vereeniging. van ongehuwdè,niet der en met wie hij vroe~er ge~treden steuntrekkendc~jonge vissohers hee:.t had.p_ls jongmaatje was Bar e ndaz s a l. op met het oog 01,) de inpoldering een de vleot gekomen.als hij aan he t ver- be langrij ke vergadering ge hcude n- tellen sloegl Bij deze ver.zijn een groot aantal Je matrozen mochten hem ook graag Offi- jongelui aangesloten welke te jong dat hij niet ruw in den mond was.met waren om in 1918 als Zuiderzeevissctaamte moesten zij er dan altijd sc~ers aa~gemerkt te wor en.toc~ even aan de nke n hoe zij tierden en zij n ook deze v l s s ohe r s gë du pe e r-d vloektem.dat rieed Barendsz.nooit.Want door de afsluitingahet.is dus he!1_'i.i~ hij was een vrome kerel,en zijn vruuw pelijk dat zij bij de be t.r okke n in-:. die eenige jaren geleden gestorven was, starties aa.nd rj.ngen op hulpv Zdj \-:~'aas eok vroom gewe e s tv En dan had hij gen niet om steun,op artikel 13~ma[l.:r te Er.khu i z e n nog een dochter,die Maria om 1edrij f s s t.eun, heette. In de 0: der leiding van de heel" ' De mat r oz s n wisten dat allemaal zoo' R~ ku ; ten gehouden ver.aderi.l1é5 i s -oegoed,want Koen Pieterszohad zich ee~i-' slo en om aà~ de Rijksdiinst voorge maanden geleden met die dochter vér te stellen,eén 1edridf steun. in te. Lo of d, Die Koen was maar oed af,vün- I06r-en.'F.:n wel,voor de s c hi ppe r f.2.:2- den de matrozen van.de"brederodell voor de kree;ht f.10'- en voor de I.Daar ze ~~n1en het hem,want hij was gehû de knechts uoven de 20 jaar een ve s to jongo ve nt s A'l Le e n vonden z i] fa8- per week. J'nd icn dit voor'stel ' hem soms erg zonderling,als hij,zoo- door de.rj.jk~dienst niet wordt aa~al zij dat noemden,weer een van zijn vaard,zal gevraagd worden of bij j~ buien had.dan staarde hij maar droo- komende werken,aljereerst kunnen go, merig voor zich uit,net,alsof hij aan plaatbt worden,de jongelui 1ie ge"! iets van vroeger dacht.en dan hoorde Zuiderzee steun genieten.er komt d hij niet wat er in zijn omgeving ge- ruimte op de vloot.lui welke in het zegd werd.op zijn open zeemansgelaat genot zijn van eeit uitkeering irt J~ kwam er dan een droeve trek,die zij, de zin der Z-Ujdèrzeesteunwet,kunnc,: maar niet ko n-ie n verklaren. dan een huur krijgen.met die ui t- ' Maar opeens wa3 hij dan weer uitge- keering en de kleine verdienste we:~ laten vr-o oli j k-a'l Le s scheen dan ve r->: ke de v f.s s che r-lj op Le ver-d ç he bbe n ze geten te zijn.hij was dan weer dezelf- dab een inkomentjeede' niet ge::jt.euy1- de hupsche vent van altijd.. den kunnen d an werken bij de '].01de1' Natuurlijk,dat zagen en begrepen de 'en ieder heeft wat. matrozen ook wel,stond hij onder de Het idee op zich zelf 'is niet z c o hooge be sc he rrm ng van stuurman Ba~~r;_ds Tkwaad~De inkomsten van de vïssche- Maar dat verdiende hij ook,want hij..rij zijn van d Le n aard,dat z onde r was een knap zeeman,en zou het nog steun,daar n l et van.,geleefd kan Wu~:,- wel ver brengen in de wereld.v~st.werd den.de gesteunden dus op de vloot, hij stuurman,misschien wel Kaplteln en de niet gesteunden in de polder. van een schip van ooreloge,of,als de Het hestuur der v.e'teoesloot om dit oorlog voorbij was, van een koopvaa;r- voorstel ook aan 'de I'.1:inister be ke nd der. te maken. Stuurman Barendsz.maakte dus een in~ Hoewel we niet gelooven dat de spectie tocht over het schip,dat ge- Rijksdienst onverwijld dit verzoek reed was Admiraal Trcmp te ontvangen. zal inwilligen,meenen wc t0ch dat Op de vo~rplenht trof hij Koen Pie- ook deze jongens wel eenig recht terszaaan die in zee staarde."hoe hebllen op hulp van de Rijksdientjt. hob ik het met jo Koen,niets te doen?" Er moet natuurlijk eon grens zijn riep hij o-pgewekt, t-egen rie j oy:_ge man" maar die is op Urk UlOE:!_i,lijkte t.r elr. ken..

9 '/erklar1ne tier eek na. - ~c oost en {e~thavon. ~e e uitonhaven. -:510 ieu vo - roote haven. ~QH t nicuve a tuk (00 ) c}% SPOP,T TWEE. PAlmENliE WE~'7r""!JLEN.. Onder ervote bc Le. ~:t.;)~lir.b van fj.(!"t ~ bliek zij t.,t'a[l,~0 L-,T!;;,<lndaB twee vee t'cej_ Hieróovcns WBd~trij1en Be~pcold.Da iereto vin~ Bovon,we een,aan Om half ecn)on wel us~chon U.~oV.. kie ino s i tud.tic.~ir, on Achi lli 8 11, van ~ns he do c1\oeè.s tcekening van de bij de aanv nb 'tlock da hf er twee te maken Werkhaven GOlijkwaardiGe toeonsf,ar.doro e Lkar; Cr en 3luisput. de ZGGe bekampter..dc ru~t G ng i me Aan do hand van dozo Oon 3-2 vocrspror.g Voor rk. a d ruot vorklaring kan man worrt Or zeor fraai "pel geleverd,on zich oen loelr! YOrm0r\lhet publiok was 'dan ook c:p~etotor hoe dat ho t er over OVOrde mooio prestatie s s De wed' tri' een jaar uit zal' eindigde met e e 8-4overwi,i C vo or zien aan do zuid- U. 3.V. 11. Keeper w s H.Koffe, i en kant van hot eiland ~Q,h"ejd...,re~htcr R.Cer se die r t c speciaal van MaJL~ w ~ 0 or eko on. -Om 3 uur vinc do twee e we otri' aan tusschon U V.I.en chillis I. ~lijkhaar h ddcn de pelcrs van eze aan de west elftallen zic te Bced ge<léia1 aa.. cc (jam. steville rraaltij d want de alo J wa zuh a van de iewo havon. ror. eon weär.i jo leem in h n, ' 'CJ:,- I ~e s ui put,waarin later de sluüen' gen.reeds ij de aan an» ct r ve 0 l'.l,ii eomaakt vorden welke toeganll verleo_ kreeg 10 sr.clle mi17eer K rel to 'aot 0 kan Len naar Fr. On Ove r ij se 1. pe 1 eer; on(>öj:lkj 0 '/ ar d cr ij i t- ]i.:::sceiran de dijk naar- Kampen. viel, Eil'het Ln Cl. n der ru t on 0,. 0 'orcoda dam be i nendo achter de 'Jrk net '-1 VOor.Na IOcru t c vi kkc"; a'triok tot do s Iu i put, tevens los- de Aohil is eohter eon zoo 8J ibe c t i : wal Ge ~sla plaats. dat 1~ VOor prang voor o.ji~ _.7"00!>I,op de plaats waar nu hot Klif verloren Bing On de wo s t r it ei Ji,:-. (i s. de in een 7-2 Overl-ri.ine -oor o ör.- ~., rook rond tus ohen do dijk naar sche1ese Gaste.Doordat 0 k te ~et P or, het paal chcrm,bestemn v.. 'Pol,oen z ecr good pelcr, i "iel (;1 " o '/ de moed bij U.D.V. at zakken. To inva.,. curon, op dezo plaat! wordt lor vap Gi(l( in zijn tij d cc 'lu "e a er e Rinll ijk doorgegraven., loopor)1 d'o laat to tij t zwa r:' ;Je aanbe te in!; van dit werk zal 29 lij vig geworden,zo01 t hij' '0 t t or. ~r pi' t hebben.zoo mo ol:jk zal volle e uit e allen pelor 0, 70 ~ eo enzer me e"orkors 1io aanbeitodinr, rangcn. Het P'l1:.Hek hoef t gen te ' 'ei.) Wc 0 op at we Lrcot de meest ui t van ezo eezellige vod tri '0 '_ CO'ere'de nuohtin en aan onze lezers.: mc.lden we no dat P.T.o e a, K e er en ver ohaffen. VOor bolan s tellond Vlas e n Scheidsrcnhter J. 100 r. CZers i ~o oompleoto teckoning van UITNE~ST IJDEN. hot Wer to eziehtigon op hot redactie' Zaterdall a,s'!laan t e elftall n 'a, our'''u.eohter niet op onderdau of Vrij G.G.O. naar Kuinre OmteGen Zw t_l1.j ~ avond. an KuinrG te spelen. r 2'1April i er.nog wcini r.icuws o me den~het Top is rijk versierd met le OGrton ~lag etjes.dit 1s voor do Lr ohoeksmotina welke onder lei' in van de hoer de Hartag wordt verricht. e aa~nomer.ohoeft nergens op te achten,alles is uitgometen en de hc~r Vrij heeft een nauwkeurigo opgave Gemaakt van alle soorton grond rondom ons eiland,naar verluidt kunnen we in do toekomst ons ciean turf graven want bij de staart zit een laag Teon. We moesten.verschillende ingez~nd~n ' tukken laten ovorstaan W.O.oen over Le Goscheurde Bol. Vooral do Le zor-s aan o wal gclie-von dit Yol~nde wo,ok (SO<H! te lezen. SToRM WEE e Vrijdag ~id ag stak pi t elin een heli&c storm op.do zeilkuile. _ der. dc Brootste mooite om lu-on te bereiken. Van na wal af borner-kt e ic.: dat de U.K.l'j2 sch1pper Woort in no od verkeerde 0 OnrrQdde lijk or rok do U.K.92 sch.p. ROrnkes La t.er 1:',0 - ll~ci', door do U.K.73 8ch.K. Rornke tor a 8.i ~,_ tentio.na eenige vorgocf che pocinü0 rno oht ho t go lukken verbin in(.ste kril-. gen on hot Schip in behouden havgn te brengen,het lleek dat hot oil c;escheurd w~s.woort was zoor da~k aar VOor do hu1jl~r,ateris ook,10 U.K,,103 UlOt Illooi t.o t,1.1utqujro-kotli6n.

10 'Ne;, E ZON l_)e I\J 1\1 U ZIE K LES ' E?nig~ weken geleden hebbon wo oen : Het mondorgolspel wordt teeonwoordi(3 ~edlchtje Geplaatst van een vrijgezclq lop ons eiland druk be oef'cnds Do mondrl?t ~ntwoord daarop van een vrijgozol- bccordionclub tolt verscheidene loden. lln,ls allerwego door onze jongelui [Maar vele zijn niet in de eclceend-. mot vol~oeni?g ontvangen. '~eid om daarvan lid te worden en moe- SlndsdlCm hebben vic nog versohil-:-'tenzichzelf bekwamen in dit spel, lende inzendingen ovo r I I vrij erij" ge- ~angozien het mondorge-l aan boord nog kregen.rnaar dat punt was afgewerktonu /het c;eliefkoosde á nat.rumcnt is om de' ~l~atsen we echter,op veler verzoek idonkere nachten op te vroolij'ken,zul~ c;.onwaur soh., I uwi ng van een getrouwd man, t Lc n wc wanneer wo ruimte he bbe n enke- Je vestigen er natuurlijk nadrukkelij~ Ie lossen eeven in dit spel~de Dir. uo aandacht op, dat di t bui ten vc rarrt.,: 'van de mondaccordionclub de heer van ~oordelijkheid der redactie is"we heb-:dalfsen heoft zich bereid verklaard ~çn zelf nog te weinig ervaring in hot om d6zo cursus te verzorgen",_üwelijks leven om hi erin o en bepaald' We krij gen dan eers tol '~-:-'andpunt te durven inneme n, Toch heb- Hoe men het ins t.r umerrt vas thoudt-vjn ~en we ook een gedicht van oen getrouw hoe hot geblazen wordte - ~an)die hoog op geeft over het huwelij 0 (wordt.vorvolsd) V/e À~~:1~e~~~~E~~i~ende keer" J~ N$J{) \II~, 1:1 de kranten van jol. De eerste ansjovis is bij Fergón ~as ik oen droeve klacht, op Zoom aangebracht,dit is bizonder Jn daarop een aanbod vroeg te noemen"wanneer de Dijk er =-athad ik dan ook vr~l ver vacht. niet lag mochten we verwachten dat.0:' _]~t c meisjes veelal dralen een veertien dagen de ansj ovis de Zu i» -,~c:t het Javvoord,aftestaan, derzee binnen zou t.re'kkeri, ~rijbezol g' hebt u bedro en Wat een,in figuurlijke zin, schoon_ ',h:1t ze Y{illen allen graag t tij d brak er dan vo orvons eiland aan. 'k Va3.rs chuw u,v\"'e"c st va o rzichtig Dage lijksch werden er duiz e ndo n van ~~nt de stap is te gewichtig die glarizende vischjes aan gevoerd, Om ie roek'loos te begaan. en de drukte op de'havens steeg ten' 'k Wil u even iets vertellen topebij het 'Jklarenttvonden reeds vo- ','ij.t ik zelf heb mee crnaakt Ion werk en dan het, ;koppenl1-b mue en ~n 'k ct zeker d3.t gier mee staakt. en inzouten~van boven tot ondoren met 70en ik vrij ezel as,bakte ik 's bloed en ingewanden bespat,werkten avonds karbonade' mannen, vrouwe-n,jongens en mei sjes van En met Kerstmis zelfs konijn, de vroege morgdn tot d~ late avond~ i.u krijg ik hoogstens,eon snui t j o Een enkele keer probeerde een vc Ld-. van oen zwijn. wachter wel eens om de bepalin:~n va' '1-::,liep altijd rustig tot de mo raen...de Arbeidswet te doen t.oe pas scn j maar : ~~umoot ik VOor 't kindje zorgen. go daar was geen kans op.wie kon o r r u _ ~ou ik mij eens doof,vrouwlief wokt ten in de ansjovistijd? De kuipers me dan, die anders haast nooit geen werk 'had~ (Somtijds met de tang) VroeGer werkt' ik voor pleizier,want ik dacht altijd maar 1~:ko I en alleen aan haa r, iï').:::.r nu mi s ik'zelfs mijn sigaar. 7,(.;,,Heide -'.1ij "-dat is mijn voorland Elke dag weer zand weer zandt,,wat beschrijf je"zegt zo spinnig, O)3.ntwoord ik vol schrik 'k Tel op hoeveel schuld ik nog bezit. En leg het brie~e zoo dat zij het niet ziet.. VrijgezeltOordeel nu zelf maar hoe do ruil isa Doon? of ntel? M.de rod.lk durf niet onjertüekonen met het oog op de gevolgon.lk meende de trouwlustige vrtj e/)z01 top. mo o t.on wa rr s c huwo n, den?.te zouters welke in een paar WC, ken duizenden tonnetjes moesten vullen? 'Zelfs timmerlui die hce Lc dag gowerkt- haddè'n in hun bedrijf,möesten in de' avonduren he lpon om de vaa tjes te zege Le n l Alles op ons eiland leefde tijdens een rijk ansjovisjaar onder hooge druk. Het is voorbijgo.ede zouterijon staan al jaren leeg en verlaten. Nu is het waar,de algemeeno malii e zou,al lag er geen Dijk ook van invloed zijn op de ansjovisdrukte want or is bijna goen handel in dit produet,maar ansjovis is een speculatie artikel bij ui tnemendheid dus zou er zocr zeker ondanks de malaise, toch,. werk zijn geweest.afijn nog een paar jaar...on dan... aatr)~,:pijolsroo.i.gn I

11 .AllA NG BO/:)c"/V, OF GER _ADVE R T E ~l TJËN v n f f er m. 'DIE I GI r a~ sratis 0 G RIJZENJ do on tra.tiol i delijke omco- -Inlio tinsenf ot Katholioke Fa.OOST-KOFFE 0 ie.) Be _. anbcv, ort. SI GER _MI-. dorin~. CRI ms en IELE 3 rda tr.7- ~ L L./~. ~~~~iië0 I I 7{z:_; J 11. r;ita 1'1 E.J( 'S f10 DAN ANDE~ 13P,COD J L GOEDE. ;.J C rli UD~UN 1=;'11L.I p.s R..A DIa 'SE OCTAVI N 8 e nam van KEIZE GUSTU 1111 CU] 0 RAL is do 'n 0, van zo NIEUWSTE VIER oents: SIG R I I 1 itslui te d bij J I!JVL='lfji."_5 )' - /)/:,rf< Lil T VI/' '" I(r.r ;7J E. Ta f_ I( () 1'1ç T ' \ o D G ENï~N 13r.\CDD ''-LU'Uc=,R I '20 e 25 ct. Or o,-alleo ij j( Jt/l. l(r{a /'1{I? IJ HEI313EN ON r VA NGE f\1 f Bruinl Lf,P' A /1 I/OC) I{ _/ E-L /'1 1,,\ VI/fJt rt 1J J;... JU~I~ 13POUWEP".1 _

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

Joopie viert Halloween.

Joopie viert Halloween. 1 Joopie viert Halloween. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. Voorlezen voor de kleintjes of zelf lezen rondom 7 jaar. Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004 Roken Percentage rokers Totaal Geslacht Verzekeringsvorm Leeftijd Opleiding Mannen Vrouwen Ziekenfon Particulier 16-04jaar 45E4jaar 65 jaar of Lager Mavo,lbo Havo, Hbo, Mannen Vrouwen ds Totaal IZAIIZR

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

hr,w! il("v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl " upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel

hr,w! il(v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl  upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel B s ^ =g \ s Ë_! -a_ ry È_ lr -' A - fl = rd s. li - Als je moe soppen voorda je me de ele aak kaar en, sa e esandan op onder de naam: Sommen-r. n deze aak kun je e gemakvan een rekenlad zelf ondekken.

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

Kinderliedjes voor Trompet

Kinderliedjes voor Trompet Krlieds voor Trompet Mie lam & c Mie lam me t, lam me t, lam me t. & Mie lam me t, lam me t ol. Mie ho vast & c Mie Mie Mie, ho maak vast, los, valt, aan dan tak tak val bo bo a... & Mie Mie Mie ho maak

Nadere informatie

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn MIJN EERSTE LEESBOEK et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Plantyn De iconen in Mijn eerste leesboek geven het niveau van woorden en teksten aan. Hieronder staat hoe je ze kunt herkennen. Plantyn

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari Goed om te weten Dienstregeling Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari 2017 www.ret.nl Bus 37 Alexander - Capelsebrug 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode)

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) E.J. Boneschanscher bron E.J. Boneschanscher, 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift

Nadere informatie

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30649 Periode: 1992-2004 Archiefvormer Bevolkingsregister;

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

Schoolkrant. December 2016

Schoolkrant. December 2016 Schoolkrant December 2016 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 30 Alexander - Schollevaar 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 66 Zuidplein via Feijenoord 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon,

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, Nummer Toegang: 67 Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, 1907-1972. Archief Delft 67 Gemeentelijke dienst Sociale

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari Goed om te weten Dienstregeling Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari 2017 www.ret.nl Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Voorbereid voor de kom st van Jezus

Voorbereid voor de kom st van Jezus Voorbereid voor de kom st van Jezus 1. Inleiding n. a. v Tit u s 2: 1-1 5 E é n v a n d e k e n m e r k e n v a n e e n c h r i s t e n, e e n v o l g e l i n g v a n J e z u s, is d a t H ij J e z u s

Nadere informatie

œ œ œ œ W ( & # # c Œ & # # j j œ œ j œ œ œ & # # W W J j œ W j œ & # # W Ps. 22 (21), komt V.: Wan-neer de komt, A.

œ œ œ œ W ( & # # c Œ & # # j j œ œ j œ œ œ & # # W W J j œ W j œ & # # W Ps. 22 (21), komt V.: Wan-neer de komt, A. Ps. 22 (21), 23-24.26-27.28.31.32 c Œ V.: Wan-neer de A.: Wan-neer de V.: Zult Gi ge - af - leg - gen Troos- ter Troos - ter o - ver tui. Mi.. komt. komt, ge - nis Ó W W W ( W W U Naam zal ik verheerliken

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y 1 100 Cijfers(32) Beschikbare letters: A B E H I J L M N O P S U W Y B Z Y U N S M H E U O Y W A B H W M J N M S P W I H B O O W B M N P Z M B E N B P J Y S Z N W E J B W Y S M P J B U W B A H O N P Y

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

Mo na co Zien en Ster ven

Mo na co Zien en Ster ven Mo na co Zien en Ster ven Meer en meer Bel gi sche za ken men sen geven een ap par te ment in Mo na co op als thuis adres. Maar wonen ze er echt? De Tijd brengt de zon ni ge adres sen in kaart. Op val

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Metro E Den Haag Centraal - Slinge 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Tram 4 Molenlaan - Marconiplein 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 95 Capelsebrug via Rivium Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 95 Capelsebrug via Rivium Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 95 Capelsebrug via Rivium Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 95 Capelsebrug via Rivium 33 Bus 25 Tram D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio n

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche Ifzi i 27 28 29 205 ijz i IHOUD 4 4 6 7 j i i xfi 7 x 2 3 8 f & fi 9 0 2 4 5 9 22 z OP-/Afij OPISTIJD ii VMTHAL FULL SRVIC FORMUL HAAL MR UIT UW BURSDLAM i COTACT W! D ij MTAVA i i A f i z ij D ii i i

Nadere informatie

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt 107 Scheppingsliedje 108 Lied van de lieve aarde E. Linger W. ter Burg 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt de vos, het hert, de ko - li - brie met ei - gen vin

Nadere informatie

55 liedjes van Jan Coeck. met begeleidingscd

55 liedjes van Jan Coeck. met begeleidingscd Liedjesbuffet 55 liedjes van Jan Coeck met begeleidingscd Copyright EUPRINT ed., Parkbosstraat 3, B3001 Heverlee Tel.: +32 16 40 40 49 Fax: +32 16 40 70 49 www.euprint.be info@euprint.be Liedjesbuffet

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein. Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein. Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport -

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto

Nadere informatie

Pit Hopkins Syndroom

Pit Hopkins Syndroom E Nrf PTTTT P Hp F r Nc L P Hp F 2014 j Ar Ly F r J H Dfj r Dj cc F r Nc L Ir J H Sc P Hp Syr T 30 M P Hp,Br c Jr 4 Nr 1 2015 2 Cf, rc r 3 Vr prjc 4 PTHS f 2014 Ar 6 Dj fj! 8 Ir J H 10 Br Vr PTHS fprjc

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 47 Station Blaak via Noordereiland 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/8. 1b Bij situatie II is er sprake van een evenredig verband. bij p = 12,50 hoort q = 6500. W is evenredig met S,

C. von Schwartzenberg 1/8. 1b Bij situatie II is er sprake van een evenredig verband. bij p = 12,50 hoort q = 6500. W is evenredig met S, G&R havo A eel C vo Schwarzeberg 1/8 1a Bij I wor y vier keer zo klei (us he viere eel) ; bij II wor y (precies als ) ook vier keer zo groo 1b Bij siuaie II is er sprake va ee evereig verba a (rech)evereig

Nadere informatie

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel A50 richti Uden/Ossng Ve g h e l h sc d on m A50 richti Eindhovenng l He 2 Bo Ontdek De Scheifelaar in Veghel De Sc he ife la a r is b e r e ikba a

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie