Systeem voor Kilometerheffing binnen het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Systeem voor Kilometerheffing binnen het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest"

Transcriptie

1 Systeem voor Kilometerheffing binnen het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Voorlopige architectuurnota voor de intergewestelijke kilometerheffing Versie 1.03 VERTROUWELIJK 13 juli 2012 Fairway Consortium

2 Inhoud Inhoud... 2 Afkortingen en Definities Afkortingen Definities Inleiding Achtergrond Doel Opbouw document Strategisch niveau Uitgangspunten ten aanzien van de definitie van de heffingsplichtige voertuigtypes De kilometerheffing is van toepassing op voertuigen voor goederenvervoer met een MTM (maximaal toegelaten massa) van 3,5 ton en meer Vrijstellingen van kilometerheffing worden in beginsel niet verleend Sociale correcties van het tarief zullen niet worden verstrekt Uitgangspunten ten aanzien van de geografische reikwijdte De kilometerheffing zal worden berekend ten minste op het uitgebreid Eurovignet wegennet De kilometerheffing zal in juridische zin een grondslag kennen in gebiedsdekkende detectie Uitgangspunten ten aanzien van de juridische grondslag De kilometerheffing wordt ingevoerd als een oneigenlijke gewestbelasting op het niet-geconcedeerde wegennet en als een retributie op het geconcedeerde wegennet (zogenaamd gemengd model ) Bij de federale overheid zal een wetswijziging worden bepleit die in het gemengd model in alle gevallen de aftrekbaarheid van de kilometerheffing als beroepskost moet garanderen Uitgangspunten ten aanzien van de planning De kilometerheffing wordt in principe in 2016 ingevoerd Uitgangspunten ten aanzien van het tariferingsmodel De kilometerheffing zal worden berekend op basis van afgelegde afstand in kilometers en kan afhankelijk zijn van tijdstip, locatie, rijrichting en statische voertuigkenmerken Het systeem moet toelaten dat ieder half jaar een tariefwijziging kan worden doorgevoerd Vertrouwelijk versie

3 1.6 Uitgangspunten ten aanzien van de te gebruiken techniek voor het vaststellen tarief in het kilometerheffingsysteem Het systeem ter vaststelling van de kilometerheffing maakt gebruik van GNSS plaatsbepaling als middel voor het bepalen van locatie, tijdstip, rijrichting en verplaatsing Het systeem maakt gebruik van CEN 5,8 GHz DSRC als communicatiekanaal tussen OBU s en handhavingsapparatuur Het systeem maakt gebruik van draadloze technologie ten behoeve van communicatie tussen de OBU en de proxy (binnen de frontend) De OBU is eenvoudig door ondeskundige Gebruikers te verkrijgen en te installeren Het systeem moet toelaten om in bepaalde zones een forfaitaire heffing te doen wanneer een voertuig zich minstens X meter binnen die zone heeft verplaatst en dit met een maximum van Y forfaitaire heffingen per voertuig per etmaal Uitgangspunten ten aanzien van de rol van de markt in de kilometerheffing De ontwikkeling, realisatie en uitvoering van het systeem voor kilometerheffing vindt plaats door één (Single) Service Provider, onder regie en toezicht van de Interregionale entiteit De SSP wordt integraal aanbesteed als DBFMO en levert een endto-end dienst aan de Gebruiker en fungeert als enige aanspreekpunt voor zowel de Gebruiker als de Gewesten en de Concessiehouder(s) De SSP staat in voor de levering en het beheer van de handhavingsapparatuur, met inbegrip van het handhavingscentrum en de datacommunicatie tussen de onderdelen. Dit geheel combineert de handhaving van zowel wegenvignet als kilometerheffing Het stelsel van kilometerheffing wordt voorbereid op EETS Het stelsel van kilometerheffing wordt voorbereid op uitbreiding naar personenvervoer De SSP geeft een opbrengstgarantie aan de Gewesten ter hoogte van een percentage van het totaal aan werkelijk verreden kilometers maal tarief Het volledige debiteurenrisico van de inning van de kilometerheffing voor zijn klanten ligt bij de SSP Het juridisch eigendom van de OBU berust bij de SSP Aan de SSP zullen eisen worden gesteld ten aanzien van zijn verplichtingen bij het beëindigen van het DBFMO-contract (voortijdig dan wel regulier) De SSP financiert de investeringen en exploitatie-uitgaven van door haar te leveren systeemcomponenten en diensten Vertrouwelijk versie

4 De architectuur van het systeem voor kilometerheffing wordt dusdanig functioneel, technisch en juridisch vormgegeven dat de rol van Service provider afritsbaar en aanritsbaar is gedefinieerd zodat Gebruikers met OBU s van andere Service providers binnen de Gewestelijke toldomeinen kunnen rijden, zonder fundamentele aanpassingen aan het systeem De looptijd van het contract met de SSP is 12 jaar vanaf de go-live van het systeem, met de mogelijkheid tot verlenging van 3*1 jaar De SSP is verantwoordelijk voor de integriteit, authenticiteit, onweerlegbaarheid en vertrouwelijkheid van de informatiestromen en systemen ten behoeve van het kernproces en de essentiële ondersteunende processen De SSP is integraal verantwoordelijk voor compliance met alle vigerende privacywetgeving De SSP mag bepaalde diensten met onderaannemers uitvoeren, mits de kwaliteit en continuïteit middels contractuele bepalingen is geborgd De SSP stelt gebruiksgegevens, ontdaan van privacygevoelige informatie, kosteloos beschikbaar aan het Vlaamse Gewest voor Vlaamse informatie, het Waalse Gewest voor Waalse informatie en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor BHG gerelateerde informatie De SSP dient zorg te dragen dat Gebruikers voldoende worden geïnformeerd over de plicht een werkende OBU in het voertuig te voeren Uitgangspunten ten aanzien van de rol van de Gebruikers in de kilometerheffing Alle voertuigen vallend onder de kilometerheffing dienen over een werkende OBU met geldige overeenkomst, inclusief de benodigde Gegarandeerde betaalmethoden, te beschikken, ongeacht of zij gebruik maken van het Tolnetwerk Alle heffingsplichtigen zijn verplicht gebruik te maken van het kilometerheffing systeem Gebruikers worden verplicht gebruik te maken van Gegarandeerde betaalmethoden Gebruikers die geen gebruik (meer) (kunnen) maken van Gegarandeerde betaalmethoden mogen geen gebruik meer maken van het Tolnetwerk Gebruikers met een defecte OBU dienen zich onverwijld met de helpdesk in verbinding te stellen Uitgangspunten ten aanzien van occasionele Gebruikers Occasionele Gebruikers hebben op gelijke wijze toegang tot het kilometerheffing systeem als frequente Gebruikers Vertrouwelijk versie

5 1.10 Uitgangspunten ten aanzien van de handhaving De verantwoordelijkheid voor de publieke handhavingstaken ligt bij ieder van de drie Gewesten De uitvoering van de handhaving vergt een gecoördineerd samenspel tussen alle belanghebbenden De geografische aanpak van de handhaving bestaat uit vaste en flexibele stations en mobiele handhavingsteams Uitgangspunten ten aanzien van de rol van de Gewesten in de kilometerheffing De kilometerheffing staat onder regie en toezicht van de Gewesten De Gewesten kunnen Concessiehouders van (delen van) hun wegennet bij de werking van de kilometerheffing betrekken en Concessiehouders kunnen als gevolg daarvan partij worden bij de DBFMOovereenkomst met de SSP, alsook bij overeenkomsten met andere (EETS) providers De Gewesten zullen een samenwerkingsovereenkomst aangaan waarin zij afspraken maken omtrent de materies die binnen de overheidsrol in de kilometerheffing vallen, en die voor de goede werking van het systeem gezamenlijk geregeld en/of beheerd moeten worden De Gewesten zullen een Interregionale entiteit met rechtspersoonlijkheid oprichten die belast wordt met de uitvoering van de gezamenlijk taken en bevoegdheden De DBFMO-overeenkomst met de SSP zal gezamenlijk door de Interregionale entiteit enerzijds, en de Concessiehouders die de Gewesten van bij de start bij de werking van de kilometerheffing betrekken anderzijds, worden aanbesteed en opgevolgd, waarbij de Interregionale entiteit de rol van penhouder zal vervullen De Gewesten dienen zorg te dragen voor informatieborden die het naderen van het Tolnetwerk aan de gebruiker duidelijk maken Eisen aan het juridisch kader betreffende de basisrechtsverhoudingen tussen de betrokken actoren Het juridisch kader wordt op EETS gemodelleerd De relatie Toll Chargers Gebruiker: de Gebruiker wordt in de wet als heffingsplichtige aangeduid, en krijgt tevens de verplichting opgelegd om zich voor de voldoening van de heffing bij een Service provider aan te sluiten De relatie Gebruiker Service provider: de Gebruiker heeft met zijn Service provider een (wettelijk gereguleerde) privaatrechtelijke overeenkomst De relatie Toll Chargers Service provider: Toll Chargers sluiten met Service providers een (wettelijk omkaderde) overeenkomst, maar de Vertrouwelijk versie

6 Service providers worden in de wet tevens als (derde) betaler van de, op de door hun Gebruikers verreden kilometers gebaseerde, heffing aangeduid Het juridisch kader voor de intergewestelijke invoering van de kilometerheffing volgens het gemengd model komt tot stand met de medewerking van de federale overheid en in samenwerking tussen de Gewesten en waar van toepassing hun Concessiehouders. Dit alles krijgt in diverse rechtsinstrumenten zijn beslag Uitgangspunten ten aanzien van de bepaling van de KPI s van de SSP KPI indicatoren geven inzicht in de effectiviteit van het systeem en de processen van de SSP Uitgangspunten ten aanzien van het verdienmodel van de SSP De SSP ontvangt een vergoeding gebaseerd op de geleverde prestatie De belangrijkste componenten van de vergoeding zullen niet afhankelijk zijn van het volume aan prestaties Opbrengsten uit Value Added Services (toegevoegde waardediensten) Het is de SSP toegestaan VAS diensten te leveren over het platform en de infrastructuur Gedetailleerde door de OBU geregistreerde verplaatsingsdata blijven eigendom van de Gebruiker Tactisch niveau Functionele eisen aan het kernproces van het kilometerheffing systeem De betrouwbaarheid en continuïteit van registratie van een verreden kilometer is geborgd De betrouwbaarheid en continuïteit van aggregatie van de verreden kilometers is geborgd De betrouwbaarheid en continuïteit van verzending van een declaratie (OBU proxy) is geborgd De betrouwbaarheid en continuïteit van de validatie en verrijking van de declaraties is geborgd De betrouwbaarheid en continuïteit van de aangifte (Service provider Gewesten/Concessiehouder(s)), heffing en aanslag (Gewesten/Concessiehouder(s) Service provider) is geborgd De betrouwbaarheid en continuïteit van afdragen is geborgd De betrouwbaarheid en continuïteit van de facturatie en inning is geborgd De Service provider is in staat ook achteraf aan te tonen dat zijn ontvangst, verwerking en doorgifte van gegevens juist, volledig en tijdig heeft plaatsgevonden Functionele en technische eisen aan de OBU Vertrouwelijk versie

7 2.2.1 De bestuurder kan eenvoudig en op veilige wijze kennis nemen van een indicatie van het ter plaatse geldende tarief en de cumulatieve ritprijs De bestuurder kan eenvoudig en op veilige wijze kennis nemen van het niet-correct functioneren van de OBU De OBU mag de werking van het voertuig en de verkeersveiligheid niet in het geding brengen Het ongeautoriseerd verwijderen van een in het voertuig geplaatste OBU dient eenvoudig detecteerbaar te zijn voor handhavingsfunctionarissen en zichtbaar voor de Gebruiker Eenmaal verwijderd, dient na terugplaatsen van de OBU de detecteerbaarheid van het ongeautoriseerd verwijderen niet teniet worden gedaan Juridisch eigendom van key interfaces 4 tot en met De interfaces 4 tot en met 6 zijn gebaseerd op open standaarden. Voor zover de SSP intellectueel eigendom bijdraagt of fysieke producten levert op deze interfaces dienen deze worden vrijgegeven door SSP Het is de SSP niet toegestaan om additionele interfaces of technieken toe te passen die het af- en aanritsbaarheidsprincipe hinderen of onmogelijk maken Functionele eisen aan de rechtsbescherming van de Gebruikers ten aanzien het reguliere inningsproces De Service provider dient betwisting door de Gebruiker van de aanrekening van de kilometerheffing in behandeling te nemen Betwisting door een Gebruiker ontslaat de Gebruiker niet van zijn betaalverplichting jegens de Service provider, tenzij deze verplichting opgeschort wordt door de Service provider Betwisting door een Gebruiker ontslaat de Service provider niet van zijn betaalverplichting jegens de Toll Chargers, tenzij deze verplichting door de Toll Chargers opgeschort wordt Bij blijvende betwisting tussen de Gebruiker en de Service provider zijn de gewone hoven en rechtbanken bevoegd om van het geschil kennis te nemen Functionele eisen aan customer care De SSP beschikt over minimaal de volgende kanalen voor customer care: website, telefoon, en balie Customer care beschikt over een functie waar Gebruikers de dienst kunnen aanvragen, wijzigen en opzeggen Minimaal ondersteunde talen zijn Nederlands, Frans, Duits en Engels De customer care dient 24x7 beschikbaar te zijn via call center, e- mail, website en chat Vertrouwelijk versie

8 2.5.5 De customer care dient in alle omringende landen via een gratis telefoonnummer bereikbaar te zijn Onderdeel van het telefonisch selectiemenu van customer care en van de website is een item waar Gebruikers een niet-functionerende OBU op 24/7 basis kunnen afmelden De contactgegevens moeten duidelijk zichtbaar aangebracht zijn op alle correspondentie richting de klanten, als ook op de website en in e- mails De website dient te voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Telefonische wachttijd dient voor ten minste 90% van de contacten niet meer dan 60 seconden te bedragen ( average speed of answer ). Voor de 10% hierbuiten dient de wachttijd nooit langer dan 120 seconden te bedragen Het percentage van telefonische contacten die geen verbinding krijgen dient lager dan 0,5% te zijn, gemeten over het totaal aantal telefonische contacten per maand De website dient tussen 8u en 20u 99,5% van de tijd beschikbaar te zijn, daarbuiten gedurende 98% van de tijd, gemeten op maandbasis Blokkeringen ten gevolge van overbelasting mogen niet voorkomen Voor telefonische contacten moet de abandon rate minder zijn dan x% van het totaal aantal telefonische contacten, ongeacht het percentage contacten dat in de wachtstand is beland Elk contact ongeacht via welk kanaal - dient geregistreerd te worden in een customer relationship management systeem De klant dient een zaaknummer toegewezen en gecommuniceerd te krijgen voor elke vraag of probleem In geval van contacten of een aanvraag via de website dient de verzender een ontvangstbevestiging te krijgen, met daarin tevens een indicatie van de verwachte reactietijd Het aantal vragen of problemen dat middels een eerste contact wordt opgelost ( first call resolution ) dient x% of hoger te zijn. Dit geldt voor telefonische contacten en voor en post Telefonische contacten dienen in 80% van de contacten binnen 180 seconden te zijn afgerond In geval van contacten dient de klantvraag gemiddeld binnen 1 werkdag te zijn behandeld dan wel in behandeling te zijn genomen met corresponderende informatie naar de Gebruiker Voor de meest voorkomende vragen en problemen dienen callscripts of Intelligent Voice Response systemen beschikbaar te zijn, om de klant zo optimaal te helpen Vertrouwelijk versie

9 Na het afronden van de vraag of probleem van de Gebruiker, dient de klant gevraagd te worden of de vraag naar tevredenheid is afgerond. Op basis van deze gegevens dient de klanttevredenheid maandelijks te worden geëvalueerd Het aantal klachten naar aanleiding van de customer care hulpverlening dient minder te zijn dan 1000 klachten per geregistreerde contacten De customer care dient te monitoren welke bezettingsgraad benodigd is in de tijd en hiermee rekening te houden bij het inroosteren van personeel Beschikbaarheid en response tijden van call centers en computersystemen dienen gemonitord te worden Functionele eisen aan handhaving De handhavingsfunctie wordt dusdanig ingericht dat de gemiddeld gepercipieerde pakkans per rit (GGP) in combinatie met de sanctie (S) zodanig is dat het plegen van fraude als niet lonend wordt ervaren Alle handhavingsstations op het Tolnetwerk en overige wegennet registreren alle voertuigen De handhaving maakt gebruik van vaste wegkantstations (SRSE), flexibele wegkantstations (FRSE) en mobiele handhavingsteams (EMV) De handhavingsapparatuur op de autosnelwegen registreert ten minste 95% van de transitpassages Voertuigen die in overtreding zijn geweest worden opgenomen op een blacklist totdat de betaling voor betreffende overtreding gedaan is Voertuigen op de blacklist die door de wegkantapparatuur gedetecteerd zijn, worden onmiddellijk doorgegeven aan de mobiele teams De handhavingsapparatuur voor het vignet wordt tevens gebruikt voor handhaving van de kilometerheffing Flexibele handhavingsstations worden ingezet om de gepercipieerde pakkans te verhogen De mobiele handhavingsteams voeren visuele controles en staande houdingen uit Het handhavingscentrum verzorgt de afhandeling van gedetecteerde overtreders, het generen en onderhouden van de blacklist en het handmatig herkennen van niet-herkende kentekens Het schikkingsbedrag voor het niet voldoen van de kilometerheffing is minimaal 500 euro Alle overtredingen die binnen 3 uur worden begaan door één Gebruiker / voertuig / bestuurder binnen één Gewest, zullen worden behandeld als één overtreding Functionele eisen aan OBU beheer Vertrouwelijk versie

10 2.7.1 De OBU is administratief gekoppeld aan de nummerplaat De Service provider hanteert een tariefsysteem dat kan omgaan met de gedefinieerde tariefstructuren De Service provider beschikt over een OBU-register waarin het unieke ID van elke OBU is gekoppeld aan alle noodzakelijke gegevens voor de werking van het systeem Functionele en technische eisen aan registratie en installatie De SSP richt servicepunten in waarbij een Gebruiker zich kan registreren en een OBU kan verkrijgen De SSP is verantwoordelijk voor het ontwerp van een installatieproces dat eenvoudig en begrijpelijk is en zo min mogelijk tijd kost voor een Gebruiker De maximale reisafstand tussen een willekeurige plek op de snelweg in België en het dichtstbijzijnde aan de snelweg gelegen OBU servicepunt is 30 kilometer De maximale extra reisafstand of reistijd om een OBU te verkrijgen bij een servicepunt vóór het binnengaan van België is 10 kilometer of 10 minuten De SSP is verantwoordelijk dat ieder servicepunt te allen tijde een voldoende voorraad aan OBU s heeft om aanvragen te bedienen De tijd die een Gebruiker nodig heeft om een OBU te installeren is maximaal 10 minuten De OBU moet gevoed kunnen worden via een sigarettenaansteker aansluiting De installatie mag de garantie op het voertuig en overige voertuigonderdelen niet benadelen Organisatorische eisen aan de SSP De kwaliteit van de interne beheersing van de SSP dient te voldoen aan een algemeen aanvaard kwaliteitsraamwerk De kwaliteit van de beheersing van de geautomatiseerde informatiesystemen van de SSP dient te voldoen aan een algemeen aanvaard beheersingsraamwerk De Interregionale entiteit heeft te allen tijde het recht audits uit te voeren waaraan de SSP kosteloos de nodige medewerking verleent voor 20 dagen per jaar De SSP toont aan te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving die van toepassing is op de uitvoering van haar taken De SSP draagt in geval van onderaanneming, outsourcing of soortgelijk de volledige verantwoordelijkheid voor de diensten die door de onderaannemer worden uitgevoerd Vertrouwelijk versie

11 2.9.6 De SSP dient het voornemen om significante wijzigingen in de dienst of in het leveringsproces door te voeren, tijdig te melden bij de Interregionale entiteit De SSP start niet met het verlenen van vernieuwde diensten, voordat testen en analyses hebben aangetoond dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. De rapportering van deze testen en analyses worden vooraf voorgelegd aan de Interregionale entiteit Bij discontinuïteit van de bedrijfsvoering van de SSP vervallen alle objecten, systemen, intellectuele eigendommen en overige zaken die ten behoeve van de operationele uitvoering van de kilometerheffing noodzakelijk zijn aan de Gewesten en de Concessiehouders; alle kennis wordt ter beschikking gesteld aan de Gewesten en de Concessiehouders Financiële continuïteitseisen aan de SSP Tijdens het aanbestedingstraject zal de aanbestedende overheid erop sturen om een voldoende financieel solide positie te bereiken voor de projectvennootschap. Offertes zullen een reeks gevoeligheidsanalyses, indicatieve onderaannermingscontracten en term sheets moeten bevatten, alsook een voorgestelde garantiestructuur De DBFMO overeenkomst kan eisen dat de moedervennootschap(pen) van de SSP een specifieke garantie geven ten behoeve van de betaling van gefactureerde heffingen Eisen aan de relatie tussen Gebruiker en de Service Provider De overeenkomst tussen Gebruiker en Service Provider wordt wettelijk gereguleerd De Gebruiker heeft binnen België te allen tijde de verplichting over een functionerende OBU te beschikken De SSP mag geen kosten (materiaal, arbeidsloon) voor het herstel van niet-functionerende OBU s in rekening brengen bij de Gebruiker tenzij aantoonbaar opzettelijke schade is toegebracht door de Gebruiker De gemiddelde extra inspanning voor een Gebruiker om één OBU te vervangen mag niet meer bedragen dan 30 minuten inclusief tijd voor administratieve taken (defect melden) reistijd en vervangtijd ter plaatse De SSP mag een borg vragen aan de Gebruiker voor de geleverde apparatuur die niet hoger dan de kostprijs van de apparatuur De SSP eist Gegarandeerde betaalmethoden De SSP mag geen andere gronden hebben om Gebruikers te weigeren dan weigering van de Gebruiker tot het gebruik van Gegarandeerde betaalmethoden Bepaling van de KPI s Er worden 13 KPI s gedefinieerd aangaande registratie, handhaving en rapportage van niet-reglementaire voertuigen Vertrouwelijk versie

12 Voor het bepalen van de KPI s geeft de SSP toegang tot de data in de back office aan de Gewesten middels een kijkfunctie in de database Eisen aan rapportering ten behoeve van vaststelling van de geleverde prestatie Rapportering over KPI s vindt plaats aan de Interregionale entiteit iedere maand binnen 20 werkdagen na afloop maand Indien het aannemelijk is dat gedefinieerde tolerantie op een KPI overschreden gaat worden, dient de SSP hierover binnen 24 uur, tussentijds te rapporteren Operationeel niveau Functionele en technische eisen ten aanzien van de performance van het systeem De performance van de kilometerregistratie is geborgd De performance van de functies van de handhavingsapparatuur is geborgd De performance van de rapportering van niet-reglementaire voertuigen is geborgd Functionele en technische eisen ten aanzien van de OBU op operationeel niveau De OBU moet voldoen aan de relevante voertuigrichtlijnen op het gebied van EMC en het zichtveld voor de bestuurder De OBU dient te voldoen aan de milieueisen De architectuur dient te voldoen aan de architectuurstandaard ISO De OBE dient onder alle weers- en verkeersomstandigheden in Europa betrouwbaar te functioneren De OBE dient onder alle weers- en verkeersomstandigheden in Europa te functioneren volgens de nauwkeurigheidseisen De OBE dient onder alle weers- en verkeersomstandigheden van toepassing in Nederland correct te functioneren in samenwerking met de Handhavingsapparatuur De OBU dient geschikt te zijn voor alle heffingsplichtige voertuigen De OBE dient een minimale levensduur te hebben van 7 jaar De OBE dient een Mean Time Between (MTBF) te hebben van 25 jaar Eisen ten aanzien van de key interfaces 3 tot en met 6 (zie Figuur 1) Eisen aan interface 3 (mens-machine interface) Eisen aan interface Eisen aan interface Eisen aan interface Vertrouwelijk versie

13 3.4 Functionele en technische eisen aan installatie en registratie op operationeel niveau Alle activiteiten die plaatsvinden rondom inbouw dienen gelogd te worden en raadpleegbaar te zijn De installatietijd van de OBU, dient beperkt te zijn tot 10 minuten De tijd om een OBU te vervangen dient beperkt te zijn tot 10 minuten De installatie mag de garantie op het voertuig en overige voertuigonderdelen niet beïnvloeden Personalisatie-parameters worden geverifieerd (voor zover deze aanwezig zijn) bij het DIV-register Functionele en technische eisen aan het kernproces op operationeel niveau Registratie van een verreden kilometer Aggregatie van de verreden kilometers maal tarief Verzending van gebruiksdata (OBU proxy) Valideren en verrijken van kilometers maal tarief Aangifte (SSP Gewesten), heffing en aanslag (Gewesten SSP) Facturatie, inning en dwanginvordering van kilometers maal tarief 82 Vertrouwelijk versie

14 Afkortingen en Definities Afkortingen ANPR DBFMO DIV DSRC EETS FRSE FRSEV GNSS IPR KPI MTM OBU RASA REA RCI SRSE SRSEV SSP VAS Automatic Number Plate Recognition Design, Build, Finance, Maintain, Operate Dienst voor Inschrijving van Voertuigen Dedicated Short Range Communication European Electronic Toll Service Flexible Road Side Equipment Flexible Road Side Equipment Vignette Global Navigation Satellite System (bijv. GPS, Galileo, Glonass) Intellectual Property Right Key Performance Indicator Maximaal Toegestane Massa On Board Unit Gewestelijk administratief sanctionerende overheid (Regional Administrative Sanctioning Authority) Gewestelijk handhavingsoverheid (Regional Enforcement Authority) Road Charging Interoperability Stationary Road Side Equipment Stationary Road Side Equipment Vignette Single Service Provider Value Added Services Vertrouwelijk versie

15 Definities Concessiehouder EETS provider Gebruiker Gewest Gegarandeerde betaalmethoden Organisatie die in opdracht van een overheid het geheel of een deel van een wegennet exploiteert Definitie van de actor service provider binnen de EETS Eigenaar van een heffingsplichtig voertuig. Veelal gelijk aan de nummerplaathouder. In sommige gevallen kan de bestuurder als Gebruiker worden aangemerkt. Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, zijnde elk van de drie gefedereerde entiteiten met rechtspersoonlijkheid die als deelstaat van de federale staat zijn erkend op grond van een eigen socio-economisch profiel en waarvan de bevoegdheden materieel tot de bevoegdheden die de bijzondere wetgever hen uitdrukkelijk toekent, en territoriaal tot hun grondgebied zijn beperkt Betaalmethoden waarvan de SSP zich gegarandeerd weet dat hij toekomstige kosten van de Gebruiker kan innen. Voor het innen van de kosten behoeft de SSP geen toestemming van de Gebruiker en de Gebruiker kan de betaling ook niet ongedaan maken. Gegarandeerde betaalmethoden zijn onder andere kredietkaarten, tankkaarten en voorschotten. Interoperabiliteitsbeschikking Beschikking 2009/750/EG van de Commissie van 6 oktober 2009 tot definiëring van de Europese elektronische tolheffingsdienst en de bijbehorende technische onderdelen Interoperabiliteitsrichtlijn Interregionale entiteit Richtlijn 2004/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap De gemeenschappelijke dienst of instelling die met het oog op het gezamenlijk uitoefenen van eigen bevoegdheden via een samenwerkingsakkoord Vertrouwelijk versie

16 gezamenlijk opgericht en gezamenlijk beheerd wordt door de Gewesten Kernproces kilometerheffing systeem Mobiele telecommunicatie Service provider Single Service Provider Toll Charger Tolnetwerk Tolrichtlijn Het kernproces van het kilometerheffing systeem bestaande uit het registreren van verreden kilometers tot en met inning en afdracht van alle verreden kilometers maal tarief De telecommunicatievorm waarmee data tussen de OBU en proxy worden uitgewisseld. Voorbeelden zijn GSM, GPRS, EDGE, UMTS en toekomstige op 4G+ gebaseerde standaarden. Elke organisatie die een dienst aanbiedt van facturatie aan Gebruikers, inning, en afdracht aan de Gewesten, van kilometerheffing op basis van door een OBU geregistreerde gegevens Service provider die middels een aanbesteding zal worden gecontracteerd als dienstverlener zoals beschreven in deze architectuurnota Definitie van de eigenaar van een toldomein binnen de EETS. In deze context is dat respectievelijk het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest of Concessiehouders Het deel van het wegennet waarop de kilometerheffing van kracht is Richtlijn 1999/62/EEG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, zoals gewijzigd door richtlijn 2006/38/EG en richtlijn 2011/76 EU Vertrouwelijk versie

17 Inleiding Achtergrond Op 21 januari 2011 werd een politiek akkoord tussen de drie Gewesten afgesloten waarin onder meer besloten werd tot invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens. Het is daarbij de bedoeling om een ecologisch gemoduleerde slimme kilometerheffing in te voeren, die gedifferentieerd kan worden naar plaats, tijd, rijgedrag en milieukenmerken van het voertuig. In eerste instantie zal de heffing worden ingevoerd voor zware- en lichte vrachtwagens, zowel binnenlandse als buitenlandse. Ook buitenlandse vrachtauto s zullen aan de kilometerheffing worden onderworpen. Op termijn kunnen ook andere voertuigtypes onder de kilometerheffing gaan vallen, zoals personenvoertuigen. Ter onderbouwing van een beslissing rondom de kilometerheffing zijn een aantal ontwerpbeslissingen genomen ten aanzien van de te hanteren functionele en technische vereisten van het systeem die in het onderliggend document, de architectuurnota, worden weergegeven. Deze ontwerpbeslissingen vormen het fundament bij de voorbereiding van de aanbesteding van het systeem. De architectuurnota heeft dus het statuut van voorlopige architectuurnota, die tijdens de tweede fase van het project zal worden afgetoetst met marktpartijen, belanghebbenden en formeel met de Europese Commissie. Uit contacten die het consortium in het kader van zijn werkzaamheden tijdens de eerste fase heeft gehad met de Europese Commissie blijkt dat deze bijkomende duiding wenst bij een aantal aspecten. Mogelijks zullen een aantal aspecten moeten verfijnd worden in de definitieve architectuurnota. Doel Dit document bevat een integrale uitwerking van uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen aan het beoogde systeem voor de kilometerheffing binnen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Opbouw document Dit document is uit drie hoofdstukken opgebouwd (zie onderstaande tabel). Het eerste hoofdstuk richt zich op de uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen op Vertrouwelijk versie

18 strategisch niveau. Hieruit afgeleid richt het tweede hoofdstuk zich op de uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen op tactisch niveau. Evenzo is het derde hoofdstuk afgeleid uit het tactisch niveau en bevat een doorkijk naar de uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen op operationeel niveau. Vertrouwelijk versie

19 Vertrouwelijk versie

20 1 Strategisch niveau 1.1 Uitgangspunten ten aanzien van de definitie van de heffingsplichtige voertuigtypes De kilometerheffing is van toepassing op voertuigen voor goederenvervoer met een MTM (maximaal toegelaten massa) van 3,5 ton en meer Tegelijkertijd met de invoering van de kilometerheffing wordt op federaal niveau het Eurovignet opgeheven. Het is niet toegestaan om een tolgeld zoals de kilometerheffing te combineren met een gebruiksrecht zoals het Eurovignet ten aanzien van éénzelfde voertuigcategorie op eenzelfde traject. De Gewesten zullen daarom afspraken moeten maken met de federale overheid om af te zien van de heffing van het Eurovignet. De volgende randvoorwaarden gelden voor de kilometerheffing van vrachtwagens: - Doorrekenen van infrastructuurkosten in een infrastructuurheffing, op basis van de regels opgelegd door de Tolrichtlijn 2011/76, op alle wegen waarop tol zal geheven worden. Mogelijkheid tot differentiatie van de infrastructuurheffing naar MTM van het voertuig. Mogelijkheid tot differentiatie van de infrastructuurheffing naar congestie (tijdstip en plaats) en naar Euro-emissieklassen, met een maximum verschil van 100% tussen de hoogste en de laagste klasse. De differentiatie naar Euro-emissieklassen is verplicht voor wegen waarop geen externekostenheffing ingevoerd wordt. - Doorrekenen van externe kosten voor luchtkwaliteit en geluidhinder in een externekostenheffing, op basis van de regels opgelegd door de Tolrichtlijn, o.a. Bijlage III bis. De externekostenheffing wordt in beginsel enkel op de niet-geconcedeerde wegen ingevoerd. Verplichte differentiatie externekostenheffing naar Euro-emissieklassen. Mogelijkheid tot differentiatie externekostenheffing naar tijdstip (dag en nacht) of naar plaats (voorstadswegen en interlokale wegen). Het blijft toegelaten om andere regulerende heffingen toe te passen op alle wegen in stadsgebieden, met inbegrip van wegen van het trans-europese netwerk door stedelijke gebieden met het oog op het tegengaan van tijd en plaatsgerelateerde congestie of op het tegengaan van milieuschade. Vertrouwelijk versie

21 1.1.2 Vrijstellingen van kilometerheffing worden in beginsel niet verleend Vrijstellingen van kilometerheffing worden in beginsel niet verleend. In abstracto blijven zij mogelijk voor uitzonderlijke gevallen, zoals bepaald in artikel 7.4 van de Tolrichtlijn. Zij moeten bovendien concreet en adequaat worden gemotiveerd Sociale correcties van het tarief zullen niet worden verstrekt Het tarief zal niet variëren op basis van sociale omstandigheden van de nummerplaathouder. 1.2 Uitgangspunten ten aanzien van de geografische reikwijdte De kilometerheffing zal worden berekend ten minste op het uitgebreid Eurovignet wegennet Met uitgebreid Eurovignetwegennet wordt verwezen naar het wegennet dat onder het huidige toepassingsgebied van het Eurovignet valt. De kilometerheffing omvat minstens deze wegen en maximaal het hele wegennet. Tarieven worden in de vorm van tariefzones gedigitaliseerd. Per weg of weggedeelte kan een tariefzone worden bepaald, ongeacht geografische locatie. Elke zone kan een eigen tarief hebben. Afhankelijk van de gewenste mate van detail kunnen er vele honderden tot duizenden verschillende tariefzones worden vastgesteld. Deze zones dienen ook periodiek te zijn aan te passen. De eigenaar van het betreffende domein gaat over de vorm van de zones en de hoogte van de geldende tarieven en zal zich daarbij houden aan de door de SSP opgestelde standaarden waarin de definitie van een tariefzone is gespecificeerd De kilometerheffing zal in juridische zin een grondslag kennen in gebiedsdekkende detectie De kilometerheffing zal in juridische zin een grondslag kennen in gebiedsdekkende detectie waarbij het gehele grondgebied van de drie Gewesten in juridische zin binnen de reikwijdte van de heffing kan vallen. Dit vanwege de doelstellingen ten aanzien van het milieu alsmede keep it simple overwegingen ten aanzien van de robuustheid en beheersbaarheid van het systeem. Binnen deze scope is het, met de gebruikte techniek, mogelijk om eerst te opteren voor een selectief wegennet. Niettemin zullen van het begin af aan alle wegen onder de kilometerheffing vallen, maar zal voor de nog niet belaste wegen een nultarief worden vastgesteld. Vertrouwelijk versie

22 1.3 Uitgangspunten ten aanzien van de juridische grondslag De kilometerheffing wordt ingevoerd als een oneigenlijke gewestbelasting op het niet-geconcedeerde wegennet en als een retributie op het geconcedeerde wegennet (zogenaamd gemengd model ) Hiertoe is de medewerking van de federale overheid vereist Bij de federale overheid zal een wetswijziging worden bepleit die in het gemengd model in alle gevallen de aftrekbaarheid van de kilometerheffing als beroepskost moet garanderen De kilometerheffing als oneigenlijke gewestbelasting is volgens het huidige (federale) wetboek van de inkomstenbelastingen principieel als beroepskost aftrekbaar, zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting. Omtrent de aftrekbaarheid voor beroepsdoeleinden van de kilometerheffing als retributie in de vennootschapsbelasting, kan enkel rechtszekerheid worden bekomen via een (federale) wetswijziging. De regels inzake aftrekbaarheid als beroepskost in de inkomstenbelastingen blijven ook na de invoering van de kilometerheffing tot de federale bevoegdheid behoren en kunnen door de federale overheid bij gewone wet worden gewijzigd. 1.4 Uitgangspunten ten aanzien van de planning De kilometerheffing wordt in principe in 2016 ingevoerd Het politieke akkoord tot hervorming van de verkeersbelastingen, afgesloten tussen de drie Gewesten in januari 2011, bepaalt dat de kilometerheffing voor vrachtwagens en het wegenvignet voor lichte voertuigen op hetzelfde moment zullen worden ingevoerd. Op het ogenblik van het afsluiten van het akkoord ging men uit van een invoering in Bij het uitwerken van de globale planning van het project moet rekening gehouden worden met het vereiste dat de gewesten eerst bevoegd moeten zijn op grond van de (in werking getreden) bijzondere wet voordat ze beslissingen kunnen nemen in het aanbestedingstraject. De huidige inschatting is dat de gewesten deze bevoegdheid in juli 2013 zullen verwerven. In de periode voorafgaand aan de go-live datum worden toekomstige Gebruikers middels mediacampagnes, opgezet door de overheid, geïnformeerd en worden de zelf-installeerbare OBU s verdeeld aan alle Belgische en buitenlandse Gebruikers die hierom verzoeken. Het systeem gaat in één keer live. Als de eerste vrachtwagens Vertrouwelijk versie

23 hun OBU s hebben geïnstalleerd, zijn alle tarieven nog vastgesteld op het nultarief en kunnen grootschalige end-to-end integratietests worden uitgevoerd. De SSP dient in haar aanbieding voorstellen te doen voor gelaagde testmethodieken en end-to-end tests leidend naar een eerste installatie van OBU s zes maanden voor go-live en end-to-end tests uiterlijk twee maanden voor go-live. 1.5 Uitgangspunten ten aanzien van het tariferingsmodel De kilometerheffing zal worden berekend op basis van afgelegde afstand in kilometers en kan afhankelijk zijn van tijdstip, locatie, rijrichting en statische voertuigkenmerken Op grond van de Tolrichtlijn mag de hoogte van het tarief maximaal worden vastgesteld ter hoogte van de infrastructuurkosten van vrachtwagens en/of de externe kosten vanwege luchtkwaliteit en geluidhinder. De infrastructuurkosten werden berekend voor de drie Gewesten. Voor de externe kosten worden, voor zover van toepassing, de maxima uit de Richtlijn gehanteerd (berekende externe kosten voor Vlaanderen liggen hoger). In principe wordt elke verplaatsing geregistreerd en in rekening gebracht, waarbij tussentijdse afrondingen niet mogen worden toegepast. Op basis van het tariferingsmodel op korte en langere termijn gelden de volgende systeemeisen: Het systeem moet tariefdifferentiatie in functie van tijd (spits/dal en dag/nacht) toelaten Deze modulering is potentieel positief voor het bestrijden van milieuhinder en congestie Het systeem moet tariefdifferentiatie in functie van de locatie toelaten Het systeem moet borgen dat waar tariefzones met ongelijke tarieven elkaar kruisen (bijvoorbeeld bij ongelijkvloerse kruisingen), toch het juiste tarief in rekening wordt gebracht. Deze modulering is potentieel positief voor het bestrijden van milieuhinder en congestie. Vertrouwelijk versie

24 Het systeem moet tariefmodulering in functie van de rijrichting toelaten Deze modulering is potentieel positief voor het bestrijden van milieuhinder en congestie Het systeem moet tariefmodulering op basis van statische voertuigkenmerken toelaten (met name Euro-emissienorm en maximaal toegestane massa) Deze modulering is potentieel positief voor het bestrijden van milieuhinder, op de samenstelling van het vrachtwagenpark (vergroening). De modulering op maximaal toegestane massa betreft bovendien de impact op de infrastructuur. De statische voertuigkenmerken die gebruikt worden voor de tariefmodulering zijn controleerbaar door een vergelijk met de gegevens in het kentekenbewijs en vergen daarom geen specifieke handhavingsapparatuur Het systeem moet in staat zijn ook nultarieven te kunnen toelaten Omwille van initiële testen maar ook omdat die tariefgebieden die nog niet belast zijn toch in het systeem te kunnen opnemen moet een nultarief voor een tariefzone mogelijk zijn. De afhandeling van een nultariefgebied zal niet op de factuur mogen verschijnen, maar moet wel in de databases worden opgeslagen Het systeem moet toelaten dat ieder half jaar een tariefwijziging kan worden doorgevoerd Hiermee dient rekening gehouden te worden met de robuustheid van het systeem, waarvoor een periode van een half jaar noodzakelijk wordt geacht voor voorbereiding, ontwikkeling, testen en acceptatie van door OBU s en/of proxy te downloaden digitale geo-objecten. Daarnaast komt het de transparantie voor de Gebruiker ten goede om de tarieven niet te frequent aan te passen. 1.6 Uitgangspunten ten aanzien van de te gebruiken techniek voor het vaststellen tarief in het kilometerheffingsysteem Het systeem ter vaststelling van de kilometerheffing maakt gebruik van GNSS plaatsbepaling als middel voor het bepalen van locatie, tijdstip, rijrichting en verplaatsing Voor de drie Gewesten is een GNSS systeem het meest aangewezen, vanwege de dichtheid van het wegennet, de vereiste dekking van het volledige wegennet en de Vertrouwelijk versie

25 flexibiliteit om wegen toe te voegen ter voorkoming van sluipverkeereffecten. Door deze benaderingswijze behoeven voor de registratiefunctie geen portalen en apparatuur langs de kant van de weg te worden geplaatst, maar wel apparatuur in het voertuig (de On-Board Unit). Daarnaast zullen natuurlijk wel ten behoeve van de handhavingsfunctie bepaalde apparatuur langs de weg geplaatst moeten worden. Zoals in paragraaf aangegeven wordt niet uitgegaan van map-matching, maar van indeling van het intergewestelijk grondgebied in tariefzones met een te definiëren mate van fijnmazigheid. De GNSS gebaseerde afstand wordt bepaald door het sommeren van de verschillen van opeenvolgende positiebepalingen. Op die plekken waar noodzakelijk (tunnels, parallelwegen in verschillende zones) kunnen naar behoefte location augmentation beacons worden gebruikt. Voor startup problemen (bijvoorbeeld time to first fix) zullen door de Service provider voorzieningen getroffen moeten worden door augmented GPS methodes. De SSP kan kiezen voor een thin client oplossing. Dit betekent dat de OBU slechts verplaatsingsdata naar de proxy stuurt. Pas in de proxy wordt de verplaatsingsdata dan omgezet in kilometers per tariefgebied en wordt de data verrijkt met de bijbehorende tarieven. Dit heeft als belangrijk voordeel dat hierdoor de geodata niet in de OBU beheerd hoeft te worden waardoor OBU s die langere tijd in het buitenland zijn verbleven geen update behoeven maar onmiddellijk in werking kunnen treden na binnenkomst in België. Tevens zullen maatregelen getroffen moeten worden om het actuele tarief in de OBU te kunnen tonen. Maar de SSP mag ook kiezen voor een thick client en moet dan in zijn oplossing borgen dat het probleem van de halfjaarlijkse updates afdoende en betrouwbaar is opgelost Het systeem maakt gebruik van CEN 5,8 GHz DSRC als communicatiekanaal tussen OBU s en handhavingsapparatuur Voor de communicatie met handhavingsapparatuur zal gebruik gemaakt worden van de CEN 5,8 GHz DSRC standaard; dit is in lijn met EETS en RCI. Het communicatieprotocol tussen OBU en de handhavingsapparatuur moet voldoen aan CEN ISO maar is dan vaak toch nog leverancier-specifiek. Bij toevoeging van (EETS) providers zal de handhavingsapparatuur derhalve geschikt moeten worden gemaakt voor CEN278-gebaseerde communicatieprotocollen van betreffende Service provider. De SSP zal hiertoe voorzieningen moeten treffen zodat zijn handhavingsapparatuur dusdanig kan worden aangepast dat ook met OBU s van toekomstige Service Providers kan worden gecommuniceerd. Vertrouwelijk versie

26 1.6.3 Het systeem maakt gebruik van draadloze technologie ten behoeve van communicatie tussen de OBU en de proxy (binnen de front-end) De OBU dient draadloos en zonder tussenkomst van de Gebruiker te kunnen communiceren met de noodzakelijke functies van de Service provider zoals doorgifte van kilometerdeclaraties en updates van het tarief. Deze communicatie moet tweezijdig kunnen plaatsvinden (upload van de OBU en download naar de OBU). Het is aan de Service provider om een op de eisen passende technologie te selecteren, bijvoorbeeld (niet limitatief) cellulair (GSM/GPRS/UMTS), WiFi, WiMAX, DSRC. Er is een voorkeur voor een vorm van Mobiele telecommunicatie omdat deze oplossing de meeste verspreiding kent in het Belgische en buitenlandse gebied. De compatibiliteit met de toekomstige 4G dient bij de marktconsultatie nader onderzocht te worden. Er worden eisen gesteld aan de frequentie van communicatie tussen OBU en back office om zeker te stellen dat de data voldoende frequent wordt afgestort. Zo zal de gebruikte technologie geschikt moeten zijn om data real-time, maar minimaal elke minuut af te storten en tevens zullen voorzieningen moeten worden getroffen dat vrachtwagens die komend vanuit België de grens naderen voor het overschrijden van die grens hun data afstorten De OBU is eenvoudig door ondeskundige Gebruikers te verkrijgen en te installeren Elke Gebruiker kan een OBU verkrijgen bij een servicepunt. De gehele handeling van afhalen en installatie moet binnen een relatief korte tijd voltrokken kunnen worden. Onderdeel van de installatie is een voorziening die een latere verwijdering van de OBU uit het voertuig registreert en zichtbaar maakt voor Gebruiker en handhaving. Voor de OBU zal een borg verlangd worden. Vertrouwelijk versie

27 1.6.5 Het systeem moet toelaten om in bepaalde zones een forfaitaire heffing te doen wanneer een voertuig zich minstens X meter binnen die zone heeft verplaatst en dit met een maximum van Y forfaitaire heffingen per voertuig per etmaal 1.7 Uitgangspunten ten aanzien van de rol van de markt in de kilometerheffing De ontwikkeling, realisatie en uitvoering van het systeem voor kilometerheffing vindt plaats door één (Single) Service Provider, onder regie en toezicht van de Interregionale entiteit In de kilometerheffing is voorzien dat een private marktpartij participeert in de ontwikkeling, realisatie en uitvoering van de kilometerheffing. Er wordt gekozen voor een Single Service Provider (SSP) model, dat wil zeggen de Gewesten sluiten een DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate) overeenkomst met één Service provider die instaat voor de financiering van de benodigde investeringen; die de producten en diensten die nodig zijn ontwikkelt, levert en die ook in staat voor facturatie, inning en afdracht aan de Gewesten en in voorkomend geval, de Concessiehouder(s) De SSP wordt integraal aanbesteed als DBFMO en levert een end-to-end dienst aan de Gebruiker en fungeert als enige aanspreekpunt voor zowel de Gebruiker als de Gewesten en de Concessiehouder(s) De Gewesten en de Concessiehouder(s) sluiten een DBFMO overeenkomst af met een private partij die instaat voor de financiering van de benodigde investeringen, de producten en diensten die nodig zijn ontwikkelt en levert, en die ook instaat voor facturatie, inning en afdracht aan de Gewesten en de Concessiehouder(s). De SSP levert een end-to-end dienst aan de Gebruiker, de Gewesten en in voorkomend geval, de Concessiehouder(s). De integrale oplossing bestaat uit ten minste: Het beschikbaar stellen van werkende OBU s via verschillende kanalen (servicepunten in binnen- en buitenland, versturen per post); Registratie, controle en verwerking in een back-office van door deze OBU s verzonden verplaatsingsgegevens; Facturatie aan de Gebruiker en inning via Gegarandeerde betaalmethoden; Afdracht van de gefactureerde heffing aan de Gewesten en de Concessiehouders; Aanleveren van gebruikersdata voor de uitvoering van de handhaving. Vertrouwelijk versie

28 Tevens voert de SSP de relevante ondersteunende processen (customer care) voor de registratie van Gebruikers, afhandeling van problemen met de werking van OBU s, behandeling van vragen of klachten over facturatie, informatieverstrekking aan de weggebruikers over het systeem, Ook naar de Gewesten en de Concessiehouder(s) toe verleent de SSP ondersteuning, bijvoorbeeld door gegevens ter beschikking te stellen voor de controle van de afdrachten en de naleving van de KPI s, door medewerking te verlenen bij periodieke audits, De SSP staat in voor de levering en het beheer van de handhavingsapparatuur, met inbegrip van het handhavingscentrum en de datacommunicatie tussen de onderdelen. Dit geheel combineert de handhaving van zowel wegenvignet als kilometerheffing Voor dit luik is er gekozen om de rol van de SSP te beperken tot de levering van data en beschikbaarstelling van de infrastructuur en de herkenning van de kentekens, inclusief de handmatige herkenning waar nodig. De uitvoering van handhavingstaken is een taak die wordt opgenomen door de Gewesten. De SSP levert en beheert een werkend geheel van handhavingsapparatuur. Dit geheel combineert de handhaving van zowel wegenvignet als kilometerheffing en bestaat uit: Vaste wegkantapparatuur en verplaatsbare wegkantapparatuur; Communicatie en handhavingsapparatuur voor de mobiele handhavingsteams; Voertuigen voor de handhavingsteams (dit is optioneel, elk Gewest bekijkt dit in functie van zijn noden); Een handhavingscentrum inclusief back office, specifiek uitgeruste werkplekken voor de medewerkers van de Gewesten en communicatieapparatuur; Datatransmissie tussen deze verschillende componenten. Personeel van de SSP staat in voor opleiding en ondersteuning van het overheidspersoneel, het onderhoud van de apparatuur en het verhelpen van eventuele tekortkomingen (vb. niet correct herkenning van nummerplaten) met de bedoeling om de performance van het systeem te verbeteren. De Gewesten van hun kant zetten handhavingsteams in, bemensen het handhavingscentrum en voeren de eigenlijke handhaving uit (staande houden van voertuigen, opleggen van boetes, opstarten dwanginvordering, organiseren beroepsprocedure, ). Vertrouwelijk versie

29 1.7.4 Het stelsel van kilometerheffing wordt voorbereid op EETS Op grond van de Europese interoperabiliteitsregels ontstaat vanaf oktober 2012 een open markt waarin meerdere EETS providers de end-to-end dienst mogen leveren aan Gebruikers indien zij een overeenkomst op basis van een EETS gebiedsverklaring zijn aangegaan met de Gewesten en waar van toepassing de Concessiehouders als Toll Charger. Zowel in de algemene architectuur van het systeem van kilometerheffing als in het contract met de SSP wordt met deze situatie rekening gehouden, door van een open marktmodel uit te gaan. Van bij de start van het project (go-live) kunnen de Gewesten ook beslissen om andere Service providers toe te laten die hun diensten willen aanbieden in de Gewestelijke toldomeinen, naar het voorbeeld van de Franse sociétées habilitées de télépéage (SHT). Het verschil met EETS providers is dat ze hun diensten niet noodzakelijk, ook niet binnen de 24 maanden die daarvoor in de Interoperabiliteitsbeschikking zijn voorzien, in alle toldomeinen in de Europese unie aanbieden. De Gewesten en de Concessiehouders zullen als Toll Charger in onderhandeling moeten treden met elke andere provider die wenst te opereren in het het respectievelijke Gewestelijke toldomein. In dat geval kan een situatie ontstaan van meerdere Service providers naast elkaar, en kunnen Gebruikers vrij hun Service provider kiezen. De gehanteerde architectuur (zie paragraaf ) is met het aanen afritsbaarheidsprincipe voorbereid op deze situatie. In de overeenkomst met de SSP wordt hieraan aandacht besteed, alsmede aan de gevolgen voor het verdienmodel van de SSP en de open te stellen infrastructuur (zoals augmentation beacons) die door de SSP geleverd is Het stelsel van kilometerheffing wordt voorbereid op uitbreiding naar personenvervoer De kilometerheffing zal voor vrachtwagens ingevoerd worden, met dien verstande dat er bij de invoering ervan rekening gehouden zal worden met de mogelijke uitbreidbaarheid naar personenwagens. Dit wordt gerealiseerd door in de architectuur (zie ) de mogelijkheid te scheppen om meerdere Service providers aan te ritsen op de open interfaces. Ook wordt reeds gewerkt met een privaatrechtelijke overeenkomst tussen Service provider en Gebruiker, waarmee wordt voorbereid op een open markt voor meerdere Service providers. De beoogde aanbesteding ter aanduiding van de SSP zal om budgettaire redenen in scope nochtans beperkt blijven tot het vrachtvervoer. Tevens zal de handhavingsapparatuur, zoals in gedefinieerd, moeten zijn voorbereid op toekomstige Service providers voor personenvervoer. Vertrouwelijk versie

30 Om na te gaan of het systeem voldoende uitbreidbaar is naar lichte voertuigen zal de SSP meewerken aan 3 tests: een nauwkeurigheid plaatsbepalingstest compleetheid: deze zal de compleetheid van de gemeten gegevens nagaan, gemeten in het totaal aantal afgelegde kilometer. Het resultaat moet inzicht geven in of de OBU bij gebruik met lichte voertuigen kan voldoen aan de gewenste nauwkeurigheid; een nauwkeurigheid plaatsbepalingstest- specifieke omgeving: deze test moet bepalen of er specifieke omgevingen zijn zoals tunnels, dichte hoogbouw enz., waarbij de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling een probleem kan opleveren; test gebruikersinterface: doel van deze test is het bepalen van welke eisen particuliere gebruikers stellen aan de gebruikersinterface van de OBU De SSP geeft een opbrengstgarantie aan de Gewesten ter hoogte van een percentage van het totaal aan werkelijk verreden kilometers maal tarief Vanuit de PPS-aanbestedingsfilosofie op basis van een end-to-end Service provider is het wenselijk om een prestatieafspraak aan te gaan op basis van KPI s. Zie paragraaf 1.13 voor uitwerking van deze eis Het volledige debiteurenrisico van de inning van de kilometerheffing voor zijn klanten ligt bij de SSP De aanbestedingsdocumenten dienen deze vereiste te bevatten, samen met details betreffende: De mate waarin de SSP de mogelijkheid heeft om zijn klanten te kiezen; Het recht dat de SSP heeft om Gegarandeerde betaalmethoden (voorschot, krediet-of tankkaart) te vragen, afhankelijk van het risicoprofiel van de Gebruiker; De behandeling van gevallen waarin de Gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt en de SSP deze situatie (waarschuwing, betalingsherinnering, etc.) correct geïdentificeerd en beheerd heeft; De behandeling van gevallen waarin de Gebruiker of het kredietkaart/brandstofkaart bedrijf failliet gaat. Uitgangspunt hierbij is dat de SSP verplicht wordt elke klant te aanvaarden die beschikt over een Gegarandeerde betaalmethode en de borg voor het gebruik van de OBU kan voldoen. De SSP draagt het volledige debiteurenrisico zolang de Gebruiker zijn verplichtingen nakomt. Zodra de SSP correct identificeert en meldt dat een klant zijn verplichtingen niet meer nakomt of in geval van fraude, eindigt de Vertrouwelijk versie

31 overeenkomst met en de verantwoordelijkheid van de SSP voor de inning van de verschuldigde kilometerheffing voor deze klant Het juridisch eigendom van de OBU berust bij de SSP De SSP krijgt in de DBFMO-overeenkomst niet de verplichting opgelegd zijn systeem zodanig in te richten dat het aan het einde van de looptijd integraal aan een andere Service provider overdraagbaar is. Van de SSP wordt verwacht dat hij alle OBU s volledig economisch afschrijft over de levensduur van de DBFMO. Het geeft de nieuwe provider ook de kans efficiëntere OBU s in te zetten, dan wanneer hij de oude OBU s zou moeten overnemen Aan de SSP zullen eisen worden gesteld ten aanzien van zijn verplichtingen bij het beëindigen van het DBFMO-contract (voortijdig dan wel regulier) Immers, bij beëindiging van het contract zal een overdracht dienen te gebeuren aan de Gewesten dan wel aan de nieuwe Service provider. Hieronder vallen onder meer de overdracht van de gebruikersdatabase, een overgangsregeling voor gebruik van de OBU s, gebruik van IP, de handhavingsapparatuur en de servicepunten. In de aanbestedingsdocumenten zullen hiertoe een aantal zaken worden geregeld De SSP financiert de investeringen en exploitatie-uitgaven van door haar te leveren systeemcomponenten en diensten De architectuur van het systeem voor kilometerheffing wordt dusdanig functioneel, technisch en juridisch vormgegeven dat de rol van Service provider afritsbaar en aanritsbaar is gedefinieerd zodat Gebruikers met OBU s van andere Service providers binnen de Gewestelijke toldomeinen kunnen rijden, zonder fundamentele aanpassingen aan het systeem Er wordt gekozen voor een open marktmodel, waarbij andere Service providers dan de SSP, mits zij door de Gewesten worden erkend en de nodige op de tolgebiedverklaringen gebaseerde overeenkomsten kunnen aangaan en garanties kunnen stellen, hun diensten kunnen aanbieden in de toldomeinen die onder de kilometerheffing vallen. Hiermee wordt in de overeenkomst met de SSP rekening gehouden. Dit geldt zowel voor EETS providers als voor andere Service providers die, naar het voorbeeld van de Franse sociétées habilitées de télépéage (SHT), hun diensten niet in alle toldomeinen in de Europese Unie aanbieden. Het zijn in deze visie de Gewesten en de Concessiehouder(s) die via de Interregionale entiteit rechtstreeks contracteren met andere (EETS) providers, instaan voor de opvolging van de prestaties van alle Service providers en controle uitoefenen op de afdrachten. Vertrouwelijk versie

32 Er is in wezen, wat de reguliere inning betreft, geen verschil in benadering tussen de initiële Service provider (SSP) en andere Service providers. Aan de SSP worden wel eisen opgelegd die niet opgelegd zullen worden aan andere providers vb. op het vlak van customer care en uitbouw van servicepunten. Andere Service providers die aanritsen op het systeem moeten ervoor zorgen dat de OBU s van hun klanten kunnen communiceren met de handhavingsapparatuur. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat deze interface gebaseerd zal zijn op een open standaard en de SSP hiertoe voorzieningen zal moeten treffen dat zijn handhavingsapparatuur dusdanig kan worden aangepast dat ook met OBU s van toekomstige Service providers kan worden gecommuniceerd. De Interregionale entiteit staat in voor de erkenning en certificering van andere Service providers en hun OBU s. Alle andere providers zullen van de Gewesten eenzelfde vergoeding ontvangen per kilometer waarvoor tol wordt afgedragen in de drie Gewesten. Op die manier wordt een vergoeding voorzien voor de meerkost die deze provider heeft om zijn klanten te bedienen in België. Het betreft enkel een vergoeding van de marginale kosten aangezien zijn overige kosten reeds gedekt worden door andere inkomstenbronnen. Een andere provider maakt in principe geen gebruik van de infrastructuur van de SSP. Hij kan voor bepaalde elementen een beroep doen op de SSP. Bijvoorbeeld wanneer hij gebruik wil maken van de OBU s van de Service provider. In dat geval sluit hij een privaatrechtelijke overeenkomst met de SSP waarin de voorwaarden en een vergoeding worden afgesproken. De Gewesten zijn in deze overeenkomst geen partij en hoeven dan ook geen regeling uit te werken om dit te voorzien. Vertrouwelijk versie

33 HIGH LEVEL ARCHITECTUUR VLAAMSE KILOMETERHEFFING GEBRUIKER OVERHEID nummerplaathouder A tariefautoriteit regisseur bestuurder toezichthouder handhaving voertuig B C 5 SERVICE PROVIDER X X service point OBU proxy front-end = juridische interface = key interface Mede gebaseerd op : EETS RCI WP7 Validation Discussion paper High-level architecture European road charging factureren, innen en afdragen customer care valideren & verrijken back-end OBU beheer Figuur 1 - schematische weergave van de high-level architectuur van de kilometerheffing De looptijd van het contract met de SSP is 12 jaar vanaf de go-live van het systeem, met de mogelijkheid tot verlenging van 3*1 jaar. De precieze looptijd kan tijdens de voorbereiding van de aanbesteding mogelijk nog worden bijgesteld en zal afgestemd worden op de levensduur van de belangrijkste investeringen in het contract. Op het moment dat de EETS formeel in werking treedt, zal een open markt kunnen ontstaan van EETS providers. Dit kan juridische consequenties hebben voor de inhoud van het contract met de SSP. Zie ook paragraaf De SSP is verantwoordelijk voor de integriteit, authenticiteit, onweerlegbaarheid en vertrouwelijkheid van de informatiestromen en systemen ten behoeve van het kernproces en de essentiële ondersteunende processen Een ondermaatse prestatie als gevolg van kwaadwillige inbreuk op het systeem zal gedekt worden door KPI s, die bepalend zullen zijn voor de strafpunten en boetes opgelopen door de SSP. Het maakt hierbij niet uit wat het oogpunt (financieel gewin, publiciteit) van de inbreuk was, of waar deze inbreuk plaatsvond (in de OBU, in de back-office, etc.), maar het gaat hierbij om de consequenties van een Vertrouwelijk versie

34 succesvolle inbreuk die in financiële zin wordt uitgedrukt. Daarbij is het van belang dat de prestatiekortingen in lijn zijn met de financiële capaciteit van de SSP De SSP is integraal verantwoordelijk voor compliance met alle vigerende privacywetgeving Compliance met alle vigerende privacywetgeving moet op elk moment geborgd zijn. De schade verbonden met inkomstenverlies (al dan niet met terugwerkende kracht) als gevolg van aanpassingen of vervangingen van (onderdelen van) het systeem die voortvloeien uit negatieve gerechtelijke uitspraken na de oplevering, op basis van de wetgeving van kracht ten tijde van de oplevering, dienen bij de SSP te worden gelegd. De SSP zal de op grond van de privacywetgeving voor de uitvoering van de opdracht vereiste aangiften moeten doen en toelatingen moeten verkrijgen en behouden, bijvoorbeeld bij de Privacycommissie met betrekking tot de voorgenomen verwerking van persoonsgegevens, of bij het bevoegde Sectoriaal Comité voor de toegang tot bepaalde databanken. Deze verplichtingen zullen in de aanbestedingsdocumenten worden opgenomen. Tevens zal aan de Gewesten een recht worden toegekend om op de naleving door de Service provider van de privacywetgeving toe te zien, en daartoe de medewerking van de Service provider te verkrijgen De SSP mag bepaalde diensten met onderaannemers uitvoeren, mits de kwaliteit en continuïteit middels contractuele bepalingen is geborgd De SSP mag, onder eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, diensten laten onderaannemen als dat voor zijn bedrijfsvoering gewenst of noodzakelijk is. Hij dient er dan voor te zorgen dat de kwaliteit en continuïteit te allen tijde geborgd is. Hij zal daartoe onderaannemers aanmelden bij de opdrachtgever en de betreffende bepalingen in de overeenkomsten ter goedkeuring aanbieden bij de opdrachtgever De SSP stelt gebruiksgegevens, ontdaan van privacygevoelige informatie, kosteloos beschikbaar aan het Vlaamse Gewest voor Vlaamse informatie, het Waalse Gewest voor Waalse informatie en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor BHG gerelateerde informatie De SSP stelt zo mogelijk real-time, maar minimaal elke 5 minuten, gebruiksgegevens, op zowel het Tolnetwerk als het overige wegennet, ontdaan van privacygevoelige informatie, kosteloos beschikbaar aan de Gewesten ten behoeve van beleidsdoeleinden, verkeersmanagement, verkeersinformatie, optimalisatie van verkeersmodellen, etc. De 5 minuten is gekozen om voldoende tijd te hebben om de juiste verkeersdata uit de gebruiksdata te kunnen extraheren en is anderzijds kort genoeg om effectief verkeersmanagement te kunnen verzorgen. Dit dient Vertrouwelijk versie

35 plaats te vinden ongeacht of er door de SSP daadwerkelijk VAS diensten (zie 1.15) worden aangeboden aan Gebruikers. De gegevens dienen altijd strikt ontdaan van privacygevoelige informatie te zijn. Dat wil zeggen dat de gegevens niet herleidbaar kunnen zijn naar individuele personen De SSP dient zorg te dragen dat Gebruikers voldoende worden geïnformeerd over de plicht een werkende OBU in het voertuig te voeren De SSP draagt zorg dat mogelijke gebruikers van het Belgische wegennet voldoende worden geïnformeerd over de plicht de kilometerheffing te betalen op het Tolnetwerk, alsmede de plicht over een werkende OBU te voeren op alle wegen in België. Dit omvat niet alleen het plaatsen van voldoende informatieborden (in vier talen: Frans, Nederlands, Duits, Engels) op alle toegangswegen naar België (benodigde vergunningen dienen door de SSP verzorgd te worden), maar ook gerichte campagnes op televisie, radio en andere media in de België omringende landen. De SSP dient voor de gerichte campagnes een budget op te nemen in zijn aanbieding. Evaluatiemethodieken zullen in de aanbestedingsdocumenten worden opgenomen. 1.8 Uitgangspunten ten aanzien van de rol van de Gebruikers in de kilometerheffing Alle voertuigen vallend onder de kilometerheffing dienen over een werkende OBU met geldige overeenkomst, inclusief de benodigde Gegarandeerde betaalmethoden, te beschikken, ongeacht of zij gebruik maken van het Tolnetwerk Alle voertuigen rijdend op het Belgische wegennet dienen te beschikken over een werkende OBU met geldige overeenkomst en gekoppelde Gegarandeerde betaalmethoden. Door deze keuze ontstaan hogere kosten i.v.m. het groter aantal benodigde OBU s, maar ook voordelen voor beheersbaarheid van ongewild misbruik en effectiviteit en efficiëntie van de handhaving. De verenigbaarheid van dit systeem met de beginselen van vrij verkeer dient echter het voorwerp uit te maken van overleg met de Europese Commissie (DG-MOVE) Alle heffingsplichtigen zijn verplicht gebruik te maken van het kilometerheffing systeem Alle Gebruikers kunnen tegen betaling van een borg en het overleggen van een Gegarandeerde betaalmethode een OBU verkrijgen. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen Belgische Gebruikers en buitenlandse Gebruikers. Beide soorten Gebruikers kunnen bij de SSP OBU s bestellen of een OBU bij een servicepunt verkrijgen. De OBU s kunnen, indien verder gebruik niet noodzakelijk is, ook weer Vertrouwelijk versie

36 worden ingeleverd bij de servicepunten of via de post. Servicepunten zijn ingericht binnen België, maar ook op strategisch gekozen posities langs de grens van België zodat buitenlandse Gebruikers voor het binnengaan van België een OBU hebben kunnen verkrijgen Gebruikers worden verplicht gebruik te maken van Gegarandeerde betaalmethoden Gegarandeerde betaalmethoden zijn betaalmethoden waarbij de Service provider zich verzekerd weet dat de gereden kilometers geïnd kunnen worden (kredietkaart, tankkaart, voorschot) Gebruikers die geen gebruik (meer) (kunnen) maken van Gegarandeerde betaalmethoden mogen geen gebruik meer maken van het Tolnetwerk Dit kan het geval zijn wanneer de kredietkaart niet meer geautoriseerd is door de kredietkaartmaatschappij of wanneer het saldo opgebruikt is. De Gebruiker dient direct geïnformeerd te worden met een melding op de OBU wanneer het minimale saldo bereikt is en de betaalmethoden niet meer voldoen. In dat geval moet de Gebruiker zich in verbinding stellen met de helpdesk waarvan hij instructies kan krijgen om naar het dichtstbijzijnd servicepunt te rijden. In geval van gebruik van een voorschot wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn saldo beneden een nader te bepalen waarde komt. Deze waarde is dusdanig bepaald dat de Gebruiker nog voldoende tijd heeft om zijn saldo aan te zuiveren. De OBU van een Gebruiker die onrechtmatig gebruik blijft maken van de weg (doordat hij ondanks de melding geen remediërende actie onderneemt) kan positiegegevens naar de back office uitsturen om de frauduleuze Gebruiker te identificeren en staande te houden Gebruikers met een defecte OBU dienen zich onverwijld met de helpdesk in verbinding te stellen Een Gebruiker waarvan de OBU geen goed status meer toont, dient zich onverwijld met de helpdesk in verbinding te stellen. Hij krijgt van de helpdesk dan instructies om zich naar het dichtstbijzijnde servicepunt te begeven of kan van de helpdesk toestemming krijgen om zich tegen betaling van een forfaitair bedrag naar zijn eindbestemming te begeven. Vertrouwelijk versie

37 1.9 Uitgangspunten ten aanzien van occasionele Gebruikers Occasionele Gebruikers hebben op gelijke wijze toegang tot het kilometerheffing systeem als frequente Gebruikers Het kilometerheffingsysteem kent geen verschillen tussen frequente en occasionele (buitenlandse) Gebruikers. Ten aanzien van occasionele Gebruikers zijn er wel een aantal aan het systeem te stellen eisen: Op de buitenlandse toegangswegen naar België dienen genoeg servicepunten te zijn zodat Gebruikers nooit meer dan 10 kilometer of 10 minuten hoeven om te rijden om een OBU te verkrijgen Op alle inkomende snelwegen vanuit de België omringende landen dient minstens één verkooppunt te worden ingericht waar een OBU kan worden verkregen. Op de buitenlandse toegangswegen naar België dienen heffingsplichtigen geïnformeerd te worden over: - de plicht om in België een OBU te hebben op het weggennet in scope - de dichtstbijzijnde locatie waar zij een OBU kunnen verkrijgen Voordat een Gebruiker België verlaat dient de OBU de geregistreerde kilometers af te storten naar de back office Na het verlaten van België dienen Gebruikers hun OBU te kunnen inleveren bij servicepunten waarbij ze nooit meer dan 10 kilometer of 10 minuten hoeven om te rijden. Het inleveren van de OBU kan zowel bij een OBU servicepunt als per post. Occasionele Gebruikers, gelijk aan frequente Gebruikers, hoeven hun OBU niet in te leveren wanneer zij België verlaten. Zij kunnen hun OBU behouden voor een volgende keer dat zij België aandoen. De SSP mag transactiekosten rekenen bij het inleveren van een OBU. De borg zal worden terugbetaald bij inlevering Uitgangspunten ten aanzien van de handhaving Een handhavingssysteem voor een autonoom tolsysteem moet aan eisen voldoen om voldoende bestendigheid te hebben tegen misbruik waardoor de lek, d.w.z. het aantal Gebruikers dat erin slaagt zonder te betalen van het Tolnetwerk gebruik te maken, zo laag mogelijk is. Daarbij is het tevens zo dat een autonoom free-flow systeem nooit volledig dicht voor misbruik zal zijn en dat zonder voldoende handhaving gemiddeld 10% van de Gebruikers zal proberen misbruik van het Vertrouwelijk versie

38 systeem te maken 1. Daarom dient een handhavingssysteem voor een autonoom free-flow tolsysteem te steunen op een aantal pijlers: voldoende grote gepercipieerde pakkans; voldoende grote straf bij constatering van misbruik; resulterende gepercipieerde winst door misbruik klein ten opzichte van de gepercipieerde straf De verantwoordelijkheid voor de publieke handhavingstaken ligt bij ieder van de drie Gewesten Een Gewest handhaaft enkel de inbreuken op zijn eigen decretale kader binnen zijn eigen grondgebied. Er zal tussen de drie Gewesten geen grensoverschrijdende handhaving plaatsvinden. Een Gebruiker die een inbreuk pleegt in de drie Gewesten begaat in elk Gewest een afzonderlijke overtreding die in dat Gewest het voorwerp van handhavingsacties kan zijn. In het samenwerkingsakkoord tussen de Gewesten worden afspraken gemaakt over de te leveren minimale inspanningen inzake handhaving De uitvoering van de handhaving vergt een gecoördineerd samenspel tussen alle belanghebbenden De belangrijkste stakeholders zijn: Single Service Provider (SSP); Gewestelijke handhavingsoverheid (REA); Gewestelijke administratief sanctionerende overheid (RASA); Gewestelijke handhavingsambtenaar (onderdeel van de REA) FRSE(V) operator Personeel van het handhavingscentrum (onderdeel van de REA) De SSP is verantwoordelijk voor de bouw en het beheer van de handhavingsapparatuur die de controles ondersteunt en waarlangs bewijsmateriaal ten behoeve van de vervolging van overtreders wordt gegenereerd. De SSP is daarbij verantwoordelijk voor de herkenning van de kentekens, inclusief de manuele herkenning van niet-automatisch herkende kentekens. De detectie, vervolging en beboeting van mogelijke overtreders is de verantwoordelijkheid van de Gewestelijke handhavingsambtenaren (werkend binnen de REA s en de RASA s). 1 Rothengatter, Rijksuniversiteit Groningen Vertrouwelijk versie

39 Fysieke controles langs de weg zullen worden uitgevoerd door handhavingsambtenaren van de REA s. Voor de organisatie van de activiteiten ten behoeve van de mobiele handhaving zullen de Gewesten een specifieke afdeling uitrusten. Hoewel er verschil is tussen de specifieke apparatuur voor de handhaving van de kilometerheffing en het wegenvignet, zullen beide type handhavingsstations (delen van) beide heffingen kunnen handhaven. Het opleggen van administratieve sancties gebeurt door de RASA s De geografische aanpak van de handhaving bestaat uit vaste en flexibele stations en mobiele handhavingsteams De effectiviteit van de handhaving van de kilometerheffing wordt geoptimaliseerd door het inzetten van gerichte handhavingsmiddelen. Op het Tolnetwerk wordt de handhaving van het vignet gecombineerd met die van de kilometerheffing. Op het overige wegennet worden op strategisch gekozen vaste posities camera s geplaatst. Verder worden door middel van snel verplaatsbare camera-eenheden verrassingscontroles uitgevoerd. De mobiele teams worden voornamelijk ingezet om niet-betalers staande te houden (kilometerheffing en vignet). Om de dreiging van de handhaving te optimaliseren zijn dergelijke voertuigen duidelijk herkenbaar als handhavingsteams voor kilometerheffing en vignet Uitgangspunten ten aanzien van de rol van de Gewesten in de kilometerheffing De kilometerheffing staat onder regie en toezicht van de Gewesten De Gewesten zijn na de invoering van de kilometerheffing verantwoordelijk voor: het gewestelijke regelgevende kader; de sturing op strategisch en tactisch niveau; het bepalen van de heffingsplichtige wegen en de wijziging daarvan; het vaststellen van de tarieven en de wijziging daarvan; het bepalen van eventuele vrijstellingen; de erkenning en/of toelating van andere (EETS) providers de regie van en het toezicht op de overeenkomsten met de SSP en met eventuele andere (EETS) providers, met inbegrip van de realisatie van de KPI s en de daarop gebaseerde vergoeding, waar van toepassing; de communicatiestrategie ten aanzien van de kilometerheffing; de opvolging van technische innovaties en eventuele ontwikkeling van VAS; Vertrouwelijk versie

40 de handhaving: het opsporen van inbreuken, voorstellen van schikkingen, en opleggen en innen van eventuele boetes De Gewesten kunnen Concessiehouders van (delen van) hun wegennet bij de werking van de kilometerheffing betrekken en Concessiehouders kunnen als gevolg daarvan partij worden bij de DBFMO-overeenkomst met de SSP, alsook bij overeenkomsten met andere (EETS) providers De Gewesten zorgen voor de verankering van de daartoe vereiste bepalingen in hun decretaal kader en in de concessieovereenkomsten met de betrokken Concessiehouders De Gewesten zullen een samenwerkingsovereenkomst aangaan waarin zij afspraken maken omtrent de materies die binnen de overheidsrol in de kilometerheffing vallen, en die voor de goede werking van het systeem gezamenlijk geregeld en/of beheerd moeten worden Het betreft in het bijzonder: het overleg rond het algemeen regelgevende kader, en de sturing op strategisch en tactisch niveau; het overleg rond de Gewestelijk te bepalen tarieven en het vastleggen van een bandbreedte daarvoor; de gezamenlijke aanbesteding van de SSP, en de regie van en het toezicht op de contractuele samenwerking; de erkenning en/of toelating van andere (EETS) providers op de Gewestelijke toldomeinen en het contractbeheer ten aanzien van deze partijen; het overleg rond en vastleggen van een gezamenlijke communicatiestrategie ten aanzien van de kilometerheffing; het overleg rond technische innovaties en eventuele ontwikkeling van VAS; het overleg rond de strategie inzake handhaving en de operationele coördinatie in het handhavingscentrum; de oprichting van een Interregionale entiteit met rechtspersoonlijkheid waarbinnen een aantal van deze bevoegdheden en taken gezamenlijk zullen worden uitgeoefend. Vertrouwelijk versie

41 De Gewesten zullen een Interregionale entiteit met rechtspersoonlijkheid oprichten die belast wordt met de uitvoering van de gezamenlijk taken en bevoegdheden Voor aangelegenheden zoals overleg rond het regelgevend kader, de bandbreedte van de tarieven of de communicatiestrategie zou periodieke afstemming via een overlegstructuur kunnen volstaan. Voor andere taken echter, zoals de regie van en het toezicht op de contractuele samenwerking met de SSP, en de erkenning/toelating en opvolging van andere (EETS) providers is één aansturingskanaal, en dus een meer doorgedreven samenwerkingsstructuur met permanente personeelsinzet nodig. Hiervoor wordt een Interregionale entiteit met rechtspersoonlijkheid opgericht. De overlegtaken worden daarin dan ook ondergebracht De DBFMO-overeenkomst met de SSP zal gezamenlijk door de Interregionale entiteit enerzijds, en de Concessiehouders die de Gewesten van bij de start bij de werking van de kilometerheffing betrekken anderzijds, worden aanbesteed en opgevolgd, waarbij de Interregionale entiteit de rol van penhouder zal vervullen Dit steunt op artikel 19 van de huidige wet overheidsopdrachten (en desgevallend, zodra dit in werking treedt, op het nieuwe artikel 38). Door de Concessiehouders te betrekken bij de aanbesteding en de andere taken van de Interregionale entiteit wordt gekozen voor coherentie en efficiëntie. Een Service provider (zowel SSP als andere Service providers) worden erkend op het hele grondgebied en vervolgens opgevolgd en aangestuurd via één kanaal, zijnde de Interregionale entiteit De Gewesten dienen zorg te dragen voor informatieborden die het naderen van het Tolnetwerk aan de gebruiker duidelijk maken De Gewesten dienen zorg te dragen voor voldoende informatieborden binnen België die de Gebruiker duidelijk maken dat hij het Tolnetwerk oprijdt, dusdanig dat de Gebruiker niet het verweer kan voeren dat hij niet had kunnen weten dat betreffend Tolnetwerk heffingsplichtig was Eisen aan het juridisch kader betreffende de basisrechtsverhoudingen tussen de betrokken actoren Het juridisch kader wordt op EETS gemodelleerd Het Gewestelijke systeem voor kilometerheffing sluit om beleidsmatige redenen zo nauw mogelijk aan bij, en is compatibel met, de te verwachten internationale marktontwikkelingen, in het bijzonder als gevolg van de Europese Vertrouwelijk versie

42 interoperabiliteitsregels (EETS). Dit leidt ertoe dat vanuit juridisch oogpunt het juridisch kader in het algemeen, en de basisrechtsverhoudingen tussen de actoren in het bijzonder, van bij aanvang zoveel als mogelijk op een open marktmodel, zoals dit op Europees vlak met EETS voor ogen staat, worden ge-ent. Dit werkt ook door in vormgeving van de rechtsverhoudingen met de SSP, ongeacht de vraag of hij zelf de EETS-dienst zal aanbieden. De kernelementen van het EETS-marktmodel zijn: Een end-to-end systeem waarbij zowel Toll Chargers als Gebruikers in principe slechts één aanspreekpunt hebben: de Service provider. Gebruikers zijn vrij hun Service provider te kiezen, en hebben met hem een privaatrechtelijke (contractuele) verhouding. De concrete invulling van deze verhouding kan per Service provider verschillen. Toll Chargers zijn verplicht om (erkende) Service providers op nietdiscriminatoire basis toegang tot hun toldomein te verlenen, indien zij aan de voorwaarden van een vooraf door de Toll Charger te publiceren EETSgebiedverklaring, en aan eventuele specifieke contractvoorwaarden, voldoen. Tussen Toll Chargers en Service providers wordt een overeenkomst gesloten. Gebruikers kunnen via hun Service provider (en dus via één contracts- en facturatieproces) aan hun verplichtingen in alle EETS-toldomeinen voldoen. De betaling van het tolgeld door de Gebruiker aan zijn Service provider is bevrijdend ten aanzien van de betrokken Toll Chargers. Service providers nemen t.a.v. de Toll Chargers een verregaande verantwoordelijkheid voor de betaling van de tolgelden. Zij nemen als het ware ten aanzien van de Toll Chargers de betalingsverplichting voor hun Gebruikers over. Toll Chargers kunnen hiertoe van Service providers een bankgarantie vragen ten belope van maximaal het gemiddelde maandelijkse toltransactiebedrag voor het betrokken tolgebied De relatie Toll Chargers Gebruiker: de Gebruiker wordt in de wet als heffingsplichtige aangeduid, en krijgt tevens de verplichting opgelegd om zich voor de voldoening van de heffing bij een Service provider aan te sluiten De Gebruiker van een heffingsplichtig voertuig op het heffingsplichtige wegennet wordt wettelijk als heffingsplichtige aangeduid. De Gebruiker krijgt evenwel de wettelijke verplichting opgelegd om zich voor de voldoening van de heffing ten aanzien van de Toll Chargers van de respectieve wegennetten (Gewesten en waar van toepassing Concessiehouders) via een (wettelijk gereguleerde) overeenkomst regelmatig bij een Service provider aan te sluiten, op grond waarvan de Service Vertrouwelijk versie

43 provider voor hem ten aanzien van de Toll Chargers als schuldeiser van de heffing garant staat. Een Gebruiker heeft dus geen contract met de Toll Charger. De Gebruiker dient ook regelmatig bij een Service provider aangesloten te blijven, en moet dus te allen tijde in regel zijn en blijven met zijn wettelijke en contractuele verplichtingen, op straffe waarvan de Service provider de overeenkomst kan beëindigen en aan de Toll Chargers kan melden niet langer voor deze Gebruiker garant te staan. Deze wettelijke en (wettelijk gereguleerde) contractuele verplichtingen hebben onder meer betrekking op het beschikken over een functionerende OBU, het tijdig melden en vervangen van een defecte OBU, het voldoen aan zijn betaalverplichtingen ten aanzien van zijn Service provider (waaronder, ten aanzien van de SSP, het stellen van Gegarandeerde betaalmethoden zoals, bijvoorbeeld, het tijdig aanzuiveren van een voorschot), het zich onthouden van interferentie met de werking van de OBU e.d. Voor een Gebruiker die in regel is en blijft met zijn verplichtingen, bestaat de primaire rechtsverhouding met zijn Service provider. Hij blijft weliswaar formeel heffingsplichtige, maar heeft voorts geen contact met de Toll Chargers. Zijn betalingsverplichting ten aanzien van de Toll Chargers wordt door de Service provider overgenomen. Een Gebruiker die niet in regel is, ontbeert of verliest de rechtsgrond om zich op deze overname beroepen. Hij is als heffingsplichtige (opnieuw) rechtstreeks gehouden tot het voldoen van de heffing. Daar hij in overtreding is, stelt hij zich bloot aan het handhavingssysteem van de Gewesten. In de relatie tussen de Toll Chargers en de Gebruikers is er dus een belangrijk onderscheid tussen het reguliere inningsproces ten aanzien van reguliere Gebruikers, en de handhaving van overtreders. Het reguliere inningsproces verloopt voor de drie Gewesten, en waar van toepassing de Concessiehouders, volledig via de Service providers, en dit volgens het end-to-end model. De handhaving van overtreders, anderzijds, berust bij de Gewesten. Dit wordt wettelijk uitgewerkt via een duaal handhavingssysteem, bestaande in een hoofdzakelijk administratieve sanctieprocedure, van toepassing op alle inbreuken, en een eventuele strafprocedure voor een beperkt aantal inbreuken (bv. inbreuken begaan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, of het opzettelijk hinderen van de handhavingsactiviteiten van de Gewestelijke ambtenaren). De Gewesten innen dus rechtstreeks de (forfaitair bepaalde) ontdoken heffing en eventuele administratieve boetes, zoals wettelijk omschreven, ten aanzien van de Vertrouwelijk versie

44 Gebruikers in overtreding die via de handhavingsapparatuur worden gedetecteerd en/of door de mobiele teams van de Gewesten worden staande gehouden. De rol van de SSP beperkt er zich in hoofdzaak toe de infrastructuur die deze handhavingsprocessen ondersteunt, ter beschikking te stellen De relatie Gebruiker Service provider: de Gebruiker heeft met zijn Service provider een (wettelijk gereguleerde) privaatrechtelijke overeenkomst De relatie Service provider Gebruiker is van privaatrechtelijke aard, binnen een duidelijk wettelijk omlijnd kader. De Gebruiker doet een beroep op de Service provider om hem van een OBU te voorzien, deze up to date te houden, de verplaatsingsgegevens te verzamelen, en de heffing voor zijn rekening te voldoen. De Service provider heeft een contractueel verhaal op de Gebruiker voor de verschuldigde kilometerheffing, en moet voor invordering daarvan de civielrechtelijke middelen gebruiken. De SSP zal, in tegenstelling tot eventuele andere (EETS) provider, een acceptatieplicht hebben t.a.v. alle Gebruikers, voor zover zij de wettelijk omschreven Gegarandeerde betaalmethoden kunnen voorleggen. De Service provider zal de klachten en betwistingen van zijn Gebruikers dienen te behandelen. Betwistingen tussen Service provider en hun Gebruikers behoren tot de bevoegdheid van de gewone hoven en rechtbanken De relatie Toll Chargers Service provider: Toll Chargers sluiten met Service providers een (wettelijk omkaderde) overeenkomst, maar de Service providers worden in de wet tevens als (derde) betaler van de, op de door hun Gebruikers verreden kilometers gebaseerde, heffing aangeduid De SSP, alsook andere (EETS) providers zijn er enerzijds toe gehouden een (wettelijk omkaderde) overeenkomst met de respectieve Toll Chargers aan te gaan om hun activiteiten op een toldomein uit te oefenen. Anderzijds worden alle Service providers in de wet zelf als (derde) betaler van de, op de door hun Gebruikers verreden kilometers gebaseerde, heffing aangeduid. De contractuele relatie verschilt echter naar gelang het om de SSP dan wel om andere Service providers gaat. Enerzijds zal enkel de SSP instaan voor het DBFMOluik met betrekking tot de handhavingsinfrastructuur. Die infrastructuur komt evenwel in het reguliere inningsproces niet tussen. Anderzijds zal, wat het reguliere inningsproces betreft, enkel de SSP een aantal specifieke verplichtingen hebben m.b.t. de (voor de Gebruiker) terbeschikkingstelling van OBU s op voldoende verdeelpunten, de acceptatieplicht ten aanzien van alle Gebruikers die de wettelijk omschreven Gegarandeerde betaalmethoden kunnen voorleggen, e.d. De SSP Vertrouwelijk versie

45 wordt hiervoor door de Toll Chargers afzonderlijk vergoed. Om die reden ook, wordt de SSP voor een bepaalde duurtijd aangeduid na een overheidsopdrachtenprocedure, daar andere (EETS) provider zich bij de Toll Chargers zullen aanbieden en met hen, indien zij aan de algemene voorwaarden van de tolgebiedverklaring en eventuele specifieke contractuele eisen voldoen, op niet-discriminerende basis zal worden gecontracteerd Het juridisch kader voor de intergewestelijke invoering van de kilometerheffing volgens het gemengd model komt tot stand met de medewerking van de federale overheid en in samenwerking tussen de Gewesten en waar van toepassing hun Concessiehouders. Dit alles krijgt in diverse rechtsinstrumenten zijn beslag. Deze rechtsinstrumenten zijn: een bijzondere (en desgevallend een gewone) wet op federaal niveau, een decreet/ordonnantie in elk van de drie Gewesten en een intergewestelijk samenwerkingsakkoord tussen de drie Gewesten Uitgangspunten ten aanzien van de bepaling van de KPI s van de SSP KPI indicatoren geven inzicht in de effectiviteit van het systeem en de processen van de SSP Het bepalen van performance indicatoren in een free-flow GNSS-gebaseerd systeem vergt een benadering die gebaseerd is op het monitoren van deeltrajecten. Bijvoorbeeld door de afstand tussen specifieke punten op autosnelwegen vooraf te bepalen en te vergelijken met actuele registratiedata van grotere aantallen voertuigen op datzelfde traject kan een statistisch verantwoorde representatie van de registratienauwkeurigheid van het systeem worden verkregen. Ten minste de volgende indicatoren zullen worden bewaakt: Kwaliteit van de OBU registratie Kwaliteit van de handhavingsapparatuur Kwaliteit van de rapportage van niet-reglementaire voertuigen Foutieve rapportage van niet-reglementaire voertuigen 1.14 Uitgangspunten ten aanzien van het verdienmodel van de SSP De SSP ontvangt een vergoeding gebaseerd op de geleverde prestatie Er wordt gekozen voor het SSP model op basis van een DBFMO contractvorm, dat wil zeggen dat de SSP alle noodzakelijke investeringen financiert en een vergoeding Vertrouwelijk versie

46 krijgt op het moment dat de afgesproken prestatie wordt geleverd. De SSP zal een vergoeding ontvangen voor elk onderdeel van zijn opdracht: Kilometerheffing: zie hierna. Wegenvignet: zie architectuurnota wegenvignet. Handhaving: beschikbaarheidsvergoeding voor het beheer van de infrastructuur. In de overeenkomst met de SSP wordt vastgelegd wat de eisen zijn aan capaciteit en service die hij aan Gebruikers moet bieden. Hij moet voldoende capaciteit opzetten zodat zowel Belgische en buitenlandse vrachtwagens tijdig over een OBU kunnen beschikken. Ook aan customer care (servicepunten, call center, ) worden capaciteits- en prestatie-eisen gesteld. Het vergoedingsmodel van de SSP dient een weerspiegeling te zijn van zijn kostenstructuur (vast variabel). Het aantal Gebruikers van de SSP zal evolueren in functie van het aantal vrachtwagens op Belgische wegen en het aantal hiervan dat klant is bij een andere (EETS) provider. Volgende principes worden gehanteerd: De SSP ontvangt een vergoeding die maandelijks wordt herzien in functie van het aantal actieve Gebruikers (aantal OBU s dat data heeft afgestort in deze maand). Deze vergoeding is vooraf bepaald in het contract en houdt rekening met het aandeel aan vaste kosten in hoofde van de SSP; De Gebruiker betaalt een beperkte vergoeding (handling fee) bij het inleveren van een OBU. Dit dekt de variabele kost van de SSP voor de handelingen die hiermee verband houden (nazicht OBU, afhandeling klantenadministratie, vrijgeven borg, ). De totale vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van een specifieke formule en er wordt een systeem van bonus-malus uitgewerkt in functie van de vooropgestelde KPI s. De werkelijk betaalde vergoeding is bijgevolg in functie van het volume en de kwaliteit van de geleverde prestaties. De SSP draagt het merendeel van de economische risico s in de DBFMO overeenkomst De belangrijkste componenten van de vergoeding zullen niet afhankelijk zijn van het volume aan prestaties Deze vaste componenten zullen de volgende kosten dekken: (i) de terugbetaling en de vergoeding van de schuldinstrumenten die gebruikt werden gedurende de Vertrouwelijk versie

47 bouwperiode en (ii) de vaste kosten geassocieerd met het projectbeheer en de exploitatie. Variabele elementen kunnen worden overwogen op basis van een beperkt aantal kostendrijvers, met als doel een automatische aanpassing van de vergoeding te bekomen. Variabele componenten zullen voorgesteld worden voor die kostenelementen die significant kunnen wijzigen na het ondertekenen van het contract of waarvoor geen betrouwbare inschatting kan gemaakt worden bij het ondertekenen van het contract. Opdat het gebruik van de geproduceerde OBU s op het einde van de constructieperiode geoptimaliseerd zal worden, zal het contract trachten de SSP te stimuleren (i) OBU s te (her)gebruiken die teruggebracht of nog niet gedistribueerd zijn en (ii) OBU s te verkopen aan nieuwkomers in de Belgische elektronische tolheffingsmarkt. Om ervoor te zorgen dat de kostenstructuur van de bieders voldoende flexibel is ten aanzien van veranderingen in het SSP marktaandeel als gevolg van de ontwikkeling van EETS in de Belgische markt, zullen offertes beoordeeld worden op basis van verschillende scenario s van het SSP marktaandeel en verkeersassumpties. De aanbestedingsdocumenten zullen bepalen dat alle scenario s mee in rekening genomen zullen worden bij de evaluatie van de offerte. Zo kunnen de bieders gestimuleerd worden om hun initiële vaste investeringen overeenkomstig te optimaliseren Opbrengsten uit Value Added Services (toegevoegde waardediensten) Het is de SSP toegestaan VAS diensten te leveren over het platform en de infrastructuur Of VAS diensten op korte termijn rendabel kunnen worden is op dit moment onzeker, aangezien VAS diensten in geen van de huidige tolsystemen tot significante opbrengsten hebben geleid. Het verbieden kan de business case van marktpartijen vernauwen en daarmee ook de biedingen. De SSP dient door middel van een open architectuur zijn OBU-proxy combinatie geschikt te maken voor het leveren van eventuele VAS diensten en heeft tevens de verplichting om VAS diensten van de overheid of derden op zijn platform toe te laten en OBU s te kunnen leveren die over voldoende displayfunctionaliteit beschikken om VAS effectief te kunnen aanbieden. Over de verdeling van de inkomsten uit de VAS diensten tussen SSP en overheid dienen per geval vooraf afspraken te worden gemaakt. Vertrouwelijk versie

48 Gedetailleerde door de OBU geregistreerde verplaatsingsdata blijven eigendom van de Gebruiker Wel kunnen volledig geanonimiseerde verplaatsingsdata ter beschikking worden gesteld ten behoeve van verkeersmanagement. De Gebruiker beslist zelf of hij zijn verplaatsingsdata ten behoeve van VAS ter beschikking wil stellen. Als hij die data niet ter beschikking stelt kan het betekenen dat betreffende diensten niet aan hem geleverd worden Het is de Service provider toegestaan VAS diensten te leveren over het platform en de infrastructuur, mits uitdrukkelijke toestemming is gegeven door de Gebruiker en binnen de vigerende wetgeving De Gebruiker beslist zelf of hij diensten wil afnemen en tevens of hij de bijbehorende verplaatsingsdata van zijn voertuig daarvoor wil afstaan. Deze goedkeuring moet worden gegeven voordat de dienst begint en de data wordt afgestaan, en dient te worden opgenomen in de overeenkomst tussen de SSP en de Gebruiker Het is de Service provider toegestaan VAS diensten te leveren over het platform en de infrastructuur, mits de betrouwbare werking van de kilometerheffingsfunctie niet verstoord kan worden door de VAS dienst De SSP dient het ontwerp van de OBU en de centrale apparatuur zo vorm te geven dat de VAS nooit de correcte werking van de kilometerheffingsfuncties kan beïnvloeden. Dit geldt voor de functionele werking, maar ook voor de beveiliging van de verwerkende systemen. Verder zal de SSP borgen dat elke VAS applicatie van tevoren in het kilometerheffingsysteem volledig getest wordt om zeker te stellen dat er geen invloed is op de correcte werking van het kilometerheffingsysteem. Vertrouwelijk versie

49 2 Tactisch niveau 2.1 Functionele eisen aan het kernproces van het kilometerheffing systeem Het kernproces is gedefinieerd als het registreren van een verreden kilometer tot en met inning en afdracht van alle verreden kilometers maal tarief, gebaseerd op GNSS plaatsbepaling. Zoals in paragraaf 1.7 beschreven zullen de Gewesten en de Concessiehouder(s) met de SSP een prestatie overeenkomen op basis van een functionele specificatie; de SSP ontvangt een periodieke vergoeding op basis van de werkelijk geleverde prestatie. Hierbij wordt getracht zoveel mogelijk gebruik te maken van de innovatieve kracht van de markt. De Interregionale entiteit zal, naast eisen aan organisatie en kwaliteitssysteem (zie 2.9) van de SSP, door middel van periodieke rapportering (zie 2.13) een KPI-meetsysteem op een aantal plaatsen in het proces de werkelijk gerealiseerde prestatie meten. De KPI s van de SSP zullen worden gemeten zoals beschreven in het Key Performance Indicators document. Ten aanzien van de functie van het proces registratie, wordt uitgegaan van de complete functie van OBU t/m proxy. De SSP mag binnen de eisen zelf kiezen op welke wijze hij hier invulling aan geeft. Er wordt in deze specificatie dus ook geen eisen gesteld ten aanzien van thick of thin client, maar slechts eisen aan de nauwkeurigheid en flexibiliteit van de totale functie. Vertrouwelijk versie

50 Figuur 2 Kernproces van het systeem voor kilometerheffing (schematisch) De betrouwbaarheid en continuïteit van registratie van een verreden kilometer is geborgd De betrouwbaarheid en continuïteit van registratie van een kilometerheffingsysteem is essentieel. De SSP dient hiervoor een systeem te ontwerpen dat met voldoende continuïteit en nauwkeurigheid de verreden kilometers registreert. Aspecten als nauwkeurigheid van de registratie, betrouwbaarheid van de communicatie en beveiliging van de communicatie zijn hierbij essentieel. Desondanks zullen functionele eisen slechts gesteld worden op het operationeel niveau van het proces registratie. De SSP is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het bij voortduring presteren in overeenstemming met die functionele eisen De betrouwbaarheid en continuïteit van aggregatie van de verreden kilometers is geborgd Zie paragraaf De betrouwbaarheid en continuïteit van verzending van een declaratie (OBU proxy) is geborgd Zie paragraaf Vertrouwelijk versie

Systeem voor Wegenvignet binnen het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

Systeem voor Wegenvignet binnen het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Systeem voor Wegenvignet binnen het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Voorlopige architectuurnota voor het intergewestelijk wegenvignet Versie 1.03 VERTROUWELIJK 13 juli

Nadere informatie

Stand van zaken interregionaal project kilometerheffing

Stand van zaken interregionaal project kilometerheffing Stand van zaken interregionaal project kilometerheffing februari 2014 1. Inleiding Politiek Akkoord ter hervorming van de Verkeersbelastingen van 21 januari 2011 Invoering van een intelligente kilometerheffing

Nadere informatie

Het Viapass project. Het systeem en de implementatie. Edward Claessens Oktober 2015

Het Viapass project. Het systeem en de implementatie. Edward Claessens Oktober 2015 Het Viapass project Het systeem en de implementatie Edward Claessens Oktober 2015 Chronologie 2011 21 januari 2011: politiek akkoord hervorming verkeersfiscaliteit 2014 31 januari 2014: Interregionaal

Nadere informatie

FACTURATIEGIDS. 00800/72 83 55 42 (Gratis in België en in de buurlanden) of +32 78 15 15 15/+32 2 416 0 416. (niet gratis)

FACTURATIEGIDS. 00800/72 83 55 42 (Gratis in België en in de buurlanden) of +32 78 15 15 15/+32 2 416 0 416. (niet gratis) FACTURATIEGIDS Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Customer Support van Satellic op 00800/72 83 55 42 (Gratis in België en in de buurlanden) of +32 78 15 15 15/+32 2 416 0 416. (niet gratis)

Nadere informatie

Het Viapass project. Het systeem en de implementatie. Edward Claessens November 2015

Het Viapass project. Het systeem en de implementatie. Edward Claessens November 2015 Het Viapass project Het systeem en de implementatie Edward Claessens November 2015 Chronologie 2011 21 januari 2011: politiek akkoord hervorming verkeersfiscaliteit 2014 31 januari 2014: Interregionaal

Nadere informatie

Kilometerheffing voor vrachtwagens in België (+3,5 ton) Wijnegem, 24 maart 2015

Kilometerheffing voor vrachtwagens in België (+3,5 ton) Wijnegem, 24 maart 2015 Kilometerheffing voor vrachtwagens in België (+3,5 ton) Wijnegem, 24 maart 2015 Inhoud Context Viapass Satellic Rolverdeling Oplossing Communicatie Planning Vragen 2 Context 3 Achtergrond - Interregionaal

Nadere informatie

Kilometerheffing voor Vrachtwagens * interregionaal Samenwerkingsakkoord

Kilometerheffing voor Vrachtwagens * interregionaal Samenwerkingsakkoord Kilometerheffing voor Vrachtwagens * interregionaal Samenwerkingsakkoord * ontwerp van decreet Commissie Mobiliteit & Openbare Werken - 18 juni 2015 Ben Weyts, Vlaams Minister van mobiliteit, Openbare

Nadere informatie

Kilometerheffing voor vrachtwagens in België (+3,5 ton) Presentatie Federauto - juni 2015

Kilometerheffing voor vrachtwagens in België (+3,5 ton) Presentatie Federauto - juni 2015 Kilometerheffing voor vrachtwagens in België (+3,5 ton) Presentatie Federauto - juni 2015 Inhoud Context Viapass Satellic Rolverdeling Oplossing Communicatie en planning 2 Context 3 Achtergrond - Interregionaal

Nadere informatie

Infosessie 10/11/2015. De kilometerheffing in België. Stand van zaken

Infosessie 10/11/2015. De kilometerheffing in België. Stand van zaken Infosessie 10/11/2015 De kilometerheffing in België Stand van zaken Inhoud van de presentatie Wanneer? Wie? Waar? Hoeveel? Hoe? Wanneer? 1 april 2016 Gelijktijdig in de 3 gewesten Wie? Motorvoertuig of

Nadere informatie

FACTURATIEGIDS Als u de tol betaalt via een pre-paid betaalwijze, of via een post-paid betaalwijze met kredietkaart

FACTURATIEGIDS Als u de tol betaalt via een pre-paid betaalwijze, of via een post-paid betaalwijze met kredietkaart FACTURATIEGIDS Als u de tol betaalt via een pre-paid betaalwijze, of via een post-paid betaalwijze met kredietkaart Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Customer Support van Satellic op 00800/72

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Koppelnet Publieke Sector (voorheen Basiskoppelnetwerk)

Aansluitvoorwaarden Koppelnet Publieke Sector (voorheen Basiskoppelnetwerk) Aansluitvoorwaarden Koppelnet Publieke Sector (voorheen Basiskoppelnetwerk) 2 april 2015, versie 2.1 Artikel 1 begrippen en afkortingen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze

Nadere informatie

2013D13876 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2013D13876 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2013D13876 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben enkele fracties de behoefte om enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over het

Nadere informatie

Kilometerheffing: 19 juni 2015

Kilometerheffing: 19 juni 2015 Member of 1 Kilometerheffing: 19 juni 2015 2 1 ppelijke Deel I. De inningssysteem: - OBU - Betalingsmogelijkheden - Controles Viapass / Satellic 3 Deel II. DE IMPACT VOOR DE TRANSPORTEURS: - Historiek

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net Algemeen Deze dienstbeschrijving omvat de specifieke kenmerken van de dienst DigiAlarm.net van ASB-Security BV, hierna te noemen ASB. Inleiding Wat biedt de dienst DigiAlarm.net DigiAlarm.net is een alarmtransmissiedienst

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Kilometerheffing in België. GLS Belgium, 24/03/2016

Kilometerheffing in België. GLS Belgium, 24/03/2016 Kilometerheffing in België GLS Belgium, 24/03/2016 De principes Alle voertuigen, zowel Belgische als buitenlandse, met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM)* van minimum 3,5 ton moeten vanaf 1 april in België

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extranet

Algemene voorwaarden Extranet Algemene voorwaarden Extranet Naam afdeling of projectteam: SDKP Datum: 24-10-2014 Versie: 3.0 A. Algemeen Artikel A.1 Definities In de Algemene voorwaarden extranetworden de met hoofdletters beginnende

Nadere informatie

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave Algemenevoorwaarden Inhoudsopgave Algemeen...2 Onderhoud van de website...2 Aanbiedingen en offertes...2 Prijzen, facturatie en betaling...2 Verplichtingen...3 Uitvoering van de overeenkomst...3 Wijzigingen

Nadere informatie

Betalingsgids Kilometerheffingssysteem. Inhoud

Betalingsgids Kilometerheffingssysteem. Inhoud Betalingsgids Kilometerheffingssysteem Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Lijst met afkortingen... 2 1. Concepten... 3 1.1 OBU-registratie... 3 1.2 OBU-waarborg... 5 1.3 Betaalmethoden... 5 1.4 Een OBU

Nadere informatie

stuk ingediend op 1216 ( ) Nr juni 2011 ( ) Ontwerp van decreet

stuk ingediend op 1216 ( ) Nr juni 2011 ( ) Ontwerp van decreet stuk ingediend op 1216 (2010-2011) Nr. 1 29 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende instemming met het protocol tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten

Nadere informatie

Marktscan toldossier. Bevindingen 15 april 2014

Marktscan toldossier. Bevindingen 15 april 2014 Marktscan toldossier Page 1 Bevindingen 15 april 2014 Ask yourself ''If I had only sixty seconds on the stage, what would I absolutely have to say to get my message across" Jeff Dewar ANPR Techniek Page

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Dit Privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Pappenheim Re-integratie & Outplacement zijn

Nadere informatie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Versie: 1.0 2016 1 Definities De in de Aanvullende Voorwaarden 3BVoice gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in deze SLA, tenzij daarvan

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Kilometerheffing voor vrachtwagens +3,5t in België. Margo Vermeiren Verantwoordelijke Marketing en Communicatie

Kilometerheffing voor vrachtwagens +3,5t in België. Margo Vermeiren Verantwoordelijke Marketing en Communicatie Kilometerheffing voor vrachtwagens +3,5t in België Margo Vermeiren Verantwoordelijke Marketing en Communicatie VOKA Vilvoorde 1 december 2015 1 Inhoud Satellic NV Oplossing Algemeen Praktisch On Board

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING Voorontwerp van decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van... tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. MEMORIE

Nadere informatie

KILOMETERHEFFING IN WALLONIË. 1. Welke voertuigen zijn onderhevig aan kilometerheffing? 2. Wat wordt verstaan onder MTM?

KILOMETERHEFFING IN WALLONIË. 1. Welke voertuigen zijn onderhevig aan kilometerheffing? 2. Wat wordt verstaan onder MTM? KILOMETERHEFFING IN WALLONIË 1. Welke voertuigen zijn onderhevig aan kilometerheffing? De volgende voertuigen zijn onderhevig aan kilometerheffing: Hetzij motorvoertuigen, i.e. vrachtwagens die alleen

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

HANDLEIDING. Road User Portal (RUP) - Raadpleeg uw administratieve documenten

HANDLEIDING. Road User Portal (RUP) - Raadpleeg uw administratieve documenten HANDLEIDING Road User Portal (RUP) - Raadpleeg uw administratieve documenten In geval van bijkomende vragen, neem dan contact op met Satellic Customer Support via 00800/72 83 55 42 (vanuit België en de

Nadere informatie

Debat over de invoering van een kilometerheffing voor het goederenvervoer in Vlaanderen

Debat over de invoering van een kilometerheffing voor het goederenvervoer in Vlaanderen Debat over de invoering van een kilometerheffing voor het goederenvervoer in Vlaanderen Deze achtergrondpaper bundelt informatie die gebruikt is ter voorbereiding van het MORAadvies over de invoering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie no 4: 1 juli

Nadere informatie

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0004-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Relevant orgaan... 5-10 Te communiceren controle-aangelegenheden

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) 7 november 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gekko Design

Algemene voorwaarden Gekko Design Algemene voorwaarden Gekko Design Gekko Design is onderdeel van Agterberg Automatisering. Handelsregister: K.v.K. te Lelystad 51299 Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE

GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE De Dienst "Factuurservice" (hierna: de Dienst ) wordt u via het platform (hierna: Platform ) aangeboden door het bedrijf ITG Groep B.V. (hierna: 1850 Zakelijk ). Aan

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 2 van 7. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Robin Krooshof Services: Leverancier van de geboden diensten en / of producten. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.2.2017 COM(2016) 864 final ANNEXES 1 to 5 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne

Nadere informatie

Verslag on-line belanghebbendenbevraging kilometerheffing en wegenvignet

Verslag on-line belanghebbendenbevraging kilometerheffing en wegenvignet Verslag on-line belanghebbendenbevraging kilometerheffing en wegenvignet 1. Verloop van de belanghebbendenbevraging De on-line belanghebbendenenquête over kilometerheffing en wegenvignet liep van 23 juli

Nadere informatie

De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie bij C-ITS toepassingen. 3e Concept

De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie bij C-ITS toepassingen. 3e Concept De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie bij C-ITS toepassingen 3e Concept Landelijke Tafel Juridische Aspecten van Smart Mobility DITCM INNOVATIONS WWW.DITCM.EU 4-3-2016 De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

Satellic OBU Handboek

Satellic OBU Handboek Satellic OBU Handboek Pagina 2 van 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Lijst met afbeeldingen... 4 Afkortingen... 4 1. Inleiding... 5 2. Bedieningselementen... 6 3. Werking... 7 3.1 Initiële werking van

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Voorwaarden en definities supportovereenkomst

Voorwaarden en definities supportovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Definities 2 2.1 Remote support 2 2.2 Spoedeisend correctief onderhoud 2 2.3 Bereikbaarheid 2 2.4 Updates 2 2.5 Lay-outs aanpassen 3 2.6 Rapportage 3 2.7 Consult online

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan cliënten aanbiedt in de showroom als op afstand. 2. Cliënt: De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening

Nadere informatie

Kilometerheffing. 1 jaar 13/07/2017.

Kilometerheffing. 1 jaar 13/07/2017. Kilometerheffing 1 jaar 13/07/2017 http://belastingen.vlaanderen.be Inhoud Hoe verloopt controle kilometerheffing? Inbreuken en boetes Opstart km-h Huidige stavaza (hoeveel worden er nog gecontesteerd,

Nadere informatie

Managed CPE (Customer Premise Equipment)

Managed CPE (Customer Premise Equipment) Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Managed CPE (Customer Premise Equipment) Classificatie: Extern Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voordelen Managed CPE... 4 3 Managed CPE oplossing...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

2. De verplichtingen uit dit decreet doen geen afbreuk aan verplichtingen uit toepasselijke sectorreglementering, die in voorkomend geval cumulatief m

2. De verplichtingen uit dit decreet doen geen afbreuk aan verplichtingen uit toepasselijke sectorreglementering, die in voorkomend geval cumulatief m OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL I. KLIP-DECREET Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (B.S.,

Nadere informatie

Doc. nr. E4:23000C03 Brussel, A D V I E S. betreffende DE JAARLIJKSE BETALING VAN HET EUROVIGNET VOOR VRACHTWAGENS ***

Doc. nr. E4:23000C03 Brussel, A D V I E S. betreffende DE JAARLIJKSE BETALING VAN HET EUROVIGNET VOOR VRACHTWAGENS *** Doc. nr. E4:23000C03 Brussel, 12.10.1999 MH/GVB/LC A D V I E S betreffende DE JAARLIJKSE BETALING VAN HET EUROVIGNET VOOR VRACHTWAGENS *** 2 Op 22 september 1999 heeft het Interfederaal bureau nr. 10 en

Nadere informatie

ViewsCast. De mening en ervaring van de klant. Van productgericht naar klantgericht. Synovate 0

ViewsCast. De mening en ervaring van de klant. Van productgericht naar klantgericht. Synovate 0 ViewsCast De mening en ervaring van de klant. Van productgericht naar klantgericht. Synovate 0 Wat houdt u s nachts wakker? Hoe loyaal zijn mij klanten? Hoe goed performen mijn kanalen? Wat levert een

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen;

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen; Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende vaststelling van regels inzake de aanvraag van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Pagina 1 van 5 Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Inleiding Dit document dient als bijlage bij alle systemen waarbij het Keurmerk RitRegistratieSystemen (RRS) wordt geleverd en is hier

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer Uw samenwerking met HVL Service, Onderhoud en Beheer kan in verschillende contractvormen worden vastgelegd. Samen stellen wij een gedetailleerd onderhoudsplan op en formuleren wij een overeenkomst op maat,

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

VOORWAARDEN ABONNEMENT CASHFLOW ONLINE

VOORWAARDEN ABONNEMENT CASHFLOW ONLINE Ten behoeve van een abonnement op CashFlow software gaan U (klant van CashFlow) en INVERS (Invers BV, gevestigd te Voorburg, geregistreerd bij de KvK onder nummer 27136700; uitgever van CashFlow) een overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES Artikel 1 : Geldingskracht 1.1. Dit algemeen huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het NBN tijdens zijn vergadering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1

Algemene voorwaarden 1 Algemene voorwaarden 1 1 Versie augustus 2016. Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten en medewerkers van het kantoor BVBA EQUATOR ADVOCATEN

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.11.2011 COM(2011) 710 definitief 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van

Nadere informatie

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen;

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen; Algemene Voorwaarden Goedkoop Gezonde Voeding 2016 Artikel 1: Definities In deze Voorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Awerso Webdiensten, per 1 december 2011 - Pagina 1

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Awerso Webdiensten, per 1 december 2011 - Pagina 1 Algemene voorwaarden 1. Definities In de algemene voorwaarden worden onderstaande definities met diens betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven. 1. Awerso Webdiensten: handelsnaam van Awerso, ingeschreven

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

FAQ P&V Auto Jr. FAQ /6

FAQ P&V Auto Jr. FAQ /6 FAQ P&V Auto Jr. 1. Wat zijn de voordelen van P&V Auto Jr.? 2. Wat houden de extra diensten van P&V Auto Jr. precies in? 3. Welke informatie verzamelt P&V van mij? 4. Wie krijgt de informatie van mijn

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 185/6 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1136 VAN DE COMMISSIE van 13 juli 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 402/2013 betreffende de gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. Gelet op de grondwet, de artikelen 1, 33, 35, 39 en 134; Gelet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SPO

Algemene voorwaarden SPO Algemene voorwaarden SPO SPO verzorgt open opleidingen en maatwerk (incompany) opleidingen en neemt examens en toetsen af voor allen die betrokken zijn bij pensioen als arbeidsvoorwaarde of collectief

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Premium SLA. Versie 1.0

Dienstbeschrijving. Premium SLA. Versie 1.0 Dienstbeschrijving Premium SLA Versie 1.0 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Definities... 3 3 Premium SLA... 3 3.1 Ordering & Levering... 3 3.1.1 Orderscenario 15: Premium Service Order... 3 3.1.2 KPI 1: reactiesnelheid...

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ContentPlanner

Algemene Voorwaarden ContentPlanner Algemene Voorwaarden ContentPlanner Nederlands Partijen 1.1 DAILYDIALOGUES: aanbieder van ContentPlanner, gevestigd aan de Maasstraat 9-11, 3016 DB te Rotterdam. 1.2 KLANT: hoofdgebruiker en daarmee afnemer

Nadere informatie

OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL

OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL I. KLIP-DECREET Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (B.S.,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

Security audit en vrijwaringsovereenkomst

Security audit en vrijwaringsovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Pentest waiver zoals gegenereerd met de Pentest waiver generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridischegeneratoren/pentest-waiver/ In dit voorbeeld ziet u een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie Roux Communicatie haar diensten verleent.

De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie Roux Communicatie haar diensten verleent. Artikel 1. Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden Tekst- en communicatiebureau Roux Communicatie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65043960, levert diensten op het gebied

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bouw.live - versie

Algemene Voorwaarden Bouw.live - versie 1. Toepasselijkheid 2. Definities a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en factuur van Bouw.live en op alle met Bouw.live aangegane overeenkomsten. b. Afwijken

Nadere informatie

Productgegevensdatabank in het kader van de EPB regelgeving KOSTEN

Productgegevensdatabank in het kader van de EPB regelgeving KOSTEN Productgegevensdatabank in het kader van de EPB regelgeving KOSTEN doc_0_g.c_nl_kosten_v3.0_20081028.doc 28 oktober 2008 Algemene Procedures Inhoudstabel 1 INLEIDING... 3 2 OVERZICHT PROCEDURES... 3 3

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

Ontwerp van decreet ( ) Nr. 5 4 juli 2012 ( ) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet ( ) Nr. 5 4 juli 2012 ( ) stuk ingediend op stuk ingediend op 1599 (2011-2012) Nr. 5 4 juli 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 13 december 2002 houdende de oprichting van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Thermische prestatie contracten

Thermische prestatie contracten 10 november 2005 Thermische prestatie contracten Conform ISSO-publicatie 74 Bert Elkhuizen Chrit Cox TNO Bouw en Ondergrond te Delft Contactgegevens: 015 276 33 10 Bert.Elkhuizen@tno.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie