FAVV-aangifte Toelichting bij de heffing Nieuw in 2012, uw aangifte via

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAVV-aangifte Toelichting bij de heffing 2012. Nieuw in 2012, uw aangifte via www.foodweb.be"

Transcriptie

1 FAVV-aangifte Toelichting bij de heffing 2012 Nieuw in 2012, uw aangifte via

2 Inhoudstafel 1. Algemene informatie Uw identificatiegegevens De elektronische aangifte (www.foodweb.be): eenvoudig, snel en minder kans op fouten De papieren aangifte Tarieven en de validatie van uw autocontrolesysteem (ACS) Op naar een gevalideerd ACS in uw onderneming Als u nog vragen hebt

3 Algemene informatie Wat is het FAVV? Het FAVV is het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Het heeft als doel te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Door controles te verrichten in de hele voedselketen streeft het FAVV ernaar: het vertrouwen van de consumenten in uw producten te behouden; eerlijke concurrentie tussen onze bedrijven te garanderen, en; de buitenlandse markten te overtuigen van de kwaliteit van uw producten. Het FAVV maakt deel uit van uw beroepsleven. Het FAVV staat aan uw zijde in het streven naar een groter consumentenvertrouwen. Waarom moet ik een heffing betalen? Elke operator (vennootschap of natuurlijke persoon) die een of meer activiteiten uitoefent die onder de bevoegdheid van het Agentschap vallen, moet bijdragen aan de gedeeltelijke financiering van het FAVV. Daarom betaalt elke operator een jaarlijkse heffing. U levert uitsluitend al dan niet alcoholhoudende dranken? Uw activiteit valt onder de bevoegdheid van het FAVV. Dat is een bijdrage die zorgt voor een solidaire spreiding van een deel van de kosten van het algemene controleprogramma voor de voedselketen. Het FAVV wordt ook gefinancierd door de federale staat, door de Europese Commissie en door de inning van retributies voor aan derden verleende diensten. Wie moet een aangifte indienen? Elke operator (vennootschap of natuurlijk persoon) vult per vestigingseenheid waar in 2012 een activiteit plaatsvindt (plaatsvond) een afzonderlijke aangifte in. Een vestigingseenheid is een aan de hand van een adres geografisch identificeerbare plaats waar of van waaruit ten minste één activiteit van de operator wordt uitgeoefend. Wat moet er aangegeven worden? De aangifte moet ingediend worden voor de hoofdactiviteit onder de bevoegdheid van het Agentschap. Met hoofdactiviteit wordt de activiteit bedoeld die het hoogste omzetcijfer oplevert. Opgelet: voor sommige operatoren is de activiteit onder de bevoegdheid van het Agentschap niet noodzakelijk de belangrijkste. Bijvoorbeeld: een tankstation kan ook broodjes verkopen. De verkoop van broodjes is in dit geval voor de operator weliswaar secundair maar wordt door het FAVV beschouwd als hoofdactiviteit en moet dus aangegeven worden. Hoe wordt het bedrag van de heffing berekend? Operatoren die hun activiteit in 2012 hebben opgestart, betalen een vast bedrag voor de categorie waartoe hun hoofdactiviteit behoort. Voor operatoren die hun activiteit vóór 2012 hebben opgestart, en die nog in 2012 actief waren, wordt de heffing 2012 berekend op grond van de aard en de o mvang van de activiteiten van de vestigingseenheid. Men steunt voor die berekening op de in 2011 uitgeoefende activiteiten. De tarieven zijn weergegeven op pagina 23 van deze brochure en zijn ook beschikbaar op de website -> rubriek Financiering van het FAVV -> Heffingen -> Wat is het tarief van de heffing?. 3

4 Wat moet ik doen indien ik geen activiteiten (meer) uitoefen die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen? Als u een aangifteformulier ontvangt maar geen activiteiten uitoefent die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen of als u ze ondertussen stopgezet hebt, dan dient u toch de aangifte in te vullen. U moet dan EEN van de vakjes Geen enkele activiteit onder de controle van het FAVV of Stopzetting van de activiteit in 2011 of vroeger aanvinken. Om definitief in orde te zijn, dient u de instructies op p. 5 te volgen. Wat als ik geen aangifte indien? De aangifte per vestigingseenheid is wettelijk verplicht voor elke operator met een of meer activiteiten die onder de bevoegdheid van het Agentschap vallen. Als u geen aangifte indient, beschikt het FAVV niet over correcte gegevens voor de facturatie en kan het automatisch een factuur opmaken. (art. 11, 3 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het FAVV). Bovendien kan het FAVV uw toelating of uw erkenning(en) schorsen en worden onze controleurs op de hoogte gebracht van uw nalatigheid. Wij wijzen u in dat verband ook op artikel 12 2 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het FAVV: Wanneer wordt vastgesteld dat de operator zich verzet tegen de in artikel 15 bedoelde onderzoeken of deze bemoeilijkt, of onjuiste of onvolledige inlichtingen, documenten of aangiftes verstrekt, of deze niet verstrekt, worden, in voorkomend geval, de erkenning of toelating, toegekend aan de operator door de minister of door het Agentschap ( ) opgeschort. Deze schorsing wordt betekend aan de operator en heeft o nmiddellijk uitwerking. Wat moet ik doen als ik zie dat ik een fout heb gemaakt in mijn aangifte? Voor verbeteringen of aanpassingen moet u zich wenden tot het contactcenter ( , van maandag tot vrijdag tussen 9 en 17 uur). Als u uw factuur reeds hebt ontvangen, moet u een geargumenteerd bezwaar indienen. U doet dat bij voorkeur per naar het mailadres of per brief voordat de vervaldatum van de f actuur is verstreken. Bijkomende informatie hierover vindt u op pagina 29. Feitelijke Verenigingen met activiteiten in de voedselketen De Feitelijke Verenigingen (FV) die actief zijn in de voedselketen, zijn zoals de andere operatoren ook de FAVV-heffing verschuldigd. Indien u als lid van een feitelijke vereniging al uw activiteiten in de voedselketen enkel binnen deze vereniging uitoefent, dan is het belangrijk dat de gegevens van de FV en van uw persoonlijk ondernemingsnummer correct en volledig geregistreerd zijn bij het FAVV. Bij onvolledige registratie is het niet uitgesloten dat u 2 maal gefactureerd wordt voor de heffing: in hoofde van de FV en een 2de maal ten persoonlijke titel. Het FAVV heeft alle in de KBO geregistreerde Feitelijke Verenigingen hierover aangeschreven in 2011: u vindt het formulier waarmee u de nodige gegevens kan laten registreren terug op de website Indien u als (lid van) een Feitelijke Vereniging dit formulier nog niet heeft ingevuld, kan u dit alsnog in orde brengen door het ingevulde formulier zo vlug mogelijk aan uw Provinciale Controle Eenheid (PCE) van het FAVV te bezorgen. U vindt de adressen van de PCE op blz. 30 van deze brochure. 4

5 Uw identificatiegegevens Op het formulier Links in vak 2 van het aangifteformulier staan de identificatiegegevens van de maatschappelijke zetel van de onderneming; dit is het facturatieadres. Rechts in datzelfde vak staan de identificatiegegevens van de vestigingseenheid (bedrijfszetel) waar de activiteit wordt uitgeoefend waarvoor de heffing verschuldigd is. Die identificatiegegevens zijn de officiële gegevens geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Wat moet ik doen als de identificatiegegevens onjuist zijn? Als de gegevens van de maatschappelijke zetel of de vestigingseenheid onjuist zijn: vult u uw aangifte toch in vinkt u VERPLICHT het vakje Aankruisen indien foutieve gegevens aan laat u uw gegevens wijzigen bij de KBO. Onze bestanden worden op basis hiervan automatisch aangepast. Opgelet: niet doorhalen of overschrijven op het formulier! Uitzonderingen op de verplichte registratie bij de KBO Wanneer u niet geïdentificeerd bent bij de KBO, wat bijvoorbeeld het geval is voor sommige beslaghouders, kent het FAVV u een identificatienummer toe dat begint met 0003 of Dat nummer geldt dan als ondernemingsnummer. Het FAVV kent soms controlepuntnummers toe die beginnen met 9, bijvoorbeeld aan bedrijfsrestaurants. Die nummers spelen dezelfde rol als een vestigingseenheidsnummer (VEN) voor het Agentschap. In dit geval moeten de eventuele wijzigingen/verbeteringen gemeld worden aan de provinciale controle-eenheid (PCE) van uw provincie door middel van het registratieformulier (beschikbaar op in de rubriek Beroepssectoren, onder Erkenningen, toelatingen en registratie ). Via Foodweb kunt u: online uw eigen dossier bij het FAVV inkijken zich registreren bij het FAVV wijzigingen van uw administratieve gegevens doorgeven online uw aangifte indienen Vanaf 2012 zijn er twee mogelijkheden om toegang te krijgen tot het beveiligde gedeelte van Foodweb: u kunt zich identificeren met uw eid (elektronische identiteitskaart) of u kunt uw FAVV-nummer en het wachtwoord gebruiken die vermeld zijn in de begeleidende brief bij het aangifteformulier. Let op! Uw activiteiten registreren! Naast uw identificatiegegevens moet het FAVV ook de aard kennen van de activiteiten die u uitoefent. Bij elke verandering van activiteit of bij registratie van een nieuwe activiteit moet u eveneens gebruik maken van Foodweb.* Activiteiten opstarten, stopzetten of hervatten Deze stappen zijn nodig telkens wanneer activiteiten in de voedselketen worden opgestart, stopgezet of hervat. U vindt hierover meer informatie op de website -> rubriek Financiering van het FAVV -> Heffingen -> Wie moet aangeven?. * Wijzigingen/verbeteringen kunnen altijd worden gemeld aan de Provinciale controle-eenheid (PCE) van uw provincie. U gebruikt daarvoor het registratieformulier dat u vindt op rubriek Beroepssectoren, en dan Erkenningen, toelatingen en registraties. 5

6 De elektronische aangifte (www.foodweb.be): eenvoudig, snel en minder kans op fouten is sinds begin 2012 de enige portaalsite van het Agentschap Voor wie al gewend is om de aangifte elektronisch te doen via de website verandert er niets. U identificeert zich net als vroeger eerst op de startpagina van de toepassing Foodweb en gaat dan naar de toepassing Aangifte heffing. Op de volgende pagina s krijgt u gedetailleerd de volgende nieuwe stappen te zien die u moet volgen om u te identificeren en de aangifte in te vullen. Nieuw in 2012: De rubriek Historiek van uw aangiften werd uitgebreid. U kunt nu al uw documenten downloaden, opslaan of afdrukken (pdf). Dankzij de in de online helpfunctie ingebouwde zoekmotor kunt u makkelijk alle vereiste informatie terugvinden aan de hand van trefwoorden. Maar ook: Vooraf ingevulde gegevens : Uw aangifte werd vooraf ingevuld op basis van de recentste bekende gegevens. Kijk die gegevens na en bevestig ze. Wijzig of vul de gegevens aan waar nodig. Onmiddellijke bevestiging : Druk uw ontvangstbewijs (pdf) onmiddellijk af of ontvang het via . Let op! Als u niet in orde bent met een van uw vroegere aangiften, moet u het contactcenter bellen op om uw situatie te regulariseren (zie p. 29). Taalkeuze Het FAVV heeft u de documenten toegezonden in de taal van het administratieve gebied waar uw onderneming gevestigd is. Dat is bij wet verplicht. Bovenaan op de startpagina van de toepassing kunt u echter de taal kiezen waarin u de aangifte wenst in te vullen. U kunt kiezen uit Nederlands, Frans of Duits. Die keuze zal echter geen invloed hebben op de taal die het FAVV zal gebruiken in de verdere correspondentie met uw onderneming. In een aantal gebieden in België mogen meerdere talen worden gebruikt. De operator kan dan kiezen in welke taal hij zijn documenten wil ontvangen. De volledige uitleg vindt u op de website -> rubriek Financiering van het FAVV -> Heffingen -> Problemen omtrent mijn aangifte. 6

7 De aangifte stapsgewijs: u identificeren in Foodweb Français FoodWeb Publiek Opzoeking operatoren U bevindt zich op de onthaalpagina van Foodweb, publiek gedeelte. Deze toepassing stelt u in staat één of meerdere operatoren te vinden die beantwoorden aan verschillende opzoekingcriteria (enkelvoudig of gecombineerd) : Alle smiley s benaming Beveiligde toegang adres Identificatie met eid erkenning toelating Identificatie FAVV-FIN smiley autocontrole enz Klik hier Om toegang te krijgen tot de toepassing, gelieve links in het menu te klikken op "opzoeking operatoren". Om aangifte te doen, tikt u het adres in uw browser in. Als u op de hiernaast afgebeelde pagina komt, klikt u op Identificatie FAVV-FIN in het deel Beveiligde toegang links op het scherm. Als u de link als favoriet hebt ingegeven, komt u automatisch op die pagina van Foodweb terecht. Als u reeds toegang hebt tot Foodweb via uw identiteitskaart, hoeft u alleen op Identificatie met eid te klikken en de instructies op het scherm te volgen. Onze opdracht is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Français 1 Identificeer u Voer uw FAVV-nummer (ondernemingsnummer) en uw wachtwoord in en klik dan op de knop Toegang. Om veiligheidsredenen wordt u elk jaar een nieuw wachtwoord toegekend. Publiek Beveiligde toegang met identificatie FAVV-FIN De login-gegevens van 2011 geven u toegang tot de website maar niet tot de aangifte van Opzoeking operatoren Alle smiley s Beveiligde toegang Identificatie met eid Identificatie FAVV-FIN Waar vindt men zijn login en zijn wachtwoord? Ik ben mijn login en mijn wachtwoord kwijt. Wat nu? 1 Twee mogelijkheden om u te identificeren: Met het in de brief vermelde FAVV-nummer en wachtwoord kunnen ondernemingen die meerdere vestigingseenheden hebben de aangiften voor alle vestigingseenheden in één enkele sessie indienen. Onze opdracht is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Met het op elk formulier vermelde FAVV-nummer en wachtwoord kunt u de aangifte voor elke vestigingseenheid apart (laten) invoeren. In dat geval wijkt de volgorde van de verschillende stappen lichtjes af van de weergave ervan op deze pagina s. 7

8 Publiek Opzoeking operatoren Alle smiley s Mijn ondernemingen Selecteren Raadplegen Aanvragen Signaletiek van onderneming De Boer NV Veldstraat 3 Onderneming 9000 Gent een vestigingseenheid kiezen Vestigingseenheid (VEN) Français Afmelden Als u zich geïdentificeerd hebt, verschijnt het hoofdscherm van de toepassing Foodweb. Wij verwijzen u naar de bijgevoegde folder voor een overzicht van alle mogelijkheden die de nieuwe toepassing u biedt en die voortaan uw bevoorrechte link met het FAVV wordt. Contacteren FAVV-FIN Klik hier Signaletiek Benaming : De Boer NV Veldstraat Gent België Onderneming : Type : Belgische commerciële operator Rechtstoestand : Normale toestand Statuut : Actief Klik op het deel FAVV-FIN links op het scherm (zie hiernaast) om toegang te krijgen tot Aangifte heffing. Onze opdracht is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Koppeling(en) Anomalieën Alles openen Alles sluiten 3 Aangifte heffing U krijgt een lijst te zien met de nummers van de aan uw onderneming verbonden vestigingseenheden. nl fr de Klik op om uw aangifte 2012 in te vullen. Lijst van vestigingseenheden Identificatie van de onderneming : Benaming De Boer NV Adres Veldstraat , Gent Help Uitloggen 3 Historiek van de aangifte, voor een globaal overzicht van uw aangiften. Historiek van de facturatie, voor een globaal overzicht van uw jaarlijkse facturen van heffingen. Nieuw - facturatie-overzicht Consulteer hier uw facturatie-overzicht Vestigingseenheid - Aangifte Naam Vestigingseenheidsnummer Status Acties De Boer, Jan Aangifte 2012 : in te vullen De Boer, Jan Aangifte 2012 : in te vullen Help: De knop Help rechts bovenaan het scherm geeft u toegang tot alle informatie die u nodig hebt om uw aangifte in te vullen. Met de ingebouwde zoekmotor kunt u de gewenste informatie makkelijk en snel terugvinden door een of meer trefwoorden in te geven. 8

9 nl fr de Help Uitloggen Aangifte 2012 Uw aangifte is vooraf ingevuld op basis van de vorige correcte gegevens. Identificatie van de onderneming Benaming De Boer NV Adres Veldstraat , Gent Aankruisen indien foutieve gegevens (zie brochure) Betreffende de vestigingseenheid Benaming De Boer Tuin Adres Veldstraat , Gent Aankruisen indien foutieve gegevens (zie brochure) Contactpersoon Naam * Voornaam Telefoon / GSM * Functie Administratieve toestand Kies de toestand die bij u past Detail aangifte Sector hoofdactiviteit Soort activiteit Annuleren Activiteit onderworpen aan controle door het FAVV Geen enkele activiteit onder de controle van het FAVV Ondernemingsnummer Vestigingseenheidsnummer Stopzetting van de activiteit onder de controle van het FAVV in 2011 of vroeger Activiteit vrijgesteld van de heffing SELECTEREN 4 Meer informatie Oefent enkel (een) activiteit(en) uit, waarvoor een registratie vereist is Oefent een activiteit uit die aan een erkenning of aan een toelating onderworpen is Volgende Aangifte 2012 Aangeven Uw aangifte is vooraf ingevuld op basis van de vorige correcte gegevens. nl fr de Identificatie van de onderneming Benaming De Boer NV Adres Veldstraat , Gent Aankruisen indien foutieve gegevens (zie brochure) Aangifte Betreffende 2012 de vestigingseenheid Benaming De Boer Tuin Ondernemingsnummer Uw aangifte is Adres vooraf Veldstraat ingevuld 3op basis van de vorige correcte gegevens. 9000, Gent Aankruisen indien foutieve gegevens (zie brochure) Identificatie van de onderneming Contactpersoon Benaming De Boer NV Help Uitloggen Adres Veldstraat 3 Controleer eerst de identificatiegegevens van uw onderneming en Naam * 9000, Gent Aankruisen van uw Voornaam indien foutieve gegevens (zie brochure) vestigingseenheid. Zijn die niet correct? Duid dan het vakje Telefoon / GSM * Aankruisen indien foutieve gegevens aan. Ga naar de rubriek Functie Uw identificatiegegevens Benaming De Boer Tuin (p. 5) Vestigingseenheidsnummer waar u meer details vindt over de Adres Veldstraat 3 werkwijze die 9000, u Gent moet volgen. Betreffende de vestigingseenheid Administratieve toestand Aankruisen indien foutieve gegevens (zie brochure) Kies de toestand die bij Contactpersoon u past Voornaam Detail aangifte Telefoon / GSM * Sector hoofdactiviteit Functie Soort activiteit Vestigingseenheidsnummer Activiteit onderworpen aan controle door het FAVV Geen enkele activiteit onder de controle van het FAVV Stopzetting van de activiteit onder de controle van het FAVV in 2011 of vroeger Activiteit vrijgesteld van de heffing Meer informatie Oefent enkel (een) activiteit(en) uit, waarvoor een registratie vereist is Administratieve toestand Oefent een activiteit uit die aan een erkenning of aan een toelating onderworpen is Als u reeds vorig Activiteit jaar onderworpen een aan aangifte controle door het deed, FAVV werd uw aangifte 2012 u past Geen enkele activiteit onder de controle van het FAVV vooraf ingevuld Stopzetting op basis van de activiteit van onder de de recentste controle van het FAVV bekende in 2011 of vroeger gegevens. Kijk Activiteit vrijgesteld van de heffing Volgende de identificatiegegevens van de contactpersoon na en pas ze aan Detail aangifte indien nodig. Annuleren Naam * Kies de toestand die bij Sector hoofdactiviteit Soort activiteit SELECTEREN SELECTEREN Meer informatie Ondernemingsnummer Oefent enkel (een) activiteit(en) uit, waarvoor een registratie vereist is Oefent een activiteit uit die aan een erkenning of aan een toelating onderworpen is Help Uitloggen Annuleren Volgende 9

10 6 6 A Sector Toelevering Landbouw Detal aangifte Sector hoofdactiviteit SELECTEREN Detal aangifte Sector hoofdactiviteit SECTOR TOELEVERING LANDBOUW Annuleren 6 Bepaling van de activiteitssector De aangifte moet worden ingediend voor de hoofdactiviteit binnen de voedselketen. Met hoofdactiviteit wordt die activiteit bedoeld die het hoogste omzetcijfer oplevert. Opgelet! Volgende de hoofdactiviteit binnen de voedselketen is niet noodzakelijk dezelfde als de hoofdactiviteit van de operator. Bijvoorbeeld: een tankstation kan ook broodjes verkopen. In dit geval is de verkoop van broodjes weliswaar secundair, maar deze activiteit moet worden aangegeven. indien uw activiteiten meerdere sectoren onder de bevoegdheid van het FAVV omvatten, moet u de activiteit die de hoogste omzet oplevert, in aanmerking nemen. Selecteer de passende sector in het menu en vul de details van uw activiteiten in. Alle informatie per sector kan u hieronder consulteren. Vanaf p. 23 kan u een handig overzicht van de tarieven per sector bekijken. Soort activiteit Omschrijving Meer informatie Bestrijdingsmiddelen Meststoffen, bodemverbeteraars en teeltsubstraten Dierenvoeding - producent van diervoeders Geproduceerd tonnage voor <= 5000 deze vestigingseenheid > Dierenvoeding - fabrikant van voormengsels en toevoegingsmiddelen Steengroeven (mineralen voor voeding of bodemverbetering) U bent fabrikant/producent van: Annuleren Volgende bestrijdingsmiddelen (of u gebruikt gewasbeschermingsmiddelen waarvoor u een erkenning of toelating moet hebben); meststoffen, bodemverbeteraars of teeltsubstraten; dierenvoeding - veevoeders; dierenvoeding - voormengsels of toevoegingsmiddelen. U bent uitbater van: een steengroeve die grondstoffen produceert voor veevoeder, kalkmeststoffen of toevoegingsmiddelen voor de voedingsindustrie. 10

11 De sector toelevering landbouw is voorbehouden aan de producenten van de vijf hierboven vermelde subsectoren. De handel in deze producten behoort tot de groothandel of de kleinhandel. De bereiding van voeder voor niet-commercieel en exclusief gebruik binnen uw landbouwbedrijf, valt niet onder de sector toelevering landbouw maar wel onder de sector primaire productie (zie de rubriek hieronder). 6 B Sector Primaire productie Detal aangifte Sector hoofdactiviteit Soort activiteit Annuleren Omschrijving SECTOR PRIMAIRE PRODUCTIE (DIERLIJK OF PLANTAARDIG) Meer informatie De hoofdactiviteit behoort tot de sector primaire productie De uitgeoefende activiteit beantwoordt aan de voorwaarden om beschouwd te worden als amateurteler of amateurwerker Volgende Uw hoofdactiviteit is de productie, het fokken of het telen van land- en tuinbouwproducten, tot en met het oogsten, het melken of de productie van vee voor de slacht. Enkele voorbeelden: U bent een planten- of boomkweker. U bent landbouwer en verkoopt uw oogst. U bent viskweker. Voorwaarden voor vrijstelling Om als amateurkweker of -teler beschouwd te worden, dient men aan onderstaande voorwaarden te voldoen: Veehouderij Maximum in 2011 gehouden dieren : Runderen: Het gemiddeld aantal runderen in een beslag mag voor het jaar niet groter zijn dan 2. Loopvogels: niet meer dan 3 struisvogels of 5 nandoes, emoes of kasuarissen. Varkens: de vestigingsplaats van het beslag mag niet meer dan 3 plaatsen tellen. Pluimvee: het aantal stuks pluimvee moet kleiner zijn dan 200. Schapen, geiten, herten en andere kleine herkauwers: het aantal vrouwelijke dieren die op 15 december ouder zijn dan 6 maand mag niet groter zijn dan 10. Bijen: het gemiddelde aantal bijenkolonies per jaar mag niet groter zijn dan 24. Konijnen: minder dan 20 vrouwelijke fokkonijnen of 100 vleeskonijnen. Gewassen De operator bewerkt een areaal van niet meer dan: 50 are voor aardappelen en hoogstamfruit, of 25 are voor laagstamfruit, of 10 are voor andere plantaardige producten. Zodra u voorlopige toeslagrechten krijgt voor een grond bent u verantwoordelijk voor de teelt en bent u de heffing verschuldigd. 11

12 12 Kruis het vak «Leeft de voorwaarden na om beschouwd te worden als amateurteler of -kweker» op het aangifteformulier enkel aan indien u aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet. 6 C Sector Verwerking Detal aangifte Sector hoofdactiviteit Annuleren Soort activiteit Omschrijving SECTOR VERWERKING Meer informatie >= 100 Volgende Uw activiteit is: het slachten van dieren; of de wijziging van één of meer producten in één of meer halffabrikaten of eindproducten die bestemd zijn voor de voedselketen (met uitzondering van de horeca). Producenten van voor menselijke consumptie bestemde toevoegingsmiddelen, Productie en bewaring van vlees, fijne vleeswaren en conserven, Verwerking en bewaring van vis, groenten en fruit, Maalderijen, Raffinage van plantaardige oliën en vetten, Brouwerij, mouterij, Productie van mineraalwater en frisdrank, Productie van verpakkingsmateriaal voor voedingsmiddelen Vervaardiging van: Ruwe oliën en vetten, Margarine, zuivelproducten en consumptie-ijs, Zetmeel en zetmeelproducten, Visproducten, Groentesap en vruchtensap, Brood en vers banketbakkerswerk (bestemd voor verkoop aan andere operatoren), Beschuit en koekjes, Suiker, Deegwaren, Chocolade en suikerwerk, Specerijen, kruiderijen en sauzen, Gedistilleerde alcoholische dranken, Koffie en thee, Wijn, cider en andere fruitwijnen enz... Een bakker, ijsbereider, beenhouwer of visboer die voor meer dan 30 % van zijn omzet levert aan andere operatoren, wordt beschouwd als deel uitmakend van de sector Verwerking. Een zelfstandige die enkel in een inrichting van een andere operator werkt (bijvoorbeeld: een zelfstandige uitbener die in een uitsnijderij werkt) moet zelf een heffing betalen en zijn eigen aangifte indienen voor de sector Verwerking. Hij wordt echter beschouwd als dienstverlener en zijn heffing is niet onderhevig aan de bonusregeling. Producenten van verpakkingsmaterialen zijn de jaarlijkse heffing verschuldigd en moeten zich registreren bij het FAVV. De bonusregeling is niet van toepassing in 2011 en 2012.

13 Berekening van het aantal tewerkgestelde personeelsleden Onder aantal tewerkgestelde personeelsleden wordt verstaan het aantal bezoldigde en de bezoldigde die door een uitzendkantoor of een dienstverlener ter beschikking werden gesteld. Dit aantal wordt berekend in voltijdse equivalenten (VTE) die tewerkgesteld werden in 2011 in een vestigingseenheid en activiteiten verricht hebben met betrekking tot de stappen van de productie, de verwerking en de distributie die onderworpen zijn aan de heffing. Bv.: 3 jobstudenten gedurende 1 maand = 3/12 = 0,25 VTE s. Personeel met een commerciële of administratieve taak (bv. een secretaresse) moet niet meegeteld worden, alsook het personeel belast met taken die buiten het bevoegdheidsdomein van het FAVV vallen. Bij vestigingseenheden met meerdere activiteiten onder de bevoegdheid van het FAVV moet al het personeel meegeteld worden dat handelingen uitvoert die onder het bevoegdheidsdomein van het FAVV vallen. Uw sociaal secretariaat kan u hierover de nodige inlichtingen bezorgen. 6 D Sector Groothandel Detal aangifte Sector hoofdactiviteit Aantal tewerkgestelde personeelsleden (in VTE) Annuleren Omschrijving SECTOR GROOTHANDEL Meer informatie >= 100 Volgende producten met de bedoeling ze (tegen betaling of kosteloos) uit te voeren of af te staan aan andere actoren in de voedselketen. Dit betreft o.m. groothandel in: granen, zaden en diervoeders bloemen, planten en meststoffen levende dieren andere producten van dierlijke oorsprong aardappelen, groenten en fruit vlees en vleesbereidingen melk, zuivelproducten, eieren en spijsoliën dranken (inclusief wijn) suiker, chocolade en suikerwerk koffie, thee, cacao en specerijen overige voedingsmiddelen en genotsmiddelen opslag in koelpakhuizen overige opslag invoer van verpakkingsmateriaal enz. Een onderneming die meer dan 30 % van haar omzet realiseert uit leveringen aan andere operatoren (professionelen), wordt beschouwd als deel uitmakend van de sector groothandel of verwerking, al naargelang van de activiteit. De heffing voor de sector groothandel is eveneens verschuldigd door tussen in de handel (Traders) die de producten niet bewerken en niet opslaan. Zij moeten geregistreerd zijn als Traders bij het FAVV. De bonusregeling is op hen niet van toepassing. Uw activiteit omvat de aankoop, invoer, hantering of opslag van 13

14 Vanaf 2011 zijn de invoerders van verpakkingsmaterialen ook de jaarlijkse heffing verschuldigd en moeten zij zich registreren bij het FAVV. De bonusregeling is niet van toepassing in 2011 en Berekening van het aantal tewerkgestelde personeelsleden Onder aantal tewerkgestelde personeelsleden wordt verstaan het aantal bezoldigde en de bezoldigde die door een uitzendkantoor of een dienstverlener ter beschikking werden gesteld. Dit aantal wordt berekend in voltijdse equivalenten (VTE) die tewerkgesteld werden in 2011 in een vestigingseenheid en activiteiten verricht hebben met betrekking tot de stappen van de productie, de verwerking en de distributie die onderworpen zijn aan de heffing. Bv.: 3 jobstudenten gedurende 1 maand = 3/12 = 0,25 VTE s. Personeel met een commerciële of administratieve taak (bv. een secretaresse) moet niet meegeteld worden, alsook het personeel belast met taken die buiten het bevoegdheidsdomein van het FAVV vallen. Bij vestigingseenheden met meerdere activiteiten onder de bevoegdheid van het FAVV moet al het personeel meegeteld worden dat handelingen uitvoert die onder het bevoegdheidsdomein van het FAVV vallen. Uw sociaal secretariaat kan u hierover de nodige inlichtingen bezorgen. 6 E Sector Detailhandel Detal aangifte Sector hoofdactiviteit Annuleren Soort activiteit Omschrijving SECTOR DETAILHANDEL Meer informatie Oefent enkel (een) activiteit(en) uit, waarvoor een registratie vereist is. Oefent een activiteit uit die aan een erkenning of aan een toelating onderworpen is. Aantal tewerkgestelde personeelsleden (in VTE) >= 100 Volgende U bewerkt en verwerkt producten, slaat ze op in verkooppunten of levert ze aan de eindverbruiker (met uitzondering van de horeca). Niet-gespecialiseerde kleinhandel in overwegend voedings- en genotsmiddelen Kleinhandel in: aardappelen, groenten en fruit, vlees en vleeswaren, vis, brood, banketbakkerswerk en suikerwerk, dranken Kleinhandel in: diervoeders, fytofarmaceutische producten, meststoffen en bodemverbeteraars Overige kleinhandel in voedings- en genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels Markt- en straathandel (ambulante handel) 14

15 Opgelet! Maken eveneens deel uit van de sector detailhandel: bakkers, ijsbereiders, beenhouwers of visboeren waarvan de productie ter plaatse wordt verkocht aan de eindgebruiker. Een onderneming die meer dan 30 % van haar omzet realiseert uit leveringen aan andere operatoren (professionelen), wordt beschouwd als deel uitmakend van de sector groothandel of verwerking, al naargelang van de activiteit. Registratie of activiteit onderworpen aan een erkenning of toelating? Welk vakje aan te duiden? Oefent enkel (een) activiteit(en) uit, waarvoor een registratie vereist is. U mag dit vakje alleen in het volgende geval aanvinken: U oefent geen enkele activiteit uit waarvoor een toelating of een erkenning vereist is (volgens het KB van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV). Enkele voorbeelden: U heeft een krantenwinkel en verkoopt snoep, drankjes... U bent verantwoordelijk voor een school zonder kantine maar met drankautomaten. U bent een doe-het-zelfzaak en verkoopt meststoffen en/of bodemverbeteraars. U bent een landbouwondernemer die meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen gebruikt en die ook factureert. In deze gevallen is geen enkele toelating vereist en dient u geen aantal personeelsleden (VTE) aan te duiden! Oefent een activiteit uit die aan een erkenning of aan een toelating onderworpen is. U moet dit vakje aanvinken wanneer voor uw activiteit een toelating of erkenning van het FAVV vereist is. Op de site in de rubriek Beroepssectoren, onder Erkenningen, toelatingen of registratie kan u in detail nagaan welke activiteiten een erkenning of toelating vereisen. U dient vervolgens het Aantal tewerkgestelde personeelsleden (in VTE) aan te duiden, rekening houdend met de instructies die hieronder weergegeven worden. Berekening van het aantal tewerkgestelde personeelsleden Onder aantal tewerkgestelde personeelsleden wordt verstaan het aantal bezoldigde en de bezoldigde die door een uitzendkantoor of een dienstverlener ter beschikking werden gesteld. Dit aantal wordt berekend in voltijdse equivalenten (VTE) die tewerkgesteld werden in 2011 in een vestigingseenheid en activiteiten verricht hebben met betrekking tot de stappen van de productie, de verwerking en de distributie die onderworpen zijn aan de heffing. Bv.: 3 jobstudenten gedurende 1 maand = 3/12 = 0,25 VTE s. Personeel met een commerciële of administratieve taak (bv. een secretaresse) moet niet meegeteld worden, alsook het personeel belast met taken die buiten het bevoegdheidsdomein van het FAVV vallen. Bij vestigingseenheden met meerdere activiteiten onder de bevoegdheid van het FAVV moet al het personeel meegeteld worden dat handelingen uitvoert die onder het bevoegdheidsdomein van het FAVV vallen. Uw sociaal secretariaat kan u hierover de nodige inlichtingen bezorgen. 15

16 16 6 F Sector Horeca Detal aangifte Sector hoofdactiviteit Soort activiteit SECTOR HORECA Meer informatie Oefent enkel (een) activiteit(en) uit, waarvoor een registratie vereist is. Oefent een activiteit uit die aan een erkenning of aan een toelating onderworpen is. Aantal tewerkgestelde personeelsleden (in VTE) >= 100 Omschrijving Annuleren Volgende U biedt de gebruiker bereide, ontdooide of geregenereerde producten aan voor onmiddellijke consumptie of om mee te nemen. Cafés, restaurants, hotels met restauratie, frituren, verbruikszalen, ambulante handelszaken, gaarkeukens, traiteurs waar voedingsmiddelen worden bereid die bestemd zijn voor onmiddellijke consumptie door de gebruikers, gelijkaardige verenigingen en inrichtingen (scholen, OCMW s, gastenkamers met ontbijt, bars van sportclubs...). Enkele voorbeelden: U heeft een sandwich- of snackbar, of een frituur. U bent producent van bereide maaltijden (traiteur). Bijzonderheden: Zelfstandige dienstverleners (koks, kelners...) die hun activiteiten uitsluitend uitoefenen bij één of meer andere operatoren uit de horeca moeten de heffing betalen. Zij moeten het vakje Oefent enkel (een) activiteit(en) uit, waarvoor een registratie vereist is aankruisen. Zelfstandige thuiskoks die hun activiteiten uitsluitend uitoefenen bij één of meer particulieren en geen voeding leveren, moeten geen heffing betalen. Registratie of activiteit onderworpen aan een erkenning of toelating? Welk vakje aan te duiden? Oefent enkel (een) activiteit(en) uit, waarvoor een registratie vereist is. U moet dit vakje enkel aankruisen als uw activiteit voldoet aan één van de volgende 2 voorwaarden: a. u biedt alleen kamers met ontbijt aan. b. u heeft een horecazaak en verkoopt alleen dranken en/of voorverpakte levensmiddelen met een houdbaarheid van ten minste drie maanden bij omgevingstemperatuur. Voorbeeld: U heeft een café en biedt, naast dranken, enkel voorverpakte chips en koekjes aan. In dat geval is geen enkele toelating vereist en dient u geen aantal personeelsleden (VTE) aan te duiden! Oefent een activiteit uit die aan een erkenning of aan een toelating onderworpen is. U moet dit vakje enkel aankruisen als uw activiteit niet voldoet aan één van de 2 bovenvermelde voorwaarden. Op de site in de rubriek Beroepssectoren, onder Erkenningen, toelatingen of registratie kan u in detail nagaan welke activiteiten een erkenning of toelating vereisen. U dient vervolgens het Aantal tewerkgestelde personeelsleden (in VTE) aan te duiden, rekening houdend met de instructies die hieronder weergegeven worden.

17 Berekening van het aantal tewerkgestelde personeelsleden Onder aantal tewerkgestelde personeelsleden wordt verstaan het aantal bezoldigde en de bezoldigde die door een uitzendkantoor of een dienstverlener ter beschikking werden gesteld. Dit aantal wordt berekend in voltijdse equivalenten (VTE) die tewerkgesteld werden in 2011 in een vestigingseenheid en activiteiten verricht hebben met betrekking tot de stappen van de productie, de verwerking en de distributie die onderworpen zijn aan de heffing. Bv.: 3 jobstudenten gedurende 1 maand = 3/12 = 0,25 VTE s. Personeel met een commerciële of administratieve taak (bv. een secretaresse) moet niet meegeteld worden, alsook het personeel belast met taken die buiten het bevoegdheidsdomein van het FAVV vallen. Bij vestigingseenheden met meerdere activiteiten onder de bevoegdheid van het FAVV moet al het personeel meegeteld worden dat handelingen uitvoert die onder het bevoegdheidsdomein van het FAVV vallen. Uw sociaal secretariaat kan u hierover de nodige inlichtingen bezorgen. 6 G Sector Transport Omschrijving U vervoert producten die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen, voor commerciële of professionele doeleinden (d.m.v. motorvoertuigen en aanhangwagens, (trein)wagons, vliegtuigen, scheepsruimen, of containers voor vervoer over de weg, op het water of door de lucht.) De definitie van 1 zending : één of meer producten (verpakt of onverpakt) die in één of meer plaatsen worden ingeladen voor één enkele opdrachtgever en bestemd zijn om in één reis en door middel van één vervoermiddel te worden vervoerd naar één of meer losplaatsen voor één ontvanger. Een transporteur die in één rit bij vijf verschillende klanten voedingsproducten levert, dient dit in als vijf zendingen. Een transporteur die in één rit en aan één klant voedingsproducten levert van twee opdrachtgevers, dient dit in als twee zendingen. 7 Wie mag het vakje Geen enkele activiteit onder de controle van het FAVV aanvinken? Een persoon of een onderneming die gratis drank (water, koffie...) aanbiedt aan bezoekers, klanten of werknemers. Detal aangifte Sector hoofdactiviteit Soort activiteit Annuleren SECTOR TRANSPORT Meer informatie > Volgende Organisatoren van beurzen en markten en eigenaars van feestzalen, als zij alleen lokalen en uitrusting ter beschikking stellen en verder geen activiteiten uitoefenen die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen. Als zodanig door de regelgeving van de gemeenschappen (ONE, Kind & Gezin) erkende opvanggezinnen. 17

18 Zelfstandige thuiskoks die hun activiteiten uitsluitend uitoefenen bij een of meer particulieren en die de producten die zij bereiden en/of serveren niet zelf leveren/aankopen. Operatoren die per jaar ten hoogste 5 activiteiten uitoefenen die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen en die in totaal niet langer dan 10 dagen duren. Detailhandels in snijbloemen, potplanten en bloemenzaden. Ondernemingen die groenvoorzieningen onderhouden (boomkwekers zijn wel aan de heffing onderworpen). Personen die vrijetijdspaarden bezitten, behalve de operatoren die dieren houden met het oog op de productie van sperma en/ of embryo s of melkproducerende dieren (merries en ezelinnen die melk geven) (aangifte in de sector Primaire productie). Asielen en kennels voor zover ze geen diervoeders verkopen (aangifte in de sector Detailhandel). Detailhandels in verpakkingsmateriaal. 8 Wie mag het vakje Stopzetting van de onder de bevoegdheid van het Agentschap vallende activiteit in 2011 of vroeger aanvinken? Alleen operatoren die hun activiteiten op uiterlijk 31 december 2011 hebben stopgezet. Als u uw activiteiten na die datum hebt stopgezet, bent u de heffing in 2012 nog verschuldigd. 9 Wie mag het vakje Vrijstelling van de heffing aanvinken? Liefdadigheidsinstellingen die tegelijk aan de volgende 3 voorwaarden voldoen: opgericht zijn als een vzw uitsluitend aan menslievende acties of liefdadigheid doen werken met vrijwilligers. Voorbeeld: restos du coeur, Poverello... Instellingen voor maatschappelijk welzijn of geestelijke gezondheidszorg die aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoen: een verblijf en/of therapie aanbieden aan ten hoogste 15 als zodanig erkend zijn door de Gemeenschappen van die verwachten dat zij meehelpen bij de gemeenschappelijke huishoudelijke taken een activiteit verrichten die uitsluitend tot doel heeft te voorzien in de eigen levensmiddelenbehoeften. Bijvoorbeeld: opvangtehuizen, vluchthuizen, doorgangshuizen... Loonwerkers, op voorwaarde dat zij geen fytosanitaire producten, meststoffen of zaaizaad verkopen. Producenten van kerstbomen en de primaire sector bosbouw. Verenigingen van met een gemeenschappelijke religieuze of filosofische overtuiging wanneer zij voldoen aan de 2 onderstaande voorwaarden: Zij leven permanent of tijdelijk samen binnen een en dezelfde plaatselijke gemeenschap om in de eigen levensmiddelen-behoefte te kunnen voorzien EN Zij ontvangen hiervoor geen vergoeding (bv. kloosters). Als u de vakjes hebt aangevinkt, klikt u op Volgende. 18

19 nl fr de Overzicht van uw aangifte 2012 Identificatie van de onderneming : Benaming De Boer NV Adres Veldstraat , Gent Betreffende de vestigingseenheid : Benaming De Boer Tuin Adres Veldstraat , Gent Contactpersoon Naam ggg Voornaam --- Hoedanigheid --- Telefoon / GSM Detail aangifte Sector hoofdactiviteit Horeca Aantal bezoldigde personeelsleden (in VTE) 1-4 Diversen Commentaar Lorem ipsum Help 10 Uitloggen 10 Samenvatting Het scherm geeft de gegevens weer die u hebt ingevoerd. Als u fouten ziet, kunt u die verbeteren door te klikken op Voorgaande. Als de gegevens juist zijn, klikt u op Versturen. 11 Bevestiging Uw aangifte is geregistreerd. Er wordt automatisch een bevestigend document aangemaakt (in pdf). U kunt dat document meteen d ownloaden door op de link te klikken. U kunt ook een kopie van de bevestiging laten versturen naar het adres dat u in dit deel hebt ingegeven. Klik op Beëindigen. Controleer de ingevoerde gegevens en klik dan op "Versturen" onderaan de pagina om uw aangifte te valideren en er bevestiging van te krijgen. Corrigeren Annuleren Versturen nl fr de Uw aangifte voor deze vestigingseenheid is klaar. Aangifte 2012 U aangifte werd door het FAVV geregistreerd ( vandaag 22/02/2012 om 12:00 ) Bevestiging van uw aangifte downloaden (pdf-formaat) Ik wil een bevestiging van mijn aangifte ontvangen per Help 11 Uitloggen De aangifte verbeteren Zodra u uw aangifte bevestigd hebt, kunt u ze niet meer wijzigen. Als u verbeteringen of aanpassingen wilt aanbrengen, moet u zich wenden tot het contactcenter ( , van maandag tot vrijdag tussen 9 en 17 uur). Beëindigen 19

20 nl fr de Historiek aangiften Identificatie van de onderneming : Help Uitloggen Nieuw - facturatie-overzicht Consulteer hier uw facturatie-overzicht Benaming De Boer Adres Veldstraat , Gent Betreffende de vestigingseenheid : Benaming De Boer NV Adres Veldstraat , Gent Aangifte 2012 : In te vullen Gebeurtenis(sen) Datum Commentaar Bijlagen Modus Acties 12 Historiek van de aangiften Als u klikt op het icoon, in de kolom Acties, naast een vestigingseenheid, krijgt u een globaal overzicht van uw vroegere aangiften voor die vestigingseenheid. Naargelang de wijze waarop u de aangifte hebt ingediend, kunt u: de samenvatting zien de bevestiging downloaden de ingescande versie van uw papieren aangifte downloaden In te vullen aangifte Aangifte 2011 : Ingediend Gebeurtenis(sen) Datum Commentaar Bijlagen Modus Acties Aangifte 23/02/2011 Uitgevoerd door een declarant Nee Web Horeca Aantal bezoldigde personeelsleden (in VTE) : 1-4 Aangifte 2009 : Ingediend Gebeurtenis(sen) Datum Commentaar Bijlagen Modus Acties Aangifte 15/06/2009 Uitgevoerd door een declarant Nee Web Horeca Aantal bezoldigde personeelsleden (in VTE) : 1-4 Belangrijk: als u in de historiek ziet dat u niet in orde bent of dat u voor een of ander jaar geen aangifte hebt gedaan, neemt u het beste contact op met het contactcenter op het nummer om uw situatie te regulariseren. Zo vermijdt u eventuele sancties. Aangifte 2008 : Ingediend Gebeurtenis(sen) Datum Commentaar Bijlagen Modus Acties Aangifte 23/02/2008 Uitgevoerd door een declarant Nee Papier Horeca Aantal bezoldigde personeelsleden (in VTE) :

21 nl fr de Historiek aangiften Identificatie van de onderneming : Benaming De Boer Adres Veldstraat , Gent Help Uitloggen Nieuw - facturatie-overzicht Consulteer hier uw facturatie-overzicht 13 Historiek van de facturatie Door op deze link te klikken, krijgt u toegang tot de historiek van uw facturen. Betreffende de vestigingseenheid : Benaming De Boer NV Adres Veldstraat , Gent Aangifte 2012 : In te vullen nl Gebeurtenis(sen) fr de Datum Commentaar Bijlagen Modus Acties Aangifte 2011 : Ingediend In te vullen aangifte Gebeurtenis(sen) Datum Commentaar Bijlagen Modus Acties Aangifte 23/02/2011 Uitgevoerd door een declarant Nee Web Help Uitloggen Horeca Aantal bezoldigde personeelsleden (in VTE) : 1-4 Terug naar lijst van vestigingseeneheden Facturatie-overzicht 14 Aangifte 2009 : Ingediend Identificatie van de onderneming : Gebeurtenis(sen) Datum Commentaar Bijlagen Modus Acties Benaming De Veldstraat 3 Boer Adres Aangifte 15/06/2009 Uitgevoerd door een declarant 9000, Nee Gent Web Horeca Aantal bezoldigde personeelsleden (in VTE) : 1-4 Wegens technische redenen is het mogelijk dat bepaalde naar u verzonden documenten niet weergegeven worden. Aangifte 2008 : Ingediend Aanslagjaar Gebeurtenis(sen) 2009Datum Commentaar Bijlagen Modus Acties Document Aangifte 23/02/2008 Datum Uitgevoerd door Commentaar een declarant Nee Bedrag ( ) Papier Acties Horeca Factuur 28/06/2009 Document nummer : Aantal bezoldigde personeelsleden (in VTE) : Historiek van de facturatie Op deze pagina krijgt u een overzicht van uw eerdere facturen. U kunt de documenten downloaden in pdf-formaat. Let op! Het is mogelijk dat om technische redenen sommige documenten niet online worden weergegeven. U kunt in dat geval altijd een duplicaat aanvragen bij het contactcenter op het nummer Aanslagjaar 2008 Document Datum Commentaar Bedrag ( ) Acties Factuur 26/11/2008 Document nummer : Terug naar lijst van vestigingseeneheden 21

22 De papieren aangifte Algemeen Het indienen van de aangifte via de website wordt sterk aangeraden. Dat is gebruiksvriendelijk, snel en veilig. Als u echter geen internet hebt, kunt u de aangifte invullen op het formulier van de Heffing FAVV 2012 en dit via de post versturen. Let er wel op om dit dan te verzenden aan het verder vermelde adres in Louvain-La-Neuve. Instructies Om uw papieren aangifte correct in te vullen, gebruikt u dezelfde informatie als voor de elektronische aangifte. U vindt die informatie in deze brochure vanaf p. 6. Aanbevelingen voor het invullen van het papieren formulier Uw aangifteformulier zal elektronisch worden verwerkt. Een correcte aangifte kan snel worden afgehandeld en voorkomt klachten en betwistingen. Het is dan ook belangrijk dat u de volgende aanbevelingen in acht neemt: Gebruik alleen de originele aangifteformulieren. Kopieën kunnen niet worden verwerkt. Gebruik alleen een donkerblauwe of zwarte balpen om uw aangifteformulier in te vullen. Zet een kruisje als u een vakje wil aanduiden: Gebruik enkel HOOFDLETTERS als u letters moet invullen. Zet in een vakje maar één cijfer of letter. Schrijf uw cijfers zo duidelijk mogelijk om verwarring te Een getal moet steeds vanaf de rechterkant van een rooster worden ingevuld: Om te vermijden dat uw aangifte wordt geweigerd: Doorstreept u niets Vermeldt u geen woorden zoals NIHIL Schrijft u geen overbodige tekens of nullen in vakjes die u niet moet invullen Vermijdt u doorhalen en overschrijven Aanbevelingen om verbeteringen aan te brengen: Doorstreep onjuiste vermeldingen niet Verbeter onjuiste vermeldingen met vloeibare corrector Vul de juiste gegevens leesbaar in. Verzenden Als u het formulier hebt ingevuld, gedateerd en ondertekend, stuurt u het naar: Heffingen FAVV Postbus Louvain-la-Neuve Voeg geen bijlagen toe aan uw aangifte! Zie voor bijzondere gevallen de contactgegevens op p. 29 als u meer informatie wilt. vermijden: 22

23 Tarieven en de validatie van uw autocontrolesysteem (ACS) Sector Toelevering Landbouw Bestrijdingsmiddelen In 2012 bedraagt de: basisheffing : 91,10 EUR + 58,82 EUR per erkend of toegelaten product. heffing met bonus : 45,55 EUR + 29,41 EUR per erkend of toegelaten product. heffing zonder bonus : 192,20 EUR + 117,64 EUR per erkend of toegelaten product. Meststoffen, bodemverbeteraars en teeltsubstraten Geproduceerd tonnage / vestigingseenheid 500 t t > t Basisheffing 52,82 52,82 91,10 + 0,0209 /t Bedrag / vestigingseenheid met bonus 26,41 26,41 45,55 + 0,01045 /t Bedrag / vestigingseenheid zonder bonus 105,64 105,64 182,20 + 0,0418 /t Dierenvoeding - Producent van diervoeders Geproduceerd tonnage / vestigingseenheid 5000 t t t t t t t > t Basisheffing 87,68 175, , , , , ,7 Bedrag / vestigingseenheid met bonus 43,84 87,69 528, , , , , ,35 Bedrag / vestigingseenheid zonder bonus 175,36 350, , , , , , ,40 Minerale stoffen Geproduceerd tonnage / vestigingseenheid 5000 t t t t t t t > t Basisheffing 22,14 44,27 266,7 689, , , , ,58 Bedrag / vestigingseenheid met bonus 11,07 22,14 133,35 344,98 510,56 689, , ,79 Bedrag / vestigingseenheid zonder bonus 44,28 88,54 533, , , , , ,16 23

HOOFDSTUK I DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED

HOOFDSTUK I DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED

HOOFDSTUK I DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED

HOOFDSTUK I DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Nadere informatie

FAVV-aangifte. Jaarlijkse aangifte met betrekking tot de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

FAVV-aangifte. Jaarlijkse aangifte met betrekking tot de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAVV-aangifte Jaarlijkse aangifte met betrekking tot de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2006 Op basis van de gegevens van het jaar 2005 Leidraad en tarieven

Nadere informatie

FAVV-aangifte. Sector HORECA Toelichting Heffing 2012. Lees deze brochure aandachtig voor u uw aangifte invult

FAVV-aangifte. Sector HORECA Toelichting Heffing 2012. Lees deze brochure aandachtig voor u uw aangifte invult FAVV-aangifte Sector HORECA Toelichting Heffing 2012 Lees deze brochure aandachtig voor u uw aangifte invult Inhoudstafel Algemene informatie... 3 Uw identificatiegegevens... 5 De elektronische aangifte

Nadere informatie

FAVV-aangifte Toelichting bij het invullen van de aangifte voor de heffing 2015

FAVV-aangifte Toelichting bij het invullen van de aangifte voor de heffing 2015 FAVV-aangifte Toelichting bij het invullen van de aangifte voor de heffing 2015 Inhoud 1. Algemene informatie 3 2. De elektronische aangifte 6 3. De papieren aangifte 8 3.1. Aanbevelingen voor het invullen

Nadere informatie

FAVV-aangifte. Toelichting bij de heffing 2011. Lees deze brochure aandachtig voor u uw aangifte invult

FAVV-aangifte. Toelichting bij de heffing 2011. Lees deze brochure aandachtig voor u uw aangifte invult FAVV-aangifte Toelichting bij de heffing 2011 Lees deze brochure aandachtig voor u uw aangifte invult Inhoudstafel 1. Algemene informatie 3 2. Uw identificatiegegevens 5 3. De elektronische aangifte per

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 31.12.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 31.12.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 88907 Bijlage 3 bij de wet van 27 december 2012houdende diverse dringende bepalingen «Bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van

Nadere informatie

FAVV-aangifte. Sector HORECA Toelichting bij de heffingen 2011. Lees deze brochure aandachtig voor u uw aangifte invult

FAVV-aangifte. Sector HORECA Toelichting bij de heffingen 2011. Lees deze brochure aandachtig voor u uw aangifte invult FAVV-aangifte Sector HORECA Toelichting bij de heffingen 2011 Lees deze brochure aandachtig voor u uw aangifte invult Inhoudstafel 1. Algemene informatie 3 2. Uw identificatiegegevens 5 3. De elektronische

Nadere informatie

FAQ Heffingen 2015. FAQ_heffingen_2015_V2 03/04/2015. Tim Vervaeke, Julie Schooneyt

FAQ Heffingen 2015. FAQ_heffingen_2015_V2 03/04/2015. Tim Vervaeke, Julie Schooneyt FAQ Heffingen 2015 Versie Datum document Opgesteld door FAQ_heffingen_2015_V2 03/04/2015 Tim Vervaeke, Julie Schooneyt Datum goedkeuring Goedgekeurd door Jan Buyens - DGAD Financiering Jacques Moës - Dir.

Nadere informatie

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 Handleiding 1 INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM... 3 1. INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 2. BELANGRIJKSTE IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE WERKGEVER... 4 FUNCTIONALITEITEN VAN RX... 4 3.

Nadere informatie

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter)

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter) Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter) U heeft de keuze om de onlinedienst Inhoudingsplicht te gebruiken in een beveiligde (A) of in een onbeveiligde (B) modus. Om toegang te krijgen tot

Nadere informatie

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET LOOPBAANDOSSIER Gebruikershandleiding voor online toepassing 11/04/2011 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be

Nadere informatie

Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel

Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel 1. Inleiding 2 2. Toegang 2 2.1. Beveiligde en onbeveiligde modus 2 2.2. Beveiligde toegang 2 3. Verschillen tussen sectoren 2 4. Beveiligde modus

Nadere informatie

FAVV-Aangifte. Sector HORECA Toelichting bij de heffingen Lees deze brochure aandachtig vooraleer uw aangifte in te vullen.

FAVV-Aangifte. Sector HORECA Toelichting bij de heffingen Lees deze brochure aandachtig vooraleer uw aangifte in te vullen. FAVV-Aangifte Sector HORECA Toelichting bij de heffingen 200 Lees deze brochure aandachtig vooraleer uw aangifte in te vullen. Inhoudstafel. Algemene informatie...3 2. De elektronische aangifte per rubriek...5

Nadere informatie

Table des matières 1. INLEIDING

Table des matières 1. INLEIDING Handleiding 1 Table des matières 1. INLEIDING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Kinderopvang.... en het FAVV registratie & toelating. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Kinderopvang.... en het FAVV registratie & toelating. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Kinderopvang... en het FAVV registratie & toelating Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Wat betekent? KBO: Kruispuntbank van Ondernemingen (FOD Economie) Natuurlijk persoon: Fysiek

Nadere informatie

Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven 2017

Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven 2017 Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven 2017 Inhoud Inhoudsopgave 1. Hoe krijgt u toegang tot uw persoonlijke aangifte?...1 2. Wat moet u met de aangifte doen?...2 3. Hoe stuurt u de aangifte elektronisch

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning I. AARD VAN DE AANVRAAG Deze aanvraag betreft: een registratie,

Nadere informatie

Raadgevend comité van 26 september 2012 Heffingen & Retributies 2012

Raadgevend comité van 26 september 2012 Heffingen & Retributies 2012 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Raadgevend comité van 26 september 2012 Heffingen & Retributies 2012 Aantal vestigingseenheden : detail Bonus/malus (heffingencampagne tot 21/09/2012)

Nadere informatie

Handleiding voor het invullen van het deelformulier indentificatie

Handleiding voor het invullen van het deelformulier indentificatie Handleiding voor het invullen van het deelformulier indentificatie Voor wie is deze handleiding? Deze handleiding is bedoeld voor de bedrijven en organisaties die het IMJV moeten invullen en indienen.

Nadere informatie

Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien).

Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien). Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien). De aanvrager moet de overgangsmaatregel van toepassing selecteren in stap 2 van het online/schriftelijk

Nadere informatie

Onlinedienst Inhoudingsplicht

Onlinedienst Inhoudingsplicht Onlinedienst Inhoudingsplicht U heeft de keuze om de onlinedienst Inhoudingsplicht te gebruiken in een onbeveiligde (A) of in een beveiligde (B) modus. A B De onlinedienst Inhoudingsplicht gebruiken in

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Provinciebelasting op Bedrijven 2016

Provinciebelasting op Bedrijven 2016 Provinciebelasting op Bedrijven 2016 Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte voor de Provinciebelasting

Nadere informatie

Kinderopvang.... En het FAVV Registratie & toelating. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Kinderopvang.... En het FAVV Registratie & toelating. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Kinderopvang... En het FAVV Registratie & toelating Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Enkele woordverklaringen KBO: Kruispuntbank van Ondernemingen (FOD Economie) Natuurlijk persoon:

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij gebruik

Nadere informatie

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking?

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking? FAQ 1. Waaruit bestaat de Europese Verordening 183/2005? Deze nieuwe Verordening bepaalt de voorschriften voor diervoederhygiëne. Alle verschillende activiteiten in de diervoederketen worden onderverdeeld

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING Datum: 13/01/2016 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving Tel 02 553 33 30 - Mail

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2014 PUBLICATIE VAN DE

ACTIVITEITENVERSLAG 2014 PUBLICATIE VAN DE ACTIVITEITENVERSLAG 2014 PUBLICATIE VAN DE INSPECTIERESULTATEN Herman Diricks 30 juni 2015 Gedelegeerd bestuurder 1 ACTIVITEITENVERSLAG 2014 2015 : website + Feiten en Cijfers 2 Het FAVV ten DIENSTE van

Nadere informatie

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding Toegangsbeheer Inhoud Inleiding... 1 De lokale beheerder... 2 Hoe duidt u een lokale beheerder aan?... 2 De eerste maal aanloggen... 4 Hoe verandert u van lokale beheerder?... 4 Nuttige opties op de welkomstpagina

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

Procedure exporterkenning :

Procedure exporterkenning : Procedure exporterkenning : Aanvraag nieuwe exporterkenning / behoud van de exporterkenning / melding van wijziging van gegevens / stopzetting van de exporterkenning / intrekking van de exporterkenning

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 1 Inhoud Stap 1 Registratie van de entiteit in het User Management en aanduiding van de VTE... 4 Wie dient deze stap uit te voeren?... 4 Wat heeft u nodig?...

Nadere informatie

Private Search. Gebruikershandleiding Corrigeren van de adresgegevens van de vestigingseenheid

Private Search. Gebruikershandleiding Corrigeren van de adresgegevens van de vestigingseenheid Private Search Gebruikershandleiding Corrigeren van de adresgegevens van de vestigingseenheid 18/11/2014 1 Inleiding In deze handleiding wordt weergegeven op welke manier u als ondernemer het adres van

Nadere informatie

Raadgevend Comité FOODWEB geïntegreerde aangifte 17/06/2015

Raadgevend Comité FOODWEB geïntegreerde aangifte 17/06/2015 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Raadgevend Comité FOODWEB geïntegreerde aangifte 17/06/2015 Caroline Cromphout Agenda AS IS TO BE Proces Voordelen Testpanel Projectplanning AS

Nadere informatie

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS INHOUD 1. Inloggen op my.tentoo... 1 2. Nieuwe uitvoerder inschrijven... 2 3. Dimona-aangifte invoeren... 3 4. Werkbriefje invoeren... 5 5. Werkbriefjesoverzicht...11

Nadere informatie

Inhoudstafel. 3. De aangifte met het papieren formulier 6 3.1. Algemeen 6 3.2. Aanbevelingen voor het invullen van het papieren formulier 6

Inhoudstafel. 3. De aangifte met het papieren formulier 6 3.1. Algemeen 6 3.2. Aanbevelingen voor het invullen van het papieren formulier 6 Inhoudstafel 1. Algemeen: het FAVV en de heffingen 2009 3 1.1. Wat is het FAVV? 3 1.2. Waarom een heffing betalen? 3 1.3. Wie moet een aangifte indienen? 3 1.4. Wat als de identificatiegegevens niet juist

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie

S A N I T R A C E BESLAG. Versie 1.0

S A N I T R A C E BESLAG. Versie 1.0 S A N I T R A C E BESLAG Versie 1.0 25 oktober 2008 1 INHOUDSOPGAVE 1. Beslag identificeren... 3 2. Beheer beslag Creatie... 5 2.1. Creatie vanuit de inrichting... 5 2.2. Standaardwaarden... 6 2.3. Velden

Nadere informatie

Provinciebelasting op Bedrijven 2014

Provinciebelasting op Bedrijven 2014 Provinciebelasting op Bedrijven 2014 Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte voor de Provinciebelasting

Nadere informatie

Handleiding voor het registreren of wijzigen van uw activiteiten in de voedselketen via Foodweb

Handleiding voor het registreren of wijzigen van uw activiteiten in de voedselketen via Foodweb Handleiding voor het registreren of wijzigen van uw activiteiten in de voedselketen via Foodweb Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 2 Om u aan te melden in Foodweb tikt u het webadres

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ACTIVITEITENVERSLAG 2015 Herman Diricks Gedelegeerd bestuurder 5/7/2016

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ACTIVITEITENVERSLAG 2015 Herman Diricks Gedelegeerd bestuurder 5/7/2016 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ACTIVITEITENVERSLAG 2015 Herman Diricks Gedelegeerd bestuurder 5/7/2016 Activiteitenverslag 2015 website + «Feiten en Cijfers» papieren versie

Nadere informatie

U moet zich eveneens registreren bij het FAVV met opgave van alle FAVVactiviteiten per vestigingseenheid. Voor meer uitleg, zie p. 5 of 7.

U moet zich eveneens registreren bij het FAVV met opgave van alle FAVVactiviteiten per vestigingseenheid. Voor meer uitleg, zie p. 5 of 7. Sinds 30.06.2009 zijn de niet handelsondernemingen naar privaat recht wettelijk verplicht zich in te schrijven in de KBO. Landbouwers (zowel als natuurlijk persoon, rechtspersoon of als leden van een feitelijke

Nadere informatie

Handleiding BE. Versie 1.0 Juni 2007 Bucom

Handleiding BE. Versie 1.0 Juni 2007 Bucom Handleiding BE Versie 1.0 Juni 2007 Bucom Inhoudstafel 1. Algemeen...5 1.1. Waarover gaat het?...5 1.2. Wat is de rol van de Belgische klant?...5 2. Waar vindt u de toepassing Limosa?...6 2.1. Ga naar

Nadere informatie

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie)

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) Versie september 2009 Toegang tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie

1 Handleiding voor het invoeren van de afvalstoffenmelding via het IMJVinternetloket

1 Handleiding voor het invoeren van de afvalstoffenmelding via het IMJVinternetloket 1 Handleiding voor het invoeren van de afvalstoffenmelding via het IMJVinternetloket 1.1 Voor wie is deze handleiding? Deze handleiding is bedoeld voor de bedrijven en organisaties die enkel een afvalstoffenmelding

Nadere informatie

Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie).

Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie). Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie). Wanneer u zich de eerste keer toegang wenst te verlenen als gemachtigde van een onderneming tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie

HANDLEIDING 6 ONLINE INSCHRIJVINGEN Europese Bedrijfssportspelen Gent 2017

HANDLEIDING 6 ONLINE INSCHRIJVINGEN Europese Bedrijfssportspelen Gent 2017 HANDLEIDING 6 ONLINE INSCHRIJVINGEN Europese Bedrijfssportspelen Gent 2017 INHOUDSTAFEL 1) Verbinding maken met de online inschrijvingstool... 2 2) Kies je taal... 2 3) Een account creëren... 3 4) Verbinding

Nadere informatie

Inschrijvingsmodule. Handleiding voor de ploegverantwoordelijke

Inschrijvingsmodule. Handleiding voor de ploegverantwoordelijke Handleiding voor de ploegverantwoordelijke Dit document beschrijft in detail de inschrijvingsmodule en is geschreven om de ploegverantwoordelijke tijdens het inschrijven van zijn of haar ploeg te ondersteunen.

Nadere informatie

8 Registratie voor een uitnodiging

8 Registratie voor een uitnodiging 8 Registratie voor een uitnodiging Om formeel aan een uitnodiging te kunnen deelnemen, moet u zich daarvoor registreren. Hiertoe dient u uw bedrijfsgegevens in te vullen. Indien u persoonlijk aan een uitnodiging

Nadere informatie

Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen

Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen Juni 2015 Te doorlopen stappen Inloggen Starten in BIZTAX Aangiften zoeken en openen Een nieuwe aangifte beginnen Een aangifte invullen Een

Nadere informatie

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 1.1 Registratie en inloggen energieprestatiedatabank... 1 1.1.1 Registratie als student type C... 1 1.1.2 Registratie

Nadere informatie

Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide

Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide Nederlands November 2016 De partners van CSAM die de generieke diensten aanbieden, nemen de operationele verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

HANDLEIDING ONLINE INSCHRIJVINGEN Europese Bedrijfssportspelen Gent 2017

HANDLEIDING ONLINE INSCHRIJVINGEN Europese Bedrijfssportspelen Gent 2017 HANDLEIDING ONLINE INSCHRIJVINGEN Europese Bedrijfssportspelen Gent 2017 1) Verbinding maken met de online inschrijvingstool... 2 2) Kies je taal... 2 3) Een account creëren... 3 4) Verbinding maken met

Nadere informatie

1. Daar kiest u voor Nieuwe thematische aangifte aanmaken (dus NIET Nieuwe aangifte maken )

1. Daar kiest u voor Nieuwe thematische aangifte aanmaken (dus NIET Nieuwe aangifte maken ) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR a) CAMERABEWAKING IN EEN NIET BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS b) CAMERABEWAKING IN EEN BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS (al dan niet publiek toegankelijk) Aangezien

Nadere informatie

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68)

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) Aangezien de procedure

Nadere informatie

Klik op http://www.recytyre.be/nl/importexport/mijn-wettelijke-verplichtingen voor meer informatie over de aanvaardingsplicht.

Klik op http://www.recytyre.be/nl/importexport/mijn-wettelijke-verplichtingen voor meer informatie over de aanvaardingsplicht. MEMBER HELP : HOE DIEN IK MIJN MAANDELIJKSE AANGIFTE IN VOOR IMPORT/EXPORT? 1. Welke banden dien ik aan te geven? Importaangifte: alle banden die na ingangsdatum van de aanvaardingsplicht zijn aangekocht

Nadere informatie

Handleiding aanmaken overeenkomst burenregeling

Handleiding aanmaken overeenkomst burenregeling Handleiding aanmaken overeenkomst burenregeling Om mest met een burenregeling te kunnen vervoeren, moeten de aanbieder en afnemer van de mest een burenregeling sluiten. Een burenregeling is een overeenkomst

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

HANDLEIDING AANMAKEN OVEREENKOMST BURENREGELING

HANDLEIDING AANMAKEN OVEREENKOMST BURENREGELING HANDLEIDING AANMAKEN OVEREENKOMST BURENREGELING www.vlm.be INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Inloggen op het Mestbankloket... 3 3 Overzicht... 5 3.1 Overzicht openstaande burenregelingen 5 3.2 Overzicht geweigerde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding E-BOX Dankzij e-box kunnen openbare Gebruikershandleiding instellingen zoals Medex u eenvoudig documenten bezorgen. Snelheid, veiligheid, toegankelijkheid, De voordelen zijn legio! Datum 12/12/2016 Inhoudstafel

Nadere informatie

FAVV activiteiten. Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

FAVV activiteiten. Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAVV activiteiten Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle Agenda Cel «AER» Registratie operatoren Nomenclatuur NACE-BEL Nomenclatuur FAVV

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Intrum Web 2.0

Gebruikershandleiding Intrum Web 2.0 Inhoud 1 INLEIDING... 3 1.1 Home/startpagina... 3 2 Startpagina... 4 2.1 Statistieken... 5 2.2 Dossiers... 7 2.3 Berichten... 9 2.4 Uw collega's... 11 3 Zoeken naar dossiers... 12 3.1 Zoeken... 12 3.2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie

Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie 1. Website http://cjsmtaxshelter.vlaanderen.be/ 2. Registratrieprocedure Voordat er een taxshelter dossier ingediend kan worden, dient u zich eerst te registreren

Nadere informatie

Bijlage IV Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning

Bijlage IV Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning Bijlage IV Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning A. NATUURLIJK PERSOON (Particulier niet geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen) AARD VAN DE AANVRAAG Deze

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

RC 29-02-12 Jacques Inghelram -Vincent Helbo Cel Validatie Gidsen

RC 29-02-12 Jacques Inghelram -Vincent Helbo Cel Validatie Gidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen RC 29-02-12 Jacques Inghelram -Vincent Helbo Cel Validatie Gidsen De gidsen De CI s De audits 2 De Gidsen 3 De Gidsen Goedgekeurde gidsen 2011

Nadere informatie

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN S A N I T R A C E BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Versie 7 21/09/2012 Pagina 1 van 18 BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Herinnering van de algemene gebruiksrichtlijnen De informaticatoepassing Beltrace moet door de

Nadere informatie

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3 DB2P Gebruikershandleiding User Management Scenario 3 Inhoud Stap 1 Activeren van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen en aanduiden van een Lokale beheerder... 3 Wie dient deze stap uit te

Nadere informatie

Stapsgewijs een aangifte indienen ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Stapsgewijs een aangifte indienen ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Stapsgewijs een aangifte indienen 2016 Te doorlopen stappen A. Toegang tot Biztax B. Inloggen C. Starten in BIZTAX D. Aangiften zoeken en openen E. Een nieuwe aangifte beginnen F. Een aangifte indienen

Nadere informatie

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen Werken met SDD in PC banking Pro professionelen Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep invorderingen aanmaken. 8 Stap 4:

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

RC 25-02-15 Jacques Inghelram Cel Validatie Gidsen

RC 25-02-15 Jacques Inghelram Cel Validatie Gidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen RC 25-02-15 Jacques Inghelram Cel Validatie Gidsen De gidsen De CI s De audits De Gidsen De Gidsen Stand van zaken gidsen Ingediend Goedgekeurd

Nadere informatie

We hebben de vragen ingedeeld als volgt:

We hebben de vragen ingedeeld als volgt: In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Detailhandel in De detailhandel in levensmiddelen levensmiddelen overeenkomstig

Nadere informatie

Nog geen privé-dossier? Maak dan kennis met Albers Direct Verzekeren en ga naar:

Nog geen privé-dossier? Maak dan kennis met Albers Direct Verzekeren en ga naar: Mijn registratie Mijn verzekeringen Mijn schades Mijn e-mailberichten Alarmnummer Berekeningen Overige contracten Overige polissen Dossierhandleiding Uitloggen De tekst van deze handleiding is grotendeels

Nadere informatie

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015 Korte omschrijving Fabrikant meststoffen dierlijke bijproducten Beschrijving Code Plaats Fabrikant PL43 Activiteit Vervaardiging AC39 Product Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten PR128

Nadere informatie

Handleiding voor online tolkaanvragen IN-Gent vzw afdeling tolken en vertalen. Aanvraagtermijn: Min. 2 werkdagen en max. 90 dagen vóór de uitvoerdatum

Handleiding voor online tolkaanvragen IN-Gent vzw afdeling tolken en vertalen. Aanvraagtermijn: Min. 2 werkdagen en max. 90 dagen vóór de uitvoerdatum Handleiding voor online tolkaanvragen IN-Gent vzw afdeling tolken en vertalen Algemene afspraken: Aanvraagtermijn: Min. 2 werkdagen en max. 90 dagen vóór de uitvoerdatum Status aanvraag: Alle communicatie

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

Brussel 24-25/05/2011. De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting

Brussel 24-25/05/2011. De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting Brussel 24-25/05/2011 De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting Inleiding Hoe beginnen Twee vertrekpunten Online invullen Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN 04/072016 - Versie 201 GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten

Nadere informatie

INHOUD : 1. Inloggen. 2.1. Invoer van de aangifte 2014 : Opstart nieuwe aangifte

INHOUD : 1. Inloggen. 2.1. Invoer van de aangifte 2014 : Opstart nieuwe aangifte AR-CO Handleiding «Aangifte van opdrachten 2014» (30/01/2015) Pagina 1 van 8 Inloggen Invoer van de aangifte 2014 : Opstart nieuwe aangifte Nieuwe opdrachten invoeren EN/OF reeds eerder ingevoerde lopende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding: Aanmaak van gebruikers en toekenning van rollen en verantwoordelijkheden voor het gebruik van de toepassing ebirth

Gebruikershandleiding: Aanmaak van gebruikers en toekenning van rollen en verantwoordelijkheden voor het gebruik van de toepassing ebirth Gebruikershandleiding: Aanmaak van gebruikers en toekenning van rollen en verantwoordelijkheden voor het gebruik van de toepassing ebirth ehealth-platform SEPTEMBER 2011 Voor een snellere consultatie kunt

Nadere informatie

Instructie uitvoeren van de melding in TRACES voor DBP - mest

Instructie uitvoeren van de melding in TRACES voor DBP - mest Instructie uitvoeren van de melding in TRACES voor DBP - mest Elke economische operator die gebruik wil maken van TRACES (Trade control and expert system) moet geregistreerd zijn. Dit wil zeggen dat u

Nadere informatie

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding De Liemers Helpt Partner handleiding Je kunt de actuele versie van onze handleiding downloaden op: http://www.deliemershelpt.nl/partner-worden/partner-worden.html Registreren Om een account aan te maken

Nadere informatie

FAQ Versoepelingen in het kader van autocontrole en traceerbaarheid

FAQ Versoepelingen in het kader van autocontrole en traceerbaarheid 1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Versoepelingen in het kader van autocontrole en traceerbaarheid Versie 1 dd 2016-01-28 Van toepassing vanaf: 11/04/2016 Opgesteld door:

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN

HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN / versie 1.1-4.06.2015 4.06.2015 Handleiding e-loket voor kwaliteitsindicatoren 1/11 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot het e-loket 3

Nadere informatie

RC 26-02-14. Jacques Inghelram Cel Validatie Gidsen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

RC 26-02-14. Jacques Inghelram Cel Validatie Gidsen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen RC 26-02-14 Jacques Inghelram Cel Validatie Gidsen De gidsen De CI s De audits De Gidsen De Gidsen Stand van zaken gidsen Ingediend Goedgekeurd

Nadere informatie

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 1 MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 hcmerode@gmail.be www.hcmerode.be Inhoudstafel Wat is ONLI MYMERODE?... 2 Mijn account... 2 Hoe een login aanvragen?... 2 Foto s... 3 Persoonlijke foto... 3

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN. 30/06/2017 Federale dienst e-procurement

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN. 30/06/2017 Federale dienst e-procurement E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN 30/06/2017 Federale dienst e-procurement GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten,

Nadere informatie

Handleiding Bucom Versie 3.1 Oktober 2008

Handleiding Bucom Versie 3.1 Oktober 2008 Handleiding Bucom Versie 3.1 Oktober 2008 Inhoudstafel 1. DE VERSCHILLENDE ACTOREN VAN HET USER MANAGEMENT EN HUN RECHTEN...4 1.1. DE VERANTWOORDELIJKE TOEGANGEN ONDERNEMING EN CO-VERANTWOORDELIJKE TOEGANGEN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 1 Checkinatwork is een dienst voor het registreren van aanwezigheden van: personen die werken in onroerende staat uitvoeren - de bouwdirecties belast met het ontwerp; - de bouwdirecties

Nadere informatie

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen Werken met SDD in PC banking Pro Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep

Nadere informatie